Page 1

Virolaisesta ostoskeskuksesta.Kuva: Liisa R채s채nen

Kev채t-kes채 2013


Sunnuntai

Japani Pyydämme yhteistyökirkon pastoreille viisautta, voimaa ja rohkeutta julistaa sanomaa Kristuksesta.

R

ukoilemme edelleen Japania koetelleen luonnonmullistuksen ja ydinkatastrofin jälkihoidon puolesta. Ihmiset elävät yhä pelkojen ja ahdistuksen keskellä. He tarvitsevat evankeliumia Kristuksesta. Rukoilemme hengellistä herätystä koko Japanin kansalle ja että mahdollisimman moni pelastuisi.

2


Japanin evankelis-luterilaisen kirkon idänpiiri viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlia. Rukoilemme, että juhlat rohkaisisivat seurakuntia uusien ihmisten kutsumiseen ja evankeliumin levittämiseen. Rukoilemme että japanilaisten kristittyjen läheisetkin kiinnostuisivat kristinuskosta ja löytäisivät tiensä kirkolle. Rukoilemme varjelusta kaikille Japanin-läheteille. Lähetystyöntekijöiden sähköpostiosoitteet:

Japani

etunimi.sukunimi@sley.fi

3


Maanantai

Päivi ja Martti Poukka

Päivi ja Martti tekevät monimuotoista seu­ rakuntatyötä Tokion Suo­mi-kirkon ja­pa­nin­kie­ li­sessä seurakunnassa sekä ulkosuomalaisten keskuudessa.

Pyydämme kasvua Suomi-kirkon eri toimintojen kylvötyölle sekä varjelusta ja vahvistumista kastekoululaisille.

Rukoilemme huhtikuussa tapahtuvan Suomi-kirkon lähetystyöntekijöiden vaihdoksen sekä sen jälkeisen muutoksen puolesta.

4

Rukoilemme Martille ja Päiville voimia lähtöön liittyviin valmisteluihin ja rakkaasta työstä irtautumiseen. Pyydämme johdatusta Suomeen asettumiseen sekä elämän ja töiden uudelleenjärjestymiseen.


Japani

Kiitämme kirkkotilojen home- ja kosteusvaurioremontin edistymisestä. Iloitsemme varjeluksesta sekä voimista haasteiden ja muutosten keskellä. Kiitämme Suomi-kirkon toimintoihin osallistuneiden määrän hienoisesta kasvusta sekä seurakunnan taloudellisen tilanteen vahvistumisesta viime vuoden aikana. Kiitämme Sanalle uskollisista seurakuntalaisista. Iloitsemme yhteistyön vahvistumisesta seurakunnan ja Suomessa työtä tukevien tahojen välillä.

5


Tiistai

Ken Takaki

Ken toimii internet-lähetystyön tiimissä Suomesta, kääntää kristillistä, luteri­ laista kirjallisuutta japaniksi jakaen sitä internetin kautta. Hän vastaa myös japa­ nilaistyöstä Suomessa.

J

6

apanissa luterilaisen kirjallisuuden tarjonta on melko heikkoa. Tällä hetkellä edes Isoa katekismusta ei ole saatavilla kirjakaupoista. Pyydämme rukoustukea käännös- ja jakelutyön puolesta sekä lukijoiden puolesta. Pyydämme esirukousta Helsingissä pidettävän japaninkielisen pääsiäisjuhlan puolesta, että paikalle tulisi uusia ihmisiä evankeliumin kuuloon, kuten viime joulujuhlassa tapahtui. Rukoilemme myös, että juhlan kautta kylvetyt siemenet kasvaisivat satoa osallistujien


sydämissä. Pyydämme siunausta blogeilleni. Rukoilemme niiden puolesta, jotka lukevat näitä tekstejä. Monet elävät kovassa paineessa. Kenin blogit: •http://kentakaki.blogspot.com/ •http://kentakaki1.blogspot.com/

Japani

Lutherin tekstejä japaniksi voi tilata: •ken.takaki@sley.fi

7


Keskiviikko

Päivi ja Hiroaki Yoshimura lapset: Johanna ja Essai

Yoshimurien työtä ovat jumalanpalveluk­ set, pyhäkoulut, raamattupiirit, seurat ja käytännön seurakun­tatyö Hiyoshin, Yokohaman ja Yokosukan seurakunnissa. Huhtikus­sa he siirtyvät töihin To­ kion Suomi-kirkolle. Lapsista Johanna käy kansainvälistä ja Essai ja­panilaista koulua.­ Hiroaki on Japanin työaluevastaava.

R

8

ukoilemme seurakunnissamme tehtävän työn puolesta. Johdata niihin uusia ihmisiä ja hoida Sanallasi. Anna vastuunkantajille voimia. Pyydämme viisautta tehtäviemme hoitamiseen. Anna meidän palvella seurakuntia niin, että ne juurtuisivat syvemmälle Kristuksen tuntemiseen. Anna kylvetyn Sanan kantaa hedelmää seurakunnissamme, jois-


Japani

sa olemme saaneet tehdä työtä. Rukoilemme johdatusta huhtikussa tapahtuvaan työkuviomme muutokseen. Anna tarvittavat voimat sekä viisautta aloittaa työ uudessa seurakunnassa, Suomi-kirkolla. Siunaa Hiroakin aloittama opetustyö teologiopiskelijoiden parissa. Siunaa lastemme koulunkäyntiä sekä elämää. Anna heille turvallisuutta sekä turvallinen mieli. Anna terveyttä koko perheellemme.

9


Torstai

Tiina ja Mika Latva-Rasku

Tiina ja Mika tekevät internet-lähe­tystyö­ tä rakentamalla uusia sivustoja tavoitta­ vaan työhön.

R

ukoilemme, että rakentamamme internet-sivustot johdattaisivat lukijoita uskomaan evankeliumiin ja löytämään paikkansa seurakunnista. Pyydämme, että saisimme internet-projektimme sopivaan vaiheeseen ennen kotimaan kauttamme, sekä viisautta ja voimia sen järjestelyyn ensin Japanissa ja sitten Suomessa. Rukoilemme varjelusta kaikille kastekoulua käyville.

10


Etelä-Korea

H

iitämme uudesta työyhteydestä Myanmarin luterilaisen kirkon kanssa. Pyydämme viisautta ja johdatusta opetus- ja diakoniatyön suunnitteluun sekä uuden kulttuurin oppimiseen. Rukoilemme siunausta kirkon johtajille, seurakuntien vastuunkantajille ja seurakuntalaisille. Anna kirkon kasvaa Sanasi tuntemisessa sekä väkimäärältään.

Etelä-Korea

K

Japani

Myanmar

Myanmar

erra tuomme eteesi Etelä-Korean luterilaisen kirkon ja sen teologisen yliopiston. Rukoilemme opiskelijoiden ja opettajien puolesta. Auta heitä sinun Sanasi tuntemisessa. Varjele harhaopeilta ja hengelliseltä ylpeydeltä. Herra, kiitos, että Korean kristityt vievät rohkeasti evankeliumiasi eteenpäin.

11


Perjantai

Kenia Keniassa on valittu uusi presidentti. Kiitämme, ettei edellisten vaalien kaltaisia suuria mellakoita syntynyt vaalien yhteydessä. Rukoilemme uudelle maan johtajalle vastuullisuutta haastavassa tehtävässä. Pyydämme, että rauha ja oikeudenmukaisuus saisivat enemmän jalansijaa.

R

ukoilemme rauhaa ja varjelusta Kenian somalialueille. Väkivaltaisuudet ja jännitys jatkuvat, kun Kenian val-

12


tio on aloittanut sodan somalialaisia ääri-islamilaisia järjestöjä vastaan. Rukoilemme Kenian evankelisluterilaiselle kirkolle yhtenäisyyttä Sanassa ja tunnustuksessa sekä pyydämme hallinnollisten asioiden selviämistä.

Kenia

Lähetystyöntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sley.fi

13


Lauantai

Pirkko Igendia

puoliso: Naphtali

Pirkko tekee seurakuntatyötä ja Credotyt­tötyötä maasaiden keskuudessa. Työ­ aluevastaavan tehtävät.

R

ukoilemme siunausta kirkon kaikille vastuunkantajille työhönsä. Pyydämme siunausta samburutyön suunnitteluun ja hoitamiseen. Rukoilemme Credo-projektin nuorille tytöille työpaikkoja valmistumisen jälkeen. Pyydämme heille voimia ja intoa kouluun ja opiskeluun.

14


Marja Ochieng puoliso: Bob

Marja toimii kummilapsityön ja Matongon orpokodin yhdyshenkilönä.

H

Kenia

yvä Jumala. Kiitos kuluneesta työkaudesta Keniassa. Kiitos varjeluksesta. Pyydämme siunausta kevään ja kesän kotimaankaudelle. Kiitos orpolapsityön tukijoista. Siunaa heitä kaikkia. Muistamme rukouksissamme orpolapsihankkeen lapsia ja työntekijöitä. Pyydämme työntekijöille viisautta hoitaa annetut tehtävät. Muistamme rukouksin Matongon orpokodin lapsia ja työntekijöitä.

15


Sunnuntai

Sinikka ja Martti Arkkila

Martti opettaa Matongon teologisessa seminaarissa. Sinikka osallistuu orpo- ja kummilapsitoimintaan. Kes채-syyskuussa kotimaan kaudella.

R

ukoilemme Kakamegan Shivagalaan perustettavan seurakunnan ja kirkon rakentamisen puolesta. Pyyd채mme siunausta Matongon opiskelijoille ja koko Kenian kirkolle. Rukoilemme pappisvihkimyst채 odottavan Joshuan, evankelistaksi opiskelevan Patrickin ja nuoren, papiksi vihityn Davidsonin puolesta. Rukoilemme ugandalaisten pappisopiskelijoiden puolesta.

16


Pauli Vanhanen

puoliso: Florence lapsi: Amani

Paulin työhön kuuluu kirkon rakennusten kunnossa­ pitäminen maasaialueella sekä työ Koillis-Keniassa somalien keskuudessa.

K

Kenia

annamme eteesi työmme somaleiden keskuudessa Koillis-Keniassa. Pyydämme voimia somaliankielen opintoihini. Tuomme eteesi maasai- ja samburupastorit, evankelistat ja heidän perheensä. Rukoilemme varjelusta perheelleni sairauksilta ja onnettomuuksilta.

17


Maanantai

Ari Lukkarinen

Arin työ: Teologisten aineiden opetta­ minen Matongon teologisessa semi­ naarissa sekä seura­kun­tatyötä.

P

yydämme viisautta ja voimia opetustyöhön Keniassa ja mahdollisiin Kenian ulkopuolelle suuntautuviin opetusmatkoihin. Rukoilemme voimia hoitaa uskollisesti pastorin tehtäviä. Pyydämme intoa ja voimia jatkaa omatoimista swahilin opiskelua. Pyydämme varjelusta liikenteessä ja terveyttä. Rukoilemme Matongon opiskelijoille intoa opintoihin.

18


Lähetyskasvatus ja rekrytointi

Kenia

ukoilemme, että lähetyskipinä syttyisi nuorten kristittyjen sydämissä ja kutsumus vahvistuisi heille, jotka miettivät lähetystyöhön lähtemistä. Rukoilemme Evankelisten Opiskelijoiden Siperiaan suuntautuvan toukokuisen aktion puolesta. Pyydämme, että matkan jälkivaikutukset saisivat kantaa hyvää hedelmää kotimaahan palattuakin.

Lähetyskasvatus ja rekrytointi

R

19


Tiistai

Sambia Kongo Sley tekee työtä Sambiassa ja Kongossa, LECA-kirkon kahdessa hiippakunnassa. Kongossa käydään opetusmatkoilla Sambiasta.

R

20

ukoilemme siunausta, evankeliumin iloa ja rohkeutta Sambian hiippakunnan piispalle Samson Kipailalle ja Kongon hiippakunnan piispalle Ndaye Mbwanyalle. Pyydämme evankeliumin kirkastumista LECA-kirkon pastoreille, työntekijöille ja kaikille seurakuntalaisille sekä luterilaisen tunnustuksen vahvistumista opetuksessa.


Lähetystyöntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@sley.fi

Satu ja Jorma Arkkila

lapset: Sarella ja Joanna

Satu ja Jorma tekevät diakoniatyötä Sambian luteri­ laisessa kirkossa. Jorma on Sambian työaluevastaava. Arkkilat siirtyvät kesällä Keniaan.

R

Sambia

ukoilemme Keniassa ja Etelä-Afrikassa teologiaa opiskelevien sambialaisten puolesta. Kannamme eteesi orpo- ja kummiohjelman lapset ja nuoret perheineen. Pyydämme johdatusta perheemme tulevaisuuteen lähetystyössä.

21


Keskiviikko

Sudan Sudanin ja Etelä-Sudanin raja-alueilla on edelleen levotonta. Myös Etelä-Sudanin sisällä puhkeaa tuon tuostakin monenlaisia kahinoita ja ihmiset ovat peloissaan. Rukoilemme rauhaa ja sitä, että Etelä-Sudanissa kauan odotettu normaali elämä voisi vihdoin alkaa.

R 22

ukoilemme siunausta ja voimia Juban seurakunnalle sekä sen työntekijöille. Kannamme eteesi yhteistyökirkkomme paikallisseurakunnat ja työntekijät erityisesti islamistisen Pohjois-Sudanin puolella.


Lähetystyöntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@sley.fi

Liisa ja Antti Saarenketo

Antin työ: Saarnaamista, koulutusten järjestämistä, kirkon työn suunnittelua. Liisan työ: Diakonaalisen toiminnan vahvistamista. Lapsi- ja naistyötä. Saaren­ kedot ovat palanneet toistaiseksi Suomeen.

R

Sudan

ukoilemme nais-, lapsi-, ja nuorisotyön puolesta. Pyydämme voimia, terveyttä, johdatusta ja viisautta Sudanissa ja Etelä-Sudanissa tehtävään työhön. Kiitos varjeluksesta. Kiitos kasvavista seurakunnista eri puolella Etelä-Sudania.

23


Torstai

Venäjä Rukoilemme Inkerin kirkon papeille ja seurakunnan työntekijöille varjelusta, johdatusta ja viisautta usein yksinäisessä ja monin tavoin haastavassa työssä. Pyydämme lisää pappeja.

R

24

ukoilemme seurakuntien taloudellisen omavaraisuuden parantumisen puolesta. Rukoilemme kesäajan jumalanpalvelusten järjestelyjen puolesta. Monessa seurakunnassa on vain yksi pastori ja lomaajan tilaisuuksien järjestäminen on hankalaa.


Pyydämme, että kirkko saavuttaisi uusia ihmisiä, erityisesti lapsi- ja nuorisotyössä. Lähetystyöntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@sley.fi

Arvo Survo

Arvo toimii Inkerin kirkon lähetys­pap­pina.

P

Venäjä

yydämme siunausta Arvon työlle ja koko Sleyn tiimille, että pelastuksen sanoma saisi olla tavoittamassa kuulijoita. Rukoilemme Inkerin kirkon puolesta, sen hengellisen olemuksen, koulutuksen ja talouden puolesta.

25


Perjantai

Sirpa Mäkitalo

Sirpa tekee Krasnojarskissa lapsi- ja nuorisotyötä.

P

yydämme siunausta Krasnojarskin seurakunnalle ja seurakuntalaisille, hengellistä kasvua sekä omaa toimitilaa. Rukoilemme Evankelisten opiskelijoiden Siperiaan toukokuussa suuntautuvan aktion puolesta ja pyydämme aktion positiivista jälkivaikutusta seurakuntamme nuoriin. Pyydämme voimia, terveyttä ja kielitaidon kehittymistä. Pyydämme johdatusta ja viisautta uudessa työssä, jonka olen aloittanut. Rukoilemme oleskeluluvan järjestymisen puolesta.

26


Pekka Jauhiainen puoliso: Tiita lapsi: Ilpo

Pekan työ: Svetogorskin kappeliseurakunnan hoita­ minen, Vybor-lehden päätoimittajuus.

P

Venäjä

yydämme siunausta Svetogorskin kappelin remontille. Rukoilemme Vybor- mediatyön puolesta. Mediatyössä pyritään pääsemään uusille alueille vahvemmin (Siperia, Kazakstan yms.)

27


Lauantai

Susanna ja Ville Melanen lapset: Helmi ja Vilja

Villen työ: Seurakuntatyö Krasnojarskis­ sa Siperiassa. Susanna osallistuu lapsi­ työhön.

R

ukoilemme erilaisten toimitilojen hankinnan, remontoinnin ja rakentamisen puolesta, sekä niiden rahoituksen ja lupa-asioiden sujumisen puolesta Siperian rovastikunnassa. Pyydämme johdatusta Krasnojarskin kirkkoherran tehtäviin, jotka Ville on vastaanottanut. Rukoilemme siunausta, johdatusta ja kasvua seurakunnalle. Rukoilemme hengellisen vankilatyön puolesta. Vapautuville vangeille työtä ja toimeentuloa, mutta ennen kaikkea hen-

28


Venäjä

gellistä kotia. Pyydämme terveyttä ja voimia kaikille rovastikunnan työntekijöille perheineen. Pyydämme viisautta ja johdatusta Helmin kouluasioiden järjestymisen puolesta.

29


Sunnuntai

Pasi Hujanen

puoliso: Riitta Pasi toimii Inkerin kirkon rovastikun­ tapappina se­kä Venäjän työaluevas­ taavana.

P

yydämme turvallisuutta tien päälle. Venäläinen liikennekulttuuri hirvittää jopa paikallisia ihmisiä. Autoja on yhä enemmän, mutta tavat eivät tunnu parantuvan, pikemminkin päinvastoin. Rukoilemme viisautta jakaa aika oikein neljän seurakunnan (Pushkin, Tuutari, Hatsina ja Skuoritsa) kesken.

30

Asun Venäjällä ollessani Tuutarin kirkolla. Rukoilemme ratkaisua kirkon rakennusongelmiin. Kirkko on talvella kylmä, koska seinissä on rakennusvirhe.


P

Lähettäjän työ

Venäjä

Lähettäjän työ

yydämme että lähettäjät jaksaisivat uskollisesti tukea evankeliumin työtä. Rukoilemme, että löytyisi myös heitä, jotka haluavat tukea Jumalan työtä taloudellisesti. Pyydämme, että lähettäjän tehtävästä innostuisivat myös nuoremmat sukupolvet ja miehet. Rukoilemme, että Lähettäjänä lähetystyössä-viikonloppuun löytyisi uusia lähettäjiä.

31


Maanantai

Viro Rukoilemme hengellistä herätystä Viron kansalle.

R

ukoilemme Viron evankelisluterilaisen kirkon lapsija nuorisotyön puolesta, työntekijöille ja lapsille Jumalan siunaamia tapahtumia kevätja kesäkaudeksi. Lähetystyöntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@sley.fi

32


Kari Tynkkynen

Karin työ: Seurakuntatyö kolmen seurakunnan alueel­ la sekä nuorisotyön koordinointia rovastikunnan alu­ eella. Kari on Viron työaluevastaava.

K

Viro

iitämme Ridalan seurakuntakodin kattoremontin valmistumisesta. Rukoilemme terveyttä ja voimia. Rukoilemme varjelusta liikenteessä. Kiitämme, että eräänä yönä taphtuneesta ojaanajosta selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Pyydämme siunausta uusille seurakuntaneuvostoille ja niiden työlle.

33


Tiistai

Sakari Seppälä Riikka Lautamo-Seppälä

Lapsista Virossa: Retriika Seppälät ovat siirtyneet Tallinnaan Nõmmen seurakuntaan. Teologi Riik­ ka tukee pienpiirejä sekä avustaa Nuotta- ja virolaisen Pluss-lehden yh­ teis­työtä tekemällä käännöksiä. Nuorisonohjaaja Sakari on kehit­ tä­mässä seurakunnan kristillistä kas­ va­tustyötä sekä on mukana kirkon nuorisotyön suunnittelussa ja toteu­ tuksessa. Retriika käy Tallinnan suomalais­ ta koulua.

R 34

ukoilemme siunausta työllemme Tallinnan Nõmmen seurakunnassa. Pyydämme terveyttä ja voimia perheellemme, johdatusta ja siunausta työhön, koulunkäyntiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.


Lähetyskurssi

R

Viro

Lähetyskurssi

ukoilemme apuasi, niin että voisimme lähettää mahdollisimman monia uusia lähettejä niiden pariin, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Pyydämme, että jokainen lähetyskurssilta valmistunut löytäisi paikkansa sinun lähetystyössäsi, kotimaassa tai lähetyskentällä. Kiitos, että lähetystyö on sinun työtäsi. Auta meitä luottamaan johdatukseesi kaikessa.

35


Keskiviikko

Lähetysosasto Lähetysosasto kotimaassa Rukoilemme lähetysosastolle viisautta suunnata voimavaroja kohteisiin, jotka eniten ovat tuen tarpeessa. Pyydämme oikeita ratkaisuja ja ideoita varainhankintaan lähetystyömme turvaamiseksi. Pekka Huhtinen • lähetysjohtaja Mm. yhteyksien hoitaminen ja neuvottelut työalueidemme yhteistyökirkkoihin päin. Uusien alueiden tun­nus­telu. Budjetit. Päävastuu lähetysosaston toiminnasta. Lähetysjohtaja on Sleyn johtoryhmän jäsen. puh: (09) 2513 9216 tai 0400 2785 58

36


Sinikka Ahvenainen • osastokoordinaattorin tehtävät •nimikkosopimusasioita Nimikko- ja muista lähetystyön ajankohtaisista asi­oista yhteydessä seurakuntiin ja Sleyn kotimaan työn­tekijöihin. Osaston sihteerin tehtävät. puh: (09) 2513 9233 tai 050 3484 645

Ville Auvinen (15.8. saakka Sleyn palveluksessa). • Venäjän ja Viron aluekoordinaattori • lähetyskasvatuskoordinaattori Yhteyksien ja lähettien asioiden hoitaminen kotimaan ja työalueiden välillä. Lähettienkokoukset. Vastuualueeseen kuuluu myös lähetyskasvatus kotimaassa ja oto-koulutus. puh: (09) 2513 9211 tai 0440 4567 78

Japanin-lähettien asiat ja kokoukset, yhteyksien hoitaminen Etelä-Koreaan ja Myanmariin. Lisäksi toimialueeseen kuuluu vastuu lähettikoulutuksesta. puh: (09) 2513 9241 tai 044 3464 850

Suomi

Sirkka-Liisa Huhtinen • Aasian aluekoordinaattori • lähettikoulutuskoordinaattori

37


Torstai

Tom Säilä • Afrikan aluekoordinaattori • lähetysjohtajan varamies Afrikan mantereella Kenian, Sambian ja Sudanin työn koordinoiminen. Lähettien asiat ja kokoukset. Lähetysosaston esimiehen tehtävät lähetysjohtajan poissa ollessa. puh: (09) 2513 9212 tai 045 1275 127

Liisa Räsänen • painetut materiaalit • lähetyksen verkkosivut • näyttelytoiminta Painomateriaalien suunnittelu, taitto ja tuotanto, lähetystyön verkkosivujen sisällön tuottaminen ja käytännön toteutus sekä näyttelytoiminnan koordinointi. puh: (09) 2513 9223

Lähetysosastolaisten sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@sley.fi

38


S

Suomi

leyn keskustoimistolla ollaan mukana lähe­t ystyössä monin tavoin: käsitellään lähetykseen liittyviä kirjanpidollisia ja raha-asioita, kirjoitetaan tekstejä, tiedotetaan moneen suuntaan, kokoustetaan, rukoillaan, suunnitellaan ja tehdään päätöksiä, hoidetaan rutiineja. Rukoilemme siunausta kaikkeen tähän toimintaan. Suuri joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia ahertaa ympäri Suomen. He järjestävät lähe­t ystilaisuuksia sekä tekevät työtä uusien nimikkosopimusten solmimiseksi. Pyydämme voimia ja iloa heille. Pyydämme voimia maakuntien väelle tärkeässä lähettäjän tehtävässään. Ilman tukijoukkoja lähettäminen olisi mahdotonta.

39


Mark. 14:24

40

Sley, PL 184, 00181 Helsinki puh. (09) 251 390, www.sley.fi Kuva: Liisa Räsänen

Hän sanoi: Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta.

Sleyn lähetystyön rukouskalenteri kevät-kesä 2013  
Sleyn lähetystyön rukouskalenteri kevät-kesä 2013  

Lähetystyö maailmalla tarvitsee tukeasi myös rukouksin.

Advertisement