Page 1

Nr 3/07 Okt

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

Mycket på gång i SLN-landet! Läs om Skolforum, Bosnien, EU, kurser, kongress 2008...

Tylösand

Nytt från SLN 3/07

1


—Jag är upprörd, Täppas! När jag åkte hem från min sjukgymnast idag satte jag på bilradion och hamnade mitt i ett samtal mellan Täppas Fogelberg och en lyssnare i programmet Ring P1. Det handlade om samhällskostnaderna för alkoholen förstod jag. Mannen som ringde sade sig aldrig ha smakat en droppe sprit och han ville ha ett totalförbud mot alkohol. Det realistiska i detta kan man ha synpunkter på, men att bemöta honom på det överlägsna och hånfulla sätt som programledaren gjorde kan aldrig försvaras. Bland annat sa Täppas: ”Du har förstås lösningen på alla problem!” och ”Du skulle väl vilja klonas så att alla blev som du”. Mannen som ringde fick aldrig tala till punkt och hade inte en chans att framföra sina argument utan blev hela tiden avsnoppad på detta föraktfulla sätt. Det är inte första gången jag hör Täppas håna den som 2

valt att inte dricka alkohol. Efter att en annan man framfört en åsikt om alkoholens skadeverkningar, inleddes samtalet med nästa lyssnare: ”Är du också en sån där nykterist?” Jag är innerligt trött på att vi ska bemötas på detta vis, och att vi ska behöva försvara oss och argumentera i alla sammanhang. Det finns en diskrimineringsombudsman som bevakar att alla människor behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning och etnisk härkomst. Kanske det vore dags att också bevaka att nykterister inte behandlas som en avvikande grupp. Ett glädjeämne är dock att läsa om uttalandet på NLAs jubileum om att det borde vara naturligt att inte använda alkohol och avvikande att göra det. Medan jag väntade på att få komma in till sjukgymnasten läste jag förresten i Svensk Damtidning att kronprinsessan Victorias Daniel är ”i det närmaste nykterist”. Det är ju också glädjande. Att han är det och att svensk Damtidning faktiskt framställer det som något positivt. Gunilla Zimmermann

Nytt från SLN 3/07


Hundraåring föds på nytt

Vill du bli jurymedlem?

Vår norska syster organisation systerorganisation NL A har firat sin hundraårsdag, NLA nästan på dagen hundra år efter bildandet den 1 oktober 1907. Ett 60-tal deltagare hade mött upp till föreläsningar och festligheter. Festtalaren Rune Larsen berättade att orsaken till att han var nykterist var att han som artist reagerat mycket starkt mot alla berusade ungdomar i publiken. Han hade då förstått vilken negativ inverkan alkoholen hade på människor, och han önskade att det skulle betraktas som naturligt och inte avvikande att inte använda alkohol. Organisationens ordförande, M arit B ar ene Bar arene ene, poängterade i sitt visionära tal de vuxnas roll som förebilder för barn och ungdomar. I samband med firandet hölls ett extra ordinarie årsmöte med den enda frågan att besluta om namnändring. Enhälligt beslutades att NLA återföds USFRI som ”Landslaget for R RUSFRI OPPVEKST” SLN var inbjudet att sända en representant till jubileumsfirandet men avstod på grund av kostnadsskäl. Naturligtvis har vi sänt våra hjärtliga gratulationer till vår ”lillasyster”. GZ

S v eriges Akademikers N ykterhetsförbund (SAN) har tillsammans med SIMON (Sveriges invandrare mot droger) och CAN under 20 års tid genomfört en uppsatstävling för grundskole- och gymnasieelever. I år har SLNs förbundsstyrelse beslutat att delta som arrangör genom att dels bidra till prissumman, dels genom att få möjlighet att ställa upp med en jurymedlem. Därför erbjuder nu förbundsstyrelsen alla SLNmedlemmar att anmäla sitt intresse. Det brukar komma in mellan 400 och 500 bidrag som fördelas mellan jurymedlemmarna att läsa och bedöma. Varje bidrag läses av två jurymedlemmar. I maj samlas juryn i Stockholm för att utse vinnarna. Det här är ett trevligt och spännande uppdrag, speciellt för att det är ett mycket bra sätt att ta del av ungdomars tankar. Kanske passar det framförallt dig som gått i pension och förfogar över din tid. Man behöver inte vara svensklärare för att bli jurymedlem. Anmäl ditt intresse till Gunilla Zimmermann. GZ

Nytt från SLN 3/07

3


SLN har monter på Skolforum – mötesplats för Sveriges lärare För första gången kommer SLN att ha en monter med bemanning på Skolforum som äger rum på Älvsjö-mässan i Stockholm 29-31 oktober. Här kan du träffa SLN-medlemmar, ta del av våra material och förfriska dig med någon lättdryck. Föreningen Fruktdrycker, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund och NSF medverkar också.

”De glömda barnen” I samband med SSkolfor kolfor um kolforum inbjuder SLN tillsammans med NBV och Tollare folkhögskola till en föreläsning om barn som växer upp i missbrukarhem. Föreläsare är Barbro Henriksson, som är lärare på Tollare och som har mångårig erfarenhet av att arbeta med anhöriga till drogberoende både inom IOGTNTOs juniorförbund och Ersta Vändpunkten. Framförallt har hon varit ledare för pedagogisk 4

stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar. I sin för eläsning tar hon upp föreläsning hur alla medlemmar i en familj hänger ihop och blir drabbade när någon dricker alla använde andra droger. Framförallt bely, ser hon barnens situation. Efter föreläsningen blir det tillfälle att diskutera frågor som hur man kan upptäcka barnens situation, vad man kan göra för att hjälpa barnet och vart man kan vända sig för att få råd och stöd för att hjälpa barnet och familjen. Plats: NBV Stockholm, Jungfrugatan 5 Tisd 30 oktober kl 19.00 – 21.00 Ingen avgift GZ

Nytt från SLN 3/07


En värld Som ni säkert vet är SLN en av NBVs medlemsorganisationer, och vi är representerade i många olika sammanhang, både på riksplanet och lokalt. NBV koncentrerar sin ideologiska verksamhet i fyra så kallade stråk: Droger, internationell verksamhet, integration och folkhälsa. I kommande nummer av Nytt från SLN kommer vi att presentera någon satsning inom de olika stråken. Vi börjar med det internationella, där NBV har fått Sida-bidrag för ett stort projekt med samlingsnamnet ”En värld”. Projektet består av fyra delar, nämligen: v Kvinnors och mäns lika möjligheter v FNs millenniemål

Nytt från SLN 3/07

v v

Alkohol som utvecklingshinder Vattnets värde Naturligtvis är medlemsorganisationernas insatser värdefulla, och SLNs förbundsstyrelse har därför beslutat engagera sig på några områden: v Förbundsstyrelsen kommer att ha en studiecirkel om ”Vattnets värde”. v På förbundsstyrelsens möten och andra förbundsarrangemang ska enbart rättvisemärkt kaffe, te och choklad förekomma. v Förbundsstyrelsen uppmanar distrikten att starta studiecirklar inom ”En värld” och att enbart använda rättvisemärkta drycker och andra varor. Ni kan läsa mer om ”En värld” på NBVs hemsida www.nbv.se. GZ

5


Tonårsparlören 2007 SLN-projekt i Västra Götaland Med stöd från Länsnykterhetsförbundet kan Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN, hjälpa kommunerna i Västra Götaland i det drogförebyggande arbetet. Vi är därför tacksamma om kommunen vidarebefordrar bifogade skrivelse om detta erbjudande till: - Drogförebyggare, drogsamordnare, folkhälsoplanerare - Rektorer och ANT-lärare på grundskolans högstadium - Föräldraföreningar. För att i fortsättningen kunna ha direktkontakt med mottagarna, skulle vi också sätta värde på att få e-postadress och telefonnummer till dem som fått skrivelsen. Tack på förhand! För SLN Lennart Rundqvist Till kommunens dr og för eb yggar ogsamor dnar e, folkhälsoplanerar e) drog ogför föreb ebyggar yggaree (dr (drogsamor ogsamordnar dnare, folkhälsoplanerare) rektor er på gr undskolans högstadium ektorer grundskolans ANT -lärar e, föräldraför eningar ANT-lärar -lärare, föräldraföreningar i Västra Götaland

Tonårsparlören – en möjlighet även 2007 Förmodligen känner du till Tonårsparlören, boken från Alkoholkommittén, som i flera år skickats till föräldrar i årskurs sju (som inte fått den tidigare). I år kommer den i slutet av november och kanske blir det sista gången eftersom Alkoholkommitténs mandatperiod går ut vid årsskiftet. Boken är engagerande och lättläst men borde läsas och diskuteras av fler. Du kan utnyttja tillfället till drogförebyggande insatser i din kommun. T ex genom att: - informera och inspirera på föräldramöten - kanske använda lite av skolans ”auktoritet” - planera ANT-projekt i åk 7 i anslutning till Tonårsparlören. Kanske kan lärarna arbeta i ett drogprojekt och ge eleverna hemuppgifter och därigenom stimulera debatten i hemmen

6

Nytt från SLN 3/07


- starta föräldracirklar – kanske i samarbete mellan föräldraföreningen och ett studieförbund. - be föräldrarna läsa och spara Tonårsparlören för senare behov. SLN, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, har gjort en studiehandledning för föräldracirklar med Tonårsparlören som grund. Den har ett hundratal frågor/ uppgifter direkt anpassade till boken. Tack vare ett projektbidrag från Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland kan högstadieskolorna i regionen få studiehandledningen gratis. I gengäld vill vi att skolan lovar: - att göra reklam för Tonårsparlören på föräldramöten - att dela ut studiehandledningen till föräldrarna - att stimulera diskussionerna i hemmen genom lämpliga elevuppgifter - att uppmuntra startandet av föräldracirklar. - att med några meningar beskriva vad ni gjort De skolor som är med i ÖPP-projektet har regelbundet diskussioner med föräldrar om droger. Eftersom jag tycker att Tonårsparlören är ett bra komplement till ÖPP, kan de skolorna få studiehandledningen utan motprestationer. Oavsett om du är drogförebyggare, rektor, lärare eller medlem i en föräldraförening ser du kanske, som jag, en möjlighet att göra något med Tonårsparlören och vill ha ett prov på studiehandledningen. Du kan få den på epost – i A5- eller A4-format. Om intresset är stort kan vi göra en gemensam tryckning av handledningen. Men då bör du höra av dig senast 20 oktober. I annat fall är det fritt fram att kopiera den som den är eller med egna ändringar – om du bara lovar uppfylla ovanstående motprestationer. Välkommen att höra av dig! Lycka till med drogförebyggandet! För SLN i september 2007 Lennart Rundqvist Adress: Gökhem Källebacken, 521 92 FALKÖPING E-post: lennart.rundqvist@telia.com

Nytt från SLN 3/07

7


Kurser i väst om BosnienHerzegovina Som vi redan berättat om i tidigare nummer har SLN inlett kontakter med en skola i Bosnien. En liten grupp har besökt skolan och vi har regelbunden epostkontakt. Förhoppningsvis kommer några företrädare för skolan till vår kongress. I våras genomförde vi en kurs om Bosnien i Västerås Västerås, där nu en studiecirkel träffas för att lära sig mer om landet och dess befolkning. Vi fortsätter på den inslagna vägen med en kurs i Göteborg och en i Skövde. de äger rum i Kursen i Sköv kövde samverkan med NBV Väst lördagen den 17 no novvember i Soberhuset. Den inleds kl 9.30 med förmiddagskaffe med bosniskt tilltugg. Därefter kommer någon bosnier att berätta om sina upplevelser under kriget och om sin anpassning till livet i Sverige. Före lunch föreläser Per Ambrosiani, professor i ryska vid Umeå universitet och ordförande i Svenska slavistförbundet, om språksituationen i ett historiskt 8

perspektiv och de nuvarande språkliga förhållandena. Han ger oss också en enkel lektion i det bosniska språkets särdrag. Efter lunchen, på ett personligt sätt om sitt förhållande till islam. Slutligen presenterar Gunilla Zimmermann studiematerialet och planerade aktiviteter. Kl 15.00 avslutar vi med kaffe med bosniskt tilltugg. Vi hoppas naturligtvis att många SLN-medlemmar anmäler sig till kursen som är avgiftsfri. Anmäl dig till Gunilla Zimmermann. GZ Kursen i Göteborg äger rum ör dagen den 20 på Nordengården lör ördagen oktober oktober.. I Göteborg finns en stor bosnisk IOGT-NTO-förening som har involverats i projektet och jobbat intensivt med att förbereda en ytterst innehållsrik kursdag. Rektorn för Internationella skolan i Gårdsten, Rejhan Music, berättar om Bosniens historiska, geografiska och etniska förhållanden. Nizama och Hajrudin Causevic berättar om krigets fasor. Om islams roll i Bosnien berättar imam Fuad Colic. Izet Olevic som arbetar med språk & integration i Göteborgs stad berättar om språket. Bosniska författare och konstnärer medverkar också under dagen. Ali Jerremalm uppmuntrar till vidare studier. AJ

Nytt från SLN 3/07


Konferens om barns utsatthet SAN (Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund) inbjuder till en konferens om barn till missbrukande föräldrar. Medverkande är Ulf Wallin som ger en bakgrund till hur barn i Europa har det utifrån en Eurocarerapport. Därefter föreläser Anders Tengström, psykolog och forskare vid Karolinska institutet om utsatta barns situation i Sverige. Dagen avslutas med ett estradsamtal mellan Anna Carlstedt, IOGT-NTO, Lotta Johansson, Blå Bandet, Greger Walve, Hela Människan och Barbro Henriksson, Tollar folkhögskola. Konferensen är angelägen, och vi hoppas att många SLN-medlemmar tar tillfället i akt att fortbilda sig. Plats: IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm Tid: Torsdagen den 22 november, kl 09.45-16.00 Avgift: 250 kr vilket inkluderar förtäring och dokumentation. Beloppet sätts in på SAN pg 46 21 65-2. Anmälan: Ulf Wallin, Ekelidsvägen 1, 459 31 Ljungskile eller u.wa@privat.utfors.se

Nytt från SLN 3/07

UNF-kalendern – en uppskattad almanacka med värdefull information. UNF-kalendern delas ut varje år, sedan många år tillbaka, till elever i bl a Tierps kommun. Informationen om kommunen och näringslivet på orten ger ett igenkännande för eleverna samtidigt som UNF presenteras och droginformation ges. Kalendern innehåller, förutom en bra kalender, en världsatlas och information om -kommunens läsårsdata -kommunens vision -ortens näringsliv genom annonser -att vara barn till alkoholist -myter om alkohol -en UNF-tävling -varför människor dricker alkohol. Lärarna efterfrågar alltid kalendern inför skolstarten på hösten. Elevens mentor delar ut kalendern i samband med skolstarten. Kalendern blir ett värdefullt hjälpmedel för eleverna vid planering av skolarbetet, t ex datum för inlämning av arbetsuppgifter, schemabrytande aktiviteter och provtillfällen. Eleverna ges också tid att bläddra och läsa i kalendern. Förhoppningen är att utdelning av kalendern blir möjlig även i fortsättningen. Agneta Fernström 9


Kongress 2008 i Halmstad Nästa sommar är det äntligen dags för en ny SLN-kongr ess. SLN-kongress. Denna gång i H almstad, eller Halmstad, närmar närmaree bestämt på pensionat Frösakull, som ligger nära hav et havet et finns my cket vid Tylösand. D Det mycket att se och upplev almstad, upplevaa i H Halmstad, som i år firat sitt 700-årsjubileum. H allands SLN-styr else Hallands SLN-styrelse med Anneli och Lars H ammar i Hammar spetsen förber eder ett intr essant förbereder intressant pr ogram för kongr essdeltagarna. program kongressdeltagarna. Här berättas lite om vvad ad staden med omgivningar har att erbjuda. Det är vid Nissan, som Halmstad formats från 1200-talet och framåt. De allra första invånarna lär ha varit en grupp munkar som slog ned sina bopålar här. Den första staden låg vid Övraby ett stycke från mynningen. Halmstad var en viktig stad, faktiskt västkustens största, under medeltiden. Man började på 1300-talet ikolai kyr ka bygga S:t N Nikolai kyrka ka, uppkallad efter de sjöfarandes skyddshelgon. Den blev färdig i slutet av 1400-talet. Den ligger idag mitt i staden vid Stora torg och inbjuder med sin klockklang alla inom hörhåll att komma.

10

Runt den medeltida kärnan byggdes på 1600-talet de befästningsvallar,, som vi idag kan se rester av vid Norre Port och längs Karl XI:s väg. Halmstads slott slott, som byggdes på 1600-talet av vår danske kung Christian IV, är landshövdingens residens och turistbyråns hemvist. Framke för slottet står skulpturen Råmär Råmärke (1995) av Carl Magnus, och bredvid ligger en av världens minsta fullriggare, skolskeppet Najaden ajaden, byggt 1897. Najadens Vänner har visningar här under sommaren, med café och underhållning. Vid Österbro säljs färsk fisk några dagar i veckan. opa ur Carl Milles fontän, E Eur uropa och tjur en tjuren en, pryder Stora torg sedan 1926. Motivet kommer från grekisk mytologi, där Zeus i en tjurs skepnad rövar bort kungadottern Europa. Vid rådhuset står skulpturen Kungamötet av Edvin Öhrström sedan 1952, och minner om mötet på slottet 1619 mellan Gustav II Adolf och Christian IV. Kvinnohuvud av Pablo Picasso står mellan broarna vid Nissan.

Nytt från SLN 3/07


1971 kom den 15 m höga skulpturen på plats. Den är utförd i blästrad betong av den norske konstnären Carl Nejsar, efter anvisningar av Picasso, vars dåvarande hustru Jaqueline Roque stod modell. Stadsbiblioteket ligger vackert vid och i (!) Nissan. Byggnaden är ritad av danska MAA Schmidt, Hammer & Lassen från Århus och invigdes våren 2006. dsVid Stora torg ligger Wär Wärdshuset Tre Hjär tan Hjärtan tan, ett korsvirkeshus från 1700-talet. Namnet har sitt ursprung i stadsvapnet som har tre den på krönta hjärtan. Brooktorpsgår ooktorpsgården Kyrkogatan, är ett välbevarat korsvirkeshus med anor från 1600-talet, som nu rymmer kafé. Fortsätt sedan på Vallgatan allgatan, en av Halmstads verkliga idyller. Vid Klammerdammsgatan ligger det gamla, men på nytt uppenska huset i korsvirke ellgrenska förda, Mellgr och tegel. Halmstad är den nordligaste staden i Europa med konsekvent genomförd korsvirkesarkitektur. På unks Munks Storgatan 32 ligger Kirsten M hus hus, ett unikt 1600-talshus i grönglaserat holländskt tegel. Vid Lilla torg ligger det renoverade Fattighuset som rymmer hantverk och butiker. dr ottsHär finns även Halmstads IIdr drottsmuseum med lokal idrottshistoria, idrottsredskap och idrottsföreningarnas erövrade priser mm. På Storgatan ligger H alländska Hemslöjden emslöjden, som är en mycket fin butik, fylld av kunskap, slöjd och konsthantverk av hög kvalitet.

Nytt från SLN 3/07

Pensionat Frösakull, exteriör och interiör. Norr or orree P Por ortt byggdes 1601 och är den enda kvarvarande stadsporten av de fyra som funnits. Genom porten gick dåvarande Rikstvåan så sent som på 1950-talet! Strax invid porten finns Norre Katts park - en skön oas vid Nissan med kafé sommartid. Utsiktstornet på Galgberget. Berget planterades med skog på 1860talet och fungerar som en stor naturpark med fina utflyktsmål såsom Friluftsmuseet Hallandsgården och Landalasjön. Från Utsiktstornet (byggt 1897) har man en vidunderlig utsikt över Halmstad. Öppet sommartid. Mjellb onstmuseum jellbyy K Konstmuseum onstmuseum, beläget strax norr om Halmstad, är Halmstadsgruppens museum, men arrangerar även nationella och internationella konstutställningar från konsthistorien till nutid. Den surrealistiska Halmstadgruppen bildades 1929 och de sex medlemmarna höll ihop i över 50 år.

11


EU:s alkoholstrategi Eu:s alkoholstrategi och alkoholpolitik var ämnet för en seminariedag i Stockholm i september. Dagen leddes av Håkan Riegels från Eurocare, en paraplyorganisation som arbetar för en bättre folkhälsa. Allt började 2001 med att Rådet gav Kommissionen i uppdrag att utarbeta en strategi för minska de negativa konsekvenserna av alkohol. Man hade börjat ”erkänna” ute i Europa att alkoholen var ett hälsoproblem och ville särskilt uppmärksamma ungdomars alkoholvanor. Det togs fram siffr or på alkosiffror holens negativa effekter i EU:s medlemsländer, en skrämmande rapport som man inte kunde blunda för. Under ett år inträffar följande: 17 000 dödsfall i trafiken, 27 000 olyckor till följd av alkohol, 45 000 leverskador, 10 000 självmord, 50 000 avlider i alkoholrelaterad cancer (varav 11 000 i bröstcancer), 17 000 drabbas av svår depression. När rappor rapportt och förslag till strategi låg klara i juni 2006 möttes de av stark kritik från alkoholindustrin, som idag består av fem stora aktörer (tidigare var det mest små familjeföretag). Industrin mötte mest motstånd från organisationer som jobbade för förbättrad folkhälsa och för minskat alkoholbruk. Det 12

jobbades på alla nivåer, man ordnade utställningar och informationsmöten. Kommissionen rreagerade eagerade pos-tivt på fakta som tagits fram av dessa grupper och alkoholindustrin fick till slut tillstå att det var en saklig och bra rapport. EU kunde så den 26 oktober 2006 enas om en gemensam alkoholstrategi. Den har fem prioriterade huvudmål: 1) Skydda unga, barn och ofödda, 2) Reducera alkoholrelaterade trafikskador, 3) Förebygga alkoholrelaterade olyckor och arbetsplatsolyckor, 4) Informera, utbilda och öka medvetenheten om alkoholbrukets konsekvenser, 5) Utveckla och behålla kunskap – forska på EUnivå. Dagen avslutades med att Jeanette Ahlgren från NBV presenterade hur och med vad man jobbar på NBV:s och IOGT-NTO:s gemensamma kontor i Bryssel. Denna dag ingår i en serie om tre seminariedagar som ordnas av NBV på Klara Södra i Stockholm. Nästa tillfälle är den 8 november och temat då är ”Alkoholpolitik i siffr or siffror or”” . Den intresserade kan få delta till en kostnad av 100 kr inkl reseersättning. Anmälan snarast till IOGT-NTO-förbundet. Barbro Ryberg

Nytt från SLN 3/07


EU-kurser i Stockholm och Göteborg Ett tjugotal SLN:are var samlade till en EU-kurs på Tollare den 29 september. Paul Reichberg svarade för kursens innehåll och det var mångaoch spännande inslag i den frågestund som följde på föredraget. SLN:ar SLN:aree har möjlighet att ytterligar djupa sig i detta ytterligaree för fördjupa viktiga ämne genom att delta i den distanskurs som börjar på Tollar ollaree i oktober oktober.. SLN har beslutat att ställa stipendier till för fogande för den som önskar förfogande delta. Detta är en viktig samhällsfråga som borde intressera engagerade samhällsmedborgare. Om du vill veta mer om kursen kan du skriva till paul. reichberg@folkbildning.net (eller ringa till 018-133674) och om du vill veta mer om stipendiet kan du skriva till gunillazimmermann @hotmail.com.

Paul i Göteborg 10 sept

Nytt från SLN 3/07

Pris till Anna Hedh ”MEP AWARDS” som arrangeras varje år av tidningen The Parliament Magazine. Utmärkelsen delas ut till den europaparlamentariker som utmärkt sig inom sitt politiska sakområde. I Anna Hedhs fall alkoholpolitiken. Nomineringarna för de tio olika kategorierna har kommit från ideella organisationer. Röstat har ledamöter och assistenter i europaparlamentet gjort. - Jag är jätteglad över att folk har märkt hur mycket jag har jobbat med alkoholpolitiken och är oerhört stolt över priset, det stöd och förtroende jag fått från mina kollegor, säger Anna Hedh. - Jag har lagt ändringsförslag, jag har hållit seminarier och sett till att debatten varit levande. Det här priset sporrar mig att fortsätta det arbetet, avslutar Anna Hedh. Invånarna i EU-länderna konsumerar mest alkohol i världen. Medlemsländerna måste ta sitt ansvar och vidta alkoholpolitiska åtgärder på nationell nivå, men internationaliseringen av alkoholmarknaden motiverar även insatser på EU-nivå.

13


SLN:s nya värvningsbroschyr för Skolforum: Så här vill vi inte ha det! Var femte 15-åring har druckit mer än en helflaska starksprit på en kväll. Tre killar i en normal niondeklass dricker flera gånger i veckan. Johanna, 18, hamnade i fyllecellen. Tjejgänget har druckit sprit varje helg i flera år. ”Det handlar om att dricka sig berusad en till två gånger i veckan.” (Stefan Sparring, överläkare på Maria Ungdom) Niklas var 19 år när han blev alkoholist. Började dricka när han var 13. Vet inte hur många gånger han kommit in till Maria Ungdom. En gång med 4,1 promille! Axel, 15, höll på att dö av fyllan. Han hade bara tänkt dricka sig ”lite full”. När han vaknade mindes han ingenting. Nattens första tonåring är så full att poliserna måste stötta henne. Den yngsta polisen har tagit hand om var 11 år. Sjukhusen tar emot många fulla 13-åringar. Det här är bara ett axplock ur Aftonbladets/Lunarstorms unika undersökning bland 15-20 åringar (2 506 deltagare). 14

Nytt från SLN 3/07


Hur vill du ha det? Vi i Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) värnar om barn och ungdomar. Vi vill ha lagar som skyddar barn och ungdomar mot skadeverkningar av alkohol och andra droger. Tillgängligheten och priset är enligt all forskning de mest verksamma faktorerna. Men vi arbetar också för att ändra människors attityder. Vi hjälps åt att visa ungdomarna att livet är rikt och inse att vi skall ta vara på de förutsättningar vi har. Vi säger nej till alkoholen men framförallt ja till livet. Vi tror att vuxna inser sitt ansvar som fostrare och som förebilder. Därför har vi själva valt att leva ett helnyktert liv. Du som ställer upp på det är välkommen som medlem. Avgiften är normalt 140:-/år men på Skolforum kan du bli medlem för 100:- Avgift som betalas i år gäller även för nästa år. Om du sympatiserar med våra åsikter om att barn och ungdomar inte ska använda alkohol innan lagen tillåter det - d v s före 18 års ålder - men om du inte själv vill avstå helt från alkohol är du välkommen som ”sympatisör”. Även du får vårt medlemsblad, får vara med på våra kurser, konferenser, resor och lokala arrangemang, men du har inte rösträtt. Avgiften är densamma som ovan. Välkommen att bidra i vårt drogförebyggande arbete! Gunilla Zimmermann, förbundsordförande —————————————————————————— —————————— Ja, jag vill bli __ medlem

__ sympatisör

Namn: ___________________________________________ Gatuadress:_______________________________________ Postadress: _______________________________________ Tel: __________ E-post: ____________________________

Nytt från SLN 3/07

15


Blå Bandets Rikskonferens på Helliden, fredagen den 29 juni 2007 SLN hade inbjudits att representera en dag med en person på Rikskonferensen 29/6—1/7. Det blev undertecknad som fick uppdraget. Jag valde fredagen, som enligt programmet skulle inledas med ett drogpolitiskt EU-seminarium med parlamentarikern Anna Hedh. Hon hade emellertid råkat ut för en olyckshändelse och kunde inte komma. I stället fick vi lyssna till och diskutera med Lars Elindersson, Falköping, moderat riksdagsledamot för Skaraborg. Han konstaterade bl a att den restriktiva svenska alkoholpolitiken inte varit framgångsrik. Ett stort problem är de kulturskillnader som finns i Europa, att svenska ungdomar berusar sig när de reser ut i Europa. Alkoholpolitiken behöver inriktas på att förändra attityder till berusningsdrickande, inte på att vidmakthålla restriktioner på olika områden. 16

Kongressaktivitet. Owe R t v. Många invändningar gjordes. –Vi förlorade tre av våra monopol när vi gick med i EU, sa Owe Ranebäck. Import, tillverkning och distribution, och även Systembolaget utsattes för attacker. Införselkvoterna höjdes successivt och idag är införseln i praktiken fri. Allt detta trots att politikerna vid EU-omröstningen lovade att svensk alkoholpolitik skulle ligga fast. Hade svenska folket fått veta att utvecklingen skulle bli sådan, hade Sverige aldrig kommit med i EU, menade Owe Ranebäck. Folkhälsan ska beaktas vid alla beslut EU fattar om alkohol, är det fastslaget. Tog EU-domstolen hänsyn till detta när man tillät fri privatimport av alkohol via internet? Moti-veringen var att alkoholbruk ej anses vara en folkhälsofråga, det kan bara missbruk anses vara, och alla som köper via nätet missbrukar ej. En annan remarkabel händelse var när moderata EU-parlamentariker gick emot sin egen regering hemma

Nytt från SLN 3/07


En glad Annika R Bergman. i Sverige och röstade nej till höjda minimiskatter på alkohol inom EUområdet. Något de flesta verkade instämma i var följande: Sverige kommer att vara kvar i EU. EU kommer att vara en viktig arena att agera och bilda opinion på. Alkoholpolitiken påverkas och bestäms där. Våra EUparlamentariker är en nyckelgrupp för oss nu och framgent. Det krävs att Sverige som nation intar en riktig och enad ståndpunkt. Många invände mot Elindersson med argumentet att det är mindre framgångsrikt att nå resultat med att försöka få till stånd attitydförändringar med information än med lagstiftning. Att sätta upp regler har betydelse. Det är dessutom en myt att bara vi i Sverige skulle ha en restriktiv alkoholpolitik. Berusningsdrickande är ett allt större problem i England, Tyskland och flera andra länder.

Nytt från SLN 3/07

E lindersson fick ge sig då alkoholpolitiken jämfördes med trafiksäkerhetsåtgärder, som han visade sig vara för. Där trodde han inte bara på upplysning och information om man ville få effekt. Elindersson hävdade dessutom att trafiken borde svara för sina egna kostnader och motiverade därmed den höjda trafikskatten. Men förslaget att alkoholen också borde få bära sina egentliga kostnader, 160 miljarder, var han inte beredd att stödja. Allt bruk av alkohol leder ej till samhällskostnader, menade han. Men, invände deltagare, tobak är hårt beskattat och rökningen strikt reglerad – trots att tobak inte bara har negativa effekter. Elindersson fick en del med sig hem att fundera på! Kongr essen öppnades av ongressen rektor Klas Sjögren och FO KarlOlof Olsson och så var förhandlingarna i gång. Jag fick möjlighet att framföra en hälsning från SLN. Annika R B ergman Bergman ergman, Grästorp, valdes senare under kongressen till ny FO. Man bestämde sig för att andet i använda benämningen Blå B Bandet stället för att tala om Blåbandsrörelsen och Sveriges Blåbandsförbund. Er man på Helliden, Ali Jerremalm (som på kongressen blev utsedd till en av tre revisorer för Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening). 17


Rapport från IOGT-NTO:s kongress i Uppsala 2007

Under devisen ”V ”Vii gör SSvverige nyktrar de IOGT nyktraree ” genomför genomförde IOGT-NT O, UNF och JUN sina TO, förhandlingar i U ppsala 4—8 juli. Uppsala SLN inbjöds att representera med en person och IOGT-NTO bjöd på resan - och logi om det hade behövts. Kongresserna invigdes av folkhälsominister Maria Larsson Larsson, som gav mycket beröm åt IOGT-NTOrörelsen. M edlemsvär vning och organisationsutv eckling var två organisationsutveckling frågor som diskuterades på kongressen. Nu ska man som ny medlem få betala 50 kr när man går med. Distrikten får i grundbidrag 150 kr för ny medlem och 250 för fullbetalande medlem. Förbundets 18

utvecklingskonsulenter får kosta 6,4 miljoner kr 2008 och 7,2 milj 2009, fastslog kongressen. Får en medlem i IOGT-NTO gå på avgiftningsbehandling med Subutex? Frågan väckte livlig debatt, men förbundsstyrelsens förslag om att tillåta ersättningsbehandling med starka restriktioner segrade med knapp marginal. Kongressen beslutade också att starta ett nätverk för politiskt aktiva IOGT-NTO-medlemmar. Anders A Ar onsson Aronsson onsson, Uppsala, fick lämna över kassörskapet till Åsa Hagman, Upplands Väsby. Förbundsdirektör Torsten Friberg lämnade sin operativa roll inom förbundet. En ny valberedning med flera nya namn blev det också. R oligaste förhandlingen (där jag vikade som ombud på Göteborgsbänken) var förbundsstämmorna med styrelserna för folkhögskolorna, som genomfördes i någon sorts stereoarrangemang. Sven Östberg bjöd på stor show, bl a med arbetsplanen som skickades ut till ombuden i luftballong (men fastnade i taket). Parallellt med förhandlingarna hölls en rad olika seminarier, vilka ombuden tyvärr inte hade möjlighet att delta i. Jag var på Forts på sista sidan

Nytt från SLN 3/07


Kerstin Hägnefelt 6/9 1926 – 10/7 2007 till minne K erstin vvar ar född och uppvuxen i Umeå, där hon efter sin yrkesutbildning till småskollärare flyttade till Halmstad. Hon förblev där yrkesverksam i många år tillsammans med maken, Gunnar, som gick bort alltför tidigt 1985. ”I bland får man rresa esa långt ”Ibland bort för att lära känna sin närmaste granne”, har någon sagt. För min del blev det nästan så när jag tillsammans med en grupp SLN-are från hela Sverige reste till Indien för att lära känna det landets, kultur och folkets liv. Allt i syfte att kunna internationalisera i undervisningen när vi kom hem, samt besöka en primary school i Panipat, som nationella IOGT drev där nere med stöd från nykterhetsrörelsen i Sverige och internationella IOGT. Med på rresan esan från nämnda organisation var också två juniorer som skulle få intryck av hur barn i samma ålder hade det i Indien. De skulle skriva dagbok varje dag för att kunna minnas fakta, intryck och känslor. Henrietta Hallbert 10 från Göteborg och Mariana Helmefors 12 från Vattholma i Uppland, var flitiga med att skriva och detta material som

Nytt från SLN 3/07

blev en bok genom författaren Gun Jacobsson. Det vvar ar K erstin som varje dag, Kerstin så ofta hon kunde, stimulerade flickorna i den främmande miljön och i den pressande värmen att skriva vidare dag för dag för att kunna samla nya intryck. Flickorna blev förtjusta i den lilla vänliga damen och hennes betydligt längre man, som också intresserade sig mycket. Så minns två yngre flickor denna episod för 28 år sedan, då de nu är vuxna och har tonårsbarn. För min egen del blev denna resa upptakten till en lång och varaktig vänskap mellan oss båda ”grannar”. Kerstin i Halland och jag i Göteborg och Bohuslän. D et blev många kära besök då jag som styrelseledamot i SLNförbundet fick träffa Kerstin i egenskap av fadder för Hallandsdistriktet. D et vvaa r en mycket vacker, personlig och stilfull begravningsgudstjänst i Söndrums kyrka den 10 augusti där församlingens präst framhöll Kerstins förtjänster som kyrkvärd och sekreterare i församlingsarbetet, så länge hon orkade med det. Vi tackar Kerstin för dina goda insatser inom lokalföreningen, i Ndistriktet, samt hängivet arbete nationellt och internationellt. Eruts 19


Ombuden i Katedr alskolans aula Katedralskolans Forts från sid. 14 seminarier om vattentillgången i världen, internationell alkoholpolitik, Katerina Janouch och kongress –09 (som arrangeras i Göteborg!). Trevliga kvällsarrangemang med stadsvandringar och studiebesök, en kväll vid Uppsala högar, en annan på ”egna” folkparken Liljekonvaljeholmen och avslutningsfest vid Fyrishovbadet.

JJag ag fick möjlighet att framföra SLNs hälsning till ombuden på såväl IOGT-NTO-kongressen som UNF-kongressen. Särskilt på UNFkongressen rådde en underbar stämning. Tack för att jag fick delta, det var roligt att träffa många bekanta från förr och att lära känna en del nya. Lite kännedom om SLN lyckades jag nog också sprida. AJ

Sveriges Lärar es N ykterhetsförbund, SLN Lärares Nykterhetsförbund, Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021 - 14 76 40, Gästgivarvägen 9, 724 60 Västerås,gunillazimmermann@hotmail.com Kassör: Sven-Erik Lilja, tel o fax 0221-760004, m 0706-950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, m 0706-928074, Björkkullav. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com 20

Nytt från SLN 3/07

Profile for Ali Jerremalm

SLN -Nytt 3 07  

SLN -Nytt 3 07

SLN -Nytt 3 07  

SLN -Nytt 3 07

Profile for slninfo
Advertisement