Page 1

Risicokaart gebiedsvisie Sloterdijk West 1. 1. Ontwikkeling Ontwikkeling in in Sloterdijk Sloterdijk West West komt komt niet niet tot tot stand stand Oorzaken Oorzaken >> Business Business case case isis niet niet haalbaar haalbaar door door de de ambities ambities voor voor verdichting verdichting en en duurzaamheid. duurzaamheid. >> Ontwikkelingen Ontwikkelingen die die kavels kavels vrijmaken vrijmaken in in transformatiegebieden transformatiegebieden elders elders in in de de stad, stad, krijgen krijgen voorrang voorrang in in Sloterdijk Sloterdijk West. West. Echter, Echter, wanneer wanneer de de verhuisbewegingen verhuisbewegingen in in transformatiegebieden transformatiegebieden niet niet of of nauwelijks nauwelijks tot tot stand stand komen, komen, worden worden er er te te weinig weinig kavels kavels uitgegeven uitgegeven in in Sloterdijk Sloterdijk West. West. Dit Dit terwijl terwijl er er wél wél kavels kavels voor voor worden worden gereserveerd. gereserveerd. >> Er Er isis sprake sprake van van hoge hoge kosten: kosten: een een hoge hoge grondprijs grondprijs (door (door de de markt), markt), hoge hoge bouwkosten bouwkosten door door stapeling stapeling van van bedrijven bedrijven en en hoge hoge duurzaamheidseisen. duurzaamheidseisen. Hierdoor Hierdoor isis de de business business niet niet haalbaar. haalbaar. >> Elk Elk grondprijsadvies grondprijsadvies isis een een maatwerkadvies maatwerkadvies en en daardoor daardoor arbeidsintensief. arbeidsintensief. Partijen Partijen worden worden hierdoor hierdoor ongeduldig ongeduldig en en haken haken af. af. >> Er Er blijken blijken in in de de praktijk praktijk weinig weinig bedrijven bedrijven te te zijn zijn die die zich zich met met circulaire circulaire economie economie (reservering (reservering kavel kavel N5/N6) N5/N6) bezig bezig houden. houden. Daarbij Daarbij kunnen kunnen de de bedrijven bedrijven die die er er zijn, zijn, de de grondprijzen grondprijzen niet niet betalen betalen voor voor het het gehele gehele kavel. kavel. Gevolgen Gevolgen >> De De uitgifte uitgifte van van kavels kavels gaat gaat vertragen vertragen of of komt komt tot tot stilstand. stilstand.

Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen >> De De grondprijsbepaling grondprijsbepaling wordt wordt een een maatwerkadvies maatwerkadvies als als sprake sprake isis van van verdichting verdichting en en bovengemiddelde bovengemiddelde duurzaamheidsinvesteringen. duurzaamheidsinvesteringen. >> Inschakelen Inschakelen van van een een kavelcoach. kavelcoach. Kavelcoach Kavelcoach biedt biedt in in een een vroeg vroeg stadium stadium (en (en in in afstemming afstemming met met TAG) TAG) hulp hulp bij bij de de bepaling bepaling van van een een maatwerkgrondprijsadvies. maatwerkgrondprijsadvies. Hierin Hierin isis het het belangrijk belangrijk om om niet niet een een 100% 100% norm norm vast vast te te leggen leggen voor voor de de toewijzing toewijzing van van kavels kavels uit uit transformatiegebieden transformatiegebieden maar maar een een minimale minimale 50% 50% norm norm toe toe te te passen. passen. Dit Dit geeft geeft namelijk namelijk nog nog flexibiliteit. flexibiliteit. >> Reservering Reservering op op kavels kavels N5/N6 N5/N6 voor voor circulaire circulaire economie economie na na 44 jaar jaar evalueren. evalueren. Desgewenst Desgewenst het het de de kavels kavels toegankelijk toegankelijk maken maken voor voor andere andere bedrijfstakken. bedrijfstakken.

2. 2. Transformatie Transformatie in in Sloterdijk Sloterdijk II-zuid II-zuid komt komt niet niet tot tot stand. stand. Oorzaken Oorzaken >> Businesscase Businesscase blijkt blijkt voor voor vastgoedeigenaren vastgoedeigenaren toch toch niet niet haalbaar, haalbaar, bijvoorbeeld bijvoorbeeld door door gestegen gestegen bouwkosten bouwkosten of of hoge hoge ambitie ambitie op op gebied gebied van van duurzaamheid duurzaamheid en en cultuur. cultuur. >> Vastgoedeigenaren Vastgoedeigenaren haken haken af af doordat doordat zij zij nu nu willen willen investeren investeren in in plaats plaats van van te te wachten wachten totdat totdat de de juridisch juridisch planologische planologische wijziging wijziging isis doorgevoerd. doorgevoerd. >> De De milieuzones milieuzones rondom rondom dit dit gebied gebied (externe (externe veiligheid veiligheid en en geluid) geluid) laten laten zien zien dat dat de de verdichting verdichting met met de de geplande geplande werkprogramma werkprogramma niet niet mogelijk mogelijk is. is. >> Verkeersonderzoek Verkeersonderzoek wijst wijst uit uit dat dat door door de de toename toename van van het het aantal aantal arbeidsplaatsen, arbeidsplaatsen, met met name name in in Sloterdijk Sloterdijk 2, 2, het het verkeersnetwerk verkeersnetwerk overbelast overbelast raakt. raakt.

Gevolgen Gevolgen >> Vastgoedeigenaren Vastgoedeigenaren vragen vragen de de gemeente gemeente om om meer meer kantoor kantoor –– of of overig overig commercieel commercieel programma programma toe toe te te voegen. voegen. >> De De programma’s programma’s moeten moeten naar naar beneden beneden bijgesteld bijgesteld worden worden om om te te blijven blijven passen passen binnen binnen de de huidige huidige milieuzones milieuzones óf óf de de milieuzones milieuzones moeten moeten worden worden aangepast. aangepast. >> De De programma’s programma’s moeten moeten naar naar beneden beneden bijgesteld bijgesteld worden worden zodat zodat het het verkeersnetwerk verkeersnetwerk de de programmatoename programmatoename wel wel aankan, aankan, óf óf het het programma programma moet moet aangepast aangepast worden worden van van bijvoorbeeld bijvoorbeeld minder minder kantoor kantoor naar naar meer meer bedrijven bedrijven (minder (minder arbeidsplaatsen). arbeidsplaatsen).

Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen >> In In co-creatie co-creatie met met de de vastgoedeigenaren vastgoedeigenaren de de programma’s programma’s in in het het Stedenbouwkundig Stedenbouwkundig Plan Plan invullen invullen (gebeurt (gebeurt nu nu in in de de vorm vorm van van de de blokgesprekken). blokgesprekken). >> Overeenstemming Overeenstemming behalen behalen over over de de business business case case per per blok, blok, voordat voordat het het Stedenbouwkundig Stedenbouwkundig plan plan ter ter besluitvorming besluitvorming wordt wordt voorgelegd. voorgelegd. >> Een Een onderzoek onderzoek naar naar milieuzones milieuzones en en het het maximaal maximaal programma programma uitvoeren uitvoeren en en deze deze delen delen met met de de stakeholders stakeholders en en evt. evt. aanpassen aanpassen milieuzones milieuzones (Provincie (Provincie en en Havenbedrijf, Havenbedrijf, onderzoek onderzoek loopt loopt nu). nu). >> Er Er ligt ligt een een verkeersonderzoek verkeersonderzoek uit uit juli juli 2018 2018 op op basis basis van van de de gebiedsstrategie gebiedsstrategie waarbij waarbij de de programma’s programma’s pasten pasten binnen binnen het het huidige huidige verkeersnetwerk. verkeersnetwerk. De De huidige huidige programma’s programma’s liggen liggen hoger hoger en en daarmee daarmee ook ook het het aantal aantal arbeidsplaatsen arbeidsplaatsen (+15.000). (+15.000). In In september september ligt ligt er er een een nieuw nieuw mobiliteitsonderzoek. mobiliteitsonderzoek. V&OR V&OR heeft heeft aangegeven aangegeven eind eind april april met met tussenresultaten tussenresultaten van van onderzoek onderzoek te te kunnen kunnen komen komen zodat zodat een een betere betere inschatting inschatting van van het het risico risico kan kan worden worden gemaakt. gemaakt.


Risicokaart gebiedsvisie Sloterdijk West 3. 3. De De vervoershub vervoershub in in Sloterdijk Sloterdijk IIII Noord Noord komt komt niet niet voor voor 2025 2025 tot tot stand, stand, het het jaar jaar dat dat alleen alleen nog nog schoon schoon en en duurzaam duurzaam vervoer vervoer de de stad stad in in kan. kan. Oorzaken Oorzaken >> Het Het traject traject van van visievorming visievorming en en draagvlak draagvlak voor voor functies functies van van GVB GVB en en overige overige logistieke logistieke functies functies duurt duurt lang. lang. Dit Dit betekent betekent dat dat de de besluitvorming besluitvorming over over een een Stedenbouwkundig Stedenbouwkundig plan plan en investeringsbesluit ook lang duurt en er te weinig tijd is voor de realisatie van het daadwerkelijke gebouw. en investeringsbesluit ook lang duurt en er te weinig tijd is voor de realisatie van het daadwerkelijke gebouw. >> Het Het lukt lukt niet niet om om de de benodigde benodigde panden panden te te verwerven verwerven in in Sloterdijk Sloterdijk IIII Noord. Noord. Gevolgen Gevolgen >> Het Het daadwerkelijk daadwerkelijk beoogde beoogde gebouw gebouw voor voor de de vervoershub vervoershub komt komt na na 2025 2025 tot tot stand. stand. Daardoor Daardoor zal zal nog nog niet niet volledig volledig schoon schoon en en duurzaam duurzaam vervoer vervoer de de stad stad in in gaan. gaan. >> Er Er isis onvoldoende onvoldoende ruimte ruimte om om de de vervoershub vervoershub te te realiseren. realiseren.

Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen >> Heldere Heldere planningsafspraken planningsafspraken maken maken om om tijdig tijdig de de planproducten planproducten gereed gereed te te kunnen kunnen hebben. hebben. >> Instrumentarium Instrumentarium inzetten inzetten en en vroegtijdig vroegtijdig op op risico risico positie positie verwerven verwerven (minnelijke (minnelijke verwerving/WVG/onteigening verwerving/WVG/onteigening en en voorbereidingsbesluit) voorbereidingsbesluit) om om voldoende voldoende ruimte ruimte te te creĂŤren creĂŤren of of toch toch te te gaan gaan stapelen. stapelen. >> Nieuwe Nieuwe locatie locatie vervoershub vervoershub aanwijzen. aanwijzen.

4. 4. Ontwikkelingen Ontwikkelingen zijn zijn niet niet mogelijk mogelijk door door reserveringen reserveringen in in de de openbare openbare ruimte ruimte vanuit vanuit andere andere projectgebieden. projectgebieden. Oorzaken Oorzaken >> Vanuit Vanuit het het bestuur bestuur liggen liggen claims claims op op gebieden gebieden zoals zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld voor voor kavel kavel N6 N6 (Galwin). (Galwin). Ook Ook vanuit vanuit Havenstad Havenstad liggen liggen er er claims claims zoals zoals het het doortrekken doortrekken van van een een watergang watergang t.b.v. t.b.v. watercompensatie. Er vindt ook onderzoek plaats naar het doortrekken van de Luvernes naar de Haarlemmerweg en deze route op te waarderen naar een 70 km watercompensatie. Er vindt ook onderzoek plaats naar het doortrekken van de Luvernes naar de Haarlemmerweg en deze route op te waarderen naar een 70 km weg. weg. Dit Dit heeft heeft effect effect op op de de ontsluiting ontsluiting en en verkaveling verkaveling in in het het PDV-GDV PDV-GDV cluster. cluster.

Gevolgen Gevolgen >> Er Er isis minder minder ruimte ruimte voor voor bedrijventerreinbedrijventerrein- en en kantoorontwikkeling kantoorontwikkeling en en plannen plannen moeten moeten worden worden aangepast. aangepast.

Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen >> Heldere Heldere afspraken afspraken maken maken over over claims claims (oa (oa GVB-ontwikkeling) GVB-ontwikkeling) met met bestuur bestuur en en andere andere projecten. projecten.


Risicokaart gebiedsvisie Sloterdijk West 5. 5. De De ontwikkeling ontwikkeling van van de de Bretten Bretten komt komt niet niet tot tot stand stand Oorzaken Oorzaken >> Er Er zijn zijn geen geen financiĂŤle financiĂŤle middelen middelen beschikbaar beschikbaar (en (en gereserveerd) gereserveerd) voor voor de de ontwikkeling ontwikkeling van van de de Bretten Bretten Gevolgen Gevolgen >> De De ambitie ambitie om om de de Bretten Bretten tot tot aantrekkelijk aantrekkelijk stadsnatuur stadsnatuur te te ontwikkelen, ontwikkelen, wordt wordt niet niet gehaald. gehaald. Het Het bestaande bestaande lappendeken lappendeken van van groenelementen groenelementen blijft blijft hierdoor hierdoor bestaan. bestaan.

Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen >> Samen Samen met met het het stadsdeel stadsdeel Nieuw-West Nieuw-West blijven blijven optrekken optrekken om om de de Bretten Bretten bestuurlijk bestuurlijk te te agenderen. agenderen. >> Tijdens Tijdens de de najaarsactualisatie najaarsactualisatie geld geld reserveren reserveren om om te te kunnen kunnen werken werken aan aan de de ontwikkeling ontwikkeling van van de de Bretten. Bretten.

Profile for Sloterdijk West

Risicokaart  

Risicokaart  

Advertisement