Issuu on Google+

РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ

~././ ))))))))) \) ПОРЕДИЦА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

~ ДИ "СЕПТЕМВРИ"


Спартак,

забавните

чрез

вашите

Особено

ни

многобройни

писма.

радват вашите положи­

телни оценки за работата ни;те ни да­ ват сили и желание дв разнообразим тематиката

постараем

ви.

на

тя

поредицата

да

задоволи

е

писмото

Пред нас

и

да

се

интересите

на

Аnpиан

Иванов от София, който ни казва, че всеки

следващ

предишните

.. Пиф" . тъй

брой

и че

е

по-хубав

от

вече се е отказал от

като

в

.. дъгв"

разбира

текста. А ЛИдИЯ от София е принуде­ на

да

купува

по

два

броя,

защото

непрекъснато се карат с брат си кой да го прочете ,.дъга"

-

Сливен.

първи ..,Възхитен съм от пише

Петър Атанасов

Някои

поредицата

се

деца

ни

харесва

пишат,

много

и

от че на

родителите им. Това са Боян Павлов

от Пловдив. Петя Каменова от Брего­ ВО, която блaroдари и от тяхно име на редакцията, Елена Шуманска от с. Го­ лям

чардак, Пловдивски окръг I И др.

Цвете Дочева от авторите

и

Петрич поздравява

художниците

с

пожелание

всяк&' следваща книжка да е по-хубава. Получаваме

и

много

оценки

З8

отделните герои на поредицата. Хрис­ то Пенчев от Стара Загора нетърпение

слелващите

очаква с

подвизи

РИСУНКА _ РАДОСТИН СЕРГЕЕВ -

на

60-

българските майстори в този жанр Богомил Райнов, Андрей Гуnяшки,

та на Хитър Петър. Такова е мнение­

рис Крумов ,ил юстрирани от художни­

то на Красимира Митева и Магдалена

ка

Пампорова

брой. така и занапред няма да пренебрег­

от

Стара

от

нетърпение

Отново се срещаме н разговаряме

на

Петлето Герчо, Фук и Фац, остроумия­

Стилиянов

Драги приятели,

приключения

с.

Загора.

Златен

Иван

рог чакв с

историческите

разкази

в

Стоян

нем

Шиндаров.

интересите

на

Както всички

в

този

тях

към

криминалното четиво.

поредицата и желае те да бъдат още

Хареса ни много и пролетното сти­

повече. Такова е желанието и на Миле­

хотворение на Антон Йорда~ов от

на Цветанова и Пенка Минева от Ру­

Разграл, зарадиа ии картичката на Р8­

се. на Дарин ВИдЪОв от гр. Мизия, на

дой Попиванов от София. КОЙТО ни пи­

Миглена дИ1\1Ова от Варнв, която иска

ше:

па

български

ша книжка". ДЛИЛАна М. Пекова от

войводи, на Павел Писачев от Плов­

София. която свири на uигуmcа. моли

див,

за

да разкажем за живота на някой беле­

подвизите на нашите партизани в бор­

жит композитор. Ще по:vlислим и вър­

бата срещу фашизма, АtпОН Николов

ху нейното предложение. Интересно е

от София

и жеJlанието на Вера Иванова от с. дол·

разкажем очакващ

за с

прочути

нетърпение

е любител

разказ

на рицарските

.. Чакам

приключения. На вснчки тях обещава­

ни

ме, че ще

страниците

за

продължим

близкото

и

нашите разкази

далечно

минало

на

Луковит.

някои

Плевенски

Румен

Кръстев и

Красимир Кос­

тов от София ни напомнят за един наш

-

морските приключения. В

та

.. Дъга"

на

телевизионни

Забавните

България.

пропуск

с нетърпение всяка Сllедва­

съшо

на

да се появят и

герои.

страници

преднзвикват

ние, Мирослава

окръг.

на поредица­

вашето

Ценева

внима­

от Варна же·

лае фокуси с по-малко предмети, за да

най-скоро време ще ги зарадваме с раз­

не бъде затрудиена в осъществяването

кази

ИМ. Ще се съобразим с тази нейна мол­

за

великите географски откри­

тия, а и с морски битки от нашата

ба. Ще бъдат помествани

история.

те на загадките, както желае Христи­

Разтваряйки

установяваме

вашите

писма,

колко многоб~йни са

лю6итеJlите на приключенско ч.етиво, свързано с

разследване

на

на

изключение курсен

reoprn

Фролош, Кюстендилски окръг,

от

Михайловград.

на онези,

с

които имат кон­

характер.

Зарадваха

престьnле­

ния. Сред тях са Мая Лум6ева от с.

Ценова

и отговори­

рисунки.

ни

много

и

вашите

За жалост не стига мястото

за всяка от тях. Харесаха ни героите

Колев от Тервел, Стамен Георгиев от

Гоц

Бургас. Светлозар Христов от Варна,

Пазарджик,

който

откриват опасни npeстъпниWf. А Ки­

Павлов от Варна. Надяваме се, че Би­ сер Борисов от с. Джурова, Софийско..

рил Колев и Ивайло

пише

иска

разкази

за

деца,

reoprneB

които

от Пер­

и

Моц

сам

на

Георги

Бърдуков

индианците

своите

на

домашни

CJien

Атанас

и

се

ник предлагат да използваме за лите­

добре, за да създаде

ратурна

истински, а не нарисуван робот.

основа

произведенията

на

VII КЛ •• Варна

от

учи

време един

,

МИЛО СПИСАНИЕ ~ДЪГA~.

ТИ

УСМИХВАШ ЛИUдТА

НА ВСИЧКИ

ДЕиА.

ти РАЗСМИВАШ ДОРИ И НАЙ-ТЪЖНОТО ДЕТЕ.

ТИ НИ КИЧИШ С UВЕТЯ И ВЕНЧЕ. ТИ НИ УЧИШ ФОКУСИ уМНИ И НИ ДАВАШ СЪВЕТИ РАЗУМНИ. ТИ ПРОСЛАВЯШ БЪЛГАРИЯ ДРЕВНА

СЪС ВСЯКА НЕЙНА ПОБЕДА. БОРlIна Еаг. l!вeтaHOВB.

v

клас. BPBIlB


~СПАРТАК~~~

ТЕХЕН nъAoКoг~EЦ БЕШЕ.

АУЦИЙ КCJPl.lЕАJ1Й СУI\А­ ,0-

ЩАСТАИSJ$l~ YM~C

ЛЯ41

ОПИТ ВОOlAЧАIIJ.lИК.

ЗА KOrorO НАЭВАХА..1 L/E

О&1А,4АВАА СМЕАОСТТА Ж A'ZoВA И XJ'1ТPOcTTA НА

в помощ

НА понтии­

ИЗПРА тил

ТРИСТА

ЦИТЕ

НИКА

МЦ,..,СТА

J1ИСИЦАТ.А.

БЕШЕ

1"01+.

ВQ4EНИ ОТ РЕ­

METAIl~ И (!пАРТАК.

А9ЩЕ

пРОНИКJlА в

ТЕ:ХНИ;;Г СТАН.


ВЪР8И.J

СпАРТАК ..

.


6ИХ?JТ БЕШБ.

ОБРЕЧ~ В

iКEPTBA

НА

J\М.PC

BorA

НА ВОЙНАТА. по НЕ.г"ОВИТЕ 8ЪWauности *РЕJJ,и­

Т1i:- JfАРУСПИЦИ ЩЯХА АА

ВОИWАТА.

,..

С,МВЕ -Римски

~ .

Г'\4АЯТ ВА

ивхqф4 Ж·

rтОЗАFНВ

5

.


КОКОШКИТЕ

КЫ1ВЯХА

~

AAKOMO,V

П05Е:АА

O<t4K

ВАШЕ РИМСI10­ то

ОРЪJКИЕ.

I

ЕТО ОЩЕ ЕАНО ДОКАВАТЕI1­ С!ТВО, ЦЕ

МАРС Е

I-/A

НАША СТРАЖ.

I


СААВНИ

Ч,<\АА НА РИМ.

ПОБЕДА Цoi!IKA МС... ГОСПQAAРИ 1iA/ СВЕТА.

РИМIIЯНИТЕ ПРЕЗ

.:J,AXA

И9АИ­

ЧЕТИРК7Е

ПОРТИ ИА VI<РЕЛЕlln

IlAГEP. ТОЗИ потОК ОТ ХОРА .. KQJ.IE и МЕ­

rAA

44ЬХ8АШЕ Рес­

ПЕКт.

ПОВEiЦЕ ВРЕМЕ ~

ГУБЕНЕ RЯ-

МАШЕ. СпАРТАК ~диE Иj-

НAI\ ГАА8НО7"Р. НАЙ~кзсно ПQ4..I'1Р ЧАС НАИ АВА рим-

АяниТЕ Щ<;1X1f И3llР-ЗАт

НА l5CЙНОТО

nQl1E.

_~

.. ....,.;~~: '. ~ ..•oil.'~ ," ......

.::"1


CA~ кон /7ОТЕГАих::' J.J,AТА rиТ~. К JoI'В~РИИ

БЯХА

тои

8o't4 рнгитiА

.с ~АШ~Ад

ТЕ етЕ. Римск. f7O,1A

КАРЕТА.

~

I

-


~(7Р'1Г1IDl"1I-/Г·- lJ,EИТVPИОНZ>Т Ф'\АК

РЕШИ АА ArnKY8A фРонrМНО ХОНИИЦА~ H~ !ИЦИТЕ. -ГОИ БEJPЕ

'7?f

MA..0i4 п

(J;ИЕА~ но МУ /lИП­

сВАшЕ

ТИ GИ БМfi

РОдЕ"', "иАI<ЛР

И ВАР8АРНН.

опит;


БУНТЪТ

ПUJIт от твоето вино

-

тежко

и ('uлно, и ('таро.

Носят те в трудни години МlIчното име БмгарUJI. ТРlllнали в nllтища

CnlPllMHU,

кратко

nllnIyBam

към

тебе. Будят ги нощите тъмни, после изчезват безследно. и по тлаките бунтовни бунтllт в очите им свети. Раждат се в срещи СЬдбовни тайните комитети. Бунтът кипи. И комити ходят, осъмват в селата. Палят сърцата. Момите стягат за бунт знамена~ та.

Пият от твоето вино -тежко

и силна, и старо.

Носят те в българско име, в МЪ;Жl<а надежда и вя­ ра

.

... Четата

хвръква с Бенковски. 'Волов потегля с юна­

ци.

Стават ци

11.•.

C"eтJIIIH Русе"

_

~Клет'8~

lI.x. AII. ПоrIJIНIIOВ' .. K'~III;IH

...

КАисурцu

москоеци,

а nанazюрцu

-

I<Qза­


ГАЛЕРИЯ

н.ж. НИКОЛ, МКрЧl!1I -

ПЕРУШИЦА

...д.кдо ИJ1t"о 8о1t80!lП"

Н,х. Зnатю БO!Iлжн(в

-

Кървава сватба вдигат Cflаmбарu.

Кървава, кьрвава

Бмгарu

е

песента.

].JI.. Димкn.p Киро.

бедни, заможни, чизмари

nа/\ на

nроверка извикват

кръвта.

Сватбата свършила. А nродьлжйвй пътя

си

подвигът

8 мраЧНU" край. Църквата "Свети Архангел" страшния съд на

крьвта

през май ...

СТИХО!!!: -

ЛОЗАН ТАКЕВ

остава

-

~p.AHa KH.rHHII~

~Кочо~


~


u

МЕН МН мин".. СТРАХЪТ.

С ТАКЬ8 ЮНАК, С ТА·

t<bВ ПИЩОВ

СЪН

КУРАЖЛИIl.

Н,4 ГОЛЯМА КЕСИЯ­ го//ям А Т,АЗИ МАЛКА

пищов. свиРК,А

КОМУ щЕ ПРИТРА6SА?

виж, ПiТРЕ, Я ДА НО(ИШ ТИ ЖЪЛТИЦиТЕ. НЕ

кЕсиЯТА

с

ТЕ ДРИПЛЮ6ЦИ ТЕ

nРЕ6ЪРК8АТ,

Ш·Т- Т • ТАМ ~ ХРАСТАЛАt<А МЬРДА нЕЩО.

ВдАМ nUЩОВII,

~ _ _тХА.D.ЖИ!

-'"Z.

&иВА, ХАДЖU,

БИВА, АКО ПЪК кръвНИЦИТЕ РЕШАТ АА МЕ nРЕ6ьрнедт, ТИ с

nНШО8А .••


,

,

Е нищо, ОСТАВИ

ff/f-

ГРАДА ЗА СМЕЛОСТТА НИ!

I

(

(

НЕ СА мr;и, БЕ.,

НА )(АДЖИ СТОЮ СА!.' ОСТАВИ го, ВЕРНО Е, НЕ СА негови, но н НА ХАДЖН'

ТА HiCA.t НАШИ СА!!

АГАЛАР, ХАД)l(И,llТ,А ЩЕ НЕ

УБИЕ 3А КЕсиЯТА.

ТА ВИ МОЛЯ дА ГРЬМНЕТЕ НА КАЛПАКА, ЗА ДА МИ ПОВЯРВА, ЧЕ Е 6ИЛО сТРАШНО··,

rЛЕДАЙ СЕГА ТОЧНА 'ТРЕЛ6А~


• •

R ДА видим ТИ КАКЪВ си ПРЕЛЕU.А//f.

щЕ вндиш,

Бf,ШЕ .видиш!

--

. =


коня СЕ УПЛАШИ, ПЕТРЕ, КОНЯ ...

;iМИ,Я МИ КАЖИ - РА3­ 50Й~ИUИ ТЕ. ти поДАРИЛИ

ТОРБА с ЖЬЛТНЦИ,А?

,4,НЕ, КАА1ИИ,

твОЯТА KEC~JI аЗЕ.КА

ХАРСЪЗИ

Е. ОТ ТЯХ

Я тьрси. А ТЕЗи n1iРИ А3 OTHE~

Oi ТЯ).' в ДВУБОИ

н ГА СИ НОН!!

--",.

~T~!30, ХАДЖ.-I.

HJ ,1РА КАДИЯ СЕ ХОЛи С H:JSH ДРЕХ-". А МОИ· ТЕ ГI1 nOPA3w УА М3БОЙНИЦИ· 1Е ... А-А, /'IНКЬJЦ

Hi:

отив"м!!


Е10 ТИ Н'"

KAlJnAK и HO.1f АРЕХIЦJ6ЛИЧ*Й ·rи.д Sbl'sин.

ако, ШЕ ИМА ДII СЕ ЧУДЯТ ПЕН" И ПЕТьр­ ча,

t{ATO МЕ ~НJJfIT

ТАИ" ПРЕМЕНЕН.

СnМ8Едлиеи

ДОБРЕ ДОШЛIof,

НА 10з'1 ТУК

ДОБРЕ дошли, хАКВа ВИ

ХА, КЬДЕ СЕ

воАн

....rll,

вЧ.I'/f

AAA"II

Т#Рбjf СЬС ЗЛА1О,

А ДНЕС 10Й НЕ иСКА Д,4 Я дЪРНЕ.

WACjf"',

съди, ~г"., ДА МИ Я .QllдЕ!!

ЧОРБАДЖИ?

Е ЧУЛО и GиДflЛО ЧОРбlfджи!f

Al'l

ДАМ пАРи НА сиРОМ .... х !БЕ.3 нwщо! ОШЕ МАЛ/<О х"ДЖИIIТА

щЕ

КАЖЕ, ЧЕ н новиЯт ми

КАЛЛ"/<.

И сЛЕКА МИ 'А НЕГОВИ,хи-ХИ!

ПОЛОВИНАТА

ПАР.., СЕ nОМГА1 ТАКС""

3" СЪДА!

ДР,;,Гитt Дlf СЕ ААДIfТ НIf еЕДНИТЕ, 01 КОНТО CIf

ОГPlf6ЕНИ! А нА ПЕТЪР, j"" H""rPIfAIt, ДЕТО ни ОТЬРВ.... 01 РrНБо~нициrЕ,O(1AalfТ

O--'~l~I..~Е~Л~Е~КIIиI(АЛПI"lj(! НОВНII

)

rF'-~=

Uf НlfЙ НАДХИТРЕН Е ХиТРlЦЬТСТ03и

еьд

-

нишо,

ХИТРОСТ Е

ПЕТА

НА NЬТ •••


СЦЕНАРИЙ: МАРГАРИТА ИВАНОВА ,dРАГОМИР At1EKCAH.!JP08 РИСУНКИ:

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ

19f3 Г. КРАЙ 8ИIJI1Н. 8 ЧI1(МI1КА Н,,! 'fОР6ААЖИЯТА БОНЮ КОШЕВ

Е РАТАЙ 11-ГQ.!JИШНИЯТГ7АН!<О. ТОЙ Е СИРАК, OТГt1EAAH ОТ ЧИЧО

СИ нАИАЕftКО8АЧ.

1 КНРИЕРЬТ ЕХ, МУР<lЖqАМИ НЯКОЙ "ЕН

LЦE Ма>КЕМ М СЕ НАспим?

ПАК СЕ Е УСПАЛ,

НЕГОАНИКЪТ•••

ВИСИ АО КЪСНО ПРИ ОНЯ 6ОIIШЕ8И/(, А ЗАРАН НЕ МОЖЕ ,dA СТАНЕ!


r~~

----------,

всички НА Я-V;OТА ! МНКО,

.dАМАХНЕШ

ВЕАНАГА ЮВА КУЧЕ, ИНАЧЕ •••

26


~ БИОГРАФИЯТА НААЕНИН.

НОЩ, что. ВЗЕМАМ КНИf1fТA,

1\EJ«

ОТСРЕЩА, м.ТОС8ЕТИ.

ЩЕЯfИ3Я.

• •


I

\

I ...... I

...... .::.-~~ТОЗИ ТРЯБВА АА ~

-

........

СШАПКАТА

.- -

••.

--: #_-


посt1EАВАИТЕНИ!

~/

--~,~"'-'t..

СТОИ, ~ ЩЕСТРЕNlМ!)

."

1'11~

----. -

----

'''--

5

291


~o

-.

--~

--

....

~

,


'.

:==;;БЪРЗОfТРЯБВА.4АСПА~с~и~:м~.....;f:.;:;~~~;г(),;:'С::n:о.:-~~,~Х:8:Ъ:Р;1::-я:и~/rЕОfJ'Ы~:::I<:::И:;;Е:то;:;-:r=== МАНО/! МЗАРО8,

НАШИЯТКУРИЕР!

И СЕ КАЧ8АиТЕ НА КОРАБА!

-

7 МНОГО СА НАПРЕГНАТИТЕ И ТЕЖКИ МОМЕНТ/1КОИ ~nЪTf:TBYBAT НАШИТЕ ГЕРОИ

В САЕАВАЩИЯ ЕПИ3Od: «' ВЪ3МЕjLjИЕТО'h


НО: 1. HtMKOf"O npKxaSllKIO 10_0 __ отко. 2. Mкno nO",,"WKO 1tIKaoтKO. Э. CтplWКI змм. YAYWI'I(. 4. SРПО'I(IЛ к. !!)"Сето (мм. 1(.).

,.

Д"'о.о.о IO*КO'*PK.IКCIO 1tIК8on10.

6.

Сктео ОТ'рО8КI тpoItKI(OCKI

3MIЦ. 7. ЩраУI:. ко ucтpaтtltCJ:К. е. SPlТOll(l,IIIII1 КI ЛIOб_&, J(ИtlМ, ко ке ,IIUL 51. Пlпи .., - М31ССПМ IK,II 10. Jk!tкo :ИМКО ,"P8CI (мм. 1(.). ОТВЕСНО: 1. 1OIOt000CPКX'KCIO ZIOMIIDKO раотко С ,II'WIПI IIO:lМKI. 2. &axpкna пстpanкАСКI птиЦl. Э. Горео cтpoктen КI а:ЮIКРК .... Дpyroтo име ка n'Pf'I'ЩlТ зми•. ,. ДракосгмппtllМ ем 6. к К'рИI(' аТI /tКCKЦI. 7. ю.ноамtpккаксlOI . ~ <1> • Ml1JКo WOТIllКllCICO ХОК _

•.

..

••

-.

Мал.,та ПI(СЛК'С" Любn pcWM ZlI посетк I ropaTI m.к м Дl км якосе БYl*аКl(е ,":СП MIМ1CНCIfK МUl!IL Лuoмuт. мо СIOМП "рltlТепм

.!I06po,llуweи рuбolllКМ. Коко много

rpa6tte cnuxo

ItClCawt 41

ме:!а от Любn м .QI см ПO)IIПнt ~""ICO­ Cl.Ч. Прмдружек от MМICКI nllfoc.-rнмlf

~ e т o Пкх, тОЯ се anycKa 110 С1It4Ите МI

ЛюбlCL ко КPКIfТe А прlJlТtllк.ropcкнте сбиТIП' nм,реWИX:I

KIICJU(8 цека '"

noпречlТ КI 31М1tC"·

па му. Но lCах' MКnM деш. като реwите ]1П.J1'

lOПe пчедккп IOIЛМА:~"~'~Ш~'~_~~~~'~~~:~~:j~~ D

СТРАШНО! АМИ

АКО

си

ЗАГУЕЯi

НоМЕРАТА ,НАК ли животниТЕ щЕ СИ РАЭМЕНЯТ ОБРАТНО rЛА8Н­

-ТЕ ?-1Рff5ВА ДА nоРГИёЛя •• ,

--.

Io!tZl


r

"ТЕ 814ЦАТА

Е "ОИ ИТf НА

АХА, ПО го

СJ<РН6АЛИШЕТО!

о , КОН ОТ ТОН клЮЧО8~

сЕ оТВАРЯ ВРАтАТА ??.

11

Тr:J811

БУРI:I/IIЧБ с M~ ЗIIСЛУЖ'" ПЕТОfC4,<fОЖК,4 81"ltl,имир k/('pii8 ОТ СофИS( ,J:::O/-fro ни /-fЗПj>I1ТИ

r"'зи 3118.4ВНII РИСУ//fCII

.'/!1ТЕИЯТЕЛ j3 НУЖ IJ А

о

. о О

СЕ1rОЗ А*ВЛ

kOCTA ДрАгостинов

.

о

. о

,

о

.

d

:

о

d


Между дIIСТ' поло.михи иа долната картниха кма

18

puпихи. Опитайте се

да rк открит.

о IIВJZ\IID.

Иrpата се с'ЪСТои в това да се пpt~иие от картина

1

до картина

12,

но без да сс слсдаа

послсдоватcnността на чиспата. За да се напредВа, е необходимо да се открие един общ детаAn. който П03ВОЛIIва па се пptмине от една картина в друга. Така например а картнна на локва, която ще откриете и а картииа

••

8.

ПО Т03И

Ha'lHH

I

вюкдате ед­

ТJ)'Iбв. д. стигнете до картина

12.

•• ,, , • , , • ,, • , , , , • •, , • , ,' ,, • •, ,

ф~~ Ouвeтeтe кап!) СЛCJ1аа: О

-

• ,

оставете ~!IO,

»n.nТo, 2 - оранж, 3 - .. ервено, 4 - .иолет, ТЪМНО синьо, 6 - светло скнlO, 1 _ тъмно зcnено, 8 - саетnо ,елено, 9 - РОЗОвО.

I5-

Помогнете на то,и HaA-кp.ТXJIJII

fnT

.. о.ек да намер"

JЮ строежL


1.

Н. nn&Klnlтe са написани с pI:JMccтeHH бупи

имената НI

7

грала. Б'WIгарНJII. OnКТIRтe сс .11,I открие­

те кок СI те! 2. Н. хартннат.

ТрАб •• па сс открмаТ. 3. Има j еднп,и

км. ~СС"ЮТ.етсnНJI,

f~

хоито

нещ•. ПОСО'lете ГИ.

•'" Човсn.т а средата ТРillб•• па се обnсl,lС. То•• ще стане с,'1СД като ОТIфИСП КОН tfасти от oбnек· лото,

прина.межНQCТИ

InoM

него.

брUI " др. от 3IоБКJ;IJIАЩИП го

коса, мустauи,

nI мм_ дIIl П1loТИ,

Б&nоните с реnnмхмте на rcромтCl от roрИIТI хаРТИНКI СI р&3мсненн. пост •• ете на 8«КК .аумкто, kOито му npинIд1IС.'Т'


НЯIФ'lКOДНЕВIЮТО

ОКЕАНСКО'

КDPАБЪТ АА

.....

ПЪВВАНЕ ММГА БЪДЕ СItAБАЕН

С ХРАнИТЕЛНИ ЗА

ПРЕЗ

'ЗАПАСИ;КАКТО

ХОРАТА. ТАКА И ЗА )l:ИВОТНИТЕ'.

"'КО С/ЮIlЬТ 311АЕUlЕ

КО1КО

C7Pjf&l

МЕНЮТО МII.

б# БИА НАИ-ГОРАиmСРE/j СЪБРАТЯТА СН!


r

50!М3 /1# K/I,3IfXТE

РА3РЕШifТЕI1I/ОТО, М&1Я.

II#E

lИАТ~ IlOhЮЩНIIК КАЛ/I7i

ООЕ ОТ ФИРМАТА

50.'//13, КАРАМЕ ХРАНА

ЗА ~И80ТII}fТЕ ОТ ЦИРХА

,

Н&Т {I(})I;EI1A'J1;, 811 ClJ6/'-

I7РНС" 'fl/EТE•

_jIA СОР .4Коу,~Ж;;'3i?'....-,

ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО

НЕ

ШМЕКЕРУВАНЕ. ЕТО ЗАЩО АРТИСТИ

от тP~MTA

ТЪРПИ

всички

НА

АЖО!ЮЗ

ТРЕНИРАТ ~CЪPAНO iVI l1-tмпPi:1визи­ РАНАТА ТРЕНйVOВЪЧНА IVIОЩI\AIQ\.

~

(' HYD.

'0.11

АА L Г-Н ('fJНl1б~~Jfff Ofl/lKOlJAlIH Nlt< fV БЕff/Е

СА

УЮflОРВIQ,


~

34РАВ&И, ТОМ,

МОЖЕ

/Iif

АА

ВЕЧЕ няколко АНИ ПРОД1>'\ЖАМ

ПРЕ30КЕАНСI<DТО МА8АНЕ НА ЦI1PM НА МО~НЗ. стеФЧО И СЛОНЧЕТО М;ЪМБО ~ СТАНА

CI1

IlOИГРАЯ с AЖblI501

ли

иСТИtfClCИ ПРИЯТЕЛИ И

ВЕЧЕ си n03В<W1&\

ОСТАВЯ

НЕБРЕ~НОСТ

САМИ,

ПРИ

/J,A

г1'1

TOI1

РАЗТОВАРВАНffO

НА БМИТЕ БЕ ПРИЧИНА OMI<.OB"" КАТА fIA [;ЕЗЦЕННАТА СТОКА ДА

СЕ РАзlQ,СI\ -И ЧАСТ от МДГИчЕС КИЯ ПРАХ М оо НЕ В DМl\TA

---


ВЗЕХ ОТ ОНАЗИ, АВОЙ//О

/lhРЗАНАТА. Л1IЮ1е.х, '{Е Е IЮ-Xf'АНIfТE/IIIА.

МК8А Е

ТАЗI1 пСТОРI1)1,

НШ{О НС Я4Збl1/'AJf ~

..?::

r ~~

ЗАНЕСОХ

Х/'АНА

O1OIII/EТO, АЮ648А

11/1 ~

IiЕУ,ш~!

ИА4А HEIlO СЫШИТЕАНО РМ РСИf{КО

ЮLИ.

fДHO ИЗСКЪРЦВЛНЕ НА

~

Oll<.PEX-

НАТАТА ВРАТА ИМАМ ПРИСЪС-

ТВИfТО НА ДИМИТЪР. -=-:::"'"

&КМЯт'f/jp

SAN050ЛНv

СТВОТО!/

'f;.7

\'. ~~ "

"j(- •

,

-~41


-

АА НЕ ('И СЕ ЛОБЪРКAII 1/

j/{Acl!l /IIf ;IйКIЮ II/EC СТАНЕ

АИМИТЬР

АКО ни РАЗКРIfЯТ?/

МНОГО сс ЗА5АВИ.

НЕItAТtI

БЯХ4

f1f'ЕДГ!АЗНИ

IlЯЖХ АРУГ

!ЮЕЛИ

НEO'{дКВAtI

И НЕЖЕМtI ХОД. !ОБА го ПРИ'~ Н~МАадШЕ АА ВЗЕМЕ IfН~ИТЕ

_

МЕРКИ·

If3БОР. if!ИУЕ

IJ/E%~~'C~

8CJfYm. KOE7V ви РАSА;;1ЗАХ 1"11 КA71/f77/11, ми .мм ОСII08А­ IIИЕ.м МИСАЯ, S'E И3VЕ38АНЕТО IIA ,Alfмнтъе мо Е . {У!ll'ИИIfО.

ЗА

РАЗЛИКА

ОТ С60Я

IfA

8ЕАНАГА

НА МОIIБА~

!ЮМОЩНИК, КЛПI1ТАtlЪТ (;Е ЧЕСТЕН ЧОВЕК И ОТКЛИК­

/' ==:=-

ТЛ.!!~.

I

~

11111

JV&'1 Е ТРЯБВААО НЯХОН АА 8hЗМQ1(IIO Е

IЮ М

А111 fXJМOПIЕ, З/lII/ОЮ МОРЕТО Е С?ВСёА1 ТНХО.

АА

СЕ СЛРАТ

/ЖI1JИНИТЕ

,411

I

11

СЕ Л!lCIIЕ

ЛОАМ!

-=

~

----


/f,иАIII К3СМЕ7; П,<М()

БЯХМЕ РЕШИ/1И М

Cf'

ОТКАЖЕМ И ЖОРЖ ТЕ ВИАЯ•

.<Ат /1,иА,и 1,IPt;4В~ С/!!/'1JИОТО СЕ

с МАЛКОТО

ВЮРОС ЗА

C10JNE,

МИorR,

'1f'

стАВА

!W,i(OT;;,r.. ТОМ 05ЯC'/lЯIМ И /JОСТЬПКАТА НА

7ОМ ••, >\;;

СI1И//ОЪРг' Cb:f.'lIЛЯ 110 СМ1 ОР/1l1У,4ЕН АА

8,+#,

I7РЕАУI1РЕАЯ

АА СП ПРJf.JIIАЯ ':Vf'CТHQ, ПО 8РБИЕ МJfG1бlY. у., IIЯМ!' '-_ АЛ,иЕ ОТКРИЕ/Е.

t;4HO

ПО/lИIlИЯТЛ 8 rfРИС'ТАНИ-

",

,.

~IФ

PAIII

ЩЕТО

еФ

('f'

OPJfEJlТ}f­

КМ, МAI'llТOl!r

/l/I!l8AIIE,

41Аи

ЩЕ НЖ/ll ПО-Ю1Я41

""'-

!I('ПЕХ, OТI(01

ТО8

i/IfРIИ!,

БМГОМРЕНИЕ IWЮАЧИIЮСТТА

11

~

nРОЯ6ЕIIOТО

М!>'f;ЕCТlЮ ОТ БРАТ}! IQ\P~OIWl~E РА3КРИТII ГQ1j\м.1 МЕ;l;:AУНАРа~А БАНАА, 3AA~МIIM ~ с ПРЕ><1\ЪРIlЯ~Е НА ~ЛRКОТV1 ОТ Е6P01lA 6 АМ"р КА. НМА ТЕ JQ, е']; Fit МРА1"" M/JI1TIIJf,JIlfE с,н.

'A*Od ЩЕ IIЕ С/"ЕIllYfcт/(r"l(4i'1t1Н."H:~A /f,lfEIII'ТA 6If llE <"Е оо

~T мо! I7АРМ ClJiIIlIIf/f" lJR!Т1IJf. Е.

-т----:

АРТ/'fСТи и (~

/!4A8,4,1ff'

I7PEдI1 6<:'IIYI(o, ЮО/ТО

8ECТJ/Нf/lfТE СI>OБIfAМТ 34 !/cnl';><IfТEIIИ IIА АРВ/ЛТА


Дребни, )'САужливи, крыли

и вежливи,

с дупчици в средата, здраflO те държат палтата, блузите и

nанmtlАОнuте.

_те

,@L

и

, \i!:r ,

балтоните.

Слa.zа..ме ги и д«уредно,

ала никак не е редно

,

да заБРОflJiJo4е moвa:

,,

I

\

когато со в беда

\

държат се те едва; помощта

за тез момци

е иглата със конци! Юнаци неза6еАежиAfи! Кои са те, кажи ми?

Копчето не сс чнслн крИТНII,

а

се

тьркалll

1('10101

по

Велнките географскн ОТ­

тозн

сап

много

коп"ета. пришивм е 'Ювс....т стотици копчета върху дрехата си, и за закопчаа!!.с, и за украса. Интересии.

отдаана.

чОIle ......т е юмнслкл първо haA-необходнмите

Itеща It

те и "убаnи КОllчета даже "олеКЦИОIIНpan.

cnел тов« копчето. Дотогава топ сс е загръ щап. I1репас вал. за""ЬРЗIlIUI.

омотавал tI уаиаал в животинсt;и ко­

Копчето ПO'lсрпа НOtIи CЮlи ат пластмасата, изостана и иаR·голе.'t1иllТ му С1>периКJС

ЖИ, тькаии и плетива. С едиа дума,човеlC1tте'имм бал­

жи сс

тоиа и е ТРllбаало само да при шие копчето, а не обрат­

за6l8Лll8а и играе с човека.

иото. Естествено.първо с правил копчето от кост, np-

80

и кожа. а IМ:К08C:

ПG-JC'1IoCИО

здраао

коп"ето, бори

циm.т. Дър.

-

в

почивката

Кonчсто се нанизва иа

от Мед, жtJIll30. глииа,

запрта се lIA"оmro m.тк,

деф и с .... поцснни ка...... ни. ОБJ1ичм го С С мат и го е

ле neкичко

И3pt1'СУВIfI.

даже ~~~. Концерт за хоп"с, консц и д»а пръста!

миииатюрии

часовници

с

ctta.raJI

за

31

om.8L\!C с р1>це.

да се

HaBIfe

КOIfeUa.K пос·

Копчето сс 3IВърта силно"

с .t.&~ коt1ЧЕТА, КO~E\.L ~ ПР'О3­

PA"t1-\A леnЕ.\о\КА ..УКРДСЙ'&АМЕ· САЪНЧЕ~ оч\t\AA нд MN'IIA и ТА1"КО. Поt<ЛAЩдме. t"M&A \t\ .. ,

\-tAI-IИ~6д н.д K~EЦ /80с"",;' 3A8ЪPfA tE НЯ~k:О ГТЬТИ, 3А АА с.Е ~еИЕ ~OНE~ЪT и ПОСЛЕ ЛЕ\(YlЧКО С РЬЦЕ. КоПЧЕТо с.Е ЗА6ЬРТА

се

конец (ВЖ. рисунката).

споиоеа кост. порцелан и cn.кло, злато и сребро. сс­ даже

ие

Ето иапрнмер едиа позабравсна игра:

ЕТО ~nQИМ~Р Е4НА n03o'.ЬPAB~"'A ~(1)A: КОПЧЕТО СЕ

ОПъВАМЕ

сс. а

110

С\t'\Лно И

6АЖЕ .nEE'! КоНЦЕР1" 3А КОnЧЕ;,КОНЕU ~ .6.М

I

ПР'ЬС.ТА!

( 111

,---IJi'

I<.O~ коНЕц АА IA~HEМ .. \t\rMТA? nOМQrM!:tE НА

АЖУ4ЖЕТо,а.u.... !

~"-Ii> fl,

@

'--1::++-

I!'

~~~~7;;:::.=t


----------- •--- - - - ----- - - - - - ------..,

--- --------- ----- ---

,f

\ I

I

I

I I

I

I I I I

ГОРНАТА

I

I I

грум Е ПО-МАЛКА НА оРа";;

ЕАНАКВУ\ КОПЧЕ.ТА СА д-?>

I I I

® ,3ДКОflЧАНИ"

I I I

+~~~.

I I

111.1

I

I

+ ~И

,

I

I

I

.....

/

I

+Hf . Н1Т

+ ~~ж. 1111

НН

3АААЧи

-

j

В-2 и Г-"1! ((

I

I

I

+~t~

+iiJ i

j

1111"

'" ~TOPATA

I \

I I \

I I

I

I I

I 1

I

""....'

пърм 3АААЧД:

I \ I

I I

1.1.11

I

I

+ gШ

,

I

Н55

ЦЯЛОТО КОПЧЕ СЕ ПОЛУЧАВА ат .А n ""

I

!!!

I

,•

!) У1ГМТА СЕ ВlI.EeA KOHEll мА'!

I

I

~--------------

1I

I

3'\

I I

J<ОПЧЕТЛТА СА 16 БРОЯ!

,

,,

1

I

----- ---- -------- -- - - --- -- - ----------- - - - --

ОТГОВОРИ

обратно,

ВЕРИГА

] - 8 - .'Оksзта: 8 - 6 - светкавицата: 6 - 10 - ютрнва.lквта: 10 2 - бастунът; 2 - 9 - котката: 9 - 4 - б)'Ти.1К8та; 4 - J - иB~TCTO: 3 - 7 - ЧУКЪТ; 7 - 11 - К1оШИ'lКВТВ: ] [ - 5 ~ НО:'+''1>Т: 5 - 12 - :-IО,1И­ вът 3&Л

~'XOTO

София. Варна. n"'ОВllИ8. Карнобат. Созоnо.l. Мелник I! Бургас

КОР:'1к.l0ТО

12

е написана обрапtO. каската на

та, а той с:а.\tия е с шейна. КО.1ичката на

та. ПО,10жtинtто на

,'W J 5 Ht .\IY

Ni! 14

l'w

[З е обърна

е с Кllа.1ратни КО.lе..1е.

"озаО.1Яllа .1а се

CII)'CKa

ло листата.

,~ [6 кара КЪНКI! върху тревата. ФуниЙката,.1ухната от JW 19,е 11 обратно ItO:tOжение. N2 20 чете I(иигата обратно ..~2.1 кове върху кра­

11. Четири.1ИСТI!8та аете.1нна. (В устата на овиата. а човката на гарвана, в ръката Ha,~ 14. на ф.1ане.1ката на.*.1 21 н 8 лесни" ;IO.1CH

ТРОЙНА ИГРА

11.

флаl1t.1ката на ,'Ii<J

осова .1ИНИЯ. гарванът е с рибя опашка.

6 " 9

ката си.

!! се cllycKa ВЪРХУ lIъзглавниuа. Ultфрата 5 вър'\\

ката СН. чадъра няма .1ръжка и аиси в tlростраИСТ80ТО.листата има

ЕдНАКВИ

1.

.'\Г9

Ha.\iv I

,\02 5 K(\lIt

нс се хваша З8 НН""ЗС,.'i9 2 ннма нишо на кра­

върху Г.lавата на

.1W 4, N9 6

е със ски.

N2 7

си е

"POC:TpIL1 краката върху покривката. ,"il 8 я.]с ХИ.'1ка, кокошката в TtH.'lJ...tpaTa е жива и ТО'''У·ШО t снеС.1В яАut. а IIl1лата група се е ра3П0-10ЖILlа да 13KYClla върху пистата. Ni 9 е бос. М 10 е обърнат

bID.'1) ОБЛЕКЛО П ри.1Q".... еllltе БАЛОНИ

A-4.Б-б.В-!.Г-7.Д-2.Е-З.Ж_S


Нми ИСI<АШ ШАПКА? моля!

АТОМ Е

KO~НдНO КОПЧЕ \

3д ЖЕМНИЯТА ТИ! НО ТЕ НЕ 1"РЯБВА АА СА ЛОШИ! СЬГМСЕ.Н

?

СЕГА С"'" ПОР1:NАй" ИГЛА VI КОНЕ.Ц!

-


... ИСКАМ АА СПРО ~\!I '-о и I!.A МоСНЕо АЪГА \

... и

НИЕ.~


АхА! AJ/БЕШАЬВ AJ(ПАШ!

СЕГА

...

,еКАМ

.

МНОГО СМдОЛЕL>.1

МАЙ НЕ МОЖЕ 1:А ГО!>ОРИ?


OIIЕЛЕ!

КАкво

I

НАПРА~ИХ?


ВЕЛИ КОЛЕПНо винтt

~~I3И ШАПКА Ш

,f'-J


~ СLLЕНдРИ~ . Н\1КQ'\A.И / k \IV\tOстрдцИИ.

®

l:10l:1 ОВ '81


-

-I

\

- ---

-X/iX80 ./JИСёЕ CЛ"'VF1/10 с ~s6E"C0P"l, "ЕЕ 1'.".,1<00&"1 mP.-'f'tЕН .• ?

~tи<:.оИ НЕ МQ.)iC.E д.""1 .ми лО/И.orНЕ .. ! -Пя:>ФSСОРЕ, М НЕви

~~~~ ~~~~;~'" -~'Т"=-1 ~ -::=-~

Е/IОШО •• ?

.'

I

-МО)/<E.l\i.ЛИ М в и

помorJlEJ-1 с НЕщо? -В7-1ЖД,А'ТЕ АИ 7AS~..t1.Q.4Ec.A.

1-1

оНЕЗИ

ДВ~JA.'ТА

.....

• •

---


rllAWi...

-Е"] О')""')?с:~прь:ди 01 o-l~~ ГОДиz..wJ Е" JТO'I!ЬfCt'!./!

......ОВ'lБ"ЪТ,,rллос': ~ СЕ:,'<ЕВ НЕго СЕ ft4миFА ПРоЧУТАТА ,.,NtННО~АМФОРА:У

/

I I

• •

н4. C/lE;дВАЩИЯ ДЕН•••

D


-Сs:rА вЕ'!Е миnоСКА2:'4АМ/ФОРА Е .8 =~'1'E НИ •.

1'-----

-ТРЪГНАХА

...

-

- ""=- СЛАгАЙ сКАфАНДЪРА

-ТУК Е!.хвърляr:t! [<ОТВАТА . • /

И ДА СJ]ИЗАР1Е •••

::.;:. ...

~

- СПРЯХА ; •• ГОТОВИ s4 C'rrAP!1'••'


-r0'l'080.• ! ПЫ1ЕН Н<V7ЯE;LТ

.Q>

--

......

'L::-:::::-/III" ~3--:::~~

_--

~


--

-

~,

, \.-;

:;:

о

~' ~..

L-

\

--' "

."


,...------,.---;--,--,-=:--:-:=-:-=~7.-.---

.

-АМфоРАТА Е СПАСЕ:НАf~.f"

,

. . . ::----::::::

,

.


/

rrAACК" МПЕ

-

-

--

[ гr [ R ~ " .. '-

~~~_.a.I

-

__

о

о,

J

-АХ;.мои'''ЕТА.~/АХ ~Ц •• , MJt:SA, ZТРЕ:ЛЕС"'1',.- ~ 4Y.-'1J1 Д4 "3~ &ЛArоД4P1iОСТТЛСй •• ~

__ •

-Э,АловяР.Айп;ТТРофЕсоFE

"'t#UfCt;_-r-А jIUИ~РА!!!

\, \

КРАЙНА

епИЗОДА

с

ТЕК=: ЧАВдАР

шннов

'1

_


CЛfA пеТ,ДЕСЕТИ8ТQРИЯ

ОП","

високия КОМИН t ЖАБОКА

АА

ПОЛЕТИ

or

БОКО се ОЗОВА

НАИ'

в

..."I

К~РТАЛНАТА ПQl\ИКЛИНИl<A ДОБРЕ БИНТОВАН;.. __

" ..... К МЕ ПqдPЕ#'

ТОЗИ чако ... ~~~~

ЦЕЛияТ c'Ъ'V\ В ГИПС

И НЕ мог:

АА СТАВАМ.

АЗ НЕ

ям

морков..,~ ЧОКО,

НО АКО ИСКАW~ МОЖЕWДАГИ ОGТАВИШ ,АОГ~ПСИ­ РАНИЯ МИ

КРАК.

сЕГА!'Е ТОЧНО i'O.3и

СЕЗОН,

WO...

АКОСЕ

1......-'7It ПРИБЛИЖИШ ОЩЕ МАЛКО... щЕТИ ДАМ

ТАКЬВ

"ОДАРЬК, Ч&

ЩЕМЕ ЗАПОМНИ Ш!

МИСЛЯ.

този

ЧЕ

У,.дАР

БЕШЕ .дОБРО НА­ ЧАЛо. СЕ ГА

С но­

ВАТА ЕЛХА ПРИГОТВЯ

ЩЕ

И нови

пq.o,дРЪЦИ НА 40КО.

сЦЕI-IАРИЙ Й.ПЕРЕu,


-------------,

-ОЛIОiJ.,,Т'; НА ЕДНААРЕВНА PElJ,EnТA­

,ХА!

АМИ,СЛУЧАЙНО

!!

сЕ У.дАРИХ

СМ"С ОТО1.ll'Т,ОЛ~О, 8М'МИSI И ",,-

и ИДВАМ от

,'>Ъ9ЦёТА.БЛХдТА ПОРАС)04АЗА ПIiТ М\4НУТИ.

поNotJ<Аини.'<АТА

-.

I-IИ ЩО ..' "40КО, с.ЛЕ3ДОЛУ. ще ТИДАМ

ДРХГ; ощЕ ПО-ХУБАВ и ~HTEPeCEH

ПОДАРЪК!

/

../

--=~;<'} .-_._-'-_.~:=::::;::~ ""':"""':' s.,

.- .. -\АРЯ.ДflДО

"'-;- 2.

r --~"'

,СБГА ЩЕ ВИ.А.Я. :~ з..;... НА оем

.... _~

SА"О8'.i\d.AИ f,ДИН

U.8ETEH 1'еЛЕВИЗОР.

~

r


КАКВО СТАн.4.}

3W'ЧИ ТРЯ!5"QA отноВо ДА

чако?

вклюЧА ТЕАЕ8И30РА И ЩЕ СЕ

8

СЪ&У,АИШ ..

КAI<8A

ПОСОКА ЛЕ­

"ИШ,ЧОI<О?

ЗКА

НЕ!

••• i'OЗИ

ВЛАК Е В ОБРJ'iТНА посоКА •••

и

Cb'II\

,

СБ'ЬРКМ,НО 1\01 И сля Ч ТОЗИ коМИн ЩЕМИ по­

МОГНЕ.АА НАСТИГНА чако


ГА

I"1APATA

щs

~MOACTAP БАЛОН

101

АЗ

ЩЕ

СЕИ~ГНА 8ИСОКО ВЪВ

-

&1>~XA.

...

YPAIII

.::-

МЕ3.4РА

о

ХВАНАХ ЛИ 'ТЕ"

А-А-А ...

С:;r,~~о~о~.ЗАПОВЯ­

Г\А,Д,АААМ

ДАИ

"""О ви ИНТ'Е РЕс.УВА

пqдАРЬК!!

)) )

онан щър­

новия

KE:I\, С .... ЕаТЕ ЕДНАГА.

МАХАИ Е от" ГЪРБА

ми

С "ТОзи

ПqдAРЫС,I еоко !~~

С, ЕЛЕ,ЧОКО.

СЛЕД ДВА

П~КЪТс

ОТНО80 Е. В КВА.РТАЛ\-lАiА

един ФИШЕК,

ЧАСА

ЖАБОI(A

'1501(0 ПОЛИIСN1Н\IIICА

1---;=:;:;""'".........,.", 3,ДРА8ЕИ, БОКО. А 3 I f1AК ти HOC~

/<.ОЙТО ЩЕ гpЪ'v\HE!

моркови.ДАНО

.fG~0~406PABEEW б "l'o~

,,)

. ЛИЦА

.1 r ;1

]А ДЕЦА

'!

ЗОI

ЮIЮWII. ДЪРЖАВНО ИЗДАПJlСТВО ~СЕПТЕМВРИ-. ГЛАВЕН РЕДАКТОР СТЕФАН НИКОЛОВ. ]АВЕЖДАЩ I'EдАIЩIОI

НОВ. ХУДОЖF.стВЕII

РЕдАКТОР I! ОФОРМЛЕЮ1Е ГЕОРГИ ГAlIEJ1ЕВ. ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР ЙОРдАН ИГОВ. КОРЕ .....,.ОР ЕКАТЕРIЩА , -\ ,Itr \;.;; ''''О()()(). ФОРМАТ 701100&. ПЕЧАТНИ КОЛl1 8. АдРЕС НА РЕДАКUI!ЯТА УЛ .ВЛАдИМИР ПОПТОМОВ- 56. ТЕЛЕФОН 80-08-56 ULIIA 1.80. 1,\.JIoo:"II- lОФIIЯ.

КОll

10


06 Дъга