Mobilising Response Pavilion Cz-Sk Bienale Venezia 2016 SLLA co-loko K.Smatanova

Page 1

'Mobilising Response' - 'Podňjeťiť odpoveďe'

Východiská 'Je treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby sme zlepšili kvalitu obývaného prostredia a teda aj kvalitu života ľudí.'

vojna, bitky o územia Prekračovanie environmentálnych, ekonomických, spoločenských a politických hraníc, globálnych a miestnych záujmov v podobe hľadania ich spoločného prieniku je hlavným determinantom kvality architektúry, ktorou sa v rámci Bienále navrhujeme zaoberať.

hranice Expozícia ukazujúca 'príbehy úspechov, ktoré stoja za to, aby sme ich vyrozprávali; exemplárne príklady, ktoré stojí za to zdieľať, a v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach' ako aj tie, ktoré 'sú schopné uniknúť status quo', sama prirodzene musí byť príkladom takejto aktivity. Scéna výstavy prekračuje hranice, ktoré oddeľujú javisko od publika a umožňuje návštevníkovi stať sa integrálnou súčasťou týchto príbehov, keď dostáva do rúk zodpovednosť rozhodovať o ich vývoji.

bojové fronty V blízkej budúcnosti bude viac ako 70% populácie urbánna, mestá sú už teraz hlavnými bojiskami. Čo opustené vidiecke miesta? Čo vytláčané okraje miest, spoločností, ktoré zvádzajú boje o svoje prežitie potichu, mimo záujmu všeobecného odborného diskurzu? Ako architekti chceme ukázať všetky hranice a bojové fronty, na ktorých sa odohrávajú každodenné zápasy o priestor: tie, ktoré sú viditeľné už na prvý pohľad ako aj tie, ktoré sú ukryté pod povrchom.

výhra 'Výhry na bojových frontoch sú vždy len relatívne, každý malý posun sa v nich stáva úspechom'. Výstavu preto chceme využiť ako prvý krok pri posúvaní status quo, v ktorom by mali byť hranice tak tenké, až sa strácajú...

...hranice medzi architektúrou a občianskou spoločnosťou, medzi marginalizovanými skupinami

a majoritou, medzi ekonomickou a ekologickou udržateľnosťou, medzi víziou každodenných maličkostí a pochopením ich globálneho dopadu, medzi elitou a ostatnými, medzi politikou a národom... Zložitosť nerovnocenných vzťahov v globálnych aj lokálnych spoločnostiach nás však núti vyvinúť lepší systém prijímania rozhodnutí, a tak pomôcť vyhrávať tieto zápasy spravodlivejšie. A v súčasnosti, snáď v najlepších podmienkach v histórií, máme možnosť tento systém uskutočniť.

Ideový scenár expozície Proces vytvárania výstavy sa snaží hľadať bojové fronty, podporiť úspešné zápasy a katalyzovať vznik nových projektov, v ktorých sa kvalitná architektúra stáva nástrojom pozitívnej zmeny so sociálnym, environmentálnym, politickým a ekonomickým presahom v každodennom živote.

kontext Aj napriek neustálemu ekonomickému rastu je u nás ešte veľa tém, ktoré si vyžadujú neodkladnú akciu: katastrofálne životné podmienky sociálne slabých a etnických skupín, regionálne disparity, chudoba medzi mladými, ale aj staršími ľuďmi žijúcimi v pod-rozvinutých regiónoch so slabou technickou a sociálnou


infraštruktúrou. Už teraz je zrejmé, že súčasná dostupnosť verejných zdrojov zatiaľ neprináša očakávané výsledky v podobe dostatočného množstva kvalitných architektonických projektov, ktoré by efektívne reagovali na všetky tieto problémy.

Spolu s mobilizujúcou sa občianskou spoločnosťou je preto potrebné mobilizovať aj

kvalitné architektonické a urbanistické odpovede.

cieľ Našim hlavným zámerom je nájsť, podporiť existujúce a umožniť vznik nových kvalitných projektov, v ktorých je architektúra využitá ako nástroj pozitívnej zmeny, a to prostredníctvom finančnej odmeny určenej k realizácií najlepšieho z nich.

nástroj V rámci prípravy expozície sa uskutoční kvantitatívna evaluácia vybraných projektov realizovaných z verejných zdrojov (najmä prostriedkov EU) s cieľom načrtnúť stav a charakter architektonických a urbanistických odpovedí na aktuálne témy. Súčasne bude prebiehať proces prihlasovania súťažných návrhov. Bude vytvorený web a spustená komunikačná kampaň s cieľom osloviť čo najširšiu verejnosť pre účasť v súťaži.

Z prihlásených návrhov budú následne

vybrané tie, ktoré sa nebudú báť vziať na seba riziko zložitosti tvorby pre ľudí a s ľuďmi, pre menej privilegované skupiny, či adresovať otázky udržateľnosti s cieľom 'zlepšiť kvalitu zastavaného prostredia a následne aj kvalitu života ľudí'. Vybrané projekty budú prezentované počas celej doby trvania Bienále v Československom pavilóne, kde budú môcť návštevníci prostredníctvom online hlasovania vybrať víťaza finančnej výhry.

efekty Pavilón sa stáva kulisou pre prezentáciu súťažných návrhov. Návštevník má tak možnosť byť súčasťou 'projektov, ktoré stojí za to zdieľať, v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach'. Stáva sa priamym aktérom, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o tom, ako majú byť minuté zdroje a tak ovplyvňuje budúcnosť svojho života, prostredia, krajiny. Alokácia financií na realizáciu víťazného návrhu s cieľom efektívne využiť dostupné prostriedky podmieňuje dlhodobý

a udržateľný efekt projektu výstavy aj po ukončení samotnej expozície.

Architektonický scenár expozície Architektonické stvárnenie expozície má ambíciu byť jedným z pozitívnych príkladov kvalitnej architektúry a zhmotňovať požiadavky, ktoré sú kladené aj na jednotlivé súťažné návrhy.

ulica V širšom merítku návrh expozície zasadzuje Československý pavilón do súvislostí s celou prehliadkou Bienále. Vnútorný priestor pavilónu sa transformuje na ulicu, ktorá vedie od pavilónov Japonska, Kórei, Nemecka, Kanady, Veľkej Británie a Francúzska k pavilónom Austrálie a Uruguaja. Skratka, ktorá doteraz viedla popri, je v návrhu vedená priamo objektom pavilónu.

príjemné miesto Do interiéru pavilónu sa dostáva živý verejný priestor. Prostredníctvom prvkov interiéru je tento priestor členený na menšie zóny s cieľom vytvoriť príjemné miesto, ktoré umožňuje návštevníkom oddych počas prehliadky pavilónov, príjemné posedenie, priestor na kávu, vychutnanie si živej hudby, hru detí alebo sa len tak osviežiť počas horúceho letného dňa.


prvky Súťažné projekty budú v rámci expozície vystavované vizuálne; budú inštalované na steny pavilónu, vo forme podľa vlastného uváženia a spracovania jednotlivých autorov.

Súčasne bude možné získať bližšie informácie

o projektoch aj online prostredníctvom webovej stránky, či z tlačených novín, ktoré budú dostupné v pavilóne. Z dôvodu zlepšenia mikroklímy v interiéri pavilónu v letných mesiacoch je priestor zabezpečený proti prehrievaniu mechanickým systémom rozprašovania vody a ventilácie, poháňaných energiou zo stacionárnych bicyklov.

financie V rámci minimalizovania finančných nákladov budú jednotlivé prvky interiéru zakúpené 'z druhej ruky', darované, zozbierané z miestnych nepotrebných zdrojov. Ušetrené finančné prostriedky z rozpočtu na realizáciu expozície, doplnené o prostriedky od sponzorov, budú tvoriť hlavnú odmenu určenú na realizáciu víťazného projektu.