Page 1

Мајкрософтов сервис Виндоус лајв (Windows Live), хотмејл (Hotmail) Мајкрпспфт има шитав низ веб-алата пд прегледаша (Internet Explorer) и претраживаша (Bing) дп Виндпус-лајва есенцијалнпг (Windows Live Essentials), кпји ради и на мрежи, али је пптребнп инсталирати деп или све услуге из пакета. Ми ћемп ппгледати најшещће кприщћени Виндпус-лајв са сервиспм за електрпнску ппщту Хптмејл (Hotmail), а упутствп за есенцијални имате на адреси: http://pilcasopis.wordpress.com/2011/10/31/%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%99%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8/

Регистрација и пријављивање Регистрација, а накпн тпга и пријављиваое пбавља се избпрпм Хптмејла на МСН-страници: http://www.msn.com/

Укпликп вплите да имате све на српскпм језику, пнда се и региструјте и пријављујте на следећпј адреси: https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1311690054&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http: %2F%2Fmail.live.com%2F%3Frru%3Dhome%26livecom%3D1&lc=3098&id=251248&cbcxt=hom&mkt=sr-Cyrl-CS На оима ћете затећи леву и десну пплпвину: леву за регистрпваое, тј. уписиваое акп немате налпг; десну за пријављиваое акп већ имате налпг:

1


Ппщтп сте пдабрали дугме Пријављиваое на левпј страни, птвприће вам се прпзпр у кпјем креирате свпј налпг: предои деп адресе, лпзинку и унпсите пстале лишне ппдатке п себи. При креираоу адресе (ИД) немпјте кпристити щифре и неразумљиве изразе, најбпље је да адреса у свпм првпм делу упућује на ваще стварнп име и презиме, а акп је заузета ппкущајте са дпдаваоем правпписних знака: ташке, дпое цртице, средое цртице, или удвпјених слпва. За све пстале ппдатке кпристите свпј језик и писмп кад већ имамп мпгућнпст да пву услугу кпристимп на свпм језику. Накпн унпса свих ппдатака, када кликнете на уписиваое, укпликп нещтп није пппуоенп или нисте дпбрп унели, или је заузетп систем ће вас вратити да ппкущате ппнпвп да измените тај ппдатак. Када систем прихвати све ваще ппдатке, наћи ћете се на ппшетнпј или матишнпј страни свпг налпга. Услуге кпје вам се нуде стпје расппређене у шетири језишка на врху стране: Виндпус-лајв (Windows Live), Хптмејл (Hotmail), Месинчер (Messenger), Скај-драјв (SkyDrive). На страници исппд језишака расппређени су најатрактивнији делпви тих услуга: пријатељи са кпјима сте ппвезани, средищои деп за нпвпсти у ващпј мрежи, пбавещтеоа п ппщти, фптпграфија ващег прпфила, али тп ћете тек д пппуоавате. За ппшетак из падајућег менија ппред ващег имена гпре деснп пдаберите тему за естетски изглед ппшетне стране.

2


На дну матишне стране у деснпм углу су језишка ппдещаваоа, па, укпликп вам већ није ппдещен, пдаберите свпј језик и писмп.

3


Билп да бирате језик или неку другу ппнуду на матишнпј страни, никад се на другу страницу или услугу немпјте враћати стрелицама у прегледашу, негп путем прешица сампг сервиса, или менија са леве стране или на врху, слишнп кап у Мудлу:

Понуда Виндоус-лајв (Windows Live) – матична страна Клик на први језишак на врху стране птвара вам мени са некпликп ппција: Матишна (ппшетна страна), Уређаји, Мпбилни уређај, Преузимаоа и све услуге. Мпжете их испитати, али нас засада занима самп матишна страна.

4


На матишнпј страни мпжете ппвезати и друге свпје налпге са Виндпус-лајвпм, или ушинити да вам прпстпр за нпвпсти на мрежи не садржи бащ сва дещаваоа, какп тп приказују две дпое слике

Уређење профила У деснпм гпроем углу, исппд свпг имена ппкрећете страницу прпфила.

5


Избпрпм ппције Детаљи или Уреди детаље на страници прпфила, уређујете блпкпве ппдатака п себи.

6


Позивање пријатеља у мрежу Исппд ващег имена са десне стране је блпк за мрежу пријатеља, међу кпјима се виде слишице самп некплицине. Пријатеље у свпју мрежу дпдајете на нашин слишан на свим друщтвеним мрежама – ппзивајући их. Кликните на Додај пријатеље и птвприће вам се нпви прпзпр у кпјем имате 3 нашина за ппзиваое пријатеља: 1. унпщеоем адресе, 2. Избпрпм из листе кпнтаката укпликп сте раније унели ту пспбу у адресар Хптмејла, 3. Дпдаваоем кпнтаката кпје имате на другим спцијалним мрежама (Фејсбук, Линкед-ин, Џи-мејл и др)

Понуда Хотмејл (Hotmail) Други језишак пднпси се на ппције електрпнске ппщте и календар. Кап и слишним сервисима кпји нуде услуге електрпнске ппщте имате ппнуде за унпщеое и разврставаое кпнтаката пп категпријама, ппције за разврставаое и прганизацију ппщте, какп ппказује слика дпле:

7


Понуда Месинџер (Messenger) Месинчер је алат за размену кратких лишних ппрука са пнима кпји су тренутнп мрежи и лиши на све слишне алате пд Фејсбук-месинчера дп Гугл-брбљивца (Google talk).

Понуда Скај-драјв (SkyDrive) Скај-драјв је свпјеврсна веб-пстава у кпју деппнујемп све врсте датптека: текстуалне дпкументе, фптпграфије, звушне и видеп-записе, линкпве дп веб-места. Оих разврставамп пп фасциклама кпје креирамп на мрежи и у оих дпвлашимп / ппдижемп датптеке са рашунара на упбишајен нашин: пптражимп их и аплпудујемп. Скај-драјв има и једну изузетну ппнуду, а тп је фпрмираое група, кпје дпбијају свпје засебне УРЛ-адресе, шак и имејл групе, и скај-драјв групе. Мала група пнда има услуге кап и ппјединац на Виндпус-лајву. Пвп је сјајна мпгућнпст и за тимпве кплега, али и за пдељенске заједнице или тимпве ушеника кпји раде на пдређенпм прпјекту, иду на исту секцију итд.

8


Кпнашнп, Скај-драјв има и пнп щтп нас у пвпм тренутку највище занима – мпгућнпст креираоа и сараднишкпг уређиваоа дпкумената, кпји су самп веб-верзија Мајкрпспфтпвих канцеларијских дпкумената: впрд, ексел, пауер-ппинт и бележница. Међу оима бележница () је ппсебнп занимљива за прганизацију и унпс ппдатака.

Када кликнете бащ на сам језишак Скај-драјва, а не на неку ппцију из оега, имаћете преглед целе пставе. На ппшетку је пна празна, пднпснп има ппшетне празне фасцикле. Мпжете креирати кпликп гпд хпћете фасцикли и у оих ппставити какве гпд хпћете датптеке. Са леве стране имате мени свих ппнуда Скај-драјва, а на врху ппнуде ппјединашних креација. Ту бирате да креирате неки пд веб-дпкумената или фасциклу. Акп креирате и именујете фасциклу, такпђе из гпрое линије бирате ппцију Дпдај датптеку, кпја ће бити сврстана у нпвпкреирану фасциклу. Уз име сваке фасцикле или ппјединашнпг дпкумента имаћете инфпрмације п оима: аутпра, датум креираоа, са ким је делите, тј. кп мпже да је види и велишину.

Када кликнете на неку пд креираних фасцикли, приказује се кпји су све дпкументи у опј. Пзнашаваоем свакпг ппјединпг дпкумента (један клик или прелазак мищем прекп датптеке тпликп да ппсиви) са десне стране ппказаће се ппције у вези са пзнашеним дпкументпм: фасцикла у кпју су разврстани, мпгућнпсти преузимаоа 9


на рашунар, преименпваоа, ппције дељеоа и дпдељиваоа дпзвпла, дпбијаое УРЛ-адресе дпкумента и кпда за уградоу, кпментарисаоа.

Креирање веб-апликација – дељење и сарадња Нас занима креираое веб-апликација кпје пмпгућавају заједнишкп уређиваое. Узмимп впрд кап апликацију кпју смп сви кпристили. Из гпрое ппнуде Креирај бирамп икпницу впрда и пдмах нам се птвара прпзпр за ппдещаваоа дељеоа (слика дпле) у кпјем дајемп име датптеки и пдређујемп с ким ћемп је делити, унпсећи адресе или ппдещавајући клизну пплугицу на пдређен брпј људи у нащпј мрежи или и вище.

Укпликп нисмп дпбрп ппдесили ппције дељеоа, мпжемп тп ушинити и накнаднп бирајући ппцију дељеоа и дпзвпла из менија с десне стране где су све ппције и инфпрмације п нпвпкреиранпм дпкументу (претхпднп га 10


мпрамп пзнашити). Тада ће нам се птвприти прпзпр у кпјем имамп два ппља: једнп за унпс адресе пнпг са ким ћемп да делимп дпкумент и ппруку кпју му при тпм щаљемп. Пбавезнп кликнемп на дугме Ппщаљи.

Пнај кпга сте ппзвали дпбиће пвакву ппруку ппщтпм и кликпм на Прикажи дпкумент наћи ће се у сампм дпкументу, кпји мпже да прегледа или и уређује у зависнпсти какву сте му дпзвплу дали. Птвпрен веб-впрд дпнекле лиши на впрд-дпкумент на рашунару. Има некпликп језишака шијим активираоем дпбијамп разлишите ппције у реду исппд језишака.

11


Птвараоем других језишака дпбијамп другашије ппнуде: за уметање у дпкумент и за режиме приказа.

Приказ за читање изгледа кап впрд на раднпј ппврщини, а у режим уређиваоа на мрежи враћамп се избпрпм ппције Уређивање у прегледачу. Акп желимп да се вратимп у Скај-драјв, претхпднп пбавезнп сашувамп дпкумент билп да смп аутпр тпг дпкумента, билп сарадник пп ппзиву аутпра.

Сваки пд тих веб-апликација има пдгпварајућу Пфис-алтернативу на рашунару. Лакп их мпжемп сашувати и на рашунару. Ппуздан нашин да веб-дпкумент сашувамп на свпм рашунари јесте прекп Скај-драјва. Вратимп се у Скај-драјв, пзнашимп дпкумент и из менија с десне стране бирамп Преузми.

12


Одјављивање Са Виндпус-лајва се пдјављујете бирајући ппцију Одјављивање исппд свпг имена у гпроем деснпм углу, ппред ппције за прпфил.

Ппкущајте да креирате и друге дељене дпкументе. Ппсебнп је кприснп креирати групу, па у опј кпристити дељене дпкументе у Скај-драјву групе.

Славица Јурић

13

Windows-live uputstvo  

uputstvo o kreiranju naloga, deljenim dokumentima

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you