Page 1

SLOVENSKO n at u re chrá niť p rírod u

vať o z i t kra o m de dem ocra tize

ať av ct st stru con

p ro te ct th e

SLOVAKIA HELPS

lieči ť to cu re

cate ať edu áv el d vz

refo rm ať v o rm refo

POMÁHA

AFGHANISTAN CAMBODIA VIETNAM MONGOLIA KYRGY ZSTAN KAZAKHSTAN KENYA SOUTH SUDAN ETHIOPIA  TUNISIA EGYPT SERBIA REPUBLIC OF MACEDONIA MON TENEGRO BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF  MACEDONIA MOLDOVA UKRAINE BELARUS GEORGIA


The story called SlovakAid

Príbeh s názvom SlovakAid V roku 2003 malo Slovensko za sebou prvých desať rokov samostatnosti. Prešli sme náročným procesom ekonomickej i spoločenskej transformácie a budovania štátnych inštitúcií. Gradovala dynamika reforiem. Zaradili sme sa do klubu najvyspelejších krajín sveta, do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a stáli sme pred bránami Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy. Úspešné napredovanie Slovenska vzbudilo vo svete záujem a rešpekt a aj na Slovensku sme začínali mať silný pocit, že disponujeme unikátnymi skúsenosťami, o ktoré by sme sa mali podeliť. Zároveň sme si boli dobre vedomí, že za to, čo sme dosiahli, vďačíme vo veľkej miere pomoci vyspelých krajín, a je preto prirodzené začať tento „dlh splácať“. Vznik oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky bol rýchly a spontánny. Už prvý rok mala naša rozvojová pomoc svoju strednodobú stratégiu, národný program a, čo bolo dôležité, aj rozpočet. Slovenské subjekty začali implementovať prvé rozvojové projekty pod logom SlovakAid. V roku 2003 som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Belehrade, v krajine, ktorá vtedy stála takmer na začiatku svojej európskej cesty a slovenský príklad bol pre ňu silnou motiváciou i inšpiráciou. Nebolo prekvapením, že Srbsko sa stalo prvou programovou krajinou SlovakAid a v krátkom čase sme pripravili prvý strategický rámec našej rozvojovej pomoci pre Srbsko. Takmer okamžite začali do krajiny prúdiť slovenskí experti, konzultanti, ale aj technológie či napríklad mostné konštrukcie. Pred pár týždňami Srbsko získalo súhlas Bruselu so začatím prístupových rokovaní s Európskou úniou. Som rád, že k tomuto úspechu svojou mierou prispelo aj Slovensko a naša rozvojová pomoc. Za 10 rokov sa rodina partnerov SlovakAid výrazne rozrástla. Pod logom rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sme pôsobili takmer v 20 krajinách a implementovali viac ako 400 projektov. Mnohé z nich zanechali nezmazateľnú stopu v rozvoji partnerských krajín. Slovensko má len o málo viac obyvateľov ako hlavné mesto Kene, Nairobi. Keď však Keňu navštívite, je veľmi pravdepodobné, že narazíte na sociálne centrum, zdravotné stredisko alebo školu, ktoré vznikli vďaka rozvojovej pomoci

Slovenska. V Nairobi, v Mombase, v Eldorete či Nakuru môžete stretnúť desiatky slovenských lekárov, dobrovoľníkov či zástupcov našich mimovládnych organizácií. V Keni, rovnako ako v Srbsku a ďalších partnerských krajinách, mám pocit hrdosti i spokojnosti z toho, že naša rozvojová pomoc má zmysel. V septembri 2013, mesiac pred vydaním tejto publikácie, bolo Slovensko prijaté za plnoprávneho člena Výboru pre rozvojovú pomoc v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tento krok môžeme považovať za symbolické zavŕšenie našej desaťročnej integrácie do medzinárodnej donorskej komunity, ktorej sa stávame pevnou súčasťou. Vnímam to však zároveň ako novú výzvu na budovanie moderného, transparentného a efektívneho systému SlovakAid v čase, keď medzinárodné spoločenstvo definuje nové rozvojové ciele po roku 2015. Máte v rukách publikáciu, ktorá mapuje dekádu našich rozvojových vzťahov. SlovakAid je bezpochyby úspešný príbeh pomoci, solidarity, spolupráce a odovzdávania skúseností. Je to však zároveň aj úspešný príbeh krajiny a jednotlivcov, ktorí si uvedomujú, že keď pomáhame druhým, meníme k lepšiemu i samých seba. Pretože v súčasnom globálnom svete platí viac ako kedykoľvek predtým, že nikto nie je ostrovom samým pre seba. Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

In 2003, Slovakia registered the first ten years of its independence. We had gone through a complex and difficult process of economic and social transformation and the building of the state institutions. The dynamics of reforms was reaching its peak. We were incorporated into the club of the most developed countries of the world and OECD, and we were standing in front of the gates to the European Union and the NATO. The successful headway of Slovakia provoked the world’s interest and respect and even in Slovakia we started to have a strong feeling of having unique experience which should be shared. At the same time, we were well aware of the fact that which we had achieved was thanks to a huge effort and help from the developed countries and therefore, we started to naturally pay off this “debt“. The establishment of official development aid of the Slovak Republic was fast and spontaneous. During the first year, our development aid had its mid- term strategy, a national program and most importantly, its budget. The Slovak subjects started to implement the first development projects under the SlovakAid. In 2003, I worked as a Slovak ambassador in Beograd, in the country which was at that time standing almost at the beginning of its European journey inspired and motivated by the Slovak example. The fact that Serbia became the first programming country of the SlovakAid and in a short period of time, the first strategic frame of our development assistance to Serbia was compiled, did not appear as surprising. Slovak experts, consultant, technologies or for instance bridge constructions were immediately dispatched to the country. A few weeks ago, Serbia obtained an assent from Brussels to start with accession negotiations with the European Union. I am glad that Slovakia and our development help also contributed to this success. The family of the SlovakAid partners has grown significantly in ten years. We functioned in nearly 20 countries and implemented more than 400 projects, all under the umbrella logo of the development aid the Slovak Republic. Many of them have left an indelible trace in the development of

partner’s countries. Slovakia has nearly as many inhabitants as Nairobi, the capital city of Kenya. However, once you visit Kenya, it is highly likely that you will come across a social center, health care center or schools which were all established thanks to the Slovak development aid. In Nairobi, Mombasa, Eldoret or Nakura one can meet tens of Slovak doctors, voluntary workers or representatives of our nongovernmental organisations. In Kenya as well as in Serbia I have a feeling of pride and satisfaction as our development aid proved to be meaningful. In September 2013, shortly before issuing this publication, Slovakia was accepted as a full member of the Committee for Development Aid in the frame of OECD. This step can be regarded as a symbolic completion of our tenyear integration into the international donor community of which we are becoming fixed part. This is, at the same time a challenge for building of a modern, transparent and effective system of the SlovakAid in the times when the international community is defining new development aims after 2015. You are holding the publication which is mapping a decade of our development relationships. The SlovakAid is undoubtedly a success story of help, solidarity, cooperation and sharing of experience. It is however, the success story of our country and individuals, who are aware of the fact that once we provide help to the others, we are changing ourselves for better as well since in the current global world it holds true that nobody is an own island for oneself only.

Miroslav Lajčák Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

1


H I S T Ó R I A S LO VA K A I D

c k Republi The SlovaECD and is joins O ng 30th o placed am eveloped d t s o the m untries of co . the world

o Slovensk do je u vstup aradí OECD a z dzi sa tak me najroztridsiatkuh štátov vinutejšíc sveta.

2004

ciálna Vzniká ofi pomoc rozvojová . Dostáva punc vakAid tát na of the Slorodnej stratégie a š va časťou n o ti a re c The čne prispie pment ná obá ial Develo ceives ňu každorozniká tiež strednod 008. c ffi O k a v 2 V re Slo . u h k tu č ic ro o h zp ,w ž do Assistance of the national rooncepcia pomoci a ičných vecí rk k n a ra m y h ll ll a a a z h u o a nn y zakladá Ministerstv nd state a strategy a rts of the budget. Slovenskej republikd hlavičkouUNDP. po s pa contributeon of a medium-termto zverenecký fondbudúcej slovenskej ti r p a u to re á n c b o u e Th concepti . Je to ink assistance . The Ministry of rozvojovej agentúry 8 0 s 20 ir a ff A nd Foreign Europeana e Slovak Republic th of rough ust fund th creates a tr. It is an incubator UNDP e future of the of th ency for Slovak Ag lopment deve . assistance

d Vzniká fon – Belehrad, a v la s ti ra B inuje ktorý koordrozvojovú pomoc d n u F e th u . on of teráln The creati lgrade, it coor- bila Srbsko a Čiernu Horu e ch o B re tr p a t Bratislav teral Developmen Počas nasledujúcichprojektov jú a h ie inates bila Serbia and Mon- rokov zrealizuje 65 miliónov b d z o R ty to 7 k e je ro p é v Assistance. Over the next thre v hodnote viac ako puje do sa pr a s b u s tu re v s ro o v g tene orth m eur. Slovensko chádzajú nové vakAid e, na záprojects w k ODA Slo ik years, 65 lion EUR are implee Európskej únie. Priáväzky, ale aj The Slova rojects harskej Afr áne, il lk p th a m t 7 joins e firs é výzvy, z dnom B d. SlovakiaNew deve- rozvojovpulzy a možnosti pre launches tharan Africa, the pa východnej Európe ne te n e m Union. nové im in sub-Sahalkans, Eastern vo Ázii. Dohliada na vanie European ssistance challen- slovenské subjekty. v B o a c n n r P a te n D s fi a N e W lopment itments but also P a spolu ládd Asia. U Europe anpervising and UNDzpečuje kanadská v ges, commeas and opportue u b secures s n government za gentúra CIDA. new id r the Slovak a Canadia CIDA concen- na a nities fo entities n agency o trates arise. g. co-financin

2004

2000

year 2000

2003

2000

2003

o sa Slovensk 188 i ia along alším spolu s ď podpisuje Slovak 8 other counkrajinamideklaráciu with 18igns the United ss Dec pod cieľov trieations Millenniumstarh c ý v io n é a Mil málsku N In Somali OSN. V Soladomor laration reaks out. 29, 000 f h vypukne ce umrie vation bn died at the age o ia e s r e e d th il m h i c in tr s o a az tí d year 29-tisíc deokov. less than 5 months. 3 f o päť r d perio

2004

päť Viac ako sa í d lion ľu miliónov m HIV. Over 5 mil HIV e o r s a u nakazí víry pacientov people d while 3 n ió il infecte ie. In m i r T odľahnú. million patients d egin to p ii c k fe in b n jú e a r ín d č il V Keni zatne do Kenya, ch entary schools m la le p e z e d b n e ti tt e a chodiť d ladných škôl. hout charges. illion it zák tane sa w Afghanistan, 4 mred is n a fg A V re registe do škôl In prihlásia ilióny children afor the 1st time m l hoo štyri ’s history. iac in sc detí, najv rii. in the country v histó

Začína sa k prvý ri to his ckyojový The 1st Slovaever t v c z ro oje slovenský rganizácia ODA pr he OrganizaT O . t. ts k r je ta s ro p onPeril rození rek ne tion People in in h o v k e v Člo nista hool enews sc olu v Afga štruuje škšuje pedagogické r fghanistan n a zlep čnosti stovky A improves educatio d zru n a učiteliek. skillsof hundreds s. of teacher


Poslanci ho slovenskétu schvaen of parlam ficiMembers nt ľujú zákon o oej e v m jo o ia v rl z a o the P álnej r egislatíva L approve of the SR l frame- pomoci. , ako sa má the lega fficial definuje kytovať s O work for pment pomoc po tátu pri Develo nce. aj úlohu š ní. Assista jej napĺňa

S LO VA K A I D H I S T O R Y

Vzniká Slovenská re mera p ncy agentúrodnú rozvojovú í e g A k a v The Slo rnational dziná cu, ktorá nahrad for Inte ration, spoluprá fond UNDP osť za ent Coope verenecký m p Develo the UNDP Trust z preberá zodpovednej rozvoreplacingated and it takes apravovanie oficiáln skutočnes tu re u F nd is c responsibility for jovej pomoci. Poče kročí prvú e t. re th n p e r v ove anagem projekto v pothe ODA mimplemented ných u. Vláda schvaľuje venk f v lo o er iu s . sto The numbojects exceeds 100 radí druhú stratégmoci. s o e p pr v j o e r v p jo p kej rozvo rnment a The Gove 2nd Slovak ODA s latiť bude do konca P e th ith the . Strategy wntil the roku 2013 u y validit f 2013. end o

očet Celkový p rozych bilateráln ojektov, r p h c ý v vojo zoosiaľ reali ktoré dopla Slovenská va , dosahuje u p e r blika číslo 382.

Bilateral ent Developme projects Assistancve been which ha ted implemen e Slovak through thr reach ODA so faer of 382 the numb in total.

2013

2012

á Slovensk je ľu a ment v h c vláda s zvojo- The Governpproves a ro stratégiu lávania of the SR gy of e te d a z v tr s o e h tion vé ačleniť th ent educa s cieľom zúrovní developm integrate it l tkých rder to ho do všelneho vzdelá- in o all levels of forma á e to r m in u r s fo bezpečiť n and en vania a za lhodobú educatio erm d -t g o jeh its lon podporu. support.

2011/12

2008

s Exchange The Stocke world around th eep slump, record a d financial crisis the globalhich has an begins, w the providing impact on development of official e by donor assistanc ies. communit

year 2013 2013

2007

2008

2007

m Prezidentoky li b u p e ecomes r Kenskej a Kibaki. Kibaki b t of the sa stáv ojov v Presiden Kenya. of ok č o P as nep viac ako Republic e riots in th ie n g y Keni zah í. Šesťstotisíc Durina, more than over tisíc ľud alších príde Keny eople die. ď . 1,000 p o domovy 600,000 people homes. lose their

Burzy na te celom svejú a v á n e zaznam ačína epad. Z ý k hlbo pr vá finančná to e sa celosv torá má dosah kríza, k oskytovanie aj na p ozvojovej r oficiálnej donorskou i c o pom u. komunito

ogram Vzniká pr rého úlohou to k , CETIR ávanie slovenC je odovzd OECD/DA vensko, of CETIR ských skúseností nsformačn o lo ti S a e a r v C ý a vyz The ring of poznatkov z tr o procesu, onca roka a n transfer h by sa do kzalo o člena e it focused o experience and ného a integračné tovania v in C d men OECD / DAly for the 2013 ucháýbore OECD Slovak om the transaj z implezvojových o p V fr p k o a a e v g to o d n tv o ia le s o oluprácu know n and integrati reforiem. V r Slovak the Committee pôsobiť zvojovú spcia na ro jú o a ti in re le a ín p p č ip m a r h D z im C fo members of the OE ce (DAC). Je to reak e mechas well as krajinách process, antation reforms. prví dobrovoľníci Assistan nie úrovn t n e m nteers lovakAid. velopme by the end posúdeposkytovania e lu D o v t 1s The Committeeich is a res- nizmu Aid. Slovak S k h within theto work of 2013, we assessment Slova ODA startveloping th ponse to e Slovak ODA in de of th s. countries. mechanism


ÁZIAAFGANISTANKAMBODŽAVIETNAMMONGOLSKOKIRGIZSKOKAZACHSTANASIAAF GHANISTANCAMBODIAVIETNAMMONGOLIAKYRGYZSTANKAZAKHSTANÁZIAAFGANIS TANKAMBODŽAVIETNAMMONGOLSKOKIRGIZSKOKAZACHSTANASIAAFGHANISTAN CAM BODIAVIETNAMMONGOLIAKYRGYZSTANKAZAKHSTANÁZIAAFGANISTAN K AMBODŽA Ťažko skúšaní obyvatelia tejto krásnej krajiny zažili v posledných desaťročiach vojny, striedanie režimov, vládu radikálneho islamistického hnutia Taliban, prírodné katastrofy. Mnohé oblasti sú dodnes podmínované. Slovensko dlhodobo prispieva k stabilizácii a obnove Afganistanu aj v rámci Programu národnej solidarity. Plní si tak politické a morálne záväzky, ktoré k tejto krajine máme. Jej problémy sa čoraz viac dotýkajú aj nás, veď najviac žiadateľov o azyl k nám prichádza práve z Afganistanu. Odtiaľ sa šíria aj dodávky ópia do Európy, osemdesiat percent svetovej produkcie pripadá práve na Afganistan. Paradoxne, droga zabezpečuje chudobnej krajine až štyri percentá HDP. Pod hranicou chudoby, teda z menej ako jeden a štvrť dolára na deň, žije viac ako tretina obyvateľstva. Cestou, ako sa z tejto situácie vymaniť, je vzdelanie. Chýba najmä ženám, len pätnásť percent vie čítať a písať. Slovenská republika podáva Afganistanu pomocnú ruku nielen v oblasti vzdelávania. Projekty sa zameriavajú aj na posilňovanie práv žien. V rámci oficiálnej rozvojovej pomoci sme postavili niekoľko základných škôl. Vzdelávanie žien a dievčat sme podporili zriadením odborných vzdelávacích inštitútov a vidieckym ženám sme pomohli pri rozbiehaní vlastného podnikania. Dôležité je to najmä na vidieku. Poľnohospodárov okrem hmotnej pomoci treba naučiť drobnému podnikaniu s vlastnými produktmi. Ak navyše pri-

The inhabitants of this beautiful country have suffered extreme hardship resulting from recent regime alternation, radical Islamic Taliban government and natural disasters. Moreover, there are still hidden landmines in all of Afghanistan‘s provinces. The Slovak Republic assists through the Afghan National Solidarity Programme (NSP) in the long-term stabilization and reconstruction of Afghanistan in order to perform its political and moral commitments. But Afghan strife encroaches on our country increasingly. For instance the majority of asylum seekers in Slovakia are Afghans. Records show that 80% of the world production comes from Afghanistan, accounting for 4% of its GDP. Approximately 1/3 of its population lives below the poverty line (USD 1.25 per day). The crisis results from lack of available education. Most affected are women, only 15% of whom are able to read or write. The Slovak Republic assists Afghanistan through Slovak Official Development Assistance (ODA) in the field of education. We build several elementary schools there. Our educational projects are focused on strengthening women rights, providing girls and women with training and support to open their own business. These activities are particularly important in rural areas where material assistance and business training are provided to farmers to develop and market their agricultural products. While they are increasingly accept-

AFGANISTAN

AFGHANISTAN

Zbaviť sa chudoby | In the interest of reducing poverty

4

jmú princípy rodovej rovnosti a prestanú ženám upierať ich práva, krajina sa rýchlejšie zbaví chudoby. Na takúto osvetu sa zamerali viaceré projekty. Slovensko prispelo Afganistanu v roku 2013 aj sumou milión eur v rámci Programu národnej solidarity. Podporili sme tak afganské obce v snahe riadiť ich vlastné rozvojové projekty.

ing the principles of gender equality, women are still denied many basic civil rights. These and other projects are aimed at reducing poverty and improving living conditions. In 2013, Slovakia contributed with sum of 1 million Euro assistance to the Afghan National Solidarity Programme for support Afghan villages in


Alarmujúca je zdravotná situácia, Afganci k nej nemajú prístup. Jedno z desiatich detí sa tam nedožije piatich rokov. V rámci rozvojovej pomoci sme vybudovali napríklad gastroenterologické centrum v Kábule a urgentný príjem v Lodine. Slovenská republika navyše odpustila Afganistanu štátny dlh vo výške takmer troch miliónov eur. Pod hlavičkou SlovakAid sa uskutočnilo v tejto krajine od roku 2004 už 22 projektov v hodnote 3,7 milióna eur.

advancement of their own development projects. Additionally, the situation of Afghan healthcare is alarming, having no universal healthcare system. One in ten children do not survive more than five years. The Slovak Republic has contributed to the development of the Afghan healthcare infrastructure through construction of the Gastroenterology Centre in Kabul and an emergency facility in Lodine. The Slovak Republic has also forgiven Afghanistan a debt to our country of nearly 3 million Euro. SlovakAid has financed 22 projects representing a contribution of 3.7 million Euro to Afghanistan since 2004.

Autor – Photo: Archív SAMRS

[

2

Viac ako tretina obyvateľov žije pod hranicou chudoby.

]


Ž E N Y

Z A R Á B A J Ú

Nezisková organizácia Človek v ohrození peniaze, zmenilo postoj mužov v komunite. Vidia, podporila rozvoj chudobných vidieckych komunít že musia svoje manželky vnímať ako rovnocenné v provincii Parwan prostredníctvom aktívneho partnerky. zapojenia žien. Štyristo žien sa naučilo lepšie pestovať a spracovávať poľnohospodárske plodiny, aby ich mohli využiť pre rodinu alebo predať na Deti boli počas výučby ich matiek v škôlke. trhu. Sto žien dostalo balík materiálnej pomoci na Children were during the course of their mothers založenie mikropodniku. No nielen to. Absolvovali at the nursery. aj kurz čítania a písania a to, že dokážu zarobiť

[

]

Author - Photo: Archív SAMRS

WOMEN‘S

Author - Photo: Man in Peril Archive

6

[

Burka sa stala symbolom útlaku žien v Afganistane. The burqa has become a symbol of oppression of women in Afghanistan.

]

EARNINGS

The non-profit organization People in Peril supported the development in poor rural communities in the province of Parwan through the active involvement of women. Four hundred women have learned to improve cultivation and processing of crops that they can use for barter with friends or sell in the marketplace. One hundred women have received material aid packages for development of micro-enterprise. Additionally, they attend reading and writing courses. The realization that women can earn money has changed attitude of many men in the community. They now see that their wives must be regarded as equal and contributing partners.


G A S T R O E N T E R O LO G I C K É L A B O R AT Ó R I Á A S TÁ Ž E C E N T R U M Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Združenie priateľov Afganistanu vybudovalo Gastroenterologické centrum v nemocnici Wazir Akbar Khan v Kábule. Je jediné, liečia sa tam pacienti z celej veľkej krajiny. Na dvojmesačnom školení na Slovensku sa traja afganskí internisti naučili pracovať s novými prístrojmi. A projekt pokračuje, centrum sa rozširuje o ďalšie diagnostické jednotky a podobné centrum budujú aj v provincii Takhar. Obe centrá budú slúžiť aj na tréning nových špecialistov v oblasti gastroenterológie.

realizovala na Kábulskej polytechnickej univerzite a na Univerzite v Heráte štyri projekty. Vybudovala laboratórium potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva, dodala laboratórne vybavenie na testovanie kvality stavebných materiálov, realizovala tréningové programy pre pedagógov z Kábulu aj Herátu, vyvinula kurikulá dvoch nových študijných predmetov. Dvanásť mladých učiteľov a úspešných študentov absolvovalo stáže na Slovensku. STU zorganizovala aj päť špecializovaných kurzov a seminárov priamo v Kábule.

GASTR OENTER OLOGICAL L A B O R A T O R I E S CENTRES AND INTERNSHIPS Association of Friends of Afghanistan built the Gastroenterological Centre in Wazir Akbar Khan hospital in Kabul. This is the only such clinic for entire Afghan country. Three Afghani internists learned to operate modern medical devices during a two-month training in Slovakia. Ongoing projects at the Center include development of additional diagnostic units and a similar Centre is being constructed in the province of Takhar. Both centers will serve to train new specialists in the field of gastroenterology.

Slovak University of Technology in Bratislava (STU) implemented 4 projects at Kabul Polytechnic University and the University of Herat: A laboratory of food microbiology and chemical engineering has been built, Laboratory equipment for quality testing of building materials was provided, Teacher training programs of Kabul and Herat were implemented for development of two new studies curriculas were prepared, 5 seminars and specialized courses were also organized in Kabul, 12 young teachers and students successfully completed internships at STU in Slovakia.

Author - Photo: Association of Friends of Afghanistan Archive

7


“Makai z Afganistanu predáva džemy” Makai z obce Hizatkhail, účastníčka projektu Človek v ohrození

Ol Samras z Phnom Penhu, účastníčka projektu House of Family

Prácu nemám, zarába len manžel. Predtým som doma robievala jablkový džem a zavárala, ale vždy sa mi všetko skazilo. V centre som sa naučila kvalitne spracovávať plodiny, pripravovať džemy a zaváraniny. Teraz produkty posielam na trh a zarobím tak peniaze pre rodinu.

Keď malú Kambodžanku dostali do rúk slovenskí lekári z projektu House of Family, balansovala medzi životom a smrťou. Sirota nakazená vírusom HIV od rodičov vtedy bola už v štádiu AIDS. Napriek tomu ju komplexná liečba postavila na nohy a Samras sa onedlho pridala k hrám iných detí v domove. „Vďaka mikrograntu žijem v Dome na pol ceste a pripravujem sa na budúcnosť,“ hovorí dnes už osemnásťročná slečna.

“Makai from Afghanistan Sold Jams” Makai is from the village of Hizatkhail, participate in the project People in Peril I do not have a job, only my husband has an income. I used to make and conserve an apple jelly at home before, but everything spoiled. I have learned to process crops, prepare jams and conserves at the Centre. Now I send products to the market and thus I earn money for family.

Autor – Photo: Andrej Bán

8

[

“Príbeh Ol Samras z Kambodže”

Deti ulice. Jedno z desiatich detí sa nedožije piatich rokov. Children of the street. One out of 10 kids dies under the age of 5.

“The story of Ol Samras from Cambodia” Ol Samras from Phnom Penh comes from the House of Family project When the Slovak doctors from the project House of Family got her in their hands, she was balancing between the life and death. An HIV positive orphan infected by her parents was at the stage of AIDS. Nevertheless, the overall treatment helped her recover and Samras was soon able to join other kids and play games in the facility. „Today, thanks to the micro-grant of the Slovak ODA, The Half-way house I can prepare myself for the future,“ she says.

]


V ĎAK A PR OJ EK TOM S LO VAK AID DUE TO THE SLOVAK OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS AND RESOURCES 2 300 detí v afganských mestách Kunduz a Pofdam sa teší z dvoch nových škôl

2300 children in the Afghan cities of Kunduz and Pofdam are enjoying two new schools

1 500 dedinských žien v Afganistane absolvovalo v rokoch 2005 a 2006 kurzy základného vzdelania, hygieny a ľudských práv

In 2005 and 2006, 1500 rural women in Afghanistan completed courses of basic education in field of health and human rights

180 študentov ročne sa vzdeláva v dvoch afganských technických inštitútoch v Kábule a Charikare

180 students per year are trained in two Afghan technical institutes in Kabul and Charikar

73 000 tehotných žien v Kambodži neprenieslo v rokoch 2006 – 2008 svoj vírus HIV na novonarodené dieťa 16 858 žien v Kambodži bezpečne porodilo 160 detí s HIV v Kambodži žije v domovoch House of Family

73,000 pregnant women in Cambodia were prevented from transmitting their HIV virus to their newborn babies between 2006 and 2008 16,858 women in Cambodia gave birth safely 160 children from Cambodia with HIV live in the Houses of Family

92 HIV pozitívnych detí v Kambodži dostalo v rokoch 2004 – 2008 liečbu a vzdelávanie

92 HIV positive children from Cambodia received treatment and education between 2004 and 2008

440 geologických vzoriek zo západného Mongolska prešlo analýzou s cieľom odhaliť potenciál ťažby nerastných surovín a naštartovať ekonomiku

440 geological samples from Western Mongolia underwent an analysis with the goal to reveal a potential of mineral raw materials extraction, and to start up the economy

1 500 teliatok sa narodilo na mongolských farmách po inseminácii dávkami slovenských býkov

1,500 little calves were born on Mongolian farms after the insemination with the doses of Slovak bulls

670 mongolských učiteľov, detí a sociálnych pracovníkov absolvovalo špeciálny kurz znakovej reči

670 Mongolian teachers, children, and social workers attended a special course on the sign language

350 kg syra vyrábajú počas sezóny štyri mongolské rodiny, ktoré si osvojili slovenskú syrovú technológiu a príjem z predaja je štyrikrát vyšší ako v prípade tradičných mliečnych výrobkov

350 kilograms of cheese are produced during the season by four Mongolian families, who acquired the Slovak cheese technology; their sales income is 4 times higher in comparison to the traditional dairy products

3 000 zdravotne postihnutých v mongolskej ulanbátarskej mestskej časti Chingeltei môže využívať služby zrekonštruovaného rehabilitačného strediska 400 kg jačieho syra vyrobili mongolskí farmári v roku 2010 vďaka slovenskej technológii 1 000 kilogramov tradičnej kirgizskej ryže ak uruk predali miestni farmári za tri dni na medzinárodnej výstave v Biškeku, vzácnu plodinu sa podarilo zachrániť 50 kirgizských opatrovateľov a 10 učiteľov sa školilo v starostlivosti o seniorov 37 kirgizských horských záchranárov absolvovalo školenie lavínovej záchrany 563 ľudí v Kirgizsku získalo školenie z legislatívy a zo štandardov metrológie 1 083 teliatok sa narodilo na kazašských farmách hovädzieho dobytka po inseminácii dávkami od slovenských plemenných býkov 819 účastníkov absolvovalo v Kazachstane semináre o technickej štandardizácii a certifikácií výrobkov nevyhnutných pre funkčné trhové prostredie 250 inžinierov a operátorov farmárskej techniky v Kazachstane sa každoročne môže vzdelávať v novom centre 135 kazašských podnikateľov sa školilo v manažérskych zručnostiach v oblasti financií, účtovníctva, marketingu či ľudských zdrojov

3,000 disabled people in Chingeltei, an urban district of Ulaanbaatar can use the services of this renovated rehabilitation centre 400 kilograms of yak cheese were produced by the Mongolian farmers in 2010 1,000 kilograms of traditional Kyrgyz rice Ak uruk have been sold by local farmers in three days at an International exhibition in Bishkek, thus managing to save valuable crops 50 Kyrgyz caretakers and 10 teachers were trained on seniors care 37 Kyrgyz mountain rescuers attended training on avalanche rescue 563 people attended training on legislation and metrology standards in Kyrgyzstan 1,083 little calves were born on the Kazakh cattle beef farms after the insemination with the doses from the Slovak stud bulls 819 participants attended training on technical standardization and certification of products necessary for functioning of the market environment in Kazakhstan 250 engineers and operators of the farm engineering in Kazakhstan can be educated and trained annually in the new centre 135 Kazakh businessmen were trained on management skills in the field of finance, accountancy, marketing, and human resources

9


vali ženy aj novorodencov a poskytovali terapiu a konzultácie o dojčení a používaní náhrad materského mlieka. Na HIV otestovali 19 890 tehotných žien a 175 sa ich zapojilo do programu. Po profylaxii a poradenstve má 98,9 percenta z nich zdravé deti, neinfikované vírusom HIV. Magna v rámci projektu pomohla 73 812 klientom a asistovala pri 16 858 pôrodoch.

K A M B O D Ž A C A M B O D I A Zastaviť epidémiu HIV | To stop the HIV epidemics

FOR HEALTHY NEWBORN CHILDREN

PRE ZDRAVÝCH NOVORODENCOV Nezisková organizácia Magna Deti v núdzi pomohla v Phnom Penhe znížiť počet prípadov prenosu vírusu HIV z pozitívnych matiek na ich deti. Zapojili doň päť nemocníc a vyškolili takmer štyridsať lokálnych zdravotníkov, testo-

A non-profit organization Magna Children at Risk helped to reduce the number of transmissions from HIV positive mothers to their children in Phnom Penh. Five hospitals were engaged in the project and nearly forty local medical workers were trained, women and newborns were tested there. Moreover, therapy and consultations on breastfeeding and a usage of breast milk substitutes were provided. 19,890 pregnant women were HIV tested and 175 of them were involved in the program. After prophylaxis and counselling, 98.9% of them had a healthy child without being HIV infected. The Magna project has helped 73,812 clients and assisted in 16,858 births.

Kambodžské kráľovstvo je jednou z krajín s najvyšším počtom HIV pozitívnych obyvateľov v Juhovýchodnej Ázii. Keď sem prišli prví slovenskí lekári, krajina bola aj v oblasti zdravia jej obyvateľov v dezolátnom stave. Pre najmladšie obete HIV/AIDS, deti, vtedy neexistovala ani základná starostlivosť. Keď stratili rodičov, často umierali na ulici či na smetiskách. Projekty SlovakAid boli preto od začiatku zamerané hlavne na zastavenie prenosu HIV z matky na dieťa kontrolovanými pôrodmi. Vzniklo aj niekoľko detských domovov pre siroty nakazené týmto vírusom. V liečebných domovoch im slovenskí lekári doteraz poskytujú terapiu pre HIV postihnutých. V domovoch House of Family, ktoré od roku 2004 prevádzkuje z vlastných zdrojov Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, sa dnes lieči zhruba 160 HIV pozitívnych sirôt. Na projekt prispieva aj SlovakAid. Od roku 2012 sa o deti starajú slovenskí dobrovoľníci. Projekt navštívil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a opakovane aj kambodžský kráľ Norodom Sihamoni, ktorý prispel deťom na pekný výlet. Úspešné mikrogranty pomáhajú sirotám s HIV pripraviť sa pred dosiahnutím dospelosti a odchodom z detského domova na samostatný život v takzvaných domoch na pol ceste.

The Kingdom of Cambodia belongs to the countries with the highest rate of HIV positive people in Southeast Asia. When the first Slovak doctors came here, Cambodia had very bad conditions also in relation to the health of its citizens. In that time, basic care even for the youngest victims of HIV/AIDS – for children did not exist. When they lost their parents, they often died on streets or in the dumps. The projects of the Slovak ODA were, therefore, from its beginning focused mainly on prevention of the HIV transmission from a mother to a child through the monitored and controlled births. Several orphanages have been founded for the virus infected orphans. Slovak doctors have been providing therapy for the HIV infected people in medical houses until today. Currently, near 160 HIV positive orphans are treated in the Houses of Family that have been run by the College of Health and Social Work of St. Elizabeth and their own finances since 2004. The Slovak ODA contributes to the project, too. Since 2012, Slovak volunteers have been arriving in the country to care about the children there. The project was observed also by the Slovak President Ivan Gašparovič during his visit. The Cambodian King Norodom Sihamoni who sponsored a nice trip for the children, also frequently visits these proProstredníctvom SlovakAid sa v Kambodži realizovali dva ject sites. Successful micro-grants help orphans with HIV in bilaterálne rozvojové projekty, tri mikrogranty a v krajine po- the so-called “Half-way houses” to prepare themselves for máhali štyria dobrovoľníci. an independent life before reaching adulthood and leaving the orphanages. The two bilateral development projects and

Autor – Photo: Mária Candráková

10

[

Veselý život HIV pozitívnych sirôt v House of Family. Cheerful life of HIV positive orphans in the House of Family.

]

three micro-grants have been implemented through the Slovak ODA in Cambodia. Four volunteers have been helping in the country.


V I E T N A M

lasti prenosu HIV z matky na dieťa v Národnej pediatrickej nemocnici Hanoji. Cieľom bolo priviesť na svet novorodencov bez nákazy HIV, ako aj zlepšiť kvalitu života HIV pozitívnych matiek.

V I E T N A M

Ekonomika budúcnosti? | Economy of the future? Slovenská republika zaradila Vietnam do programu rozvojovej spolupráce v roku 2009 a v nasledujúcich rokoch sa zamerala na aktivity v oblasti zdravotníctva a vzdelávania. Krajina s dynamickým ekonomickým rastom čelí naďalej mnohým výzvam aj v sociálnej oblasti.

dynamic economic growth permanently faces many challenges in the social sphere.

Author - Photo: Radovan Barak

BEZ NÁKAZY | WITHOUT INFECTION

2 projects have been implemented through the Slovak Official Development Assistance (ODA) in Viet- Projekt v zdravotníctve realizovalo občianske nam. združenie MAGNA Deti v núdzi a bol zameraný

na vybudovanie integrovanej starostlivosti v ob-

Vďaka SlovakAid sa vo Vietname uskutočnili 2 projekty.

The project in the field of healthcare was implemented through the Association MAGNA Children in Misery. The project focuses on performing integrated care in the task of HIV transmission from a mother to a child in the National Paediatric Hospital in Hanoi. The main goal was to give birth to infants without an HIV infection, as well as to increase the quality of life for the HIV positive mothers.

In 2009, the Slovak Republic incorporated Vietnam into the Development Cooperation Programme and the following months focused its activities on healthcare and education. However, the country with the potential of a

VZDEL ÁVANIE

|

E D U CAT I O N

Projekt Inovatívne ekonomické a podnikateľské vzdelávanie realizovala Slovensko-vietnamská obchodná komora. Jeho výsledkom bol predložený návrh opatrení pre vietnamské inštitúcie v oblasti reformy vzdelávania, ako aj vytvorenie študijných ekonomických textov pre stredné a vysoké školy vo Vietname. As a result of the project called Innovative economic and business education implemented through the Slovak-Vietnamese Chamber of Commerce, the proposal of measures for the Vietnamese institutions in the education reform field, as well as the production of economic textbooks for high schools and universities in Vietnam were introduced.

[

Ekonomické rozdiely medzi vidiekom a mestami sú enormné. Economic differences between the countryside and cities are enormous.

]

Author - Photo: Radovan Barak

11


M O N G O L S KO

M O N G O L I A

Tradičné komunity a nový svet | Traditional communities and the new world Doterajšie rozvojové aktivity Slovenska v Mongolsku boli zamerané na sociálny a ekonomický rozvoj, rozvoj infraštruktúry, budovanie občianskej spoločnosti, demokratických inštitúcií a environmentálne aktivity.

pasienkov. Zaviedli sme nový trvalo udržateľný program šľachtenia dobytka. Inštalovali sme dva nové typy studní na zvierací a veterný pohon, pretože získavanie podzemnej vody je pre pastierov čoraz zložitejšie.

Veľký úspech mali projekty, ktoré pomohli kočovným pastierom zvýšiť produkciu mäsa a mlieka. Dobytok, ktorý chovajú, má totiž často biednu kvalitu. Slovenská republika sa angažovala vo vylepšovaní genofondu hovädzieho dobytka, učila pastierov vyrábať trvanlivý syr a umiestňovať ho na trhoch, inštruovala kompetentných v nových prístupoch a technikách na regeneráciu zničených

Slovenský súkromný sektor vypracoval pre Mongolov okrem iného štúdiu na zlepšenie technickej infraštruktúry v Ulanbátare či plán revitalizácie lesov regiónu Chentii.

Autor – Photo: SAMRS Archive

12

Autor – Photo: Magdalena Sodomková

The recent development activities of the Slovak Republic in Mongolia focused on social and economic development, infrastructure, performing and running of a civil society and democratic institutions, and environmental activities. The projects helping nomadic herdsmen to increase meat and milk production became successful. In fact, their cattle is often of a very poor quality. The Slovak Republic was engaged in improving the gene pool of the beef cattle, teaching herdsmen to produce non-perishable cheese and to place it on the market, and in training competent people on the use of new methods and technologies for regeneration of the destroyed pastures. We have established a new sustainable program of the cattle breeding. We have installed two new types of wells driven by animal or the wind force as gaining the groundwater is becoming extremely complicated. In connection to these activities, a Slovak private sector elaborated for Mongolians a study to improve technical infrastructure in Ulaanbaatar, as well as a revitalization plan of forests in the Chentii region.

V Mongolsku sa v rámci SlovakAid uskutočnilo 15 projektov.

[

Rozľahlou krajinou kočovníkov nevedú nijaké asfaltky. A vast country of Nomads has no tar roads.

]

15 projects have been implemented within the Slovak Official Development Agency (ODA) in Mongolia.


JAČÍ SYR

|

VO SVETE TMY A TICHA

YA K C H E E S E

Nezisková organizácia A-projekt zlepšuje ekonomickú a sociálnu situáciu chovateľov hospodárskych zvierat v Archangajskom ajmagu. Podporuje komunitnú spoluprácu a rozvoj zručností pri spracovaní mlieka a predaja mliečnych výrobkov. Učí miestnych farmárov spracovávať mlieko na trvanlivý syr a vytvoriť značku nového regionálneho produktu. Buduje aj viacúčelové školiace stredisko na vzdelávanie pastierov a farmárov v spracovaní mlieka na produkty s vyššou predajnou hodnotou, ktoré bude slúžiť aj ako vzorová výrobňa syrov.

ADRA Archive

|

IN THE WORLD OF DARKNESS AND SILENCE

ADRA sa v Mongolsku zamerala na vzdelávanie detí a mladých ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím. Projekt zahŕňal aj distribúciu vzdelávacích materiálov v komunitách nevidiacich, tréningy znakového jazyka a vybudovanie nahrávacieho štúdia v Ulanbátare, ktoré slúži na výrobu audiokníh pre nevidiacich, a učebných materiálov pre žiakov základných škôl.

In Mongolia, ADRA focused on education of children and youth with visual and hearing problems. The project also included a distribution of educational materials within the communities of the blind, secured training sessions of the sign language and building of a recording studio in Ulaanbaatar. In this studio audio books for the blind and teaching materials for elementary school pupils are produced.

A non-profit organization A-projekt improves an economic and social situation of the livestock breeders in the Arkhangai aimag. It supports community cooperation and development of skills for milk processing and marketing of the dairy products. A- projekt teaches local farmers about changing milk into non-perishable cheese and shows them how to create a trademark of a new regional product. It has been building a multifunctional training centre to educate herdsmen and farmers in processing milk into products with a higher trade value, which will also be utilized as a specimen cheese factory.

Autor – Photo: Magdalena Sodomková

[

Púštne oblasti sa nezadržateľne rozširujú. Desert parts are unstoppably growing.

]

Autor – Photo: SAMRS Archive

13


KIR GIZSKO KYR GYZSTAN Ryža a turizmus | Rice and tourism Prostredníctvom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovensko prispelo k posilneniu demokratických inštitúcií, právneho štátu a občianskej spoločnosti v Kirgizsku. Podporilo sociálny a ekonomický rozvoj, energetický sektor a rozvoj infraštruktúry. Uskutočnili sme niekoľko úspešných poľnohospodárskych projektov, na mieru šitých tejto krajine, ktorej vidiecke obyvateľstvo žije prevažne z pestovania plodín a chovu dobytka. Slovenské subjekty pomáhali pri rozvíjaní turizmu. Kirgizsko má obrovský potenciál v oblasti cestovného ruchu, no chýba mu potrebná infraštruktúra a skúsenosti. Slovenská republika vypracovala pre Kirgizsko koncepciu fungovania vysokohorskej turistiky a horskej záchrannej služby. Slovensko sa angažovalo tiež v environmentálnej oblasti, napríklad projektom na zlepšenie situácie s nakladaním s odpadmi v mestskej aglomerácii Biškek.

Slovakia through the Official Development Assistance (ODA) has contributed to the establishment and running of democratic institutions, implementation of law and creation of a civil society in Kyrgyzstan. We supported social and democratic development, an energy sector, and infrastructure development. We implemented several successful projects in agriculture, tailor made to this country with its rural population, living mainly from growing crops and cattle breeding. The Slovak entities assisted in the tourism development, too. Although Kyrgyzstan has a great potential in the field of tourism, it does not have sufficient infrastructure and it lacks relevant experience. The Slovak Republic elaborated for Kyrgyzstan the concept of mountain hiking and mountain rescue services. Furthermore, Slovakia participated in the field of environment, for instance in the projects improving V Kirgizsku sa vďaka SlovakAid uskutočnilo doposiaľ a waste treatment situation in the urban agglomerate of Bishkek. 17 projektov. So far, the Slovak ODA has implemented 17 projects in Kyrgyzstan.

RYŽA Z UZGENU | RICE FROM UZGEN

národná špecialita plov. Na Slovensku pre ryžu vydali certifikát kvality, ktorý zjednodušil jej cestu na zahraSlovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj realizo- ničné trhy, a uzgenská pobočka Technickej univerzity valo v dedine Šorobašat na juhu krajiny strategický v Oši založila šľachtiteľskú stanicu, ktorú využívajú aj projekt na zníženie chudoby a rozvoj malého podnika- pri výučbe. nia prostredníctvom podpory tradičného poľnohospodárstva. Vďaka nemu sa podarilo zachrániť tradičnú miestnu odrodu ryže ak uruk pred vymiznutím a jej po- The Slovak Centre for Communication and Development pularizáciu na miestnych aj exportných trhoch. Lokálni implemented a strategic project in Shorobashat in the farmári naštartovali väčšiu produkciu tejto plodiny, southern part of the country in order to reduce poverty ktorá im zabezpečila živobytie. Z tradičnej ryže sa varí and to develop small businesses through the traditional

14

[

Foto: Archív Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Photo: Archive of the Slovak Centre for Communication and Development

]

agriculture support. Thanks to the project, the traditional variety of local rice Ak uruk has been saved from extinction and it even managed to secure its popularization on both local and export markets. Whereas rice secured their living, local farmers launched a wider crops production. A national speciality “plov” is prepared from it. In Slovakia, the “Certificate of the rice quality”, which would simplify its export to the foreign markets was issued. The Uzgen branch of the Technical University has built a cultivation station in Osh, which is currently used also for teaching and training activities.


KAZACHSTAN

KAZAKHSTAN

Pomáhame miestnym farmárom | We help local farmers Slovenská republika podporila v Kazachstane chovateľov dobytka vylepšovaním genofondu hovädzieho dobytka, pomohla rozvíjať trhové prostredie, podporila nové technológie v zdravotníctve a ochrane životného prostredia. Práve problémy životného prostredia, napríklad priemyselné a rádioaktívne znečistenie, vysychanie Aralského jazera a znečistenie Kaspického mora, potrebuje Kazachstan akútne riešiť. Podporili sme ratifikáciu Kjótskeho protokolu a asistovali s prípravou jeho mechanizmov v krajine, a to prostredníctvom školení expertov a vládnych úradníkov, rokovaní so zástupcami obchodného sektora o redukcii emisií a vypracovaním expertných štúdií a analýz. SlovakAid pomáhal implementovať legislatívu a štandardy Európskej únie v obchodnom styku. Slovenské organizácie pripravili právne základy na technické štandardy, metrológiu a certifikáciu a vytvorili politické fórum na výmenu reformných a tranzitných skúseností. Z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci sa v najmenej rozvinutých regiónoch Kazachstanu uskutočnili aj špeciálne tréningy manažérskych schopností, úč-

tovníctva, manažmentu a marketingu. Lokálnych expertov a úradníkov sme školili o decentralizačnom procese, samospráve a rozvoji systému verejnej správy. V troch nemocniciach sme vypracovali štúdie o tom, ako vyriešiť problémy s dodávkami elektrickej energie. Ich súčasťou boli aj návrhy technických riešení na ochranu zdravotníckej techniky pri výpadku elektriny a prístupu k záložným podporným systémom.

GENE T IK A P R E K A Z AC H S TA N GENETICS FOR KAZAKHSTAN

The Slovak Biological Services Services company helped to increase milk production in Kazakhstan through the improvement of the farm management, as well as through an increasing quality of a cattle’s genetic potential. Kazakh partners within the project visited Slovakia as well. They were informed about the way the farms in our country function and how to use a sonograph, which was later given to them as a present. In Slovakia, 9,317 insemination doses from the selected stud bulls were prepared to enrich the gene resources of the Kazakh beef cattle. Moreover, the representatives of 6 Kazakh companies were trained on how to work with a genetic material.

Spoločnosť Slovenské biologické služby pomáhala zvýšiť produkciu mlieka v Kazachstane prostredníctvom zlepšenia manažmentu fariem a skvalitnenia genetického potenciálu kazašského hovädzieho dobytka. V rámci projektu navštívili kazašskí partneri aj Slovensko. Oboznámili sa nielen s fungovaním našich fariem, ale aj s prácou so sonografom, ktorý dostali od slovenského partnera. Na Slovensku pripravili 9 317 inseminačných dávok z vybraných plemenných býkov, ktoré obohatili genofond kazašského hovädzieho dobytka a zvýšili jeho úžitkovosť. Zástupcovia šiestich kazašských fariem sa navyše naučili pracovať s genetickým materiálom.

ification and also assisted in the preparation of its mechanisms by trainings of experts and governmental officials, negotiations with representatives from a commercial sector and elaborating expertise studies and analyses. The Slovak Official Development Assistance (ODA) helped implement the legislation and the European Union standards in the field of commercial relationships. The Slovak organizations prepared a legal basis for technical standards, metrology and certification, and established a political forum for transferring reformatory and transition experience. Special training courses focusing on the management skills, management, accountancy and market-

ing were carried out through the Slovak ODA in the poorest regions of Kazakhstan. We trained local experts and office workers in the issues of a decentralization process, self-government, and public administration. In three hospitals, we elaborated studies with concepts for problemsolving aiming at electricity supply. The components of the mentioned studies served also as technical solution proposals to secure protection of the tech-medical equipment in case of electricity breakdowns, and to grant access to the back-up systems. Slovakia implemented 10 bilateral development projects in Kazakhstan.

Slovensko uskutočnilo v Kazachstane 10 bilaterálnych rozvojových projektov.

The Slovak Republic supported stock farmers in Kazakhstan through the improvement of the beef cattle gene - pole. We helped them to develop a market environment, and assisted in building of new technologies in healthcare services and also in the protection of environment. Kazakhstan must urgently tackle mostly environmental problems such as industrial and radioactive pollution, desiccation of the Aral Sea and the pollution of the Caspian Sea. We supported the Kazakhstan’s Kyoto protocol rat-

[

Kazachstan má obrovské zásoby nerastných surovín. Kazakhstan possesses huge natural resources.

]

Autor – Photo: Nikolay Postnikov / Shutterstock.com

15


AFRIKAKEŇAJUŽNÝ SUDÁNETIÓPIATUNISKOEGYPTAFRICAKENYASOUTH SUDANETHIO PIATUNISEGYPT AFRIKAKEŇAJUŽNÝ SUDÁNETIÓPIATUNISKOEGYPTAFRICAKENYASOUTH SUDANETHIOPIATUNISEGYPT AFRIKAKEŇAJUŽNÝ SUDÁNETIÓPIATUNISKOEGYPTAFRI CAKENYASOUTH SUDANETHIOPIATUNISEGYPT AFRIKAKEŇAJUŽNÝ SUDÁNETIÓPIATUNIS Keňu často označujú za bránu do východnej Afriky a jej hlavné mesto Nairobi za politické a ekonomické centrum regiónu. Napriek pozitívnemu makroekonomickému vývoju sa krajina naďalej borí s obrovskými sociálnymi a zdravotnými problémami a nápadné sú veľké sociálne rozdiely. Keďže viac ako šesť percent obyvateľov je HIV pozitívnych a problémom sú aj ďalšie choroby, rozbehli sme v Keni zdravotnícke projekty, a to budovanie laboratórií, kliník na rýchlu a anonymnú diagnostiku HIV (VCT) spojenú s poradenstvom a polikliniky vo vidieckych oblastiach. Prístup k pitnej vode má len niečo vyše polovice obyvateľstva a k sanitačnej hygiene iba tretina obyvateľov, preto Slovenská republika uskutočnila v Keni projekty zamerané na zlepšenie prístupu ku kvalitnej pitnej vode. Slovensko dlhodobo realizuje úspešné programy vzdelávania mladých ľudí z chudobných slumov Nairobi v rôznych zručnostiach a remeslách, ktorými si potom zarábajú na živobytie. SlovakAid podporuje vzdelávanie pre chudobných na všetkých stupňoch, od predškolských zariadení až po vysokoškolské štúdium zdravotníctva a sociálnej práce, kde prednášajú experti zo slovenskej vysokej školy spolu s kenskými pedagógmi. Ďalšia účinná forma pomoci sú mikrogranty na rozbehnutie malého podnikania pre sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva. Z oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid podporujeme zvýšenie poľnohospodárskej produkcie a vznik nových podnikateľských aktivít. Ďalšie projekty sa

Kenya is very often labeled as a gate to Eastern Africa and its capital city Nairobi as a political and economic center of the region. Despite a positive macro- economic development, the country has been wading through huge social and health issues, and the social differences are rather visible, too. Since more than 6 % of its inhabitants are HIV positive and the country faces a number of different illnesses as well, we launched the following healthcare projects there: establishment of laboratories, and clinics for a fast and anonymous HIV (VCT) diagnosis connected with counseling services and the braches in the rural parts. Moreover, only a half of the population has access to drinking water and sanitary hygiene is known only by one third. Therefore, the Slovak Republic implemented the projects with an attempt to improve access to good quality drinking water. Slovakia has been successfully implementing longterm training programs for young people from poor slums in Nairobi. The youth acquires different skills and crafts, through which they can make their living. The Slovak Official Development Assistance (ODA) supports education for the poor at all levels, from pre-school facilities to academic health education and social work with the help of experts from a Slovak university and Kenyan teachers. Other effective forms of assistance are micro-loans, which enable the poorest groups of the society to start their own small business. We help through the Slovak ODA mainly to increase

K E Ň A

K E N Y A

Pre chudobných | For the poor

16

zameriavali na ochranu životného prostredia. V jednom z projektov sa napríklad mapovali a vyhodnocovali kapacity v oblasti adaptácie kenského poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva na klimatické zmeny. Nezanedbateľná pomoc zo Slovenska prišla aj v podobe odmínovacieho vozidla Božena 4. Prvou orga-

agricultural production and create new business activities. Another projects focus on environmental protection. One of the projects for instance, concentrated on mapping and the evaluation of capacities of Kenyan agricultural, water and forestalls adaptation to the climate changes. Considerable help came from Slovakia in the form


nizáciou v Keni ešte pred vznikom SlovakAid bolo združenie eRko. V Keni sa vďaka SlovakAid uskutočnilo celkovo 33 väčších projektov a desiatky mikrograntov. V krajine pôsobí mnoho slovenských dobrovoľníkov.

of a demining vehicle Bozena 4. The Association eRko was the first Slovak organization functioning in Kenya before the Slovak ODA was established. Thanks to the Slovak ODA, 33 major projects and dozens of micro-grants have been implemented in Kenya. Many Slovak volunteers operate in Kenya.

Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

[

Viac ako 40 % Keňanov nemá prístup ku kvalitnej pitnej vode. More than 40% of Kenyans have no access to good quality drinkable water.

17

]


PRE ŠIKOVNÉ RUKY Občianske združenie Savio pomáha deťom ulice, sirotám, polosirotám a deťom zo zlých sociálnych pomerov v Nairobi v  rehabilitačnom centre Bosco Boys. V centre dostávajú deti strechu nad hlavou, jedlo, zdravotnú starostlivosť a možnosť učiť sa v základnej škole a na technických a stredných školách. Deťom ponúka aj možnosť vyučiť sa v praktických zručnostiach.

|

FOR SKILLFUL HANDS The Savio Civic Association helps children from streets, orphans, motherless children, and children from poor social conditions in a rehabilitation centre called Bosco Boys in Nairobi. Children receive a shelter, food, medical care and an opportunity to learn in elementary, technical or high schools. It gives them a chance to acquire practical skills.

[

Slovakaid pomohol v Keni vybudovať vidiecku nemocnicu Slovakaid helped to build a rural hospital in Kenya

]

Autor – Photo: Elisabeth University Archive

Autor – Photo:

Autor – Photo: Man in Peril Archive

NOVÍ

P O D N I K AT E L I A

Občianske združenie Človek v ohrození realizuje komplexný projekt sociálno-ekonomického rozvoja vidieka v oblasti Bumala v západnej Keni. Perspektívni podnikatelia a podnikateľky dostali 306 mikropôžičiek a absolvovali podnikateľské školenia a školenia v oblasti pestovania poľnohospodárskych plodín a chovu domácich zvierat.

NEW

Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

18

[

Vzdelanie detí je pre rodičov nákladné. For parents education of their children is expensive.

]

BUSINESSMEN

A civil association People in Peril implements a complex project which is focused on socio-economic development in the rural areas of Bumala in Western Kenya. Perspective businessmen received 306 microloans, and attended business training and training on cultivation of agricultural crops and breeding of domestic animals.


PROTI SPAVEJ NEMOCI

|

Projekt Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied používa sterilný hmyz na kontrolu populácie múch tse-tse, ktoré spôsobujú u ľudí „spavú chorobu“, teda africkú trypanosomiázu, a u dobytka chorobu nagana. Vybudovali chovné zariadenie sterilných samcov a genetické laboratórium, vďaka ktorým je možné úplne vyčistiť územie od múch tse-tse. Okrem eliminovania spavej nemoci to pomáha aj pri chove vysokoproduktívneho dobytka, ktorý zvyšuje potravinovú bezpečnosť obyvateľov. Autor – Photo: Elisabeth University Archive

AGAINST SLEEPING SICKNESS The project implemented under the Zoology Institute of the Slovak Academy of Sciences uses sterile insects for checking the types to regulate the tse-tse flies which cause „sleeping sickness“, i.e. African trypanosomiasis as human sickness and the nagana - as cattle sickness. The team built a breeding facility of sterile males and a genetic laboratory, which enable to completely clear up the area infected by tsetse flies. Apart from eliminating sleeping sickness, it also helps to secure highly-productive animals breeding, which can than lead to a safer food production.

UNIVERZITA PRE CHUDOBNÝCH Len tri percentá stredoškolákov v Keni sa dostanú na vysokú školu. Projekt Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je zameraný na podporu vzdelávania vysokoškolského typu pre sociálne slabých obyvateľov. Škola v Keni v spolupráci s miestnou univerzitou poskytuje bezplatné vysokoškolské štúdium tridsiatim študentom bakalárskeho stupňa v odbore sociálna práca s dôrazom na verejno-zdravotnícke problémy v hlavnom meste Nairobi. Študentov vedie k tomu, aby po skončení štúdia pracovali v komunitách, z ktorých sami vzišli. Slumu, v ktorom vyrástli, pomôžu lepšie ako ktorýkoľvek zahraničný expert.

U NI V ER S IT Y FOR T H E P O O R Only 3% of high school students in Kenya reach an academic level due to the lack of money. The project University of Health and Social Work of St. Elizabeth is focused on promoting higher-education at Colleagues for the poor. The school in Kenya in cooperation with a local university provides free of charge university education to thirty students, who can get a bachelor degree in social work with an emphasis on public and health problems in Nairobi. It leads students to work after their graduation in the communities of their origin. It means that they can help the slums where they used to grow up much more than any foreign experts.

[

HIV, ale aj malária trápia obyvateľov Kene. Kenyans suffer from HIV, as well as malaria.

]

Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

19


Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

20

[

Keňa patrí medzi šťastnejšie africké krajiny. Kenya as one of the luckier African countries.

]

“John Mwai Muriithi z Kene sníval o štúdiu”

“John Mwai Muriithi from Kenya dreamed of studying”

John a jeho piati súrodenci stratili matku ešte ako malí. Rodina nemala dosť peňazí a napriek výborným školským výsledkom nemohol pokračovať v štúdiu na kvalitnej strednej škole. Na lacnejšej škole sa udržal len vďaka učiteľom, ktorí sa mu poskladali na školné. No diplom zo záverečných skúšok si už nemohol dovoliť zaplatiť, stál až tritisíc eur. Pomáhal na farmách, predával v obchodoch a umýval autá, len aby si naň zarobil. John sníval o štúdiu na univerzite, no postihla ho choroba a úspory minul na lieky. Navyše, otec rodinu opustil. Vtedy sa John dozvedel o slovenskej univerzite v Nairobi a stal sa jej študentom. „Začal sa mi plniť sen,“ hovorí mladý muž, ktorý túži pracovať v oblasti zdravotníctva. „Sľubujem, že budem pracovať ešte tvrdšie aj napriek tomu, že do školy chodím pešo a chýbajú mi peniaze na jedlo. Štúdium je pre mňa životnou motiváciou,“ hovorí John, ktorý je podľa výsledkov jeden z najlepších študentov.

John and his five siblings lost their mother when they were only children. The family did not have enough money and in spite of having excellent school results, none of them could continue in studies at a good quality secondary school. A poor child was studying at a cheaper school where the teachers chipped in to cover his tuition fee. However, he could not afford any diploma of final examination as it costs three thousand Euro. He used to help on the farms, sell the goods in stores and wash cars, just to earn some money to pay for the diploma. John dreamed of studying at a university, but some illness struck him and he spent all his savings on medicaments. Moreover, his father left the family. Then John got to know about a Slovak University in Nairobi and became its student. „My dream started to come true,“ a young man who dreams of working in the field of medicine says. „I promise to work even harder, in spite of the fact that I go to school on foot and I do not have enough money for food. Studying is my motivation, “John, one of the best students according to the school results, says.

“Akynyi Odhiambo z kenského Boro Nango predá prasiatka”

“Akynyi Odhiambo from Kenyan Boro Nango village will sell piglets ”

„Vďaka mikropôžičke od organizácie Človek v ohrození sa mi podarilo otvoriť malý obchodík s potravinami priamo v našej dedine. Zo zisku som zaplatila školské poplatky pre najmladšieho syna, zlepšila som stravu pre všetkých členov domácnosti. Neskôr som si kúpila dve prasiatka, ktoré čoskoro so ziskom predám.“

„Thanks to the micro-loans from the organization called People in Peril, I managed to open a small grocery shop directly in our village. I paid the school fees for the youngest of my sons from the profit I made. I managed to improve the nutrition and food for all my family members. Later, I bought two piglets which I want to sell soon to gain some profit. „

“Monika z Južného Sudánu stavia domy”

“Monika from South Sudan is building houses”

Monica Marial Abeny je prvá a zatiaľ jediná žena – absolventka Tréningového centra sv. Pavla Clavera v Rumbeku. Bola jednou z najšikovnejších v ročníku a po skončení kurzu sa venovala profesii nie práve typickej pre mladé dámy: stavala domy, neskôr aj v dedine, kde žila. Momentálne pracuje pre Organizáciu Spojených národov a jej misiu v Južnom Sudáne UNMISS.

Monica Marial Abeny is the first and so far the only woman – a graduate of the Training center of St Paul Claver in Rumerk. She was one of the best students in the grade and after finishing the course she was given a profession not very typical for young ladies: she was building houses, lately also in the village where she used to live. Now, she works for the United Nations and their mission in South Sudan UNMISS.


V ĎAK A PR OJ EK TOM S LO VAK AI D DUE TO THE SLOVAK OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS AND RESOURCES 400 malých producentov afrických ručných výrobkov v Keni získalo prístup k novým trhom

400 small African craftwork producers in Kenya received access to a new market

700 študentov na 4 stredných školách v Keni získalo digitálne technológie a pripojenie na internet

700 students in 4 high schools in Kenya received digital technology and the Internet connection

na 7 stredných školách v Keni sa študenti naučili pestovať zeleninu v školských záhradách a chovať domáce zvieratá. Získali tým nové zručnosti a zlepšilo sa aj ich stravovanie

At 7 high schools students in Kenya learned how to grow vegetables in the school gardens and how to look after domesticated animals. Thus, they acquired new skills and their eating habits have improved

408 podnikateľov v Keni absolvovalo tréning podnikateľskej etiky a spoločenskej zodpovednosti

408 businessmen attended training on business ethics and a social responsibility in Kenya

76 hendikepovaných žien z kenského slumu získalo prácu

76 disabled women from the Kenyan slums received jobs.

V 14 mestách v Keni získavajú chudobní ľudia výživové poradenstvo

In 14 cities throughout Kenya, the poor regularly receive nutritional counseling service

217 ľudí z Južného Sudánu absolvovalo program základného vzdelávania a finančnej gramotnosti 30 000 obyvateľov mesta Nasir v Južnom Sudáne má prístup k pitnej vode 161 drobných obchodníkov a poľnohospodárov v Južnom Sudáne získalo živobytie vďaka mikropôžičkám SlovakAid 450 detí v Južnom Sudáne sa vzdelávalo v angličtine a prírodných vedách 10-násobne sa zvýšila efektívnosť odmínovania územia Sudánu po dodaní odmínovacích zariadení Božena

30,000 people of the Nasir in South Sudan have access to drinking water 161 small trades and farmers in South Sudan got money for living thanks to microloans provided by the Slovak ODA 450 children in South Sudan have been educated in English and Natural Science

1 600 volebných pozorovateľov a expertov sa vyškolilo v Egypte

after receiving the demining equipment Bozena, the efficiency of demining the Sudan territory has increased 10 times

38 egyptských aktivistov absolvovalo školenia na témy demokratizácia, ľudské práva či projektový manažment

1,600 election observers and experts have been trained in Egypt

12 egyptských akademikov sa vzdelávalo v oblasti verejnej politiky, demokratizácie a ľudských práv 24 regionálnych tuniských koordinátorov získalo odborné školenie na audit voličských zoznamov a sčítania volebných hlasov 14 tuniských lídrov občianskej spoločnosti absolvovalo študijnú cestu na Slovensko a vzdelávali sa v otázkach transformačného procesu a demokratizácie 1 000 ambasádorov demokracie z radov študentov a osobností politického, kultúrneho či spoločenského života v Tunisku bude šíriť myšlienky demokracie pomocou príručky a komiksov

Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

217 people from South Sudan graduated in program of basic education and financial literacy

38 Egyptian activists attended training courses on democratization, human rights and project management 12 Egyptian academicians have been educated in the field of public policy, democratization and human rights 24 regional Tunisian coordinators attended expert training on audit of the voter lists and audit of electoral votes counting. 14 Tunisian leaders of the civil society undertook an educational trip to Slovakia and were educated on the issues such as transformation processes and democratization. 1000 democracy ambassadors from among students and other important personalities of political, culture or social life in Tunisia will promote the ideas of democracy through the guidance and comic books

21


JUŽNÝ SUDÁN

SOUTH SUDAN Nový začiatok | A new beginning

Teritórium štátu, ktorý vznikol v júli 2011, sa ostatných päťdesiat rokov zmietalo vo vojnových konfliktoch a v bojoch o samostatnosť. Tri generácie detí nechodili do školy, infraštruktúra bola zničená. Mnoho ľudí už aj zabudlo pestovať plodiny, pretože desaťročia utekali pred bojmi. Preto sa pomoc zo Slovenska sústredila hlavne na zdravotníctvo, vzdelávanie a zvyšovanie praktických zručností obyvateľov. Slovenské mimovládne organizácie vybudovali v krajine niekoľko centier, kde sa mladí môžu

vyučiť remeslu. Okrem základnej konštrukcie domov sa študenti môžu naučiť, ako využívať malé solárne systémy, keďže krajina nemá prívod elektrickej energie. Negramotných je až sedemdesiat percent dospelých. Výučba sa pomaly rozbieha, aj keď na mnohých miestach iba v tieni stromu. Projekty SlovakAid pomohli rekonštruovať a budovať školské triedy v základných školách. Slovenské univerzity zamerané na zdravotníctvo a sociálnu prácu poskytujú v krajine vzdelanie pre všetky úrovne zdravotníckeho personálu, a to najmä v

oblasti gynekológie a pôrodníctva. Časť slovenskej pomoci sa sústredila na zlepšenie prístupu k pitnej vode, ktorá znamená zníženie infekcií. Slovenské organizácie realizovali v Sudáne a Juhosudánskej republike celkovo 15 rozvojových projektov SlovakAid.

The territory of the state established in July 2011, was for the past 50 years in war conflicts and fights for independence. Three generations of children did not go to school, the infrastructure was damaged. Many people almost forgot how to grow crops because for decades they were running away from the fights. That is why the help from Slovakia was focused mainly on medical care, education and the increase of practical skills of the population. The Slovak non- profit organizations have established several centers in the country where people can be learned and trained to a profession. Besides basic structures of the houses, students can also learn how to use small solar systems as the country does not have any electric energy supply. Almost 70% of adults are illiterate. Education is getting slowly forward although some of the places are in the shadows of the trees. The projects helped to renovate and build school classes at elementary schools. The Slovak universities provide education across the levels to the medical care staff mainly in gynecology and obstetrics in the country. A part of the Slovak help focused on the improvement of access to drinking water which means reducing infections.

Autor – Photo: INTEGRA Archive

[

Pekáreň v meste Lietnhom upečie denne vďaka projektu Integra šesťdesiat kíl výrobkov. The bakery in the town of Lietnhom bakes thank to the Integra project 60 kg of products per day.

]

Rumbeku učí eRko štyroch pedagógov a stoštyridsať študentiek pestovať plodiny a využívať dažďovú vodu.

eRko – Christian Movement of Children Society trains young people to electric and solar technologies and technologies to ensure safety water sources in the Training center of St. Paul Claver in Rumbek. Students have an opportunity to use the knowledge of ecologic economy and an irrigation system in the school garden. Therefore, the trained local experts will replace foreigners. At Loreto Girls’ high school in Rumbek, eRko teaches 4 15 development projects in total in Sudan and the South pedagogues and 140 students on how to grow the crops Sudan Republic, financed by the Slovak ODA have been and how to use rain water. implemented.

E KO MLÁD E Ž

Autor – Photo: Jana Čavojská

22

[

Juhosudánci majú za sebou desaťročia vojen. South Sudanese experiencing the decades of wars.

]

|

ECO YO UTH

eRko – Kresťanské hnutie spoločenstiev detí školí v Tréningovom centre sv. Pavla Clavera v Rumbeku – vzdeláva mladých v elektrických a solárnych technológiách a technológiách na zaistenie bezpečných vodných zdrojov. Študenti majú možnosť uplatniť v školskej záhrade vedomosti o ekologickom hospodárstve a o systémoch zavlažovania. Vyškolení miestni odborníci tak nahradia zahraničných. Na Strednej dievčenskej škole Loreto v

Autor – Photo: eRko Archive


B I R T H S I N H O S P I TA L PÔRODY V NEMOCNICI Trnava University sends doctors - specialists to the hospital in the town Mapuordit who take care about patients from the neighborhood. It also participates in education of other medical staff working directly in the Hospital in Mapuordit, as well as in the State school for certified nurses in Rumbek. It is mainly focused on a mother and a child. Slovak doctors treat local people in the field as well and they explain why it is appropriate to monitor pregnant women and to give a birth in a hospital.

Trnavská univerzita vysiela do nemocnice v meste Mapuordit lekárov špecialistov, ktorí sa starajú o pacientov zo širokého okolia. Podieľa sa aj na vzdelávaní ďalšieho zdravotníckeho personálu priamo v nemocnici v Mapuordite aj v Štátnej odbornej škole pre certifikované sestry v Rumbeku. Zameriava sa hlavne na matku a dieťa. Slovenskí lekári ošetrujú miestnych ľudí aj v teréne a vysvetľujú, prečo je vhodné sledovať tehotné ženy a rodiť v nemocnici.

E T I Ó P I A

E T H I O P I A

Nielen kávová rozprávka | Not only a coffee fairy tale Krajina známa ako pravlasť kávy aj človeka, čelí vážnym rozvojovým problémom. Ich dôsledkom je nedostatočné vzdelanie detí, detská práca, zlá výživa, vysoká úmrtnosť aj na bežné choroby. Preto sa tu pomoc zo Slovenska sústredila hlavne na zdravotníctvo, podporu vzdelania a školskej dochádzky.

The country is well known as a homeland of coffee and men facing serious problems in the field of development. The lack of education for children, child labor, bad nutrition and a high mortality rate are the key factors which affect extreme poverty in Ethiopia. Therefore, the assistance of the Slovak Republic is focused mainly on healthcare, education and scholarship.  

Č I S TOTA - P O L Ž I V OTA

first year, 550 children underwent preventive examination, 529 adults participated in preventive health care, 622 children and adults received basic sanitary training including training about reproductive health and HIV/AIDS prevention training. The staff conducted 1,351 medical interventions. 6 showers were built for 550 children attending the school. They can take a shower twice a week now.  20,160 packages for disinfecting water and medical supplies for 29,000 people have been sent to Borena, an area affected by drought and a subsequent humanitarian crisis. In addition, there was emergency medical support provided.

Nadácia Integra vybudovala v oblasti Bishoftu ambulanciu, poskytujúcu zdravotnú starostlivosť a preventívne vzdelávanie pre rodiny z chudobnej štvrte Kabele 15, kde žije okolo stotisíc ľudí. V priebehu prvého roka absolvovalo 550 detí preventívnu prehliadku v ambulancii, 529 dospelých sa zúčastnilo na preventívnej zdravotnej starostlivosti, 622 detí a dospelých dostalo základné školenie v oblasti hygieny vrátane školenia v otázkach reprodukčného zdravia a prevencie HIV/AIDS. Personál uskutočnili 1 351 zdravotných zákrokov. Pre 550 detí, ktoré navštevujú školu, vybudovali šesť spŕch, takže sa môžu dvakrát týždenne sprchovať. Do oblasti Borena, zasiahnutej suchom a následnou humanitárnou krízou, dodali lieky pre 29 000 ľudí, 20 160 balíčkov na dezinfekciu vody a poskytovali aj pohotovostnú zdravotnú pomoc.

PURITY IS HALF OF LIFE A non-profit organization Integra has built a clinic which provides healthcare and preventive education for families from “Kabele 15” (a poor neighborhood with the population of about 15,000 people). In the

7

Autor – Photo: INTEGRA Archive


T U N I S K O

T U N I S I A

Šanca na demokratickú budúcnosť | A chance for a democratic future V Tunisku zažíva mimovládny sektor veľký rozmach. Vzniká mnoho občianskych iniciatív, združení a organizácií. Aktivisti majú však len slabú predstavu o tom, akú úlohu má vo fungujúcej demokracii občianska spoločnosť. Slovenská republika im chce byť nápomocná. Keďže sme tiež prešli zmenou režimu, máme skúsenosti, ktoré Tunisko potrebuje. Okrem budovania občianskej spoločnosti podporujeme demokratizáciu Tuniska prostredníctvom školení pre domácich volebných pozorovateľov. Pomáhame aj vo sfére ekonomickej transformácie a reformy bezpečnostného sektora, napríklad odbornou prípravou pre kľúčové posty formujúcich sa policajných zložiek, ako sú vyšší dôstojníci, predstavitelia silových rezortov. Tých učíme zásadám fungovania polície v demokratickej spoločnosti s ohľadom na dodržiavanie základných

The non-governmental sector has been going through a great boom in Tunisia. Many citizen’s initiatives, associations and organizations have emerged but the activists have only vague ideas of the civil society’s crucial role in the functioning of democracy. The Slovak Republic wants to be helpful. As we also went through the regime changes, we have experience which Tunisia needs. Besides building a civil society, we support democratization of Tunisia through the training of domestic election observers. We also help in the sphere of economic transformation and a security sector reform, for instance, through the expert preparation of the key roles of forming police such as senior officers, and representatives of forces resorts. We teach them the principles of police operation in a democratic society, respecting the basic human rights, internal rules and gender equality. We emphasize how

ľudských práv, interných pravidiel a rodovej rovnosti. Pripomíname, aká je dôležitá práca s médiami, reforma súdnictva a boj proti korupcii. V rokoch 2011 až 2013 predsedalo Slovensko spolu s Holandskom pracovnej skupine v rámci Spoločenstva demokracií Task Force Tunisia. Cieľom bolo pomôcť Tunisku v prechodnom období a prispieť k jeho formovaniu v rámci demokratických zmien. V Tunisku sa v rámci SlovakAid uskutočnilo 6 projektov.

N OVÍ LÍ D R I

|

N E W LEADERS

Občianske združenie PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia urobilo v Tunisku projekt, ktorého cieľom bolo posilniť kapacitu lídrov z mimovládneho sektora a ich organizácií. Projekt SlovakAid pomohol Tunisanom pokračovať v pozitívnych zmenách, ktoré sú spojené s transformačným procesom. Projekt napríklad vyškolil moderátorov a organizátorov verejných podujatí na kvalitné verejné diskusie. Pomohol tiež vytvoriť sieť organizácií, ktoré majú podobné záujmy, pre užšiu spoluprácu.

PARTNERSTVÁ PRE DEMOKRACIU

Autor – Photo: Jana Čavojská

24

important the work with media, legal reform and fights against corruption is. In 2011-2013, Slovakia together with the Netherlands led the working group within the Community of Democracies (CD) “Task Force Tunisia“. It aimed at the assistance in a transitional period, as well as contribution to a forming process within the democratic changes.

6 projects have been implemented through the Slovak Official Development Assistance (ODA) in Tunisia.

A civil association Partners for Democratic Change in Slovakia (PDCS) implemented the project in Tunisia with the goal to foster the capacity of leaders in a non- governmental sector and their organizations. The Slovak ODA project helped Tunisians to continue with affirmative changes connected with the transformation process. For instance, the project trained moderators and performers of public events on the quality of public discussions. It also helped to establish a network of organizations which have a similar interest in a closer cooperation.

Transparency International Slovensko, Centrum pre filantropiu, do parlamentu SR aj Ústavu pamäti národa. Diskutovali aj so zástupcami ministerstva zahraničNadácia Pontis sa v Tunisku venuje novovzniknutým ných vecí a európskych záležitostí. mimovládnym organizáciám, ktoré aktívne podporujú občiansku spoločnosť. Projekt SlovakAid sa zameral na prenos slovenských skúseností z prechodu k demokracii a poučení z chýb z obdobia nežnej revolúcie. Pre PARTNERSHIPS FOR DEMOCRACY aktivistov pripravila Nadácia Pontis v Bratislave školenia zamerané na občiansku advokáciu, presadzovanie The foundation Pontis is dealing with newly newly esverejného záujmu, komunikáciu s komunitami, verej- tablished non-governmental organizations in Tunisia nosťou, médiami a so štátnymi inštitúciami a na verej- which actively support the civil society. The objective nú politiku. Tunisania tiež získali možnosť nahliadnuť of the Slovak ODA project was to transfer Slovak exdo fungovania organizácií, ako je Aliancia Fair-play, perience from its transition period to democracy and learning from mistakes of the Velvet revolution period. The foundation Pontis provided training courses in Bratislava, focusing on civil advocacy, public awareness promotion and a dialogue with communities, public, media, state institutes and public policy. Tunisians thus had a chance to see organizations such Alliance Fair-play, Transparency International Slovakia, Centre for Philanthropy, The Parliament of SR, as well as the Nation’s Memory Institute. They also had a discussion with the representatives of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic.


E G Y P T Posilňujeme novú demokraciu | We strengthen new democracy Obľúbená cieľová destinácia dovolenkárov má aj svoju odvrátenú tvár. Charakterizuje ju miestami veľká chudoba, hlavne vo vidieckych oblastiach. Občianska spoločnosť prechádza v Egypte významnými zmenami. Slovenská republika podporila v Egypte najmä rozvoj mimovládnych organizácií. V krajine pôsobí aj slovenský univerzitný expert v oblasti politických a  sociálnych zmien. Vďaka SlovakAid sa v Egypte uskutočňovali školenia volebných pozorovateľov s dôrazom na dodržiavanie medzinárodných noriem pre konanie demokratických volieb. Cieľom bolo zabezpečiť transparentné voľby a nezávislé hodnotenie volebného procesu pre verejnosť. Posilnili sme tak dôveru verejnosti v dôležitosť slobodného výberu politických predstaviteľov. SlovakAid v Egypte zatiaľ realizoval dva bilaterálne rozvojové projekty.

Egypt, a favorite destination of holidaymakers has also its dark side. It is characterized by the places of big poverty, mainly in some rural areas. The civil society has been going through the important changes in Egypt. The Slovak Republic has supported mainly the development of non- governmental organizations. There is also a Slovak university expert who is actively involved in political and social changes. Thanks to the Slovak Official Development Assistance (ODA), there were some training activities for the election observers organized, with an emphasis on keeping international standards during Egyptian democratic elections. Its goal was to ensure transparent elections and an independent evaluation of the election process for public. Thus, we strengthened the public trust towards the importance of their free elections and a choice of political representatives. 2 bilateral development projects through the Slovak ODA have been already implemented there.

SLOBODNÉ VOĽBY Parlamentné voľby z novembra 2011 až februára 2012 boli prvými voľbami po zmene politického režimu. Boli dôležitým krokom v procese demokratickej transformácie a možnosťou, ako posilniť dôveru širokej verejnosti v tento proces. Slovenská organizácia Občianske oko pracovala v Egypte na skvalitňovaní odborných školení na výkon funkcie volebného pozorovateľa a zlepšovaní kapacity centrálnych riadiacich tímov domácich pozorovateľov, aby boli schopné získať od svojich pozorovateľov kvalitné informácie, správne ich analyzovať a vyhodnotiť a vhodnou formou prezentovať širokej verejnosti a volebným aktérom.

|

FREE ELECTIONS

The parliamentary elections organized from November 2011 to February 2012 were the first elections after the last change of a political regime. This was an important step in a democratic transformation process and a possibility to build the trust in this process among the people. The Slovak organization”Civil Eye” in Egypt worked on the improvement of expert training courses aiming at election observers mentoring. Furthermore, it facilitated a capacity enhancement of central operation teams of domestic observers in order to enable them to obtain relevant pieces of information from their observers, analyze and evaluate them correctly and to present them to public and election actors appropriately.

[

Stará Egypťanka v Luxore. An old Egyptian woman in Luxor.

]

Autor – Photo: Jana Čavojská

25


S LO VA K A I D V O S V E T E UKRAJINA | UKRAJINE

325 návštev volebných miestností uskutočnili slovenskí pozorovatelia ukrajinskýchprezidentských volieb v roku 2004 prostredníctvom projektu SlovakAid Slovak observers visited 325 polling stations during the 2004 Ukrainian presidential elections.

MOLDAVSKO | MOLDOVA

800 mimovládnych organizácií v Moldavsku by mohlo využiť nový zdroj financovania cez systém 2 percent z dane, ktorý ako modelový príklad prezentuje program SlovakAid 800 NGOs in Moldova have had an opportunity to use a new financial resource through the 2% tax return system. The SlovakAid program serves as an example model.

ČIERNA HORA | MONTENEGRO

30 000 tisíc ľudí v Podgorici získalo zásobovanie vodou vďaka vyvŕtaniu studní a výstavbe prameniska spolu s distribučnou sieťou 30,000 people in Podgorica gained water supplementation from bored water wells along with the construction of a spring area and distribution networks

KEŇA | KENYA

700 študentov na 4 stredných školách v Keni získalo digitálne technológie a pripojenie na internet. 700 študentov zo štyroch škôl v Keni 700 students in 4 high schools in Kenya received digital technology and internet connection

TUNISKO | TUNISIA

1 000 ambasádorov demokracie z radov študentov a osobností politického, kultúrneho či spoločenského života bude v Tunisku šíriť myšlienky demokracie pomocou príručky a komiksov vytlačených z prostriedkov SlovakAid 1000 democracy ambassadors from among students and other important personalities of political, culture or social life in Tunisia will promote the ideas of democracy through the guidance and comic books.

KAMBODŽA | CAMBODIA

73 000 tehotných žien v Kambodži neprenieslo v rokoch 2006 – 2008 svoj vírus HIV na dieťa vďaka projektu SlovakAid 73,000 pregnant women were prevented from transmitting their HIV virus to their newborn babies between 2006 and 2008

GRUZÍNSKO | GEORGIA

MONGOLSKO | MONGOLIA

400 kg jačieho syra vyrobili mongolskí farmári v roku 2010 vďaka slovenskej technológii, ktorú si osvojili v programe SlovakAid 400 kilograms of yak cheese were produced by the Mongolian farmers in 2010, all thanks to the Slovak technology provided.

439 metrov rozvodov pitnej vody vybudovali v gruzínskom regióne Khobi z prostriedkov SlovakAid 439 meters of drinking water systems have been built in the Georgian region of Khobi

26


27


EURÓPA-ZÁPADNÝ  BALKÁN MACEDÓNSKO ČIERNA HORA SRBSKO BOSNA A HERCEGOVINA REPUBLIC OF MACEDONIA  MONTENEGRO SERBIA  BOSNIA A NDHERZEGOVINA EUROPE-WES TERN  BALKAN MACEDÓNSKO ČIERNA HORA SRBSKO BOSNA A HERCEGOVINA REPUBLIC OF MACEDONIA  MONTENEGRO SERBIA  BOSNIA A NDHERZEGOVINA EURÓPA-ZÁPADNÝ   BALKÁN Región západného Balkánu dosiahol počas trvania bývalej Juhoslávie pomerne významný hospodársky i spoločenský rozvoj. Vojnový konflikt, ktorý vypukol medzi nástupníckymi štátmi v 90. rokoch, však vrátil tieto krajiny vo vývoji späť o niekoľko desaťročí. Následky tu dodnes cítiť. So Srbskou republikou máme blízke vzťahy už dlhé roky. Na jej území žije početná slovenská menšina a vzájomný kontakt sa nikdy nestratil. Aj preto sme venovali veľkú pozornosť povojnovej obnove Srbska. V prvých rokoch poskytovania rozvojovej pomoci prevažovala výstavba mostov z konštrukcií darovaných slovenskou vládou. Vybudovali ich v okresoch Smederevska Palanka, Doljevac, Negotin, Ube, Ljubovija a Babušnica. Mosty zlepšili dopravu a prístup k službám pre takmer 300 000 obyvateľov v chudobných regiónoch. Pri tomto pilotnom infraštruktúrnom projekte za viac ako dva milióny eur poslúžili odborné znalosti veteránov z mierových misií združených v UN Veteran Slovakia, pomohla aj expertná a finančná podpora kanadskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu CIDA. Slovensko v Srbsku okrem mostov vybudovalo vodovody, kanalizáciu i ďalšiu techniku na rozvod pitnej vody a zlepšenie hygieny.

The Western Balkans reached fairly significant economic and social development during the former Yugoslavia. However, a military conflict that broke out between successor states in the 90’s put their development in a halt for some time and the consequences are still very evident. The Slovak Republic has had a close relationship with the Republic of Serbia for many years. A large Slovak minority lives in Serbia and their mutual contacts have never been cut. This is a noticeable reason for our particular attention paid to a post-war reconstruction of Serbia. In the early years of the development assistance, the constructions of bridges donated by the Government of the Slovak Republic prevailed. These bridges constructed in the districts of Smederevska, Palanka, Doljevac, Negotin, Ube, Ljubovija and Babušnica, improved traffic and access to services for approximately 300,000 residents from poor regions. The skills and expertise knowledge of peacekeeping mission veterans united in UN Veteran Slovakia had been used for this pivotal infrastructure project in the amount of more than 2 millions Euro. The Canadian International Development Agency (CIDA) accordingly provided an important professional

S R B S K O

S E R B I A

Cesta do Európy | A journey to Europe

28

Vďaka slovenským projektom sa zrekonštruovali školské budovy, inštalovali slnečné kolektory na budovy nemocníc a zariadení pre hendikepovaných a seniorov. Veľa infraštruktúrnych projektov sa sústredilo do oblastí Srbska s početnou slovenskou menšinou.

and financial assistance as well as support. Furthermore, the Slovak Republic has constructed aqueducts, canalization and implemented other techniques in order to distribute drinking water and enhance sanitary development there. Thanks to the Slovak


Takými sú napríklad slovenské obce Báčsky Petrovec, Kovačica či Jánošík vo Vojvodine. Pre transformujúcu sa spoločnosť je nemenej dôležitá i podpora demokratizačných aktivít, občianskej spoločnosti a trhového hospodárstva. Úspešné projekty sa zameriavali aj týmto smerom. Srbsko začalo postupne transformovať svoju ekonomiku a nastúpilo jasnú proeurópsku cestu, ktorú potvrdila i nová srbská vláda. Júnové zasadnutie Európskej rady zreteľne ocenilo pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v dialógu s Kosovom, rozhodnutím otvoriť prístupové rokovania so Srbskom najneskôr v januári 2014.

projects, the school buildings were reconstructed, and the solar panels on hospitals and the buildings for the disabled and seniors were installed. A number of infrastructure projects were implemented in the areas with a large Slovak minority (for example: the Slovak Backi Petrovac municipality or Kovačica Janosik in Vojvodina). For a transforming society, the support of democratization activities, civil society and market economy play an equally important role. The projects, introducing or implementing the above - mentioned values, proved to be successful. Serbia began to gradually transform its econ-

Krajina momentálne potrebuje obzvlášť podporiť sociálnu a ekonomickú sféru, ale aj rozvíjať kapacity občianskej spoločnosti. Oproti minulosti, keď sa Slovenská republika sústredila na obnovu zničenej infraštruktúry, plánujeme v ďalších rokoch skôr odovzdávať krajine skúsenosti pri začleňovaní do euroatlantických štruktúr.

omy and introduced its decision for a pro-European orientation, which was enforced by the acceptance of a new Serbian government. The European Council, held in June, visibly appreciated Serbian progress in the dialogues with Kosovo. The EC decided to open adhesion negotiations in January 2014. The support of a social and economic sphere, as well as the development of social capacities V Srbsku uskutočnila SlovakAid od svojho vzni- is significantly important. At the beginning, ku 108 rozvojových projektov. Toto sú niektoré the Slovak Republic concentrated mostly on z nich: the reconstruction of infrastructure in Serbia. Nowadays, however, our primary activity in Serbia focuses on the knowledge sharing, and know- how exchange whilst being incorporated into the Euro-Atlantic structures. 108 development projects have been implemented in Serbia through the Slovak ODA. Some of them are listed below:

Autor – Photo: Jana Čavojská

[

Nedeľné predpoludnie na Belehradskej pevnosti. A Sunday morning in the fortress of Beograd.

]

29


S LNEČN Á ENER G I A P RE DE T I

aj výchovný charakter: iné inštitúcie, ale aj firmy a občania sa dozvedajú o výhodách solárnych Najväčší výrobca solárnych panelov na panelov, čo je veľká devíza do budúcnosti. Slovensku, firma Thermosolar, priniesla v rámci projektu Slnečná energia pre hendikepované SOLAR ENERGY FOR CHILDREN deti do Srbska solárne panely, ktoré vyrábajú ekologickú elektrickú energiu. Inštalovali ich na The enterprise Thermosolar is the biggest produstrechy detských domovov pre hendikepované cer of solar panels in Slovakia. Thermosolar has deti a okrem nižších nákladov na elektrinu majú brought solar panels producing green electricity

Autor – Photo: Jana Čavojská

30

to Serbia through the project „Solar panels for the disabled children“. The solar panels put on the roofs of foster houses for the disabled children were installed with the aim to reduce electricity costs. Furthermore, the panels have an educational character as well. A number of institutions, companies and citizens can learn about the benefits of the solar panels, which represents a huge asset for the future and their further utilization.

[

Autor – Photo: Thermosolar Archive

Socha Svetozara Miletiča na námestí v Novom Sade. Svetozar Miletič`s statue at the square in Novi Sad.

]


Autor – Photo: The Slovak Atlantic Commission Archive.

DEMOKRATIZÁCIA A INTEGRÁCIA Slovenská atlantická komisia v Srbsku začala v rámci projektu SlovakAid rozvíjať v Srbsku demokratizačné procesy a integračné ambície. Cieľom je zužitkovať a odovzdať skúsenosti, ktoré Slovenská republika nadobudla v období transformácie a počas predvstupových procesov do EÚ a NATO. Cieľovými skupinami sú najmä štátni úradníci a zástupcovia médií, ale aj široká verejnosť.

DEMOCRATIZATION AND INTEGRATION The Slovak Atlantic Commission in Serbia implemented the project to develop processes of democratization and integration efforts through the Slovak ODA. The goal is to utilize and transfer experience of the Slovak Republic gained during their transition period and a pre-accession process to the EU and NATO. The target groups consist mainly of governmental officials and representatives from media, including general public.

[

Ortodoxný chrám v Belehrade. An orthodox temple in Beograd.

]

Autor – Photo: Jana Čavojská

31


ČIERNA HORA

MONTENEGRO

Spájame spoločnosť na ceste do EÚ We associate the society toward Europe Čierna Hora obnovila nezávislosť v roku 2006 v referende, v ktorom sa väčšina občanov vyslovila za vystúpenie zo štátneho zväzku so Srbskom. Je kandidátskou krajinou Európskej únie a od júla 2012 vedie s EÚ prístupové rokovania. Preto sa pomoc zo Slovenska sústreďuje práve na odovzdávanie skúseností z transformačného procesu a z procesu začleňovania do európskych a euroatlantických štruktúr, budovanie inštitúcií a administratívnych kapacít na spoluprácu krajiny s

Európskou úniou. Oficiálna slovenská rozvojová pomoc zahŕňa aj podporu nových podnikateľských aktivít, zlepšenie organizačnej práce samospráv a asistenciu pri aproximácii práva Čiernej Hory s právom Európskej únie. Vďaka SlovakAid sa v Čiernej Hore uskutočnilo 10 projektov.

Montenegro declared their independence in 2006 as a result of an independence referendum in favor of

its withdrawal from the union with Serbia. Actually, Montenegro is an official candidate applying for the European Union’s membership. The opening of accession negotiations with the EU held in July 2012 was a big step towards the membership for this country. The assistance of the Slovak Republic thus focuses on the transfer of experience from a transformation and integration process into the European and Euro-Atlantic structures. Building institutions and administrative capacities for cooperation with the European Union is another essential aim of Slovakia there. The Slovak Official Development Assistance (ODA) includes also support of new business activities, municipal authorities and assistance in the approximation to the European Union’s rule of law.

POVEDOMIE O ALIANCII Projekt Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny má za cieľ zvýšiť informovanosť občanov o NATO a tým zvýšiť aj ich podporu pre vstup Čiernej Hory do Aliancie. Série verejných diskusií s občanmi, ktoré sa uskutočňujú od roku 2009, zlepšili povedomie občanov o tom, čo je Aliancia a aké sú výhody jej členstva.

AWARENESS OF THE ALLIANCE

The project „Montenegro towards Euro-Atlantic family“ is aimed to increase awareness of NATO citizens and thereby increase their support of Montenegro‘s acces10 projects have been implemented through the Slovak sion to NATO. Since 2009, a few public discussions ODA in Montenegro. with citizens have been implemented. Through the debates public awareness about the goals of Alliance and the benefits from the membership were raised and presented.

NÁRODNÝ

KONVENT

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) s podporou SlovakAid úspešne realizuje projekt , ktorý slúži ako pôda na odbornú diskusiu o témach týkajúcich sa európskych integrácií, no má dosah aj na tvorbu politických rozhodnutí. Konvent napomohol vytvoriť dialóg medzi inštitúciami štátnej moci a civilným sektorom. Otvorením prístupových rokovaní jeho význam ešte vzrástol.

THE NATIONAL CONVENTION

Autor – Photo: Jovan Nikolič / Shutterstock.com

32

[

Krajina musí rozvíjať trhové prostredie. The country must be developing the market environment.

]

The project implemented through the Slovak Foreign Policy Association (SFPA) has an impact on policy decision making on the one hand, and is engaged as a source of expert discussions about the European integration topics on the other hand. The Convention contributed to the creation of a dialogue between a private and public sector while opening accession negotiations increased its importance to a higher extent.


v zime museli učiť v kabátoch, boli navyše na každom kroku konfrontované so stopami vojny. Občianske združenie UN – Veteran, dnešná Únia vojnových veteránov SR, ju zrekonštruovalo a vybudovalo v nej aj modernú počítačovú učebňu. Členovia združenia boli nasadení v mierových misiách na Balkáne. Po utrpení, ktorého tam boli svedkami, chceli takto priniesť nádej ďalším generáciám.

BOSNA A HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA Malá krajina, veľký potenciál | Small country, big potential Krajina čelí výzvam v politickej, právnej, ekonomickej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti vzdelávania. Podmienkou posunu k trhovej ekonomike sú transformačné kroky v oblasti hospodárstva, jeho súčasný stav komplikuje aj vysoké štátne zadlženie a viac ako 40-percentná nezamestnanosť. Oficiálna slovenská rozvojová pomoc sa zameriava na budovanie demokratických inštitúcií, odovzdávanie skúseností z integračného procesu do euroatlantických štruktúr, podporu trhového prostredia, rozvoj infraštruktúry a na sociálne projekty. Okrem mimovládnych organizácií sa v krajine angažovali aj obchodné spoločnosti. Svoje projekty zamerali hlavne na budovanie technickej infraštruktúry, zlepšovanie podnikateľského prostredia a ochranu životného prostredia.

This country faces challenges in the fields of politics, law, economics, society, and education. The precondition for transitioning to a market economy requires transforming the sphere of agriculture. The current situation complicates high public debt together with unemployment rated over 40% percent. Slovak Official Development Assistance is focused on building democratic institutions, transferring the experience of integration to Euro-Atlantic structures, supporting environmental protection, development of infrastructure and social projects. In addition to non-governmental and governmental organizations, participating businesses focused mainly on building technical infrastructure, improving market environment and environmental protection.

NOVÁ ŠKOLA

|

NEW SCHOOL

Tilava je malá dedinka na úpätí hory Trebevič neďaleko východného nového Sarajeva. Tamojšia základná škola slúžila počas juhoslovanských vojen ako nemocnica. Na vyučovanie bola absolútne nevyhovujúca. Deti, ktoré sa

Tilava is a small village at the top of mountain Trebevic close to new eastern Sarajevo. During the War in Yugoslavia a local primary school was used as a hospital. This hospital was not appropriate for teaching lessons, for instance children had to learn wearing coats in winter. Furthermore, they were confronted with the vestiges of war everywhere they went. The United Nations Civil Association for Veterans, current War Veterans Union of the Slovak Republic reconstructed hospital and built a modern computer lab there. Participant members of association were deployed in peacekeeping missions in the Balkans where they witnessed extreme and therefore wanted to bring hope to further generations. Foto: archív UN Veterán

21 projects have been implemented through Slovak ODA in V Bosne a Hercegovine sa v rámci SlovakAid uskutočnilo 21 Bosnia and Herzegovina. projektov.

POMOC ŽENÁM | WOMEN‘S AID Nadácia Pomocné ruky podala pomocnú ruku päťsto sociálne a ekonomicky znevýhodneným ženám v Srebrenici a okolí, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v zúfalej situácii. Zriadila pre ne Centrum pomoci, v ktorom sa mohli vzdelávať v oblasti informatiky, účtovníctva, ručných prác, ako aj využiť právne, zdravotné a psychologické poradenstvo. Otvorená bola aj chránená dielňa. Projekt pomohol ženám zlepšiť ich postavenie na trhu práce a prispel k celkovému zlepšeniu ich sociálnej situácie. The Helping Hands Foundation has frequently provided assistance to five hundred socially and economically disadvantaged women in and around Srebrenica which found themselves in a desperate situations. The Foundation set up a help centre providing instruction in com- ject helped women to improve their position in the labor puter science, accounting and handworks. The facility market and contributed to the overall improvement of also provided legal and psychological consulting and their social situation. Foto: Andrej Bán healthcare. In addition they opened workshop. The pro-

[

Centrum Sarajeva. Foto: Jana Čavojská

]

33


MACEDÓNSKO REPUBLIC OF MACEDONIA Skúsenosti pre transformáciu | Experience for Transformation Macedónsku sa síce podarilo vyhnúť prvej sérii nástupníckych konfliktov v bývalej Juhoslávii, ovplyvnil ho však vojenský konflikt v Kosove. Na územie krajiny nútene prešlo približne 360 000 etnických Albáncov z Kosova. Napätá situácia medzi albánskou menšinou a macedónsko-slovanskou majoritou v roku 2001 viedla ku konfliktu medzi radikálmi, požadujúcimi autonómiu pre Albáncov, a macedónskou vládou. Politická situ-

ácia v krajine je momentálne relatívne stabilná, jej ekonomika však súrne potrebuje podporu. Pod hranicou chudoby žila v roku 2012 tretina obyvateľstva. Nezamestnanosť dosahuje vyše tridsať percent. Slovenská republika odovzdáva Macedónsku primárne skúsenosti z transformačného procesu v oblasti ekonomiky, tvorby trhového prostredia, riadenia verejných financií, legislatívy, školstva

či sociálneho systému. Podporuje občiansku spoločnosť a pomáha budovať inštitúcie a posilňovať kapacity na spoluprácu krajiny s Európskou úniou. Snaží sa aj o zlepšenie podnikateľského prostredia, keďže Macedónsko potrebuje vytvárať viac investičných príležitostí a eliminovať čiernu ekonomiku. V Macedónsku sa v rámci SlovakAid uskutočnilo 12 projektov.

ment on the other side. The political situation is relatively stable now; however, the economy urgently needs help. In 2012, 1/3 of the population lived below the poverty line. The current unemployment rate exceeds 30%. The Slovak Republic shares experience with Macedonia from the transformation process in the field of economy, building of the market economy, management of public finance, legislation, education and the social system. Slovakia supports the civil society and assists in the creation of institutions and the strengthening of capacities in order to enhance cooperation between Macedonia and the European Union. Since Macedonia needs to create more investment opportunities and requires elimination of black economy, Slovakia has been striving to improve also the business environment there.

Although Macedonia managed to avoid the first series of succession conflicts in the former Yugoslavia, it was still affected by the military conflict in Kosovo. 360,000 of ethnic Albanians were forced to move from Kosovo to Macedonia. In 2001, the tensions between an Albanian minority and a Macedonia-Slovenian majority resulted in a conflict between radicals, requesting the Albanian autonomy on one side and a Macedonian Govern- 12 projects within the Slovak ODA have been implemented.

PRE MLADÝCH | FOR THE YOUNG

quences of their accession in the EU, which were in the form of recommendations presented to the Macedonian government, and at the same time used during their Nadácia Pontis vytvorila grantový program pod názvom communication with public. Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne. Umožnil mladým macedónskym, albánskym a čiernohorským analytikom, občianskym aktivistom a novinárom získať kontakty s odborníkmi z domáceho prostredia v štátnej správe, na Slovensku, ako aj v bruselských organizáciách a inštitúciách. Mladí Macedónci pripravili analytické materiály o prínosoch a dôsledkoch vstupu do EÚ. V podobe odporúčaní ich ponúkli macedónskej vláde a využívali ich pri komunikácii s verejnosťou.

Autor – Photo: Jana Čavojská

34

[

Výhľad na hlavné mesto Skopje. A view of the capital city of Skopje.

]

The foundation Pontis established the Slovak - Balkan Public Policy Fund which enabled interactions between young Albanian, Macedonian and Montenegrin activists, analysts and journalists as well as the experts from the domestic environment of public administration in Slovakia, and in Brussels. Young Macedonians prepared an analytical material of advantages and conse-

Autor – Photo: Jana Čavojská


V ĎAK A PR OJ EK TOM S LO VAK AID DUE TO THE SLOVAK OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS AND RESOURCES 15 kilometrov cesty ušetria obyvatelia v okolí srbskej obce Babušnica pri dochádzaní do práce a školy vďaka novému mostu 160 zamestnancov srbských samospráv, profesijných asociácií a podnikateľov prešlo kurzami o možnostiach medzinárodnej spolupráce, legislatíve a fondoch EÚ 112 zdravotne postihnutých pracovníkov v srbskom podniku D. P. DES Novi Sad má zrekonštruované pracoviská a bezpečnejšie pracovné podmienky 254 metrov mobilných protipovodňových zábran chráni obyvateľov miest a obcí Čiernej Hory 30 000 ľudí v čiernohorskej Podgorici získalo zásobovanie vodou vďaka vyvŕtaniu studní a výstavbe prameniska spolu s distribučnou sieťou 100 účastníkov z radov vlády, politických strán, podnikateľov, občianskej spoločnosti a akademického sektora v Čiernej Hore sa zúčastnilo na Národnom konvente o EÚ 500 sociálne slabších žien zo Srebrenice v Bosne a Hercegovine postihnutej vojnou našlo útočisko v Centre pomoci pre ženy 45 projektových manažérov z Bosny a Hercegoviny získalo vedomosti o tom, ako pomôcť svojej krajine čerpať eurofondy 3 moderné meteorologické stanice sa postavili v Bosne a Hercegovine v mestách Sarajevo, Zenica a Neum 12 mikroprojektov zameraných na demokratizáciu a ekonomické reformy Bosny a Hercegoviny získalo finančnú podporu SlovakAid 122 základných a stredných škôl v Bosne a Hercegovine v regióne Tuzla zaradilo do osnov témy európskej integrácie

Thanks to the new bridge the residents in Serbian village Babušnica do not have to walk approximately 15 kilometers daily, when commuting to work and schools 160 employees of Serbian authorities, professional associations and businessmen undertook the courses focusing on the possibilities of international cooperation, legislation and the EU funds 112 disabled workers in the Serbian company D. P. DES Novi Sad renovated workplaces and introduced safer working conditions through the Slovak ODA project 254 meters of mobile flood barriers were built in Montenegro to protect residents of towns and villages 30,000 people in Montenegro in Podgorica gained water supplementation from bored water wells along with the construction of a spring area and distribution networks 100 participants from government, political parties, business, civil society and academia from Montenegro attended the National Convention on the EU 500 underprivileged women from Srebrenica in Bosnia and Herzegovina affected by the war found refuge in the help center for women 45 project managers from Bosnia and Herzegovina gained knowledge how to help their country to draw from EU funds 3 modern meteorological stations were constructed in Sarajevo, Zenica and Neum in Bosnia and Herzegovina 12 micro-projects aimed at democratization and economic reforms in Bosnia and Herzegovina received financial support of Slovak ODA

500 obyvateľov obce Novo Selo-Kolešino v Macedónsku má novú čističku odpadových vôd

122 primary and secondary schools in the Tuzla region from Hosnia and Herzegovina incorporated elements of European Union standards into school curricula

7 macedónskych meteorológov a 9 administrátorov systému vyškolili, aby sa zvýšila bezpečnosť letovej premávky na letisku v macedónskom Skopje

500 inhabitants of the village of Novo Selo -Kolešino in Macedonia have a new wastewater treatment plant.

5 macedónskych seizmologických staníc získalo nové zariadenia, ktoré im umožnia včas varovať pred zemetrasením

7 meteorologists and 9 system administrators were trained to enhance the aircraft safety at the Skopje airport, Macedonia 5 Macedonian seismological stations were equipped with the new earlywarning earthquake equipment

Autor – Photo: Jana Čavojská

35


EURÓPA-VÝCHODNÉ   PARTNERSTVO MOLDAVSKO UKRAJINA BIELORUSKO GRUZÍNSKOMOLDO VA UKRAINE BELARUS GEORGIAEUROPE-EASTERN PARTNERSHIP MOLDAVSKO UKRAJINA BIE LORUSKO GRUZÍNSKOMOLDOVA UKRAINE BELARUS GEORGIAEURÓPA-VÝCHODNÉ   PARTNER STVO MOLDAVSKO UKRAJINA BIELORUSKO GRUZÍNSKOMOLDOVA UKRAINE BELARUS GEORGIA Moldavsko je na základe makroekonomických ukazovateľov všeobecne považované za najchudobnejšiu krajinu Európy. Zároveň však môže byť východoeurópskym premiantom zbližovania s Európskou úniou. Pomoc zo zahraničia potrebuje aj pri budovaní občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií. Slovenská republika sústreďuje svoju pozornosť práve na túto oblasť. Snaží sa posilňovať mimovládny sektor, budovať dialóg medzi vládnymi štruktúrami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a zvyšovať povedomie obyvateľov krajiny o Európskej únii. Rovnako dôležitý je rozvoj trhového prostredia, pomoc pri sociálnom rozvoji a pri budovaní infraštruktúry. Preto slovenské subjekty rozvíjajú podnikateľské príležitosti v Moldavsku a ponúkajú skúsenosti z nášho transformačného procesu.

Moldova remains the poorest country in Europe in terms of an official GDP per capita. At the same time, it can also be represented as an Eastern Europe example of possible convergence with the European Union. Moldova is able to develop a civil society and build democratic institutions with the assistance from abroad. Thus Slovakia concentrates mainly on these activities, strives to enhance a non- governmental sector, build a dialogue between the governmental structures and representatives of a civic society and raise public awareness on the European Union. At the same time, an equally important attention is paid to the market economy and its development, social issues and building of infrastructure. Therefore, the Slovak institutions in Moldova develop and enhance entrepreneurial activities and provide their experiV Moldavsku sa v rámci SlovakAid uskutočnilo ence gained from the transformation period. 9 väčších projektov a mikrogranty zabezpečené 9 bigger projects and few smaller microgrants cez slovenskú ambasádu v Bukurešti. provided by Slovak Embassy in Bucurest have been implemented through the SlovakAid.

M O L D A V S K O M O L D O V A Najchudobnejší v Európe | The poorest in Europe

36


Autor – Photo: ADRA Archive

K V A L I T N Á

V O D A

Organizácia ADRA zrekonštruovala artézske studne a postavila nový vodovod v moldavskej obci Dezghinja, ktorá sa nachádza v severnej časti autonómnej oblasti Gagauzia. Vyčistila štyri studne a vybavila ich novou armatúrou a čerpadlami. Pri studniach postavila zásobníky, z ktorých voda tečie do väčšej časti obce prostredníctvom jedenásťkilometrovej vodovodnej siete. Takmer päťtisíc obyvateľov obce sa tak pripojilo k vodovodu s kvalitnou pitnou vodou. Projekt SlovakAid podporila aj vláda autonómnej oblasti Gagauzia.

W A T E R

Q U A L I T Y

ADRA reconstructed Artesian wells and built new water supplies in the village of Dezghinja, located in the northern part of the autonomous region of Gagauzia in Moldova. Four wells were cleaned up and equipped with new valves and pumps. Next to the wells, there were reservoir trays constructed, from which water flows into a larger part of the village through the 11 kilometer long water supply network. Thanks to this, nearly five thousand of inhabitants are now connected to the water supply with good quality drinking water. The Slovak ODA project was supported also by the Government of the autonomous region of Gagauzia.

[

Moldavania sú najchudobnejší obyvatelia Európy. Moldovans are the poorest European inhabitants.

]

Autor – Photo: Jana Čavojská

37


U K R A J I N A

U K R A I N E

Približovanie k Európskej únii | Getting closer to European Union Vďaka podobnej minulosti má Slovenská republika predpoklady na odovzdávanie skúseností z transformačného procesu aj poznatkov z umiestňovania výrobkov na trh Európskej únie. Sústreďuje sa aj na podporu prílevu investícií do regiónu a tvorbu zdravého podnikateľského prostredia. Ďalšie projekty sme uskutočnili v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí, napríklad pri integrácii hendikepovaných detí.

Autor – Photo: Jana Čavojská

38

Slovenskí pozorovatelia pôsobili počas parlamentných volieb v rámci pozorovacej misie OBSE aj v Slovenskej volebnej monitorovacej misii a školili ukrajinských pozorovateľov. Naši experti pripravili aj návrhy na vylepšenie ukrajinskej volebnej legislatívy. Konferencie a semináre iniciované zo Slovenska rozbiehali celospoločenskú diskusiu o Európskej únii a integračnom procese. Cieľom bolo odovzdať skúsenosti slovenských

[

Rybári v meste Réni. Fishermen in the town of Reni.

]

mimovládnych organizácií v oblasti finančného manažmentu a získavania donorov. V Ukrajine podporujeme občiansku spoločnosť cez lokálnych lídrov a mimovládne organizácie a pomáhame budovať demokratické inštitúcie na lokálnej aj národnej úrovni. Na Ukrajine sa v rámci SlovakAid uskutočnilo 20 projektov.

The Slovak Republic has recently joined the European Union, providing it with the interest and opportunity of sharing its knowledge gained in the process. This experience includes introduction of export products to the European Union’s market, acquisition of investment capital for creation of healthy business environment, as well as we developing healthcare and social affairs projects, i.e. providing public accessability for handicapped. Slovak election observers monitored the parliamentary elections and Ukrainian presidential elections in 2004. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) through the Slovakian Election Observation Mission also trained Ukrainian observers and it prepared recommendations for implementing electoral legislation within Ukraine. Conferences and workshops organized by Slovakia initiated public discussion about the steps required for Ukraine’s integration into the EU. Through these efforts we have given local leaders and non-governmental organizations examples and guidance for building Ukrainian democratic institutions, at both the local and national levels.

Autor – Photo: Jana Čavojská

O OBCHODOVANÍ Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava školí v rámci projektu Tvorba zdravého podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja investičných príležitostí ukrajinské firmy a expertov z podporných organizácií o pravidlách obchodovania s Európskou úniou. Zároveň organizuje podujatia pre slovenských podnikateľov so záujmom o obchodovanie s Ukrajinou. Pripravuje študijné materiály o podmienkach na vstup zahraničných investícií na Ukrajinu. Špecifickou časťou projektu je podpora účasti na podnikateľských veľtrhoch a výstavách na Slovensku a na Ukrajine.

REGARDING MARKETING

Slovakian Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Bratislava through the Creating a Healthy Business Environment Project (CHBEP) is currently training officials from Ukrainian businesses and experts from participating associations in a program designed to developing investment opportunities within the rules of EU’s trade. In addition, SCCI organizes trade fairs and exhibitions in Slovakia and in Ukraine and provides educational materials on requirements for for20 projects have been implemented through the eign investments from businesses interested in trade Slovak Official Development Assistance in Ukraine. with Ukraine.


BIELORUSKO

BELARUS

Prepotrebné reformy | Reforms much needed

na privátny sektor, trhové hospodárstvo a podporu transformácie regionálneho podnikateľského prostredia. Jeden z projektov napríklad zaistil prepojenie regionálnych obchodných a priemyselných komôr. V regióne Svetlogorsk sme vyškolili manažérov a pomohli im rozbehnúť malé podnikanie. Pre rozvoj Bieloruska a zbližovanie s Európskou úniou je však kľúčové budovanie demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti, ako aj dôsledné dodržiavanie ľudských a politických práv a slobôd.

SlovakAid v Bielorusku už dlhodobo podporuje mimovládny, vzdelávací aj privátny sektor, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu ekonomiky a rozvoj spoločnosti. Miestnych podnikateľov a manažérov školíme vo sfére zodpovedného podnikania. Učíme ich vytvárať priaznivé pracovné prostredie pre ich zamestnancov. Vedieme ich k tomu, aby robili aktivity prínosné pre región, v ktorom pôsobia. Bieloruským študentom hovoríme viac o európskom a medzinárodnom práve. Chceme zlepšiť ich kvalifikáciu v oblasti európskej integrácie. Ďalšie dôležité slovenské projekty sme zamerali

The Slovak Official Development Assistance (ODA) in Belarus has been supporting in the long run a non-governmental, educational and private sector, necessary for modernization of the country’s economy and the development of the society. We train V Bielorusku sa v rámci SlovakAid uskutočnilo 14 prolocal businesses men and managers in the sphere jektov. of a responsible business. We teach them how to create a favorable working environment for their employees. We lead them to make activities beneficiary for their region. Belarusian students are enhanced to talk more about the European and international law. We want to improve their skills in the field of the European integration.

ZODPOV ED NÉ

and activities to become a trustworthy partner of their donors. Another Foundation Pontis project is focused on the transfer of experience among Belarus managers in this area. It gets them ready to work with international partners mainly through the increase of transparency, quality control and improvement of working conditions for the employees.

PODNIKANIE

Nadácia Pontis v Bielorusku realizovala s podporou SlovakAid projekt, ktorý ponúkol inovatívny spôsob, ako strategicky posilniť mimovládny sektor. Neziskové organizácie sa učili efektívne komunikovať s firmami, nadväzovať s nimi spoluprácu a posilňovať vlastné kapacity tak, aby boli pre firemných donorov dôveryhodnými partnermi. Ďalší projekt Nadácie Pontis sa zameral na prenos slovenských skúseností v tejto oblasti medzi bieloruských manažérov. Pripravuje ich na prácu s medzinárodnými partnermi, predovšetkým zvyšovaním transparentnosti, kontrolou kvality, zlepšovaním pracovných podmienok pre zamestnancov.

In addition, another important Slovak projects concentrated mainly on a private sector, market economy and support of transformation of the regional business environment. For instance, one of the projects ensured the interconnection between a regional trade and the industry chamber. We trained managers and helped them to start up a small business in the region of Svetlogorsk. However, building democratic institutions and a civil society as well as respecting human and political rights are the key factors showing Belarus` development and bringing it closer to the EU. 14 projects have been implemented through the Slovak ODA in Belarus.

RESPONSIBLE BUSINESS The Foundation Pontis implemented a project with the support of the Slovak ODA offering an innovative concept of strategic strengthening of a non-governmental sector. Nonprofit organizations learned about effective communication with companies, how to start cooperation with them and strengthen their own capacities

Autor – Photo: Pontis Archive

[

Veteráni z 2. svetovej vojny na slávnosti v Minsku. The Second World War veterans during a festival in Minsk.

]

Autor – Photo: Grisha Bruev / Shuttestock.com

39


GRUZÍNSKO

GEORGIA

traktor s príslušenstvom a náradie na obrábanie pôdy. Zástupcovia presídlencov boli na študijnej ceste na Orave, kde získali informácie o fungovaní malých fariem, umiestňovaní produktov na trh aj o chove hovädzieho

Stratené domovy | Lost Homes Gruzínsko je príkladom krajiny Východného partnerstva, ktorá dosiahla v poslednom období výrazný pokrok v mnohých oblastiach. Boj štátu s korupciou je fenoménom, takisto sa darí zlepšovať podnikateľské prostredie. Na druhej strane musí Gruzínsko riešiť mnoho sociálnych problémov, medzi nimi situáciu vnútorných utečencov. Zo štyri a pol milióna obyvateľov je takmer pol milióna vnútorných presídlencov. Prvá vlna utečencov musela opustiť svoje domovy v dôsledku vojenského konfliktu v Abcházsku, ďalšia po vojne o Južné Osetsko. Vzhľadom na ekonomické problémy v krajine žijú vysídlenci väčšinou iba z nízkej sociálnej podpory v pridelených príbytkoch. Slovenská pomoc sa preto zamerala hlavne na rekonštrukcie nevyhovujúcich bytov, vybudovanie vodovodov, kanalizácie, elektroinštalácie, kúrenia. Slovenské projekty krajinu podporili poskytnutím pracovných nástrojov, rekvalifikačnými kurzami alebo mikrograntmi na rozbehnutie poľnohospodárskej výroby a drobného podnikania. Slovenská republika sa angažuje aj v zlepšení manažmentu verejného sektora a transparentnosti pri financovaní miestnej samosprávy. Zaujímavé boli tiež projekty zamerané na monitoring kvality vôd a podporu implementácie Smernice Európskej únie o hodnotení povodňových rizík v krajine.

Georgia is an exemplary country which has achieved progress in many areas recently. The fight of the state against corruption is a phenomenon there and it is also successful in improving a business environment. On the other hand, Georgia has to deal with many social issues, including the situation of internal refugees. Out of four and half million of inhabitants, are internally displaced. The first wave of refugees had to flee from their homes as a result of the military conflict in Abkhazia, and another half of them after the war for South Ossetia. Due to the economic problems in the country, displaced people have to live mostly just from the low social support in the allocated dwellings. The Slovak aid therefore focused mainly on the reconstruction of houses, construction of water supply, sewage, and the installation of electricity and heating. The Slovak projects, which provided working tools, organized retraining courses and enabled micro-grants, enhanced a start-up of agricultural production and running of small businesses. The Slovak Republic has been involved also in improving the public sector management and securing transparency when financing the local government. Amongst interesting projects belong the projects which focused on water qualV Gruzínsku sa vďaka SlovakAid uskutočnilo 9 projek- ity monitoring and supporting the implementation of the European Union’s Directive on the tov. evaluation of flood risks in the country.

A S S I S TA N C E TO D I S P L A C E D Autor – Photo: The Slovak Catholic Charity Archive

POMOC

PRESÍDLENCOM

Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha abcházskym rodinám presídlencov v regióne Khobi. Vybudovala vodovod a komíny v bytových domoch, ktoré postavila gruzínska vláda. Pre obec Thorsa zabezpečila

The Slovak Catholic Charity (SKCH) helped Abkhaz displaced families in the region of Khobi. The Charity built the water supply and chimneys in the residential buildings which were constructed by the Georgian Government. For the village of Thorsa, it also provided a tractor with auxiliaries and tools for tillage. Some representatives of displaced people undertook a study trip to the region of Orava, where they gained pieces of information and knowledge about the way small farms function, how the products are launched on the market and on cattle breeding.

9 projects have been implemented thanks to the Slovak ODA in Georgia.

RIAD ENIE V E R E J N ÝCH F INA NCIÍ V rámci projektu organizácie NISPAcee vytvorili v Gruzínsku školiaci modul na riadenie verejných financií na miestnej samosprávnej úrovni. Vyškolili 9 gruzínskych školiteľov, ktorí následne vyškolili 107 finančných úradníkov. Vďaka tomu sa v 27 miestnych celkoch zaviedli do praxe európske princípy riadenia verejných financií.

40

|

MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES

In the frame of the project within the NISPAcee organization, a training module for the management of public finances at a local municipal level in Georgia was created. 9 Georgian trainers had been trained at first, who later trained 107 financial officers. Thanks to this, the European principles of public finance management have been implemented in 27 local districts.

[

Žije tu takmer pol milióna vnútorných presídlencov. Nearly a half of million of relocated people live there.

]

Autor – Photo: Jana Čavojská


“Marechi z Gruzínska pečie chačapuri” Marechi Gogidze z obce Gardabani, účastníčka projektu SlovakAid organizácie Človek v ohrození Keď v auguste 2008 začali v Južnom Osetsku boje a na dvere zabúchali ruskí vojaci, zbalila Marechi Gogidze jednu tašku. „O pár dní sme zas doma,“ myslela si. Prešlo niekoľko rokov a Marechi býva s manželom Alem a tromi synmi v malom byte, ktorý im poskytla vláda v dedine Gardabani. Hoci vyštudovala univerzitu, nemala šancu nájsť si prácu. Potom dostala príspevok na rozbehnutie podnikania, kúpila si elektrickú rúru a pečie gruzínske chačapuri. Idú na odbyt a privyrobí Marechi si trochu privyrobí.

“Marechi from Georgia is baking chačapuri” Marechi Gogidze from the village Gardabani, is a part of the SlovakAid project of People in Peril When the fights in South Ossetia in August 2008 broke out and the Russian soldiers knocked on the doors, Marechi Gogidze packed up just one bag. „We will return home in a few days,“ she thought. A few years passed, and Marechi with her husband Alem and three sons live in a small apartment in the village of Gardabani, provided by the government. Although she is a university graduate, she had no chance of finding a job. They received a contribution to start some business. She bought a new electric oven and bakes Georgian chačapuri, which are in great demand and Marechi has at least some income.

[

Utečenka z Južného Osetska ukazuje svadobnú fotografiu. A refugee from Southern Osetsko is showing a wedding picture.

]

Autor – Photo: Jana Čavojská

41


Autor – Photo: Jana Čavojská

42

[

Muži na ulici v gruzínskom Batumi. Men in the street in Georgian Batumi.

]


V ĎAK A PR OJ EK TOM S LO VAK AID DUE TO THE SLOVAK OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS AND RESOURCES 800 mimovládnych organizácií v Moldavsku by mohlo využiť nový zdroj financovania cez systém dvoch percent z dane, ktorý ako modelový príklad prezentuje program SlovakAid

800 NGOs in Moldova have had an opportunity to use a new financial resource through the 2% tax return system. The SlovakAid program serves as an example model

30 vysokoškolských učiteľov a študentov v Moldavsku absolvovalo vzdelávací program v tvorbe a tútoringu e-learningových kurzov, pričom vznikol aj e-kurz o témach Európskej únie v rumunčine a manuál o flexibilnom vzdelávaní

30 university teachers and students from Moldova attended a training program on the creation and tutoring of e-learning courses as a basis of further e-courses about the European Union in the Romanian language, and an instruction manual on flexible learning were created

30 moldavských predstaviteľov mimovládneho sektora získalo na školení odborné vedomosti o projektovom manažmente s prioritným dôrazom na projekty Európskej únie

30 Moldovan representatives of a non-governmental sector attended the training to gain expert knowledge on the project management with a primary focus on the European Union projects

325 návštev volebných miestností uskutočnili slovenskí pozorovatelia ukrajinských prezidentských volieb v roku 2004

Slovak observers visited 325 polling stations during the 2004 Ukrainian presidential elections

40 ukrajinských pracovníkov tretieho sektora sa vyškolilo na kvalifikovaných volebných pozorovateľov

40 Ukrainian workers of the third sector had been trained as qualified election observers

320 predstaviteľov ukrajinského tretieho sektora, štátnej správy, médií a univerzít sa zúčastnilo na šiestich seminároch zameraných na slovenskoukrajinské vzťahy, vstup do EÚ a úlohu občianskej spoločnosti

320 representatives of Ukrainian third sector, from the government, media and academia participated in six workshops focusing on Slovakia-Ukraine relations and the role of civil society with regards to entry into the EU

70 ukrajinských expertov sa zúčastnilo na seminári o reformách podnikateľského prostredia

70 Ukrainian experts attended Seminar on business environment reforms

20 ukrajinských stredoškolských učiteľov sa zapojilo do projektu SlovakAid, ktorý im pomohol zapracovať do učebných osnov témy európskej integrácie a budovania občianskej spoločnosti 227 bieloruských podnikateľov prešlo seminármi zameranými na proces tvorby trhového prostredia 3 stretnutia slovensko-bieloruských pracovných skupín sa uskutočnili na tému privatizácie bánk a ekonomických reforiem 56 potenciálnych bieloruských podnikateľov sa zúčastnilo na diskusiách o možnostiach podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti

Autor – Photo: Jana Čavojská

20 Ukrainian school teachers participated in the Slovak ODA Project which provided assistance with incorporation of civil society topics for developing school curricula, in preparation for integration in the EU 227 Belarus businessmen attended workshops focused on the process of creation of market economy 3 meetings of Slovak – Belarus working groups were held on the topics of bank privatization and economic reforms 56 potential Belarusian businessmen took part in discussions about business opportunities and self-employment

439 metrov rozvodov pitnej vody vybudovali v gruzínskom regióne Khobi

439 meters of drinking water systems have been built in the Georgian region of Khobi

12 komínov postavili na domoch gruzínskych presídlencov

12 chimneys have been built on the houses of Georgian replaced people

10 mesiacov vyučovali angličtinu, prácu s PC a manažment v dvoch mládežníckych kluboch pre gruzínskych vysídlencov

For 10 months the English language, PC work and management have been taught in two youth clubs for Georgian displaced people

45 podnikateľských plánov pripravili pre gruzínskych vysídlencov

45 business plans have been prepared for Georgian displaced persons

11 pecí na pečenie chleba zrekonštruovali v gruzínskej obci Tserovany

11 ovens for baking bread have been reconstructed in the Georgian village of Tserovany

43


HUMANITÁRNA POMOC INDIA INDONÉZIA SRÍ LANKA HAITI AFRIKA IRÁN SÝRIA HUMANITARI AN AID INDIA INDONESIA SRI LANKA HAITI AFRICA IRAN SYRIA HUMANITÁRNA POMOC INDIA  INDONÉZIA SRÍ LANKA HAITI AFRIKA IRÁN SÝRIA HUMANITARIAN AID INDIA INDONESIA SRI LANKA HAITI AFRICA IRAN SYRIA HUMANITÁRNA POMOC INDIA INDONÉZIA SRÍ LANKA HAITI Slovenská republika reaguje na aktuálne požiadavky krajín postihnutých humanitárnymi krízami, ako sú prírodné katastrofy, občianske vojny, spoločenské konflikty, nedostatok potravín a podobne. Prejavuje tak solidaritu s trpiacimi ľuďmi v núdzi vo všetkých kútoch sveta.

The Slovak Republic responds to the current requirements of countries affected by humanitarian crises such as natural disasters, civil wars, social conflicts, and food shortages, etc. Through humanitarian aid our solidarity to people in need all around the world is expressed.

Finančná aj materiálna humanitárna pomoc musí byť rýchla a adresná. Dôležité je nadviazať na ňu rozvojovými aktivitami, naštartovať v regióne nový život.

Financial as well as material humanitarian aid provided must be prompt and efficient. It is important to continue increasing the activities and to launch a new life in the region.

Pomoc zo Slovenska odchádza do oblastí postihnutých krízou niekoľkokrát ročne.

The Slovakian aid and assistance is provided in the territories affected by crises several times per year.

Po ničivom zemetrasení a cunami v Juhovýchodnej Ázii v decembri 2004 sme do postihnutých krajín okamžite poslali finančnú pomoc 400  000 eur,  ako aj materiálnu pomoc vo forme dezinfekčných prostriedkov, stanov, prikrývok, vody a trvanlivých potravín. Štyri slovenské mimovládne organizácie realizovali v postihnutých oblastiach projekty s  podporou SlovakAid. Do fondov medzinárodných organizácií (napríklad UNICEF) sme prispeli sumou 100 000 dolárov.

After a devastating earthquake and tsunami in Southeast Asia in December 2004, we sent immediate financial aid in the amount of 400,000 Euro to the affected countries, as well as material support such as disinfectants, tents, blankets, water and long-life food. Four Slovak non-governmental organizations (NGOs) with the support of the Slovak ODA implemented projects in affected areas. We contributed to the international organizations funds (i.e. UNICEF) with the amount of $100,000.

Po zemetrasení, ktoré v roku 2006 postihlo Pakistan, sme pomohli zaslaním zateplených stanov, kachieľ, spacích vakov, prikrývok a liekov v hodnote 200 000 eur.

After the earthquake in Pakistan in 2006, we provided aid by sending supplies of insulated tents, stoves, sleeping bags, blankets and medicaments worth of 200,000 Euro.

Po zemetrasení na Jáve v roku 2006 sme postihnutým zaslali desať ton prikrývok, zdravotníckych nosidiel, oblečenia a stanov v hodnote 133 000 eur.

After the earthquake in the island of Java in 2006, we sent to the affected areas supplies (in the weight of 10 metric tones) of blankets, stretchers, clothes and tents in the sum of 133,000 Euro.

HUMANITÁRNA POMOC

HUMANITARIAN AID

Pomáhame ľuďom v núdzi | We help people in need

44

Dobrovoľník pomáha po zemetrasení na Haiti dva dni odpratávať trosky zrútenej univerzity. Zahynul mu tam brat. A volunteer is helping after the earthquake in Haiti to remove wreckage of a collapsed university. His brother died there.

Po konflikte na Blízkom východe, ktorý zničil aj časť libanonského hlavného mesta Bejrút, sme do oblasti okamžite zaslali humanitárnu pomoc v hodnote 136 000 eur a v druhej etape sme poskytli finančnú čiastku 266 000 eur a ďalšiu zásielku humanitárneho materiálu ako elektrocentrály, osvetľovacie súpravy, spacie vaky,

After the Middle East conflict which damaged also a part of the Lebanese capital city of Beirut, we sent immediately humanitarian aid in the amount of 136,000 Euro and later the amount of 266,000 Euro. Next delivery consisted of materials such as a generator, lighting sets, sleeping bags, dining stuff and medical


jedálenské nádoby a zdravotnícky materiál v hodnote 374 850 eur.

equipment, all worth of 374,850 Euro.

V roku 2008 po zemetrasení v Číne sme poskytli humanitárny materiál, stany, prikrývky, zdravotnícke nosidlá, spacie vaky, elektrocentrály v hodnote 1 milión eur.

After the earthquake in China in 2008, we provided assistance in the form of humanitarian material, tents, blankets, medical stretchers, sleeping bags, and the power generators in the sum of 1,000.000 Euro.

Po hurikánoch Gustav a Ike, ktoré v roku 2008 zasiahli Kubu, sme poskytli oblečenie, obuv, spacie vaky, prikrývky a elektrocentrály v hodnote 67 000 eur.

After Gustav and Ike Hurricanes, which affected Cuba in 2008, we provided clothes, shoes, sleeping bags, blankets and power generators, worth of 67,000 Euro.

V roku 2009 sme do oblastí postihnutých záplavami a zemetrasením v Afganistane poslali humanitárny materiál v hodnote 51 154 eur.

After the floods and earthquake in Afghanistan in 2009, we dispatched to the country a humanitarian material in the amount of 51,154 Euro.

Do Tadžikistanu, ktorý v roku 2009 zasiahli prudké dažde a následné zosuvy pôdy, sme poslali ošatenie a lieky v hodnote 200 000 eur.

We sent to Tajikistan, hit by torrential rains and subsequent landslides, clothing and medicine in the sum of 200,000 Euro.

Keď v roku 2010 zničilo Haiti zemetrasenie, okamžite sme postihnutým poslali humanitárny materiál, tím záchranárov a poľnú nemocnicu. Neskôr sme zaslali ďalšiu várku humanitárnej pomoci pozostávajúcej hlavne z materiálu pre núdzové ubytovanie a stravovanie. Slovenské mimovládne organizácie následne realizovali pri rekonštrukcii krajiny projekty podporené z prostriedkov SlovakAid. Po silných monzúnových dažďoch, ktoré spôsobili v roku 2010 v Pakistane záplavy a zosuvy pôdy a postihli až 1,3 milióna ľudí, sme do oblasti zaslali dve zásielky humanitárneho materiálu, hlavne núdzového ubytovania, čerpadiel, elektrocentrál a ošatenia v celkovej hodnote 230 365 eur. V novembri 2010 sme poskytli zdravotníckym zariadeniam na území Palestíny, v oblasti západného brehu Jordánu, zdravotnícky materiál v hodnote 287 030 eur. Na zlepšenie podmienok v utečeneckom tábore v Čiernej Hore sme v roku 2012 poskytli 100 000 eur. V roku 2012 sme pomohli aj Haiti rekonštrukciou zdravotníckeho zariadenia. Situácia v Mali sa začiatkom roka 2013 zhoršila, pribúdali vnútorní vysídlenci a utečenci do okolitých krajín. Na riešenie krízy prispela SlovakAid 40 000 eurami.

When in 2010 an earthquake destroyed Haiti, we sent immediately the humanitarian material, a rescue team and a field hospital there. Then we dispatched another batch of humanitarian aid consisting mainly of material for emergency accommodation and food. The Slovak NGOs subsequently realized reconstruction projects supported by the Slovak ODA. After the heavy monsoon rains which caused the floods and landslides and affected up to 1.3 million people in Pakistan in 2010, we sent two deliveries of humanitarian materials particularly emergency accommodation, pumps, generators and clothing in the total sum of 230,365 Euro. In November 2010, we provided the medical facilities in the territory of Palestine in the West Bank area medical equipment in the sum of 287, 030 Euro. In 2012, we allocated the sum of 100,000 Euro in order to improve conditions in the refugee camp in Montenegro. In 2012 we also helped Haiti with the reconstruction of a medical facility. The situation in Mali deteriorated at the beginning of 2013 and the number of internally displaced persons and refugees to the neighboring countries has increased. The Slovak ODA allocated 40,000 Euro to help resolve this critical situation in Mali.

[

Nová škola; stará sa zrútila pri zemetrasení. New school, the old one fell down during an earthquake.

]

Autor – Photo: Jana Čavojská

45


ZEMETRASENIE V IRÁNE 2003

záchranného systému a tlmočníkom do Iránu. Viezli si najnutnejšiu záchrannú techniku – kamery na vyhľadávanie ľudí, vŕtačky, rezačky. Slovenské psy, cvičené na vyhľadávanie živých i mŕtvych, označili vyše sto miest, kde ležali zavalení ľudia.

Historické mesto Bam zrovnalo so zemou zemetrasenie so silou 6,7 stupňa Richterovej stupnice. Spadlo až 80 percent všetkých budov v meste. No čo je horšie, katastrofa zabila takmer 27 000 ľudí a ďalších 30 000 bolo zranených.

Na záchrannej akcii v Iráne sa podieľali záchranárske tímy z dvadsiatich ôsmich krajín sveta. Slovenskí záchranári na miesto nešťastia prišli medzi prvými, hneď po Rusoch a Čechoch. Hneď v prvý deň v postihnutom meste Bam vyhrabal slovenský tím spod trosiek sedem, žiaľ, už mŕtvych osôb. Celkovo naši záchranári našli dvadsaťsedem mŕtvych Iráncov.

Pomoc SlovakAid:

Živí pod troskami Pár hodín po zemetrasení odletelo dvadsaťštyri záchranárov, medzi nimi psovodi so psami, spolu s desiatimi príslušníkmi Komplexného centrálneho

EAR TH QUAK E I N I R AN I N 2003 Autor – Photo: SAMRS Archive

The historical city of Bam was leveled by earthquake of 6.7 degrees of the Richter scale. Up to 80 %t of all the buildings in the city fell down. What is worse, the disaster killed almost 27,000 people and another 30,000 were injured.

Slovak ODA aid:

Alive under debris A few hours after the earthquake took off, twenty-four rescuers including dog handlers with dogs, together with 10 comprehensives of central emergency services and an interpreter were dispatched to Iran, carrying the most urgent rescue equipment - cameras for searching people, drills, and cutters. Slovak dogs trained to look for alive and dead men identified over hundred places where people were lying overwhelmed. During one rescue mission in Iran there were rescue teams from twenty-eight countries. The Slovak rescue workers arrived at the disaster scene among the first, right after the Russians and Czechs. On the first day in the affected city of Bam, the team dug out from under the debris seven, unfortunately already dead people. In total, our rescuers found twenty-seven dead Iranians.

CUNAMI V JUHOVÝCHODNEJ ÁZII 2004 Juhovýchodnú Áziu postihlo 26. decembra 2004 najmohutnejšie zemetrasenie za posledných sto rokov. Hlavný otras dosiahol magnitúdu až 9,3 stupňa Richterovej stupnice, čo ho radí k najničivejším zemetraseniam v dejinách, zaznamenaným seizmografmi. Spôsobilo mohutné cunami, ktoré zaplavili pobrežie jedenástich krajín a zabili viac ako 225 000 ľudí. O domov prišlo viac ako milión ľudí. Prírodná katastrofa postihla hlavne Indonéziu, Srí Lanku, Thajsko a Indiu, ale aj sever Afriky a Madagaskar.

Autor – Photo: SAMRS Archive

46

[

Domy z nepálených tehál sa okamžite zrútili. The houses made of unburned bricks did not last for long.

]

Pomoc SlovakAid:

Nová dedina Cunami 2004 bolo pre Srí Lanku najhoršou prírodnou katastrofou, akú si vo svojich dejinách pamätá. Zničené boli dve tretiny pobrežia ostrova, zomrelo viac ako 35 000 ľudí a zranených bolo vyše 21 400 Srílančanov. Organizácia Človek v ohrození vďaka podpore SlovakAid, firiem a slovenských občanov postavila na Srí Lanke jednu z prvých dedín v kraji. Táto prvá slovenská dedina s názvom Arahena v provincii Matara s tridsiatimi piatimi domami a kompletnou infraštruktúrou poskytuje nový domov viac než stopäťdesiatim rybárom a ich rodinám. Celkové náklady na jej výstavbu boli približne 434 000 eur. Do stavebných prác sa zapojili aj budúci obyvatelia domov.

THE TSUNAMI IN SOUTHEAST ASIA IN 2004 On 26 December 2004, Southeast Asia was hit by the most massive earthquake of the last hundred years. The main shock reached the magnitude of up to 9.3 rate of the Richter scale, making it one of the most devastating earthquakes recorded by seismographs in history. It brought about a massive tsunami that flooded the coast of eleven countries and killed more than 225,000 people. More than one million of people lost their homes. The natural disaster affected mainly Indonesia, Sri Lanka, Thailand and India, as well as the North of Africa and Madagascar.

Slovak ODA aid:

New village The Tsunami of 2004 was for Sri Lanka the worst natural disaster in its history. There were two- thirds of the island’s coast destroyed, more than 35,000 people died and more than 21,400 of inhabitants were injured. The organization People in Peril thanks to the Slovak ODA assistance, companies and citizens of the Slovak Republic constructed one of the first villages in the region. The first Slovak village called Arahena in the province of Matara with thirty five houses with complete infrastructure provides a new home for more than 150 fishermen and their families. The total cost of the construction was approximately 434,000 Euro. The future residents of new houses were also engaged in the construction.

ZEMETRASENIE HAITI 2010 Haiti, najchudobnejší štát západnej pologule, zasiahlo 12. januára 2010 najsilnejšie zemetrasenie za posledných 200 rokov. Časť Haiti doslova spadla. Katastrofa postihla približne tri milióny ľudí. Mnohí z nich už pred ňou žili v katastrofálnych podmienkach biednych slumov.


Slovenská republika vyčlenila 50 000 eur, ktoré rozdelila štyrom mimovládnym organizáciám. V Haiti realizovali humanitárne a posthumanitárne projekty na zmiernenie následkov katastrofy.

Pomoc SlovakAid:

Útočisko pre najzraniteľnejších Organizácia MAGNA Deti v núdzi realizovala v Port-au-Prince v oblasti Nazon posthumanitárny projekt na zmiernenie následkov zemetrasenia medzi najviac ohrozenými skupinami – deťmi, ženami a pacientmi s HIV/AIDS. Vybudovala zdravotnícke centrum pre matku a dieťa, ktoré poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť a poradenstvo v plánovaní rodiny a prevencie pred domácim a sexuálnym násilím. Útočisko tam našli aj ľudia, ktorí v súvislosti s ničivým zemetrasením potrebovali odbornú psychosociálnu pomoc. Pracovníci zariadenia aktívne vyhľadávali a kontaktovali obete aj priamo v teréne.

HAITI EARTHQUAKE IN 2010 On 12th of January in 2010, Haiti, the poorest state of the western hemisphere was hit by the strongest earthquake in the last 200 years. A part of Haiti literally dropped down. The disaster affected about three million people. Before, many of them had been living in disastrous conditions in poor slums. The Slovak Republic allocated the amount of 50,000 Euro which was divided among 4 non-governmental organizations. In Haiti, humanitarian and post-humanitarian projects were focusing on the mitigation of disaster consequences.

Slovak ODA aid:

A refuge for the most vulnerable ones An organization MAGNA Children in Need implemented in Port-au-Prince in Nazon a post-humanitarian project to mitigate the effects of earthquake amongst the most vulnerable groups - children, women and the HIV/AIDS infected patients. It built up a medical centre for mothers and children, which provides basic health care and consultancy in family planning and prevention of domestic and sexual violence. The people who due to the devastating earthquake needed professional and psychosocial help also found a refuge there. Workers within the facilities were actively looking for and contacting the victims directly in the country.

HLADOMOR V AFRICKOM ROHU 2011 Východný roh Afriky, kde leží Somálsko, Keňa, Etiópia a Uganda, prežil v roku 2011 jednu z najväčších potravinových kríz vo svojej histórii. Spôsobila ju kombinácia troch faktorov – rýchlorastúce ceny potra-

armed conflict in Somalia.

SÝRSKA KRÍZA 2012 – 2013

More than 10 million people were in need of humanitarian assistance (2.85 million in Somalia, 3.2 million in Ethiopia, 3.5 million in Kenya). The United Nations (UN) for the first time after nineteen years declared famine in two regions in Southern Somalia.

Zo Sýrie zmietanej konfliktom uteká denne šesťtisíc ľudí a situácia sa stále zhoršuje, varujú predstavitelia OSN. Sme svedkami narastajúcej utečeneckej krízy, ktorá nemá obdobu od čias genocídy vo Rwande pred dvadsiatimi rokmi. Dve tretiny z 1,8 milióna registrovaných utečencov zo Sýrie opustilo krajinu v tomto roku, čo naznačuje zhoršovanie situácie. Podľa OSN potrebuje momentálne pomoc 6,8 milióna Sýrčanov, štyri milióny nemajú prístup k základným potravinám.

It was very difficult to deliver humanitarian assistance to Somalia, where people needed it urgently. The most of refugees ran into the Dadaab refugee camp in Kenya, originally built to house 40,000 people. However, the overcrowded camp was accommodating 400,000 people dependent on humanitarian aid in the summer of 2011. vín, extrémne dlhodobé suchá a pretrvávajúci ozbrojený konflikt v Somálsku.

The Slovak Republic allocated the amount of 250,000 Euro to help the affected regions. The assistance from these funds was provided through three humanitarian organizations in Kenya and Ethiopia.

Na humanitárnu pomoc bolo odkázaných viac ako desať miliónov ľudí, z toho 2,85 milióna v Somálsku, 3,2 milióna v Etiópii a 3,5 milióna v Keni. OSN po prvý raz po devätnástich rokoch označila situáciu v dvoch regiónoch na juhu Somálska za hladomor.

Slovak ODA aid:

Doručiť humanitárnu pomoc do Somálska, kde ju ľudia nutne potrebovali, bolo však veľmi zložité. Najviac utečencov prúdilo do tábora Dadaab v Keni, ktorý bol pôvodne konštruovaný pre štyridsaťtisíc ľudí. V lete 2011 sa tam však tiesnilo viac ako štyristotisíc ľudí odkázaných na humanitárnu pomoc.

The Project Integra Foundation in Ethiopia focuses on the improvement of the lifesaving relief efforts for the most vulnerable groups of people. The assistance consisted of food and clean drinking water. The target groups were mothers, children, pregnant and lactating women on the edge of death.

Pre utečencov Na humanitárnu katastrofu v Sýrii zareagovala Slovenská republika ako prvá už v roku 2012 a poskytla 35 000 eur pre utečencov. Takou istou sumou podporila Turecko a dvojnásobnou Jordánsko, aby zvládli prílev ľudí, utekajúcich zo Sýrie. V Sýrii aj v roku 2013 pribúdalo ľudí v utečeneckých táboroch, pomoc potrebovali najmä deti. Aby sa ich podmienky aspoň o niečo zlepšili, podporili sme deti v utečeneckých táboroch prostredníctvom UNICEF príspevkom 50 000 eur.

Water and food

Slovenská republika vyčlenila na pomoc postihnutým regiónom 250 One of the activities during the famine was drilling wells for herdsmen in 000 eur. Pomoc z týchto prostriedkov realizovali tri humanitárne or- Kenya. They lost their herds thanks to the drought. Their wells dried up and herdsmen were not able to drill deeper without necessary technical equipment. ganizácie, v Keni a v Etiópii.

Pomoc SlovakAid:

Voda a potraviny Projekt Nadácie Integra v Etiópii sa zameral na poskytnutie nevyhnutnej životnej podpory najohrozenejšej skupine ľudí. Pomoc tvorili potraviny a čistenie pitnej vody. Cieľovou skupinou boli matky, deti, tehotné a dojčiace ženy, ktoré boli na pokraji smrti.

SYRIAN CRISIS 2012 – 2013 In order to escape violence of the Syrian conflict, approximately 6,000 people are running from the country every day and the UN officials warn that situation continues to deteriorate. We are the witnesses of an increasing refugee crisis unprecedented since the genocide in Rwanda twenty years ago. Two-thirds of the 1.8 million registered refugees in Syria have left the country this year, with a possible deterioration of the situation in the future. Currently, according to the UNO 6.8 million of Syrians are in need of assistance and 4 millions have no access to basic foods.

Slovak ODA aid:

For refugees

Súčasťou aktivít Integry počas hladomoru bolo aj vŕtanie studní pre pastierov v Keni. Pre sucho prichádzali o svoje stáda. Ich studne vyschli a hlbšie neboli schopní bez potrebnej techniky navŕtať.

Slovakia was the first country responding to the humanitarian catastrophe in Syria in 2012 and we provided aid for refugees in the amount of 35,000 Euro. Slovakia allocated the equal amount of money to Turkey and the sum was doubled for Jordanians facing incoming waves of refugees from Syria.

FAMINE IN THE HORN OF AFRICA IN 2011 Somalia, Kenya, Ethiopia and Uganda lie in Eastern Horn of Africa which in 2011 experienced one of the biggest food crises in its history. It was caused by a combination of three factors - the rapidly increasing food prices, extremely prolonged drought and an on-going

Pomoc SlovakAid:

Autor – Photo: INTEGRA Archive

In 2013, the number of refugee camps increased, and mainly children were in the need of help. In order to improve conditions of children at least in the refugee camps, we provided through the UNICEF a contribution in the amount of 50,000 Euro.

47


GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE GLOBÁLNE ROZ VOJOVÉ VZDELÁVANIE GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION GLOBAL DEVELOPMENT EDUCA TIONGLOBALDEVELOPMENTEDUCATIONGLOBALDEVELOPMENTEDUCATIONGLOBÁLNE   ROZVOJO VÉ VZDELÁVANIE GLOBÁLNE  ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION v rozvojových krajinách poskytuje odpovede na Učíme zodpovednosti voči svetu ryotázky, prečo existujú vo svete nebezpečné sociCieľom projektov globálneho rozvojového vzdelávania uskutočnených s podporou SlovakAid je zvyšovať povedomie predovšetkým domácej verejnosti o príčinách a dôsledkoch chudoby, nerovnomerného a zaostávajúceho rozvoja. Poznanie širších súvislostí a možností zlepšovať sociálne, ekonomické, ľudskoprávne a humanitárne pome-

álne rozdiely a prečo je nevyhnutné poskytovať pomoc rozvojovým krajinám. Zároveň umožňuje rozpoznať, aká pomoc im skutočne osoží a aká, naopak, takmer škodí. Rozvojové vzdelávanie a následne vyššia miera verejnej informovanosti pomáhajú ľuďom uvedomiť si dôvody a následky problémov rozvojových krajín a ich dosah a prepojenie nielen na medziná-

rodnú, ale aj našu vnútroštátnu, národnú úroveň. ekonomických a environmentálnych práv v medzinárodnej a jednotlivej národnej politike. Projekty sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny, od žiakov základných škôl až po novinárov SlovakAid podporuje ročne niekoľko projektov a poslancov parlamentu. Postupne sa vyčlenilo venovaných globálnemu vzdelávaniu – konferenšpecifické rozvojové vzdelávanie, ktoré slúži na cie, semináre a interaktívne tréningy pre učiteľov univerzitné vzdelávanie budúcich humanitárnych a ďalších profesionálov, semináre pre žiakov a a rozvojových pracovníkov. študentov, vydávanie učebných materiálov, výstavy fotografií, súťaže študentských prác, študijné Snaží sa o komplexný prístup, ktorého súčasťou je cesty pre novinárov, filmové festivaly či propagápresadzovať dodržiavanie ľudských, sociálnych, cia fair-trade produktov. Vďaka podpore SlovakAid sa témy globálneho rozvojového vzdelávania dostali do učebných osnov niekoľkých spolupracujúcich škôl. Cieľom Národnej stratégie globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016 je začleniť ciele, princípy a témy globálneho vzdelávania do štátnych vzdelávacích programov na základných aj stredných školách, kontinuálne vzdelávať v tejto problematike aj učiteľov a podporovať vedu a výskum na vysokých školách v oblasti rozvojovej problematiky.

To be responsible towards the world The global development education projects, implemented with the SlovakAid help, attempt to raise the domestic people’s awareness on the reasons for and consequences of the poverty, and an unequal and stagnant development.

Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

48

[

Matka s deťmi žije v slume Kibera v kenskej metropole Nairobi. A mother with her children lives in a slum of Kibera in Nairobi, the Kenyan capital city.

]

Acquiring broader connections and possibilities of improving the social, economic, human- legal and humanitarian relationships in development countries provide answers to the questions why there are dangerous social differences in the world and


why aid to development countries is inevitable. At the same time, it enables to recognize which kind of aid is useful and which one is harmful. Development education and subsequently a higher rate of public awareness helps people realize the reasons for and the consequences of the problems the development countries have to face as well as their impact on and interconnection with not only an international but also our national level. The projects focus on various target groups, ranging from elementary school’s pupils up to journalists, and parliamentary members. Gradually, specific developmental education has been identified and formed, which is used to provide university education for future humanitarian and developmental workers. It strives to implement a complex approach and to promote and follow human, social, economic and environmental rights in international and individual national politics. Annually, the SlovakAid supports several projects, dedicated to global education, such as conferences, seminars and interactive training sessions for teachers and professionals, seminars for pupils and students, printing of study material, exhibitions of photographs, and competitions of students` work, study trips for journalists, film festivals or a promotion of fair – trade products. Thanks to the SlovakAid support, the topics of global developmental education have been incorporated into the syllabi of several cooperating schools. The National strategy of global education for 2012 and 2016 aims at incorporating the goals, principles and global education topics into the state education programs for elementary and secondary schools, continually providing education to teachers in this subject matter and at enhancing science and research at universities in the field of development issues.

Aký dosah má naše konanie Andrej Návojský sa témam globálneho vzdelávania venuje posledných sedem rokov. Realizoval niekoľko projektov globálneho vzdelávania a spolupracoval na tvorbe študijných materiálov k tejto problematike. „Nie je dôležité hovoriť iba o pomoci rozvojovým krajinám,“ tvrdí, „ale aj o našom osobnom konaní, ktoré má globálny dosah.“ Andrej Návojský spolupracujúcim učiteľom vysvetľoval, prečo by mala škola reflektovať na to, čo sa deje vo svete okolo a s čím žiaci prichádzajú dennodenne do kontaktu. „V metodike dávam dôraz na zážitkovosť a reálne životné situácie, ktoré majú globálnu súvislosť. Minerál v mojom mobile vyťažili v otrasných podmienkach v Kongu, moje oblečenie ušili vo fabrike v Bangladéši, kde ľudia pracujú za minimálne peniaze. A v Bangladéši taká fabrika nedávno spadla – tak v rámci osobnej zodpovednosti môžem napríklad zorganizovať petíciu za to, aby môj výrobca oblečenia prijal spravodlivejšie zásady. Teda rozmýšľam nad príčinami, dôsledkami a mojou úlohou v tomto všetkom.“

Andrej Návojský explained to his cooperating teachers why a school should react to that what is going on around the world, and with what pupils meet on a daily basis. “My methodology concentrates on emphasizing experiences and real life situations, which have in fact a global connection. The mineral in my mobile phone was mined in terrible conditions in Congo, and my clothes were produced in a factory in Bangladesh, where people are badly paid. This factory fell down only recently. In the frame of a personal responsibility, one can for instance organize a petition forcing a clothes producer to implement more rightful principles. Thus, I think of the causes, consequences and my role in this all. “

topics,” Andrej describes his experience. “For instance, in one school I saw the way the pupils were taught about the topic of plastic waste. At the beginning of the class, the pupils were given a plastic bag full of plastic lids and at the end they discovered that it had been a stomach content of an albatross that had eaten it on a distant island and died. They were discussing if that waste thrown into the river Rimavice in Hnúšta could get into the stomach of such an albatross. It means that if I do something at home it can have an impact on the life in an island thousands of kilometers away and on the pollution of oceans, which results in the poverty of fishermen.

Global topics were gradually incorporated into the subjects at cooperating schools. For example, whilst teaching pupils about overseas discoveries at a history class, they were enabled to talk about the subsequent impacts they could have on local people and how colonialism has been influencing the development countries up to now.

Andrej gives an example of an English class and a letter from a girl from China who works in a factory that produces t- shirts. She is fourteen years old, works fourteen hours a day and sleeps only in a small room with another six children, her co- workers. The pupils were expected to reply to this letter. Whilst doing this they discovered what impact their behavior might have on the life of a person on the other side of the universe, when they purchase such a t-shirt. ”

“I am fascinated to see how creatively the teachers approach to global

Globálne témy postupne zaraďovali do predmetov na spolupracujúcich školách. Napríklad pri učive o zámorských objavoch na dejepise môžu žiaci diskutovať o tom, aký mali dosah na lokálnych ľudí a ako kolonializmus vplýva na rozvojové krajiny dodnes. „Fascinuje ma, ako tvorivo sa ku globálnym témam postavili učitelia,“ opisuje Andrej Návojský svoje skúsenosti. „V jednej škole som napríklad videl, ako so žiakmi prebrali tému plastového odpadu. Na úvod hodiny žiaci dostali plastové vrecko plné plastových uzáverov a na konci zistili, že to bol obsah žalúdka albatrosa, ktorý to na vzdialenom ostrove pojedol a zahynul. Diskutovali o tom, či sa odpad, ktorý vyhodia do rieky Rimavice v Hnúšti, môže dostať do žalúdka takého albatrosa. Teda či niečo, čo urobím tu, doma, môže mať vplyv na život na ostrove vzdialenom tisíce kilometrov, a na znečisťovanie oceánov, ktoré má zas za následok chudobu rybárov. Alebo hodina angličtiny a list od dievčatka z Číny, ktoré pracuje vo fabrike na výrobu tričiek. Má štrnásť rokov, robí štrnásť hodín denne a spí v malej izbe s ďalšími šiestimi pracujúcimi deťmi. Žiaci mali na ten list napísať odpoveď. A zistili pritom, aký dosah má ich správanie, keď si také tričko kúpia, na život človeka na druhom konci sveta.“

The impact of our pursuance Andrej Návojský has been dealing with the topic of global education for the last seven years. He has implemented several projects of global education and cooperated in the creation of study materials covering this issue. “It is not important to speak only about the aid to development countries, “he states, “but also about our personal pursuance which has a global impact. “

[

V Keni sú cesty väčšinou prašné. The roads in Kenya are mostly dusty.

]

Autor – Photo: Zuzana Halanová – Daniel Laurinc

49


VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV DISPATCHING VOLUNTEERS Chcem pomáhať! | We want to help!

v tejto krajine.

Ľudia zo Slovenska, ochotní venovať svoj čas, znalosti a skúsenosti bez nároku na odmenu v prospech obyvateľov rozvojových krajín, majú od roku 2012 možnosť zapojiť sa na tri až dvanásť mesiacov do projektov podporovaných z programu SlovakAid. Vysielanie dobrovoľníkov je efektívna forma rozvojovej spolupráce. Popri pomoci cieľovej krajine prispieva aj k budovaniu kapacít slovenských dobrovoľníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

tým pripravuje okruh ľudí, ktorí by mohli v prípade humanitárnej krízy vycestovať do zahraničia.

V Kambodži pracovali v detskom domove, vo Rwande v centre pre podvyživených ľudí.

Do augusta 2013 SlovakAid podporil vycestovanie 35 dobrovoľníkov. Nadšenci pomáhali v 11 krajinách sveta aj na Slovensku.

V Ugande opatrovali HIV pozitívne deti. A na Slovensku pôsobili v projekte slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktorého cieľom bolo poskytnúť informačné a komunikačné technológie, školenia a výmenné študijné pobyty pre študentov a učiteľov zo štyroch škôl v juhovýchodnej Keni. Dôležité je, že vďaka programu pre dobrovoľníkov nemusí človek, čo túži pomáhať, od základov zmeniť svoj život. Môže si však vyskúšať to, o čom sníva. Záujem je zatiaľ enormný, medzi dobrovoľníkmi, medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami aj medzi ich partnermi – prijímateľmi pomoci v zahraničí.

V Gruzínsku sa venovali vnútorným vysídlencom, učili ženy, ako rozbehnúť vlastný biznis, a usilovali sa o legislatívne zakotvenie dobrovoľníctva v tamojších zákonoch, čo by podporilo jeho rozvoj

V Keni školili miestnych obyvateľov v práci s počítačmi, podporovali dievčatá a ženy s cieľom zlepšiť ich postavenie v spoločnosti, malým bezdomovcom pomáhali vrátiť sa z ulice späť do školy a viedli umelecké kurzy pre postihnuté deti.

Since 2012, people from Slovakia, willing to dedicate their free time, knowledge and experience without any remuneration in favor of the inhabitants of development countries have had a chance to participate in the projects supported by the SlovakAid for the period from three to twelve months. Dispatching the volunteers appears to be an effective form of developmental cooperation. Besides the assistance to a target country, it contributes to the capacity building of the Slovak volunteers, as well. The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic thus shapes a circle of people, who could travel abroad in case a humanitarian crisis breaks out.

Autor – Photo: Mária Candráková

50

[

Slovenka, ktorá pomáha nezištne. A Slovak lady helping for free.

]

Up to August 2013, the SlovakAid supported 35 volunteers, who had travelled to a development country. These enthusiasts were helping in 11 world countries as well as in Slovakia. In Geor-

Autor – Photo: Veronika Kňazovičová Archive

gia, they worked with displaced people, trained women on how to set up their own business and strived to legally incorporate voluntary work into the local laws. This would enhance the development in the country. In Kenya, for instance, they trained local inhabitants in PC skills, supported girls and women in an attempt to improve their position in the society, helped the little homeless to return from streets back to school and organized art classes for the disabled children. In Cambodia, these volunteers worked in an orphanage and in Rwanda they helped the center with the malnourished people. In Uganda, they looked after the HIV positive children. In Slovakia, they participated in the project of the SlovakKenyan cooperation for modern schools with an aim to provide information and communication technologies, training sessions and exchange study trips for the students and teachers from 4 schools in south- east Kenya. It is important to realize that thanks to this program for volunteers, a man who desires to help the others is not forced to totally change their life. Nevertheless, they can try and test what they have been dreaming of. The interest among volunteers, Slovak non- governmental institutions and their partners – foreign aid receivers have been really enormous so far.


ROZHOVOR S DOBROVOĽNÍČKOU AN INTERVIEW WITH A VOLUNTARY WORKER V Afrike ľudia prečkávajú Veroniku Kňazovičovú vyslali cez program SlovakAid na šesť mesiacov do Burundi. „Chudoba nie je najväčšia bariéra medzi ľuďmi,“ hovorí. „A ak dávate niečo zadarmo, Afričanom nepomôžete.“ Spoznať Afriku bol Veronikin sen. Vybrali ju do projektu detského domova a adopcie nablízko v Burundi. Pracovala a stále pracuje ako právnička na Úrade vlády SR. Ak by jej na misiu nedali neplatené voľno, bola pripravená dať v práci výpoveď. Aká bola náplň vašej práce? Trávila som čas s deťmi v sirotinci, učila som ich po anglicky, francúzsky, zabezpečovala som podporný adopčný program. Postupne som dostala na starosť zásobovanie sirotinca a neskôr aj všetkých štyroch projektov v Burundi a ich logistiku vrátane zariaďovania víz pre lekárov a personál zo Slovenska. To zahŕňalo cestovanie autom po celej krajine. Potom sme sa s tromi kolegyňami rozhodli založiť knižnicu. Knihomol v mestečku Buraniro dodnes funguje. Ponúka knihy, vzdelávacie programy a pripojenie na internet. V čom je podľa vášho názoru najdôležitejší prínos dobrovoľníka v takýchto projektoch? Snažila som sa byť čo najviac s deťmi, učiť sa a hrať sa s nimi. Africké deti sa hrajú inak ako naše. S kamienkami, kúskami plastu. A milujú futbal. So mnou rady hrávali pexeso, lietajúci tanier, maľovali. Zaviedla som kino: priniesla som počítač a pozerali sme rozprávky. Učila som ich vyrábať košíčky, aby získali remeselné zručnosti. Chcela som ich vytrhnúť z toho večného prečkávania. Podľa mňa je to veľký problém Afriky, ľudia žijú tak, že prečkávajú. Sedia, raz do dňa sa najedia a čakajú, čo bude. Sú pasívnejší, nemajú predstavu o tom, čomu by sa mohli venovať. No z mojich osobných skúseností viem, že radšej by pracovali a postupne sa stali samostatnými. A to je aj problém pomoci formou darovania. Je síce fajn, ale len na prechodné obdobie. Oveľa dôležitejšie je zapojiť ľudí do pracovného procesu, aby sa dostali zo začarovaného kruhu chudoby. Dal niečo dobrovoľnícky pobyt aj vám? Niekedy mám pocit, že som prijala viac, než som sama dala. Starosti, ktoré máme tu, sú v porovnaní so starosťami dvoch tretín populácie tohto sveta maličkosť. Že sa mi nechce ísť do práce? Aspoň ju mám! Začala som si vážiť naše vymoženosti vrátane elektriny, nabitého telefónu a internetu. Vrátila som sa vyrovnanejšia. Samu seba som tam spoznala trochu viac. Ako by sme podľa vašich skúseností mali pomáhať v Afrike? Určite nie pasívnou pomocou, dávaním niečoho zadarmo. V Burundi ľudia nemajú prácu. Väčšinou sú poľnohospodári, ale ich systém obrábania polí je veľmi neefektívny. Pomohlo by im vzdelanie a naštartovanie vlastného poľnohospodárstva a výroby. Dokázali by sa postarať sami o seba.

Autor – Photo: Veronika Kňazovičová Archive

People surviving in Africa Veronika Kňazovičová, who was dispatched to Burundi through the SlovakAid program used to work there as a voluntary worker for 6 months. She states that “poverty is not the biggest barrier among people, and if Africans are given something for free, they are not helped out.“ Veronika was dreaming of getting to know Africa. She was selected to work for the project focusing on the orphanage and adoption process near Burundi. She has been working as a lawyer at the Office of Government of the Slovak Republic. Provided that she had not been given an unpaid leave to carry out this mission, she would have quitted the job. What did your work involve? I was spending the time with children in the orphanage, used to teach English, and French there and secured a supporting adaptation program. Gradually, I started to manage the orphanage’s supply and later all four projects in Burundi, as well as logistic part, including the visa arrangement for the doctors and the staff from Slovakia. This involved travelling by car across the whole country. Afterwards, I with my three colleagues decided to set up a library. The Bookworm in the town of Buraniro functions even nowadays. It offers books, education programs and the Internet connection. In your opinion what is the biggest benefit stemming from the voluntary work within these projects? I was striving to spend a lot of time with children, teach them and play with them. African children have a different style of playing than our kids, and they love football. They loved pelmanism, throwing frisbee and painting. I set up a cinema: I brought a computer and we watched cartoons together. I showed them how to make small baskets to gain some crafts skills. I wanted to drag them away from their endless surviving. According to me, this is a huge problem of Africa: people live the way that they are surviving and lasting out. They just sit, eat once a day and wait what will happen. They are more passive, and have no idea what they could possibly be doing. Based on my own experience I am sure that they would much rather work and become slowly independent. This is a problem of giving something for free. This kind of help is fine but only for a transition period. Getting people involved in the work process, which would enable them to leave the vicious circle of poverty, is much more important. Did you gain anything from the stay at all? I sometimes feel that I accepted more than I had given. The worries we are facing here are in comparison to the two – thirds of the world’s population nothing. The fact that I do not feel like going to work is irrelevant. Well, at least I have a job. I started to respect our benefits and public welfare including the electricity supply, a charged mobile phone and the Internet. I returned more balanced. I learned a bit more about myself. How we can help Africa according to your experiences? Definitely not by passive help of giving something for free. In Burundi, people are jobless. In the majority of cases, they work as farmers; however, the system of their land cultivation is very ineffective. Educating them and helping them to start up their own agriculture and production would help a lot. They would manage to be independent and better look after themselves.

51


ĎALŠIE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A NÁSTROJE ĎALŠIE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A NÁSTROJE ĎALŠIE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A NÁSTROJE   ANOTHER DEVELOPMENT PROGRAMS AND TOOLSANOTHER DEVELOPMENT PROGRAMS AND TOOLS ANOTHER  DEVELOPMENT PRO GRAMS AND TOOLS ĎALŠIE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A NÁSTROJE ĎALŠIE ROZVOJOVÉ PRO 1. CETIR – odovzdávame slovenské

5. Budovanie kapacít

Samostatný program, v rámci ktorého odovzdáva Slovenská republika svoje transformačné a integračné skúsenosti partnerským krajinám, vznikol v roku 2011. Už tretí rok tak umožňuje vysielať slovenských expertov do partnerských krajín, ako aj organizovať vzdelávacie programy pre partnerov priamo na Slovensku. Do programu sa ročne zapojí niekoľko desiatok expertov MZVaEZ SR i ďalších slovenských ministerstiev a inštitúcií.

Projekty budovania kapacít dlhodobo pomáhajú posilňovať slovenský mimovládny sektor a Platformu mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá je kľúčovým partnerom MZVaEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce V roku 2013 podporil rezort zahraničia prvýkrát aj budovanie rozvojových kapacít privátneho sektora prostredníctvom novovzniknutej Platformy podnikateľov pre rozvojovú spoluprácu. Súčasťou budovania kapacít je napríklad aj tvorba informačného systému pre evidenciu a vykazovanie aktivít rozvojovej spolupráce.

transformačné skúsenosti

2. Finančné príspevky (mikrogranty)

6. Trilaterálna spolupráca

Finančné príspevky sú určené miestnym organizáciám a inštitúciám v partnerských krajinách SlovakAid. Prostredníctvom zastupiteľských úradov dokáže Slovensko rýchlo a adresne reagovať na akútne potreby a požiadavky partnerov. Maximálna výška finančného príspevku je 5 000 eur, čiastka, ktorá už v mnohých prípadoch umožnila zakúpiť zdravotnícke prístroje, opraviť školu, vybudovať knižnicu či podporiť charitatívne podujatie.

Trilaterálna spolupráca je účinný nástroj, ktorý SlovakAid využíva od svojho vzniku. Po úspešnej spolupráci s kanadskou agentúrou CIDA či rakúskou ADA hľadá MZVaEZ SR ďalších partnerov z radu tradičných donorov, s ktorými by mohli spojiť sily pri spolupráci s rozvojovými krajinami.kľúčovým partnerom MZVaEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce V roku 2013 podporil rezort zahraničia prvýkrát aj budovanie rozvojových kapacít privátneho sektora prostredníctvom novovzniknutej Platformy podnikateľov pre rozvojovú spoluprácu. Súčasťou budovania kapacít je napríklad aj tvorba informačného systému pre evidenciu a vykazovanie aktivít rozvojovej spolupráce.

3. Spolufinancovanie projektov

ODA financovaných Európskou komisiou

Cieľom programu je podporovať a motivovať slovenské subjekty, aby sa uchádzali o finančné prostriedky z rozvojových programov Európskej únie. Úspešným vstupom slovenského subjektu do grantových schém EÚ sa nielen posilňujú slovenské implementačné kapacity, ale zároveň sa tým zvyšuje úroveň prepojenia rozvojovej pomoci SR s aktivitami EK.

4. Verejná informovanosť a rozvojové vzdelávanie

Cieľom projektov verejnej informovanosti je zvyšovať povedomie slovenskej laickej i odbornej verejnosti o dôležitosti a zmysluplnosti poskytovania rozvojovej pomoci. Projekty rozvojového vzdelávania zase slúžia na integrovanie rozvojovej témy do vzdelávacieho systému a osnov na Slovensku. V oboch prípadoch je významným partnerom MZVaEZ SR a MŠVVaŠ SR, slovenský mimovládny sektor.

52

7. Vládne štipendiá Program poskytovania vládnych štipendií študentom z rozvojových krajín, ktorý zabezpečuje MŠVVaŠ SR v spolupráci s MZVaEZ SR, patrí medzi tradičné formy rozvojovej spolupráce SR. Slovenská republika ročne poskytuje štipendiá zhruba pre 190 študentov z rozvojových krajín a pre viac ako 290 krajanov, ktorí študujú na verejných vysokých školách v SR. Touto formou Slovensko prispieva k podpore vzdelanosti ako významnému nástroju v boji proti socioekonomickému zaostávania chudobnejších krajín.rozvojovú spoluprácu. Súčasťou budovania kapacít je napríklad aj tvorba informačného systému pre evidenciu a vykazovanie aktivít rozvojovej spolupráce.

8. Program Verejné financie pre rozvoj

Autor – Photo: SAMRS Archive Od roku 2009 realizuje MF SR v spolupráci s UNDP viacročný program, ktorého cieľom je posilniť a zlepšiť národné kapacity v oblasti verejných financií v Moldavsku a Čiernej Hore. Program podporuje šírenie knowhow a skúseností Slovenska z transformácie riadenia verejných financií, keďže jeho úspešné zvládnutie je kľúčové pre boj s korupciou a efektívne využívanie verejných zdrojov. napríklad aj tvorba informačného systému pre evidenciu a vykazovanie aktivít rozvojovej spolupráce.

9. Fond technickej spolupráce SR a EBOR S cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy a Strednej Ázie pri prechode na trhové hospodárstvo podporuje MF SR od roku 2009 zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do rozvojových projektov EBOR. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít je prenos slovenských skúseností, na druhej strane získavajú slovenskí podnikatelia cenné know-how z pôsobenia v projektoch medzinárodnej organizácie.


10. Pomoc utečencom a civilné misie

3. Co – financing of the ODA projects,

Okrem materiálnej humanitárnej pomoci poskytuje MV SR prostredníctvom Migračného úradu MV SR aj pomoc utečencom s cieľom uľahčiť ich život na Slovensku a napomôcť ich plnohodnotnú integráciu v cudzom prostredí. V oblasti krízového manažmentu MV SR participuje na civilných misiách EÚ, v rámci ktorých sa slovenskí experti zameriavajú na poradenstvo a výcvik miestnej polície, reformu policajného, justičného a právneho systému, boj proti organizovanému zločinu, ako aj na podporu budovania miestnych kapacít.

The program aims to support and motivate the Slovak institutions to apply for financial means from development programs of the European Union. A successful entering of a Slovak institution to the EU grant schemes leads not only to the strengthening of the Slovak implementing capacities, but also to an increasing level of interconnection of the Slovak development aid with the European Commission and its activities.

11. Multilaterálna pomoc

Slovenská republika sa podieľa na riešení výziev globálneho rozvojového sveta aj prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií. Tieto tvoria v súčasnosti tri štvrtiny celkovej oficiálnej rozvojovej pomociNajvyšší podiel multilaterálnej pomoci predstavuje rozvojový príspevok SR do rozpočtu EÚ a do Európskeho rozvojového fondu. Okrem toho SR prispieva na aktivity ďalších organizácií, napr. v rámci systému OSN alebo Svetovej banky. Do multilaterálnej rozvojovej pomoci je zapojená väčšina slovenských rezortov a štátnych inštitúcií.

1. CETIR – we share the experience from the Slovak transformation process

financed by the European Commission

4. Public awareness and development education

The projects of public know-how sharing focus on raising public awareness among professionals and a laic public on the importance and advisability of providing development aid. The development education projects serve to integrate development topics into the educational system and syllabi in Slovakia. In both cases, the Slovak non- governmental sector proves to be an important partner of the Ministry of Foreign and European Affairs and the Ministry of Education of the Slovak Republic.

5. Capacity building

In the long run, the capacity building projects help strengthen a Slovak non- governmental sector and the Platform non- governmental development organizations, which is a key partner of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic in the field of development cooperation. For the first time in 2013, the foreign affairs resort support-

ed also the building of development capacities of a private sector via a newly established Platform of Entrepreneur for development cooperation. The creation of an information system to register and prove the activities of development cooperation forms, for instance, a part of the capacities building program.

6. Tri – lateral cooperation

The tri-lateral cooperation is an effective tool, used by the SlovakAid since its establishment. After the successful cooperation with a Canadian Agency CIDA, or Austrian ADA, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic have been seeking next partners from the pool of traditional grantors to create partnership and start cooperation with development countries.

7. Governmental scholarships

The program of providing governmental scholarships to the students from development countries granted by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic belongs to the traditional forms of Slovak development cooperation. Slovakia annually provides scholarships for approximately 180 students from development countries and for more than 270 compatriots, who attend public universities in Slovakia. Slovakia thus contributes to the enhancement of studiedness as a significant tool in the fight against social- economic lagging behind of poorer countries.

8. Public finances for the development program

The program as such, within which Slovakia has been sharing its transformation and integrating experience with the partner’s countries was established in 2011. Therefore, since this year, Slovak experts have been visiting partner’s countries and the training and educational courses have been organized for the partners directly in Slovakia. Several dozens of experts from the Ministry of Foreign and European Affairs, and many other Slovak ministries and institutions get annually engaged in the program.

Since 2009, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic in cooperation with the UNDP have been organizing a multi- year program focusing on the strengthening and national capacity improvement in the area of public finances in Moldova, and Montenegro. It enhances the Slovak know- how and experience transfer gained from the transformation of public finances management, since its successful mastering is a key factor to combating corruption and utilizing public resources effectively.

2. Financial contributions (micro-grants)

9. The Fund of technical cooperation of

Financial contributions are intended for the local organizations and institutions in the partner’s countries of the SlovakAid. Slovakia, through its representative bodies, can promptly and effectively respond to the acute needs and partners` requirements. The maximum amount of a financial contribution represents the sum of 5,000 Euros. In many case, this sum enabled to purchase sanitary devices and equipment, reconstruct a school, build a library or support a charity event.

the Slovak Republic and EBOR

In an attempt to help transforming countries of Eastern Europe and a Middle Asia switch to the market economy, the Ministry of Finances of the Slovak Republic have been supporting the involvement of Slovak businessmen in the development projects EBOR since 2009. Whilst the

Autor – Photo: SAMRS Archive

Autor – Photo: SAMRS Archive Slovak experience transfer is an inseparable part of the activities, Slovak businessmen on the other hand can as well gain valuable know-how from their participation in the projects of an international organization.

10. Help to refugees and civil missions

The Ministry of Interior of the Slovak Republic through the Migration Office of the Slovak Republic, apart from material and humanitarian aid, provides also help to refugees in order to facilitate their life in Slovakia and enable their full-value integration in a foreign environment. In terms of crisis management, the Ministry of Interior of the Slovak Republic participates in civil missions of the European Union, where the Slovak experts concentrate on the local police counseling and training, a reform of a police, judicial and legal system, the fight against organized crime as well as on the support of the local capacities building.

11. Multilateral assistance

The Slovak Republic participates in solving the global development world challenges also through the contributions to international organizations. Currently, these form three- fourth of the total official development aid. The development contribution of the Slovak Republic to the EU budget and the European Development Fund represents the biggest proportion of multilateral assistance. Apart from this, Slovakia contributes to the activities of a number of different organizations, for instance in the frame of the UNO or the World Bank. The majority of Slovak resorts and state institutions are actively engaged in multilateral development assistance and aid.

53


Autor – Photo: Jana Čavojská


PREČO SÚ SÚČASŤOU SLOVAKAID? WHY THEY ARE PART OF THE SLOVAKAID? PAVEL MARKO zo združenia UN Veterans, ktoré okrem iných projektov zrekonštruovalo školu pri Sarajeve:

PAVEL MARKO from the association of UN Veterans, which apart from a number of projects also reconstructed a school near Sarajevo:

Keď som videl, v akých podmienkach sa učia deti v Bosne na začiatku 21. storočia, mal som zmiešané pocity. Premkol ma odmietavý a odsudzujúci postoj voči vojne, ktorá to spôsobila, a neodolateľnú potrebu ukázať deťom, že existuje aj dobro a stojí za to ho nasledovať.

It was a cluster of mixed feelings to see in what conditions the children in Bosnia were learning at the beginning of the 21st century. I felt a dismissive and condemnatory attitude towards the war, which had caused it all, and an irresistible need to show those children that the common good exists and that it is worth following it.

MARIÁN ČAUČÍK, zakladateľ organizácie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a riaditeľ koledníckej akcie Dobrá novina, ktorý uskutočnil prvé projekty v Keni už v roku 1996: Život v extrémnej chudobe považujem tomto storočí za škandál a myslím, že je morálnou povinnosťou každého z nás angažovať sa za zmenu k lepšiemu a za spoločné dobro. ALLAN BUSSARD, riaditeľ Nadácie Integra: Včera som sa vrátil z oblasti Lamu v Keni, kde som strávil pár dní s viac ako stopäťdesiatimi pestovateľmi kešu orechov. V spolupráci s nimi rozbiehame nový projekt, ktorý im bude zabezpečovať rast príjmov. Teraz za svoje orechy dostávajú veľmi nízku cenu. My od nich budeme nakupovať férovo. Moja motivácia je spravodlivosť, aby farmári, ktorí každý deň tvrdo pracujú, dostali, čo im patrí. Lekárka ZUZANA KALAVSKÁ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety: Narodila som sa v šťastnej krajine, na Slovensku, a nijako som sa o to nepričinila. Moji pacienti sa narodili v Afrike a ani oni za to nemôžu. IVAN SÝKORA, podnikateľ a predseda občianskeho združenia Berkat: Potrebu pomáhať pokladám za prirodzenú súčasť môjho videnia sveta. Myslím, že je to jeden zo zmyslov nášho pobytu tu na Zemi. LENKA NEMCOVÁ, výkonná tajomníčka Platformy mimovládnych rozvojových organizácií: Verím v efekt motýlieho krídla – aj malá zmena podmienok na jednom konci sveta môže v konečnom dôsledku spôsobiť veľkú zmenu na opačnom konci sveta. LENKA SUROTCHAK, riaditeľka Nadácie Pontis: Tak ako Slovensko, aj my v nadácii sme sa po roku 1989 veľa naučli. Bez podpory iných by sme neboli tam, kde sme dnes. Aj to je dôvod, prečo podporujeme rozvoj občianskej spoločnosti v krajinách, kde ešte stále vládnu diktátorské režimy, či v krajinách, ktoré prechádzajú transformáciou. NORA BEŇÁKOVÁ, vedúca Oddelenia podpory ľudských práv občianskeho združenia Človek v ohrození a riaditeľka ľudskoprávneho filmového festivalu Jeden svet: Rozvojovej spolupráci sa už viac ako desať rokov venujem preto, lebo podľa môjho názoru si aj ľudia žijúci v chudobnejších alebo nedemokratických krajinách zaslúžia rovnaké príležitosti a práva, ako ich máme vytvorené a garantované na Slovensku. Za najdôležitejšie pokladám prístup k vzdelaniu a garanciu ľudských práv a osobných slobôd.

MARIÁN ČAUČÍK, a founder of the eReko organization – Movement of Christian Communities of Children and a director of a carol action Good News who started the first projects in Kenya in 1996: The life in extreme poverty in this century is a scandal and I think that it is a moral duty of every one of us to actively participate in its elimination and in the common good enhancement. ALLAN BUSSARD, a director of the Integra Foundation: Yesterday, I returned from the area of Lamu in Kenya, where I spent a few days with more that 150 cashew nuts producers with whom we were launching a new project to increase their income. Nowadays, they sell their nuts only for little money. We will purchase from them fairly. The justice for farmers and their families who work hard everyday and who should get what they deserve is my motivation. ZUZANA KALAVSKÁ, a doctor, University of Health Care and Social Work of St. Elizabeth: I was born in a happy country, in Slovakia without any special contribution from my side. My patients were born in Africa and it is not their fault either. IVAN SÝKORA, a businessman and a chairman of the civic association Berkat: I consider the need to help a natural part of my vision of the world. I believe that it is one of the meanings of our stay on the Earth. LENKA NEMCOVÁ, an executive secretary of the Platform of non- governmental development organizations: I believe in a butterfly wing effect: even a small change of conditions in one part of the world can, at the end of the day, cause a big change on the other side of the world. LENKA SUROTCHAK, a director of Pontis foundation: We in the foundation as well as Slovakia learnt a lot after 1989. Without the help of the others we would not be as far as we are now. This is also the reason why we enhance the development of a civic society in the countries which are still managed by dictatorship regimes or in the transforming countries. NORA BEŇÁKOVÁ, the head of the Department of support of human rights of the Person in Peril civic association and the director of human- rights film festival One World: I have been actively involved in the development cooperation for over ten years for the following reason: in my opinion not only we but also the people living in poorer and non- democratic countries deserve the same rights and equal opportunities. According to me, access to education and safeguarding of human rights and personal freedoms are the most important elements.

54


Slovensko očami Afričanov. Keď slovenskí lekári uvideli v Ugande ručne maľovaný glóbus, zostali prekvapení. Slovensko zaberalo omnoho väčšiu plochu, ako na ktorejkoľvek inej mape. Možno je to vďaka Slovenskej pomoci.

How Africans see Slovakia. When Slovak doctors saw hand painted globe in Uganda they remained surprised. Slovakia occupied a much larger area than any other map . Perhaps this is due Slovak Aid.

55


Slovensko pomáha Pripravilo: Občianske združenie Dvojfarebný svet Autorka textov: Jana Čavojská Preklad: Erika Kojšová Sýkorová, Silvia Chalčáková Grafika: Rudolf Kolmos - mcperson Tlač: Parangon, spol. s r.o. Mapa sveta: Shutterstock Vydavateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Slovensko ISBN: 80-88726 Financované z grantu Slovak - UNDP Trust Fund

Slovakia helps Prepared by: Two - Colour World - Civic Association Author of texts: Jana Čavojská Translation: Erika Kojšová Sýkorová, and Silvia Chalčáková Graphic Design: Rudolf Kolmos - mcperson Print: Parangon, spol. s r.o. The world map : Shutterstock Publisher: Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Slovakia ISBN: 80-88726 Financed by the Slovak - UNDP Trust Fund

AFGANISTAN KAMBODŽA VIETNAM MONGOLSKO KIRGI ZSKO KAZACHSTAN KEŇA JUŽNÝ SUDÁN ETIÓPIA TUNIS  EGYPT SRBSKO ČIERNA HORA BOSNA A HERCEGOVINA  MACEDÓNSKO MOLDAVSKO UKRAJINA BIELORUSKOGRU ZÍNSKOAFGANISTAN KAMBODŽA VIETNAM MONGOLSKO

Slovakia Helps - the story called SlovakAid  

Brochure mapping the Slovak official development assistance since its start in 2003.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you