Page 1

KATALOG TURISTI»NIH PONUDNIKOV

Breginjski kot Vasi pod Krnom Kobarid Tolmin Most na SoËi Ba˘ka grapa ©entvi≤ka planota Trebu≤a


2 4 6 8 9 10 11 12 12 12 12 16 17 19 20 21 21 22 23 26 27 28 29 30 32 33 34 34 35 36 38 40

IZBRANI KOTI»KI RAJ ZA AKTIVEN ODDIH KAZALO NASTANITEV ZEMLJEVID REKE SO∏E KOBARID Z OKOLICO • Kobariπki gastronomski krog • Hoteli • ButiËna ponudba • Penzioni in gostiπËa • Mladinski hoteli • PoËitniπke hiπe, apartmaji in zasebne sobe • TuristiËne kmetije • Kampi TOLMIN Z OKOLICO • Hoteli • ButiËna ponudba • Penzioni in gostiπËa • Mladinski hoteli • PoËitniπke hiπe, apartmaji in zasebne sobe • TuristiËne kmetije • Kampi • Planinske koËe PONUDNIKI STORITEV • ≥portne agencije • TuristiËne agencije • Gostinska ponudba • Igralni≤ko zabavi≤Ëni center • Prevozniki • Muzeji in galerije • Druga ponudba ZEMLJEVID OBMO∏JA MESTNI KARTI: KOBARID, TOLMIN

VILLACH

KLAGENFURT

ÖSTERREICH

TARVISIO KRANJSKA GORA Mangrt Vršič a Izvir nic Soče rit o K

Visoki Kanin

BOVEC

Boka

S oč a

I TA L I A

Tr

igl

Triglav

avs

KOBARID

iža

Nad

k

AVTOCESTE • Nova Gorica (40 km) • Videm, Italija (50 km)

BLED

odni park i nar

BOHINJSKA BISTRICA

KRANJ

LETALI≥∏A • Joæe PuËnik, Ljubljana (110 km) • Benetke, Italija (160 km) • Ronchi Ž Trst, Italija (70 km) • Celovec, Avstrija (125 km) • Zagreb, Hrva≤ka (240 km)

TOLMIN CERKNO CIVIDALE KANAL

UDINE

Idr

DOBROVO

IDRIJA NOVA GORICA

zo

Ison

V

MIREN BUKOVICA

Divje jezero

AJDOVŠČINA

POSTOJNA

KOPER

EB

Vipava

VIPAVA

TRIESTE

ZAGR

Hu be lj

ŠEMPETER

IA ENEZ

LJUBLJANA

ijc a

SLOVENIJA

ÆELEZNI≥KA POSTAJA • Most na SoËi (7 km) • Avtovlak: Most na SoËi Ž Bohinjska Bistrica


Soča Pod ključem

Dolina SoËe, de∞ela in kraji na prvinskem stiku visokogorskega in primorskega sveta, preseneËa z bogato zeleno turistiËno ponudbo. Tukaj ni zelena samo narava in sonaravna ponudba, temveË tudi najveËja posebnost doline, lepotica, ki se koplje v æivih smaragdnih odtenkih, SoËa, ena najlepπih evropskih rek. Bistra hËi planin« jo je klical njen pevec GregorËiË. Razgibana pokrajina nudi skorajda neomejene moænosti za kulturna in zgodovinska doæivetja, za πportne aktivnosti in sprostitev. Prijazni domaËini znajo z izvrstno lokalno kulinariko poskrbeti za prijetno poËutje gostov.

Pršjak

Dolina SoËe je mlada in hitro rastoËa turistiËna destinacija, obseg ponudbe in pestrost nastanitvenih moænosti se iz dneva v dan poveËuje. Ljubitelji narave lahko izbirajo med sproπËenostjo urejenih kampov ali prijaznostjo turistiËnih kmetij in izvrstnostjo njihove doma pridelane hrane. Pohodnikom v poletnih mesecih nudijo zavetje planinske koËe. Mladi lahko v mladinskih hotelih in domovih spoznavajo obiskovalce z vsega sveta. PoËitniπke hiπe, apartmaji in zasebne sobe nudijo pravo mero domaËnosti, zasebnosti in udobja. Podobno so naravnani tudi hoteli in penzioni, majhni in prijazni, z odliËno kulinariËno in ostalo ponudbo. Ta katalog naj vam bo v pomoË pri iskanju osnovnih informacij o najpomembnejπih znamenitostih, πportnih programih, gostinski ponudbi, muzejih in najrazliËnejπih moænostih nastanitve na obmoËju Kobarida in Tolmina.


Izbrani kotiËki

Slap Kozjak

Sv. Anton

Nadiža

TRIGLAVSKI NARODNI PARK • Alpski del obmoËja

ITALIJANSKA KOSTNICA • Na razgledni toËki nad

doline varuje Triglavski narodni park. Planinske poti vodijo med vrhove in do πtevilnih naravnih Ëudes. Posebnost obmoËja so æive paπne planine, kjer po stoletja starem receptu pridelujejo znameniti sir Tolminc.

Kobaridom je zgrajena italijanska kostnica, postavljena po I. svetovni vojni, leta 1938. Vanjo so bili z okoliπkih vojaπkih pokopaliπË preneseni posmrtni ostanki 7.014 padlih italijanskih vojakov.

SLAP KOZJAK • Slikoviti slap Kozjak je ujet v kamniti

TOLMINSKA KORITA • Tolminska korita so najniæja

amfiteater nedaleË od Kobarida. Do njega nas nad strugo smaragdne SoËe popelje prijazna sprehajalna pot.

in verjetno najlepπa vstopna toËka v Triglavski narodni park. Kroæna pot nas vodi skozi korita Tolminke in korita ZadlaπËice; najveËji zanimivosti sta velika zagozdena skala - Medvedova glava, in HudiËev most, razpet 60 m visoko nad modrikasto Tolminko.

REKA NADIÆA • Bistri tolmuni in urejena kopaliπËa reke Nadiæe vabijo obiskovalce k prijetni osveæitvi v poletnih dneh. Med domaËini je znano, da ima reka zdravilno moË.

Javorca

SPOMINSKA CERKEV SVETEGA DUHA V JAVORCI

Cerkvico sv. Duha v Javorci, najlepπi spomenik prve svetovne vojne na obmoËju soπke fronte, so zgradili avstro-ogrski vojaki sredi vojne vihre in jo posvetili soborcem, ki so padli na okoliπkih vrhovih. Cerkev je eden izmed treh slovenskih spomenikov, uvrπËenih na seznam evropske dediπËine.

Tolminska korita


Kobarid

Rut

Tolmin

Ponikve

Kolovrat

RUTARSKA LIPA • Vasica Rut nad Baπko grapo se

MUZEJI • Kobariški muzej pripoveduje zgodbo o prvi

uvrπËa v mnoæico izjemno lepih gorskih vasic, ki se sonËijo na prijaznih terasah visoko nad dolinami rek SoËe, Idrijce ali BaËe. Odlikuje jo πe poseben okras Ž eno izmed najbolj mogoËnih dreves v dræavi, stara lipa, katere obseg je veË kot 8 m.

svetovni vojni, Tolminski muzej predstavlja bogato dediπËino PosoËja, Mlekarna Planika v svojem muzeju predstavlja zanimivo tradicijo sirarstva, Arheološki muzej Most na Soči odstira poglede v arheoloπko zgodovino. V dolini najdemo vrsto drugih manjπih in zasebnih muzejskih zbirk, obiskovalcem pa so odprta tudi vrata rojstnih hiπ pomembnih domaËinov.

MARIJINA CERKEV NA PONIKVAH • Eno izmed zadnjih del najveËjega slovenskega arhitekta Joæeta PleËnika, domiselno rekonstrukcijo cerkve Marijinega obiskanja, ki so jo med 2. svetovno vojno poægali nemπki vojaki, najdemo na odmaknjeni in prijazni ≥entviπki planoti.

SLAP PR≥JAK • Dolina TrebuπËice skriva mnoæico divjih grap in Ëudovitih slapov. Slikoviti Prπjak je eden izmed laæje dostopnih. Potok je moËno priljubljen tudi med navduπenci soteskanja.

Kolovrat

Pršjak

Slatnik

TEMATSKE POTI •

Kobari≤ka zgodovinska pot povezuje zgodovinske in naravne znamenitosti okoli Kobarida.

∏ez Most po modrost pripoveduje arheoloπko in kulturno zgodovino Mosta na SoËi.

KosmaËeva uËna pot je pot spomina na pisatelja Cirila KosmaËa. •

Pot po stari meji poteka med utrdbami nekdanje rapalske meje med Italijo in Jugoslavijo, po razglednih grebenih in vrhovih okrog Podbrda v Baπki grapi.

Pot miru povezuje spomenike in ostaline prve svetovne vojne, na πestih razglednih lokacijah so urejeni muzeji na prostem.

3


Raj za aktiven oddih

Stol

POHODNI≥TVO • ≥tevilne urejene poti v dolini so na

JADRALNO PADALSTVO IN ZMAJARSTVO • Zaradi

voljo sprehajalcem, ki si ob njih lahko ogledajo slapove, korita, izvire, jezera in druge znamenitosti. Veliko je kroænih in tematskih poti, ki obiskovalce seznanjajo z dediπËino teh krajev. Dolina SoËe je odliËna izhodi≤Ëna toËka za zahtevnej≤e gorske ture, ≤tevilne planinske koËe nudijo osveæitev, zavetje ali prenoËiπËe. Skozi dolino in po vrhovih nad njo vodijo pomembne daljinske poti: Slovenska planinska pot, Via Alpina, evropska pe≤pot E7 in pot Alpe Adria Trail.

ugodnih termiËnih razmer in izjemno razko≤nih pogledov Dolina SoËe velja za eno najbolj priljubljenih padalskih in zmajarskih destinacij na svetu. Najbolj znani vzleti≤Ëi v dolini, Kobala in Stol, sta izhodi≤Ëi za ≤tevilna dræavna in mednarodna tekmovanja. Izku≤eni piloti tandemov lahko vsaj delËek doæivetja letenja ponudijo tudi vsakemu, dovolj pogumnemu obiskovalcu.

Pršjak

Lužnica

Soča – Trenta

VODNI ≥PORTI • Smaragdna SoËa s svojimi brzicami vsako leto privablja ljubitelje vodnih ≤portov z vsega sveta. Ti se lahko na spust z raftom, kajakom, na hydrospeed ali druge ≤portne dogodiv≤Ëine odpravijo z vodniki ≤tevilnih lokalnih ≤portnih agencij, za samostojno plovbo po reki pa potrebujejo dovolilnico. Slikovite soteske, slapove in tolmune lahko obiskovalci doæivijo na priljubljenem soteskanju. Zapeljivi tolmuni rek v vroËem poletju nudijo prijetno osveæitev vsem obiskovalcem. Najbolj priljubljena kopalna reka je Nadiæa.

4


Kobarid

Tolmin

Soča - Kobarid

PLEZANJE IN JAMARSTVO • Skozi vso dolino je

KOLESARJENJE • Razgibana pokrajina nudi neomejene

opremljena vrsta lahko dostopnih plezali≤Ë, prevladujejo smeri srednjih teæavnosti, najteæja smer je trenutno ocenjena z 8a. Alpinisti lahko poi≤Ëejo svoje izzive v velikih, tudi 1000 m visokih stenah Julijskih Alp. V kra≤kem gorskem svetu se skriva veliko globokih jam, vendar so vse po vrsti zahtevne in primerne le za izku≤ene jamarje.

moænosti za kolesarje. Manj prometne ceste v dolini so primerne za laæje ture, vzponi in spusti po ≤tevilnih gorskih gozdnih cestah, poteh in kolovozih pa bodo poskrbeli za dvig adrenalina. Kolesarske poti niso oznaËene, so pa podrobno opisane na zemljevidih in v vodnikih.

Senica

Most na Soči

RIBOLOV • Dolina SoËe je muharski raj, muharjenje je edini dovoljeni naËin ribolova. Ribi≤ka druæina Tolmin upravlja 145 km ribolovnih voda in z eno dovolilnico je moæno loviti kar na osmih rekah. Razen SoËe, kjer je dovoljena plovba, so vse ostale rezervirane samo za ribiËe. Med ribjimi vrstami sta najpomembnej≤a lipan in znamenita so≤ka postrv (salmo marmoratus).

Idrijca

5


Kazalo nastanitev ime

kategorija

≤t. le∞i≤Ë

zemljevid

1 PoËitni≤ka hi≤a - domaËija Gor v dolini

***

14

D2

13

2 PoËitni≤ka hi≤a kmetije Tonkli

***

13

C2

12

3 Apartma Benjamin SabotiË

***

6

C2

13

4 PoËitni≤ko stanovanje Hancnel

***

12

C3

13

5 Apartma Pod Stolom

**

7

C3

13

7

D2

16

***

450 + 28

C3

17

Kobarid

stran

BREGINJSKI KOT

6 TuristiËna kmetija Robidi≤Ëe 7 Kamp Nadiæa Podbela KOBARID Z OKOLICO 8 Hotel Hvala

****

9 Hi≤a Franko

61

C5

26

C4

bK3

11 10

10 Restavracija Kotlar s prenoËi≤Ëi

****

12

C5

bK3

10

11 Gosti≤Ëe Jazbec

***

47

C6

12 Hostel X Point

/

22

C5

13 Apartma - Sobe Æonir

**

6

C4

13

14 Mlinarjeva domaËija

***

9

C5

13

15 Hi≤a Kranjc

***

6

C5

16 PoËitni≤ko stanovanje Lia

***

17

C5

aK2 / cK3

14

17 Modrina

***

14

C5

cK3

14

18 Hemingway house apartmaji

**

16

C5

cK3

14

19 Apartma-sobe Hi≤a sonca

***

7

C5

dK2

14

20 Apartmaji Pri nas

****

19

C5

10 bK3

12

13

14

21 Apartma Ana

***

6

C5

22 Apartma Love

**

6

C6

15

23 Apartma Bre≤an

***

8

C6

16

24 Apartma Koren

***

4

C6

16

25 Nebesa, turistiËne hi≤e

****

8

D6

12

6

D6

16

26 Kmetija z nastanitvijo Jelenov breg pod Matajurjem

cK4

14

27 Kamp Rut

***

180 + 6

C5

17

28 Kamp Koren Kobarid

****

280 + 36

C6

18

**

100

B5

17

30 Gosti≤Ëe Jelkin hram

***

35

C6

12

31 PoËitni≤ka hi≤a Roman

***

6

C6

14

32 Sobe pri Lovriæu

**

11

C6

15

33 PoËitni≤ko stanovanje Bric

**

3

B6

15

34 Apartmaji Fon

**

12

B6

15

35 PoËitni≤ka hi≤a IvanËiË

***

10

B6

15

36 PoËitni≤ko stanovanje Likar

**

4

B6

15

37 Apartma ≥avli

***

6

B6

15

38 Apartma Bon

**

6

D7

16

29 Kamp Trnovo VASI POD KRNOM

6

39 TuristiËna kmetija Kranjc

19

C6

16

40 TuristiËna kmetija ±vanË

8

B6

16


Kobarid ime

Tolmin kategorija

≤t. le∞i≤Ë

zemljevid

Tolmin

stran

41 Pension Rutar

****

18

E9

hT4

22

42 Penzion Kobala

***

24

E10

TOLMIN Z OKOLICO

21



26

E9

44 Apartmajska hi≤a Blazar

***

14

D8

23

45 PoËitni≤ko stanovanje Kolman

***

12

D8

23

43 Youth hostel Paradiso Tolmin

46 PoËitni≤ka hi≤a Na biru

hT4

22

6

D8

23

47 Apartma Denis

***

9

D8

23

48 Sobe MavriËni breg

***

8

E9

aT3

23

49 PoËitni≤ka hi≤a Orhideja

***

15

E9

gT3

23

50 Zasebne sobe ∏ernilogar

***

7

E9

fT2

24

51 PoËitni≤ko stanovanje BlazetiË

**

5

E9

fT2

24

52 Sobe Rutar

**

4

E9

fT3

24

53 Sobe Kanalec

**

12

E9

iT3

24

54 Apartma Gaja

**

6

E9

eT7

24

55 Apartma KanËan

***

11

D10

24

56 PoËitni≤ka hi≤a Leban

***

6

E10

24

57 Apartmaji Pr’Gujlu

***

17

E11

24

58 Apartma Mengore

****

15

E8

25

59 Sobe Fly zone

***

17

F8

25

60 Apartmaji Bobi

***

16

F8

25

61 The Blue House

***

18

F8

21

62 Sobe Silva

***

15

F8

25

63 LovrËeva ekolo≤ka in turistiËna kmetija

8

D9

26

64 TuristiËna kmetija Pri Kafolu

24

E9

26

65 Kamp Vili

**

60

D8

27

66 Kamp Gabrje

*

200

D8

27

67 KoËa na planini Razor

/

90

C10

28

68 Hotel Lucija

***

43

F9

20

69 Podeæelski hotel Zlata ribica

***

26

G10

20

70 Penzion ≥terk

***

28

F9

22

71 Gostilna s prenoËi≤Ëi pri ≥tefanu

***

13

F10

22

72 Apartmaji Loncner

***

9

F9/D13

25

73 Apartma Podgornik

***

8

F9

26

74 Apartmaji Taljat

MOST NA SO»I Z OKOLICO

****

18

F9

25

75 PoËitni≤ka hi≤a Pri Pelaku

**

7

H12

26

76 PoËitni≤ko stanovanje Idrijca

**

11

H11

26

10

G9

26

***

150

F12

27

79 Dom Zorka JelinËiËa na ∏rni Prsti

/

38

D14

28

80 Planinski dom na Razvodju

/

10

D15

28

81 TuristiËna kmetija ±elinc

28

H14

26

82 TuristiËna kmetija Pri Flandru

16

F14

27

56

F15

28

77 TuristiËna kmetija ≥iroko BA≥KA GRAPA 78 Camp ≥orli Koritnica

CERKNO Z OKOLICO

83 Planinski dom na Poreznu

/

7


Zemljevid reke SoËe Kluže Šumnik

BOVEC Glj

Ko ri

un

Sotočje

a oč

Velika korita

nca

S

Boka

!!Soča I–III

II–IV

e Lep

Čezsoča

!!

Zmuklica II–III

II–III

I–II

ČEZSOČA

Sla te n

U č ja

Bunkerji

KAL-KORITNICA

VODENCA B ok a

Kršovec

tni

ca

!! III–IV

ik

LOG ČEZSOŠKI I–II

ŽAGA

So

II–III

Su

šec

ča

Srpenica1

III–IV

SRPENICA

!!

IV–V

!

Trnovo1 Srpenica2 informacije II–IV

teæavnostna stopnja (ne vkljuËuje stopnje nevarnost)

TRNOVO OB SOČI

IV–VI

Trnovo2 Otona

II–IV

Napoleonov most

neurejen vstop in/ali izstop

nevaren odsek (nujen ogled)

I–II

KOBARID

nevozen odsek

ča

!!

So

urejen vstop in/ali izstop

KAMNO

VOLARJE GABRJE

Kamno

Gabrje

I–II

TOLMIN

Volarje

Volčanski most

• Plovba po reki SoËi in Koritnici je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra, od 9. do 18. ure. • PriporoËamo vam, da se odloËite za spremstvo izku˘enih in usposobljenih domaËih vodnikov. Vse aktivnosti v, na in ob reki SoËi in Koritnici se izvajajo na lastno odgovornost. Na reko se

8

vstopa samo na doloËenih vstopno-izstopnih mestih. Za uporabo vstopno-izstopnih mest morajo imeti uporabniki dovolilnico. Prepovedano je kampiranje izven urejenih kampov. Neupo˘tevanje pravil se kaznuje v skladu z odlokom.


Kobarid z okolico

Kobarid

KOBARID, postavljen ob vznoæje alpskega visokogorja, je znamenito zgodovinsko mesto, najbolj poznano po dogodkih iz I. svetovne vojne. Restavracije v kraju in okolici, zdruæene v Kobari≤ki gastronomski krog, slovijo med Ëastilci dobre hrane. Izjemno naravno okolje in izku≤eni ≤portni vodniki ponujajo neizËrpne moænosti za vse vrste aktivnosti v naravi. Na Kobari≤kem lahko trenutno prenoËi veË kot 1.600 obiskovalcev. Skoraj polovica v kampih ob bistri SoËi in Nadiæi, z 200 posteljami razpolagajo hotel in penzioni, 500 jih najdemo v zasebnih sobah, apartmajih ter turistiËnih kmetijah in veË kot 300 v planinskih koËah, mladinskih hotelih in domovih.

Soča – Kobarid

Nadiža

9


Kobarid • www.dolina-soce.com

KOBARI©KI GASTRONOMSKI KROG

HI©A FRANKO

C4

GPS» N 46.2472 E 13.5377 HIŠA FRANKO

Staro selo 1, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 41 20 • F: 05 389 41 29 M: 041 774 634 E: info@hisafranko.com www.hisafranko.com Hiša Franko slovi po Anini avtorski kuhinji, močno navezani na lokalne sestavine mlečni izdelki, jagnjetina, divjačina, gobe v njihovem letnem času, divje trave, cvetlice in zelišča, postrvi. Jedi so zabavne, barvite in

RESTAVRACIJA TOPLI VAL

C5

lahkotne. V Hiši Franko najdemo sirno klet, kjer zorijo tolminski siri vse do njihovega četrtega leta starosti; vinsko klet, kjer Valter hrani najboljše, kar premore slovensko vinsko tržišče; bogate so tudi police z domačimi marmeladami in lokalnim medom, za hišo pa se razteza mogočen zeliščno-zelenjavni vrt. V toplejših mesecih se odpre steklena vrtna terasa, mizice so pogrnjene tudi ob živahnem potočku s pogledom na mogočen Krn. Hiša je samo 1 km oddaljena od prvih plaž na Nadiži in je čudovito izhodišče za vse mogoče pohode in sprehode ali kolesarske izlete.

GPS» N 46.2476 E 13.5783

bK3 RESTAVRACIJA TOPLI VAL****

Trg svobode 1, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 11 10 F: 051 397 978 E: info@hotelhvala.si www.hotelhvala.si

RESTAVRACIJA KOTLAR

C5

S PRENO»I©»I

bK3

GPS» N 46.2477 E 13.5792 RESTAVRACIJA KOTLAR S PRENOČIŠČI****

Trg svobode 11, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 11 10 M: 051 397 978 E: kotlar.restavracija@siol.net www.kotlar.si

Restavracija Kotlar se nahaja v samem centru Kobarida. Izvirni ambient vam pričara občutek, kot da ste na morju. Medtem, ko boste uživali v kulinaričnih morskih

GOSTILNA BREZA

C5

Čisto blizu, v sklopu družinskega hotela, kraljuje starosta kobariške kulinarike, družina Hvala. Pred nekaj desetletji je njihova restavracija Topli val zaslovela z izvrstno svežo morsko hrano; danes ohranja svoj sloves kot pravo stičišče Alp in Jadrana, mesa in okusno pripravljenih rib. In končno se krog lahko zaključi. Oziroma šele začne.

specialitetah in izbranih slovenskih vinih, ne smete oditi brez da bi poizkusili tradicionalne kobariške štruklje. Za vse, ki želite v našem kraju preživljati aktivni oddih ali pa boste potrebovali le prenočišče, imamo na voljo dvoposteljne sobe. Če vas v naše kraje pripelje zgolj izlet po zgodovinski poti, ogled kobariškega muzeja ali pa smaragdna Soča, ste toplo vabljeni, da nas obiščete.

GPS» N 46.2464 E 13.5757

dK2 GOSTILNA BREZA

Mučeniška ulica 17, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 00 40 M: 031 617 501 E: gostilna.breza@siol.net FACEBOOK: Gostilna Breza Kobarid

GOSTI©»E JAZBEC

C6

GPS» N 46.2335 E 13.5897 GOSTIŠČE JAZBEC***

Kobarid

Idrsko 56, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 91 00 • F: 05 389 14 00 M: 041 570 126 E: bostjan.jazbec@siol.net www.jazbec.eu

10

SOBE: 15/2 z možnostjo dodatnih ležišč LEŽIŠČA: 47 DODATNA OPREMA SOB: SAT TV, sušilec

za lase, telefon RESTAVRACIJA: 40+20+20

RESTAVRACIJA: 50 LETNI VRT: 40 PONUDBA: prijeten ambient, klavir za

zaključene skupine

KULINARIČNE SPECIALITETE: domače in morske jedi LOKACIJA: na obrobju Kobarida

PONUDBA: kletni prostor za zaključene družbe z možnostjo zabave (ples, živa glasba), organizacija seminarjev do 50 oseb, urejena prostorna garaža za kolesa in motorje, sušilna soba za obleke, mini fitnes, možnost najema vodičev za ribištvo, kolesarstvo, motoristične izlete, vodenje po ostankih Ι. svetovne vojne KULINARIČNE SPECIALITETE: lokalne, slovenske, mediteranske in balkanske jedi Ponujamo primorska domača vina in domača žganja.


Kobarid

HOTELI

HOTEL HVALA - RESTAVRACIJA TOPLI VAL

C5 bK3

Hotel Hvala, Trg Svobode 1, 5222 Kobarid, Slovenija. Tel: 00386 5 38 99 300, Fax: 00386 5 38 85 322 • e-mail: info@hotelhvala.si • www.hotelhvala.si

Kobarid

GPS» N 46.2476 E 13.5783

11


BUTI»NA PONUDBA PENZIONI IN GOSTI≥»A MLADINSKI HOTELI PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

NEBESA, TURISTI»NE HI≥E

Kobarid • www.dolina-soce.com D6

GPS» N 46.2049 E 13.6107

GOSTI©»E JELKIN HRAM

GPS» N 46.2572 E 13.6125

NEBESA, TURISTIČNE HIŠE****

GOSTIŠČE JELKIN HRAM***

Livek 39, SI – 5222 Kobarid T: 05 384 46 20 F: 05 384 46 21 E: info@nebesa.si www.nebesa.si

Drežnica 30, SI – 5222 Kobarid T: 05 384 86 10 F: 05 389 01 69 E: jelkin.hram@siol.net www.jelkin-hram.com

APARTMAJI: 4 hiške (2, 2, 2, 2) LEŽIŠČA: 8 PONUDBA: štiri, z vsem za prijetno in samostojno življenje

SOBE/AP.: 14/2, 1/3; 1 ap. (4) LEŽIŠČA: 35 RESTAVRACIJA: 80 PONUDBA: sobe z dostopom do interneta, savna, jacuzzi, domača

opremljene hiše, s teraso in udobjem za dve osebi, družabni prostor z ognjiščem, skupno kuhinja in terasa, wellness center, zasebnost, tišina, neokrnjena narava LOKACIJA: vas Livek, nad dolino reke Soče, vis a vis Krna

HOSTEL X POINT

C6

C5

kuhinja, kosila za skupine, urejen prevoz za jadralne padalce in zmajarje ter svetovanje in spremstvo z inštruktorjem, tandemski poleti z jadralnim padalom, šola jadralnega padalstva, kombi prevozi, obisk bližnjih vrhov in ostalin 1. sv. vojne z vodičem LOKACIJA: v idilični vasici Drežnica pod Krnom, 5 km iz Kobarida

PO»ITNI©KA HI©A KMETIJE TONKLI

C2

bK3

GPS» N 46.2473 E 13.5795 HOSTEL X POINT

Trg svobode 6, SI – 5222 Kobarid • T: 05 388 53 08 • M: 041 692 290 E: info@xpoint.si, x.point@siol.net • www.xpoint.si

Kobarid

SOBE: 2/2, 3/3, 1/4, 1/5 LEŽIŠČA: 22 PONUDBA: brezžični internet, možnost zajtrka, prevozi DODATNA PONUDBA: rafting, soteskanje, hydrospeed, kajak šola, kajak

12

spusti, izposoja kanuja, jadralno padalstvo v tandemu, kolesarjenje, izposoja koles, sprehodi v naravi, pohodništvo, kopanje v naravnih bazenih Soče in Nadiže … V zimskem času: šola smučanja, izposoja in servis smuči, snowboardov in opreme, vodene smučarske ture … PRIMERNO ZA VEČJE SKUPINE: V zimskem času za skupine nudimo ogrevane prostore in uporabo skupnega prostora, ki je primeren za prijetna druženja. LOKACIJA: center Kobarida, 20 min vožnje od smučišča Kanin - Sella Nevea

GPS» N 46.2334 E 13.4319 POČITNIŠKA HIŠA KMETIJE TONKLI***

Logje 35, SI – 5223 Breginj M: 041 398 587 E: kmetija.tonkli@gmail.com www.kmetija-tonkli.si

APARTMAJI: 3 ap. (2, 3+2,3+3) LEŽIŠČA: 8+5 PONUDBA: slow turizem, družabni prostor za 10–15 ljudi (kamnita

klet), izposoja koles, zelenjavni vrt, parkirišče, internet, pokrit piknik prostor z žarom in krušno pečjo (možna peka domače jagnjetine), pomoč pri organizaciji izletov, posredovanje ponudbe vodnih in drugih športov LOKACIJA: na obrobju vasi Logje - ob zgornjem toku reke Nadiže, 20 km iz Kobarida, 1 km od kopalne reke Nadiže


Kobarid D2

APARTMA

DOMA»IJA GOR V DOLINI

BENJAMIN SABOTI»

GPS» N 46.2153 E 13.4156

GPS» N 46.2535 E 13.4386

POČITNIŠKA HIŠA DOMAČIJA GOR V DOLINI***

SOBE: 2/2, 2/3, 1/4 LEŽIŠČA: 14 (možnost dodatnih ležišč) PONUDBA: stoletna hiša z

velikim vrtom in piknik prostorom; gostom nudimo zelenjavo z vrta ali jim pripravimo hrano mi; domače živali; mir; dobro izhodišče za izlete po Posočju in Benečiji, tudi za izlet v Benetke z vlakom; muzej in galerija v vasi LOKACIJA: na robu vasi Robidišče, 3 km do reke Nadiže, 14 km iz Kobarida

C3

Sedlo 36, SI – 5223 Breginj M: 051 416 875 E: sabotic@siol.net

C3

APARTMA - SOBE

GPS» N 46.2462 E 13.5305

z jedilnico, dnevna soba s TV, kopalnica, balkon, parkirišče, kopanje v bližnji Nadiži LOKACIJA: na začetku vasi Borjana, 3 km do igralnice Aurora, 7 km od Kobarida, 3 km od Podbele, 7 km od Breginja

APARTMAJI: 1 hiša (8+4) LEŽIŠČA: 8+4 PONUDBA: čudovita samostojna kmečka hiša, polno opremljena

kuhinja, dve dnevni sobi, soba za druženje z igrami, dva balkona, terasa, zunanji jedilni prostor, otroška oprema, SAT TV, vrt z izjemnim razgledom na gore in reko Nadižo, kopanje v 3 km oddaljeni reki Nadiži, izbrane in tradicionalne jedi v bližnjih restavracijah LOKACIJA: v mirni vasici Borjana, 6 km iz Kobarida

GPS» N 46.2558 E 13.4910 APARTMA POD STOLOM**

POČITNIŠKO STANOVANJE HANCNEL***

Borjana 4, SI – 5223 Breginj M: +44 7974 392737 E: perkins.info@gmail.com

parkirišče LOKACIJA: 12 km iz Kobarida, kraj Sedlo

±ONIR

Borjana 1a, SI – 5223 Breginj M: 041 667 781 E: apartmapodstolom@gmail.com apartmapodstolom.weebly.com

GPS» N 46.2557 E 13.4896

APARTMAJI: 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 4+2 PONUDBA: balkon, klima,TV,

POD STOLOM

APARTMAJI: 1 ap. (4+3) LEŽIŠČA: 4+3 PONUDBA: 2 spalnici, kuhinja

PO»ITNI©KO STANOVANJE HANCNEL

APARTMA BENJAMIN SABOTIČ***

Robidišče 10, SI - 5223 Breginj T: 05 384 98 59, 05 384 98 22 M: 031 345 958; 041 766 376 E: robidisce@gmail.com robidisce.blogspot.com

APARTMA

C2

C4

APARTMA - SOBE ŽONIR**

MLINARJEVA DOMA»IJA

C5

GPS» N 46.2429 E 13.5522 MLINARJEVA DOMAČIJA***

Staro selo 57, SI – 5222 Kobarid M: 041 686 997 E: zonir@siol.net users.volja.net/zonir57

Sužid 2f, SI – 5222 Kobarid M: 051 626 729, 041 456 503, 041 698 789 E: info@mlinarjeva-domacija.com www.mlinarjeva-domacija.com

APARTMAJI: 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 4+2 PONUDBA: lasten vhod,

APARTMAJI: 1 ap. (6+3) LEŽIŠČA: 6+3 PONUDBA: brezžični internet,

parkirišče, vrt, velika terasa in balkon, SAT-TV, internet, domače živali dobrodošle, izposoja koles, v bližini wellness programi, kopanje v Nadiži (1 km) in Soči (4 km) LOKACIJA: vas Staro selo, 3 km iz Kobarida, s čudovitim pogledom na okoliške hribe, v bližini igralnica Aurora

TV, DVD, klima, pralni stroj, sušilec za lase, parkirišče, garaža, lasten vhod, terase, žar, lasten vrt in velik travnik ob hiši DODATNA PONUDBA: kolesa, športni rekviziti, prostor za kolesa in športno opremo, odbojko in badminton; v bližini fitnes ter športna in otroška igrišča, reka Nadiža (2 km) LOKACIJA: v vasi Sužid, 3 km zahodno od Kobarida

HI©A KRANJC

C5

GPS» N 46.2399 E 13.5659 HIŠA KRANJC***

Svino 3, SI-5222 Kobarid M: 031 311 660 E: polinox@siol.net APARTMAJI: 2 ap. (2+1, 5) LEŽIŠČA: 7 + 1 PONUDBA: Samostojna hiša na

mirni lokaciji z apartmajema velikosti 40 m2 in 70 m2, lasten vhod in shramba, kolesarnica, piknik prostor. Možnost ribolova z lokalnimi ribiči, kolesarstvo z možnostjo izposoje koles, apiterapija, obisk bližjih znamenitosti. LOKACIJA: vas Svino v neposredni bližini Kobarida

Kobarid

PO»ITNI©KA HI©A

PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

13


Kobarid • www.dolina-soce.com

PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

PO»ITNI©KO STANOVANJE LIA

C5 aK2 / cK3

GPS: N 46.2482 E 13.5772 (Markova 18) GPS: N 46.2468 E 13.5794 (Volaričeva 9) POČITNIŠKO STANOVANJE LIA***

Markova 18 in Volaričeva 9 SI – 5222 Kobarid M: 051 415 058, 041 953 366 F: 05 389 01 64 E: apartmajilia@gmail.com www.apartmaji-lia.si

APARTMAJI: 4 ap. (5+1, 4, 4, 2+1) LEŽIŠČA: 15+2 PONUDBA: parkirišče, balkon,

velika terasa, SAT TV, pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, klima, prostor za shranjevanje koles in športne opreme LOKACIJA: v centru Kobarida

HEMINGWAY HOUSE

C5

MODRINA, SOBE

C5

APARTMA - SOBE

C5

APARTMAJI

cK3

APARTMA WELLNESS

cK3

HI©A SONCA

dK2

GPS» N 46.2464 E 13.5791

GPS» N 46.2471 E 13.5792

HEMINGWAY HOUSE APARTMAJI**

MODRINA*** SOBE APARTMA WELLNESS

Volaričeva 10, SI – 5222 Kobarid M: 040 774 106 E: marie_egan@yahoo.com www.hemingwayhouse.iowners.net APARTMAJI: 5 ap. (2, 2, 3, 4, 5) LEŽIŠČA: 16 PONUDBA: kvalitetno bivanje

po ugodnih cenah v novih udobnih apartmajih, balkon, velika terasa, vrt z žarom, prostor za shranjevanje koles in športne opreme, gratis wi-fi LOKACIJA: v centru Kobarida

APARTMAJI PRI NAS

C5

GPS» N 46.2454 E 13.5780 APARTMA - SOBE HIŠA SONCA***

Mučeniška 1 SI – 5222 Kobarid M: 031 664 253 E: hisasonca@gmail.si www.apartma-hisasonca.com

Trg svobode 4b SI – Kobarid 5222 T: 05 388 50 90 M: 041 494 178 E: info@modrina.eu www.modrina.eu

SOBE/AP.: 1/2, 1/2+2; 2 ap. (2+2,

2+2)

LEŽIŠČA: 8+6 BAR: 50 LETNI VRT: 20 PONUDBA: prenočišča z zajtrki,

wellness paketi, sprostitvena, klasična, refleksna in vodna masaža; kineziotaping, infra in finska savna; solarij, bar, garaža za kolesa in motocikle LOKACIJA: v središču Kobarida

APARTMA ANA

APARTMAJI PRI NAS****

Kobarid

APARTMAJI: 5 ap. (3+2, 2+1, 2+1, 2+2, 2+2) LEŽIŠČA: 11+8 PONUDBA: novi, udobni, sodobno opremljeni apartmaji, klima,

14

brezžični internet, kavni avtomat, pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, opekač, pečica, steklokeramična plošča, plazma, lasten vhod, veliko parkirišče, shramba koles, velik vrt z zunanjim jacuzzijem, vrtni žar, gastronomski okoliš LOKACIJA: na obrobju mesteca Kobarid, odlično izhodišče za vse vrste aktivnosti

Želimo si, da bi se imeli pri nas lepo.

PO»ITNI©KA HI©A

cK4

ROMAN

APARTMA ANA***

Goriška cesta 5, SI – 5222 Kobarid M: 031 377 585 E: prinas.kobarid@gmail.com FACEBOOK: Apartmaji Pri nas www.pri-nas.si

prostorom, dve sobi s kopalnicama v mansardi, zajtrk, SAT TV, internet, parkirišče, zunanji prostor z grillom, vrt, soba za sprostitev (masažna kad & savna) LOKACIJA: center Kobarida

C5

GPS» N 46.2463 E 13.5805

GPS» N 46.2438 E 13.5804

SOBE: 1/4, 1/3 LEŽIŠČA: 7 PONUDBA: kuhinja z dnevnim

C6

GPS» N 46.2546 E 13.6127 POČITNIŠKA HIŠA ROMAN***

Manfredova 10 SI – 5222 Kobarid T: 05 389 00 31 M: 031 653 184, 031 706 075 E: apartma.ana@gmail.com

Drežnica 25, SI – 5222 Kobarid T: 05 384 85 30 M: 031 714 681 E: hisa.roman@gmail.com www.apartma-krn.si

APARTMAJI: 1 ap. (6) LEŽIŠČA: 6 PONUDBA: SAT TV, piknik

APARTMAJI: 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 4+2 PONUDBA: popolnoma

prostor z grillom, velik vrt, prostor za shranjevanje športne opreme, lastno parkirišče, v bližini trgovina z živili in picerija, športna igrišča v neposredni bližini LOKACIJA: center Kobarida, v bližini Kobariškega muzeja

opremljen apartma (kuhinja, klima, tv hifi), terasa, garaža, ogromen prostor za piknik in igro, zelenjavni vrt; na željo vam nudimo zajtrk in izposojo koles LOKACIJA: 150 m pred vasjo Drežnica, 5 km iz Kobarida


Kobarid SOBE

C6

PO»ITNI©KO

PRI LOVRIÆU

STANOVANJE BRIC

GPS» N 46.2570 E 13.6145

GPS» N 46.2666 E 13.6075

SOBE PRI LOVRIŽU**

PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

B6

B6

PO»ITNI©KA HI©A

B6

IVAN»I»

GPS» N 46.2698 E 13.6062

POČITNIŠKO STANOVANJE BRIC**

Drežnica 22, SI – 5222 Kobarid T: 05 384 86 36 M: 041 494 565 E: stanko.kurincic@volja.net users.volja.net/lowriz

Drežniške Ravne 3 SI – 5222 Kobarid T: 05 993 73 00 M: 041 337 375 E: apartma.bric@siol.net

SOBE: 4/2, 1/3 LEŽIŠČA: 11 DODATNA PONUDBA: parkirišče,

APARTMAJI: 1 ap. (3) LEŽIŠČA: 3 PONUDBA: otroška igrala, piknik

možnost ogleda drežniških muzejskih zbirk, otroško igrišče, zajtrk, brezžični internet, možnost souporabe kuhinje, skupni prostor s TV, odlično izhodišče za pohodništvo, kolesarjenje, padalstvo LOKACIJA: v središču vasi Drežnica, 5km iz Kobarida

prostor, parkirišče, zajtrk, vrt, domače živali dovoljene, TV, internet, odlično izhodišče za pohodništvo in kolesarjenje LOKACIJA: na začetku lepe vasice Drežniške Ravne, 7 km iz Kobarida

PO»ITNI©KO

APARTMA ©AVLI

B6

APARTMAJI FON

B6

APARTMAJI FON**

GPS» N 46.2683 E 13.6091 POČITNIŠKA HIŠA IVANČIČ***

Drežniške Ravne 20 SI – 5222 Kobarid T/F: 05 384 85 92 M: 031 385 022 E: fon.apartma@siol.net freeweb.siol.net/fonm/

Drežniške Ravne 30/b SI – 5222 Kobarid T: 05 384 86 40 M: 041 337 403 E: apartmaji.ivancic@siol.net www.apartmaji-ivancic.si

APARTMAJI: 3 ap. (2+2, 2, 4+2) LEŽIŠČA: 8+4 ZAJTRKOVALNICA: 12 PONUDBA: zajtrk, parkirišče,

APARTMAJI: 2 ap. (3, 5+2) LEŽIŠČA: 8+2 PONUDBA: samostojna hiša,

piknik prostor z žarom, skupni prostor, ponudba za zaključene skupine, SAT TV, internet, pranje perila, likalnik, domače živali dobrodošle, posredovanje športne ponudbe, prostor za kolesa LOKACIJA: vas Drežniške Ravne, pod mogočnim Krnom

parkirišče, vrt, piknik prostor z žarom, prostor za kolesa in drugo opremo, balkon, kamin, SAT TV, internet, pralni stroj, likalnik, domače živali dobrodošle DODATNA PONUDBA: možen najem celotne hiše, vodništvo po krnskem pogorju LOKACIJA: vas Drežniške Ravne, 7 km iz Kobarida

APARTMA LOVE

C6

STANOVANJE LIKAR

POČITNIŠKO STANOVANJE LIKAR**

Drežniške ravne 18 SI – 5222 Kobarid T: 05 384 85 93 M: 041 635 930 E: roby.likar@gmail.com www.apartmalikar.si

APARTMAJI: 1 ap. (2+2) LEŽIŠČA: 2+2 LOKACIJA: lepa vasica Drežniške

Ravne, 7 km iz Kobarida

GPS» N 46.2689 E 13.5936 APARTMA ŠAVLI***

Magozd 5a, SI – 5222 Kobarid T/F: 05 389 37 07 M: 041 421 007 E: nada.savli@siol.net www.apartmasavli.com APARTMAJI: 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 4+2 PONUDBA: sodobno opremljen

apartma z lastnim vhodom, teraso in velikim vrtom, lastno parkirišče, zelenjavni vrt, internet, TV LOKACIJA: mirna lokacija v vasi Magozd, 8 km iz Kobarida

GPS» N 46.2337 E 13.6151 APARTMA LOVE**

Smast 26 b, SI – 5222 Kobarid M: 041 954 784 E: info@s-love-nija.si www.s-love-nija.si APARTMAJI: 1 ap. (5+1) LEŽIŠČA: 5+1 PONUDBA: za družine z otroki in zaljubljence, kuhinja z dnevnim

prostorom, dve spalnici s kopalnico, TV, internet, klima, pralni stroj, pokrita zunanja terasa z grillom in kuhinjo za piknike, velik vrt, uporaba zelenjave z domačega vrta, možnost shranjevanja opreme, pokrita garaža, lastno parkirišče, organizacija ustvarjalnih delavnic, nakup domačih bio proizvodov LOKACIJA: vas Smast, 4 km iz Kobarida preko Napoleonovega mostu vzdolž reke Soče

Kobarid

GPS» N 46.2709 E 13.6030

15


PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE TURISTI»NE KMETIJE

APARTMA BON

D7

APARTMA KOREN

Kobarid • www.dolina-soce.com C6

APARTMA BRE≥AN

C6

TURISTI»NA KMETIJA

D2

ROBIDI©»E

GPS» N 46.2242 E 13.6425

GPS» N 46.2368 E 13.6067

APARTMA BON**

APARTMA KOREN***

Vrsno 1, SI – 5222 Kobarid T: 05 388 58 40 M: 031 438 971, 041 910 254 E: apartma.bon@gmail.com www.apartma-bon.si

Ladra 29, SI – 5222 Kobarid M: 051 346 929

žarom, zelenjava z domačega vrta, sušilec za lase, brezžični internet in računalnik, radio s CD, prostor za shranjevanje koles in športne opreme, parkirišče, odlično izhodišče za pohodništvo in druge športe LOKACIJA: v mirni vasici Vrsno, 7 km od Kobarida, 14 km od Tolmina

KMETIJA

D6

Kobarid 16

APARTMAJI: 1 ap. (6) LEŽIŠČA: 6 PONUDBA: nov apartma,

vrt, brezžični internet, prostor za kolesa in ostalo opremo, domače živali dovoljene, otroško igrišče v bližini, svetovanje pri izbiri gorskih tur LOKACIJA: 2,5 km iz Kobarida, odmaknjena od prometa, ob potoku in v neposredni bližini Soče

parkirišče, vrt, TV, internet, domače živali dobrodošle, možnost zajtrka, družinam prijazno, ribiči in jadralni padalci dobrodošli - pristajalno mesto tik ob apartmaju, posredovanje športnih programov, šola kajaka, možnost jahanja, lova, prevoz s kombijem, fitnes v bližini LOKACIJA: 2,5 km iz Kobarida, 50 m od reke Soče

TURISTI»NA KMETIJA

TURISTI»NA KMETIJA

GPS» N 46.1993 E 13.5881

GPS» N 46.2703 E 13.6106

KMETIJA Z NASTANITVIJO JELENOV BREG POD MATAJURJEM

TURISTIČNA KMETIJA ŽVANČ

stroj, balkon, parkirišče, garaža za motorna kolesa, vrt s kaminom, možnost šotorjenja, brezplačna uporaba domače zelenjave, možnost zajtrka, kmečka hrana, domače živali dobrodošle, posredovanje športne ponudbe POSEBNA PONUDBA: krmljenje jelenov, mini prašičev in rac LOKACIJA: vas Avsa, ob poti na Matajur

TURISTIČNA KMETIJA ROBIDIŠČE

APARTMAJI: 2 ap. (2, 2) LEŽIŠČA: 4 PONUDBA: parkirišče, balkon,

±VAN»

APARTMAJI: 1 ap. (6) LEŽIŠČA: 6 PONUDBA: TV, internet, pralni

APARTMA BREŠAN***

www.apartmakoren.si

JELENOV BREG

Avsa 22, SI – 5222 Kobarid M: 041 494 560, 041 853 455 E: medves.branko@gmail.com www.jelenov-breg-pod-matajurjem.si

GPS» N 46.2160 E 13.4150

Ladra 55, SI – 5222 Kobarid M: 031 346 368, 031 865 039 E: apartma.bresan@gmail.com www.apartmabresan.si

E: marko.koren@gmail.com

APARTMAJI: 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 4+2 PONUDBA: velika terasa z

GPS» N 46.2351 E 13.6044

B6

Drežniške Ravne 30a SI – 5222 Kobarid T: 05 384 86 56 M: 031 664 248 E: kmetija.zvanc@gmail.si www.ekokmetija-zvanc.it.gg APARTMAJI: 1 ap. (6+2) LEŽIŠČA: 6+2 PONUDBA: Na ekološki kmetiji

se ukvarjamo z rejo goveda, ovc in drežniških koz. Ponašamo se z dolgoletno sirarsko tradicijo. Poskusite lahko dobrote iz mesa, mleka in sadja. Postrežete si lahko tudi z zelenjavo in začimbami. LOKACIJA: vas Drežniške ravne, 8 km iz Kobarida

Robidišče 3, SI – 5223 Breginj T: 05 384 98 58 • M: 041 332 668 E: kmetija.robidisce@gmail.com www.robidisce.si SOBE: 2/2, 1/3 LEŽIŠČA: 7 RESTAVRACIJA: 35 KAMPIRNI PROSTOR: 6 parcel PONUDBA: zajtrk, možnost

ostalih obrokov, terasa, ekološki proizvodi iz ovčjega mleka in vrtnin, jagnjetina, stik z živalmi, otroško igrišče, neokrnjena narava in nabiranje zelišč LOKACIJA: v najzahodnejši slovenski vasi Robidišče, 17 km iz Kobarida

KRANJC

GPS» N 46.2511 E 13.6220 TURISTIČNA KMETIJA KRANJC

Koseč 7, SI – 5222 Kobarid T: 05 384 85 62 • M: 041 946 088 E: info@turizem-kranjc.si www.turizem-kranjc.si SOBE: 2 družinski sobi (1/4, 1/3), 1/1, 4/2, 1/3 LEŽIŠČA: 15+4 RESTAVRACIJA: 36 LETNI VRT: 36 PONUDBA: vrt, zdrava hrana z domačega vrta in tradicionalne

specialitete, jagnjetina, piknik prostor, vodništvo in organizirani izleti, specializirano za kolesarje in pohodnike, izposoja koles, tematski večeri, otroško igrišče, balinišče, skupni prostor s klavirjem in kitaro, brezžični internet, ponudba za zaključene skupine LOKACIJA: gorska vas Koseč, 6 km iz Kobarida

C6


Kobarid KAMP TRNOVO

KAMPI

B5

GPS» N 46.2844 E 13.5484 KAMP TRNOVO**

Trnovo ob Soči 51 SI – 5224 Srpenica T: 05 381 15 80, 05 384 55 30 F: 05 381 15 82 E: klara.kokosin.fon@siol.net POVRŠINA: 0,5 ha ŠTEVILO PARCEL: 32 GOSTI: 100 DODATNA PONUDBA: bar s 25 sedeži, parkirišče, igrišče za odbojko

na mivki

LOKACIJA: v neposredni bližini reke Soče, pod vasjo Trnovo ob Soči

KAMP RUT

C5

GPS» N 46.2448 E 13.5647 KAMP RUT***

Svino 13, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 01 40 • M: 031 333 087 • E: kamp.rut@gmail.com POVRŠINA: 1,5 ha ŠTEVILO PARCEL: 60 GOSTI: 180 POČITNIŠKA HIŠA: 1 LEŽIŠČA: 6 DODATNA PONUDBA: bar s 50 sedeži, parkirišče, otroško igrišče,

travnato športno igrišče, sprehajalne poti, kolesarske poti, možnost nakupa domačih bio izdelkov s kmetije LOKACIJA: pod vasjo Svino, 0,5 km oddaljeno od Kobarida  V bližini družinskega kampa je sprehajalna učna pot z opazovalnico ptic. Kamp leži v mirnem predelu obdan z gozdom in hkrati v neposredni bližini mesta Kobarid. Iz kampa je zelo lep pogled na Krn, na Stol in na vzletišče padalcev Bošca na Stolu.

KAMP NADIÆA PODBELA

C3

GPS» N 46.2428 E 13.4562 KAMP NADIŽA PODBELA*** T: 05 384 91 10 • F: 05 384 91 10 M: 041 443 535, 041 454 408 E: info@kamp-nadiza.com POVRŠINA: 3 ha ŠTEVILO PARCEL:150 GOSTI: 450 BUNGALOVI: 4 LEŽIŠČA: 28 DODATNA PONUDBA: bar s 60 sedeži, parkirišče, otroško

igrišče, park, namizni tenis, košarka, mali nogomet, odbojka, badminton, balinanje, kopanje v tolmunih Nadiže LOKACIJA: nad reko Nadižo, pod vasjo Podbela

BREGINJSKI KOT je dolina na skrajnem zahodnem robu Slovenije, med Starim selom in Breginjem, ob meji z Italijo. Vije se pod pogorjem Stola na severu ter Matajurjem in Mijo na jugu. Vzdolž reke Nadiže je nanizanih 13 naselij, med njimi tudi najzahodnejša slovenska vas, Robidišče. Najpomembnejše izročilo območja sta naravna in etnološka dediščina.

Domačini celo pravijo, da Nadiža v sebi skriva nekatere zdravilne lastnosti.

Kobarid

www.kamp-nadiza.com

17


KAMPI

Kobarid • www.dolina-soce.com

KAMP KOREN KOBARID

C6

GPS» N 46.2510 E 13.5868 KAMP KOREN KOBARID****

Drežniške Ravne 33, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 13 11 • F: 05 389 13 10 M: 041 371 229 E: info@kamp-koren.si www.kamp-koren.si POVRŠINA: 2 ha ŠTEVILO PARCEL: 70 GOSTI: 280 BUNGALOVI: 6 LEŽIŠČA: 24+12 DODATNA PONUDBA: okrepčevalnica,

odbojko na mivki, namizni tenis, balinišče, plezalna stena za otroke in odrasle, internetni kotiček, telefon Novo v ponudbi je Pustolovski park Reli, posebna dogodivščina za mlade ali družine z otroki, starimi nad 6 let. V kolikor niste sami dovolj izkušeni, lahko različne športne aktivnosti rezervirate pri nas po ugodni ceni in uživate pod strokovnim vodstvom. LOKACIJA: na levem bregu reke Soče, 500 m od Kobarida

Kobarid

prodajalna z živili, ekološkimi izdelki in kamp opremo, zelenjavni in zeliščni vrt, pralni in sušilni stroj, prostor za piknike in kurjenje ognja, izposoja koles, organizirani vodeni izleti, igrišče za otroke in igrišče za

18

Soča


Tolmin z okolico

Most na Soči – Tolmin

TOLMIN, upravno sredi≤Ëe doline, se sonËi na prijazni terasi nad sotoËjem rek SoËe in Tolminke. V prvi svetovni vojni je bil izhodi≤Ëe zmagovitega preboja so≤ke fronte. Na bogato zgodovino opozarjajo ostaline gradu nad mestom. Tudi Tolminsko odlikuje bogata ponudba aktivnosti v naravi. Tolmin postaja v zadnjih letih sredi≤Ëe raznovrstnega festivalskega dogajanja. Tolmin in okolica nudita namestitev za skoraj 1.700 gostov. 400 mest najdemo v kampih ob reki SoËi in Tolminki, 250 gostov lahko sprejmejo v hotelih in penzionih, najveË kapacitet - 650 postelj - pa nudijo zasebniki v apartmajih, zasebnih sobah in turistiËnih kmetijah. 350 postelj nudijo tudi mladinski hoteli in domovi v mestu ter planinske koËe pod alpskimi vr≤aci.

Tolminka

Most na Soči

19


Tolmin • www.dolina-soce.com

HOTELI

HOTEL LUCIJA

F9

GPS» N 46.1528 E 13.7407 HOTEL LUCIJA***

Most na Soči 57, SI – 5216 Most na Soči T: 05 381 32 92 • F: 05 381 31 77 E: info@hotel-lucija.com

www.hotel-lucija.com

SOBE: 17/2, 2/1 LEŽIŠČA: 36+7 DODATNA OPREMA SOB: SAT TV, telefon,

priključek za internet, sušilec za lase RESTAVRACIJA: 60+15 KONFERENČNE MOŽNOSTI: 35 KULINARIČNE SPECIALITETE: sladkovodne ribe, vegetarijanska hrana, lokalne specialitete, odličen izbor domačih vin Letni vrt poleti ponuja večerjo na prostem v idiličnem okolju.

PODE±ELSKI HOTEL

G10

ZLATA RIBICA

GPS» N 46.1361 E 13.7760 PODEŽELSKI HOTEL ZLATA RIBICA***

Idrija pri Bači 86 SI – 5216 Most na Soči T: 05 381 56 50 F: 05 381 56 51 E: prima.ribica@siol.net www.ribica.si

Tolmin

SOBE/AP.: 8/2; 3 ap. (2, 4, 4) LEŽIŠČA: 26 RESTAVRACIJA: 36 LETNI VRT: 25 PONUDBA: penzionske storitve,

20

restavracija in bar, organizacija poslovnih srečanj, pikniki v naravi, organizacija izletov in športnih aktivnosti, ribnik in sadovnjak, poležavanje in sproščanje ob reki Idrijci LOKACIJA: le 30 m od reke Idrijce

DODATNA PONUDBA: raznovrstne masaže, finska savna, skupni prostor za goste z vso avdio-video opremo, telovadnica, organiziranje teambuildingov, priprave športnikov, parkirišče, parkirišče za kolesa in motorje, raznovrstni paketi za pohodnike in kolesarje, v neposredni bližini športna dvorana s fitnesom, čolnarjenje na jezeru LOKACIJA: na sotočju reke Soče in Idrijce

Soča


BUTI»NA PONUDBA PENZIONI IN GOSTI≥»A

Tolmin THE BLUE HOUSE

F8 GPS» N 46.1623 E 13.7109 THE BLUE HOUSE***

Čiginj 25, SI – 5220 Tolmin M: 051 302 615 E: info@bluehouse.si www.bluehouse.si SOBE: 8/2, 2/1 LEŽIŠČA: 18 RESTAVRACIJA: 15–20 PONUDBA: The blue house vam ponuja sobe v podeželskem stilu.

Vsaka soba ima svojo kopalnico, SAT TV in internetno povezavo. Zagotovljena so parkirna mesta. DODATNA PONUDBA: možnost organiziranja večerij LOKACIJA: The blue house se nahaja v vasi Čiginj ob regionalni cesti Bovec – Nova Gorica. Od Tolmina je oddaljena 4 km.

PENZION KOBALA

E10

GPS» N 46.1813 E 13.7536 PENZION KOBALA***

Poljubinj 6a, SI – 5220 Tolmin T: 05 381 01 55 F: 05 388 18 73 E: penzion.kobala@siol.net www.penzion-kobala.si

garaža za motorje in kolesa LOKALNE DOBROTE: siri, mesnine in ostale jedi po naročilu LOKACIJA: v novejšem delu vasi Poljubinj

Tolmin

SOBE/AP.: 3/2; suita (1/2+1/3), 2 ap. (6, 4) LEŽIŠČA: 21+3 RESTAVRACIJA: 50+35 LETNI VRT: 30+25 KONFERENČNE MOŽNOSTI: do 50 oseb DODATNA OPREMA SOB: priključek za internet, sušilec za lase, SAT TV, sef DODATNA PONUDBA: zunanji masažni bazen (Hot Spring), zunanji plavalni bazen,

21


PENZIONI IN GOSTI≥»A MLADINSKI HOTELI

PENSION RUTAR

Tolmin • www.dolina-soce.com E9

PENZION ©TERK

F9

hT4

GPS» N 46.1824 E 13.7325

GPS» N 46.1521 E 13.7394

PENSION RUTAR****

PENZION ŠTERK***

Mestni trg 1, SI – 5220 Tolmin T: 05 380 05 00 • F: 05 381 17 01 E: info@pension-rutar.si www.pension-rutar.si

Most na Soči 55, SI – 5216 Most na Soči T: 031 359 589 • F: 05 381 30 63 E: penzion.sterk@siol.net www.penzion-sterk.si

SOBE: 9/2 LEŽIŠČA: 18 RESTAVRACIJA: restavracija 50, Tolminska soba 50 KONFERENČNE MOŽNOSTI: do 40 oseb DODATNA OPREMA SOB: priključek za internet, sušilec za lase, klima,

SOBE/AP.: 10/2; 2 ap. (2+2, 2+2) LEŽIŠČA: 24+4 DODATNA OPREMA SOB: brezžični internet, sušilec za lase, mini bar,

mini bar, TV

TV, balkon

RESTAVRACIJA: 60 SEDEŽI NA LETNEM VRTU S POGLEDOM NA SOTOČJE REK SOČE IN IDRIJCE: 90 DODATNA PONUDBA: penzionske storitve, plavalni bazen, savna,

DODATNA PONUDBA: posredovanje športnih programov, organizacija izletov, prodaja ribiških kart, oprema za seminarsko dejavnost ozvočenje, video, grafoskop, flipchard KULINARIČNE SPECIALITETE: primorske jedi in kuhinja z italijanskim vplivom LOKACIJA: v centru Tolmina

jacuzzi, prodaja ribiških kart, parkirišče, pokrita garaža, sprehodi ob jezeru, čolnarjenje KULINARIČNE SPECIALITETE: soška postrv, morske ribe in školjke, jedi na žaru, divjačina, žlikrofi, tartufi, jurčki, domače sladice LOKACIJA: nad sotočjem Soče in Idrijce

GOSTILNA S PRENO»I©»I

YOUTH HOSTEL PARADISO TOLMIN

F10

Tolmin

PRI ©TEFANU

22

E9 hT4

GPS» N 46.1480 E 13.7585

GPS» N 46.1831 E 13.7334

Postaja 3, SI – 5216 Most na Soči T: 05 388 71 95 • F: 05 388 71 95 E: gostilna.stefanu@volja.net www.sloveniaholidays.com/gostilna-pri-stefanu

GOSTILNA S PRENOČIŠČI PRI ŠTEFANU***

YOUTH HOSTEL PARADISO TOLMIN  Gregorčičeva 2, SI – 5220 Tolmin M: 040 300 518 E: hostel.paradiso@gmail.com www.hostel-paradiso.si

SOBE: 6/2, 1/1 LEŽIŠČA: 13 DODATNA OPREMA SOB: TV, radio, telefon, brezžični internet, skupni

SOBE: 1/4, 2/2, 1/18 LEŽIŠČA: 26 PONUDBA: dva dnevna WC-ja, dve kopalnici s tuši ter WC-ji, skupni

dnevni prostor RESTAVRACIJA: točilnica 30, restavracija 85+90 LETNI VRT: 20 KONFERENČNE MOŽNOSTI: 90 oseb v restavraciji PONUDBA: primerno za večje skupine, silvestrovanje, poroke, poleti kopanje v reki Idrijci, muzejski vlak, Kosmačeva učna pot, prodaja ribiških dovolilnic KULINARIČNE SPECIALITETE: postrv ala Štefan, tolminski sir, jedi na žaru LOKACIJA: na Postaji nad sotesko reke Idrijce

dnevni prostor s TV-jem, brezžični internet in dva računalnika V ceno je vključen zajtrk, ki vam ga postrežejo v baru pod hostlom. LOKACIJA: v centru Tolmina


Tolmin D8

PO»ITNI©KO

D8

PO»ITNI©KA HI©A

HI©A BLAZAR

STANOVANJE KOLMAN

NA BIRU

GPS» N 46.2084 E 13.6705

GPS» N 46.2092 E 13.6732

GPS» N 46.2000 E 13.6920

APARTMAJSKA HIŠA BLAZAR***

POČITNIŠKO STANOVANJE KOLMAN***

Volarje 48a, SI – 5220 Tolmin M: 031 529 946 E: info@blazar.si www.blazar.si APARTMAJI: 3 ap. (4+2, 2+2, 2+2) LEŽIŠČA: 8+6 PONUDBA: piknik prostor z letno

kuhinjo, zelenjavni vrt, igrišče za otroke, parkirišče, prostor za športno opremo, pralnica s pralnim in sušilnim strojem, SAT TV, LCD TV, brezžični internet, DVD predvajalnik, klima LOKACIJA: na obrobju vasi Volarje, 6 km iz Tolmina in 10 km iz Kobarida

POČITNIŠKA HIŠA NA BIRU

Volarje 25a, SI – 5220 Tolmin M: 051 301 031 E: apartma.kolman@siol.net FACEBOOK: apartma Kolman www.apartma-kolman.com ŠTEVILO SOB/APP: 1/2; 2 ap. (4+1,

4+1)

LEŽIŠČA: 10+2 PONUDBA: velika terasa, piknik

prostor, parkirišče, brezžični internet, klima, pralni stroj, garaža za kolesa LOKACIJA: na obrobju vasice Volarje, v bližini reke Soče, 6 km iz Tolmina, 10 km iz Kobarida

SOBE MAVRI»NI BREG

D8

E9

APARTMA DENIS

GPS» N 46.2022 E 13.6963 APARTMA DENIS***

Gabrje 10, SI – 5220 Tolmin M: 051 310 365, 041 753 011 E: apartma.nabiru@gmail.com www.nabiru.si

Gabrje 32, SI – 5220 Tolmin M: 041 252 225 E: apartma.denis@gmail.com www.apartma-denis.com

APARTMAJI: 1 hiška (6) LEŽIŠČA: 6 PONUDBA: hiška z dvema

APARTMAJI: 2 ap. (3+1, 4+1) LEŽIŠČA: 7+2 PONUDBA: klimatiziran

spalnicama, dnevnim prostorom, kuhinjo in kopalnico, klima, pokrita terasa z žarom, zelenjavni vrt, travnato športno igrišče, parkirišče, domače živali po dogovoru, pristajalno mesto za padalce tik ob hiši LOKACIJA: pod vasjo Gabrje, 4 km iz Tolmina, le 30 m od reke Soče

apartma z lastnim parkiriščem in velikim sadnim vrtom, zelenjava z domačega vrta, veranda z vrtno garnituro in žarom, šotorjenje, SAT TV, internet LOKACIJA: na obrobju vasice Gabrje, v bližini reke Soče, 4 km iz Tolmina

PO»ITNI©KA HI©A ORHIDEJA

E9 gT3

aT3

GPS» N 46.1969 E 13.7293 SOBE MAVRIČNI BREG***

Zatolmin 43d, SI – 5220 Tolmin M: 051 422 039 E: rainbowroombank@gmail.com www.sobe-mavricni-breg.si SOBE: 4/2 LEŽIŠČA: 8 PONUDBA: klimatizirane dvoposteljne sobe z lastnim tuš-WC,

kabelska TV, internet, lasten vhod in parkirišče, hramba koles in opreme, skupni družabni prostor na vrtu in vrtna kuhinja s hladilnikom DODATNA PONUDBA: informacije, občasno spremljanje posameznikov ali skupin, pralni stroj, zajtrk in ostala ponudba po dogovoru LOKACIJA: na obrobju vasi Zatolmin – 1,5 km iz Tolmina, odlično izhodišče za pohodnike, kolesarje ter sprehajalce Preprosto, odprto, domače, iskreno vzdušje.

D8

GPS» N 46.1840 E 13.7319 POČITNIŠKA HIŠA ORHIDEJA***

Brunov drevored 3 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 11 44 M: 051 438 949 E: apartma.orhideja@gmail.com www.apartma-orhideja.com APARTMAJI: 3 ap. (6+2, 4+1, 2) LEŽIŠČA: 12+3 PONUDBA: počitniška hiša v

centru Tolmina, družinam prijazna, otroško igrišče, parkirišče, garaža za kolesa, internet LOKACIJA: center Tolmina

GPS» N 46.2027 E 13.7451 LETNI VRT PR' JAKČU

Zadlaz Čadrg 4 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 11 44 M: 051 438 949 E: mirjam.rutar@gmail.com SEDEŽEV NA LETNEM VRTU: 25 KULINARIČNA SPECIALITETE:

domač kruh, domače mesnine, krompir in skuta, frika in polenta, domače sladice LOKACIJA: 5 km iz Tolmina, v Triglavskem narodnem parku, 2 km od Tolminskih korit

Tolmin

APARTMAJSKA

PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

23


Tolmin • www.dolina-soce.com

PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

ZASEBNE SOBE

E9

PO»ITNI©KO

»ERNILOGAR

fT2

STANOVANJE BLAZETI» fT2

GPS» N 46.1867 E 13.7276

GPS» N 46.1865 E 13.7275

ZASEBNE SOBE ČERNILOGAR***

POČITNIŠKO STANOVANJE BLAZETIČ**

Brunov drevored 34 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 14 03 M: 031 607 234, 041 673 286 E: info@sobe-cernilogar.si www.sobe-cernilogar.si SOBE/AP.: 1/2; 2 ap. (2, 2+1) LEŽIŠČA: 6+1 PONUDBA: parkirišče, uporaba

garaže za motorje, TV LOKACIJA: ob vznožju mestnega gozda, na začetku sprehajalne poti na vrh Kozlovega roba

APARTMA GAJA

E9

E9

APARTMA GAJA**

Žabče 23, SI – 5220 Tolmin M: 041 761 861 E: apartma.gaja@gmail.com www.apartma-gaja.comuv.com APARTMAJI: 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 4+2 PONUDBA: družinska hiša z

Tolmin

veliko kuhinjo in dnevnim prostorom ter dvema spalnicama, parkirišče, kmečko okolje, TV, internet LOKACIJA: 1 km iz Tolmina, blizu Tolminskih korit

24

E9

SOBE KANALEC

fT3

GPS» N 46.1856 E 13.7291

E9 iT3

GPS» N 46.1799 E 13.7310

SOBE RUTAR**

SOBE KANALEC**

Brunov Drevored 36 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 32 00 M: 031 607 231

Albina Rejca 8 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 31 63 M: 041 697 684 E: apartmarutar@gmail.com

Pod brajdo 9 SI – 5220 Tolmin T: 05 381 19 44 M: 041 798 474 E: avtomehanika.cine@siol.net

APARTMAJI: 1 ap. (5) LEŽIŠČA: 5 PONUDBA: lasten vhod,

APARTMAJI: 1 ap. (3+1) LEŽIŠČA: 3+1 PONUDBA: parkirišče, garaža,

SOBE/AP.: 1/2; 2 ap. (4+2, 2+2) LEŽIŠČA: 8+4 PONUDBA: lasten vhod, kabelska

parkirišče, garaža za kolesa, letni vrt z električnim žarom, pralni stroj, kabelska TV, priključek za internet, domače živali dovoljene, zajtrk na željo gostov LOKACIJA: v mirnem delu Tolmina, 250 m od centra

lasten vhod, možnost kuhanja, sef, SAT TV, brezžični internet, možnost zajtrka, mala pokrita zunanja terasa, trim steza v bližini LOKACIJA: na mirnem obrobju Tolmina, v bližini sprehajalne poti na vrh Kozlovega roba

TV, klima, širokopasovni internet, piknik prostor, vrt, parkirišče, garaža POSEBNA PONUDBA: možnost shranjevanja športnih rekvizitov LOKACIJA: v mirnem predelu Tolmina, v bližini reke Soče

APARTMA KAN»AN

PO»ITNI©KA HI©A

APARTMAJI PR’GUJLU

D10

E10

E11

LEBAN

eT7

GPS» N 46.1898 E 13.7408

SOBE RUTAR

GPS» N 46.2021 E 13.7555 APARTMA KANČAN***

Zadlaz Žabče 1 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 30 60 M: 031 414 135, 031 414 145 E: info@apartma-kancan.com www.apartma-kancan.com APARTMAJI: 2 ap. (4, 7) LEŽIŠČA: 11 DODATNA PONUDBA: zajtrk po

dogovoru, parkirišče, vrt, kmečko okolje LOKACIJA: ob lokalni cesti 4 km iz Tolmina, v območu Triglavskega narodnega parka, v mirnem domačem okolju z izjemnim pogledom na tolminske hribe

GPS» N 46.1812 E 13.7539 POČITNIŠKA HIŠA LEBAN***

Poljubinj 9, SI – 5220 Tolmin M: 051 671 890 E: info@leban-tourism.com www.leban-tourism.com APARTMAJI: 1 hiša (6) LEŽIŠČA: 6 PONUDBA: samostojna

počitniška hiša s tremi spalnicami, balkonom, dvema kopalnicama, veliko kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo, vrtom in lastnim parkiriščem DODATNA PONUDBA: najem gorskih koles, prodaja ribolovnih dovolilnic LOKACIJA: vas Poljubinj, neposredna bližina mesta Tolmin

GPS: N 46.1782 E 13.8157 APARTMAJI PR’ GUJLU***

Sela nad Podmelcem 12 SI – 5220 Tolmin M: 041 671 886 E: marijo.mlakar@siol.net www.pr-gujlu.si SOBE/AP.: 1/2; 4 ap. (2+2, 4, 2,

3+2)

LEŽIŠČA: 13+4 PONUDBA: prenovljena kmečka

hiša, neokrnjena narava, mir, piknik prostor z žarom, savna, masaža, SAT TV, bio hrana z okoliških kmetij (sir, mleko, zelenjava), nabiranje zelišč in zeliščni čaji LOKACIJA: vasica na 850 m, obrobje Triglavskega narodnega parka, 12 km iz Tolmina, nad Baško grapo


Tolmin APARTMA MENGORE

PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE

E8

SOBE FLY ZONE

F8

GPS» N 46.1650 E 13.7097 SOBE FLY ZONE***

GPS» N 46.1737 E 13.7179 APARTMA MENGORE****

Volče 140b, SI – 5220 Tolmin M: 041 427 386, 030 399 942 E: info@mengore.com www.mengore.com

SOBE: 7/2, 1/3 LEŽIŠČA: 17 PONUDBA: skupni prostor s

3+1, 6)

SOBE SILVA

APARTMAJI TALJAT

F8

APARTMAJI

F9/D13

APARTMAJI BOBI***

Čiginj 62a, SI – 5220 Tolmin M: 041 945 181 E: apartma.bobi@gmail.com www.apartma-bobi.com

TV in predvajalnikom, šola za padalce, internet, možnost uporabe kuhinje, domače vzdušje, piknik, odprti kamin, namizni nogomet, velik travnik, taxi služba za padalce (parataxi) LOKACIJA: vas Čiginj, 4 km iz Tolmina

F8

GPS» N 46.1642 E 13.7106

Čiginj 57g, SI – 5220 Tolmin M: 031 212 286 E: paragliding-adventure@amis.net www.paragliding-adventure.com

ŠTEVILO APP.: 3 ap. (2+2, 4+2, 4+1) LEŽIŠČA: 10+5 PONUDBA: Svetli, udobni in prostorni apartmaji, stilsko opremljeni

in klimatizirani v velikosti 70 in 55 m2. Vsi apartmaji imajo balkon, dve veliki postelji širine 120 cm, večja apartmaja imata dodatno spalnico z dvema posteljama širine 90 cm. Pomožna ležišča so na kakovostnem kavču dimenzij 160 x 200 cm. Apartmaji so opremljeni s pralno-sušilnim strojem, SAT TV, brezžičnim internetom, sefom, sušilcem za lase, kavnim avtomatom in skupnim piknik prostorom z žarom. LOKACIJA: Volče, mirna lokacija s čudovitim razgledom, v bližini Tolmina.

APARTMAJI BOBI

APARTMAJI: 4 ap. (2+1, 2+1, LEŽIŠČA: 13+3 PONUDBA: apartmaji z lastnim

parkiriščem, vrt, piknik prostor z žarom, priključek za internet, SAT TV LOKACIJA: vas Čiginj, 4 km iz Tolmina, 4 km iz Mosta na Soči

F9

LONCNER

GPS» N 46.1619 E 13.7411 (Modrejce)

SOBE SILVA***

GPS» N 46.2054 E 13.8917 (Rut)

Čiginj 24, SI – 5220 Tolmin M: 041 473 611 E: silva.sobe@gmail.com www.sobesilva.si SOBE/AP.: 1/1, 2/2, 1/4; 1 ap. (6) LEŽIŠČA: 15 PONUDBA: parkirišče, vrt,

piknik prostor z žarom, SAT TV, internet, možnost zajtrka, uporaba skupne letne kuhinje, pralni stroj, hladilnik, plezališče v bližini LOKACIJA: vas Čiginj ob regionalni cesti Bovec – Nova Gorica, 4 km iz Tolmina in 4 km od Mosta na Soči

APARTMAJI LONCNER*** Apartma Modrejce, Modrejce 2h,

SI – 5216 Most na Soči Apartma Rut, Rut 54b, SI – 5242 Grahovo ob Bači M: 031 381 634 E: jozica.loncner@gmail.com SOBE/AP.: 1/2; 2 ap. (2, 3+2) LEŽIŠČA: 7+2 PONUDBA: parkirišče, vrt,

kabelska oziroma SAT TV LOKACIJA: vas Modrejce ob jezeru na reki Soči, 1 km od Mosta na Soči ter vas Rut v Baški grapi, 22 km od Mosta na Soči

GPS» N 46.1522 E 13.7460 (Taljat) • GPS» N 46.1525 E 13.7432 (Most) APARTMAJI TALJAT**** Apartma Taljat, Most na Soči 95 • Apartma Most, Most na Soči 38,

SI – 5216 Most na Soči T: 05 381 30 86 • F: 05 388 73 97 • M: 041 337 537 E: info@apartma-taljat.com, info@apartma-most.com www.apartma-taljat.com; www.apartma-most.com

APARTMAJI: 3 ap. (4+1, 4+1, 6+2) LEŽIŠČA: 14+4 DODATNA PONUDBA: posredovanje dodatnih aktivnosti in informacij,

prodaja ribolovnih dovolilnic, tenis, fitnes, izposoja čolnov in koles v bližini, brezžični internet, SAT TV, parkirišče, hramba koles, motorjev in športne opreme, vrt (terasa), žar, savna v apartmaju Taljat, domače živali po dogovoru, čolnarjenje in vožnja z ladjo po jezeru, vodno-energijska pot ob jezeru LOKACIJA: apartma Taljat v novejšem, od prometa odmaknjenem predelu Mosta na Soči, apartma Most v središču kraja s čudovitim pogledom na sotočje rek Idrijce in Soče; oba blizu jezera

Tolmin

GPS» N 46.1621 E 13.7111

25


PO»ITNI≥KE HI≥E, APARTMAJI IN ZASEBNE SOBE TURISTI»NE KMETIJE

APARTMA PODGORNIK

F9

GPS» N 46.1629 E 13.7421 APARTMA PODGORNIK***

Modrejce 29c SI – 5216 Most na Soči M: 041 641 871 E: vlado.podgornik@gmail.com www.apartma-podgornik.si SOBE/AP.: 1/2; 1 ap. (4+2) LEŽIŠČA: 6+2 PONUDBA: bazen, lastno

parkirišče, garaža, vrt in zelenica, izposoja kanujev, žar LOKACIJA: mirna lokacija na obrobju vasi Modrejce, v bližini čudovitega jezera na Soči

LOVR»EVA EKOLO©KA

D9

PO»ITNI©KO

H11

SIRARSTVO KRAMAR

PRI PELAKU

STANOVANJE IDRIJCA

GPS» N 46.1104 E 13.8467

GPS» N 46.0963 E 13.8380

GPS» N 46.1948 E 13.7274

POČITNIŠKO STANOVANJE IDRIJCA**

SIRARSTVO KRAMAR David Klinkon s.p.

POČITNIŠKA HIŠA PRI PELAKU**

bT2

Prapetno Brdo 7 SI – 5283 Slap ob Idrijci T: 05 381 51 04 • M: 051 260 827 E: milena.poljak@gmail.com sites.google.com/site/ apartmapripelaku/

Dolenja Trebuša 4 SI – 5283 Slap ob Idrijci T: 05 388 14 69 M: 031 449 281 E: apartma.idrijca@gmail.com www.apartma-idrijca.com

SOBE/AP.: 1/2; 2 ap. (3, 1+1) LEŽIŠČA: 6+1 PONUDBA: samostojna hiša, SAT

APARTMAJI: 2 ap. (2+2, 5+2) LEŽIŠČA: 7+4 PONUDBA: SAT TV, brezžični

TV, domače živali dobrodošle, mirna lokacija v neokrnjeni naravi, parkirišče, prostor za motorje in kolesa, travnato dvorišče z žarom in vrtno garnituro, možnost šotorjenja, v bližini igrišče, spoznavanje kmečkega življenja LOKACIJA: 16 km iz Tolmina, cesta Tolmin – Idrija (odcep Šentviška Gora)

internet, parkirišče, izposoja koles, piknik prostor z žarom, travnik ob reki za sončenje in igre, kopanje in možnost postavitve šotora ob reki LOKACIJA: ob glavni cesti Tolmin - Idrija, 10 km z Mosta na Soči (ob sotočju reke Idrijce in Trebuščice)

TURISTI»NA KMETIJA

TURISTI»NA KMETIJA

E9

E9

G9

Zatolmin 18, SI – 5220 Tolmin M: 041 490 931, 041 471 837 E: sirarstvo.kramar@siol.net www.sirarstvo-kramar.com PONUDBA: prodaja tolminskega sira, skute in sirotke Sir Tolminc je svojevrsten trdi, polnomasten sir, pridelan iz surovega kravjega mleka, brez dodanih konzervansov. Surovo mleko in tradicionalna izdelava dajeta siru poseben čar v barvi, vonju in okusu. Albuminska skuta pa je izdelek, pridelan iz sirotke s pomočjo naravnega cepiva. LOKACIJA: vas Zatolmin, na poti do Tolminskih korit

TURISTI»NA KMETIJA

H14

PRI KAFOLU

©IROKO

±ELINC

GPS» N 46.2221 E 13.7342

GPS» N 46.1728 E 13.7539

GPS» N 46.1316 E 13.7591

GPS» N 46.1022 E 13.9465

LOVRČEVA EKOLOŠKA IN TURISTIČNA KMETIJA

TURISTIČNA KMETIJA PRI KAFOLU

TURISTIČNA KMETIJA ŠIROKO

TURISTIČNA KMETIJA ŽELINC

Prapetno 16a, SI – 5220 Tolmin T: 05 388 37 53 M: 041 618 698 E: info@prikafolu.com www.prikafolu.com

Tolminski Lom 41a SI – 5216 Most na Soči T: 05 388 72 20 M: 031 252 786, 041 280 966

Straža 8, SI – 5282 Cerkno T: 05 372 40 20, 05 372 40 19 F: 05 372 40 21 E: info@zelinc.com www.zelinc.com

APARTMAJI: 2 ap. (2+2, 2+2) LEŽIŠČA: 4+4 RESTAVRACIJA: 25 LETNI VRT: 35 PONUDBA: lepe počitnice

Tolmin

H12

IN TURISTI»NA KMETIJA

Čadrg 8, SI – 5220 Tolmin T: 05 381 11 54 M: 031 548 383, 031 709 001 E: marija.cadrg@gmail.com

26

PO»ITNI©KA HI©A

Tolmin • www.dolina-soce.com

ali sproščujoč konec napornega delovnega tedna, po predhodnem dogovoru tudi postrežemo s kosilom, kakršnega pripravljamo v tolminskih hribih LOKACIJA: gorska vasica Čadrg 700 m nad morjem, v Triglavskem narodnem parku

ŠTEVILO SOB/APP: 6/2, 3 ap.

(2, 4, 6)

LEŽIŠČA: 24 RESTAVRACIJA: 30 LETNI VRT: 30 PONUDBA: zajtrk, priprava

domače hrane, domača zelenjava in mesnine, možnost nakupa domačih proizvodov, piknik prostor, parkirišče, otroško igrišče, domače živali dobrodošle LOKACIJA: v vasici Prapetno, 2 km iz Tolmina, pogledom na hribe in jezero

SOBE/AP.: 2/2+1; 1 ap. (2+2) LEŽIŠČA: 6+4 RESTAVRACIJA: 45+15 PONUDBA: letni vrt, doma

pripravljena kmečka hrana, suhomesni izdelki, za poslastico pa štruklji ali zavitki LOKACIJA: Kmetija leži vrh hriba sredi travnikov, 6 km od Mosta na Soči, s širokim pogledom v dolino, na Šentviško planoto, Cerkljansko hribovje ter na venec Julijskih Alp.

SOBE: 2/3, 9/2, 4/1 LEŽIŠČA: 28 RESTAVRACIJA: 35+35 LETNI VRT: 60 PONUDBA: zunanji bazen (12,6 m

x 6 m), savna, masažni bazen, apiterapija, prodaja ribolovnih dovolilnic, smučanje (Cerkno) KULINARIČNE SPECIALITETE:

domača hrana, žlikrofi, narezki


TURISTI»NE KMETIJE KAMPI

Tolmin F14

KAMP VILI

D8

CAMP ©ORLI

PRI FLANDRU

KORITNICA

GPS» N 46.1650 E 13.9266

GPS» N 46.1648 E 13.8713

TURISTIČNA KMETIJA PRI FLANDRU

Zakojca 1, SI – 5282 Cerkno T: 05 37 79 800 M: 031 288 142 E: info@kmetija-flander.si www.kmetija-flander.si SOBE: 2/3, 4/2 LEŽIŠČA: 14 + 2 RESTAVRACIJA: 50 LETNI VRT: 30 PONUDBA: ekološka kmetija,

5 jahalnih konjev, jahanje v maneži in na terenu, igrala za otroke, spanje na seniku, vožnja s kočijo KULINARIČNE SPECIALITETE: doma pridelana hrana, zaseka, pršut, potice, štruklji, smukavc, žlikrofi, domači kruh; primerno za zaključene družbe

F12

CAMP ŠORLI KORITNICA***

GPS» N 46.2072 E 13.6805 KAMP VILI**

Volarje 64, SI – 5220 Tolmin M: 031 711 288, 031 578 282 E: campvili@siol.net • www.camp-vili.si POVRŠINA: 0,5 ha ŠTEVILO PARCEL: 20 GOSTI: 60 PONUDBA: bar, žar, otroško igrišče, brezplačni brezžični internet,

najem mini rafta z opremo, prevoz za padalce in ostale goste POSEBNOSTI: domačnost mirnega ambienta, domače živali, prijazno za družine z otroki, kopanje v Soči LOKACIJA: na obrežju Soče, v vasi Volarje, 6 km iz Tolmina in 9 km iz Kobarida

Koritnica 61a SI – 5242 Grahovo ob Bači M: 041 435 261, 031 356 367 E: camp.sorli@gmail.com www.kamp-koritnica.com POVRŠINA: 1 ha ŠTEVILO PARCEL: 37 GOSTI: 150 DODATNA PONUDBA: bar,

brezžični internet (WI-FI), velik parkirni prostor, savne, otroško igrišče, možnosti za kolesarjenje in downhill LOKACIJA: vas Koritnica

Tam, kjer jadralci in veslači iščejo svoje zrcalne slike v bistri reki, v kateri plešejo postrvi, preden zadišijo.

KAMP GABRJE

GPS» N 46.1970 E 13.6962 KAMP GABRJE* Karpis d.o.o.

Volarje 57, SI – 5220 Tolmin M: 040 153 490, 041 808 729 E: info@camp-gabrje.com www.camp-gabrje.com POVRŠINA: 2 ha ŠTEVILO PARCEL: 100 GOSTI: 200 PONUDBA: Kamp Gabrje je novo ustanovljeni

športni kamp v Posočju, na katerega gledamo kot HQ za jadralno padalske in zmajarske aktivnosti v Posočju. Naš osnovni moto je »Leteti več in bolj varno«, zato nudimo dnevne brezplačne informacije o vremenu in pogojih za letenje. Ne glede na to, ali želite skočiti s hriba ali pa leteti dolg

D8

XC prelet, vam bomo z veseljem ponudili vse potrebne dnevne informacije. DODATNA PONUDBA: okrepčevalnica, parkirišče, otroško igrišče, brezplačen brezžični internet, igrišče za badminton, košarko, organizacija jadralno padalskih tekem, prevozi na vzletišča, tandemski poleti, jadralno padalski vodič, šola jadralnega padalstva, jadralno padalska oprema, jadralno padalsko vodeno letenje, organizacija otroških delavnic, vstopno in izstopno mesto za kajakaše; v bližini slapovi Sopotnice, Grofova voda (zdravilni izvir), vojaška kapela iz Ι. svetovne vojne, stari mlin na vodo... LOKACIJA: ob Soči, na idilični lokaciji pod vasjo Gabrje

Tolmin

TURISTI»NA KMETIJA

27


Tolmin • www.dolina-soce.com

PLANINSKE KO»E

Lužnica

KO»A NA PLANINI

DOM ZORKA JELIN»I»A D14

PLANINSKI DOM

RAZOR

NA »RNI PRSTI

NA RAZVODJU

NA POREZNU

GPS» N 46.2356 E 13.7933

GPS» N 46.2317 E 13.9321

GPS» N 46.2156 E 13.9995

GPS» N 46.1797 E 13.9765

KOČA NA PLANINI RAZOR (1315 m)

DOM ZORKA JELINČIČA NA ČRNI PRSTI (1835 m)

PLANINSKI DOM NA RAZVODJU (804 m)

PLANINSKI DOM NA POREZNU (1590 m)

C10

PD Tolmin Trg Maršala Tita 16a SI – 5220 Tolmin M: 051 632 720 E: pdtolmin@gmail.com www.pdtolmin.si

SOBE: 18 LEŽIŠČA: 90 RESTAVRACIJA: 100 KULINARIČNE SPECIALITETE:

Tolmin

preprosta in okusna domača hrana (štruklji) ter mlečne dobrote z bližnje planine LOKACIJA: na sončni planini Razor nad Tolminom

28

Koča je odprta v poletni sezoni, izven sezone po dogovoru.

Podbrdo 73a SI – 5243 Podbrdo T: 05 380 86 09 M: 051 662 071 E: pdpodbrdo73a@gmail.com www.pdpodbrdo.si SOBE: 6 sob (2 s skupnimi

ležišči)

LEŽIŠČA: 38 PONUDBA: izjemna planinska

flora

LOKACIJA: vrh Črne prsti, dostopen je po poti slovenske planinske transverzale, tudi iz Podbrda ali Bohinja

Koča je odprta od 15. junija do 15. septembra.

D15

Petrovo Brdo 2b SI – 5243 Podbrdo T: 05 380 81 01 • M: 041 320 966 E: rudkoz@volja.net www.petrovobrdo.si SOBE: 1/2, 1/8 LEŽIŠČA: 10 PONUDBA: vodenje po poteh

stare meje, pohodništvo, gorsko kolesarjenje in izposoja koles, turna smuka, sankanje, možnost taborjenja, nočitev v bivaku, vrtni žar LOKACIJA: Prelaz Petrovo Brdo (804 m) – razvodje med jadranskimi in črnomorskimi vodami. Je idealno izhodišče za Porezen in Črno prst. Leži na številnih planinskih poteh.

PLANINSKI DOM

E15

PD Cerkno p.p. 10 SI – 5282 Cerkno M: 031 615 245, 031 687 256, 051 615 245 (koča) E: info@planinsko-drustvo-cerkno.si www.planinsko-drustvocerkno.si SOBE: 7 LEŽIŠČA: 56 (32 postelj v sobah,

24 v sobah s skupnimi ležišči) RESTAVRACIJA: 60 ZUNANJA TERASA: 50 LOKACIJA: koča stoji na severni strani, malo pod vrhom Porezna (1630 m)


Ponudniki storitev ime

zemljevid

Kobarid/Tolmin

stran

≥PORTNE AGENCIJE 1 Alpin Action

B5

30

2 Positive Sport

C5

aK3

30

3 X point Outdoor center

C5

bK3

30

4 SoËa trend

C5

bK3

30

5 Dru≤tvo za prosto letenje ”PosoËje”

E9

hT1

30

6 Maya team

E9

hT3

31

7 Ribi≤ka druæina Tolmin

E9

hT4

32

TURISTI∏NE AGENCIJE 1 Agencija Metulj

E9

hT4

32

2 TuristiËna agencija Tmin tours

E9

hT4

32

3 TuristiËna agencija Club

F10

32

1 Gostilna in picerija pri Vitku

C5

33

2 Hi≤a Franko

C4

10

3 Restavracija Topli val

C5

bK3

10

4 Restavracija Kotlar s prenoËi≤Ëi

C5

bK3

10

5 Gostilna Breza

C5

dK2

10

6 Gosti≤Ëe Jazbec

C6

7 Gostilna Zatolmin

E9

bT2

33

8 Letni vrt Pr' JakËu

D9

9 Picerija na Placu

E9

GOSTINSKA PONUDBA

10 23 hT4

33

10 Bar Morea

F9

33

11 Gostilna Skrt

F9

33

12 Gostilna Slap

G11

33

C4

34

1 B-Turs turizem in prevozi

G11

34

2 Ortis

E9

IGRALNI≥KO ZABAVI≥»NI CENTER 1 Igralni≤ko-zabavi≤Ëni center Aurora PREVOZNIKI bT2

34

MUZEJI IN GALERIJE 1 Rojstna hi≤a Simona GregorËiËa

D7

35

2 Kobari≤ki muzej

C5

cK4

35

3 Muzej mlekarne Planika Kobarid

C5

dK7

35

4 Informacijski center Pot miru

C5

cK4

36

5 Tolminski muzej

E9

hT4

36

6 Svetolucijska keramika

F9

35

DRUGA PONUDBA 1 Sirarstvo Kramar

E9

bT2

26

2 Dializni center in internistiËna ambulanta Kobarid

C5

cK3

36

29


ALPIN ACTION

Tolmin • www.dolina-soce.com

Kobarid

©PORTNE AGENCIJE

B5

POSITIVE SPORT

C5

X POINT − OUTDOOR CENTER

bK3

aK3

GPS» N 46.2804 E 13.5523 ALPIN ACTION Canyon 4 d.o.o.

Trnovo ob Soči 26a SI – 5222 Kobarid T: 05 384 55 04 F: 05 384 55 05 M: 041 708 132 E: alpin.action@siol.net www.alpinaction.it PROGRAM: rafting, soteskanje, kajakaštvo, hydrospeed, spust s kajakom, šola kajaka, jahanje Tradicija, izkušeni vodniki, kvalitetna oprema, zavarovanje. DODATNA PONUDBA: trgovina s kajak opremo LOKACIJA: v centru vasi Trnovo ob Soči

C5

GPS» N 46.2479 E 13.5788 POSITIVE SPORT

Trg svobode 15 SI – 5222 Kobarid M: 040 654 475 E: info@positive-sport.com www.positive-sport.com

GPS» N 46.2473 E 13.5795 X POINT – OUTDOOR CENTER

PROGRAM: rafting, soteskanje, šola kajaka, hydrospeed, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, padalstvo, najem kajakov, najem gorskih koles DODATNA PONUDBA: prijeten hostel v centru Kobarida LOKACIJA: center Kobarida

Trg svobode 6, SI – 5222 Kobarid T: 05 388 53 08 • M: 041 692 290 • E: info@xpoint.si www.xpoint.si PROGRAM: rafting, soteskanje, spust s kajakom, šola kajaka, spust s kanujem, hydrospeed, jamarstvo, športno plezanje, potapljanje, smučanje, jadralno letenje, pohodništvo, gorsko kolesarjenje Poleg klasične izvedbe vodnih aktivnosti nudimo tudi ekstremne spuste na vodi za bolj izkušene športnike. V zimskem času: šola smučanja, izposoja in servis smuči, snowboardov in opreme, servis smuči in snowboardov, vodene smučarske ture, … DODATNE STORITVE: hostel, apartmaji, organizacija teambuilding programov, rekreativnih vikendov, počitnic in izletov, srečanj, piknikov za skupine, paintball, prevozi, … Možnost nakupa darilnih bonov. LOKACIJA: center Kobarida

Dolina Soče - življenje, ki teče…!

SO»A TREND

C5

DRU©TVO ZA PROSTO LETENJE

E9

bK3

»POSO»JE«

hT1

GPS» N 46.2479 E 13.5795 SOČA TREND

Trg svobode 12, SI – 5222 Kobarid M: 031 753 143, 031 742 349 E: office@socatrend.com • www.socatrend.com PROGRAM: soteskanje, mini rafting, rafting, rečna tuba, plezanje po naravni steni, Via ferrata, programi za šole in družine, incentive programi Pri vseh aktivnostih igrate glavno vlogo. Z našo agencijo se boste potopili v svet poln vznemirjenj in presenečenj. Ponujamo vam bogato paleto športnih in doživljajskih aktivnosti, ki bodo spremenile vaše počitnice, izlet z vašim podjetjem ali seminar v posebno doživetje. Vodeni boste s profesionalnimi in izkušenimi vodiči. Storitev vključuje: izbrano aktivnost, vodiče, prevoz, opremo, ki je kvalitetna in po vseh varnostnih standardih, CD spominek. NOVO: pustolovski park Reli Kamp Koren, posebna dogodivščina za družine z otroki nad 6 let LOKACIJA: center Kobarida Raziščite dolino Soče in njene skrite kotičke s športno agencijo Soča trend iz Kobarida.

30

GPS» N 46.1826 E 13.7248 DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE »POSOČJE«

Dijaška 12c, SI – 5220 Tolmin M: 041 966 367 E: kobala.info@gmail.com www.kobala.si

PONUDBA: prodaja vinjet za vzletišča v dolini Soče, organizacija prevoza na vzletišče, informacije o vremenu ter splošne informacije, druženje pred in po letenju; Kobala center prireja tekmovanja in je točka za obveščanje v primeru nezgode DODATNA PONUDBA: brezplačen brezžični internet, električni priključki, WC, urejen parkirni prostor LOKACIJA: na obrobju Tolmina, ob glavni cesti (iz smeri Nova Gorica/Bovec), 200 m od pristajalnega prostora URNIK KOBALA CENTRA:

15. 4.–31. 10. vsak dan 9.00–15.00 V primeru slabega vremena zaprto.


Kobarid MAYA TEAM

Tolmin

©PORTNE AGENCIJE

E9 hT3

GPS» N 46.1822 E 13.7319 MAYA ŠPORTNI TURIZEM - TURISTIČNA AGENCIJA

Padlih borcev 1, SI – 5220 Tolmin T: 05 380 05 30 • F: 05 380 05 31 • M: 051 312 972 E: info@maya.si • www.maya.si POSLOVNI TURIZEM: Maya team je ponosen lastnik Certifikata D, ki ga je podelil Slovenski kongresni urad. Je garancija za strokovno usposobljen kader in profesionalno storitev po najzahtevnejših merilih evropskih standardov za poslovni turizem. Specializirani smo za organizacijo in izvedbo Incentive programov, Team building in Team bonding programov ter Soft skills delavnic. AKTIVNE POČITNICE: Maya team je edina registrirana športna turistična agencija v Posočju. Za vas lahko organizira in izvede ALL INCLUSIVE ponudbo tedenskih ali Short break programov. Dobrodošle družine, skupine in posamezniki. ŠPORTNI TURIZEM: Maya se lahko pohvali s fantastičnim timom vodnikov, ki bodo za vedno postali del vaše nepozabne avanture. Doživljajski programi kot so rafting, mini rafting, soteskanje, kajak spusti in šola, gorsko kolesarjenje, pohodništvo in padalstvo vam omogočajo, da naravo doživite na najbolj pristen način. ŠPORTNI CENTER LABRCA: Zadnja pridobitev Maya teama se nahaja tik ob reki Soči (1 km iz Tolmina). Idealna lokacija za poslovne družabne dogodke, različna praznovanja in športno obarvane piknike. LOKACIJA: center Tolmina

31


©PORTNE AGENCIJE TURISTI»NE AGENCIJE

Tolmin • www.dolina-soce.com

Kobarid E9

RIBI©KA DRU±INA TOLMIN

Soča

hT4

GPS» N 46.1819 E 13.7345 RIBIŠKA DRUŽINA TOLMIN

Trg 1. maja 7, SI – 5220 Tolmin T: 05 381 17 10 F: 05 381 17 11 E: info@ribiska-druzina-tolmin.si www.ribiska-druzina-tolmin.si Ribiška družina Tolmin upravlja 140 km ribolovnih voda Soče in Idrijce s pritoki in vzreja avtohtone salmonide. Edini dovoljen način ribolova je muharjenje. Več informacij dobite na internetu in ob nakupu dovolilnice. Posebnost Posočja je soška postrv, endemit severnega porečja Jadrana in največja postrv v Evropi.

AGENCIJA METULJ

E9

TURISTI»NA AGENCIJA

E9

TURISTI»NA AGENCIJA

hT4

TMIN TOURS

hT4

CLUB

GPS» N 46.1821 E 13.7341 AGENCIJA METULJ

Cankarjeva 8 SI – 5220 Tolmin T: 05 381 00 10 F: 05 381 00 12 M: 051 411 944 E: metulj@siol.net www.agencija-metulj.com

Tolminska korita

PONUDBA: namestitve v hotelih

32

in apartmajih, letalske in trajektne karte, trgovina z ribiško opremo, izposoja ribiške opreme, čoln za izposojo (možnost tudi s prevozom), vodenje ribičev in informiranje, prodaja ribiških dovolilnic; posredujemo vam tudi vse športe, ki jih ponuja dolina Soče in vodenje v hribe

GPS» N 46.1820 E 13.7343 TURISTIČNA AGENCIJA TMIN TOURS

Trg 1. maja 8, SI – 5220 Tolmin T: 05 381 19 93 F: 05 381 19 94 E: tmintours@siol.net www.tmintours.si AKTIVNE POČITNICE! Prihajajočim turistom ponujamo celotne pakete, lahko pa tudi posamezne storitve. PONUDBA: namestitve v hotelih ali apartmajih, pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi, vino in kulinarika, prevozi in transferji, vodenja ... LOKACIJA: na trgu pri fontani, 100 m od hotela Krn Dobrodošli!

F10

GPS» N 46.1465 E 13.7598 TURISTIČNA AGENCIJA CLUB

Postaja 11 SI – 5216 Most na Soči T: 05 381 30 50 F: 05 388 74 63 E: club.ta@siol.net www.club.si

PONUDBA: Agencija Club je družinska agencija, ki ponuja organizacijo izletov za skupine po Sloveniji. Posebna ponudba agencije so potovanja z muzejskim vlakom. LOKACIJA: železniška postaja Most na Soči


Tolmin

Kobarid GOSTILNA IN PIZZERIJA C5

GOSTILNA ZATOLMIN

hT4

GPS» N 46.1938 E 13.7277

GPS» N 46.2425 E 13.5782 GOSTILNA IN PIZZERIJA PRI VITKU

Pri Malnih 41, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 13 34 F: 05 389 13 34 E: vitko.h@siol.net www.sloveniaholidays.com/ gostilna-pizzerija-pri-vitku RESTAVRACIJA: 50 LETNI VRT: 25 PONUDBA: 20 vrst izvrstnih

pic iz domačega testa, domači njoki, testenine, meso na žaru, zelenjavni krožnik, solate, tople malice, kosila in odprto domače vipavsko vino DELOVNI ČAS: pon–pet od 11.– 24. ure; sob, ned in prazniki od 12.–24. ure LOKACIJA: v mirnem predelu Kobarida, smer vas Svino F9

GPS» N 46.1555 E 13.7467 BAR MOREA Aditejm d.o.o.

Gorenji Log 15 SI – 5216 Most na Soči M: 041 352 551 E: dejantesten@gmail.com BAR: 40 TERASA: 100 PONUDBA: bar, igrala za otroke,

lastno parkirišče, počivališče za avtodome, izposoja plovil (kajaki, kanuji), šola kajaka LOKACIJA: ob jezeru na Mostu na Soči, v bližini vasi Modrej

E9

PIZZERIJA NA PLACU

bT2

PRI VITKU

BAR MOREA

E9 A16

GOSTINSKA PONUDBA

GOSTILNA ZATOLMIN

Zatolmin 1 SI – 5220 Tolmin T: 05 388 25 33

GPS» N 46.1823 E 13.7349 PIZZERIJA NA PLACU

RESTAVRACIJA: 80 PONUDBA: ribje in mesne

jedi ter sladice, idealno za zaključene družbe LOKACIJA: na začetku vasi Zatolmin, s pogledom na planine, kjer lahko brez mestnega hrupa uživate v hrani

Trg 1. maja 2, SI – 5220 Tolmin T: 05 388 13 59 F: 05 381 00 41 M: 031 603 503 E: info@podgornik.net www.podgornik.net RESTAVRACIJA: 60 LETNI VRT: 40 KULINARIČNE SPECIALITETE: pice, domači njoki, domače klobase z

zeljem, kalamari, različne mesne jedi, solatni krožniki PONUDBA: zajtrki, malice, kosila, letni vrt, dostava hrane na dom LOKACIJA: v središču starega dela mesta Tolmin

GOSTILNA SKRT

F9

GPS» N 46.1525 E 13.7419 GOSTILNA SKRT

GOSTILNA SLAP

G11

GPS» N 46.1181 E 13.8052 GOSTILNA SLAP

Most na Soči 62 SI – 5216 Most na Soči T: 05 388 70 25

Slap ob Idrijci 28 SI – 5283 Slap ob Idrijci T: 05 380 90 07

RESTAVRACIJA: jedilnica 48,

RESTAVRACIJA: 80 KONFERENČNE MOŽNOSTI: do 35 PONUDBA: prodaja ribiških

točilnica 20 LETNI VRT: 40

KONFERENČNE MOŽNOSTI: do 40 PONUDBA: gostinska ponudba

od leta 1873 dalje s petimi generacijami, domača kuhinja na način starih staršev, razstava gob, nastanitev KULINARIČNE SPECIALITETE:

postrv na način Skrt, žabji kraki, tolminski zrezki, jedi z gozdnimi gobami, divjačina, domači jabolčni in sirov zavitek, sladoled LOKACIJA: Most na Soči, nad sotočjem Idrijce in Soče

dovolilnic, možnost ribolova, parkirišče, organizirana praznovanja KULINARIČNE SPECIALITETE: jedi z žara, ribje jedi, pice na 20 načinov, sladice POSEBNOSTI: razstava likovnih del, stalna razstava fotografij iz Ι. svetovne vojne LOKACIJA: ob glavni cesti Most na Soči – Ljubljana Srede zaprto.

33


IGRALNI©KO ZABAVI©»NI CENTER PREVOZNIKI

Kobarid

IGRALNI≥KO-ZABAVI≥∏NI CENTER AURORA

Tolmin • www.dolina-soce.com B-TURS TURIZEM

C4

G11

IN PREVOZI

GPS» N 46.1232 E 13.7996 B-TURS TURIZEM IN PREVOZI d.o.o.

Slap ob Idrijci 36b SI – 5283 Slap ob Idrijci M: 051 226 823 E: info@bturs.si www.bturs.si

GPS» N 46.2476 E 13.5271 IGRALNIŠKO-ZABAVIŠČNI CENTER AURORA

Staro selo 60a, SI – 5222 Kobarid M: 05 388 45 00 • F: 05 388 45 10 E: info.aurora@hit.si www.aurora-hitstars.si

PONUDBA: Ponujamo prevoze s turističnim, klimatiziranim minibusom z 20 udobnimi sedeži. Nudimo prevoze na/z letališč ter železniških postaj v Sloveniji in okoliških krajih, na turistično in kulturno znamenite točke ter izlete po dogovoru. Ponujamo tudi angleško, nemško, nizozemsko, srbsko/ hrvaško ter slovensko govorečega voznika.

IGRALNICA: slikovita igralnica, ki v svoji diskretno urejeni notranjosti zagotavlja občutek domačnosti, 280 najmodernejših igralnih avtomatov z najnižjo stavo že za 1 cent, 8 igralnih miz – ameriška ruleta, blackjack, HIT-ov progresivni draw poker, double deck blackjack, vsak konec tedna igra Bingo, igranje na prostem RESTAVRACIJA IN BAR: klasična restavracija z ribjimi, mediteranskimi in italijanskimi specialitetami ZABAVNI PROGRAM: koncerti, plesni spektakli in kabareti ob vikendih LOKACIJA: Staro selo, 4 km iz Kobarida proti Robiču – Italiji

Med mogočnimi gorami in smaragdnimi vodami doline Soče zabavo in srečo podarja igralniško-zabaviščni center Aurora. Stol

ORTIS RENT A CAR

E9 •

PREVOZ OSEB - AVTOVLEKA

GPS» N 46.1941 E 13.7260 ORTIS d.o.o.

Zatolmin 1d, SI - 5220 Tolmin M: 041 63 63 56 F: 05 381 00 08 E: info@ortis.si www.ortis.si DRUŽBA ORTIS VAM NUDI:

• ugoden najem vozil (od nižjega do visokega cenovnega razreda) • dostavo/prevzem vozil na letališču, železniški postaji oz. xy lokaciji • najem vozil z voznikom • prevoz oseb od letališč, železniških postaj, xy lokacij doželene destinacije in nazaj • akcijske pakete • avtovleko  DODATNA PONUDBA: GPS navigacija/ vodič s turističnimi znamenitostmi, ... (Označi & pelji)

Ugoden najem vozil in prevoz oseb!

34

bT2


Kobarid ROJSTNA HI©A

D7

Tolmin

KOBARI©KI MUZEJ

SIMONA GREGOR»I»A

MUZEJI IN GALERIJE

C5

SVETOLUCIJSKA

cK4

KERAMIKA

GPS» N 46.2242 E 13.6448

GPS» N 46.1531 E 13.7417

ROJSTNA HIŠA SIMONA GREGORČIČA

Vrsno 27, SI – 5222 Kobarid T: 05 381 13 60 (Tolminski muzej, Mestni trg 4, 5220 Tolmin), 05 389 10 92 (družina Gregorčič, Vrsno 27a) E: muzej@tol-muzej.si www.tol-muzej.si

Rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča (1844—1906) je edinstven etnološki spomenik. Leta 2006 na novo preurejen muzej ohranja v pritličju prikaz bivalne kulture prebivalcev podkrnskih vasi s konca 19. stoletja. V nadstropju je pregledna razstava o umetnikovem življenju in delu ter času in prostoru, v katerem je živel.

F9

SVETOLUCIJSKA KERAMIKA

Most na Soči 51a SI – 5216 Most na Soči T: 05 388 74 46 M: 031 584 892 www.glina-keramika.si

GPS» N 46.2467 E 13.5810 KOBARIŠKI MUZEJ

Gregorčičeva 10, SI - 5222 Kobarid T: 05 389 00 00 • F: 05 389 00 02 E: kobariski.muzej@siol.net www.kobariski-muzej.si Kobariški muzej ponuja obiskovalcem najbolj obsežno pripoved o soški fronti, gorskem bojevanju v Julijskih Alpah in 12. soški bitki, bitki pri Kobaridu (Caporetto, Karfreit). Dopolnjuje jo z letnimi tematskimi razstavami. Velika maketa Zgornjega Posočja, številni zemljevidi in fotografije, eksponati in 20-minutni dokumentarni film izčrpno opišejo znamenito bitko. Pretresljiva pripoved italijanskega vojaka v maketi kaverne se dotakne čustev obiskovalcev in ponavlja sporočilo muzeja: »Prekleta vojna!« Izkušeni vodiči vodijo obiskovalce v muzeju, na Kobariški zgodovinski poti in po nekdanjem bojišču. Muzej je odprt vse dni v letu!

PONUDBA: ogled galerije in nakup keramičnih izdelkov, predvsem pa spoznavanje nastajanja uporabnih predmetov iz gline LOKACIJA: nad jezersko obalo v centru Mosta na Soči Keramičarka Alenka Gololičič črpa iz izjemno bogate zgodovine Mosta na Soči. Z uporabo starodavnih tehnik in vzorcev ponovno oživlja oblike, ki so sicer vidne le v vitrinah muzejev.

MUZEJ MLEKARNE PLANIKA KOBARID

C5 dK7 GPS» N 46.2454 E 13.5847 MUZEJ MLEKARNE PLANIKA KOBARID

Gregorčičeva 32, SI - 5222 Kobarid T: 05 384 10 00 • M: 031 629 545, 051 671 580 E: prodaja@mlekarna-planika.si • www.mlekarna-planika.si URNIK:

• od aprila do oktobra: pon-sob od 10.-12.ure in 17.-19.ure • za skupine vedno odprto po prehodnem dogovoru MUZEJSKA ZBIRKA »OD PLANINE DO PLANIKE«

Vse o pašništvu, sirarstvu in sodobni predelavi mleka, je na ogled v sirarskem muzeju »Od planine do planike«. V muzeju je z zgodovinsko etnološko zbirko in filmom predstavljena dediščina planinskega pašništva, planin, razvoj sirarstva in predelava mleka v Mlekarni Planika, ki sloni na tradiciji posoškega sirarstva. Osrednji del zbirke predstavlja rekonstrukcija planinskega stanu z vso pripadajočo opremo za predelavo mleka v sir. V priročni trgovinici v muzeju lahko kupite izdelke domače obrti in vse izdelke Mlekarne Planika.

35


MUZEJI IN GALERIJE DRUGA PONUDBA

Kobarid

INFORMACIJSKI CENTER POT MIRU

Tolmin • www.dolina-soce.com C5

E9

TOLMINSKI MUZEJ

hT4

cK4

GPS» N 46.2470 E 13.5808

GPS» N 46.1823 E 13.7327

INFORMACIJSKI CENTER POT MIRU

TOLMINSKI MUZEJ

Gregorčičeva 8, SI – 5222 Kobarid T: 05 389 01 67 E: info@potmiru.si www.potmiru.si Pohodništvo po okrog 100 kilometrov dolgi Poti miru obiskovalcu ponuja aktiven oddih v naravi in spoznavanje zgodovine soške fronte. Vodi mimo šestih muzejev na prostem, vojaških pokopališč in kapel, trdnjave Kluže pri Bovcu, soteske Koritnice, Soče in Tolminke, idiličnih hribovskih planin, slapa Kozjaka, kostnic v Kobaridu in Tolminu, spominske cerkve Svetega Duha v Javorci, … V Informacijskem centru Pot miru lahko najamete vodnika za voden izlet po Poti miru ali po muzejih na prostem I. svetovne vojne.

Mestni trg 4 SI – 5220 Tolmin T: 05 381 13 60 E: muzej@tol-muzej.si www.tol-muzej.si Bogata kulturna dediščina Zgornjega Posočja je strnjeno prikazana v Tolminskem muzeju v Coroninijevi graščini sredi Tolmina. Izjemnost tisočletij predstavljajo arheološke najdbe, še zlasti tiste z Mosta na Soči, ki pričajo o železnodobni svetolucijski kulturi. Posebnost prostora je edinstveno arhitekturno in etnološko izročilo, izpričano tudi s planinskim pašništvom in trdoživo sirarsko tradicijo. Izpostavljen je še krvavo zatrti Veliki tolminski kmečki upor iz leta 1713, ki je bil največje uporniško gibanje primorskih kmetov in zadnji večji kmečki upor v Sloveniji.

Soča

DIALIZNI CENTER

C5

KOBARID

cK3

GPS» N 46.2470 E 13.5787 DIALIZNI CENTER IN INTERNISTIČNA AMBULANTA KOBARID Zavod Apolon in Posoški zdravstveni center d.o.o.

Trg svobode 4 SI – 5222 Kobarid T: 08 205 16 45 F: 05 389 14 07 E: dc.kobarid@siol.net www.dializakobarid.si

36

DEJAVNOST: Dializni center Kobarid s strokovno medicinsko oskrbo ima 14 dializnih mest z aparati Fresenius 4008 S. Dialize potekajo ob ponedeljkih, sredah in petkih v dopoldanskem času. LOKACIJA: center Kobarida


Globoški potok


1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K


9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

9

10

11

12

13

14

15

16


Kobarid • www.dolina-soce.com 1

2 Mila

n ova

ulic

a

aK ova

ulic a

Krila

Trg

ulic a

M at e

ova

l i čev

ulic a Manfredova Jank

a Ur šič a

Sv. Anton G re

gor

č i če

va

a

r i če

OŠ Simona Gregorčiča

Vol a

dK

ulic

Dom Andreja Manfrede knjižnica

ulic a

lic a

Ulic a

na

Fundacija Poti miru Kobariški muzej

a ul ic a

va

au

Po t

Občinasvobode Kobarid

S t re s išk

7

če n

6

Grad

Mu

ulic a

ča

n ova

lari

cK

5

LTO SOTO∏JE TNP

Kulturni dom Kinodvorana

bK

4

.Vo Ulica F

Mark

3

Muzej sirarstva

ja rg e Se Uli

ca

lni ma

sta

Pr i

ce

KOBARID

ka

eK

h

riš

Ma

Go

šer

a

Športna dvorana

Sv. Anton

40


1

2

3

4

5

6

7

Tolminska korita

aT

aT

ZATOLMIN

bT

bT

300

cT

dT

dT

Loče

Kozlov rob 426 m

cT

200

0

40

200

Bevkova ul.

Po d

Ilirska ul.

Grajska ul. Ulica tolminskega Triglavska ul. punta

ev ed

v d re

a u l.

Vrtec

Za

Športni park Brajda

K la

R Na

T

nec

gT

log

oja

m ol

h

in

ka

hT

t po

Rodne

LTO SOTO∏JE

iT

D ij

o

jT

l.

ajd

Športna dvorana Osnovna šola Gimnazija

au

Br

ašk

d Po

Sv. Urh

u

a lic

ul.

Trg 1. maja

ska zan rti Pa

iT

va

Ru re g db Po

ul. va iko dn Gra a larj Ska

rc e v

je tar

Breg

P. Ul.

lih bo

va riče Lav

vo r e d

pad Ulic a

Ulica prekomorskih brigad

Prešernova ul.

Knjižnica Upravna enota Občina Tolmin Mestni Tolminski trg muzej

Pod klancem

Trg tigrovcev

ul.

or Tumo

hT

lica va u

dr

Na logu

Mini avtodrom

Športni park na Logu

i j ev Š av l

Br

l. Kosovelova

ov

TOLMIN

Žagarjeva u

čiče

un

Pregljev trg

fT

Ul. S. Kosa

Br Ul. A. Rejca

gT

gor

0

20

Na petelincu

ŽABČE

Na hribih

Gre

fT

eT

Vojkova ul.

gra

Dom upokojencev

Soška ul.

0

30

eT

do

m

Ul. C. Kosmača

POLJUBINSKO POLJE

CŠOD CVETJE

1

2

3

4

5

6

7

jT


LTO SOTO∏JE • www.dolina-soce.com Petra Skalarja 4

SIŽ5220 Tolmin

T: 05 38 00 480

T: 05 38 00 483

E: info@lto-sotocje.si

TIC TOLMIN Petra Skalarja 4 SIŽ5220 Tolmin T: 05 380 04 80 F: 05 380 04 83 E: info@lto-sotocje.si Odprto: celo leto TIC KOBARID Trg svobode 16 SIŽ5222 Kobarid T: 05 380 04 90 F: 05 380 04 91 E: info.kobarid@lto-sotocje.si Odprto: celo leto TIC PODBRDO Podbrdo 18 SIŽ5243 Podbrdo T: 05 380 04 85 E: info.podbrdo@lto-sotocje.si Odprto: maj, junij, september: vikendi julij, avgust: vsak dan

Izdal: RDO Smaragdna pot, 2012 Vsebinska zasnova: LTO SotoËje Besedilo: Janko Ro∞iË, LTO SotoËje Fotografije: Matev∞ LenarËiË, Paolo Pertignani, Janko Humar, Srdjan ±ivuloviË-Bobo, Ale≤ Fev∞er, Miljko Lesjak, Andra∞ KrpiË, ±eljko CimpriË, Suby Lutolf Zemljevidi: Kartografija d.o.o. Oblikovanje: Ivana Kadivec, Jaka Modic Tisk: Gorenjski tisk Naklada: 12.500

Katalog turističnih ponudnikov  

Dolina Soče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you