Page 1

KreativnoŠĆu do samopouzdanja saradnjom do zajedniŠtva


KreativnoŠĆu do samopouzdanja saradnjom do zajedniŠtva

AJMO ZAJEDNO

Galerija ART Podgorica februar 2012.


Kreativnošću do samopouzdanja, saradnjom do zajedništva Projektom NVO PUNKT: Kreativnošću do samopouzdanja, saradnjom do zajedništva dat je specifični doprinos sveobuhvatnijoj i sadržajnijoj socijalnoj integraciji djece sa posebnim obrazovnim potrebama kroz vaninstitucionalni, neformalni, specijalno dizajnirani socijalno-umjetnički program koji na nov način angažuje djecu koja se tipično razvijaju i djecu sa specijalnim obrazovnim potrebama i njihove roditelje, osnovnoškolske ustanove na teritoriji grada Podgorice, profesionalne umjetnike i niz posrednih partnera i saradnika na projektu. Serija kreativnih radionica koje su koordinirali profesionalni umjetnici i na kojima su djeca, učesnici u projektu dobila mogućnost da se oprobaju u nekonvencionalnim umjetničkim medijima i tehnikama, postala je: - efikasnan model i praksa ohrabrivanja i jačanja samopouzdanja i neposrednog kreativnog mišljenja i djelovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama; - kontekst za iniciranje želje za dobrovoljnim i samostalnim angažmanom djece koja se tipično razvijaju, za jačanje njihovog osjećaja odgovornosti i želje da razumiju, poštuju i podržavaju vršnjake sa smetnjama i teškoćama u razvoju u zajedničkim kako školskim tako i vanškolskim aktivnostima; - okvir za jačanje osjećaja jednakosti i zajedništva, za podizanje svijesti o obostranoj korisnosti/vrijednosti zajedničkog kreativnog rada djece sa posebnim obrazovnim potrebama i djece koja se tipično razvijaju; - povod za relativizovanje ili eliminisanje dominantnih stereotipa i predrasuda kada je u pitanju društveno pozicioniranje i procjena mogućnosti socijalnog integrisanja osoba sa specijalnim potrebama; - motiv za dalje uključivanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u druge nekonvencionalne edukativne programe koji mogu doprinositi razvijanju njihove kreativnosti, sticanju povjerenja u sopstvene potencijale, time njihovom širem i dinamičnijem uključivanju u društveni život; - praksa lociranja rada na socijalnoj inkluziji u sferu nekonvencionalne umjetničke prakse čime taj rad dobija dimenziju izazovnog, alternativnog socijalno-obrazovnog programa i čime se kulturni programi danas legitimišu i kao društveno odgovorni rad. Projektom je obuhvaćeno 8 djece sa posebnim obrazovnim potrebama i 8 djece koja se tipično razvijaju iz OŠ Sutjeska, OŠ Štampar Makarije, OŠ Pavle Rovinski, OŠ Dragiša Ivanović, OŠ Vuk Karadžić iz Podgorice. Realizaciju projekta finansijski je omogućio FAKT – Fond za aktivno građanstvo Crna Gora uz podršku Kooperative holandskih fondacija za centralnoistočnu Evropu (CNF CEE).


Creativity for confidence, collaboration for togetherness The project by the NGO PUNKT: Creativity for confidence, collaboration for togetherness aimed at giving a specific contribution to a more comprehensive and meaningful social integration of children with special learning needs. This non-institutional, informal and specifically designed community arts programme aimed to offer a new model of work with children with specific development and children with special learning needs and their parents, institutions for elementary education in the municipality of Podgorica, professional artists and a number of other project partners and advisers. The series of creative workshops, coordinated by professional artists, offered the children that participated in the project the opportunity to experiment with unconventional artistic media and techniques, and it became: - an efficient model and practice to encourage and foster confidence, as well as creative thinking and activity for children with special learning needs; - a context for fostering voluntary and independent engagement with children with specific development, for increasing the sense of responsibility, understanding, respect and support amongst their schoolmates in both school and extracurricular activities; - a framework for encouraging the sense of equality and community, for raising the awareness of mutual benefit/value of collaborative creative work between children with special learning needs and those that are typically developing; - an occasion to question or eliminate dominant stereotypes and prejudices in relation to social positioning and possibilities of social integration of persons with special needs; - a motivation to include children with special learning needs in other unconventional educational programmes that can contribute to further development of their creativity, increasing their confidence in their own potential, and therefore a wider and more dynamic inclusion in social life; - an exercise in locating social inclusion work in the sphere of unconventional artistic practice. In this way, such works gains the dimension of challenging, alternative community arts programme, which legitimises a cultural programme as socially responsible work. The project included eight children with special learning needs and eight typically developing children from the Podgorica elementary schools Sutjeska, Štampar Makarije, Pavle Rovinski, Dragiša Ivanović and Vuk Karadžić. The project was made possible by financial support of fAKT – Fund of Active Citizenship Montenegro and Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE).


Sonja Đuranović slikarske radionice “godišnja doba” - akril na platnu

U toku ovih radionica organizovane su igre i aktivnosti sa ciljem da se u grupi stvori prijatna atmosfera, oslobodi mašta i likovnim izražavanjem stvori neka drugačija, šarena stvarnost. Djeca su u prijateljskom ambijentu dobila priliku da predstave svoj odnos prema svijetu, drugoj djeci i prema samima sebi. Usvojili su znanje o slikanju na velikom formatu, radu na platnu, pokazali interesovanje za kolorističke vrijednosti. Uživali su u beskrajnim mogućnostima igranja sa bojama i eksperimentisanjem samim materijalom. Ponosna sam na postignute rezultate, njihovu originalnost i kreativni izraz, na njihovu svijest o timskom radu. The workshops involved play and activity that aimed at creating a friendly environment, freeing imagination and making a different, brightly-coloured reality through visual arts. In a supportive environment the children had the opportunity to express how they relate to the world, other children and themselves. They have learned about large format painting, painting on canvas, they showed interest in colour, they enjoyed the endless possibilities of playing with colour and experimenting with material. I am proud of the results, the children’s originality and creativity, and their sense of team work.


Iva VujisiĆ i Dunja ĐuranoviĆ

Milica BoŠkoviĆ i NeŠo ĐekiĆ

Jana VujisiĆ i Luka ĐekiĆ

Anja VuČetiĆ i mirko Čabarkapa


StaŠa JovoviĆ i AnĐela ĐukanoviĆ

Milica RadonjiĆ i Anja VuČetiĆ

Tina ĐurkoviĆ i NaĐa ČelebiĆ

Aleksandra VojinoviĆ i Damjan TomiĆ


Nada Kažić radionice iz primjenjene umjetnosti “makovi” - kombinovana tehnika (oslikavanje keramike akrilnom bojom)

Izražavanjem u medijima koji ne pripadaju programu standardnog likovnog obrazovanja, na radionicama smo uspjeli da aktivnim učešćem i radoznalošću posvetimo pažnju uvjerenju da umjetnost može da omogući univerzalni jezik, tačnije onaj koji ukazuje na smisao povezanosti. Upotrebom više materijala napravili smo zajednički mozaik koji je sastavljen od različitih elemenata, raznovrsnih senzibiliteta i načina izražavanja malih umjetnika. By experimenting with media that don’t belong to the repertory of standard arts education, through active participation and curiosity, these workshops have brought forward the belief that art can foster universal communication, a sense of connection. By using various materials we have created a mosaic, made up of different elements, various sensibilities and modes of expression of the young artists.


Tijana Dujović radionice iz primjenjene umjetnosti “art tapiserije” - k  ombinovana tehnika (glina, gips, drvo, kanap)

Radoznalost, graja, želja za igrom, istraživanjem, titrali su u vazduhu svih dana nezaboravnog decembarskog druženja sa Milicom, Teom, Lukom, Unom, Čabarkapom... Lekciju o neposrednosti, lakoći komuniciranja, jednostavnosti, ljepoti druženja mi, kao velikoj, dadoše moji divni mali drugari. Podsjetiše me na pravila koja vladaju u njihovom dječjem carstvu a koja bez druženja sa njima zaboravljamo. Hvala im na lijepim trenucima našeg stvaranja i radujem se njihovoj prvoj zajedničkoj izložbi. Curiosity, chatter, playfulness and adventure were abuzz on that special December day that I spent with Milica, Tea, Luka, Una, Čabarkapa... A lesson on immediacy, effortless communication, simple and easy friendship gave me my wonderful little friends. They reminded me of the rules in their children’s world, that we adults tend to forget if we don’t spend time with them. I am grateful for the beautiful creative time together and I look forward to their first group show.


Milica Radonjić OŠ “Vuk Karadžić”

Mirko Čabarkapa OŠ “Sutjeska”

Milica Bošković OŠ “Sutjeska”

Iva Vujisić OŠ “Dragiša Ivanović”


Dunja Đuranović OŠ “Pavle Rovinski”

Nađa Čelebić OŠ “Vuk Karadžić

Nešo Đekić OŠ “Sutjeska”

Miomir Rajković OŠ “Dragiša Ivanović”


Jana Vujisić OŠ “Dragiša Ivanović”

Damjan Tomić OŠ “Pavle Rovinski”

Anđela Đukanović OŠ “Štampar Makarije”

Tina Đurković OŠ “Vuk Karadžić”


Luka Đekić OŠ “Dragiša Ivanović”

Aleksandra Vojinović OŠ “Pavle Rovinski”

Staša Jovović OŠ “Štampar Makarije”

Anja Vučetić OŠ “Vuk Karadžić”


Projekat realizovala NVO Punkt

u saradnji sa Fondom za aktivno građanstvo (fAKT) i holandskom fondacijom CNF

projekat podržali

Osnovna škola ŠTAMPAR MAKARIJE Osnovna škola PAVLE ROVINSKI Osnovna škola DR. DRAGIŠA IVANOVIĆ Osnovna škola VUK KARADŽIĆ Osnovna škola SUTJESKA


Profile for Slobodan Tonic

Creativity for confidence, collaboration for togetherness  

2012 The project by the NGO PUNKT: Creativity for confidence, collaboration for togetherness aimed at giving a specific contribution to a mo...

Creativity for confidence, collaboration for togetherness  

2012 The project by the NGO PUNKT: Creativity for confidence, collaboration for togetherness aimed at giving a specific contribution to a mo...

Advertisement