Page 1

2010

VÝROČNÁ SPRÁVA rozpočtovej organizácie

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu


VÝROČNÁ SPRÁVA Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Výročná správa spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 1189 z 19. decembra 2001


Obsah 1

Identifikácia organizácie

2

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

3

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

4

Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

5

Rozpočet organizácie

6

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

7

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

8

Príloha

9

Prehľad použitých skratiek

1


1

2


1

Identifikácia organizácie Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Sídlo:

Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava

Kontakt: tel.: +421 2 68205011, fax: +421 2 68205012, e-mail: info@slovakaid.sk, web: www.slovakaid.sk Rezort/zriaďovateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia IČO: 31819559 Riaditeľka:

Ing. Eva Kolesárová, PhD.

Hlavné činnosti: Pôsobnosť SAMRS určuje §10 Zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2008 a štatút SAMRS. V zmysle týchto dokumentov hlavnými činnosťami organizácie sú najmä: • príprava a realizácia činností súvisiacich s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci; • realizácia najmä dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a trojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci; • spolupráca so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci; • riadenie a administrovanie činností súvisiacich s realizáciou programov a projektov dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a obnovy a projektov rozvojového vzdelávania; • príprava podkladových materiálov v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci; • príprava ľudských zdrojov v oblasti realizácie rozvojových programov a rozvojových projektov; • spolupráca a koordinácia činností s inými subjektmi v Slovenskej republike: príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú zapojené do oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, • realizácia edičnej, publikačnej a komunikačnej činnosti súvisiacej s oficiálnou rozvojovou pomocou.

3


2

4


Poslanie a strednodobý výhľad organizácie Poslaním SAMRS je zabezpečovanie implementácie rozvojovej politiky Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými Ministerstvom zahraničných vecí SR (MZV SR), záväznými dokumentmi Európskej únie, OSN, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a ostatnými medzinárodnými záväzkami na základe princípu medzinárodnej solidarity s chudobnými a menej rozvinutými krajinami sveta.

2

Pri realizácii aktivít v oblasti rozvojovej pomoci SAMRS v rámci svojich kompetencií a v súlade s európskymi princípmi rešpektuje ľudské práva a základné slobody, mier, demokraciu, dobré vládnutie, rodovú rovnosť, solidaritu a právo. Vychádza pritom zo znalostí potrieb cieľových krajín a princípov deľby práce v rámci medzinárodného donorského prostredia. Reflektuje aktuálne globálne výzvy, kapacitné možnosti, ako aj komparatívne výhody SR (odovzdávanie transformačných skúseností).

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektového cyklu v rámci dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na projekty rozvojovej pomoci, hodnotenie predložených projektov, prípravu zasadnutí komisie MZV SR, ktorá projekty schvaľuje, uzatváranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie. Poskytuje podporu mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom ich zapojenia do rozvojových programov a projektov. Zabezpečuje komunikáciu témy oficiálnej rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verejnosti formou rôznych podujatí a výstav, ako aj prostredníctvom médií a podieľa sa na globálnom vzdelávaní a budovaní kapacít pre rozvojovú pomoc v rámci SR.

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Strategickým dokumentom pre strednodobý výhľad činnosti organizácie je Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2009-2013, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky. Hlavnými prioritami SR v oblasti rozvojovej spolupráce v rokoch 2009-2013 je posilňovať stabilitu a dobré spravovanie vecí verejných v oblastiach a teritóriách prioritného záujmu SR, aj z hľadiska hospodárskych záujmov SR a tiež prispievať k rozvoju a tým k znižovaniu chudoby a hladu v rozvojových krajinách prostredníctvom efektívnejšie a cielene poskytovanej rozvojovej a humanitárnej pomoci. Stratégia posilňuje programový prístup dvojstrannej rozvojovej pomoci, upravuje zapojenie SR do rozvojovej politiky EÚ, mnohostrannú i humanitárnu pomoc SR. Zároveň definuje aj opatrenia na zvýšenie efektívnosti pomoci a priority, princípy, konkrétne ciele a partnerov pomoci. Rozpracovaním stratégie je NP ODA na príslušný rok, ktorý taktiež schvaľuje Vláda Slovenskej republiky. V dokumente pre rok 2010 sú pre dvojstrannú rozvojovú pomoc stanovené špecifické teritoriálne a sektorové priority, nástroje realizácie, ako aj finančné alokácie.

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie 2010 až 2014. Pri svojej činnosti kladie dôraz na transparentnosť a efektívnosť rozvojovej pomoci, koherenciu v prospech rozvoja, flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom dbá na účinnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

V oblasti verejnej informovanosti bola v roku 2010 schválená na úrovni MZV SR Komunikačná stratégia ODA SR, ktorá určuje ciele, princípy, kľúčové oblasti, cieľové skupiny a nástroje komunikácie. SAMRS implementuje relevantnú časť stratégie v zmysle ročného plánu schváleného MZV SR.

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Miléniové rozvojové ciele OSN, ku ktorým sa Slovenská republika jednoznačne prihlásila. V rámci svojich možností a kompetencií pomáha riešiť globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS, malária, či zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a globálneho partnerstva pre rozvoj.

Nemenej významným strategickým dokumentom je Koncepcia globálneho vzdelávania, ktorá sa v súčasnosti pripravuje s cieľom podporiť globálne vzdelávanie na školách a výchovu mladých ľudí vo vedomí solidarity a spolupatričnosti.

5


3

6


Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie Na rok 2010 bol uzavretý kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a SAMRS, ktorý upravil vzťahy pri vykonávaní zahraničnej pomoci v zmysle zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS. V kontrakte boli vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán takto:

• predkladá návrh rozdelenia /podľa ekonomickej klasifikácie/ objemu finančných prostriedkov určených na činnosť SAMRS v súlade so schváleným rozpočtom MZV; • dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS - výdavky“ v čl. V.; • predkladá sekcii medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy týždeň pred termínom konania hodnotenia a kontroly plnenia Kontraktu všetky potrebné podklady; • informuje MZV SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia Kontraktu; • vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, záverečnú správu o plnení kontraktu a výročnú správu.

1. MZV SR: • riadi a metodicky usmerňuje SAMRS; • zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. Kontraktu; • schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v čl. V., v rozsahu a termínoch vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav, uznesení vlády SR a rozhodnutí ministra zahraničných vecí SR; • vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu; • riadi pracovno-právne vzťahy medzi riaditeľom SAMRS a MZV SR a všetky z nich vyplývajúce úkony (najmä zahraničné pracovné cesty a dovolenky), ktoré podliehajú schváleniu sekciou ekonomickej spolupráce a rozvojovej pomoci; • schvaľuje návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodno- tenia kontraktu, záverečnú správu o plnení kontraktu a výročnú správu.

Celkový objem výdavkov organizácie na rok 2010 bol stanovený kontraktom s MZV SR vo výške 6 913 005 eur a kapitálové výdavky v objeme 6 638 eur. Hlavná činnosť bola zameraná na projekty rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, poskytovania mikrograntov pre rozvojové krajiny, rozvojové vzdelávanie, budovanie kapacít a verejnú informovanosť v oblasti rozvojovej pomoci v zmysle Národného programu ODA SR pre rok 2010 schváleného Vládou SR a úloh stanovených zriaďovateľom. V súlade s Kontraktom zabezpečilo MZV SR financovanie predmetu činnosti SAMRS.

2. SAMRS: • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 617/2007 Z.z o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny a interných normatívnych aktov;

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Ek. klasifikácia 610 620 1+2 630

7+8

640 640 640 710 710

3

Tabuľka č. 1 uvádza rozpočet SAMRS na rok 2010 podľa kontraktu a dodatku ku kontraktu č.1, ktorým bol rozpočet zvýšený o finančné prostriedky určené na financovanie projektov rozvojovej spolupráce vo výške 2 900 000 eur na zabezpečenie realizácie projektov rozvojovej pomoci.

Popis Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie Poistné a príspevok do poisťovní Mzdové náklady spolu Tovary a služby Tovary a služby spolu Transfery do zahraničia (ODA) Transfery do zahraničia (ODA) presun z r.2009 Transfery do zahraničia (ODA) rozpočtové opatrenie Transfery do zahraničia (ODA) spolu Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív spolu Spolu za rok 2010

138 519 48 413 186 932 182 566 182 566 2 908 936 3 627 933 2 900 000 9 436 869 6 638 6 638 9 813 005

Odpočet kontraktu sa uskutočnil na Ministerstve zahraničných vecí SR dňa 3.marca 2011. Správa o odpočte bola schválená s formálnymi pripomienkami.

  7


4

8


4

Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 4.1. Realizácia dvojstrannej rozvojovej pomoci

4.1.1. Programovanie a kontrahovanie Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci pre rok 2010

Ďalšími inštrumentmi pre realizáciu pomoci boli: humanitárna pomoc, kofinancovanie EÚ projektov, aktuálne rozvojové výzvy, projekty globálneho vzdelávania a verejnej informovanosti, projekty budovania kapacít pre rozvojovú pomoc a projekty mikrograntovej schémy. Samostatný prístup bol zvolený k boju proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách ako súčasť záväzku EÚ ku Kodanskej konferencii o zmene klímy. Z dôvodu úsporných opatrení vlády boli niektoré aktivity národného programu pozastavené alebo zrušené. Jedná sa o spoločný projekt s ADA v Etiópii, spoločný projekt s UNDP v Afganistane a podporu projektov rozvojovej pomoci medzi subjektmi súkromného sektora. MZV SR krátilo finančné prostriedky na projekty pre krajiny Východného partnerstva a západného Balkánu, ako aj na aktuálne rozvojové výzvy. Celkový prehľad počtu projektov spolu s objemom kontrahovaných finančných prostriedkov je uvedený v tabuľke č.2.

NP ODA 2010 bol schválený Vládou SR v máji 2010. SAMRS realizovala aktivity súvisiace s týmto programom podľa schváleného indikatívneho rozpočtu pre dvojstrannú a trojstrannú pomoc. Pre programové a projektové krajiny sa pomoc realizovala prostredníctvom výziev.

Celkovo bolo na všetky inštrumenty rozvojovej pomoci podaných 211 žiadostí, z toho najviac (okrem mikrograntov) na výzvu pre západný Balkán (41 žiadostí) a krajiny Východného partnerstva (16 žiadostí). Celková úspešnosť žiadateľov bola 57,82%.

SAMRS zodpovedá za realizáciu dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorá sa v roku 2010 realizovala najmä prostredníctvom dvojstranných projektov formou dotácií zo štátneho rozpočtu. Ďalšími nástrojmi bolo kofinancovanie projektov EÚ, mikrogranty, projekty aktuálnych rozvojových výziev a projekty humanitárnej pomoci. SAMRS v roku 2010 implementovala projekty, ktoré boli kontrahované v rámci príslušných NP ODA pre roky 2007 až 2010. Zabezpečovala financovanie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie projektov, v prípade projektov NP ODA 2010 vyhlasovala nové výzvy na podávanie žiadostí, zabezpečovala ich ex ante hodnotenie a kontrahovanie schválených projektov.

Tabuľka č. 2: Schválené a prebiehajúce projekty v roku 2010 Počet schválených projektov

Kontrahovaná suma

Počet prebiehajúcich projektov

Vyplatená suma

1.1 Afganistan

2

479 760,60 €

7

386 760,73 €

1.2 Keňa* (vrátane CC)

7

1 244 282,52 €

14

901 667,93 €

1.3 Srbsko

1

160 662,78 €

27

1 022 018,85 €

2. Projektové krajiny

2.1 Sudán, Etiópia, Vietnam

2

323 004,62 €

16

932 125,91 €

2.2 Východné partnerstvo

7

999 181,28 €

24

956 943,38 €

2.3 Západný Balkán

5

939 830,22 €

15

789 256,25 €

2

57 168,00 €

19

187 894,70 €

4. Aktuálne rozvojové výzvy

1

30 000,00 €

3

174 835,00 €

5. Kofinancovanie projektov EK

5

81 847,45 €

9

46 030,89 €

6. Humanitárna pomoc

9

145 000,00 €

9

130 000,00 €

7. Humanitárny projekt Haiti

1

150 000,00 €

1

125 277,22 €

Inštrument NP ODA 2010 1. Programové krajiny

3. Globálne vzdelávanie

8. Budovanie kapacít ODA * (vrátane štátnych) 9. Mikrogranty

2

120 000,00 €

2

26 000,00 €

76

352 061,58 €

85

346 298,76 €

10. Verejná informovanosť

2

39 800,00 €

2

18 000,00 €

Spolu:

122

5 122 599,05 €

233

6 043 109,62 €

9


Podiely vyplatených prostriedkov podľa inštrumentov NP ODA 2010

2,2% 0,8%

0,4%

2,1%

0,3%

5,7%

Programové krajiny

2,9%

Projektové krajiny

3,1%

Vzdelávacie projekty

38,2%

Aktuálne rozvojové výzvy Kofinancované projekty EK Humanitárna pomoc Humanitárny projekt Haiti

44,3%

Budovanie kapacít ODA* (vrátane štátnych) Mikrogranty Verejná informovanosť

4.1.1.1. Projekty pre programové a projektové krajiny V priebehu roka 2010 SAMRS vyhlásila 14 výziev na predkladanie projektov, z toho 10 výziev pre programové a projektové krajiny, jednu výzvu pre posthumanitárnu pomoc zemetrasením postihnutému Haiti a jednu výzvu pre rozvojové vzdelávanie. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 3. Nad rámec plánovaný v NP ODA 2010 boli vypísané dve výzvy pre riešenie následkov klimatickej zmeny v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR a aktuálna výzva pre posilnenie budovania demokratických inštitúcií v Moldavsku.

Pre programové a projektové krajiny bolo schválených celkovo 24 projektov v hodnote 4 418 369 eur. Z počtu podaných žiadostí možno konštatovať, že najväčší záujem je o rozvojové projekty v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Dôvodom je jednak geografická blízkosť, spoločná historická skúsenosť, ale aj možnosť odovzdávať transformačné a integračné skúsenosti. Z programových krajín kvalitatívne aj kvantitatívne prevyšovali žiadosti pre projekty v Keni. V tejto krajine má SlovakAid pozitívne skúsenosti a realizované projekty sú tematicky kompaktné. V budúcnosti je perspektíva vytvorenia programu.

Sektorové zameranie výziev bolo orientované podľa schváleného NP ODA 2010. V porovnaní s predchádzajúcou praxou pre výzvy č. 7,14,15 a 17 SAMRS v spolupráci so sektorovými expertmi a prijímateľmi pomoci spracovala zadania projektov, na ktoré boli výzvy vypísané. Tento prístup je posunom smerom k programovaniu pomoci podľa požiadaviek prijímateľských krajín a zároveň k zvýšeniu jej efektívnosti.

Zoznam všetkých schválených projektov je v tabuľke č. 4.

10


Tabuľka č. 3: Počty schválených projektov a kontrahovaná suma ODA v rámci jednotlivých výziev vyhlásených v roku 2010

Výzva

Zameranie

Počet schválených projektov

Kontrahovaná suma

SAMRS/2010/01

Macedónsko (dokončenie projektu)

1

224 922,00 €

SAMRS/2010/02

Afganistan

2

479 760,60 €

SAMRS/2010/03

Keňa

4

807 937,52 €

SAMRS/2010/04

Sudán, Etiópia

1

137 741,62 €

SAMRS/2010/06

Východné partnerstvo

5

792 117,52 €

SAMRS/2010/07

Východné partnerstvo – Národný konvent v Moldavsku

1

107 063,76 €

SAMRS/2010/08

Západný Balkán

5

875 571,00 €

SAMRS/2010/12

Riešenie následkov klimatickej zmeny – MZV SR

2

392 423,00 €

SAMRS/2010/14

Riešenie následkov klimatickej zmeny – MP SR

1

124 656,00 €

SAMRS/2010/15

Riešenie následkov klimatickej zmeny – MŽP SR

1

104 529,00 €

SAMRS/2010/17

Moldavsko – budovanie demokratických inštitúcií

1

100 000,00 €

24

4 146 722,02 €

Spolu:

Projekty podľa typu realizátora 2,5%

12,9% Neziskový sektor (NGO) Privátny sektor

27,8%

56,8%

11

Mikrogranty Štátny sektor


Tabuľka č.4: Zoznam projektov v programových a projektových krajinách schválených v roku 2010

Číslo projektu

Názov projektu

Realizátor

Cieľová krajina

Sektorová priorita

SAMRS/2010/01/01

Zlepšenie životných a environmentálnych podmienok obyvateľov mestskej časti Novo Selo - Kolešino, Macedónsko - dokončenie

M.L.V. shoes, s.r.o.

MK

Infraštruktúra

SAMRS/2010/02/01

Výstavba multifunkčného centra v provincii Kunduz

Spoločnosť ľudí dobrej vôle

AF

Infraštruktúra

SAMRS/2010/02/03

Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve a potláčanie vidieckej chudoby

Človek v ohrození

AF

Vzdelávanie

SAMRS/2010/03/05

Zvýšenie odborných kapacít v poľnohospodárskom sektore v Centrálnej Keni

Človek v ohrození

KE

Pôdohospodárstvo

SAMRS/2010/03/06

Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej praxe zariadení humánnej a veterinárnej medicíny v Kenskej republike

Scientica, s.r.o.

KE

Zdravotníctvo

SAMRS/2010/03/07

Komplexná podpora matiek a deti žijúcich s HIV/AIDS v dištrikte Kwale, obvod Msambweni, Keňa

MAGNA Deti v núdzi

KE

Zdravotníctvo

SAMRS/2010/03/08

Rehabilitačné centrum Bosco Boys, Nairobi

SAVIO o.z.

KE

Vzdelávanie

SAMRS/2010/04/01

Základné vzdelanie pre žiakov v Manguo-Maridi

SAVIO o.z.

SD

Vzdelávanie

SAMRS/2010/06/01

Riadenie verejných financií na miestnej samosprávnej úrovni v Gruzínsku

NISPAcee

GE

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/06/04

Slovensko a európska budúcnosť Moldavska (budovanie kapacít pre dialóg moldavského mimovládneho sektora so štátnou administratívou pre európsku budúcnosť Moldavska)

Nadácia Pontis

MD

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/06/06

Podpora adaptácie a na mieru šitá pomoc pri integrovaní rodín presídlencov v regióne Khobi v Gruzínsku

Slovenská katolícka charita

GE

Občianska spoločnosť

SAMRS/2010/06/09

Národný konvent o EÚ na Ukrajine

RC SFPA

UA

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/06/18

Európa v škole

Centrum pre európsku politiku

UA

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/07/01

Národný konvent o EÚ v Moldavsku

Výskumné centrum SFPA (RC SFPA)

MD

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/08/10

Zvýšenie odbornosti kľúčových skupín vládnych zamestnancov pôsobiacich v oblasti prípravy euroatlantickej integrácie

Slovenská Atlantická Komisia

BA

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/08/11

Rovnaké pracovné príležitosti a živobytie pre Bosniakov, Srbov i Chorvátov postihnutých po výbuchu nášľapných mín - “OVOCIE nie MÍNY”

Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o.

BA

Budovanie trhového prostredia

SAMRS/2010/08/17

Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku

Thermosolar Žiar, s.r.o.

RS

Ochrana životného prostredia

SAMRS/2010/08/32

EÚ v škole

Centrum pre európsku politiku

BA

Pomoc pri integrácii do MO

SAMRS/2010/08/39

Fondy Európskej únie a ich efektívne využitie v Bosne a Hercegovine

Agentúra Euroformes, n.o.

BA

Budovanie demokratických inštitúcií

SAMRS/2010/12/01

Napime sa zo slnka - využitie solárnej energie v Keni

AUREX, s.r.o.

KE

Ochrana životného prostredia

SAMRS/2010/12/02

Obnova poľnohospodárstva modernými technológiami v Maridi

SAVIO o.z.

KE

Ochrana životného prostredia

SAMRS/2010/14/01

Stratégia ochrany lesov pre zabezpečenie bilancie uhlíka a zachovanie biodiverzity v podmienkach zmeny klímy

EFRA

KE

Ochrana životného prostredia

SAMRS/2010/15/01

Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie

Slovenský hydrometeorologický ústav

KE

Ochrana životného prostredia

SAMRS/2010/17/03

Zlepšenie a modernizácia programovej rozhlasovej prevádzky štátnej rozvojovej televízie

Centron Slovakia s.r.o.

MD

Budovanie demokratických inštitúcií

12


Počty projektov bilaterálnej spolupráce podľa sektorových priorít 2,5% Budovanie demokratických inštitúcií

0,8%

9,0% 18,0%

2,5%

Humanitárna pomoc

8,2%

Infraštruktúra Občianska spoločnosť

1,6% 0,8%

Budovanie trhového prostredia

Obnova infraštruktúry

16,4%

4,9%

Ochrana životného prostredia Pomoc pri integrácii do MO

0,8%

Pôdohospodárstvo

34,4%

Sociálna infraštruktúra Vzdelávanie Zdravotníctvo

4.1.1.2. Humanitárna pomoc Humanitárna pomoc sa v roku 2010 realizovala formou 9 humanitárnych aktivít a jedného posthumanitárneho projektu v 4 krajinách postihnutých prírodnými katastrofami v celkovej hodnote 295 000 eur. Po januárovom zemetrasení na Haiti bola prostredníctvom SAMRS poskytnutá bezprostredná humanitárna pomoc na sanitáciu, obnovu infraštruktúry a post-traumatickú pomoc deťom a rodinám. Na základe výzvy SAMRS sa prostredníctvom MVO Magna Deti v núdzi realizuje posthumanitárny projekt v Port-au-Prince „Rehabilitácia zdravotného zariadenia a psychosociálna asistencia ľuďom postihnutým zemetrasením na Haiti“, zameraný na marginalizované sociálne skupiny – ženy, deti a chorých. Ďalšia humanitárna pomoc bola zameraná na Pakistan, ktorý bol v júli postihnutý silnými monzúnovými dažďami.

S pomocou dvoch slovenských mimovládnych organizácií boli opravené rodinné obydlia, čistená voda, zlepšená hygiena a poskytnutá zdravotná starostlivosť v hodnote 50 000 eur. Na odstraňovanie dôsledkov povodní bola poskytnutá aj pomoc Moldavsku, kde bola rekonštruovaná hrádza v regióne Cantemir v hodnote 35 000 eur. V októbri bola poskytnutá humanitárna pomoc Maďarsku, kde sa pri meste Ajka pretrhla hrádza skládky červeného priemyselného bahna. Následky ekologickej katastrofy odstraňovali dve slovenské organizácie, ktoré pomáhali pri pátraní po nezvestných osobách. Na pomoc bolo poskytnutých 10 000 eur.

13


Detské centrum v pakistanskej dedine Kandi Taza Din poskytovalo deťom zo záplavami postihnutých oblastí bezpečné miesto, kde sa mohli hrať.

Tabuľka č. 5: Poskytnutá humanitárna pomoc prostredníctvom SAMRS v roku 2010 Číslo projektu

Realizátor

Krajina

Účel

Suma

SAMRS/2010/HUM/02

Človek v ohrození

Haiti

Zemetrasenie

10 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/03

Slovenský Červený Kríž

Haiti

Zemetrasenie

15 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/04

Slovenský výbor pre UNICEF

Haiti

Zemetrasenie

15 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/05

ADRA

Haiti

Zemetrasenie

10 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/06

ADRA

Pakistan

Povodne

20 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/07

Človek v ohrození

Pakistan

Povodne

30 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/08

Council of Cantemir District

Moldavsko

Povodne

35 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/09

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Maďarsko

Ekologická katastrofa

5 000,00 €

SAMRS/2010/HUM/10

International rescue system s r.o.

Maďarsko

Ekologická katastrofa

5 000,00 €

Spolu:

145 000,00 €

14


Tabuľka č.6: Prehľad projektov EÚ kofinancovaných z prostriedkov NP ODA 2010 Číslo projektu

Názov projektu

Realizátor

Kontrahovaná suma

SAMRS/2010/EK/02

Posilnenie slovenských kapacít v poskytovaní efektívnej humanitárnej pomoci

Človek v ohrození

7 942,00 €

SAMRS/2010/EK/03

Posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v strednej Európe

Partners for Democratic Change Slovakia

28 780,00 €

SAMRS/2010/EK/04

Svet v nákupnom košíku

Centrum pre environmentálnu a etickú výchovu Živica

9 800,65 €

SAMRS/2010/EK/05

Zapojenie slovenskej mládeže do problematiky rozvojovej pomoci v Afrike

Nadácia Integra

27 324,80 €

SAMRS/2010/EK/06

Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách zo zameraním na subsaharskú Afriku

Slovenská katolícka charita

8 000,00 €

Spolu:

81 847,45 €

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

4.1.1.3. Kofinancovanie projektov EÚ V roku 2010 boli už po štvrtý raz podporené kofinancovaním projekty slovenských subjektov, ktoré získali grant z tematického programu EÚ určeného pre neštátne subjekty a miestne autority v rozvoji. Žiadosť o kofinancovanie podalo sedem žiadateľov, pričom uspelo päť z nich. Podporené boli projekty uvedené v tabuľke č. 6 v celkovej hodnote 81 847 eur. Tematicky sú všetky projekty zamerané na rozvojové vzdelávanie.

Špecifické postavenie v aktivitách zameraných na verejnú informovanosť o rozvojových krajinách a rozvojovej spolupráci má globálne vzdelávanie. Ide o celoživotný vzdelávací proces, ktorý významnou mierou prispieva k pochopeniu rozdielov a podobností medzi životom ľudí v rozvojových a rozvinutých krajinách. Uľahčuje pochopenie ekonomických, sociálnych, politických, environmentálnych a kultúrnych procesov, ktoré ich ovplyvňujú.

4.1.1.4. Aktuálne rozvojové výzvy Za účelom zvýšenia flexibilnosti poskytovania rozvojovej pomoci Slovenskej republiky bol už po druhý rok súčasťou NP ODA inštrument zameraný na riešenie aktuálnych rozvojových výziev. V súlade s NP ODA 2010, zahraničnopolitickými prioritami SR a s Programovým vyhlásením Vlády SR, rozhodol minister zahraničných vecí SR o realizácii projektu, ktorý je zameraný na podporu nezávislej občianskej spoločnosti na Kube. Projekt implementuje Človek v ohrození, o.z. v kontrahovanej sume 30 000 eur.

V roku 2010 bola vytvorená pracovná skupina pre globálne rozvojové vzdelávanie, ktorej cieľom je vypracovanie Národnej stratégie pre globálne rozvojové vzdelávanie na roky 2011-2015. Na zasadnutiach pracovnej skupiny sa aktívne zúčastňuje aj SAMRS. Hlavným cieľom pripravovanej stratégie je dosiahnuť zaradenie globálneho vzdelávania do celoživotného vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách. V roku 2010 pokračovala realizácia projektov rozvojového vzdelávania podporených v rámci výziev SAMRS. Do výzvy na predkladanie projektov pre oblasť rozvojového vzdelávania sa prihlásilo deväť žiadateľov, pričom uspeli dvaja z nich. Projekty sa orientujú na tvorbu metodických materiálov v oblasti rozvojovej problematiky, ale aj na podporu zodpovedného postoja študentov k rozvojovým krajinám a zvyšovania ich povedomia o globálnom vzdelávaní.

4.1.1.5. Globálne vzdelávanie a verejná informovanosť Rozvojové vzdelávanie a verejná informovanosť je integrálnou súčasťou slovenskej rozvojovej pomoci. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti poskytovania rozvojovej pomoci a jej význame pre rozvojové krajiny prispieva k poznaniu problémov rozvojového sveta, ich možného riešenia a zároveň k transparentnosti používania verejných prostriedkov na tieto účely.

Tabuľka č. 7: Prehľad projektov rozvojového vzdelávania financovaných z prostriedkov NP 2010 Číslo projektu

Názov projektu

Realizátor

Kontrahovaná suma

SAMRS/2010/11/03

Bohatstvo rozvojových krajín 2

Centrum pre environmentálnu a etickú výchovu Živica

28 271,00 €

SAMRS/2010/11/04

Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách

Človek v ohrození

28 897,00 €

Spolu:

57 168,00 €

15


VEREJNÁ INFORMOVANOSŤ

V intenciách NP ODA 2010 a Komunikačnej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci SR boli v roku 2010 komunikačné aktivity riešené oddelene (v predchádzajúcich rokoch bola verejná informovanosť súčasťou výzvy pre rozvojové vzdelávanie). MZV SR schválilo indikatívny plán komunikačných aktivít Oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2010, kde boli stanovené viaceré aktivity pre oblasť verejnej informovanosti, z ktorých vo forme projektu rozvojovej pomoci bola realizovaná jednodňová medzinárodná konferencia na okraj stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a balkánskych krajín a projekt webnovín zameraný na zvyšovanie verejnej informovanosti o oficiálnej rozvojovej pomoci SR prostredníctvom tvorby internetových správ o rozvojovej pomoci, fotogalérií a videospráv na portáli SITA.

Podľa výskumu verejnej mienky zameraného na rozvojovú pomoc, ktorý sa uskutočnil v roku 2009, 70% opýtaných podporuje myšlienku pomoci Slovenska ľuďom v rozvojových krajinách. Občania si uvedomujú skutočnosť, že je morálnou povinnosťou vyspelých krajín pomáhať rozvojovým krajinám. Na druhej strane takmer polovica opýtaných vyjadrila skepsu v súvislosti s účelnosťou vynakladania finančných prostriedkov. Z prieskumu vyplynula potreba posilniť komunikáciu s verejnosťou o téme rozvojovej pomoci a o transparentnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na oficiálnu rozvojovú pomoc, ako aj potreba posilniť dôveru verejnosti vo vzťahu k zvyšovaniu objemu finančných prostriedkov poskytovaných na rozvojovú pomoc. Za týmto účelom MZV SR schválilo v roku 2010 Komunikačnú stratégiu oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Prehľad projektov je uvedený v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8: Prehľad projektov verejnej informovanosti financovaných z prostriedkov NP 2010 Číslo projektu

Názov projektu

Realizátor

Kontrahovaná suma

SAMRS/2010/ INF/01

Rozširovanie EÚ na Balkáne v roku 2011 – Pokrok Slovenská atlantická komisia miesto stagnácie

20 000,00 €

SAMRS/2010/ INF/02

Webnoviny.sk a SITA o rozvojovej pomoci

19 800,00 €

Spolu:

SITA, a.s.

39 800,00 €

Prezentácia rozvojových aktivít Slovenska na výstave Agrokomplex 2010

16


K zlepšeniu komunikácie s verejnosťou prispelo prijatie interných noriem a nový formát internetovej stránky SlovakAid, ktorá obsahuje viac informácií o rozvojovej pomoci a umožňuje dynamickú komunikáciu s klientom. Pre odbornú verejnosť boli organizované viaceré odborné a informačné podujatia. Hlavnými témami boli: systém humanitárnej pomoci, klimatická zmena, informácie k realizácii NP ODA 2010 a k príprave projektového rozpočtu. V súlade so schváleným indikatívnym plánom komunikačných aktivít SAMRS zabezpečila prezentáciu SlovakAid na výstave Agrokomplex v Nitre, na Európskych rozvojových dňoch v Bruseli a na dňoch otvorených dverí MZV SR. Verejnosti boli výsledky a trendy ODA SR prezentované aj formou výstav fotografií z projektov, prednášok a diskusií (festival Jeden svet, konferencia PMVRO, Ekonomická univerzita Bratislava, Palackého univerzita Olomouc, Oslavy Svetového dňa potravín v Nitre a pod.).

Pokračovanie spomenutého projektu je súčasťou ďalšieho systémového prístupu k budovaniu štátnych kapacít. Koncom roka 2010 MZV SR schválilo kapacitný projekt, ktorého cieľom je zefektívniť a stransparentniť procesné riadenie ODA a finančnej a účtovnej správy projektov, vybudovanie informačných kapacít pre ODA v rámci SAMRS a MZV SR a riešiť informovanie verejnosti o výsledkoch poskytnutej rozvojovej pomoci. V rámci projektu sa predpokladá štandardizácia procesov projektového a programového cyklu, vytvorenie informačného a rozvojového centra a vytvorenie manažérskeho informačného systému. Projekt bude financovaný z prostriedkov NP ODA 2010 ako aj z prostriedkov Zvereneckého fondu UNDP. Podpora koordinačných a reprezentačných funkcií strešných organizácií mimovládnych rozvojových organizácií a inštitúcií V roku 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZV SR a Platformou mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), ktoré zahŕňa formy vzájomnej spolupráce. Na základe tohto dokumentu sa realizuje projekt SAMRS/2010/ BK/01 „Podpora kapacít a organizačného zabezpečenia Platformy mimovládnych rozvojových organizácií v zmysle Memoranda o porozumení medzi MZV SR a PMVRO“ s dotáciou 50 000 eur. Projekt vytvorí rámec pre koordinačné a advokačné kapacity PMVRO, prostredníctvom posilnenia postavenia mimovládnych rozvojových organizácií ako kvalifikovaných partnerov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

4.1.1.6. Budovanie kapacít Napriek tomu, že Slovenské republika poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc od roku 2004, budovanie národných kapacít pre rozvojovú pomoc nebolo doposiaľ systémovo riešené. Od roku 2010 sú pre túto oblasť vyčlenené samostatne prostriedky v rámci NP ODA. Posilnenie národných kapacít pre poskytovanú rozvojovú pomoc má za cieľ zvýšenie efektívnosti a transparentnosti procesov a profesionalizáciu ich výkonu. Realizuje sa paralelne pre štátnu správu, ako aj pre mimovládny sektor.

4.1.1.7. Mikrogranty

Budovanie štátnych kapacít V roku 2010 SAMRS realizovala projekt podporený z dobrovoľného príspevku SR do OECD „Včlenenie metodiky a vykazovania OECD/DAC do interných procesov SAMRS a internej databázy projektov“. V rámci projektu boli analyzované procesy, formuláre a databázová aplikácia SAMRS s cieľom implementácie metodiky štatistického vykazovania rozvojovej pomoci v súlade s požiadavkami Rozvojového výboru OECD. Bol vypracovaný návrh nového projektového formulára, metodických pokynov na implementáciu metodiky štatistického vykazovania DAC OECD pri tvorbe NP ODA, výziev SAMRS, výročnej správy a odpočtu SAMRS. V rámci databázovej aplikácie bol vypracovaný nový dátový model, zmeny v jednotlivých dátových poliach a návrhy výstupov pre potreby MZV SR.

Mikrogranty boli aj v roku 2010 úspešným a flexibilným nástrojom rozvojovej pomoci. Jedná sa o malé projekty do 5 000 eur v trvaní do 6 mesiacov. Realizované sú formou výzvy príslušného zastupiteľského úradu (ZÚ) priamym kontraktom s príjemcom pomoci. Boli realizované v ôsmich krajinách pôsobnosti zastupiteľských úradov SR s celkovým počtom 76 mikrograntov v kontrahovanej ODA 352 061 eur. Najčastejším cieľom mikrograntov bola finančná pomoc na rekonštrukciu a vybavenie škôl (nákup počítačov, školských pomôcok, rekonštrukciu vyučovacích priestorov, zriadenie knižníc). Pomoc bola poskytovaná aj na infraštruktúru (vybudovanie vodovodov a studní) a tiež na rozvoj občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách.

Tabuľka č. 9: Schválené prostriedky na mikrogranty 2010 Zastupiteľský úrad

Počet mikrograntov

Suma

Belehrad (Srbsko)

29

131 100,58 €

Bukurešť (Moldavsko)

19

93 197,00 €

Kyjev (Ukrajina)

3

13 895,00 €

Minsk (Bielorusko)

2

9 890,00 €

Nairobi (Keňa)

9

44 999,00 €

Podgorica (Čierna Hora)

3

14 948,00 €

Sarajevo (Bosna a Hercegovina)

8

29 968,00 €

Skopje (Macedónsko)

3

14 064,00 €

Spolu:

76

352 061,58 €

17


4.1.2. Financovanie, monitorovanie, kontrola a hodnotenie projektov Národného programu 2007 až 2010

Prehľad projektov schválených v jednotlivých NP ODA a usporiadaných podľa štátov je uvedený v tabuľke č.10. SAMRS zabezpečovala v roku 2010 implementáciu 254 projektov, z toho bolo v roku 2010 celkovo 113 ukončených. Štatistika zahŕňa aj projekty mikrograntovej schémy.

SAMRS v roku 2010 zabezpečovala financovanie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie prebiehajúcich projektov.

Tabuľka č.10: Prehľad projektov NP ODA 2007 až 2010    

Štát Humanitárna pomoc

   

Rok výzvy

Celkový počet projektov

Počet projektov ukončených k 31.12.2009

Počet projektov ukončených k 31.12.2010

2007

2008

2009

2010

Počet projektov

Počet projektov

Počet projektov

Počet projektov

3

6

8

11

28

17

8

Programová krajina

Afganistan

1

1

4

2

8

2

1

Keňa

1

3

13

16

33

3

8

Srbsko (vrátane Kosova)

15

24

32

30

101

38

37

Projektová krajina

Bielorusko

3

1

6

2

12

5

4

Bosna a Hercegovina

1

12

14

12

39

19

11

Čierna Hora

3

3

-

3

9

4

2

Etiópia

-

-

1

-

1

-

-

Gruzínsko

-

-

4

2

6

-

2

Kazachstan

1

1

-

-

2

1

1

Kirgizsko

1

2

2

-

5

2

-

Macedónsko

1

1

2

4

8

1

2

Moldavsko

-

-

9

22

31

1

9

Mongolsko

-

3

2

-

5

-

2

Mozambik

1

1

-

-

2

1

1

Sudán

1

3

2

6

1

1

Ukrajina

3

1

11

5

20

4

7

Uzbekistan

-

2

-

-

2

-

1

Vietnam

-

-

2

-

2

Rozvojové vzdelávanie a Verejná informovanosť

Slovensko

20

20

4

11

55

22

16

55

81

117

122

375

121

113

-

Spolu

18


Počet projektov a objem kontrahovaných a vyplatených prostriedkov podľa jednotlivých rokov 7 199 € 6 043 €

5 584 €

5 295 €

5 183 €

5 123 €

počet

4 117 €

kontrahované 132 55

653 €

rok 2007

rok 2008

rok 2009

V priebehu roka 2010 sa realizovalo monitorovanie prebiehajúcich projektov. Zdrojom monitorovania boli priebežné a záverečné správy projektov, monitorovacie cesty a informácie od kontraktorov. Záznamy z monitorovania boli spracované v databáze projektov SAMRS. V polročných intervaloch (v januári a júli) sa uskutočnilo zasadnutie monitorovacieho výboru, kde bol podrobne diskutovaný aktuálny stav implementácie projektov. V prípade nezrovnalostí aktuálneho stavu s plánom boli v opodstatnených prípadoch navrhnuté korekčné opatrenia. Monitorovanie projektov na mieste bolo realizované s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť. Do monitorovania boli podľa potreby zapájané aj príslušné ZÚ. Najčastejšie nezrovnalosti sa vyskytovali v súvislosti s nedodržiavaním plánovaného časového harmonogramu aktivít projektov, oneskoreným dodávaním správ a potrebou korigovať aktivity z dôvodu zmien na strane prijímateľa. V roku 2010 SAMRS vykonala kontroly vybraných projektov v mieste ich realizácie a v sídle kontraktorov. Kontroly boli zamerané na účtovanie nákladov, verejné obstarávanie a kofinancovanie projektov. Spolu bolo skontrolovaných 5 subjektov. Najzávažnejšie nedostatky boli zistené nezabezpečeným kofinancovaním na stane partnera v troch prípadoch. Na základe podnetu z kontroly boli nedostatky odstránené. Hodnotenie výsledkov projektov bolo uskutočňované zo strany kontraktorov, ako aj SAMRS po ich ukončení. Od roku 2011 sa predpokladá zavedenie systému nezávislého hodnotenia rozvojovej pomoci zo strany MZV SR. 4.2.

vyplatené

122

82

rok 2010

Pokračovalo zapájanie sa do aktivít európskej siete rozvojových agentúr prostredníctvom členstva v Practitioners’ Network for European Development Cooperation. SAMRS sa v roku 2010 zúčastňovalo práce vo vybraných expertných skupinách s cieľom posilniť svoje odborné kapacity, komunikáciu a spoluprácu s európskymi donormi. V roku 2010 sa konali stretnutia predovšetkým k aspektom finančných smerníc delegovanej spolupráce s EK, k trilaterálnej spolupráci, ľudským zdrojom a deľbe práce. Počas Európskych rozvojových dní v Bruseli bolo podpísané s KfW, ktoré hosťuje sekretariát združenia, Memorandum o porozumení. SAMRS sa týmto dokumentom zaviazala poskytovať ročný príspevok na prevádzku sekretariátu. V oblasti rozvojového vzdelávania v roku 2010 SAMRS prešlo do pozície riadneho člena GENE (Global Education Network Europe), iniciovalo organizáciu jarného zasadnutia 2011 na Slovensku a „ peer review“ pre rozvojové vzdelávanie, ktoré uskutočnia v roku 2011 experti GENE. V roku 2010 SAMRS pokračovalo v neformálnych stretnutiach s Českou rozvojovou agentúrou, zameraných na výmenu poznatkov a skúseností a spoluprácu v oblasti budovania kapacít. S partnerskou rakúskou agentúrou ADA v zmysle uzavretého Memoranda o spolupráci sa uskutočnila identifikačná misia pre spoločný projekt v Srbsku a v Etiópii. Z dôvodu úsporných opatrení v rozpočte bola aktivita pozastavená.

Spolupráca so zahraničnými partnermi

Podpis Memoranda o porozumení s KfW

SAMRS pokračovala v spolupráci s regionálnym centrom UNDP v Bratislave formou účasti v riadiacom výbore Zvereneckého fondu MZV SR 2008 – 2010. V roku 2010 sa realizovali najmä spoločné aktivity v oblasti informovanosti verejnosti. Spolupráca pokračovala aj v riadení Zvereneckého fondu MF SR verejné financie pre rozvoj: posilnenie kapacít krajín Západného Balkánu a CIS v oblasti verejných financií účasťou na riadiacom výbore a koordináciou aktivít. Spolupráca s DAC OECD sa uskutočňovala najmä v oblasti štatistického vykazovania rozvojovej pomoci a účasťou v procese špeciálneho hodnotenia. SAMRS sa aktívne zapájala do práce skupiny pre komunikáciu rozvojovej pomoci DevCom OECD.

19


5

20


5

Rozpočet organizácie Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

• Presun finančných prostriedkov december/2010 medzi položkami ekonomickej klasifikácie 620* 630* 640* nasledovne: zo 640* presun 65 000 eur do 630*(prostriedky z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2010 určené na evaluáciu, monitoring a verejnú informovanosť), z 630* presun 25 038 eur do 620* (presun v rámci spoločného hodnotenia oboch ekonomických kategórií).

Rozpočet SAMRS bol v priebehu roka 2010 upravovaný nasledovne: • Rozpočtové opatrenie č.2/2010 – navýšenie rozpočtu o 2 900 000 eur • Rozpočtové opatrenie č.4/2010 – navýšenie o 45 000 eur presunom do 610 • Rozpočtové opatrenie č.6/2010 – povolené prekročenie limitu výdavkov o sumu: 100 000 eur – pre projekt v Moldavsku. • Rozpočtové opatrenie júl/2010 – transfer finančných zdrojov z kapitoly MP SR v objeme 125 000 eur, MŽP SR 125 000 - eur a MŠ SR 17 000 eur. • Rozpočtové opatrenie december/2010 – viazanie prostriedkov v objeme 3 670 000 eur, na krytie zmluvne viazaných projektov rozvojovej pomoci (vrátane 70 000 eur z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2010 na projekt budovania štátnych kapacít pre rozvojovú pomoc) v rozpočtovom roku 2011.

Skutočne čerpané výdavky organizácie boli v objeme 6 541 892 eur, na 99,80 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 6 541 892 eur, na 99,80 %. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Mzdové prostriedky skutočne čerpané boli v objeme 183 436 eur na 99,95%. Náklady na chod SAMRS predstavovali za rok 2010 celkom 476 458 eur, čo predstavuje 7% z celkového rozpočtu SAMRS. Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu je uvedené v tabuľke č 11.

Tabuľka č.11: Čerpanie rozpočtu SAMRS za rok 2010

Kód ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet 2010

Upravený rozpočet 2010

Čerpanie rozpočtu 2010

% čerpania k upravenému rozpočtu 2010

% čerpania k schválenému rozpočtu

610

138 519 €

183 519 €

183 436 €

99,95

132,43

620

48 413 €

73 451 €

68 838 €

93,72

142,19

630

182 566 €

222 528 €

224 184 €

100,74

122,80

640

2 908 936 €

6 068 869 €

6 065 433 €

99,94

208,51

710

6 638 €

6 638 €

0€

0,00

0,00

Spolu:

3 285 072 €

6 555 005 €

6 541 892 €

99,80%

199,14%

21


Výdavky kapitoly semináre, školenia, cestovné, a pod. V položke 710 Obstarávanie kapitálových aktivít neboli čerpané výdavky. V položke 640 bežné transfery bol po rozpočtovom opatrení záväzný rozpočet v objeme 6 068 869 eur, skutočné čerpanie predstavovalo 6 065 433 eur. V percentuálnom vyjadrení toto čerpanie predstavovalo hodnotu 99,94 % vo vzťahu k upravenému rozpočtu.

V položke 610 Mzdy platy služobné príjmy boli výdavky čerpané v súlade s upravenou verziou rozpočtu. V položke 620 Poistné a príspevky do poisťovní boli výdavky čerpané v súlade s upravenou verziou rozpočtu. V položke 630 Tovary a služby boli výdavky použité v súlade s upravenou verziou rozpočtu na zabezpečenie chodu organizácie, ako aj na monitoring a evaluáciu projektov. Finančné prostriedky použité na nákup softvéru, hardvéru, licencií potrebných pre zabezpečenie spisovej služby, web stránky boli čerpané v objeme približne 17 000 eur. Na monitoring a evaluáciu, reklamu a verejnú informovanosť boli vynaložené výdavky v objeme približne 65 000 eur. Ostané výdavky boli použité ako prevádzkové vo väzbe na zabezpečenie chodu agentúry (účtovnícke služby, vyúčtovanie projektov, správa informačných technológií, upratovacie služby, výdavky spojené s autodopravou a pod.) a na nákup služieb napr.

5.1. Výdavky na chod agentúry Na chod agentúry boli použité výdavky v objeme 7% z celkových nákladov. Do nákladov na chod agentúry sú použité aj prostriedky z položky tovary a služby v objeme 65 000 eur, ktoré mali priamu väzbu na monitoring, kontrolu, hodnotenie a propagáciu rozvojovej pomoci.

Tabuľka č. 12: Náklady na chod SAMRS za rok 2010

Výdavky SAMRS za 01-12 2010 (tis. €) členenie - kód ekonomickej klasifikácie

Názov položky

2010 [tis. €]

1

Bežné transfery

6 065,4

2

Tovary a služby

224,2

3

Mzdy, platy, služobné príjmy

183,4

4

Poistné a príspevky do poisťovní

68,8

5

Obstarávanie kapitálových aktív

0,0

Σ

VÝDAVKY 01-12 2010

6 541,9

22


Štruktúra výdavkov SAMRS 01-12-2010 [% - tis. €] 3%

1%

3%

0%

93%

Bežné transfery Poistné a príspevky do poisťovní

Tovary a služby

Obstarávanie kapitálových aktív

Mzdy, platy, služobné príjmy

23


6

24


Hodnotenie a analýza

6

vývoja organizácie v roku 2010 pridanú hodnotu. Výzvou sú najmä krajiny Východného partnerstva a západného Balkánu vo vzťahu k skúsenostiam SR z transformácie, reforiem a integračných procesov. K dosiahnutiu týchto cieľov je potrebná užšia spolupráca s prijímateľmi pomoci. Výraznejší dopad je možné dosiahnuť programovým prístupom a zapojením sa do spoločného programovania a medzinárodnej deľby práce. Väčšiu pozornosť bude potrebné venovať prierezovým sektorovým prioritám. Načrtnuté trendy sa už čiastočne prejavili v realizácii NP ODA 2010, v budúcnosti bude potrebné v tomto úsilí pokračovať a sústrediť pozornosť najmä na zmenu implementačného modelu bilaterálnej pomoci. Správnosť takéhoto postupu potvrdzujú aj závery Špeciálnej správy DAC OECD. V porovnaní s rokom 2009 sa zvýšil počet poskytnutých mikrograntov z 55 na 76, ako aj počet zapojených krajín (zo 6 na 8). Kontrahovanie sa zvýšilo o 38%. Malé granty sú obľúbeným inštrumentom, v budúcnosti však bude potrebné venovať väčšiu pozornosť ich obsahovej stránke a účinnosti. Objem poskytnutej humanitárnej pomoci sa v porovnaní s rokom 2009 sa zvýšil o 30%. Realizovalo sa viac projektov s menšou dotáciou. Po prvý raz sa bola vypísaná výzva aj na posthumanitárny projekt na Haiti. Kofinancovanie projektov EÚ bolo podporené pre 6 projektov. Alokovaná suma bola znížená oproti roku 2009 z dôvodu nevyčerpania plánovaných finančných prostriedkov. Z doterajších skúseností vyplýva potreba zavedenia oznamovacieho systému pre tie MVO, ktoré budú žiadať o dotáciu z tohto inštrumentu. Rovnako zvýšenú pozornosť bude potrebné venovať posudzovaniu žiadostí tak, aby boli v súlade s národnými strategickými dokumentmi.

SAMRS v roku 2010 pokračovala v konsolidácii a posilňovaní interných riadiacich mechanizmov, v zefektívňovaní činnosti a v komunikácii s partnermi a verejnosťou. Bolo posilnené finančné riadenie organizácie, zlepšený systém prípravy rozpočtu projektov a ich účtovania. K zníženiu administratívnej náročnosti a zefektívneniu riadenia došlo najmä zavedením informačných systémov – databázy projektov a elektronickej správy registratúry. Na zlepšenie toku informácií a komunikácie vo vnútri organizácie bol zavedený intranet. Na zefektívnenie činnosti a plnenie úloh nad rámec plánu boli realizované interné projekty.

SAMRS pripravovala podklady pre MZV SR k zásadným politickým, strategickým a legislatívnym návrhom, napr. štatút projektovej komisie, návrh implementačnej smernice pre ODA SR, návrh zákona o dotáciách a vykonávacích predpisov a pod. Pre Projektovú komisiu ODA SR MZV SR pripravovala podklady, prezentácie a hodnotenia projektov a plnila funkciu jej sekretariátu. Zamestnanci SAMRS zároveň pôsobili ako školitelia pre oblasť rozvojovej pomoci pri vzdelávaní diplomatov. Pre rok 2009 bola pre SAMRS stanovená systemizácia 12 pracovných miest vo verejnej správe. K 31.12.2010 mala agentúra 12 zamestnancov, z toho jedného na znížený pracovný úväzok: Vnútorné členenie v zmysle organizačného poriadku platného od 1.1.2009 bolo nasledovné (vrátane riadiacich zamestnancov): Kancelária riaditeľa – 3 zamestnanci Útvar ekonomického a finančného riadenia: 2 zamestnanci Útvar riadenia projektov rozvojovej spolupráce: 6 zamestnancov, jeden na znížený pracovný úväzok

Model implementácie dvojstrannej rozvojovej pomoci SR, kde ťažisko tvoria dotácie na relatívne malé projekty v trvaní približne 2 roky poskytované na základe výziev, bude potrebné v budúcnosti zhodnotiť najmä z pohľadu efektívnosti, účinnosti a dopadov. Veľká administratívna náročnosť malých projektov nie je v súlade s kapacitnými možnosťami agentúry. Predpokladá sa, že administratívna záťaž bude čiastočne odstránená zavedením manažérskeho informačného systému pre ODA. Zavedenie informačného systému umožňuje možnosť sledovania cash flow v rámci organizácie a prechod na vyrovnaný rozpočet v roku 2011. Objem vyplatených finančných prostriedkov pre projekty rozvojovej a humanitárnej pomoci kladie zvýšené nároky na riadenie, kontrolu a evaluáciu projektov. Kým v roku 2008 bolo vyplatených 3,938 mil eur, v roku 2009 to bolo 5,317 mil eur a v roku 2010 až 6,541 mil eur. V budúcnosti bude potrebné najmä personálne posilnenie kontroly, monitorovania a evaluácie projektov v rámci agentúry. Na základe výsledkov činnosti organizácie v roku 2010 možno konštatovať, že SAMRS plní náročné úlohy súvisiace s odborným riadením, realizáciou a kontrolou dvojstrannej a humanitárnej rozvojovej pomoci a je pripravená k uplatňovaniu ďalších medzinárodne overených foriem rozvojovej spolupráce tak, aby oficiálna rozvojová pomoc SR bola efektívna a transparentná a aby SR zaujala pevné miesto v medzinárodnej skupine donorov.

Niektoré služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: účtovníctvo projektov, správa internetovej stránky a práca s verejnosťou, administratívne práce, upratovanie priestorov, BOZP, účtovníctvo organizácie, právne služby, informačný systém, údržba softvéru. Hlavné činnosti organizácie boli vykonávané v zmysle zmluvy so zriaďovateľom a schváleného NP ODA 2010. V porovnaní s rokom 2009 bol znížený počet krajín, ktorým bola poskytnutá oficiálna rozvojová pomoc zo 14 na 10 (bez mikrograntov). Najviac projektov bolo zameraných na podporu budovania demokracie, trhového prostredia a občianskej spoločnosti v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu (Moldavsko, Gruzínsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina). Pridaná hodnota slovenskej rozvojovej pomoci je viditeľná aj v oblasti vzdelávania (Afganistan, Keňa, Sudán), poľnohospodárstva a zdravotníctva (Keňa). Samostatnú oblasť tvoria projekty prispievajúce k adaptácii a zmierneniu klimatických zmien v Keni a Srbsku. V oblasti bilaterálnej pomoci je potrebné v budúcnosti ešte viac znížiť počet cieľových krajín a zamerať sa na tie teritoriálne a sektorové oblasti, kde vie Slovenská republika poskytnúť

25


7

26


Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie Hlavné skupiny užívateľov výstupov SAMRS sú subjekty registrované v SR, predovšetkým mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, podnikateľské subjekty a samosprávy. Podrobný prehľad ich zapojenia do rozvojovej spolupráce realizovanej prostredníctvom SAMRS je uvedený v predchádzajúcich častiach, najmä v súvislosti s realizáciou projektov. Ďalším odberateľom výstupov organizácie je MZV SR, pre ktoré SAMRS pripravuje podklady pre strategické, koncepčné a legislatívne zámery (NP ODA 2010, Komunikačná stratégia, MoU s Platformou MVRO, Zákon o dotáciách a Výnosy o poskytovaní dotácií pre ODA a pod.).

27

7


8

28


8

Príloha

Prehľad projektov realizovaných v roku 2010 Srbsko

partnerom, spracovali podklady pre Technický návrh projektového riešenia veterného parku v oblasti mesta Vršac, ako aj podklady pre Feasibility Study veterného parku. Lokalita mesta Vršac je po skončení projektu vhodná a pripravená pre farmu veterných elektrární. Vytvorili sa podmienky pre ďalší rozvoj regiónu a v jeho okolí sa poskytol priestor pre investorov na vybudovanie priemyselného parku a veterných elektrární, čím by vznikli nové pracovné príležitosti.

Názov projektu: Lepšia infraštruktúra pre lepší život v Bečeji Miesto realizácie: Bečej Realizátor: ZVARMONT s.r.o. Rozpočet projektu: 228 309,00 EUR Z toho ODA SR: 228 309,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2007 – november 2010 Cieľom projektu bolo pomôcť mestu Bečej s rekonštrukciou tepelnej infraštruktúry, čím by sa dosiahla zväčšená efektívnosť vykurovania, významné energetické úspory a menšie náklady na opravy. Po výrobe potrubia a jeho dopravení do obce Bečej sa pristúpilo k samotnej rekonštrukcii. Spracovali sa pravidlá vykonávania a zaškolenie robotníkov vrátane odskúšania potrubia. Počas trvania projektu bol vymenený vykurovací systém dlhý asi 800m a zároveň rozšírená jeho kapacita. Rekonštrukcia vytvorila oveľa lepšie podmienky pre zásobovanie vykurovaním a zredukovala straty teploty a vody. Nové potrubie bolo zhotovené s lepšou izoláciou, vyššieho štandardu s alarmovým systémom.

Názov projektu: Cestou vzdelávania – podpora rozvoja regionálneho podnikania Miesto realizácie: Niš, Sremska Mitrovica, Požarevac, Kovačica, Kikinda Realizátor: SOPK – Žilinská regionálna komora Rozpočet projektu: 106 401,44 EUR Z toho ODA SR: 104 071,23 EUR Doba realizácie projektu: november 2008 – október 2010 Projekt sa orientoval na podporu podnikateľských organizácii a posilnenie ich ľudských kapacít. Za účelom rozvoja regionálneho podnikania a vytvorenia konkurencieschopného trhovo zameraného podnikateľského prostredia boli do projektu zapojení pracovníci obchodných a priemyselných komôr, asociácií, zväzov podnikateľského sektora. Transfer skúseností Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá projekt realizovala, sa uskutočnil vo forme seminárov. Slovenskí experti prednášali o možnostiach získania európskych fondov, predstavili regionálnu politiku EÚ, strategické dokumenty a ďalšiu európsku legislatívu. Zároveň účastníkov oboznámili s najvýhodnejšími formami podnikania pre malých a stredných podnikateľov a so možnosťami využitia regionálneho potenciálu. Významnou súčasťou projektu bola platforma bilaterálnych podnikateľských branžových fór, Slovensko-srbská hospodárska konferencia a Srbsko-slovenská hospodárska konferencia. V rámci projektu sa uskutočnilo aj 5-dňové školenie pracovníkov regionálnych obchodných komôr, samosprávy, organizácií a ministerstiev Srbska na Slovensku.

Názov projektu: Skvalitnenie vody v okrese Báč Miesto realizácie: Báč, Selenča Realizátor: AISA s.r.o. Rozpočet projektu: 232 184,49 EUR Z toho ODA SR: 232 184,49 EUR Doba realizácie projektu: december 2007 – november 2010 Pred začiatkom projektu nedosahovala pitná voda v okrese Báč štandardné hygienické kritériá. Na zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov okresu bolo nevyhnutné vymeniť celú vodovodnú sieť a inštalovať filtračné zariadenie. Firma AISA s.r.o. zabezpečila výmenu potrubia v meste Báč a nainštalovala zariadenia na prečistenie vody v meste Selenča. Názov projektu: Rozvoj a modernizácia infraštruktúry pomocou obnoviteľných zdrojov energie - veterných elektrární Miesto realizácie: Vršac Realizátor: Gramont s.r.o. Rozpočet projektu: 225 279,16 EUR Z toho ODA SR: 225 279,16 EUR Doba realizácie projektu: december 2007 – november 2010 Srbsko ako potenciálna členská krajina EÚ sa snaží vo svojom vlastnom záujme plniť stratégie, ktoré sú v súčasnosti záväzné pre plnohodnotných členov EÚ. Jednou z nich je aj stratégia, ktorá stanovuje využívať vietor pre výrobu elektrickej energie. Realizátori projektu, firma Gramont s.r.o. spolu so srbským

Názov projektu: Naše Srbsko Miesto realizácie: Belehrad Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 106 033,99 EUR Z toho ODA SR: 95 988,68 EUR Doba realizácie projektu: november 2008 – november 2010 Cieľom projektu bolo prostredníctvom rozvoja korporatívneho dobrovoľníctva posilniť medzisektorové partnerstvá a rozvoj komunít v Srbsku. Nadácia Pontis vyškolila kapacity

29


svojho srbského partnera – mimovládnu organizáciu Smart Kolektiv, v oblasti firemného dobrovoľníctva. Spoločne založili srbskú skupinu ENGAGE, združujúcu firmy, ktoré chcú zapájať svojich zamestnancov do pomoci komunite. V júni v rokoch 2009 a 2010 spoločne usporiadali verejné podujatie dobrovoľníkov Náš Belehrad. Tretí ročník podujatia bude zorganizovaný aj po ukončení projektu, v júni 2011.

spoločnosťou PLASTIKA a.s., prispieva k zlepšeniu kvality života občanov Kovačice. Vytvorí podmienky pre spoločensko-ekonomický rozvoj prostredia a umožní lepšie podmienky pre život – najmä mladým generáciám, čím sa môže predísť ich odchodu do veľkých urbanizovaných stredísk. Názov projektu: Slnečná energia pre Vojvodinu Miesto realizácie: Zrenjanin Realizátor: Thermosolar, a.s. Rozpočet projektu: 259 261,31 EUR Z toho ODA SR: 216 007,97 EUR Doba realizácie projektu: apríl 2009 – december 2010 Cieľom projektu bolo zmodernizovať lokálnu energetickú infraštruktúru. Vďaka projektu boli vo všeobecnej nemocnici a stredoškolskom internáte v meste Zrenjanin nainštalované slnečné kolektory, tepelné výmenníky a kompletné zariadenie pre solárny ohrev teplej úžitkovej vody

Podujatia Náš Belehrad sa v roku 2010 zúčastnilo 350 dobrovoľníkov z 10 firiem

Zrenjaninská nemocnica ušetrí vďaka slnečným kolektorom ročne 15 000 eur

Názov projektu: Mladí mladým Miesto realizácie: Novi Sad Realizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Rozpočet projektu: 83 810,00 EUR Z toho ODA SR: 83 810,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2009 – jún 2010 Cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, sociálneho oživenia a rozvoja regiónov. Išlo o zvýšenie kompetencií v oblasti vzdelávania dospelých, ako dôležitého nástroja sprostredkovania získaných vedomostí a zručností ostatným mladým ľuďom v Srbsku. Počas projektu bolo vyškolených 45 mladých ľudí v kľúčových zručnostiach, v informačných technológiách a v projektovom manažmente. Názov projektu: Výstavba čističky a prvej fázy kanalizačnej siete pre mesto Kovačica Miesto realizácie: Kovačica Realizátor: PLASTIKA a.s. Rozpočet projektu: 269 224,01 EUR Z toho ODA SR: 223 846,92 EUR Doba realizácie projektu: február 2009 – február 2012 Okresné mesto Kovačica do začiatku projektu nemala vybudovanú čističku odpadových vôd dokonca ani kanalizáciu odpadových vôd. Vystupujúce podzemné vody aj pri menších zrážkach spôsobovali záplavy väčších častí mesta. Absencia systému odpadových vôd zapríčiňovala problémy s kontamináciou životného prostredia, problémy s pitnou vodou ako aj s kvalitou života obyvateľstva. Vybudovaním kompletného potrubia pre odpadovú vodu, spolu s pripojením na domácnosti, čističkou odpadových vôd, zberačom a vodnými čerpadlami projekt spomínané problémy vyriešil. Kapacita čističky je v súčasnosti 1400 domácností, pričom existuje možnosť jej zvýšenia. Projekt, realizovaný

Názov projektu: Sprievodca Európskou úniou. Edícia manuálov politík, legislatívy a štandardov EÚ Miesto realizácie: Belehrad Realizátor: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Rozpočet projektu: 106 401,44 EUR Z toho ODA SR: 104 071,23 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – september 2011 Cieľom projektu je vytvorenie odbornej platformy, ktorá bude zdrojom aktuálnych, užitočných a zrozumiteľných informácií o špecifických aspektoch srbskej integrácie do EÚ. V rámci budovania kapacít ľudských zdrojov bude vytvorená edícia Manuálov európskej politiky a legislatívy. Edícia manuálov bude pozostávať z prehľadu legislatívy, príkladov z praxe a slovníka základných pojmov prvých piatich zvolených 30


oblastí (poľnohospodárstvo, životné prostredie, obchod, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, energetika). Na ich vypracovaní sa budú podieľať vybraní editori a výskumné tímy, ktorí sa zúčastnili školenia na Slovensku. Počas školenia sa zapojili do každodennej práce v Publikačnom centre RC SFPA – realizátor projektu, aby získali základné know-how o štruktúre publikácie tohto typu. Edície Manuálov politík, legislatívy a štandardov EÚ budú prezentovať a zároveň vysvetľovať jednotlivé aspekty politiky EÚ a súvisiacich politík a budú slúžiť aj ako edukačný materiál pre srbskú štátnu správu, legislatívne orgány, politikov, médiá, expertov a širokú verejnosť. Napomôžu k vytvoreniu širokej základne pre „kvalifikovanú“ podporu členstva Srbska v EÚ. Srbským partnerom projektu je Európske hnutie v Srbsku.

najvýraznejšie boli nedostatky spojené s distribúciou pitnej vody. Vďaka projektu bola vybudovaná 3,1 kilometrová magistrálna vetva vodovodného potrubia, ktorá zabezpečila prepojenie mesta Subotica so sídliskom v meste Palić, ktorému tak bol zabezpečený prístup ku kvalitnejšej vode. Magistrálny vodovod súčasne prechádza komerčnou zónou. Vďaka novému vodovodu prišlo do oblasti viacero zahraničných investorov. Názov projektu: Výstavba kanalizačného systému v meste Hajdušica Miesto realizácie: Hajdušica Realizátor: Aquaflot s.r.o. Rozpočet projektu: 238 800,00 EUR Z toho ODA SR: 198 916,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – február 2011 Srbská Hajdušica dostala vďaka projektu kanalizáciu, ktorá v dedine doteraz nebola. Okrem siete potrubí sa v obci vybudovala aj čistiareň odpadových vôd. Slovenská spoločnosť Aquaflot spol. s r.o., realizátor projektu, poskytla obci kompletnú technológiu. Lokálny partner, Obec Plandište, poskytla technické zariadenia, zabezpečila stavebné a montážne práce ako aj celkový dozor nad projektom. V konečnej fáze bolo vybudovaných približne 3,5 km potrubia odpadových vôd. Zároveň boli vyškolení 4 ľudia pre prácu s čističkou odpadových vôd. Projekt výrazne prispel k zlepšeniu životných podmienok v miestnej komunite. Zároveň podporí ochranu vodných a prírodných zdrojov v oblasti.

Názov projektu: Vybudovanie systému ekologickej poľnohospodárskej výroby na EÚ úrovni v Srbskej republike Miesto realizácie: Belehrad Realizátor: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Rozpočet projektu: 149 235,80 EUR Z toho ODA SR: 149 235,80 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – september 2011 Projekt predpokladá spracovanie srbského zákona a jeho vykonávacieho predpisu o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Počas projektu bude založená inšpekčná organizácia pre výkon inšpekcie všetkých typov výrobcov a vydávanie biocertifikátov na srbské ekologické produkty. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, realizátor projektu, sprostredkuje srbskému partnerovi know-how, vedomosti a skúsenosti slovenských odborníkov vykonávajúcich tieto funkcie v SR. Projekt výrazne pomôže pri integrácii Srbska do EÚ v oblasti splnenia podmienok ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Názov projektu: Zlepšenie dodávky pitnej vody v okrese Negotin Miesto realizácie: Šarkamen, okres Negotin Realizátor: VIVA AQUA, s.r.o. Rozpočet projektu: 270 920,20 EUR Z toho ODA SR: 222 964,94 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – apríl 2011 V okrese Negotin bol podobne ako v iných okresoch Srbska, veľký problém s pitnou vodou. Voda nespĺňala normy stanovené pre kvalitu a kvantitu pitnej vody. Projekt zabezpečil výmenu vodovodnej siete a inštalácie filtračných zariadení v celom okrese. V meste Negotin boli nahradené azbesto-cementové a oceľové pozinkované potrubie, ktoré pôsobili agresívne na ľudské zdravie. V obci Šarkamen bolo nainštalované zariadenie na prečisťovanie vody a vybudovaná výskumno – ťažobná studňa. Projekt zabezpečil zlepšenie dodávky pitnej vody v celom okrese Negotin.

Názov projektu: Kvalitný vodovod - rozhodujúca podmienka ekonomického a ekologického rozvoja obce Novo Miloševo Miesto realizácie: Novo Miloševo Realizátor: Obec Oslany Rozpočet projektu: 191 518,00 EUR Z toho ODA SR: 191 518,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – november 2010 Projekt zabezpečil dobudovanie kvalitnej komunálnej vodovodnej siete v celkovej dĺžke 11 322 metrov. Obec Novo Miloševo dovtedy využívala vodovodné potrubie vyrobené z toxického materiálu (azbest – cement), ktorý je EÚ zakázaný. Okrem toho, vodovodná sieť vykazovala veľké ekonomické straty a distribuovaná voda mala nežiaduce účinky na zdravie miestnej populácie. Dobudovanie vodovodnej siete prispelo k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce, ich zdravia a vytvorilo kvalitné podmienky pre ekonomický rozvoj a rozvoj lokálneho hospodárstva.

Názov projektu: Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad Miesto realizácie: Novi Sad Realizátor: BOVAP Rozpočet projektu: 189 922,00 EUR Z toho ODA SR: 189 922,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – júl 2011 Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pracovné podmienky a pracovné prostredie pracovníkov so zdravotným postihnutím v podniku D.P. DES Novi Sad. Vďaka projektu sa zrekonštruujú a zmodernizujú výrobné priestory, ktoré najviac ohrozujú zdravie týchto, ale aj ostatných pracovníkov podniku.

Názov projektu: Výstavba magistrálneho vodovodu Subotica-Palić Miesto realizácie: Subotica, Palić Realizátor: Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja Rozpočet projektu: 198 410,00 EUR Z toho ODA SR: 198 410,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – január 2011 Okres Subotica má vážne infraštruktúrne problémy, z ktorých

31


Názov projektu: Lokálne samosprávy v Srbsku - Prostredie pre spoluprácu a podnikanie Miesto realizácie: Belehrad, Novi Sad Realizátor: Slovensko-srbská obchodná komora Rozpočet projektu: 146 223,00 EUR Z toho ODA SR: 146 223,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – október 2011 Cieľom projektu je prostredníctvom skúseností slovenských expertov z oblasti manažmentu, práva, ekonómie, fungovania samosprávy na Slovensku podporiť rozvoj trhového hospodárstva v jednotlivých miestnych samosprávach. Zámerom projektu je umožniť srbským podnikom vstúpiť prostredníctvom Slovenska na trhy EÚ, ako aj umožniť slovenským podnikateľom bližšie sa spoznať s podnikateľským prostredím v Srbsku.

Názov projektu: Skúsenosti SR pre európsku integráciu Srbska – grantový program pre mladých analytikov a novinárov Miesto realizácie: Belehrad Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 103 354,00 EUR Z toho ODA SR: 97 954,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2009 – máj 2011 Cieľom projektu je prispieť k zrozumiteľnej komunikácii pozitívnych dopadov a argumentov európskej integrácie Srbska na základe praktických skúseností Slovenska. Pomocou grantov podporí minimálne 12 mladých srbských expertov, analytikov a novinárov. Na základe 2 grantových kôl budú vybraným uchádzačom udelené granty, ktoré im umožnia spracovať „prípadové štúdie“ zo SR na základe ich vnímania aktuálnych potrieb a záujmov dnešného Srbska. Všetky vypracované prípadové štúdie budú publikované na webstránke Nadácie Pontis, ktorá projekt realizuje. Vznikne tak „virtuálna knižnica“ integračných skúsenosti SR pre západný Balkán. Odborným partnerom projektu je Kancelária pre európsku integráciu srbskej vlády, ktorá hodlá jeho výstupy použiť na zlepšenie vlastnej komunikácie s verejnosťou.

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy Gymnázia „20. Oktobar“ Miesto realizácie: Bačka Palanka Realizátor: Pre Rozvoj Rozpočet projektu: 186 416,00 EUR Z toho ODA SR: 186 416,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – október 2011 Projekt plánuje rekonštrukciu gymnázia, ktoré v súčasnosti navštevuje spolu 1250 študentov a pracuje v nej 140 zamestnancov. Vzhľadom k nedostatočným priestorovým kapacitám je vyučovací proces rozvrhnutý do dvoch smien, pričom vyučovacie hodiny sú skrátené. Technický stav budovy je nevyhovujúci a jej súčasný stav nezodpovedá ani hygienickým ani zdravotným normám. Po zostavení funkčného realizačného tímu a spracovaní projektovej dokumentácie stavby sa zrealizoval tender na dodávateľa stavby a pristúpilo sa k samotnej rekonštrukcii – odstráneniu škodlivých materiálov použitých na priečkach budovy, zvýšenie počtu učební o 7, rekonštrukcii starej kotolne a zastrešenie. Slovenský partnerom projektu je občianske združenie Pre Rozvoj.

Názov projektu: Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií Miesto realizácie: Niš Realizátor: Centrum vzdelávania neziskových organizácií Rozpočet projektu: 109 110,00 EUR Z toho ODA SR: 109 110,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2009 – jún 2011 Cieľom projektu je prispieť k budovaniu a zvyšovaniu kapacít vysokých škôl v Srbsku prostredníctvom implementovania know-how, ktoré bolo úspešne aplikované na Univerzite Mateja Bela a Karlovej Univerzite. Jedná sa o štúdium ekonomiky a manažmentu mimovládnych organizácií. Projekt predpokladá vytvorenie novej špecializácie „Ekonomika a manažment MVO“ na Univerzite v Niš a trojsemestrálnu verziu štúdia „Ekonomika a manažment MVO“.

Marína Čipkar: „Na projekte rekonštrukcie gymnázia v Bačskej Palanke som sa zúčastnila na pozícii administrátora a prekladateľa. Je to výnimočná skúsenosť, najprv ohľadom zoznámenia s kolegami zo Slovenska, získala som veľa nových priateľov, zlepšila svoje znalosti slovenského jazyka a gramatiky jazyka, navštívila Slovensko a bola príjemne prekvapená z krajiny, kultúry, zvykov. Získala som aj veľa slovenskej literatúry pre deti a dospelých, ktorá osoží celej mojej rodine a aj príbuzným. Zoznámila som sa s veľmi profesionálnym tímom na slovenskej strane. Videli sme, ako sa robia a vedú projekty v EU, ako je potrebné všetko naplánovať, organizovať, ako je potrebné aj publikovať a archivovať podklady. Videli sme, že dobré idey nemusia zostať len ideami, ale že sa môžu aj realizovať, na všeobecný prospech. Veľmi ma teší, že kolegovia a žiaci Gymnázia 20.oktober si uvedomujú, že celá rekonštrukcia, čo sa koná, je dar od Slovenskej republiky a slovenského národa.

32


Názov projektu: Love (Líderstvo- Odbornosť- VíziaEfektívnosť) v regióne Timok Miesto realizácie: región Timok Realizátor: Karpatský rozvojový inštitút Rozpočet projektu: 127 557,00 EUR Z toho ODA SR: 124 767,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – júl 2011 Srbská republika kladie v poslednom čase dôraz na riešenie problémov regionálnych disparít. Prijala Národnú stratégiu trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. Projekt priamo reaguje na výzvy a problémy definované v tomto dokumente a jeho cieľom je prispieť k jej aplikácii na území regiónu Timok. Karpatský rozvojový inštitút, realizátor projektu, pomáha vytvoriť odbornú skupinu pre rozvoj regiónu s celkovým počtom 20-24 odborníkov. Tí sa stanú základnými nositeľmi projektových ideí a získaných vedomostí, ktoré v budúcnosti využijú pri iniciovaní, koordinovaní a manažovaní rozvojového procesu v regióne. Spolu s regionálnou agentúrou pre rozvoj východného Srbska RARIS bola v rámci projektu vytvorená Rozvojová stratégia regiónu Timok. Projekt súčasne poskytne možnosť, aby sa prostredie pre realizáciu rozvojového smerovania regiónu Timok postupne aplikovalo aj v ostatných srbských regiónoch. Inštitúciou, ktorá by mala zabezpečiť ďalšiu udržateľnosť a využiteľnosť projektových výstupov je aj Ministerstvo hospodárstva a regionálneho rozvoja, ktoré bude tieto výstupy aplikovať aj na národnú úroveň. Informácie o projekte s televíznym spotom o rozvojovej stratégii možno nájsť na stránke: http://www.kri.sk/aktivity/prenos_ved_zruc_von_a_dnu/love/

pomerne vysoká (cez 80%). Táto podpora je však založená na presvedčení, že členstvo v EÚ bude všeliekom na nízku životnú úroveň v krajine. Absentuje štruktúrovaná diskusia o otázkach týkajúcich sa reforiem a integračného procesu do EÚ. Rozhodovací proces sa spolu s implementáciou odohráva prevažne medzi politickými predstaviteľmi a Úradom vysokého predstaviteľa (OHR). Projekt prispel k posilneniu kapacít Bosny a Hercegoviny v rámci integračného procesu do EÚ. Úspešné modely Národného konventu o EÚ na Slovensku a v Srbsku, navyše oba vytvorené v podobných podmienkach, nepochybne prispeli k rozvoju partnerstiev a spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami, vládnymi štruktúrami, politickými stranami a súkromným sektorom. Princíp partnerstva medzi vládou a ostatnými segmentmi spoločnosti dodal rokovaniam s EÚ vyššiu legitimitu, pomohol identifikovať skutočné národné záujmy a pripravovať národné pozície počas rokovaní. Zámerom projektu bola tiež distribúcia odborných informácií plynúcich z výstupov pracovných skupín medzi širokú verejnosť. Projekt tiež podnietil priamy, transparentný a otvorený dialóg medzi cieľovými skupinami, ako aj poskytol im odborné informácie a spätnú väzbu od rôznych záujmových a lokálnych organizácií. Názov projektu: Pomoc Bosne a Hercegovine pri reforme trhu s elektrickou energiou v súlade s požiadavkami EÚ Miesto realizácie: Banja Luka Realizátor: KPMG, s.r.o. Rozpočet projektu: 278 953,00 EUR Z toho ODA SR: 181 093,00 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – september 2010 Projekt nadväzoval na výsledky a odporúčania štúdie financovanej Svetovou bankou (Energy Sector Study BIH). Prebehla analýza existujúcej legislatívy Bosny a Hercegoviny a diskusie s expertmi partnera na problematiku energetiky. Na základe porovnávacej analýzy boli súčasné návrhy zákonov porovnané so štandardnou európskou legislatívou a návrhy zákonov boli detailne pripomienkované. Prenos slovenských znalostí sa uskutočnil formou prezentácií a seminárov. Semináre boli zamerané na problematiku otvárania trhu s elektrinou, tržné subjekty a prístup tretích strán. Projekt sa tiež venoval obnoviteľným zdrojom energie.

Názov projektu: Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku Miesto realizácie: Stamnica, Subotica, Kragujevac Realizátor projektu: Thermosolar s.r.o. Rozpočet projektu: 179 105,28 EUR Z toho ODA SR: 160 662,78 EUR Doba realizácie projektu: január 2011 – december 2011 Cieľom projektu je inštalácia slnečných kolektorov v troch objektoch, ktoré sú určené pre deti a mládež. Využívaním slnečných kolektorov dôjde k energetickým úsporám, pričom ušetrené náklady môžu byť využité na ďalší rozvoj a modernizáciu zariadení pre hendikepované deti. Projekt prispieva v boji proti zmene klímy, smeruje k zlepšeniu infraštruktúry a bezpečnosti dodávok energie, zníženiu energetických nákladov a ochrane životného prostredia. Firma Thermosolar s.r.o. na projekte spolupracuje s Ministerstvom práce a sociálnej politiky Srbskej republiky.

Názov projektu: Vybudovanie technickej infraštruktúry s cieľom zefektívnenia činností v oblasti poskytovania komunálnych služieb Miesto realizácie: Dištrikt Brčko Realizátor: ICZ Slovakia, s.r.o. Rozpočet projektu: 235 193,00 EUR Z toho ODA SR: 186 315,00 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – september 2010 Cieľom projektu bolo implementovať moderné technologické riešenia, ktoré by zefektívnili riadenie údržbových a poruchových služieb pri odstraňovaní porúch distribučných sietí pitnej vody a elektrickej energie. Mestu Brčko dodala spoločnosť ICZ Slovakia, s.r.o. technicko-technologického riešenie (Mobile Field Force), ktoré je založené na dispečerskom riadení prác v teréne. Toto riešenie umožní rýchlejšie predávanie informácii o vzniku poruchy od okamihu príjmu hlásenia poruchy až po vyslanie poruchovej služby na miesto incidentu s podporou presnej lokalizácie

Bosna a Hercegovina Názov projektu: Národný konvent o EÚ v Bosne a Hercegovine Miesto realizácie: Sarajevo Realizátor: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Rozpočet projektu: 112 763,06 EUR Z toho ODA SR: 112 763,06 EUR Doba realizácie projektu: október 2008 – jún 2010 V Bosne a Hercegovine je podpora integrácie do EÚ

33


Realizátor: Slovenská Atlantická Komisia Rozpočet projektu: 198 472,50 EUR Z toho ODA SR: 188 545,24 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – november 2011 Hlavným problémom, ktorému Bosna a Hercegovina v súčasnosti čelí v súvislosti s integračným procesom, je nedostatočný pokrok v reformách zameraných na zvýšenie úrovne demokracie, efektívnosti a transparentnosti centrálnych vládnych inštitúcií. Celkovým cieľom projektu je podpora budovania demokratických inštitúcií a zlepšenia vlády na centrálnej úrovni prostredníctvom transferu unikátneho know how, ktoré Slovensko nadobudlo počas prípravy a uskutočňovania tých reforiem, ktoré boli požadované zo strany EÚ a NATO v predvstupovom období. Prostredníctvom tréningov a konzultácií s relevantnými štátnymi zamestnancami bude vypracovaná analýza a štúdia s konkrétnymi odporúčaniami. Na základe využitia slovenskej skúsenosti bude vytvorené funkčné softvérové riešenie so základnou funkcionalitou. Projekt sa zameriava na zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva obrany a Ministerstva pre zahraničný obchod a ekonomiku Bosny a Hercegoviny.

miesta a činnosti, ktorú je potrebné zabezpečiť. Výrazným prínosom projektu je optimalizácia časovej odozvy týkajúcej sa odstránenia poruchy alebo riešenia požiadaviek zo strany obyvateľov mesta Brčko. Počas projektu boli zaškolení aj 4 dispečeri podniku. Názov projektu: Development of Earthquake Monitoring Infrastructure for Bosnia and Herzegovina Miesto realizácie: Banja Luka, Sarajevo Realizátor: Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Rozpočet projektu: 106 678,00 EUR Z toho ODA SR: 99 578,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – február 2011 Bosna a Hercegovina sa nachádza v jednej zo seizmicky najaktívnejších oblastí v Európe. Zemetrasenia a s nimi spojené ohrozenie výrazne ovplyvňujú spoločnosť v krajine a vyžadujú opatrenia, ktoré by zvýšili pripravenosť krajiny na silné zemetrasenie. V rámci projektu boli na seizmických staniciach nainštalované monitorovacie zariadenia, ktoré vedia zemetrasenia včas a presne lokalizovať a určiť ich veľkosť. Dlhodobým využívaním údajov získaných z monitorovacieho systému a ich následným využitím pri projektovaní konštrukcií budov pripraví krajinu na potenciálne nebezpečné zemetrasenie.

Názov projektu: EÚ v škole Miesto realizácie: Tuzla Realizátor: Centrum pre európsku politiku Rozpočet projektu: 159 766,80 EUR Z toho ODA SR: 151 737,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2011 – október 2012 Projekt vzdelávania učiteľov v kantone Tuzla predstavuje pilotný projekt pre implementáciu tém európskej integrácie do stredoškolských osnov v celej krajine. V kantone Tuzla v spolupráci s 18 učiteľmi a metodikmi bude počas seminárov a workshopov spoločne vytvorený metodický materiál – pracovné listy. Pracovné listy budú obsahovať jednak faktické informácie, ale aj návrhy adekvátnych metodík pre stredoškolské vyučovanie. Účastníci vzdelávacieho programu sa tak stanú spoluautormi textov šitých na mieru na podmienky stredných škôl v krajine.

Názov projektu: Centrum pomoci pre ženy v Srebrenici Miesto realizácie: Srebrenica Realizátor: Nadácia Pomocné ruky Rozpočet projektu: 173 998,00 EUR Z toho ODA SR: 163 748,00 EUR Doba realizácie projektu: február 2010 – december 2011 Hlavným cieľom projektu je zlepšiť postavenie žien na trhu práce v okrese Srebrenica, ktorý patril medzi vojnou najviac postihnuté oblasti. Nadácia pomocné ruky vybudovala v meste Srebrenica Centrum pomoci pre ženy. V centre bude okrem iného zriadená aj chránená dielňa, kde bude ženám zabezpečená pracovná terapia. Práca v dielni povedie k zlepšeniu finančnej situácie žien. Názov projektu: Podpora systému sociálnej ochrany Miesto realizácie: Banja Luka Realizátor: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Rozpočet projektu: 148 225,00 EUR Z toho ODA SR: 148 225,00 EUR Doba realizácie projektu: október 2010 – október 2011 Projekt sa snaží prispieť k podpore rozvoja systému sociálnej ochrany prostredníctvom vypracovania návrhu na strategické riešenie legislatívy v tejto oblasti a tiež prenosom slovenských skúseností so systémom v oblasti sociálnej ochrany. Projekt podporuje prebiehajúcu sociálnu reformu tým, že nadväzuje na práce, ktoré sú vykonávané v oblasti aproximácie práva s právom EÚ. Zároveň sa prispeje k analýze vzdelávacích potrieb sociálnych pracovníkov a bude vypracovaný program vzdelávacieho kurzu pre sociálnych pracovníkov. Na projekte spolupracuje Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej ochrany Republiky Srbskej.

Vojnový konflikt v Bosne a Hercegovine skončil pred 15 rokmi, no dôsledky i naďalej pretrvávajú

Názov projektu: Zvýšenie odbornosti kľúčových skupín vládnych zamestnancov pôsobiacich v oblasti prípravy euroatlantickej integrácie Miesto realizácie: Sarajevo

34


Názov projektu: Rovnaké pracovné príležitosti a živobytie pre Bosniakov, Srbov i Chorvátov postihnutých po výbuchu nášľapných mín - „OVOCIE nie MÍNY“ Miesto realizácie: okres Gradačac, Lopare, Orašje Realizátor: Národné centrum pre rovnosť príležitostí Rozpočet projektu: 217 105,92 EUR Z toho ODA SR: 206 236,82 EUR Doba realizácie projektu: január 2011 – december 2012 Zámerom projektu je poskytnúť pracovné príležitosti a zvýšiť kapacity zdravotne postihnutých ľudí po mínovej nehode s cieľom prispieť ku procesu ich samozamestnávania v ekologickej poľnohospodárskej produkcii. Projekt prehlbuje integráciu zdravotne postihnutých ľudí bez rozdielu či sú Chorváti, Srbi alebo Bosniaci.

a odporúčaní. Projekt bol veľkým prínosom pre Ministerstvo vnútra a verejnej správy Čiernej Hory, ktoré na základe výsledkov analýzy získalo sadu odporúčaní pre realizáciu užitočných intervencií pri budovaní kapacít miestnych samospráv. Zároveň bol implementovaný pilotný procesný a organizačný audit v meste Podgorica. Názov projektu: Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva v Čiernej Hore, Macedónsku a Bosne a Hercegovine Miesto realizácie: Podgorica Realizátor: ASTRAIA, s.r.o. Rozpočet projektu: 216 057,00 EUR Z toho ODA SR: 179 934,00 EUR Doba realizácie projektu: marec 2010 – december 2011 Projekt napomáha pri budovaní kapacít pre implementáciu systému manažérstva kvality (QMS) a environmentálneho manažérskeho systému (EMS) prostredníctvom série teoretických tréningov a praktickej implementácie systémov v pilotných podnikoch v Čiernej Hore, Macedónsku, Bosne a Hercegovine. Zaškoľujú sa viacerí odborníci, ktorí budú schopní v pozícii konzultanta, lektora alebo audítora pomáhať miestnym subjektom pri implementácii a príprave na certifikáciu QMS a EMS. Projekt realizuje slovenská spoločnosť ASTRAIA v spolupráci s Ekonomickou komorou Čiernej Hory.

Názov projektu: Fondy Európskej únie a ich efektívne využitie v Bosne a Hercegovine Miesto realizácie: Sarajevo Realizátor: Agentúra Euroformes Rozpočet projektu: 177 251,75 EUR Z toho ODA SR: 168 389,16 EUR Doba realizácie projektu: február 2011 – január 2012 Cieľom je rozvíjať európske povedomie medzi občanmi Bosny a Hercegoviny a zviditeľnenie politiky Európskej únie. Prioritne sa bude venovať príprave na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. V úvodnej fáze projektu bude zorganizovaná konferencia, ktorej hlavným cieľom bude odovzdať skúseností Slovenska z prípravy kapacít na efektívne rokovania s EÚ a na využívanie finančnej pomoci z EÚ. Výstupom z konferencie bude zborník prezentácií „Dobré skúsenosti z čerpania finančných prostriedkov EÚ v rámci predvstupových, štrukturálnych fondov a komunitárnych programov“. Počas projektu bude vyškolených 15 budúcich školiteľov v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ a 45 potenciálnych projektových manažérov, ktorí budú schopní samostatne vyhľadať príslušný finančný program, na základe neho vypracovať projektový návrh.

Macedónsko Názov projektu: Zodpovedné podnikanie ako nástroj dlhodobej udržateľnosti macedónskych komunít Miesto realizácie: Skopje Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 142 560,65 EUR Z toho ODA SR: 93 968,07 EUR Doba realizácie projektu: december 2008 – august 2010 Cieľom projektu bola uskutočniť zmenu v postoji zainteresovaných strán k problémom, ktorými macedónska spoločnosť prechádza. Využilo sa na to know-how Nadácie Pontis v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Projekt prispel macedónskej občianskej spoločnosti pri riešení kľúčových problémov, a to prostredníctvom poskytovania nástrojov na dialóg medzi mimovládnymi organizáciami, firmami, firemnými združeniami a miestnymi samosprávami využívajúc slovenské vedomosti z oblasti zodpovedného podnikania. Vďaka projektu bolo v Macedónsku založené združenie Business Leaders Forum. Posilnené boli kapacity Centra pre inštitucionálny rozvoj, miestneho partnera. Centrum v spolupráci s Nadáciou Pontis založilo ceny pre najlepšie aktivity firiem v oblasti firemnej filantropie v Macedónsku.

Čierna Hora Názov projektu: Budovanie kapacít miestnej samosprávy v Čiernej Hore Miesto realizácie: Podgorica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Golubovci, Herceg Novi, Kolasin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Pluzine Realizátor: CENTIRE, s.r.o Rozpočet projektu: 122 150,30 EUR Z toho ODA SR: 99 256,99 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – jún 2010 Projekt bol zameraný na zvýšenie efektivity a budovanie kapacít miestnych samospráv v Čiernej Hore, zlepšenie organizačnej práce 21 samospráv, vybudovanie zručností kľúčových zamestnancov v projektovom manažmente a zvýšenie povedomia širokej a odbornej verejnosti o tzv. osvedčených postupoch v miestnej samospráve. Pomocou mapovania existujúcej organizačnej štruktúry a jej prepojenia na organizačné procesy sa vytvoril návrh optimalizačného modelu

Názov projektu: Posilnenie MSP – cesta k hospodárskemu rastu a integrácii s EÚ Miesto realizácie: Skopje Realizátor: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava Rozpočet projektu: 112 949,00 EUR Z toho ODA SR: 109 169,00 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – september 2011 Cieľom projektu je poskytnúť macedónskym partnerom

35


Gruzínsko

slovenské skúsenosti s integráciou do EÚ, rozvojom trhového a podnikateľského prostredia. Počas trvania projektu prebieha analýza podnikateľského prostredia v Macedónsku a identifikácia bariér podnikania a ekonomického rastu. Zúčastnené strany spoločne vypracovali návrhy na elimináciu týchto bariér. Návrhy zároveň obsahujú aj možnosť využitia európskych fondov a konkrétne opatrenia, ktoré umožnia macedónskym firmám nadviazať kontakty a spoluprácu so zahraničnými firmami. Výsledky analýzy podnikateľského prostredia sa využijú v „Podnikateľskom info centre“, ktorý vytvorila Macedónska hospodárska komora. V rámci projektu sa školia pracovníci, ktorí v centre budú záujemcom poskytovať informácie o založení podniku, možnosti získania financovania, konzultácie k príprave a implementáciu EÚ projektov. Projekt vypracovala Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Macedónskou hospodárskou komorou.

Názov projektu: IDP kluby mládeže – podpora a ďalší rozvoj Miesto realizácie: Tbilisi, Tserovani Realizátor: Slovensko-gruzínsky spolok Rozpočet projektu: 140 692,00 EUR Z toho ODA SR: 140 692,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – november 2010 Projekt sa zameriava na rozvoj existujúcich mládežníckych centier v mestách Tbilisi a Tserovani určených pre vnútorne presídlených občanov (IDP) z oblastí Abcházska a Južného Osetska. Počas jedného roka boli mladým utečencom ponúknuté kurzy anglického jazyka, práce na PC, kurzy líderstva, manažmentu konfliktov. Absolvovanie kurzov a tvorivých umeleckých dielní im napomohlo opätovne sa zapojiť do aktívneho života spoločnosti a znížiť tak mieru ich sociálneho vylúčenia. Zo 137 mladých ľudí zapojených do projektu, 21 začalo štúdium na vysokej škole.

Názov projektu: Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku prostredníctvom transferu know-how zo Slovenska Miesto realizácie: Skopje Realizátor: Podnikateľská aliancia Slovenska Rozpočet projektu: 89 803,00 EUR Z toho ODA SR: 89 402,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – marec 2011 Súkromný sektor predstavuje kľúčový prvok pri zvyšovaní hospodárskeho rastu krajiny a redukovaní chudoby v nej. Podnikateľská aliancia Slovenska, realizátor projektu, sa rozhodla zlepšiť stav podnikateľského prostredia v Macedónsku. Počas projektu uskutočnila transfer svojho organizačného know-how, ako aj ďalších odborných vedomostí o špecifických reformách podnikateľského prostredia, ktoré boli implementované na Slovensku. Takýto záber poznatkov vytvára efektívnejší tlak na macedónsku vládu, aby došlo k úprave legislatívy smerom k opatreniam pre vyšší hospodársky rast a lepšie podmienky pre zvýšenie zamestnanosti. V rámci projektu boli monitorované zmeny v podnikateľskom prostredí a to najmä nástrojmi využívanými na takéto účely na Slovensku, akými sú Index podnikateľského prostredia a Audit podnikateľského prostredia. Projekt prispieva k posilneniu pôsobnosti macedónskej podnikateľskej aliancie, ktorá je partnerom projektu.

V Gruzínsku evidujú približne 247 000 vnútorne presídlených osôb. Aj v súčasnosti väčšina z nich býva v utečeneckých táboroch Jedným z nich je aj IDP tábor v meste Tserovani.

Eliso Kakhiani, matka účastníka kurzu Konstantine Jobava: „Chcela by som sa Vám úprimne poďakovať za možnosť, ktorú ste ponúkli môjmu synovi. Šancu zapojiť sa do projektu dostal v čase, keď sa formuje jeho osobnosť fyzicky aj duchovne. Urobili ste to, čo sme my, jeho rodina, neboli schopní uskutočniť v dôsledku zlých sociálnych a ekonomických podmienok.“

Názov projektu: Zlepšenie životných a environmentálnych podmienok obyvateľov mestskej časti Novo Selo – Kolešino, Macedónsko - dokončenie Miesto realizácie: Novo Selo - Kolešino Realizátor: M.L.V. shoes, s.r.o. Rozpočet projektu: 224 922,00 EUR Z toho ODA SR: 224 922,00 EUR Doba realizácie projektu: máj 2010 – október 2010 Poskytol 500 obyvateľom časti Novo Selo-Kolešino zlepšenie situácie v oblasti odpadového hospodárstva. Hlavným výstupom bola dodávka čistiacej stanice odpadových vôd, vrátane inštalácie, zaškolenia, obsluhy a rekultivácie okolia. Projekt prispel k zlepšeniu environmentálnych aspektov dotknutého územia a podporil trvalo udržateľný rozvoj regiónu Macedónska. Dokončenie výstavby čistiarne odpadových vôd sa uskutočnilo pri plnom využití rozostavanej stavby, len s minimálnymi úpravami a samozrejme pri dodržaní navrhovaného rozpočtu.

Nino Chikvatia: “Som šťastný, že som mohol byť súčasťou tohto projektu. Navštevoval som kurzy a tréningy, aktívne sa zapájal do letných aktivít. Dokonca som mal možnosť zúčastniť sa výmenného pobytu v Estónsku. Môj život sa veľmi zmenil, zapísal som sa na univerzitu, študujem obchod a ekonómiu. Začal som veriť sebe a v moju schopnosť uspieť. Naučil som sa, ako byť pánom svojho života, ako si usporiadať vzťahy. V súčasnosti sa aktívne zapájam do mládežníckych projektov, aby som mohol pomôcť mladším rozvíjať sa. Teraz skutočne verím, že môžem prispieť k zmene sveta k lepšiemu!“

36


Názov projektu: Podpora procesu zlepšenia manažmentu kvality monitoringu kvality vôd a informačného systému ako nástroja pre rozhodovací proces v politike ochrany vôd v Gruzínsku Miesto realizácie: Tbilisi Realizátor: Environmental Institute, s.r.o. Rozpočet projektu: 142 121,00 EUR Z toho ODA SR: 116 744,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – marec 2011 Projekt nadväzuje na projekt financovaný z programu EuropeAid, EÚ KURA. Špecialisti zo slovenskej spoločnosti Environmental Institute s.r.o. sa zamerali na zlepšenie kvality získavania údajov z monitoringu vôd. Pre laboratórium Národnej agentúry životného prostredia Gruzínska vytvorili príručku systému manažmentu kvality (ISO EN 17025). V rámci projektu bol vyvinutý a implementovaný informačný systém kvality vody spĺňajúci medzinárodné požiadavky. Projekt prispel k zlepšeniu monitoringu kvality vôd, špecificky na rieke Kura. Zlepšil infraštruktúru spracovania a poskytovania presných a správnych informácií v oblasti vodného hospodárstva. O výstupy a výsledky projektu sa zaujímali viaceré krajiny.

Názov projektu: Podpora adaptácie a na mieru šitá pomoc pri integrovaní rodín presídlencov v regióne Khobi v Gruzínsku Miesto realizácie: región Khobi Realizátor: Slovenská katolícka charita Rozpočet projektu: 162 275,02 EUR Z toho ODA SR: 150 165,02 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – december 2011 Slovenská katolícka charita v spolupráci s Ministerstvom pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska vypracuje Stratégiu a Akčný plán riadenia pomoci pre presídlencov na regionálnej úrovni, ktoré prispejú k celkovému zlepšeniu súčinnosti a koordinácie poskytovania pomoci pre presídlencov v Gruzínsku. Súčasťou projektu je aj cielená pomoc pre región Khobi, kde žijú presídlenci z Abcházska. V miestnej časti Torsa sa plánuje výstavba novej vetvy vodovodu, oplotenie, vybudovanie detského ihriska. Presídlencom bude zakúpený traktor s príslušenstvom a náradím, osivom a hnojivom, prebehne školenie. Členovia 22 rodín sa zapoja do poľnohospodárskej výroby, pričom využijú najmä skúsenosti slovenských rodín z obce Lokca, s ktorými nadviažu partnerstvá. Očakáva sa, že tieto aktivity urýchlia ich integráciu do miestnej komunity, podporia ich samostatnosť a zamestnanosť.

Názov projektu: Zníženie vylúčenia marginalizovaných skupín gruzínskych vysídlencov Miesto realizácie: Tserovani, Shavshvebi a Gardabani Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 150 423,00 EUR Z toho ODA SR: 149 723,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – jún 2011 Projekt rieši konkrétne problémy vnútorne presídlených osôb na regionálnej úrovni, hoci tieto problémy majú v Gruzínsku národný charakter. Cieľom projektu je znížiť mieru vylúčenia obyvateľov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v Južnom Osetsku po konflikte z roku 2008. Vnútorne presídleným občanom, ktorí v súčasnosti žijú v komunitách Tserovani, Shavshvebi a Gardabani, boli ponúknuté kurzy praktických zručností, tréningy podnikateľských schopností, boli zapojení do komunitných projektov, počas ktorých sa snažia skvalitniť si život v komunite.

Názov projektu: Riadenie verejných financií na miestnej samosprávnej úrovni v Gruzínsku Miesto realizácie: Kutaisi, Rustavi, Poti, Batumi Realizátor: Asociácia inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe – NISPAcee Rozpočet projektu: 200 645,07 EUR Z toho ODA SR: 190 612,81 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – máj 2012 V rámci projektu bude vypracovaný školiaci modul „Riadenie verejných financií na miestnej úrovni v Gruzínsku“. Modul bude k dispozícii v anglickej a gruzínskej verzii. Počas projektu bude vyškolených 10 gruzínskych školiteľov pripravených viesť ďalšie kurzy o riadení verejných financií na miestnej úrovni založených na princípoch Európskej únie. Vyškolení budú aj 60 finanční úradníci zo 4 miestnych celkov (Kutaisi, Rustavi, Poti, Batumi), ktorí porozumejú princípom riadenia verejných financií v EÚ a ich aplikácii v Gruzínsku. Počas projektu sa vytvorí Sprievodca verejnými financiami pre miestnych úradníkov, ktorý bude aplikovateľný na celé územie Gruzínska. Sprievodcu predstavia počas Národnej konferencie, ktorú usporiada organizácia NALAG v spolupráci so slovenským partnerom projektu NISPAcee.

Názov projektu: Pomoc Gruzínsku a odstraňovanie následkov vojny, prevencia konfliktov na lokálnej úrovni Miesto realizácie: koridor Gori-Tskhinvali, región Shida Kartli, Realizátor: Nádej pre človeka - Na-Čo Rozpočet projektu: 160 700,00 EUR Z toho ODA SR: 139 700,00 EUR Doba realizácie projektu: február 2010 – január 2011 Projekt sa zameriava na zabezpečenie pomoci obyvateľom 30 dedín v regióne Shida Kartli, hraničiacim s južným Osetskom. V oblasti sa nachádza veľké množstvo nevybuchnutých nástražných mín. V rámci projektu je daná lokalita monitorovaná, nebezpečné miesta sú označené výstražnými tabuľkami. Slovenskí experti odovzdali miestnym obyvateľom 4 detektory kovov, ktoré pomáhajú s postupným čistením zamínovaných oblastí. Lokálni partneri boli vyškolení ako poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených výbuchom munície. Vďaka projektu bola pre obyvateľov z oblasti koridoru Gori-Tskhinvali zriadená telefónna linka pomoci.

Moldavsko Názov projektu: Pitná voda pre Dezghinju Miesto realizácie: Dezghinja Realizátor: ADRA Rozpočet projektu: 139 356,00 EUR Z toho ODA SR: 139 356,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – august 2011 Projekt bol zameraný na riešenie problému so zásobovaním pitnou vodou v obci Dezghinja. 37


Názov projektu: Slovensko a európska budúcnosť Moldavska (budovanie kapacít pre dialóg moldavského mimovládneho sektora so štátnou administratívou pre európsku budúcnosť Moldavska) Miesto realizácie: Kišinev Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 117 757,40 EUR Z toho ODA SR: 102 471,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2010 – júl 2012 Cieľom projektu je prispieť k budovaniu kapacít mimovládnych organizácií Moldavska a na základe praktických skúseností Slovenska zlepšiť komunikáciu mimovládneho sektora so štátnou správou o európskej budúcnosti Moldavska. Formou tréningového programu a podpory na realizáciu komunikačnej kampane sa zameriava na mimovládne organizácie zastrešené pod Národnou radou pre participáciu.

Obec Dezghinja, ktorá má vyše päťtisíc obyvateľov, sa nachádza v južnej časti Moldavska v Gagauzskej autonómnej oblasti. Pred slovenským projektom malo z celkového počtu 1 880 bytov a domov priamy prístup k vodovodu len okolo 700. V rámci projektu vyčistili a zrekonštruovali štyri dvadsať rokov nepoužívané artézske studne. Osadili na ne aj nové čerpadlá a armatúru. Výsledkom projektu je tiež 11-kilometrová vodovodná sieť, ktorá pokrýva tri štvrtiny rozlohy obce. V súčasnosti, po ukončení realizácie projektu, má prístup k pitnej vode približne 90 percent obyvateľov obce.

Bielorusko Názov projektu: Podpora transformácie regionálneho podnikateľského prostredia Miesto realizácie: Minsk Realizátor: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilina Rozpočet projektu: 102 216,23 EUR Z toho ODA SR: 102 216,23 EUR Doba realizácie projektu: január 2009 – december 2010 Projekt sa zaoberal budovaním demokratických inštitúcií a trhového prostredia na regionálnej úrovni za pomoci slovenských skúseností z občianskeho a hospodárskeho rozvoja. Počas projektu sa realizovali podnikateľské summity, tlačové konferencie a semináre, ktoré prispeli k upevneniu vzťahov medzi obchodnými komorami Slovenskej republiky a Bieloruska. Viedli tiež k vytvoreniu partnerstiev medzi bieloruskými a slovenskými podnikateľmi. V projekte sa cez semináre preškolilo 227 osôb.

Len 37% obyvateľov obce Dezghinja malo pred slovenským rozvojovým projektom priamy prístup k pitnej vode.

Názov projektu: Zlepšenie a modernizácia programovej rozhlasovej prevádzky štátnej rozvojovej televízie Miesto realizácie: Kišinev Realizátor: Centron Slovakia s.r.o. Rozpočet projektu: 105 062,00 EUR Z toho ODA SR: 100 000,01 EUR Doba realizácie projektu: október 2010 – november 2010 Projekt sa orientoval na zlepšenie a modernizáciu programov televízie a rádia „Moldova 1 TV“, aby spoločnosť Telerádio Moldova mohla pokračovať v jej občianskej úlohe vysielania nezaujatých dôveryhodných, precíznych, kvalitných programov a informácii. Projekt zabezpečil pre Telerádio Moldova tri profesionálne kamery s potrebným príslušenstvom a dve strižne.

Názov projektu: Spolupráca pre komunitu: podpora medzi sektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností Miesto realizácie: Minsk Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 123 428,00 EUR Z toho ODA SR: 105 578,00 EUR Doba realizácie projektu: február 2010 – január 2012 Projekt má za cieľ prispieť k dlhodobému posilneniu udržateľnosti bieloruských mimovládnych organizácií ako hlavného komponentu občianskej spoločnosti. Vďaka projektu môže Nadácia Pontis sprostredkovať bieloruským mimovládnym organizáciám svoju skúsenosť s nadväzovaním partnerstiev medzi firmami a občianskym sektorom. Podnikateľský sektor získa informácie a nástroje ako využiť koncept spolupráce s mimovládnym sektorom. Pre mimovládne organizácie slúžia partnerstvá ako vhodný nástroj na samofinancovanie. V rámci projektu sa zároveň budujú kapacity miestneho partnera, Svetovej asociácie Bielorusov ´Batskauschyna´, jednej z najsilnejších mimovládnych organizácií v krajine. Tá má ambíciu stať sa lídrom v iniciovaní zodpovedných partnerstiev medzi oboma sektormi.

Názov projektu: Národný konvent o EÚ v Moldavsku Miesto realizácie: Kišinev Realizátor: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Rozpočet projektu: 112 944,00 EUR Z toho ODA SR: 107 063,76 EUR Doba realizácie projektu: október 2010 – október 2011 Projekt sa zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty v Moldavsku o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií. Cieľom projektu je vytvoriť permanentnú, otvorenú a širokú platformu pre verejnú diskusiu o otázkach súvisiacich so vzťahom Moldavska s EÚ. Platforma má ambíciu stať sa dlhodobo spoľahlivým, interaktívnym a stálym informačným zdrojom o EÚ pre všetky segmenty moldavskej spoločnosti.

38


Ukrajina

Doba realizácie projektu: február 2010 – január 2012 Projekt sa sústreďuje na rozvoj občianskej spoločnosti cez rozvoj a vzdelávanie cieľovej skupiny, ktorou sú vysokoškolskí pedagógovia z Ľvovskej národnej univerzity a jej partnerských a spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií v regióne. Cieľom projektu je oboznámiť ukrajinských vysokoškolských pedagógov s vývojom v EÚ a možnostiach, ktoré im EÚ ako susedskej krajine poskytuje. Prostredníctvom štyroch študijných ciest na Slovensko sa ukrajinskí učitelia budú môcť zoznámiť s fungovaním univerzít na Slovensku a nadviazať kontakty so slovenskými univerzitnými pedagógmi. Počas projektu bude na Ukrajine usporiadaná medzinárodná konferencia na danú tému.

Názov projektu: Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do WTO Miesto realizácie: Zakarpatská oblasť Realizátor: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava Rozpočet projektu: 82 510,00 EUR Z toho ODA SR: 79 039,27 EUR Doba realizácie projektu: marec 2009 – november 2011 Projekt sa pokúša zjednodušiť a zefektívniť obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou, skvalitniť poskytované služby pre podnikateľov a podporiť budovanie širšej spolupráce rôznych inštitúcií a potenciálnych donorov. Projekt sa zaoberá predávaním skúseností Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) vo vystavovaní medzinárodne unifikovaných colných dokumentov a certifikátov o pôvode tovaru. Na tieto, ale i témy týkajúce sa zosúladenia ukrajinskej legislatívy s legislatívou Európskej Únie usporiadala SOPK pre svojho partnera, Obchodnú a priemyselnú komoru Zakarpatskej Ukrajiny, školenia a tréningy.

Názov projektu: Národný konvent o EÚ na Ukrajine Miesto realizácie: Kyjev Realizátor: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Rozpočet projektu: 228 227,00 EUR Z toho ODA SR: 216 548,49 EUR Doba realizácie projektu: október 2010 – august 2012 Projekt sa zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty na Ukrajine o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií. Cieľom projektu je vytvoriť permanentnú, otvorenú a širokú platformu pre verejnú diskusiu o otázkach súvisiacich so vzťahom Ukrajiny s EÚ. Platforma má ambíciu stať sa dlhodobo spoľahlivým, interaktívnym a stálym informačným zdrojom o EÚ pre všetky segmenty moldavskej spoločnosti. Zámerom projektu je eliminovať informačný deficit o EÚ na Ukrajine.

Názov projektu: Sociálna stanica ROMSOM Miesto realizácie: Užhorod Realizátor: Tabita Rozpočet projektu: 139 383,00 EUR Z toho ODA SR: 163 914,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – október 2011 Projekt je zameraný na vybudovanie sociálnej stanice v centre Užhorodu a na rozvinutie jej bazálnych sociálnych a humanitárnych služieb. Cieľovou skupinou sú najchudobnejšie vrstvy obyvateľov Užhorodu, ktorí sú prevažne Rómovia, matky - samo živiteľky a bezdomovci. Stanica bude poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť, poradenské služby, osvetu, humanitárnu pomoc vo forme šatstva a jedla a sanitárnu pomoc.

Názov projektu: Európa v škole Miesto realizácie: Zakarpatská, Žitomírska, Donecká a Odeská oblasť Ukrajiny Realizátor: Centrum pre európsku politiku Rozpočet projektu: 139 527,20 EUR Z toho ODA SR: 132 320,20 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – máj 2012 Projekt má ambíciu implementovať do vyučovania na stredných školách témy súvisiace s politikami EÚ, procesom európskej integrácie a budovania občianskej spoločnosti. V prvej fáze budú identifikované hlavné okruhy tém a vhodných metodík pre vyučovanie do manuálu trénera. Projekt napomôže vytvoreniu širšej siete stredoškolských metodikov, ktorí budú schopní pôsobiť ako prirodzení multiplikátori európskej myšlienky medzi svojimi kolegami a ako lokálne autority vo svojom domácom prostredí. Do projektu sa zapojilo 20 učiteľov a metodikov zo štyroch ukrajinských oblastí.

Názov projektu: Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva v Ukrajine Miesto realizácie: viacero oblastí Ukrajiny, okolie Kyjeva Realizátor: ASTRAIA, s.r.o. Rozpočet projektu: 172 387,00 EUR Z toho ODA SR: 143 632,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – december 2011 Projekt sa zameriava na budovanie kapacít a vytvorenie podmienok pre implementáciu a certifikáciu systémov manažérstva kvality (QMS) a systémov environmentálneho manažérstva (EMS) v miestnych malých a stredných podnikoch formou on site tréningov a seminárov. V konečnej fáze prebehne certifikácia účastníkov projektu v QMS a EMS.

Afganistan

Názov projektu: Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine; Slovensko – sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru Miesto realizácie: Ľvov Realizátor: Academia Istropolita Nova Rozpočet projektu: 138 299,00 EUR Z toho ODA SR: 138 299,00 EUR

Názov projektu: Vzdelávanie matiek v starostlivosti o dieťa v zdraví a v chorobe prostredníctvom verejne dostupných didaktických panelov Miesto realizácie: Provincia Kábul Realizátor: Ales, a.s. Rozpočet projektu: 182 418,00 EUR Z toho ODA SR: 145 635,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – november 2010

39


Miesto realizácie: Provincia Kábul, Kábul Realizátor: Slovenská technická univerzita v Bratislave Rozpočet projektu: 149 940,00 EUR Z toho ODA SR: 149 940,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – december 2011 Cieľom tohto projektu je prispieť k zlepšeniu kvality technického vzdelávania v Afganistane pomocou budovania partnerstva medzi Slovenskou technickou univerzitou a Kábulskou polytechnickou univerzitou. Projekt je v súlade s Národnou stratégiou rozvoja Afganistanu, pričom zvyšuje kvalitu štúdia na Kábulskej polytechnickej univerzite, prispieva k tvorbe štandardného vysokoškolského systému v oblasti technického vzdelávania, skvalitňuje študijné programy a učebné nástroje a posilňuje spoluprácu medzi univerzitami. V rámci projektu sa tvoria dva študijné programy vrátane prípravy syláb a návrh literatúry a tiež návrh laboratória a laboratórnych prác v dvoch študijných odboroch. Počas implementácie projektu sa na Slovensku uskutočnia tréningové pobyty profesorov, inžinierov a afganských študentov. Zároveň sa v Afganistane uskutočnia špecializované kurzy a odborné semináre pre učiteľov a ich študentov.

Cieľom projektu je sprístupniť prvorodičkám a matkám vzdelávanie a informácie k starostlivosti o dieťa v zdraví a v chorobe prostredníctvom verejne dostupných interaktívnych didaktických panelov. Nedostupnosť informácií v oblasti prenatálnej a postnatálnej starostlivosti o dieťa a matku a starostlivosti o reprodukčné zdravie vplýva na zdravotný stav matiek a detí. Didaktické panely sú prispôsobené miere gramotnosti ženám a obsahujú obrazové informácie, ktoré názorne popisujú a objasňujú riešenia pre rôzne okruhy ako napr. tehotenstvo, správne stravovanie, detské choroby. V rámci projektu sa partnerovi odovzdalo päť didaktických panelov, ktoré budú využívané v piatich nemocniciach v Kábule. Názov projektu: Vybudovať urgentný príjem rozšírením nemocnice Lodin Miesto realizácie: Provincia Logar Realizátor: Slovensko – Afgánska obchodná komora Rozpočet projektu: 125 983,50 EUR Z toho ODA SR: 125 983,50 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – február 2011 Cieľom projektu je rozšírením nemocnice Lodin v provincii Logar zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov provincie, predovšetkým pre ženy a deti, prispieť k základným cieľom v oblasti zdravotníctva Afganistanu. Nemocnica Lodin je pre obyvateľov okresu Mohammad Agha, v ktorom žije približne 80 000 obyvateľov jediným lôžkovým zariadením. Má 20 lôžok v ženskej a mužskej časti. Pozostáva z oddelenia gynekológie, pediatrie, chirurgie, interného oddelenia a zubnej ambulancie. Nemocnica bola vďaka projektu rozšírená o dva nové objekty, ktoré budú slúžiť na urgentný príjem pacientov. Zároveň bol vystavaný vodojem, ktorým sa zabezpečí hygienický štandard pre pacientov a lekárov nemocnice.

Názov projektu: Výstavba multifunkčného centra v provincii Kunduz Miesto realizácie: Provincia Kunduz Realizátor: Spoločnosť ľudí dobrej vôle Rozpočet projektu: 254 489,60 EUR Z toho ODA SR: 238 249,60 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – október 2011 V dôsledku vládnutia hnutia Talibanu boli najviac poškodené a takmer zlikvidované vzdelávacie a kultúrno-spoločenské centrá, ktoré sa podieľali na rozvoji afganskej spoločnosti ako takej. V súčasnosti rastie význam týchto centier v súvislosti s obnovou krajiny a prístupom k informáciám a vzdelaniu. Cieľom projektu je výstavba multifunkčného centra v meste Kunduz. V rámci centra sa vybuduje knižnica, miestnosti s prístupom na internet, priestory na organizáciu vzdelávacích aktivít, konferencií, kultúrnych podujatí a záujmových krúžkov, ako aj priestor pre stretávanie vedenia mesta s obyvateľmi, pre organizovanie stretnutí mládeže, žien a detí, výstav a pod.

Názov projektu: Socio - ekonomický rozvoj vidieka v Afganistane Miesto realizácie: Provincia Parwan Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 149 628,00 EUR Z toho ODA SR: 148 928,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – november 2011 Poľnohospodársky sektor v Afganistane charakterizuje jeho nízka produktivita, nedostatočné využívanie moderných technológií a slabé prepojenie na miestne trhy. Nevyhnutnosť jeho rozvoja potvrdzuje tiež Národný rozvojový plán Afganistanu. Projekt sa zameriava primárne na ženy a deti ohrozené chudobou a podvýživou a zlepšuje rodové vzťahy v danej komunite. Podporuje aktívnu účasť vidieckych žien na socioekonomickom rozvoji svojich rodín a širšej komunity, poskytuje im mikropôžičky, v prípade že nemajú prístup k nezávislým finančným zdrojom, zefektívňuje ekonomické príležitosti v rámci domácej produkcie a spracovania poľnohospodárskych plodín a podporuje prístup na miestne trhy. V rámci projektu sa 400 žien zúčastní odborných školení zameraných na zefektívnenie domácej poľnohospodárskej produkcie, skvalitnenie výživy a zlepšenie zdravia členov domácnosti zapojených do projektu. Názov projektu: Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite

Afganské dievčatá v škole.

40


Názov projektu: Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve a potláčanie vidieckej chudoby Miesto realizácie: Provincia Kapisa Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 254 318,00 EUR Z toho ODA SR: 241 511,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – december 2012 Farmárstvo predstavuje kľúčový zdroj obživy pre vidiecke obyvateľstvo a je súčasťou národných a provinčných rozvojových plánov deklarovaných afganskou vládou. Vychádzajúc z miestnych socio-kultúrnych podmienok projekt zapája do jednotlivých činností tak miestne farmárky, ako aj farmárov a poskytuje im možnosti odborného vzdelávania a získania nových možností príjmov z poľnohospodárskej činnosti. Projekt podporuje rozvoj poľnohospodárskych zručností, umožňuje zvyšovanie odborných kapacít v sektore a možností získania príjmov pre chudobné obyvateľstvo a otvára priestor pre spoluprácu miestnym mužom a ženám na rozvoji miestnej komunity a znižovaní negatívnych postojov voči verejnej a ekonomickej participácii žien. Do projektu bude priamo zapojených 220 žien a 80 mužov. Prostredníctvom multiplikačného efektu školiacich aktivít, zapojenia komunity do advokačných aktivít a najmä zvýšenia príjmov domácností z podnikateľskej činnosti bude mať projekt pozitívny dopad na zhruba 3000 nepriamych beneficientov projektu.

nej starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV z matky na dieťa prispieť k plnohodnotnému životu novorodencov bez nákazy HIV a k zlepšeniu kvality života HIV pozitívnych matiek a detí. Táto starostlivosť má podobu komplexnej zdravotnej a sociálnej pred-, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti o HIV pozitívne tehotné ženy a matky a ich novonarodené deti v miestnej Národnej pediatrickej nemocnici, v Obstetric Hanoi Hospital a v Mother Center Hospital. Na úrovni jednotlivých nemocničných zariadení je pre lepšiu starostlivosť o budúcu matku nevyhnutné zvýšiť rozsah a kvalitu intervencií v individuálnych prevenčných (PMTCT) programoch, čo napĺňa projekt, a to prostredníctvom navýšenia počtu nemocničného a zvlášť lekárskeho personálu a jeho adekvátneho ohodnotenia, ďalšieho vzdelávania personálu tak, aby bol schopný zabezpečiť adekvátnu starostlivosť, nastavenia efektívne fungujúceho systému dobrovoľného dôverného poradenstva a testovania, zabezpečenia diagnostikovania detí narodených HIV matkám, zabezpečenia dostupnosti a efektívne fungujúceho systému distribúcie liekov, a zvlášť snáh o zníženie miery či odstránenie stigmatizovania a diskriminácie ľudí trpiacich na ochorenie HIV/AIDS.

Mongolsko Názov projektu: Jačí syr - príležitosť na zlepšenie sociálneho postavenia komunít pastierov Miesto realizácie: Oblasť Khukh Nuur Realizátor: A-projekt Rozpočet projektu: 108 540,53 EUR Z toho ODA SR: 108 540,53 EUR Doba realizácie projektu: november 2008 – marec 2011 V Mongolsku nie je dostatočne rozvinuté spracovávanie a zhodnocovanie mlieka na trvanlivé výrobky. Tradícia spracovania mlieka na výrobky s vyššou pridanou hodnotou ako sú napríklad syry neexistuje. Súčasne ponuka prevyšuje dopyt, a tak sú miestne trhy presýtené tradičnými mliečnymi výrobkami, čo má výrazný vplyv na ekonomickú situáciu pastierskych rodín.

Vietnam Názov projektu: Inovatívne ekonomické a podnikateľské vzdelávanie ako súčasť rozvoja Vietnamu Miesto realizácie: Hanoj Realizátor: Slovensko-vietnamská obchodná komora Rozpočet projektu: 134 915,00 EUR Z toho ODA SR: 131 045,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – apríl 2011 Hlavným problémom riešeným prostredníctvom projektu je zabezpečiť zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov Vietnamu v oblasti ekonomického a podnikateľského vzdelávania, ktoré sú základom pre rozvoj poznatkovej ekonomiky a zvýšiť mieru využívania inovatívnych foriem vzdelávania na školách. V rámci projektu budú vytvorené a preložené metodické manuály a vzdelávacie texty v oblasti ekonómie a podnikateľského vzdelávania pre učiteľov stredných a vysokých škôl. Snahou projektu je založiť tradíciu „Akadémie ekonomického a podnikateľského vzdelávania“ a implementovať jej nultý ročník. Počas projektu bude vypracovaná komparačná analýza vzdelávacích systémov vybratých krajín EÚ a Vietnamu a predložený návrh opatrení pre Vietnamské inštitúcie v oblasti reformy vzdelávania a školstva.

Cieľom projektu bolo zlepšiť ekonomickú a sociálnu situáciu chovateľov hospodárskych zvierat v Archangajskom ajmaku prostredníctvom podpory rozvoja zručností v oblasti spracovania mlieka na výrobky s vyššou pridanou hodnotou a podporu komunitnej spolupráce v oblasti marketingu a predaja týchto výrobkov. Projekt systematicky riešil zlepšenie ekonomickej situácie pastierov zavedením výroby syra z jačieho mlieka. V rámci projektu sa vybudovalo viacúčelové školiace stredisko, ktoré bude slúžiť aj ako vzorová výrobňa syrov. Školiace stredisko doposiaľ pripravilo 20 nových výrobcov syra, ktorí začali sami vyrábať syr. Partnerská organizácia, YAK society, vypracovala marketingový plán predaja nového výrobku a strategický plán riadenia prevádzky školiaceho strediska. Po získaní certifikátu na predaj produktu v potravinových obchodoch sa začalo s predajom syra v piatich obchodoch v Ulanbátare. Dôležitou časťou projektu je prenos know-how farmárskeho spracovania mlieka na trvanlivý syr a vytvorenie značky tohto nového regionálneho produktu.

Názov projektu: Vybudovanie integrovanej starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV z matky na dieťa Miesto realizácie: Hanoj Realizátor: MAGNA Deti v núdzi Rozpočet projektu: 148 680,41 EUR Z toho ODA SR: 142 332,10 EUR Doba realizácie projektu: december 2009 – apríl 2011 Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania integrova-

41


Lesné semenárstvo, protipožiarna ochrana a zalesňovacie aktivity prispejú k zlepšeniu hydrologického režimu ako aj k zlepšeniu klimatických pomerov v oblasti. Názov projektu: Rozvoj komunitného rehabilitačného strediska Miesto realizácie: Ulanbátar Realizátor: ADRA Rozpočet projektu: 126 790,00 EUR Z toho ODA SR: 126 790,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – november 2011 Komunitné rehabilitačné stredisko pre deti s telesným postihnutím (CBRC) slúži pre približne 40 postihnutých detí, ktorým poskytuje základné zdravotné rehabilitačné služby. Stredisko disponuje základným vybavením, no nemalo bezbariérový prístup a vnútorné sociálne zariadenia. Cieľom projektu je zväčšiť kapacitu CBRC dobudovaním materiálnej infraštruktúry a rozšírením školiacich možností. V priebehu projektu sa zabezpečil bezbariérový prístup, dobudovali sa sociálne zariadenia a zrekonštruovalo sa detské ihrisko a záhrady. Následne prebiehali školenia personálu v komunitných rehabilitačných službách tak, aby mohli byť poskytované konečným prijímateľom. Vďaka zvýšeniu kapacity a zlepšeniu vybavenia môže stredisko fungovať ako komunitné centrum, ktoré poskytuje informačné a odporúčacie služby pre rodiny starajúce sa o postihnuté deti, pomáha rodinám s náležitou zdravotnou registráciou, poskytuje rodinným príslušníkom postihnutých detí pracovné a rekvalifikačné kurzy a napokon vystupuje ako obhajca v komunite za účelom zmierniť poznačenie spojené s postihnutím.

Mongolsko má vďaka Slovákom raritu, jačí syr.

Názov projektu: Kvalitné cesty a mosty - infraštruktúra spájajúca ľudí Miesto realizácie: Ulanbátar Realizátor: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Rozpočet projektu: 121 418,01 EUR Z toho ODA SR: 110 547,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2008 – január 2011 Kvalita cestnej infraštruktúry je významným prvkom bezpečnosti dopravy, predovšetkým z pohľadu prevádzkovej spôsobilosti cestných vozoviek. Ulanbátar je dlhodobo dopravne zaťažený, čím sú zapríčinené problémy v plynulosti dopravy, ktoré sú zvýraznené aj nedostatočnou kvalitou cestnej siete mesta. Projekt sa z daných dôvodov zameral na celkovú analýzu stavu cestnej infraštruktúry Ulanbátaru a jej zaťaženia a následne vypracoval metodiky nevyhnutné na riešenie momentálneho stavu. O projektové výstupy aplikovateľné v podmienkach mesta prejavilo záujem aj Ministerstvo dopravy, výstavby a územného plánovania Mongolska.

Názov projektu: Vybudovanie trvalo udržateľného programu šľachtenia dobytka v Mongolsku Miesto realizácie: Ulanbátar Realizátor: Slovenské biologické služby, a.s. Rozpočet projektu: 165 515,00 EUR Z toho ODA: 135 515,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2009 – december 2010 Úroveň produkcie mlieka je v Mongolsku výrazne ovplyvnená nízkou genetickou kvalitou stád a zároveň neexistuje program šľachtenia a selekcie s cieľom zvýšiť úžitkovosť kráv. Cieľom projektu je vybudovať trvalo udržateľný program šľachtenia dobytka v Mongolsku. Ten je nevyhnutný pre kontinuálne zvyšovanie produkcie mlieka, tak, aby Mongolsko dosiahlo sebestačnosť vo výrobe tejto komodity. Počas projektu sa vyrobilo a dodalo 12 000 inseminačných dávok, uskutočnilo 1095 inseminácií, vytvoril šľachtiteľský program a plemenná kniha.

Názov projektu: Zvyšovanie spoločenských a environmentálnych funkcií lesa v regióne Chentii Miesto realizácie: región Chentii Realizátor: EFRA Rozpočet projektu: 116 193,39 EUR Z toho ODA SR: 114 533,69 EUR Doba realizácie projektu: marec 2009 – február 2010 Projekt hodnotil súčasný stav lesov v monitorovacom území Batšireetského okresu, kde sa vyskytujú disturbačné udalosti – vonkajšie faktory prostredia spôsobujú poškodenie alebo zničenie rastlinnej biomasy – lesa. Poukázalo sa na príčiny a možné dôsledky vývoja lesa a boli navrhnuté možnosti riešenia na zlepšenie stavu lesa a jeho environmentálnych funkcií v skúmanom regióne. Projekt prispel k založeniu siete monitorovacích plôch lesov, lesnej škôlky a vypracovaniu revitalizačného plánu lesov pre družstvo Ikh Sukhling, v okrese Batšiteet, kraji Chentii. Tento revitalizačný plán bol vypracovaný ako v slovenskom tak aj v mongolskom jazyku. Pre prijímateľa projektu bola poskytnutá materiálna pomoc pri výstavbe lesnej škôlky ako aj prístrojové vybavenie na sledovanie a vyhodnocovanie stavu lesa na sieti monitorovacích plôch. V lesnej škôlke vznikli pracovné príležitosti a taktiež sa zlepšila vedomostná úroveň miestneho obyvateľstva vo vzťahu k obhospodarovaniu a ochrane lesov v ich okrese.

Kazachstan Názov projektu: Genetika pre Kazachstan Miesto realizácie: Astana a okolie Realizátor: Slovenské biologické služby, a.s. Rozpočet projektu: 138 804,00 EUR Z toho ODA SR: 108 630,00 EUR Doba realizácie projektu: marec 2009 – november 2010 Projekt zrealizovala spoločnosť Slovenské biologické služby, a.s. v spolupráci s partnerskou organizáciou AO Asyl Tulik. 42


Z toho ODA SR: 102 894,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – december 2012 Cieľom projektu je znížiť chudobu roľníkov v obci Šorobašat prostredníctvom zlepšenia podmienok v poľnohospodárskej produkcii a ich prístupu a participácii na trhu. Poľnohospodárstvo v Kirgizsku predstavuje významný sektor v hospodárstve krajiny. Takmer 60 percent populácie sa považuje za vidiecke, preto je poľnohospodárstvo v krajine primárnym zamestnaním a zdrojom obživy. Projekt prispieva k zlepšeniu poľnohospodárskej produkcie v krajine, zlepšuje pracovné podmienky a trhové možnosti roľníkov a udržiava a zvyšuje produkciu uzgenskej ryže. Za tým účelom boli postupne roľníci vybavení poľnohospodárskym náčiním, materiálom na zvýšenie produkcie a kvality ryže, prebiehajú práce na certifikáte kvality a pôvodu a prostredníctvom masmédií sa postupne popularizuje značka uzgenskej ryže.

Hlavným zámerom projektu bolo napomôcť k zvýšenej produkcii mlieka v Kazachstane prostredníctvom zlepšenia manažmentu fariem a skvalitnenia genetického potenciálu kazašského hovädzieho dobytka. V rámci projektu sa dodalo 9317 inseminačných dávok a prebehlo 7150 inseminácií. Doposiaľ sa narodilo 1083 teliat. Odovzdaný sonografický prístroj a školenia súvisiace s jeho používaním ako aj školenia o manažmente fariem viedli k úspešnému dosiahnutiu stanoveného cieľa.

Kirgizsko Názov projektu: Podpora sociálneho rozvoja a humanitnej starostlivosti o seniorov „Eventide dom“ - denné sociálne a vzdelávacie centrum Miesto realizácie: Biškek Realizátor: Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service Rozpočet projektu: 138 443,54 EUR Z toho ODA: 115 174,60 EUR Doba realizácie projektu: marec 2009 –máj 2011 Sociálna starostlivosť v Kirgizsku sa doposiaľ výrazne nerozvinula. V spojitosti s nedostatočným financovaním kvalita poskytovaných sociálnych služieb v domovoch dôchodcov zostáva nízka a drahá. V krajine je nedostatok vyškolených špecialistov, nedostatočné pokrytie sociálnymi službami a nezáujem o ich poskytovanie zo strany samosprávy. Z daných dôvodov projekt školí vedúcich zamestnancov a lektorov centra, rozširuje spektrum poskytovaných služieb a vytvára systematický prístup k starostlivosti o seniorov. Názov projektu: Analýza súčasného stavu nakladania s odpadmi mestskej aglomerácie Biškek a projekt na jeho zlepšenie Miesto realizácie: Biškek Realizátor: EN-GEO Consult Rozpočet projektu: 136 940,00 EUR Z toho ODA SR: 116 010,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – jún 2011 Zber a recyklácia odpadov a ich bezpečné zneškodňovanie je v Kirgizsku na minimálnej úrovni. Skládky, na ktoré sa vyváža odpad, sú prevádzkované bez predchádzajúceho hodnotenia ich geologického podložia, hydrogeologických, hydrologických a iných kritérií. Zdroje podzemných vôd sú aj skládkami trvale ohrozované a znečisťované. Hlavným problémom, ktorý projekt rieši, je analýza aktuálneho stavu zneškodňovania odpadov produkovaných v mestskej aglomerácii Biškek, t.j. evidencia a popis tzv. divokých skládok odpadov a hodnotenie ich vplyvu na životné prostredie. Následným krokom je návrh riešenia z hľadiska nápravy súčasného stavu jednotlivých lokalít a výber potenciálne najvodnejšieho miesta pre vybudovanie novej skládky odpadov.

„Volám sa Omurbek Sadykov, žijem v dedine Šorobašat neďaleko Uzgenu v južnom Kirgizsku. Od malička som rodine pomáhal pestovať ryžu, dnes mám vlastné deti a pestujem ryžu na vlastných políčkach. Pestovanie ryže je základný zdroj obživy nielen v našej dedine, ale prakticky v celom našom regióne, ktorý je svojou ryžou známy. Začiatkom roku 2010 som sa dopočul o projekte SlovakAid v našej dedine. Sprvu ma to prekvapilo. Neskôr, keď som sa dozvedel, že projekt by nám mal pomôcť zvýšiť produkciu našej tradičnej, starobylej ryže ´Ak uruk´, veľmi som sa potešil. Od otca a starších som vedel, že táto ryža pomaly mizne. Význam som však tomu nepripisoval. Mojim cieľom totiž bolo v prvom rade vypestovať ryže čo najviac, aby som mal z čoho uživiť svoje deti. Napriek tomu, že Kirgizsko je poľnohospodárska krajina, naša vláda roľníkov nijako nepodporuje a my sa tak musíme presadiť na trhu za každú cenu. Projekt od SlovakAid mi dáva nádej do budúcna. Napríklad školenia mi v mnohých veciach otvorili oči. Zistil som, že roľník nielen môže, ale dokonca musí svoj produkt rozvíjať, súťažiť s ním na trhu, aby ryžu predal za toľko, koľko je hodná. Materiálna pomoc vo forme semien, hnojív, ochranného oblečenia a nástrojov, rovnako ako aj konzultácie s odborníkmi, nám tiež veľmi pomohli. Zároveň nás to motivovalo, aby sme zasiali viac ´Ak uruk´. Nehovoriac o mlyne na ryžu – akdžubaze– ktorý nám v dedine chýbal. Dúfam, že môj malý vklad do tohto projektu prispeje k udržaniu produkcie unikátnej uzgenskej ryže.“

Názov projektu: RYŽA Z UZGENU – stratégia na zníženie chudoby a rozvoj malého podnikania prostredníctvom podpory tradičného poľnohospodárstva v južnom Kirgizsku“ Miesto realizácie: Obec Šorobašat Realizátor: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj Rozpočet projektu: 112 710,00 EUR

43


Uzbekistan

centrálnej provincie je nízka produktivita a vysoké straty v procese výroby mlieka. Projekt sa zameral na zvýšenie efektivity a produktivity ôsmych družstiev v oblasti Nyandarua prostredníctvom zvyšovania riadiacich zručností ich zamestnancov a poskytovania odborného, uceleného poradenstva. Spoločnosť Timan s.r.o. spolupracovala s piatimi lokálnymi trénermi, ktorým poskytla vzdelanie zamerané na rozvoj ich poradenských a lektorských zručností. Projekt prispel k lepším službám farmárov, zvýšeniu produktivity farmárov, optimálnemu fungovaniu procesov na družstve bez duplicitných činností, čo znížilo ich náklady na prevádzku a umožnilo lepšie rozhodnutia a nastavenie kontrolných mechanizmov.

Názov projektu: Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov environmentálneho manažérstva a bezpečnosti potravín Miesto realizácie: Taškent, Samarkand Realizátor: ASTRAIA, s.r.o. Rozpočet projektu: 136 235,81 EUR Z toho ODA SR: 113 517,89 EUR Doba realizácie projektu: október 2008 – apríl 2011 V rozvojových a transformujúcich sa ekonomikách nemajú malé a stredné podniky dostatok finančných prostriedkov na zavedenie manažérskych nástrojov, akými sú systémy environmentálneho manažérstva (EMS) a bezpečnosti potravín (FSMS). Dôvodom je, že národné odborné kapacity v tejto oblasti sú nedostatočné, a preto služby spojené so zavedením daných systémov realizujú zahraničné subjekty. Podniky bez zavedených systémov sa zároveň ťažko presadzujú nielen na domácom, ale predovšetkým na medzinárodnom trhu. Z daných dôvodov projekt vyškolil 41 osôb z požiadaviek EMS a FSMS, poskytol tréning pre top manažment, stredný a výkonný manažment vybraných organizácií, tréning pre interných audítorov a pripravil 6 organizácií na pred-certifikačný audit.

Názov projektu: Stolárska dielňa Bosco Boys v Nairobi Miesto realizácie: Nairobi Realizátor: SAVIO Rozpočet projektu: 202 941,00 EUR Z toho ODA SR: 137 734,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – apríl 2011 Počas projektu bola vybudovaná a zariadená stolárska dielňa pre mládež z ulice v centre Bosco Boys v Nairobi. V nových priestoroch bude prebiehať vzdelávanie v odbore stolárstvo. Výstavbu realizovala kenská firma. Stavebný materiál použitý na stavbu bol pôvodom z Kene. Projekt prispieva k poskytnutiu vzdelávania v oblasti stolárstva a získania základných zručností v tomto remesle bývalým deťom z ulice a deťom z priľahlého slumu. Stolárska dielňa vytvára reálne predpoklady pre budúce uplatnenie týchto detí na trhu práce.

A. L. Andeerva, spoločnosť Green World: „Tento projekt nám priniesol praktické výsledky, čo indikuje jeho efektívnosť. Vďaka novému systému riadenia, spoločnosť zaviedla nové prístupy vo sfére monitoringu a kontroly, navrhla viacero zlepšení v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti potravín.“

Keňa Názov projektu: Udržateľný ekoturizmus ako alternatívny spôsob živobytia pre komunitu v Kasigau Miesto realizácie: Kasigau Realizátor: Nadácia Integra Rozpočet projektu: 279 830,11 EUR Z toho ODA SR: 223 134,90 EUR Doba realizácie projektu: október 2008 – apríl 2011 Turistický ruch prináša Keni druhý najväčší príjem po pôdohospodárstve. Tento projekt sa sústreďuje na vybudovanie ekoturistického zariadenia v oblasti Kasigau, v regióne Taita, ktorý by zabezpečil stály prísun turistov, vytvoril pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov a zvýšil ich priemerný príjem.

Na ostrove Rusinga doteraz neordinoval ani jeden lekár. Výstavba zdravotného strediska tak výrazne zjednodušila prístup obyvateľom ostrova k zdravotnej starostlivosti.

Názov projektu: Rozšírenie jestvujúceho komunitného centra „Ostrov nádeje“- výstavba Zdravotného strediska s lôžkovou časťou, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prevencie pre 10 000 obyvateľov oblasti Rusinga Island v Keni Miesto realizácie: Rusinga Island Realizátor: Humanistické hnutie NAROVINU Rozpočet projektu: 206 562,00 EUR Z toho ODA SR: 189 307,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2009 – december 2011 Výstavba zdravotného strediska umožní a zjednoduší prístup k zdravotnej starostlivosti obyvateľom Rusinga Island, v oblastiach Kamasengre West, Kamasengre East a Kaswanga. Cieľom projektu je znížiť úmrtnosť a poskytnúť odbornú,

Názov projektu: Zvýšenie výkonnosti družstiev pomocou budovania riadiacich kapacít ich zamestnancov Miesto realizácie: oblasť Nyandarua Realizátor: Timan s.r.o. Rozpočet projektu: 123 734,58 EUR Z toho ODA SR: 97 279,03 EUR Doba realizácie projektu: január 2009 – máj 2010 Jedným z faktorov ovplyvňujúcich úroveň chudoby drobných farmárov a ich komunít vo vidieckych oblastiach regiónu

44


kvalifikovanú starostlivosť miestnym obyvateľom so špeciálnym dôrazom na deti, ženy a pacientov s HIV/AIDS, trpiacich maláriou a brušným týfusom. Cieľovú skupinu tvorí približne 10 000 ľudí.

kontakt a výmenu informácií medzi učiteľmi z Kene na Slovensku, či naopak. Adaptáciou úspešného slovenského programu poskytne vyškolenie miestnych učiteľov, kvalitné metódy IT vzdelávania, vybavenie počítačovej učebne a zabezpečenie internetového pripojenia pre takmer 700 žiakov dvoch najväčších škôl. Potenciál na rozvoj ekoturizmu v tejto oblasti bude klásť vyššie nároky na pripravenosť ľudí komunikovať so zákazníkmi aj cez internet. Nové zručnosti umožnia mladým ľudom z Kasigau vyhľadávať pracovné príležitosti v rôznych oblastiach, čím vytvoria aj nové možnosti pre rozvoj miestnej ekonomiky.

Názov projektu: Podpora socioekonomického rozvoja vidieka v Západnej Keni prostredníctvom budovania kapacít v oblasti podnikania, rozvoja zamestnanosti a posilňovania komunitnej participácie Miesto realizácie: dištrikt Busia Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 110 941,00 EUR Z toho ODA SR: 105 291,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – jún 2011 Hlavným cieľom projektu je vybudovať lokálne kapacity v oblasti mikropodnikania, komunitnej participácie a komunitného plánovania rozvoja, ktoré budú mať dosah na približne 630 ľudí (600 žien a 30 mužov). Prostredníctvom školení sa sprostredkujú prijímateľom nové poznatky v oblasti mikropôžičkového programu a skupinových podnikateľských aktivít. Projekt sa snaží zabezpečiť socioekonomickú nezávislosť 4 vidieckych lokalít v oblasti západnej Kene, situovaných konkrétne v dištrikte Busia. Trvalá udržateľnosť výstupov podnikateľských aktivít bude zabezpečená záverečným odovzdaním know-how pre ďalšie komunity v dištrikte – najmä odovzdanie know-how v oblasti vedenia a narábania s úsporami a v oblasti poskytovania mikropôžičiek, aby prijímatelia boli schopní podobný mikropôžičkový program realizovať v budúcnosti už z vlastných zdrojov, pre nových členov v komunite, resp. dištrikte.

Názov projektu: Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene Miesto realizácie: Nairobi Realizátor: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied Rozpočet projektu: 228 591,68 EUR Z toho ODA SR: 167 507,68 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – december 2011 Tse-tse muchy sú prenášače smrteľného ochorenia ako u človeka (spavá nemoc), tak i u dobytka (choroba nagana). Hlavným cieľom projektu je podpora úsilia kenskej strany, reprezentovanou Kenským poľnohospodárskym výskumným ústavom, zaviesť metódu sterilného hmyzu na kontrolu populácií tse-tse múch na postihnutých územiach Kene. Zavedenie metódy sterilného hmyzu umožní kenskej strane realizáciu efektívnych eradikačných programov populácií tse-tse múch z postihnutých oblastí. Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied poskytuje kenskej strane know-how pri používaní metódy sterilného hmyzu, ktorá umožňuje vysoko účinnú veľkoplošnú aplikáciu, a tým úplné vyčistenie územia od škodcu. Názov projektu: Stratégia ochrany lesov pre zabezpečenie bilancie uhlíka a zachovanie biodiverzity v podmienkach zmeny klímy Miesto realizácie: Nairobi Realizátor: EFRA Rozpočet projektu: 124 656,00 EUR Z toho ODA SR: 124 656,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – október 2011 Cieľom projektu je návrh opatrení na ochranu lesných zdrojov, udržanie zásob uhlíka v lesoch a zlepšenie manažmentu lesov. Výstupom projektu bude štúdia „Stratégia ochrany lesov pre zlepšenie bilancie uhlíka a zachovanie biodiverzity v podmienkach zmeny klímy“. Stratégia bude partnerovi projektu, ktorým je Kenský výskumný lesnícky inštitút, slúžiť ako zdroj návrhov pre zlepšenie momentálneho stavu lesov, udržanie a zvýšenie biodiverzity, ako aj návod na aplikáciu agrolesníckych aktivít ako alternatív k odlesňovaniu.

Aj pani Asha Wanjiru Okumu získala pre svoje podnikanie pôžičku

Názov projektu: Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni Miesto realizácie: oblasť Kasigau Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 90 090,00 EUR Z toho ODA SR: 80 640,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – jún 2011 Projekt prispieva k zlepšeniu vzdelávania mladej generácie v oblasti informačno-komunikačných technológií, ktorých využívanie bude nevyhnutné pre ekonomickú udržateľnosť ekoturizmu v regióne. Projekt využíva tréningový program Microsoft Slovakia a kladie dôraz aj na priamu skúsenosť,

Názov projektu: Napime sa zo slnka - využitie solárnej energie v Keni Krajina realizácie: Keňa Miesto realizácie: Kasigau Realizátor: AUREX, s.r.o. Rozpočet projektu: 231 240,00 EUR Z toho ODA SR: 207 160,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – november 2011

45


Projekt sa snaží aplikáciou technológií zameraných na obnoviteľné zdroje energie zmierniť emisie skleníkových plynov. Inštaláciou piatich tzv. off-grid solárnych elektrární sa má zabezpečiť prístup vidieckeho obyvateľstva v oblasti Kasigau k hygienicky vyhovujúcej pitnej vode. Nezávadnosť vody sa dosiahne montážou čistiacich zariadení, ktoré pracujú na systéme ultrafialového žiarenia. Dlhodobým cieľom projektu je vytvoriť jednotnú stratégiu pre využívanie solárnej energie vo vidieckych, resp. odľahlých častiach krajiny, kde sa dlhodobo neočakáva prívod elektrickej energie štandardnými distribučnými sieťami.

medicíny v Kenskej republike Miesto realizácie: Nairobi Realizátor: Scientica, s.r.o. Rozpočet projektu: 257 432,80 EUR Z toho ODA SR: 231 689,52 EUR Doba realizácie projektu: december 2010 – november 2012 Bioterapeutické metódy predstavujú modernú, terapeuticky vysoko efektívnu a finančne dostupnú alternatívu ku konvenčným liečebným metódam. K týmto metódam patrí aj larvoterapia - liečba otvorených, dlhodobo sa nehojacich rán sterilnými larvami. Hlavným zámerom projektu je zavedenie tejto metódy a jej využitie v humánnej a veterinárnej medicíne v Keni. Na dosiahnutie tohto cieľa bude vybudované v priestoroch Kenského poľnohospodárskeho výskumného ústavu KARI-TRC zariadenie pre produkciu sterilných lariev, ktoré bude zásobovať klinické pracoviská využívajúce túto metódu. Zaškolia sa pracovníci, ktorí budú mať na starosti vedenie pracoviska a klinickú aplikáciu sterilných lariev. Vybuduje sa laboratórium, ktoré bude orientované na ich výskum v spolupráci so spoločnosťou Scientica, s.r.o. a ďalšími slovenskými vedeckými pracoviskami.

Názov projektu: Zvýšenie odborných kapacít v poľnohospodárskom sektore v Centrálnej Keni Miesto realizácie: dištrikty East Laikipia, Central Laikipia a Kieni East Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 216 812,00 EUR Z toho ODA SR: 205 912,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – december 2011 Celkovým cieľom projektu je zvyšovanie odborných kapacít v oblasti využívania efektívnych poľnohospodárskych postupov a poľnohospodárskeho potenciálu cieľových dištriktov. Projekt sa zameriava na odbornú prípravu absolventov škôl a zvyšuje ich možnosti zamestnanosti v poľnohospodárstve. Bude sa realizovať počas dvoch rokov v dištriktoch East Laikipia, Central Laikipia a Kieni East v spolupráci s 11 základnými a strednými školami, ktoré budú poskytovať odborné a praktické vzdelávanie mládeži a prostredníctvom vlastnej poľnohospodárskej produkcie aj kvalitnejšiu výživu svojim študentom. Výmenou skúseností medzi zapojenými komunitami a návštevami ukážkových centier na školách získajú miestni farmári a farmárky nové poznatky aplikovateľné na miestnych farmách. Zakladanie lesných škôlok na školách prispeje k zalesňovaniu okolitých komunít, čo bude mať pozitívny dopad na životné prostredie v oblasti. Z dlhodobého hľadiska projekt prispieva k zvyšovaniu príjmovej a potravinovej bezpečnosti miestneho obyvateľstva.

Názov projektu: Komplexná podpora matiek a deti žijúcich s HIV/AIDS v dištrikte Kwale Miesto realizácie: dištrikt Kwale, obvod Msambweni Realizátor: MAGNA Deti v núdzi Rozpočet projektu: 260 302,00 EUR Z toho ODA SR: 237 652,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2010 – marec 2012 Vďaka projektu má byť ľuďom žijúcim s ochorením HIV/AIDS v kenskom dištrikt Kwale poskytnutá komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť plnohodnotný život novorodencov bez nákazy HIV a zlepšiť kvalitu života matiek a detí s HIV a dospelých osôb postihnutých HIV/AIDS. Cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom zníženia prípadov prenosu HIV z matky na dieťa, zdokonalením a kontrolou antiretrovírusovej liečby pre detských pacientov a dospelých v oblastnej nemocnici Msambweni a poskytovaním nutričnej podpory HIV pozitívnym deťom (ambulantne), ako aj všetkým hospitalizovaným detským pacientom v nemocnici Msambweni.

Názov projektu: Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie Miesto realizácie: Nairobi Realizátor: Slovenský hydrometeorologický ústav Rozpočet projektu: 104 529,00 EUR Z toho ODA SR: 104 529,00 EUR Doba realizácie projektu: december 2010 – december 2011 Cieľom projektu je tvorba technickej správy „Návrh systému budovania kapacít pre podporu zmierňovania dopadov zmeny klímy v Keni“ zahrňujúca identifikáciu požiadaviek na vybudovanie funkčného MRV systému (systém monitorovania, reportovania a verifikovania) v Keni. Zavedenie MRV systému priamo odporúča článok 5 Kodanského akordu. Navyše, systém je rozhodujúcou podmienkou pre plnenie požiadavky na transparentný režim spolupráce rozvojových a rozvinutých krajín v oblasti zmeny klímy po roku 2012. Osobitnou kapitolou technickej správy bude metodická pomoc pri budovaní kapacít v oblasti hodnotenia zraniteľnosti sektorov poľnohospodárstva, lesných ekosystémov a dopravy.

Názov projektu: Rehabilitačné centrum Bosco Boys Miesto realizácie: Nairobi Realizátor: SAVIO Rozpočet projektu: 140 634,01 EUR Z toho ODA SR: 132 684,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – február 2012 Cieľom projektu je poskytnúť vzdelanie pre deti ulice a prostredníctvom vzdelávania, rehabilitačného programu im priniesť lepšie možnosti v budúcnosti, vzdelávanie rodičov a návrat detí do rodín. Zámerom projektu je sprístupniť vzdelanie pre deti ulice a deti veľmi chudobných rodín (chlapci aj dievčatá), ukončenie základnej školy a podpora pri štúdiu stredných a vysokých škôl, učňoviek, sociálna rehabilitácia chlapcov po pobyte na ulici, spojenom s kriminálnou činnosťou a prípadnou závislosťou od drog, ich adaptácia do spoločnosti. Snahou projektu je poskytnúť adekvátne vzdelanie pre čo najväčší počet najchudobnejších detí, postihnutých ťažkými životnými okolnosťami – zameraný na chlapcov nájdených na ulici alebo vo väzení, deti z najchudobnejších

Názov projektu: Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej praxe zariadení humánnej a veterinárnej

46


Názov projektu: Tréningové centrum Sv. Petra Clavera v Rumbeku, Južný Sudán Miesto realizácie: Rumbek Realizátor: eRko Rozpočet projektu: 351 141,59 EUR Z toho ODA SR: 144 635,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – december 2011 V krajine je neadekvátna dostupnosť bezpečných vodných zdrojov, hygienických zariadení a odpadového hospodárstva, čo zapríčiňuje prepuknutia chorôb, ktoré s vodou súvisia. Počas posledných rokov organizácie importovali elektrické a solárne zariadenia. Avšak pre absenciu lokálnych technikov, sú tieto zariadenia inštalované iba zahraničnými technikmi. Cieľom projektu je na základe identifikovaných potrieb poskytovať vzdelávacie aktivity v oblasti elektrických, solárnych technológií a technológií pre zabezpečenie bezpečných vodných zdrojov a ekologického hospodárstva (WATSAN). Vzdelávacie kurzy pozostávajú z 2 semestrov, každý o dĺžke 4 mesiacov. Po ukončení každého kurzu bude vytrénovaných 15 technikov v oblasti elektrických a solárnych technológií a 15 technikov v oblasti WATSAN. Vzdelávacie centrum by malo slúžiť ako miesto pre teoretický i praktický tréning. Projekt sa snaží povzbudiť komunity v regióne Bahr el Ghazal v Južnom Sudáne nastaviť a udržiavať produkty a aplikácie pre elektrickú a solárnu energiu a produkty pre dlhodobo udržateľné využitie vody.

rodín. Cieľom projektových aktivít je sociálny rozvoj detí prostredníctvom ukončeného základného vzdelania a možnosť pokračovať v štúdiu.

Sudán Názov projektu: St. Joseph Vocational Training Centre automatická dielňa Miesto realizácie: Chartúm Realizátor: SAVIO Rozpočet projektu: 198 278,00 EUR Z toho ODA SR: 147 633,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2009 – december 2010 Zámerom projektu bolo prostredníctvom moderného strojového vybavenia, zvýšenia odbornosti učiteľov a modernizácie výučby zatraktívniť odbor automechanik a zvýšiť odbornosť absolventov v tréningovom centre St. Joseph´s VTC v Chartúme. Zadováženie modernej technológie a vyučovacích pomôcok zabezpečili adekvátnu výučbu potrebnú na kvalitné vykonávanie remesla. Odbor automechanik momentálne študuje 240 študentov, ktorí sa po jeho absolvovaní môžu zaradiť do pracovného procesu so znalosťami zodpovedajúcimi súčasnému technickému vybaveniu áut. Ďalších 250 študentov si podalo prihlášku.

Názov projektu: Rozvoj kapacít v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a komunitnom zdravotníctve Miesto realizácie: Mapuordit Realizátor: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozpočet projektu: 156 072,00 EUR Z toho ODA SR: 149 858,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2010 – december 2011 Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom primárneho vzdelávacieho programu zlepšiť zdravotný stav populácie v oblasti Južného Sudánu. Projekt mal tri hlavné vzájomne prepojené komponenty – zdravotnícku starostlivosť, vzdelávací program a výskumnú činnosť. Klinika s nemocnicou v Mapuordite v Južnom Sudáne je jediná v širokom okolí. Zabezpečuje starostlivosť pre asi dvestotisíc ľudí. Slovenskí lekári, ktorí v oblasti pôsobili, denne vyšetrili približne 50 pacientov. V rámci projektu boli do jednotlivých ambulancií zabezpečené aj tzv. suché laboratória, ktoré umožnia denne zrealizovať asi 50 biochemických, hematologických a iných vyšetrení.

Imad Muhammed Juma, študent oboru automechanik: “Môj otec zomrel, keď som bol ešte malý. Odvtedy je moja rodina v kríze. Veľmi som chcel podporiť moju rodinu po ukončení školskej dochádzky. Avšak na pracovnom trhu v Chartúme nekvalifikovaní pracovníci nemajú šancu nájsť si dobrú prácu. Rozhodol som sa, že sa medzi nich nezaradím a v nejakom obore sa kvalifikujem. Moji kamaráti mi odporučili St. Joseph Vocational Training Centre. Som tu už druhý rok a tento rok sa stanem mechanikom. Konečne sa budem môcť postarať o živobytie pre moju rodinu. Som si tým istý, pretože sme mali vynikajúcu šancu všetko sa dobre naučiť. Učitelia sú výborní a prednedávnom sme dostali moderné vybavenie a taktiež nové učebnice. Chcem naplno využiť moje posledné štyri mesiace v škole. Som veľmi vďačný, že sa vďaka SlovakAid uskutočnilo v škole toľko pozitívnych zmien.

Tím vysielaný do Sudánu bol zložený vždy z dvoch pracovníkov. Úlohou lekára bola hlavne zdravotná starostlivosť v nemocnici. Aktívne sa však bude podieľať aj na vzdelávacom programe a výskumnej činnosti. Popri lekárovi pôsobil na mieste aj kvalifikovaný odborník z oblasti verejného zdravotníctva prípadne sociálnej práce. Ten bol najmä lektorom, ale zároveň robil výskum a terénne verejné zdravotníctvo, resp. sociálnu prácu v komunite. Vďaka projektu bol vyškolený miestny personál, ktorý zvládne robiť zdravotnú osvetu a terénnu sociálnu prácu, prácu „zdravotnej sestry“ - pomoc pri pôrodoch a zdravotníckej starostlivosti, ale aj pri manažovaní chodu nemocnice.

47


Názov projektu: Základné vzdelanie pre žiakov v Manguo-Maridi Miesto realizácie: Manguo-Maridi Realizátor: SAVIO Rozpočet projektu: 162 115,22 EUR Z toho ODA SR: 137 741,62 EUR Doba realizácie projektu: október 2010 – február 2012 Projekt má za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania pre deti aj dospelých, ako aj rodovú rovnosť pri vzdelávaní. Zároveň je cieľom projektu naučiť čítať a písať postupne ľudí vo veku 20 – 40 rokov, ktorí nemajú vzdelanie. V priestoroch 2 novovybudovaných tried s elektrickým osvetlením, bude možné prevádzať večerné kurzy pre dospelých, ako aj špeciálne doučovanie pre žiakov 8.ročníka, pred záverečnými skúškami, od výsledku ktorých závisia ich ďalšie možnosti štúdia. Zámerom projektu je umožniť lepší prístup k vzdelaniu pre čo najväčší počet žiakov každého veku a zvýšiť kvalitu výučby v jednotlivých triedach, jednak prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia budovy školy v oblasti Manguo Maridi, v Južnom Sudáne, ako aj zabezpečením doplnkového vzdelávania pre všetkých. Škola, prístupná pre chlapcov a dievčatá, bude tiež usporadúvať tréningy pre učiteľov a výchovné tábory pre deti s cieľom ďalšieho vzdelávania v oblasti prevencie chorôb, HIV.

Poľnohospodárske kurzy absolvuje viac ako 300 žiakov miestnej školy v okrese Maridi

Etiópia Názov projektu: Ambulancia - zdravotná starostlivosť a vzdelanie pre Kabele 15 Miesto realizácie: Debre Zeit Realizátor: Nadácia Integra Rozpočet projektu: 143 177,42 EUR Z toho ODA SR: 143 177,42 EUR Doba realizácie projektu: december 2009 – január 2012 Cieľom projektu je vybudovať pediatrickú ambulanciu pre chudobné rodiny v meste Debre Zeit, ako aj realizácia zdravotných prevenčných školení pre rodiny detí navštevujúcich lokálnu školu. Ambulancia bude zriadená v už existujúcom objekte s nevyhnutným vybavením potrebným na poskytnutie základnej pomoci a vzdelávania.

Názov projektu: Obnova poľnohospodárstva modernými technológiami v Maridi Miesto realizácie: okres Maridi Realizátor: SAVIO Rozpočet projektu: 216 313,00 EUR Z toho ODA SR: 185 263,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – november 2011 Cieľom projektu je prispieť k adaptácii na zmenu klímy v oblasti poľnohospodárstva, tak aby mohlo byť zdrojom obživy v okrese Maridi v Južnom Sudáne. Občianske združenie SAVIO plánuje naučiť obyvateľov 5 obcí okresu efektívne a udržateľne hospodáriť a poskytnúť im reálnu podporu pre zavedenie a realizáciu vlastnej poľnohospodárskej malovýroby. Približne 60 žien a mužov z každej obce absolvuje poľnohospodársky tréningový program. Predpokladá sa, že tí sa budú ďalej podieľať na zaúčaní obyvateľov zo svojich obcí.

Mozambik Názov projektu: Zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva – čistá voda Miesto realizácie: Matundo, Inharim Realizátor: Detone s.r.o. Rozpočet projektu: 139 238,91 EUR Z toho ODA SR: 39 238,91 EUR Doba realizácie projektu: máj 2008 – január 2010 Projekt prispel k zabezpečeniu pitnej vody dvom mozambických školám v Matunde a Inharime. V projekte bola použitá modernej technológie filtrácie vody pomocou rezervnej osmózy, ktorá ekonomicky výhodným spôsobom upravuje všetky druhy vodných zdrojov na čistú pitnú vodu.

Kurz poľnohospodárstva sa zavedie aj do výučby miestnej školy. V ďalšej fáze projektu sa plánuje vytvorenie banky osív, zrealizuje sa nákup poľnohospodárskych nástrojov a vytvorí sa mikropôžičkový program ako prostriedok na podporu vlastného efektívneho hospodárenia miestnych obyvateľov. Vybudovanie a používanie zavlažovacích systémov pomôže znížiť závislosť na počasí a pozitívne ovplyvní aj miestnu klímu.

Názov projektu: Podpora dievčat v núdzi Miesto realizácie: Liberdade Realizátor: Tabita Rozpočet projektu: 101 172,00 EUR Z toho ODA SR: 101 172,00 EUR Doba realizácie projektu: február 2009 – júl 2010 V centre CARAN v meste Liberdade sú umiestnené dievčatá

Ambíciou projektu je ponúknuť reálne a aplikovateľné riešenie ako sa vyrovnať s následkami zmeny klímy v oblasti poľnohospodárstva aj v iných regiónoch.

48


sa tematicky venuje chudobe, je možné nájsť na: http://www.magna.sk/sk/magazine-INSIDE/

z rodín žijúcich v extrémnej chudobe alebo nevyhovujúcich sociálnych podmienkach. Projekt sa orientoval na zlepšenie kvality vzdelávania dievčat v rámci voľno-časových aktivít, ktoré by mohlo prispieť k ich resocializácii a schopnosti reintegrácie do spoločnosti. Hlavné výstupy projektu spočívali v príprave a koncepcii osobnostného rozvoja dievčat v centre pomocou 12 balíčkov s rozprávkami, doplnené o aktivity tvorivého životopisu. Výstupom projektu bola príručka biblioterapeutickej práce v dievčenskom centre CARAN v Liberdade s názvom: „Kde je Mozambik“. Partnerská organizácia spolu s miestnymi mimovládnymi organizáciami prispeli k realizácii aktivít projektu prednáškami na tému ľudských práv, zdravia, viedli tvorivé dielne tanca, fotografie, remeselné dielne, kde naučili dievčatá pliesť tradičným spôsobom tašky a peňaženky.

Názov projektu: Dary zo slumov Nairobi Miesto realizácie: Nairobi (slum Mukuru), Keňa; Bratislava, Zohor, Partizánske, Nitrica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Liptovská Osada, Košice, Sabinov, Stará Ľubovňa, Kračúnovce, Ďačov, Prievidza, Zázrivá, Zákamenné, Námestovo, Terchová, Ružomberok, Trnava, Chynorany, Bojnice, Vrbové, Malacky, Ivachnová Realizátor: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Rozpočet projektu: 36 467,40 EUR Z toho ODA SR: 32 291,40 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – máj 2010 Cieľom projektu je prostredníctvom rozvinutia aktívnej spolupráce s partnermi v Keni budovať personálne kapacity rozvojových pracovníkov i dobrovoľníkov rozvojového programu Dobrej noviny. Obrazný názov projektu vyjadruje sprostredkovanie darov – hodnôt, osobných svedectiev a skúseností z krajiny, s ktorou sme spojení rozvojovou spoluprácou. V úvodnej fáze projektu boli vyslaní dvaja pracovníci organizácie eRko spolu s kameramanom do nairobského slumu Mukuru, kde mali natočiť filmový materiál s dôrazom na konkrétne príbehy. Výsledkom bola séria 5 krátkych filmov pod názvom „Dary zo slumov“. V ďalšej fáze projektu pricestovali na Slovensko dvaja hostia z kenského slumu Mukuru, ktorí sa okrem iného zúčastnili víkendového semináru o rozvojových témach. Seminár bol určený mladým ľuďom, ktorí sa aktívne zaujímajú o rozvojové témy. V rámci projektu boli vytvorené interaktívne materiály, ktoré budú pomáhať pri výučbe tém rozvojového vzdelávania na základných a stredných školách.

Haiti Názov projektu: Rehabilitácia zdravotného zariadenia a psychosociálna pomoc pre postihnutých v spádovej oblasti PaP, Carrefour Miesto realizácie: Carrefour Realizátor: Magna – Deti v núdzi Rozpočet projektu: 161 100,00 EUR Z toho ODA SR: 150 000,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – júl 2011 Hlavným cieľom projektu zabezpečiť prístup k plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, zlepšiť celkový psychický stav ľudí postihnutých posttraumatickým syndrómom, ako aj zlepšiť adherencie na liečbu chronickým pacientom nakazeným vírusom HIV. Projekt pomôže znova vybudovať zdravotné centrum Fame Pereo v rozmere 160m² vybavené potrebným zariadením a materiálom, ktoré bude mať k dispozícii aj novopostavené centrum pre matku a dieťa poskytujúcu primárnu zdravotnú starostlivosť.

Názov: Komplexná multimediálna informovanosť o rozvojovej pomoci Miesto realizácie: celé Slovensko Realizátor: SITA, a.s. Rozpočet projektu: 39 660,00 EUR Z toho ODA SR: 31 700,00 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – máj 2010 Zámerom projektu je medializovať myšlienky a aktuality rozvojovej pomoci na slovenskom internete a v médiách, aby sa o nich dozvedelo čo najviac ľudí. Projekt nadväzuje na úspešne realizovaný projekt Webnoviny, počas ktorého bola na spravodajskom portáli vybudovaná sekcia SlovakAid (http://www.webnoviny.sk/slovak-aid). Nový projekt pokračoval v projekte Webnoviny, t.j. pravidelne informuje o aktuálnom dianí z oblasti rozvojovej spolupráce Slovenska. Zároveň sa však jeho pôsobnosť rozšírila o ďalší multimediálny materiál, akými sú fotogalérie a videosprávy o rozvojových projektoch. V sekcii sa tiež nachádza interaktívna mapa rozvojovej pomoci SR.

Slovensko

projekty rozvojového vzdelávania Názov projektu: Vydávanie neperiodickej publikácie – časopisu Inside Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Magna – Deti v núdzi Rozpočet projektu: 36 730,00 EUR Z toho ODA SR: 31 330,00 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – apríl 2010 Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom vydávania neperiodickej publikácie otvoriť dialóg k dôležitým témam súvisiacich s dianím v krajinách tretieho sveta. Projekt mal za cieľ motivovať verejnosť k možným formám občianskej angažovanosti smerujúcej k riešeniu rozvojových problémov týchto krajín, zvýšiť kvalitu dostupných informácií a prispieť tak k posilneniu porozumenia a záujmu slovenskej verejnosti o aktuálne dianie v krajinách tretieho sveta. Internetovú podobu prvého vydania časopisu Inside, ktoré

Názov projektu: Podpora globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 23 907,00 EUR Z toho ODA SR: 21 487,00 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – máj 2010 Cieľom projektu bolo vytvoriť pracovnú skupinu pre Globálne

49


Názov projektu: Príprava a posilnenie odborných kapacít odborníkov a dobrovoľníkov vysielaných v programoch rozvojovej pomoci Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Partners for Democratic Change Slovakia Rozpočet projektu: 36 020,00 EUR Z toho ODA SR: 28 345,00 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – november 2010 Projekt reagoval na problém nedostatočnej prípravy odborníkov v programoch rozvojovej pomoci. Na základe domácich aj zahraničných skúseností boli zostavené materiály, ktoré uvádzajú minimálne osnovy pre praktické vzdelávanie pracovníkov, databázu s dostupnými odborníkmi a inštitúciami. V ďalšej fáze pripravil realizátor projektu pilotný vzdelávací program pre skupinu rozvojových pracovníkov, ktorí sa pripravujú na svoje dlhodobé pôsobenie v zahraničných rozvojových projektoch. Záujem o prípravu na prácu v teréne by mohla zvýšiť publikácie Dušana Ondruška „Sop sum sum“, ktorá bola vydaná v rámci projektu.

rozvojové vzdelávanie a zintenzívniť tak komunikáciu medzi mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Sprístupnením relevantných informácií na webovej stránke www.rozvojovevzdelavanie.sk sa zlepšila implementácia tém globálneho rozvojového vzdelávania vyučovaných na slovenských VŠ a posilnilo sa prepojenie výučby. V rámci projektu boli pripravené sylaby k predmetom „Obchod a rozvoj“, „Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca“, „Úloha mimovládnych organizácii v rozvojovej spolupráci“. Tie sa počas zimného semestra akademického roka 2009/2010 vyučovali na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Počas projektu sa uskutočnil aj verejný seminár o globálnom rozvojovom vzdelávaní. Názov projektu: Fair trade z prvej ruky Miesto realizácie: Levice, Žiar n/Hronom, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Rožňava, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Snina, Košice, Poprad, Považská Bystrica, Sereď, Bratislava Realizátor: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Rozpočet projektu: 31 824,00 EUR Z toho ODA SR: 28 705,00 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – júl 2010 Cieľom projektu bolo na príklade Spravodlivého obchodu (Fair Trade) ukázať rozvojové krajiny ako rovnocenných partnerov ekonomicky rozvinutých krajín. Kľúčovým prvkom bolo zapojenie pedagógov a žiakov do celej realizácie projektu prostredníctvom najmodernejších informačno-komunikačných technológií a interaktívnych činností. Pedagógovia a žiaci boli spolutvorcami obsahu projektových aktivít. Počas projektu bola vytvorená multimediálna stránka „Fair Trade z prvej ruky“, e-learningový kurz, tréningový kurz pre učiteľov a zorganizovaná interaktívna výstava „Klíma nás spája“.

Názov projektu: Časy nových menšín Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Nadácia Milana Šimečku Rozpočet projektu: 37 293,28 EUR Z toho ODA SR: 28 123,17 EUR Doba realizácie projektu: jún 2009 – február 2011 Zámerom projektu bolo sprostredkovať slovenskej verejnosti prostredníctvom festivalu „Týždeň nových menšín“ informácie a kultúrne zážitky z prostredia komunít nových menšín. V rámci projektu bola vydaná publikácia Migračný slovník a vytvorená webová stránka www.multikulti.sk, ktorá prináša aktuálne informácie o cudzích kultúrach a približuje situáciu v krajinách, o ktorých sa často nehovorí. Názov projektu: Kde končí náš svet Miesto realizácie: Komárno, Košice, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Nitra, Banská Bystrica, Ružomberok, Bratislava, Trnava, Prešov Realizátor: Centrum pre európsku politiku Rozpočet projektu: 40 800,00 EUR Z toho ODA SR: 29 832,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2009 – jún 2010 Na 13 fakultách slovenských univerzít sa uskutočnili prednášky o najdôležitejších faktoch z oblasti rozvojovej pomoci vo svete, o aktivitách SR v tejto oblasti, boli prezentované skúseností účastníkov rozvojových projektov. V rámci projektu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia na tému rozvojového vzdelávania a interkultúrnych kompetencií. Projekt priniesol základné informácie o potrebe rozvojovej pomoci, o jej štruktúre, o postavení a prioritách Slovenska v tejto oblasti, ako aj konkrétne skúsenosti organizácií, ktoré už rozvojové projekty realizovali.

Názov projektu: Globálne vzdelávanie podnikateľov Miesto realizácie: Bratislava, Nitra, Prešov, Banská Bystrica Realizátor: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Rozpočet projektu: 23 780,00 EUR Z toho ODA SR: 20 454,00 EUR Doba realizácie projektu: máj 2009 – september 2010 Malé a stredné podniky zamestnávajú cca 70% slovenského práceschopného obyvateľstva, avšak na tvorbe HDP sa podieľajú len 30%,. Jedným z dôvodov tejto nízkej úrovne je relatívne nízke percento ich internacionalizácie spôsobené jednak absenciou finančných prostriedkov, ale aj neznalosťou potenciálu, ktorý rozvojové krajiny môžu ponúknuť. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania realizovala projekt, ktorého cieľom bolo prekonať mylné vnímanie rozvojových krajín očami podnikateľov, zvýšiť ich povedomie o problémoch a príležitostiach v cieľových krajinách. Počas projektu bolo zorganizovaných šesť konferencií, ktoré slúžili aj ako platforma na výmenu skúseností relevantných aktérov pôsobiacich v rozvojových krajinách. Z jednotlivých konferencií boli publikované zborníky, ktoré budú cenným zdrojom informácií o rozvojových krajinách aj pre ďalších potenciálnych záujemcov.

Názov projektu: Zapojenie slovenskej verejnosti do odstraňovania chudoby vo východnej Afrike Miesto realizácie: Nairobi, Keňa; Džuba, Sudán; Bratislava Realizátor: Nadácia Integra Rozpočet projektu: 32 340,00 EUR Z toho ODA SR: 29 400,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2009 – október 2010 Hlavným zámerom je budovanie kapacít Nadácie Integra

50


s cieľom zapojiť slovenskú verejnosť do odstraňovania chudoby vo východnej Afrike. V rámci projektu boli natočené dva dokumentárne filmy – Návrat z chatrče, Nepokojná zem zachytávajúce projekty Nadácie Integra podporené z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR v Keni a južnom Sudáne. Slovenská verejnosť tak získala možnosť zoznámiť sa s praktickými výsledkami rozvojovej pomoci.

V rámci projektu sa uskutoční mediálny kurz, kde sa jeho účastníci naučia rozvojovú problematiku formulovať a vedieť ju vhodným spôsobom cez médiá podať. Zároveň kurz predstavuje výbornú príležitosť ako v účastníkoch vzbudiť globálnu zodpovednosť za ľudí v núdzi. Vzdelávací blok bude ukončený záverečným štvordňovým Festivalom mediálnej tvorby, ktorého sa bude môcť zúčastniť aj široká verejnosť.

Názov projektu: Formovanie názorov a postojov detí a mládeže v oblasti rozvojovej pomoci Miesto realizácie: Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Rožňava, Košice, Kokava nad Rimavicou, Zvolen, Želiezovce, Sobrance, Humenné, Stropkov, Prešov, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Trenčín, Bardejov, Šarišské Michaľany, Ružomberok, Nemšová, Dubnica nad Váhom, Partizánske, Kamenec nad Vtáčnikom, Kežmarok, Zuberec, Námestovo, Vrútky, Ivanka pri Dunaji, Ružomberok Realizátor: SAVIO Rozpočet projektu: 37 020,00 EUR Z toho ODA SR: 28 400,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2009 – december 2010 Zámerom projektu bolo zvýšiť poznanie predovšetkým detí a mládeže na Slovensku o rozvojovej problematike, budovať v nich vedomie solidarity a spoluzodpovednosti s praktickými dôsledkami v ich životoch. Počas projektu bola zorganizovaná putovná výstava fotografií z rozvojových krajín, na ktorej sa mohli účastníci osobne stretnúť a pozhovárať s ľuďmi, ktorí určitý čas svojho života strávili v týchto krajinách. V rámci projektu vzniklo aj informačné DVD „Aby sa dobro šírilo“.

Monika Kočalková, účastníčka kurzu: „Druhý kurz v rámci projektu Myslím globálne, tvorím v médiách prebiehal v Žiline s mottom žijem. V úvode kurzu sme prezentovali naše výtvory v podobe žalmov, ktoré sme spracovali doma vo fotografiách. Vo večernej aktivite sme sa sami presvedčili, ako ľahko uveríme informáciám, ktoré vyzerajú lákavo a pôsobia na naše city. Ako mladí ľudia by sme mali citlivo rozoznávať pravdivosť informácií, ktoré nám bývajú veľakrát lákavo ponúkané v médiách. Sobotné dopoludnie sme čerpali teoretické vedomosti z oblasti fotenia od našich lektorov Michala Fuliera a Andreja Lojana. Prakticky sme to využili popoludní, keď sme sa vybrali do terénu a snažili sa objektívmi zachytiť ekológiu mesta Žilina. Naši lektori sa nám veľmi odborne a ochotne venovali celý čas. Postrehy, vylepšenia kompozície, návrhy na zlepšenie či kritika nás posúvali ďalej. V jednom z blokov nám Janka Adamcová priblížila spôsoby etického prístupu k zobrazovaniu situácie v rozvojových krajinách. Večerný film nám zaviedol do sveta mediálnej manipulácie a jej následkov v spoločnosti.“

Názov projektu: Rozvojová pomoc sa nás týka Miesto realizácie: Bratislava, Nitra, Zvolen, Banská Bystrica Realizátor: Nadácia Pontis Rozpočet projektu: 32 180,00 EUR Z toho ODA SR: 36 880,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2009 – február 2011 Slovensku doposiaľ chýba podpora verejnosti pre poskytovanie rozvojovej pomoci, ako aj odborné kapacity a masa kriticky mysliacich a informovaných ľudí. Projekt by mal prispieť k tomu, aby slovenská odborná verejnosť bola viac solidárna s rozvojovými krajinami a chápala globálne a rozvojové súvislosti pri odstraňovaní ich problémov a participáciu vybraných cieľových skupín na Slovensku v oblasti rozvojovej pomoci. Počas projektu bol uskutočnený prieskum verejnej mienky na Slovensku o slovenskej rozvojovej pomoci, ktorého výsledky boli prezentované poslancom NR SR, univerzitným študentom ako aj širokej verejnosti za účasti zahraničných hostí. Uskutočnili sa tiež viaceré brífingy o rozvojovej pomoci SR a bola zorganizovaná diskusia o rozvojovej pomoci pre poslancov NR SR.

Názov projektu: Vietnam – ako ho (ne) poznáme Miesto realizácie: Slovensko/Vietnam Realizátor: Slovensko – vietnamská obchodná komora Rozpočet projektu: 24 750,00 EUR Z toho ODA SR: 22 350,00 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – január 2011 Podstatou projektu je zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o výzvach, ktorým Vietnam čelil v minulosti a čelí v súčasnosti, a ktoré môže zvládnuť len s podporu medzinárodného spoločenstva prostredníctvom rozvojovej pomoci. V tejto súvislosti je druhým nosným zámerom projektu informovať slovenskú verejnosť o potrebe, význame a podstate rozvojovej pomoci. Počas projektu bol vybudovaný webový portál www.vietnamonline.sk, čím sa zabezpečil udržateľný spôsob informovania verejnosti o problémoch vo Vietname.

Názov projektu: Myslím globálne, tvorím v médiách Miesto realizácie: Bratislava, Žilina, Ružomberok Realizátor: Laura – združenie mladých Rozpočet projektu: 38 298,00 EUR Z toho ODA SR: 28 670,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2009 – júl 2011 Významné miesto v téme rozvojovej spolupráce majú médiá a žurnalisti. Projekt sa zameriava na podporu mediálnej gramotnosti mladých stredoškolákov, aby vedeli správne analyzovať, posudzovať vierohodnosť a vyhodnocovať komunikačný zámer v médiách.

51


Slovensko

Názov projektu: Fair Trade vytvára dobrú klímu Miesto realizácie: Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina Realizátor: Fairtrade Slovakia, s.r.o. Rozpočet projektu: 22 190,40 EUR Z toho ODA SR: 20 170,40 EUR Doba realizácie projektu: október 2009 – apríl 2011 Fairtrade Slovakia s. r. o. realizuje tento projekt s cieľom zvýšiť povedomie o udržateľnom, sociálne spravodlivom a ekologickom charaktere obchodovania Fair Trade. Zväčšiť záujem a angažovanosť predajných miest na intenzívnej komunikácii o Spravodlivom obchode (Fair Trade) voči zákazníkom sa uskutoční prostredníctvom zapojenia predajných miest s Fair Trade produktmi do oficiálnej „NEWS!“ kampane „Fair Trade Creates Good Climate“ (Spravodlivý obchod vytvára dobrú klímu) a tiež zorganizovaním dvoch odborných seminárov. Vytvorením informačného portálu www.fairtrade.sk a zorganizovaním ochutnávok Fair Trade produktov v 4 mestách na Slovensku bude do informačnej kampane zapojená aj široká verejnosť.

projekty verejnej informovanosti Názov projektu: Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2009 Miesto realizácie: Bratislava, Košice, Ružomberok, Bardejov, Stropkov, Banská Štiavnica, Žilina, Modra, Vranov nad Topľou, Tvrdošín, Zvolen, Spišská Nová Ves, Spišská Belá – Strážky, Púchov, Prievidza, Poprad, Banská Bystrica, Martin, Prešov, Nitra, Čadca Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 10 050,00 EUR Z toho ODA SR: 3 000,00 EUR Doba realizácie projektu: september 2009 – november 2009 Zámerom projektu je prostredníctvom projekcií dokumentárnych filmov, následných diskusií a sprievodných informačných aktivít počas festivalu vychovávať mladých ľudí k otvorenej, tolerantnej empatickej komunikácii a spoločnosti. Festival predstavuje výbornú príležitosť ako viesť mladých ľudí k riešeniu domácich, ale aj celosvetových problémov a predstaviť možnosti zapojenia sa do rozvojových a humanitárnych aktivít. Počas festivalu bola zorganizovaná výstava fotografií z projektov podporených z programu SlovakAid.

Názov projektu: Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 30 422,00 EUR Z toho ODA SR: 28 897,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – apríl 2012 Projekt Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách prispieva k zvyšovaniu povedomia laickej a odbornej verejnosti o dôležitosti a zmysluplnosti globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) a poskytovania rozvojovej pomoci prostredníctvom vytvorenia zdrojových metodických materiálov na rozvíjanie učiteľských kompetencií. Metodický materiál umožní učiteľom a učiteľkám na druhom stupni základných škôl integrovať témy GRV do učebných osnov predmetov: matematika, umenie a kultúra, geografia a občianska náuka.

Lenka Sabolová, študentka: „Jeden svet sa snaží poukázať aj na ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti, odlišne, ako to často vidíme v médiách.“ Názov projektu: Rozširovanie EÚ na Balkáne v roku 2011 Pokrok miesto stagnácie Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Slovenská Atlantická Komisia Rozpočet projektu: 20 000,00 EUR Z toho ODA SR: 20 000,00 EUR Doba realizácie projektu: september 2010 – november 2010 V októbri 2010 bola zorganizovaná na okraji stretnutia ministrov zahraničných vecí a balkánskych krajín jednodňová medzinárodná konferencia „Rozširovanie Európskej únie na Balkáne v roku 2011 – Pokrok miesto stagnácie“. Zámerom konferencie bolo zhodnotiť stav integrácie krajín západného Balkánu do EÚ, diskutovať o perspektívach revitalizácie procesu rozširovania Únie a vymeniť si informácie o možnostiach mechanizmu Oficiálnej rozvojovej pomoci a rozvojových projektoch zameraných na tento región.

Názov projektu: Bohatstvo rozvojových krajín 2 Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Rozpočet projektu: 29 688,50 EUR Z toho ODA SR: 28 271,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2011 – december 2011 Cieľom projektu je nadviazať na úspešný projekt Bohatstvo rozvojových krajín a sprostredkovať žiakom stredných škôl informácie o rozvojových krajinách, ktoré by nielen desili a zarmucovali, ale aj primäli žiakov zamyslieť sa. Snahou projektu je poukázať na prepojenie životného štýlu obyvateľov rozvinutých krajín s týmito krajinami a na skryté súvislosti, ktoré sú často prehliadané. Projekt má v žiakoch prebudiť, pestovať a podporovať zodpovedné a pozitívne postoje k ekonomicky rozvojovým krajinám, ich obyvateľom, kultúre a životnému prostrediu. Všetky potrebné informácie nájdu žiaci, ale aj učitelia, ktorí sa chcú zapojiť do projektu na webovej stránke www.bohatstvonarodov.sk

Názov projektu: Webnoviny.sk a SITA o rozvojovej pomoci Miesto realizácie: Slovensko Realizátor: SITA, a.s. Rozpočet projektu: 29 400,00 EUR Z toho ODA SR: 19 800,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2011 – december 2011 Projekt nadväzuje na dva predchádzajúce, úspešne zrealizované projekty. Projekt by mal prispieť k osloveniu ľudí čítajúcich spravodajstvo, aby sa dozvedeli o rozvojovej pomoci, projektoch a čo najjednoduchším spôsobom získali čo najviac informácií. Počas projektu bude zabezpečená tvorba správ zameraná na rozvojovú problematiku, ich publikovanie

52


a druhovú rozmanitosť. Projekt by mal prispieť k zmene postojov a konania obyvateľstva smerom k solidarite s ľuďmi žijúcimi v rozvojových krajinách, k zodpovednosti za spravovanie prírodných zdrojov a zmierňovanie chudoby.

na portáli www.webnoviny.sk/slovak-aid a v spravodajskom servise agentúry SITA. Správy budú prekladané aj do anglického jazyka a následné distribuované svetovým tlačovým agentúram. V ďalšej fáze projektu sa vybuduje systém fotogalérií foto.webnoviny.sk.

Názov projektu: Enlarging Fair Krajina realizácie: Slovensko Realizátor: Fairtrade Slovakia Rozpočet projektu: 597 597,60 EUR Z toho ODA SR: 19 350,00 EUR Doba realizácie projektu: marec 2009 – máj 2010 Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o závislosti krajín Severu od krajín Juhu a o Spravodlivom obchode ako alternatívnom spôsobe svetového obchodu. K najdôležitejším aktivitám projektu patrí tzv. „multiplikačný balík“, ktorý sa týka 3 hlavných oblastí – vzdelávanie, kampane, pravidlá a kritériá. Každá oblasť je zameraná na inú cieľovú skupinu. Pre každú oblasť boli zorganizované semináre a workshopy. Na základe týchto podujatí bola vytvorená didaktická sada pre študentov stredných a vysokých škôl, „Charta princípov spravodlivého obchodu“. V rámci projektu boli vyškolení spolupracovníci FAIRTRADE SLOVAKIA.

Slovensko

projekty budovania kapacít Názov projektu: Podpora budovania kapacít Platformy mimovládnych rozvojových organizácií II.: Silné partnerstvo pre spoluprácu a rozvoj pokračuje. Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií Rozpočet projektu: 40 237,00 EUR Z toho ODA SR: 33 000,00 EUR Doba realizácie projektu: máj 2009 – júl 2010 V projekte ide o inštitucionálnu podporu a umožní prehĺbenie doterajších dobrých väzieb a spolupráce medzi mimovládnym a vládnym sektorom. Táto podpora umožní ďalšie kvalitatívne fungovanie Platformy mimovládnych rozvojových organizácií ako strešnej organizácie zastupujúcej 31 organizácií zaoberajúcich sa rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Projekt posilnil Platformu ako kvalifikovaných partnerov rozvojovej spolupráce vo všetkých štádiách projektového cyklu na národnej a európskej úrovni.

Názov projektu: „Helpdesk“ pre mimovládne organizácie z nových členských krajín v sektore rozvojovej pomoci Krajina realizácie: Slovensko, Taliansko Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 386 045,00 EUR Z toho ODA SR: 7 412,43 EUR Doba realizácie projektu: máj 2009 – december 2010 Cieľom projektu je prispieť k posilneniu a zvýšeniu kapacít v budovaní partnerstiev vytváraných neštátnymi subjektmi a miestnymi inštitúciami a ich komunikácií s európskymi inštitúciami. Prostredníctvom vytvorenej webovej stránky bude zabezpečený prístup k informáciám, metódam a dobrej praxi v rámci kontraktov rozvojových projektov EuropeAid. V ďalšej fáze projektu bude pripravený sprievodca pre projekty EuropeAid. Stály tím „punto.sud“, bude poskytovať podporu vybraným organizáciám. Pre organizácie z nových členských krajín budú zorganizované dva tréningy

Názov projektu: Podpora kapacít a organizačného zabezpečenia Platformy mimovládnych rozvojových organizácií v zmysle Memoranda o porozumení medzi MZV SR a PMVRO Miesto realizácie: Bratislava Realizátor: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) Rozpočet projektu: 50 000,00 EUR Z toho ODA SR: 50 000,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2010 – júl 2011 Účelom projektu je vytvoriť rámec pre koordinačné a advokačné kapacity PMVRO. Celkový zámer projektu je posilňovať postavenie mimovládnych rozvojových organizácií ako kvalifikovaných partnerov oficiálnej rozvojovej pomoci SR a to vo všetkých štádiách rozvojovej spolupráce na národnej a európskej úrovni.

Názov projektu: Vzdelávanie žiakov a učiteľov o miléniových rozvojových cieľoch v kontexte Afganistanu Krajina realizácie: Slovensko, Afganistan Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 1 298 593,00 EUR Z toho ODA SR: 50 539,00 EUR Doba realizácie projektu: máj 2009 – február 2012 Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia, porozumenia a podpory dlhodobého záväzku občanov EÚ voči miléniovým rozvojovým cieľom a potrebe poskytovania rozvojovej pomoci v kontexte Afganistanu. Počas projektu budú zrealizované twinningové aktivity medzi žiakmi základných a stredných škôl a pedagógmi v Európe (Estónsko, Slovensko, Švédsko, Veľká Británia) a v Afganistane. Uskutoční sa návšteva zástupcov afganského školstva v Európe a tiež študijné cesty slovenských pedagógov a novinárov do Afganistanu. V rámci projektu bude natočený dokumentárny film pre školy o Miléniových rozvojových cieľoch v afganskom kontexte. Film bude produkovať slovenská Afganka Sahraa Karimi.

Kofinancované projekty Názov projektu: Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých Krajina realizácie: Slovensko Realizátor: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Rozpočet projektu: 1 533 560,00 EUR Z toho ODA SR: 8 462,00 EUR Doba realizácie projektu: január 2009 – december 2011 Cieľom projektu je podporiť plnenie Miléniového cieľa č.7 (environmentálna udržateľnosť) a zodpovednosť štátov globálneho Severu a Juhu za spravodlivý manažment prírodných zdrojov s dôrazom na lesy, vodu, biopalivá, rybárstvo

53


Návšteva partnerskej školy v Afganistane

Názov projektu: Sieť škôl a lokálnych komunít prispievajúcich k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov Krajina realizácie: Slovensko Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 1 110 088,00 EUR Z toho ODA SR: 13 378,86 EUR Doba realizácie projektu: máj 2009 – február 2012 Projekt by mal podporovať globálne partnerstvo pre rozvoj prostredníctvom zvyšovania povedomia a lepšieho porozumenia globálnej previazanosti a konkrétnych aktivít na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Cieľom projektu je mobilizovať širokú verejnosť k aktivitám proti chudobe prispením k environmentálnej udržateľnosti (Miléniový rozvojový cieľ č.7). V rámci projektu bude vytvorená sieť motivovaných škôl v 5 európskych krajinách, ktorých aktivity na školskej, lokálnej a európskej úrovni sú zamerané na environmentálnu udržateľnosť a spravodlivejšie obchodné vzťahy medzi rozvojovými krajinami a EÚ.

Cieľom projektu bolo posilniť kapacity občianskeho združenia Človek v ohrození a jeho partnerov pri realizácií humanitárnych intervencií najmä v potenciálnej spolupráci s Úradom pre humanitárnu pomoc Európskej komisie - ECHO. V rámci tohto projektu bolo vyškolených 12 potenciálnych humanitárnych pracovníkov. Piati z nich sa zúčastnili stáží v organizáciách, ktoré realizujú humanitárne intervencie v Etiópii, Gruzínsku a Palestíne. Po skončení stáží v týchto organizáciách uskutočnili humanitárni pracovníci tréningy pre lokálnych partnerov združenia. Súčasťou projektu bolo aj zorganizovanie dvoch okrúhlych stolov pre organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa humanitárnou pomocou na Slovensku s cieľom podnietiť diskusiu o poskytovaní kvalitnej humanitárnej pomoci. Názov projektu: Posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v strednej Európe Krajina realizácie: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Veľká Británia Realizátor: Partners for Democratic Change Slovakia Rozpočet projektu: 613 324,00 EUR Z toho ODA SR: 28 780,00 EUR Doba realizácie projektu: júl 2010 – september 2012 Projekt by mal napomôcť pri tvorbe siete fundraisorov v strednej Európe, zdieľať vedomosti a hodnoty a zhmotniť ich v Odporúčaných princípoch transparentnosti. Očakáva sa,

Názov projektu: Posilnenie slovenských kapacít v poskytovaní efektívnej humanitárnej pomoci Krajina realizácie: Slovensko, Gruzínsko, Etiópia, Palestína Realizátor: Človek v ohrození Rozpočet projektu: 49 480,00 EUR Z toho ODA SR: 7 942,00 EUR Doba realizácie projektu: február 2010 – jún 2010

54


že realizácia projektu umožní zozbierať osvedčené postupy v oblasti verejných zbierok zo súkromných zdrojov na rozvojové a humanitárne účely a zdieľať ich v regióne. Výsledkom projektu by mali byť posilnené fundraisingové kapacity v oblasti rozvoja nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky. Názov projektu: Svet v nákupnom košíku Krajina realizácie: Slovensko, Česko, Slovinsko, Grécko Realizátor: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Rozpočet projektu: 535 776,00 EUR Z toho ODA SR: 9 800,65 EUR Doba realizácie projektu: október 2010 – december 2012 Projekt má ambíciu zmeniť dlhodobé prístupy a motívy konzumentov voči trvalo udržateľnej spotrebe a dopomôcť tak k odstráneniu chudoby a implementácii Miléniových rozvojových cieľov. Osobitne by projekt mal prispieť k rozvoju tém globálneho rozvojového vzdelávania a najmä širokého spektra tém týkajúcich sa trvalo udržateľnej spotreby, ktoré sú realizované vo formálnom vzdelávaní v partnerských krajinách. Názov projektu: Zapojenie slovenskej mládeže do problematiky rozvojovej pomoci v Afrike Krajina realizácie: Slovensko, Keňa, Sudán, Etiópia Realizátor: Nadácia Integra Rozpočet projektu: 253 381,00 EUR Z toho ODA SR: 27 324,80 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – máj 2011 Projekt by mal prispieť k zvýšeniu podielu rozvojovej pomoci zo Slovenska v rámci rozvojových intervencií smerujúcich do sub-saharskej Afriky, či už ide o pomoc priamu (finančná podpora pre neštátne subjekty pôsobiace v Afrike) alebo nepriamu (zvýšenie verejnej podpory pre slovenskú Oficiálnu rozvojovú pomoc). Názov projektu: Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na subsaharskú Afriku Krajina realizácie: Slovensko, Slovinsko Realizátor: Slovenská katolícka charita Rozpočet projektu: 493 997,60 EUR Z toho ODA SR: 8 000,00 EUR Doba realizácie projektu: november 2010 – december 2012 Hlavným cieľom je zvýšiť zaangažovanosť spoločnosti na Slovensku, aby podporila rozvojovú pomoc nie z povinnosti, ale z poznania vzájomnej závislosti rozvoja v rozvojových krajinách a ich vlastnej krajiny.

55


9

56


9

Prehľad použitých skratiek A

Aktuálne rozvojové výzvy

ADA

Rakúska rozvojová agentúra

AF

Afganská islamská republika

BA

Bosna a Hercegovina

CC

Klimatické zmeny

DAC

Výbor pre rozvojovú spoluprácu

EK

Európska komisia (zároveň označenie kofinancovania projektov EK)

Európska únia

GE

Gruzínska republika

HUM

Humanitárna pomoc

KE

Kenská republika

MD

Moldavská republika

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MK

Macedónska republika

MO

Medzinárodná organizácia

MoU

Memorandum o porozumení

MP SR

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MVO

Mimovládna organizácia

MZV SR

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NP ODA

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky

ODA

Oficiálna rozvojová pomoc

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OSN

Organizácia spojených národov

PMVRO

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

SD

Sudánska republika

SR

Slovenská republika

RS

Srbská republika

UA

Ukrajina

UNDP

Rozvojový program Organizácie spojených národov

V4

Vyšehradská štvorka

Zastupiteľský úrad


Výročná správa Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. © Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Bratislava 2011 Všetky práva vyhradené. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava, Slovenská republika Tel.: +421-2-6820-5011, Fax: +421-2-6820-5012 E-mail: info@slovakaid.sk, Webstránka: www.slovakaid.sk Použité fotografie: Fotodatabáza SAMRS Rozsah: 60 strán Náklad: 500 kusov Grafické spracovanie, sadzba a tlač: mediago ISBN 978-80-970681-0-3

SlovakAid VYROCNA SPRAVA 2010  

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa pravidiel a princípov, ktoré...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you