Page 1

SLIPEN SKISSEPROSJEKT_NYTT KULTURHUS I SALTDAL_21.11.17


TOMT

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

3


HISTORISKE ROGNAN

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

4


BÃ…TBYGGERTRADISJON

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

5


ROGNANFJÆRA, HISTORISKE SPOR

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

6


UTSIKT

MOT NORD

MOT SØR

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

7


SLIPEN I BYBILDET

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

8


KULTUR I ROGNAN

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

9


EKSISTERENDE BRUK AV SLIPEN SCENE

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

10


PROGRAM

Brukergruppe A Administrasjon

nr

Type Rom

1-20 21 22 23 24 25

Kontorer (celle) Arkiv kulturadm. Lager Møterom Personalrom/spiserom m/kjøkken Kopi/print rom

antall

nto m2

nto Tot. m2

nto H=

20 1 1 1 1 1

8 30 30 20 20 10

160 30 30 20 20 10 270

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4 1 1 1 1 1

20 40 60 120 20 40

80 40 60 120 20 40 360

2,5 2,7 2,5 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

245 180 15 25 55 25 20 30 30 10 5 8

245 180 15 25 55 25 20 30 30 10 5 24 664

1 1

210 5

210 5 215

1 1 1

40 15 50

40 15 50 105

1 1

175 45

175 45 220

1 0 1 1 1 1 2 2

50 50 690 100 150 50 20 8

1 1

100 20

100 20 120

Totalt B Kulturskole

1-4 5 6 8 9 11

øvingsrom Grupperom/Bandrom Tegnesal Dansesal Lager, dansesal Lager Instrument/noter Totalt

C Bibliotek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utlånsareal/ hylleplass voksen Barne-og ungdomsavdeling Lokalsamling voksen Tidsskrifter/ aviser Lese/studie/ gruppearbeidsplasser Arrangementsareal Skranke/ veiledning Magasin Kontor/ nærmagasin Teknisk utstyr Publikumstoaletter Kontorer (celle) Totalt

D Kino

1 2

Kinosal 150 seter Maskinrom Totalt

E Saltdal VGS

1 2 3

Klasserom Kontrollrom/studio Lager Totalt

F Kor/korps/frivillig

1 2

Korps : Øvingsrom Lager Totalt

G Slipen Scene (inkl. Blåfrost)

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10

Storkjøkken Bar Sal med skyvbart amfi 350 sitteplasser Innlast/serviceareal Lager Greenroom Garderober Garderober Totalt

H Sammenprosjektet/ utleie

1 2

Lager/utleie Opphold Totalt

5,5

50 0 690 100 6+ 150 50 40 16 1096

I Ungdomsklubb

J Publikumservice Gangareal Tekniske rom

1

Ungdomskklubb

1

1 2 3 4 5 6 7 9

Foajé/kafé Toaletter ansatte Toaletter kulturskole Toaletter besøkende Innganger Gangareal BK, teknisk rom ol. Trappekjerne m. heis og trapp

1 1

100

100

1 1

50

50 0

Totalt

150

SUM

3200

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

11


OM fritt gjengitt fra speed-date med representant fra brukergruppene

om biblioteket:

”ønsker oss utsikt- folk kommer hit og nyter utsikten”

om kulturardministrasjonen:

om kulturskolen:

” et miljø hvor det er mange som møtes, fra kommunalt ansatte til utøvende kunstnere.”

”godt tilrettelagt for de som skal bruke det.”

om videregående opplæring i scene& lyd:

om Slipen Scene:

”elevene skal være en del av to miljøer.”

” vi må ha adkomst for innlasting til scene og back-stage fasiliteter i direkte tilknytning til scenen.”

om frivillighetssentralen/ Sammen- prosjektet:

om nybygget:

om kinoen:

”det er mange som kommer innom.”

”et aktivt bygg, som alltid er opptatt.”

” det må være en ordentlig kino”

om ungdomsklubben:

”må få være med i planleggingen.”

om øvingssal for korps:

om kulturhuset:

” et rom som er lett tilgjengelig og med lager i direkte tilknytning.”

”et hus hvor det er plass til alle” SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

12


INSPIRASJON

HISTORISK BÅTBYGGERTRADISJON

BÅTBYGGING I ROGNAN IDAG

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

TREPRODUKSJON I SALTDAL

13


KORT BESKRIVELSE

TIND har på oppdrag for Kulturteknikk As utarbeidet skisser av kulturhus ved SLIPEN Scene i Rognan. SLIPEN scene består av en 12 m høy verkstedhall på ca 700m2 fra 1970. I tilknytning til den ligger et 3 et. kontorbygg som skal rives. SLIPEN Scene ligger langs Rognanfjæra i sentrum av Rognan. I sjøkanten mellom gamle naust viser SLIPEN den historiske utviklingen av båtbyggertradisjonen i Rognan fra manuell båtbygging i naustene til industriell båtbygging på slipen og verkstedhallen. På tomten er det utsikt ut fjorden mot nord, mot skogkledde fjell på øst og vestsiden og innover Saltdalen mot sør. Nybygget er organisert rundt den eksisterende verkstedhallen, slik at dette blir hjertet i prosjektet. På grunn av den dårlige tilstanden til verkstedhallen, vil nybyggets konstruksjon og fasade støtte opp om og isolerer hallen. Ved å plassere gangsonen i nybygget rundt verkstedhallen skapes det et klart skille i overgangen mellom eksisterende og nytt bygg. Gangsonen får dagslys gjennom glass i taket over.

Dette forholder seg til høyden på byggene rundt. På grunn av nærheten til havet og problemstillinger knyttet til havnivåstigning- og stormflo, legges første etasje i nybygget på samme kotehøyde som gulvet i verkstedhallen, derfor står volumet i 2 etasjer på søyler mot nord. Et tre-etasjes volum er plassert på sør- og østsiden. Dette forholder seg til høyden på eksisterende verkstedhall. Høydeforskjellen på de to volumene gjør at eksisterende verkstedhall blir synlig fra utsiden og det kommer inn dagslys gjennom vinduer i 3 etasjen på verkstedhallen. Mot sørvest og sentrum etableres et torg. Nybyggets fasade mot torget, en dobbelhøy glassfasade viderefører torget helt inn til verkstedhallen, heretter kalt konsertsalen. Torget forbindes med fjæra i passasjen mellomkulturhuset og nauset. Det foreslås å plassere et utendørs båtmuseum under bygget- mellom søylene og på kaia mot nord, som en del av formidlingen av båtbyggertradisjonen i Rognanfjæra. Ankomst til bygget skjer fra torget til en dobbelhøy foaje med glassfasade ut mot torget og direkte inngang

Et to-etasjes volum er plassert på nord- og vestsiden.

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

til konsertsalen. Foajeen går over til å bli en cafe med servering fra baren i konsertsalen. Videre kommer man inn i biblioteket. Biblioteket går over 2 etasjer, og det er flott utsikt utover fjorden fra begge etasjene. Ved siden av biblioteket ligger kinoen. Salen er også ment å bli brukt til andre arrangementer og forestillinger, og da kan lerretet rulles opp og utsikten utover fjorden kan fylle salen. Mot sør, hvor det eksisterende kontorbygget står, plasseres kontorene til kulturadministrasjonen i de to øverste etasjene og servicefunksjoner til konsertsalen i 1 et. På hjørnet mot torget plasseres kontoret for Sammen-prosjektet. De vil også ha lager og utleie på andre siden av torget i Liengnauset. På østsiden av bygget ligger vareleveringen og innlast, med direkte inngang til konsertsalen. Videre ligger øvingslokalet for korps med tilhørende lager. I 3 et. over dette ligger klasserommet til vgs og kulturskolen med tilhørende arealer for danse- og tegnesal på mesaninen i konsertsalen. Nybygget er tenkt bygget med en synlig trekonstruksjon og med yttervegger og interiør kledt i tre, inspirert av båtbyggertradisjonen i Rognan og treproduksjonen i Saltdalen.

14


KONSEPT

1. BEVARE EKSISTERENDE SLIPEN VERKSTEDHALL OG RIVE TILSTØTENDE 3-ETASJES KONTORBYGG.

4.PLASSERE FUNKSJONENE I NYBYGGET ETTER BRUKERENS BEHOV, BEHOV FOR DAGSLYS, UTSIKT OG SAMBRUK OG TOMTENS POTENSIAL.

2. LEGGE NYBYGGET PÅ SAMME KOTE SOM 1 ETG. I VERKSTEDHALLEN. BRUKE EKSISTERENDE AKSESYSTEM SOM UTGANGSPUNKT FOR AKSESYSTEM FOR NYTT BYGG.

5. ETABLERE ET TORG PÅ SØRVESTSIDEN MOT SENTRUM, FORBUNDET MED FJÆRE VIA PASSASJEN MELLOM VERKSTEDHALLEN OG NAUSTET. LA FASADEN TIL EKSISTERENDE VERKSTEDHALL VÆRE SYNLIG GJENNOM BRUK AV GLASSFASADE MOT TORGET.

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

3. BYGGE RUNDT EKSISTERENDE BYGG SLIK AV DET BLIR HJERTET I PROSJEKTET. ET VOLUM I TO ETASJER PLASSERES MOT NORD OG VEST- DETTE FORHOLDER SEG TIL DEN LAVE BEBYGGELSEN LANGS FJÆRE. ET VOLUM I TRE ETASJER PLASSERES MØT ØST OG SØR- DETTE FORHOLDER SEG TIL HØYDEN PÅ VERKSTEDHALLEN.

6. PÅ BAKGRUNN AV BYGGETS PLASSERING I HISTORISKE ROGNANFJÆRA OG VERKSTEDHALLENS BETYDNING FORESLÅS DET Å ETABLERE ET UTENDØRS BÅTMUSEUM UNDER BIBLIOTEKET OG KINOEN OG VIDERE UT PÅ KAIA MOT NORD.

15


FORSLAG

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

16


FORSLAG

ILLUSTRASJON SETT FRA ROGNANFJÆRA

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

17


SITUASJONSPLAN

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

1:1500/ A3

18


FORSLAG

FRA NORDVEST

FRA SØRVEST

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

19


SLIPEN TORG

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

20


INNGANG

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

21


PLAN 1 J4 TOALETTER 51.6 m² C1-1 BIBLIOTEK 286.6 m²

OVERLYS/ GULVVINDU

UTLEIE KAYAKK

C7 SKRANKE 21.8 m²

D1 KINOSAL 212.8 m²

OVERLYS/ GULVVINDU

OVERLYS/ GULVVINDU

C8 KONTOR/ NÆRMAGASIN 21.9 m²

OVERLYS/ GULVVINDU

OVERLYS/ GULVVINDU

G1 STORKJØKKEN 51.0 m²

J9 KJERNE 1-1 24.5 m²

UTSTILLING J5 INNGANG NORD 7.4 m²

SERVERING CAFE

KIOSK/ BILLETTSALG

SERVERING CAFE

H1 SAMMENPROSJEKT UTLEIE 111.5 m² I1 UNGDOMSKLUBB 120.3 m²

C11 TOALETT BIBLIOTEKJ9 KJERNE 2-1 24.5 m² 7.8 m²

BAR

SERVERING CAFE

CAFE

F1 ØVINGSROM KORPS 170.6 m²

G3 KONSERTSALEN 350 SITTEPLASSER 671.4 m² J1 FOAJE/CAFE 139.8 m²

UTLEIE SYKLER

4800

3300

SKATERAMP UTESERVERING

F2 LAGER KORPS 33.3 m²

GARDEROBE

SKULPTUR, F.EKS.: ORIGINAL MASKIN FRA SLIPEN

J5 INNGANG SØR 11.7 m²

EKSISTERENDE

J9 KJERNE 3-1 24.5 m²

LEKEPLASS

BENKER

PORT

G4 INNLAST/ SERVICEAREAL 95.0 m²

G7-10 GARDEROBER J7 RØMNINGSVEI 55.9 m² 9.0 m² G9-10 GARDEROBER 16 H12 SAMMENPROSJEKT OPPHOLD 24.9 m² 24.5 m²

G5 LAGER 123.5 m² G6 GREENROOM 78.1 m²

Prosjektnavn:SLIP

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

1:200/ A3

22


INTERIØR

FOAJE/ CAFE/ BIBLIOTEK

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

23


BIBLIOTEKET

VED SKRANKEN

I 2 ET.

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

24


KINO/ ARRANGEMENTER

KINOEN I BRUK TIL ANDRE ARRANGEMENTER

OMRÃ…DE UTENFOR BIBLIOTEKET, HVOR DET ER SALG AV BILLETTER OG KIOSKVARER TIL KINOEN

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

25


PLAN 2 J4 TOALETTER 51.6 m²

ÅP EN TN ED

D1 KINOSAL 212.8 m²

OVERLYS/ GULVVINDU

OVERLYS/ GULVVINDU

OVERLYS/ GULVVINDU

C BIBLIOTEK 331.5 m²

OVERLYS/ GULVVINDU

J7 TEKNISK 51.0 m² 8800

J9 KJERNE 1-2 24.5 m²

J9 KJERNE 2-2 24.5 m²

ED TN EN ÅP

ÅPENT NED

J7 TEKNISK 214.3 m²

T EN ÅP

J1 FOAJE/CAFE 139.8 m²

D NE

G3 350 SITTEPLASSER 671.4 m²

ED TN EN P Å G4 INNLAST/ SERVICEAREAL 95.0 m²

J6 GANG 110.2 m²

J7 TEKNISK 57.0 m²

EKSISTERENDE

J9 KJERNE 3-2 24.5 m²

A25 KOPI/ PRINT 12.0 m²

A 22 LAGER 31.3 m²

8800 J2 TOALETTER ANSATTE 23.7 m²

J6 GANG 110.2 m²

A24 PERSONALROM/ SPISEROM M KJØKKEN 26.0 m²

A10 KONTOR 11.8 m²

A1 KONTOR 8 A2 KONTOR A3 KONTORA4 KONTOR 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m²

A5 KONTOR A6 KONTOR 8.1 m² 8.1 m²

A7 KONTORA8 KONTOR A9 KONTOR 8.1 m² 8.1 m² 7.7 m²

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

1:200/ A3

26


FOAJE & CAFE

SETT FRA 2 ET.

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

27


PLAN 3

-.-(51( Pรฐ

-*$1* Pรฐ %7(*1(6$/ Pรฐ

%ย‘9,1*6520 Pรฐ%'$16(6$/2*/$*(5 Pรฐ

%*5833(520%$1'520 29(5/<6 Pรฐ

-72$/(77(5.8/7856.2/(1 Pรฐ

-*$1* Pรฐ

-*$1* Pรฐ

%ย‘9,1*6520 Pรฐ

29(5/<6

%ย‘9,1*6520 Pรฐ

%ย‘9,1*6520 Pรฐ

29(5/<6

' 1( 7 (1 3 c

-7(.1,6. Pรฐ

%/$*(5 Pรฐ

29(5/<6

(9*6/$*(5 Pรฐ (9*6./$66(520 Pรฐ

(.6,67(5(1'(

-.-(51( Pรฐ

$0ย‘7(520 Pรฐ

-*$1* Pรฐ

-7(.1,6. Pรฐ

-*$1* Pรฐ

(9*6/$*(5 Pรฐ

$$5.,9.8/785$'0 Pรฐ

(9*6678',2 Pรฐ

 $.21725 Pรฐ

$.21725 $.21725 $.21725 $.21725$.21725 $.21725 $.21725 $.21725 $.21725 Pรฐ Pรฐ Pรฐ Pรฐ Pรฐ Pรฐ Pรฐ Pรฐ Pรฐ

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

1:200/ A3

28


DANSESAL

DANSESALEN SEES GJENNOM STORE VINDUER PÃ&#x2026; MESANINEN

UTSYN TIL SCENEN GJENNOM STORE VINDUER I DANSESALEN

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

29


KJELLERPLAN OG TAKPLAN

OPPRISS NORD

SNITT 1-1

SNITT 2-2

87('ย‘5629(5%<*'%c7086(80 Pรฐ

SNITT 3-3

12800

SNITT C-C 87/(,(.$-$..

.-(51( Pรฐ-*$1*72$/(77(5 Pรฐ

-7(.1 Pรฐ

.-(51( Pรฐ

-72$/(77(5 Pรฐ -7(.1,6. Pรฐ

OPPRISS ร˜ST

OPPRISS VEST(.6,67(5(1'( 15050

SNITT B-B

EKSISTERENDE

SNITT A-A

17550

OPPRISS Sร˜R

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

30


UTENDØRS BÅTMUSEUM LANGS ROGNANFJÆRA

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

31


OPPRISS VEST

1:200/ A3

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

32


OPPRISS NORD

1:200/ A3

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

33


OPPRISS SÃ&#x2DC;R

1:200/ A3

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

34


OPPRISS Ã&#x2DC;ST

1:200/ A3

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

35


SNITT 9100

52900

PLAN 3 4000

12800 8000

C BIBLIOTEK 332 331.5 m²

PLAN 2

C1-1 BIBLIOTEK 270 286.6 m²

PLAN 1 4800

2900

J3 INNGANG SØR 11.7 m²

8800

10900

4000

J1 FOAJE/CAFE 351.8 m²

KJELLER SLIPEN 1900 HAVNIVÅ 0

SNITT 1-1 1:200/ A3

EKSISTERENDE

11400

NYBYGG 21300

30000

4500

16550

J6 GANG A12 KONTOR 197.0 m² 8.1 m²

OK TAK SLIPEN

J9 KJERNE 3 J6 GANG 24.5 m² 197.0 m²

12800

16550

3800

NYBYGG 17600

PLAN 3

A2 KONTOR 8.1 m²

J6 GANG 110.2 m²

J9 KJERNE 1 24.5 m²

J9 KJERNE 3 24.5 m²

4000

4000

12800 C BIBLIOTEK 331.5 m²

PLAN 2

J6 GANG 212.0 m²

J4 TOALETTER 196.3 m²

J6 GANG 47.9 m²

J9 KJERNE 1 24.5 m²

C1-1 BIBLIOTEK 286.6 m²

UTENDØRS OVERBYGD BÅTMUSEUM 798.7 m²

8800

10900

J9 KJERNE 3 24.5 m²

J9 KJERNE 1 24.5 m² C8 KONTOR/ NÆRMAGASIN 21.9 m²

PLAN 1 4800

2900

G7-10 GARDEROBER 55.9 m²

J6 GANG 212.0 m²

4000

G3 KONSERTSAL 350 SITTEPLASSER 671.4 m²

4000

12800

B8 DANSESAL OG LAGER 152.5 m²

KJELLER SLIPEN 1900 HAVNIVÅ

SNITT 2-2 1:200/ A3 SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

36


SNITT 41700

21000

OK TAK KONTORBYGG

A18 KONTOR 8 7.7 m² GANG PLAN 3 197.0 m²

E3-2 VGS LAGER 25 28.2 m²

B11 LAGER 40 31.1 m²

GANG KULTURSKOLEN KJERNE 2-2 B1 Ã&#x2DC;VINGSROM 20 18.8 m² B5 GRUPPEROM/ BANDROM 40 24.5 m² 18.5 m² 39.9 m²

PLAN 3

I2 TOALETTER 23.7 m²

KJERNE 2-2 24.5 m²

I6 TEKNISK 214.3 m²

PLAN 2

F2 LAGER KORPS 45 33.3 m²

F1 Ã&#x2DC;VINGSROM KORPS 175 170.6 m²

KJERNE 2-1 J4 GANG 24.5 m² Redundant Room

D1 KINOSAL 210 212.8 m²

8800 PLAN 1

3300

4800

2900

UTEDÃ&#x2DC;RS OVERBYGD BÃ&#x2026;TMUSEUM 798.7 m²

KJELLER SLIPEN 1900 HAVNIVÃ&#x2026; 0

SNITT 3-3 1:200/ A33/$1

*6725.-Â&#x2018;..(1 Pð3/$1 '.,126$/ Pð

&%,%/,27(. Pð

-7(.1,6. Pð&%,%/,27(. Pð

 3/$1G5 LAGER 150 123.5 m²

4000

G4 INNLAST/ SERVICEAREAL 100 95.0 m²

10900

A9 KONTOR 8 7.7 m²

I6 TEKNISK 57.0 m²

4000

4000

12800

4000

12800

4800

17600

 .-(//(56/,3(1 

+$91,9c

SNITT C-C 1:200/ A3 SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

37


SNITT 4600

38900

OK TAK KONTORBYGG

8000

A24 PERSONALROM/ SPISEROM M A1 KONTOR 8 A2 KONTOR 8 A3 KONTOR 8 A4 KONTOR 8A5 KONTOR 8 KJÃ&#x2DC;KKEN 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 26.0 m²

A6 KONTOR 8A7 KONTOR 6 A8 KONTOR 8A9 KONTOR 8 A10 KONTOR 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 7.7 m² 11.8 m²

PLAN 3 12800

A11 KONTOR 8A12 KONTOR 8A13 KONTOR 8A14 KONTOR 8A15 KONTOR 8A16 KONTOR 8A17 KONTOR 8A18 KONTOR 8A18 KONTORA19 8 KONTOR 8 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 8.1 m² 7.7 m² 11.8 m²

4000

A23 MÃ&#x2DC;TEROM 20 26.0 m²

4800

17600

12800 PLAN 2

G7-10 GARDEROBER 56 55.9 m²

G6 GREENROOM 50 51.4 m²

G5 LAGER 45 51.4 m²

4000

8800 H12 SAMMENPROSJEKT OPPHOLD 20 J7 RÃ&#x2DC;MNINGSVEI 24.5 m² 9.0 m²

G5 LAGER 150 123.5 m²

PLAN 1 4800

SNITT A-A 1:200/ A3

1<%<**(.6,67(5(1'(

1<%<***6,77(3/$66(5 Pð )Â&#x2018;9,1*6520.2536 Pð

3/$1 

,7(.1,6. Pð

-)2$-(&$)( Pð ,81*'206./8%%+6$00(13526-(.787/(,( Pð Pð

%Â&#x2018;9,1*6520 Pð

 3/$1 ,*$1*0(66$1,1 Pð

*$1*.8/7856.2/(1 Pð

  

%'$16(6$/2*/$*(5 Pð

*$1*3/$1 Pð 

2.7$. .21725%<**

3/$1 

.-(//(56/,3(1 

SNITT B-B 1:200/ A3 SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

38


PROGRAM OG AREALER NETTOAREAL

Brukergruppe A Administrasjon

nr

Type Rom

1-20 21 22 23 24 25

Kontorer (celle) Arkiv kulturadm. Lager Møterom Personalrom/spiserom m/kjøkken Kopi/print rom

antall

nto m2

nto Tot. m2

nto H=

Forslag netto areal

20 1 1 1 1 1

8 30 30 20 20 10

160 30 30 20 20 10 270

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

169 36 31 26 26 12 300

4 1 1 1 1 1

20 40 60 120 20 40

80 40 60 120 20 40 360

2,5 2,7 2,5 4

86 40 56 132 20 31 365

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

245 180 15 25 55 25 20 30 30 10 5 8

245 180 15 25 55 25 20 30 30 10 5 24 664

Totalt B Kulturskole

1-4 5 6 8 9 11

øvingsrom Grupperom/Bandrom Tegnesal Dansesal Lager, dansesal Lager Instrument/noter Totalt

C Bibliotek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utlånsareal/ hylleplass voksen Barne-og ungdomsavdeling Lokalsamling voksen Tidsskrifter/ aviser Lese/studie/ gruppearbeidsplasser Arrangementsareal Skranke/ veiledning Magasin Kontor/ nærmagasin Teknisk utstyr Publikumstoaletter Kontorer (celle) Totalt

D Kino

1 2

Kinosal 150 seter Maskinrom

1 1

210 5

Totalt E Saltdal VGS

1 2 3

Klasserom Kontrollrom/studio Lager

F Kor/korps/frivillig

1 2

Korps : Øvingsrom Lager

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10

Storkjøkken Bar Sal med skyvbart amfi 350 sitteplasser Innlast/serviceareal Lager Greenroom Garderober Garderober

H Sammenprosjektet/ utleie

1 2

Lager/utleie Opphold

1 1

175 45

175 45 220

1 0 1 1 1 1 2 2

50 50 690 100 150 50 20 8

1 1

100 20

Totalt

8 671

46 29 46 121

40 15 50 105

Totalt

22

213

40 15 50

Totalt G Slipen Scene (inkl. Blåfrost)

22

210 5 215

1 1 1 Totalt

619

50 0 690 100 6+ 150 50 40 16 1096 100 20 120

213

5,5

171 33 204 51 671 95 124 56 78 25 1100 100 25 125

I Ungdomsklubb

J Publikumservice Gangareal Tekniske rom

1

Ungdomskklubb

1

120

1 2 3 4 5 6 7 9

Foajé/kafé Toaletter ansatte Toaletter kulturskole Toaletter besøkende Innganger Gangareal BK, teknisk rom ol. Trappekjerne m. heis og trapp

1 1

100

100

1 1

50

50 0

140 24 28 300 19 693 434 245

Totalt

150

1883

SUM

3200

5102

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

39


PLANER 1-3 ETG.

c3 (1 71 ('

MED FARGER FRA OVERSIKT OVER NETTOAREAL

(' 1 17 ( c3

*$5'(52%(c3(17 1('

(' 71 (1 3 c

' 1( 7 1 ( c3

'1

PLAN 1

PLAN 2

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

PLAN 3

40


AKSONOMETRI

PLAN 1

PLAN 2

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

PLAN 3

41


AREALTALL $5($/ (.6B6/,3(1

$5($/ $5($/

(.6B6/,3(1

(.6B6/,3(1Bc3(171('

(.6B6/,3(1 (.6B6/,3(1

(.6B6/,3(1Bc3(171('

1<B6/,3(1

1<B6/,3(1 1<B6/,3(1

KJELLER

$5($/

1<B6/,3(1

1<Bc3(171('

PLAN 1

1<Bc3(171('

PLAN 2

PLAN 3

NB! ALLE TALL ER FORELØPIGE. BTA UTEN ”ÅPENT NED” AREAL PR. ET. EKS._KJELLER 267m2 NY_KJELLER 61m2 EKS_PLAN 1 686m2 NY_PLAN 1 1873m2 EKS_PLAN 2 31m2 NY_PLAN 2 1462m2 EKS_PLAN 3 305m2 NY_PLAN 3 833m2 TOTALT 5200m2

BTA UTEN ”ÅPENT NED” AREAL NY_SLIPEN 4230M2 EKS_SLIPEN 1290M2 TOTALT 5520M2

BTA MED ÅPENT AREAL NY_SLIPEN NY_SLIPEN_ÅPENT NED EKS_SLIPEN EKS_SLIPEN_ÅPEN NED TOTALT

SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

4230M2 460M2 1290M2 1040M2 7020M2

42


SLIPEN_KULTURHUS I SALTDAL_21.11.2017

43


Profile for Slipen Scene

SLIPEN - Skisseprosjekt  

Presentert 21. november av Tind

SLIPEN - Skisseprosjekt  

Presentert 21. november av Tind

Advertisement