Issuu on Google+

РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ

ПОРЕДИЦА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

о ДИ "СЕПТЕМВРИ"


Драги читатели,

вс11ка година в кра11 на месец април се про­

вежда Седмица

на детската книга и

творчество за деца. Тази година гост на чавдарчет.ата и пионерите от Шуменски

окръг бе наtuи11т художник Георги Гаде.лев. В многобройните си срещи той

разказа

Хал нм Юсуфов.

VILI

клас

за създаването на поредица

.,Дъzа'', за интересни~~ път на cцeнaptUI до вълнуващи рисунки.

На тържество в село Пет могили бе открита първата постоянна галерия от

детски творби. Участниците в кръжока

tiO t!риложно изкуство. създаден от учи­

теля 110 р.исуване Иван Русев. са участву­ вали в много изложби не само в нашата

страна. но и в чужбина. Техни творби са отличени с 3 медала и 6 грамоти на Международната изложба в град Швед, ГДР. Пожелаваме ви при11тна среща с тези рисунки.

Редакция ,.Дьzа"

Маркнха Георгиева.

М инка Тодорова,

VI

клас

VI

Фатме Мехмедова,

Vl

клас

Иван Петков, VШ клас


.. Тази година нашата страна

отпразнува

годи ­

Драги читатели , в този брой на страниците на ваша­

ни от победата на Деветосептемврийската социалистиче­

та л юбима поредица, Rие откриваме нова рубрика: ,.Какв о

ска революция. В борбата на български я народ за свобода

знаете за героите, чиито имена носят ул иците, табелките

дадоха своя. живот хиляди младежи и девойки, сту дент и и

на които публ икуваме на тази страни u а?" Р азкажете ни в

40

работници. Признателният народ издигна паметници на падналите з.а свобода герои ; не увяхват венците, не угасва вечният огън ,

символизиращ безсмъртието на тяхното

дело и светостта на тяхната жертва. Н ашата памет пази в

съкровения си безкрай техните имена и цената, на която е извоюван днешния свободен живот.

рисунка

или текст едИfl от героичните епизоди от живоrэ.

им. Най -сполучливите рисунки и текстове ще бъдат публикуван и в

" дъга ".

Очакваме

вашите

п и сма ,

като

ви

пожелаваме

п олзотворна и творческа работа! Редакция "ДЪГА "


МОЯТА ГОСПОААРМ

З&!Ю511Я лn ТА ЮГА

НАЙ- ПОСЛЕ" ЩЕ OПJG­

PI1T? /JPt4T11Tё . ТЯ Б С ,4Е//ИМТНО Э,4f'АЬс И Hii 611 ИС1<;411А .4А

fi~Y/JA о 110/IETO.

О ЛOIJE"'E, 'fP р; !АМ& ОТ 5".!!"3110С11Я.

CfJГ/IACIIO 3AЛOtJifi4TA !<АСТРО<РИЛАI<.СА 11111<.0.# СА~ ЗАЛЕЗ C/llJNЦБ не·мо/f\е 4А ВА&ЗЕ 11 CНIIQ!l . 110

IIA

ЗА еДНА ТА~ВА ьМГОРОДНА

/JA 11

ААМА ЩД НАЛРА"И/;1 #8МЮ'IЕ11Иё. ~ГА IU./3 С/1!/СН,t;.М ЛОАВИХНИЯ мост.


~МЕСТО ~Л~&t<.А ОТ

/Иl)/1'/И, /IIITO

кРАСИМТА ММДА !J.AMA 3 E:HOII Д~КАС ПОЛ13'fИ

,4YM11'1kA1,{fi<O 11СМШ

М СЛАС/1ш .КО.МТА сн. 1

HC:IJ.iO СьВСЕ: М РА3ЛИЧ~

'СЕГА ~ ЭА/lОВЯМШ IIA BOИ.~'If. Tff"

СтrАЖАТА НЕ;: ЗАБЕ;:ЛЯ3А

МИГНОбЕ: НОТО И3'1t:::.З ,..... t)A~ t;: НА НАЧАЛН ~ 1КА СИ.

/<.YI'111T/3"

А А/<0 lfЗ~НКА ЗА

ЛОМО/1{?

or СИЯЗАТ

НАШИЯ/ НАVАЛНИ!<. С&

YI'I=AИ· ВИЖ

Ml<

СС е

/I~C/AIIIf/1. СЯКАШ дЯI'\

Ж/1/ЗОТ САМО НА /fj;Х.­

ТИК/1 С4 ГО

IIOCI'I/111.

АОАУ. 'АЗрf>/1110 /(/1ё

ЮГАТО И ПОСЛЕДНИЯТ 60~НИК. СЛЕЗf;. ОТ

IQ1MTA И ЗACTAt-IA ПРf;Д Л~КТИI<АТА НА

ЛЮбЕЗНА ГА 1 ММДА ДАМА ~~ТАНА HEU.I,O

HEO"''AI<.f>AI\0.

... ..1'

1

1

-

-

-~

-


ЕЛЕМАГ НА М ЕРИ

5s:шs:- много ТР~дио ,м лr:сr:тим

сРвдепо АА

РО М Е !-1 СКИТс !Ю Й Н И ЦИ 1~ИТО С

6А НА 1РО MS: VITES-

&Ь,Л ГАРt' АА \:!ДЪР~Т 1-!АПОРА НА

ВСЯ IУ\ И 3МИНАIА МИ~::rгА СТАМХА ВС/:: no- М140ГО rбРОV!НИ.

nРОТИВОДЕЙСТ6 ~ '" НО ТО

С

1

CS: 0\<A;jA KPATKOTPAS:H

t;:<P[;KT.

ТОГА 6А

ЕЛ Е МА Г PS.WИ #!1ГО.

~ ,

.,

.

'-

(_

(

ПО - СТРАШJIЮ О!'Ъ~Ис

6 MOMS:HTA

Е.46А ЛИ МОЖЕШЕ ДА С Е И3МИСЛИ . нищо НЕ &"!: в състояни~.: АА cnrE ПОДПЛАШЕНИТЕЕ ~V1(I0THИ. ТЕ СЕ

но СЕХА

по ТЯСНАТА ~МИЦА

КАТО ПОРО\11.

C:&rA Tf>Я/i4A ,44 CJ& flOMOIIИM ЭА XYiiltBQ Bf?M5. И IIA ~Е"61АТА. IШ И3А&зе

MIIO

'/19к.оЯ

fi~РЯ.


Ч C:TVIPV\ TE:: ~t<J1 6Ое:НН И TPVIEI"И ПРПI'А ~

Ш,ОМ СТИГНД1

АО СЬ/1ГА!'СI<J1Я

И3М3А КЪ М ОТКРИТО

ojJ?/Г ЩС 'ГИ

МО РЕ .

ОСВО/>0.~/И.

1<011(/)ff У~Ах м~ ги /JA 'М~II-

110·

II.ЯM/IMё

,4-Р.о/Г И.:J!iOf>,

ПРОбV1 5оТ р-е:

ОСЪЩЕ-СТбВ.Н. РОМЕ:И W СВ ОТАРЪПНАМ

ОТ М 51СТОТО

1-JA nол вс РА~ е: ,...... f-Н1В:ТО . 6В:"/ f; HИlllO

Н Р: ПP(;:"(lpt;; ..­

'1 BAOJ~ VI3M3A КОМ ОТКРИТО МОРб .

"'' КАТАП~ЛТ ...- ПР#СfiОС0611&НИб IJZ>f>)<Y ПМУб,4ТА НА I<DPI/б NA ,I::;AMl>IIИ, СТf'&ИИ И 4,.0. ,. • А бОРДА.*.- 40б/lf1lf(A8A'/i& ,40 Netlf>J1ЯT$'/ICI<If I<OPA6·

ЗА ИSCTf'p/18/111&


АКТЬОРЪТ

СТОЙКО ПЕЕВ ЗА СЕБЕ СИ

Имал

lltaCltte·•o да серодян да живея до

15- годllшната сн възраст на село ­

Генсрал Тошсно. Варненски окръг. Вс11чки тези години от моето детство и

I011nmcr.: '""

с11 ос пшипн трайн и след11 о r1амет-га мн. Неnосредственият доnир

С npнpOJ Jal :1. НГрН ГС на UOfiЯ, ВСССIНIТе .'lудорин - OCIIЧKO ТОВ8, наред С МНОГОТО 11рочетеtm кюtжк11. 113грали у мс•• трайна романтична нагла.са. която е изклю·

читс:•••о нуж11а за моята нрофссия . Целоnнеаното скитане из близк11та гора.

КАДРИ ОТ

t r риюtюч.:JJИнта

БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН

no

сенската река. случките в пnлето. 11счерните игри в махалата

ше останат Ж\11111 в съзнанисто ми за цял живот и винаги с радост и тъга ше

си сномням за тях. Тъга

защото те никога няма да се в:ърнат.

-

И меtttю тук. а родното мн село се роди и моята любов към актьроската професи я. Заобичах киното още от малък. а оттам дойде и желаннето ми да ета·

ФИЛМ

на а ~•ьор. Два nът11 в седмицата - вторник и събота - за мен и съучениците мн 11е същесгвувашс 1111що друго. освен фил~•овите нрожекuии .Дори стигнах до

АСПАРУХ

там. че сам nусках кнtюмаш1шата, тъй като се бяхме сnриятелили с ~mномеха·

mtкa. Това за мен nеше безкройно удо.;о:tста11е - винаги вл и зах nръв в киното• а сн отивах последсн.В същото времевзимах акт и вно участие във всички чита· лаtщни н уч11лищни тържества. Н о най-интересно беще nрез лятото, когато

15

1().

снтус 1t асти. начело с комсомолския сеl\ретар на селото nравехме така нарс·

чс••нтс

агит-бригаnн. Това беще nрограма, включваща песни , танuн. малки

nиеск 11. ств х ове. След съответния реnетиционен nериод

ние тръгвахме и обн·

каляхме ~сички съсещт села и всич ки но- големи работни nлощадки на nолето

np11

nрибирането на реколтата. Така аз имах възможност още от малък да се

занвмзв а м с това. което ме

nривлича.

И дойде времето. когато трябваше да се разделя с моето се :по · завърших

Vlll

кпас и nрод·ьлж их образованието си в гр. Варна

-

в техникума по меха·

нотсхника. Тук вече имах щастието да бъда nриет в два театрални самодейни колектива с професионалн и ръководители, където се затвърди моето отдавнаш·

но желанис да стане актьор. Освен това, любовта м и k'ЪМ nриродата, към про­ стора. стремеж·а мн към nовече емоцнонални nреживявания ме наnравиха най· наnред алnинист. а след това сс занвмавах н с nарашутизъм . Раnвам се. че усnя х човек

ла м и на nрез тези школи по мъжество. където се каляват характери и се учв

на

нз държJЛ ивост.

Дойдох в София

-

студент в nърви курс

no

актьорско майсторство. И

може да звучи nарадоксално. но именно в стол ицата аз за nърви nът възседнах

кон. П оnаnвах спучайно в Конната база на Киноцентъра и ... Изnолзувах всеки свободен час. всяка свободна Мllнута. за да се уча да яздя. за да се докосвам до тези nрекрасни животни. Постеnенно овладявах не само ездачсекото майстор· ство. но и всички уnражнения по джиг итовка . които nравеха моите приятели ­

каекаnьорнтс с ръков о ли тел Димитър Кехайов.

Бях вече ездач

с две

и nоловина години стаж. когато дойде npeдno·

жението за ролята на хан Аспарух. Заnочнахме снимки. Голяма част от тях

бяха на кон. И едва сега оцених изключителната важност н·а тези две и nоло­ оина годию1. H yжtJO беше човек да се абстрахира от това, че е на кон. да се отnусне психически и физически.за да

може да nрооеде точно акт~орските си

залач11. а това беше възможно само след една добра nодготовка. Аз я

З атова нс се наложи никъде да имам дубльор

-

имах.

сам участву вах в битките, сам

изnълнявах различните уnражнения н действия от коня. Това за мен беще удовопствие. Във

филма

няма никакви трикови снимки

-

всичко е nравено

та ка. каJо.'ТО се В11Жда на екрана. И ту к nърви наши nомощници бяха каскадьо­ рите. М омчетата. които обикновено остават неnознати за зрителя. Тяхно дело

са всички оnасн и масовв

11

единични каскади- nадания, спъ.вания, двубои. Те

вършеха своята работа с изключително nрофесионално майсторство и бла· года рени е на

това не се

nолучиха неnриятни

При ключихме филма сн1щачно след труnностит~: . въnреки студа . k'ЪМ

тези

месеци.

ми

се

11

инциден ти и нещастни слу чаи .

месеца упорита работа. И въnреки

к алта. дъжда, же гата

иска

-

винаги когато се върна

да започна отна чало .

Дали това е възможно? Стойко ПЕЕR


КЮЛЮМ06

РИС.УНI<Н - КОНСТАНТИН rЕОРГИЕ6

8 НОЩНИЯ 81\АК, СА/:~ Зо lfA"A ПРЕСАЕА.ВАНЕ 6Е3(!ЪНИЕ - МИ11ИU,ИОНЕРЪТ Е nРЕУАЛОРЕН ",

30

«

<t'A~A

3 Е11ЕНИR J? НАМИРА К/119~ ЧА ОТ 6ЕАЕЭffИЦИТЕ 8 .4ЖО64 Ш МНАИЦ~РА.

/

,441 ТОИ БЕШЕ/ 10


С/!АВ.Е

АРУГАРЮ

'

1

~Ъ6ЕРИ

инсnЕктuР,

ВСИЦКИ МАТЕРИАЛИ 1А

НАЧА11 никъr

« ЭЕ/1ЕНИЯ >>.

ВИ 7ЪР~Н .

ИЗ/JИРЙ J1 НЯКОИ

,

ИГРАЕ 8ОАЕ.И-

ОТ бИВШИТЕ МУ ПО3НАТИ /

60/f НА J18QI'A, СЕРАФИМ Е/ ЗА «ЭЕАЕНИfl»

СИ ~Y8Ait1 HAAJ1l ОТ EAHQ СЕ/1() • t!TE ,"

ТРЯ66А АА ГО OGF$13PEAИM

8 НАЙ-СКОРQ 8РЕ.МЕ. E.d8A YCf1ЯJ(ME .dA СТАбJ;t1И311РАМЕ nО110ЖЕНИЕТО flP СЕААТ-4 •

ИЗбЯГА . ТИ НЕ С€ t?ТРАХУВАЙ f никоЙ Н'ЯIИ4 АА НАУ'fИ1

l.fE СИ 6ИА

nРи МЕНЕ,

РАЭКАЖ'И I<AI<E Н4 С~О, !<АК JКИ8ЕЯТ6РАТЯ­ ТА МУ, Вl'И'fl<~ МI<ВОТО ТИ Е ИЗ8Еl'ТНО .34 Т:ЯХ.

6РАТЯТА МУ MJ;fPY8AТ. НO~~=-~~=;;:r:;;r;=~ MHQfV rИ Е crPAX Q'f HEnJ. НЕ ('Z,M ГО 8ИЖАА114А СЕ. НАВЪРТА 01(.0АО ('ЕАО.

МК€'ТЕ ГО

ИЗПУfНААИ

БЕ" НАЧААНИК!

ГОАЯМА ПАКQ('Т Е" rоэи vosEк ,. .

••


61Е.А КАТО НИЕ НЕ ГИ 3АМЧАМЕ',.# ОТ КAI<&J 6Н Т'РR68А~О

АА СЕСТРАХУбАТ?

}((ЕНАТА осrА8Я IJ17P30fl;<if И 6ЪРЭО~Е Г7РИGИR4 8J<'I?ЩИ.

А, rOIМ ~ еНАКАТА НА «JЕ,1ЕНИЯУ>.К/;1LJЕ ЛИ ОТИ!JА

.

l'PE4 HOIJf l' ТОЗИ IJЪPЭOn 9

MKВOJJ(F

ПРЕАПРИЕМБn?

nОРААИ ТЪМНИНАТА J<ОНrРАРА3'УЭНАВАЧИТЕ НЕ 3А6ЕJ'\Я384Т ПРQГЕГНАТАТА

И33АА АЫ'ВА ТА Р6КА, КОЯrо ТИХО nРИБИРА 86РЗОnА •

.,. А

12

НА РА3С~М&4НЕ ...


ЦBET41<MErhi rE ВИКА , ВЗЕМИ СИ И ПАШПОРТА, ПРАВИ HЯJ(AKIJH CПPABKИ~,.,IIfiiiiJI

митко/

АА HAПA.JiHEM къЩАтА

ОЩЕ СЕГА(

Щё 6И 3АА.4М НЯКО-1КО

IJЪfТPOCA

. I{AA.flBAМ

СЕ

·

АА ПОАУ'-IА ОТКРО8ЕНИD]'-Г()8()/JJf,

снощи

8 I<OAKO 'fAM С'И АЕГНАХТЕ

r9

.

,

МАИОР СТ'Е4JА НОВ И

l'ТАРШИ АЕЙТЕНАНТ "С•""'......JМИТЕ8,0'Г.IJ'JPЖAB­ НА CИГYPHtJt'r,

АМИИ." ВЕАНАГА ЩОМ

lE C'Tl!.>MHJ-1, НИЕ РАНО <!11/IЯf?!IM Е· • • И,,, ТI'Я68А

.IJA

nЕt:ГИМ ГА'ЗТА ,,,

..,


ЗА коrо

ОСТАВИХТЕ

nPE3 НОЩТА ЭААКЪ~ТА

......

8'ЬР30ПА?

-'-

HMJII ~Е РА3Ьt'АХ'МЕ,

"'E ОЧАКВАМ ОТКР()6ЕНИ

ОТГОВОРИ/ q

НЕ MOJI(E

.dA

6'Ь.dEI НИЕ PE.ifOBHtJ Я

ПРОВЕРЯВАМЕ

1

-

3АПА.АШИ Hl1/ 06ЬРI<А ни. МЗА,ЧЕИНАС

ЩЕ 3А611ЕЧЕ НА БЕСИАQТО".


ttJ\AgE,

.10КАРАЙ KQMTA ПPEIJ С'Ь8ЕТА. ЩЕ АТАКУМ ­ МЕ 'ТРИМА­

А3,ТИ И

М ИАИЦИОНЕРЬr.

СМ8Е1 ПРОВЕРИ

~АНАТА СТАЯ/

КАПАНАУРАТА Е 0Тб0РЕНА 1

ЗНАЧИ НЕ Е

IJ

СХРИВАI\ИЩЕТО,


/

ТОИ ИЗ6И8А С РАМО ВРАТА ТА И8РЪХ/1ИrА В ttrAЯTA.,

tтРЕАnЙI<И 8А8И)f<ЕННЕ.

Ero И ЗА >I<EHAMY И 3А 4 ЕТЕ70 1/1

TAI(A ,

'fРЕЗ ~OSPA3ИTEAHOrrг,if Yf СМЕ­

ЛОl"ТТА НА J8АМАТА МАА4И /(0НТРАРА3УЗ­ НАВА'1И SEШF 11ИК8ИАИРАН <(ЭЕАеНИR~> ­ ОГТАСЕН IIЛHAI1T И GJ.18Щ >f<АНАА~МI!.РИСТ,

НЕnРИМИРИМ8РАrНАНАЮАНАТА МАСТ.


~·~

<1::--

МЕ~У ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ? 7

<4-\...

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

~·~

7 РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ ?


ПРЕДСТАВЯМЕ ви

РУМЕН ПЕТКОВ Румен

Петков

е

роден

след

9 JX.J944 година, хоето ще рече, че е nо -млад мальк

от

свободата.

проявя ва

нически

Той

от

своите

худож­

като

изогра ­

заложби ,

фисва стените на родния си дом с

подрьчни материали. за радост на

мама и татко. Това се отнася кьм пьрвите

седем

години ,

които

са

важни за формирането на човека, а

даже и на художника. По-кьсно в Художествената

гимназия той

задьлбочава слабостта си към рису­

ването, което ще се окаже фатал ­ но за него.

Особено като се

w.1a предвид: че именно тази му слабост тласка младия и неукрепнал юноша в лапите на анимацията, от които

е трудно човек да се откъсне.

Румен е неуморим в работата

си

-

прави фuлми, рисува илюстра ­

ции и хомикси, а заедно с това нищо човешхо не му е чуждо. Между дру­

гото.

за

година

и

половина,

без

много да му мисли, той създаде пър­ вия български пьлнометражен ани ­

мационен

фимt

"Планетата

ськровищата". Негов е

и

на

първият

говорящ бьлгарски сериал от дет ­ ски

филми

за

щьркела

Чоко

и

:нсабока Боко. За кратката си ани ­

J'>tационна биография Румен Петков

е реализирал повече от 20 филми и е получил много наши и междуна­ родни награди. А той самият мно­

го - много не говори, а предпочита да рисува. Защото знайно е, че човек

най-добре а

се познава по работата,

не по приказките.

Стоян ДУКОВ


ПРЕС И

СИ

ТРЪГНА.

ОС.ТАНА АА

БОЛНИU.АТА

6 ,

А

СЕ

бОКО

1\ЕК>'ВА.

·

.

Af\01

ОЖАРНАТА Л

XA'X'A . .I X'AI.

Ul.OM ~_,

A OBV\ "'L..>..r.

А'?. ОТИВАМ

В

ЗНАЦИ

no- GЪРЗО АЛ О ЗАРАВЕЕШ~

СТАЯТА АА СИ

ВЛЕ З Е ЧОКО, ЗAu.LOTO ВЗЕМЕ КАСКАТА,

ААО, ТЪРС.Я ОБА ЖАА СЕ СЛОН А

чоко .АА АОЙА..Е ~ 'ЗАПАЛv:

С ЕНОТО .

1

СЕ

А'2>

w.e

се

.

nОШЕГУВАМ 1

И . ПЕРЕU

.

ПОМОШ 1

С ЕГА

....

оrново.

1(8АК! К6АК 1

ПО:КАР НАТА .

СU..ЕНАРИЙ;

ИГРАТА

ЗАnочеА

Ч>'ВАW 1\И? В ТОЗИ МИГ В БЕШЕ ЗАБРАВИЛ

ОТИВА

ПОЖАРНАТА,

13 ПО)f(АРНАТА.

ЧОКО

ANJ! ТЪРСЯ

nомош. Ч Ot<O.

t

ПО,...АААР! ГОРИМЕ •••


НА

•• " НЯМ А А. А МИ И~бЯГАШ. ХА!

.

XA .I XAI

и

•.•


Ш.Е ТИ И~ бЯГАМ • •• ПЪРВО Ш.Е НАТИСНА СПИРАЧКАТА И ULE ТЕ 3ААЕПЯ

t-iд

ЗААНАТА БРОН91 .

А СЕГА ПЪ/\НА

И

/\ОШО"ГО ПРИ ТЕб

ГАЗ

НАПРЕ,Д . 'ХА! ХА.

Е,

ЧЕ.

ОСТА НА

ПО - .АОВРАТА ПОЛОВИНА

ОХ!

ТЕЖ

60 1<0, ПОЛОВ\1НАТА

t<ОЛд, МАЙ ЧЕ ШЕ ОСТАН Е

PbU.ET Е M"i

В

?

.АРЪЖ СЕ, бОКО.

НАСП1ГАМ ТЕ.

. . .1

'КА 1 Х'А 1 'ХА

бОКО

У.ААРИХ

АВА

ЗАЕКА! ХВАКАХ ТЕе> ПЪК КОЛАТА О ТНОВ О ЗАРА ВЛ .

Е

ти, чоко,

PE

ХВАНИ

ЛОТО,

no~o6 КОРМИ ­

ЗАШОТО МИ

СЕ СТРУВА , ЧЕ

ЛИПСВА.


дЕСЕТ АНИ

ПО-КЪСно МАМАТА

ПРИЯТЕАИ СА ИЗЛЕКУВАНИ . бОКО Е. ПОКАНИ/\ ЧОКО НА ГОСТИ .

Ш.Е

!\

ULE

МИ

и с

КАЖЕШ С КАКВО .АА СИ ИГРА~

БЕ

ПЕТ

МИНУТИ

В

П/\АМЪLLИ .

U.Я/\АТА

КЪША

ИГРАЯ

СИ СИ

ИГРАе;!.

ЧОКО, ПОМО Ul ЗАПАЛИХ

! ПОЖАР! _............._

СЕ.

ГАШ.ИТЕ МИ

...6.РАСВАМ К.ИISРИТ

КЛЕЧКА И

Я

ХВЪР/\7\М

• ••

ПОСЛЕ ОШЕ ЕАНА И ОШ.Е

Ед.НА •••

ХА! ХА!

ХА!

IYK

СЪМ, БОКО .

UlE

ТЕ

И3ГАСЯ.

HSIMA

АА

СЕ

УдАВИШ, бОК:О . ПОЖАРНАТА

С.Е:.ГА Ш.. Е

ТЕ

И3СТИСАМ ВО..А.АТА

ТЕ

И

ОТ

МАЛКО бОКО,

ПО-К.ЬGНО, НА ВЪЖЕТО

KAU.HA

СТАРИ91Т КЬСОГ/\Е"Д..

Ш.Е

ОРЕ/\ .

ПРОСНА дА

СЬХНЕШ.

... ИНТЕРЕСНИ <7'

КА

И

ААЛИ

1 11

Ш.Е МИ

А.О

ГАW.И ~

СТАНАТ?

С

ИСКАМ .

огьня

ШЕ

?

СЛЕА

СИ

КАКВОТО

Е АО

ТЕб.


СЦЕНI/РИЙ 8ЕЛИЧН11 /ТЕТРОВR

РИt

.~--....,--= -

СЕ11Ь0Н, ДЕЛФUНИГЕ СЕ

Cb6ИPIIT

f/11 СТI/Д/1 Н ИfР/IдТ.

ГОВ!/ Е СИГУРЕН ПРИ5НIIХ 311 ПРИ6ЛИЖА8RНЕТО Н/1 бУРд ...

СМЕРЧ!!!~ МОЛЕТЕ СЕ Дд МИf/Е

8СГР11f/И ОГ HIIC, liHfJ ПОПIIД­ НЕМ

8 нЕГО­ З11ГУ61?НИ C/tfe !...

Л113ЕТЕ СЕ,.

MдЧTI/TII РУХВд! НОРIIбЬГ СЕ ПЬЛНИ С ВОДд.

6ЪРЭО ИЗХ8ЪРЛдЙТЕ ИЭЛИLJJffИII

TOBIIP

8Ь8 80ДдГ11 !

ОСТдВИ ТЕ~И Н!Щд , IJIЧYHИH,

CEГII НЕ ё ВРЕМЕ Дll TbPrYBIIME С

живог11 си.'

СМЕРЧ- Э~PТiiiJI. С€ Э'дЕН СТЬ-1Б 05Р'IЭУ811Щ СЕ ЛРИ YPIIГIJH.

-IYJNA - HOPEHriOiO МСЕ/lсНИЕ . Hli r11H-CE8EIWIITI1 ГP"'HII Н/1 4ЭИД -

WHt7ГCifИ ЛМУХГf08.


110MЧETII, Л11$ЕГЕ ОЦЕ/!ЕЛИА

бiiГIIЖ! Н11 5РЕГ11 ГРЙ ще НИ nРГР/16811 •••

1/11() ТРОГНЕМ ЛРI/80 Hl/ &ЕВБР, ВСЕ Н1111ЪДЕ ЫЕ СРЕЩНЕМ IIHIIДИP PEHI/, 11 ~gи ГYPJ1ft # ЩЕ 0СГ118ИМ Зl/ а:JЕДОТ, f/if() ЛОnдДНЕ ffll ТЕ9И 5РЕГО8Е.

IIX 1i, сто ;tЬДЕ ИЗЧЕJН/1 MOiiT НОЖ 8ЧЕРR •••

;-()811

itYЧE

СЕ ЛРОМЫ1811 НЬМ

ЛIIЛIITHIITII Hll CE/I'fbPff·• •

НЕ, HЯMII Дд YCnEEUI, НЕГ()ДНИ110.. •


05PI1THИI/T ПЪТ бИЛ CTMIJJcH•

.<:И,мнво

СГI/Зд

TR/11 '?

B ll rff/, ГИ ЛИ ., СТРЕЛЯ !

CHII M()l+fE

8/lИ(Hif PЪI{II 191'1УДИn08ЕЦ, Н() Дll ДOЧIIHIIME И HII!JIИTE Дll СЕ

flPEЗ бУРИ И ВИЕЛИЦИ,

~()ЩЕЛИТе ОТ ГЛ/9/l .QсЖ11Ь08 -

Р11ЗбУНГУ81/Г. rлддЬТ ОСВИРЕП// 811

.:::::::;~;::-"

,...,,,, .. ,

ЦИ , Сс СТРЕМеЛИ НЬМ CfliiCJifT6ЛHИ/i !iPIIГ Hll МОР6ТР.

'108cHR• .,

f/11

ДPYГIIII ДЕН IJJI/(TИEГO

Ci

Y(f'IIИXHIIЛO Hll УМИРI/ЩИТ! РУ& И. 8 Мf/РЕТО С! П()R6ИЛ !'fiii011~1/ ТУ3ЕМНИ ЛоВЦИ Hl/ rюлtни.

ci rA

eДHff(Г8~HIIГI/ Hi-f

ff/IД!ЖJ/11 f 8 Ъ6

Hl1

ВЕЛИКОДУШИЕТО ГliЗК XOPI/ .. . Дl/f'IO НН fltJSЯPBII T.


МОЙ fft ЧУН"fИ, МОЙ

H!JPRH

ОГ ПЛЕМе ОЛУТОРЭ_иС. МОЙ

ГОЛRМ TflЙ(JН МИЛГНf/8 И Нf/НИ РУСНИ 8 МОИ .ЛЬМЬДН ж

fffl дЕн път оттrн ...

ВИЖ, С!МсОН, И ТеЗИ О.ЛУГОРЗ/11;;

8./lИЗI/Т

8 C8flИTc ЛЪМЬRНИ /lPE 8

HOMИtfl/ , I.J.(c СЕ НI/Л:JЖ И

JJ.I1

СЕ ПООПУI.J/ИМ.

П.:J -819Ж n:> ё,

1/З , СU!сОИ ДЕЖ ­

ЧЕ Т//М е ':'Оf1ЛО И 11 ~7//

ньое, noдiiP/181/M нll _м:м

Mf'fOГO .ХРf/н/1, ЩЕ

III'C~'~" nPи!lre.л велнни;; тоион милr­ Н/18

;'(}811

можем д11 н11)(Р/1ним

ЧYДECif(J HfJPИE И

ПOHIIHI1TI/ С

ИОМЧЕТI'IТ/9 •••

PRJlflCT ПPИtMIIM.

РУСНИ ТОЙОН ПИГII 311

ffE СЕ Д'!JРП//Й, СИ/101'1 IlMИ ~ТАIМИ) ОТ МЕС()ТО. ОТ 'ICTI/ ИIJI'Illf'ИTE XPIIHIIT (//МО HIIЙ- У81/Ж!9~11111/811 I.JJEЙrtИ И ЕЛЕНИ #11ТЕ Г(lСТИ .--- И СЛЕД ТРИ J/ffИ РУСI(И бЪ/11/Т Hll 11Н11ДИР. f/ffiiДИP РЕН/9. МОЙ

~}!~\!~~

ЛbMMfl- ЖИЛИщЕ tf4 HOP/ilfИГ(, ПOЛYЭEMJ!ItffHI1.

CI10Pб>''i - бОЛЕСТ Hll СЕВЕР!/ -!7ОДУ8/IНЕ Н/1 ВЕНЦИТЕ, OHI/П811rfiЗ Hl1 ЭЬбИГс; ПPИЧИtiEtfR ОТ ЛИПС11 Hl/ ЗEJlёfii{YЦИ 8 ,l{PAHRTII.


(EMЬQff , ltS Р~Ш/If.К Дд С& ()ТДЕЛI/ ()Г ТСб. Ще ТРЪГНд HIIГOPE ПIJ ГН~НИЕТО. Jf СЕДеМ 11КУДИ1f1J8ЦИ РЕU/ИХД Дд

ДОЙДI/Г С MEif...

IJIE

nоJ80.ЛЯ811Й Нд XOPI/TII Д/1 t'ПНI'АТ, llJЧYHИ/(. ЩЕ .JАМРЪЗНдТ. ПРЕДЛIIГI/М ТИ Дд

СЕ ВЪРНЕМ ПРИ C!HbflH. НIIПРЕД Е 1/ЕИЭSЕСТ­ НО(ТТ/1 , 11 ЛРИ HtrO TIJDЛII 3EMЛIIHHII И

EJ!EH080

~--~-~;;,_.;....-~

-=-----------

IJI.E ЧдХдМЕ пОМОЩ ОГ 8/?С.

...

НЕ УСПЕЛИ Дд #НПРА8ЯТ

И Д811 Д#с8НИ ПРЕХО/Jд, HJ{OIЦeHHTt

И Л!'ЕГЛАДНf.ЛИ 4НУ/JИН:J8ЦИ пo!JI/ДrfдЛif

t,"TMIJIHI/

МЕСО.

8ЬРЭНf ВИЕ , (JJQИ/9, НИс (,'/1ЛН Nfll>1д1Yi'E.

tiEfJnJfTHИ Сд, З11ГИН11Т С11МИ Г.ЛУПIЩИТЕ ...

ВЪРВЕТЕ Ml1~'f111ET~

1{()./li(OГO ЛО·бЪРЭО rиrнем Э!МЛRffHдTII,

толнРВR повечЕ сд /J/II#COBEТE

8

84fЛИЦд. МI/ЛНИ~ 07Р~Д бИЛ З'iПЛIIIJiiH ~/АбЕЛ . ..

9R

11НУДИНО8ЦИ ••


·--'"

---·

'/J• .• . -

ЧИI{~ 8'1НК, >/ИЧ~

/J/1fiif,

r:ЬбУДИ СЕ! #НЕ CMf ТУК ЧИ'IО

(Ji0/1111 119 СИДQI' И JJРУ-

ГИТЕ ... СЬбУАИ ЧИЧ-lJ

СТРН811йГ6 5ЪР.1~ ии11 още

Н11ДсЖJ1д!.•

и дру,- пьт СоМ

.;Л/ICJI811Л

СсДМ4Ц11 ЛQ-КЪСНО i)fЖHbtJBЦИ СЕ HIIГЬiffiH.!lИ

Hll /P)/1/IГII ffll

Thi'~JcЦA SАСНЛИЙ /J/IfYIIИH. Г.Л!JJHIIГII б'И./111 YЖIICHII

&t,

8tfflli ...

СТР!J1~ЙГЕ,

o?IIГII, PIIЗГtJffCГ& Г&ЭИ

Г11ДИНИ !


4fИЧIJ 111/JMII, НИИА ще

#/JEM tJГ rе~и ган­ РИ, ... C.lfc/IHAГ(J 6И •

'i\.........:~:::::::::~ rY#д,oiiГR не ...--..::""'"

ДRХНЕ HlfH80 &lf

C!rJPJit/1И f"/11 ffN~'IIffl'C

ПО.18МR811 N1111РИЗИ~ СИДОР.8ТJЛ11ЬГ- Г17811 Е

Hfcp И 110Ж/I ...ДIIH17ffE ДQИД! 8Р5М5 ,1/tf //J1eM РЕмъциr:е н11

ЛYJJ/ниГli. ••

."._.

---IГ

ЗИМ/1Г19 ?'F ЛPOTI?'r'И./7/i. ВС~ 1117·11ЕСТО, ИЗ{JРIIГеtfиГе Hll./1178 СЕ

8Р~IIЛИ CI1PIIЗHH PlJЦe. HIIД ЛIIГ/f.PII 31/HPlJЖII.I!Jf ЛPJf3~'1f.l/"fT~ Hll CI(IJPбYTii И t:/11/ДII. !1/J/Рс511ЛИ Л/JРВИТЕ УМРЕЛИ.

. '·' ".,

--

-

НдЙ·Ч!СТО С& 8РЬЩ11ЛИ С :H/lHOf ДРЕБНО ­ З8еРЧё, НО~ГО MlllfiiP И С ЦfHHII HOIНII, НЕ

МОЖЕЛО Дll HIIKPIIHИ 2(} 8lJ3fJДCTHИ НЪЖI'.

HPifiiT Hll МЪ11ИГ6 W16ЛИЖ11811Л. ПЪР8ИТе дГ11 IIMrPИ· HIIH&HИ Лё6ё.О.И /.f38еСГА811.ЛИ ..111 nPo.nEfJI"'д

СЪС ЗIIГ()I1J1/lH.!ГO Нд 8РёМЕТО, jJЕЖНЬО8ЦИ

orнoso с.& nРигогеили зд nъr. оцелелитЕ дellдe&er AYIJИ СЕ НIIТО81/РИЛИ Нд lillбЪP1() CHOBIIHИTE (11ЛО8е И С6 СПУСНАЛИ ПО ТЕЧеНИЕrО

!flJM УСГИiГIJ i(ll P&ifll 11/IIIДИP•• ,

---

=::::::::::. ~--


ЗА.РАВЕЙ7Е АЕЦА/ КА~ВО ЩЕ ОБИЧАТЕ? НЕЩО ПРИКЛЮЧЕНСКО И/1И •••

ЕЙ, rтоЙ'Гсf 8/JPHETE

I<НИГИrЕfJ(РААЦИ-И·И

о


ПАРИТЕ НЕ С4 МНОГО, НО !(АТО NАЧААО

Е АОбРЕ /А CErA АА ИЗЧЕ3ВАМЕ, ЧЕ •••

ЩЕ ТИ ОБЯСНЯ ПО-I(ЪСНО•.• СЕГА ТДI/БВА

,4А СЕ М4><АМЕ И НИЕ//!

И3nОАЭВАХА КОАОrМ~~И

ЛРО*ЕkЦИОН~Н АЛАд47!!~ ••• 06ЕМНА ТЕI\ЕВИЭИЯ . '!!

ЗНАЧИ ЭА~8А ШИШ~оrо НИ СНИМА с- ОНАЗИ

ОСОбЕНА

!<А МЕРА···

-----..:=..

ЗАЩО НЕ ~A)r\-EM

1-/А МРИИЦИРТА

?

3АЩОТО НЯМАJ\1Е

до~ЗАТЕ~ство!

ЩЕ оввиняr нАс

...


О

А-А,ВИЕ АИ СТ§?ВIIЕЭТЕ..•

D

ЗАПОВЯДАИТЕ ~QI1Я.

о о

l

~l 1 1

...тъкмо ЩЯХ АА ВИ ТЬРСЯ.

СНИМКАТА ВИ Е ГОТОВА •••

НИЩО!CKYJ<4fffАОРИ И ,,3ААТНАт:4 6А5ИVКА~' НЕ СЕ </УВА НИI(АК8А

ЩЕ НИ С/JА,ЕЙ~ТВАТЕ АИАА R СНИМАМ?.. СНИМ /\АТА Щt ОЗАГМВЯt" СЪI<РО8ИЩАJ;__

•••

.4АНО САМО РИЖКО

..• РИЖИЯТ И КОТАРАК!!! ТЯ ГО

НЕ СI<ОЧИ ОТГОРЕ НИ...

ПАЗИ ПОВЕЧЕ ОТ БИЖУТАТА СИ •••

НА БЬ/IГАРИЯи!

ИСКА АИ ЛИТАНl /ОЩЕ УГРЕ ЩЕ УГОВОРИМ СРЕЩА ... СЦЕНАРист: ИВАНrОАЕВ

34

КОЙ Е РИЖКОр


lf'O Df1/IIP ll1114110 И 01/1 J51>PMP 11118РРА1Р t'lfHIИIJ1eii/P. f/C)~A !ТРИ ­

IIYJif,4118/IШ,P MA;i~Afl/1 АА P #/f,ti/A"I';~

(l(llf'J>#.Rf?

н (1/fj/.l 1/tJ

/l,.C0/1)/C';'f/IU/tJ Н IIA#-flH/Hf/ ..JIJJI'~.

f1/IHIII/fY.li/P !1РИ!Мf1'1Р 81111-

;11/1/llffV/ТtlЙ. fl(}/1

ptJ JAIJ180PI1A ()f!lflf (' /1//t'/1/1,4,4 /ltJtJI/IP ('IJ()~f7,4 /lP(ltJ/1.

РР/1/Н1111 (11? t'llrt'll& ol!' ~.::~.......~, 11P•V/AI)'f/1 t:'f'P/111/1 /IA C'I{/101/A. /l,.qp.) IJ'O..J.И C'tJ..JG/11 fl/I,Af IIMAU/P #/IH-

41/IOrCJ AH~P'I.


Ptt.J АА нwм .J/Ji',ll ~о 'IA~AI//P.t ~tll/lf'll .:иие -

4/IJA l'bl//IA t?/i'#IJ/1 #М

t'l'/iP ('lf . ..

fJIIcдf/ Yt"//Jf А~ 1/J/l,PfJ~,.fP/f

()I'EJ/IA. AU/!,.fv f7t7 otP t'/IAt'tP#O.. •

·. · /1() tJ,PtJ/!bfl ('" #AY~b.Pdlf 1Jp,P,f,У .P#t'-4. ?"-R llA'ftP Lit7J?, ~P/7PCJ.IYH V~ RJu.R/~/1~f , .1

.P~~.N'Ot'POH## P'.POP/f~#H4'/,~ 6!.1$1' C'//.-11/l'f // t".КР4Л # Af;(H'"y-#//#~?'1##t'PH#Af'7 ~ #",//#'/Ar,фi~.;I///E7 ,4"1С'Р .6tl/ lll J-4 Х/1/JОРЛ 1/Л df,f/f~(J.PtJ

/JHt";-'to.

' ....

Ol't'dдP#..if4lt'?· ./А 1'/1(1"1 ~,.иlf/НR А'/1 (',/.;/;/#~ 1".$ t't7

-

Д'~/4~J/1.4 /llltl4&-

..

~

() /7PtJ/7AC'P~И... f'Ht'VPPO /J#,()i' /}('/IY';/'t7 /1 t"P

fiY"(I'IP"tP "'М" II.Jf'PJ/1',4 .111,4/1· ~.-IAI~

~.

•L


,PMX~If%#, tJP/{41'/IGl

/ltlf'tJ,ftf, tfфfllf?ТtJ /7tJ.J;.t/IP lffJ/lt'plf rt? lltflf/lf>,-1 4 ~ ..._C.for;и /JbfJff lftJ/};4/IEJIIIIfl Aulle/J. . . ·

P/f'f-1 //tJ-(1/1,4/1,4 0111/JA..'A #М ;!PI/1f,4fJ',.f /I.JI7д411111Ь//411f/fJ /ft: t)f/#/),4"11 t'll ~,6"11 Clf/14/IP~ Л441'Ptl ьf'-1 4/I..X·

. . ,4.4/1 0,.0674/1 А ,4

t'lf'OИ ,В,f)-

; =ll= '#='IIP~~;;1JТ/J~I-!~W-;i,И~;::=·=:;:

PHI'~f'11~1/M~_,t ,. "А.,_

А'~ I'IU4Afl".f

11.-IA

11'1/fiiO ·

ri!A.'д оРо ,и;-:


-

0?/И{J{'f'H/1 J/1 N-4H~/7 t И" rн."ZI'Л СР 0?/?rZ!A{)/f

lfb/J.f rOPAPA. Р/1,41

6PI#P #Prol?н~rАО/У!. Рис .

Lynx Lynx .

Широкото разпространение на риса позволява той да бъде срещнат в по­

голямата част от умерените северни области на земното кълбо. Той е най-северният див котеш­ ки вид, който ловува дори в райони отвъд

полярния кръг в Сканлинавия и Кан ада. В началото

на миналия век е бил широко разпространен в много области на Европа. Сега все още се среща в Швеция, Норвегия, Финландия, СССР. Полша, Централна Европа,Италия. Испания и Балкан ­ ския полуостров

-

Югослав ия и Румъния . В България е изчезнал, но вече са взет~1 мерки за него·

вото заселване отново. Населява съшо така Мала Азия. Срепиа и Централна А:з ия до Монгол ия. Китай и Северна Индия .

Големината на рисовете е ра.зл ична. като обикновено тялото им е дълrо от Според съветски автори заеманата от един рис територия в Заnаден Сибир е

80 до 120 см. 15·20 кв. км.

Рисът е изкусен ловец, най-вече nри свечеряване и през ношта. Не се страхува от студ, за което му помагз гъстата козина. Високите крайници с ШJ!роки лали му служат да се движи добре дори в рохкав сняг. В Полша по следите в снега, когато рисът преследва плячката си, са изме­

рени скокове до

също малки диви

дължина. В европейските гори предпоч ита да лоаува на сърни, но улавя

nрасета, зайци и диви

котки, катерици и дори лисици .

Търпението на този хишник е голямо и може с часове да чаха своята жертва, застига я с ияколко скока и я поразява. Ако първото нападение е неуспешно. той я преследва упорито. осо­

бено през .. гладния" сезон. След като задоволи г.1ада си, рисът изоставя остатъците и никога не се завръща отново, както правят това

.

някои .:хруги котки.

Женският рис ражда през аnрил или май 2-3 малки. които тежат около 0.200 кг. и nроглеж­ дат на 8 -ия - 12 -ия ден . Майката използува за леговище някоя изоставена дуnка на язовец или друго <;крито и сиrурно място

бозаят

2 - 3 месеца,

-

nод корените на nаднало дърво, цепнатина в скала. М алките

след което С.'1едаат родите.1ите си в ловните походи.

Из кю1rатз

.. Разходка

в зоопарка" Земизnат


·-t·· t. ·' :

.. ~

.

~~···. :

·~ · ·

'.

····~ .

--~· ... 1

1

1

r( .,. _, \

·..::::--~

-

--

.• ' \ •... ) ··- ·-v'·····

.J. ).-1'.--.

··- ' .

)

,

···'( 1

...-- · .. .'"'' ""',, .. -

, ...

. /· ..._

,' ........

-

,.

...........

--


~ МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

1 РАЗЛИКИ . КОИ СА ТЕ?

..........

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

(

1 РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?


Е, и к.-као? Кдто ни ~~1(()П.о$Т" nй.AIAP AZ>t: хил'IАИ f"СU>ини~щ!! НдiAfPffi" ЕАНА Г1РИ,.ТНА КСМПАНIА.Я - ШОФЬОРА ~СТАI-iЦ~­

ТА-)(АНс И ЛfКАРR - .АО~'ТОР МЯНОе.!

~CIIO щЕ ИМ 6ЪАf; ~ТИЯ no..::IIAP .18iОТЕ ~ ГQАинИ .'

~===~~===


що зд rлvnocт' ТУК НЕ МОЖЕ ДА И Мд П"t;fr .'

ЩОМ WМA7 SCE

ЩЕ 1-1« И~ВЕАЕ НЯКЪАЕ

И ТОГА&д

5ИLI.ЯXMf М1>.>КА

!

----

31-VЩИ ндбN;\30 ИМА

ХОРА 'ToiA НЕ 17И МОГЪЛ .lАИ~МИНЕ ГОЛЯМО

'РА3СТОЯНИЕ.

--


--- - . ---- -· --· ---

-

с)

~,,, tl\\'~ 1

1


CN\AU\ТE.IIИ АА ПР0.4.ЬЛ>t<&.пе ПЪТ~ G1A ПРЕЗ

НО~~ '

МОГА ..АА 1!.1-1

ПРЕАЛОЖА Е..<1)1А CI'J\Я

~и НА М ЕН ЦЯ/\Ат,ll.

А АА t-!E бИ НА8ЪН 8 НОЩIА АА Е. По · fEl>'

омено?

иС:"ТОРИS'< НЕ ми х'АРЕСе.А .

ТО:?.И CiPAHE.H CIAбEЛtAvC ОТ

Hl'lt'AKM

сКСПЕАИU,И~.;

И ХИПН()ТИ ?МРАНИЯ

кюд! Не,НАИСПАНА НЕ. МИ ХАРЕС ВА . 1~1


·-•

AswP-/lюsЕн An-toв

Х>f4ОЖНИК- 8ЕНЕАИН 8-ьAI\4HOJ3

IОВ4 бЯХА .ЗВЕЗАНИТЕ. CfsrиPИM.A. от

T>IX 8Е"4Н4rА ;.t405МКО/1ИХА t4ЕБЕ/1ИJ/ СИ Сf:,П/1АНЕ7НИК •.8q4АЧЪТ НА СТR4ЖА­ ТА, J<o;)!tтo ИМАШЕ НА I<OPEMA СИ ОСЕМ .З8Е.Эt4И1 ЗАГРА'IИ НЕЩО ГНЕ/ЗНО.

КА".8А, ЧЕ ВЪРШИМ

ПРЕСТЬПАЕНИЕ, КАТО УКРИВАМЕ Еt4ИН ёЕ.З­ ЗВЕдАЕН ПРЕСТЬПНИК,

fiE!<A НИ aA8Et4E ПРИ

ТЯХНОТО НАЧААСТ.ВО.

сАРУГ я,stмА АА РАа­ ГОВАРАМЕ.

ОсЕм.зВЕdАНИЯТ

НАПРАВИ .ЗНАК НА

СТРАЖА ТА КРАЙ иахоАА и

1:>1 сЕ

ОТМЕСТИ. ПоСАЕ

ПОКАНИ ,А,8АМАТА С ПОЧТИТЕ/1ЕН

ЖECTIJ ТРЪГНАХА

НА,-40/1 У ПО КОРИ­ ,4ОРА.


РАsоти сЕ АЕНЕМ И РАбОТ,>//

САМО 5ЕЗЗВЕ3А­

НИТЕ/

К-ьАЕ ОТИВАМЕ?

СтозВЕ.Зt4НИ7/Т

ПРисто-

/JЕ>/<ЕШЕ 8ЪРХУ

38ЕЗАНИfi~~

Е,4ИН АЮШЕI< и r/1Е,4АШЕ КЪМ ВЕ­ ЧЕРНОТО НЕБЕ ПРЕЗ ЕАНА ТРЪ5А.

ЦЯААТА МУ,4РЕХА ЕШЕОБШИ7:4 С ТЕ-

НЕКИЕНИ .З8ЕЗt4И"


W.lcJ""

и СЕ/ ЧЕ 5И/f .ЗААО8ИА

ПРЕстъпниКА КоРОТОРО. А же АРЕСТУВА/\ 8Ащото

~с ·-ЩО СТЕ УКРИ8А/1И

ПРЕСТЪПНИКf

'ИЕ НЕ .ЗНАЕХМЕ 1 ЧЕ

J1 Е ПРЕС'!ЪПНИJ.<..,

СМЕ МУ ПОМАГА1'1И.

I08A О1;4ААЕ'1 СЕ

7й УСП?/ АА го и.з­

8И:>I<ААо/1Ъ>kЕШ/

П/fАшиш.,

ЩЕ 8ИААМ fV4

УП~АША 1 АМИ ЩЕ МУ ЦАПНА ЕАИН1 ТА ЩЕ 8ИАИ

КАкво J<АЗ8А?

Той КАЗВА , ЧЕ

.ЗВЕЗ,4ИТЕ НЕ СА

fi4

НИКОГО.,

Но ТЕЗИ .З8ЕЗ­

АиАзсъм ги

ХУПИ/IIТЁ. СА

мои.,

З8Е.ЗАИ ПОСРЕА

5?//f

Е

ГОТОВ ,4А РАJГО8АРЛ.,

ПА/1А'1ИТЕ j

НЕСАМОЩЕГО

CErA

,4ЕН.,

ПИ7;4Й ro ХЪАЕ сЕ

/Ло..V ПРОААВАТ/ ТА АА СИ КУПИМ И НИЕ.,

ного СТРАННИ Ч08ELJ,J1

СТЕо ПРИАИЧАТЕ J-IA .З8ЕдА­ НИ/ ПЪК НЛМАrЕ Jl3ЕЗАИ.,

,4ОРИ НЕ .ЗНАЕТЕ КЪАЕ СЕ ПРОААВАТ"


ПPEA/lArA СЕ ЕАНА

ААСИ

ЖЪ/1ТА6НАЧА,-11-1А U,Е­ Ж ПЕТ БЕ/IИ.ЖЕАА­

КУПИМ

З8Е.ЗАИ.

ЕЩИТЕ АА 13АИГНАТ f4A/1 EJ<OV1EAИTE.

СкоРо стигнАХА ,40 ГO~fiM ОБГРА­

ЕН А8ОР,НА НЕ­

що КАТО САНАЪХ СТОЕШЕ ЧОВЕЧЕ С ТЪ/ИНО НАМЕ­

ТА/10. То АЪР­

ЖЕШЕ

8 РЪКАТА

СИ АЪРВЕНА ПА/lКА~~

ААВА повЕчЕ~)

Аа/АА8АМ

CErfEM бЕАИ/

Ей rАм,вt4ъноrо

ИМА НАБАЮААIЕА­

НИЦА. ?Ам ЩЕ МУА

ПОКАЖАТ И ПОС/1Е ЩЕ МУ ААААТ ,40-

КУМЕН'Т аА

48

I-IEfi

1)


бЕАИ/Е З8Е8АИ СА I-IAЙ;

А БЕАИIЕ

8ТИНИ1 dАЩОТО СА НАИ­

С ХАХВО

МНОГО/1НА/1 СКЪПИ СА

СЕ J<УПУ.ВАI'?

'1ЕР8ЕНИТЕ 1 8АЩОТО СА

НАЙ-Еr4РИ И НАЙ:,МА/1-

EANA БЯАА СТРУВА

ПЕТ БЕdЗ868АНИ И ПЕ7i4ЕСЕТt4Ф'ИАШ­

НИ ЖИ8ОТНИ" ЩЕ

СИ I<УПИТЕ АИ

.З8Eort,Иf'

КО .ЧА БРОИ,

НиЕ нЕ nРитЕЖАВАМЕ

-

КАААк?l 8иЕ Н?VИАТЕ АоРи

БЕа.ЗВЕ.ЗАНИ и живоrни"

БЕ.З.ЗВЕ8АНИ И >kи~отни [>СЕ1:4 ЧАХ PA.ЗISPAX/f:JИE СТЕ от

ОНИЯ

.З8Е.ЗАНИ1 КОИТО СЕ

OT-

J<Aa8AT АА ПРИТЕЖАВАТ БЕ.З­

З8ЕаАНИ И >kИ8ОТНИо

ВиЕ стЕиf7ОСАЕАОВАТЕ­ /1И НА ~ОРОТОРО.

1

СтозвЕаАНИftТ НА­ пРАВИ ЗНАХ НА

СТРАЖАТА И

7?1

ОБ-

rРАt4И A8PJE АЕ.4А С НАСОЧЕНИ но'*о-

. .. , -

о

. . ..

~

: :: :·.:·· . •

оо

.

8Ео

.

о

;

0

'

о

. .. о

0 ~--~ ·0 ·.:~~0 ·~ :~~~~ ~ 0::_ .- 0 ~-

0

~ < /с~Е~8А/

_ _ _ _ _ . . ..


ВРс/'fПО д,-&Чс ! BCVI/11.;t

:;z.q ЛРсД11Д11Т

ЛИСТОВПс С/.1••• HёHif ВИДИМ

IJJ.c

HIIH80 •

ПРfДЛОЖИТf Нд ДЕЦдТII ••

AXII, ТУН НАЛИТАН HA!JJIIЛOT НИ с НдЛИСIIЛ

HclJ.I.O

t-~г=-"--::~~~--; С ПОМОЩТ/1 HACИfHI1Л#U фЛдNЕТ/1.,. f/ СТО И IJ/ИCPbM· l.l./E fO ЛРQЧЕТ/1 С

HEfOBII п~мощ

... IIHO

ТО811 Е

ОГМЬЩЕНИЕТО -111/ НА­ ЛWТАНА, ДОбРЕ Е UЗ­ #UСЛИ.Л • .811 Д/1 tJTifPИ/1

ro

НОЙ ОТ #сП:JВ/ЛЕ 87J3ЛИ с ф!IЛЫИ8 ЩЕ ТР/16811.1(11 Cf Hf/YI/11 ДА fW 8РЬЗВI/М •••


о-rнащЕИИЕrо нА АЮ:&КА

д ТУН ПИН 8 ПРИСГЪ/7 Нд Р113Н1Цl­ НИ€ Е РЕЫUЛ Дд ЦUTUM EJlHд /70ПУ­

ЛЯРНIJ /70ГО8QРНд ... НО НЕ Я Е ДО8ЪРЫЮI.

1<0/l Е ТЯ? С/]ЛдГО8дТд СИГНдЛ/.1311PI1S6EPEM.

~-,, ЦUfl ШЕ НИ ПOMOffl€ fll/

ь

1

-···

!1

1

О

А ,k

1 ---- 1.. ···1·-1-·-

/1

А

1 · · - 1· - ••1•- 1-

~>~п

,

r Ar;;-гt

1• -1 • 1· • - • .

ис

в

••• 1·1·-- ... / •.• , ... ~1 ·- .

t/_.:t.

\

у

А

·-"

. ......... --· ··~

~-~

·

6

OТГCBIJPU Hl/ З4ГдДНUТЕ QT бРОЙ

13

/. Р~6УСЬW : УДЪТ fii()JНf Дll /JP~8ЪPIIf

M!HVГt ГМд 8 ГIЪРДИ 11 ЧУ/JЛИ8W. 2. 8!РИГИ: flJ - чs, .fi!- чч и fiЧ- llf 6РЪнни. З.fiЪчВиге: ндпдх fi6 НА 6ЪЧ8А i , 't--) , .9-Э , f-'1 , fJ ·S, 9 · 6 , 1·1- , ((~fl, '1• t(), .S ~H 11 З·l. 1{. ОРЪЖиR: .fU ·JfH, 2 -13 , .1· fO '1· 11/, S ·8, 1 -1.1, 1- 16, P-(J,, 5.JlЪР8()1J)ЪГ е RРОЯ/1 (l)WI)'Pд Hlt RIIPIIГCHW НОР/16. 6. СНЦ1Е1!JТ Е СЪ&Г118fН 0 1 IP!CT JНII8f7ГHU: lfPtl811, ЖUP/Iф,I((J;i, Ри­

нАu-дьлrlf •J ~ '9 6Ръннw,

бд, И/IОНQДU/1 V UIMYC. '/. PYГIIfiJIWI/f РТ PIICYHHATA f ЛlfЛIIГif/1. 8. ЦHifHSИ Сд Hl1f8~ .f() U 1З. 9. НAP/.IIfii1YPIITI/ ИИА 8 ГP!UIHW. ~~ И•ЩtifТif Нд 118Гl?РИГ& Hll tiHIIГИГf С/1 &./!fiJ;I/17!: .Jif .ДАНIIМ .Дfфf7 • .1'0611НЭ81( НРУ~ .#>J l'fiiPJ(() Ml/f"'fi&JIИ • f7tГI't?8 r.91'f6УНГУ, AfJ РОб!РГ д1~6ЪН· СЪН· f7&rlt18Ъf ffl/ &ЪКН&fЩ/1111, .11 1( 1/IIIV/ J/ARfi1VIilfE8 ·TPull(d llфPVНJfH&KИ, fiJМtZJife.лP UolfnJ.

Н/1 · lfAЛiifllff 6./fЪД, fiS ЖУЛ 8lPrf· -tl/111111/f( f/fl1/11,fli8.111ГPP JOГd ·IIOP(I(V TI'Y.WEHUUJJ.fi8 РАН ОQ­ СЦЛfН ·IIЛIIЛ"tКIIР ЦАРСГ80• .,/$1f HPЬ&fl?C/1()8V/{A:44~/11~·J CllifPAИfUI, 2 )(fl'f~ll, 3 lllf/1 tt. EJ/,J. IJ6/At; "· .","..,.А/1, ... Т-<1. 1• ~Р.,"Р.I.л ,;t3&&но- J.:J<II, ;. нAffPnиA 1 . 4Mot.711, ч. ~ll. б /1811· KIIДP, ,, 1/. Е., , , У.Лt, a .IJIII/11111"-', ;1. t.w, ff7, r.tt., И. &N, f.J. Hll~.

.,",IJ,


РАСТЕНИЯТА И ШУМ Две растения били отглеждани при еднакви условия, но едното от тях било поставено под шумов .,обстрел", силата на който се равнявала на

100

децибела. Това растение засъхнало и загинало след девет дена. Учените установили, че причина за гибелта му е прекапеното отделяне на влага през листата. Когато нивото на шума превишавало определената

граница цветовете буквално .,изплаквали С'ЬЛзите си".

JI.

ът

ИЕЦ

ИзследваАки в'ЬЗдействието на шума върху организма, в една лаборатория в Буенос Айрес поставили плъхове в стая, в която непре къ с на то

боботели високоговорители . След няколко минути у плъховете започнали да се наблюдават признаци на паралич, а след шест часа те умряли.

Английските медици пресметнали: във Великобритания един от всеки

четирима мъже и една от всеки три жени са болни от шумова невроза .

КОВАРСТВОТО НА ШУ Ш умът е коварен. Вредното му действие върху организма се наслоява незабелязано. Против шума организмът на човека е практически

беззащитен. Ослепително яркият лъч кара човек инстинктивно да замижи. Същият този инстинкт за СЪмосъхраниние го спасява от опарване, заставя го да отдръпне ръката си от гореща повърхност.

Н о срещу въздействието на шумовете у него няма изградена защитна

реакция. В това е и главната причина при недооценяването на борбата с шума .

ПЪЛ Абсолютната тишина също плаши и угнетява човека. Не случайно едно от

тежките

изпитания

за

космонавтите

се

счита

прекарването

в

судокамера. В нея се чуват звукuве и шумове, които в обикновени усло­ вия остават незабелязани

-

удари на сърцето, пулса., даже шума на

ресниците. Тези необичайни звукове в условията на абсолютна тишина се В'ЬЗПриемат от човека с такава интензивност, че хора, които дълго вре­ ме са се намирали в судокамера, могат да получат сериозни психически

разстройства.


,

.ТАЙНА А НА Д

ТИ ЕТО

Неотдавна в един американски град била публикувана бележка. В не:: се съС'бщавало, че гражданката на Филаделфия Доротея Ларусо е отпразнувала своята стогодишнина в отлично здраве и прекрасно настроение. На въпроса на кор��спондента, на какво д'Ыlжи удиви­ тел ното си дълголетие, старицата философски отвърнала :

., Н а глухотата с и. От своята двадесет и пет годишнина не чув ам градс ките шумове и грохот".

НЕОТЧ

ТАНА ДОСЕГА ОПАСНОСТ

Звуковият удар, т. е. своеобразният скоК' на налягането на въздуха, възникващ при свръхзвуко­ ва скорост, пр едставлява о пасност не само за строежите, но и за хората, за растителния и

жи вот ински свят. Зву ковият удар действува по цялото трасе на полета на самолет със свръх-

. звукова скорост и обхваща теоритория, която може да се измери с хиляди километри от двете страни на трасето.

НОВ ТИП ТРАМВАИ Създаден е нов тип трамвай, който се управлява без ватман, а с помощ­ та на компютърна система. Отличава се по това, че се движи с помощта

на гумени колела не по обичайните релси , а по специално построен

жлебообразен бетонен път. Производството на подобни трамваи, по мне­ нието на специалистите, ще струва по-евтино, отколкото производство­ то на трамваи от стария тип .

В СССР вече са създадени проекти, в които за осиова са взети не само архитектурните н технически достойнства, ио и шумозащитните свойства на дома. "Стената на безмълвието" прегражда достъnа на уличния шум в съвременната жилиwна сграда.

ТаК'Ьв е проектът, който вече са осъществили ленинградските учени н специалисти. Това е тринадесет ~т ажен дом, дълъг близо триста метра. ТоА служи като акустичен екран

за останалите вътреш ноквартални територии . На въздействието на шу мящите

магистрали са подхвърлени само коридорите, асансьорните отвори и кухните. Спалните

1(

съветска страна.


Про дължаваме със задачите от следващия скъnоценен камък на

въл шебния nръстен. Но преди това сверете отговорите си от миналия брой с нашите.

Какво ще стане от това?


1.

2

Кой е направил

това?

П ребройте колко ключа има на тази картинка и полученото число н апишете в полето на лоста под задача

N2 3.


Колко

е

ч асът,

ако

картинката

показва отражението на часовника

в огледалото?

Отговорът на първия пример ще Ви послужи като код на лоста.

8

На колко от тези различно nреnлетени въженца ще се образува възел, ако ги дръпнем

едновременно за двата края?


з.

Ако н амер ите на nланета този скел ет на непо э нато жив о тно, как м исл ите ч е е

изглеждало то?

2.

Ако

стъпите

на

кр ая

на

т оз и

n ост ,

н а къде

ще

се

преме с ти кра я т му о тежестта?

1. НАГОРЕ 2. НАДОЛУ

З. НАI\ЯВО 4.НАДЯСНС

,ХУtА,о*ник ВЕнV.ин Вммнов

jGAEt4BA/


mти Еnиэо.ь.

fдлдктичсскиs:iт шnионин Цип СЕ сn.дс.ЯВА с Бягсmо от ЕМ.ЯТА. НОВАТА МУ !50Й 1=tА 3А.ААЧА

t:

ЗНАЧИТЕ...ЛНО ПО­

СЛОЖНА. ПРЕО6'РАЗЕН I<A"'1'"0 КАРАМЕ-1\А МУ 7 ПУКИ 1Л l.ilнИ\..1..,6"

EAHOBPEMI:=HHO.;roJi СЕ. Н.АСТАI-\ЯбА

'i3 КЪЩАIА riA ПРОФЕСОР ИncV!AO~ 3Ет. Чиn отное:,о Е ЗАnод.озР..ян. ПРоФЕсор tAn -

c !А/\ОН

3Ет ..:АНИ КАПИТАНА НА ГАf'АК-ТVIЧЕС.К И Я 3ВЕ3.Ю ЛЕТ НА ГОСТИ.

»на.смАН\.1f, nРОФЕСОРЕ! СлЕд ёТ'Е

nо&АЕ~ието им .'

-

..... ........

.._.__"~~

/ .,//

МиСI\Я , ЧЕ vcn ~xмE.

ПРЕВI'-1\ЮЧВАм ОЩЕ ВЕ:.АНЬЖ ,А КЬЩАlА Щt= ОБГ'РА.!\..ИМ С Ht=BVIA ИMO CVIЛOi30 ПОЛЕ .


IOBA СЕ OЧAKe>AUJE.. ,Ад ПРЕ51<,.ЛЮЧМ ПАК .


'РА!>~<.Рит и ~овен .' 1'Ръ~1<А\А П РЕ"ЪСНАТА !

Колко ХУSАВб бИЛО ЧОВЕК АА с е= l<bnE ПО СОб С.i'е,ЕЮ ЖЕЛ.АН\--4Е. .1 Пук и, и сКАШ ли

.АА ~ЕМ дОбРи

?

\очно c..er~? t<Cf"An::> А.~ЦА""'Q'\ Ре шихА. дА с~ндт АОбРи и nослУшни ,Аи~и ­ ТЕ РЕшvохА АА !>.дснемАr моАЕл нд с -ь~н.ь.~-tие.тс им :тъв.д б~ше rолr;;.м дтА \I1M г РЕ UJI" А .


НдБI\Ю,АЕНИЕ'ТО НА .6.8УКРАI<1Л1С ~A2-ЪPUIV1 .

ГлАВНИ$1tr КОМПЮТ"ЬР О6РАБО'Т\4 .ААНИИТЕ . ПРЕобРАЭСЬА-rЕ.Ли"ТЕ СА 8 n=rro В ~+еа- ~.А

Аl(.~ия

'В И МетD НА Д.Иад 1'\ НЕ.ГОе>д.,-;ь. бОИНА СЛАВА,

ЗдпОе>ЯА.~АJ.А НАШЕСТВИЕ:

АА 3АГ10ЧНЕ f 3емя-т-А ЩЕ­

бЪ.А.Е )<О.ЛОН\1151 НА )l.v10A ./

Ето ~че и n осле;,.Ания-т-дио.дЕU, ВЛЕ~е" В ГlРЕх::JбРА~ОВАТЕЛ~ .

.АО 6CI.AЧKtA 6t:Jv{J,1JA НА ./J.и~. 3Af=ME7E Б(9И'ниn: СИ fo'l€0). / rьтови ЗА с:::!Т}t.Р'Т .1

КА3АХ rотt>&И 3А

~РТ/.'.'

или З.А пъРеи и гrш~н път м",..,,

Я"tJJ- Аf1А~'ТУРА .!1А&А .,АЕфЕ'\(1"\1 .

11

ПРЕ.~ЪПЛЪЩЕ:-1-Н•fЕ ~~


АМА не. 9А~SиРА~Е ЗА КАК"Ъе> ~Р'Г Г060Р&.АТЕ. .

Ниs СЕГА С.И ИГРАЕМ.

име-то НА този ГАМКТIАЧЕСКL;t

ме PJ.A ВЕ~, ко!А-

то СЕ ПОД\АГРА­ ВА С МЕН .

• . . КооР.А..ИНдrоРА бЕ: ШЕ СР.А 3E-<I-/ .

Уви,.едмО ние. СмЕ ИСТ111НСI<И

,дiiiOAI-')И ·'

Оnи-г7>.ИТЕ .АА с.е свьРжетс

n.дt<. ~


4

И3РЯ3АХТЕ /IИ си

А И3Мw<Т"Е IIИ СИ vши.тЕ.:; W3Г/IААЕНИ 111-t ~ f>ц CG4<DAH-

HOкr-vrrF ?

A{JИТE? НАА.иаd ЕJСИ'fК.И ~б ~ &q

АА БЪААТ ЧиС:ТИ И

СЛРЕТНАТИ /

~•'" "'·'-"U,ИТЕ Г7АК КРО'I Т Н"еЩО .

.Ао LJFЛ и s; Е. ки nАЖ .1 Авижи сЕ с noB иt.LLEI-+o

1

ВНI.AI-1..<\H'-tE. !()чAI(J?A/··1 КЛ DП~ ·

1

'РА3.У ~1-\АОА"''ИТЕ:. .ДА СА~~ _вн-и /.1\АТ€ЛНО .1

1

1

--

.Llио~и .' Иде.АМЕ .i3A ~и ПР ЕдлОЖ IАМ АА 0С f3. 0 6О.д t.лТЕ П/\Е~НИЦ и~

n: с

kP- PAMEI'A 1.1\у:> ПУI(И \11 шни U,E./\ c.P~I.U,Y 3AAOBEf4ИSf НА 3Е.мs; iJ>< ГАЛАКТИ ЧЕ" С 1< И wnи</нiA~ Чип .

n"

/3AUJиOE енни и;.и C.t\ ВЕчЕ с: е-об <:~А-Н 1А . Н1::- l

оссЗобож.дРВ.АйrЕ. чиn . !lfAВAME 6t:.дНА f'"A .f


\.{иП, ГDТD8 ЛИ Си АА CThl-tEШ

Зд нищо Нд Cf>E:IA .

nочтен им и~ос.:т~ви.ш nи­

f>оИнАIА Е МОЯ 3дНдs:IТ !

Рхгс.пото? ,АА с-rдНЕШ I<A1t> НАС..?

.ДЪГА"- ПОРЕдИЦА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. ДЪРЖАВНО ИЗдАТЕЛСТВО .СЕПТЕМВРИ". ГЛАВЕJ-1 РЕдАКТОР: СТЕФАН ,\ИКОЛОВ ЗАВЕЖДАЩ Рl!дАКUИЯ И ХУдОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ: "'ЕОР-ГИ ГАДI!ЛЕВ. ЛИТЕР~ТУРЕН РЕдАКТОР: ДИАНА РАЙКОВА. ТЕХНИЧЕСКИ РЕдАКТОР: Иl'ИНА АБАдЖИЕВА КОРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА РОГАЧI!ВА. РЕТУШОР: АНЕТА КУШУВАЛИЕВА ГИРАЖ: ISO.OOO. ФОРМАТ 7()'100-8. ПЕЧАТНИ КОЛИ 8. АдРЕС НА РЕдАКЦИЯТА: УЛ• • ВЛ ПОПТОМОВ" 5~. ТЕЛЕФОН · 8~07.03. ЦЕНА 1,80 JiB. ДП .БАЛКАН"- СОФИЯ 1984 Г 9ИИ КОд--

6008·3-84


ДЪГА 17