Page 1

!

Národné Dni Kariéry 2012 Závere!ná správa

!


!

! ! ! ! !

OBSAH

!"#$%&%"'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')! *%&+*,-'./('"%0*#,1'*2,'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('3! 450167*8*9':+";-'1'%"<1*+4=>+8'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('?! %>8*8*9'6!%@%0*%67+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('.A! 450167*8*#'B7C28*7+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('.3! 6!"+8&%2*D'!"%<"1;'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('.?! E1@B+8'B717+67+,-'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('AF! ;82+=@*1'!"%!1<=>+1'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')A! B7"C,75"1';82+=@*->$'!1"7*8"%&'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('))! !"8$G12'0@=*,%&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')F! 4=&8"'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('HI!

!

!

"!


!

!

PRÍHOVOR Vá!ená spolo"nos#, dostáva sa Vám do rúk závere"ná správa z kvalitného ve$trhu práce pre mlad%ch $udí – Národné Dni Kariéry 2012. Aj tento rok sme mohli privíta# desiatky firiem a tisícky záujemcov o prácu v dvoch mestách – Bratislave a Ko&iciach. 'akujeme a te&íme sa, !e aj Va&a spolo"nos# mohla by# sú"as#ou tohto ro"níka projektu NDK. Národné Dni Kariéry sú u! tradi"ne miestom, kde &tudenti a "erství absolventi majú mo!nos# získa# priamy kontakt so zamestnávate$mi, zorientova# sa na trhu práce, ako aj získa# firemnú stá! "i prácu. V tomto ro"níku sme sa v%razne zamerali na sprievodn% program, ktor% sa niesol

v téme

„konkurencieschopnos#

na

trhu

práce“.

Podobne

ako

aj

v predchádzajúcom ro"níku sú"as#ou sprievodného programu bola ve$mi ob$úbená iniciatíva Rozbehni sa! Novinkou tohtoro"ného sprievodného programu boli odborné bloky, pripravované v spolupráci so spolo"nos#ami v odboroch ekonómia, marketing, IT a technika. Cie$om sprievodného programu bolo koncentrova# na jednom mieste ve$ké mno!stvo kvalitn%ch predná&ok, tréningov a prípadov%ch &túdií, ktoré zvy&ujú rozh$adenos#, a t%m aj kredibilitu zú"astnen%ch &tudentov. Tímto sa chceme po(akova# v&etk%m partnerom sprievodného programu, ktorí prispeli k doru"eniu kvalitného programu pre v&etk%ch ú"astníkov. Zá&titu nad podujatím prebralo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a sú"asne primátor Mesta Ko&ice. Chceme po(akova# ná&mu exkluzívnemu partnerovi portálu Kariéra.sk a reklamnej agentúre TRIAD ADVERTISING, ktorá nám pripravila kampa) „Máme tvoju prácu“. Rovnako (akujeme na&im partnerom *elezni"nej spolo"nosti Slovensko, spolo"nosti Turancar a v%stavisku Incheba EXPO Bratislava, odbornému garantovi personálnej agentúre Trenkwalder a garantovi iniciatíve Rozbehni sa!

!

#!


!

O podujatí sa náv&tevníci dozvedeli aj prostredníctvom na&ich hlavn%ch mediálnych partnerov, preto (akujeme portálu webnoviny.sk, t%!denníkom Profit, PC Revue, Poradca podnikate$a, Slovak Spectator, Trend, T%!de), Hospodárskym novinám, "asopisu Zisk, rádiu Európa 2, agentúre SITA, spolo"nosti Media Planet a mediálnym partnerom St. city, EuroCampus, PaF radio, Rádiopoint Promo Správy, Rabaka a Recar. Dôle!it%mi podporovate$mi boli Slovak Telekom, ANwell, Divine pictures, Martinus.sk, MC2, Photomedia, Mlynska-dolina.sk, Red Monkey Group, Slatina, Temer, Tuli, UFO, UNITED a Vodaaa. Bez podpory zo strany na&ich partnerov by sa projekt NDK nemohol rozvíja# "i u! po kvalitatívnej alebo kvantitatívnej stránke, preto im patrí na&a ve$ká v(aka. Rovnako patrí po(akovanie v&etk%m, ktorí prispeli k hladkému priebehu podujatia, celému organiza"nému tímu a zú"astnen%m spolo"nostiam. Te&íme sa na Va&u ú"as# na budúcich ro"níkoch Národn%ch Dní Kariéry. ! $!

Stela Beslerová Project manager NDK 2012

!


!

NOVINKY 17. RO"NÍKA NDK Národné Dni Kariéry 2012 priniesli so sebou aj nieko$ko noviniek, ktoré prispeli k lep&ej a kvalitnej&ej organizácii tohtoro"ného projektu. Medzi najv%znamnej&ie novinky patrí:

Masívna vonkaj#ia reklama Z v%sledkov realizovaného prieskumu medzi &tudentmi vyplynulo, !e za najviac atraktívne reklamné nosi"e medzi mlad%mi $u(mi okrem on-line priestoru sú pova!ované formy vonkaj&ej reklamy. Do tohtoro"nej kampane sme zapojili 16 billboard-ov%ch plôch v Bratislave a v Ko&iciach, 100 vozidiel mestskej hromadnej dopravy v Bratislave aj v Ko&iciach, vybrané plochy v okolí autobusov%ch zastávok v Bratislave a sie# city-lightov v centre Ko&íc. Táto forma komunikácie bola nasadená presne 1 mesiac pred podujatím.

%!

!


!

NDK a Martinus.sk Tohtoro"nou

novinkou

bolo

spojenie

NDK

s najpopulárnej&ím kníhkupectvom na Slovensku, s Martinus.sk.

Náv&tevníci

kníhkupectiev

v Bratislave, *iline aj v Nitre dostali pri nákupe zálo!ku NDK ako dar"ek. Zárove) ka!dá vstupenka na podujatie predstavovala z$avu vo v%&ke 10%

&!

Nová webstránka Jednoduch&ia a preh$adnej&ia webstránka umo!nila firmám aj náv&tevníkom vä"&í preh$ad a jednoduch&ie vyh$adávanie potrebn%ch informácií. Za dizajnové prevedenie stránky (akujeme najoce)ovanej&ej digitálnej agentúre za rok 2010, TRIAD advertising.

!


!

Advertisement services Advertisement services predstavujú novinku v ponuke slu!ieb. Po minuloro"nom úspechu dodato"n%ch promo slu!ieb (pozvánkové videá, pozvánkov% billboard) sme v tomto ro"níku priniesli novú kategóriu slu!ieb. Ich benefitom je promovanie mena spolo"nosti spolu s reklamnou kampa)ou podujatia Národné Dni Kariéry 2012. Medzi advertisement services sme tento rok zaradili:

Partner “roadshow”

Exkluzívny partner bulletinu

Exkluzívny partner „pozvánkov% billboard“

Partner „vstupné náramky na ruku“

Exkluzívny partner „reklama v MHD“

'!

Bloková konzulta!ná miestnos$ V tomto ro"níku NDK sme sa rozhodli roz&íri# sprievodn% program a to o blokovú konzulta"nú miestnos#. Po"as dvoch dní v Bratislave mali ú"astníci mo!nos# zú"astni# sa marketingového, ekonomického, technického a IT bloku a v Ko&iciach technického bloku.

!


!

ZÚ"ASTNENÉ FIRMY A ORGANIZÁCIE Podujatia Národné Dni Kariéry 2012 v Bratislave sa priamo zú"astnilo 52 spolo"ností zo Slovenska, +eskej republiky a Rakúska, ktoré ponúkali zamestnanie v rôznych odvetviach. Nepriamo participovala 1 spolo"nos#. Zú!astnené spolo!nosti v Bratislave

!

Accenture

Kariéra.sk

adidas

KPMG Slovensko

AIESEC Slovensko

Kraft Foods EBSC

Akadémia vzdelávania

Lidl Slovenská republika

Asseco Central Europe

LKW Walter

AT&T

Matador Holding

Amazon

Miba Steeltec

Bratislavská Business School

NADSME

Ekonomickej univerzity v Bratislave

OMS

Hellenic Coca Cola

Partners Group

+SOB

Plastic Omnium

DELL

PricewaterhouseCoopers

Deloitte

SAIA

Emerson

SES Tlma"e

Enel

Slovak Telekom

Ernst & Young

Slovnaft

Faurecia Slovakia

Slovenská Sporite$)a

First Data

T-Systems

Fakulta masmediálnej komunikácie

Tesco Stores

Univerzity sv. Cyrila a Metoda

TPA Horwath

Heineken Slovensko

Trend

Henkel Slovensko

Trenkwalder

Homecredit

Ústredie práce – EURES

HP

Volkswagen Slovakia

IBM

VÚB banka

Johnson Controls

Whirpool

(!


!

Vyhodnotenie spokojnosti firiem v Bratislave V%sledky spokojnosti sme vyhodnotili z odovzdan%ch a vyplnen%ch dotazníkov.

64% hodnotilo podujatie pozitívne

23% spolo"ností bolo absolútne spokojn%ch

9% spolo"ností bolo pozitívne prekvapen%ch

a! 57% sa plánujé zú"astni# ve$trhu Národné Dni Kariéry 2013

+*!

>JKLMNO'PMQRMSJRTJ'UMQVWXSTX'N'Y1'

$*! )*!

,-./01234!.5/6/7389!34:/;0/! 6<!=>?:3@A!6/A50>6BC>BA!

"#*!

D/:3/28A!5/E>28F34!G?=!3?! 3>462/HI!A?0I!CJ@-@!2/!-/0/! .6F40I!5/:<7?2>4K! 5H46F?5438!G5/E>28F34K!

.60?A?38!G/L?6BF?0>!.A4!F>?CK!

&$*!

34.5/6/738!

!KZRVWJSJ'[X'\]^X[SRT_'*2,' AI.)'N'Y1' M3/!

#)*!

N>4! %'*!

$*!

!

N4F>4A!

)!


!

Podujatia Národné Dni Kariéry 2012 v Ko&iciach sa priamo zú"astnilo 23 spolo"ností zo Slovenska a Rakúska, ktoré ponúkli zamestnanie v rôznych odvetviach. Zú!astnené spolo!nosti v Ko#iciach • • • • • • • • • • • •

Accenture AIESEC Slovensko AT&T Baumax Consumer Finance Holding Faurecia Slovakia Honeywell IBM Foxconn Slovakia Getrag Lidl Slovenská republika Lionbridge

• • • • • • • • • • •

LKW Walter NADSME Partners Group Personal Efekt PricewaterhouseCoopers Slovek Telekom T-Systems Technogym Trenkwalder Ústredie práce – EURES VÚB banka

Vyhodnotenie spokojnosti firiem v Ko#iciach V%sledky spokojnosti firiem sme vyhodnotili z odovzdan%ch a vyplnen%ch dotazníkov. O+!

58% spolo"ností hodnotí podujatie pozitívne

17% spolo"ností bolo absolútne spokojn%ch

17% spolo"ností bolo pozitívne prekvapen%ch

a! 78% spolo"ností sa plánuje zú"astni# ve$trhu Národné Dni Kariéry 2013

+*! (*!

>JKLMNO'PMQRMSJRTJ'UMQVWXSTX'N',8' O'*!

O'*!

,-./01234!.5/6/7389!34:/;0/! 6<!=>?:3@A!6/A50>6BC>BA! D/:3/28A!5/E>28F34!G?=!3?! 3>462/HI!A?0I!CJ@-@!2/!-/0/! .6F40I!5/:<7?2>4K! 5H46F?5438!G5/E>28F34K!

%(*!

.60?A?38!G/L?6BF?0>!.A4!F>?CK! 34.5/6/738!

!


!

!KZRVWJSJ'[X'\]^X[SRT_'*2,' AI.)'N',8`' ""*! M3/!

+*!

N>4! N4F>4A! '(*!

Spolu a! 93% spolo"ností uviedlo, !e v%stavn% stánok pova!ujú za najdôle!itej&iu slu!bu. Druh%m najdôle!itej&ím produktom je firemná prezentácia a to a! pre 86% spolo"ností. A! 79% spolo"ností uviedlo ako najdôle!itej&iu a ve$mi podstatnú sú"as# NDK 2012 „Mo#nos&

prezentova&

svoju

zna'ku

medzi

!tudentmi

a absolventmi“.

Druh%m

najpreferovanej&ím dôvodom bola „Mo#nos& získa& kvalitn"ch zamestnancov“ Odporú!anie projektu Národné Dni Kariéry 2012

!

VÚB banka patrí medzi najúspe!nej!ie banky na Slovensku. Hrdí sa titulom Banka roka, ktor" získala u# po tretíkrát. Uvedomujeme si, #e tento úspech dosahujeme v$aka na!ím zamestnancom, potenciálu, ktor" v %u$och máme. Je pre nás dôle#ité predbehnú& konkurenciu na poli získavania najlep!ích mlad"ch vysoko!kolákov, preto sme sa zú'astnili Národn"ch Dní Kariéry 2012. Tento projekt vnímame ako ve%mi vydaren", poskytuje nám cenn" zdroj vzdelan"ch, ve%mi schopn"ch a motivovan"ch mlad"ch %udí, ktorí sa rozhodujú, kde za'nú svoju kariéru. Projekt Národné Dni Kariéry je pre nás platformou, na ktorej posil(ujeme atribúty zna'ky VÚB ako zamestnávate%a. Na uplynulom 17. ro'níku sme sa stali v o'iach mlad"ch ú'astníkov ich vytú#en"m zamestnávate%om a TOP firmou, odborná porota zase vyhodnotila na!u pracovnú ponuku Stá#uj a pracuj ako najlep!iu spomedzi konkurencie 52 firiem. Tieto ocenenia sú devízou, s ktorou budeme najbli#!í rok pracova&. Preto $akujeme projektu Národné Dni Kariéry 2012, #e nám vytvorili priestor pre konkuren'nú v"hodu v oblasti náboru mladej vzdelanej populácie so s%ubnou zamestnaneckou perspektívou. ! VÚB banka !

OO!


!

OCENENÉ SPOLO"NOSTI U! tradi"ne je sú"as#ou Národn%ch Dní Kariéry aj ocenenie zú"astnen%ch firiem v Bratislave aj v Ko&iciach. Tento rok boli spolo"nosti ocenené v nasledujúcich kategóriách: 1. Najlep#ia pracovná ponuka

3. Najlep#ia komunikácia

2. Najkreatívnej#í stánok

4. Moja vytú&ená NDK firma 5. Firma NDK 2012

Kategóriu o najlep&iu pracovnú ponuku, na základe vopred zaslan%ch ponúk vyhodnocovala personálna agentúra Trenkwalder, ktorá mala po"as podujatia úlohu odborného garanta. V%sledky t%chto sú#a!í boli vyhlásené na záver podujatia v Bratislave aj v Ko&iciach. O ví#azoch v&etk%ch ostatn%ch kategórií rozhodli náv&tevníci Národn%ch Dní Kariéry formou vyplnenia ankety Top firma. V#etk%m firmám gratulujeme a &eláme ve'a úspechov v (al#ích ro!níkoch NDK. Ví#azom kategórie Najlep&ia pracovná ponuka v Bratislave aj v Ko&iciach sa stala pracovná ponuka „Pracuj a stá!uj“ spolo"nosti VÚB banka. Agentúra Trenkwalder zoh$ad)ovala kritéria v%beru, obsah pracovnej ponuky, ale aj jej vhodnos# pre &tudenta "i absolventa.

!

O"!


!

Kategória

„Najkreatívnej&í

oce)uje

firmu

stánok“

s najnápaditej&ím

prevedením

v%stavného

stánku

s najvä"&ou

schopnos#ou

zauja#

náv&tevníkov.

Ví#azné spolo"nosti v Bratislave

Ví#azné spolo"nosti v Ko&iciach

1.

1.

miesto

miesto

N,PQRS,TUVNSPWU!XTMNYQ!Z![R,T\X],V,! 2.

HEINEKEN

3.

Slovak Telekom

N,PQRS,TUVNSPWU!XTMNYQ!^!QYW\_S!

!

2.

Slovak Telekom

3.

VÚB banka

!

!

! !

!

O#!

Druhou kategóriou bola „Najlep&ia komunikácia“. V tejto kategórii náv&tevníci hodnotili relevantnos# informácií, ktoré dostali od zástupcov spolo"ností, ochotu vystavovate$ov odpoveda# na otázky a priate$sk% prístup.

Ví#azné spolo"nosti v Bratislave

Ví#azné spolo"nosti v Ko&iciach

1.

1.

miesto

miesto

N,P]S`W\,!QYabN\QM_\,!Z![R,T\X],V,! 2.

Dell

3.

PwC

N,P]S`W\,!QYabN\QM_\,!^!QYW\_S!

!

2.

IBM

3.

VÚB banka

!

!

!

! !

!


!

Po"as

Národn%ch

Dní

Kariéry

&tudenti

hodnotili firmy aj z poh$adu ich vysnívaného zamestnávate$a. V Ko&iciach aj v Bratislave hlasovali náv&tevníci ve$mi podobne.

Ví#azné spolo"nosti v Bratislave

1.

1.

miesto

miesto

N,P]S`W\,!QYabN\QM_\,!Z![R,T\X],V,! 2.

IBM

3.

AT&T

N,P]S`W\,!QYabN\QM_\,!^!QYW\_S!

!

2.

T-Systems

3.

IBM

!

!

! !

! O$!

Najzaujímavej&ou kategóriu bola nepochybne „TOP firma“. Toto ocenenie získali spolo"nosti, ktoré

pod$a

spojením

náv&tevníkov

kreatívneho

boli

dokonal%m

stánku,

efektívnej

komunikácie a navy&e ich náv&tevníci pova!ujú za vysnívan%ch zamestnávate$ov.

Ví#azné spolo"nosti v Bratislave

Ví#azné spolo"nosti v Ko&iciach

1.

1.

miesto

miesto N,P]S`W\,!QYabN\QM_\,!^!QYW\_S!

N,P]S`W\,!QYabN\QM_\,!Z![R,T\X],V,! 2.

Slovak Telecom

3.

Tesco

!

2.

VÚB banka

3.

PwC

!

!

! !

!

!


!

ZÚ"ASTNENÍ )TUDENTI Ke(!e sa jobfair sa organizoval v dvoch mestách, Národné Dni Kariéry 2012 dali mo!nos# ove$a vä"&iemu mno!stvu &tudentov prís#, porozpráva# sa so zamestnávate$mi, zorientova# sa na trhu práce, "i absolvova# ve$ké mno!stvo tréningov, prezentácií, workshopov alebo prípadov%ch &túdií. 17-ty ro"ník prekonal v&etky o"akávania, ke(!e sa nám podarilo prelomi#

hranicu

4300

mlad%ch

vysoko&kolsky

vzdelan%ch náv&tevníkov, ke( do Bratislavy ich pri&lo cez 2700 a do Ko&ice cez 1500. Z oboch miest mohli náv&tevníci cestova# z ve$trhu domov zdarma vlakom v(aka spolupráci so *elezni"nou spolo"nos#ou Slovensko a autobusmi spolo"nosti Turancar. Dôle!it%m prvkom NDK 2012 bol sprievodn% program, ktor% bol zameran% na obe skupiny mlad%ch $udí – tí, ktorí si pri&li h$ada# prácu, ale aj tí, ktorí do budúcna rozm%&$ajú o rozbehnutí vlastného biznisu. Odborn%m garantom tohtoro"ného podujatia bola spolo"nos# Trenkwalder. +as# zameranú na za"atie vlastného podnikania zabezpe"ila iniciatíva Rozbehni sa! Sú"as#ou a novinkou sprievodného programu boli blokové konzultácie zamerané na oblas# ekonómie, marketingu, IT a techniky. A! 55% uchádza"ov sa na tréningy, workshopy a prípadové &túdie prihlásilo online pred samotn%m podujatím. Online registrácia zárove) automaticky znamenala, !e sa uchádza" dostáva do databázy a do !rebovania v tombole. +o sa t%ka u$ah"enia prípravy na NDK, &tudenti

mohli nájs# u!ito"né

informácie na

webovej stránke www.ndk.sk o tom, aké mo!nosti im samotné podujatie ponúka, ako z neho vy#a!i# "o najviac. Na webe boli taktie! zverejnené formalizované stránky firiem, tak!e uchádza"i u! dopredu vedeli, "o firmy na podujatí ponúkajú. Po skúsenostiach z minul%ch rokov, kedy si len ve$mi malá "as# &tudentov so sebou priniesla

na

podujatie

dostato"n%

po"et

!ivotopisov, sme v spolupráci so spolo"nos#ou Anwell pripravili stánok s názvom „Vytla"ené CVprv% krok tvojej kariéry“, kde si mali ú"astníci mo!nos# vytla"i# svoj !ivotopis.

!

O%!


!

,tatistika o náv&tevníkoch v Bratislave Pohlavie c43@!

$*!

&JL'

)*!

a<=>!

A4347!?6/!"+!Hd! #'*!

"+Z""!Hd! "#Z"%!Hd!

$"*! %+*!

%(*!

F>?C!?6/!"%!Hd!

*ZNaSJNRbcT'UMQdX'WJQRMSKTNecP'VRTNJf\bS'N' Y1' S6/3/A>C6B!<3>F4HE>2?!F! O*! "*! "*!

O*!

O*!

[H?2>.0?F4! b3>F4HE>2?!Q/A43.6IJ/!F! [H?2>.0?F4! X0/F43.6B!24CJ3>C6B!<3>F4HE>2?!F! [H?2>.0?F4! b3>F4HE>2?!.Fd!_@H>0?!?!a42/:?!F! TH3?F4! c>0>3.6B!<3>F4HE>2?!

O*! O*!

"*!

'*!

$#*!

(*!

X0/F43.6B!5/e3/J/.5/:BH.6?! <3>F4HE>2?!F!N>2H4! _>2@!b3>F4H.>2@! b3>F4HE>2?!a?247?![40?!F![?3.647! [@.2H>C>! T4CJ3>C6B!<3>F4HE>2?!F!Q/;>C>?CJ!

(*!

`?34<Hf5.6?!F@./6B!;6/0?! a?.?H@6/F?!<3>F4HE>2?!

)*! O$*!

\3>F4HE>2?!Q/3;2?3283?!g>0/E/h?!F! N>2H4! `H4;/F.6B!<3>F4HE>2?! \3I!

!

O&!


!

,tatistika o náv&tevníkoch v Ko&iciach Pohlavie

Vek $*!

=43?!

A<=!

A4347!?6/!"+!Hd! "(*!

"#*!

$O*!

"+Z""!Hd! "#Z"%!Hd!

%)*!

$%*!

F>?C!?6/!"%!Hd!

*ZNaSJNRbcT'UMQdX'WJQRMSKTNecP'VRTNJf\bS'N' ,8' #*!

T4CJ3>C6B!<3>F4HE>2?!F!Q/;>C>?CJ!

#*! "*! "*!

`/:3>6/F/J/.5/:BH.6?!h?6<02?!F! Q/;>C>?CJ!

$*!

b3>F4HE>2?!`?F0?!P/E4h?!W?hBH>6?!

'*!

`H4;/F.6B!<3>F4HE>2?! $&*!

O#*!

b3>F4HE>2?!a?247![40?! X0/F43.6B!5/e3/J/.5/:BH.6?! <3>F4HE>2?!F!N>2H4! \3I! Q?2/08C6?!<3>F4HE>2?!R<=/A-4H/6!

"+*! b3>F4HE>2?!Q/A43.6IJ/!F! [H?2>.0?F4!

!

O'!


!

SPRIEVODN* PROGRAM Ani tento rok nech%bal na NDK 2012 kvalitn% sprievodn% program, ktor% sa niesol v téme “Konkurencieschopnos" na trhu práce”. Odborn%m garantom sprievodného programu bola personálna agentúra Trenkwalder, a.s. a garantom iniciatíva Rozbehni sa!.

,tatistika sprievodného programu v Bratislave: Sprievodn% program v Bratislave prebiehal sú"asne v 5 konzulta"n%ch miestnostiach a na pódiu, kde prebiehali najmä prezentácie spolo"ností. Ka!dá konzulta"ná miestnos# bola tematicky zameraná a prebehiali v nich rôzne tréningy.

5^X[_'RX'[UfTJNMQRMg'UfMhfXgJ'N'Y1' #+*! M3/!

'+*!

N>4!

O(! Prvá miestnos# patrila odbornému garantovi sprievodného programu Trenkwalder, a.s., kde po obidva dni v Bratislave prebiehali nasledujúce tréningy: 8.3.2012 I. BLOK 10:00 – 10:30

Prezentácia Online -a ne/zamestná (16 ú"astníkov)

10:45 - 11:45

Nájdi Country Sales Managera a sta) sa "lenom ná&ho tímu (10 ú"astníkov)

II. BLOK

!

10:00 – 10:30

Prezentácia Online -a ne/zamestná (12 ú"astníkov)

10:45 - 11:45

Nájdi na webe Country Sales Managera a sta) sa "lenom ná&ho tímu (14 ú"astníkov)


!

Tréning: 14:00 - 16:00

Vedecko-technologick% park *ilina – Ako si vysklada# správny tím, aby Vá& projekt uspel 9.3.2012

I. BLOK 10:00 – 10:30

Prezentácia Online -a ne/zamestná (12 ú"astníkov)

10:45 - 11:45

Nájdi Country Sales Managera a sta) sa "lenom ná&ho tímu (15 ú"astníkov)

II. BLOK 10:00 – 10:30

Prezentácia Online -a ne/zamestná (18 ú"astníkov)

10:45 - 11:45

Nájdi na webe Country Sales Managera a sta) sa "lenom ná&ho tímu (15 ú"astníkov)

Tréning: 14:00 - 16:00

Jozef Vodi"ka - Vytvor si COOL CV a ZAUJMI! (22 ú"astníkov)

Juraj Ková! z iniciatívy Rozbehni sa! opä# priniesol príbehy desiatich známych a zaujímav%ch rozbieha"ov, ktorí predstavili nielen svoje príbehy, ale aj tipy a triky ako sa rozbehnú# a za"a# podnika# u! napríklad aj po"as vysokej &koly! 8.3.2012

!

10:00

15 vecí, ktoré sme ako 18 ro"ní podnikatelia pokazili O. Prostredník & M. Bla!ej/Lighting Beetle (35 ú"astníkov)

11:00

Rad&ej hor&iu ideu zrealizova#, ako lep&iu nezrealizova# Ivan ,tefunko/Neulogy (67 ú"astníkov)

12:00

Alch%mia úspechu podnikania Michael Rostock/VIFc (95 ú"astníkov)

13:00

Ni" nemáte? Tak potom mô!ete iba získa#! Klaudia Bednárová/the Bridge (50 ú"astníkov)

14:00

V najlep&om treba vedie# presta# Zoltán Demján/Peak Explorers (70 ú"astníkov)

15:00

Rozbehni sa! 11 krokov ako za"a# s holou ri#ou Juraj Ková"/Rozbehni sa! (85 ú"astníkov)

O)!


!

9.3.2012 10:00

Krátka pinda o Cocopinda Matú& Valter/Cocopinda (19 ú"astníkov)

11:00

+o by som urobila, keby som sa nebála Katarína ,avelová (19 ú"astníkov)

12:00

Dá sa za"a# s holou ri#ou na intráku aj dnes? Michal Hrabovec/Anasoft (41 ú"astníkov)

13:00

Klienti z pekla a zubatí anjeli Marek Mahdal/Superfaktura.sk (40 ú"astníkov)

14:00

Ako som rozbehol Bratislavu a sám seba Peter Pukalovi"/BeCool (44 ú"astníkov)

15:00

Rozbehni sa! 11 krokov ako za"a# s holou ri#ou Juraj Ková"/Rozbehni sa! (38 ú"astníkov)

Tento rok, po prv% krát prinieslo NDK 2012 Blokovú konzulta!ku, kde prebehli 4 bloky po"as obidvoch dní - Marketingov% blok, IT blok, Ekonomick% blok a Eko-Tech blok. V rámci Marketingového bloku sa predstavili dve agentúry – najviac oce)ovaná digitálna agentúra na Slovensku – agentúra TRIAD Advertising a Reklamná agentúra roka 2011 Wiktor Leo Burnett (40 ú"astníkov). V IT bloku sa predstavil Pavel Kotyza, skúsen% mana!ér v telekomunika"nom a online biznise. Jeho projekty boli ocenené Creative Communication Award 2009 a Internet Effectivness Award 2010 (15 ú"astníkov). V rámci Ekonomického bloku Globálna asociácia Efma, ktorá zdru!uje viac ne! 3,000 "lenov retailového finan"níctva na celom svete pripravila zaujímav% workshop na tému „Konkurencieschopnos# a vplyv dlhovej krízy na konurencieschopnos#", kde sa predstavili: Martin Barto (b%val% viceguvernér NBS, finan"n% riadite$ V,ZP) Róbert Ki"ina (V%konn% riadite$ Podnikate$skej aliancie Slovenska) .ubomír Olach (Regionálny mana!ér Efma CEE) (26 ú"astníkov). V Ekologicko – technickom bloku sa predstavil Peter Kysela, podnikate$ v oblasti stavebníctva (ArchDesign) a predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy SKGBC. (17 ú"astníkov)

!

"+!


!

V poradí &tvrtá konzulta"ka – Získaj in#piráciu – bola zameraná, ako u! z názvu vypl%va, na získanie in&pirácie. ,tudenti sa mohli nielen in&pirova#, ale aj nie"o nové nau"i#. Program v tejto konzulta"nej miestnosti bol nasledovn%: 8.3.2012 10:00 - 12:00

Akademie Orlita SK – Uká!, !e má& "o ponúknu# (14 ú"astníkov)

12:00 - 13:30

Salve Group – Ing. Peter Kri&tofovi" – Úspech si TY! (48 ú"astníkov)

13:30 - 15:00

Toastmasters (24 ú"astníkov)

15:00 - 16:00

Connect – CoWorking (15 ú"astníkov) 9.3.2012

10:00 - 11:00

Connect – Zarábaj na seba, nie na druh%ch (20 ú"astníkov)

11:00 - 12:00

Martinus - Michal Me&ko - Ako sa rodí úspech u! po"as &koly (48 ú"astníkov)

12:00 - 13:30

Powertraining – Osobn%m rozvojom ku kariére (13 ú"astníkov)

13:30 - 14:30

Slov. Chránená diel)a – Richard Kopún – Práca v NGO a jej v%hody (18 ú"astníkov)

14:30 - 16:30

Akademie Orlita SK – Kolegovia a kolegyne nie sú predsa !iadne svine! (14 ú"astníkov)

Po"as podujatia sa v Tréningovke vystriedalo viacero kvalitn%ch a známych firiem, ktoré pripravili svoje tréningy tak, aby odovzdali &tudentom "o mo!no najviac praktick%ch vedomostí, ktoré mô!u neskôr vyu!i# vo svojom pracovnom !ivote. 8.3.2012

!

10:00 - 12:00

VÚB banka – Korporátne bankovníctvo – Financovanie firmy (14 ú"astníkov)

12:15 - 13:15

Akademie Orlita – +o -a vysoká &kola nenau"í (30 ú"astníkov)

13:30 - 14:30

ZSE, a.s. – Elektromobilita – hudba sú"asností (12 ú"astníkov)

14:40 - 15:40

IBM International Services Centre s.r.o.– Prezenta"né zru"ností (35 ú"astníkov)

"O!


!

9.3.2012 09:30 - 10:30

AT&T – V%sku&aj si s name Assessment Centrum (30 ú"astníkov)

10:40 - 11:40

VÚB – Videotréning úspe&nej komunikácie (23 ú"astníkov)

12:00 - 14:00

Jozef Vodi"ka–Ako získa# investora pre svoj nápad? (12 ú"astníkov)

14:15 - 15:15

Róbert Richter – Mana!ment "asu (18 ú"astníkov) Pódium 8.3.2012

09:30 - 10:00

Slávnostné otvorenie Národn%ch Dni Kariéry 2012 Stela Beslerová, Projektová mana!érka NDK 2012

10:00 - 11:00

Panelová diskusia – Ako vytvori# dostatok pracovn%ch príle!itostí pre mlad%ch $udí

Hostia: Ján Fige', prv% slovensk% eurokomisár zodpovedn% za vzdelávania, odbornú prípravu, kultúru a mláde! Martin Barto, b%val% viceguvernér NBS, makroekonóm Vladimír Sirotka, predseda asociácie mal%ch podnikate$ov a !ivnostníkov SR Marek )mid, rektor Trnavskej univerzity Prezentácie spolo!ností a vo'n%ch pracovn%ch príle&itostí: 8.3.2012 11:00 - 11:20 11:30 - 11:50 12:00 - 12:20 12:30 - 12:50 13:00 - 13:20 13:30 - 13:50 14:00 - 14:20 14:30 - 14:50 15:00 - 15:20 15:30 - 15:50

!

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania IBM International Services Centre Ernst & Young Volkswagen Slovakia SLOVNAFT TPA Horwath +SOB a.s. AT&T Global Network Services Slovakia Johnson Controls International DELL

""!


!

9.3.2012 10:30 - 10:50 11:00 - 11:20 11:30 - 11:50 12:00 - 12:20 12:30 - 12:50 15:00 16:30

Partners Group SK PricewaterhouseCoopers Slovakia, s.r.o Accenture AIESEC Slovensko Deloitte Tombola Vyhlasovanie v%sledkov ankety - Najlep&ia firma

,tatistika sprievodného programu v Ko&iciach: Podobne ako v Bratislave, tak aj v Ko&iciach nech%bal kvalitn% sprievodn% program, ktor% prebiehal taktie! v piatich konzulta"n%ch miestnostiach a na pódiu, kde prebiehali prezentácie spolo"ností a ich vo$n%ch pracovn%ch príle!itostí.

"O*!

')*!

5^X[_'RX'[UfTJNMQRMg'UfMhfXgJ',8' M3/!

N>4!

HR konzulta"ná miestnos# patrila opä# odbornému garantovi sprievodného program – personálnej agentúre Trenkwalder a.s. s nasledovn%m programom: I. BLOK 10:00 – 10:30

Prezentácia Online -a ne/zamestná (18 ú"astníkov)

10:45 - 11:45

Nájdi Country Sales Managera a sta) sa "lenom ná&ho tímu (18 ú"astníkov)

II. BLOK

!

10:00 – 10:30

Prezentácia Online -a ne/zamestná (21 ú"astníkov)

10:45 - 11:45

Nájdi na webe Country Sales Managera a sta) sa "lenom ná&ho tímu (21 ú"astníkov)

14:00 – 15:00

UNITED! – uká!ky hodín Callanovej metódy (12 ú"astníkov)

"#!


!

Bloková konzulta!ka 10:00 - 13:00

Pavel Kotyza - Nosím Va&e Tri"ko! A jaké tri"ko si veme& Ty? (12 ú"astníkov)

Konzulta!ná miestnos$ - Získaj in#piráciu 10:00 - 11:30

Powertraining – Osobn%m rozvojom ku kariére (36 ú"astníkov)

11:40 - 13:40

Akademie Orlita SK – Uká!, !e má& "o ponuúknu#! (31 ú"astníkov)

13:50 - 15:15

Connect – Zarábaj na seba, nie na in%ch (32 ú"astníkov)

Tréningovka 10:00 - 11:00

AT&T – Vyskú&aj si s name Assessment Centrum (22 ú"astníkov)

11:10 - 12:10

VÚB banka – K$ú" k úspechu. Ako dospie# k win-win (22 ú"astníkov)

12:20 - 13:20

Róbert Richter – Mana!ment "asu (12 ú"astníkov)

13:30 - 14:30

Consumer Finance Holding, a.s. – Online priestor jednotliv%ch zna"iek spolo"ností Consumer Finance Holding a.s. (19 ú"astníkov)

"$!

Akadémia vzdelávania 10:00 – 10:45

Naprogramuj sa na úspech / Získaj konkuren"nú v%hodu a priprav sa na pohovor, tak aby si uspel (38 ú"astníkov)

10:45 – 11:00

Individuálne konzultácie a poradenstvo voblasti úsp/&ného zvládnutia prijímacieho pohovoru

11:05 – 12:00

Interaktívna p0edná&ka - Naprogramuj svoj potenciál a nechaj ho vybuchnú# v prav% "as (28 ú"astníkov)

13:00 – 13:30

+o v Európe letí / O aké profesie je v Európe a na Slovensku záujem a "o musí& ovláda#, aby -a prijali (27 ú"astníkov)

13:30 – 14:00

Individuálne konzultácie a personálne poradenstvo o mo!nostiach uplatnenia sa u nás i v zahrani"í Pódium:

09:30

!

Slávnostné otvorenie Národn%ch Dni Kariéry 2012 Stela Beslerová, Projektová mana!érka NDK 2012


!

Prezentácie spolo"ností a vo$n%ch pracovn%ch príle!itostí: 10:30 - 10:50 11:00 - 11:20 11:30 - 11:50 12:00 - 12:20 12:30 - 12:50 13:00 - 13:20 13:30 - 13:50 14:00 - 14:20 14:30 - 14:50 15:00 16:30 ! !

Baumax Partners Group SK AT&T Global Network Services Slovakia Lionbridge Accenture Faurecia NADSME T-Systems IBM Tombola Vyhlasovanie v%sledkov ankety - Najlep&ia firma

!"#$%&'()$'*+,-*.$*%/$0/1*23+&4#$/5,*#6+&789:*07;4*'(+,2*#6#,/<=*275,#,5(-*236*3&4,*#,%,5$>/1?* @$+52A1* B&05C5/,9&#2=-* B1+72=* %,D4&'* 2*A272=-* 75&* &*'E2* DF$)2#1* BC()$'?* GF,* '&'$/5C4/$)* !(5$0$/$)H* +,5(C9,,* /2* 5F:(* DFC9$* 3&42* DF$* 'E2* <A2+=* /2* @IJ* )2+/&(* #&>3&(?* K7(FC5* +&'* +2* F&B:&%&#24-*A,*1+=*%&*992*LMN*7'*#B%,24$/$)*OF25,+42#6-*24$3&*D&A72=*%#2*58.%/$-*78'*+2*@IJ* (+7(5&A/1* %&'2-* #*J&0,9,29:?* J#;4,* 3&:250,$'(* +DF,$#&%/P'(* DF&QF2'(* +&'* +2* F&B:&%&4* #69$+5&#2=*%&*OK?*R$>',*+2*',*D&B%C#242*2)*'&./&+=*B27<D,=*+,*05(%$/5+78*9$+5&#/8*41+5&7*/2* #427* +*58'-* .$* +D,25&A/C* 9$+52* B*@IJ* %&'&#* )$* B2%2F'&?* S:('3+* (DT* UDV=* 7*+DF,$#&%/P'(* DF&QF2'(?* GF,:4C+,4* +&'* +2* /2* 5FP/,/Q* W/Q?* G$5F2* JF,05&X&#,A2* Y* <+D$0/P:&* D&%/,725$>2* 2*07&4,5$>2-* +*/CB#&'*Z+D$9:*+,*S6T*2*5275,$.*/2*5FP/,/Q*&%*[,9:242*[$072-*\]^*7/1:7(D$95#2* [2F5,/(+-* /2* 5P'(* K7&* +2* F&%1* <+D$9:* (.* D&A2+* 07&46?* SFP/,/Q6* 3&4,* DF$* 'E2* /2&B2)* ,/0D,F251#/$-* +D17F,-* ,9:* '604,$/76* 2* 5,D6* ',* &5#&F,4,* &A,* 2*&3A2+/$* 2)* <+52* _`* W/0D,F251#/$* 3&4,* /25&>7&-* .$* +&'* +2* F&B:&%&4* &*/,9:* /2D1+2=* F$X$F$/9,(* /2* +#&)&'* 34&Q(* F2%6%&B,#&52?a&F%DF$++?9&'?* [;)* 34&Q* )$* #$/&#2/8* 05(%$/5&'* #6+&789:* 07;4* 2*)$:&* &3+2:* 5#&F,2*F2%6*2*5,D6*b'&)$*7/&ac:&a`-*27&*+2*B#,%,5$>/,=*2*DF$7<+2=*.,#&5&'*A&+7&F&*23+&4#$/52?* d&* +2* 5872* 9$47&#$)* &FQ2/,BC9,$* @IJ* 2*+DF,$#&%/P:&* DF&QF2'(* #*OF25,+42#$-* 3&4* +&'* /2&B2)* +D&7&)/8?* GF$%/C076* 2*5FP/,/Q6* +2* 7&/24,* /2A2+-* ',$+5/&+5,* 3&4,* BF&B(',5$>/$* &B/2A$/P* b/$+5F25,4*+&'*+2`*2*DF,$+5&F(*/2*DF$%/C07$*3&4&*%&+525&7*b'24*+&'*+,*7%$*+2%/<=_`?*e$%,/P*A&* ',*b2*DF2#%$D&%&3/$*2)* +D17F&'`* 5F&07(* #2%,4&*3&4&-* .$* ',$+5/&+5,*7%$*3&4,* DF$%/C076*/$3&4,* (B2#F$5P* B#F9:(-* 2*5$%2* DF$%/C076* &3A2+* F(0,4* :4(7* B*A2+5,-* 7%$* '24,* B2'$+5/C#25$4,2* +#&)$* +5C/76?* W/27* 3$B* 9:636?* J$f.$* @IJ* #*OF25,+42#$* '2* DF$7#2D,42* +#&)&(* <F&#E&(* 2*DF&X$+,&/24,5&(-*DF,0,$4*+&'*D&BF,$=* bD&F&#/2=`*2)*D&%()25,$* #*J&0,9,29:?* R*FC'9,* J]*+&'* +2* DF,:4C+,4*/2*5FP/,/Q*K72%$',$*^F4,52*+*/CB#&'*"7C.-*.$*'C0*A&*D&/<7/(=T*J&0,9$*/$+742'24,*2* /$B&+524,* D&%()25,(* B*OF25,+42#6* /,A* %4./P?* g*5FP/,/Q(* +&'* +,* &%/,$+&4* #$>2* DF275,9789:* FC%-* 75&FP* (D425E()$'* DF,* D1+2/1* .,#&5&D,+&#* 2*'&5,#2A/89:* 4,+5&#?* U('2* +('CF('-* #0$578'* 05(%$/5&'*#6+&789:*07;4*2*/2)'V*+&&/c5&c3$*23+&4#$/5&'*&%D&F<A2'*B<A2+5/,=*+2*@CF&%/89:* %/1*72F,PF6?*U5&)1*5&*B2*5&TH** * e(F2)*h,D&0! !

"%!


!

+AL)IE )TATISTIKY ,tudenti sa prostredníctvom dotazníkov mali mo!nos# vyjadri# k úrovni podujatia a celkovej organizácii. Aj napriek silnej konkurencii si podujatie NDK dokázalo udr!a# svoju kvalitu tak organizáciou ako aj sprievodn%m programom. Viac ako 70% náv&tevníkov ohodnotilo podujatie ako v%borné alebo ve$mi dobré. Pri hodnotení mali náv&tevníci mo!nos# hodnoti# na stupnici od 1 do 5, kde 1 bolo najhor&ie a 5 najlep&ie hodnotenie.

&*! (*!

"O*!

>JKLMNe'QMWJg'\'*2,'AI.A'N'Y1'

"#*!

O!

"!

#!

$!

%!

$"*!

#*!

>JKLMNe'QMWJg'\'*2,'AI.A'N',8''

(*! "&*!

#O*! #"*!

!

O!

"!

#!

$!

%!

"&!


!

Mediálne kanály odkia' sa náv#tevníci o podujatí dozvedeli

4QfMW'TRiMfgZcTb'M'*2,'N'YfXST[KXNJ' O*!

O*!

'*!

O+*!

O)*!

"&*!

O"*! +*! %*!

#*!

O&*!

g?C4-//6! Y:!E3BA4J/! `H4E432BC>?!3?!;6/04! ]42B6! i1L?.23>0!./A!.?!NjQ!"+OO! RB:>/! T404F8E>?! k4-! Y.0/F/F?C8!4ZA?>0! [>00-/?H:! \3I!

"'!

4QfMW'TRiMfgZcTb'M'*2,'N',MaTcTXcP' "*!

O*!

O+*!

OO*!

O)*!

"+*!

O*! "*!

!

O+*! '*! O'*!

g?C4-//6! Y:!E3BA4J/! `H4E432BC>?!3?!;6/04! ]42B6! i1L?.23>0!./A!.?!NjQ!"+OO! RB:>/! T404F8E>?! k4-! Y.0/F/F?C8!4ZA?>0! [>00-/?H:! a4.2.6B!JH/A?:3B!:/5H?F?!


!

Doprava a cestovanie na ve'trh v Bratislave

TURANCAR *Z[SVURZ'[SXRTcXj' [?3.6B![@.2H>C?! iF/043! N>2H?! c?H3/F>C?!

_406/Fl!5/L42!C4.2<71C>CJ!

>JKLMNe'UM^JS']^X[SRbLMN'\'RZ[SVURJW' [SXRTcJj' A' .' k' .'

.)'

!

ZSSK *Z[SVURZ'[SXRTcXj' [?3.6B![@.2H>C?! [H/:.6I! m?0?32?! m403>C?! \0?F?! Q/;>C4! QH?e/F?3@! Q12@! Q@.?6! ]4/5/0:/F! ]4F>C4! ]>52/F.6l!a>6<0B;! a?0?C6@! a?H2>3! a@7?F?! N4A;/FB! N>2H?! N/FI!a4.2/!3?:!VBJ/A! N/FI!iBA6@! `?H2>EB3.64! `>4;n?3@! `/5H?:!^!T?2H@! `/F?=.6B![@.2H>C?! `H>4F>:E?! R<=/A-4H/6!

! !

>JKLMNe'UM^JS']^X[SRbLMN'\'RZ[SVURJW' [SXRTcJj' ./' .' A' A' .' Ak' .' )' A' F' /' 3' A' .' .' A' 3)' )' F' .' A)' A' F' ?' 3'

"(!


!

X4H4o! X5>;.6B!N/FB!V4.! X2?HB!T<H?! X<L?3@! W?e?! W<H?3@! T/5/eL?3@! TH43L>?3.6?!T450B! TH43L83! TH3?F?! VH126@! iF/043! c>?H!3?:!DH/3/A! c>0>3?!

A! A' A' .' A' A' A' A' )' AH' )' .3' H' HI'

>8@,%&D'!%087'>867Cl5l+>$j'

Ak)'

'

Doprava a cestovanie na ve'trh v Ko#iciach

ZSSK *Z[SVURZ'[SXRTcXj' `H4;/F! `/5H?:! D<A433I! TH4->;/F! VH?3/F!3?:!T/5e/<! ]>52/F.6l!a>6<0B;! X5>;.6B!N/FB!V4.! m403>C?! ]>5?3@! ]<L434C! a?H2>3! iF/043! W2FH2/6! QH/A5?CJ@! X?->3/F! a>CJ?0/FC4! [H?2>.0?F?! c>0>3?!

>JKLMNe'UM^JS'cJ[SVW]cTcPj' !

>JKLMNe'UM^JS']^X[SRbLMN'\'RZ[SVURJW' [SXRTcJj' ?I' A?' .A' /' H' H' HA' )' H' .' .' A' .' AI' F' )' .' .'

AAI'

6!%@C'>867Cl5>+>$'&@1,%;j'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3.)! !

")!


!

Po!et ú!astníkov

NDK v Bratislave

&9(&*!

*ZNaSJNRM[_'mJ\' YfXST[KXN[LecP']^X[SRbLMN' 1L?.238C>!E! [H?2>.0?F.6IJ/! 6H?7?!p!&9(&!*!

Finálny po"et ú"astníkov v Bratislave:

2783

1L?.238C>!E! /.2?23lCJ!6H?7/F! p!)#9O$!*!

)#9O$*!

*2,'RZNaSJNRM[_'gTgM'YfXST[KXN[LOPM'LfXWX' O9#+*!

#+! O(9#+*!

c>0>3.6l!6H?7!p!O(9#!*! [?3.6/-@.2H>C6l!6H?7!p!&9(&!*!

"&9$'*!

TH43L>?3.6l!6H?7!p!)9(!*! &9(&*! )9(+*!

O+9(O*!

TH3?F.6l!6H?7!p!O)9&!*! Q/;>C6l!6H?7!p!O+9(O!*! N>2H>?3.6l!6H?7!p!"&9$'!*! `H4;/F.6l!6H?7!p!O9#!*!

O)9&+*!

!


!

NDK v Ko#iciach

*ZNaSJNRM[_'mJ\',MaTcLecP' ]^X[SRbLMN' #$9+)*!

qL?.238C>!E! Q/;>C6IJ/!6H?7?!p! #$9+)!*!

Finálny po"et ú"astníkov v Bratislave:

1572

bL?.238C>!E! /.2?23lCJ!6H?7/F!p! &%9)O!*!

&%9)O*!

*2,'RZNaSJNRM[_'gTgM',MaTcLOPM'LfXWX' #*!

#O!

O*! `H4;/F.6l!6H?7!p!)%!*! [?3.6/-@.2H>C6l!6H?7!p!O9#)!*! c>0>36.l!6H?7!p!"9'"!*! [H?2>.0?F.6l!6H?7!p!+9$%!*! )%*!

!

TH43L>?3.6@!6H?7!p!+9$%!*!


!

MEDIÁLNA PROPAGÁCIA Na príprave kampane sa podie$alo 9 PR koordinátorov a 3 koordinátori sociálnych sietí. PR koordinátori propagovali NDK na univerzitách v Bratislave, Trnave, Nitre, Tren"íne, *iline, Banskej Bystrici, Zvolene, Pre&ove a v Ko&iciach. Po"as 3 t%!d)ov pred podujatím sa na univerzitách v dan%ch mestách konala masívna promo kampa) v podobe informa"n%ch stánkov a univerzitn%ch roadshow. Okrem plagátov a letákov boli dostupné &etri"e a pozadia &kolsk%ch po"íta"ov, web banner-y a rozhlasov% spot pre univerzitné rádiá. Koordinátori sociálnych sietí mali za úlohu komunikova# s cie$ovou skupinou on-line prostredníctvom sociálnych sietí, ako napr. Facebook, Twitter a Birdz. Na príprave a realizácii kampane sa podie$ala najoce)ovanej&ia digitálna reklamná agentúra na Slovensku, agentúra TRIAD Advertising. Kampa) „Máme tvoju prácu“ v &t%le v%hra!ného listu, vyskladaného z písmen firemn%ch lôg zú"astnen%ch spolo"ností odkazoval na mo!nos# nájdenia práce v%menou za !ivotopis na vopred stanovenom mieste, a to na Národn%ch D)och Kariéry. Písmená boli vybrané na základe povolení spolo"ností, ktoré potvrdili ú"as# do januára 2012, a to od Exkluzívnych spolo"ností, TOP firiem az po basic balí"ky.

!

#"!


!

)TRUKTÚRA MEDIÁLNYCH PARTNEROV '

8nLKV\bNRo'UXfSRJf'UMQVWXSTX'

Q?H>IH?d.6!

'

$KXNRb'gJQTZKRT'UXfSRJfT'

d2l=:4r! S<H/5?"! D/.5/:BH.64!3/F>3@! a4:>?50?342! TJ4!X0/F?6!X54C2?2/H! TH43:! `_!R4F<4! `/H?:C?!5/:3>6?24e?! `H/h>2! X>2?! k4-3/F>3@! i>.6!

'

;JQTZKRT'UXfSRJfT'

[>sA4:>?! S<H/C?A5<.! RB:>/!`?g! X2d!C>2@! `RYaYX`R,Vtd.6! R4C?H! R?-?6?!

'

;JQTZKRT'UMQUMfMNXSJKTX'

R?:>/`/>32!

! Preh'ad medializácie NDK 2012 "%4$@16' (d#d!

!

S<H/5?!"!

A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"!

R?:>/`/>32! X0/F43.6l!H/EJ0?.! RB:>/!]<A43! RB:>/!V>F?!

A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"!

RB:>/!`?g! G;2<:432.6I!HB:>/!`H4;/FK! !

A?H4C!"+O"!

T404h/3>C6l! H/EJ/F/H! E!5/:<7?2>?!F![,! Tl=:r/FB!6?A5?r! c>FI! F.2<5@! A/:4HB2/H/F! F/!F@.>40?38!/!?6C>>!! Tl=:r/FB!6?A5?r! R/EJ/F/H!.!`R!A?3?=IH6/<! R/EJ/F/H!.!`R!A?3?=IH6/<! \3h/HABC>4! E!20?L/F47! .5HBF@! R/EJ/F/H!.!`R!A?3?=IH6/<!

##!


!

78@8&#4+1' XTV"!

! !

D/.n! A?s?E83<! `HBC?! 5H4! 24-?! X5H?F/:?7.2F/! F>:4/.5/2!/!NjQ!"+O"!

!

F>:4/.5/2!/!NjQ!"+O"!

!"+*7! i>.6!

O"u"+OO!

!

Ou"+O"!

!

"u"+O"!

S<H/C?A5<.! !

! "u"+O"!

!

$u"+O"!

X2dC>2@! d2l=:4r! ! TJ4!X0/F?6!X54C2?2/H! a?0?C6l!J0?.!

"u"+O"! "+d"d"+O"! "'d"d!"+O"! O#d"d"+O"! #OdOd"+O"!

`H8o24! .>! F@-H?n! .5HBF3@CJ! e<:8!3?!.5HBF34!A>4.2/! a0?:8!e<:>?!E?<78A?71C>!.?!/! 1.54CJ!^!6:4!>CJ!3B7.nv! Y-.2Bn! F! 6/36<H43L3/A! -/7>!3>4!74!74:3/:<CJI! ! `H8o9! 3B7:>! .>! 5HBC<! ?! .5/6/734!-4=!:/A/F! ,\SXS_! 5H>3B;?! <=! 5/! O'dZ 6HB2! 5H?C/F3l! F4e2HJ! 5H4! A0?:lCJ!e<:8! ! >3E4HC>?! >3E4HC>?! 6HB26?!EA>436?! De?:B24! 5HBC<v! i-@.2H>24! 5/E/H3/.nw!

TV!H4s>/3! a_"! G;2<:432.6B!TV![,K! >ZT4L6/!! G;2<:432.6B!TV!i,K!

!

!

!

Y1**8"%&=',1;!1p' 4<H/5?"d.6! 5?hH?:>/d.6! 2@E:43d.6! >234x.d.6! x4-3/F>3@d.6! J3/30>34d.6! 6?H>4H?d.6!

!

A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"! h4-H<BHuA?H4C!"+O"! h4-H<BHuA?H4C!"+O"! h4-H<BHu?5H80!"+O"! h4-H<BHuA?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"!

#$!


!

!

+*78"*87' >234x.d.6! ! x4-3/F>3@d.6!

&d"d!"+O"! &d#d!"+O"! (d"d!"+O"!

i8.6?7!.6F40l!\T!7/-! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! NBH/:3I! j3>! Q?H>IH@! /5yn! /2FBH?71!.F/74! -HB3@!;2<:432/A!

! !

&d#d!"+O"! )d#d!"+O"!

! ! 5H/A/.5H?F@d.6!

""d#d"+O"! O&d#d!"+O"! "&d"d"+O"!

<F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! NBH/:3I! j3>! <L>?! F!\3CJ4-4! ?6/! 6/36<H/F?n! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! ,6! CJC4;! 5HBC<! 5H>34.! .>! =>F/2/5>.! 3?! NBH/:3I!j3>!Q?H>IH@!

! ! A0@3.6?Z:/0>3?d.6! F.Ad.6! -H?2>.0?F?d2/?.2A?.24H.d.6!

&d#d"+O"! O(d#d!"+O"! h4-H<BH!"+O"! h4-H<BH!"+O"! ")d"d!"+O"!

<F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! EA>436?!/!5/:<7?28! EA>436?!/!5/:<7?28! aBA4! 2F/7<! 5HBC<w! ,6! 7<! CJC4;! :/34.! =>F/2/5>.!3?!NBH/:3I!j3>!Q?H>IH@w!

2/56@d.6! !

&d#d"+O"! 'd#d"+O"!

!

'd#d"+O"!

<F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! ,-./0F432>9!3?F;28F24!.2B3/6!Q?H>IH?d.6!3?! NjQw! T4046/A! 5/31634! 3?! NBH/:3lCJ! jr/CJ! Q?H>IH@!3/FI!5/E8C>4!.2B=>.2/F!

! ! 54H.54C2>F4.E>34dx4-3/:4d.6! F>H2<?034d.6! A/3>2/H<74Ad.6! 34x.d.6! 2>2<06?dC/A! "$J/:d.6! C>2@0>h4d.6! 5H/sH?A@d5H?F:?d.6! .5H?F@d5/EH>d.6! J3/30>34d.6!

)d#d"+O"! O&d#d!"+O"! ")d"d"+O"! A?H4C!"+O"! &d#d"+O"! &d#d!"+O"! &d#d"+O"! (d#d"+O"! (d#d"+O"! A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"! A?H4C!"+O"!

<F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! N?2>/3?0!_?H44H!j?@.! EA>436?!/!5/:<7?28! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! EA>436?!/!5/:<7?28! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! <F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@! EA>436?!/!5/:<7?28! EA>436?!/!5/:<7?28! EA>436?!/!5/:<7?28! V0?6!3?!5H?C/F3l!F4e2HJ!-<:4!E?:?HA/!

J35/H?:3?dJ3/30>34d.6!

A?H4C!"+O"!

NBH/:3I!j3>!Q?H>IH@!3?;2?H2<71!6?H>IH<!

h5FAFd<A-d.6!

A?H4C!"+O"!

NBH/:3I!j3>!Q?H>IH@!^!;?3C?!5H4!24-?!

>.25d.6!

A?H4C!"+O"!

EA>436?!/!5/:<7?28!NjQ!"+O"!

20?C/F4.5H?F@dx/H:5H4..dC/A! !

&d#d!"+O"!

<F4H47343>4!20?L/F47!.5HBF@!

#%!


!

PREH,AD "LÁNKOV NÁRODNÉ DNI KARIÉRY NA)TARTUJÚ KARIÉRU HNonline, 15. marca 2012 Pracovné miesta, stá&e, #kolenia a (al#ie mo&nosti nájdu #tudenti a absolventi vysok%ch #kôl na 17. ro!níku ve'trhu práce - Národné dní kariéry, ktoré sa budú najbli&#ie kona$ 22. marca v Ko#iciach. Po"as bratislavsk%ch NDK, ktoré sa konali v areáli Incheby v d)och 8. a 9. marca, pri&lo so svojou ponukou pribli!ne 50 spolo"ností z oblasti ekonómie, financií, mana!mentu, IT a techniky. 'al&ích pribli!ne 15 spolo"ností zabezpe"ovalo sprievodn% program. Toto podujatie organizuje &tudentská medzinárodná organizácia AIESEC vo viacer%ch mestách Slovenska. Cie$om pracovného ve$trhu je ponúknu# &tudentom mo!nos# zorientova# sa v sú"asnej situácii na trhu práce a nájs# si vhodné zamestnanie. Na podujatí sa stretávajú okrem in%ch s nadnárodn%mi spolo"nos#ami podnikajúcimi na Slovensku a ktoré h$adajú mlad%ch $udí na rôzne pracovné pozície. Pre náv&tevníkov pripravili organizátori sprievodn% program, ktor% sa nesie v duchu "Konkurencieschopnos# na trhu práce". Uchádza"i majú k dispozícii 5 konzulta"n%ch miestností v rámci ktor%ch je pre nich pripraven%ch pribli!ne 39 tréningov, 15 prezentácií a panelová diskusia. Prv%krát v histórii ve$trhu sú konzulta"né miestnosti zamerané pod$a odborov, kde si na svoje príde ekonóm, mana!ér, ale aj &tudent informa"ních technológií "i techniky. Sú"as#ou programu je tie! &peciálny blok pripraven% pre &tudentov marketingu. Uchádza"om sa ponúka mo!nos# zú"astni# sa na tréningoch personálnej agentúry Trenkwalder, alternatívnej kariérnej cesty s názvom Rozbehni sa! i in&piratívnych tréningov so zástupcami úspe&n%ch spolo"ností nielen zo Slovenska. V&etci náv&tevníci podujatia z rôznych kútov Slovenska cestujú na NDK vlakom a autobusmi Turancar so z$avou 50 %.

AIESEC PRINÁ)A U- PO 17-KRÁT PRACOVN* VE,TRH PRE MLAD*CH ,UDÍ NDK Topky, 6. marca 2012 Po!as 8. a 9. marca 2012 sa otvoria brány bratislavskej Incheby, aby privítali #tudentov a absolventov vysok%ch #kôl, ktorí sa rozhodli nav#tívi$ podujatie s názvom Národné Dni Kariéry (NDK). Ide o najkvalitnej#í pracovn% ve'trh pre mlad%ch, ktor% organizuje #tudentská medzinárodná organizácia AIESEC. Zú!astní sa ho viac ako 50 spolo!ností, ktoré ponúkajú prácu v oblasti ekonómie, financií, mana&mentu, IT oblasti !i techniky. +al#ích pribli&ne 15 spolo!ností sa postará o kvalitn% sprievodn% program.

! !

#&!


!

Cie$om pracovného ve$trhu je ponúknu# &tudentom mo!nos# zorientova# sa v sú"asnej situácii na trhu práce a nájs# si vhodné zamestnanie. Na podujatí sa stretnú so spolo"nos#ami ako AT&T, IBM, Lidl, T-systems "i VÚB banka. Podujatie sa koná pod zá&titou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Garantom sprievodného programu je Trenkwalder a.s. a exkluzívnym partnerom podujatia Kariéra.sk. Pre náv&tevníkov je pripraven% sprievodn% program, ktor% sa nesie v duchu "Konkurencieschopnos# na trhu práce". Uchádza"i budú ma# k dispozícií 5 konzulta"n%ch miestností v rámci ktor%ch je pre nich pripraven%ch pribli!ne 39 tréningov, 15 prezentácií a panelová diskusia. Po prv% krát v histórii ve$trhu budú konzulta"né miestnosti zamerané pod$a odborov, kde si na svoje príde ekonóm, mana!ér, ale aj &tudent informa"n%ch technológií "i techniky. Sú"as#ou programu bude tie! &peciálny blok pripraven% pre &tudentov marketingu. Uchádza"om sa ponúka mo!nos# zú"astni# sa tréningov personálnej agentúry Trenkwalder a.s., alternatívnej kariérnej cesty s názvom Rozbehni sa! "i in&piratívnych tréningov so zástupcami úspe&n%ch spolo"ností nielen zo Slovenska. V&etci náv&tevníci podujatia z rôznych kútov Slovenska cestujú na NDK vlakom a autobusmi Turancar so z$avou 50 %. V Bratislave bude premáva# kyvadlová doprava zabezpe"ená spolo"nos#ou Turancar. Registráciou na stránke www.ndk.sk si rezervujú miesto na tréningoch a sú zaradení do zlosovania o vecné ceny. *rebovanie tomboly prebehne 9. marca pred ukon"ením podujatia. Pracovn% ve$trh NDK sa v roku 2012 po druh%krát presunie aj do metropoly v%chodného Slovenska. Uskuto"ní sa 22. marca 2012 v priestoroch Hotela Centrum (Dom techniky ZSVTS) v Ko&iciach. Aj na tomto mieste sa firmy odprezentujú prostredníctvom tréningov, workshopov "i prezentácií. Organizátor Organizátorom podujatia Národné Dni Kariéry je globálna, apolitická, nezisková &tudentská organizácia AIESEC Slovensko. AIESEC p1sobí na Slovensku viac ako 40 rokov a v sú"asnosti poskytuje viac ako 300 mlad%m $u(om mo!nos# realizova# sa prostredníctvom zahrani"n%ch odborn%ch stá!í, vedenia tímov a praktického vzdelávania. Zahrani"né odborné stá!e sú ob$úbenou mo!nos#ou pre &tudentov vysok%ch &kôl ako vycestova# za cenn%mi pracovn%mi skúsenos#ami do zahrani"ia. V sú"asnosti AIESEC organizuje aj viacero projektov zameran%ch na rozvoj spolo"nosti. Za iniciatívu na podporu neziskového sektora získal AIESEC v roku 2010 mláde!nícku cenu Karola Ve$kého za najlep&í projekt. Po"as roka organizuje nieko$ko otvoren%ch konferencií ako Symposium, Talents of Tomorrow a DevelopIT, ktoré rozvíjajú zru"nosti a prepájajú mladé talenty s firemn%m prostredím.

!

#'!


!

NÁRODNÉ DNI KARIÉRY SA Z BRATISLAVY PRESÚVAJÚ DO KO)ÍC Webnoviny, 16. marca 2012 NDK v Bratislave sa zú!astnilo 2783 #tudentov a absolventov vysok%ch #kôl. 52 vystavovate'ov im ponúklo viac ako 1500 pracovn%ch pozícií v oblastiach IT, techniky, financií, audítorstva a vzdelávania. V d)och 8. a 9. marca 2012 hostila bratislavská Incheba pracovn% ve$trh pre mlad%ch s názvom Národné Dni Kariéry (NDK). Ve$trh je organizovan% AIESEC Slovensko u! 17.-krát. O t%!de) 22. marca sa bude kona# v Ko&iciach. NDK v Bratislave sa zú"astnilo 2783 &tudentov a absolventov vysok%ch &kôl. 52 vystavovate$ov im ponúkalo viac ako 1500 pracovn%ch pozícií v oblastiach IT, techniky, financií, audítorstva a vzdelávania. Medzi najv%znamnej&ích patrili AT&T, IBM, LIDL, Slovak Telekom a VÚB banka. Organizátor podujatia AIESEC Slovensko sa rozhodol oceni# najúspe&nej&ích vystavovate$ov v piatich kategóriách: najlep&ia pracovná ponuka, najkreatívnej&í stánok, najprofesionálnej&ia komunikácia, TOP firma NDK a moja vytú!ená NDK firma. Tu sú v%hercovia: a) najlep&ia pracovná ponuka: „Stá!uj a pracuj vo VÚB“ od VÚB banka, b) najkreatívnej&í stánok: +SOB, c) najprofesionálnej&ia komunikácia: IBM, d) TOP firma NDK: Heineken, e) moja vytú!ená NDK firma: VÚB banka. U! o necel% t%!de), 22. marca, sa ve$trh presunie do ko&ického Hotela Centrum. Zá&titu nad podujatím prevzal primátor mesta Ko&ice. Exkluzívnym partnerom podujatia zostáva online job portál Kariéra.sk a odborn%m garantom sprievodného programu líder v poskytovaní personálnych slu!ieb v strednej a v%chodnej Európe, Trenkwalder a.s. Ú"astníci sa mô!u te&i# na bohat% sprievodn% program, ktor% sa bude kona# v 4 konzulta"n%ch miestnostiach. V rámci nich sa predstavia Trenkwalder a.s., Orlita, Powertraining, Akademie Orlita Sk, Connect a (al&ím. ,peciálny priestor bude patri# aj Akadémii vzdelávania, Petrovi Kyselovi z ArchDesign a Pavlovi Kotyzovi, úspe&nému mana!érovi v telekomunika"nom a online biznise.

!

#(!


!

MLADÍ ,UDIA ZAUJÍMAJÚCI SA O ÚSPECH – KDE ICH NÁJS.? Zisk, január 2012 Nájs# mlad%ch a talentovan%ch $udí ochotn%ch na sebe pracova# je pomerne náro"n% proces. Inzeráty "i personálne agentúry zvyknú by# najviac vyu!ívané spôsoby h$adania. My Vám ponúkame (al&í spôsob, ktor%m sú Národné Dni Kariéry (NDK). 'al&í, sedemnásty ro"ník podujatia sa uskuto"ní po druh% krát v dvoch mestách na Slovensku. Klasikou ostáva INCHEBA EXPO v Bratislave kde sa &tudenti a absolventi V, opä# stretnú so zástupcami popredn%ch slovensk%ch spolo"ností 8. - 9. marca 2012. Organizátor AIESEC Slovensko aj tento rok dáva mo!nos# prezentova# sa spolo"nostiam aj na v%chodnom Slovensku, a to v Ko&iciach. Hotel Centrum otvorí svoje brány 22. marca 2012. Náv&tevníci prichádzajú na NDK, aby získali preh$ad o pracovnom trhu a tak sa dozvedeli viac o svojom potencionálnom zamestnávate$ovi. Sú to &tudenti a absolventi posledn%ch ro"níkov vysok%ch &kôl so zameraním na IT, ekonómiu, mana!ment, financie "i techniku. Národné Dni Kariéry sa odli&ujú od in%ch pracovn%ch ve$trhov kvalitnou ponukou slu!ieb. V(aka dlhoro"n%m skúsenostiam umo!)ujú úspe&n%m spolo"nostiam vybra# si spomedzi náv&tevníkov TOP talenty. Firmy majú mo!nos# zvidite$ni# svoju zna"ku a prezentova# sa viacer%mi spôsobmi. Priame oslovenie cie$ovej skupiny prostredníctvom v%stavn%ch stánkov, firemn%ch prípadov%ch &túdií je jednou z mo!ností ako ich oslovi#. Táto mo&nos$ sa naskytuje aj Vám. Va#u spolo!nos$ mô&ete zaregistrova$ na stránke www.ndk.sk do januára 2012.

!

#)!


!

ZÁVER Na záver by sme chceli ako organiza"n% tím po(akova# v&etk%m, bez ktor%ch by sa nám nepodarilo zorganizova# Národné Dni Kariéry 2012 – kvalitn% ve$trh práce pre mlad%ch $udí. V prvom rade participujúcim spolo"nostiam, ktor%m ka!doro"ne priná&ame ve$k% v%ber mlad%ch talentov na trhu práce. V(aka patrí samozrejme partnerom, ktorí nám materiálne, "i mediálne pomohli a u$ah"ili nám tak samotnú organizáciu podujatia. V neposlednom rade sa chceme po(akova# v&etk%m "lenom organizácie AIESEC – account

mana!érom

firiem,

lokálnym

predajcom

a PR

koordinátorom,

Online

mana!érom, HR mana!érovi, koordinátorke sprievodného programu a IT support tímu za ich zodpovedn% prístup a pomoc pri organizácii kvalitného podujatia. )akujeme a ve%mi si to ceníme! Nakoniec e&te zopár faktov, na základe ktor%ch si myslíme, !e Národné Dni Kariéry 2011 boli nad o"akávania úspe&né: 1. Prekonaná hranica 4300 náv&tevníkov – v Bratislave 2783 (2 dni) a v Ko&iciach 1572 (1 de)) &tudentov a absolventov, ktorí si h$adali prácu. 2. Silná medializácia podujatia v najvä"&ích t%!denníkoch, denníkoch, web portáloch, silná out-door reklama a intenzívna online propagácia. 3. Viac ako 87% firiem pokladá úrove) a organizáciou podujatia za v%bornú alebo ve$mi dobrú. 4. Najsilnej&í sprievodn% program v histórii podujatia – celkovo 43 (BA) a 18 (KE) tréningov, case studies, "i workshopov doru"en%ch pre viac ako 1500 mlad%ch $udí. 5. Presne cielená kampa) v(aka spolupráci s reklamnou agentúrou TRIAD Advertising – „Máme tvoju prácu“. 6. NDK 2012 ako priestor na in&piráciu pre $udí, ktorí chcú za"a# vlastn% biznis v(aka garantovi Rozbehni sa!, ako priestor na zlep&enie vyhliadok pri uchádzaní sa o prácu v(aka odbornému garantovi Trankwalder a ako priestor, kde si mô!u reálne nájs# prácu alebo firemnú stá!. 7. Sedemnás# rokov stále najkvalitnej&í ve$trh práce pre mlad%ch na Slovensku. )akujeme a te!íme sa na $al!iu spoluprácu. Organiza'n" tím NDK 2012 !! !

$+!


!

$O!

!


!

$"!

!

NDK 2012 Zaverecna Sprava  

Zaverecna Sprava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you