Page 1

1/2018

1

Naše cesta k transformaci péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny str. 3, 6

MOZAIKA - video zpravodajství ze služeb Slezské diakonie slaví první rok str. 10


2


editorial

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, srdečně Vás zdravím u prvního čísla Informátoru v roce 2018. Věřím, že letošní mírná zima neodradila ty z Vás, kteří jste milovníky zimních sportů, a stihli jste vyjet někam na hory užít si tak příjemné chvíle se svými blízkými. Hlavní téma tohoto čísla Informátoru je Transformace denních stacionářů. Ve Slezské diakonii si uvědomujeme, jak je potřebné své služby rozvíjet, proměňovat a posouvat dál. Snažíme se ve své práci aplikovat inovativní metody, které jsou již ověřeny našimi kolegy z branže či našimi zahraničními partnery. Víme, že každá změna s sebou přináší

mnoho úsilí, avšak změny jsou velmi potřebné pro rozvoj všech služeb, nejen těch sociálních. Není možné, abychom zůstávali na místě beze změn, a s tím se pojí právě problematika transformace denních stacionářů. Pro mnohé je téma transformace denních stacionářů jedním velkým otazníkem, a tak nám dovolte, abychom Vás s tímto tématem blíže seznámili. Dozvíte se, jaká byla naše cesta k transformaci péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny, o jaké druhy sociálních služeb jsme se rozrostli a jak spolupracujeme se školami, abychom společnými silami pomáhali těm, kteří naši pomoc potřebují.

33

V tomto čísle jsme se Vám snažili přiblížit, jak moc důležité a přínosné jsou kroky vedoucí k transformaci denních stacionářů a já věřím, že i v našich životech bychom neměli zůstávat na místě, ale měli bychom přijímat změny, které nás posouvají dál. A tak si moc přeji, aby nad každou další změnou, ať už v životě Slezské diakonie, ale také ve Vašich životech, bděl náš Pán.

Zuzana Filipková ředitelka Slezské diakonie

Naše cesta k transformaci péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny Romana Bélová, náměskyně pro sociální práci Slezská diakonie se věnuje podpoře dětí a mladých lidí s postižením již téměř 20 let a za tuto dobu se v oblasti sociální i školské udála řada změn. Musím konstatovat, že jsou to změny veskrze pozitivní, které směřují k podpoře začleňování těchto dětí do běžného života, a to jak z pohledu rodiny, tak z pohledu školy, volného času, bydlení či práce. Každý z nás touží po tom být součástí života naší společnosti. Nebýt neviditelný, neslyšitelný či vyčleněný do vlastního světa, kde je nám „lépe“. Proto ve Slezské diakonii podnikáme stále kroky k tomu, aby děti s postižením a jejich rodiny mohly žít co nejpodobněji životu svých vrstevníků bez zdravotních omezení. Za období naší činnosti jsme vytvořili provázaný systém podpory postavený na spolupráci školského systému, sociálních služeb i zdravotnictví. Není to něco strnulého, ale je to systém, který se přizpůsobuje potřebám rodin s dětmi s postižením. Je nezpochybnitelné, že děti s postižením mají právo žít své dětství, podobně jako jejich kamarádi – tedy hraním, učením se ve škole, rozvíjením svých talentů a dovedností v rámci volného času, budováním vztahů s přáteli a přípravou na dospělost se všemi jejími atributy. Uvědomujeme si, že pro naplnění těchto potřeb je nutné vytvořit dětem s postižením podpůrný systém. V posledním období jsme se proto rozhodli zrealizovat transformaci péče o děti s postižením tak, aby nabízená podpora a péče byla více flexibilní, aby děti mohly plně využívat školský systém, ale zároveň dostaly adekvátní podporu navazující na jejich specifické potřeby. Od ledna 2018 jsme vytvořili nový podpůrný a provázaný systém, který znamenal proměnu stávajícího stacionáře pro děti a mládež do nových forem

sociálních služeb. Vznikly tak ve městech Český Těšín a Bohumín sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby. Raná péče dotváří trojlístek individualizované podpory. Speciální školy Slezské diakonie rozšířily svou činnost o školní družiny, které zajistí volnočasovou odpolední aktivitu. Speciální terapeutické metody pro děti s poruchou autistického spektra a rehabilitační péče zůstávají plně k dispozici. Transformační krok je krokem víry v lepší budoucnost dětí s postižením v běžné společnosti a v zajištění podpory šité na míru specifickým potřebám dětí a jejich rodin. Jsem vděčná, že tuto budoucnost chtějí vidět také naši pracovníci, ale i zástupci vedení obou měst a také zástupci kraje pro sociální i školskou oblast, protože jejich vstřícnost k realizaci pozitivních změn významně přispěla.

pokračování na straně 6


4

co se událo

Mariana Melcherová

Ze života brněnských středisek V úseku Brno jsme zahájili uplynulý advent koncertem na podporu sociálních služeb v Jihomoravském kraji jako poděkování za podporu Poradny rané péče DOREA a střediska ELIADA. Na brněnské Hvězdárně a planetáriu se sešli písničkář Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a pěveckým sborem Ars Brunensis. Koncert zahájil dětský sbor Bystroušek. Výtěžek byl určen na vybudování terapeutické místnosti snoezelen.

V poskytování sociálních služeb došlo ke změně, která se týká transformace služeb. Středisko ELIADA Brno poskytující asistenční a odlehčovací služby rodinám pečujícím o děti se zdravotním znevýhodněním od roku 2018 ukončila poskytování odlehčovací služby z důvodu dlouhodobě většího zájmu o službu osobní asistence. V příštím roce plánujeme služby ještě navýšit a těšíme se proto na případné nové klienty.

Monika Banotová

Tvořivé workshopy s klienty sociálních lůžek Dobrovolníci Slezské diakonie v lednu zahájili první tvořivý workshop na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec, p. o.. Klienti se již na dobrovolníky velice těšili. Vyrábění si zpříjemnili povídáním a výbornou kávou a čajem. Pokud se i Vy chcete zapojit do dobrovolnické činnosti a věnovat svůj volný čas druhým, neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolnictví Moniku Banotovou na tel.: + 420 734 766 938 nebo na m.banotova@slezskadiakonie.cz.

Jana Kostková, Monika Banotová

Vážíme si dobrovolníků

www.dorea-eliada.cz

Přenesme se přes překážky Elektrické zvedáky s příslušenstvím, to jsou přístroje, které mohl denní stacionář LYDIE Český Těšín zakoupit díky finanční podpoře dvou projektů „Přenesme se přes překážky“. Financování v rámci projektu zajistil Nadační fond Tesco a společnost Arcelor Mittal. Denní stacionář LYDIE Český Těšín poskytuje své služby od roku 1999 dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením. Někteří uživatelé rostou společně se službou a z dětských klientů se stávají mladí dospělí. Společně s rostoucím věkem uživatelů vzrůstá i fyzická náročnost úkonů péče o uživatele s těžkým pohybovým postižením. Jedná se především o úkony Příspěvky v této rubrice mohou být redakčně kráceny.

Jana Kadlubcová

přesunu na lůžko/vozík, polohování, pomoc při toaletě, pomoc při hygieně apod. Díky zakoupení 2 elektrických zvedáků společnosti ORTOSERVIS se zvýšil komfort a bezpečnost uživatelů při zvedání a přesunu na lůžko/vozík/ rehabilitaci. V neposlední řadě používání zvedáků částečně odlehčilo fyzicky náročnou práci pracovníkům denního stacionáře, jimiž jsou převážně ženy. Vzhledem k charakteru a vlastnostem zakoupených elektrických zvedáků se těšíme, že budou nové přístroje dlouho a kvalitně sloužit svému účelu, ke spokojenosti uživatelů i pracovníků stacionáře.

INZERCE v Informátoru redakce@slezskadiakonie.cz

Ve Slezské diakonii každý rok oceňujeme kvalitní a záslužnou činnost, kterou vykonávají pro klienty a další osoby ve složité životní situaci dobrovolníci. Nejinak tomu bylo i v závěru loňského roku. Součástí ocenění bylo nejen poděkování, ale také doprovodný program ve formě hudebního představení na harmoniku. Ocenění se zúčastnili také koordinátoři, kteří po celý rok s dobrovolníky spolupracovali v rámci různých služeb. Tito pak předali svým dobrovolníkům (svěřencům) malý dárek jako poděkování za jejich ochotu věnovat svůj volný čas těm, kteří to potřebují.


co se událo

Jana Chlebusová

5

Monika Urbancová

V dílnách EBEN-EZER se děje stále něco zajímavého

Poznáváme naše okolí

Během prosince si uživatelé dílen EBEN-EZER Český Těšín velmi oblíbili vyřezávací techniku Big shot a díky nově zakoupeným šablonám vytvořili velké množství přáníček, pozvánek a různých ozdob. Nově jsme začali zkoušet háčkování a pletení na rukou s „obří „ vlnou. Jedná se o oblíbené velké deky, podsedáky a přehozy. Také pokračujeme ve tkaní oblíbených koberců. Z každého úspěšně dokončeného koberce mají uživatelé velkou radost.

Od června do prosince roku 2017 žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie pobočky v Českém Těšíně poznávali své město a okolí v rámci projektu. Prohlédli si nově zrekonstruovaný Archeopark v Chotěbuzi a rovněž obdivovali různé druhy ryb v akváriích Rybího domu. Nechyběla ani návštěva Těšínského divadla. Dále poznávali bohatou architekturu a historii samotného města Český Těšín. A v neposlední řadě i bohatství řemesel města a okolí. Bez finanční podpory Města Český Těšín by se jen stěží mohli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zúčastnit projektu v plné míře. Z celého srdce děkujeme!

Nakonec bychom Vám s potěšením chtěli představit nové logo, kterým autor tohoto loga výstižně a krásně vyjádřil jednu z myšlenek sociálně terapeutických dílen „TVOŘÍME SRDCEM“.

V lednu jsem měli možnost navázat mezinárodní kontakt se sociálně terapeutickými dílnami v Drogomyślu v Polsku. Návštěva byla pro nás velkým přínosem a inspirací. Doufáme, že se nám v navázaných vztazích bude dařit pokračovat.

Do dílen přišli pekaři z ASPECu Do dílen Slezské diakonie EFFATHA Krnov zavítala návštěva z krnovské pekárny ASPEC. Kromě jednatelů společnosti přišli také vedoucí výroby, kteří přinesli připravené těsto na rohlíky, a namísto zdlouhavého představování se šlo hned na věc – těsto totiž pracovalo. Zapnout troubu, potřít a posypat… Během chvíle začala výroba pletýnek a také soutěž o to, kdo ji uplete dřív. Každý si s těstem mohl pohrát a dílnami se brzy linula příjemná vůně čerstvého pečiva. „Není to těžké, je to jako uplést cop,“ popsal Lukáš.

Pomocník pro bezpečnou péči V průběhu stárnutí člověk ztrácí fyzické i psychické schopnosti, je proto nutné zajistit kvalitní a bezpečné prostředí sociální služby, včetně zabezpečení kompenzačních pomůcek. V rámci projektu podpořeného MSK byly na středisko SAREPTA Komorní Lhotka zakoupeny dva elektrické zvedáky, které umožňují pohyb osobám se sníženou pohybovou schopností. Současně byly pořízeny i vaky s oporou hlavy. Pořízené pomůcky se staly pomocníkem

Šárka Gaudková

Následně se role obrátily. Pekaři totiž byli vtaženi do aktivit v sociálních službách a s klienty se zapojili do výroby tašek, svíček i přání nebo si vyzkoušeli malování horkým voskem. Na závěr zaměstnanci ASPEC předali finanční dar určený k zahájení úprav části zahrady, kde vznikne posezení pod ořechem. Klienti, kteří mají potíže při chůzi nebo jsou na invalidním vozíku, se tak dočkají snazšího přístupu.

Halina Pientoková

především pro seniory potřebující pomoc při přesunu z postele na vozík, do vany, na křeslo a zároveň i pro personál domova, kdy usnadní a pomohou s manipulací samotného seniora. Pomůcky přispívají k zajištění bezpečí seniora, podporují jeho mobilitu a psychickou pohodu.

Eduard Strzelec

EUNIKA Karviná Vánoční besídku pro uživatele a jejich rodinné příslušníky obohatily dárečky od našich dlouholetých dárců a sponzorů. Středisko EUNIKA Karviná spolu s rodiči uživatelů připravili a zajistili dětem bohaté pohoštění formou sladkostí, ovoce a vánočního cukroví. Byl připraven cyklus zpívání vánočních koled a povídání o smyslu a významu Vánoc, který vedl pastorační pracovník David Pasz a současně měl i krátkou duchovní promluvu. Všichni jsme vytvořili příjemnou sváteční atmosféru a důstojně oslavili narození Pána Ježíše Krista. Děkujeme jménem všech uživatelů dárcům a sponzorům, kteří finančně a materiálně přispěli na uspořádání vánoční besídky (Lift Components, s.r.o., Karviná, Ing. Jiří Kotas, Ocelárna Mittal Steel Ostrava Ing. Roman Bečica, Gascontrol, s.r.o.).


6

hlavní téma

pokračování ze strany 3

Transformace péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny Nové služby, nové příležitosti Renáta Motyková, vedoucí Oblasti Ostravsko Transformačními kroky jsme ve Slezské diakonii od ledna 2018 přeměnili stávající denní stacionáře pro děti ve městech Český Těšín a Bohumín v nové ambulantní a terénní služby, které zaujaly své místo tam, kde děti a jejich rodiny potřebují flexibilní a na míru šitou podporu, které se jim plně nedostávalo. Analýza potřebnosti ukázala na témata, na která nové sociální služby reagují. V obou městech tak stacionář nahradila sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. Jejich „kolegyní“ je služba rané péče, která již řadu let podporuje rodiny, kterým se narodí dítě se specifickými potřebami, a touto situací je provází. Ráda bych tedy představila dvě nové týmové hráčky: Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou terénní i ambulantní služby pro děti a mladé lidi ve věku 2–26 let se zdravotním postižením a poruchou autistického spektra. Cílem je individuálně připravovat a provázet dítě a jeho rodinu situacemi, které během života přicházejí – rané dětství, škola, sociální vazby, pracovní uplatnění v dospělosti, samostatnost v bydlení a běžném životě. K této cestě patří rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, dovedností spojených se sebeobsluhou a vytváření podmínek pro začlenění se do běžného života. Fakultativně tuto službu podporují také fyzioterapie a vysoce specializované terapie pro děti s autismem. Odlehčovací služby jsou ambulatně poskytovány v prostorách obou středisek a jsou také určeny dětem a mladým lidem ve věku 3–26 let a rodinným pečujícím, kteří potřebují svůj čas k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí. Dětem poskytujeme bezpečné a podnětné prostředí postavené na individualitě každého člověka. Služby mohou rodiny využívat v konkrétní dny v průběhu týdne a v období prázdnin. V Českém Těšíně se díky transformaci podařilo rozšířit zázemí denního stacionáře pro dospělé osoby s postižením, a to o tři bezbariérová místa.


hlavní téma

7

Terapie jako zdroj síly Jana Kadlubcová, vedoucí střediska LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením, odlehčovací péče Specializované terapie pro děti s autismem přinášejí v našich službách užitek od roku 2016, kdy byly vyškoleny dva terapeutické týmy. Intenzivní terapie, skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností a individuální nácviky probíhají hlavně pro děti od 2 do 6 let s poruchou autistického spektra (PAS). Terapie i nácviky jsou zaměřené na stimulaci pozornosti, na minimalizaci problémového chování, na komunikaci, nácvik hry, na imitaci pracovního chování, pomáhají při zvládání úzkostí a obtížných situací a zpevňují v dětech žádoucí chování. Rozdíl mezi nimi je hlavně v délce trvání od 60 min do 3 hodin. Terapie vychází z individuálního přístupu, ale realizuje se ve skupině po dvou až čtyřech dětech, které pracují dle pokynů hlavního terapeuta. Každé dítě plní jednoduchou skupinovou práci a pracuje jeden na jednoho (dítě a terapeut). Na terapiích se velmi efektivně využívají videonahrávky. Prostřednictvím vizuální zpětné vazby se u dětí zpevňuje a posiluje pozitivní interakce a vzorce chování, které fungují. Vždy po šesti týdnech terapie nabízíme rodičům konzultaci pro rozbor jednotlivých nácviků, videí a konzultace nad další možností rozvoje. Intenzivní terapie a zmíněné nácviky vycházejí z metody O.T.A. (Open Therapy of Autism), kterou vyvinula zakladatelka Centra terapie autismu Mgr. Romana Straussová, Ph.D. V této metodě bylo od roku 2013 proškoleno osm nezávislých organizací a my jsme velice hrdí na to, že od roku 2016 jsme jednou z nich. Fakultativně zajišťujeme také fyzioterapii, která, i když je za úhradu, je velice žádaná. Fyzioterapeut provádí různé metody jako např. ILTV, Vojtova metoda, cvičení podle Mojžíšové, cvičení s prvky Feldenkraise. Dlouholetá zkušenost ukázala, že Feldenkraisova metoda je velmi účinná, a proto ji fyzioterapeut čím dál více aplikuje ve své praxi. Metoda vychází z toho, co člověk již umí a nevyžaduje to, co neumí. To je hlavní rozdíl ve srovnání s klasickou rehabilitací. Metoda objevuje nové cesty a nové možnosti a všeobecně podněcuje k přirozenému pohybu. U malých dětí je výhodou, že během cvičení nepláčou, často se smějí a jsou spokojenější. Pro rodiny je užitečná i naše pozornost, kterou věnujeme sourozencům dětí s postižením v rámci sourozeneckých skupin, které probíhají s terapeutem jednou měsíčně. Čtyřikrát do roka pak mají rodiče možnost sejít se s psychologem na tzv. rodičovských skupinách a sdílet svou cestu s ostatními. Věříme, že cesta, na kterou jsme se transformací vydali, je správná a na konci cesty bude vždy spokojené dítě a mladý dospělý, který od nás dostane to, co potřebuje. Nakonec jeden citát od pana profesora Matějčka: „Nemůžeme každému dítěti zajistit plné zdraví, ale můžeme mu dopomáhat k šťastnému dětství.“


8

hlavní téma

Pohled školy Irena Čechová, MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie V Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie vzděláváme na čtyřech pracovištích více než 130 žáků s těžkými formami mentálního postižení, žáky s kombinovaným postižením a žáky s autismem. České školství se vyvíjí v kontextu evropských změn, v souvislosti s inkluzí, novými pedagogickými poznatky a současnými trendy ve speciální pedagogice. Běžné základní školy již v dnešní době poskytují kvalitní vzdělávání žákům s lehkým mentálním postižením. Speciální školy se díky tomu mohou v plné míře soustředit na vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením, na což jsou zacílené i školy Slezské diakonie. Kvalitní a pružně nastavený výchovně-vzdělávací proces zajišťují plně kvalifikovaní učitelé ve spolupráci s asistenty pedagoga. Pracovníci školy velmi intenzivně vnímají rozdíly mezi školami běžného vzdělávacího proudu a speciálními školami, spočívající v integrovaném přístupu k žákům. Naši žáci vyžadují komplexní péči, kterou je škola schopna zajistit pouze ve spolupráci s ostatními sociálními a zdravotními službami. Spoluprací odborníků z různých odvětví cílíme na komplexní péči o žáky, podporujeme rodiče a zákonné zástupce dětí v jejich nelehké situaci. Intenzivnější a flexibilnější spolupráce nových sociálních služeb Slezské diakonie a školy poskytne rodinám i dětem větší příležitosti.

Zároveň školy Slezské diakonie reagují na probíhající změny v sociální oblasti zaměřením na odpolední činnost žáků školy, tak jak to je běžné u dětí bez znevýhodnění. V tomto školním roce nabízíme našim žákům nově odpolední aktivity. Od nového školního roku 2018/19 bude Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie provozovat školní družinu, která bude k dispozici všem žákům základní školy. Nabídka školy se tak opět posune blíže k běžnému způsobu života rodin s dětmi. V rámci spolupráce se sociálními službami připravujeme řadu aktivit, které podpoří sociální začleňování dětí s postižením.

www.skolasd.eu

2018 ROK MLÁDEŽE Duchovní konference 27. března 2018 (Spolu)práce s mladými lidmi Přednášky a panelová diskuse

Výroční konference Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie 5. června 2018 modlitebna Apoštolské církve, Selská 29, Havířov


projekty

Aktuálně z projektu ZECHO Tým oddělení kvality SD V rámci Sekce pro sociální práci ve SD probíhá již více než rok projekt ZECHO, financovaný z Evropského fondu – Operačního programu zaměstnanost. Jeho realizace byla zahájena v lednu 2017 a ukončení je plánováno na prosinec 2018. Realizační tým projektu tak má za sebou roční intenzivní práci na klíčových aktivitách, jako např. procesní audit na Ústředí SD, audit vzdělávacích potřeb pracovníků SD, audity kvality sociálních služeb a další.

9

Před realizačním týmem projektu i pracovníky SD, kteří čerpají podporu v rámci projektu, je nyní výzva pro realizaci navazujících klíčových aktivit projektu, kterými v roce 2018 jsou – vzdělávací kurzy, analýza trhu, metodika kontrolní činnosti a její pilotní ověření, odborné konzultace a řada dalších klíčových aktivit. Všechny tyto činnosti bezesporu povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a také k zefektivňování jednotlivých procesů v rámci celé organizace. Věříme, že společným úsilím úspěšně naplníme všechna očekávání plynoucí z projektu a že jednotlivé výstupy budou velkým přínosem pro celou organizaci.

Cestou zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory Soňa Kantorová Slezská diakonie od ledna letošního roku intenzivně rozjela dvouletý evropský projekt na podporu zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory. Pro naše zaměstnance, stejně jako zaměstnance partnerských organizací, kteří pracují se seniory, nabízí zahraniční setkání ve 4 evropských partnerských organizacích. Obohatí zaměstnance o nové informace, nabídne prostor pro sdílení zkušeností, seznámí s fungováním služeb pro seniory v zahraničích. Do projektu s názvem Q Europe jsou rovněž zapojeni 4 mezinárodní experti, kteří vytvoří on-line publikaci dostupnou v angličtině i např. češtině, která bude sloužit jako metodická příručka pro managery sociálních služeb či vzdělavatele a přispěje ke zvýšení kompetencí zaměstnavatelů v oblasti zvyšování kvality služeb pro seniory. Prioritními tématy budou mimo systémy řízení kvality také praktické tipy a postupy získání a udržení kvalitních

zaměstnanců, způsob měření kvality a přínosu služeb či trendy v oblasti zvyšování kvality dlouhodobé péče o seniory v Evropě. Projekt je podpořen z programu Erasmus+, vzdělávání dospělých.

Nabídka pracovních příležitostí ve Slezské diakonii Veronika Nyberová 26. 1. 2018 proběhl JOBFEST veletrh práce v Ostravě v Nové Karolíně, kde jsme měli možnost prezentovat možnosti pracovního uplatnění v našich sociálních službách a také poskytnout bližší informace o dobrovolnictví v naší organizaci. K našemu stánku zavítalo spoustu lidí z řad studentů nebo těch, kteří chtějí změnit zaměstnání. Uplatnění u nás hledali také lidé se sníženou pracovní schopností. Nejvíce dotazů směřovalo k tomu, co by bylo jejich náplní práce a jaké musí splňovat vzdělání, aby ve Slezské diakonii mohli pracovat. Zajímali se také o aktivity dobrovolníků. Tento veletrh vnímám jako velmi úspěšný, přinesli jsme si spoustu kontaktů na potenciální pracovníky a také lidi, kteří by uvažovali o činnosti dobrovolníka.

Nabídku pracovních míst naleznete na facebooku Slezské diakonie a na stránkách www.slezskadiakonie.cz/prace-v-sd.


10

MOZAIKA

Již jeden rok pro Vás natáčíme zpravodajství ze služeb Slezské diakonie. Renáta Větrovcová MOZAIKA je název pro zpravodajství Slezské diakonie. Zpravodajství, které si klade za cíl informovat veřejnost o sociálních službách, projektech, aktivitách, které jsou realizovány ve Slezské diakonii. V prosinci 2016 jsme na Oddělení PR a propagace Slezské diakonie zahájili zpracování informací ze sociálních služeb audiovizuální formou prostřednictvím natáčení a zpracování MOZAIKY a jejím on-line vysíláním. Od té doby, kdy jsme vydali 1. díl věnovaný službě raná péče, jsme ušli obrovský kus cesty. Nyní, v lednu 2018, vyšel již 9. díl věnovaný azylovým domům Slezské diakonie a my jsme velmi vděčni za to, že se nám podařilo sestavit tým, který roste spolu s technickou kvalitou MOZAIKY a můžeme Vám tak přinášet stále nové informace o možné pomoci v situaci potřeby. http://www.slezskadiakonie.cz/o-nas/pro-verejnost/mozaikazpravodajstvi-slezske-diakonie. Práci na MOZAICE jsme zahájili na základě inspirace z ciziny, kdy jsme vnímali potřebnost tohoto média s ohledem na moderní trendy vyhledávání informací o sociálních službách, ale také respektovali skutečnost, že materiál musíme natočit vlastními silami, abychom dokázali postihnout hloubku, kterou chceme divácké veřejnosti předat. Začínali jsme jako laici, ustanovili jsme zpravodajskou radu ve složení pracovníků PR, sociálního pracovníka, náměstkyně pro sociální práci a vedoucí jednoho střediska, kdy jsme nikdo s podobným formátem neměli zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že MOZAIKA pomůže lidem zorientovat se v jednotlivých sociálních službách, zvýší povědomí veřejnosti o nich a jejich využití v případě sociální nouze. Poukážeme na odbornost poskytované sociální péče na příbězích z běžného života lidí. Naším cílem je veřejnost vzdělávat, inspirovat, přinášet emoce a nabízet příležitosti k účasti na různých společenských akcích. Snažíme se sociální službu představovat z pohledu toho, kdo ji nabízí, ale také z pohledu jejích příjemců. MOZAIKU nyní distribuujeme do nemocnic, měst a obcí, kde běží na veřejných

obrazovkách, některé obce si zpravodajství ze služeb Slezské diakonie umístily na své webové stránky pro své občany, MOZAIKU zasíláme také do škol. Se zpravodajstvím nám velmi významně pomáhají pracovníci a studenti oddělení audiovizuálních technik Slezské univerzity v Opavě. Pro naše pracovníky a zpravodajskou radu jsou důležitými partnery. Tato spolupráce je také živým příkladem dobré praxe propojení neziskového sektoru se vzdělávací institucí. Jednotlivými kroky na poli marketingové komunikace Slezské diakonie se snažíme docílit stavu, kdy si široká veřejnost relevantním způsobem dohledá potřebné informace tak, aby se každý mohl orientovat v nabídce sociálních služeb, a tak zajistil rychlou a efektivní pomoc sobě, případně svým blízkým a známým. Abychom tak každý z nás měl možnost ovlivnit kvalitu životů ostatních lidí v našem regionu.


biblické zamyšlení

Milí přátelé, rok 2018 je v plném proudu. Máme před sebou celý rok nových příležitostí, možností, setkávání a rozhovorů. Zvlášť ve Slezské diakonii je mnoho příležitostí hovořit s lidmi, starat se o lidi a být lidem nablízku. Je to opravdu příležitost. Teď jde o to, abychom ji nepromarnili, protože žáden den nebo hodina se nevrátí zpátky a nebudou se opakovat. V Bibli máme napsáno: „Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený,“ list Koloským 4,5. V tomto verši jsou dvě povzbuzení. To první se týká moudrosti. Máme jednat moudře s okolním světem. Ten, kdo pracuje každý den s lidmi, potřebuje skutečnou moudrost. Kde ji vzít? Boží slovo nám radí: „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.” Jakub 3,17 Tu pravou moudrost obdržíme od Boha. Prosme o moudrost shůry. To druhé povzbuzení se týká využití času, který je nám svěřený. Ten, kdo má pravou moudrost shůry, umí využívat čas a vidět to, co je nedůležitější.

Tyto dvě pravdy přeji Vám všem. Moudrost shůry od Boha Otce a správné využití času darovaného nám v roce 2018. Jiří Katleta, pastor

Projekty Slezské diakonie

Zahradničit může každý

Všude dobře, doma nejlépe

Díky vyvýšeným záhonům (4–5ks) budou moci klienti Slezské diakonie střediska EFFATHA Nový Jičín, lidé se zdravotním postižením, zahradničit. Většina z nich má zhoršenou mobilitu, a tak běžné záhony jsou pro ně velice náročné a pro mnohé z nich nemožné pro jakoukoli práci. V zahradnictví pěstují klienti vše, co můžeme nadále využít pro další zpracování, např. ovoce na džemy, bylinky na masti a sirupy, zeleninu pro spotřebu nebo na šťávy apod. Klienti mají pocit vlastní užitečnosti, seberealizace. Navíc jde o reálnou činnost, která může směřovat k nalezení uplatnění na otevřeném trhu práce.

Odborná a na míru ušitá pomoc přímo v místě bydliště je to, co lidé s postižením a senioři potřebují. Pomozte dětem, lidem s postižením a seniorům zůstat doma tím, že obdrží vhodnou podporu prostřednictvím terénní služby přímo v domácnosti a nemusí se stěhovat do pobytové služby.

Podpořit projekty můžete i vy na www.slezskadiakonie.cz/chci-pomahat.

11


12

Just Communication? Jedná se o kurz v angličtině, který je určený hlavně lidem věnujícím se pastoračním rozhovorům, psychologickému poradenství a coachingu. Cílem kurzu je získat nové znalosti a dovednosti v komunikaci s lidmi, kteří se ocitli v těžkých životních situacích. Také budete mít možnost seznámit se s lidmi ze střední a východní Evropy a sdílet s nimi své dosavadní zkušenosti.

5.–9. 11. 2018

ústředí Slezské Diakonie v Českém Těšíně, cena 50 EUR.

www.interdiac.eu/learning-programmes/just-communication

Hlásit se můžete formou zaslání motivačního dopisu v angličtině na email: administration@interdiac.eu. Termín uzávěrky přihlášek je: 31. 3. 2018.

Vydává: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 764 333, ustredi@slezskadiakonie.cz, IČO: 65468562, č.ú.: 23035791/0100 Odpovědný redaktor: Mgr. Renáta Větrovcová, redakce@slezskadiakonie.cz., grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Bc. et Bc. Halina Mihulková, Titulní fotografie: Eva Stefanie Slovík. Vychází 4x ročně, 1. den v měsíci. Vydávání povoleno rozhodnutím MK ČR, E 12139. www.slezskadiakonie.cz

Informátor  

časopis, který pravidelně vydává nestátní nezisková organizace Slezská diakonie každé čtvrtletí již od roku 1994, přináší informace a novink...

Informátor  

časopis, který pravidelně vydává nestátní nezisková organizace Slezská diakonie každé čtvrtletí již od roku 1994, přináší informace a novink...

Advertisement