Page 1

преставничка демократија Студентски Платформа за парламент студентски СПУКМ плурализам

Директна демократија

СПУКМ се монопол Целта на „Платформата за бидејќи се признати од студентски плурализам“ е УКИМ како единствени создавање на легитимен “легитимни“ студентски демократски и функционален преставници студентски парламент. Единствената разлика помеѓу нив е тоа што во „Платформата за студентски плурализам“ ќе има повеќе организации кои преку “застапување на студентските права“ ќе имаат тренинг за идните нивни партиски кариери. На некој начин ќе биде пресликан парламентот на Р.М. каде има повеќе партии но на сите ни е јасно дека тие си ги гледаат своите лични интереси а не интересите на народот. Хиерархиски модел на организирање

Кога студентите се самоорганизираат преку Пленуми, секој заинтересиран студент може да земе учество. На тие Пленуми нема лидери и нема преставници – сите се еднакви, секој има право да го каже својот став и секој има еднакво право на глас. Овој начин на организирање ја намалува можноста за манипулации бидејќи сè е јавно и транспарентно па мора да биде аргументирано. Само преку директна демократија и хоризонтална структура можеме вистински да се избориме за нашите права. Со учеството на овој тип на студентски средби секој студент ќе се почувствува одговорен и активно ќе се вклучи во борбата за студентски права. Хоризонтален модел на организирање (сите се еднакви, нема лидери и претавници) Најразлични пристапи при решавање на проблемите (ова се должи на тоа што на студентските средби може да земе учество секој студент и постои поголем избор на пристапи за решавање на проблемите) Во оваа структура сите се подеднакво важни за напредокот на заедницата, па затоа бенефициите се на сметка на сите .

Едноличен пристап при решавање на проблемите

Ваквата структура на уредување носи добро исклучиво на поединци, а не на целокупната заедницата.

СТУДЕНТСКO САМООРГАНИЗИРАЊЕ

Преставничката демократија ја покажува силата на поединецот. Парламентот е затворена, формална и фактички недемократска институција подложна на манипулации и притисоци.

Директната демократија ја покажува силата на студентската заедница. Пленумите при студентското самоорганизирање се отворени состаноци каде секој има право да го каже својот став и еднакво право на глас. Одлуките се носат со мнозинство на гласовите.

Парламентот е средство со кое се амортизира студентското незадоволство

На студентската средба учесниците се потикнуваат да дискутираат за проблемите со цел да се најде решение. Најчесто се тежнее кон консензус во одлуките.

Парламентот ги пасивизира студентите за да ги контролира.

Студентската средба ги активира и анимира учесниците, секој зема дел од одговорноста и размислува за проблемите.

Парламентите спроведуваат партиски агенди и ги штитат интересите на партијата и државата. Учествуваат во спроведување на реформи кои им штетат на студентите

На студентските средби е невозможно да се спроведе партиска агенда и да се манипулира бидејќи се е јавно и транспарентно па мора да биде и аргументирано.

Одлуките се носат позади затворени врати според свое лично убедување или според своите или интересите на надредените, а не според интересите на тие што ги избрале.

Одлуките се носат со мнозинство на гласовите, јавно и транспарентно. Одлуките се подложни на критика и измени од страна на учесниците на студентските средби.

Претставничка и директна демократија  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you