Page 1

1/09 April

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

SLN:s förbundsstyrelse till regeringen:

Undervisningen om alkohol och andra droger måste uppmärksammas i de nya läroplanerna! .

SLN:s förbundsstyrelse: Agneta Fernström, Paul Reichberg, Emina Bukvica Kaukovic, Gunilla Zimmermann, Barbro Ryberg, Siv Sandahl, Ali Jerremalm. Ej med på bilden: Sven-Erik Lilja.


Gunilla Zimmermann:

Sent uppvaknande För ett tag sedan spreds en nyhet i massmedierna. På TV hade visats en film av en kurdisk ung kvinna som då hon kom till Sverige slagits av hur stor plats alkoholen har i svenskarnas liv. Det var helt nytt för henne. Hon började då undersöka hur detta kom sig och fick på så sätt tag i en undersökning som visade att barn blir skrämda av när vuxna dricker och förändrar sitt sätt att vara. Filmen uppmärksammades några dagar både i recensioner och bland dem som ringde ”Ring P1”. De flesta var tagna av ”nyheten”. För många av oss inom nykterhetsrörelsen var det ingen nyhet, men det är glädjande att det nu uppmärksammas att det inte bara är barn till missbrukare som far illa av föräldrars och andra vuxnas alkoholbruk. Även om en vuxen blir gladare, trevligare och mer generös än i vanliga fall kan det skrämma barnen. De barn som intervjuades sa att de inte tycker om att vuxna dricker men samtidigt trodde de att de kommer att dricka när de blir vuxna. Som så många andra nyheter glömdes denna bort efter ett par dagar och försvann i det normala mediebruset. Nu kommer det an på oss att föra 2

Nytt från SLN 1/09


kunskapen vidare till måttlighetskonsumenterna i vår omgivning, för ingen vill väl att deras barn ska skrämmas eller känna obehag. Ett annat argument för att inte använda alkohol kom fram under NGRs ordförandeträff, där vi var med när den finska aktionsgruppen mot fylleri firade sitt ettårsjubiléum. Gruppen bildades när många människor tyckte att det gått för långt med det ohämmade drickande som blev följden när Finlands sänkte sin spritkatt med 40 % vid Estlands inträde i EU. På ettårsdagen hade man en debatt med experter på olika områden. En livsmedelsexpert berättade då om lyckade bantningsresultat då människor slutat dricka alkohol. Så det är bara att kämpa på. Vi säger väl som Obama: Yes, we can! Gunilla Zimmermann

Från me d le ms fr o nt e n med lem fro Den 31 december 2008 hade SLN 516 medlemmar och 30 sympatisörer Nya medlemmar SLN kan återigen glädjas åt nya medlemmar och ett par nya sympatisörer! De senast tillkomna medlemmarna är: Gerd Falk-Carlsson, Strömsholm, Anders Carlsson, Strömsholm, Anders Hubertsson, Stockholm, samt Rakel Sundström, Edsbyn. Gunilla Fahlander, Växjö, och Anders Ahl. Nykvarn, är senast tillkomna sympatisörer. Varmt välkomna till SLN! Medlemsavgiften Avgiften för 2009 är oförändrad sedan föregående kongressperiod: 140 kr per medlem/sympatisör, och 70 kr per medlem/sympatisör på samma adress. Med detta nummer av ”Nytt från SLN” följer ett inbetalningskort och vi hoppas ni betalar in medlemsavgiften snarast möjligt! Glöm ej att ange avsändare! Plusgirokontot är 17 53 09-4. Medlemsregistret Medlemsregistret handhas som tidigare av Sven-Erik Lilja: svenerik.lilja@telia.com

Nytt från SLN 1/09

3


Inför den förestående revisionen av skolans läroplaner fick på senaste förbundsstyrelsemötet Paul Reichberg i uppdrag att tillsammans med Gunilla Zimmermann uppvakta regeringen så att de viktiga frågorna om alkohol och narkotika verkligen uppmärksammas i skolans undervisning. Här är deras brev:

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) Gunilla Zimmermann Gästg iv Ä S T ER Å S tgiv ivaar v. 9 72460 V VÄ

Regeringen

Det är sedan länge känt att omfattningen av alkoholoch narkotikabruk ökar i de yngre generationerna. Svårigheterna att komma tillrätta med detta problem är också uppenbara. Givetvis har föräldrarnas vanor en stor betydelse om mönstren ska kunna brytas. Men frågan är om inte skolkamraternas attityder spelar en än större roll. Den mötesplats där man möts är naturligtvis i skolan. I denna mötesplats spelar givetvis lärarnas kunskaper och attityder en avgörande roll. Det kan synas självklart vilka konsekvenser nyttjandet av alkohol och narkotika har för individen. Men så är uppenbarligen inte fallet. SLN finner det angeläget att det i läroplanerna för g runds ym na ndskkol an oocc h ggym ymna nassie iesskol an tillförs en förstärkning av

4

Nytt från SLN 1/09


Pe

utbildningen på de områden vi genom denna skrivelse vill uppmärksamma regeringen. SLN menar att den nuvarande undervisningen på området är bristfällig och att regeringen bör komplettera direktiven till den pågående förändringen av läroplanerna med en genomarbetad målsättning vad gäller undervisningen på alkohol- och narkotikaområdet. I de skolreformer som nu planeras måste regeringen slå fast behovet av undervisning på alkohol- och narkotikaområdet. SLN menar att det inte får vara upp till den enskilda skolan eller enskilde läraren att avgöra om denna undervisning skall prioriteras. En nogsam översyn av de övergripande avsnitten i läroplanerna samt i kursplanerna för de olika ämnena måste således göras. SLN skulle uppskatta att bli konsulterat i det pågående arbetet. SLN hemställer således Att rreeg e rin be m se ringge n uupp pd pdrrar åått ddee ar arbe bettsg rup pe perr so som serr öve be är lk överr ar arbe bettet m meed llär äroo pl an anee r i aalk lkoohol- oocch nar narkkot otiikaf kafrrå gor att ddeessa ffrrå gor eerrhå ll n ffrrams llee r een amskkjut utee n ppll a ts. Västerås 2009-02-09

Gunilla Zimmermann Förbundsordförande

Nytt från SLN 1/09

Paul Reichberg

5


Val till Eur opapar lamentet Europapar opaparlamentet 7 juni 2009 I år är det dags för val igen – denna gång till Europaparlamentet. Detta val brukar tyvärr locka få medborgare till valurnorna. Detta trots att Europaparlamentet fattar mängder av beslut som påverkar vår vardag. Tyvärr är det alltför få som vet hur EU fungerar trots att Sverige varit medlem sedan 1995 och andra halvåret i år dessutom är ordförandeland i EU. Alla partier är klara med sina nomineringar. Här kommer några av de första på listorna. De kandidater som är markerade i fetstil är kända nykterister. Den som vill personrösta på någon kandidat har som vi ser fyra partier att välja mellan. Kanske är det i det här valet lättare att gå ifrån den partipolitiska lojaliteten och rösta på den person man anser vara den bästa företrädaren. Gå och rösta den 7:e juni! Paul Reichberg KD: Ella Bohlin, Sofia Modig, Per Landgren Sd: Sven Olof Sällström, Katerina Bengtsdotter, Per-Arne Waldberg V: Eva-Britt Svensson, Hanna Löfkvist, Mildred Gustavsson C: Lena Ek, Kent Johansson, Abir Al-Sahlani, 6:e Johan Örjes Junilistan: Sören Wibe, Björn von der Esch, Åsa Sundh S: Marita Ulfskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Ferm,

Anna Hedh, Jens Nilsson, Hillevi Larsson Fp: Marit Paulsen, Olle Schmidt, Cecilia Wikström M: Gunnar Hökmark, Anna Ibrigisaic, Christofer Fjellner Mp: Carl Schlyter, Isabella Lövin, Bodil Ceballos Pirat: Christina Engström, Amelia Andersdotter, Matias Bjärnemalm 6

Nytt från SLN 1/09


Nykterhetsrörelsen i Norden Varje år i januari träffas ordförandena i de 16 nordiska nykterhetsorganisationer som ingår i NGR, Nordiska Godtemplarrådet. I år hölls konferensen i Helsingfors, och naturligtvis var det den finska alkoholpolitiken som stod i centrum för diskussionen. Bakgrund till samtalet gavs av regeringsrådet Kari Paaso, som också ansvarar för tobak, narkotika, våld i familjen och spelberoende. Det är ju allmänt känt att alkoholrelaterade dödsfall och andra skador har ökat dramatiskt sedan Finland sänkte spritskatten med 40 % 2004, då Estland blev medlem i EU. Man hade i förväg genomfört en konsekvensanalys som visade att 600 fler skulle komma att dö om skatten sänktes. Detta mörkades enligt en av de finska deltagarna som först nu

Nytt från SLN 1/09

hörde siffran. De styrande tycktes enligt föreläsaren anse att det var bättre att finnarna skulle dö av finsk sprit än av estnisk. Det visade sig också att uppskattningen stämde. 2007 dog 3.069 personer i alkoholrelaterade skador, 607 fler än 2004. Ett aktuellt tema är den s k gårdsförsäljningen av vin, som funnits i Finland redan före EUinträdet. Förutsättningen för att man ska få sälja egenproducerat vin är att alkoholhalten får vara högst 13 %, att mängden som säljs är begränsad och att vinet måste vara tillverkat av lokala råvaror. Hittills finns ca 40 – 60 sådana försäljningsställen och man anser inte att de utgjort något problem. Vinet är förhållandevis dyrt, håller dålig kvalitet och man måste åka långt får att köpa det. Nu vill man emellertid få tillstånd att sälja likör, och om EU ger ett sådant finns risken att monopolet är i fara. Paaso uppmanade oss svenskar att bevaka utvecklingen i 7


Sverige och engagera oss i debatten. Under konferensen presenterades också det sociala arbetet i Danmark, Norge och Sverige. I Sverige känner vi väl alla till IOGT-NTOs kamratstödsverksamhet. I Danmark har man anpassat sig efter verkligheten, d v s det faktum att antalet IOGT-medlemmar minskat drastiskt. Det finns bara en enda traditionell loge kvar med ett fåtal medlemmar. I stället har man satsat på verksamhet för missbrukare och deras familjer, vilket ger en del nya medlemmar, även om det är en stor genomströmning. Av förbundsstyrelseledamöterna är det t ex bara ordföranden, vår medlem Anne Sörensen, som alltid har varit nykterist. Man har ett gott anseende hos myndigheterna, vilket har gjort att de år efter år fått sin ansökan om ständigt ökande bidrag för sommarläger beviljad. I Norge är det också IOGT som står för det sociala arbetet, som sägs ha ökat allmänhetens och politikernas respekt för organisationen. I 8

samtalet efter dessa presentationer diskuterades bl a om inte vår huvuduppgift borde vara förebyggande och om det finns kompetens till att bedriva rehabilitering av missbrukare. Under konferensen fick vi också ta del av varandras problem och arbete. Något som förvånar en svensk är naturligtvis Danmarks brist på alkoholpolitik. Nu har man äntligen infört vissa restriktioner. Bland annat får man inte sälja alkohol till ungdomar som är under 16 år och inte tobak till dem som är under 18 år. Vidare finns rekommendationer från hälsoministeriet om hur mycket alkohol man kan dricka under en vecka. För män är gränsen 21 enheter (en enhet = en öl) och för kvinnor 14 enheter. Marit Barene från vår egen systerorganisation i Norge berättade att man upplevt ett uppsving efter namnbytet till ”Landslaget for rusfri oppvekst”. Nu har man också värvat präster och föräldrar som är positiva till en drogfri uppväxt. På så sätt har man ökat med drygt hundra medlemmar på ett år. IOGT Norge har

Nytt från SLN 1/09


slopat sina distrikt och organiserat sig i fem regioner, men de lokala logerna finns kvar. I Finland ville myndigheterna tvinga de tre finlandssvenska nykterhetsorganisationerna att gå samman av bidragsskäl, men IOGT vägrade, och så slogs de två återstående samman med gott resultat. Man kallar sig nu Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och har åtta anställda i Vasa och fyra på sin fjällanläggning. Inför sammanslagningen diskuterade man om

man skulle ha ordet ”nykterhet” i namnet och enades om att det skulle vara så, eftersom det är den enda finlandssvenska organisation som arbetar med alkoholfrågan. Att delta i dessa ordförandekonferenser är inspirerande och lärorikt, och framförallt stärker det känslan av att vi tillsammans kan lyckas i våra gemensamma strävanden för ett alkoholskadefritt samhälle. Det är också ett bra tillfälle att visa vad vi i SLN står för och satsar på. /GZ

NLA, Norsk Læreravholdslag, heter numera Landslaget for Rusfri Oppvekst. Här AU 2006-2008: Hans Eirik Aarek, Tone Teppen og Marit Barene.

Nytt från SLN 1/09

9


Skolforum 2008 SLN hade en monter på Skolforum 27 – 29 okt. på Älvsjömässan. Det var andra året som SLN deltog och det känns som ett mycket positivt inslag i SLNs arbete. Här får vi träffa lärare och annan skolpersonal från hela landet. Mässan besöktes av 22 000 personer, en ökning med 4 000 jämfört med 2007. För att få besökarna att stanna upp just vid vår monter, så bjöd vi på Billabong, ett alkoholfritt alternativ (mousserande vitt vin av champagnetyp). Det gav oss tillfälle att prata om hur viktigt det är att det alltid finns med ett gott alkoholfritt alternativ. Föreningen Fruktdrycker sponsrar denna aktivitet. Vi hade också en liten tipstävling, där man lätt hittade svaren i montern eller efter samtal med någon SLN-are i montern. Detta gav oss möjlighet att marknadsföra SLN och också värva en och annan medlem. Priserna bestod av böcker som var mycket uppskattade. Många böcker var skänkta av Sober förlag. Medarrangörer i montern var NBV och SAN. 10

Förbundsstyrelsen har beslutat att deltaga även i årets Skolforum, 26 – 28 okt. på Älvsjömässan. Det går åt många medarbetare i montern. Har du tid och lust att vara med en dag så hör av dig till: Barbro Ryberg tel. 063 – 12 38 43 eller 076 – 83 71 833 barbro.ryberg@hotmail.com Det är en rolig uppgift och man får träffa många trevliga människor.

Nytt från SLN 1/09


Nytt fr책n SLN 1/09

11


Från ekonomifronten Statsbidraget Socialstyrelsen har beviljat SLN oförändrat statsbidrag för 2009 i förhållande till 2008, nämligen 120 000 kronor. Bokslut 2008 I skrivande stund är bokslutet ej helt klart. Vi kan dock konstatera att kongressåret 2008 innebar ett negativt resultat rent ekonomiskt, vilket var väntat eftersom underskottet var budgeterat. Ny kassör Agneta Fernström tar nu över ansvaret som kassör från och med februari månad. Ansökningar från distrikten, räkningar etc ska alltså skickas till henne under adressen i rutan nedan. /SEL

Sven-Erik lämnar över kassörskapet till Agneta, men fortsätter med medlemsregistret. Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen 9, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com Gästgivarvägen 9, 724 60 Västerås, Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel o fax 0221-760004, mob 0706-950639, gunillazimmermann@hotmail.com Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com Kassör: Agneta Fernström, tel o fax 018-367 367, mob 0705-221 Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@hotmail.com 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com

12

Nytt från SLN 1/09

1/09 April  

Undervisning om alkohol och andra droger måste uppmärksammas i de nya läroplanerna

1/09 April  

Undervisning om alkohol och andra droger måste uppmärksammas i de nya läroplanerna

Advertisement