Page 1

URBANA

UTOPIJA

SVETLANA DRAGOJEVIĆ


novembar 2010


U T O P I A r b a n

urbana utopija / urban utopia 2010, pero tuš / pen&ink, 35x27cm

Svetlana Dragojević stvara jednu imaginarnu mapu mjestâ koja joj se ukazuju i kojima suptilno i sigurno objašnjava svijet oko sebe. A taj svijet je satkan od raznovrsnih građevina, baš kao što raznovrsna mogu biti osjećanja svijeta i raspoloženja prema onome što se odvija tu, oko nas, u našim susretima sa

Italo Kalvino je volio Torino, smatrao ga je čak idealnim gra-

atmosferama koje nas i naše misli okružuju. Te građevine ne-

dom za pisanje, jer tu su, „prošlost i budućnost izraženije od

rijetko se naslanjaju jedna na drugu ili žive posve samostalno,

sadašnjosti“ i jer poziva na „strogost, na stil“. On govori o

privlače nas na različite načine. Pojam grada u svojoj puno-

gradovima koje prisvajamo čitanjem, o Njujorku kao najjed-

ći podrazumijeva susret sa mnogim, često i nepredvidljivim

nostavnijem gradu, Parizu i Rimu kao gradovima o kojima je

ispoljavanjima; tako je i u ovim radovima. Postoji više ravni

previše napisano. Na koncu, Kalvino je stvorio i fascinantne

grada – više nivoa slike. Dok punoća kolorita uvjerljivo uka-

„Nevidljive gradove“. U potrazi za stvarnim i izmaštanim gra-

zuje na boje zastora nekog grada. Tako naviru cjeline, koje

dovima odvija se i slikarstvo Svetlane Dragojević. Sveprisutna

opet čine neke cjelovite oblike, u kojima se odigrava javni i

je rafinirana filozofija grada kojom se objašnjavaju njeni osnov-

tajni život učmale i zamišljene, lijene i razigrane, ljudske za-

ni motivi, čitav mikrokosmos izgrađen od opsesivnih prizora,

jednice. A gdje je naše mjesto? Valjda, parafrazirajmo Siora-

naizmjenično smještenih u prostore stvarnosti i mašte.

na, negdje između bića i nebića, između dvije fikcije. 4


Italo Calvino loved Turin. He even considered it to be an ideal city for writing because “past and future are more expressive than present“ there, and because it calls for “strictness, for style“. He talks about cities we seize by reading, about New York as the simplest city, about Paris and Rome as the cities about which too much was written. Finally, Calvino created fascinating “Invisible Cities“. Svetlana Dragojevic’s

urbana utopija / urban utopia 2010, pero tuš / pen&ink, 35x35cm

painting is being developed in search of real and imagined cities. A refined philosophy of the city explaining its basic motives, the whole microcosmos created out of obsessive images alternately placed in spaces of reality and imagination, is omnipresent. Svetlana Dragojevic creates an imaginary map of places appearing to her, using them to subtly and safely explain the world around her. That world is woven of diverse buildings just as diverse as feelings of the world and moods toward the things going on here around us can be in our encounters with atmospheres surrounding us and our thoughts. Those buildings not rarely lean against each other or live quite independently attracting us in different ways. The notion of the city in its fullness includes implicitly an encounter with many, often unpredictable, appearances; the same can be said for these works. 5

U r b A N U T O P I J A


U T O P I A r b a n urbana utopija / urban utopia 2010, pero tuš / pen&ink, 40x27cm

U likovni izraz Svetlane Dragojević ušli su, vjerovatno s istom namjerom, viđeni pejzaži i oni do kojih se došlo intuicijom. Ovdje se i spoj civilizacija odvija u prirodnom susretu. Takođe, susret drevnog i savremenog je moguć, na svim onim mjestima gdje se promišlja o položaju čovjeka. Tako i u ovim lavirintima posmatramo kako se smjenjuju, recimo, barokne i ekspresivne strukture, unutar urbanih doživljaja vavilonske zbrke koja stoljećima traje. Kao da najveća čuda nijesu ona koja očima vidimo. Toliko neobičnih realnosti vidimo, sklad-

Na radovima Svetlane Dragojević, dakle, dominiraju neka

nih i suprotstavljenih, u Jedno posloženih; treba im pronaći

mjesta, neki predjeli. A to mogu biti i mjesta u srcu, predje-

mjesto u mislima i u slikama.

li razmišljanja, putevi saznanja, nekad vijugavi, nekad određeni pravilnim linijama. Opet su to mogućnosti dospijevanja do svijeta, do sebe, do nas. To su vizije od kojih se sastavljaju red

desno / right urbana utopija / urban utopia 2010, pero tuš / pen&ink, 35x27

i košmar, sklad i metež - u istom ambijentu postavljeni. Hramovi su to egzistencije koja se uvijek drugačije doživljava. U tom zahtjevnom procesu, umjetnica vješto sačinjava redosljed simbola, gradi jednu arhitekturu mogućeg smisla. I pri tom ne zaboravlja da slika (da grad!) ipak mora nositi neku ljepotu. Njena sposobnost da primijeti omogućava nam da se lako prepustimo tim tajanstvima, pločnicima i svjetionicima, stubištima i kulama, bedemima i trgovima, prozorima u koji-

urbana utopija / urban utopia 2010, pero tuš / pen&ink, 35x27

ma se ogleda more... Vidjećemo tu i Mediteran, i to ne nužno u motivima, koliko u osobenom senzibilitetu umjetnice. 6


U T O P I A r b a n

urbana utopija / urban utopia 2010, akvarel / watercolour detalj / detail

In Svetlana Dragojevic’s artworks, therefore, some places, some landscapes, prevail. These could also be places in the heart, areas of thinking, paths of knowledge, sometimes winding, and sometimes determined by regular lines. These are again possibilities of reaching the world, ourselves, us. These are visions of which order and nightmare, harmony and turmoil, are compounded – placed in the same environment. These are the temples of existence always experienced differently. In this demanding process, the artist skillfully creates the order of symbols, builds an architecture

There are many planes of the city - several levels of the

of possible meaning. While doing this, she does not forget

painting - while the fullness of colour convincingly points out

that the painting (that the city!) still has to wear some beau-

certain colours of a city. This is how entireties well up form-

ty. Her ability to notice enables us to abandon ourselves eas-

ing again some complete forms where public and secret life

ily to those misteries, pavements and lighthouses, staircases

of apathetic and pensive, lazy and playful, human communi-

and towers, walls and squares, windows in which the sea is

ty is going on. And where is our place? Probably, let’s para-

looking itself in the mirror... There, we will see the Mediter-

phrase Sioran, somewhere between being and non-being,

ranean, as well, not necessarily in motives as in the distinc-

between two fictions.

tive sensibility of the artist. 8


urbana utopija / urban utopia 2010, akvarel / watercolour 50x30 cm

Both seen landscapes, as well as those reached by intuition, entered, probably with the same intention, Svetlana Dragojevic’s artistic expression. Here, the connection of civilizations unfolds in natural encounter. Also, the encounter of ancient and modern is possible in all those places where the position of a human is being pondered upon. Thus, in these labyrinths, we are watching, for instance, baroque and renaissance structures alternating within urban experiences of Babylonian confusion that last for centuries - as though the greatest miracles are not those we can see with our own eyes. We are able to perceive so many unusual realities, harmonious and confronting, sorted into One; a place should be found for them in thoughts and in paintings. 9

U r b A N U T O P I J A


novi vavilon / new babylon 2007, akvarel / watercolour, 80x120 cm

11


U T O P I A r b a n

Nema ovdje sporenja sa civilizacijom u kojoj živimo, niti ra-

There is no argument with the civilization we live in, nor dis-

sprave sa onim prethodnim. Štaviše, naglašeno je uvažavanje

cussion with the previous ones. Moreover, appreciation of

nasljeđa starih civilizacija, svega što je čovjek po nekom svom

ancient civilizations, of everything created by man based on

obrascu stvorio. Ovo slikarstvo nalazi se, takoreći, u mre-

his own pattern, is emphasized. This painting is, as it were,

ži civilizacija – a to podrazumijeva i snažnu pripadnost gra-

in the network of civilizations – which includes implicitly a

du, kao trajnom simbolu ljudskog postojanja. Svetlana Dra-

strong affiliation to the city, as a permanent symbol of hu-

gojević je svjesna da razumijevanje grada nudi raznovrsne

man existence. Svetlana Dragojevic is aware that compre-

mogućnosti; u njegovim meandrima sve je odživljeno. Pod

hension of the city offers various possibilities; everything is

njegovim se svodovima dešava sve što trebamo osjećati i

experienced in its meanders. Everything we should feel and

spoznavati. Stoga su ove urbane utopije u fantastičnom nizu,

comprehend is happening under its vaults. These urban uto-

nizu koji funkcioniše kao provjereni osjećaj prostora i vre-

pias are, therefore, in a fantastic series, in a sequence func-

mena. Ispod fasada (a zato su i one takve, naoko krhke, na-

tioning as authenticated sense of space and time. Good and

oko u izmaglici i lelujavom snoviđenju) odvijaju se nekim svo-

evil go along in their own routine under facades (and that

jim redom dobro i zlo, i pozivaju na zapitanost ili potpuno

is the reason they are the way they are, apparently fragile,

otuđenje. Ovo su slike prožimanja. Taj izdvojeni kosmos čini

apparently in a mist and in swaying hallucination), calling for

nam bliskim pouzdano ushićenje činom stvaranja koje pre-

curiosity or complete alienation. These are images of pen-

poznajemo kod umjetnice. I tako, predstavljeni doživljaj cje-

etration. The separated cosmos brings us closer to reliable

lina u kojima se dešavaju sve stvari, osjećamo svojim, ta slo-

delight by the act of creation we recognize in the artist. So,

boda obuzima nas lagano. I taj temeljni iskaz koji i na jakoj

we feel the presented experience of entireties, where all

komunikativnosti počiva.

things happen, to be our own we feel that freedom overwhelms us slowly. And as the profound expression based also on strong communicativeness. detalj / detail urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 60x40 12


U T O P I A r b a n

Likovni postupci Svetlane Dragojević su strpljivi, ali odlučni, jedni se drugima podupiru, usaglašavaju sa izgrađenom poetikom. Pred ovim tehnikama i bojama stojimo kao pred uvjerljivim prividima. Pretpostavljeni i viđeni prostori idealna su mjesta za manevar metafora i alegorija. Kako samo umjetnica nalazi pejzaže pogodne za iskazivanje onoga u čemu se svi možemo nekad prepoznati. Čak i pretežno odsustvo likova (ili je i to dio privida) navodi na misao da se predjeli sami sobom objašnjavaju, da su oni lica ljudi, sličnih i suprotstavljenih, ali onih sa kojima se poistovjećujemo. Grad je, pozovimo se ponovo na Kalvina, onaj simbol u koji se mogu „smjestiti sva promišljanja, iskustva, pretpostavke“. I snažne emocije, iskušene identifikacije s nekim gradom (gradovima, naravno), načine na koje prošlost ulazi u sadašnjost ili direktno u budućnost, načine prelamanja stvarnosti – dodaćemo nakon posmatranja radova Svetlane Dragojević. Bogatstvo izraza u ovoj priči o simbolima čini nepregledne pejzaže i donosi mnoge putokaze za tumačenje i izbor da budemo dobrovoljno zatočeni u ovoj utopiji. urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 40x30

14


Svetlana Dragojevic’s artistic methods are patient but resolute. They back each other up, harmonizing with the formed poetics. We stand before these techiques and colours as convincing illusions. Hypothetical and seen spaces are ideal places for the maneuver of metaphors and allegories, as the artist is the one who finds landscapes suitable to express the things in which all of us can sometimes recognize ourselves. Even the prevailing lack of characters (or is it also a part of an illusion) leads one to think that the spaces explain themselves with their own existence, being faces of people, similar and opposed, but those we identify ourselves with. A city is, let’s cite Calvino again, the symbol where “all reflections, experiences, and presumptions can be placed“. As well as strong emotions, experienced identifications with a

U r b A N U T O P I J A

city (cities, of course), the ways the past enters the present

or directly the future, the ways of the refraction of reality – we will feel after the artworks of Svetlana Dragojevic

are seen. The richness of expression in this story of symbols makes for vast landscapes and brings many road signs to be urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 40x30

interpreted, as well as the choice to be voluntarily detained in this utopia.

15


novi vavilon / new babylon 2008, kombinovana tehnika / mixed media 70x110

... grad... “odsjaj vječitog reda, vidljivo nebo na zemlji drugim riječima, utopija” L. Mamford 17


novi vavilon / new babylon 2008, plava kula / blue tower kombinovana tehnika / mixed media 88x150

... the city... “reflection of everlasting order visible heaven on earth in another words, utopia� L. Mamford 18


urbana utopija / urban utopia 2010, kombinovana tehnika / mixed media 30x60

detalj / detail urbana utopija / urban utopia 2010 kombinovana tehnika / mixed media 30x60

21


detalj / detail urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 60x40

urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 24x18

urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 24x18

22


detalj / detail urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 60x40

urbana utopija / urban utopia 2010 akrilik / acryl 40x30

25


26


27

novi vavilon / new babylon 2008, kombinovana tehnika / mixed media 80x120


U T O P I A r b a n

Svetlana Dragojević, slikarka (Kotor, 1968), završila je Fakultet restauracije i konzervacije, Odsjek štafelajno slikarstvo - Cetinje (1986 - 1990) i Likovnu akademiju, Odsjek slikarstvo - Cetinje (1988 - 1992). Studijski je boravila u Londonu (Velika Britanija) i La Valeti (Malta). Članica je ULUCG od 1999 godine. Adresa: Beogradska ulica 35, Podgorica e-mail: svetlanadragojevic@yahoo.com

Svetlana Dragojevic, painter (Kotor, Montenegro, 1968). Graduated at the Faculty for Renovation and Conservation, Department for Easel Painting Cetinje (1986-1990) and at Academy of Fine Arts, Department for Painting - Cetinje (1988-1992). She stayed in London (UK) and La Valetta (Malta) for studies. She is the member of ULUCG from 1999. Adress: Beogradska 35, Podgorica, Montenegro E-mail: svetlanadragojevic@yahoo.com INDIVIDUAL EXHIBITIONS 1999 Gallery Centar, Podgorica, Montenegro Gallery V. Lekovic, Bar, Montenegro Gallery Kula Balsica, Ulcinj, Montenegro Gallery Arcade, Budva, Montenegro Gallery J.B. Benkovic, Herceg Novi, Montenegro 2000 Gallery of Cultural Centre, Kotor, Montenegro 2001 Artist Club, Podgorica, Montenegro Gallery Sveti Stefan, Montenegro 2004 „Obsessive Image“, La Valetta, Malta 2005 Gallery Stari Grad, Kotor, Montenegro „Vision of Malta“, Gallery Picture House, La Valetta, Malta 2006 Gallery Stari Grad, Kotor, Montenegro 2007 „Obsessive Image“, Small Visual Art Salon, Novi Sad, Serbia Gallery Buca, Tivat, Montenegro New Babylon, Santa Maria in Punta, Budva, Montenegro

SAMOSTALNE IZLOŽBE 1999 Galerija Centar, Podgorica Galerija V. Leković, Bar Galerija Kula Balšića, Ulcinj Galerija Arcade, Budva Galerija J. B. Benković, Herceg Novi 2000 Galerija Centar za kulturu, Kotor 2001 Galerija Sveti Stefan, Sveti Stefan 2004 “Obsessive Image”, La Valetta, Malta 2005 Galerija Stari Grad, Kotor “Vision of Malta”, Galerija Picture House, La Valetta, Malta 2006 Galerija Stari grad, Kotor 2007 “Obsessive Image”, Mali likovni salon, Novi Sad, Srbija Galerija Buća, Tivat “Novi Vavilon”, Santa Marija in Punta, Stari Grad, Budva 2008 Umjetnički paviljon, Podgorica,

IMPORTANT GROUP EXHIBITIONS London, Keln, Athens, Skoplje, Paris, Vienna, Podgorica, Herceg Novi, Zrenjanin, Zagreb

GRUPNE IZLOŽBE London, Keln, Atina, Skoplje, Pariz, Beč, Podgorica, Herceg Novi, Zrenjanin, Zagreb

AWARDS 1997 „Winsor Newton“, Royal-Institute of Painters in Watercolours, London, UK 1998 Best Picture Award „London Region“, The Laing Art Competition, London, UK „W&N Young Artist“ Award, Royal Institute of Painters in Watercolours, London, UK Best Picture „Agnes Reeve“ Memorial Award, Chelsea, Art Association, London, UK 2006 Award for best painting, Podgorica Art Salon, Montenegro 2007 Award of the „VII International Biennal of Watercolours“, Zrenjanin, Serbia

NAGRADE: 1997 Kraljevski Institut Slikara Akvarelista, London 1998 Nagrada za najbolju sliku Londonske regije, Laing Art, London Nagrada “W&N Young Artist”, Kraljevski Institut Slikara, London Memorijalna Nagrada “Agnes Reeve” za najbolju sliku izložbe, Chelsea, Umjetničko Udruženje, London, Velika Britanija 2006 Nagrada Podgoričkog likovnog salona za najbolju sliku, Podgorica 2007 Nagrada VII Internacionalnog Bijenala akvarela, Zrenjanin 28


izdavač / published by GALERIJA PIZANA urednik / edited by Ljiljana Milošević PR galerije / PR of the gallery Ivan Šuković autor teksta / authors of text Pavle Goranović grafički dizajn / graphic design Slobodan Tonić prevod na engleski / translated into english by Valentina Šuković Šaranović foto / photo Duško Miljanić tiraž / circulation 500 godina / year 2010

Crna Gora

Ministarstvo kulture

CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje ISBN 978-86-908223-3-1 COBISS.CG-ID 16696848


HercegovaÄ?ka 50, Podgorica Crna Gora tel. +382 20 230 241 +382 69 021 882 E-mail: galerijapizana@t-com.me www.pizana.me

Profile for Slobodan Tonic

Svetlana Dragojevic - Urban Utopia  

2010

Svetlana Dragojevic - Urban Utopia  

2010

Advertisement