Issuu on Google+

>nОРЕдИЦА ЗА ПЕПА И ЮНОШИ

.

РАЗК4ЗИ В КАРТИНКИ

tJ ДИ "СЕПТЕМВРИ"


Мили приятели,

И този пьт нашата nоща до­ несе много писма от вас. Вие ни пи­

шете, че четете с интерес "ДЪГА", че очаквате с нетьрпение всеки след­ ващ брой. С някои от вашите пред­ ложения и препорьки сме се сьобра­ зили още в тази книжка, остана­

лите ще ни помагат в нашата бьде­ ща работа.

Особено ни зарадваха хубави­

те ви рисунки, част от които пуб­ ликуваме.

(

1. V

Иво П ЕТКОВ, клас, Со фия

2. Дамян димитРОВ. Vl клас, гр. То.tб) XJIН 3. Тонка VIJ

ГЕОРГИ ЕВА.

клас. Ст. Загора

4. Радосn1Н СЕРГ[ЕВ·

Vlll 5.

Даниел БАКЪРд)!(ИЕI

VII 4

5

клас. Варна

клас. София


CЦEJIA РИи -71 ЮБU.М

Р МАНО/108

ХV,4о-'КНИ~- ГЕОРГИ ШУМЕНОВ

.-.

АА

.:J T

,ffИBEE

l

СПАРТАК.

ТОЗИ

ЧАС ЗАПОЧВА НАШИ'i/1 ПО АОА I")"Ъ М

СВ0Бq4АТА ~

~ ~ НИКОЙ

С/1ЕА КАТО СПАРТАК РАЗБИ КОХОРТИТЕ J-IA

ПРЕТОРА ПVб/IИЙ 8А11ЕРИЙ,ВоОАVШЕВЕ'НИТЕ

:Оби ГО НАРЕКОМQИМПЕРАТОР -СТАРА

В ИМСКА ТИТ/IА ВА ВЪРХОВНА 11Ас т.

ВОЕННА

.

НЕ

ЗНАЕШЕ KOAJ-'fO А'ЪАоr И Т.0 УАЕН

ЩЕ б&,.А.Е ПЬТЯТ КЪМ

МНОГО

СВОБqА,АТА_,

KOI11f0

ХОРА ЩЕ ОСТАВУГТ КОСТИТЕ СИ ПО..

БОйНИТЕ ПО/IЕТА.

ТОВА ЗНАЕШЕ МОr'НЕ бИ

САМО СПАРТАК_, НО то~( Н>7МАШЕ ,A,PYr ИЗБОР.


НЯХО/IКОАНИ ПО -КЪСНО ВЪСТАНИЧЕСХА ТА

АРМИЯ ПОТЕГ/IИ НА СЕВЕР KЪ/Vl ?~КАТА п 1'\J,

.

към

Ц,И8А.1ПИЙСХА 14/JИ~ I

t АЕГИОНИТЕ

СЕ ПРИАВИIКВАХА

В ПZ:>/1ЕН БОЕН РЕ,А,./ СПАЗВАЙ-j ХИ ,4ИСЦИП/IИ1-1АТА НЕ ПG-3/JE ОТ ПРОЧУТИТЕ РИМ/1<;/НИ.


ПО ТОВА

ВРЕМЕ В~СТАНИЧЕСКАТА APMИ'ft?

МАКАР И РАЗНОП/IЕМЕНН~../ СЕ бЕШЕ

ПРЕВЪРНА/\А 8 СТРАШНА Cn/IA. - J

t (

v

')

t )

~ l :-~ ~~ ~.

_,.

/

<-'ПАРТАХ СЕ ЧVВСТВVВАШЕ АОСТАТеЧНО Cf'l/IEH И 5EWE' VBEPE~ ЧЕ ЩЕ' ,40ВЕ;А,Е

AE/IOTO СИ АО ПОБЕ,4ЕН

КРАЙ.

HOJ1MAWE ХОРА1 ,.J,ОРИ ИS'Mt~V НАй-бАИЗКИТЕ

М~ hОИТО НЕ ИСХАХА АА ГО РАЗБЕ"fАТ. ЗА ЖААО<:Т М~ЖАV T<;lX бt;/ХА KPИ}'IiC И Е!-IОМАИ~ ОПИТНИ Г11Мl1АТОРИ Jf ВОЕННОНАЧА/IНИU,И. ТЕ HACTOr;lBA ,)(А :ЗА ПОХОА КЪМ РИМ. ВЕЧНИ;lТ ГРМ ГИ ПРИ 1 IAмBAIJ/6 С БОГА/СТВАТА СИ_, А ОМРА~АТА ГИ

-

'ЗАС/1ЕПР'"8АШЕ.

НЕ

"....

ОАОБРS:ТSАМ

П11АНА мv.l

СПАРТАК

ТР~бВАШЕ ,4А

HJ1

ПОВЦЕ КЪМ РИМ

ИАЗМИС,/1~

ТАКА, ХРИКС . МОИТЕ

ХОРА

ИС;.(АТ АА

. си

отмъсrят


('r/APTAX

ЗА110 В~,А,АЙ ЗА ПОХ(),4 КЪМ РИМ ·

;i' --т Е-

-.:~ .... )'1·

'. " • ...."' •' """·'\'Е:.. •,...,•

:1.t'

(.·

'··

НЕ;А,А/IЕЧЕ ОТ Пt1AfiИfiATA

ГAPrAJ.IJ КРИКСИЕНОМА Й

НАЧЕ/10 НА /(ИАSО"',4-И

,.4&AAECEr

,

,_. О Т ГЛАВ rA.;t~ CE0r:4E'1И-t'A

'

•.

' .. ) '

·.

/

ТЕ ЩЕ 9АГИIIАТ. 1

Оf>ЦИ,1..

ГЕАИЙ

('ШЕСТ 11 ЕГИОНА Е ПО ПЕГИТЕ. ИМ

СПА Р ..,.."' !fИТЕ СИАИ НА IГ1Г>. ТЕ СЕ H,.tJ4ЯEA X4AA / _, СЪ..БЕ:РАТ ОЩЕ' ХОРА ИАА

J

-~rtlt

r

УААРFГТ РИ/11.

-'

...........-:..,."; · ~ ..........

,,,,("""'t- •

Jl

/


1'

ХЕ РОА,4ИТЕ

,4А

IPЪot;ll

ЗА БОЙ /

.., 1

t

ТРЪБАЧИ - ВЕСТИIЕ!1И

7


--*""-

,

J//AAn, •

('

)

----

~--

НЕВИ~,А.АНО

_...:JY ) ,,,"", ,/ -~

..

~

И ДВЕТЕ СТРАНИ !ЗНАЕХА ЧЕ

БО9Т ЩЕ Бq4Е I-IA ЖИВОт'И

СМЪРТ, Ч'Е ТОЗИ ПЬТ МИ/10СТ н,;:~ МА АА ИNJA ЗА I-IИХОГО .

V ). \

С/1.;4 ХАТОСЕ РАЗПРАВИ С ГЕАИИ,

СПАРТА~<) ПО.ВЕАЕ ВОЙСУ.ИТЕ НА РОБИТЕ СРЕЩУ АРVГИ~ KOHCYI'I IIEHTY/1.

БИТКАТА БЕШЕ Jt{PATXA И КРЪВОПРОАИТНА.ЗААВА Ч'АСА РОбИТЕ ПОМЕТОХА РИМСХИТЕ А ЕГИОНИ И С ТhПКА Р\А СРЕ15Г>РНИТЕ Одi\И В hAI1TA.


ЗА ilfl~O/IKO

с цмици В?>С'ТАНИ~ЕСI'fИ ТЕ 11ЕГИОНИ

ПРЕ С~КОХА ИТА/IИЯИ СЕПО ~lfИХА НА РЕКАТА П.4А.

OrB~,A. НЕ~ СЕ И~ГАХА ЗAC17Et'lfEHИTC BZ>PJ<08E IIA А//Пh ТЕ. ТАМ БЕШЕ ЦИ:аА//ПИйСJ.?А ГА/IИ7/.

АНЕС ТРЯБВА АА ОБСЪ,А,ИМ

ПААНОВЕ ТЕ ~/11

'ЭАНАПРЕА·


РИМЕОЩЕ

C'l'f/16 н

ВИЕ С'ТЕ Е,4ИНQА,УШНИ В

ОМРА3АТА СУ17 А

Ttr?

ЗАСI\ЕПS?ВА.

8/I!E ИС~АТЕ ПАУIЧКА .

,406РЕ

ЩЕ ВЪРВИМ !'{ЪМ РИМ.

НЕ МО~А ,4А ВИ ИЗОС ТА B'il.

НО :JА nОмнЕТЕ - НИЕ ТРЪГВАМЕ

KZ>M rиSEIITA t!И/

~АНИЦИЙ Е

пРАВ . П ЪРВО

АА ИЗТРЪГНЕМ

ЗIIA ТНО ТО lf'<И/10 НА

PИ/Vf.

ВСИЧ~И АИКУ8АХА_, ОП~НЕНИЕ1'0 ОТ ,40СЕГАШНИТЕ ПРЕЧЕШЕ ,4А НАПРАВЯТ ТРЕ98А ПPEJ.J,EHXA НА СИАИТЕ

ТЕ НЕ

СЪЗНАВАХА7 ЧЕ ТРZ> ГВАТ СРЕЩУ НАЙ-МОrl}ЩАТА ИМПЕРИ9 НА

АJ.IТИЧНОСТТА ..._СРЕЩУ ВЕЧНИt;l РИМ.

...


Преслав

-

ловна сцена

СРЕДНОВЕКОВНИ РИСУНКИ ВЪРХУ КАМЪК Богата и самобитна е ютrата на б1.пгарското наро.ано изкуство, изп'W!Нена е с житейската мъдрост и творческИJI гениА на нашия народ.

Днес, заедно с вас, ше разrьрнем е.ана от многоброИните И страннии . Когато през

г. ученитен археолозите извършвали разкопки в старата

1899- 1900

българска столица Плиска, върху креnостките зидове, по стените на Ц'Ьрквитс н

сrрВдНТс, те открили забележителни паметннUJ{ на народ~~ото изобразително кзкуство

-

рисунки на хора н животни , битови, ловки, боАкн и ритуални сцен и.

По-КltСно, през

такнва рисунки били открити и в Преслав.

1939 r.,

Учените ОТtjасят появата им nм времсто на Първото българско царство &ek. Нарнчат rн ~графити " nоради начина на

8- 11

изработвансто им -рисуваше с

острието на копне, нож или стрела върху mадка каменна, костна

IVJ:H

керамична

поnрхност.

Рисунките представп различни страни н моменти от бнтв, обществекия живот и аоекиото

изкуство

на

сре.ановековната

б1.пrарска

д1оржава

нли

отразяват

коккрстно неторическо ~битие. По т.u може да се nроследи ВIШЪТ на облеклото, ВЪ()р1.жекнето, оръдията на труда. Сцените на оран, nрибиране на стадата, лов на !tИВн животни н др. са nодбрани неnосредствено от жнаота на низшите соuнаJТНн

CЛOCJte -

орач и, скотов1одцн, войници . В рисунките са в~отени мислите н

llрежнвяваннАта, духовк иАТ свят на обнкнове11ия човек. Сре.:rnовековниАТ худож­

нн~е сн служел с nрости 1Uразии средства. но имал добър усет за комnоз ициА и ди­ намкка.

nреобладават изображениАТа на чов еш.ки фигури и диви животни, конто об ита­ в8JDI нашите земи : елени, мечки, турове (.анви бикове), орли. Особеко разпростра· неt!И са рисунките с коне, свързаюt с бита на nраб'ЬЛГарнте и военното дело. О;крити са и рисунки на бойни кораби и ОJ)'Ьжия, символни и култови знаци.

Някои изобрвжеиИJI са съnроводени от обясннте11Ки надnиси. до днес рисунки върху камък са откр!fТИ в nовече от

50

сеsшща у нас. Разпро­

страненнето им по Ьълrарските земи е резултат на nо-стара nрвбьлrарскв t:ултур­ иа традиuия. която nродължила да се развива и обогатява и през Сре.ановековието. По ~Б'Wirapc:II'Н средНовековни рнсунхи-rрафкти" от Д. Овчаров ПоJ%брапв Св. Маигьрова

Креnостта Червен

-

изображения на ПТИilИ


БОРБА ЗА ТРОНА

В

НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТТА НА 705 ГОДИНА,

ЮВИГИ ХАН ТЕРВЕЛ СЕ ГОТВЕШЕ ЭА ПОХОД

КЪМ КОНСТАНТИНОПОЛ. П/\И С КА БЕШЕ

ПЪЛНА С ЮЙСКА.

сцЕНАРИй:

НО ПРЕДИ ПОТЕГЛЯНЕТО НА OCifiOEI-1 НИТЕ СИ/\И, КдКТО ПОВЕЛЯВАХА

бЪЛГдРСК ИТЕ ОбИЧАИ 1 ТРЯбВАШЕ ДА СЕ ПРИiiЕСЕ Ж-ЕРТВА НА ТАНГРА И ДА СЕ ~ЗНАЕ КАКВА Е ВОЛЯТА НА бОГА.

любОМИР стоИко в

ХУДОЖНИК~ ХРИСТО КЪРДЖ ИЛ08

;f<ЕРТВОПРИНОWЕНИЕТО ЩЕШЕ ДА СЕ

ВЪРШИ САМ

113,.

Ш:lбЛИЧНО, ПРЕД ХРАМА НА ТАНГРА.

ЕШПЮЛ, ПЪРВО.ЖРЕЦЪТ НА БЪЛГАРС

ПЛЕМЕ ЩЕШ Е ДА ГАДАЕ бОЖИЯТА ВОЛЯ . ХАН ТЕРВЕЛ ПЪК, КАТО ВОИН И ВЛАДЕТЕЛ, ТРЯБВАШЕ ДА НАНЕСЕ ЖЕРТВЕН ИЯ \JДАР.

ЗВЯРЪТ БЕШЕ ~МЪРП~ЕН ОТ ПЪР&ИЯ

СЕГА НАСТЪПИ НАЙ,.ВА~Н ИЯТ МИ Г ОТ ~ ЕРТЕЮ ...­

MAP-.L'IQБPA ПОЛИЧБА. НАВЯРНО

ПРИНОШЕНИЕТО, ПЪРе.О.ЖРЕЦЪТ ПРИ30f>А&А6АШЕ СЕ НКИТЕ. НА АВИТОХО/\ 1 НА ИРНИК, НА К!:IБРАТ

ПОбЕДА ОЧА~АШЕ бЪЛГАРС.КОТО

ОРЪЖИЕ.

И АСПАРУХ ДА ПОМОГНАТ НА НАЧИНАНИЕТО,

.3АМИСЛЕНО ОТ ТЕРВЕЛ . ТО~ ПРИ30~8АWЕ И ТАНГРА, МОЛЕШЕ ГО ДА ПРИЕ МЕ ~ЕРТ6АТА.

ЕААТ&; О Q:fiКИ НА CAA8H11 ftP~AI{И!

Y!IHTE З08А НА 'I.E,4ATA Clf. 'I!IИ ГtJ И ТИ ТАНГРА" П08Е11ИТЕАЮ НА М'ЬАНИИТЕ11 ЛРИЕМИ .ЖЕРТ8АТА И 8l1.3РА,4дАИ'/ ' С llOБEAA ЛАЕМЕТО 5/J/IГАРСКО

:-- ,-~


ЕТО ОТГОВОРА 1 ТАНГРА ПРНЕ .ЖЕРТВАТА. ПОБЕАА

OI{AKBA

5Ь/1ГАРСI<АТА РАТ. ТАММ

Е IIO/tЯTA НА

ТАНГРА.

СПОРЕД СТАРИТЕ БЪЛГдРСКИ ОбИЧАИ, ПРЕДИ ПО.ХОД

НАСТАНА

ВСЕОБЩО

6ЪОА~ШЕ6ЛЕ НИЕ . ПЛОЩА

АЪТ СЯКАШ .3А6РЯ.

ХАНЪТ ТРЯбВАШЕ ДА НАПРЪСКА С ВЪЛЧА КРЪВ

БРАННИЦИТЕ СИ, ЗА АА БЪААТ СМЕЛИ И ХРАБРИ 8

ПО HAJ-1 ... КРАТКJ.1Я ПЪТ1 .,UI~C•IA,...

ТА СЛИЗАШЕ ВСЕ ПО

НА ЮГ,

ПРИДЪРЖАЙКJ.1 СЕ 8 АВИ-*ЕНИЕ ТО · СИ

ДВЕ СЕДМИЦИ

ПО."..КЪСНО 1 ЧЕЛНИТЕ

РА3ЕЗДИ НА бЪЛГАРСКАТА КОННИЦА

НАбЛИ.жА6АХА КОНСТАНТИНОПОЛ •

МИЗО ДО МОРЕТО.

ЕТО, ТО8А Е

1\ \\

f/E/ITA НА

1\

ЖИ80ТА MИ­ i<ONCTAHTИHOnOif.

И ТЯ BE'IE Е ТА-"4

5//ИЗ!<А ЗА

ТЕБ,

ИМПЕРАТОРЕ

ПОЯВАТА ИМ ИЗНЕНАДА ГРАДСМТА КОЯТО ЕДВА 6 ПОСЛЕДНИЯ МИГ !:1СПЯ ДА РИ ВРАТИТЕ И ДА ВДИГНЕ ПОДВИ-*'НИЯ МОСТ •

СЛЕД ЕДИН

ЧАС, СЯКАШ ЦЕЛИЯТ

ГРАД СЕ ИЗСИПА НА КРЕПОСТН СТ ЕНИ. ВСИЧКИ НАПИРАХА, ИСКА,.

ХА ДА

6ИДЯТ МИЗИТЕ

ТАМ

РОМЕИТЕ НАРИЧАХА БЪЛfАРИТЕ 110

ОНОВА &РЕМЕ. СРЕД ТЪЛПАТА

БЯХА

ЕЛ Е МАГ, МЕКСОС И МРДАН.

АААИ ИАШЕРАТО, РЬТЕС ЧЕАНИТЕ

ОТРЯАИ ?


ЗА

КРАТКО ВРЕМЕ &ЪЛГАРСКАТА

кон,.­

НИЦА ОБХВАНА ПО СУША КОНСТАНТИ,­

НОПОЛ ОТ 3МТНИ.Я РОГ ДО БОСФОРА . ВСИЧКИ

ПЪТ\1\ЩА 1 ВОДЕЩИ

КЪМ

АДРИ ,

Анопол, Филиnополи с, сили м вРи.я И ТЕС-АЛОНИКИ

ТОВА

БЕШЕ

УГОВОРЕНИЯТ SНА К..

С НЕГО СЕ дАВАШЕ НА 3дГОtЮ РНИ ЦЮ"f ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ

НИАН

Е

ИМПЕРАТОР юети

...

nРИСТИ ГНАЛ И ЧЕ НА СЛЕД ,

ВАЩИЯ ДЕН ЩЕ nРОНИКНЕ 8 СТОЛ\IЩАТА.

бЯХА О ТРЯ3АНИ,

BEttE

НЕ

МЕ Е СТРАХ от нищо.

СЕГА ИМПЕРАТОРЪТ

8

ТРЯ58А АА СЕ ЛРОr

1-tA

ГРААА НЕЗА6Е/IЯЗАНО,

Moi<HE 8

А3 nОЕМАМ trн.Nt' 4А ГО АО8Е,4А. ИМАМ

ОТАИ'IЕН 11МН. OUfE ТАЗИ НОЩ ЩЕ СЕ ПРёХВЪРАЯ ОТТАТЪК.

УТРЕ НИ ОЧАКВАЙТЕ.

НАЙ ,... НАПРЕД ТРЯбвАWЕ AJ\

О б Е 3~РЕДИ ПА3АЧА. С-ЕГА 8С.ИЧ IСО 3А5ИС.Е ШЕ О~ ~ЕГО6АТА ЛОВIФСТ, СИЛА И РЕШИТЕЛ ..r но с т.

~~~fJI!#==i

nомнощ

EЛ E I'vWC E

n ромьк · ·

НА кРЕПОСТНАТА С Т Е НА. гн::..._,..

ЛЕЧ ОТ ВЛА;>..Е РН \1\ТЕ . П О ТОВА ВРЕ ' МЕ С ТРМАТА бЕШЕ РА.3РЕДЕНд И В ЕЧЕ hE ОСО бЕНО БДИТЕМд.


С НЯКОЛКО ~ДАРА ТОЙ ПОВАЛИ ЕЛ ЕМ.о\Г 3А ПА3И ПРИСЪСТ6ИЕ

~д А~ ХА. ТОЙ ИСКАШЕ ДА

ОСiдНЕ ЖИ~.

<РАКЛАТА

б

РЪI<АТА МУ НЕОЧАКВАНО

СЕ nРЕВЪРНА

6

ЕДИНИЯ ОТ НАПАДАТЕЛИТЕ,

СТРАШНО О~ИЕ,

----·

х.оИrо и АА си, ПРЕААЙ СЕ{

бЕШЕ &РЕМЕ ДА НАП~СнЕ

CTEt1ATA. I<.ЪМ НЕГО ТИ'i.дХА ДЕСЕТИНА МЪЖЕ.

ЧПВЪРi ЧАС. ПО.,. t<.ЪСНО1 ЕI\Е МА Г ВЕЧЕ ДАВАШЕ С. 6 ЕДЕ НИ~ НА МН

ТЕРВЕЛ И НА ЮСП1НИАН 3А ПОЛО"" ЖЕНИЕТО В ГРАДА.

~{~

\


НОЩ ТОЙ бЕШЕ ГОТОВ Дд Д(..JDJ-fA(,Qt'fHj

И бЪАЕТЕ ПРЕАfJАЗАИ8И. ОСНОВНАТА СИАА АА VAI</4 8 ГОТОВНОСТ ЛРЕ,4 ВМ ". XEPIICMTA ВРАТА. ЩЕ

8АЕ3НЕМ 8 ГРААА САМО,

АКО АЕЙСТВJIЯТА НЕ СЕ

РАЗВИЯТ 5ААГОЛРНЯТН0 ЗА ТЕ6 ИМЛ~РАТОРЕ#

,

ювиrи ХАНЕ ..

ВЯРВАМ, 'fE !ITPE ЩЕ ТЕ ПОСРЕЩНЕ EAИII ЗАI<ОНЕН 8АСИАЕ8С. И ТИ

ЩЕ РАЗбЕРЕШ НЕГОВАТА б.IIАГОААРНОСТ.

AЯBO.IICM

.

ТЬMIIИIIA. АОРИ А !IIIA НЯМА ТАЗИ

НОЩ. КЪАЕ СМЕ?

И~КАЧВАНЕТО

IIE!IAOбEH Е ТОЗИ nът

.ЗА ЕАИН 8АСИАСВС.. .

НА ВИСОКИЯ

. Д&АЙСЕТ

МЕТРА АК6АДУК.Т ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО,

СЛЕА ДЕСЕТГОДИШНО ИЗГНАНИЕ, ЮСТИНИАН

НА КОНСТАНТИН

11,

СИН

C..ТAIIETEp

ПОГОНАТ, ВЛИЗАШЕ ОТНОВО

В СТОЛИЦАТА НА

6И3АНТИЯ, ТОЗИ ПЪТ бЕЗ

ПОЧЕСТИ, МОКЪР, ПРЕМРЪ3НАЛ, НО ГОТОВ АА С Е бОРИ НА .ЖИIЮТ

1-1 СМЪРТ •

,

СТАНЕТе ЛРИЯТЕ/IИ

мои! СЕГА

НЕ Е ВРЕМЕ

.3А ЦЕРЕ " 4-IVIIИИ·


ОЩЕ

П~К, НА

СТЕ НАТА,

ЮСТИНИАН ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯ

ИМП ЕРАТОРСКИ С.Ъ6ЕТ, МЕТЕ" ~ЪТ бЕШЕ ПОДГОТВЕН ГР~' ливо,

СЪГЛАСНО

ПЛАНА

ПРИ30РИ

ГОЛЯМАТА

"' НАПРЕД НАПАДНАХА СКАТА ВРАТА. 06МДЯВАН ЕТО Й

КАМБАНА НА ,СВЕТА СОФИЯ" ДАДЕ

СИГНАЛ ЗА НАЧАЛОТО НА МЕ.ТЕ;.,:А ,

бЕШЕ ОТ .:1'И3НЕНО 3~АЧЕНИЕ 3А

СЪ3АК/\ЯТНИЦИТЕ АТАКУ8д.>.А ОПРЕДЕ ,...

~СПЕХА НА МЕТЕ/КА. РЪЛГАРСКАТА

ЛEiivtTE МЕС.ТА·

К.ОН14ИЦА ЩЕШЕ ДА МИНЕ ОТТУК В CЛYЧAIII НА

~ СЪЩОТО ~РЕМЕ ЮСТИ~МАН АТА"-.1:16АШЕ ДВОРЕЦА 8/\АХЕ РНА·

СЛ~

НА

1

НО

УПОРИТА

СЪ11РОТИ6А, ГВАРДЕЙЦИТЕ, О.ХРАНЯВАЩИ ДВОРЕЦА НА PO MEVJCKИTE 6АС.W\ЕВСИ бЯХА

Сб ЪАВАШЕ, САМО НЯКОЛКО КРАЧКИ го ДЕЛЯХА от

ТРОНА, ДО I<.DЙTO БЕШЕ СЕ

ДОМОГВАЛ

ЦЯЛО ДЕСЕТИЛЕ ,..

ТИЕ, ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА

ГОРЕСТ

ЖЕНИЯ И МЪКИ,

~

6ЕЧЕ НИКО~ НЕ БЕШЕ 6 СЪСТО)f"" НИЕ ДА СПРЕ И3ПАДНМИЯ 6

И ТАКА 1 ПРЕЗ ПРОЛЕПА 1-'д

J-IИAH

IVШ-1

IV..

ТРЕСКАВА ВЪЗб!:fДА ЮСТИНИАН, ТРОНЪТ ВМСТНО ГО ПРИбЛИЧАШЕ,

ПРЕГА3ЕНИ.

НАЙ ~СЕТНЕ Mt:LfTATA МУ СЕ

мост от

11,

705

ГОДИНА

С ПОМ()ЩV\ НА ТЕРf>ЕЛ И бЪЛГ.

,

~СПЯ ДА ~ЪРН Е SIWТТдСИ ндА ИМПЕРИЯТА, ВИ ,..

ДЯЛА 5/\ЕСТЯ ЩИ 6ИСОТИ , ИЗПИТАЛА ГQА,И~И ГIАДЕНJ.1Е И

C.M!:lT,


3 1.

Паметни!<

tt.a

И_ваи Козарев,

с. Добрннище Cкyлrrrop : нар. худ. nроф. Величко ~ннеков Архитект: заел. арх.

Иван Николов

2.

Памети нк Нlа Митко Палаузов,

Габрово

Скулптори: Иван Петров и Павлина Рома.нска Архитект: Цанко ХаджнстоRчеа

3.

Паметник на тримата

ремсисти. Хасково Скулптор: Димиnр Aпei'Citeo

Архитект: Карл Канлулков

4.

Монумент на свободата.

Плевен Скулптор : з. х.. ДимНТ'Ьр Боl\ков Арх11тект : Атанас Атанасов

5. Паметинк на загиналите а борбата против фащизма и капитализма, Видин

Скулптори: Христо Симеонов, Методи И зм ирлиев и И ван Петров Архитект : заел. арх.

Иван Татаров

6.

Мемориал

••Балова

щума",

Михайловград Скушттор: Димнnр Димов

АрхlfТект : А11ександьр Лавлов

7.

Памст11и.к на Съветската

армия, Пsrовднв

Сr.:улптори : Васил Радославов, Александър Зан.ков,

Георп1 Коцев и Иван То11алов Архитекти: Борис Марков. ПСТ'Ьр Цветков ~1 Асен Маран.гозов

4

5


ГАЛЕРИЯ

ВРЕМЕ И ПАМЕТ Изсечени в камък, изляти от бронз, те живеят в nаметта на на­

Памет и време. Отминаваме мълчеllО(ом. И в тая мэmута мъпч а ­

рода. Те са в nаметта и времето. извор са на nатриотизъм и

ние е сбрана нашата nризнателност, nредаността ни, сбрано ~

кристално родолюбие, nътя са на героизм11 и свобода ...

преклонението. В тия nаметници носим своята вяра, вярата на

Минаваме

край

тях,

оставяме

цвете

и

носим

nримера

и

бащите, "че утре животът ще бъде по-хубав от nесен, nо-хубав от

nодражанието на бащите и дедите, конто са ни предали своя свят

nролетен ден" ...

завет в гранитния nоглед, в десницата, стиснала карабината, в

Срещам ви сега и 1.-олен ич а върху своя бащина земя.

застиналия вик: .,Смърт ка фаш изма, свобода на народа!" ..:

... Пътува

лятото. И nак в сеnтември

И задъхан в нея се обричам да вървя

разтварям календар червен.

Полита nесента " Шумете, дебри ..."

под ваште знамена.

Чувам гдасовете ви и търся

И nлисва шеnа слънце в мек.

в

преклонението

Лътува лятото. Налира песен

порив

в избухнал сnомен съкровен.

вдъхновен ,

да намеря свое име на д'ЬЛГа си

И дните от победно шествие

в похода към утрешния ден

... Ако

се връщат в празничния ден.

в

една

скромна

галерия,

която

... условно

е

наречена

Памет и време. В камъка е завещана обичта, в камъка днес ние

.,Свобода" , СЛQ)КИМ и няколко щрихи от оная истинска галерия с

търсим огнената диря на безсмъртието. И я намираме като

голямото име С вобода и с голямото име Родолюбие, то е защото

синовен дълг, като цвят от знамето, nод което върви нашият

искаме да прибавим в

nи о нерски

времето, което признателно и с благодарност отnравя поглед в

строй, комсомолският строй, колоната на бащите

ни ...

... Идват

годишнини. Дни юбилейни. А все същите сте до

е~нн.

Вашите nушки сега са в музея. Ние пред тях мЪЛ'lаливо стоим. Идsат годи шнини. Знаме се люшва. Ние ще викнем:

nантеона на безсмъртието и дъх от

миналия ден, в ге.роиката... на българс ката история .

И в своя час по родолюбие ако всичко това сме сторили чрез

няколко еnизода от революцията на българина . оставена върху матното и в камъка, то ще е най-трайния израз на нашата nамет.

,.Бащи, поведете ни!"

Ала залазим ли тук ваште nушки, ще са nо-горди от нас синовете ни !

ЛОЗА Н ТАКЕ В


Как изразходваме ние, nовече от четиримилиардното

население на Земя;а, nола­

гашия ни се кислород? Разточ ~tтел но. Годишно .лроп иляваме

~нелород, който е достаТъ­ чен за живота на

-- -

47

милиарда жители на

...

nланетата

Ако м ислено намалим нашата

на

манета до р азмера

nорток ал, тогава атмос ­

ферата няма да nревишава

дебе.л:ината на цигарена хартия. Ето защо леко­ м и сленото унищожаване на тази драго ценна

обвив ка е крайно опас­ но за жив ота.

Кой замърсява въздуха? Преди всичко nромишлеността. По мнението на учените кислородът. кой· то дишаме, еже­ гошю намалява

С ОКОЛО ( 0 МИЛИ ·

арда тона. Оnасен ли е

лосоченият

дефицит? Засега

не, а в бъдеще!? ...

Какво nредставлява а1:мосфера та'?

78.9%

азот.

0.9JОь аргон. .'l вуокис

11

20.95% кис.лерод. 0.03% въглероден

малко други nримеси.

За раз.1ика от другите съставн11

части

ко~ичеството

на възд уха.

на вод ните

nap~1 в нея .е нелостоянно от нула

до

-

четири

Alll!epiuc iiilt:Ки учени са изчис­

r1роцента.

лили, че nром ишлеността на Съе­ динен ите амер и кански

щати из пол-

зува много nовече кислород, отколкото може да възстано ви рас­

тителността ка страната. Ще настъпи ли там кисло­

роден глад? Добре, че атмосферата не призна­ държав ни грани ци

• Колко тежи атмосферата? З а да си я nредставим в тоно· ве, най-наnред трябва да изn и шем една nетица. а след нея

летнадесет

нули. Всеки земен

500100

жител днес лага с

два

разnо­

мил и о н а

тон а въздух, от

които

400

хиляди

то на ки слород.

Установе­ но

е.

че

на

десет години

всеки коли­

чеството на вред- · ните които

вещества, замърсяват

атмосферата, удвоява.

се

.


километра, изразходва

Само индустриите на Съединените

толкова кислород, колхото" е необходим на един човек за цяла

америКански щати и на Федерална ре­

година. А по Земята .сега се движат около

публиха Германия из~ърлят във въз­

AIПOMQQ!ifЛ1 за да измине

900

300

милиова

духа толкова сажди, прах

r;~оторни превозни средства.

и

пепел годиш но, колкото да

се натоварят

80

хиляли

товарни железопътни вагона

.

В Лос Анжелос, Токио. Париж, Кайро и в десеткн други градове се дв ижат милиони автомобили.

Замърсената ..-атмосфера лес н о

може

да

се

почисти

като

Те всекидневно изхвърлят във въздуха хиляди и хиляди

къснато

тонове въглероден двуок ис. окнси на азота и на въгле­

ч овечеството

рода. Девет десети от смога (отровен обhак).

неразумно ги уни щожава. Само в Аф­

постоянно

виси

над

тези

който

градове, е образуван от

изгорелите газове на моторните превозни средства.

се

увел ичават Вlместо

ла

гор ите, ги

рика ГОДИlШЮ Се ИЗСИ'IаТ

з имата.

има

1J0

ти те

са

зимния

-

Все пак опасно ли е замЪреяването на

най-замърсен

въздуха? Да. Въглеродният двуокис има евонет­

анкарски

вото да образува прозрачен филтър в атмос­

Анкара. Експер­

ферата, който задържа излъчванията , идващи

дишаш

от Земята. Образуването на такъв

въз.аух е равно на

филтър може ла стане причина

установили,

изпушването на

ХИЛЯДН КВ

километра вековни гори.

въздух в света? Това е столкиата на съседна Турция

но

увел ичава,

Знаете ли кoii град, особено

nрез

най ­

непре ­

че

ден на

да

няколко

ку­

за парниково

тии цигари без филтър.

планетата,

прегряване на

което ще стопи

ледовете на полюсите и ще препизвика ун и щожителни

нения на

нава л ­

най -плодородните край­

брежни земи .

П рахът пък способству­ ва

за

Днес

образуването

31 %

на

облаци.

от земната повърхност

е покрита с облаци. Ако облач­

Много кислород укищожават и съвремен­

ните самолети. Въздушен лайнер, i<Ойто прелита

от Париж до Н ю Йорк, ., изгаря"

35

ността се увеличи до тъмнината

ще

36%,

понижн

тогава

т~мпера­

турата на nланетата с ч етири гра­ дуса

и

ще

настъп и

ледников

риод.

тона

кислород.

Ет-<> защо ние трябва да пазим въздуха. този неоце­ ним дар на

природата.


1.

худоЖниК-

n .Сiд~имирrе

С.U,'ЕНА'РИЙ- 0.\<А'ёАН.ДЖИЕ:В f>EЧf. с~ СР&РАХд 'Т"ОЧНО 3А ~).ИН -rол~м

'бАЛQН' И ~).И И ощ~ по-rолям СЛА)\.ОЛ~.Д !

Кдкt>О ~ И~f>XO;iИNtC НА ~_АНА 1"ЪСе~и.u,д, ?JА).д

~Ъ~ ЩАСТЛИВА? ~

~~


х,ох 7 ОХ ... НЕ МЕ

,АЪРГТАЙ!

Щ~ ЗА.ПJ)ИАИ<(АМ

НА )f(ИJ)Аф /

ТАКА! Отrrtсковия

~.,., Мt:ХАНИ>3'ЬМ К"бМ 1\сТ'лаrо ЩЕ во.АИ ТА?>И 13~'64ИU,А

\ , 1/ /

СиРУрно ТАЗИ нощ 1"'/l ynи ЩЕ НАпрАВИ НО8 оrтит ЗА КРАЖБА . Тр .АА С3М

f?OT08.


КОТ'АТО ИМ€.3Е О'Г '"'"""'~Y'I" ..................

/CI1~_AВA J

25


МАМА М\;\ В3Е ПОНЕЖЕ

ШАПI<АТА ,

СА1Ю с НЕЯ <.ЪМ

(Е У.НИМАВМ

, НЕ

СЪМ (И

УЧЕЛ УРОЦИТЕ И НЕ СЪМ ПОМАГМ КЬЩИ ...

r>

~Е моrд! J.МмА

И3 П РАТИ ШАПКАТА АО АФРИКА ПРИ ТАТКО.

То~ Е СТРОИТЕЛ ТАМ.

~ЕМИ Я CNIO 3А МАЛКО/ 3АЩОТО ~Ио Е~ ЛАПУ\ТЕ НА ЛИСАН~


1 •

МИЛА UIАПЧИ ЦЕ.! iЪКМО

HAQPEME

СЕ ~РЬЩАШ I НО "ЬАЩО И

ПО МЕН&?


НО, ПУХ , rЕЗИ ТОРбИ НЕ

Cfl

НЛПЪЛНЕНИ С

БRЛЛСr. 8 TIJX НОСЯ бУРХIIНЧЕТАТА !У/ОИТЕ

ПРИЯТЕЛИ , ОбИТRТЕЛИТЕ

С МЕД

311

Hll СЕВЕРНИЯ

ПОЛЮС. МИСЛЯ, ЧЕ ДОРИ Дд ПIIДНЕМ ЩЕ ПРЕНАММЕ МНОГО ПРИ//ТНО СРЕД ЛЕДЕНИТЕ ПРОСТОРИ .

МИЛf/

ЛЮБКЕ,

crPYBfl МИ СЕ,

:tE НIIШИ 11 Т БIIЛОН ПIIДА !l Hr TPR5811 ЛИ ��f/ ИЭХВЪРЛИН

ТОРБИТЕ С БfiЛRCТfl?

с

~

~


ОТГОВОРИ ОГ БРОЙ

9

._"..

...,

. ---- =::"~ 1

••

~

::-

.--. -•

_.

----

1. EДIIIIIHHf Cll ПЛifrHOXUДifHn "(/ 8 И .11'.5 ; 2.ДPEKif f' 1- HIIIКEHIITII, ДPEXIIJ~2- Hll ГОТ811Ч11; ДPEJIII J'З -lrlf ХдУ601i,ДРЕХ11./'Ч ~ Hll СГIIРШИ· >iЯiii,ДP€Jtii.IJI5 ~нд P>ЩIIP/1, дРiХд k16·111/ HI{ДHIIH(ЦII; Э.КОАО ЩЕ до ~ Сf'ИГНЕ ОСГРО811 С ПIIЛI'JдTI/ f/0 KIIHII/1 fl-1; i(.fl()ACЪ r, ЛР!J НОН ТО ШЕ UAПKII Т/1 HOiiO Е. 1"1 , .1. Н11 PII(YHHII~If Е tf306PIIJEI(R РИ61/ 1'/EI{,KIIПIIдliЩII

nOPI/6'1!1() ':ЛЮБIIН";Ь. flИii Е 8 ;.~POHRTII нf; П11.1M~TII; '1.811ЖЕГО, J(()Ef() 3ГИ811 ДО /'IOГOPH<fцl/ fll Е f-1· 8. ""EJ1YЭIITII.J4( Е IJJEЛII OTPOIIHI(/1 Шllfl 'fll /'IOPtXII Tll HOГHII .r< Ч, ~11ГОПЬД11 )•1 Е ГPR6HIVI ТРИОН" Hlt Plfollfll ТРИ'" .Р~З. PИ61/TII TP>f"lf .t'i~ С! ! SbOPlJЖИЛR С Щf.#fl!(HTE >t:;~;""~~~ .,:;;-"11 .IЧ! 8#.'111 ПIIРЛИ8ИТЕ ПИП/1/111 Hll nv~"тQ ,'1/H bi .ft~5 б ЗдМЕгМЛ щиnпи:t СН С ПИПRЛIITII 1-fR 0НJ'Ofll1Llll 9. "JЛftHII"II Pd6R .цЕ 111/ГЬ.ЛТд I'IOI'CHИA ЛОS!Ц nчt<.

одИ б/160 д/1 Н! Мс СРЕЩНЕ MEЧJStf 1

//нО ОГhРИЯ бЕЭОЛ11СНИR ЛЬТ н Ь/11 ' ПОЛЮС//, бЬРЭО ЩЕ ПРИСГИ(Нд TIIM и IJ(E HIIПPI/BЯ ЗIIC11Д!i. H!i8/IPHO ТОЭИ ПЬТ ЛЮбНfl НОСИ МНОГО бУРНАНЧЕТ/1 С /11СДЕЦ О , НIIM ЩЕ СИ .хдПНI/... · .

., t


НЕJУЧН()фгНгтс!lХНiа ГXJPJJCm Q7J C8eГТXJCIJ88 О?а8Че8

XYQO>I<IOK ""- cmaюtrXJPOВ

Наб11изо tn(.,fнaвa

УРаrэн! Тряб8Э Аа С/1езеm C~8cem наско до рекс.rте

от аава.'

7j:>евожа се зэ/lеота .' 7Я е 1-18 паатото

с ед.нэ танкетка­

вс~дехо,д.


Ш,t: оправя nовредата '8 moяr& С7z:Jнqия ц по-Б~Wо

or-r.Yк /

биоаэтотат 7Т"бр8и / Оrворц

/

Биоаtт::>та-т; :Jащо не оrеаряси?

Какво

е стаиало ?

Cl сеrд сом n/Jeн­ нuJ<. на поо3рканспе

астронавта?

Ще Ри заставя да те п~с11ат

.'

ще се твхна


Значи ТУК наистина се по..яв.явэr

nроро~ески эи,дения _1 една -танкеткд t?or~нa 5 оТ?нено ез еро .1


• Аз 'ВС{..t!ЯХ как н.якоd ще заrине / Но коd? lЗt;днаТ'а тряБl3а да

натеря сх::та иали-те /

3ная.

Mo/J~ere заееРа /

Щес/lезем ..!3е.днаrа

~~

:3ю'lи rовэ е танкет­ !<ата, коя-тv вц_дя х

да лотова в оrJ.~еното езеро!

й/Jес./та ще ЗВРинеJ

"да я тврсим

/

С/8ар ОС7<913д Тl!.'к 8 сюнциятс; /А ни-е fl8ЭМдТ8 Ще OТ'/?eLJo­

fi1e осми каа.др~нт.l


CAt::4 tпёмко ЯNТар и rlpPoн 8А8етанкеткu се СПУснаха к~,.vt поворхrtостта на Касан,дра.

Aprt7н; аз ще проверя В про ­ /!ома/Ще се отно.во на

1?/Jд7070 /

/Wоже Бw оrненото езеро, в което ще nО?Оне Леu /0 е с овеем НЭ'Б""/?изо / . - - .

7hтта,днах 8 капан .1


о о

~

~~~~~

~~

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

7

РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

7 РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

~

7 РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?

о о

~

~ ~~~~ 80Ir~VJ НVНИ : )!ИНЖОПЛХ

~

~


В nоследно арсме асс 1'10-'1еСТ0 среЩаме хора, хомто npniТ а рw~ете сн едно OI.OieТCIIO хубче.

Тоаа .B"Wiweбнo кубче• за nocneJUiитe 3-4 rо.аинн зап• саета. Кубчето е 1130бретеиж t уиnрс:1001 архктеrr Ершо Руб10е.

npeno.uaa·

В ..д1010лсата нгра•а• ~IЦЖ)СТ е скриr .ttWiбox мпемiТН'Iесхн 31МИСWL Заnртаането

Оrромнмт lllfТq)CC nм .В"Wiшеб!IОТО хубчс• на Ернъо Рубнх и тоnемнат брой IICOМ&uwutи 38 IСГО8ОТО DOдl)e*AIIIe nopuiUIIT идеJ1Т1 38

ТII'IССОТа.Теорна на rpymrтe•, tDCIIIТO е АМ на

мноrо с:траки, а оо-nено и ка мс:1ЩУ народни

и irреместа11JеТО на с;лоеаете на куба аодн rю pewuaвe10 81 lllfТq)CCНИ nробпсхи а матема­

тел а будалсщенСD~.С Инсnnут и fiJIIU10IIIOI нзкусnа. През 1974 ro.IIJIНa у него nзiiiOC88

ODep&IDIJI

ОО

нn~а да I«Жструнра нaгne.rvto nособие за

еnемапм

на

размес:тааиС10 ра:IЛИ'IНН

на

еднИ

места.

111 бпестащо IСОнструnмаНИJI nроблем за неза­

кубчета с размери

аксюю дв~ние ка ра:IЛНЧRИ с;лоеае на eд1i1i

тата са

Особена nonyil~нocт .BWIWeбltlurт куб" дОби­ ва IIJ)e3 1978 r.. хоrато е бм демонсrрнран ,,. CleТ08IOIJI хонгрее на мате.'fатиците а Хел· знн101

ar

унгарс:1001 матt:NIТНХ Томаш Варrа.

npuтcn на Рубкх и уч8СТННХ на куба.

а n;~д.Uането

Професор1>т no математиn ДеiDнд Сннх Мастер ro nренаса 8 Аиrлн.. Tan куfu.т npe· t:рачаа гракиците на Унгарка, за да заападее вnоспедстане МIIIDioнн хора.

Куб!.т би трабааnо да се схтои от

26. nA

1,7

и

CW1U1

8

ю.аесгки

IСОмбннаторнtсата ото Пept.f}'ТIЦНII.

куб·. IСОАто nрез 197Sг. Ернъо Рубнх naТ'CIIТ08L

'ЧКJ)М.Таха

анС1111та &1П'е6ра. В ос-.та на кубе nе.ат

разанаане nространС111СНОТО noбpaжarne на саокте студенти. След уnорит труд тоА реша·

куб ycnopem10 на трите mордкнi'Пiн оси. Таха сс cnma до юобретоането на .В-...пщебНИJI

IJPOIIC*AIКCТO

nтрсшив

IDIМIDI0118Т11

а

118.11Pf1)4ep, Оре3 IIOOWI8ТI ГOJUO(a

на С\оСТ01111Н8 сс турнир • Париж, ~ били

ТОIОСО8а

много,

'le

оо

реmамент

до

С1осте31И li8ТI били допуснати само тез и. JСОМТО

27 маzuси

см. ио а C"loiiiНOCТ кубче·

1С1Т0 nтрешното не сwце­

стауаа, а на негово м.сто е

ка

pa:ID011011mf

ос_.

моаепн да n.3CТ8JIOIIIП' m.раона'1111110Т0 цаеn>-

80 noдi)C*дllfe на куба 38 nо-малхо от CCII)'J\I{II. Нооф!щк811111UТ CIICТOIКH рехорд е

48 21

саt)'Кдн.

ииат ICp1oCI - lq)lhГ"WJниaт амw: на нзобрете­ нкето на Рубнх. За нето е 381Среоена tWJaтa хоиструхцка и тоА 11031011.0а саобо.QЖI и неза·

каnа с наА-М811ХИJ1Т броА а:DМ6кн8Ц101 -

11нсимо

8ССIСИ, ICOflтo СС с ДOICOC88JI до нtrO. АиmнА·

JUIIOk""""

на с;лое.".,.., на куба.

ПЪр80118'1&11НМ. му ам? Т0311

Вюtаги 81о3нноа nпросът: Kana е а"-Змоа· нка • бjюА комбкнацкн от цветоеете по сте·

CIOOIТ математих

ките 81 куба? ТоА е рuен на 43 трнпнона. А110 трабеа да изпишем точната цифра. n е: 4 3 2S2 003 274 489 8SS 999 или nрибпнзн·

решенис

телно рuна на 4•• 0 11 , т.е~ uo за ilcJuca one· нзрuход~аме no една секунда. то 38 IICНЧIOIТC IСОмбинацнн ще 6-.де необходимо рацка

аросто

ar

началото

на

С"lощссnуаането

38·

npraюt•, с 110иrо моас да се оодреди куfu.т а

Х83а

теоретична

а

4S

Mopywt

nnpoc а!

ТрнстwrтуеАт до­

n3N0:8DIOCТ

хода.

3адUа

Нuои

да

се

попучи

математици

тnрдn, че оодрежА~~~ето на куба -•е да стаие наА·малхо 38 19 хода. Досега самиn нзобретатеп на ~ В~ше6НИJI куб" Ерю.о Рубик нс е мon.n да

ro nодреди 38 по-мапхо от 1

минуте.

на

саета до днес.

" Кубът е нзrра.аен от

26

мапхи кубчета. OIDieтcюt а б IDIWТL M1.11nfтe

кубчета образуват шестте стени на куба и са три разпичин вида.

ЦЕНТРОВЕ (ц)

- 6 на броА, имат една оцаетена стена, намират се

в центроасте на С"lоО'nlетмите стени на куба. РЪБОВЕ (р)

..

- 12 на брой, cьcron се от дае оu.аетеи:и а разпичен цвwr стени. ЪГЛИ (ь)

- 8 на брой, СЬСТОJIТ се от три оцаетеин стени и се намират а -ьгпите на куба. В зuнснмост от оапожекието на хуба copiiМO нас:, сте~«J~П на· ричаме : Ф - фронтапна,

3 - задна, Л -

IUIII&, Д - мена. Т - таван,

П - nод.

Цветът на стените

на хуба се onpeдe.t\JI от аеитратоrrе кубчета.

Девет малхм кубчета образуаат едю1 с:пой. CpeдиitJIТ

c:nolt се с:-ьстои

от осем хубчета (.IICIIeтoтo в аситъра на куба не с:-ьщсствуаа).

Уникмната хонс:тру1ЩЮ1 на хуба nозвомаа свободно и незuи· с:кмо дакженне на с:поевете му.

НIIХОл.ко зu-ьртанНJI

на с:поевете на куба на четв-ьрт

оборот

(обикновено осем на брой) с:-ьст&ВJW~ат сщка ooepallНJI. За заnрта.ието ва куба е валидНа следНата ос:иоаиа теорема:

ПРИ ПРОИЗВОЛНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ ЪГЛИТЕ ОСТАВАТ ВИНАГИ ЪГЛИ, РЪБОВЕТЕ ВИНАГИ РЪБОВВ И ЦЕНТРО­ ВЕТЕ ВИНАГИ ЦЕНТРОВЕ. Това означuа, че -ьrлите могат да б1.дат заменени само с: vли. а ръбовете само с: ръбове. Алгоритъм

., ТS-82 "

предетавлоа nос:ледовател:нос:т от onepaшDI.

ходове н мане.ври с отделиите с:поеве за rтьп:вото u.аетово поцреж

дане на хуба.

Алгоритъм

1 етаn U етаn m етаn -

., ТБ-82"

се сьстои от три осиовни етаnа:

подреждане на П'ЬРВИJI

c:noll;

nодреждане на аторНJI с:реден с:пой; подреждане на третЮI

c:noA.


13

,..

Цс:лта е да 6-wlaт подредени в еднахви цветове: горната стена

на куба, чийто uвят се опредС1111 от цеитьра, който 1lt*И на нея и стените на слоя, чиито цветове ое опредСIIRТ от uвета на

центровете на С'Ь0Т'11tтНИТt вертихапни

стени, ка конто те

лежат.

Подреждането ое изnршва на три етаnа:

- избор по цеитьра цвета на горната стена - подре1«дане на четирите ръба - напрuа на кръст - подреждане на четнрите ъгьла Подрежданетона ~СрЪСТа е показано на схемата. Операциите 1 l,

rs

12, ТЗ, 14, и Тб са съвоем елементарим и затоеа IUiмa да ги описваме по.аробно. Тух тр11бва да ое спазва условието, че

's

цветът на ръба, който ще подреждаме, тр11бва да С"Ьвпада с

цвета на uеитьра на тuана н стената, на която тоА лежи. При всяко подреждане на даден ръб веднаrа свероаме дали ~~~tетът на вертмхалната му стена С"ЬВпада с цвета на uеитьрв на

стената на куба, на коRТо тоА лежи. Тази oпepaiDUI се нарича ,.сверяаане на часовЮIХа" и се нз8'Ьршва чрез завъртане на средни.я слоn .

Спед подреждане ив четнрите ръба, т.е. направен кръст, пристьпваме nм подреждане на четирите ъгьла на първия ело А.

16

tA Ъглите се подреждат на позИШUI: фроитално-тuан-д~~сно (ФТД). Намираме ъn.na, чиито цветове да С"ЬВПадат с цветовете ка тuана, фронталната и д11сната стена и

ro докарваме

в позн­

uи.я: фронтално-под-д11сно (ФПД). При извършване на тези манеари В1>3становоаме кръста на

горки.я слоА и ,.свероаме часовниха". Наблюдuаме ъrьла, коАто ще подреждаме (noзНWIJJ ФПД). Ахо цветът на стената nм нас С"ЬВПада с цвета на тавана, извършваме oпepauНJI 1 А.

16

Ако

u:ветът на д~~ската

стена cwsnaдa с

!Dieтa на тавана. изnрщваме операциа

н ахо цветът на nода C'WIDaдa с цвета на ~

вана, нзаършваме onepaцiUI 1 В.

·~~~~~~~-~~-


С.1.:.1 rfllla 1tHibJП::tщ• к~ба 11::190 113.11100. 1f зщ1ра\\е ъn..1. ч иито наетове :111 сыша;щт с ФТД и ro .:юкарао \lе 1111 IIOЗHIIИII ФП ..1. П111\JptUIIII.:З11111o: 113ЧIIН11.чрез юuьр11111nис 11а операшн1l A.l Б 11.111 1 В llpe\lecтвa,te ъn..1а в nоз 1шюt ФТД. Тако nocnriB3\IC. IO~;IIO ЩIIJX 111\1 IICIIЧKII ЪI', IИ 118 IIЪpOIIA 1.'. 1()11. С ..-осТО TOII CTЗIJ:t t 01U\I,

НА .""t

~.;t ~.

'

'

• r

.w:

~

•·

• .

-..•, • .,

"· •. 1,;,

.

~!

'~·-J

.". , . , . ... ' J . r"J

1

.!;.

"!;Ф о ~ ' 1.

.~

• 1

'#

. '

;,

'

1

~

·•

.,. o$f

...... .. " "

Втurим1 c.101i сс съсцщ от чети ри uet1n.pao които C\le nо.:хреаю н 11рн 110.1реж.1онето на първ н11 с:1011 чрез oпepaiiiiATa .. CHCplltt;\111~ IHI ЧЗCOHIIIIKЗ''. И четири ръба, К0Н10 преЗСТОН ,13 ПО:Jре.1 И~1 . 1-13pe.IO:IIIIJI ПЬpllll C.IOII .:Jър-..'11\1 8 .1AIIIIT8 ръка &ертИКL1ИО И чрез 011tр311НИТе 11 А Н 11 Б ще ПO.:Jpt.:JII\1 Cpc:.:JIIIIA С.1011. 11:110 ОТ ГреТIIА I. ICCHIIJI) С.1011 ЩС: 81o:ap3\IC: ръбовете ВЬВ BTOpllll C:JOi\. ДърЖ\\.\1 tо.')'ба 8 . UI8818 рЪ113. а С .111СИаТа J38ЪpTI\IC: TpeTIIЯ C.J0 \1 , 1\01 а ro 1\/IС:Товетс: 1111 HIIKOII от ръбовете но третия с.1он съв11&зат с uветовсте 11а фронта.1ната стена 11 тава1111 11.111 1 10.1а . ювършващ• peclltlo.'1'11BIIO onepau1111 11 А н.щ 11 Б. конто се наричат _а ...арване на рьб" от трети във uтори с.1011 Като нъrти" li)'бa в . 11111ата ръ11а 11 нзвърш8а)!е описаните 110 горе маниnу,1ашtн. вкарваме IICHЧiill р-ьбове от трет11 във втоr11 сре.1с:11 c.1()ii

C'.ICol н1uз 111 .1.:;;.; Ш\\о: "~бз и а~о:о Н\13 ръб в срео\111111 c.1oil. чиито uветове са същ11 re 11:1 с rе1111те. на ~о:онто тoil .1еж11. 1ю нс .: ы• 131о l.e. 10110: 11:\ .. IIIH IIIIIIAo НО IIC: 113 \IIICIO- (110.1 Tt\311 rep\lllfl ШС paJ611p0\IC: 110)11111111 113 рьб 11.11\ ЪГЪ:I . КОИТО СВ 311C1011<LIIt 11а \IHC 1О Hl 1:11 11 li~ U,to11<' 1\IICTOHCTe 118 С TCIIIHC: 11\1 IIC С ЬВ\13.1111 С UВеТО8ете 1111 C1CIIII 1С lta lo:~ ба, RЪрХу \o;OIITO те ,IС:ЖО r ), 101 ао а 11) ltt.JIII\113\\C: \111\IO:IIpalil .. юкарвоне 113 рьб" о т tiТOp11 11 rрет11 с.1011. Тм сс: 11111ьршво чрез onepauи11 11 д и;щ 11 h. Та 11а 1111'-l Ь \111:1\1\:. 1Шi3 ГО ll:.tpc:.lll\1 U11..10CTIIO RTOpltA CoiOil , lfa

'~

П < '<.' l:tHм\lo: "~iin

IOiia. че 11ьрnи м 1 11 IНОр11ят cлolt .1а т:жат отдо,1уо Окончате:111ОТО nодре-~~<.авне нn куба ще ста11е" четири

ч;н: 111 :

Л . IIЛili'ЛBA IIЛ КР ЬСТЛ (По.: 1:шмщ: чC111JIIITC рьбз

11:1 кръста 11а 1ор11 1111 c.юilo то..-в че нвстовете нм .111 СЫ> 111стствуоат на нвета на ганона 11 CTCIHIT3. 110 .IC'...-:11 ). ) :111 bJI1 11\IC: 1OpHII II .:.1011 И IIOCТ:\811\Ie tla \IIICTO TCЗII .1\JII ръба. 1\ОеТОВСТС t\3 CТCIIIIТC НВ KOIITO СЪ8\13,1а1 С 1111с: ншс: 1с 113 , , е1111 rc: 11:.1 II:IJIC.Ir>щтe . 10.11111 .1вn с.1011 11 тава11а. нc:зa811Ctt\IO о r 110.1ожеи ието 11а стените на ръба . Друппе :1811 р 1>0:1о 11111\ТО 110: ''Ъtlllll.lar (рьооие1е. KOIITO не са на MRCTQTO CJ!), U.C pii)~ICCТH~I Ч!)(] OfiCp:IUHII 111 А • ..1 1,1"'...-ll\l \o;~ iiiiii .IAI\Зra Jlbli3 liЗ:ШЪрТО\11~ T31iao ЧС ръбовете. ЧIIIITO 'ICCTO ШС p31\ICIIII\Io IIOCТORII\IC 8 ПО1ИUИ11 ТЛ (ТОНаН .1ЯВО) 11 ТФ ( 1n1t:t11 Фrо111 3.11 ю J и изиърш11а\lе опсра111111 111 А. д~о 8 нача.1ото на тази част не н а.'1ери'1 :~на съсе.ан и ръба. ~о:онто .1в застанат .на позиu и11. но не на м11сто·. извърш11&\lе о11е· paiJH A 111 А 11 nро:п••1Ж888\tе no rореописа11н 11 начин . M IM 11\

\С:

Б. ПОдРЕЖДА Н Е Н д КРЪСТА ЧР ЕЗ ОБРЪЩА Н Е Нд РЪБОВ ЕТЕ М У Завърта,tе ">ба 11 такова nоо1Ожс:н ие. че ръбът. ч иито цветове: ще о6ръша.\lео .1а застане: в noзtШIIA таван - :J'ICIIO (ТД) И знършва,lе OllepOLIИII 111 Б. nри lo:OIITO ръбът се обръща. т.е. застава на мJtстото си. а срезни11т c.1oii остава разрезен (тона 11с:

биuа .1а ни C\I~U138a).

~~~$§Я~


Сс:1·а

llp:lllll'l \IUIItllp:l

(М).

I':ITO

1311ЪрГ3\t~

.:J\10

ГOpHitll

C!!Oil HaJIJIC:IIO 11

110СТ8 8АМС:

8

П03HWIII Та118Н-ШIСНО (ТД)

c ,,CJIB3Wit ll

ръб. ЧltiiTO UllelOHC UIC OOpЪW:I.\IC 1t HЗBbfllllllll\le ОТНОВО 011Cp8UHR 111 Б. Таха ПОСТЫIВIМС. !10К8ТО наредИМ Н Четнрите ръба Hl \\ЯС гого "" (;ш CЪI!IIa;JHaт uветовсте на стеннтс '"' с тавана и стените. на които те лежат). и ~свер11ваме ча~;овннl'а -. При 11311ьршиа11е на :~нс: оn~рашш 111 Б сс: нъзстаiiОВАоат uветоветс: иа среuн н11 c.1oli на К)'ба). Пr11 ЮIIЬ.IНсние 11n JBtiЖC:Httcтo зnвьJHJHI." на o:pe.Jнltя ..:.1oii- завърГIL\IС: а указаната посока .1Оi1ннтс !lВа с.1011 на 9(1> 11 връшаме обратно полини c.1oi1 ..ю 111 11\' tt'Жt:IIHt:

В . СМЯ НА Нд ЪГЛИТЕ Нд ГОРНИЯ СЛОЙ ( 1.: 1 tt:tJ).:"' 1:1110: ю 113 ~;рьста. l'<по . 1ьр..-11'1 ~;~ба н . ая ната ръ~;а.

ro OI.IC:;t;.1ti\IC 11 търсн\1 118 ropнtiЯ c.1oi1 ъrь..1. на I'Oii го

IIIICI\1110: 1.: ll:t 11'1111..' С Г~llll . li.l са Cblllll 11: I(:JI;TI) IIIICГOBCTC 113 CTCHIITC Н3 ~\ бn. 1101 la\1110 TOii .IC"_.,II -На П0311UIIII. 110 IIC: 113 \IЯСТО"". "'"" 11\t:t r:tt;t.tl. lilllloJHii\IC ~;~оа. Tiii(:J ч~ ьrь..1ъr . 1:1 JIICl !IIIC: н 1103111\IIA Ф Г,l 11 ювърш11а\lе onepaШIR 11 111111• IIIMII.I\IC 1111~р.11111Н

1\1 В~. 11р11

111 В I.ILIIIBII0311Utlll ФТ .\

IIOR ГО С Г:IRO C\IIIH3 113 ОСТ3Н3.111ТС Tpll• bl Ъ.IВ Н3 1·0р111111 С.10Й. КВ'-10 С П01(8З3110 НО CXC\I&Ta.

\ t;<> t>lll'" 11 ll:tЧ.LI<HI> 110: 113\IO:plt\1 ы·ь.1 ()1 ГOpllllll C.IOii. 111\СТОВС:ТС 1111 CTC:IIIITC H:l I'OtiTO .1:1 СЪВПа;и\Т С UBCTOBCTC 1111 ГO.lC\IHTC _. ICIIII tla '-' \ia. lla l(tiiПL> П>ll ;IC;t;ll. 11311 Ьр111113\1С UI1Cp3UНЯ

Jll

В 1 11.111

111

В2 11 11ро.1 ь;r;+;383\1С ПО ГО~ОПIIСЗ\11111 IIBЧ .IH .

С.10: 1 t;~ll<' щ:IIЧ\.11 Ы.lll J<ICГ:J\131 IНI \IЯСТО. 11pe\111ti383\1C КЪ\1 110C.lC:.11111R З3t;;JIOЧIIТC.1CH UIIKЪ.1 За П0.1pC"It(.11\HC Hll куба.

ОhРЪШЛНf ЪГЛ ИТ Е Нд ГОР НИЯ СЛОЙ .1ьр"'"" ..,ба к . 1явата рькil 11 го or.1C"It(.18\1c. Л~;о 11\la ъr.111. IЮНТО са на \IIICTOTO си . т.е. uвс:тът на стените IlM .1 а C'ЬRI!a:Ja с

IIUCТШICГC 113 \:ЪОГНеТНIIТС: ГО:JС\111 t:ГCHII IIB )(уба. на '-'ОИТО .1~8Т. 11' lM\ CЧIII;I\IC 33 ПО:!рс:tСНН. TcЗII 'ЬГillt . 1(01\ТО НС Cll 113

\IRt:пнo clt. ше обърiiС\1 чрез операuи11

111

Гl 11

111

Г2 . З:~нърта\lе ~1бо

ra ..a.

че ьгь.1ъ1.коnто ше обр-ьша.,tс:. да застане в

IIOЭIIIIIIM ФТД. А~>о Llнс:тът на ъгь.1а.• ко11то ше: обр'Ьша,sс: cpewy нас. съвnа.nо с uвета на тавана. нзвършвамс операuня :tl>t\ IIC С bl\113.13 -

OIICpBШIJI

\11

Пр11 11111 ьршнаttс 11:1 оnерашtн

111

Гl.

Г2 .

111 Г

.10:IHIITC .183 с.1011 на "">·ба сс: разреЖ.1ат (това нс: бнва .1а ни смуwава).

С IC 1 l1>11a IIIIII•J'IIIIIo\\11.' \1:111<:111'11 :'\1.1.::110 3:111bj)13\IC: CII\IO ГOpflltll C.I(HIIIO IЩCOI>II 11:1 ЧUCORfiiiKOIIaTa CTpc;11(3.llll>ll ЧС C.IC.1113111HIIT

\ollol. "'""" 1pн\illa

lil ot"it.piiC\1 . Н\ j;I(:I:IIIC 11 110311111\Я ФТД. ИJнbpJIII\3\tC ШIС/1(1111111

ll fщ IIIIII·Pttlн;lllc на 1rн t111.:raнm1

111

Г 1 11.111

11 llpll 11''' IC I<'II.IIC.III\> 11)1\bfJIIIH:III\: 113

11••

111 1 2 :tO. IIIIITe .111а с.юм HIICIJ3111111ТC 111 Гl 11 111 Г2.

111

Г1 11:111

111

r~ .

щ1 "~ 011 11h)C1 aiiORAoaт шsетовете .:11. С-ьшото се 110.1~ чана

1 I>J).:t '1111_,1111111 lliiЧIIII llf1L>.I Ь.llt(3113\IC 1!1 .ICIIL"iH~ 03 \IC. 10К3ТО BCIIЧI(II Ь1 .111. IIOIПO ipAOI<3 ; 13 обрЪЩВ\Н:. JBC ГBII:IТ IIQ \111СТОТО

'"

1II Щ!

С

lltlJ'C.ICII 11 1UpiiiiHi c;10i1 . OCl ШIU

IIIIIIC\1 1131UOT3 !;IJi.lltl\3 11.:0.1 .• i!b. IIIICO\IItll

(i·· 113

CJl~IO .)Q

1·0

ЗОIIЪрТИ.\1 И

IIЪ.IHOTO llltt:ГOHO IIO.IpcЖЛBHC

Инж. Тодор Георrисв

БоJIН Xr:>MCroa


- Трябва да нре~tкнете от картина те nоследователността на числата. между

1 до 12, без да слелва­

От...-риването на общия

ТОЧКИ

детайл

всеки две карmН}{и ще ви nозволи да вървите liBnpeд.

Наnример,

метлата от

N1 1

ще ви отведе до

-

N1 11.

18•

J.J

19

"

• 10

2\

,_, 1~

9

~'Jf

• 3s 36

БАЛОНИ - те\стовете в балоните са разменени.Върнете обрат. но на всеки балон думите, които му nринадлежат.

Съединете точките от 1 до 84, за да BIL'lитe как се е

маскирал чичо П енчо.


УВЕЛИЧЕНИЕ

- Маската, която виждате, мо ­

жете да нарисувате

nо-голяма и да я оцветите.

Оnитайте се.

..

..


'

/


мно-о-о

8ИСО1<.0 1 С MJ-.10-0

ro АЪ~ ГА

ши.я. НА

ГЪРБА СИ ИМААО П/10ЧИ И ПРИ~И-

ЧА/10 НА ГУ. ЕР.

,4А ИМА П/10ЧИ tЧ4 ГЪРБА , ПЪI<. ,4А Жи8ЕЕ в ЕЗ/ЕРО ::::>

Ето '11:)~

ЕЖивотно­ то1ЗА КОЕТО 8ИГО8ОРИХ.


"ТО~И

ЧОIСО

ПРЕКАЛЯ аА 8Р8МЕ

МАШИ НА, КОЯТО ~ОЖЕ АА

Ml!! nPEHIIC.e а

l!rbl8ШI!ТO

ИЛИ

а

минмото_ МАШИНА

1-+А е~•ме.то.

li

•••


С&~ ~ИНА'Та

ша м•

ОЛЕЛЕ f

I<"ЬА.&

ИЭЧ&JНА

"40ff01

ОЛ8Л8·8·8

L

PИLLAP а по- нва-ь311м j'ИU.APt01

0

}111(' 0

Н о:;. ,..,, Е

to1JЖAT

ТАН ОТ

-

150I<Ot

...АР&'1Е М&

жиаотно

QЧj.II'Т& 1

.". ИСКА

ТО &А

ж иеот t-tо

АА

П РЕАНдС ШЬРКfiЛ И

ИМА Ч УАiёСН

nsPA

ЭА YJ(1f"AaA I

н"

олвл••! 'Т8:ЭИ

r-o,.oa с:ъ~~ 1 4_А С.& ~t1 Я ,

..,t<o

но

ме

ХаА нете~ ХА

РИu.АРИ ме

ПР8GЛ&д&АТ с:.•~оамо


Е!.АИН

.Аетос;еРаиs .

се М'ЬС.КА'f

МАЛКО К'С»НСКИ

МУ)СИ

Ш8 с:.&ЬРWАТ

ПО-.АОSРА

оnитдw

СИЛI'ТА Нд

HAWVITii

КА! Х'А! ЗА ПЪР8И

&ИЖААМ и

КУ'Т"ИИ

МQАС.КАЧАТ

еъРх У КОНЕ .


1

8ЯГАЙТЕ, ~AW.OTO

СЛЕА6АШАТА .А ис. и. и nли КА

C 'VЛAC'If к ""'DI""':"Т

jjO

ооо-ох

nъРао ШЕ

1

.А"ЬЛ'Ьr

НЕ моrл .А.А

RР06ЯГАТЕ

ПРSСКАЧАМ

ПЕ.Т Kt"'ЛOMe'TPA

WИPOIC'A

r'108ЕЧ&..

С:. ПPiiПJ:JTC Т8И9r.

C.I<OK

НАА ПРОПдС.Т1 СТО

ME.TP,..I•

nомоrнета

Wllo(,

111\ЛrОРQА.НИ

PИUAPtO! .АА&А~ nоло~ин

U.APC.T80,

KAt<

--~.

СЕ

ЧУ6Сi8АТЕ, ТАМ

.А ОЛ У, nРиttтали

ОЛЕЛЕ/ ЕОКО ~ ТИ

С.И ОСТАВИЛ

TBOiiiTA N\j!"~ИHIA НА 8PEMiTO. •• РА~8РАХ1 ЧЕ ,.И

AAIAT

u.A Ре тао

и

СЛI.АIМ


МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

OOUEV 1 HV8~1 >IИHЖQU.{X

7 РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

7

РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?

МЕЖДУ ДВЕТЕ РИСУНКИ ИМА

7

РАЗЛИКИ. КОИ СА ТЕ?


Al1, (r;t!At Г(I/11(1/Н GИ rt;/1 "(.tt/11#/IИИr. Лl1 11/111Klf/111 И lfA/( fj с17/}6C/t((); 11~

CSi/1 t:. liP1Jf1111,

'


'•

,_

... , .


ifИТJ!, Rf4A ~ ~ tc'H~N" /;ttf

DDHЧI М ГQIIИНА i~И ГfJAGII/ yGHM Н ЛI'IAJI /()ЩИТЕ НА )'ИAЯJJf G6~3А"fИi'НИ $11At;tl,fИ.

С4мн,'l

C61)f ГЬ

CJJ4E/~

~H6G ЛtJG6AЧJ"M6 B,P;ft?f. КАк.,-~ 1/р&dи&ГtJt~~НiиЯ J.tA,O !'I'J'И УNИЩ()>КИ 81/МNiИИГ:/(;4~ ~..... ~tJд~kA

11АЧЕ1f() • ннле~;ор

ннкнф~р.

~'ti•ГA

'11

ПОРfШЩА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ дЪРЖАSНО ИЗдАТЕЛСТВО .СЕПТЕМВРИ~. ГЛАВЕН РЕдАКТОР ХУДОЖЕСТВЕН РЕдАКТОР И ОФОРМЛЕНИЕ ГЕОРГИ ГАдЕЛЕВ ЛИТЕРАТУ1'ЕН

MAPI АРИ ГА МОМЧИЛОВА

f8. ); JE-.XIIИЧECkИ •

РЕдАКТОР ИРИНА АБАДЖИЕВА. КОРЕКТОР ЕКАТUИJ!А РОГАЧЕВА П!РАЖ ISO ООО. ФОРМАТ

PI :J\ЛI\!11\ЯTA · УЛ .ВЛ. ПОПТОМОВ" 5Ь. Т(;JIЕФОН AOOS 56 UFHA 1.80 ЛВ ДП .&ЛЛКАН"- СОФИЯ. 1981.


ДЪГА 10