Issuu on Google+

РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ

ПОРЕДИЦА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ДИ "СЕПТЕМВРИИ


/) , ••

~1 ,.,. '

~~~ I}И·I>/''"'

..... .~

~

'

, ,'l. ,f>

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ТОЧЕВА,

8 r.,

Пловдив

ДРАГОМИР ИВАНОВ СТОЕВ ,

9

г., Раэrрад


ПВТЯ ХРИСТОВА ЧУКАЧЕВА, 12

ЛЕГ ШУСГОВ,

16 r.,

r.,

Варна

Москва, СССР СЛЕдВА НА

62

И

63 CI'P.


Х~АО.ЖНИК ~ ХРИСТО КЬРА.ЖНАОВ

СЦЕНАРИЯ~ ЛЮ50М11Р CTOJffi<OP

4


ЛbPIJO ТРЯБдА

АА С.ЪОБUJЯ НА НЕГОВА МИ/ЮСТ.

БЕЗ ПОВЕЧЕ Об.ЯС.I-IЕНИЯ

ЕЛЕМАГ, ОТЕГЧЕН ОТ

ТЕ НА РЕВНОСТНИЯ CЛ'"XIIATF ВЛЕЗЕ В К.ЪЩАТА НА

ЗА к.оrо ?

ИМА ПРИЧИII_':f/

КОИТО СА Ти

НЕИЗВЕСТНИ_,_ЕАЕМАГ.

ЮСТИНИАН сс ГОТВИ ЗА ВОйНА, НА AIIEШIIOTO ЗАСЕМJ.IИЕ

"1/А ИМПЕРАТОРСJ<ИЯ СИНКАИТ~ЩЕ С'Е

ВЗЕМЕ

OI<.OHifATE/1110

/VIIMA ВОЙНА

СРЕf!(.Y коrо ЗНАЕШ АИ,

A AEI<.COC,

В Л/IИС!к.А 4,0СТИГАТ //ЕВЕСЕАИ САУХОВЕ.

РЕШЕIIИЕ.ВСЬЩIIОСТ, ТО BE<IE Е ВЗЕТО.

5


К4К40 М ЛРАВНИ 7 IIE/110 ТРЯбВА

АА СЕ /!РЕАПРНЕМЕ • ТРЯбВА NEЗAMBNOAA

ЛОТЕПtЯ ЗА 1/АИСКА. /1011/ОТО Е

lfE

ТЕ

BE'IE 3/IAЯt 'IE СИ ТliK.

СЕГА И ЛТИЧКА

NE .ИОЖ&

АА ЛР.СХВРЪI<НЕ nРЕЗ CTENJ1T/i. BAI'AAN Е ЛP.ёAYIIPEASf.


..<4К !; МОМЧЕТА

? МАЪКЪТ

МАй ЩЕ /JИ 3АААВН . ..

А"3АГО IIЯMA АА ИЗАЪРЖИМ.

ТЕ СА МНОГО.

АКО

ГАРАБРОбЪТ

ГИЗААЪР~ IIЯКОАКГО

/ИНН!:IТИ, СЛАСЕНИ СМЕ.

7


-

СЕГА бЕШЕ РЕА

НА АЛЕКС<Х' ~

ОЩЕ IIE Е

СИП:IР/10,

ТРЯбВА АА

сЕ с.к;рис-м

вьзмо;кно НАИ .". .5ЪРЗО.

lf{E

8

IIИ ПОМОГНА Т.


· rищЕ

ЧЕТИРИ АНИ ПС>-КЪСНО.&... !IМОРЕНИ И ИЗТОШЕНИ 1 t:

HAIИEPHUI

М-'IЗО.хА ПРЕЗ Ю.*НАfА

ЛPII.JITEAJ1,

,{/IEKCOC. Л06ЯР6АR J1J1,

8AI/IATA RP.~NOCТ ё HEO!(§JIИ.~. <! IIE 'ЗВЪР. r;t

А ТН, ААG~

О'към%~'я НА. ~. rи сАмо си помоrн~11 АА

/lPEAATEAC

61JЗТЬР/I:ECTBYBA

СЛРА6ЕААИВОСТТА

..

#

ПОРТА НА ПJ\ИСt(А •

ОТ ВСИЧКИ РОИЕЙСКИ КРЕПОСfИ

ПО ИОРСКОТО t<РАЙ6Рf~ИЕ 5ЯХА ПРОТОЧЕНИ бЪМАРС.КИ СЪГЛЕА&АЧЕСКИ ЛИНИИ

ОТ бЛИЗКИ И ААЛЕЧНИ КРАИЩА

8

ПРИСТWдW~ ·юис.t<А бЪЛГАРСI<АТА С.ТО/\ИU.Д,

К'ЬМ ПЛМС.t<А . - -

9


Науш ии накити. Северозападна &ьлгария,

9- 17

в.

Наушии накити с подбрадник. Югозападна БЪ11гария.

18- 19 в.

Игли за гг.ава. Родопска област,

10

19

в.

Нагръден накит, Котел,

19

в.


БЪЛГАРСКИ

НАРОДНИ

НАКИТИ

Нuнтите са мниали през д'Ь11'Ъг н сложен П'ЬТ докато стигнат до съвременното сн декоративно предназначение. Много от ТIIX са

се развили от предмети за свързване на отделин части в облек· лото. ка то през всички епохи е било разпространено вАрването в тяхната предnазна сила. Из вестно е, че повечето от II&JCttтнтe се поставят

по най-уязвимите ч асти на човешкото т11ло

-

челото,

слепоочНRта, уutнте, врата , кр-ьста, кнткнте на ръцете.

НаА -старите накити са изработвани саморъчно от семена, цве­ тя, корн на д"Ьрвета. птичи лера, рuовннкн, nбн на убити жи­ вотни. Н11кон са nлетени нли nканн от текстилни нишки . С от­ криването на металнте, повечето от н&JСНтнте стават пронзведе­

ННR на спеuналнзнранн маАсторн-зан8JIТЧин. В"Ьрх у облнка на бьлгарскнте народин нuити са оставили сле­ ди културите на много народи, живели по земите 101 . В метал­

интс накнтн от последните столетия се забелязват отделин елементи от художественнR стил н техническото майсторетео на тракнАските златари. следи от славянските наушници. мотиви

от лраб1.пгарскнте коланки украсн. Тази приемственост н в по­ ново време доказва :.кнзнеността на бьлгарската траднUНR, над­ жнвма петте вёка на османското владнчеспо, макар че nрез

този nернод в-ьрху бьлгарскнте народни накити оказват nродъл­

жително н траАно влнRнне орнситалскнте украшенttя с ха·

Пафтн н накити от маннста , Пазарджиш ­

Гердан, Видин. 19 в.

рактерните за тях многобройни верижки с JJнсул кн, нздаваwи

'

ЗВ'ЬНЛНВ Шум.

ко.

19

в.

Развитнето на металните накити nрез Выраждането е св-ьрзано с по- ви соките материални в"Ьзможностн еаннR

на

нарове.

н естетически

а съшо и с нарасналите творчески

нзнск ­

вымож ·

ностн на б-ьлгарскнте златари. Основните демократ11чнн тен· денции ло време на Б-ьлгарското выра:.кдане се npoRBRвaт и в развитието на накитите .

Б-ьлгарскнте народни накити са изработвани предимно от спла·

ви на среброто, от бронз и от мед. Златото с изnолзувано глав· но за позлата. Накитите с масово превназначение са оформ11ни предимно с мътно нли ажурно отливане. а в някои слу чан са

изчуквани с метални шаблони. Оригиналните златарски тех­ ники на филигран и гранулаuи11, както и релефното изчукване с метални метца. са из ползувани при изработване на накнтн от чисто сребро.

Трудно може да сс обхване богатото разнообразие на българ­ ските наровни накити . Според разположението си те се разде­ лят на д ва основни вяла

-

за украса на главата н за украса на

ТRЛОТО.

Наушиите нактн са стара слав11нска украса . Старинната телена халка постепенно е усложнRвана с различни по форма З'Ьрна нли

верижки с висулкн. В HIIXOH от кухите сревновековн11 наушннuн

Пафти, Родоnска област,

19

в.

П ръстенн. Котел ,

19

в.

са намерени парченuа плат, н апо Rванн с ароматичин вешеств а.

В по-ново време наушниците са аплнтанн в ушите нли са при· качвани k'ЬМ забрадката в областта на слепоочttllта над ушите. ПрочеЛННI<"ЬТ се СЪСТОН ОТ една НЛИ НRКОЛI<О СВ"ЬрЗанн ПЛОЧКИ 8 декоратив на форма. с по-д-ьлпt и по-къси веркжкн с висулки.

Художествено k'Ьрпн. а

изработени

носените в н11кон

игли

закрепвали

невестинските

раАони на страната невсстннскн

шал кн са покривани с КР"ЬГЛИ ор на.чентирани плочки, наречени тепеm.u.н.

Герваните са характерни м ефектни накити за ТIШОТО.

Cpen

го·

лямото разнообразие във формите н украсите ое откро11ват пва основ•• н типа - прилегнали към врата н сnуснати на гърдите. И

еliНнте н другите са с разнообразни по li'ЬJfЖнна верижки . Металните колани са съставени от по-тесни нли по- широкн прешлени, прнwитн нли нанизани на кожена лента. Богато е

ра.знообразнето във фор:оо~ите

на пафтите.

Жените и момите са носнли по вве еднакви гривни на д:вете ръ­ це .

.. Кубел иtпе~

грмвнн са отворени и се състоят от три лети

кухи части. Н икои гривни са от nлетсна тепсна лента. Срав · юiТелно по-нови са

.. ентешннте"

гривни, съставени от две моч ·

ки, съединени с многоброАt!Н верижки.

ПР""ЬСтените са носени н от мъжете и от жените. Особено ха­ рактерни Са ПР"ЬСТСННТе 8'ЬВ форма На НОК'ЬТ,

стрелба с лък, н пр-ьсте.ните· печати . Обшествено-икономическото и културното Выра:.кдането вовежва непрактични

и

40 отм иране

пон11кога

ИЗПОIIЗ)'В8НИ ПрИ

развитие

през

на повечето от пнwиите, но

нехи гиенични

накнтн

за

у краса

на

главата н гървите. След Освобождението н през n"Ьрвите десе­ тилетия на ХХ век б-ьлгарските традицноиии накити nосте·

п енно са бнлн изоставени н за известно време изместени от чуждестранните модни образци. М узеите са съхранили за поко­ леннiiТ& непреходмата красота на старите

български народми

накити, nреоткрнтн днес от съвременната българка.

Снежана Благоева

Грнвнн, Котел. Тетевен,

18- 19

в.

11


~JJ,БНАР11й-!iМИА дРА/;4НОВ

РИ~УНКИ-

с:!АрЬ11АИЕ~

'ОС'#/111 А!;( tf!/1 liEIIIE J:'AЗ",/I.#Aro fi~KOO! С'Е C:/I,Y"'И I-IELL{O с: МЕН ИАИ fljJИ MftJAКJf/11/IA~ 11/1 EidPEIIE:"тoИ НИ Е б,ОАТ И qE of-hJt:Tи.""'

12


/!ГА1 I!ИЕ ~МЕ

М11р1-1И УОрА. С4МО llfCJГOIIИА'М5 fA:3БOИJ.IИ ИТЕ.

Lf

IJ


,;,.

.ЗАТ8Оf'

.•... !

!;4 77jE3 fi0Lq7A

or ХАНА ...


8&ко/ OТJ;:-tf>-:fdИ С!А 4 ОДрнн

oAILfA тн и oqc 1-1як-оАko

с~л??нн. lf4иll

or ЬАшиь-озу­

читЕ 13 PAЗJ\:4.34/f ВСИЧКО

f/A Е#ИН А!;(, КоЙТО Е Бf'IAI IIA О~МАН AIA'. AfJAHA 'IA С'А АЕА ПA~'tKAI A.

17


А~АС>_, щЕ o~"oGq&,ИM

СБА?НИТЕ С: А"итроlП: I..I~Aif~Г-'IA МИ

18

ТАrко.? И АЗ И~К;'fМ

МАОй;4А.


19


Народен дворец на културата "Л. Живкова" Една великолепна и внушителна със своите ма щаби сграда се отхроява на фона на краенв ия силует на Витоша

-

Народният дворец на културата " Людмила Живкова". Създателите на

това творение на човешкия ум, ръце н сърце са въnлътил и един идеал , залегнал в ко рените н а

човешката цивилизаци я

-

синтезът между архитекту рата и nластичните изкуств а. Т ази идея

включва не само некоината потребност на ч овека от красота и хармония в средата. сред която

той живее. с която общу ва. но тя възп ита в а у него пълноценен естетич ески вкус, активизи ра неговите чувств.а и мисли.

Цел ият архнтепурно·пространствен ансамбъл на Народния дворец на куmурата ~Л юдм ила Ж ивкова" обединява в единно цяло творческ ите усилия и възможности ив архитекти. живо­ nисци. скулптори. дизай нери, графици. керамици, текстил ци. дърворезбари и още много други.

Роден11 от въ.пненнсто на авторнтс nри развитнето на конкретната тема- ~П адналите борци

за свобода",

.. Ч овекът и ми ра" ... Огънят". "Аnотеоз на българската култура"- п роехтите се

nрераждат при

реализацията си

като стеноп ис и мозайка, ил и при

11

бо1·ата материалност

внуш ител ните нм размери трябва задължително да се възnриемат от

-

камък. К ато резултат

изп'ЬЛнението си от

керамика. метал. дърво

те зазву чават във великолеnието на своята

разстояние. Фиr)'рите и детайлите на n редметната среда се рисунъчни. колоритни

.. лвижат"

в рнrьм , създаден от

и светлосенъчнн ефепи . Така тези траАни художествени ценносn1 ,

създадени от българските художни ци . с кулnтори н дизайнери , съхраняват в паметта н а rюколенията спомена

за nадналите за с в обода герои, nримера

на големите българс ки

писатели. nоети. художници, музиканти и дейци на социалистическата ии куmура, идеите на

революционната солида рност в борба та за мир и социален напредЪк .

Н сзабравима и внуш~пелно е въздей ствието на цел ия архитектурно- пространетвен ансамбън на Народния лворец на куmурата

.. Людм ила

Живкова "

-

дело на нашето социалистичес ко

с ъ врем не .

Н ароден дворец на куmурата

.. Л юдмила

Димиrьр Бойков. Скутпура

Ника Мирчева

Живкова".

.. Възраждаща

се

худ . Христо Стефанов. Стеноnне

.. Огънят".

За.:л . арх . Мари11 Върбанов. Т екстилно-метална композиция.

20


Нар. худ. Светли�� Русев. Стенопне ~ Падналите борци за свобода"

Заел. худ. Йоан Лсвне:в.Стеноnнс ~ Човекът н мира-.

Нар. худ. ажадемнх Де'ОСо Узунов. Стенопис., А nотеоз на бьпгар­ .:хата хултура".

Заел. худ. Димитър Киров . МозаАха ~ Родоnска песен" - детаАл .

21


Предстои взрив .t ИмА неуnрА8/\ЯЕ.МА РЕАкция

8

rори 8 НАТА КАМЕРА.

МожЕ БиrрЯБ6ААА С11ЕЗЕм НА K ACA!-iApA .'Но ТАМ 75Е.3 НА Ш АТА СТА.НU,ИЯ

ЩЕ ЗАГИНЕ.М /

биоАвтомАт ТТьрви,гток.А.>Ки НИ АВАриИниЯ 1\ЮК НА МО..ЯТА СТА НЦИЯ.'

НдУ<(/ЮфЭнта стцvна n~ecr от C~eтoc/tss Слввl(ев


l:JИJkTE? НИЕ СМЕ

8

ЗОНАТА НА УРАГАН /

/-{ИJ.J.i,OApYГO Нс НИ

ОСТАвА /

ТрЯБВА .АА 017ИТАМ /

Qr..

НА ТОМНОТО НеБЕ СЕ И38ИСИ ОТВЕСЕН ЧЕРЕН СТЬЛ б, ПО КОИТО "' ПЪ/1ЗЯ.><:А orPOMI'IИ РА3К110НсНИ М{J!1НИИ .

0r ТАНКЕТКАТА СЕ ЛQ.dAAE ГЬ81<АВА м&rA/IHA Т/УЬбА

СЬС CTbffA /1A . · ·

. .. по 8

НЕЯ

CXAфAHLl~P

C/1~!JE ЯНТАР·

ТоИ НАбРА Ш~"l>РА .


ОстАВАЕАИН изxCJLl/ ЩЕ СЕ ОПИТАМ АА 51tЯ3А ПРЕЗ 8ЬНШНИЯ АВАРИеН

t1IOK. Но ТРЯБВА АА МЕ ПРЕНЕСеТЕ. ОТ8ЬН

С ЕдНА ТАНКЕТКА /

ТряБВА АА СЕ БОРИМ .1 АА>КЕ !<ОГА ТО !-/ЯМА НИКАКВА }-IA..d.EЖLJ.A

24

_1

НАпрАзно с./ НЕ МОЖЕм LlA СЕ Борим С ПРЕАСКА3АНИ9ТА

НА КАСАWд.рА!


13 ОТЧАЯНО YCИI\IAE ЯНТАР СЕ 3АКРЕГТИ САМО С pou,E iJA ГТО/\УОТ"ВОРЕНИЯ /\ЮК.

ЗАА нЕrо, смАЧКАН и изкривЕн,

IТАА.НА ЕСКА/\АТОРЬТ-ТРЬБА .

ОсЕм миНУти Ао 83РИl!>А /Нищо не мо­ ГАдА НАПРАВЯ /

ЯнтАр С МЪКА СЕ ПРОВРЯ В1>8 f3bTP7JJ./I-IOc;rтA НА СВОЯТА СТАНЦИЯ.


Но понЕ моrА .АА сЕ Oт.LJ.E/IЯ

or АстросТАНЦИЯТА И .АА .3А rинА САМ 1

ВАщото АЗ с,эм вин~".в&н ~-

$4 i3 CИVKO /

АвАриИното ТАБ/1 0 06A'fE ВК!7ЮЧИ A(!JИ,./lTE/IИIE. НМЯПQНЕТО

!3

гориВНАТА КАМЕ-рА бЬрЗо HAMAIIЯ.

Експttозия

1

НЯМА АА wMA ·

ПрЕА-СКА3АНUЕТ0 Е. nоБЕдЕНО / К.АСАН4РА .ЗАГУбИ

д8У609f!

Т!рЕАСКА3А НИЯТА 1-1А КАс.АНдрА ОТАА8НА СА И3WEJ.IИ. 0КА3А ~~ЧЕ НА НЯКОsА МЕСТА 81>8 .Всс/!ЕНАТА СрЩЕСТSУ8АТ ПAI)A/IE/IHИ C8ETOSE- И ЧЕ СЬ6иn1Я774 6 /ЯХ моrАТ ..t!A и.J5tJp.J8AT ИАИА.А СЕ 3A6AblfТ. ТАКА СЕ ПОЯ8~8АТ ~ИАЕНИЯТА- Яб/IЕНИЕ от "'-'б~р.JА/IИЯ

..3А/5АВЕНИЯ. Но се ок.АЭ,. и ощЕ 1-'ЕЩО. НБИJБЕЖНОСТ fiЯMA . t Чо13ЕКЬТ Е 6JViCTEH АА промt:ня събитилгА,щом НЕ v.c СТРАХУВА от тях! cBJifT

26

rтрЕМИНАВА

5


Мапка noвecr, разказ

Лице, ttмawo абонэмеиr

Мак:~ ри с ttавит

Гостни стан

Мзrерим эз об!шtванс Колбасарско 11эделне

Човекоnодобни маwин11 нровuдник

lt& стени (Мit. ч.)

Бодлив храст

Плоwадка 311 запссмвщсс

Внсоко дърво С

BKYCIIH

t/ JIOДOBC

Внд юкуство


ВЕРИГА M001eeme да 1ииzравитrи вери"а, nродьАЗ~Саваща от А до М, ca.IIW tUIO не c.tzeдвame поедедовапtеdноспиnа на азбука.та. Изображенията са свързани no.ffeЗf!Cдy си с един общ деmаrм , чието открива~tе ще позво.'tи да вървите IUlnpeд. Така наttри.м.ер, Ш4mtam.a от А ще оmкриете в 3 и

ЛАБИРИНТ Лo.IIWzнem.e на мл.-tкия пбар да обере :ry6aвu­

me п.би, без да и напt'Ькпе Н4 отровни. Бъдете .мноw вни.•ииmмниl

СЕНКИ Както забе.-tЯ.7вате, хвър.-rените сенtШ са раз.-­ нидu .tиcmp.nra си. Посочете верните.


ИЗЧЕЗНАЛАТ АПри 1цмtандатD

.. Строй

киm~ ~ U3Че3Нй-10. 3a6~.1Ji3a.JrftU' AU IIOJC?

се!", една от rеьб­


А Ако вече сте се научнли да лодJ)е)!<дате куба на Рубик, можете да се оnитате да наредите разлн'fни фигури и букви, което е също интересна и занима­ телна игра. Предлагаме ви няколко начина, с nомощта на които ще можете да лодредите тези фигури. Необходимо е да знаете, че винаги трябва да заnочвате от нареден куб.

Б Ед!fа от най-лесните фигури е буквата .. 0 .. ло всички страни на куба.

В А сега можете да налравите кръстове по четнрите стени на куба (цифрата 2 в ""Убчето означава, че се върти на

180").

2

f

Като nродължите ще nолучите буквите .. н·• и .. У".

Д По-сложна и интересна е фигурата .. Кръст по всички стени на куба'·-

2

2

2

Ж Като завъртите лявата страна нагоре и дясната надолу, а след това и куба наляво

зо

6

nъти, ще nолучите

.. Едноцветни

диагонали ".


З Завъртете на

180"

средния хоризонтален слоЯ и една змия ще оnаше ва шия куб.

i.;o

2

~

lflf

И Cera можете да наредите буквите .. П" и ..Т...

2

ОЩЕ €А"" nът

2

Л Една сложна и краею~а фигура е "Куб в куб...

М Мt:Чтата на всеки, коЯто nритежава куба на Руби15-е да наредн ..Куб в куб в куб". Ето как

no

наЯ-бърз начин можете да

ro

nости mете.

Първите два слоя на куба са nодредени. Как можете от това nоложени е с

6

х ода да наредите куба?

И нж. Т. Георmев Б. Христов

31


ВЕЛИЧНR ПЕТРОВ//

РИСУНКИ

ВЕНЕЛИН 8ЪР6RНО8

ПОНQРЯВ:4ПЕТQ

ilat .UEHCUBQ

C.I!E)l PllЗГPOMII Н/1 IIPMИI/Tд Hl1 rлдШНRJlИ ТЕ, I(Of'Ttc ГЪРЖЕСТВЕНО ВЛ113ЬЛ 8 ПО/10РЕН11Т11 111>1 СТОЛИЦII. НдСЕЛЕНИЕТО ПОСРЕШН11ЛО ИСПRНЦИТЕ HIITO бОЖЕСТ/311, Н() lfOPTCC НЕ С~ЯГIIЛ Дll CTtJИ ДЫ!ГО

8

ТЛRШНRЛ/9. ПОГЛЕДЬГ МУ бИЛ ОбЬРН11Т НЪ/>1 ТЕНОЧТИТЛдН. УЭН118RИНИ 311 Н11МЕРЕНИЕ ТО

МУ., ВОЖДОВЕТЕ ОГ СЪ8ЕТ11 Нд ЧЕПIРИМ11Т/1 11У ПРЕДЛОЖИЛИ ЦliЛflT/1 СИ дРМИд. СНОРО RP-

HИRTII Hll НОРТЕС НI/ПУСНдЛд ТЛRШНдЛд. Нд ПЪГI/ Kbl1 ГЕНtJЧТИТЛдН CTOIIЛ ЧОЛУЛR, ГРIIД ПОДВЛRСТЕН Нд f/ЦТЕНИТЕ. ТЛдШНRЛИТЕ,. ЭR НОИТО 8СИЧ1111 СЬЮЗЮIЦИ Hl/ М()НТЕС.УМд 5ИЛИ BPI1f08E, УбЕЖДдВдЛJI ИСПIIНЦИТЕ, 'IE 8 'IОЛУЛ/1 ГИ ЧRHII HЛtJПHR . Hll СВОЙ IЩТЕКИТЕ У8ёРЯ811ЛИ НОРТЕС" 'IE НRСЕЛёНИЕТtJ Hll fPR,IlR Пf O'l.~'ll118 ;:.;1;..;....;;~~.;..;.;.::;.:..:.;.:..:...--­ 1 HOPTEC бИЛ Н11ЩРЕН. Н116ЛИЖ118RЙНИ ЧОЛУЛ/1, НОРТЕС ВЬРНI/Л ЛО-ТО­

ЛЯМ11ТR' Ч11СТ ОТ ТЛIIШКЯ · ЛИТЕ ПО ДОМОВЕТЕ ИМ.

1

ПРИБЛИЖIIВIШЕТО Н/1 НОРТЕС И 8Рf/ЖДЕ6НО НIIСТРОЕНИТЕ ТЛRШНI/ЛИ УПЛRШИЛИ ЖИТЕЛИТЕ Н/1 ЧОЛУЛ//. KRTO ПРЕДПR3НА МЯРНR ЖЕНИТЕ И

ДЕШIТR

бИЛИ ИЗВЕДЕНИ

бЬДЕТЕ f1РЕДП11ЗЛИ8И! 8 CRMO ROJ',fJIJ4f\

ГРRДf/ СЕ ВНЖД//Т

ГОВ ОРИ СЕ, ЧЕ ПО УЛИi/,ИТЕ ИnR И3НОПдНИ TPIIПOBE С НllбУЧЕ­

НИ ПО

/lbHOTO НОПИЯ.

ОТ ГPIIДI/.

32

\


О, МIIЛИНЦИН, ЕДНЯ ЧОЛУПС~д ЖEHfl

МЕ ПРЕдУПРЕДИ, ЧЕ СЕ ОЧЛНВЯ 5ИТМ;1~:..,...-о~ ТЯ 1'1И ПРЕДЛОЖИ Дfl 1'1Е СПRСИ,

ИЗВЕЖДfiЙНИ МЕ ОГ ГМДЯ.

--

T08fl НОЕТО ПОСЛЕДВRЛО, БИ /'10ГЛО Дfl СЕ НЯРЕЧЕ CIIMO ИЛIIНЕ. ПО ДУМИТЕ Нд ЛЕТОПИСЕЦЯ Н/1 ПОХОД// БЕРIМЛ ДИ//С ДЕЛ Н//СТИЛЬО, 1!08ЕЧЕ ОТ 3{)00 ЧОЛУЛЦИ НRМЕРИЛН CMbPTTR СИ 8 СТР//ШНRТЯ

СЕЧ.

ПУСНЕТЕ В ГPfiДfi ТЛЛ

НЛЛИТЕ! ТЕ ЩЕ ДО8ЬРШfl Г

10811, HtJПO

НИЕ 3/IПOЧHII'X

МЕ. ЛЛI/lllffiTR ШЕ СТИГНЕ И

311 TRX

И Зll HI1C!

JJ


1/Э, ШИI(ОТЕНГЛ

НЛIIДИR, СИН

ПОТЕГЛИЛИ Hl/

Нд ШИНОТЕНГ/1

СТАРИЯ И 80ЖД Hll ТЛ//ШНIIЛИТЕ, СЕ УбЕДИХ 8 ПРИЯ· ТЕЛСТВОТО Hll БЕЛИТЕ БОГОВЕ. flЛRЧHдTII, НОЯТО 83ЕХМЕ

ОТ ЧОЛУЛ/1

113 ВИ ДI18/N1 НЬМ

1 НОЕМВРИ .

ПЪТЯ Т ИМ СЕ

ВИЕЛ ВСЕ ЛO-H/If'r)I'E НЪ11

MIIHИHCHИTI ВЪРХОВЕ.

ШЕ ЗIIР/1Д811 /"'ОЯ Н//РОД.

fO 000 бОЙЦИ ЗR ЛОХОД/1 ВИ

ТЕНОЧТИТЛIIН.

МАЛИНЦИН, SЬРНИ СЕ ПО СВОЯ ПЬТ!

СЕНЬОРИ, ПРЕД Е EЭEPHIITII СТОЛИЦII Нд дЦТЕНИТЕ - ТЕНОЧТИТЛIIН. НЕ НИ OCTIIBII НИШО ДРУГО, ОСВЕН Д/1 СЕ СПУСНЕМ ЛО

HRC

СНЛОНОВЕТЕ

ДИМЯШОТО ОГЛЕДАЛО U /18И И ПРЕДРЕЧЕ

СМЪРТ И РIIЗОРЕНИЕ Н/1 ВСИЧМИ НИ ! ВЕЛИНИЯТ MOHTECYMII Е бЕЗСИЛЕН Д/1 СЛРЕ ffiiXIIЭ811ЩИII НfЧ Hll TEЦHIITЛHЛOHII !

Hll ЛЛ/1НИНifТ11.

ПОГРЕ611ЛЕН

CIIBIIH Ч111111 ИНПЕРИ/1 Т/1 Hll 1/ЦТЕНИТЕ. ! СМЪРТ ! Cl1bPT 8ИЖДIIМ Н118СЯХЪДЕ / сnьРТ ~

X/1-XIII

НII)НЕТЕ НА

ЧЕ БЪЛНУ811НИЯТ11

MOHTECYMII,

Нд H/IHIIHЪ8

ЛУД ДНВIIН НЕ ШЕ МЕ СПР/I Т. 113 НЕ

.,.. " · - CTPilXYBIIM ОТ IJ11ШИ/I 60Г Н/1 СМЬРТТ/1 ! ТОЙ H/IM/1 ВЛ//СТ Н//Д

послtдни,т пмтtн111<

БИЛ ГОРДНRТ Н/IНII,.,ИЦИ/1,

ПЛЕМЕННИИ Н/1 HOHrUY/tf~ И ГО&ЛОД!IР Н/1 TECI/YXO,

НIIЙ-ГоЛЕМНtrlЛЕД ТЕНО· ЧТИТЛАН ГРIIД Hll ВРЕГ/1 Hfl Е'ЕРОТО. ПPИnnPHJ1HIТ

СЕ HOHTfCY/1'111 f() И!ПРIIТИЛ ДR ДОВЕДЕ НОРТЕС 1 Tll СТОЛИUА.

34


8 HOE/tf8PИ

19

ГОД. НОННИЦИТЕ Нд

НОРТЕС СТЪПИЛИ Нд НIIСИПНИR ПЪТ ВОДЕЩ ХЪМ Я ГРI/Д.

и по по пътя ХЪ/11 ПРУfбЛИЖдВIIЩИТЕ СЕ ИCПIIHUH ИЗЛЯЗЛЯ С8ИТЯТfl Hfl ИМПЕРЯТОРfl.

НЯБЛИЖf/8/IЛ 1'1ИГЪТ Нд СРЕШIIТд

Hll

Д8дМ11Тf/

8ЕЛИНИ МЪЖЕ.

ВЕЛИНИ MOHTECYMII, CPfЩIITI/ 11И С Т€6 Е 11ИГ

Hl/

ГОЛЯМО ЩI/UИЕ

311

МЕН.

1/З ДЬЛГО СЕ СТРЕМЯХ НЪМ

ТЕБ И СЕ PI/ДBI/1'1, ЧЕ 8 ТОЗИ 110MfHT МОПI Дll ПРЕfЬРНд MOR 5РдТ И ПРИЯТЕЛ, HPIIЛII 1/Ц~ЕНИТЕ. НОСЯ ТИ ПОЭДРI/SИ НI/И·8ЕЛИХИЯ MIJНIIPX

TII-HilPЛ

Hll

Jl.

Jj


СЕНМРИ,

MOHTfCYMII

НИ

ПtJHf/HИ Дl/ Р113ГЛЕДдnЕ HIIЙ· ЛЕМИЯ МУ XPIIM. ПОДГОГВЕТЕ СЕ 311 SСНЧНО! ПOДtlЭ!fPIIM, ЧЕ ТЕХНИТЕ fJбИЧIIИ ПО НИЩО НЕ

~~~ .,;

Cf PII3PИIII/811T ОТ ТЕЗИ HR НРRЙ~РЕЖ ИНДНIIНЦИ.

СПОНОЙНО, РОДРИГО, TOBII Е

СВЕЩЕН РИТУЯЛ! НИЕ С НИЩО НЕ 11/ОЖЕМ

Дll ПОМОГНЕМ

Hll НЕЩIIСТНИ/111!

11/IЛИНЦИН, ТИ НОЙТО &И И 8 ДIIP ОЩЕ ТУПТIIЩОТО СЪРЦЕ Hll ЖЕРТВIIТА! ВОЙНИТЕ Hll дЦ ТЕ· НЕТЦ~ЛНО~Т ЬЛ, ПРИЕМИ

НО, l(fiЛИTfi­

HE,HИM/1 ЩЕ ДОЛУСНЕИ

НИТЕ ЩЕ ВНУСЯТ ОТ НЕСОТО И

ПОДОбНО

И ЩЕ ПРИДОБИЯ Т

BRP!JIIPCTSO ?!

CHPIITII Й, /1 HPЪB TII Й ЩЕ С! ПРЕ8ЪРНЕ 8 Зд НИВИТЕ НИ'

MOHTECYMII, TOBII

СЬМ HCHIIП

ОТ

ТЕБ! ТИ 05EШfi Дf/ НИ

Р11З8ЕДЕШ И3 XPIIMII. имълни

ОбЕЩfiНИЕТО си!

11/0HTECYMII,

ТВО/IТЯ РЕЛИГНЯ Е

JНЕСТОНА И 5ЕЭНМВИ8ЕН11! ТИ

ТРRбВЯ Д/1 СЕ ОТНдЖЕШ ОТ НЕЯ!

- - - - - - - - - - - - · \ QС8О50ДИ ТОЭИ ХММ ОГ УЖRСНИ ИДОЛИ И ГО ПОВЕРИ Н/1 HRC! НЕ, 1'11/ЛИНЦИН, МОЯТR РЕЛИ ГИЯ [ SRPHII. ТЯ Е CТRPII Н!1Т•

СВЕТ/1 ... 1/НО ЭНFIО, ЧЕ TIIНII U. РЕI.,(Ю'7дШ, НЕ бИХ ТЕ ПtlHRН.

... ВЪРВИ сн !

36


БРОЕНИ дни OCТI/8fi T ДО Зfi ­

ВРЪЩIIНЕТО

Hli HYPИEPII. f/ ДО·

ТОГАВА НЕ Е ЛОШО Дll HIIПPfi 8ИM

Hll

ПОСЕШЕНИЕ Нд УЧ

IIЦTEHCHИR ИМПЕРIIТОР,

МI/ЛИНЦИН, TOBf/ Е 06ИДНО 311 МЕН И МОЯ HIIPtJД. СЬРЦЕТО МИ ПЛfiЧЕ ОТ МЬНА, HIJ ЗНI/11, ЧЕ НЕ

fla

бИХ МОГЬЛ Дll ТИ OTHIIЖII.

SЬРВИ си! 1/!J 8 TBtJR

ДОЙДI/ Cl111

ТИ HIIЖI/1 ТВОЯТ 80ЖД HYf/YXЛQЛOНfl,

Н СЬН 5Е3 ТВОЕ ЗНI/ННЕ, СЕ Е OCJ!IUlИЛ J1li НI/Пf/ДНЕ Гf/PHHЗIJHII Hll НРЕЛОСrrд /МРА HPYC.I/3 Н5И&Н81/Н ОТ ТЕб, f10HTECYHII, Д/1 ГIJ ПР~ВЕШ

ТУН , Эll Д/1 UТГQBIIP/1 М HOIJf/PHtПO СИ ДЕЛ/J /

37


.

.•. rf 8 ИМЕТО Hll HEГ08tl

ТИ, 8ОЖДЕ, по ~МЕ XYfi YXПOпOXfl

ВЕЛИЧЕСТВО XIIPЛ V, /13 ОСЬЖДIIМ ТЕБ~

lf/IЖИ по

ХV/I УХПОПОН/1 И ТВОИТЕ ОфИЦЕРИ , ЗflPIIДИ

IIИ/1 31/ПОВЕД ИЗВЬРШИ

8/IШИ ТЕ ГРЕХОВЕ, НЕПРОСТИМIIТI/ ВИ ГОРДОСТ h~r-oyr-7_,.._;r--__,'"'fn,й

ЧЕРНО ТО СИ ДЕЛО? ЗНIIЕШЕ ЛИ TBORT ГОСЛОДfiР З/1

11

HIU1EPEHИII TII ТИ ?

ДЬРЗОСТТ/1 fJИ, Н/1 СВЕЩЕНО

ПРЕЧИСТ811НЕ С ОГЪН!

OГIJ'/18ffll бИХ СТОРИЛ ТОВ/1,

}(0 liОРд ­

бИТЕ пи С/1 Р113РУШЕНИ. 7РЯБВI/ пи ВРЕМЕ ДМI/ТО ЛOCTP_OII НОВИ.

ДtПОГ/1811 ТИ СЕ ОЛИТI/И J//1 СМИ· РИШ ЖРЕЦИТЕ И HRPOДI/ •.,

111/ЛИНЦИН,

~~__:}.) ЖРЕЦИТЕ Сд ЛРОЧЕЛИ 8 НРЪВТR Н/1 ЖЕРТВИТЕ ЖЕЛ/1·

НИЕТО HR бОГ ТЕЦНдТЛИПО/111. ТОЙ ПО8ЕЛЯ811 T80RT/I СМЬРТ! МИСЛЯ, ЧЕ ТРЯБВд Дll НfiПУСНЕШ ТОЗИ fPIIД •••

ИНRЛ ЛИ Е EPHIIHДO НОРТЕС HllnEPEHИEТO HIIИCTИHR .ДЯ юmrc~

НЕ MEHCИifO? ЕДВR ЛИ. H(J ДОРИ Дll Е ИС!fi/Л , ВЕЧЕ б'ИЛО lfbC.HO. ПРЕ3 ЗИMIITII HR 1522 f . ПРЕД СТЕННТЕ Н/1 BEPII НРУС дН УСТИРI/Л/1 фЛO'[/I Tfl Hll ПRНФИЛЬО ДЕ ,ПРИЯТЕЛ Hfi ГУбЕРНIIТОРА ВЕ/11/СНЕ С И 8Рдr

НfJPiEC.

lM


ЕДUН д,ЕН., ЕДН О МОМЧЕ ХВЪРЛU СВОЯТА ВЪ­

ТЯ ~НUЛ О СЕДЕШЕ НА СВОЯ Л

ДUЦд В РЕКАТА. ТО СЕ 3АБАВЛЯ8АШЕ. К~ТО

БUМ РЕЧЕН КАМЪК 1,.1 ПО ЦЯЛ ЕН МЕЧ ТА ЕШ Е 3 А ДР'dГU , НЕ-

П03НАТU СВ ЕТ О ВЕ___

ХВАЩАШЕ

U П~СКАШЕ ОТНОВО В РЕКАТА

DUБKU TE_

~=::::=::::::=::::

---АОКАТО ОСТАНАЛUТЕ бUТАТЕЛU Нд РЕКАТА ГРUЖНU U UГPUBI-t СЕ ..." ....... , дХА НА ВСUЧ КО ОКОЛО

~----------------~ ~C_E_ б_E_c_u_ . ________~~------~A=~~~~~~~=r~~ НО

___TQ3U

МЕЧТАН

U

3НАТ СВЯТ бЕ Ч~ЖД ЕБЕН.

__

ННЕСЕНд В

А

ВЕUЧЕ, КОЕТО ЛЕНUВО СЕ МЯТАШЕ В

БUСТРАТд ВОДд. ОСТРА БОЛКА ПРUПдРU ГЪРЛОТО U_Т~ HдUCTUHA ТРЪГНА КЪМ HEП03HATUS1 С ВЯТ _

НЕПО -

U ВРдЖ­


30• Кой не познава

alrl'loopa Нtnrona Анастасов?

Независпмо дали

ro гледате в

IOIROТO, no теп е­

внэииа ипи на сцената на Сатврвчвu теа­

Т'Ьр, той е греещ и обuтепен. И почти виваrн,

когато ~е nо11ви на ~цената, насnпва ткиапе­ ние и взрив от смu.

213, о

26

2-f

• l.~o •

.

28 18

А звапе пи копко е сериозен и вввмате.nен на

~1

реппнuии?

..

&ез това той не би мом.л да DOCТIII'IIe най-важ­

i6 1".

ното

иеrовите роли да &.,аат едвовременно

емапви и умни.

, 19 .,22.

-

На сцената тоА действува ввнаrи ."на II'ЫIИH

• :z..o

обороти". И не само на сцената, а в в 81180Та. Еиерrичен, дателен, 38CМJIH де

-

тоА е навеt~къ­

и на nбранu, и на тьржества, и в теать·

ра, И В ICIIBOТO, И В IJЪIСОВОДСТ8ОТО а С..юза Н8

••

• о ~~~~~~?e~a~n~~~~ проче-

артиетите.

З а какв о м е чтае Н . А настасов ще разберсrс. c.ICJI като съсrщните 1ОЧ К1 1Т<' от

1 до 30.

тете името на пиесата от Ал. Островски , в коя­

то у частвува Н . Анастасов.


БАЛОНИ В блъскани цата репликите на героите са се объркали. Без много шум се оnитайте да ги nриведете в реп.

.L\A

2 СТЕ

СЕГА

в и~ли тук

НА МОДА СА дРЕХИТЕ

ЕАИН

k.ОЛАН

ОТ

MPE:)f(.A.

ИНИЦИАЛИ Нанесете

началната буква

на

изображе­

~тята на съответни те места, за да nолучи­

те името на nиеса от Йордан Радичков.

фоГЛЕДАЛО Това оrnедало явно не оглежда вярно, зашото между образа и отражението има

7

разлики. Вие забелязахте ли ги?


Аелтаnланер?! \ова n~к какsо sеше?

ще

w

наnра'В9t

Аел•аnлэнер l

~~~ue не ~нветел<А? С Аелтаnлане-ра се .-.:-ь-­ летц!

~~~

42


не мо>t<е! Не c;re и,;карали

~со~ете~

Кэто не ис ка С А О 15-р0

• ••

43


Само некв.дорни4ите

си к~nУВат QJабрични

-вещ и. Ta/laн-rvтe ка то нас сц пра13ят. . ;... · ~~

':Вo3A~l..L<НU91T Аое-та

c.f)opr

е

при~11-#О "3Энима~ие.,

осоБ ен-о КОТ'оп:> лет~ HLA":itT

Эn8рат е IВое

СОt:>сrвено

т~-ре. ни е.

!


. . . HYAS! (! 0/le/le!

По ... аУ... пом ... п ом. -.

cv J w~o ~O

Хс&>або ще ми r.>oA~ w~ 'Pe>KG< ) f'Z}Г'J)Ц J peJКu !

!

4 'i


~ай АЭ напра~

€;А но крг·/Г''fе .' ~------

СиТ'~рно има АР~"'

?

,Ае/\таnланер.

Ао Бре . щом W/н<ова ви се ис к.а­

кэч--ваdте се /

46


Не MCACЛlAC..U Лu> че 13~3,..д~шнс.<ят спорт

е Аостэ

ск~чно зан~­

менСАе за нас

?

/

:ДЭU,.АЭ CU U3MиC/IUM no-8o/lн<:~BЭU<tи 1 занимани~·

/ крао

на

еnСА3ода 47


Рисунки- 8ЕНЕ/Iин ВЪАКАнов

СЦЕНАРИЙ Аончо ЦончЕВ

0, НА

БАТJ<О


49


СлънцЕто JААЯ38АШЕ. БЕш!;. ВРЕМЕ сТААО·

ТО АА ПОЕМЕ КЪМ СЕАОТО.А НОВОРО,4ЕНИ~ ТЕ АРЕНЦА ОЩЕ НЕ моЖЕХАМ 8ЪРВЯТ.

Ви nРАВЯ СЕГА

?

МРАJ<ЪТ Г1А,4АШЕ БЪРЗо. ОТ

СЕАОТО НИХ.ОЙ НЕ И,А,ВАШЕ..

ИдВЕ,А,НЪ/1< откъм ПЕЩЕРАТА СЕ ЧУХА ТЕЖКИ СТЪП}<И . ••

50


Kli-XIII Тд Т/JВд с БдЛОНЬТ

Нд ЛЮБНд И ПУХ. ТОЗИ ПЬ Т НЯМ/1

\

Ali

ДОЛУСНд Дд НИ СЕ

ИЭЛ//Ъ3}(11Т

ТОВ/1 5Е3ХРдЙ

НО ЛРЕСЛЕДап,. г.

113 CMЯTII M ДR ЛРОДЪЛ­ >Iiд ЛОЛЕТд С ИНДИВИД УдЛНИ СРЕДСТВ/1. HIIДRBfiM Сс, Че Нс

СТЕ ЗRбРНВИЛИ f111РRШ УТд СИ.


ЧУД/1 СЕ , ДдЛИ :ЛЕД НдШСТО ПРИЭЕМ/181/НЕ ОСГРОВЬТ СИ ОСТ/181/ НЕОбИТI/сМ

ПУХ, ИМI/МЕ НЪСМЕТ С ТОВ!/ МЙСНО НЬТЧЕ. Ще СИ ЪJ(НЕМ ДОбРЕ И ЩЕ CbUEPEM СИЛИ З/1 ОТЛИТRН!

or

ВЬВ 8СЕНИ СЛУЧГIЙ ТЕЗИ ПPII8ИJll1 Cl/ ДОСТ// Нсi/СНИ. ,-----~

НRШИТЕ

ПРИЯТЕЛИ )lEЦI/TI/.

."....,_ ,

НЕ СЬМ HIIП YCHRЛ НОВО МЯСТО бЕЗ Дд ГО PI/3ГJ1EДI//t1.

YЖIICHO СЬ/11 ЛЮбОПИТЕН ! ТИ

ЗНI/ЕШ ЛИ , ЧЕ ПО ПРRВИЛО HE06ИMjfTE ОСТРОВИ Cll ЛЬfНИ _ с ___ _ ТIIИНСТВЕНИ HliXOДifИ.

1/ CErf// ЛРОЧУТИRТ бОб lll'tYЛI/ТII ЩЕ 31/ПII ли Един ХУбRВ оrън.

бОб, ИЭПРдти Т.JЗИ rлmда

бРо111БдР

311 ДЪРВR !

ТRHR ! ТИ СИ НfiШИЯТ СУХО ЗЕМЕ Н ХОЛЕГд- ЛI/НО/'1ИЯГ НОН

Е , 1/З СЪ1'7 ПО-ЛIIНОМ

от ти.'


о, гоелодин ндИ -ыиrrJРодни, НRЙ-СМЕЛН И

НRй -нмсиви ПИРRТЕ,

ПОЩflДЕТЕ МЕ !!!

милост!

милост!

спохоино ! дg съм СТifРИЯТ ком БЕН ПЛЪХ UBИII ! J<Or/ITO "1./ЕРНдТд оЪЧ8д ',7ОТЪН11, flS И МОИТЕ CPOДIIU· ЦИ, l<liKTO СИ 11У с РЕДЪТ, СКОЧИХМЕ ОТ бОРДR. НО МДОСТТR НИ бЕ КРАТ·

Hli. ИЗГЛRДНЕЛИТЕ ЛИРЯТИ

НИ ПОДГОНИХfl И СКОРО ВСИЧ!<И ПОПдД­ НдХд 8 НСНilСИТНИТс ИМ ТЬРбУСИ.

НИЕ С МОЯ ПРИЯТЕЛ ЧИ-ЧИ tД811 СЕ СЛдСИХМЕ С ОТХRПАНИ

113 ниноrд нс с ъм имдл OllRШHд, Зf/ЩОТО НЕ СЪМ HIJI<дllb8 т-рю.'1ЕН !ZЛЪХ,

11

5ЛifГOPOДfJ< ХRМСТЕР И

ПЬТУВдп ПО МОРЕ Эд

УД08ОЛСТ8ИЕ !


о

54


lfXO НЕ nonьл­

iiR

КРЪСГОСЛОВИ­

Ц!frll, този топ ННТО HjfЩ() Дд ГРЪМН~.

-?--.::....~

0Т86СН0." 1..К()!'д5!Н .Jf16ШIЛ РОб fTN·8 !1.(/JP. MtfГOMДJ;H· Vf Cif.4 THTЛII. /i. ЛEHIIPCТBO. 5. оrдРЬЛВRН~ Hll /'fQPCifii TR 80,/111 ОТ 6PHII. 6./'fPPCIIИ 5О{. 1. .ЛEТRШIIlfHHИR. l.ll/JtTPIIЛИHCI(/1 ЛТНЦ/1. 9.11Mfi/O Ц8fТЕ. fO. Ч()8ЕН, 0ТfЛЕЖДдШ ГРОJДЕ. : llH!Дl.ЛИ/'t,, ~. Х'РЛНЯ СЕ. f3 . lfНЛEГCiflf бОГ. 80Д(}Р118НО: t PO/'tiiH ОТ JКУЛ 8ЕРН. 2. СИКНИЕ O!(OJIO СЛЪНUЕТО НЛУН//Т/1. 3. PH611Pfi(H В.МНН/1. Ч.(lfЬ/l(ЩfHifИ К/1/'fЪНИ. J . ИЗSQД ОГ 6/КНR. 6. Н11ЛРЕЧНО ,4bl80 Нд Hlfi(T/1. ?. ЧУIJ(Г80 $11 C/'tE/1/IfOTQ. S.ГPIIД 8Ъ8 ФРifНЦИА. ff.KPIICHIИ МСГЕнlfЯ. f2. ОГ.ЛН'IЕН ЛНЛОТ. .--- - - - 4

.

.

.5S t• .....,·2'#• •• ..,. .L"'.. . ... . 1~

!1 ••

,..

4

..... .... •.,

111\

l:>

".

• 1'1

• 15

• 9

'f1

8 10

8

н

'1J -n•


5(>


••• •• •

••

••

..

"

• •• •

.,

• • •

• • •

1

••

• •

ДАЖИ89 бАРТОЛОМ ДРОnс.

57


~А.6;4 nP~AIVJeни67o nYS/JИk~~ МЪАVААИВО НАПУ('~ ./.{ИР~А. • •


КА17ИТАН IJAPТOI'OМEO

АР011С и НЕГОВИТЕ

ТИГРИ.'!!

агА ЩЕ в~иJ/1 ти ..

! 59


• • • ' .. •

.

•• • •

•.

60

. . .•••••

.


61


КОНКУРС "БFJIИJIT ГЪЛЪБ"

ИВО ГЕОРГИЕВ КЮМЮРДЖИЕВ,

СОН Я ДИМИТРОВА МЪСЕВА,

9

9

г., Плевен

г. , Плевен

НАГРАДЕНИ РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ


ЕВА ЙОСИФОВА ДАВИДОВА, 13 г., Софи11

СОФИЯ ИВАНОВА СТАМБОЛИЕВА, 13 r., София


v

..ДЪГА" -

ПОРЕдИЦА ЗЛ ДЕЦА И IOIIOIIJИ. ДЪР"'..КЛRНО ИЗДАТЕЛСТВО .СЕПТЕМ ВРИ " ГЛ А ВЕН РЕдАКТОР СТЕФАН НИКОЛОВ. ЗАВЕЖдАЩ РЕдАКЦИЯ МАРГАРИТА М ()М Ч ИЛОВА ХУДОЖЕСТВЕН I'ЕдЛКТОР 11 ОФОРМЛЕIIИЕ ГЕОРГИ ГАДЕЛЕВ. ТЕХНИ Ч ЕСКИ РЕдАКТО Р ИРИ НА АБАдЖИЕВА. КОРЕКТОР ЕКАТЕРИНА

ТИРАЖ

150000

ФОРМАТ

70/ 100 8

ПЕЧАТНИ

КОЛИ

8

АдРЕС

IIЛ РЕдАКЦИЯТА : УЛ. _811. ПОПТОМОВ· код

10

1095582 6008- ll-83

56.

РОГАЧ ЕВА.

ТЕЛЕФОН : 8().{)6· 56. ЦЕНА 1.80 Л В. ДП .БАЛКАН " - СОФИЯ


ДЪГА 12