Page 1

ADFG

A Slope Exclusive: Catwalk Highlights Project Head; Lindsay Rothfeld Writer: Lizzie Brooks PhotgrapHers: Nicole Antonuccio and Lizzie Brooks


Designer: Helen Wang ’11 Collection: Red Inside

;OLJVSSLJ[PVUPZHSSISHJR^P[OZL_`HUKZLK\J[P]L SPULZ"I\[P[»ZHSSHIV\[JVUÄKLUJLHUKH[[P[\KL ;OLJSV[OLZHYLTHKLLU[PYLS`VMZPSRHUKJOPMMVU ^OPJOPZZ\YWYPZPUNS`OHYK[VZL^/LSLUYLJHSSLK ¸,]LY`[OPUNJHUNV^YVUN^P[O[OVZLMHIYPJZHUK L]LY`[OPUNHSTVZ[KPK¹(M[LY[YHPUPUNLHJOTVKLS MVYZL]LUOV\YZHUK^VYRPUN^P[OOLYMYPLUKMVY OV\YZVUVYPNPUHST\ZPJMVY[OLZOV^L]LY`[OPUN ^LU[ZTVV[OS`


Interview With Model: Erin Kim ’11 ,YPUMV\UKV\[HIV\[[OL*VYULSS-HZO PVU*VSSLJ[P]LH[JS\IMLZ[HZHMYLZOTHU :OL^LU[[VHTVKLSJHSSHUK^HZW\[ PUHKH[HIHZLVMTVKLSZ^OPJOKLZPNU LYZJV\SKJOVVZLMYVT/LSLUMV\UKOLY [OLYLHUKZOLTVKLSLKMVY/LSLU[OH[ `LHY ,YPUZHPKZOLSPRLZ[VTVKLSILJH\ZLVM OLY[HSSZ[H[\YLHUKZOLOHZHS^H`ZILLU [VSK[OH[ZOLZOV\SK:OLTLU[PVULK [OH[[OYV\NO*-*ZOLNL[ZH[HZ[LVM ^OH[TVKLSPUNPZSPRL^P[OV\[NVPUN KV^U[OH[JHYLLYWH[O


Designer: Irene Leung’11 Collection: Chandelier Garden

;OPZPZ0YLUL»ZÄYZ[M\SSJVSSLJ[PVUHUK P[PZHSSJHZOTLYLMVYTHS^LHY(SSVM[OL KYLZZLZHYLaPWWLYMYLLRUP[Z[OH[YHUNL HJYVZZMV\YZPaLZ4LUPU[\_LKVLZ ^HSRLKOLYTVKLSZKV^U[OLY\U^H` LHJO^P[OJOVYLVNYHWOLKWVZLZH[[OL LUKVM[OLJH[^HSR:OL^HU[LKOLY JVSSLJ[PVU[VILSPNO[HUKMLLSSPRLWHQH THZ/V^L]LYZOL^PZOLKSVUNKYLZZ LZ^LYLTVYLWVW\SHY>OPSL^L[HSRLK ZOLTHKLWHWLYÅV^LYZ[VW\[PUOLY TVKLSZ»OHPY


;OL.YLLR.VK/LYTLZPU ZWPYLK3PS`»ZJVSSLJ[PVU:OL KLZPNUKMVYH^VTHU^OVPZ HSPHZVUIL[^LLU[OLTVY [HSYLHSTHUK[OLKP]PULSPRL /LYTLZ/LYJVSSLJ[PVUOHZ THU`MLTPUPULLSLTLU[Z

Z\JOHZMLH[OLYZHUKZVM[ KYHWPUNI\[HSZVOHZHIVSK LKNL>P[OH[V\JOVMNVK KLZZHUKVM^HYYPVY[OPZJVS SLJ[PVUHSZVJHSSZ[VTPUK[OL NVKKLZZ([OLUH

Designer: Lily Simon’11 Collection: Winged Messengers


Designer: Krista Speicher ’11

.LVYNPH6»2LLML»ZÅV^LYWHPU[ PUNZPUZWPYLK2YPZ[H»ZJVSSLJ[PVU:OL ^HU[LK[VJOHUULSHULZZLUJLVM MLTPUPUP[`[OH[NVLZIL`VUKZ[YPJ[S` HNPYS`KPTLUZPVUHUK[V\JOLZ\WVU YLILSSPV\Z;OLSVVRZMLH[\YLTVZ[S` U\KLZHUKILPNLZI\[ZVTLI\YN\U K`HZ^LSS2YPZ[HTLU[PVULK[OH[ZOL SLHYULKOV^[VOHUKRUP[VU@V\;\IL :OLHSZVYL^VYRLK[^VSLV[HYKZHUKH Z^LH[LYPUOLYJVSSLJ[PVUNP]PUNP[HU LJVMYPLUKS`LSLTLU[


Designer: Leah Plante ‘11 Collection: Wander

3LHO»ZJVSSLJ[PVUPZPUÅ\LUJLKI`[OL TLTVY`VM[YH]LS(NPYS^OV^LHYZ 3LHO»ZJSV[OLZPZPU[LYLZ[PUN@V\^HU[ [VRUV^HIV\[HSSVM[OLJVVSWSHJLZ ZOL»ZILLU[V;OPZSVVRJVTIPULZ NLVTL[YPJWYPU[ZHUKSLH[OLYZ^OPJO YLZLTISLZHZVY[VMMHZOPVUZJYHW IVVR


Pendleton Team


*HYVSPULPZWHY[VM[OL7LUKSL[VU :JOVSHYZOPW[LHTVM[OYLLZVWOV TVYLHUKVULQ\UPVY-:(+THU HNLTLU[Z[\KLU[Z;OL`\ZLK 7LUKSL[VUMHIYPJZWYV]PKLKI`[OL JVTWHU`[VJYLH[L[OLPYJVSSLJ[PVU ;OLSPULJHW[\YLZ[OLTVKLYUTHU»Z

MVY^HYK[OPURPUNHSVUN^P[OOPZUVZ [HSNPHMVY[OL>LZ[HZP[^HZOHSMH JLU[\Y`HNV;OLTVKLSZJHYYPLK IPRLZIVVRZHUKV[OLYWYVWZKV^U [OLY\U^H`[OH[LJOVLK[OLJVSSLJ [PVU»ZPUZWPYH[PVU

Spotlight: Caroline Delson’13


Designer: Gagn Sichu Graduate Student Collection: Heritage

;YHKP[PVUHS0UKPHUIYPKHSHUKMVYTHS^LHYHYL ZOV^UPU[OLJVSSLJ[PVU/HSMVM[OLJVSSLJ[PVU ^HZTHKL\ZPUNYL^VYRLKMHIYPJZ.HNU^HZ L_[YLTLS`L_JP[LKHIV\[[OLZOV^ILJH\ZLUV VULOHKL]LYZOV^UHJVSSLJ[PVUX\P[LSPRLOLYZ H[*VYULSS-HZOPVU*VSSLJ[P]L


Designer: Ally Thielens’11 (SS`»ZJVSSLJ[PVU^HZVYPNPUHSS`PUZWPYLKI`ÄZO PUN:OLOHZILLUWSH`PUNHSV[^P[OJVSVY(KKP [PVUHSS`ZOLOHZL_WSVYLKLSLTLU[ZVMMLTPUPUP[` HUKTHZJ\SPUP[`<S[PTH[LS`OLYSPULPZ^LHYHISL :OLJHTL[V*VYULSSUV[RUV^PUN^OL[OLYZOL ^HU[LK[VILPUHY[VYKLZPNUI\[MLSSMVYKLZPNU PU[OLLUK


Want To Walk The Catwalk?


Cornell Fashion Collective  
Cornell Fashion Collective  

Cornell Fashion Collective

Advertisement