Issuu on Google+

РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ

ПОРЕДИЦА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

~ ДИ "СЕПТЕМВРи~~

--------


Николай Кантарев и Цанхо Тошков от

Пловдив,

група

учещщи

от

ПресАав,

Бш:ер ИАков и Ивайло Димитров от с.

тър

Долни Вадин -

Влад и.мир

Веселинов

Врачански окръг, Иван

от

KtiНZIIAak,.

Дщrит•р

Дшштров от Созоnо11, Диан ТОпаАов от

Русе, Илона Борисова· от Лом й др. Бла­ годарим. за всички от11равени

дакцията поз~~~~- и

здраве и успе."<и. Рисунки

- .

ни

-

Спас

Здраийте, приятели!

Ето ни отново заедно на страници· те на .,Нашата поща ". Първото пuc.wo, в

което tJU предлагаме да надникнем. е на Надежда Велинова от София : ., Пиша ви, за да сподеltн, че с нетърпение очаквш.1 всеки брой на списанието. Чудесно е, че

наближаващият ЗО брой на

..Дъzа"

ще

стане поюд за малък празник. ИмаА1 и една идея по този сл учай. А тя е: ЗО брой да включи тези разкази от започналите

поредици. които най·мноzо

ucl(am чuma·

телите". Брой по :нселание на читателите ­

великолепна идея, нали? А ко и вие. прия­

тели, я харесате и решите да я ось­ ществи.м.

-

пишете н и!

Наскоро разбра.:х.Ме, че uмa.we пос­

ледогаrтли и в издателската дейност.

ПагеА Лавлов от Лловдигни п,ииtе : " Ст>­ ред мен комиксите с

приключенска преобАадагат

фа11тастична и

тематика на

mpllбsa

страниците

на

да по­

редичата. А з и .wоят приятел Цмтко

Мотеков спиС8а.wе списан ие .,Спектър''. Всеки негов брой сьдържа комикси . загад­ ки, реклами и една изненада. Имам и ня­ коJtко проекта за приложения: за спор­

тен каскет, морёки животни; перископ и

др.. .,"

Па6ле, начи нанието ти ни донесе

радост, пък и колегиално любо11итство. Лрипомни ни оиези времена, в които ен­ тусиаст и с горещи сърца са полагали ос­

новите като

ua

периодичните издания. И тъ й

предпопагаме,

теоето

списание

че

е

тиражът

ограничен,

на

ще ·се

родгаме да ни изпратищ брой от него. Писаха 11и още: Нона Ру.wенова от с. Ракита, Борис Крумов. А лбена Гочкова, Фони

Ди.м.итрова,

Теменужка

Атана­

сова и Георги Иванов от София, Светла Георгиева от Своге, Катя Косmуркова.

Георгиев

Лантарджиео

от

Костадинов

Ллогдиг

от

u

Радомир .­

отхри8аме и нови предложения. С~фка

Цанкова от София преппръчга създlШl· нето на нова рубрика, посгетена на прия­

1<ЬМ ре­

телстtJОто. Петя Мойзис от с. Бърдар­

·ски геран, Вjючанс;си Ь~ръz, сподем, Ч•

· ::-,

изпратиха:

от

J(l Jопочнолu се­

~анwс за

· Янислаг

Танчев от В. 1'ърноtJо, Георги Дундаров и

НАШАТА ПОЩА

Наред с отзивите

риали, ~аквито четем в писмата на Ле­

София :

завърШва

своя

научно-фантастичен ··

.

роман и желае да ни го изпрати, а Ива/1, ло Харалампиев от София ни пише с мно-

а забавни

го любов и възхищение за "нашата Лили

задачки за Любка - Доли Георгиеtю и В. Влади.м.ирова от София. Мирослав Пав­

Игнатова" и очаква да я види, предста­

лов от Пл.оtJдив ни е нап111:а.л два сцена­

лин Цанев от Горна Оряховица раэбдах:­

рия за комикс.

ме, че той е автор на първото сериозно

вена на страниците на "Дъга". От Вене­


изследване

върху

броевете от

до

1

..Дъга ", 24.

обхващащо

Мпозина нautu читатели се обръ­

ВАНЯ С ИМЕОНОВА

ДОНКА ИВАНОВА

Софи я

ГОСПОДИНОВА

ул.

6 18,

бл.

622.

ах. Б ,

ЗО

an.

гр. Стара Загора

щат с молба към редакцията да попъл­ ним личните им поредици сьс стари брое­ ве, които те не са успели да си купят. За сьжалеиие,

не

разполагаме

възможност,

приятели .

с

mal\aвa

Някои

от

ул ... Ген. Столетов"

МИРОСЛАВ ИГНА ТОВ ПЕТКОВ гр. Грамада

ГЕОРГИ МИТОНОВ АНГЕЛОВ

ул. ~ Широка" 58

гр. Враца

Види нски окръг

ул. " Братя Милuиноан"

излизйлите бfЮеве 11а "Дъга" все още се намират в отделни селища на страна­

та. И тъй като е трудно да се отиде навсякъде, може би на помощ ще дойдат приятели. Ето техните адреси днес:

18, вх. Б, an.

ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТ:РОВ

8.

вх. А

ВИКТОР ДИМОВ гр. Силистра

гр. Видин

ул. ~Л . К . Яворов"

ул . .,Ген. Колев"

4

8, an. \6

бл . ., Венера". ах. А. an. 13

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ КАРАМАНСКИ

ДИ МИТЪР СЛАВЧЕВ КИРИЛОВ

ЙОАНА СТОЙЧЕВА

с. Бttстрида

гр. Кюсте ндил

ул. " Кирил и Методий"

ул. _д. KMJIWKII~ зо. вх. А

Кюстендилсt-"Jf Оk'J)'ЬГ

АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

КАЛИНКА БОСИЛКОВА

гр. Кюстен дю1

гр. Белене:

5

гр. КtостсвJI)IЛ

ул.

- Толбухин~ 24.

бл.

52.

ах . Д, ап. 7З

ДЕЛЯН НАНКОВ НАЙДЕНОВ

ул. "Осогово" З l ,

nx.

Гl.

nn. 4

ул . ., М осковска"

5

nлевенски окръr·

гр. Русе кв. ~Здраоеu изток", бл. ~ Н икола·•, вх . Д

МАРТА ДЖЕН ЕВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

гр. ПлOB;IIIU

НИЯ П ЛАМЕНОВА КОЗАРЕВА

ул ... И ван Вазов"

47

гр. Русе

у11 • .,Прага" 1, бл.. ., Чайка", ах . Б, n. к. 32

СофиJ~

ж. к. Младост - З, бл. 33З, ах.

1, an. 16

ДИАНА ГЕОР ГИ Е ВА

ЙОРДАНОВА

ПЛАМЕН ВЕС ЕЛИНОВ КОЦЕВ гр. Р}се

РУМЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ж. к. Дружба

- З ул. "Н. Й. В апцароо", бл. 1.5, вх. Г. ап. 1 1

Симеоновград

РОСИЦА АТА НАСОВА

ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

гр. CmtOk'Oa ул. "Княз Донт!уков"

7

СТАНИСЛА ВА ГРУДЕВА

у11 ... Гагарин"

гр. Георги Трайков

гр. Русе

ул .

бл . ..Ty!l1fa" -

.,Тича" 16

41

11, n. к. 54

Варненски Окр'ЬГ

с. Камено

уп. "Дунав- 3

ЗОРНИЦА ШЕПКОВА ЛОРА В ЛАД ИМИРОВА МИНЕВА

София

МАЯ ГЕОРГИЕВА

София

кв . .,Лозенец", ул. "Презвитер Козма"

гр. Толбухни

~ЕЦ .,София~.

ул. 202.

ул . " Илшщен"' 9

N!! 6, бл. 4, ах. Г. an. 66

18

БОГДАН НИКОЛАЕВ гр. Троян

ГЕОРГИ ИВАНО В

РЕН ЕТА

гр.

СИМЕОНОВА

Baptia

кв. _Асnарухово'' ул . ., НаЛчо Uанов "'

69

А

ул ...Стара nланина"

ЦВЕТКОВА

2.

гр. Своrс

ЕЛЕНА ПЕТРОВА

кв ...Дренов"

гр. Кюстендил

бул . ..Ду11ав", бл.

10.

вх. Б, ап .

22

кв . ..Д. Каля шки ", бл.

ап . 33

95.

ах . А , ап .

10

И ГЛ ИКА САВОВА ВАЛЕНТИНА

Софtя

Ж. к. Л IOЛИII, ул.

410.

бл.

409,

ах.. Д, 311 .

107

АНГЕЛКОВА

Благоевград

гр. Своn:

ул ... Георги Поnиванов~ З

ул... Чайка", 611. 10. nx. Б, an. 25

София ж. к. )l юлин, ул.

410,

бл.

409,

ох. Г.

МИНЧЕВА

гр. Ка рлово

гр. Стара З:u-ора

12

ул ... Вардар"

ДИМ ИТРОВА

МАРИАНА ДИМИТРОВА анрил"

МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА гр. Толбухни

an. 72 ЖАН ЕТ А

" 12

СТОЙЧО СПАРТАКОВ БАХАНОВ

кв ...Дренов"

БИЛ ЯНА НИКОЛОВА

ул.

АНГЕЛОВА

ул .•. Ген. Гуrко"

104.

вх. А , ап.

33

77, an. 3


И НА МбН

н~ ми СЕ !"'Р6&б НА !'МбРА 'l ПРИЯ'\"6ЛЮ .

/Е С.А бб.3 OPblt<tlfE! ЖИ&и rи IАСкм-1! КАПИТ"АН

CEPИiJ>I<e б6Й fti\AЩA

АОБРе 3А ес..ЕКИ 3аРА8 ~6/W..


( ) ~

, / ...

...


Н()ШЕ.И

KORI46НИ11i rиьхо,s не ии

aAt!Jt4,('A м сляr.

СЕНЬОР

КАПИТ1fН., yrP6 НАПУ~АМ 8о4ШАrА

ГА11ео1'А"

ЗАминАВАМ ЗА АСАФАL.


МVСТАФА,

-rщ м Ф шш не е 111Ю"еРеСНО /

VЖA("ИSil n&1( , ЛOW!frh ХА4НJ4 tA nQ5DИЩATA Б"ХА И)Т'ОЩLоиiИ

A05f110MUP.


·~ rfh'

...

ПРЕАИ

но

.18Е. Г0.1ИНИ

3АЩО Сс

ИSЛеJ'УвАХ'Тб

xre:

3АС'11::11И 3А f4AC.r

1-io~rA

сwnЕНАРЩ ~ К0б1"0 8И­

IС'ААё'Р АГА'?

I·Ii\ Г/If

Щб

l-ЪМ &И ЕМАГОаАРf;Н .

r:'"'А•и= СQГО АС

PO,X"U..

Е И38~fБН

чо~ ниЕ

s ААМАlХ. с6

n03HAfJAME. с, НЕ'Г"О

ОТААt>НА/

I(AAEP АГА

PASEi-PA,.

Чб НЕ MQIICE АА ~ЪРЖVI А8АмАТ,А rlPWitrEЛtA нА КОРАБА .

КАПИТАН КААЕР АГА n?EAVП~S..OШE НЕ

HAnPA~HO.

..·.

ГИ

,

.-

.. •-~~ >

~ . j

-) 1 '

\

t


ВАСИЛ

ЛЕВСКИ (1837-1987)

България има един син, който ж ивее в сър. цата на всички българи. В асил Левски - Апосто.

ла на свободата. Год ина след година

Левски ск ита по ета.

родав иата българска земя, за да насърчава мало голямо:

., Всич ко се състои

11

в н ашите сдружен11

сил и . П ротив тях не може nр оти востоя и най-сил.

ната ст ихия." И с прозорливостга си казваш е:

..Ще

имаме едно знаме, на !Което ще пише: "Свята

и чиста република. "

._

Н ад всичко Левски постави своето отечество. По дирите му ден и нощ вървяха и го сл~дяха

султанските

за птиета,

но

Аnостола

беше

11 еуловим. Хората разправяха легенди за него . От град на град и от село н а село се носела мълвата за

неговото присъств ие. П о дирите му турските в лас· ти

пращали

войска,

надничали

в

българските

къщи , питали тревожно не се л и готви въстание

...

В секи българин пази в сърцето с и детското

очарование от съnрикосновението си с образа на В асил Левски. Вълнува се, когато отиде в Карло· во,

в родната му къща, където е кънтял негов и ят

глас. Обхванат от вълнение, пристъnя

прага на

он ези nаметни места , които още пазят сnомена за

Левски, полага цветя пред памет ниците, изди гн а· ти

в негова чест.

Пред и да поеме трудния път на аnостол на свободата,

у чителят

Вас ил

Иванов

Кунчев учи

децата да пеят българсю t песн и за славни хайдути и войводи.

Левски премина през школ ата на четите в Балкана и двете бълга рски леrnи . Левски изград и основите на з наменитата вът· решна

революционна

орган изация

като

оцени

нравствените и политически добродетели на cвoll народ.

Левск и се прояви

като силен по дух рево·

люцио нер . Той разви идеята за общобългарско въстан и е срещу империята на турските султани.

Левск и пробуди в народа велика енергия ~ неподозирана от враговете сила.

л евски и неговите снедовиици съоирах а парм· и куnуваха пушки , саб и и лееха куршуми.

Левск и изnращаше българчета да се учат Hl военно дело в други страни , за да бъдат войводм на

въстанически дружини.

Левски зовеше българските ем игранти да Cl вър нат с оръжие в ръка в родната си земя и заед

но с народа да забият з намето на свободата . Левски сnазваше закон ите на строгата кон· сnирация и за nредателите искаше см·ьртно нака· зание.

Левски н.е търсеше богатство и слава, а сво­ бода човешка.

Левски увисна на бесилото в името на своrо дата на своя народ.

За него народният поет Иван Вазов, негов съвременник, писа: ,.Такъв беше човекът, п ознат

под имената

Дякон.

Васил Левски, Апостолът.

който беше nратен от съдбата начело на цял

pog

проnоведници и мъченнци на свободата да разкл а· ти масите, да nреди звика събитията , да съ.здадс б ъдешето ... " Цонко Генов


"ЗалuiiНето на

Anocrona.. -

худ. Hнrona Кожухарое


® СВОЙ ЧОВЕК В МИНА/10ТО ск.ъnи тwиятели, сиr!::!РНО си сnомн~е

,

!<АК сь&еИ не~

д.nИСА ОТКРИ CPe.n ГОРСКИ"rе ,.ГОDИ .t1Ы1гоо~ите гости от

l1ИОУЦИ11 ...

..се~~

НАЙ­

ениМА--телно Рд~УЧАВАWе . СlЮИТе~А

·

_/.·

.. . ВН!::IКОl:Ю ~'Р~О се И~rУ'бИ ОТ ГIОГЛе.DНТе

��У\ ._

ОТПРИ~~···

.. А САЖ.:> CЛell НЯ КОЛ!\.О МИI-Н:/Т"' В Не5еТО се CIPeJ1НA СТFОЙ~ТА /'.ЛАЧIА

-текст тоnоР

НА АК.А.ОеМИ~ТА .


1/iiiиc~\"'!Y.'..qтoй т.ык и

L1A. _. :;::-__- _.

.пд 1-Wl~ f"\О.К нещо ..Т3.11<

-

13


д11иед , ~ ! . стwете :;<. ~! '.


1Бмото сьеrмо

Се И~ИГНА 1-!АД ГО· РАТА И ПОС ИПА С ОГ· нени стРеАИ

ио~о­

линскиrе дьРе>еrА ГОРАТА ВАеС'НА С ЯР ­ К,А. 3еАе>1-1ИНА.НАД f>ИСIО!<ИТе

f>ЪРХАРИ

~е>ь!-IНАХА ТТРС'J-1 И­

те НА П П1ЦИ.

1Ь 1'-ОРОНА ТА 1-/А еА НО

f'>eKOf>J.lO LlbP/?JO 'бС"Ш€?

r~е~лото нА ТVРИ/\ИТ@

,.il;ЫГDОIТАШАТИ •

те МАКАЦИ 1 СЕ 11Q.Сt.ГОНИХА и::;,

КАОНV1Тб' И И:>ТIЬЛ· 1-/ИХА I:'>b.5A'Y.X.A о /\'УДИ КРЯСоЦ И

MAJIIЧИUA

ОбИЧ PA '!JI.Je ·

ИМ ГОРИIIАТА .

M AIII<OTO ГОР/111\­ че се :JАИГРА не ­ ттод ОСТРИЯ НА IYIMI<'! J<. ...

СтАРАТА rOPY111A HACrPbi<HA, бРЬХ -

1И ::>f!JetJWЪ>r< JJAA

, \еТЯ КАТО ВJо1ХЪР

ГМС>-.1.\ТА М У Нещо АЬАГО 111 ГЬЬJ<А ЬО

ЛРОШУМОЛЯ И ~A -

(.b C'Jl..A .

~

&_

И СЪС СВf?ТКАD/11 цен Y..d.AP O~f.JbP1111 ,:,мИЯ ТА НМА · ле че


МАN<.Ото rоРIАЛ ч е :1л ТIЬР6И ЛоТ C>i'IAЯ костен УРМ и юо.я' ­ лиw

АА

9

.;,д оА~rлеж­

ГО Р11ЛtАТе ГО

НА&Л ЮllАЬАМ С

И!.Нt?Рес

.

IКОГАТО МЬ)КI(И1'11 се О"ТАА­

лечи 1 МЮ11АРА"ЬТ И::>СJ<ОЧИ­

ТТР&д ГОРИIIАТА. 3 A Y.t1 PII (' !'И1 РУL1И

110

ГЬР.t1 ИГе C r1 И ;,А РЬМ ХА

-'А11ЛАШИ1Е'/\·

Вид~/\ нАдl>ИСнА МТА 071АСЮСТ, TOYI Се

6

м ош.

Се> И Р/:?ТТНЯТ

XIAUlHIAI<

?:ib Р~ У МА J-1-

'о._А

иА

710-

lleonAP.!JЬТ се СТЪ71ИСА nРед Не{)ЦА ,<, 8АНАТА

f?РОСТ UA ГОРИ ЛАТА.

/\еотТАРLJ Ът l'>nи В PAIW OT()

;::)ЬбИ

НА ГОРvfМТА И

91 UA :>ем ~­ ТА . е;. -rо3и моме>~т .ti.OИLie M b >-..};JA ' " СЬ50РИ


МАИМУ~~Пf? ПOIIЭT:;IXA JI..AТO CTPeлlll Т1 Р€?::> А'ЬРf!>&ТАТА


A. OC.T/1\ П-1/f-J<A .дО ГОII ~МА

(j "Е> .A.I/II ei.I ИHдM ;:)А • 6SI'\Я~.4.JtA .МAJIIM YHИ ­ Te , КОИТО ЛРl?М И НАМ ­

НА ClrfЛ:HJHV!'J б~,.-

1ТАМА110 .AЪPL'JO.

Коrм·о ГО ТIОМИГНА; от клонflfТе се и:.мък ­

......Р..... UA ОГРОМ/?Н 11!ЛОН

-----

ТогА ~А /'OPVIAATA СЕ' сТf УСНА КЬМ С'А/11 1-1 ТТСJЬА/\@14 С!Т{}О/1.

"POffACT.


С nOCI\C'AHИ УСИIIИ.Я

5AV1ГI-IA и

го

ОГН()[)D

С'Т~О/\А

noн~cf.J

ЛТОСIIЕ' <;! АО УбИ .

1 О РИЛА. Пр11на t.тежи на рола чове~0110добни маймуюt и се среша в .18С разноои;шостн - оGш•нов~на tt план11trСка. Тя с нuй го.1им"та сънрС\1<.:11113 мaii'ly~•a. Мъж"зта !IОСтиrа •to \80-200 С\'1 вщ:оч~tна и 300 ю rerнo. а оfiикощ:ата н:J гьрдитс lt .!О 175 см. Ttt1oтo с ПIЖJ111ТС с гы:r:t. черн:1. rrубз козина. Jlltиeтo 11 )Шitl·e нс .::а окосмснн. Обемът на черена. в CJ'aJНIC11>1C с човешкия, с \НI.ТЪК - 550-685 куб. см. но 110 строеж на мозъка горнлата !=1011 нан-б.тнзкСI .:ю чС~нс;;а Носы1i с сnлес11ат 11 ши

рок. 1111tята

1с:бе.1а 11 t<CIC\Iaтa. Рънстс са rю дЪ11Пi от краката 11 са .::ъс CНJitrO развнтн мycкy'lll. Пор;ш11 nрслюt'''' з.:~11111<1 i1

ЖИ\1\)1. CТЪIIШJOto 11.1 кра~;i е IIJIIJ10кo, СJ;'ы:сно. nалены ~ 1<t.C 11 нрнбтtжсlt към о~,-анатпе пръсти. Onuшl<'a ""''а . Горн.111111 об111 ам l'•шaтoJH111JIH:I Афр11ка - от заnа.1но •·о кpaflб)"l'?tшe. на II'ITOl\ ло запмин rc.: onnacп1 11а Yr11н.:J:J 11 Руан­ да. Ж11 ВСС на ГJ1У111111\>

5 f 2,11 ПOIIЯt.:OI а

IIU 4\)-50 СК3С~IПЛИр8 8 ГЬСТ\1 11 IМЮ!ШИ p8811Нtlllll TpOntiЧCCIПI r11p11. 110 е pЗ311fiOCTpa 3500 м. Обикнеосно врекарва IJ(HЯ 11а земятn. J за IIOIЩ'D!111~ с11 нрnв11 С Ш\!11111 r 11сз:ш между .tсбслнте к.юн 11 11а lfЪPH~ rата. Начепо на групата ипн стало ro BIIIIIIПI стон вожл - в ьзpdCllta 11 ••шr rна ",,жк•t rop11.1a. Toii .. рu3rоваря" с др)'Пtтс на свой език. съдържаш nовече от 20 1вука с onpc::~eлcllo значение. Но 11а11 си:1нюп зоу"- .. трснща•· - нож:rьт IIЗ)Jaoa като ~лря с дла1111 нли с юмруri.И по п..р.111Тf.' с11 н този бара601нен бoii се ч\'Ва "" ш.,еч. Макар 11 C811pcll11 НЗ 8111, ГОJ111111ТС Cil Mllpt1J i ю6HBH, TЪpiiCШIBH 11 НС СВ 011!\CIHI 38 ХОрата. Храня 1 сс ttредимно с р:~.:пнс!1на храна. Женекага обикновено ражда по спн G \181\ко. Гори;rата ii-'H~~.:c 50-60 10.1111111. 11

не11а 11 в rюкprn и с p:.tC'lrп ениост плзнн1111. Blrcorш ло

добре nонзся nr.t·l.IIICIRкa;n в зоОJIОПt ческите гrашsнн.


По романа на Робърт Луис Стивьнсьн (КУАЙЪРЪТ ТРИ/\ОНИ ВЕАНАГА :>АМИНА 3А :бРистол, А няколко се...дмИ!-!,И ПО- I<ЪСНО И НИЕ С ,.ДО!' ТОР ЛИ'В'?>И СЕ <:rr.30BAXME ТАМ ПосРЕЩНА НИ СКУМ.t>РЬТ J КОЙЮ БELJJE. Н.АЕ.Л 5А nbTEUlEC:iBиE-1"0

\I.!Х.УНАТА • Ес: I.AI-1DOЛA ·~

f';>A.,v\ по моРЕ ПО МОРЕ С К.ОРА6, 13>

Jc(OtAТO ЩЕ. IIW\A

r>CJ'Ill"'"'

С тР'Ь~ И 6ECE/\IA МоР9:~И .

1То .мо?Е 1 НА Пl;>Т К1:>.v\ нsпо~нАт

о:;т?ое.

3Арл ТЬРС~ :?АРОВ.ЕНО

КоГА тРРГ ММЕ АИ. Wl;>Г'ВАМЕ УТР.Е. .1

ЕкигtА.>Кьт 'f.ЕЧЕ. Е 1-\АЛИЩ::.f

CЬt::Po5и!J.L:,E=

!

1


1\Е.СНО (}ТК'РИ.Х К'Р1;>ЧМА-r;а. И

'?;;\М~ ЛИ СТЕ

НЕИни~ СТОПАНt.ЛН .

iVtИСТЪТ' Wлf5"ЬР_, СъР?

1То ~ОЛIАТЕ W Е f Но 1Z:ч-1 НЕ с..ц Е. ПI\AТJ.;tA Ci~"11GAТ?"t! ХА

ThЧAIA" _АА Гб 3At\Ol3111JJL (

НЕ IOEA ИIV.E Ht МИ !0.

ПО.3Адто _1 Но Ми СЕ СТРУВ~?

ЧЕ. ~ъм ro f>IЛ.>Kp.A!I и по- f?\НО~

\!о Е.ДНО ВРЕМЕ. тоИ ~ШЕ ТУК С ~ИН СЛ~П ПРСG~К[


Кл1<'1>С1 ЩЕ ClA ПОМ\1\С/1.(11

I<АП\/1~~ \РW.ОНИ 3А МЕН 1J,..A СЕ И~МЪКНЕ ПО.Д НОСА M\lf !

U.i.f мЕ t:JJJ?~ C.:-t Cu.I,E момче, 1-10

,.Ажим ти Н.A/I'.If

УМЬТ ТV\ rЕчЕ: ~Gдто

"бРЪСI-IАЧ •1

f<orA10 (ln;I,AOXME. е> СWАННОПР~~НИЦА~? .АРr'\ГИЯ .ДЖон

СLАЛ!7ЬР Р.А3К.А2А

СЛУЧКАТА

Cl

ГiА-

~Ю .АО I<'РАЙ •

Жмко,це.

>У:\'Ри СЕ li1:1PiiA

И~ТЪРf-АЛИ .

_?АПt>~Н И РА3

vt~!lЛ1>3ЧАЛ

е<:иЧt<l-1 КА 'E(J~\A f

~С~V\ВЬР ЗАБ ЪР3А

о<:Ъ,."

ПРИСТАнtЦЕ -

-ro.

СТЪПIЛ ХМЕ. НА f>OIJ:>,A НА E:c..n,д­ npi.-H!>E 1""<.. Те,.д ~;И KOP.VIЧU\.SO:TA

\Л ~pf 'М ХЕ 1'\д3.

го

Нс АА OCTAB\11/V\ lrJBA НАСТРА!-{А.. B'tEI\ЛP!t1 • \АСА С.АЕА nr;'9,A. ?

IQ3.:;A КАК ЦЕР\1')10 К'УЧЕ МУ Cf Е.

?

<- rE.

-~·м.


,

'I.(,Д КА IA1"E.

1

.

\'\Ям СМ И СЪ/\ .ДА СЕ ,..APA1>-

HVI-n;_! КА П1-11АI-\1:1Т t<A>A mъ~Е. мн оrо илtл ~ЪР.АЕ

мАЛко! НАсто яе,.Ам рА Об~нtА .Д.~ CtA

!

,АА~~~~ ~<,д)о<.А СЕГА ~КВО

ЧУУ СЪС СОБСТВЕНИ"ТС СИ УШИ ЧЕ ~·МАТЕ h.A,PTA ti,A ня

I<AK}?f) ОСТЮВ , ЧЕ f-IP. КАРТАIА VfМA КI"ЬСТЧЕ.ТА 1<01!(Т0 СОЧЮ 7 !<17Р,Е !? 3.APO\?Et10 СЪКРО t;иЩE'lV

Kor,..m)

...

И:У\Я:.О.><~ IE. н,д

llА,ЛУ&АТд_, IОР.Я~tАТ,Е. ВЕЧЕ: ПРЕНАСЯХА

ОР р)~ЕТО И бАРУТ'А

, А КАгtАТАнl:>Т ГИ ~~ИРА!3д- fZ~~~~ UJ E.!!:l . -1'7-:-.:::!::1!:!1~

Ar"II-IUI

,t1РО\\Л6НС>

ТОВА) t-:c ;-l'O МtАС.Л~, СТЕ 'УСПЕЛ\11 АА нАЕМЕ "ТЕ' НА КОРАбА р.В.АМА ЧЕС'n-IИ ХоРА· 'i"D3~1 чое.е.~ 11\ ,.джоt-1

C v1/\'Pl:>P!

'SA ~ : \1\'ОЪР ~\МА\ Е nv.o,...,.-, НС ПG.:>.E,..\..(H ~·It:-ГC НА ТО'?IА (Wto-~~~ ЛЕ.I Hf ПCAOtJAl'A НlП'"( НА ните НА МС'Р~К . А HAL"• Мд/\-

1<0

НА

АНГ\И'1АНИН .

111'1 '_ . ",


Аокдто -с.сиц•<"' рд ­ БОТЕХМЕ WECКAt?O no PA"!>MECT6AHcl0 НА OPJ:>ЖVIEID, с. 1\О.ДКА ПР\ЛС.ТhГНАХА ПОС.Лf.А HVITE. f-\ЯKOI\KO .ДУШ 111

?>дf.ДНО с.Д-ыrи~ джон.

?> КОММ_АУВАМ ! (I'.E3.AOIIY7 nРИ\(­

ТЕ/1 Ю 1 МО\'ЯЦИТЕ ЩЕ: И.С.КАТ е,ЕЧ Е. PJI,

.:>• (:>J• tc-">.1\L''мlt-IC! КА нЩ:'DL Hf: СЕ. ~'>A.Af:>AH К.А"ТD нА-тt:& 7 СИН­ '-<f-"ТD .-.1~1 ! ЧуИ КАn~н Ф-\LЛНТ 7 ПРЕ.ДС.К.дЬl!•А, ЧЕ HA.u.JE\0 r1'c5rE:.-

'JJF

ШЕСJ'DИЕ Е vсnЕШнО-А3 I<P"'t:>CTИ/1 ПА ПАГAI'A С !А НА ИМЕ'."ТО НА ПР~VТI;\~

!


СПОРrnс.т

601<0 В

А,О

OTI>OPA

гtО

НАЧМОТО

НА

водJ-4А

IОПКА.

n~стоящото

НОМЕР

Е.АНО

бРОЕНИ световно

И

Е

АНИ

ПЪРВЕ~ сrво.

nомооо-ощ

!

ПЕРАЛНЯТА . ОЪ.М ИЗ8УIНЕТЕ: ,

АА

ВИЖДАЛИ

~.ДИ~

CI'IMП~Tit! Ч liiH

НИЕ:

'IY K

С.ТЕ

1

ЧОКО

Е.ТО

ЧАРШАФ.

Ж~бОК

?

ЕА,ИН

ПРИЛИЧА НА

САМО ДЕТО

IН\ЛАДЕ:Н

БОКО.

Е ИЗnРАН

)1

НЕ

ПЕРЕМ.

ХА !

ХА 1

-

ИОСИф

ПEPt:U.,

РИСУНКИ

РУМЕН

ТЕО!

ЧАРШАФ. IОВЛ

nетков

ТОВА Е

ЛЕТЯЩО

1< I'IЛ 1'1.М че.

ГЛЕДАМЕ: , А )<А!

НЕ СЪМ

601<0 •

ДЪР

I\10ETO

СГЪНАТ':

АЗ

ЖА60КА

H li<

ЗЕЛЕН

1-+Е ме

НЕ Е


извиня

А бРАХАААБРА - ХА ­

63€-ЛИ

АЛ&РА -бРАХ'А.

ХЕЙ1 дЬРНЕТЕ

С.И

ВAIUEIO КИЛИМЧЕ

тrк.

бРА\30,. чоко. И

НИЕ

ИЗ.ЛЕТЯХМЕ. НЛПРf:./1. СЛЕ=,Д. летящото KJ1Aio1MЧE.

~-- КВА АЗ

Колкото 811Е

ЩЕ

HSIKOЛKO ВС.Е

ОЩЕ

ЧАСА

Пом о - о -О ·OW,

ЩЕ С~

ВЯРВА/\ ИСКАМ ~ А

КАТАСТ"РОфИРАIЕ.

ПО · КЪСНО

ПРQАЪI\ ЖА ВАШЕ

ТЪРеН

1.1"2-ЧЕ ЗНАЛИЯ

ЧЕТА

'

В

J

НИКО ГА

ЛЕТ'ЯЩ1о1ТЕ

КАТО

НЕ СЬМ

1<111\ИМ­

131:>MYWEH ТРАНС ПОРТ.

ЧОКО АА

бQКО.

И2>8VIHf'IВЛPfт~ 6А5КЕ1 .АА С.ТЕ

BI1Жt.I,AIIИ

Е.L),ИН

ЖАБОК

f'

олеле -s-е

ЧОКО,

К 1'\К ЩЕ

ЗА8НЕ..М

С

КИЛОМЕТРА

чоко,

ТН

nомо-о - о ­

П.<\А,дме -Е ·Е

ТАЗ>И t>A& ... И:!>Лl:>ГА .

rtPEISИёM!

! ни

Щ l!!! СЕ

! ХИ!

1

4ВЕСТ"А В

ЧАС

БдБ..,rА коят-о

СРеЩНАХПо ХИ

HAW~T6

но

сте

I(ИЛ11МЧЕ . МО>(Е ЛИ .АА

!

СЕ

те-

БЯХ АЗ

Xlf! ПОДА РЯ

ПеРУКАТА

И

ОЧИМТ"А .

KQA

?

ГИ

РАЗМЕНИМ?

...:._-


ЗА nосле:,де.н Тё

/У\ОЛЯ

sоко.

)(И 1, )(1'1

ПЬ'Т

1 СИ

С-ОБСТВЕНОТО

1 д.UI<,J'1T0

CПACEHII\E.

РАЗЧИТЛ

НЛ Т6 Б

XV\ 1

.

ДА СПРJ:: Ш/

u,елият

ОТаОР

!

ВИ >t<;A. АМ

МАЛКИЯ

/

\1\дИ

ПОИГРАЕШ

А Яd,О 1 11

с.nи.

В

СЪСТЕ ЗА НИ Я ТА

.

не. МОГА

АА И~ЪР>t<NУ\ f10BE'It:i НА 106д Г1 Р ЕС.ЛЕ,Д8 д НЕ:.

,АА

НЕ

601<0

nъf

СЕ I<A~BAM

АКО

НЕ

ГлУnости

. •.

УСПОКОЙ С Е, М

ТО ЗИ

МОЕ

I<AK

НАДХИтРЯ

КРОКQА.ИЛЧЕ .

МОЖЕ. АА ТЕ ~ ОЪРКА\

чоко.

С

ЖАБОК ?

игРдЕ ТО Вд

-

нл Е

nясъкл, д

НЛШИ Я

>I<AбOI<A

МНОГО

ВИ Е

ВНУЧЕТО. С Е=

f'\Р I"ЯТЕЛ

бОКО.

('ЛМ, J<О

САМО

СТР)'ВА

ЧЕ

/VIAЛ)<.O

СЛАБИЧКО.

този В

n ъr

с.и

РЪЦеТЕ

МИ

1

бО I<О.

ПУС НS.Те

МЕ.

ИМАТЕ ГРЕ.Ш!<А. АЗ СЪМ

ЩЪРКЕII А

ЧО КО.


ЩЪРКЕЛ

nовия

no -

ДВА ДНИ

ЛИ?

КЬС.!-\0 ...

111 ДА ·,-е НдХРАt-IЯ •

(А ДА

НЕ

БРА\30 t

ГОВОРИW

!ОВА

ТЕ~ЕРА. СТАНЕШ

Е

ПЕТА!:С:..ЕТАТА

Я \.1 3ЯДЕ W

I<.ATO

НАЙ - МАЛКО

Щ Е.

СТО

\(И/\ОГРАМЛ.

е. , Х'АП\-1\.А , 4Е МИ

1-\0

А~

НЕ

КРОI(ОДИЛ

ИСКАМ

СЕГА И

И

Н~

nо от с. лА бНАI\.

ДА~.

СИ

ПОСА\Е

СЕ

Ci"PYBA\.U

ПОСПИ МАЛКО П АК

ЩЕ

1-'АХРАН~. ЧОКО

1

СЪ8СЕМ

НА

ДОбРЕ

t<OI\t<O

1113ГЛ Е)К,ДАW

поНЛСlЪЛНЯЛ ~

П Р 11ЛИЧАШ

МЕН.

ЦЕН А

НА

Т'Р~б8д

'ЗАП А 3 11 1.1J i"Е Г

ПОДИГРАВд~1 АМИ

I<АЖИ

КЪАЕ

Е

БОКО.

~Ак"ючих ГО

ТУК,

Б'АНЯТА , СЕ ГА

АКО

В

АА

НО

НЕ ТЕ

ЛДДНЕW

1 1=СтО""('О ,

ГО

Е

СТРАХ

В

е: ЛА

Н А САМ .

НЯМА·

Ю~А -А -АК

КАК

ИМА

1

ЩЕ ГО

КАТО

И36S'\ГАЛ

Е

ПРЕЗ

ПPOЗOf>eiJ.,A.

чо ко, НАКЪДЕ' ВЛАЧИ

МЕ

ТОВА

ЖЕЛЯЗо?

ДА

nомогнА.

МИКСЕР ЩЕ ме:

дръnни

НАПРАВИ

КАША

1

Oi"

се

НАС. ТРА НИ .

НЕ

Tl1

"ТР9tБВА

и~мъкнем

НА

АРЪЖ СЕ! ИДВАМ

боко,

този

МОГА .

по·гьвд -А -А-Ам.

nомоо -о~ - ощ! 1(6дА - ААК ~

АА "rC:Г T'I'IT'Г'I

ВСЯКА ДА

СИ


МАЛКО

no -

I<ЪGHO

5И)(I Е

••

ЛИ

М\1

КВА-А -А-АК !

)I(И В

ТА3И

ДА СТЕ 81А*дАЛИ ЩЬРКЕ.ЛА ЧОКО И ЖА6Ок,.t, SO 1<0

?

ПOSяд.\VfrE.

ПРОДАВАМЕ

КИФЛИ

И

С Ь,4-1

TA З VI

НЕ! ТУК

Л l-1

СЪВС ЕМ ТОПЛА Е:. .

)(Л~6 .

ХА ! ЗНА~Л

В

КИФЛА.

НЕ съм ИМ А КИФЛИ

A oc.grA

1

ПЪЛ~Е.Ж

О"Т

С

Ж А6ЕШI(И

бУТЧЕ.ТА,

БОКО" НЕ' С. Е АЪР ПАИ • НА

С. Е

ГОНЕНVIЦАТА.

S.АИН

НА

0')( ВЪВ

ОТ&ОРЪТ

По

ВОАНА

ЧАС. 'ТРЯб ВА

АА

СМЕ

ЛЕТИ ЩЕТО .

МАЛ КО ГО РЕЩО 6ЕШЕ ФУРНАТА АОКА\0 ПЕЧАХ А

ВъРнА)(

НО

1

ПOt-tE

t: vt

НОРМАЛНОтО ТЕГ/\0. ЧОКО

ТОПКА

НИКО ГА

1 ВЯРВАЛ, ЧЕ

ЗА световното nъРвенство. t< Atc:тo ВI-1~,Аш вс.ицки cre

ТОВА

ЩЕ

СЬМ 0'Т11,4А Нд

ПЪРВЕ H CT SO. зд-т-овд

6РАIОВЧЕА~ . 601<0" IY1 с. н

КАПИ\А~

1< РАЙ

СЛЕА

!

К \1\фЛИТЕ.

КИФЛАТА.

ТОВА е

;>

ИЗП Е КОХ С.. е

1(1;1

е;.ягдх

Пf>АВЕХ

НА DrБOPA.

11

НО.ЧЕРА .

УРА-А - дl

А~

с. ъм К'АПИТА\-1.

ХА ! КАКЕЮ 13И>кf\.АМ? МОЕТО МАЛКО

ГI\УПОС.ТИ. 'П1

ОРЛЕ. ЗАЩО ЛЕТИШ

6ИЛ

СЪС.. С.АМОЛЕ.I;

дете-то ми 7 А3 ОСТАРЯХ и

ПИЛОТ ~АЩОIО Л ЕIЯ <.АМ

1

сrдн ~х

НЕ МОГА ДА 1-+0 11'1 С.И MI1A,t\ .

оРЕЛ, А

ЛЕТJ\Т

СЪС

811НАГ\1

С \1

О РЛИТЕ С.ОбСТ8ЕНИ

KPvtЛE.

олеле..' (.ТРАК МЕ: Е..

С/\Е;АВА


Cъ.-raвtUJ: СТ. 8. КРЪСПо В

r Пр1tК3ЭКИ 0 1

Шарл Перо

Го1rямо ЖIIBOТliO

Вкvснк ~ моnове 11""'""' [ Популярен ц

Глъчка

у

к

ь

j

nетски

герой

lt.

1 Дре��но

CГI1nt11CK8 богиня

к А

Свод

С-ьв . C8MOI1Cnt

Kcxmtбap

-

,.

1~

r

loo...

i""""""tJil

СтОЛJ!ШТа на Гана

' l'аэмекш110

1

Гt

iА 1"' \

Jt--эa б_ -ьчва--4

Град във Франuия

горско

Заrrушалкз

Руски учен· енцнкло-­ псднсr

......._

nочва 11""'""

(j

лиrооьт нu

ром3113

А

•• На

Жl\80 1 н

см-ьрr'

' Река

t-------+-------~-----4~----~-------lв~ФCI'

i Приказка 01

Гtрой от

Вулканична

Шарл Перо

,.1001 ttoш··

маса

1~

f

Зодна ка11110 съэвещне Помещение

,.

А 1111<vваш

Щнш~а за

Засадено

футбОJJНСТ

Фtrиск~ баня

елекrрИ'Iес. 1оо...

11poctp311CI• во 11 гpalllllll

в гара

'q n

(

ко съпроти- 11""'"" оление

'

'~

'lf

о С-ьв. ~

.\1арка

Ао::;::~~

MaCIIO эа

Боен вик

двиrателн

.,Каnн:rан

17

~\

llrмo ..

Иэвсс:тност,

'

nрюllаи"Не

Герой на

~

ГуЛЯШJ(И

11""'""

'

Известен съоеrски учен•

Южно

flMepИK:UtCIO ~

създал

Камсtшо блокче

П311 3 ГаJ!Н

теор ня за RЪЗIIIIKBaiiC

за ШICТIUIKЭ

живота аа

Лирическо

Птица

СТНХО •

or

рода на

творе ии е

ЩЪрКеJ IНТС

ртрнцателаl ел . часnща

джавкапе

М auнm ен

HIIWWIТ

ГantpНJI

елемент

Дърnена

'

Шахмаnrа фитура

Н/tИ метална

колона

Широко· Ексnери мент

~

'

ltИСТНО

~

д-ьрво

ГОЛI{М3 градина

l'ii:!Кi:J от

'

t-

Ж!IВОТНО

f

Мярка эа nom.pxt1мнa

М-ьЖКII Град вьв

глас

Фракцни

'

Спътник на Юrtнтср

Пътуван~ с rолtми IIOCBOЗIO! съдове

~

6

'r

' ФНJtu, IIIIЪCT

IUШK YI' H

'

модел

ПottJeм~•o

1 КО!IТО ВНС

Родоните

Обраэеu.

Пров11ак в

'

l'ъceHНIIIl,

...._

litщoкитaii

nовода

Р1111 в

Еltнн ПСJtин ~"""'""

IIC8ЧCC:KH

о

Наш арТ"НС1

кос монавт

'

v

Земi!Т!I

Вой на куче, ~

в мина

'

н

Сnортно раненство

'

Съn эа течности

Любов

'


ПонtжЕ КОЧ!1ИЧССI<ИтЕ цивилиJАциц СА sьJНWКНАIIИ в

fiiJAЖIO Ьl!МЕ, ТЕ

U

IV/IIOIIШ Н;1 PA3/IИЧIIW E'WlИ

Hll Р1138И7ИЕ.

НА f11111НЕТАТА ГИРИЛИН 6 СИСТёМА ПIIPEJI НЕХ 06Щ!СТМТV СЕ f/М1ИFН 13 ЕТАМ /И dl/XWI11И3МA. HcOТ.IIANIA ТАМ Jfj бY,I(Н,II БУНТ НА КРЕ/1а:::ТНИТt СёАJlНИ И <ист ОТ ФСQ4МИТЕ

СРЕ1ЦУ КЯ44 ~t5YJrrьr UUJE ПОТУV/81 cr~P;t;IC.КHТZ /Ю~и. ~ОТО l!., <ft: I'VttJltЩ <ист ОТ/ИEifJIИJjИТc IO~ liEJCШJНO. Не ГИ 0Т1:РИХАfЕ 8 НИФС ОГ (fН,1(...fИ'!Е 81И4ЕНИЯ. САМИЯТ &'кТ НЕ /iEIIIE IIOttП7llJEII ~ И ~ИТС. сЕ ОКА!АЖ lf..fllfl431/И. IJAI!Iд)I3-U.N.If Е дlf PAJfEPUE МКВО 7lNIOE. CТ,IIH.AAO, ~ (J/](JUEТE I(ЪyJE f~Ж.IIMT.АА И!JI.IEJMT /ИellllfЦI1JZ ИМ СПАСИ'ГЕ КО1К17ТОАЮЛ~ОТ7J7.-t: )ЮИ4;Т8Н УС/тЕХ'.'


ДРУГ И&КА АИААСИ ЛРЕМЕРИN/ 1~~~

СИI/ИТЕ?

UХАТУНГА.,

lJ.f.L=

.4~.М~КИРАШ

()flCP/IIfИf(T/1 f

НАРИЧА'Г МЕ РнЦАРIГГ НА СИНR'ГА >SEЭJflA!

~· 1

ТАхАТVН,..,;им.дше ()(1.4C~~Vl.or::J&4/1ИШ

ЬnfJ>-1ЦИ1fТ(f,AKO ../JжEJIЪP .-,l: бEII/E ПОJIИА .1 0ofi&ЯAI11/eTO Н11 ПifPI/77'1rE..

JI08f{.<ITA,A TJ1

п:АОЖНЯIИ ОССТА·

СИ ИГ/МЕ;_Ш;_Юt_Р._:'И._:У::::::.__'_' а:!' _ _/'".-~""-'-......_/


0 C805D,4ErE fUЕННИЦ!fТЕ ЖИ СЕ бИйТЕ С НАС

.r

·.

•, _,;"! -~

/Ш.хиТРwи ни: /lищо ,

ЩЕ ХQРГ fiOCИ , {i;д(С.Ю, ОТИМUI 8 ~КА И flO.dfЬT811Ш Ы.Ж~О

JA

()11(;Н1-

ЦИfl «ПёЛБР~.» .'

__

<:mд;;://И 6 A40PEI~ •1

AJ

"..


/


А-А - А ••• ТАКАВА ЛИ

БИЛА РАВОТАТА ••

?

А СЕГА &ЪРЗО

СЕ НААРАни, ЧЕ ЩЕ

ЗАКЪСНЕЕШU УЧИЛИЩЕо


ПОЗВОЛИ ми ААТИ

ПО НОСЯ ЧАНТАТА о.?

..

39


.... ....

о

.. .

.

милко н о тои ооо ИСI<А ДА ГО СГАЗИ •••

КЪДЕ СЕ ВРЕШ,РЕ '1Q ~ '- ~---=---:r РА НАМАЖЕШ ГУМИТЕ

ЛИ ИСI<АШ?. . МАХНИ СЕ. ОТ П"РТ7\ МИ , ЧЕ .J

СЕ.ГА ~То СЛ7lЗА САМо НА КУЧЕ ЩЕ

МИ СТАНЕШРоо


-

,./"""" ЕЛА 9 мили чко ..! НЕ ТРЕЛЕРИ 9

ВЕЧЕ НИЩО

·~~лошо ня мА ДА ТИ СЕ

СЛУЧИ~ ···.:· -:. ·: ...

... ....

.

.· t. М~ IA(RIJ4A

SJIAIOAA,.. '

JA CfiДI/it'lllllftl! ~ (h

А КА КВо ЩЕ ПРАВ\1\М С КУЧЕН ЦЕТО q> ~

8~>1< ГО, КО\ КО Е

СИМПАТИЧ Н О о оg

1986 ХУ.ДО.:t:НИК СВЕТ~М~ RkA~ИE B


t'Jl!Jllfi/T~ HI?ПYCHRJJ :JI/.!IHB/1 HYTifi?,JlJНEHftfC I(Yif /ltJ8E.I/ lftJPilбHTc HIICE8EP #!J,~ oPEПJ8Efe Hll PYC!f/1 'IYH()T!fll. 8 Эll.llH811

(l). J1118РСНТИЙ IINfJJИ'IIIHHTE Ct ('PE/i/N/1.1/H С МЕСТНИТ( 'IY!f'l~ 17 НУН YC/l/1.11,/111 Н/9171';?811 1/Yj{eCH() IJIJИCIIHИE 1111 17РИ1'1НТИ811И11 Н/11

5ИТ И Н/IЧИН Н/1 НIИ81JГ.. f/11 (.f/18ГУСТ .f118rtJ,IIИfll1 elfCI7EJlИЦ11!1TI? СЕ IJТЛР11ВИЛI/ IJTHIJBIJ IJoP7 .бPEГIJBETtf 1111 СЕВЕРН/1 IIMEPИH/1/ И.JY'IIfBI/ЙifИ lltJ ЛЬТ/1 IНИ8tJТif Hll ИlfДИI?НЦИТЕ МЕУТИ lf HIIHI?CIIЙHH 11/1 HIIPTHTE v'I/EPT/1HИЯTII HII5PertJ811Til И811Ц/1/ ИЗВЕСТНИ Т~ЭИ /110/Y!tHT EJlИHCT8EHIJ ОТ17POYIIBIIHИ!1Tillllf PYCifИTE е!fСЛЕДИЦИИ Н118ИТУС беРИНГ.

~--------------------------------1111 211вrrvr fil8 rtlJl. lf()PIIьнr.E lllftJCГИP/1./lИ В 311ЛИ811 CllfrlrYHДX/1

lfll I'Eifll YH/1./!I?Cifll/ lflJJlETtJ lf3t!.IJИ­ PIIHI! rPYШI'IIf/1 РУСНИ HMQIIHCTИ YC/lEIJIHO. Tl>PrY817.!111 С /f()JIIИ С !11ЕСТННТЕ lfHJlИIIHЦИ.

Д/1, /11HtJrtJ Е • ГРУЛИ dr !lt91J/И Д()$ЦИ И ftfQP,fЦИ 11/llfCTifllll Cll

НУН(! У5Е/(ИJ7, 'IE РУСИТЕ /iYJlECHtJ llfJЗII/18/11 Г~8ЕТЕ f!l11l/11EPHif!1HCHИI1 HtJfiTHHEf!T #СЕ ВМЛОЛ· ЭlJIIJl ~Т То811, 3/IДR HIIHECE lftJPEifi.(ИИ 8 C9fJHTE /11~KifH 1{1/Pf/1.

.J

.r

лРfJннн811.11И JlA.!lf'l #R юr noi1PIIй II/11EPИHIIHCHИII ьPI/r. и.Jr·nn.'~ ОТ ТIU НИЕ BE'It 111111/Jr/IIIE8HДIU/11E tJTIIfJBO•••Jlll-11, ТОЖНIТ Е llOH/I!fOrll cldь/11:4 1111 Л1JP8/JIJTHPИBIITE.!l/1 •• •


JlPIJ/1/0 ВРс~Е пьтс­ IJ!ссrвсннциrсJP1

Н t?TH081J JlHCif!J83PИ "H "I'EЭ/l.//NllillJH " IJ!l!JH/1.//И

HYif YfltJI'CTBII./18 ТlJPCEHETtJ Hll CEBEI'IJ.JII/1/IJlEH /li'IJXIЩ. HtJ ДbllfИ/IT ll!JT ИЭТIJЩИ./1 EHИfll?­

Ml/THIITI? .

Cf f/PtJCТЯT С f(J('TtJ·

)1(/1. /liJRBИЛИ СЕ !lhРВИТЕьш.rни.1

flPH!PIHИTt CИJlO ­ Р!IIНИНИ.

N/1 PRЗД/IЛII

НУН flPlJlll./1 Hll 113МАЙ.!1(7$ !IИCt'ftJ-PТl(lT j(() IЩР1ИРМ­ ТtЙСТ4()Т().

1111 ба/IНИТЕ IJT t'HtJI'6YTf?ВIJЙ1111

Jlt?Э/1 HIICf()Йif/1 ()f' XBt.~-1

Hll f J'/IPECBIJ ВИ, ИЛИr...--_.:.: Нс- TIJBRE, з11лtJв&А • ""'----'~

BhЭ/I?IJ;ffHOCT

Jlll СЕ CHIIБJIИTE С XPRHfl ИМ/1 CIIM() 8 ЛfТРРЛf/8ЛОВСН HR lfRf/11(1/THЛ ••• /lРИ 108118 HcfM&.h7И HMHiflCT81111 P!HOfQ Clfb fl/1 ••• llf ВИ Ch8l18/1M

о ЛУГIIНfТ() И ТЬРСЕТЕТ() HR СЕ·

BEPP~I/Лf/Jl!H ЛРМfЩ, HoPI/5Jflc

PTHQ8() И tJTHQ4Q СЕ Н11ТЪ11811ЛН Н/1 ЛQ/!НИТЕ fPIIMIIJIИ Hfii/ЙC·

БЕРrИТс•

• ЛРОТОН?JТ 61!ЛЗН.Т8Q,~

1(11ЛИ111Н HЛIIPII, ННЕ Cf УбсДНУМЕ, 1/! ЛQIJE'IE \ ТЕЗИ /YIECT/l... HAIIIИTclfQ)o/15.111

Hlitr!lfMl Р/16()111 fl()

СЕ НУЖД/1111 01 РЕМОНТ. Л()r./1fjlHEГEJltJII·11111ЧTiiTII,

ВСЕНН МfJ/t'fEHT /J(l PYXHl,ЛPPR,REH/1 dTUbi''Bfl)rши·...l

Н112бОНТОМ-

Н!ГР~

8РИ НРР/16ИТЕ flflfЛH НУРСН/IКJГ. fl(}fl!JТHИ!T Г/1 Cfove.~Yzl'irJzn

8/11l>P fИ fiJIIE./1 NE/JTHЛtJHHtJ lf!JI'? IJCTI'C'8 -

НИГf IIP-fИЛE.!l/IЗИHII ЮЖ#И/1 !11/СИфИН.

11PNTYPИTl HR С/ CТPb/YifH PCrP08.


111? 5PErR IJ(E СЛеЗЕ CR/17() ~11./llJH

8Ь/JРЬЖЕН ОТРЯЛ. tJЛ//CI/811~ СЕ, 1/Е Ttl3И

Pl1ftC!fИ НЛИМIIТ IJ(E Л(}JlTИHIIE МtlРЯЦИТЕ

flb"7 JlEЭEPTbtlPCT/Jtl,

lfi/3/IJJ'

r.ЛУЛIЩИ/НЕ М5Р118ЯЙ­

ТЕ CYI'rl8tlCТТR 11118/JEHiiИ·

ТЕ Jlllf(}Hiff 1111/!ИTIJf/hT .J/11/tl/JЯJlR.,IIR СЕ СТРЕ./111

lf/1 MEC(l И НИЕ НЕ IJ(E СЕ l!tllftl.I7E5/IE/YlЛR fV иgпь.лнит !'

311ntl8E1/TII СН IIЯ/Y/11 J(R nМЕНЯ!.ЛЕЙТЕНЛНТПJ~ 8Ь/J­ РЬЖЕТЕ ()tpHL(EPИTE И МНj(_­

IJ/IfЛMI1HJ1TE Н MtJHИI'IIИTE !ГЬТII

lflJM CH.IliiJlOIJEТE 8 lfPNJИTHIIP?EPRfR! 11/Е CNIJ11111 8Cli(И tlЛИТ ЗllthllPOTИBIIf

,+!IUHETE СЕ tlTЛblll! 8/IIJ/HTE I!YIJIHИ НЕ IJIE CflPIIT fi/IHIJ/lHP //ЕСЕТНИ Р//Э· rHE8EHif И .бР./!НИ ЛЮ/IЕ! НЕ ИC­ HIIP7E Пtl9E'IE ЛR rннЕР11111 Ttl811 8/11НРИСЛНtl lftli'ИTtl •••

CMRTIU,

1/Е fltl)l Pltll/ Htli'?ЛHJIII

Cb/Yl MJlИ.Il МЪЖЕ, 011113/JIJ СЕ, 11! СЬМ P5111111./lii.Л

C/JETII С 511НJИ HPlt.!lbP8ЦИ!PIIIPlJ! 81fY5PИifll f ЛtJЗН/181/ТЕ

Ml И НЕ /УТИСЛЕГЕ,

l(E ЩЕ СЕ I!PifP.IlEб/111 Д11

ClltJЖII Н/1 MЯCTtl BCEifИ,

HtJЙTtJ tlTifRЖE Jill СЕ f7()Jli/ИHИ•••

MllTPtJCИTE СЕ СТРЕСН/1./lИ f ТЕ

Эlf/IE/lИ, 1/Е ТЕХНИЯ fliiПИTIIH НЕ (}бИI/1/ j(/1 X8bP.ЛII C/JtlИTE JIYMИ

HR 81/TbPII •••


ТОВ/1 Е ВОеНЕН HtJPI/б;vr!EP-

31181./И f бУНТ- Тl7811 ТУН l ГIЕ • 'IYBIIHO! НRН11Э11НИсТО .QОРИ 311 !lC!I/tl5HII Р!НСМ Е CII/YitJ E//HtJ И HEHIIBCH'IIfИ ПJ 41111/IТ. ••fl/1 НЕ ~И f JIP!fТO НУН,

/11{() НЕ РВЕС/1 8CI1HOЛtJЖ­ HYIIE T/l,w! ПJРЕ... УНРОТЕNИТЕ

РКЦИ 9/IPO'IH/1· .1111 ОЖИВЕН// PIIЗ/Yl&HHIJ ТЬР­

ГDВИ/1 HII/JP/180 tlT 50PДIJ.

-~

/JDOPblffEHHЯT Р!IIЛЪН IJ'ГI'II.fl Cf ЛРИГОТВИЛ Jlll МЕЗЕ

Hll CYIJ/1/T/1. ТУЗЕМЦИ· Tf CЛE}lE.IlИJlECRH·

TIJ с.любtJпиrсrво И бtlЯЗЬН·

ТЕЗИ XRИГR­

fiИ И3fJ7E,t!ЩIIT НIIСГРОЕНИ ДРУЖЕ· Л1()5НО••• ВtЕ !71111,

MIIPH,Jlll НЕ 5Ъ_QЕР1 !7PEI11UlfHO

НО tRИUHИTE СВЕ/ЩИ И ПЕСНИ /IMI13811.ЛI1 СВОИТС ДОбРИ Hl/fYI!PEHИR. 8 .ЗН/111 Hll ROIIИT ТЕ НЭ/IИfНIIЛИ НУН

8 PI/Hf Hl/ C8tJR RЛЕР!ЕНеН 60 f EI'OH(J ".

I'II.ЗP!IIHR Hll ИfYIEH/1

f,/105/'E, TPfiiBR,TИ 'IOBE'IE, tlT/lHlC СИ BE'IE /IPOt:I!RBEHИЯ 111/ЛИГI/Н 1/ЖЕЙР!С I{YK ! JE -xf !


НО 'J/EЦI/T/1 Нд ЛPНI'OJII1TI1:

HI/HTP ИJIРУП!ТЕ /ННТЕЛИ РПРОВИТЕ, НЛМН Ej/1111 Н/1 t.I/115PCT- НЕЛPHJ11118RJ7H lfPRЖ511TI1911 ГР/Iх •••

-........

&ЬР1 /l)./1/ll'f19M .1/IJfiH/9 Е OTIIPIIJIHI1TI/. CTil-

H/1.170 с 11011/сС••• И C!J8Ccl'f 5E31J/Y/f1HO. 11ЫINI/ СЕ, C?JP,

Tll

бЕ 1111 nщ11

СН!

~.-."

~~~-"' 3/IП/lbPSЦH f Т/IЭН JJ(/j/H/1 Е ;:-'

ЕДИНСТ8!НIJТI?, СlfPIIТ!l ntJНIEP! Д/1/JРЕ·

IJОЭИР! б!J'18ИТ! С ЛPIICHil8t/)l/1 /. •• НЕ, TtJ.!И

ПЬТ HRI'fll J/1/ PCTilBR НРIIДЦИТЕ НЕIМ/111311-

НИ· ·· 81/ХТЕНИТс ClJidtJ (/


ще noдni?.J/11 IНII.IJI{HT& им НtJЛИ5Н, HtJ 11/Е СИ B!Jijlll

T/IM с f{tJ.IJ'ИбiiT/1 Н/1 BOЖ/1/J,DCJ/'~H Coi/POTHB/1 1/1? CE.IlHHBH· UИI-'H Н/1 MIICTtJ,. . ,:;=~?"j"

~-......__ .Л0/11{/lTII.

ЩЕ мн rocrrBIIlJI, ти вождс f

ПРИГОТВИ СЕ, 11/Е ТР/15811 fiEЗ/1 · 5118Н() /111 /1/Е OOc.dff/BIIIJ/ fl/1 MtJЯ

!10P!i5/ , . . - - - - - - - - - - - - - . . ГРУПIIТ/1 t' /IPeCTYBIIHHIISPЖ/1 СЕ tJТ/lPIIBH.IJ/1 H/JJY15PeГ11, H'11/lETP П1 P'IIIH8/I.IJI!.ЛP)llf/I.!IJ


А'ОДЖНЗ, tJTCTPIIHETE TOBR HCTEI'И'IHO

МОР7И'IЕ f INIЛI'EД , ВОЖД Е,

_'

неСЕСRИР11И .

,....".__ • fi!IJ1ECI1T!1 Н/1 ,тrинэ nPE/IЯ· .Л/1 '11/IJ/1/TI/. СТОJИ· ЦИ ХдИТ!IНСI<И 8QИНИ Се СRУСН/1-

ЛИ ОТ 8СН'IНИ CTPRNИ ~

Но(НО,,.

t1JД511 Т/1 Н/1

11YI< 6ИЛ11 I'EIJIEHII !

,.---:::-:::--:~------- ~....~----


tХ/ЛЖЕЙМС, CTRI'И P!OI'~I(O/ T80/ITRI'/1.3ДI'IIЗH/1TEЛHOCT ГИ I'EJlИ Cbj/5/ITI/ HR ft111ГEЛI/#•••

rp.

MllJlfJ / Ы!ЕЭТЕ 8 I!PEПJBtJI'И Зl/ ЛРЕ/1118/IНЕ HR TPYЛIJ(HCifAPf

ro nPfPE5д nоС'/д,оня lf(JPCifH 05111/IIЙ •••

tl6EIJ/11HИEТO

д11 НЕ се ornъ­ IJ/11811 noмиr.rttмo.

Hl1 1 t .ll. П 19r.

С BtJEHHИ no'IECТ/f tJCTII#HИTE 1/11 1{/1 ·

ПИТ/11111 5Jf./IИ flllliEHИ Hll Pldi'EТtJ,

TIIH/1

Э118ЪI'ЬI#Л11 ПtJCЛE;lll/1 ЕКСЛЕJIИ ­

ЦИ/1 HR f/ЖЕЙМС I<YI'f. r:.tlE)l CP!bi'ПR /f/"f 110MIIIfД811HETP /IОЕЛ Н/1/IPif, Но Cll/11

ТОЙ Hll 22118П'СТ l!tJ'IИIIII.Il, QT Pf,/1118HII PllJЧE/JI/IT8 ПJ TY6EI'I'fP./lO.JII. 'J/ИС11Ь8Ъ·

РИ" И "PE.JP./lNJIJIЪН "tEJl051'{J.OИ JIO 51'Е •

f08ЕТЕ ff/11/HfJ!И,f Е//811 Hll 8tJ!If0/11-

8PИ

177grtJди!IR, вмtни от trnl'иfl

СЪР/I Т#ИН HR

l'fYH-

.ЛEЙTEHRHT ДЖОН

ro,o,


УбИЙЦИ ! Бийrt: П1!

ХАПЕТЕ.Пff

I!.PAШtre- rн '

Г1ЮFАИЧКАЙ~ ГН!

n~w~! МAlltrE Г/1!

Jf~KOPMETE rнf

P!f~Af(TE ГИ! ---

ТРЬГЫIItТf CЛEIJ !НЕНЕ

HEM /JII/!JHO /

ГАНАА!Iф, T/111Jf Cl1?

Т/1 IIИ У6Н /!JEIIHI<Иfl

ЭР/1 ..1 У.Х ?

}<AЙJJE 11 1/Иf 4А CL HMAI'PLMME 40Кд10 НЕ СА СЕ ОКОПИТif;tИ f


KOIIKO АИ 13Р!МЕ сьм !IEJКAI1 8 НЕСМСТ? НА5/IИ30 НЕ СЕ ЧУМ НИI<А/\Ь6 ШУМ. СдМО

П1АlМТд Mlf бУЧИ. XM.J С

iJPCHATд СИ РЬКА НАtiИПбЛМ НЕЩО МА11КО /1

X11AIJHO !


ЩЕ

7"Pfl/JJM АА

КАЬlМЙ ХАКМ ИМАШ

ПОЧА!<А 1 11Ю5fJНИ!

П/JР~О 1РЯ~~А

!!> JJ.li<0/3,4 си!

.IIA

(JГИJЗЕМ JM 1!7'/f.McM

КАЫ!•АИ

НIЩJИ T~ЪPIJE

Hf06,XOJJf1MH

1 НеЩА. Е

3АГУб1111 СЕ ~

1

'?

J(J7JJE • АI05Е3НИ 1

3AГYfi11!1 СЕ Е

1

!

flPOKIIЩ"Иc

!

КМЕ И~l/E!JHA "LОЯ 15111\/iO ? ТОЙ ГО Е

HIJME.Р/111 , АА ,АА НАМЕРИ/! •..

Toif СИГУРИО .ЖАЕ ПИР КЬМ 1711ЙНАТА /JPATA. /10 ТАМ 3/IИТJ: AY,XO/'JE. ЩЕ flJ JAIIObllT lf ЩЕ МУ ~Мдr fli'/JCT61A, .А КОГАТО (JТ/(PifflT ClfMTAMY, «ЕКИ ОТ

n

Tfi.X ЩЕ

МО/КЕ АА СТАВА 1/Е.бИ­

дпм /IИЕ НИКОГА NЧЕ llf/MIIiJA СМЕ fJ !JaiO/lACHOCT. Jlf11(0ГA ,НJ11\ОГА!

!


.rtй,дядо полЕ,

.XI/Дiff/1 tTtJIO, ~RH.,. J(ЖHИ O,Jl/1 #с СТе

fЮ./7УДе.17И, 'У~ 8РёХ­

.17ИТАrЕ ifl1~l %11Л11 ••

'l- --- -

:\'''


41/Р~~~ ~Г fENelt& Щ.flf.,; AMII Hl6111fГ() ЛР/16&#~ IITHII/J/ 81/'ld

~,,,:".а...\ lf()~/11(1/ ••• И /IAit'l..fO 6Иif•• ,

N~ 6 +'Иt:TII Т199И Pt95PT/I, lfi/Ц& IIT~Helf! ••• I{E И ~У.КО ••• 11, i,~Иt'IИ 1"/И СЕ, 6ЬТРс H~IJ(O ЛУ!f/91 ~ЪИ/1 •••

"'e

IIYHif • .,

, lfCTHII/1 НЭЛtJ • Д/1 f 8;1Це -Nt ЕН НА 6УРЕ Н~ M.I~A, NlllfHГ.E// !1ЬI(-.ХИI./ •••


lfl?l'f1J8 J?RДtJ СёР7 ТИ /IЗ, •• "YИ-..rИ-J'fiЛEP'ItJ Т/1Нё8 •••

11 СИ 8Hir'l 1'1УСТ11ЦИ ТЕ" 'IE С'/1

ЛtJ- IMEI"'И

t7TЛ1РИ Те •••


ХЕ ·.Х€1 Т'Ь/1111 ДРЕ8НО·НЕ8ЕГНЕtТ8ЕI(д•••

НЕ С/1 МУСТдЦИ TI)B/1,

НИ Е 11/1./l/71/H,

NH Н А.ЛЛ 11/1 Н ••• /1/>?Н HI'IITYH/1••• 1/ Э11 ЕЛЕ· ЧЕТО )(11 НЕ ltJ8tJPJfM••• 8НIIfl ПЛ.fТ/'/.Ik ~ ('f1 /()~11/lPf1.1lИ~.

Е 'IИCTI/

11

д.НТЕНII ЭR YHИ8cf'Cf1ЛH!f

8РЪЗХ11

~-~

8Ef'I08ET€.

- -.... 1':--::С'~......

'fEPBEH Е.

••• IJ TtJ611 С/9 11fi&ВМtJ • /РRВИ • ЦЬР8У./JИ/ 111/PI</1 -

,, 0f(JH·ЛfJДCJ«!~ д

llТ XXII8EK ••• ~ ~BI/ ••• ХМ, "Мf111/Рё JlETIJ 17/J·ft!H.SIJ Н/1 !1~111Jbllfll... ~-,t(t),

(.//YIJIIIЙ1 )ll?/(lf/11 ,i НЕ /Jfc бYJ/11/!IfiiЙIII.J ~мoпlfij~•

'11111 11ЬК ,Ф'/11/I"?Рс ClT

lfd!ftJiillfll /IIIIIE

'(/1 • ..

1'1/Э.JJн

ХЕ-ХЕ

8CH'IHIJ EI1CNO (

FТIJ Н HtJIШiiiHilTII

ИJif'lj/)(Yj/~HIIf

l/06Eff ffi1TOCH !1РМИС· .ЛИ. ..

"Х/

XXII8EX!

СЕ 82JPH118

11/Е Пf#IIY'III ТЕ~И lillblИ

/I'!~,RE/!J!EPHf

HIIHCT#HII tlT tf/JJIEЩ'&rtJ PfrJIНE /?11 ИДЕ ••• lftJЙ17() 11/IIJ/If 8Pifi'JE M/11/IPE РТ lfPifiJII/ffiiHE /l'!tJif'{E ){lf ОТ./lИ'IИ...


aOНOSAJf f!PJ!AYR~И ТРАМ.S'О, .4t1t' НИ('Т'JРСИМ 11f)(.

ТЕ N'ЪЩАТ 11АК НlfCF8EP. ВЪРВЯТ 1'>1< МЕ~ИI(~ ГГЪХ

B~r. ~ОНОВАН МИl'АИ НЕЩQ.

ТУК 07НО61} ГИ ЧАКАШЕ /lfJHEHA4A. 6АНАА.ТА СЕ 6ЕШG PA3t1f.AИМI НAdtJE. ~НА VMT 11РINJЪАЖАВАШЕ 3А

СИАrм.,., А ЛFYrA - към САН АнТОНИО.

dA МЕ ВЗЕА-!АТ 41160/IНТ~ АЮМ36НРАМ НЕЩО •••

СЕГА Bt'НЧJ(OIJ4~:6EPEM1 .+IOЙ 6ЯА 6РАТ. ЕАИН J<OHHИI< 11РЕГ1У(;'1(А f1() П'6ТЕI<А •

НЕ ТРЯ61!А l'ffl/XYВA .

YHI<AC

ОКАiА СЕ1 ЧЕЕJАА<п!" 6Ь,3А ~ Os4~1J'n1.( НЕГ04НЧЦИ

НЕ HCJ<A Т80Й <!I<AA./1,

СЕ f'OТlJE/,И d4 НАfТАdМТ &1.4КА И 4А ОТМ3КНАТ КРmНА

САМО nИТА НЕЩО.

QУМ4 IZ4Ptf- J-1fiМ11f Н4 Р146ЬГНИЦНТЕ ОТЖЕАЕ30176ТНАТА АИНИА. ,_----------------~

E7tJ 3АЩОЕ ~if IJOH08AНd-'1 ~ИзМ'МнЕОТNfdiWJ ИМ IIИ 11fАТИ НА ЮГ3А 3EAFH мlf6EP.


КЪАЕ CJWITAТАА спРАТ

~ Рt4380ЙННЦнrё?

8 ~7Н()('17"4 Аи1'М ft>K, НА

t!Т/'ЪМНОТО. <'&'~.АМ ЩЕ f7Ъ7У84Т ~E(EТIIfHA ТЕХНИ ХОРА.

0Ке1110 ЧЕrИРН f!AEJJ0&114. А1<0 Им-!МЕ k'Ьl'МEr, ~ЛИ1'М ltJK ЩЕ HAМU'UM Нё ОИ4t1,d()Н()fJAН,

ЧЪК 114ЪМJР И YHI(.I4l' tx'r.AIOWI &4 ~Т &tдКА .SA f!ИAJiA. НА n1&-1 Мlt't"W ИМАШЕ

IIEJ< НАКАОНИ 844КЪТЩl'JJE.6А .SА&4ВН ХО4,

HEI<A мojiliМ61'АТ3НА~

ЖЕАWНКОННdЕ 8PtE.

SAJH f'О1'r)4УНКМ

ЩЕ CEtrPE.tiЪflfИМ 8118ИЖЕНИЕ,

ТАКА ЗНАЧИ. E_,IJ06PE. НИЕ ЩЕ СЕ 3At'МW r ТЕJН Qr8MКA А ТН ЩJ nPEAYtrPl-

dHШ кJмtНААНГА НА ФОРr

СТЕНАН, l'РЕЩА 8АИТЪI\

Ft:JJ<,

(' EJJИH h1t:'КОВ4Н И IIOB'ЬI< СКОК ((аК t"E llPEXIJЪPAИ

СЕГА 6ЕШЕ PE.JJ НА УНКАС.

В'МВМJ<А·

1'43&4+1 t:'E ЧЪК ГИЪ.МZ>Р. ~МЕН Е nPНIIТE­ AIIТМИ УНКАС. «!'AJIEТE ХАР'ГНТЕ.f

ВЪ8 ~а IJQ.AГOТSA о6НР •


'fЬI< 4ЬN1<ЕШЕ НЯJ<А1<80 OtiiU!НEHНE НА ТВИ ХОРА.ТОН ИМ ГО4AIJE Н е

3А КIIJ<?ifJ 06НР 6Р'Ъир1Е8И~ YOISE'fE? И 3АЩО Тffl68A ..4А ТИ 8ЯР8АМ~ПО 4JIIIOAИTE?/

ТО&-\ СnЕ'(ЕАUМВЕРИЕТО им. ~-----ТАМ ПО!WJНАХМЕ

ТУJSПРИ 81\С.

П08ЯР&АЙТС MJt 6Cifi<A ~EI<YН.dA Е t'I(ЪM.~E

ВРЕМЕ 3АПРА3НИПfИ~.

НА ВАШИТЕ УСЛУГИ.,мм.dИ ЧО8ЕЧ~. А3 С'Мf ИJ06PEТA ­

ТFAJIT А.ЖАI< ЕЙ6РDМ3...

!<АКВО Е ТОВА OPЪiJJ1E1 ПРИЯТЕАЮ1

HЯJ<AJ<SA /fЕРI1ХОНСКА ТР'Ъ64 НАВЯРНо ?

J •

BAAК/fr НА611ИЖАВАШЕ 1'1ИпА Рок.

t'AfiJ l'f1/ЪМНННАТА ТоliЩЕШЕ АА H3AEJE Н-4ШКIРj!8НО!fмТР ЕАВА-ЕА&t 11YX1Vfi<И.

А ТАМ fO ЧАМХА НlfОАНИЧИ~ ЗА А.4 trJ НAfiA.UIATН OMI'AT JJ() ШУШКА.

'7JI'ИМАТА 6РА711 ~60 U АОН<IВАН f1PE~SIO!'~ nEЧМS41if, ТЕ Нмм:.f ТРUЙ'~ЕrИНА 5EifИ И ОЩЕ ~ИН4НАНIJН.W f'ЬР6.4t'И•• _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

МАИ itRМA/JJE/(YЖJU от ЧEPSEHtr КОЖИТ~А?J(ATO 1/1~ И l'М-#И ЩЕ. t'E ~Пf>АВН.«

ТЕ НЕ ПРЕЧАТ. 3А ТЯХ

~ Оt'ТАВUМ ОРЪЖИЕТО. ТЕ ПАРИ НЕ 11t'МТ.


t(ЬКН4ЧАФ\

BfATA TA~

о~ито.ния

Щ~ШЕ~а

n'Ы'SОН4ЧААЕН

nРО;JЪНИ.

ЕН1Уi'ИА3'ЬМ Иб?>РЭО ГИОGЬРНА

вsяr~rво.

NIOMЧEТA,IJP!.ЖI"E {'f ~РАВО! А3

t>E 1<4ЧSМ.1 НА nоКРИВА t:ТРЕАЯR" TIJЧHO. t'Ъd6ATA

НА /ТЪТНИЦН1'Е Е 8 Н4ШН ГЬЦЕ.


1'&Й 1<14711 6ElVE

НА6НАМСЮ!Р

~~t'И,

НН4ИАНi/(/,Т И3·

AFТ1f КА ТО l<.t.ТA­ nУАТНР/411 HNJ 1'Ж&Ф1 fiA IФНR.


ГAYrHJfЦ4TA ИЗ/7РЕ/JАРИ О!14("Н#{я ВАГОН J1 OGC4dИ

4fМ47'Н~ I!JPШEШf УЖ4 СНИ 011У(.7"0ШFНИЯ

cPEJJ P&JO/SEТ'E lfA PA36vЙ111fЦirrtf.

ЛОКСМОТ'ИВА. НО ТАМ ВЕЧЕ ММ ЧЪI<

h YHI<At'.

fV

r '

_...."..~.

... '

.1114

ГН

flYCHEM,

МОЖЕ dA НЕ G4 СЕ

Ю1ИАН XOP.Am

7{

HAnAJJI:HIIIEТO nЯМ'МЖИ НЕ (J()ВlЧЕ ОГ NСЕТ)IНА мWfY'rJ(. вмкъr mEQAi'lfЯ С1'1'МАНИНАТА И СЕГА СТf'ЕМНТЕАНО UА6ИR4ШЕ ~Г ЛО НAНA.dQ/1-

HИt.f.jEТO·

.J!ЪГА

1-1 8 •110 1\Л

IIШ'E1I Ifll\ IA :11-U \ 11 IOI/011111 ЛЪРЖ<\0110 II'ЩЛТЕЛСТВО .СЕПТЕМВРИ · 1'1,/.\АКЦI \О ННЛ КОЛЕГII Я ПН TOl 111 R

1

;1 ·\RЧ I !!

LIOIIKO

ГFIIOO, MAPI'ЛI' IIT А МОМЧ ИЛОВА

ЛОIIЧО IIOIIЧ!cR IIPF.ДCE,ll \TIJI. ~t l1д ll Г0ЛЕ8. РАЙКА Х~ 1\ PCJIA К 1ОР 11 ОФОРМЛРII И ~ . CHI-ТJIA MA HII>POBA -

ЗА Н. PFJ!Л KUИ Я, I"EOPП I ГAдEJI~R

l'l':дЛ ~'ТОI'

П Xl/1141 ('k lf 1'1 1·\f.. 1ор 111'!1Н \ .\li·\.1)101ГR ~ I<()P(I\TOP f>FJIЛt:IIИЯI \ ~ t 1\JI П•>lll()\fUH" <" tОФИЯ 11JIIФ<111

КА М ЕЛ ИЯ 1C fiAC08д. TII I'ЛJIC !50 ООО ФОРМ •\Т 70i 100 ~. Пl ЧЛ ГНИ KOJIII 8. I!ЗдЛ ПJI('I\И КОЛ 11 1\К-0--113 1\ ~ НА 1.80 Лti .Б\Л КЛII " ('(')фИЯ - 19R7 КОЛ 1(1 •~J1'·(>2H 5()-8i

10 ~ АдРЕС НА


Дъга 28