Page 1

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 1. .Januar 2014.

Farvel til 2013 Velkommen til 2014 JUL I AKTIVITETSHUSET

Fortællingen om ET ENESTÅENDE NABOSKAB

Årets frivillige

Gårdmændene: BAG FACADEN


Farvel til 2013 og velkommen til 2014

blev året, hvor vi oplevede, at der rigtigt kom gang i Aktivitetshuset. Hver dag har vi glæde af én eller flere aktiviteter, som skaber liv og stemning i huset. Vi vil tro, at vi har besøg af mellem 50-100 mennesker i huset på en gennemsnitlig uge. De kommer enten, fordi de er frivillige, deltager i en aktivitet eller bare lige vil snakke lidt, læse avisen, låne en computer eller andet. Samtidig er huset lejet ud stort set alle weekender til jeres private arrangementer.

Dermed kan vi roligt sige, at huset bliver brugt af mange mennesker, hvilket naturligvis giver en forventet slitage af huset. Vi kan desværre også nogen gange opleve, at der kan være en ligegyldighed over for huset og dets inventar, som gør, at det bliver slidt hurtigere end nødvendigt. Derfor: husk at huset er jeres, og at eventuelle reparationer og nyanskaffelser vil falde tilbage på jer som beboere gennem eventuelle stigninger i huslejen eller i lejen for Aktivitetshuset. Det er vigtigt at understrege, at husets mange aktiviteter kun er mulige på grund af de ca. 40 frivillige beboere, som bruger tid og kræfter på at få dagligdagen i og omkring huset til at fungere. EN STOR TAK TIL JER. 2013 blev også året, hvor området fik sin egen petanqueklub, et nyt ølskur og et urinal ved købmanden. En hundelund er ved at være færdig, og

vi har fået lavet en velkomstpjece, som nu bliver udleveret til alle nye beboere i området. Desuden har der været en lang række festlige arrangementer, som har været med til at støtte op omkring det gode naboskab. Det er dejligt at høre fra jer, at huset og tiltagene i området er med til at skabe nye bekendtskaber og en større glæde, stolthed og tryghed ved at bo i området. Vores håb for er, at endnu flere beboere får lyst til at deltage i fællesskabet enten som deltager i diverse aktiviteter eller ved at bruge lidt tid som frivillig. Vi planlægger blandt andet en kursusdag i foråret 2014 om kommunikation og konflikthåndtering for at støtte og opkvalificere de frivillige i deres arbejde. Ved udgangen af 2014 ophører den nuværende helhedsplan, og vores ansættelse ophører pr. 31.12.2014. I efteråret 2014 skal vi derfor, som en del af afslutningen på helhedsplanen, gennemføre en naboskabsundersøgelse, præcis som ved starten i 2011. Undersøgelsen skal vise, om de tiltag, der er sat i værk under helhedsplanen i perioden 2011-2014 har haft en positiv indvirkning på det gode naboskab. Lige nu er en arbejdsgruppe bestående af boligselskabet og Odense Kommune i færd med at ansøge om en ny helhedsplan for perioden 20152019. En eventuelt ny helhedsplan vil fortsætte arbejdet omkring det gode naboskab, men samtidig have et øget fokus på de mest isolerede beboere samt beskæftigelses- og familietilbud.

Mange nytårshilsner fra Allan & Annette


Spørgeskemaundersøgelse

Det er ca. 1 /4, der bruger hjemmesiden, og det er under halvdelen, der har angivet, at de kender nyhedsmailen. En del skriver dog, at de godt kunne tænke sig et abonnement. Vi opfordrer derfor nu alle jer til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde jer mailen med det samme eller kontakte Allan med jeres mailadresse.

Som I sikkert husker, fulgte der et spørgeskema med sidste udgave af Nyhedsbladet. Et spørgeskema, som vi havde lavet for at få jeres vurdering af Det er klart via opslagene i netop vores nyhedsblad, hjemmeside og nyhedsopgangene, at næsten alle mail, og for at få et indblik i, om I reelt bruger disse beboere først og mest bliver medier, som indtil videre har været Aktivitetshuinformeret om nyheder og sets foretrukne måde at kommunikere med jer på. aktiviteter. Halvdelen får Alt sammen fordi vi naturligvis gerne vil kunne give nyheder gennem naboerne, jer den bedste nyhedsformidling via de kanaler, mens ca. 1 / 5 benytter de resterende nyhedskilder som I rent faktisk bruger, og som virker for jer. såsom hjemmeside, nyhedsmail, Allan opsøgendes facebook m.m.

Alle de konkrete forslag til forbedringer af Nyhedsbladet og ønsker om mere af en bestemt slags nyTendenser / resultater heder i henholdsvis bladet, på hjemmesiden og i Vi nåede at modtage i alt 43 besvarelser, som vi nu mailen er blevet noteret med interesse. Vi håber, at I allerede i dette nummer og fremover oplever, har tilladt os at trække nogle tendenser ud af. at vi tilpasser os jeres ønsker. I er fortsat meget velkomne til at udfylde et spørgeskema eller perUndersøgelsen viser, at der ikke umiddelbart er sonligt at komme med ris og ros og gode forslag til efterspørgsel på informationer på andet sprog end vores kommunikation. Er du interesseret kan alle dansk, men at vi fremover skal have mere fokus på undersøgelsens resultater afhentes i Aktivitetshuet let og flydende dansk sprog for at tilgodese be- set eller læses via linket på www.sprp.dk. boere med begrænsede sprogkundskaber.

Nyhedsbladet er ganske populært, da over halvdelen altid eller næsten altid bladet for at høre nyt og følge med i, hvad der sker i området. Der er flest (næsten halvdelen), som ønsker mere information fra boligforeningen og varmemesteren samt bestyrelserne og husrådet stærkt forfulgt af flere artikler af og om beboerne. Der er også en smule opbakning til flere artikler for børn, unge og ældre.


Indbrud

Redaktionen

Som flere af jer nok ved, havde vi den kedelige oplevelse at have indbrud i Aktivitetshuset først i december måned. Vi fik blandt andet stjålet vores computere, kamera, wii-maskiner m.m. Gudskelov har politiet et bud på, hvem der har gjort det - efter at de har gennemset billederne fra vores overvågningssystem. Vi er rigtig glade for, at det lige nu ikke tyder på, at det er nogen fra boligområdet, som har været indblandet i indbruddet.

Vi modtager meget gerne læserbreve fra jer eller en god ide til en spændende artikel. Deadline for materiale i forhold til forårets nyhedsblad er d. 1.4.2014.

Gårdmændene: Bag facaden

I kan kontakte os på tlf.: 5195 0360 eller på mail: ahs0411@gmail.com

Henriette Tekst, redigering, billeder & layout

Allan Annette Tekst & billeder Tekst & billeder

Line Redigering & layout

af Henriette Odgaard

Annette, Allan og jeg har inviteret til møde med ejendomsfunktionærerne – eller gårdmændene, som jeg flere gange har hørt beboere omtale dem. Mødet er der sådan set ikke noget usædvanligt i, for det har vi med faste mellemrum. Men denne gang har vi sat os for at komme mere om bag facaden på de 6 personer, som er så velkendte i området for de fleste. Ikke blot på grund af deres genkendelige ”uniform”, men fordi de ofte er de første, som nye beboere stifter bekendtskab med, når de flytter ind. Ja, jeg taler selvfølgelig om Hans, Palle og Niels fra Klingstrupvænget (herefter forkortet til K), Kasper og Conny fra Rødegårdsvej (herefter forkortet til R), og Erik, der er varmemester og tilknyttet begge afdelinger. Er der nogen, der kender til boligområdets udvikling og føler en tilknytning til stedet, ja, så må det netop være disse personer, som har en imponerende statistik, når det gælder anciennitet. Palle, Hans og Erik kan således alle prale af at nærme sig eller have passeret de 25 arbejdsår på stedet. Man kan i dag tage en decideret uddannelse som ejendomsservicetekniker eller assistent, fortæller de næsten i kor, men ingen af de seks har dog kastet sig over dette. De kører selvsagt fint på den årelange erfaring med diverse praktisk arbejde, og så har Erik en baggrund som VVS’er og Kasper som anlægsgartner, afslører de.


Arbejdsopgaverne: ”Men hvad laver de egentlig, og hvad er deres kerneopgaver i dag”? spørger vi nysgerrigt. Hans beretter, at der bliver brugt rigtig meget tid på at håndtere affald og at rydde op efter beboerne, også mere end for 10 – 20 år siden. Det er måske nok en generel tendens i samfundet, men ret ærgerligt, fordi det naturligvis går ud over den øvrige beboerservice i lejlighederne såsom at lave Hans, Kasper (forrest), Erik, Palle, Niels, Conny

vandhaner og ordne toiletter. ”Der var

også mere tid førhen til at kæle for fællesarealerne ved f. eks. at male i skralde- og kælderrum, lave legeplads og ordne flisegangen i anlægget etc.”, funderer Hans. Faktum er, at der var flere ældre beboere førhen, som nok havde andre indgroede vaner ift. renholdelse, og det betyder faktisk konkret noget for omprioriteringen af arbejdsopgaver hos de seks i dag, ligesom mandskabet i tidens løb er blevet beskåret med en stilling. Det skete, da den tidligere varmemester på K Carsten Hansen stoppede til fordel for en politisk karriere på Christiansborg.

Opgaverne er lidt forskellige for de ejendomsinspektører, som har deres gang henholdsvis på K og på R. F.eks. er der vaskerum i alle blokke på K, som der skal tages hånd om, mens R jo kun har ét vaskeri med rengøring på udefra. Det skorter ikke på ambitioner og planer for området, der ville kunne gøre både ejendomsfunktionærernes eget arbejde og beboernes hverdag nemmere, for udearealerne giver forskellige arbejdsmæssige udfordringer. Der er tre gange så meget hæk at klippe på R, men til gengæld er der generelt meget mere at se til på K. Hans beskriver således, at han gerne så hækken langs den lange blok helt fjernet og i 20 år har kæmpet for at få gjort noget ved vildnisset. Det ville kunne give plads til cykelstativer og flere parkeringspladser, men beboerne, der har medbestemmelse, har været meget ambivalente ift. hvad de ønsker af beplantning.

Palle og Hans i aktion på udearealerne—fra billedarkiv

På spørgsmålet om, hvad folk ringer om, reflekterer de sammen. ”Det er som om, lejere de seneste år er blevet mere oppe på dupperne end tidligere. Det kan være krav om at få nøgle til alle døre, eller at alle de små ting bliver skrevet ned. Ja, der er nok efterhånden en forventning om, at det hele skal være som nyt, hvilket kan være svært at imødekomme, når boligerne har så mange år på bagen, som de har, og huslejen samtidig holdes nede”, forklarer de.


En af de helt uforandrede kerneopgaver er håndteringen af sne, der betyder, at de i perioden fra november til april skal stå til rådighed herfor, og at en af dem samtidig altid har vagt – også i weekenderne og under højtiderne. Reglerne siger, at snerydningen skal påbegyndes, så snart det holder op med at sne, og hvis det sker om natten, inden kl. halv syv om morgenen. Det kræver flere mænd på pletten og begrænser de store familieture ud af byen i vinterhalvåret, eller kræver i hvert fald god koordinering og planlægning de seks imellem.

Et farligt, dramatisk og livsbekræftende job: Erik afslører, at jobbet som ejendomsfunktionær i en ca. ti år gammel undersøgelse er blevet kåret som det farligste at bestride. Det er nu ikke fordi, de tænker så meget over det i hverdagen eller på nogen måde ville være deres job foruden, men de er ikke i tvivl om, at det både er fysiske og psykiske aspekter ved arbejdet, der gør det farligt. Det kan i sig selv være et hårdt og nedslidende fysisk arbejde, men der er f.eks. også en reel fare for skarpe og farlige efterladenskaber i affaldet, som man måske ikke lige som beboer tænker over.

Beboerkontakten udgør en stor del af jobbet og fornemmer man på de seks - også en livsbekræftende del af jobbet. Det kræver dog, at man er god til at snakke med mange forskellige mennesker, er venlig og rolig i sin fremtoning, kan sige tingene på en ordentlig måde og ikke puster sig op. ”Ja, man skal kunne dele sol og vind lige”, konkluderer Erik. Alligevel kan det være svært at blive elsket af alle, og jobbet indebærer altså også en risiko for deciderede trusler fra utilfredse beboere.

Det er heldigvis ikke noget, som har fyldt meget her i tidens løb sammenlignet med andre steder. Dramatiske episoder skorter det dog ikke på, da de som de første desværre af og til er på pletten ved opståede brande og dødsfald blandt ensomme og desperate beboere rundt omkring i blokkene, og det sætter sine spor hos de seks. ”Man glemmer aldrig lugten af død og lig i sommervarmen, når man først har indsnuset den, man er ikke i tvivl”, forklarer Kasper. Heldigvis indebærer kontakten med beboerne også en masse sjove episoder og specielle forespørgsler, der måske ikke er lige efter bogen, men netop derfor ligeledes brænder sig fast på nethinden. ”Ja, der er jo f.eks. historien om nogle tidligere beboere på R, som havde boret et hul i betongulvet i stuen for at få juletræet til at stå fast”, griner Hans. Der var nok ikke midler til en juletræsfod, reflekterer de smilende videre. ”Ja, og så var der den ældre og svækkede mandlige beboer, der gerne ville have boret et hul i væggen mellem stue og badeværelse, så han kunne slippe for at rejse sig fra sofaen, når han skulle urinere. Det var jo også meget smart, og noget han virkelig havde gået og tænkt over”, forsvarer Hans med et smil på læben. Hans beskriver ligeledes med en nostalgisk tone dengang, hvor f.eks. beboerne Emil og Gerda hejste øl ned til dem i en snor fra lejligheden, når de slog græs. ”Det var ligesom, folk generelt snakkede mere sammen dengang end nu”, forklarer Niels. Det indvirker naturligvis også - og måske lidt beklageligt - på forholdet mellem ejendomsfunktionærer og beboere. ”For nye beboere er vi nok bare mest viceværter”, slutter de. Der er ingen tvivl om, at de alle seks sætter en ære i at yde det bedste for beboerne og også gerne vil den personlige kontakt, men at gensidig respekt og påskønnelse er en rigtig god forudsætning for det.


Nyt fra ejendomsfunktionærerne Vidste du at:

Et par forbrugertips :

Dine ejendomsfunktionærer står som hovedregel til rådighed i tidsrummet 7 – 15. 30 (dog kun til kl. 12 om fredagen) og ikke i weekenden.

HUSK cykellygterne i vintermørket! Ejendomsfunktionærerne advarer mod deres blinde vinkler i kombination med de store arbejdsmaskiner.

Skader, tilstopning etc. skal meldes til ejendomsfunktionærerne i arbejdstiden.

Vær OBS på vatpinde og hårnåle i afløb. De er ofte synderne, når der sker tilstopning!

I akutte situationer skal du gøre brug af nødhjælpslisten, som bl.a. hænger i din opgang.

Kogende vand over lysestager, kan få stearinen til at størkne i og stoppe vandlåsen!

Hovedrengøring sker ikke længere på bestemte tidspunkter af året, men forskudt blok for blok.

Varmemester Erik Persson kan træffes således: Mobiltlf.: 2149 2472 Mailadr.: e.persson@mail.tele.dk

Som det sikkert er observeret, har beplantningen ved blok 7, 8, 9 og 10 Klingstrupvænget været gravet op, men er blevet genplantet og vil komme til sin ret i foråret!

Træffetid i kælderen Klingstrupvænget 1: man-ons, fredag kl. 8.30-9.00 & torsdag kl. 16.30-17.00.

Nyt fra boligselskabet OSFB har fået nyt og tidssvarende design på hjemmesiden www.osfb.dk . Nu kan du skrive til boligselskabet, hvis du har et spørgsmål eller søge bolig direkte på hjemmesiden. Der er desuden blevet udviklet et afsnit med de mest almindelige stillede spørgsmål og svar herpå. Både for nye beboere, men også for nuværende beboere. Hjemmesiden er absolut et besøg hver. I Klingstrupvænget lejes de 1- værelses lejligheder nu ud med fortrin til de studerende igennem Kollegieboligselskabet.


Nyt fra afdelingsbestyrelserne Afdelingsbestyrelserne har endnu engang afholdt en vellykket julefest sammen med DUI, hvor omkring 100 deltog. Sammen med Husrådet glæder vi os til at arbejde videre med de gode inputs, vi fik til vores arbejde på Frivillighedsdagen d. 26.10.2013. Afdelingsbestyrelserne har fået tilsagn fra OSFB til indkøb af en rygepavillon nær Aktivitetshuset og er i samråd med Husrådet ved at drøfte placeringen af denne. Hvis I har ris og ros til vores arbejde i afdelingsbestyrelserne, er I meget velkomne til at komme til vores manedlige møder. Rødegardsvej holder møde d. 1. mandag i hver maned i Aktivitetshuset. Klingstrupvænget holder møde d. 1. tirsdag i hver maned ligeledes i Aktivitetshuset. Duk op mellem kl. 18.30 og kl. 19.00!

Nyt fra Husrådet Siden sidste nyhedsblad har Husrådet haft travlt med at gennemgå reglerne for leje af huset og stramme op på rengøring af huset i det daglige og i forbindelse med leje af huset. Det er små justeringer, der er sket, og prisen for leje af huset er uændret. En kopi af den nye lejekontrakt findes på vores hjemmeside www.sprp.dk under ”Leje af Aktivitetshuset”. Husrådet har fordelt de forskellige aktiviteter mellem sig. Det betyder, at kontakten mellem Husrådet og aktiviteten fremover går gennem aktivitetens faste kontaktperson i Husrådet. Aktiviteterne er fordelt således mellem Husrådets medlemmer:

Rikke

Poul

Lotte

Peter

Søren

Køkken Banko Bytteservice Kvindeklub

Udlejning Sal/mødelokale Genbrugsen Foredrag

Maddag Syklub Strikkeklub Børn- og ungeaktiviteter Petanque

Zumba Rengøring Toiletter Computer

Gåture Værksted Kreativt kursus Dansk

Kontakt Du er meget velkommen til at skrive til Husrådet på deres mailadresse: husraadetsprp@gmail.com Eller mød op til Husrådets møder tirsdage i ulige uger kl. 18.30 i Aktivitetshuset.


Et ”enestående” naboskab af Henriette Odgaard

Det er den 12. sept. 2013 om morgenen. Anne Fønskov fra Klingstrupvænget går tur med sin lille hund Fie i det skønne efterårsvejr og beslutter sig for at lægge vejen forbi den hundelund, som er under opførsel. Ved blok 7 glider hun dog uheldigt og slår albuen mod en kant. Hun er ikke i stand til at rejse sig, fordi det gør så ondt. Dramaet fortsætter, da hun senere besvimer, går i chok og må hentes af en ambulance og bringes til sygehuset. Ja, det kunne såmænd være gået grueligt galt, hvis altså ikke der var dukket rettidig hjælp op i form af gode og handlekraftige naboer…

Anne har taget kontakt til redaktionen på Nyhedsbladet, fordi hun meget gerne vil have fortalt sin historie - om det gode naboskab. Hun synes nemlig, at det er en skam, at vi ikke hører så meget godt herudefra. Vi har derfor aftalt at mødes til et interview i Orange Stue. Herved kan de fire beboere Henning, Conny, Ole og Inga, som hun rigtig gerne vil takke og fremhæve som eksempler på gode naboer, nemlig deltage i interviewet og bidrage til Annes historie. Hun er tydeligvis meget taknemmelig og bliver også helt rørt, når hun fortæller om sine naboers forskellige indsatser. ”Jamen det er jo enestående”, gentager hun flere gange.

Henning er den første redningsmand, der heldigvis kan råbes op af Anne, da han tilfældigvis kommer op af vaskekælderen. Han får Anne op at sidde på rækværket og henter en flaske vand, hvorefter han i en fart tilkalder sine naboer ægteparret Ole og Conny, som Anne kender rigtig

godt. De henter bilen og kører Anne hjem og får tilkaldt en ambulance med lidt insisteren.” Ja, og så kom de med en hjertestarter”, indskyder Anne,” og med udrykning, det kunne vi da høre”, tilføjer Inga. Anne har brækket albuen og befinder sig efterfølgende på sygehuset et par dage. ”Ja, alt det der er jo sådan set sagen uvedkommende”, fortæller Anne. Men det kan kun blive interessant at få nogle vinkler på, hvad der ligger i et godt naboskab, tænker jeg forventningsfuldt, inden interviewet går rigtigt i gang, for hvem vil ikke gerne have eller selv være en god nabo?

Henning, Conny og Ole fra Klingstrupvænget

En ”vov’et” kontakt Jeg spørger forsigtigt, hvad der fik dem til at handle, som de gjorde, og de forklarer, at det naturligvis er fordi, de godt kan li’ Anne, men samtidig – uden tvivl ville have givet et hvilket som helst andet menneske den samme behandling. Det ligger vel i underbevidstheden, at man hjælper og ikke ignorerer folk i nød! ”Jeg ville nok også altid spørge til vedkommendes hund og finde nogen, der kunne tage sig af den”, funderer Conny. ”Ja, det var en UVURDERLIG hjælp, at Conny og Ole tog Fie med hjem og havde hende til næste dag”, siger Anne.


Da Anne kommer hjem fra sygehuset, ser hun Inga i vinduet, som straks byder sig til ift. at lufte Fie. ”Og tænk, hun gik 3 gange om dagen i begyndelsen…” udbryder Anne. Inga uddyber, at Anne havde det meget med at sige: ”Jeg ringer bare efter min søn og mit barnebarn”, men jeg sagde: ”Hold nu op, jeg går jo alligevel hjemme, så kan jeg jo lige så godt gå tur med Fie. Tabita – min egen hund - affandt sig også med det. Stod bare og kiggede oppe i vinduet, når jeg gik med Fie”. Inga sørgede endvidere for at hente mad til Anne indimellem, bl.a. når der var maddag i Aktivitetshuset. Hun røber, at hun faktisk savner den daglige snak med Anne fra dengang, og at hændelsen altså på sin vis bragte både Inga og Anne og deres hunde tættere sammen.

Anne med Fie og Inga med Tabita

Det slår mig, at netop det med hunde er et gennemgående tema og afspejler naboskaberne på godt og ondt. Man får måske netop nemmere kontakt med andre, når man har en hund!? Inga bekræfter dette: ”Os der har hunde lægger jo mærke til hinanden, så ser vi jo lidt mere end andre og hilser på hinanden.” Måske drager man også automatisk mere omsorg for andres hunde, fordi man har forståelse for ejerens forhold til hunden? Jo, grænsen går dog måske ved en kamphund, enes de fem om.

Men Annes Fie er en lille foxterrier, og Conny tilbød også at gå med hende de første dage under indlæggelsen. Ole indskyder, at han gav Fie et stykke hamburgerryg som det første, og at hun siden har elsket ham. ”Ja, hun er så madglad”, griner Anne ”og er så glad for mennesker, men hunde - det er derimod ikke alle”. Åbenbart f.eks. ikke Tabita, som Fie ikke engang gad at snuse til i begyndelsen, men de er jo også to damer! ”Og ja, så kan det jo være frygteligt”, griner Henning.

Det første bekendtskab Jeg er nysgerrig efter at få at vide, hvordan disse naboer, der har boet her mellem 6 og 38 år, egentlig har lært hinanden at kende. Inga røber, at naboskabet med Anne langt fra tegnede til at blive perfekt i starten. Ja, hun tænkte faktisk, at hun ALDRIG kom til at kunne lide Anne og begrunder det med, at de under indflytningen lukkede vinduet op og straks hørte Annes stemme nedefra: ”Ja, nu smider I jo ikke cigaretskodder ud her vel?” ”Jeg kan huske, at jeg sagde til min mand: Jeg tror, det er en ret skrap dame, der bor dernede, men det var hun jo så slet ikke, tværtimod”, slutter Inga grinende.

Det viser sig, at engagement i boligområdet og i en fælles sag åbenbart også kan være en åben dør til nye bekendtskaber. Anne (beboer siden 1975) fortæller således, at hun i bussen havde fået nys om, at Conny og Ole (beboere siden 1976) havde fået nyt køkken. Hun ville gerne se det, så det lykkedes hende via en anden beboer at blive inviteret indenfor hos ægteparret. Siden da fik Anne ideen til at få etableret terrasser, fordi hun selv nød at sidde udenfor om sommeren med eget bord og stol og inspirerede mange andre med det.


Hun bragte forslaget op på generalforsamlingen i maj, og Conny og Ole gik med ind i kampen. ”Kan I huske hvor spændte vi var”, spørger Anne, ”men vi fik det igennem”. ”Det må være 7 år siden”, reflekterer de, og siden da har de holdt kontakten, bl.a. som aktive i foredragsforeningen.

Af beretningerne fremgår det endvidere, hvad det lille ekstra og en god forbindelse kan føre til. Nemlig at man får lyst til at gøre en konkret forskel for hinanden i hverdagen såsom at dele avis, at bage og bringe smagsprøver af mad til hinanden eller at låne sin terrasse ud, mens man selv er på ferieeller decideret at tage på ferie sammen.

Den gode nabo – og det lille ekstra Men hvordan kan man om muligt karakterisere den gode nabo? Jeg spørger i håb om at kunne bringe en brugbar opskrift, og de kommer alle fem ivrigt med gode inputs. ”Man skal have et åbent sind og være imødekommende”, mener Henning. Det er vigtigt at have øjenkontakt og smile, at man siger goddag og spørger til hinanden. Som Conny udtrykker det, er det bare det lille ekstra, der varmer. Der skal slet ikke så meget til, og det koster ikke noget. ”Når nogen flytter ind i opgangen, så går vi altid hen og siger pænt goddag og velkommen til, og jeg hedder…. etc. På den måde åbner det lidt op”.

De er alle sammen enige om, at evt. kulturforskelle og levemåder ikke betyder noget ift. et godt naboskab, men det gør hensynsfuldhed derimod. Det er støj fra døre, mennesker og hunde generelt, der kan være generende for både de to- og firbenede beboere. Inga synes f.eks., at Annes Fie (hidsigproppen) var meget gøende i starten. ”Det var et mareridt”, fortæller hun,” vi kunne ikke høre tv’et”. Men det er blevet meget bedre. Anne fik det at vide og begyndte at give Fie godbidder.

Samtidig er det vigtigt at kende grænsen mellem privatliv og naboskab. Conny har f.eks. sine klare holdninger til fællesarealerne: ”Vi har det sådan, at opgangen skal se ordentlig ud, det betyder meget, når man kommer og går ind, og når nogen kommer udefra. Jeg tørrer af nede i opgangen, når vi gør rent, gelænder, dør, postkasser etc. Reklamer skal op i kurven og ikke ligge og flyde. Vi vil heller ikke have noget stående i opgangen uden for os. På den måde lægger vi standarden for, hvordan der skal se ud, og det bliver så også respekteret”.

Pointen må være, at egne fordomme må sættes på prøve, man at man samtidig skal turde sige sin mening og skære igennem - på en god måde, når ens nabogrænser bliver overskredet? Anne slutter selv af med at slå fast, at: ”vi skal lære at forstå, at vi er forskellige alle sammen, nogle er meget sociale, og ja, jeg kan også godt li at være for mig selv. Lignede vi hinanden ville det jo være kedeligt. I stedet skal vi sætte pris på hinanden”. Og det må man sige, at hun gør Anne, sætter pris på de fire naboer. Et enestående naboskab, men formentlig ikke et enkeltstående tilfælde i Rødegårdsparken og Klingstrupvænget!


Skuret Fredag d. 11. oktober blev skuret på Klippen indviet med røde og brune pølser, øl og vand, smil og skål, en lille tale og en klippet snor, som det sig nu engang hør og bør. Siden da har der desværre vist sig problemer med regn og blæst i skuret, som nu vil blive løst. Fliserne vil blive udbedret og det er endvidere besluttet at sætte plexiglas op indvendigt for at skabe ly og læ. Der vil samtidig blive plantet en bøgehæk hele vejen rundt om skuret, så det danner en lille gårdhave. Så alt i alt skulle resultatet gerne blive rigtig godt i sidste ende!

Hundelunden Der skal sættes en ekstra indgangslåge i hegnet - på foranledning af et beboerønske. Det betyder, at arbejdet med at planere og så græs er blevet forsinket, og hundelunden derfor først kan tages i brug i foråret 2014. Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed ift. et færdigt og vellykket resultat. Den endelige dato for indvielse vil blive meldt ud, så snart den kendes!

Udeliv på tværs Vi fik desværre ikke midler fra Realdania til at gennemføre trin 2 i projekt ”Udeliv på tværs”, som blandt andet betød oprettelse af tre aktivitetstorve langs Klingstrupvænget. Forretningsfører Rene Larsen, OSFB, og arkitekt Torben Gade, GBL, undersøger, om det er muligt at søge Landsbyggefonden om at få gennemført oprettelse af aktivitetstorv m.m. som en fysisk helhedsplan. Torben og Rene orienterer om mulighederne på de kommende afdelingsmøder i maj 2014. På de tre afdelingsbestyrelsers fællesmøde i januar 2014 drøftes muligheden for at gennemføre dele af renoveringsforslaget for egne midler. Afdelingsbestyrelserne vil ligeledes præsentere deres forslag på afdelingsmøderne i maj 2014.


Frivillighedsdag Lørdag d. 26. oktober var der temadag i Aktivitetshuset for de ca. 40 frivillige i boligområdet med gruppearbejde og oplæg af Mikkel Pedersen, som har arbejdet med boligsocialt arbejde i mange år, bl.a. i Urbanplanen. Vores omdrejningspunkt var tre forskellige emner, som alle grupper fik mulighed for at diskutere, nemlig det at være frivillig i boligområdet ( f.eks. forventninger og hvad der er sjovt og svært), rekruttering af flere frivillige beboere til aktiviteterne og en konkret idébank til nye aktiviteter og tiltag (f.eks. pleje af de frivillige).

Herudover blev der i år uddelt to ærespriser for lang tro tjeneste i boligområdet til de to afdelingsbestyrelsesformænd Ruth Persson og Irene Virkelyst Pedersen, som også hver især er aktive i forskellige frivillige aktiviteter såsom strikke- og syklubberne og banko.

Reklamebanko Julebankoet, der løb af stablen søndag d. 25. nov. var velbesøgt med ca. 70 deltagere både her fra boligområdet og udefra. Der blev et flot overskud på ca. 8000 kr., som vil blive benyttet til aktiviteter i boligområdet samt afholdelsen af et børnebanko i det nye år. Vi vil naturligvis gerne benytte lejligheden her til at takke vores mange sponsorer, der har muliggjort de fine gevinster.

Det blev nogle konstruktive og koncentrerede timer, og der kom rigtig mange gode refleksioner samt konkrete ønsker og forslag på bordet, som der naturligvis nu vil blive taget hånd om. I første omgang vil alle inputs blive forelagt og drøftet på årets første fælles bestyrelses- og husrådsmøde d. 14. januar. Herefter vil det blive meldt ud, hvordan der vil blive arbejdet videre, hvornår og af hvem. De mange forskellige forslag vil nemlig efter alt at dømme have relevans for både bestyrelsernes, Husrådets, de forskellige frivilliggruppers og Annettes og Allans videre arbejde både på den korte og lidt længere bane.

Dagens seriøse og hårde arbejde blev afrundet med en fejring af alle årets frivillige med en treretters pandekagemenu om aftenen. Æren af at blive kåret som 2013’s frivillige tilfaldt Rikke Olesen, som står i køkkenet hver mandag på den fælles maddag og også lægger et stort arbejde i Husrådet, bl.a. ift. syn af Aktivitetshuset efter udlejning.

Købmanden -M & M Supermarked, Din Nærbutik – Østerbæksvej, Slagteren Toftevej, Wienerstuen, Restaurant Bondestuen, Restaurant Toften, Grill Haus, Grill Corner, Rusti Spilleautomater, Sara Blomster, Frisør Hair Artz, Nikita Hår Design, Clinique Creme Face, R/K Petanque, Madklubben, Aktivitetshuset, Jess Heilbo, Lillian og Birthe (beboere)


Julebazar I ugerne op til december var der fuldt tryk på i huset. Der blev lavet perleskåle, bagt småkager, trillet konfekt og lavet juledekorationer. Der blev snakket og sladret og grint og fniset på dansk, polsk, vietnamesisk og tyrkisk. Kvindeklubben, pigeklubben og strikkeklubben gjorde nemlig klar til julebazaren i Aktivitetshuset, og mandag d. 2.dec blev den så afholdt. Her fik pigeklubben tjent ind til en tur i biffen og på McDonald’s. Og både strikkeklubben og kvindeklubben fik også solgt godt af deres ting. Desuden blev der solgt kaffe og kage til de besøgende. Alt i alt var dagen godt besøgt, for der var ikke meget tilbage, da bazaren var slut.

Herefter satte de fleste sig til bords for at spise. Ja, alle borde og stole blev besat! Rikke, Mette og Pepe stod nemlig for dagens julemiddag bestående af and med både hvide og brune kartofler, tyk brun sovs og rødkål. Og for dem der ikke havde fået nok, var der risalamande til dessert. Så alle var både mætte og tilfredse, da de rejste sig fra bordet.

Juletræsfest med DUI Traditionen tro afholdt DUI og afdelingsbestyrelserne d. 11. dec. fælles juletræsfest. Igen i år blev arrangementet holdt i Aktivitetshuset, da der på trods af deres fine nye lokaler, ikke er plads i DUI-huset. Salen var fuld af mennesker, og der blev hygget og snakket og leget. Efter kaffen, kagen og sodavandene, blev der pludseligt så stille. Og ind ad døren kom de glade nissepiger- og drenge fra DUI, efterfulgt af selveste Nissefar. Med orgelmusik og Nissefar, der sang for, blev der danset om juletræ og leget sanglege. Inden det hele sluttede, fik børnene deres godteposer med hjem at hygge sig med.


Juleaften i huset

Mette—en beboer tog det gode initiativ at indbyde til juleaften i Aktivitetshuset. 14 beboere tog imod dette tilbud, og der blev spist andesteg og risalamande i et julepyntet hus. Lone, som deltog i arrangementet, fortæller, at det var en rigtig hyggelig og vellykket aften. Maden smagte dejligt, og der blev både danset om juletræ og sunget julesange. ”Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ, særligt for os, der ellers må fejre jul alene, og jeg tror og håber, at det vil tiltrække endnu flere deltagere, hvis arrangementet forhåbentlig bliver gentaget næste år”, udtaler Lone.

Petanque Petanqueklubben har fået bevilget to nye baner af boligselskabet. De bliver anlagt op imod Aktivitetshuset i forlængelse af de andre baner og forventes allerede at være klar til benyttelse, når forårssæsonen begynder i klubben i marts / april.

Stofrester Hvis nogen ligger inde med stofrester, som de ikke får brug for, tager Aktivitetshuset imod dem med kyshånd. Så bliver der igen noget at arbejde med for dem, der kommer til det åbne syværksted

Kvindeklub – vi er her også for dig! Kvindeklubben er kommet godt fra start - som oftest med seks til ti deltagere pr. gang. Vi mødes hver onsdag mellem kl. 13 og kl. 15 i Orange Stue, og alle kvinder på tværs af alder og kultur er meget velkomne. Du binder dig ikke til at komme hver uge og behøver heller ikke at tilmelde dig i forvejen. Duk op og vær med til at bestemme, hvad vi skal lave her i det nye år. Vi kunne f.eks. tage forskellige emner op: traditioner, sundhed, job, børn m.m., lave kreative aktiviteter, tage udflugter ud af huset, tilberede og spise frokost i fællesskab. Hygge og socialt samvær er altid rammen for kvindeklubben, men kun fantasien sætter grænser for at udfylde denne ramme!

Kontakt Henriette i Aktivitetshuset, hvis du har spørgsmål, forslag eller kommentarer til Kvindeklubben. Det kunne f.eks. være ønsker til mødetidspunktet, hvis du er forhindret, som det er nu.


Aktivitetskalender gældende fra januar 2014

Mandag: Kl. 10- :

Gåture for alle

Kl. 13-15:

Strikke- og hækleklub

Kl. 14-16:

Børn- og ungeaktiviteter

Kl. 17.30-19:

Maddag (fællesspisning)

Spilleaften Vi afholder familiespilleaften d. 13. januar kl. 19 – 21 med f.eks. billard, dart, kortspil og ludo på programmet. Både børn og voksne, søskende, forældre, bedsteforældre, venner og naboer er altså velkomne til at komme og hygge sig sammen. Vi håber at kunne gentage arrangementet, så kom og start en ny tradition op!

Tirsdag: Kl. 15.45- 17.15: Danskundervisning (opstart 14 / 1) Kl. 20-21:

Zumba

Danskundervisning Har du en anden baggrund end dansk? Vil du gerne øve det danske sprog lidt mere via samtale, øvelser, grammatik m.m.?

Onsdag: Kl. 10- 14.30: Kreativt kursus Kl. 13-15:

Kvindeklub

Kl. 15-16:

Computercafé

Henriette fra Aktivitetshuset har lovet foreløbig at stå for undervisningen. Det foregår hver tirsdag kl. 15.45 – 17.15 i Orange Stue. Første gang 14. januar!

Torsdag: Kl. 14-16 :

Børn- og ungeaktiviteter

Kl. 16-18.30: Madklub for 8-12 årige (på Rosengårdskolen) (opstart 30 / 1)

International maddag?

Kl. 18-20.30: Åbent syværksted

Kunne du tænke dig at være med til at lave en international buffet?

Første torsdag i hver måned banko kl. 18.30

…et spændende supplement til den populære maddag om mandagen!

Lørdag: Kl. 12-15:

Genbrugsen er åben (opstart 18 /1)

(gratis bytteservice af møbler m.m. i den gule Container for enden af Klingstrupvænget)

… med mange små lækre retter fra de forskellige nationaliteter, der bor i boligområdet! … en enkelt tilberedt ret fra hver deltager! … og et symbolsk beløb for at købe et lækkert måltid mad for alle andre!

… en lørdag eller søndag middag! Kontakt Henriette i Aktivitetshuset hurtigst muligt og meld dig til! Så finder vi en dato!

nyhedsblad-januar-endelige-udgave