Page 1

Nr

1na liście 7

Sławomir

Nowak

kandydat na Posła na Sejm RP www.slawomirnowak.pl


SkutecznoรŠรง i kompetencja


SkutecznoÊç i kompetencja

W ostatnich wyborach obdarzyliÊcie mnie Paƒstwo najwy˝szym poparciem w okr´gu gdaƒskim. Było to dla mnie wielkie wyró˝nienie i powa˝ne zobowiàzanie. Zobowiàzanie do prowadzenia skutecznej walki o sprawy Pomorza, które prze˝ywa najwi´kszy rozkwit od lat. Ostatnie cztery lata to wa˝ny czas dla Gdaƒska i innych miast Pomorza. Dzi´ki zgodnej i kompetentnej współpracy samorzàdów gminnych, władz regionalnych i rzàdu przodujemy w kraju pod wzgl´dem wykorzystywania Êrodków unijnych i nakładów na inwestycje. Wszystkim nam zale˝y, aby kolejne lata były czasem dalszego rozwoju infrastruktury drogowej Pomorza. Chcemy budowy kampusu sportowego i kolejnych, nowych wydziałów Uniwersytetu Gdaƒskiego. Budujemy nowe placówki kultury. B´dziemy modernizowaç szko∏y i place zabaw. Na wzór orlików b´dziemy budowaç w gminach Êwietliki – centra kultury i biblioteki dla dzieci i młodzie˝y. Konsekwentnie podnosimy standardy opieki medycznej. Wielkich wyzwaƒ jest du˝o, a ich realizacja b´dzie mo˝liwa tylko dzi´ki kontynuacji prac obecnego rzàdu. Zbli˝ajàce si´ wybory majà wyjàtkowà wag´. Zdecydujemy w nich czy Polska b´dzie w odpowiedzialnych r´kach w czasach pot´˝nego Êwiatowego kryzysu gospodarczego. Aby uchroniç przed nim nasz kraj, potrzebujemy dobrego rzàdu. To Paƒstwa głos o tym zdecyduje, a ka˝dy naprawd´ si´ liczy! Przez ostatnie cztery lata wiele uda∏o si´ zrobiç, choç du˝o jeszcze pozostaje do zrobienia. Mam ÊwiadomoÊç, ˝e nie wszystko si´ uda∏o, ale sprawy idà w dobrà stron´. Ludzie PO dysponujà odpowiednimi kompetencjami, potrafià skutecznie działaç. Jako lider pomorskiej Platformy Obywatelskiej czuj´ si´ w obowiàzku wykorzystaç ten potencjał, by dobrze pracowaç dla Was, dla regionu, dla kraju.

Sławomir Nowak Kandydat na Posła na Sejm RP Nr 1 na liÊcie 7 Szef Regionu Pomorskiego PO Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

www.slawomirnowak.pl


,, ,, ,,

Urodziłem si´ w Gdaƒsku w grudniu 1974 roku.”

Dorastałem na gdaƒskim Przymorzu. Rodzice wychowali mnie w tradycyjnych polskich, gdaƒskich wartoÊciach.”

Ukoƒczy∏em stosunki mi´dzynarodowe na Uniwersytecie Gdaƒskim i zarzàdzanie w Akademii Morskiej w Gdyni.” Manifestacja w 1988 r.

SkutecznoÊç i kompetencja


,,

SkutecznoÊç i kompetencja

Prowadziłem własnà działalnoÊç gospodarczà. Byłem tak˝e wiceprezesem Radia Gdaƒsk, a w latach 1998-2000 byłem doradcà Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza.”

denckim cu Prezy à w Pa∏a k c n e d rezy Z Parà P

KPRP) amiƒski (fot. Ł. K

Natalia i Julek

,,

Moja ˝ona Monika jest lekarzem stomatologiem. Mamy dwoje wspaniałych dzieci – Natalk´ (11 lat) i Juliana (4 lata ).”

Rodzina w komplecie, Kaszuby 2010 r.

www.slawomirnowak.pl


Z Prezydentem Gdaƒska Pawłem Adamowiczem i Marszałkiem Województwa Mieczysławem Strukiem, 2011 r. (fot. kfp.pl)

,,

Zaanga˝owanie i wsparcie dla gdaƒskich spraw ze strony Sławomira Nowaka dla mnie, jako Prezydenta Gdaƒska, jest bardzo potrzebne. Razem zrobimy wi´cej dla Gdaƒska.”

.pl) (fot. kfp

Paweł Adamowicz Prezydent Gdaƒska

amwaje Nowe tr

Budow a nowe go w´z ła

Karcze mki (po łàczenie trasy

www.slawomirnowak.pl

W-Z z o bwodn icà) (f ot. kfp.p l)


,,

Dzi´ki dobrej współpracy z Ministrem Sławomirem Nowakiem skuteczniej udaje si´ rozwijaç Pomorze. Jego pomoc w naszych projektach jest bardzo wa˝na.”

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

m lotnisku ójmiejski ał´sy) inala na tr rm te o Lecha W . g ie im sk drug go Gdaƒ Budowa ze ic tn Lo s. Portu (Mat. pra

,,

Zbudujemy nowà kolej metropolitalnà z Gdaƒska do lotniska i na Kaszuby.”

,,

Kolej metropolitalna

(Mat. pras. PKM S.A.)

Dokoƒczymy inwestycje drogowe (trasa Słowackiego, trasa Sucharskiego, tunel pod martwà Wisłà i autostrada A-1). Zmodernizujemy tras´ S-6 z Trójmiasta do Słupska i dokoƒczymy S-7 z Gdaƒska do Warszawy. Zaplanujemy nowe obwodnice Malborka i KoÊcierzyny oraz innych miast powiatowych.”

(fot. kfp.pl) 1 Autostrada A-

www.facebook.com/slawomir.nowak2


,,

Rozpoczniemy prac´ nad nowym kampusem sportowym i kolejnymi wydziałami Uniwersytetu Gdaƒskiego.”

Wizualizacja budy nku Neofilologii UG (Mat. pras. UG/pr oj. Wolski & Partn ers Architekci)

,,

Zbudujemy Êwietliki – nowoczesne centra kultury i biblioteki dla dzieci i młodzie˝y.”

,,

Dokoƒczymy budow´ nowych placówek kultury, m.in. Muzeum II Wojny Âwiatowej i Teatru Szekspirowskiego.”

lizacja u (Wizua ej Gdaƒsk tow w j ia e w w  to Âwia Wojny II Wojny uzeum II .) Muzeum na za zgodà M .o o z t Sp. nio udost´p . Studio Kwadra sku w Gdaƒ

,,

B´dziemy dalej modernizowaç szkoły, place zabaw i przedszkola.”

Powstało blisko 150 boisk w ramach programu Orlik 2012

www.slawomirnowak.pl


Dbam o nasze – pomorskie sprawy

,, ,, ,,

(fot. kfp.pl)

Gdaƒsku PGE Arena w

Na Pomorzu zbudujemy nowoczesne centrum nauki na wzór Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.”

Centrum Medy cyny

Inwazyjnej

(fot. kfp.pl)

Trzeba rozwijaç uniwersytety trzeciego wieku i aktywizowaç seniorów.”

Dokoƒczymy budow´ obwodnicy południowej Gdaƒska i mostu ko∏o Kwidzyna. Rozpoczniemy prace nad nowà, zachodnià Obwodnicà Trójmiasta.”

Most przez Wisł´ koło Kwidzyna

(Mat. pras. GDDKiA/Tansprojekt Gdaƒski)

iowa ołudn nica p d o w Ob

ska Gdaƒ

fp.pl) (fot. k

www.facebook.com/slawomir.nowak2


,,

Byłem posłem IV, V, VI kadencji Sejmu RP, członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych.”

,,

Po wyborach prezydenckich w 2010 roku objàłem funkcj´ ministra odpowiedzialnego za współprac´ z rzàdem i parlamentem w kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego.”

r. jm 2011 skim, Se omorow K m e w ronis∏a entem B ) Z Prezyd ski KPRP ƒ zi d ´ rz (fot. W. G

,,

Wspó∏tworzy∏em Platform´ Obywatelskà w 2001 roku. Prowadzi∏em dwie jej zwyci´skie kampanie w 2007 i 2010 roku.”

1 r. Parlament Europejski, 201

www.slawomirnowak.pl

(fot. P. Mol´cki KPRP)


,, ,,

Od 2010 roku jestem szefem regionu pomorskiego Platformy Obywatelskiej.”

By∏em szefem Gabinetu Politycz nego Premiera Donalda Tuska i ministrem w Jego kancelarii.”

.pl) (fot. kfp 11 r. latte, 20 Westerp

Z Premierem Donaldem Tuskiem, 2009 r.

(fot. R. Kwiatek CIR)

www.facebook.com/slawomir.nowak2


(fot. kfp.p l)

W gabinecie Prezydenta RP z Premierem Donaldem Tuskiem

www.slawomirnowak.pl

(fot. W. Grz´dziƒski KPRP)


,,

Nadchodzàce wybory b´dà bardzo wa˝ne dla Gdaƒska, Pomorza i Polski. Jest szansa na kontynuacj´ modernizacji i na dalszy rozwój. Potrzebujemy jednak màdrego rzàdu, który dzi´ki kompetencji i odpowiedzialnoÊci b´dzie dalej rozwa˝nie prowadził polskie sprawy. Wiele pozostaje do zrobienia...”


SkutecznoÊç i kompetencja

Z abp. Tade uszem Goc ∏owskim

(fot. M. Kos ycarz)

Na budowie... z Pre zydentem Pawłem Adamowiczem i Marsza∏kiem Mie czysławem Struki em (fot. kfp.pl)

em Kozłowskim Z Ewà Kopacz i Jan

wskà omoro Annà K ntowà e d y z Z Pre

P) ki KPR Kamiƒs (fot. Ł.

(fot. J. Pink as

/ www.gdan sk.pl)

Sopo t, 201 1 r. (fot. kfp.p l)

(fot. kfp.pl)


(fot. W. Grz´dziƒski KPRP)

Z Adamem Ma∏yszem

PRP) ski K Kamiƒ . Ł t. (fo 0 r. , 201 bamà iem O k c ra a SA B tem U zyden Z Pre

ajdà ejem W RP) Z Andrz rz´dziƒski KP G . (fot. W

Z Wis∏a wà Szy mborskà

Z Prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem

(fot. Ł. Kamiƒski KPRP)

Zakopan e, (fot. W. G 2011 r. rz´dziƒs ki KPRP )

zkiem ym Bu Z Jerz

kiej J.M.Barroso Z przew. Komisji Europejs CIR) i iƒsk Rog G. (fot.

Na budowie stadionu w Gdaƒsku, 2010 r.

(fot. M. Kosycarz)

Z Pre zyden tem R osji D . Mied w (fot Ł . Kam iediewem iƒski KPRP )

Z Kanclerz RF N Angelà Me rkel

(fot. R. Kwiatek

www.slawomirnowak.pl | www.facebook.com/slawomir.nowak2

CIR)


Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Senatu

Andrzej

Bogdan

Borusewicz Grzyb Okr´g 66 powiat gdaƒski powiat starogardzki

Okr´g 65 m. Gdaƒsk m. Sopot

Leszek

Czarnobaj Okr´g 67 powiat kwidzyƒski powiat malborski powiat nowodworski powiat sztumski

www.slawomirnowak.pl www.facebook.com/slawomir.nowak2 SkutecznoÊç i kompetencja

gggggggggggggg  

ggggggggggggggggggg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you