Page 1


Izdelava analize: Marketagent.com d.o.o. Vodja raziskave: Primož Logar Analiza in priprava poročila: Primož Logar Naslov: Prepoznavnost destinacij zmagovalk projekta EDEN, julij 2011 Naročnik: Slovenska turistična organizacija (STO) Dimičeva 13, 1000 Ljubljana Tel: ++386 1 5898 563 Faks: ++386 1 5898 560 E-pošta: research@slovenia.info http://www.slovenia.info/rr in http://www.slovenia.info/eden

2


1. Ključne ugotovitve in priporočila 1.1. Evropski projekt EDEN Evropski projekt EDEN pozna 15 % vprašanih. Kar 69 % projekta EDEN ne pozna, skoraj 16% pa ne ve, ali projekt poznajo ali ne. Projekt EDEN poznajo večji meri moški (skoraj 17,7 %) ter osebe starejše od 60 let (26,6 %). Nadpovprečno poznavanje projekta EDEN je prav tako moč zaznati v Gorenjski (28 %) in Koroški (28 %) regiji. Projekt EDEN je najmanj poznan med Primorci (9,4 %). 22,2% vprašanih meni, da je zmagovalna destinacija izbora EDEN 2011 Idrija, zgolj 1% manj oz. 21,2% pa je mnenja, da je zmagovalna destinacija Dolina Soče, ki je zmagala na izboru leta 2008. Slaba polovica oz. 44,6 % vprašanih, ki pozna projekt EDEN, ni znalo odgovoriti katera je zmagovalna destinacija izbora EDEN 2011. Noben anketiranec ni navedel katere druge turistične destinacije kot zmagovalke izbora EDEN 2011. Med anketiranci, ki poznajo projekt EDEN, smo prav tako preverili ali so v zadnjih mesecih zasledili kakšen oglas, članek ali predstavitev turistične ponudbe destinacije zmagovalke EDEN. Največ vprašanih (skoraj 31 %) je oglas zmagovalne destinacije izbora EDEN 2011 zasledilo na spletu. 23 % je oglas zasledilo na televiziji, 16 % na radiu in skoraj 13 % v kateri izmed revij. 42 % vprašanih oglasa zmagovalne destinacije izbora EDEN 2011 ni videlo.

1.2. Destinacije odličnosti – zmagovalke projekta EDEN Med časom počitnikovanja v letu 2010 je največ vprašanih obiskalo Dolino Soče (36 %), reko Kolpo je obiskalo skoraj 21 % vprašanih, Idrijo 17 % ter Solčavsko 12,5 %. Anketirance, ki so obiskali posamezno turistično destinacijo smo prosili, da ocenijo strinjanje z več trditvami, glede posamezne turistične destinacije. Večina vprašanih pripisuje izbranim turističnim destinacijam »zanimive gore, jezera, reke«, »lepe naravne privlačnosti«, »neonesnaženo/neokrnjeno okolje« ter »urejeno (zeleno) naravno okolje«.

1.3 Zasebna potovanja v letu 2010 V letu 2010 se je na potovanje po Sloveniji z vsaj eno nočitvijo odpravilo 59,4 % vprašanih. 25,7 % se je na takšno potovanje v letu 2010 odpravilo več kot dvakrat, skoraj 9,8 % natanko dvakrat, 23,9 % pa manj kot dvakrat. V enakem obdobju se je na potovanje z vsaj eno nočitvijo v tujino odpravilo 66,2 % vprašanih. 25,8 % vprašanih se je na tovrstno potovanje odpravilo več kot dvakrat, 11% se je na potovanje po tujini odpravilo natanko dvakrat, 29,4 % pa manj kot dvakrat.

3


Skoraj 82 % sodelujočih v raziskavi, ki so se v letu 2010 vsaj enkrat odpravili na potovanje po Sloveniji in so ob tem vsaj enkrat prenočili, se je na potovanje odpravilo z namenom preživljanja prostega časa. 15 % je kot razlog potovanja navedlo obisk sorodnikov oz. prijateljev, nadaljnji 3 % vprašanih pa so navajali druge razloge. Kar 84 % sodelujočih v raziskavi je kot glavno dejavnost v času počitnic, dopusta oz. potovanja po Sloveniji izpostavilo sprostitev, počitek in zabavo. Drugi najbolj pogosti dejavnosti v času počitnic, dopusta oz. potovanja po Sloveniji sta ogled naravnih in kulturnih znamenitosti (47 % vprašanih) ter rekreativne dejavnosti (38,5 %). Anketiranci so najpogosteje prenočili v hotelu oz. motelu. Za hotel oz. motel se je odločila slaba tretjina vprašanih (28,8 %). 17,7 % anketirancev je za nočitev izbralo apartma oz. hišo v počitniškem naselju, skoraj 16 % pa zasebno sobo ali apartma. 12 % je prenočilo pri sorodnikih ali prijateljih, 8 % pa v kampu.

4


2. Ozadje in cilji 2.1 Ozadje Projekt "European Destinations of Excellence" (Evropske destinacije odličnosti) ali krajše EDEN je zasnovala Evropska komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične politike. Cilj projekta je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocija destinacij, kjer je cilj gospodarske rasti zastavljen tako, da zagotavlja družbeno, kulturno in okoljsko trajnost. Destinacija Idrija je s turističnim produktom "Idrija – razgledi po stoletjih preteklosti" postala Evropska destinacija odličnosti 2011 in se tako pridružila ostalim Slovenskim destinacijam odličnosti - Dolini Soče, destinaciji Solčavsko in Reki Kolpi, ki so prestižni naziv pridobile v letih 2008, 2009 in 2010. Uradna podelitev naziva Evropska destinacija odličnosti na državni ravni je bila 8. junija 2011 v Idriji.

2.2 Raziskovalni cilji Ugotoviti koliko Slovencev se je v letu 2010 odpravilo na zasebno potovanje po Sloveniji ali tujini z vsaj eno nočitvijo. Cilj raziskave je tudi identifikacija razlogov za počitnikovanje, katere so glavne dejavnosti v času počitnikovanja ter vrsta prenočevanja v času počitnikovanja. Ugotoviti imidž zaznavne komponente posamezne zmagovalne destinacije (Dolina Soča, Solčavsko, Reka Kolpa, Idrija) kot turistične destinacije. Ugotoviti prepoznavnost projekta EDEN - Evropska destinacija odličnosti: • • •

Poznavanje projekta Poznavanje zmagovalne destinacije projekta EDEN 2011 Priklic oglasov turistične ponudbe destinacije zmagovalke EDEN

Ugotoviti prepoznavnost destinacij zmagovalk EDEN 2008-2011.

5


3. Vsebina 1. Ključne ugotovitve in priporočila ................................................... 3 2. Ozadje in cilji ................................................................................... 5 3. Vsebina............................................................................................. 6 4. Metodologija .................................................................................... 7 5. Rezultati ........................................................................................... 8 5.1 Zasebna potovanja v letu 2010 ................................................. 8 5.1.1

Zasebna potovanja v letu 2010 ....................................................... 8

5.1.2

Najpomembnejši razlog potovanja .................................................. 9

5.1.3

Glavna dejavnost med počitnicami.................................................. 9

5.1.4

Vrsta prenočitve ............................................................................ 10

5.1.5

Počitnikovanje v izbranih destinacijah ........................................... 12

5.2 Destinacije odličnosti – zmagovalke projekta EDEN............. 13 5.2.1

Dolina reke Soče ........................................................................... 13

5.2.2

Solčavsko ...................................................................................... 14

5.2.3

Reka Kolpa .................................................................................... 15

5.2.4

Idrija ............................................................................................... 16

5.3 Evropski projekt EDEN ............................................................ 17 5.3.1

Poznavanje evropskega projekta EDEN ....................................... 17

5.3.2

Poznavanje zmagovalne destinacije izbora EDEN ....................... 17

5.3.3

Priklic oglasov turistične destinacije zmagovalke EDEN ............... 19

5.3.4

Mesto zaznave oglasa ter priklic vsebine ...................................... 20

6


4. Metodologija 4.1 Metodologija Metoda Merski instrument Vzorec Velikost vzorca Obdobje zbiranja podatkov Ciljna populacija Uteževanje Dolžina

Computer Assisted Web Interviews (CAWI) Spletni intervjuji s pomočjo Marketagent.com reSEARCH platforme Aktivni uporabniki interneta iz Slovenije v starosti med 18 in 65 let n = 524 neto intervjujev, naključni izbor po kvotah 11.7.2011 – 18.7.2011 Aktivni uporabniki interneta iz Slovenije v starosti med 18 in 65 let Glede na spol-starost, regijo, velikost gospodinjstva, velikost kraja ter izobrazbo 14 zaprtih/odprtih vprašanj

4.2 Statistike raziskave Trajanje zbiranja podatkov Število povabljenih članov panela Intervjuji Neto intervjuji v ciljni skupini Incidenca Stopnja odgovarjanja Delež prekinjenih anket Povprečna dolžina vprašalnika

7 dni 20 ur 28 min 1.426 524 524 100 % 36,7 % 1,1 % 10 min 30 sekund

4.3 Struktura vzorca Celoten vzorec

Ciljna skupina

Osnova 524

v %

524

v %

Spol Moški

269

51,3%

269

51,3%

Ženski

255

48,7%

255

48,7%

Starost 18 - 19 let

17

3,2%

17

3,2%

20 - 29 let

101

19,3%

101

19,3%

30 - 39 let

114

21,8%

114

21,8%

40 - 49 let

122

23,3%

122

23,3%

50 - 59 let

114

21,8%

114

21,8%

60 - 65 let

56

10,7%

56

10,7%

Regija Gorenjska

51

9,7%

51

9,7%

Primorska

75

14,3%

75

14,3%

Jugovzhodna Slovenija

34

6,5%

34

6,5%

Osrednjeslovenska

139

26,5%

139

26,5%

Savinjsko-posavska

89

17,0%

89

17,0%

Koroška

19

3,6%

19

3,6%

Podravska

86

16,4%

86

16,4%

Pomurska

31

5,9%

31

5,9%

7


5. Rezultati 5.1 Zasebna potovanja v letu 2010 5.1.1 Zasebna potovanja v letu 2010 Anketirance smo najprej povprašali ali so se v letu 2010 odpravili na kakšno zasebno potovanje bodisi v Sloveniji ali v tujini. Na vsako izmed obeh ponujenih možnosti potovanja so imeli možnost odgovoriti z: • • • •

»da, več kot dvakrat na leto«, »da, natanko dvakrat na leto«, »da, manj kot dvakrat na leto«, »ne«.

V letu 2010 se je na potovanje po Sloveniji z vsaj eno nočitvijo odpravilo 59,4 % vprašanih. 25,7 % se je na takšno potovanje v letu 2010 odpravilo več kot dvakrat, skoraj 9,8 % natanko dvakrat, 23,9 % pa manj kot dvakrat. V enakem obdobju se je na potovanje z vsaj eno nočitvijo v tujino odpravilo 66,2 % vprašanih. 25,8 % vprašanih se je na tovrstno potovanje odpravilo več kot dvakrat, 11 % se je na potovanje po tujini odpravilo natanko dvakrat, 29,4 % pa manj kot dvakrat.

Slovenija

25,7%

9,8%

Tujina

25,8%

11,0%

da, več kot dvakrat na leto

23,9%

40,6%

29,4%

da, natanko dvakrat na leto

33,8%

da, manj kot dvakrat na leto

ne

Slika 1: Zasebna potovanja v letu 2010 (n=524)

8


5.1.2 Najpomembnejši razlog potovanja Anketirance smo vprašali kateri je bil najpomembnejši razlog za potovanje po Sloveniji. Skoraj 82% sodelujočih v raziskavi, ki so se v letu 2010 vsaj enkrat odpravili na potovanje po Sloveniji in so bo tem vsaj enkrat prenočili, se je na potovanje odpravilo z namenom preživljanja prostega časa. 15 % je kot razlog potovanja navedlo obisk sorodnikov oz. prijateljev, nadaljnji 3 % vprašanih pa so navajali druge razloge.

obisk sorodnikov in prijateljev (družinski dogodki) 15,0%

drug razlog 3,3%

preživljanje prostega časa (počitnice, dopust itd.) 81,7%

Slika 2: Najpomembnejši razlog potovanja (n=311)

5.1.3 Glavna dejavnost med počitnicami V nadaljevanju smo sodelujoče v raziskavi prosili, da navedejo do 3 glavne dejavnosti, ki so jih opravljali med časom počitnic, dopusta oz. potovanja po Sloveniji. Kar 84% sodelujočih v raziskavi je kot glavno dejavnost v času počitnic, dopusta oz. potovanja po Sloveniji izpostavilo sprostitev, počitek in zabavo. Drugi najbolj pogosti dejavnosti v času počitnic, dopusta oz. potovanja po Sloveniji sta ogled naravnih in kulturnih znamenitosti (47 % vprašanih) ter rekreativne dejavnosti (38,5 %).

9


84,3%

sprostitev, počitek, zabava ogled naravnih in kulturnih znamenitosti

47,1% 38,5%

rekreativne dejavnosti ogled kulturnih, zabavnih in športnih prireditev

21,1%

skrb za zdravje, bivanje v zdravilišču

18,2% 13,7%

kulinarika

12,8%

nakupovanje

5,6%

izobraževanje sodelovanje na kulturnih, zabavnih in športnih prireditvah

3,4%

romanje ali religiozne dejavnosti druga dejavnost

2,8% 1,6%

Slika 3: Glavna dejavnost med počitnicami (n=311)

5.1.4 Vrsta prenočitve Anketirance, ki so v letu 2010 vsaj enkrat potovali po Sloveniji in so ob tem vsaj enkrat prenočili, smo povprašali kje so večinoma prenočevali. Anketiranci so najpogosteje prenočili v hotelu oz. motelu. Za hotel oz. motel se je odločila slaba tretjina vprašanih (28,8 %). 17,7 % anketirancev je za nočitev izbralo apartma oz. hišo v počitniškem naselju, skoraj 16 % pa zasebno sobo ali apartma. 12 % je prenočilo pri sorodnikih ali prijateljih, 8 % pa v kampu.

10


28,8%

hotel, motel

17,7%

apartma, hiša v počitniškem naselju

15,8%

zasebna soba ali apartma (hiša)

12,2%

pri sorodnikih ali prijateljih (brez plačila)

8,1%

kamp

5,4%

penzion, prenočišče, gostišče

4,7%

lastno ali družinsko počitniško bivališče turistična kmetija mladinsko prenočišče (hostel)

2,7% 1,8%

na plovilu (lastno ali najeto)

0,8%

sindikalni dom

0,8%

planinska koča, zavetišče drugje

0,2% 0,7%

Slika 4: Vrsta prenočitve (n=311)

11


5.1.5 Počitnikovanje v izbranih destinacijah Med anketiranci, ki so v letu 2010 potovali po Sloveniji in ob tem vsaj enkrat prenočili, smo preverili, ali so obiskali katero izmed navedenih turističnih destinacij: • • • •

»dolina reke Soče«, »Solčavsko«, »reka Kolpa«, »Idrija«.

Dolino reke Soče je obiskalo 36 % vprašanih, reko Kolpo skoraj 21 % vprašanih, Idrijo 17 % ter Solčavsko 12,5 %.

36,3%

Dolina reke Soče

20,8%

Reka Kolpa

17,1%

Idrija

Solčavsko

12,5%

Slika 5: Počitnikovanje v izbranih destinacijah (n=311)

12


5.2Destinacije odličnosti – zmagovalke projekta EDEN 5.2.1 Dolina reke Soče Anketirance, ki so v letu 2010 obiskali turistično destinacijo dolina reke Soče, smo povprašali o strinjanju s trditvami, ki opisujejo ponudbo izbrane destinacije, pri čemer so imeli na voljo ocene na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni sploh se ne strinjam ter 5 popolnoma se strinjam). Velika večina (88 %) meni, da dolina reke Soče ponuja »zanimive gore, jezera, reke«. Nadaljnjih 87 % se strinja, da ponuja »lepe naravne privlačnosti«, 86 % pa, da je ob reki Soči »neonesnaženo/neokrnjeno okolje«. Anketiranci se najmanj strinjajo z izjavami, da ponuja dolina reke Soče »kakovostno infrastrukturo« (41 %), »okusno domače vino« (47 %) oz. »dobro izbiro restavracij in barov« (42 %). 63%

zanimive gore, jezera, reke

neonesnaženo/neokrnjeno okolje urejeno (zeleno) naravno okolje

25%

47%

39%

40%

47%

43%

obilica možnosti za rekreacijo

39%

30%

zanimivi in prijazni ljudje dobre možnosti za pustolovščine okusna domača hrana (kuhinja) zanimive zgodovinske privlačnosti primerna nastanitev

25%

62%

lepe naravne privlačnosti

53%

28%

50%

29%

tradicionalne navade, običaji

8%

ugodna cenovna ponudba

5%

dobra izbira restavracij in barov

5%

okusno domače vino

9%

kakovostna infrastruktura

7%

49%

4,2

5%

4,1

9% 6%

4,1

8% 6%

4,1 4,0 4,0

4% 4%

26%

38% 34%

3,5

44%

14%

3,3

37%

12% 4%

3,3

43% niti - niti

3,8

9%

38%

37%

3,8

3,6

37%

47%

se strinjam

10%

24%

51%

se popolnoma strinjam

4,3

23%

55%

20%

zanimive kulturne privlačnosti

9%

19%

45%

18%

4,4 4,4

11%

55%

33%

6% 8% 5%

se ne strinjam

14%

3,3

sploh se ne strinjam

Slika 6: Strinjanje s trditvami za turistično destinacijo dolina reke Soče (n=113)

13


5.2.2 Solčavsko Anketirance, ki so v letu 2010 obiskali turistično destinacijo Solčavsko, smo povprašali o strinjanju s trditvami, ki opisujejo ponudbo izbrane destinacije, pri čemer so imeli na voljo ocene na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni sploh se ne strinjam ter 5 popolnoma se strinjam). Kar (85 %) anketirancev meni, da turistična destinacija Solčavsko ponuja »zanimive gore, jezera, reke«, 82 % se strinja, da ponuja »urejeno (zeleno) naravno okolje«, 81 % pa je mnenja, da ima turistična destinacija Solčavsko »lepe naravne privlačnosti«. Anketiranci se najmanj strinjajo z izjavami, da ponuja turistična destinacija Solčavsko »dobro izbiro restavracij in barov« (27 %), »okusno domače vino« (35 %) oz. »kakovostno infrastrukturo« (39 %). 42%

zanimive gore, jezera, reke urejeno (zeleno) naravno okolje

45%

neonesnaženo/neokrnjeno okolje

19%

19%

tradicionalne navade, običaji

9%

ugodna cenovna ponudba

8%

17%

47%

18%

48% 31%

kakovostna infrastruktura 4%

25% 38% 37%

35%

7% 4%

3,9

37%

28% 23%

se popolnoma strinjam

niti - niti

se ne strinjam

8%

4% 13%

3,7 3,6 3,6

8% 4%

3,5

13%

3,4

5% 18%

4%

3,2

17%

4%

3,2

4%

3,2

6%

3,1

20%

14%

52% se strinjam

8%

24%

35%

3,8

4% 8%

37%

39%

okusno domače vino

4%4%

12% 4%

40%

zanimive zgodovinske privlačnosti

dobra izbira restavracij in barov

4,1

17%

54%

11%

4,1

4,0

16%

55%

13%

dobre možnosti za pustolovščine

4%

5% 8% 4%

62%

16%

zanimivi in prijazni ljudje

zanimive kulturne privlačnosti

48%

4,2

7% 8% 4%

52%

28%

okusna domača hrana (kuhinja)

14%

40%

31%

obilica možnosti za rekreacijo

9% 6%

37%

41%

lepe naravne privlačnosti

primerna nastanitev

43%

8%

3,0

sploh se ne strinjam

Slika 7: Strinjanje s trditvami za turistično destinacijo Solčavsko (n=39)

14


5.2.3 Reka Kolpa Anketirance, ki so v letu 2010 obiskali turistično destinacijo reka Kolpa, smo povprašali o strinjanju s trditvami, ki opisujejo ponudbo izbrane destinacije, pri čemer so imeli na voljo ocene na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni sploh se ne strinjam ter 5 popolnoma se strinjam). Največ anketirancev (90 %) se je strinjalo s trditvijo, da nudi turistična destinacija reka Kolpa »lepe naravne privlačnosti«. Anketiranci se prav tako v veliki meri strinjajo s trditvijo »zanimivi in prijazni ljudje« (88 %) ter »zanimive gore, jezera, reke« (87 %). Anketiranci se v manjši meri strinjajo s trditvami »kakovostna infrastruktura« (41 %), »dobra izbira restavracij in barov« (37 %) ter »zanimive kulturne privlačnosti« (54 %). 43%

45%

4% 8%

4,2

lepe naravne privlačnosti

42%

48%

5%

4,2

zanimive gore, jezera, reke

42%

zanimivi in prijazni ljudje

dobre možnosti za pustolovščine urejeno (zeleno) naravno okolje okusna domača hrana (kuhinja)

30%

obilica možnosti za rekreacijo

29%

46%

primerna nastanitev ugodna cenovna ponudba zanimive zgodovinske privlačnosti zanimive kulturne privlačnosti dobra izbira restavracij in barov kakovostna infrastruktura

4,1

14%

5%

4,0

8%

5%

4,0

12%

41%

19%

16%

59%

17%

15% 6%

27%

56%

11%

25%

43%

33%

29% 39%

se popolnoma strinjam

33% se strinjam

niti - niti

se ne strinjam

15%

3,7 3,7

13%

3,6

9%

3,5

9% 4%

3,5

9%

48%

3,8

7%

18%

45%

4,0 4,0

7%

22%

64%

5% 5% 5%

15%

51%

9%

8%

54%

4,2

6% 8% 4%

53%

34%

okusno domače vino

47%

5%

6%

36%

33%

neonesnaženo/neokrnjeno okolje

tradicionalne navade, običaji

45%

7%

11%

3,2 3,1

sploh se ne strinjam

Slika 8: Strinjanje s trditvami za turistično destinacijo reka Kolpa (n=65)

15


5.2.4 Idrija Anketirance, ki so v letu 2010 obiskali turistično destinacijo Idrija, smo povprašali o strinjanju s trditvami, ki opisujejo ponudbo izbrane destinacije, pri čemer so imeli na voljo ocene na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni sploh se ne strinjam ter 5 popolnoma se strinjam). Anketiranci se v največji meri strinjajo, da Idrija ponuja »okusno domačo hrano (kuhinjo)«, da ima »lepe naravne privlačnosti« ter da ponuja »zanimive gore, jezera, reke«. Vprašani se glede Idrije najmanj strinjajo s trditvami »okusno domače vino«, »kakovostna infrastruktura« ter »dobra izbira restavracij in barov«. okusna domača hrana (kuhinja)

25%

lepe naravne privlačnosti

21%

zanimive gore, jezera, reke

22%

zanimivi in prijazni ljudje obilica možnosti za rekreacijo dobre možnosti za pustolovščine neonesnaženo/neokrnjeno okolje

60%

18%

22%

46% 53%

5%

dobra izbira restavracij in barov

5%

kakovostna infrastruktura

35%

okusno domače vino

35% se popolnoma strinjam

30%

9%

3,6

7% 4%

3,6

5%

57% 45% 32% se ne strinjam

6%

3,2

10% 4%

3,2

10% 24%

3,6 3,3

15% 12%

41%

niti - niti

3,7

5%

28%

44%

se strinjam

3,8 3,7

31%

37% 24%

14% 7% 6%

12%

8%

37%

primerna nastanitev

3,8 3,8

11% 5%

34%

47%

7%

ugodna cenovna ponudba

3,9

31%

60%

15%

3,9

10% 4% 7%

37%

13%

6% 6%

12%

59%

37%

15%

3,9

20%

48%

28%

zanimive kulturne privlačnosti

19%

52%

19%

tradicionalne navade, običaji urejeno (zeleno) naravno okolje zanimive zgodovinske privlačnosti

51%

8% 7%

3,1 3,0

sploh se ne strinjam

Slika 9: Strinjanje s trditvami za turistično destinacijo Idrija (n=53)

16


5.3 Evropski projekt EDEN 5.3.1 Poznavanje evropskega projekta EDEN V nadaljevanju smo preverili kakšna je prepoznavnost evropskega projekta EDEN Evropska destinacija odličnosti, katerega namen je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocijo destinacij. Evropski projekt EDEN pozna približno 15 % sodelujočih v raziskavi. Kar 69% projekta ne pozna, skoraj 16 % pa ne ve, ali projekt poznajo ali ne. Projekt EDEN v največji meri poznajo moški (skoraj 17,7 %) oziroma starejši od 60 let (26,6 %). Nadpovprečno poznavanje projekta EDEN je prav tako moč zaznati v Gorenjski (28 %) in Koroški (28 %) regiji. Projekt EDEN je najmanj poznan med Primorci (9,4 %). ne vem 15,8%

da 15,1%

ne 69,1%

Slika 10: Poznavanje evropskega projekta EDEN (n=524)

5.3.2 Poznavanje zmagovalne destinacije izbora EDEN Med sodelujočimi v raziskavi, ki poznajo projekt EDEN, smo preverili ali poznajo destinacijo, ki je bila izbrana kot zmagovalna destinacija na izboru EDEN 2011. Anketirancem so bili pri tem vprašanju ponujeni naslednji odgovori: • »dolina reke Soče«, • »Solčavsko«, • »reka Kolpa«, • »Idrija«, • »druga destinacija«, • »ne vem«.

17


22,2 % vprašanih je mnenja, da je zmagovalna destinacija izbora EDEN 2011 Idrija, zgolj 1 % manj oz. 21,2 % pa sta mnenja da je zmagovalna destinacija dolina reke Soče. Slaba polovica oz. 44,6 % vprašanih, ki pozna projekt EDEN, ni znalo odgovoriti katera je zmagovalna destinacija izbora EDEN 2011. Noben anketiranec ni navedel katere druge destinacije. 22,2%

Idrija

21,2%

Dolina reke Soče

6,8%

Reka Kolpa

5,2%

Solčavsko

druga destinacija

0,0%

44,6%

ne vem

Slika 11: Poznavanje zmagovalne destinacije izbora EDEN 2011 (n=79)

18


5.3.3 Priklic oglasov turistične destinacije zmagovalke EDEN Med anketiranci, ki poznajo projekt EDEN, smo prav tako preverili ali so v zadnjih mesecih zasledili kakšen oglas, članek ali predstavitev turistične ponudbe destinacije zmagovalke EDEN. Največ vprašanih (skoraj 31 %) je oglas zmagovalne destinacije izbora EDEN 2011 zasledilo na spletu. 23 % je oglas zasledilo na televiziji, 16 % na radiu in skoraj 13 % v kateri izmed revij. 42% vprašanih oglasa zmagovalne destinacije izbora EDEN 2011 ni videlo. 30,9%

da, na spletu

23,2%

da, na televiziji

16,4%

da, na radiu

12,8%

da, v reviji

drugje

0,9%

42,1%

ne

Slika 12: Priklic oglasov destinacije zmagovalke izbora EDEN 2011 (n=79)

19


5.3.4 Mesto zaznave oglasa ter priklic vsebine Na koncu smo anketirance, ki poznajo projekt EDEN in ki so v zadnjih mesecih zasledili kakšen oglas, članek ali predstavitev turistične ponudbe destinacije zmagovalke EDEN, vprašali ali lahko opišejo kje natančno so videli oglas/članek/predstavitev ter, če se morda spomnijo kakšna je bila njegova vsebina. 14 % vprašanih je videlo zmagovalno destinacijo EDEN v oglasu ali v oddaji na TV. Slabih 10 % je destinacijo zasledilo na Valu 202, nadaljnjih 7 % pa v oglasu oz. oddaji na radiu. 13,8%

oglas, oddaja na TV

9,9%

Val 202

7,2%

oglas, oddaja na radiu TV SLO

5,5%

med brskanjem po spletu

5,4%

www.slovenia.info

3,9%

www.dj-slovenia.si

3,7%

Najdi.si

3,1%

predstavitev finalistov EDEN 2011

3,0%

POP TV, 24ur

2,8%

Večer

2,6%

letak

2,4%

radio Alpski val

1,8%

vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji

1,3%

spletna stran I feel Slovenija, www.slovenia.info

1,2%

v Komunikatorju

1,0%

pokazali so mi drugi

0,8% 26,4%

ne vem, ne spomnim se brez odgovora

10,4%

Slika 13: Mesto zaznave oglasa ter priklic vsebine (n=45)

20


21

Prepoznavnost destinacij zmagovalk projekta EDEN - Evropska destinacija odličnosti  

Projekt "European Destinations of Excellence" (Evropske destinacije odličnosti) ali krajše EDEN je zasnovala Evropska komisija v skladu z us...