Page 1

M A GN IF I CA T KANTÁTA PR O DV Ě SCHOLY , 25 HUDEBNÍKŮ A LITU RGICKÝ PROS TOR

SLAVOMÍ R H OŘÍNKA


M A GN I F I C A T K AN T ÁTA P R O D VĚ S CHO L Y, 2 5 H U D EB NÍ K Ů A LIT U RGI CKÝ P ROSTOR

M A GN I F I C A T A C AN T ATA F OR T W O S C HO L A S , 2 5 M U S I CI A NS A ND L I TUR G ICAL SP ACE

(2011–2012) P ARTITU RA / S CO RE

SLAVOMÍR HOŘÍNKA T RIG A 2012 U NO FFI CI A L R EL EA S E


Tat o s kla d ba vznikla na objednĂĄvku Orchest ru B erg za p od po ry Ma rti n y a Ra d va n a Ba h b o u h o vĂ˝ ch. Th is comp os iti on was commissioned by Berg Orc hes tr a w ith the s upp o rt o f Ma rti n a a n d Ra d va n Ba h bo uh .


Tato kompozice vznikla pro projekt Orchestru Berg nazvaný Marianum (Sl.Hořínka: Litaniae Lauretanae, Magnificat, Arvo Pärt: Stabat Mater). Je tak naplněním mého snu uskutečnit koncert současné hudby k poctě Panně Marii. Originálně je určena pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Součástí provedení této skladby v liturgickém prostoru je objekt z vrstveného papíru (ca 6x11m) od Magdaleny Bartákové zavěšený v kopuli chrámu. Ten je prosvěcován světlem zapadajícího slunce a v průběhu večera je využit také jako pojekční plocha pro stínohru. Marianum je projekt komponovaný jako celek, navíc propojený decentními scénickými prvky inspirovanými v liturgii, a proto pro uvedení v jiném prostoru a kontextu je nutné všechny aspekty znovu promyslet. Prostor kostela je rozdělen na 12 oblastí, ve kterých se pohybují hudebníci tak, jak je patrné z nákresů a pokynů v partituře. Jednotlivé ansámbly by si měly stanovit vedoucího hráče, podle kterého mohou hrát v případě, že nevidí na dirigenta. V některých případech hrají zcela sami. V místech označených unisono (U) je na zpěvácích, aby je vyřešili dle svých individuálních možností. V částech VI. a VII. se předpokládá, že si zpěváci mezi sebou domluví individuální nádechy. Všechny části skladby na sebe plynule navazují bez jakéhokoliv přerušení či pauzy. Rozdělení na 12 částí nechť je chápáno jako strukturální pomůcka pro orientaci.

This composition was created for the Berg Orchestra project entitled Marianum (Slavomír Hořínka: Litaniae Lauretanae, Magnificat; Arvo Pärt: Stabat Mater). It is the fulfillment of a dream of mine to bring about a concert of contemporary music in honour of the Virgin Mary. In an original fashion, it is intended for the Roman Catholic St. Salvator Church in Prague. The performance of the composition in the liturgical space includes an object by Magdalena Bartáková made from laminated paper (c. 6x11m) and suspended in the dome of the church. It is lit up by the setting sun and in the course of the evening is also used as a projection screen for a shadow play. The Marianum project has been put together as a whole linked by discreet scenic elements inspired by the liturgy; therefore, putting it on in a different space and context requires the rethinking of all aspects. The church is divided into 12 parts in which the musicians move according to the diagrams and instructions included in the score. Individual ensembles should select a lead player who they can follow if they are unable to see the conductor. In some cases they play entirely alone. In sections marked unison (U) it will be up to the singers themselves to deal with them according to their individual options. It is expected that the singers in parts VI and VII will agree among themselves on individual breathing. All parts of the composition flow into the next without any interruption or pauses. The division into 12 parts can be understood as a structural aid to orientation.


Ensembles: Wind Quintett Flute Oboe Clarinet in B♭ Bassoon Horn in F Brass Quintett 2 Trompets in C 3 Trombones (3rd bass) 3 Percussion players Tam-Tam (very large) Bass Drum (very large) 6 Gongs on separate stands (G, g, a, c, e', f' ) 2 Tubular Bells on separate stands (f, h) 1 Crotal (cis''') Glockenspiel 2 pairs of Claves 1 Suspended Cymbal (large Ride, rich in high harmonics range) Female Schola (6 singers) Male Schola (6 singers) 12 Strings 6 Violins 3 Violas 2 Violoncellos 1 Contrabass

Notes = Quarter–tones (1/4↑, 3/4↑, 1/4↓, 3/4↓)

= Senza metro (accidentals apply to the notes they precede only)

The tenuto should be interpreted in order to sound almost legato. The slur does not shorten the length of the second (last) note. The glissando applies for the entire length of the rhythmical value. Right poit of timeline at the end of system is identical with the timeline begining at the following system. Number indicates lenght of the following section. Durations of sections are approximate. Scholae should sing freely and fluently.

DURATION ca 40 min.


Places of performance in Roman Catholic St. Salvator Church in Prague

7A

7B

11A

11B

Ref.

Meo.

6A

5A

6

4A

10A

6B

5B

10B

4B

3A

3B Dir.

2C

ca 57 m

2E

2

9A

9B

2D

2A

2B

8C

8A

1

8B

ca 19 m

Ground floor

Galleries

Day light

Meo. = overhead projector = spotlight

12

“canvas” made of torn paper strips ca 20 m

Ref.

Ref.

visual composition ca 6 x 11 m by Magdalena Bartáková

Meo.

Dome (cross-section)


Possition of percussion

T. Bell - f Claves

Bass Drum Glockenspiel

T. Bell - h Claves

Gong - e’

Gong - f ’

Gong - G Susp. Cymbal

Gong - c’

Gong - a

Gong - g

Tam-Tam

Ground floor

Galleries

Crotal cis’’’

Dome (cross-section)


Initial possition of musicians

Per. 3

Cb,

6 Vn. Dir.

3 Vl., 2Vc.

Fl.

Cl.

Per. 2

Hn.

Bs.

Ob.

Tr. 1 Per. 1

Sch. F

Ground floor

Tr. 2 3 Tn. Sch. M

Galleries

Dome (cross-section)


Objekt Ma gdal eny Bartá kov é zavěše ný v kop uli kost el a Nejsvět ě jší ho Salvátora v Praz e. Obj ect by Mag dal ena Bartáková s usp ended in the dome of St. Salvator Churc h i n Prague. Pho to: Marti n Stan ěk, 2012


Cast in I.

Per. 3

Per. 2

Per. 1

Ground floor

Galleries

Dome


Magnificat kantáta pro dvě scholy, 25 hudebníků a liturgický prostor cantata for two scholas, 25 musicians and liturgical space

I. Slavomír Hořínka (*1980)

Percussionist comes discreetly to the Bass Drum and starts to play very intimately.

3

Duration in sec.

Percussion 1

ãS

Percussion 2

ãS

11

2

11

5

11

Bass Drum

ã CC C C C ! sempre, lasciar sonare, non crescendo! S

Percussion 3

CC C

CC C C C C C

ª

7

11

2

A 5

11

Percussionist comes discreetly to the Tam–Tam and on sign from Bass Drum player starts to play inaudibly

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã CC C C C C C C C C C

VI= 11

Tam–Tam

Cæ Øp

CC C

poco a poco crescendo

CC C C C C C

ª

ª

3

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã CC C C

11

B 7

7

5

=DE 7

2

Ø

C

CC C C C C C C C C C

CC C C C C C

CC C

ª

ª

7

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã

© TRIGA, Praha 2012

3

CC C C C

7

VI= 2

7

CC C

TR 0124

7

7

CC C C C C C C C C C All rights reserved Printed in the Czech Republic


13 C 5

5

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã CC C C C C

=DE 2

5

3

5

5

5

ppp

C

CC C

CC C C

C

CCC C C C C

ª

ª

7

5

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã CCC C C C C C C C

D 3

3

2

3

5

3

2

pp

C

CC C C

C

CC C

CC C C C C

C

CC C

ª

ª E 2

Per. 1

ã p

Per. 2

ã

Per. 3

ã

E–I: Individual players come discreetly to their places. Conductor comes the last.

3

CC C C

2

5

C

2

CC C C C C

VI= 2

C

F 2

3

C C C

1

CC C C

C

=DE 2

C C C

1

5

1

CC C C C C

ª

C ª

G 7

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã C C C C C C C C

5

3

2

H 37

P poco a poco crescendo

C

C

C

C C C C C

C

C

CC C C

ª

C

C C C

C æ ! poco a poco crescendo

ª I 5

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

ã

f

ƒ lasciar sonare

C æp

ƒ lasciar sonare

f

ƒ lasciar sonare

Susp. Cymbal – always soft sticks

TR 0124


Cast in II.

6 Vn.

Cb, Dir.

3 Vl., 2 Vc.

Tr. 1

Ground floor

3 Tn., Tr. 2

Galleries

Dome


15

II. 5

Duration in sec.

Trumpet in C 1

&S

Trumpet in C 2

&S

5

C ƒ sempre

CC

3

2

C#CC

CC

C#C

CCC

ƒ sempre C

?S

Trombone 1

4

2

3

C C#C

CC C

C#CC

CC

CC J

C

?S

Trombone 2

?S

Trombone 3

Violin 1–3

&S

Violin 4–6

&S BS

3 Violas

?S

2 Violoncellos

tS

Contrabass

ª

A 3

4

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

C

C. C.

C

?

Vn. 4–6

&

Cb.

#CC C#C C

?

&

2 Vc.

C. C J

?

Vn. 1–3

3 Vl.

C

2

A

B ? t

TR 0124

3

2 . C. C. C C

C C #C C C C C C # C C#C#C C C ƒ f p

C #C C #C C C C C# C f ƒ


16 2

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

& &

f

C

C

C

3

.

. . C # C C C # C #C C # C C C C CbC C C. C C ƒ

C #C C #C #C #C C C C C C#C # C C C C C # C C ƒ

C p

f

. . C. C # C C. # C. C

&

? t

ª

B 2

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Vn. 1–3

Vn. 4–6

3 Vl.

2 Vc.

Cb.

ƒ

B

ª

Tr. 1

p

. C. bC C. C.

?

Vn. 4–6

Cb.

p

bC

3

?

&

2 Vc.

C# C C CC

C

3

?

Vn. 1–3

3 Vl.

3

&

2

2

. C C. C

C . . C C. C C

&

3

2

3

C 3

. CC J

p

. CC J

?

CC ƒ

? ? &

2

B

C

CCCC o ø

&

CCCC o ø

B ? t

TR 0124

ƒ ƒ

#C

CCCC f C C C

C CC

C C #C C C C C# C F

F


17 D 3

2

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Vn. 1–3

Vn. 4–6

3 Vl.

C. . C & C #C #C C C C C f

&

f

?

CC ƒ

? &

CC C #C C

3

C bC

p C #C C C

C C C #C C C # C #C

F

F

E

CCCC o ø

&

CCCC o ø

B CCo

E 3

C #C C f p C C C #C CC ƒ -, # C C # C- C- C- C- C- # CC F f

D

ƒ ƒ

ƒ

C ? C

ƒ

ø

Cb.

2

C #C C #C C C C C. # C. . C C#C C C #C C C C C f F

p C #C C C

CCC f

p C- # C- C- C- C- C- , ? #C C

ø

2 Vc.

2

t

ª

ª

F 3

3

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

.

C. b C C. C. C & C C#C C C C f

&

b C- C- C- C- # C- , C ?

? &

Vn. 4–6

&

3 Vl.

ø

2 Vc.

C ? C

ø

Cb.

t

2

C #C C #C #C #C C C C . C. . . C C # C # C C C # C C C C C # C C# C. C F f

C-

p

# C-

# C-

p #C C C C# C C C f

p

C f

p

F

B CCo

2

C

C #C C C C CC ƒ

?

Vn. 1–3

3

ƒ ƒ

TR 0124

.

C C.bC C. C. C # C C C C# C f


18 2

Tr. 1

& C C #C C C C

Tr. 2

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Vn. 1–3

Vn. 4–6

3 Vl.

2 Vc.

Cb.

G 3

4

C. # C. C. C

2

p , C C- C- C- # C- C- C- C-

?

F

?

C- # C-

# C-

C #C C C ƒ C ƒ

C C #C C ƒ

#C C C #C C CC

C C #C C

C CC C #C C C

#C C CC

#C C CC

CC

C #C C C

#C C CC

CC #C C CC

CC

C C-

C-

C- C-

C-

C- C- C-

C-

C-

C-

C-

G

&

CCCC o

&

CCCC o

ƒ

ø

B

CCCC o

ƒ

ø

CCCC o

ƒ

ø

CCo

ƒ

ø

?

ƒ

ø

CC

t

CCo

ƒ

ø

CC

ƒ

ø

ƒ

ø

ª

4

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 2

Tn. 3

Vn. 1–3

Vn. 4–6

3 Vl.

2 Vc.

Cb.

CC

C

ª

Tn. 1

#C C

C

CC

C- C- Cƒ

C CC

#C C C

C

C ƒ

?

5

?

3

C

C C #C C C C #C C C C #C C C

CC C #C C

CC

? ?

C

C

CC

CC C- C- C- C-

3

C-

C-

#C C C # C C #C C C

C C#C C #C C

CC C #C C C-

C-

#C

C #C C C C C-

C-

? t

Ï

go to 8C

Ï

go to 8C

Ï

go to 8C

Ï

go to 8C

Ï

C

H

& CCCC o p senza cresc. & CCCC o p senza cresc. B

7 go to 11A

C C #C C C C

CC C #C C

H 11

CCo

ƒ

CCo p con CC sord.

ƒ

p

con sord.

ø

CC ø

C f TR 0124

Ï


Cast in III.

Dir.

1 Vl., 2Vc.

Fl.

Cl.

Bs.

Hn.

Ob.

Tr. 2 3 Tn.

Sch. F

Ground floor

Sch. M

Galleries

Dome (cross-section)


20

III. 3

Duration in sec.

Flute

&S

Oboe

&S

Clarinet in B b

&S

Bassoon

&S

Trumpet in C 2

&S

Female Schola

Male Schola

5

3

4

2

5

?S

Horn in F

3 Trombones

2

con sord.

C p CCcon sord. C p

?S &S

solo

p C C C C C C C H Ma

?S

-

gni

-

fi

-

tutti – unisono U

cat

C p CC C p

p C C C C C C H a

-

ni - ma me

-

P C C C C C C C H

a

a

-

ni - ma me

-

a

con sord.

Viola 1

B S CC CC CC -o -o -o P !

CC CC CC P !

?S C C C C- C- CP ! con sord.

2 Violoncellos

1

Fl.

CC CC CC P !

5

2

A 11

3

B 3

& colour alternation

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Tr. 2

3 Tn.

F.

M.

1 2

2 Vc.

1

2

1

CC C C C F

, C C C- # CCC C C C p F 1 2

1

2

C !

1

C

p

? &

C !

& ? p C C C C C C C H

&

pC ? CC C B

2

C ! C !

hm

Vl. 1

ª

ma

-

gni

-

fi

-

cat

C ! CC C !

F F

F C H C C C C Do

m

-

mi

-

F

num

a

A

B

CC CC CC F p

?

CC CC CC F p TR 0124


21 2

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Tr. 2

3 Tn.

F.

M.

Vl. 1

2 Vc.

7

3

7

1

7

4

? & & C p ? CC C p

p C C C C C #C C C C #C #H

&

ma

?

-

gni

-

fi

-

P C C C H

cat

ma

-

F C H

C C C C C C C C H -

-

C ! CC C !

PC CC C

gni - fi - cat

?

F

C C C C C C C C C C C C C C C #C C

a

-

ni

-

ma me

-

a

hm

B

F

Do

-

mi

m

CC CC CC F p

F

CC CC CC F p

F ª

C 11

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 2

3 Tn.

F.

M.

Vl. 1

2 Vc.

D 2

& & # C #C # C # C # C 1

Ob.

-

a

ª

Fl.

F

&

2

f

1

2

1

, C C C- C- - #C #C # C # C # C CC 1 2

p P

f

1

2

1

5

2

C p gliss.

C P

p

C p C p

? &

C p

& ?

f # H & ? B

5

p C C C C C C #C C C H

- num

C

ma

D

?

TR 0124

-

gni

-

fi

-

cat

C ! CC C !

P C C C C C C C C H -

a

-

ni - ma me

-

a


22 1

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Tr. 2

3 Tn.

F.

M.

Vl. 1

2 Vc.

5

1

E 11

3

2

1

CC C C P

1

2

1

C

p

,

C-

# C-

C C C- # C- C C C C C C Cf 1 2

&

ø

?

p C

&

pC ? CC C B

ø

C

a

C -

C

C

ni - ma

C

C

H

me

-

a

go to 10B

! C C Do

C -

C

C

mi

-

H num ø

hm

E

?

ª

1 2

Bs.

5

&

7

3

4

&

Vl. 1

2 Vc.

1

p # C #C # C # C # C # C # C P 1

?

Tr. 2

M.

2

colour alternation

&

&

F.

1

& CC C C C F

Hn.

3 Tn.

P

go to 11B

colour alternation

Cl.

1

&

F 3

Ob.

2

?

ª

Fl.

1

2

1

2

1

2

1

!

colour alternation 1 2

#C

p

F

? & H ? B

1

2

1

CC C C C

F

?

TR 0124

C- C- # C

F

C C- C- # C- C # C P

p !


Cast in IV.

Cb,

6 Vn. Dir.

3 Vl., 2 Vc.

Fl.

Bs.

Sch. F

Per. 2

Hn.

Sch. M

Cl.

Ob.

Sch. F

Ground floor

Sch. M

Galleries

Dome (cross-section)


24

IV. A 5

Duration in sec.

Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Percussion 2

3

3

∞

change to gong e'

&S

change to gong g

&S

change to gong f '

&S ?S

1 2

F

change to gong c'

&S ?S &S

Female Schola

&S VS Male Schola

?S

Violin 1

&S

Violin 2

&S

Violin 4

&S

Violin 5

&S

Viola 1

Viola 2

Viola 3

Violoncello 1

Violoncello 2

Contrabass

1

2

1

CCC C C

A–C walk to 9B

P

H

C C C H C C

Et

e

-

xul - ta

-

vit

,

C C C H C C

H spi

-

ri

-

tus me

-

, C C C C C C C C C C C C C C C C C H

us

A

BS BS &S ?S ?S tS

TR 0124

in

De

-

o

sa

-

lu

-

ta

-

ri

me

-

o.


25 B

∞

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Per. 2

?

change to gong a

p

& ?

& F.

& P V H M.

Qui

C C C C C H -

a

res

pe

-

xit

,

C C C C C H

H hu

-

mi

-

li - ta

-

, C

tem

an

? B

Vn. 1

&

Vn. 2

&

Vn. 4

&

Vn. 5

&

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

B B & ? ? t TR 0124

C C C C C C C C C C C C C -

cil

-

lae

an

-

cil

-

lae

U C C C H su

-

ae

,


26 C 5

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Per. 2

5

∞

? & ?

Gong

C F

& F.

& F V H M.

Et

?

C C C C C H e

-

xul - ta

-

vit

F H

C C C H C C

Et

e

-

xul - ta

-

vit

H spi

-

H spi

-

C C C C C H

C C C C C C C C C C C C C C C C C H

ri

in

-

tus

me

-

us

&

Vn. 2

&

Vn. 4

&

Vn. 5

&

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

o

sa

-

lu

-

ta

-

ri

me

-

o.

C C C C C C C C C C C C C C C C C H

ri

in

-

tus

me

-

us

senza sord.

Vl. 1

-

C C C H C C

C Vn. 1

De

B CC CC CC -o -o -o P B & ? ? t

TR 0124

De

-

o

sa

-

lu

-

ta

-

ri

me

-

o.


27

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Per. 2

D 5

5

C F

C F

∞

? & ?

& F.

& V H M.

Qui

?

C -

C

a

C H Qui

C

C

C

H H

res

pe

-

xit

C

C

H

C

a

res

pe

-

C

mi

-

C

C -

hu

C

H -

xit

hu

C

C

li - ta

C

C

H

C

C

C

C -

tem

an

-

cil

C

H

C

C

C

-

tem

an

-

cil

&

Vn. 2

&

Vn. 4

&

Vn. 5

&

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

B CC CC CC

C -

C

lae

C

C

C

C

C

C

an

C

C

C -

cil

C

C

C C C C C C C -

lae

su

-

C C C C C C C

C -

mi

-

li - ta

D Vn. 1

C

CC CC CC

B & ? ? t

TR 0124

-

lae

an

-

cil

-

lae

su

-


28 3

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Per. 2

2

E 5

3

? & ? E–G walk to 9A

P H C C bC C C C C bC C C bC C H

&

Et

F.

e

& V H M.

- ae.

? H - ae.

E Vn. 1

&

Vn. 2

&

Vn. 4

&

Vn. 5

&

Vl. 1

Vl. 2

B B

o o Co Co Co C Co Co Co Co o o C C Co o o Co C C C o & C f senza sord. sul III

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

!

?

senza sord.

OC C OC C F C

C

OC C

p

p

? t

TR 0124

-

xul

-

ta

-

vit

C bC C C bC C C bC bC C H spi

-

ri

-

tus

me

-

us


29 F 3

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Per. 2

∞

? & ?

& F.

C in

C De

C bC

C -

-

C

C

C

-

o

C C bC sa

C -

C lu

C bC -

ta

C

C

C

-

ri

me

C H -

o.

P C C bC C bC bC C C bC C C C H

&

Qui

V M.

? F

Vn. 1

&

Vn. 2

&

Vn. 4

&

Vn. 5

&

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

B B &

B

? ? t

TR 0124

CO C CO C F C

C

CO C

p

-

a

res

-

pe

-

xit


30 G

h = 60

Fl.

&

45

"

32

Ob.

&

45

"

32

Cl.

&

45

"

32

?

45

"

32

&

45

"

32

?

45 w f

Bs.

Hn.

Per. 2

32

& F.

& C bC C bC C C bC C C bC H hu

-

mi

-

li

-

ta

-

tem

U C C C C bC C C bC C C C C bC C C bC C C C C H an

-

ci

-

tae

an

V M.

-

ci

-

lae

su

-

ae.

f 54 ˙

œ

f 45 ˙

œ

Et

?

e

Et

Cb.

-

&

45

"

32

&

45

"

32

B

45 œœ- œœ- œœ ww P sempre

Vn. 5

Vc. 2

xul

32

32

Vn. 4

Vc. 1

h = 60

-

œ

"

&

Vl. 3

e

-

45

Vn. 2

Vl. 2

œ

xul

32

3 2

&

5 4

-

œ

"

Vn. 1

Vl. 1

G

œ

32

3

45 œœ- œœ- œœ ww P sempre

32

3

B

5 4 œœ- œœ- œœ ww P sempre

3 2

3

B

senza sord., ricochet, open strings

?

5 4 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß lasciar sonare 5

Ó

senza sord., ricochet, open strings

?

5 4 œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. Œ ß lasciar sonare 5

t

5 4 w f TR 0124

Ó

Œ

3 2

Œ

3 2 3 2


31

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Per. 2

& 32

"

Gong

& 32

"

Gong

& 32

"

Gong

"

Gong

& 32

"

Gong

? 32

"

? 32

3''– 5''

C p 3''– 5''

C p

3''– 5''

C p

3''– 5''

p

3''– 5''

C p 45 w f

32 F H

&

M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 4

Vn. 5

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

? 32

C C bC e

F H

-

vit

œ

œ

˙

- ta

-

vit

Ó

5 4 ˙

spi

Ó

-

45 ˙

spi

-

-

e

-

-

-

xul

-

ta

-

-

xul

-

ta

œ

-

us

32 œ

œ

F ˙

-

us

tus

œ

œ

œ

-

tus

-

me

me

H vit

C bC bC C C bC C C C F ˙

-

ri

C C bC C C bC C

œ

œ

ri

C

3 œ 2

œ

45 w F

"

C

C C bC

Et

- ta

independently, continue regularly

fffffffffffffffffffffffffffffffffff

Et

œ

independently, continue regularly

fffffffffffffffffffffffffffffffffff

in the same speed like before

˙

independently, continue regularly

fffffffffffffffffffffffffffffffffff

C

F.

œ

independently, continue regularly

fffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

3 V2

independently, continue regularly

fffffffffffffffffffffffffffffffffff

-

H vit

Ó

32

C bC C C bC C spi

-

-

tus

me -

C bC C bC C C bC C C bC

spi

P 5 4 ˙

-

qui

Ó

ri

C bC bC C

ri

-

P 54 ˙ qui

-

-

tus

me -

œ

œ

œ

œ

a

a

œ

res

-

œ res

-

3 2 32

& 32

"

45

"

32

"

45

"

32

3 &2

"

5 4

"

3 2

"

5 4

"

3 2

& 32

"

45

"

32

"

45

"

32

& 32

"

45

"

32

"

45

"

32

B 32

ww . .

45 œœ œœ œœ ww

32 w . w.

45 œœ œœ œœ ww

32

B 32

ww . .

45 œœ œœ œœ ww

32 w . w.

45 œœ œœ œœ ww

32

ww . .

5 4 œœ œœ œœ ww

3 w. 2 w.

5 4 œœ œœ œœ ww

3 2

B 32

3

3

3

? 32

"

? 32

"

t3 2

"

45 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

45 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

3

3

3

Ó

Œ

32

"

Ó

Œ

32

"

3 2

"

5 4 w f

TR 0124

45 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

45 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

5 4 w F

Ó

Œ

32

Ó

Œ

32 3 2


32

H

Fl.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Ob.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Cl.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

?

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Bs.

Hn.

Per. 2

? 32 &

F.

& V 32 M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 4

Vn. 5

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

? 32

45 w P

"

C C C C bC C C

H - us

in

-

-

C C

-

o

- us

in

œ

˙

- pe

-

xit

œ

œ

˙

- pe

-

xit

De

-

-

Ó

-

o

C sa

45 ˙

hu

Ó

C bC sa

C C C C bC C C bC C

H œ

De

32

-

45 ˙

hu

-

C -

C

C bC

C

C bC C

lu

-

ta

œ

mi

œ

mi

ta

œ

œ

œ

œ

-

li

-

-

C C bC

lu

li

-

-

-

45 w p

"

C

C

ri

me

C

C

ri

me

32 œ

ta

32 œ

ta

C

H

-

o.

C

H

-

o.

œ

˙

-

tem

œ

˙

-

tem

32

C C bC C C C Qui

-

a

res

C C bC C bC bC Qui

Ó

-

œ

45 ˙

œ

"

45

"

32

"

& 32

"

45

"

32

& 32

"

45

"

& 32

"

45

"

œ

e

et

& 32

res

45 ˙

et

Ó

a

e

H

C bC -

pe -

C

C -

pe -

œ

-

xul

œ

œ

-

xul

-

-

32 32

45

"

32

"

45

"

32

32

"

45

"

32

32

"

45

"

32

B 32

ww . .

45 œœ œœ œœ ww

32 w . w.

45 œœ œœ œœ ww

32

B 32

ww . .

45 œœ œœ œœ ww

32 w . w.

45 œœ œœ œœ ww

32

B 32

ww . .

5 4 œœ œœ œœ ww

3 w. 2 w.

5 4 œœ œœ œœ ww

3 2

3

3

3

? 32

"

?3 2

"

t 32

"

45 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

5 4 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

3

3

3

Ó

Œ

32

"

Ó

Œ

3 2

"

32

"

45 w P

TR 0124

45 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

5 4 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

45 w p

Ó

Œ

32

Ó

Œ

3 2 32


33

Fl.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Ob.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Cl.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

?

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Bs.

Hn.

Per. 2

? 32 &

F.

& V 32 M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 4

Vn. 5

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

? 32

45

"

C -

C bC -

bC -

C -

C

xit

C

C

-

C bC

H

-

hu

xit

œ

œ

˙

- ta

-

vit

œ

œ

˙

- ta

-

vit

hu

Ó

C bC

C -

C bC

H

mi

C bC -

45 ˙ 45 ˙

spi

C

-

li

C

C

mi

spi

Ó

32

"

-

bC

C -

bC

li

-

-

œ

ri

œ œ

-

œ

-

ri

-

bC

H

C

C

C

ta

-

tem

an

-

cil

C

C

C

an

-

cil

C bC

C

45

"

ta

H

-

tem

œ

32 œ

œ

˙

-

us

œ

32 œ

œ

˙

-

us

tus

tus

me

me

C

Ó

C

bC

-

-

C

C

-

C

bC

C

C

-

lae

-

-

45 ˙ 45 ˙

qui

C

lae

-

-

C bC an

C bC

C

qui

Ó

32

"

C

C -

C

C

an

-

œ

œ

œ

œ

œ

a

a

res

-

œ res

-

32 32

3 &2

"

5 4

"

3 2

"

5 4

"

3 2

& 32

"

45

"

32

"

45

"

32

& 32

"

45

"

32

"

45

"

32

& 32

"

45

"

32

"

45

"

32

B 32

ww . .

45 œœ œœ œœ ww

32 w . w.

45 œœ œœ œœ ww

32

B 32

ww . .

45 œœ œœ œœ ww

32 w . w.

45 œœ œœ œœ ww

32

B 32

ww . .

5 4 œœ œœ œœ ww

3 w. 2 w.

5 4 œœ œœ œœ ww

3 2

?3 2

3

3

3

"

?3 2

"

t3 2

"

5 4 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

5 4 œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. Œ ß 5

Ó Ó

3

3

3

Œ

3 2

Œ

3 2

"

3 2

"

5 4 w p

TR 0124

"

5 4 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ..... ß 5

5 4 œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. Œ ß 5

5 4

Ó

Œ

3 2

Ó

Œ

3 2

"

3 2


34

I Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

?

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

lasciar sonare

lasciar sonare

lasciar sonare

lasciar sonare

Hn.

Per. 2

&

lasciar sonare

? 32 &

F.

& V 32 M.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

? 32

45

"

C C bC - cil

-

lae

-

lae

su

œ

œ

p ˙

- pe

-

xit

œ

œ

p ˙

- pe

-

xit

su

-

Vn. 2

Vn. 4

Vn. 5

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

Cb.

3 &2

"

& 32

"

& 32

"

& 32

"

B 32 B 32 B 32

"

45

"

32

"

ae.

C H -

ae.

Ó

45

"

32

"

45

"

32

"

Ó

45

"

32

"

45

"

32

"

I Vn. 1

32

C bC C C C H

bC C C bC C C C - cil

"

5 wo 4 F

œo

45 wo F o 45 w F 45 wo F

ww . .

?3 2

"

?3 2 t3 2

5 3 4 œœœw F

32 w .

œo

32 w . 32 w .

5 4 45

gliss. non flag.

45

gliss. non flag.

45

gliss. non flag.

32

45 œ œ œ w 3 F

ww . .

œo

œo

45 œ œ œ w 3 F

ww . .

3 w. 2

gliss. non flag.

45

32

45

3 2

5 4

3 2

diminuendo

legato

32

diminuendo

legato

32

diminuendo

legato

32

diminuendo

diminuendo

diminuendo

diminuendo

œo. œo. œo. œo. œo.

legato

32

legato

32

legato

3 2

legato

5 4

"

3 2

"

5 4

Œ Ó

Œ

3 2

"

"

5 4

"

3 2

"

Œ

3 2

"

"

5 4

"

3 2

ooooo 5 œ. œ. œ. œ. œ. Œ Ó 4 ß5

"

3 2

"

TR 0124

5 4

ß

5

"


Cast in V.

Tr. 1

Tr. 2

Tr. 2 Per. 3

6 Vn. Dir.

Tr. 1

3 Tn.

Sch. F

Sch. M

Cb, 3 Vl., 2 Vc.

Per. 2

Fl. Ob. Cl. Bs. Hn.

Per. 1

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


36

V. 5

Duration in sec.

Flute

Oboe

Clarinet in B b

&S

Trumpet in C 1

&S

Trumpet in C 2

3 Trombones

S

Percussion 2

ã

S

Percussion 3

†S

Female Schola

&S

Male Schola

Vn. 1–3

Violin 2

2

3

C

C. C J

con sord.

C

f

CC

C #C C

CC

con sord.

f

C#C

CC C

C

?S ã

2

go to 2A

&S

Percussion 1

3

go to 2A

&S

Horn in F

2

go to 2A

&S

&S

3

go to 2A

&S

Bassoon

3

C#C C

CC C

Glockenspiel

C f

?S &S &S

C

iC

! sempre C ÂC

ÂC

iC

ÂC

slow, legato, continue independently

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff iC

ÂC

iC

! sempre

slow, legato, continue independently

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

sul pont.

Violin 3

Violin 4

Violin 5

C &S æ ! sempre iC C &S ! sempre C ÂC &S ! sempre

ÂC

iC

ÂC

slow, legato, continue independently

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff iC

ÂC

iC

slow, legato, continue independently

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

sul pont.

Violin 6

Viola 1

Viola 2

Viola 3

2 Violoncellos

Contrabass

C &S æ ! sempre C BS ! C BS ! C BS ! ?S tS

TR 0124


37 3

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

3

2

A 3

3

. .. . , , C. C# C. . . C C C C. b C C C. C C C C. # C C. C C C & C C #C C C C C # C C # C C # C C C p f p f f . . , , , C C. C# C. C. # C. C C C. b C C. C. C C C. # C. C. C # C # C # C C C C C C C & C #C C #C C #C p f p f p f

, C. C. C

p f

?

Per. 1

ã

Per. 2

ã

Per. 3

F.

&

2

2

C. C J

p

P

C. C J

p

3

ƒ

C

F

p

P

ƒ

V M.

? A

Vn. 1

&

Vn. 2

&

Vn. 3

&

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

& &

C

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff C

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff crescendo

C

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff C

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

!

crescendo

crescendo

B B B ? t

TR 0124

!

crescendo

!

!

ƒ ƒ

f

ƒ

f

ƒ

f

ƒ

f

ƒ


38

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

& 44

B

q = 75

"

45

Œ

& 44

"

45

Œ

& 44

"

45

Œ

& 44

"

45

Œ

& 44

"

45

Œ

& 44

go to 10A

"

45

& 44

go to 10B

"

45

? 44

45

senza sord.

www Sfz p

ã 44

w F

"

45

† 44

"

45

& 44

"

45

V 44

Œ

? 44

Œ

& 44

B

f

œ œ .. œ >ec -

f > œ .. œ œ

q = 75

ec

-

45

œ œ .. >

ce

>œ œ ..

45

ce

"

& 44

"

& 44

"

& 44

"

& 44

"

& 44

"

t4 4

div.

w Sfz p

Œ

"

44

"

43

"

45

Œ

"

44

"

43

"

45

Œ

"

44

"

43

"

45

Œ

"

44

"

43

"

45

"

"

44

"

43

"

45

"

"

44

"

43

"

45

43

"

45

43

"

45

œ œ #œ œ

! # œ # œ ..

œ œ #œ œ

!

œ œ œ œ

œ œ .. ! œ œ ..

œ œ œ œ

!

Œ

www

ww w Sfz p

"

U

œœ œ

44

"

44

w Πp sempre f C #C C #C C nC C C #C C #C C

"

44

w

"

44

ec

w w

-

-

-

ce

Œ

Œ

> œ .. ˙ œ >œ e

Œ

Œ

-

œ .. ˙

e

-

"

45

43

"

45

C C #C C nC C C #C #C C

43

"

45

44

˙.

.. 43 œ œ .. œ œ œ 45

44

˙.

Œ

44

wO

>œ œ .. nim

> œ .. œ

nim

wO

Œ

#O 45 # w !

wO

Œ

wO !

wO

wO !

ww

5 4

Π"

"

5 4

˙˙ .. ˙.

44

"

wO !

45

V

45

44

45

Í

"

Œ

45

äœ œ .. ˙ œ œ .. ˙

43

wO

5 4

Œ

"

B 44 ?4 4

44

wO

45

w P

"

45

ww P

Œ

O 54 # w ! wO 45 !

B 44 # # ww P B 44

! # œ # œ ..

45

Tam–Tam

ã 44

œ œ #œ œ

# œ # œ ..

43

"

e

-

-

-

nim

Œ Œ

ex

hoc

ex

hoc

43 œ œ .. œ œ œ .. 45 Ȯ 43

Œ

Ȯ 43

45

Œ

45

44 # # wO

Ȯ 43

Œ

45

44

wO

Ȯ 43

Œ

45

Œ

44

wO

Ȯ 43

Œ

45

wO

Œ

44

wO

43 Ȯ

Œ

45

œœ

ww

œœ

44

ww

. 43 ˙˙ .

45

ww

œœ

ww

œœ

ww

43 ˙ .. ˙

45

w

œ

w

œ

ä 3 œœ œœ .... ˙˙ 4 Í

5 4

naturale

naturale

œœ o o œo œo # œo # œ œo œo œo œo œ #œ œo œ o œo œ œo o œo o œo f

sul IV

œœ f

t

Œ

䜜 œœ .. ˙˙ . .. .

TR 0124

4 4 4 4

Í

w Sfz p

44

œ

4 4

wO

w œœ

w

3 4 ˙.

3 ȯ 4 .

5 4

V

5 4


39

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

& 45

Œ

& 45

Œ

& 45

Œ

& 45

Œ

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

œ œ#œ œ

Œ

44

"

46

Œ

44

"

46 Œ

Œ

44

"

46 Œ

Œ

44

"

46 Œ

"

44

"

46

& 45

"

44

"

& 45

"

44

"

? 45

"

5 ã 4

"

ã 45

44 w ww Sfz p 4 w 4 P

"

! # œ # œ .. ! # œ # œ .. !

œ œ .. !

& 45

† 45 & 45 V 45

M.

# œ # œ ..

? 45

œ œ#œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ

w

Œ

C bC C C C #C C C #C #C C

be

w

-

a

-

tam

Œ Œ

"

74

Œ

43

"

74

Œ

43

"

74

Œ

43

"

74

"

43

"

74

46

"

43

"

46

"

43

C C #C C #C #C #C nC C nC C C 46 # C # C n C C 43 me

44 Œ 6 œ œ .. œ œ œ .. 4 w -

44 Œ œ œ .. œ œ œ .. 46 w Ȯ . 44 .

di

-

cent

#O & 45 # w

& 45

wO

44 Ȯ ..

B 45

ww

œœ

44 ww

46 ww ..

ww

œœ

44 ww

46 w . w.

w

œ

. 44 Ȯ . 44 Ȯ .. 44 Ȯ ..

5 V4

o o œo œo # œo # œ œo œo œo œo t 4 œ # œo œo œ 4 w œ o o œ œo œo o œ Sfz p f o

V

6 4

TR 0124

4 4

"

44

w

Ó

44

Œ

C #C C #C C nC C nC C #C C C C C # C # C C C 44

ge

-

ne

-

ra

-

ti

-

o - nes

w

˙

Œ

Œ

O 74 # w

Ȯ ..

44

Œ

74

Œ

74

Œ

Ȯ 43

74

Ȯ 43

o - mnes

44

wO

Ȯ ..

wO

Ȯ ..

wO

Ȯ ..

Œ

74 # # wO

Ȯ ..

Œ

74

wO

Ȯ ..

#˙. 43# ˙ .

74

ww

˙˙ ..

44

43 ˙˙ ..

74

ww

˙˙ ..

44

w

˙.

3 4 ˙.

7 4

œœ 3 Œ œ œ .. œ 4 œ œ .. œ â f Í

t

"

44

Ȯ 43

o o œo œo # œo # œ œo œo œo œo œ #œ œo œ o œo œ œo o œo o œo f

44

Œ

Œ

43

6 4 œœ

˙˙ ˙

˙

43

6 4 w.

ww w

w

43

#O. 46 # w .

Œ

7 4

43 Œ œ œ .. œ œ .. 74

Œ

O .. 46 w

Œ

œœ 4 Œ œäœ œœ .... ˙˙ 4 f Í

œœ

œ

. 64 wO .

Œ

74

o - mnes

wO .. 46

Œ

44

43 Œ œ œ .. œ œ .. 74 œ

Œ

O. 64 # w .

Œ

4 4 w

?5 4

cent

wO ..

wO

Ȯ . 44 .

46

Œ

-

œ

cent

B 45

di

44

Œ

"

74

"

œ œ œ ˙.

74

"

44

Ó

œ œ ..

"

74

w 46

Œ

44

"

"

44

"

"

43

44

44

Œ

74

74

Œ

œ œ#œ ˙.

44

"

œœ œ

# œ # œ ..

Œ

44

"

"

43

46

wO

B 45

œ œ œ ˙

"

"

& 45

œ œ ..

"

wO

& 45

œ œ #œ ˙

6 4

& 45

# œ # œ ..

43 ˙˙ .. ˙. Sfz p 3 4 "

# wO

& 45

œ œ #œ ˙

# œ # œ ..

46 www

44

di

w

43

"

3 4 ˙. Sfz p

7 4 V

7 4

œœ

o o œo œo # œo # œ œo œo œo œo œ #œ œo œ o œo œ œo o œo o œo f

44 44 44 44 44

4 4 œœ 44 f t

4 4


40 C

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 44

"

45

"

44

"

"

43

"

45

? 44 4 ã 4

45

www Sfz p

"

5 4

ã 44

"

45

† 44

"

45

& 44

"

F œ œ ..

V 44 ΠM.

? 44 C

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Cb.

& 44

f

w

ec

Ȯ ..

-

-

-

& 44 & 44 & 44

ce

Œ Œ

Ȯ ..

Œ

Ȯ ..

Œ

Ȯ ..

Œ

Ȯ ..

Œ

B 44 ww P B 44 w w P B 44 w P ? 44 Πt 44

œ œ ..

-

˙˙ .. 4 &4 & 44

pizz.

w f

45 45 -

F

"

-

-

-

w

ce

Œ Œ

w

ce

45

45

45 45

˙˙˙ ...

Oœ Oœ Oœ

Œ

˙. 43 ˙˙ ..

45

4 4

"

"

3 4

"

5 4

44

"

"

43

"

45

44

"

w

43

"

45

44

"

C C #C C nC C C # C # C C 43

"

45

44 œ œ .. 44 w e

Ȯ . 44 .

-

-

44 Ȯ .. 44 Ȯ ..

˙.

-

-

-

nim

Œ

nim

-

. 44 Ȯ .

e

œ œ ..

˙

e

5 4 ˙˙

ec

O 54 # w ! wO 45 ! O 45 w ! #O 45 # w ! O 45 w !

45

äœ œ .. œ œ ..

"

w Œ p sempre F 54 C # C C # C C n C C C #C C #C C œ

ec

44 www p

Œ

www

-

Œ

˙.

nim

Œ

wO

Œ

wO

Œ

43 43 43

.. œ œ

œ

ex

œ œ .. hoc

˙.

ex

45 45

Œ

45

Œ

45

43

# # wO

43

Œ

45

Œ

wO

43

Œ

45

44 Ȯ ..

Œ

wO

43

Œ

45

wO !

44 Ȯ ..

Œ

wO

43

Œ

45

ww

œœ

44 ww

ww

#˙. 43 # ˙ .

45

ww

œœ

44 ww

ww

43

45

w

œ

œœ "

4 4 w

äœ œ .. 44 œ œ .. 44 wo F

˙˙ ..

flag. sul IV, pizz.

TR 0124

3 4

w œœ

"

˙˙ ..

5 4

˙.

43

äœ œ .. œ œ ..

43

˙.

˙˙

45 45


41

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

? 45

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

Œ

˙˙ .. 43 ˙ .

46

ww w

œœ œ

Œ

˙˙ 24 ˙

74

www

5 ã 4

"

3 4

"

6 4

"

2 4

"

7 4

"

ã 45

"

43

"

46

"

42

"

74

"

43

"

46

42

"

74

"

46

"

74

† 45 & 45 V 45

M.

w ww

? 45

w

Œ

C bC C C C #C C C # C # C C 43

be

w

-

a

-

tam

Œ

di

Œ

w

hoc

# wO

wO

wO

wO

#O & 45 # w & 45

& 45

43 œ œ .. œ œ œ .. 46 43 ˙ . di

43

-

cent

-

Œ

-

46

me

Œ

46

Ȯ 43

Œ

46

wO

Ȯ 43

Œ

B 45

ww

œœ

. 43 ˙˙ .

46

B 45

ww

œœ

43 ˙ .. ˙

46

w

œ

B 45 ? 45 t 45

œœ "

œ

wO ..

Ȯ 43

& 45

-

œ

cent

46

Ȯ 43

-

w

Œ

& 45

di

w

O. 64 # w .

43

Ó

C C #C C #C #C #C nC C nC C C # C # C n C C 42

Œ

& 45

-

46

w

cent

Œ Œ

42 œ œ .. œ œ .. œo - mnes 42 ˙ o

O 24 œ

wO ..

#O. 46 # w .

Œ

O 42 œ

74

O 42 œ

ȯ 43 .

46

" TR 0124

˙

p ˙ Ȯ ..

Ȯ ..

wO

Ȯ ..

Œ

74 # # wO

Ȯ ..

Œ

74

wO

Ȯ ..

ww

˙˙ ..

ww

˙˙ ..

w

˙.

2 4 ˙

7 4

42 œœ œœ .... œœ â

74

ȯ 42

-

wO

74

46 œœ

ra

mnes

74

42 ˙ ˙

ä 43 œœ œœ .... ˙˙

-

F w

Œ

ww .. w.

ne

Ȯ ..

74

6 4

-

wO

42 ˙˙

74

43 3 4 43

Ó

w

74

ww ..

3 4 ˙.

ge

Œ

Oœ 42

Œ

Œ

43

C #C C #C C nC C nC C #C C C C C # C # C C C 43

O 74 # w

Oœ 42

wO ..

74

!

w

Œ

O 24 œ

wO ..

-

74

˙˙˙

ti - o - nes

Œ

43

Œ

43 43 43 43 43 43 43 43 43 3 4 43

œœ "

43


42 D

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

& 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

? 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

3 ã 4

"

5 4

"

4 4

"

"

3 4

"

5 4

ã 43

"

45

"

44

"

"

43

"

45

† 43

"

45

44

"

w

43

"

45

& 43

"

45

"

C C #C C nC C C # C # C C 43

"

45

V 43 M.

? 43 D

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

& 43 & 43 & 43

P œ œ ..

ec

œ œ ..

œ

-

ce

" Ȯ

Œ

˙˙

Œ

Œ

& 43

& 43

Œ

& 43

Œ

B 43 # # ˙˙ .. P B 43 ˙ . ˙. P B 43 ˙ . P ä ? 3 œœ œœ .... 4 p t3 4

Œ

45

ec

-

-

-

w

45

5 4 5 4 5 4

ce

Π"

O 54 # w ! wO 45 ! O 45 w ! #O 45 # w ! O 45 w !

45

"

Œ

p sempre P C #C C #C C nC C C # C C # C C 44

45

45

˙˙

w

Oœ Oœ Oœ Oœ

44 œ œ .. 44

e

œ œ ..

˙ -

e

˙.

-

-

-

Œ

nim

"

Ȯ . 44 . . 44 Ȯ . 44 Ȯ .. 44 Ȯ ..

" Œ

wO

Œ

wO

Œ

nim

43 œ œ .. 43

œ œ ..

œ

ex

hoc

"

Ȯ 43

45 45

Œ

Ȯ 43

45

Œ

45

# # wO

Ȯ 43

Œ

45

Œ

wO

Ȯ 43

Œ

45

44 Ȯ ..

Œ

wO

Ȯ 43

Œ

45

wO !

44 Ȯ ..

Œ

wO

43 Ȯ

Œ

45

ww

œœ

44 ww

ww

43 ˙˙ ..

45

ww

œœ

44 ww

ww

43 ˙ . ˙.

45

w

œ

œœ "

4 4 w

äœ œ .. 4 œ œ .. 4 4 4 TR 0124

3 4 ˙.

w

˙˙ ..

œœ "

ä 3 œœ œœ .... 4 "

3 4

5 4

˙ ˙

5 4 "

5 4


43

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

Œ

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

Œ

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

Œ

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

Œ œ œ .. œ œ œ w ! œ .. œ œ œ w Œ œ

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

& 45

"

43

"

46

"

42

"

74

? 45

"

43

"

46

"

42

"

74

5 ã 4

"

3 4

"

6 4

"

2 4

"

7 4

"

43

"

46

"

42

"

74

43

"

46

42

"

74

"

46

"

74

ã 45 † 45 & 45 V 45

M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Cb.

# œ # œ .. œ œ # œ w

? 45

w

Œ

C bC C C C #C C C # C # C C 43

be

w

-

a

-

tam

Π"

# wO

wO

wO

wO

#O & 45 # w wO

& 45 & 45 & 45 & 45

& 45 B 45 B 45 B 45 ?5 4 t5 4

ww ww w

"

43 43

di

-

cent

" Ȯ

Œ

46

me

wO ..

Œ

Ȯ 43

46

Œ

46

Ȯ 43

Œ

46

Ȯ 43

Œ

œœ

. 43 ˙˙ .

46

œœ

43 ˙ .. ˙

46

Ȯ 43

3 4 ˙.

3 4

-

œ "

6 4

Œ

œ .. .. 42 œ œ œ

74

42

74

o

-

mnes

"

O 24 œ

wO .. wO .. wO ..

˙.

ƒ

˙.

ƒ

˙˙˙ ...

ƒ

"

Œ w. æ ! w

Ó

Œ

" w

!

˙

Œ

O 42 œ

74

O 42 œ

Œ

wO

Œ

74 # # wO

Œ

Œ

74

wO

Œ

42 ˙˙

74

Œ Œ Œ

œœ

legato

sul II&III

legato

sul III&IV

œœ

2 4 ˙

7 4

2 4 œœ œœ .... œœ â

7 4

œœ

7 4

"

V

ã

"

wO

ww ..

ƒ

Œ

74

TR 0124

ƒ

Susp. Cymbal

74

"

ƒ

!

!

Œ

2 4

ƒ

wO

#˙ 42 # ˙

"

!

w ! www

74

ww ..

w.

ƒ

senza sord.

Œ

Oœ 42

! # œ # œ .. œ œ # œ w

!

O 74 # w

œœ 42

ƒ

senza sord.

Œ

O 24 œ

6 4 œœ "

Œ

cent

#O. 46 # w .

6 4

3 ä 4 œœ œœ .... ˙˙

di

w

O. 64 # w .

43

46

Œ

C C #C C #C #C #C nC C nC C C # C # C n C C 42

Œ

œ

œ œ

43 œ œ .. œ œ œ .. 46

w

w

! # œ # œ .. œ œ # œ w

legato

œ

sul III

legato

sul III

o o œo œo # œo # œ t œ #œ œo œo o œ Po ƒ ‰

arco


44 E 5

Fl.

&S

Ob.

&S

Cl.

&S

Bs.

&S

Hn.

&S

Tr. 1

&S

Tr. 2

&S

3 Tn.

ã

S

Per. 2

ã

S

F.

M.

1

∞ 2

1

2

1

CC C C C P

, #C

p

C #C C C C #C #C

ã

hush!

Bass Drum S

C ƒ secco!

&S VS ?S E

F

#C

sul tasto, senza vibr.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

C

j b C C C-

?S

Per. 1

Per. 3

F 7

&S &S &S &S &S &S BS BS BS ?S tS

# C

ø

# C

ø

sul tasto, senza vibr.

sul tasto, senza vibr.

# #C

ø

sul tasto, senza vibr.

# C

ø

# C

ø

sul tasto, senza vibr.

sul tasto, senza vibr.

# ——

ø

f —— f — f —— f

TR 0124

C- C- C F

,

C- C # C # Cj# C p - -

!

U,


Cast in VI.

Tr. 2 Per. 3 Sch. F

Tr. 1

3 Tn.

Sch. F

Sch. M

Sch. M

6 Vn. Dir.

Cb, 3 Vl., 2 Vc.

Per. 2

Fl. Ob. Cl. Bs. Hn.

Per. 1

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


46

VI.

#w

q = 60

Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Trumpet in C 1

Trumpet in C 2

3 Trombones

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

F.

& 44 4 &4 & 44

ƒ #w

p

ƒ #w

p

ƒ

p

& 44

w ƒ w

& 44

ƒ

˙.

& 44 & 44 ? 44

p

ƒ

p

ƒ #˙. ˙. ˙.

p

#˙.

p

ƒ

ã 44

Tam–Tam

4 ã 4

Susp. Cymbal

ã 44

Bass Drum

w f

w fæ

& 44

Œ

V 44

Œ

U

Violin 1, 2

Violin 3

Violin 4, 5

Violin 6

Viola 1, 2

Viola 3

2 Violoncellos

Contrabass

& 44 & 44 & 44 B 44 B 44 ? 44 t 44

œ J p œ œ œ J p

U

$

3 4 ‰

$

43 ‰

$

43 ‰

$

43 ‰

$

˙ 43

p leg. #œ #œ #˙ p leg. #œ #œ #˙ p leg.

˙ œ œ p leg. œ œ ˙ p leg.

-

43

"

fe

-

œ

f ˙ f

œ

œ

œ.

œ

œ

#œ.

f

œ œ œ

#

p

p #œ. œ. œ.

" œ æ

43 ˙ æ

f

Œ

p

Œ

Π"

œ #œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ

œ #œ œ œ œ 43 œ # œ # œ œ # œ œ œ

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ

43 œ œ œ # œ

a

a

œ

f ˙

œ

f œ œ œ f

˙ 34 ˙ ˙

ƒ molto legato, quasi glissando œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ

˙

˙ f ˙

f

3 4 ˙. æ!

-

œ

œ

˙ 43

ƒ molto legato, quasi glissando œ #œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ #œ œ

Qui

fe

-

-

cit

-

mi

cit

-

mi

hi

ma

3 ˙˙˙ # www # œœœ 4 w ˙ œ ƒ p naturale Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Œ 43 ˙ ƒ !

˙˙ . ˙˙ .. .

q = 60

& 44

œ J p

w f

Qui

M.

p

43 ‰

#œ #œ #˙

naturale

43 ˙˙ # ww # œœ ƒ p naturale Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 Œ 4 #w ˙ ! ƒ naturale

3 4 ˙˙ # ww # œœ ƒ p ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 Œ 4 ˙ #w ! ƒ w w ƒ

43 ˙ ˙

w ƒ

˙

43

TR 0124

-

-

-

-

hi

gna

qui

" ˙˙ .. " ˙˙ .. "

œ œ p

˙ .. ˙

œ p

˙.


Fl.

Ob.

& &

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

Tr. 1

&

Tr. 2

&

œ œ œ

œ œ

#œ #œ #œ

$

$

$

$ œ œ œ p œ œ $ œ p

œ

˙

œ

˙

p

#œ #œ #œ p #œ #œ #œ

f

f ˙ ˙ ˙ f

ã

Œ

Per. 2

ã

Œ

Per. 3

ã

Œ

&

œ œ #œ œ œ #œ œ #œ

œ œ #œ œ

#œ œ œ #œ œ #œ #œ œ

œ œ œ œ

M.

V

po

-

-

˙

f œ

˙

˙

œ f œ

˙

˙ F

-

˙

Per. 1

ma

˙

f œ

˙ æ!

˙

f

œ œ œ

F.

œ

p

?

Tn. 1

˙

œ J p

#œ J p #œ œ œ J p

˙ ˙

f

˙

˙ ˙ ˙

œ. æ F

tens

œ æ

F

Œ

Œ

œ æ

Œ

po

-

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

qui

-

a

fe

-

Vn. 4, 5

&

œœ ..

Vn. 6

&

Œ

B

œœ ..

B

Œ

?

œœ ..

œœ .. ƒ

˙˙ ..

œœ

œ.

œ. ƒ

˙.

œ

Cb.

t

˙. ˙.

œ J p

#œ J p #œ œ J p

˙

œ

˙

œ

P P œ œ

˙ ˙

P "

˙. æ

œ æ! Œ

mi

œœ . ˙˙ . œœ œœ .. ˙˙ .. œœ . . ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. ˙. œ

# ˙˙˙ ˙ p

!

ƒ

Œ

# œœ .. # ˙˙ ˙˙ .. œœ ƒ p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ #œ. ˙. œ ! ƒ # œœ .. ˙˙ .. œœ # ˙˙ ƒ p ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ #œ. ˙. œ ! ƒ

TR 0124

˙˙ p !

Œ

-

œ œ œ #œ œ # œ œ œ œ #œ œ #œ

qui

-

a

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

hi

ma

A

-

gna

qui

˙˙ . ˙˙ .. .

Œ

" ˙˙ ..

Œ

" ˙˙ ..

Œ

" ˙˙ ..

Œ

P

"

est

cit

Œ

2 Vc.

p

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

&

#

tens

Vn. 3

Vl. 3

$ œœ p œ $ œ p

Œ

œœ . œœ .. .

Vl. 1, 2

&

$

˙

Vn. 1, 2

p #˙ # œ# œ .

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ

qui

est

$

p # œ# œ # ˙ .

"

˙. æ

gna

" œ æ

$

˙

F ˙ ˙ ˙ F

# œ# œ # ˙ .

F

˙

47

A

"


48

Fl.

Ob.

& &

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 1

Per. 1

Per. 2

Per. 3

F.

M.

?

˙. F ˙. F ˙. F

˙. F ˙. F

$

$

$ œœ˙ p

p #˙ # œ# œ

P ˙

œ

p œ

#œ.

˙.

œ œ

p #œ. œ.

˙. ˙.

p

" œ æ!

˙ æ

œ æ

˙. æ

&

œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

po

&

Vn. 4, 5

&

œœ

Vn. 6

&

B

œœ

B

‰ œ œ

˙ æ

-

-

cit

tens

est

mi

qui

#

-

-

-

hi

a

fe

-

ma

˙

˙

˙

˙

$

$ œ œ œ p

cit

˙ .. ˙ " TR 0124

p

! ! !

p

-

go to 6A

Œ

-

hi

œ œ œ #œ œ #œ œ œ

qui

po

#œ œ œ #œ œ #œ #œ œ

ma

-

gna

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

qui

‰ œœ

Œ

‰ œ "

-

œ œ œ œ

œœ

˙ "

-

˙˙ "

-

œ œ œ œ

œœ œœ

˙˙ "

Œ

"

˙˙ ˙˙ "

Œ

"

go to 6B

gna

mi

Œ

"

Œ

˙.

!

p #œ #œ #œ

p

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

# œœ ˙˙ ˙˙ .. # ˙˙ .. f ! ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j #œ ˙ ˙. ! f

"

˙

#œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ œ #œ œ

# œœ ˙˙ # ˙˙ .. ˙˙ .. f ! Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j #œ ˙ ˙. ! f

˙ ˙

#œ J p #œ J

"

˙

#œ #œ #œ

$

"

"

˙˙ ˙˙ . # œœœ # ˙˙˙ ... .. ˙ ˙ œ ˙ ˙. ˙. ! f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ ˙. J ! f

œ œ f

œ J p

œ

Œ

"

fe

P

"

" œ æJP

˙

"

p

Œ

P

ã

t

œ

œ

ã

?

œ

ã

V

œ

P ˙

˙.

Vn. 3

Cb.

p # œ # œ# ˙

œ

œ.

œœ œœ

2 Vc.

$

˙

&

Vl. 3

œ

œ

Vn. 1, 2

Vl. 1, 2

# œ # œ# ˙

# œœœ œ f Ÿ~~~~~~ œ J f # œœ f Ÿ~~~~~~ j #œ f # œœ f ŸI~~~~~~~ j #œ f œ f


49 B

Fl.

Ob.

"

& &

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

"

˙.

˙

˙.

˙

˙.

˙

" ‰

$

#œ #œ #˙.

˙.

p

!

Œ

"

"

$ œ œ p

"

all brasses go to 4B

"

"

˙.

˙. "

"

!

"

"

"

"

&

"

"

"

"

?

"

"

"

"

Per. 1

ã

"

"

"

"

Per. 2

ã

"

"

"

"

Per. 3

ã

"

"

"

"

œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

Tr. 1

&

Tr. 2

Tn. 1

F.

- tens

M.

Vn. 1, 2

Vn. 3

Vn. 4, 5

Vn. 6

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

f

œ œ #œ œ œ œ œ & #œ œ #œ œ #œ V &

#œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ œ #œ œ

est

et

f

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

po

-

tens

œ #œ #œ

est

et

B

˙˙ . ˙˙ .. .

san

3

-

-

œ #œ

œ

œ #œ

œ

3

3

san

-

˙˙ ˙˙

& B B ? t

˙˙ ..

˙˙

# œœœ œ !

˙.

˙

˙˙ ..

˙˙

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# œœ !

!

# œœ !

Œ

˙ "

"

!

TR 0124

no

œ #œ 3

œ #œ

3

no

˙˙ . ˙˙ .. .

-

œ -

-

œ

œ

3

men

œ

3

3

men

e

˙˙ ..

˙˙ ..

e

-

Œ

Œ

œœ .. "

-

3

œœ .. "

3

3 œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ 3

œœ . œœ .. . "

Œ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ ˙. ˙ ! ˙.

ctum

ctum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ˙ Œ & ˙ ! &

-

Œ

ius

et

# œœœ ... œ. F Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. F

# œœ .. F Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ. F

# œœ .. F ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ. F

"

"

"

"


50 C

Fl.

&

"

44

"

43

"

"

"

Ob.

&

"

4 4

"

3 4

"

"

"

Cl.

&

"

44

"

43

"

"

"

Bs.

&

"

44

"

43

"

"

"

Hn.

&

"

44

"

43

"

"

Tr. 1

&

"

44

"

43

"

"

Tr. 2

&

"

44

"

43

"

"

"

?

"

44

"

43

"

"

"

Per. 1

ã

"

44

"

43

"

"

"

Per. 2

ã

"

44

"

43

"

"

"

Per. 3

ã

"

44

"

43

"

"

"

Tn. 1

œ œ & #œ œ #œ œ œ œ œ 3

F.

- ius

3

3

-

et

san

-

3 44 # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3 3

ctum

no

-

men

3

e

-

43

ius

walk to 5A

3 œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3

œ œ #œ œ œ # œ œ œ #œ 3 3

3

et

mi

-

se

#˙. P

-

ri

-

cor

3

-

di

V

œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ 3

3

san

M.

3

-

ctum

3 44 #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ 3 3

no

3

-

men

e

-

ius

walk to 5B

43 œ # œ # œ et

œ #œ

mi

-

se

œ #œ

œ -

6.

Vn. 1, 2

Vn. 3

Vn. 4, 5

Vn. 6

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

&

˙˙ . ˙˙ .. .

44

œœ œœ

C

43 ˙˙

#˙. ˙. !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 44 œ Œ & ˙ ! &

44 œœ

˙˙ ..

Ó

Ó

4 4 œœ

˙˙ ..

# ˙˙ .. ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 B Œ ˙. œ !

43 Œ

Œ

43 Œ

Œ

Œ

?

"

4 4

"

3 4

"

t

"

4 4

"

3 4

"

TR 0124

Œ

œ

cor

-

di

œ

Œ

F et

œ

F

-

e

œ

œ

et

-

mi

-

œ #œ #œ a

e

œ

œ

mi

-

ius

œ

se

-

œ #œ

œ

-

ius

œ

se

-

ri

# œœ œœ # œœ ˙˙ .. ˙˙ F ! Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ j Œ #œ ˙. ˙ ! F

3 4 ˙˙ Ó

?

-

œ

&

a

œ #œ ˙. ˙ Œ œ œ ˙. ˙ ! F Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙ ‰ œJ Œ ! F

43 ˙˙

# ˙˙ .. !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 Œ & ˙. œ ! B

43 Œ

ri

œ

œ œ #œ œ œ # œ œ œ #œ 3 3

3

-

6.

"

œœ # œœ ˙˙ .. ˙˙ # œœ F ! ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ j Œ #œ ˙. ˙ ! F "

"

"

"

-


51

Fl.

&

"

"

"

Ob.

&

"

"

"

Cl.

&

"

Bs.

&

"

Hn.

&

Tr. 1

&

"

Tr. 2

&

Tn. 1

Per. 1

Per. 2

Per. 3

#˙. P

˙.

˙. P

"

˙.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

?

"

"

"

"

"

"

ã

"

"

"

"

"

"

ã

"

"

"

"

"

"

ã

"

"

3 œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3

pro

3

-

ge

-

"

3 œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3

œ œ #œ œ œ # œ œ # œ œ 3 3

3

ni

-

e

"

in

pro

-

ge

3

-

ni

œ

- ri

V

œ

-

œ #œ a

cor

-

œ #œ pro

-

œ

di

œ #œ

ge

-

-

5. et

F

mi

œ

œ

a

e

-

se

-

ius

-

œ

ni

-

e

?

œ - cor

œ -

di

-

Vn. 1, 2

&

"

Vn. 3

&

"

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

& B

œ

mi

œ

-

se

˙˙ ..

œ

a

e

-

ius

œœ .. "

˙˙ ..

B

"

?

"

t

"

a

" Œ

œ

ri

œ

œ #œ

in

-

cor

a

pro

4.

F

-

œ

#œ œ œ #œ #œ œ

M.

5. et

ri

-

?

-

Œ

pro

-

di

-

ge

œ #œ ge

-

œ

œ #œ

ni

-

cor

œ

-

di

œ

-

F et

pro

-

ge

-

ni

&

F

in

œ

œ

-

se

a

e

-

ius

œ

œ

-

œ #œ #œ

œ

œ #œ pro

œ

œ

œ

mi

-

se

œ

-

ius

œ

œ

in

pro

"

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. ˙. œ

!

P

# œœ .. ˙˙ .. œœ P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

˙ !

œœ ..

# œœ .. ˙˙ .. œœ #˙ P ! ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ . Œ #œ ˙. œ P ! " " "

Œ

"

œ

"

!

Œ

" TR 0124

œ

-

ni

3

œ

-

-

-

"

-

ge

-

œ -

-

es

œ

œ œ #œ œ œ # œ œ # œ œ 3

F ti

men

-

ti

-

3. et

mi

-

se

-

œ

œ

-

ius

-

di

-

pro

-

ge

-

ni

-

ni

-

es

œ

ge

ni

-

œ

œ

œ #œ

a

œ

-

œ #œ œ

e

-

ius

a

œ

pro

œ

-

ti

-

-

a

œ

œ

ni

ge

-

ni

-

es

"

men

œ

-

"

œ

-

se

di

"

œ

-

œ

-

œ e

ti

"

Œ

in

ti

ge

˙.

e

ti

-

œ

mi

-

"

-

œ #œ #œ

F œ

-

Œ

e

es

cor

˙.

-

3. et

pro

"

3

3

cor

œ #œ œ #œ

œ

Œ

˙.

œ

ri

"

Œ

#œ. P

ri

ge

pro

a

Œ

P

"

3 œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3

a

in

in

e

-

œ

e

es

e

-

-

-

œ

mi

ni

a

pro

et

-

œ

Œ

3

es

?

"

œ œ #œ œ œ # œ œ # œ œ 3 3

-

4.

&

Cb.

"

Œ

"

Œ

F.

2 Vc.

Œ

Œ

œ

"

Œ

œ

a

Vl. 3

˙.

"

"

&

Vl. 1, 2

Œ

œ

"

"

"

˙.

"

"

men

-

ti

-

œ

-

ri

œ

-

in

-

men

-

"

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ J P

œ œ ˙ P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ j #œ ˙ P œ #œ ˙ P ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ j #œ ˙ P " "


52 D Fl.

&

"

"

"

"

"

"

Ob.

&

"

"

"

"

"

"

Cl.

&

"

"

"

Bs.

Hn.

?

˙.

œ "

&

&

e

3

-

1.

um

&

&

cor

œ

&

pro

œ

- ti

V ? M.

? ?

œ

-

se

-

a

e

-

ius

-

ni

-

es

ti

œ

œ

e

œ

œ

e

-

um

2.

Œ

F

-

-

ge

bus

œ

œ

ni

œ

-

-

mi

-

œ

-

mi no ri ti

œ

ge

œ

-

-

um

1.

f œ #œ

mi

œ

cit ctum se men

et

mi

-

se

œ

-

ius

œ

œ

in

pro

-

di

œ

-

œ

pro

-

ge

-

ni

œ

-

ni

œ

-

es

e

-

œ

a

e

-

e

œ

ti

œ

um

et

-

-

œ

œ

-

-

-

-

œ

mi no ri ti

-

ri

-

œ a

œ

-

mi

-

men

-

œ

-

se

-

ti

œ

-

-

pro

men

et

hi men cor bus

œ

in -

3 œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3

ri

ti

œ

-

ma e di e

3

"

cor

œ

-

di

œ

-

œ

pro

-

ge

-

ni

-

ni

-

es

bus

e

-

um

œ

œ

œ

-

ri

-

œ

œ

hi men cor bus

-

œ

œ

cor

œ

pro

œ

-

ge

œ

-

ni

ge

-

ni

-

es

œ

-

um

œ

e

-

cor

œ œ

-

di

"

e

œ

ius

œ

œ

in

pro

a

œ

-

men

-

œ

ti

-

pro

œ

-

ge

œ

-

ni

ge

-

ni

-

es

-

um

œ

-

œ

bus

e

œ

-

œ

œ

e

in

ti

œ

-

œ

œ

et

mi

Vn. 3

&

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

Vl. 1, 2

Vl. 3

"

&

& B

"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙.

"

!

˙. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙.

!

! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B ˙. !

˙. !

" Œ

Œ

˙ "

Œ

œ Œ

" "

‰ "

ΠTR 0124

Œ

continue while walking

-

-

œ e

ti

œ

œ

œ

ius

a

pro

-

ge

-

ni

œ

pro

œ

-

ni

œ

-

es

œ

ti

e

-

um

et

œ

in

-

men

-

ti

-

-

ge

bus

œ

œ -

œ

œ

œ

e

in

pro

-

œ

-

men

œ

-

ti

œ

-

mi

-

se

-

continue while walking

fffffffffffffffffffffffffffffff continue while walking

"

"

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ˙. ˙ Œ J p ! œ ˙. ˙. p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ j #œ ˙. ˙ p ! "

-

continue while walking

" ‰

-

fffffffffffffffffffffffff

D Vn. 1, 2

men

ffffffffffffffffffffffffffff

e

a

"

continue, sequnce of stanzas ad lib.

œ

-

-

ti

di

œ

di

-

œ

gna ius a um

-

e

œ

-

œ

œ

a

ma e di e

cor

bus

-

p

ffffffffffffffffffffffffffff

gna ius a um

ge

Œ

Œ

˙.

"

Œ

Œ

œ

continue, sequnce of stanzas ad lib.

-

se

ri

˙.

œ

a

œ

e

-

œ

-

œ

fe san mi ti

œ

- bus

cit ctum se men

-

- cor

- ge

-

pro

-

Œ

-

di

œ

- bus

œ œ #œ œ œ # œ œ œ #œ 3 3

3

-

œ

a

f

et

F

F. -

" ˙.

fe san mi ti

2.

- ri

Œ

#˙. p

3 œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ 3

- bus

Œ

#˙. p

"

ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j Œ #œ ˙. ˙ p !

" ˙. " " "


53 E

all winds walk slowly to 4A Fl.

&

"

"

"

"

"

"

Ob.

&

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

Cl.

Bs.

Hn.

?

˙.

œ "

&

& &

Œ

Œ

#˙. p

"

#˙. p

˙.

œ

˙. " Œ

Œ

œ "

Œ

Œ

ca 1' – until scholae come to 5A and 5B

continue, alternate with Horn

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff diminuendo

"

"

continue, alternate with Clarinet

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff diminuendo

fade out when leaving the stairs

#

œ

œ

pro - ge

-

- ti - bus

œ

- se

œ

œ

ni

-

es

e

-

um

œ

œ

ti - men

œ

-

œ

ti - bus

œ e

-

œ

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff continue while walking

um

make diminuendo when leaving the stairs

-

œ

œ

ri - cor

-

œ

make diminuendo when leaving the stairs

continue while walking

continue while walking

make diminuendo when leaving the stairs

di

p

make diminuendo when leaving the stairs

V

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

make diminuendo when leaving the stairs

?

#

œ

œ

œ

œ

- bus

- ri

?

e

-

œ

œ

-

es

ti - men - ti

-

um

œ

cor - di

œ

œ

œ -

bus

œ

œ

e - um

p

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff continue while walking

make diminuendo when leaving the stairs

continue while walking

make diminuendo when leaving the stairs

p

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff continue while walking

make diminuendo when leaving the stairs

make diminuendo when leaving the stairs

p p

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff make diminuendo when leaving the stairs

E

"

&

Vn. 3

&

Œ

Vn. 4, 5

&

˙

Vn. 6

&

Œ

"

"

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. œ Œ ‰ œ. p #

con sord.

# ‰

con sord.

B B

p

fade out when leaving the stairs

- ge - ni

Vl. 3

p

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

&

M.

Vl. 1, 2

p

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

?

Vn. 1, 2

!

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

F.

&

!

Œ

"

"

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#œ. p

"

Œ ˙.

œ #

"

Œ

Œ

"

ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ #œ. ˙. œ Œ p #

con sord.

Œ

Œ

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" TR 0124

p

ca 1' – until scholae come to 5A and 5B


Cast in VII.

Per. 1

Per. 3 Sch. F

Hn. Cl. Fl. Bs. Ob. 6 Vn.

Per. 2 Sch. M 2 Tr., 3Tn. Cb,

Dir.

3 Vl., 2 Vc.

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


55

VII. A

17

q = 75

Trumpet in C 1

&S

3 4

"

7 8

"

3 4

"

Trumpet in C 2

&S

43

"

78

"

43

"

?S

43

"

78

"

43

"

?S

. 43 ˙ P

Trombone 1

Trombone 2

Tub. Bell

Percussion 1

Violin 2

Violin 3

Violin 4

Violin 5

Violin 6

Viola 1

Viola 2

"

78

"

43

"

&S

43

"

78

"

43

"

&S

43

"

78

"

43

"

VS

43

"

78

"

43

"

?S

F 34 ˙ .

œ bœ œ

‰ 43 œ .

&S

C IC µ C IC µ C

&S

C µ C IC µ C IC

A slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

C

ƒ

ffffffffffffffffffffffffffffffff

ƒ

ffffffffffffffffffffffffffffffff

poco a poco diminuendo slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

C poco a poco diminuendo

senza sord., sul pont.

&

S

&

S

&

S

&

S

Cæ ƒ

C IC µ C IC µ C

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

C

ƒ ƒ

ffffffffffffffffffffffffffffffff

poco a poco diminuendo

BS BS

C poco a poco diminuendo

! !

poco a poco diminuendo slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

C

ƒ C µ C IC µ C IC

ffffffffffffffffffffffffffffffff

ƒ

ffffffffffffffffffffffffffffffff

B S Cæ ƒ C IC µ C IC µ C ?S

!

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

senza sord., sul pont.

Cæ ƒ C IC µ C IC µ C

! !

poco a poco diminuendo

ffffffffffffffffffffffffffffffff

C µ C IC µ C IC

!

poco a poco diminuendo

!

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

C poco a poco diminuendo

!

senza sord., sul pont.

Viola 3

Violoncello 1

Violoncello 2

˙. 43

43

Fe

Violin 1

œ.

&S C ƒ

Female Schola

Male Schola

78 b ˙

?S

poco a poco diminuendo slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

ƒ C µ C IC µ C IC

ffffffffffffffffffffffffffffffff

ƒ

ffffffffffffffffffffffffffffffff

poco a poco diminuendo slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

poco a poco diminuendo

TR 0124

! C ! C !

3 4

q = 75

-

78 œ

cit

fe

bœ œ œ J -

"

7 8

"

3 4

"

43

"

78

"

43

"

43

"

78

"

43

"

43

"

78

"

43

"

43

"

78

"

43

"

43

"

78

"

43

"

43

"

78

"

43

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

43

"

78

"

43

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

cit


56

Tr. 1

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

Tr. 2

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

?

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

Tn. 1

Tn. 2

Per. 1

?

˙.

˙.

b˙.

b˙.

43

78

"

43 ˙ . P 43

˙. 45

˙

78 b ˙ "

. 43 ˙

!

43

" œ.

43

78

"

43

78

"

43

78

"

43

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

F 34 œ .. œ b œ œ . œ 78 œ .. œ b œ b œ œ ‰ 43 œ œ

"

dis

F.

M.

˙. 43

44 w

B

-

per

-

3

sit,

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

V

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

Π78

"

43

?

3 œ œ œ b œ b œ ‰ œ œ œ œ b œ b œ œ . œ œ b œ 44 b œ œ . œ b œ œ œ ‰ œJ 43 b œ . œJ œ œ b ˙ J

po - ten - ti - am,

po

-

ten - ti - am,

po - ten

-

ti - am

in

bra - chi - o,

bra

-

œ bœ 5 œ bœ œ œ bœ œ œ 3 ˙ 4 4 chi

-

o

su

-

o

B Vn. 1

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

Vn. 2

&

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

Vn. 3

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

Vn. 4

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

Vn. 5

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

Vn. 6

&

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

B

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

B

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

B

"

"

"

44

"

43

"

"

45

"

43

"

78

"

43

?

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

?

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

TR 0124


57

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Per. 1

F.

M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

& 43 & 43

"

"

"

˙.

˙.

44

"

˙.

43

"

44 w

b˙.

"

45

"

43 ˙ .

45

b˙.

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

bœ œ œ .. œ b œ œ œ

b œ .. œ b œ œ œ b œ

bœ ‰ œ bœ. œ œ œ œ

dis

-

per - sit

œ

su

3

-

per - bos,

su

-

per

-

bos

œ . œ n œ3 œ 4 b œ œ . œ œ œ œ n œ 3 b œ œ œ . œ n œ b œ . œ œ bœ bœ ‰ J 4 4 bœ men

-

te

cor

-

dis,

su

-

per

-

bos

b œ .. œ œ œ œ œ b œ 45

men - te

3

cor -

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

V 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

3 &4

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

B 43

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

B 43

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

B 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

?3 4

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

?3 4

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

TR 0124


58 C 11

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Per. 1

& 45 5 &4

M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

˙.

"

2 4 ˙

˙

q = 75

43 ˙ . F

S

78 œ

3 4 ˙. F

S

3 œ bœ œ ‰ 4

7 b˙ 8

œ.

3 4

? 45

"

42

"

S

43

"

78

"

43

? 45

"

42

"

S

43

"

78

"

43

& 45

"

42

"

S

43

"

78

"

43

& 45 F.

42

"

D

œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ 42 ˙

f

bœ œ ‰ 3 43 œ œ .. œ b œ œ . œ 78 œ œ .. œ b œ 4

3

-

dis

su

5 &4

"

V 45 ? 45 & 45

C P

-

S

i.

Fe

-

f 3 4 ˙.

cit,

2 4

"

"

42

"

S

43

"

78

"

43

"

42

"

S

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

3 4

"

7 8

"

3 4

43

"

78

"

43

3 4

"

7 8

"

3 4

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

43

"

78

"

43

S

Fe

C

"

42

"

S

& 45

"

42

"

S

& 45

"

42

"

S

& 45

"

42

"

S

& 45

"

42

"

5 &4

"

2 4

"

B 45

"

42

"

B 45

"

2 4

"

B 45

"

42

"

S

? 45

"

42

"

S

? 45

"

42

"

S

C IC µ C IC µ C p

C µ C IC µ C IC p

D slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

C

fffffffffffffffffffffff poco a poco crescendo

f

ƒ

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

fffffffffffffffffffffff C poco a poco crescendo

f

ƒ

sul pont.

S

Cæ p

C IC µ C IC µ C p

C µ C IC µ C IC p

poco a poco crescendo

f

ƒ

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

fffffffffffffffffffffff C poco a poco crescendo

f

ƒ

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

fffffffffffffffffffffff C poco a poco crescendo

f

ƒ

sul pont.

S

S

S

Cæ p C IC µ C IC µ C p C µ C IC µ C IC p

poco a poco crescendo

f

ƒ

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

fffffffffffffffffffffff C poco a poco crescendo

f

ƒ

slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

fffffffffffffffffffffff C poco a poco crescendo

f

ƒ

sul pont.

C æ p C IC µ C IC µ C

poco a poco crescendo slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

p C µ C IC µ C IC

fffffffffffffffffffffff

p

fffffffffffffffffffffff

poco a poco crescendo slow, legato, continue independently, gradually less and less gliss.

poco a poco crescendo

TR 0124

f C

ƒ

f C

ƒ

f

ƒ

q = 75

-

7 8 œ

3

cit,

3 œ bœ œ ‰ 4


59

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Per. 1

F.

M.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

& 43

œ.

3 &4

˙.

b œ œ œJ

œ œ b œ b œ-

œ ˙.

‰ œj

œ

˙.

œ œ bœ bœ

4 œ . œ œ- b œ- 4 b œ

j 3 œ. œ bœ œ œ ‰ œ 4 bœ.

b˙.

4 w 4

3 4 ˙.

3

j œ

œ œ b˙

œ b œ 45

b˙.

5 4

diminuendo

diminuendo

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

bœ œ œ .. œ b œ œ œ

b œ .. œ b œ œ œ b œ œ

& 43

fe

-

œ.

bœ œ œ J

fe

-

cit

cit

3

po

œ

po

-

ten - ti - am,

-

œ œ bœ bœ

ten - ti - am,

diminuendo bœ œ . œ n œ3 œ 4 b œ œ . œ œ œ œ n œ 3 b œ œ œ . œ n œ b œ . œ œ ‰ œ bœ. œ œ œ œ bœ bœ b œ ‰ b œ .. œ œ œ œ œ b œ 45 4 J 4 po

‰ œj po

-

œ

-

te - ti - am,

œ œ bœ bœ

po - ten

-

ti - am

4 œ. œ œ bœ 4 bœ 3

te - ti - am,

po - ten

-

in

bra

j 3 œ. œ bœ œ œ ‰ œ 4 bœ.

ti - am

in

bra

-

-

chi

j œ

chi

-

-

o,

bra

œ œ b˙ o,

bra

3

-

diminuendo

-

chi -

œ b œ 45 chi -

V 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

3 &4

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

& 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

3 &4

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

B 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

B 43

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

B 43

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

? 43

"

"

"

"

44

"

43

"

"

45

?3 4

"

"

"

"

4 4

"

3 4

"

"

5 4

TR 0124


60

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Per. 1

& 45

œ bœ

& 45

˙.

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

˙ "

? 45

"

& 45

"

& 45 V 45

M.

œ œ bœ œ œ

? 45

& 45 F.

E

-

-

43 ˙ p

78 j Œ œ !

. 43 ˙ F

78 b ˙

. 43 ˙ F

œ bœ o

o

œ œ bœ œ œ

43 ˙

su

-

? 45

f 34 ˙ .

"

dis

E

-

-

-

-

"

"

"

44

43

"

"

"

"

44

œ

‰ 43 œ .

œ.

˙. 43

b œ œ œJ

œ œ bœ bœ

œ ˙.

‰ œJ

œ œ bœ

œ

˙.

3 œ . œ œ- b œ 44

b˙.

44

43

"

"

"

"

44

Œ

78

"

43

"

"

"

"

44

Œ

78

"

43

"

"

"

"

44

œ

b œ .. œ b œ œ œ b œ

‰ œ bœ. œ bœ œ œ œ

œ

œ œ bœ bœ

su

-

f 34 œ .. œ b œ œ . œ œ dis

"

"

o

"

œ bœ

43

78

"

-

Ó

78 œ

43

su

"

43 ˙ . p

P 3 3 œ b œ œ œ œ œ œ œ 4 ˙ œ bœ o

78

Œ

-

-

78 œ .. œ b œ b œ œ ‰ 43 œ .. œ b œ œb œ œ œ œ per

78 œ

per

3

-

sit,

œ bœ -

sit,

œ

dis

‰ 43 œ . dis

-

-

per - sit

bœ œ œ J per

-

sit

su

3

-

per - bos,

per - bos,

su

‰ œJ

su

-

per

œ -

-

-

3

bos

men

bos

men

œ œ bœ

per

. b œ b œ œ œ n œ œ 44 bœ

-

te

œ . œ œ b œ 44 3

-

te

5 &4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

"

"

"

4 4

& 45

"

43

"

78

"

43

"

"

"

"

44

& 45

"

43

"

78

"

43

"

"

"

"

44

& 45

"

43

"

78

"

43

"

"

"

"

44

& 45

"

43

"

78

"

43

"

"

"

"

44

5 &4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

"

"

"

4 4

B 45

"

43

"

78

"

43

"

"

"

"

44

B 45

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

"

"

"

4 4

B 45

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

"

"

"

4 4

? 45

"

43

"

78

"

43

"

"

"

"

44

?5 4

"

3 4

"

7 8

"

3 4

"

"

"

"

4 4

TR 0124


61 F 7

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Per. 1

F.

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

? 44

? 44

w

Vn. 1

Vn. 2

Vn. 3

Vn. 4

Vn. 5

Vn. 6

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 3

Vc. 1

Vc. 2

diminuendo

œ J

˙. 43

œ œ b˙

œ bœ

b˙.

œ bœ 45

œ œ bœ œ œ

˙. 45

diminuendo

˙

42 ˙ p

S

42 ˙ p

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

V 44 M.

œ . œ b œ œ œ ‰ œJ 43 b œ .

? 44

diminuendo p 3 . œ œ œ œ nœ 3 bœ œ œ. œ nœ bœ. œ œ œ b œ 5 2 bœ ‰ J 4 b œ .. œ œ œ œ œ b œ 4 œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ 4 ˙ cor

bœ cor

-

dis,

su

-

per

œ . œ b œ œ œ ‰ œJ 43 b œ . -

dis,

su

-

per

-

bos

œ J

diminuendo

-

bos

men - te

3

œ œ b˙

cor

œ bœ

men - te

cor

-

dis

œ bœ 45 -

su

-

œ œ bœ œ œ

dis

su

-

S

i.

p 24 ˙

S

i.

F

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

4 &4

"

3 4

"

"

5 4

"

2 4

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

& 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

B 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

B 44

"

3 4

"

"

5 4

"

2 4

"

S

B 44

"

3 4

"

"

5 4

"

2 4

"

S

?4 4

"

3 4

"

"

5 4

"

2 4

"

S

? 44

"

43

"

"

45

"

42

"

S

TR 0124

C p


62 G

Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Trumpet in C 1

Trumpet in C 2

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

& 85

q = 150

H

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

& 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

& 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

? 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

5 &8

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

& 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

5 &8

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

B 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

? 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

? 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

& 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

& 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

ã 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

& 85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

& 85

p œ. œ- .

"

"

"

44

"

85

Female Schola

De - po

V 85

"

?5 8

"

-

œ- .

su

-

"

œ.

it

œ. œ- .

po - ten

"

-

44 œ. œ. œ- œ.

85 œ. œ- .

44

"

85

"

4 4

"

5 8

"

tes

de

se - de,

et

e

-

78 œ. œ- .

œ.

xal - ta - vit

78

"

7 8

"

85 œ œ . hu

-

85

"

5 8

"

œ- .

œ.

mi - les.

p œ. œ- .

"

De - po

œ- . -

su

-

œ.

œ. œ- .

it

po - ten

-

. . - . 44 œ œ œ œ

85

tes

de

se - de,

Male Schola

G

Contrabass

t5 8

q = 150

"

" "

" "

4 4

"

5 8

"

7 8 TR 0124

"

5 8

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

"

"

4 4

"

5 8

H

"

"


63

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

I

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

? 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

5 &8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

5 &8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

B 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

? 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

? 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

ã 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

78

"

85

"

it

œ.

po -

œ- . ten

44 b œ. b œ.

de

œ- b œ.

se - de,

85 œ.

œ- . e

78 b œ. b œ- .

œ 85

œ.

œ.

œ.

œ- .

œ.

œ-

œ- .

it

po - ten

de

se - de,

œ. 85

5 8

"

F.

& 85 V 85

œ.

œ- .

et

e

-

. 78 œ

œ- .

xal - ta

œ. -

vit

P

"

œ.

œ- . po

œ.

œ- .

De -

hu

œ- . -

mi

œ. -

les.

De - po

-

b œ- . su

-

œ- . -

su

-

b œ.

-

-

tes

. 44 œ

tes

œ.

et

et

e

-

-

xal - ta

. 78 œ

-

œ- .

xal - ta

-

b œ.

85 œ

œ.

œ 85

œ.

vit

vit

hu

œ. -

hu

-

M.

?5 8

Cb.

t5 8

" "

7 8 7 8

" "

5 8

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

I

"

"

TR 0124


64 J

K

Fl.

&

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Ob.

&

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Cl.

&

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

?

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Hn.

&

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

Tr. 1

&

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Tr. 2

&

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

B

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

?

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

?

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Per. 1

&

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Per. 2

&

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Per. 3

ã

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

P œ. œ- .

b œ- . b œ.

œ. œ- .

Bs.

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

&

De - po

F.

p œ. œ- .

& bœ. bœ - .

- mi - les.

V

œ- .

De - po

œ.

"

-

su

-

œ- .

su

-

it

po - ten

-

œ.

œ. œ- .

"

it

po - ten

"

- mi - les.

-

-

- . 44 b œ. b œ. œ b œ

58 œ. œ- .

44 œ. œ. œ- œ.

85 œ. œ- .

tes

tes

de

se - de,

de

se - de,

44

"

4 4

"

et

et

e

e

85

"

5 8

"

-

-

. 78 b œ. b œ- . b œ

œ œ. 85

78 œ. œ- .

85 œ œ .

xal - ta - vit

œ.

xal - ta - vit

78

"

7 8

"

hu

hu

85

"

5 8

"

p œ.

b œ- . b œ. -

mi - les.

-

œ- .

œ- .

De - po

œ- . -

su

-

"

œ.

œ- .

œ.

œ.

it

po - ten

"

-

44

"

mi - les.

P molto legato, quasi glissando œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ nœ

"

De - po

-

su

-

it

44

œ œ œ bœ œ 4 4

po - ten

-

M.

?

Cb.

t

"

"

"

"

J

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8 TR 0124

"

5 8

"

"

"

"

4 4

"

"

"

4 4

K

"

"


65

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

L

& 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

& 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

& 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

? 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

4 &4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

& 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

4 &4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

B 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

? 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

? 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

& 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

& 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

ã 44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

58 œ.

œ- .

78 œ.

œ 85

œ.

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

85

"

85

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

œ- . œ.

œ. œ- .

su - it

b œ- . b œ.

& 44

œ. - tes

œ.

œ-

de

se - de,

œ.

et

e

-

xal

œ- . -

œ.

ta

-

vit

hu

œ- . -

mi

œ. -

les.

F.

& 44 V 44

"

78

"

"

p . œ- . œ b œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ n œ œ b œ œ n œ œ b œ œ n œ bœ nœ œ b œ œ 78 b œ n œ œ bœ œ bœ nœ 85 85

- tes

de

se - de,

et

e

-

xal

-

ta

-

vit

hu

-

mi

-

les.

De - po

P œ. œ . -

M.

?4 4

Cb.

t4 4

" "

5 8 5 8

" "

7 8 7 8

" "

5 8 5 8

"

"

De - po

-

-

su - it

po - ten

. . - . 44 œ œ œ œ

-

œ. œ- . 85

œ. œ . -

4 b œ. b œ. œ- b œ. 4

5 œ. œ . 8 -

4 4

5 8

po - ten

L

"

" TR 0124

"

"

"

-

tes de

se - de,

tes de

se - de,

"

et

et

e

e

"

-

-

. - . 78 œ œ . œ 85 xal - ta - vit

7 b œ. b œ- . b œ. 5 8 8 xal - ta - vit

7 8

"

5 8


66

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

M

& 85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

& 85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

& 85

"

"

œ œ. !

? 85

"

"

"

"

"

44

5 &8

"

"

"

"

"

& 85

"

"

"

"

5 &8

"

"

"

B 85

"

"

? 85

"

? 85

85 œ œ .

78 œ

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

& 85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

& 85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

ã 85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

P œ. œ- .

& 85

"

De - po

F.

& 85

"

V 85

œ œ.

œ- . œ.

hu

mi - les.

"

-

?5 8 t5 8

œ œ.

hu

-

œ.

b œ- . -

œ. œ- .

it

po - ten

"

de

se - de,

58 œ. œ- .

"

De - po

œ- . -

su

-

"

"

44

" œ.

œ. œ- .

it

po - ten

"

-

tes

4 4

85

"

4 œ. 4

œ.

œ- œ.

de

se - de,

"

et

e

et

TR 0124

e

"

xal - ta

78

"

5 œ. œ- . 8 5 8

-

-

-

-

œ. -

"

hu

85

œ- .

xal - ta

hu

vit

"

7 œ. 8 7 8

vit

vit

-

mi

mi

-

les.

-

"

les.

De - po

P œ. œ- .

"

De - po

5 œ œ. 8 hu

5 8

-

œ

p poco a poco crescendo œ. œ- . œ- . œ.

b œ.

b œ- .

œ.

it

se - de,

xal - ta

p

œ.

-

de

-

œ œ. 85

œ

œ- .

tes

e

b œ.

b œ- .

œ #œ œ bœ œ bœ œ nœ œ #œ P

su

-

et

78 b œ.

œ

-

po - ten

M

"

œ- b œ.

œ.

P molto legato, quasi glissando p 44 5 7 5 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ 8 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ. œ- . it

tes

b œ.

85 œ œ .

it

-

-

44 b œ.

œ

-

p œ. œ- .

mi - les.

b œ.

œ.

su

su

-

44 w

œ œ.

-

-

su

"

b œ- . b œ.

œ

De - po

De - po

M.

Cb.

N

œ- . -

mi

œ. -

b œ- . -

su

b œ. -

"

"

"

"

les.

N

"

"

œ.

it


67 O

Fl.

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

Ob.

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

Cl.

&

85 œ. œ .

78

j j j œ. ‰ œ b œ œ 44 b œ œ n œ œ # œ œ œ b œ 85 œ. ‰ œ b œ œ 78 b œ œ n œ œ # œ œ b œ 85 œ. ‰ œ b œ œ b œ œ n œ œ # œ œ. œ . -

œ

b œ- .

poco a poco crescendo

44 b œ.

œ. œ .

œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ ‰ œ b œ œ 44 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 85 œ ‰ œ b œ œ 78 J J P poco a poco crescendo

?

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

&

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

Tr. 1

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

Tr. 2

&

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

"

"

4 4

œ.

44 w

œ 85

œ.

78 œ œ .

œ 85

œ.

Bs.

Hn.

Tn. 1

B

œ

œ

œ.

œ. b œ

œ.

œ œ.

œ.

p

œ

œ

œ œ.

4 w 4

poco a poco crescendo

œ œ.

œ.

œ

œ œ.

5 œ œ. 8

7 8

"

85

"

78

"

5 8

"

7 8

œ œ. 85

78

44 w

poco a poco crescendo

?

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

?

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

Per. 1

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

Per. 2

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

Per. 3

ã

"

44

"

85

"

78

"

85

"

"

"

"

"

44

"

85

"

78

œ- .

44 œ. œ.

. 85 œ

œ- .

78 œ. œ- .

85 œ

œ.

. 85 œ œ .

78

Tn. 2

Tn. 3

&

œ.

po - ten

-

tes

œ- œ.

de

se - de,

et

e

-

xal - ta

œ. -

vit

hu

œ- . -

mi

-

œ.

P œ. œ- .

les.

De - po

F.

& V

œ.

œ- .

œ.

œ- .

po - ten

po - ten

-

-

44 œ. œ. tes

de

œ- .

œ- b œ.

œ. 85

œ- .

se - de,

44 b œ. b œ. tes

œ- œ.

85 œ.

de

se - de,

et

et

e

e

-

-

78 œ. œ- . xal - ta

78 b œ. b œ- . xal - ta

-

œ.

vit

b œ. -

vit

85 œ

œ.

œ 85

œ.

hu

hu

-

œ- .

mi

-

b œ- . -

mi

-

Cb.

t

" "

4 4 4 4

" "

5 8 5 8

" "

7 8 7 8

" "

5 8 5 8

"

-

F

œ.

œ. œ . De - po

les.

b œ.

P œ. œ- .

les.

De - po

poco a poco crescendo

œ.

œ. œ- .

su

it

po - ten

-

poco a poco crescendo

-

b œ- . su

-

b œ.

it

œ. œ . po - ten

"

De - po

TR 0124

"

-

poco a poco crescendo œ- . œ. œ. œ- . -

su

-

it

po - ten

-

su

-

it

po - ten

O

"

-

-

œ.

œ- œ.

de

se - de,

44 b œ.

b œ.

de

œ- b œ.

se - de,

85 œ. œ . -e et

. 44 œ

œ.

œ- œ.

de

se - de,

œ. œ- . 85

44 œ.

tes

tes

tes

et

et

e

e

-

-

-

78 78

F molto legato, quasi glissando poco a poco crescendo œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ nœ œ œ œ bœ œ 4 bœ bœ nœ œ nœ œ œ bœ 5 œ œ œ bœ œ 7 4 8 8

M.

?

œ- .

"

"

"

-

tes

4 4

de

se - de,

"

et

5 8

e

"

-

7 8


68 P

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

& 78

"

85

"

"

& 78

"

85

"

"

œ- . b œ

85 œ. œ . -

& 78 ? 78 7 &8

b œ.

>œ œ .

78 œ

F

F

œ.

œ

5 œ œ. 8

œ.

œ.

œ

œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ b œ œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 78 J‰ 44 85 J ‰. 85 J ‰. 85 œ œ. 85

78 œ

œ.

œ

58 >œ œ .

œ.

œ

œ œ.

44 w

85

œ # œ œ b œ œ 78 b œj ‰ n œ œ # œ œ b œ 85 œ # œ œ b œ œ 78 b œj ‰ n œ œ # œ œ b œ 85 œ # œ œ b œ œ b œ œ n œ œ # œ œ # œ œ b œ œ 44 b œj ‰ n œ œ # œ œ œ b œ 85 . . . f

b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 85 œJ ‰ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ . f F œ

bœ bœ nœ œ nœ œ bœ

œ

"

ƒ

œ.

œ

> . 85 œ œ

78 œ

œ.

œ

> . 85 œ œ

œ.

œ

>œ œ .

44 w

85

> 7 œ œ. 8 F

œ

5 œ œ. 8

> 7 œ 8

œ.

œ

5 œ œ. 8

>œ .

œ

œ œ.

> 4 w 4

5 8

78 œ

& 78

"

85

"

"

œ. œ- . f

. 78 b œ. b œ- . b œ

58 œ. œ- .

78 b œ.

b œ- .

b œ.

58 œ. œ- .

b œ- .

b œ.

œ. œ- .

. 44 b œ. b œ. œ. b œ

85

7 &8

"

5 8

"

"

œ œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

œ œ.

4 w 4

5 8

œ œ.

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

œ.

œ

œ œ.

44 w

85

œ. œ . f

78 b œ. b œ- . b œ.

. 85 œ œ- .

78 b œ.

b œ- .

b œ.

. 85 œ œ- .

b œ- .

b œ.

œ. œ . -

44 b œ. b œ. œ. b œ.

85

78 œ

85 œ œ. >

78

44

85

B 78

œ

œ.

œ

œ œ. 85 f

œ.

F

œ

F

? 78

"

85

"

"

? 78

"

85

"

"

& 78

"

85

"

"

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

& 78

"

85

"

"

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

85

‰ 78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

ã 78 & 78

œ.

œ- .

- xal - ta

œ. -

vit

"

85 œ œ . hu

œ œ. > ƒ

Bass Drum

˙ ƒ

" œ- . -

mi

-

& 78 V 78 M.

?7 8 t7 8

b œ. b œ- . b œ.

85 œ œ .

œ- .

œ œ. 85

- xal - ta

œ.

- xal - ta

-

vit

œ. -

vit

hu

hu

-

b œ- . mi

-

-

mi

"

-

vit

hu

5 8

-

"

mi

bœ >

œ œ.

œ.

œ.

œ

bœ >

b œ.

E - su

-

-

. 78 b œ. b œ- . b œ ri - en

ri - en

-

-

tes

tes

58 œ. œ- . im - ple

im - ple

-

-

78 b œ.

vit

vit

b œ.

b œ- . bo

bo

-

-

nis:

nis:

58 œ. œ- . et

et

di

di

b œ- . -

-

vi

vi

-

-

b œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

tes

di - mi

-

-

- . 44 b œ. b œ. œ b œ sit

sit

i - na - nes.

85

i - na - nes.

ƒ œ œ œ bœ œ 7 bœ bœ nœ œ nœ œ bœ 5 œ œ œ bœ œ 7 bœ bœ nœ œ nœ œ bœ 5 œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ nœ œ œ œ bœ œ 4 bœ bœ nœ œ nœ œ œ bœ 5 8 8 8 8 4 8 E - su

les.

"

œ

ƒ 7 5 7 5 4 5 œ œ œ bœ œ 8 bœ bœ nœ œ nœ œ bœ 8 œ œ œ bœ œ 8 bœ bœ nœ œ nœ œ bœ 8 œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ nœ œ œ œ bœ œ 4 bœ bœ nœ œ nœ œ œ bœ 8

les.

-

œ.

œ b >˙

E - su

ƒ . b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 85 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ- .

- xal - ta

œ

85

les.

œ. -

œ

ƒ. œ œ- .

les.

œ- .

œ.

œ.

F.

Cb.

78

f

œ.

b œ- .

œ œ œ bœ œ

E - su

P

>œ œ . ƒ

-

-

ri - en

-

tes

7 b œ. b œ- . b œ. 8 ri - en

7 œ 8

œ.

-

tes

œ

im - ple

5 œ. œ . 8 im - ple

5 œ œ. 8 > TR 0124

-

-

vit

bo

7 b œ. 8

b œ- .

vit

bo

7 œ 8

œ.

-

nis:

b œ. -

nis:

œ

et

di

5 œ. œ . 8 et

di

5 8 œ œ.

-

vi

-

b œ- . -

vi

> bœ

-

tes

di - mi

b œ.

œ. œ . -

tes

œ.

di - mi

œ.

-

-

sit

i - na - nes.

4 b œ. b œ. œ- b œ. 4 sit

i - na - nes.

> œ 44 œ b ˙

bœ >

5 8 5 8


69 Q

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

& 85

œ œ œ bœ œ

78

bœbœ nœ œnœ œ bœ

R

œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ b œ œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ œ œ . 78 J‰ 44 85 J ‰. 85 J ‰. 85

œ !

85

78

"

>œ œ .

& 85

j œ # œ œ b œ œ 78 b œj ‰ n œ œ # œ œ b œ 85 œ # œ œ b œ œ 78 b œj ‰ n œ œ # œ œ b œ 85 œ # œ œ b œ œ b œ œ n œ œ # œ œ # œ œ b œ œ 44 b œj ‰ n œ œ # œ œ œ b œ 85 œ # œ œ b œ œ 78 b œ œ n œ œ # œ œ b œ 85 œ. ‰ œ b œ œ 78 . . . f

œ.

œ

œ œ. 85

78 œ

œ.

œ

œ.

œ

œ œ.

44 w

? 85

>œ œ .

78 œ

œ.

œ

> . 85 œ œ

78 œ

œ.

œ

> . 85 œ œ

œ.

œ

œ œ.

44 w

5 &8

œ œ.

> 7 œ 8

œ.

œ

5 œ œ. 8

> 7 œ 8

œ.

œ

5 œ œ. 8

>œ .

œ

œ œ.

> 4 w 4

& 85

œ. œ- .

. 78 b œ. b œ- . b œ

58 œ. œ- .

. 78 b œ. b œ- . b œ

58 œ. œ- .

b œ- .

b œ.

œ. œ- .

5 &8

œ œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

B 85

œ œ.

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

œ.

? 85

œ. œ . -

78 b œ. b œ- . b œ.

. 85 œ œ- .

78 b œ. b œ- . b œ.

. 85 œ œ- .

b œ- .

78

85 œ œ . >

78 œ bœ. >

85 œ œ .

? 85

œ œ.

œ

œ.

œ

œ

bœ >

58 >œ œ . F

œ œ.

& 85

78 œ

58 >œ œ .

78

78

5 œ œ. 8

> 7 œ œ. 8 F

œ

5 œ œ. 8

7 8

. 44 b œ. b œ. œ. b œ

œ œ. 85 F

78 œ œ .

œ

œ œ. 85

78

œ œ.

4 w 4

7 œ œ. 8

œ

5 8 œ œ.

7 8

œ

œ œ.

44 w

5 8 œ œ. F œ. œ- . 85 f

- . 78 b œ. b œ . b œ

œ. œ- . 85

78

b œ.

œ. œ . -

44 b œ. b œ. œ. b œ.

. 85 œ œ F

78 œ œ .

. 85 œ œ

78

44

85

78

85

78

œ œ. >

w

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

& 85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

ã 85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

E - su

-

ri - en

-

tes

58 œ. œ- . im - ple

-

. 78 b œ. b œ- . b œ vit

bo

- nis:

58 œ. œ- . et

di

b œ- . -

vi

-

78

> . 85 œ œ

78

. 78 b œ. b œ- . b œ

œ œ. 85

œ

"

œ. œ- .

œ

78 œ œ .

œ.

> . 85 œ œ F

& 85

& 85

78 œ œ .

b œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

-

- . 44 b œ. b œ. œ b œ sit

i - na - nes.

œ œ. > ƒ

œ œ.

œ

œ

"

78

"

85

85

"

78

"

85

"

78

"

58 œ. œ- . E - su

-

. 78 b œ. b œ- . b œ ri - en

- tes

. œ œ f "

78

85

"

78

85

"

78

58 œ. œ- . im - ple

-

78

F.

& 85 V 85 M.

?5 8

7 5 7 5 4 5 7 5 7 œ œ œ b œ œ 8 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ 8 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ 8 b œb œn œ œ n œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ 8

E - su

t5 8

ri - en

-

tes

im - ple

-

vit

bo

- nis:

et

di

-

vi

-

tes

di - mi

-

sit

i - na - nes.

E - su

œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 5 œ. œ- . 8 8 8 8 4 8

E - su

œ. œ . -

E - su

Q

Cb.

-

œ œ.

-

-

ri - en

-

tes

7 b œ. b œ- . b œ. 8 ri - en

7 8 œ

œ.

-

tes

œ

im - ple

5 œ. œ . 8 im - ple

5 >œ œ . 8

-

-

vit

bo

- nis:

7 b œ. b œ- . b œ. 8 vit

bo

7 œ b >œ . 8

- nis:

œ

et

di

-

5 œ. œ . 8 et

di

5 8 œ œ.

vi

-

b œ- . -

vi

-

> bœ

TR 0124

tes

di - mi

b œ.

œ. œ . -

tes

œ.

di - mi

œ.

-

-

sit

i - na - nes.

4 b œ. b œ. œ- b œ. 4 sit

œ 44 w >

i - na - nes.

E - su

5 œ. œ . 8 E - su

R

5 8 œ œ. > ƒ

-

-

-

ri - en

. 78 œ œ . ri - en

- tes

œ. - tes

im - ple

œ. œ- . 85 im - ple

7 b œ. b œ- . b œ. 8

5 œ. œ . 8 -

7 8 œ œ.

5 8 œ œ.

ri - en

- tes

œ

im - ple

-

-

-

78 7 8 7 8


70

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

& 78

85

" œ.

58 >œ œ .

44

"

œ.

œ œ.

85

78

"

œ œ. 85 P

œ.

78

œ 85

œ.

78 œ

85

" œ.

& 78

œ

7 &8

œ

B 78 ? 78 ? 78

œ.

œ

œ.

œ

5 œ œ. 8

>œ .

œ œ. 85

œ.

œ œ

œ

œ œ. œ œ. œ œ.

44 w

. 85 œ œ

78 œ

4 w 4

5 . 8 œ œ. F

7 b œ b œ- . b œ 8 .

44 w

œ œ. 85 P

78 œ

œ.

5 8 œ œ. P

7 œ 8

œ.

œ œ. 85 F

78 œ

œ.

78

œ.

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

œ œ.

4 w 4

b œ. b œ- .

b œ.

œ. œ- . 85

b œ- .

b œ.

œ. œ- .

. . . 44 b œ. b œ œ b œ

œ.

œ

. 85 œ œ

œ.

œ

œ œ.

44 w

85

44

85 œ œ . F

78 œ

œ

œ

œ.

œ

85

œ œ.

œ.

diminuendo

œ.

œ

œ b˙.

"

œ.

œ.

5 . 8 œ

œ.

œ 85

œ.

œ

5 8 œ

œ

œ

!

"

œ.

diminuendo

85 œ

œ

œ

œ

"

"

œ œ. 85

œ.

œ

œ.

œ

"

? 78

. 85 œ œ

78 œ

85

j 5 j 4 5 7 j 5 7 j 5 b œ œ n œ œ # œ œ b œ 8 œ. ‰ œ b œ œ b œ œ n œ œ # œ œ. ‰ œ b œ œ 4 b œ œ n œ œ # œ œ œ b œ 8 œ # œ œ b œ œ 8 b œ. ‰ n œ œ # œ œ b œ 8 œ # œ œ b œ œ 8 b œ. ‰ n œ œ # œ œ b œ 8 œ # œ œ b œ œ b œ œ n œ œ # œ diminuendo F œ

44 w

"

& 78

œ.

œ

"

œ

œ

. 85 œ œ

œ.

œ

7 b œ b œ- . 8 .

5 . 8 œ œ- .

b œ- .

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

œ.

œ

œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

85

"

78

"

85

"

"

85

"

78

"

85

"

"

85 œ

œ.

78 œ

78 œ

œ.

œ

diminuendo

diminuendo

diminuendo

diminuendo

œ.

œ

. 85 œ œ P

œ.

œ

& 78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

& 78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

ã 78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

& 78

b œ. b œ- .

. 78 b œ. b œ- . b œ

58 œ.

œ- .

78 b œ. b œ- .

78 œ.

85 œ.

œ- .

F.

& 78 V 78

- vit

bo

b œ. -

?7 8 t7 8

nis:

58 œ. œ- . et

di

b œ- . -

vi

-

b œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

-

F 58 œ. œ- .

- . 44 b œ. b œ. œ b œ sit

i - na - nes.

E - su

P 5 4 5 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 8 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 8 œ. œ- .

- vit

bo

œ.

œ- .

- vit

bo

-

-

œ

bo

œ.

nis:

b œ.

b œ. b œ- . - vit

nis:

œ.

M.

Cb.

"

& 78

7 &8

œ

"

S

-

nis:

œ

et

di

œ. œ- . 85 et

di

5 œ. œ . 8 et

di

5 8 œ œ.

-

vi

-

tes

di - mi

œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

b œ.

œ. œ . -

œ- . -

vi

-

b œ- . -

vi

-

tes

œ.

diminuendo

di - mi

œ.

-

-

-

sit

. 44 œ

sit

i - na - nes.

E - su

i - na - nes.

E - su

F 5 œ. œ . 8 -

i - na - nes.

œ 44 œ b ˙ .

-

ri - en

œ- .

ri - en

-

tes

-

œ.

tes

im - ple

im - ple

-

-

vit

bo

78 œ.

œ- .

vit

bo

-

nis:

-

œ.

nis:

58 œ. œ- . et

di

85 œ. œ- . et

di

b œ.

b œ- . -

vi

-

tes

-

vi

œ- .

-

tes

œ.

F diminuendo œ 58 œ œ b œ œ 78 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 85 œ œ œ b œ œ 78 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 85 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ

œ. œ- œ.

4 b œ. b œ. œ- b œ. 4 sit

-

b œ.

diminuendo

E - su

S

5 œ œ. 8 f

TR 0124

-

-

ri - en

-

tes

7 b œ. b œ- . b œ. 8 ri - en

7 œ 8

œ.

-

tes

œ

im - ple

5 œ. 8

œ- .

5 œ 8

œ.

im - ple

-

vit

bo

7 b œ. b œ- . 8

-

b œ.

diminuendo

-

vit

bo

7 œ 8

œ.

nis:

-

nis:

œ

!

et

di

5 œ. œ . 8 et

5 8

di

"

-

vi

-

tes

b œ- . -

vi

b œ. -

tes

"


71

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

Bs.

Hn.

T

"

44

œ.

44 w

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

œ œ. 85 p

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

œ.

œ

œ œ.

44 w

& œ # œ œ b œ œ 44 b œj ‰ n œ œ # œ œ œ b œ 85 œ. œ . . P

78 b œ.

œ- .

85 œ. œ .

78 b œ.

œ- .

85 œ. œ . -

b œ- .

œ

œ. œ .

44 b œ.

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

"

7 8

"

5 8

"

"

"

4 4

"

œ

? œ

œ.

44 w

. & œ

œ.

4 bœ 4 .

85 b œ. œ. b œ

78

"

"

5 8 œ œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8

85

"

85 85

œ. œ. b œ B

85 5 8

Tr. 1

&

œ

œ.

44 w

œ œ. 85 p

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

78 œ

œ.

œ

œ œ. 85

œ.

œ

œ œ.

44 w

85

Tr. 2

& œ

œ.

4 w 4

5 8 œ œ. p

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

7 œ 8

œ.

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

œ œ.

4 w 4

5 8

B

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

?

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

? œ

œ.

44 w

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

Per. 1

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

Per. 2

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

Per. 3

ã

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

œ- .

44 b œ.

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

&

œ.

di - mi

-

sit

!

P 58 œ. œ- .

. b œ. œ- b œ i - na - nes.

E - su

F.

& œ.

œ- .

di - mi

V M.

di - mi

œ- .

di - mi

Cb.

sit

"

-

-

sit

4 b œ. 4

sit

4 4

œ. œ. œ.

i - na - nes.

E - su

i - na - nes.

E - su

P . œ- . œ 5 8

- . b œ. œ b œ i - na - nes.

E - su

T

"

ri - en

b œ. -

tes

58 œ. œ- . im - ple

-

78 b œ.

vit

b œ.

b œ- . bo

-

nis:

58 œ. œ- . et

di

b œ- . -

vi

-

b œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

-

44 b œ.

sit

. b œ. œ- b œ i - na - nes.

85

P 58 7 5 7 5 4 5 œ œ œ bœ œ 8 bœ bœ nœ œ nœ œ bœ 8 œ œ œ bœ œ 8 bœ bœ nœ œ nœ œ bœ 8 œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ nœ œ œ œ bœ œ 4 bœ bœ nœ œ nœ œ œ bœ 8

P œ œ œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 5 œ. œ- . 4 8

? œ. t

-

44 œ.

-

78 b œ. b œ- .

V

5 8

flag. sul G œo œ .

F

-

-

-

ri - en

78 b œ. b œ- . ri - en

. 7 œ 8

œ- .

œ

œ.

ri - en

7 8

-

tes

b œ. -

tes

œ. -

tes

œ

im - ple

œ. œ- . 85 im - ple

. 5 œ œ. 8 im - ple

5 8

-

-

-

œo œ .

TR 0124

vit

bo

78 b œ.

b œ- .

vit

bo

. 7 œ 8

œ- .

7 8

vit

bo

œ

œ.

-

nis:

b œ. -

nis:

œ. -

nis:

œ

et

di

œ. œ- . 85 et

di

. 5 œ œ. 8 et

5 8

di

œo œ .

-

vi

-

b œ- . -

vi

-

œ- . -

vi

œ.

-

tes

di - mi

b œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

œ

œo œ .

-

-

-

sit

i - na - nes.

44 b œ.

. b œ. œ- b œ

. 4 œ 4

œ. œ- œ.

sit

sit

4 4

w

i - na - nes.

i - na - nes.

85 5 8 5 8


72 U

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

& 85 & 85

œ

f

85

œ

œ.

78

œ.

œ

85

>œ .

œ œ.

œ

œ œ.

44

w>

V

85

"

78

œ.

œ

œ.

œ.

œ

85

>œ .

œ œ.

œ

œ œ.

44

w>

78 b œ. b œ- . b œ 85

"

78

"

85

œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ. œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ. œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ. œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 5 J‰ 8 8 J‰ 8 8 J‰ 4 8 ƒ

"

78

"

85

5 8

"

7 8

"

5 8

f

78

85

"

85

"

85

œ

78

5 &8

"

> 7 œ 8 f

œ.

œ

5 œ 8

œ.

> 7 œ 8

œ.

œ

5 œ œ. 8

>œ .

œ

œ œ.

> 4 w 4

& 85

>œ œ .

78 >œ

œ.

œ

>œ œ . 85

78 >œ

œ.

œ

>œ œ . 85

>œ .

œ

>œ œ .

44 w>

œ œ. 85 p

78 œ œ . œ 85

5 &8

> . œ œ

7 >œ 8

œ.

œ

5 > 8 œ œ.

7 >œ 8

œ.

œ

5 > 8 œ œ.

>. œ

œ

> . œ œ

4 w> 4

7 œ œ. œ 5 8 8

B 85

œ. œ- .

78 b œ.

b œ- .

b œ.

œ. 85

78 b œ.

b œ- .

b œ.

œ. œ- . 85

b œ- .

b œ.

œ. œ- .

44 b œ.

5 8 œ œ. p 85

78

œ.

œ

œ.

œ

>œ œ .

>œ .

œ

>œ œ .

? 85 ? 85

f f

ƒ

>œ œ .

& 85

>œ œ .

& 85 V 85 M.

?5 8

Tub. Bell

˙

ƒ

œ.

œ

85

œ- .

>œ œ .

78

> 58 œ œ .

> 78 œ

œ.

œ

85

> 58 œ œ .

>œ .

œ

44

>œ œ .

œ. b œ.

b œ.

w>

85

> 44 w

" œ œ. P "

78

"

85

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

‰ 78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

-

ri

-

78 œ.

ƒ

E - su

ri

-

-

en

-

œ- .

en

-

tes

œ.

tes

im - ple

85 œ.

œ- .

im - ple

-

vit

-

78 œ.

vit

bo

-

œ- .

bo

-

nis:

œ.

nis:

et

di

85 œ. œ- . et

di

-

-

vi

œ- .

vi

-

tes

œ.

-

tes

di - mi

œ. œ- .

di - mi

-

sit

-

44 œ.

sit

i

œ. i

-

na - nes.

œ-

-

œ.

na - nes.

E - su

P 58 œ. œ- . E - su

F ƒ œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 5 œ. œ- . 8 8 8 8 4 8

E - su

-

ƒ. œ œ. E - su

"

!

85

85

ff molto legato, quasi glissando F œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ 7 b œ b œ n œ œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ 4 b œ b œ n œ œ n œ œ œ b œ 5 œ. œ- . 8 8 8 8 4 8 œ. œ- .

œ œ. œ

"

"

E - su

78

85

"

78

"

U

5 V8

> 78 œ

f

ã 85

F.

78

f

& 85

& 85

Cb.

œ.

œ œ œ b œ œ 7 b œ. ‰ n œ b œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ 7 b œ. ‰ n œ b œ n œ œ b œ 5 œ œ œ b œ œ b œ b œ n œ œ n œ œ œ œ b œ œ 4 b œ. ‰ n œ b œ n œ œ œ b œ 5 œ. œ . 8 J 8 8 J 8 4 J 8 ƒ P

& 85 B 85

78

"

-

ri

. 7 œ 8

ri

7 8

-

en

-

œ- . -

tes

œ.

en

-

"

tes

im - ple

. 5 œ 8

œ- .

im - ple

5 8

-

"

-

vit

bo

. 7 œ 8

œ- .

vit

7 8

-

nis:

œ.

bo

-

"

nis:

et

di

. 5 œ œ. 8 et

5 8

di

"

TR 0124

-

vi

-

œ- . -

vi

-

"

tes

di - mi

œ.

œ. œ- .

tes

di - mi

"

-

-

sit

i

. 4 œ 4

œ.

sit

4 4

i

-

na - nes.

œ-

œ.

na - nes.

E - su

P . 5 œ œ. 8 E - su

V

"

5 8

"

. 78 b œ. b œ- . b œ 85

-

ri - en - tes

78 5 œ. œ- . œ. 8

-

ri - en - tes

. 78 b œ. b œ- . b œ 85

-

ri - en - tes

. - . 7 œ œ. œ 5 8 8

-

7 8

ri - en - tes

œo œ . œ F

5 8


73

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

Per. 2

Per. 3

& 85 & 85

78

" œ. œ .

85

"

"

78 b œ. b œ- . b œ

. 58 œ œ- .

"

44

"

b œ- . b œ

W

œ. œ .

85

"

"

. 44 b œ. b œ. œ b œ

œ œ. 85

78 œ œ .

œ

#

85

"

78

"

85

"

"

85

"

78

"

85

"

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

B 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

5 &8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

& 85

œ œ.

78 œ œ .

œ

œ œ. 85

œ.

œ

œ œ.

44 w

œ œ. 85 !

78 œ œ .

œ

œ œ. 85

78 œ œ .

œ

œ œ. 85

œ.

œ

5 &8

œ œ.

7 œ œ. 8

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

œ œ.

4 w 4

5 8 œ œ. !

7 œ œ. 8

œ

5 8 œ œ.

7 œ œ. 8

œ

5 8 œ œ.

œ.

œ

B 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

? 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

? 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

& 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

ã 85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

& 85

œ. œ- . im - ple

-

. 78 b œ. b œ- . b œ

58 œ. œ- .

78 œ. œ- .

œ.

85 œ. œ- .

. 78 b œ. b œ- . b œ

œ. œ- . 85

. 7 œ œ. 8

œ.

. 5 œ œ. 8

œo œ .

œ

vit

bo - nis:

et

di

b œ- . b œ. -

vi - tes

œ. œ- . di - mi

-

- . 44 b œ. b œ. œ b œ

p 58 œ. œ .

44 œ. œ. œ- œ.

p 58 œ. œ- .

- . 44 b œ. b œ. œ b œ

.P 58 œ œ- .

. . - . 4 œ œ œ œ 4

5 8

sit

i - na - nes.

E - su

F.

& 85 V 85 M.

?5 8

Cb.

78

"

5 V8

œ. œ- .

im - ple

-

œ. œ- . im - ple

-

œ. œ- . im - ple

œ œ.

-

vit

vit

vit

7 8

bo - nis:

bo - nis:

bo - nis:

et

et

et

5 8

di

di

di

œ œ.

-

-

-

œ- .

œ.

di - mi

b œ- . b œ.

œ. œ- .

vi - tes

œ. œ- .

vi - tes

di - mi

œ- .

œ. œ- .

œ.

vi - tes

di - mi

œo .

œ œ.

œ

-

-

-

sit

sit

sit

4 4

wo

i - na - nes.

E - su

i - na - nes.

E - su

i - na - nes.

W

5 8

TR 0124

" œ œ.

-

-

-

78 œ. œ .

œ.

78 œ. œ- .

œ.

ri - en - tes

ri - en - tes

58 œ. œ . im - ple

. 85 œ œ . im - ple

. 78 b œ. b œ- . b œ

œ. œ- . 85

7 8

5 8

ri - en - tes

7 8

" œo œ . P

œ

im - ple

5 8

" œ œ.

-

-

-

78 œ. œ .

œ.

78 œ. œ- .

œ.

vit

vit

bo - nis:

bo - nis:

58 œ. œ . et

di

. 85 œ œ . et

di

. 78 b œ. b œ- . b œ

œ. œ- . 85

7 8

5 8

vit

7 8

bo - nis:

" œo œ .

œ

et

5 8

di

œ- . -

vi - tes

œ- . -

œ.

vi - tes

b œ- . b œ. -

vi - tes

" œ œ.

œ.

" œo .

œ


74 X

Fl.

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

Ob.

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

Cl.

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

B

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

Hn.

&

"

4 4

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

7 8

"

5 8

"

"

"

4 4

"

Tr. 1

&

œ

œ.

44 w

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

œ

œ.

4 w 4

! 5 œ œ. 8

7 œ 8

5 8 œ

œ.

7 œ 8

5 8 œ

œ.

œ.

4 w 4

B

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

?

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

?

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

"

Bs.

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Per. 1

&

44

"

&

85

"

œ.

78

"

œ

85

"

78

"

œ.

œ

85

"

œ.

œ

"

œ

"

Per. 2

&

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44 Ó

Per. 3

ã

"

44

"

85

"

78

"

85

"

78

"

85

"

"

"

44

œ- .

44 œ.

œ.

p 58 œ.

œ- .

78 œ.

58 œ.

œ- .

78 œ.

58 œ.

œ- .

œ- .

44 œ.

44 œ.

œ.

85

"

78

85

"

78

p. œ 85

œ- .

. 78 œ

œ. 85

œ- .

. 78 œ

5 8

"

5 8

"

&

œ.

di - mi

-

sit

œ-

œ.

i - na - nes.

E - su

-

œ- .

ri - en

œ. -

tes

im - ple

-

vit

œ- .

œ.

bo - nis:

et

di

œ- . -

vi

œ. -

tes

œ.

di - mi

-

"

U

"

U

"

U

"

U

"

U

"

U

"

44 Ó

"

U

U

"

U

"

U

"

Œ Œ

Tub. Bell

œ p

sit

w

Tub. Bell

œ

p

U

w

U

" œ.

U

"

œ- œ.

sopr. & alt solos go to 10A

U

"

i - na - nes.

F.

& V

œ.

œ- .

di - mi

œ.

-

œ- .

di - mi

-

sit

œ-

i - na - nes.

œ- b œ.

44 b œ. b œ. sit

œ.

i - na - nes.

E - su

-

" œ- .

ri - en

œ. -

tes

im - ple

-

"

vit

œ- .

œ.

bo - nis:

85

"

œ. 85

œ- .

et

di

" œ- . -

vi

œ. -

tes

œ.

"

44

œ- .

. 44 œ

di - mi

-

U

"

sit

"

œ- œ.

œ.

tenore solo go to 10B

U

"

i - na - nes.

M.

?

Cb.

V

" œ

œ.

4 4 4 4

" wo

X

5 8

œ

œ.

7 8 7 8

" œo

p

œ.

œ

5 8

œ

œ.

7 8 7 8

TR 0124

5 8

" œo

œ.

œ

5 8

" œ

œ.

" œo .

" œ

œ

œ.

4 4 4 4

" w

U

"

U

"


Cast in VIII.

3 Tn. Tr. 2

Tr. 1

Per. 1

Per. 3

Fl. Cl. Ob. Bs. Hn.

Per. 2

Sch. F

Sch. F

Sch. M

Sch. M

Hn. Cl. Fl. Bs. Ob. 6 Vn.

Trbe, Tbni Cb, Dir.

3 Vl., 2 Vc.

Per. 2

Per. 1

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


76

VIII. ca 2–3 min. until scholae leave the stairs, cross-fade with the next part

Fl.

No tone, only expiration through the instruments. Select models from A, sequnce ad lib., never repeat twice the same frase. The duration of models is determined by the individual lenght of breath. Use crescendo and diminuendo ad lib.

Ob.

fffffffffffffffffffffffff

Cl.

walk while playing through the central nave to the entrance and then back through the side nave. (4A–1–2A–5C–11A)

Bs.

Hn.

Tr. 1

C- C-

Tr. 2

Tn. 1

U,

C

A

U,

C

C- C- C-

C-

U,

C

C- C- C- C- C-

Tn. 3

C- C- C- C- C- C- C- C- C-

Per. 1

Claves

Per. 2

Claves

C C-

fff

fffffffffffffffffffffffff

-

Ce -

Walk while playing through the side naves to the entrance and then through the central nave to the places of performance. Perc. 1 – 1 Perc. 2 – 2

C H

H

sss

-

co

B

-

C C po

ci - t

-

-

-

C C C ,

-

rrr

per

-

-

-

Ct

-

Ct C

-

di

-

-

sss

-

mi

-

le

-

sss

C

H C

H C H ni

C C

di - vvv

-

i

di - mi

-

si - t

-

fffffffffffffffffffffffff C

i - en - te -

,

ne

-

s

sss

walk to the centre of the nave and then back through the side naves. Female: 5A–2–2C–5C–10A Male: 5B–2–2D–5D–10B

H C

-

C C H

H na

H

C H C C H

u - rrr

H

Whisper, percussively, use crescendo and diminuendo ad lib. Select models from B, sequnce ad lib., never repeat twice the same frase. The duration of models is determined by the individual lenght of breath.

sss

te

H

Ct

H

-

-

-

bo - sss

,

C

Ct

o

ten

-

-

Ct

-

H

bo

i

-

H

chi

C C ,

e - sss

C C

Ct

per - si - t

H C H

H C

-

C C C H

u

,

hu

-

a

di - sss

Walk while playing through the central nave to the entrance and then back through the side nave. (4B–1–2B–5D–7A, B)

Select models from A, sequnce ad lib., never repeat twice the same frase. The duration of models according to the winds. Use crescendo and diminuendo ad lib.

H H brrr

fffffffffffffffffffffffff

U,

C

Bass Drum

Per. 3

Scholae

C-

U,

Tn. 2

No tone, only expiration through the instruments. Select models from A, sequnce ad lib., never repeat twice the same frase. The duration of models is determined by the individual lenght of breath. Use crescendo and diminuendo ad lib.

H

te - sss -

Ct

-

Ct

-

Ct

C -

s

TR 0124


Cast in IX.

Cl. Fl. Bs.

Per. 3

6 Vn.

Sch. F

Sch. M

3 Vl. Dir.

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


78

IX. 5

Duration in sec.

Flute

&S

Clarinet in B b

&S

Bassoon

4

5

BS solo

&S H

P

Sus

Female Schola

bC C C H C C -

ce

-

pit

,

H

I - sra - el

pu

-

C bC C C C H

H

e

re

-

rum su

-

um,

, C C C C C C C C C C C C bC C C C C C

bC C C H C C -

cor

-

da

-

tus

mi - se

-

ri

-

cor

-

di

-

ae

su

-

&S VS Male Schola

VS 6 Violins

3 Violas

&S BS ª A

3

h = 52

5

Fl.

&

5 4

"

3 2

"

5 4

"

3 2

"

5 4

Cl.

&

45

"

32

"

45

"

32

"

45

B

45

"

32

"

45

"

32

"

45

45 Ó

32 Ó

Œ œ 45

"

32 Ó

P & H

˙. p

45

"

32

45

"

32

"

45

45

"

32

"

45

Bs.

Per. 3

- ae.

F.

45

solo

&

p

˙

Sus

V

5 4

V

45

M.

A solo

6 Vn.

3 Vl.

& Co C Co C P B

Co

p

45

solo

CO C CO C F C

C

CO C

CO C

C

p

-

h = 52

45 TR 0124

˙

ce

-

œ

32

pit

Ó "

Ó

œ œ ˙

I - sra - el

"

3 2

"

p 5 4 ˙

3 2 ˙

45

w

5 4

"

solo

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

pu

-

˙ e

-

œ

rum

su

-

˙

um,

Ó


79 B 5

Fl.

Cl.

Bs.

Per. 3

F.

& 45

"

32

"

74

"

S

45

"

32

"

45

& 45

"

32

"

74

"

S

45

"

32

"

45

B 45

"

32

"

74

"

S

45

"

32

"

45

œ 32

"

74 Πw

S

45 Ó

˙. p

32 œ w

32

"

74

S

45 Ó

32

"

† 45

"

& 45

"

& 45

"

74

Ó "

V 45

6 Vn.

3 Vl.

˙.

˙

re - cor

V 45

32 ˙

-

da - tus

32

"

& 45 B 45

74

Ó

˙

˙

S

œ œ œ ˙

"

32

"

32

-

Cl.

Bs.

Per. 3

F.

6 Vn.

3 Vl.

œœ 32 œœ œœ ˙˙

Ó

45

Ó

45

F ˙ œ 32 b œ œ b œ œ ˙

45

˙˙

-

Sus - ce - pit

"

45 Ó

S

B

œ 3 œ œ ˙ œ 2 œ œ ˙

"

74

"

"

74

"

CO C CO C F C

S

CO

C

CO

C

45 wo P

p

pit

I - sra - el

Π32

"

45

o 45 w P

Π32

"

45

tutti, flag. sul IV, pizz.

C

C

-

tutti, flag. sul IV, pizz.

Co C Co C Co P

S

I - sra - el

Sus - ce

C

I - sra - el

I - sra - el

Sus - ce - pit solo

pit

p

ª

D

5 &4

"

3 2

"

5 4

"

3 2

"

5 4

"

3 2

"

5 4

"

3 2

"

5 4

& 45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

B 45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

45

"

32 Πw

45 Ó

P ˙ œ

32 œ œ œ œ ˙

45

32 œ œ ˙

Ó

45

3 œ œ ˙ 2

Ó

5 4

32 b œ œ b œ œ ˙

45

† 45

˙.

& 45

Ó

& 45

˙˙

5 V4 M.

45

Sus - ce

p

œ 45

F ˙ œ 32 œ œ œ œ ˙

p 54 ˙˙ ˙˙

e

S

ª

Fl.

˙

solo

2 soli

"

74

"

45 ˙˙ 2 soli

mi - se - ri - cor - di

M.

C 3

V 45

˙ ˙

pu

Ó

œ

˙ pu

pu

32 ˙

˙

-

-

-

e

32 œ œ œ b œ ˙

45 Ó 45 ˙˙

˙˙ ..

5 ˙ 4 ˙

˙. ˙.

45 Ó

˙

-

rum su

˙˙

œœ

32 ˙˙

˙ ˙

œ œ

3 ˙˙ 2

e - rum

e - rum

˙ pu

-

bœ e

45 w

w

su

su

-

-

-

um,

˙˙

Ó

˙ ˙

Ó

um,

um,

rum su

32 ˙ .

œ

32 œ œ œ œ ˙ -

da

45 Ó

32 ˙˙

˙˙

Ó

45 ˙˙

˙ ˙

Ó

re - cor

re - cor

-

re - cor

32 œ b œ œ œ ˙ -

˙

œ

-

um,

-

œ

re - cor

da

3 ˙˙ 2

da

45 œ w

˙.

-

-

-

tus

tus

mi

tus

mi

32 ˙ œ œ bœ bœ -

da

5 ˙ 4 ˙

-

tus

45 Ó

32 w œ

˙ mi

-

-

-

se

32 œ œ œ b œ ˙ -

ri - cor - di

œœ œœ œœ

32 ˙˙

œ œ œ œ œ œ

3 ˙˙ 2

se - ri - cor

se - ri - cor

b˙ mi

-

œ

se

˙

-

-

di

di

-

-

e.

˙˙

Ó

˙ ˙

Ó

e.

e.

˙

ri - cor - di

wo

Œ

32

"

45 wo

Œ

32

"

45 wo

Œ

32

"

B 45

wo

Œ

32

"

o 45 w

Œ

32

"

o 45 w

Œ

32

"

-

e.

œ -

pit

p 5 ˙ 4

˙

45 Ó

P ˙ œ

solo

Sus - ce

32 b œ b œ œ œ ˙ -

p 54 ˙ solo

Sus - ce

Sus - ce

& 45

TR 0124

-

D

œ -

pit

Sus - ce

-

pit

Π45

I - sra - el

I - sra - el

I - sra - el

-

pit

I - sra - el

45 wo

Œ

32

"

45

o 45 w

Œ

32

"

45


80

Fl.

Cl.

Bs.

Per. 3

F.

& 45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

& 45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

B 45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

w 45

45

"

32 w

45

"

ã 45

Ó

Œ

& 45

Ó

˙

5 &4

˙

6 Vn.

3 Vl.

œ

pu

-

˙ Ó

& 45

wo P

-

e

-

rum

œ

e

-

rum

˙ pu

B 45

e

œ

˙

pu

V 45

-

˙

pu

V 45 M.

˙

"

-

32 œ œ œ b œ ˙

45 Ó

3 ˙ 2

5 4 ˙

-

rum

su

-

um,

˙

su

-

32 ˙

Ó

um,

re

˙

su

-

45 ˙

Ó

um,

re

32 œ b œ œ œ ˙

45 Ó

Œ

32

"

45 wo

32

"

45

e

-

rum

su

-

um,

˙ re

-

32 Ó

œ

32 œ œ œ œ ˙ -

da

œ œ œ 45 Œ œ

32 œ œ œ œ œ b œ

3 ˙ 2

˙

5 4 ˙

3 ˙ 2

cor

˙. -

cor

-

da

32 ˙

˙. -

cor

-

˙ re

da

œ -

˙.

Œ

cor

"

-

-

mi - se

Ó

tus

mi

˙ -

tus

45 ˙

Ó

tus

mi

-

œ œ œ -

-

diminuendo

ri

se - ri - cor

-

œ œ œ

32 ˙

se - ri - cor

Ó

-

di

di

-

-

-

cor

-

di

˙

diminuendo

˙

e

su

˙

diminuendo

˙

e

su

-

45 œ œ œ œ œ ae

! ˙.

5 4 ˙ -

-

ae

bœ œ œ bœ œ 45

45 Œ b œ b œ œ œ

32 b œ b œ œ œ œ œ

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

32

"

45

"

da

-

tus

mi - se

-

ri

-

cor

-

di

-

ae

su

ª 5

Bs.

Per. 3

3

5

& 1

2

& CC C C P B

go to 12

1

C

p

1

2

1

C C C C C

1

C

C

F

2

1

2

- - -CC C C C C b C b C C- C C b C p f ,

1

- ae.

F.

& V M.

V

3 Vl.

&

2

2

1

2

C C C C F

! & ˙

6 Vn.

3

1

1 2

Cl.

-

ª E 3

Fl.

-

! ˙.

45 ˙

diminuendo

su

ae

32 œ œ bœ bœ ˙ -

Œ

Œ

! ˙ - ae.

E

B TR 0124

2

1

2

1

2

1

C

C P

1

C

gliss.

p


Cast in X.

3 Tn. Tr. 2

Tr. 1

Hn. Cl. Fl. Bs. Ob.

Sch. F

6 Vn.

Dir.

Sch. M

3 Vl., 2 Vc.

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


82

X. 3

Flute

&S C

Oboe

&S

Clarinet in B b

&S

Bassoon

&S

Trumpet in C 1

&S

Trumpet in C 2

&S

Trombone 2

Trombone 3

Female Schola

Male Schola

Violin 1

Violin 2, 3

3

C p C p C p C p

BS ?S &S VS

U

p C C C C C C C C C H Si

-

cut

lo - cu

-

tus

est

,

C C C C C C H

P C C C C C C C H

ad

ad

pa

-

tres nos

& S CC CC CC -o -o -o p & S CC CC CC - - p &S

Violin 4, 5

&S

2 Violoncellos

4

BS

Violin 4

3 Violas

2

BS

Horn in F

Trombone 1

9

BS ?S

TR 0124

-

tros,

pa

-

tres nos

-

tros,

ø

CC CC CC P p

ø

CC CC CC p P


83 5

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

& B

Tr. 1

&

Tn. 2

Tn. 3

F.

M.

Vn. 2, 3

B

C p

ø

C p

ø

C p

ø

ø

C p

ø

C p

C p

ø

C p

C

C

p

B

p

ø

C

C

p

p

ø

? & p V C C #C C C C #C H & & &

Vn. 5, 6

&

2 Vc.

2

p

&

Vn. 4

3 Vl.

7

C

A

Vn. 1

2

&

&

Tn. 1

7

&

Hn.

Tr. 2

2

-

bra

-

ham,

P C C C H A

-

C C C C C C C H -

-

-

bra

ø

ø

B ? TR 0124

-

ham,

F C H et

se

C C C C C C C C C C -

mi

-

ni

e

-

ius


84 4

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 2

Tn. 3

F.

M.

A 13

3

B 2

C p C p C p

B

Hn.

Tn. 1

1

C

# C- # C- # C- # C- # C F

B B

p

F

p

F

p

F

p

F

&

p CCCC

f

hm

a

P V C #C C #C C C C C

,

C # C Cp- -

j C

C C- C-

C-

gliss.

C F

se

-

p

f C C C C C C H

mi - ni

in

sae

-

cu

-

la.

A Vn. 1

&

Vn. 2, 3

&

Vn. 4

&

Vn. 5, 6

&

2 Vc.

C- C # C j C - - C- C P p

?

et

3 Vl.

,

p

CC CC CC p

F

CC CC CC p

F

B

B ?

TR 0124


85 7

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

Hn.

Tr. 2

&

Tn. 3

F.

M.

3

C p

B

C

B

C

p p

? & f V C C C C C C C #C C C C H

Vn. 1

&

Vn. 2, 3

&

Vn. 4

&

Vn. 5, 6

&

2 Vc.

7

C p

Si

3 Vl.

2

& #C ! &

Tn. 2

5

B

Tr. 1

Tn. 1

3

-

cut

lo - cu

-

tus

P C C C C C C C C H

est

ad pa

-

tres nos - tros,

F p C C C C #C C C C C C H C C

ad

pa

-

tres

nos

-

tros

CC CC CC p CC CC CC p CC CC CC P p CC CC CC P p

B ?

TR 0124


86 5

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Tr. 1

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

F.

M.

9

C p C p C p

& B

C p

ø

C p

ø

C p

B

ø

C p

ø

? & p V C C #C C C nC C C #C #H

Vn. 1

&

Vn. 2, 3

&

Vn. 4

&

Vn. 5, 6

&

2 Vc.

2

C p

A

3 Vl.

9

B

Hn.

Tr. 2

2

-

bra

-

ham,

P C C C C H A

-

-

F C C H

C C C C C C C #C C C H -

-

bra

-

ham,

et

CC CC CC F p CC CC CC F p

B

CC o !

?

CC ! TR 0124

se

C C C C C C C C C C C C C -

mi

-

ni

e

-

ius


87 C 5

Fl.

Ob.

Cl.

Bs.

Hn.

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

F.

M.

5

11

& & & B

4

C p

crescendo

f

ƒ

C p

crescendo

f

ƒ

C p

crescendo

f

ƒ

crescendo

f

ƒ

C p

& & C p

F

C

C

ƒ

CC C

,

& C p

C #C C

P

C

!

B C p

,?

B C

#C CC

p

?

CC

#C C

!

& V

CCC

F

ƒ

C C

F

P

p CCCC

se

-

mi - ni

in sae

,C - C- C- C- # C- C- C- C C # C # C - - - f f

P f C #C C C #C C C C C C C C C C C C #C C C C C H

et

!

poco a poco crescendo

hm

,

#C CC

?

-

-

-

cu

-

m

,

la.

a

ƒ C # C CC C C CC HH C # C n C C C C C C#C C C C C C C C #C

in

sae

-

-

-

-

cu

-

la.

C Vn. 1

Vn. 2, 3

Vn. 4

Vn. 5, 6

3 Vl.

2 Vc.

& & & & B CC CC CC P p ? CCC CCC P p

poco a poco crescendo

f

ƒ

poco a poco crescendo

f

ƒ

CC CC CC F P

crescendo

f

ƒ

CC CC CC F P

crescendo

f

ƒ

crescendo

f

ƒ

crescendo

f

ƒ

crescendo

CC CC CC f P CC CC CC

crescendo

f

P

TR 0124


Cast in XI.

Tr. 1

3 Tn. Tr. 2

6 Vn.

Cb, 3 Vl., 2 Vc.

Dir.

Ground floor

Galleries

Dome (cross-section)


89

XI. 3

Duration in sec.

Trumpet in C 1

&S

Trumpet in C 2

&S

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Violin 1–3

Violin 4–6

3 Violas

2 Violoncellos

Contrabass

3

C #C C C ƒ

?S ?S ?S &S

#C C CC

C C# C C ƒ

#C C C #C C CC

3

C C# C C

C CC C #C C C

C ƒ

CC

4

C #C C C #C C CC

#C C CC

C-

C-

C- C-

C #C C C #C C CC

CC #C C CC

CC

C C# C C

#C C C

C CC

p

CC p

C

C ,

,

C CC

#C C C

C

C ƒ

C- C- Cƒ

C C# C C

C CC

#C C C

CC

3

CC

C ,

C-

C- C- C-

C-

C-

C-

CCCCC o

ƒ

ø

&S BS

CCo

?S

CC

CCCC o

ƒ

ø

ƒ

ø

ƒ

ø

tS

ª A 3

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

? ? &

Vn. 4–6

&

2 Vc.

Cb.

C #C C C ƒ

C ƒ

#C C CC

C- C- Cƒ

3

CC C C #C C ƒ

p

?

Vn. 1–3

3 Vl.

3

#C C C

#C C C

C-

C C #C C

C CC

p

#C C C

C #C C C f

CC

C #C C CC

CC C f

C C-

4

,

C

C #C C C #C C CC

CC

C ƒ

CC

CC C C #C C

C

C #C C C #C C CC

3

,

C- C-

C-

A

B ? t

TR 0124

#C C CC

CC

#C C C


90 2

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

Vn. 1–3

B 5

2

C #C C C C C CC #C C C # C C C f F

? ?

C #C C C C CC f

p

? & CCCC o & CCCC o

2 Vc.

Cb.

B

CCo

?

CC

p

C-

C-

ƒ

Vn. 6 go to 2C

ƒ

Vl. 3 go to 2D

C-

C-

Cp

ƒ

ø

ƒ

ø

t

ª

ª C 5

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

3

p

C #C # C C f CC ? C C #C C f

C #C C C CCC F CCC

3

p

C bC F

C C C #C C C # C #C C C C C C C C f p

? C f ?

Vn. 1–3

&

Vn. 4–6

&

2 Vc.

Cb.

4

C

C

3 Vl.

C- # C- C- # C- C- C- C- - C #C F

C- C- C- C- C- Cf

B

p

C #C C C C C f

f

F

ø

3 Vl.

p #C C C C #C C C f

p -C C- # C- - C- C C C- # C- C

2

C #C C #C C C C C C #C C C # C C C C F f

C

ø

Vn. 4–6

2

B ? t

TR 0124

p

C #C

C #C #C #C C C C C C #C #C f


91 3

2

Tr. 1

C & C C #C C C C

Tr. 2

&

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

?

Vn. 4–6

&

Cb.

P f

CC

C# C C C

CCC

F

P C #C C

P

Tr. 2

& ?

C #C C

P

CC

C #C

p

5

C #C C

CC

! C

C p

p

CC

? &

Vn. 4–6

&

Cb.

4

?

Vn. 1–3

2 Vc.

p

p

ª

&

3 Vl.

P

t

Tr. 1

Tn. 3

CCC

?

3

Tn. 2

F

C C#C

B

ª

Tn. 1

#C CC

3

? &

2 Vc.

C #C # C

2

?

Vn. 1–3

3 Vl.

p

3

B ? t

TR 0124

CC

!


92 D 5

Tr. 1

Tr. 2

Tn. 1

Tn. 2

Tn. 3

&

C ø

& ? ? ? D

Vn. 1–3

Vn. 4–6

3 Vl.

2 Vc.

Cb.

rubato ad libitum

C Co C Co C U # C C # C C C C #C #C C bC C C C C bC f P solo

& &

j C

C F

ø

B

CCo C Co C Co solo

?

f

t

ª

Tr. 1

&

Tr. 2

&

Tn. 2

Tn. 3

11

? ? ?

Vn. 1–3

&

Vn. 4–6

&

3 Vl.

2 Vc.

Cb.

rubato ad libitum

p

C bC

C

C #C

C

C bC bC

j C

ª

Tn. 1

C U C #C

B ?

C F (solo) t C Co C Co f

ø

C

U

rubato ad libitum

bC bC

C

C

diminuendo

C bC

C #C

C

C

C bC bC TR 0124

C

C !


Cast in XII.

3 Tn. Tr. 2

Tr. 1

Sch. F

5 Vn. Dir.

1 Vn.

Sch. M

Cb, 2 Vl., 2 Vc.

Per. 2

1 Vl.

Per. 1

Ground floor

Galleries

Fl., Ob., Cl. Per. 3 Bs., Hn.

Dome (cross-section)


94

XII. 2

Duration in sec.

Flute

&S

Oboe

&S

Clarinet in B b

&S

Bassoon

&S

Horn in F

&S

2 Trumpets in C

&S

3 Trombones

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

4

3

2

2

p C

C !

Tam–Tam S

?S

C P

C P

Viola 1, 2

Viola 3

2 Violoncellos

Contrabass

A

p C A

p

?S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

!

C F C

!

F

!

F #C C C F

!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C p

Gong

C P Gong

BS

!

men,

!

-

F # CCC

men,

F CCCC

!

-

men,

!

-

men,

F #C C

CCC

BS

!

-

C

&S

F

!

# CCC F

!

C # CC F

!

C C F

!

C F

!

C P

?S tS

A

p C

A

Violin 6

!

F F # CCC

p C

VS

&S

F #C

Crotal

&S

Violin 4, 5

!

#C

Female Schola

&S

F #C

Gong

†S

Violin 1–3

5

# CC

?S ã

4

#C

&S

Male Schola

3

! C

C ! ! TR 0124


95 A 3

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

2 Tr.

&

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

4

3

2

2

3

p C

C !

ã C P ?

C P

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!

F

!

C F C

!

F

!

F #C C C F

!

-

-

-

-

-

men,

-

men,

-

men,

-

men,

C a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C p C P

B

!

-

!

F # CCC

!

F CCCC

!

F #C C

CCC

B

!

F

!

# CC F

!

C # CC F

!

C C F

!

C P

? t

a

p A

&

a

p C

?

Vn. 6

a

p C

V

&

F #C

F F # CCC

p C

&

Vn. 4, 5

!

#C

F.

&

F #C

# CC

?

Vn. 1–3

5

#C

&

M.

4

pizz.

! C

C !

C P TR 0124


96 B 4

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

2 Tr.

&

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

3

2

2

3

p C

?

C !

ã C P

!

F

!

C F C

!

F

!

P #C C C F

!

&

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

&

a

p C a

p C a

p

?

Vn. 1–3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

men,

-

men,

-

men.

-

men.

C a

-

-

!

-

-

-

-

-

-

-

-

C p

! C

C !

TR 0124

!

F # CCC

!

F CC

!

F #C C

CCC

B

t

-

-

B

?

F F # CCC

p C

B

Cb.

F #C

#C

V

2 Vc.

!

?

&

Vl. 3

F #C

#C

F.

Vl. 1, 2

5

#C

&

M.

4

!

F

!

C F

!

C #C P

!

C C F

!


97 C 5

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

2 Tr.

&

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

2

2

3

4

5

#C

?

F #C

!

F #C

!

F

!

C F C

!

F

!

#C C

C p

P

!

ã C P ?

#C

F F # CCC

p C

&

a

p C

F.

&

a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

men,

-

-

men,

!

F # CC

!

CC

F

!

C F

!

C C P

!

V M.

? C

Vn. 1–3

&

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

&

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

C p

B B ? t

! C

C !

TR 0124


98 D 6

Fl.

&

Ob.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

2 Tr.

&

3 Tn.

Per. 1

Per. 2

Per. 3

2

3

4

5

#C P #C

!

P #C

!

P

!

C P

!

? ã C P ?

#C

P P # CC

p C

&

a

p C

F.

&

a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

men,

-

-

men,

P # CC

! !

V M.

? D

Vn. 1–3

&

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

&

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

C

C !

B B ? t

TR 0124

p

!

C p

!


99 E 7

Fl.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

2 Tr.

&

Per. 1

Per. 2

Per. 3

3

4

5

&

Ob.

3 Tn.

2

#C P #C

!

P

!

C P

!

? ã C P ?

#C

P P C

p C

&

a

p C

F.

&

a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

men.

-

-

men,

P C

! !

V M.

? E

Vn. 1–3

&

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

&

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

C !

B B ? t

TR 0124

C p

!


100 F 8

Fl.

&

Cl.

&

Bs.

&

Hn.

&

2 Tr.

&

Per. 1

Per. 2

Per. 3

5

&

Ob.

3 Tn.

7

#C p

!

C p

!

? ã ?

C P #C

p

& p C

F.

&

a

C -

-

V M.

? F

Vn. 1–3

&

Vn. 4, 5

&

Vn. 6

&

Vl. 1, 2

Vl. 3

2 Vc.

Cb.

B B ? t

TR 0124

-

-

-

-

men.

Slavomir Horinka: Magnificat, cantata for 2 Gregorian schol., 25 music. and liturg.l space (2011-12)  
Slavomir Horinka: Magnificat, cantata for 2 Gregorian schol., 25 music. and liturg.l space (2011-12)  
Advertisement