Issuu on Google+


Седмично издание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОС ТИ Н И Х ЕЛАС ООД

(De

AGOSТINI

HELLAS SRL)

СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърц ия ИЗДАТЕЛ: Петрос Капнистас ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТО Р: Фоти с Ф отиу МЕНИДЖЪРНА РЕДАКТИРА НЕ И ПРОИЗ ВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис

(Vouliagmeпis

44-46, 166

7З Ат ина

44-46, 166 73 Atheпs)

МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Миха л ис Куцукос МЕНИДЖЪРНА ИЗД А Н И ЕТО : Насита Корте са

Джон Едгар Хувър

Брой

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Та н я Скандалаки

72

ПОМОЩНИК- РЕДАКТОР И КООРДИНАТОР З А БАЛКАНИТЕ: Димитр и е Ди митриадис

ВЪВЕДЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИН АТО Р:

4

Каролина Пулиду МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦ И Я : Е ви Боза

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

МЕНИДЖЪР ЛОГИСТ И КА И ОПЕРАЦИИ:

б

Димитрие Паскалидис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИ И: А нтон ис Люмис

Историята на живота на един самотен човек

СПЕЦИАЛНА АДАПТАЦ ИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИ К:

с изключително влияние

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

Роден в града, в който е седалището на Федералното правителство

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВА Н Е:

Служител в Министерството на правосъдието

( \_"""

Създаването на ФБР

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦ ИЯ: Ралица Панайотова

'v

HAIDEMENOS S.A.

ДИРЕКТОР НА ПЕЧ АТНИЦАТА: МАКИСКОТО ПУЛОС

'\.

r

ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

\ © 2008 De AGOSTINI Hellas

Следвоенният период на антикомунизъм

© 200З

Разногласията между Хувър и Джон Ф . Кенеди

К.К.

De AGO SТINI JAPAN

ISSN: 1791-4256

Хувър продължава да работи неуморно независимо от възрастта си Снимки : CorЬi s J арап , Americaп

De

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

Agostiпi

Photo,

Picture Library

20

Сенчестата страна на живота на Едгар Хувър

Цена на броевете : Цена на първия брой:

1,50 лв . 3,70 лв.

Цена на следващ ите бро е в е:

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Всички текстов е са за щитени с авторски права. Забранено е възпроизвежда н ето, с канирането, предаването или

Хората, чийто живот е повлиян от

използването н а мате риалите с търговска цел под каквато и да

"краля на секретната информация"

е форма без пи сменото съгласие на редактора.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

От обществения враг към врага на държавата

За вашето nо-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и у ведомявайте nродавача за намерението си да закуnите евентуално и следващите броеве.

За всякаква информация, сnравки, замяна на екземnляри или nоръчки на nредишни броеве, nотърсете ни на телефон

(02) 489 95 53

или ни изnратете

e-mail на адрес info@deagostini.bg. 10:00- 15:00 ч.

Обслужване на клиенти: nонеделник- nетък,

За

а.лол у чите по-доб ро обслужване, поръчвай <е всеки брой

на поредицата от е,цин и същ търговски пункт и информирайте продавач 0 •заVJ амере нието си да купу вате следващ ите броеве.

За да поnучите стари броеве по пощата, първо се обадете на теnефон

(02) 489 95 53,

след което преведете необходимата сума по сметка:

Издателят си запазва правото да променя реда на издаване

Алфа Банк

на поредицата , както и правото на избор на имената,

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF

които ще се представят.

Кеар Дайрект ЕООД При поnучаване на стари броеве по куриер 3апnащането става в момента на получаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


-

-

-~~ -

--

-

- -

-

-

-

-

-

Въведение

Джон Едгар Хувър Какъв е неговият живот?

Г

ОДИНАТА 1917-ТА Е изпъшшнл с бурни събития. Съединените щати, които до този момент успяват да запазят неутралитет, се

включват в Първата световна война. В Русия избухва революция,

организирана от социалистите, в резултат на която е създадена

UJ

първата социалистическа държава в света. Последвалите исто­

:s:

фронтацията между Изтока и Запада. Именно през тази година

I UJ с::[

UJ со

~ со

рически и политически събития водят до нарастване на кон­ един мъж прави своя дебют като адвокат в "Меката" на амери­ канската политика- столицата Вашингтон. Неговото име е Джон

Едгар Хувър - една невероятно амбициозна и изпълнена с енер­ гия личност, която в бъдеще ще окаже огромно влияние върху съдебната система на Съединените щати. Веднага след като е назначен за директор на Бюрото за раз­ следвания през

1924

г., Едгар Хувър предприема поредица от

ходове, които довеждат до преструктурирането на тази незна­

чителна служба и превръщанетой в днешното Федерално бюро за разследване. Под неговото зорко и всеобхватно ръководство

Федералното бюро за разследване се развива като най-могъ­ щата и ефективна полицейска организация в света. Дори и днес тя функционира, като използва най-съвременните и ефективни методи и правила на работа, установени още от него. Като шеф на тази служба Хувър съсредоточава в ръцете си огромна власт. Той има достъп до строго секретна информа­ ция, контролът върху която му дава такива правомощия, че

дори и президентът на Съединените щати не винаги се осме­ лява да се противопоставя на неговите решения и деиствия.

Хувър остава на поста директор на ФБР до своята смърт. Какъв е той като човек?


Джон Едrар Хувър

8[•)Jt•J-..=r~•r~w~•·rl 1789

~

Вашингтон става първият президент на Съединените щати.

1861

~

Избухва Граждi'l~ ската война в Съединените щати.

1865

~

Отменено е робството.

1879

~

Едисън изобретява лампата с нажежаема жичка.

1895

~

В столицата Вашингтон на

190З

~

Братя Райт извършват първия полет със самоЛет.

191З

~

Хувър постъпва в университета "Джордж Уошингтън".

1914

~

Избухва Първата световна война.

1917

~

Хувър постъпва в Юридическия факултет.

1 януари се ражда Джон Едгар Хувър.

Избухва революцията в Русия.

1919

~

Започват акциите, f)ЪI\utsu,цo::ни от Палмър, срещу радикалните леви движения в САЩ.

1920

~

В САЩ официално със закон е въведен "сухият режим".

1924

~

Хувър е назначен за ДV11Jt::"'ul-' на Бюрото за разследване.

1929

~

Начало на Голямата депресия.

19ЗЗ

~

Разрастване на ган,

19З5

~

Създадено е ФБР.

19З8

~

Умира майката на Хувър.

19З9

~

Започва Втората световна война.

1945

~

Завършва Втората световна война.

1950

~

Начало на маккартизма, засилва се страхът от "червената заплаха".

Llt::fJLI\V11t:: действия.

Започва Корейската война.

1954

~

Виетнам е разделен на Северен и Южен Виетнам.

1958

~

Хувър .. yбнVJI\ytsa своята книга "ГосподаJ:>_И на лъжата" (Masters of Deceit).

196З

~

Убит е президентът Кенеди.

1964

~

В Съединените щати е подписан Указът за гражданските права.

1968

~

Убит е Мартин Лутър Кинг.

1972

~

Хувър умира на

2 май в столицата Вашингтон.

Разкритията за аферата "Уотъргейт".

1972

~

Президентът Никсън подава оставка.

1974

~

Армията на Съединените щати се изтегля от Виетнам.

1974

~

Сградата на ФБР официално е наречена на името на Едгар Хувър.

1990

~

Започва войната в Залива.

1991

~

Разпадането на Съветския съюз.

2001

~

Извършени са терористичните атаки от

11

септември.

----

z.;\_,L'-V tJ\)P · N-G

t


.-------------

-

Живот и дейност

Историята на живота на един самотен човек с изключително влияние Едгар Хувър став а директор на Бюрото за разследване, което е предшественик на ФБР, едва на 29-год ишна възраст. Негова заслуга е изгр аждането на тази организация и превръщането й в най-мощната и е ф ективна антикриминалн а структу р а в св ета .

Най-силното оръжие на Хувър е информацията. Именно тя му създава често проблеми както с американския президент, така и с другите представители на управляващите среди в САЩ. Неговото влияние върху политическия живот в страната продължава почти половин век и той успява да запази своите позиции в центъра на най-новата история на Америка до деня на смъртта си.

Думите "заплаха", "конспираци я" и "з аговор" са неразривна част от живота на Х:увър. Хората го ув ажав ат,

но и се страхуват от него, см ятайки го за "господар на подз емния свят". Нека се вгледаме по-отблиз о в живота и дейността на този чов ек, чиято съдба е толкова тясно свързана с обществено-полити ческия живот в Съединените щати в близкото минало.

Роден в града, в който е седалището на Федералното правителство Бащата на Федералното бюро за разследване (ФБР) Т ;JЗВЕСТНИ СА МНОЖЕСТВО приключенски исто­

нива . Той съсредоточава в своите ръце информация

_у .lрии за агенти на ФБР от холивудските продук­

за личния живот и някои неудобни тайни на важни

ции и телеви зи онните драми . В тя х та й ните феде­

обществено-политически фигури, което до голяма сте­

рални агенти успяват да се справят и с най-заплетените

пен прави тези хора зависими от него. За него се

случ аи, прила гайки ра злични методи, в това число и

говори , че има връзки с мафията и възможност да кон­

такива, в ключ ва щи съвременни пси х ологически под­

тролира някои групи от престъпния свят. В резултат

ход и, за да раз крият и разобличат превърналите се

на това Хувър постепенно се превръща във влиятелна

в об ществена заплаха престъпници . Когато разгръ­

фигура, с която се съобразяват дори президентите на

щаме п р есата , и там погледът ни често поп ада върху

САЩ, някои от които може би имат основателни при­

съкра щен и ето ФБР. Днес името на тази организация

чини за това .

е н е що оби к новено за съвременния човек, макар че

Хувър преследва не само престъпниците, но и кому­

нейната истор и я е сравнително кратка . Всъщност, тази

нистите, някои представители на малцинствата, както

смята н а за н ай-добрата в света полицейска служба

и всички, които се обявяват против политиката на аме­

е създаден а през

риканското правителство.

1935

г. Независимо от съвремен­

....

Цере мо ни ята по встъ пва н е в

длъж н ост н а п резид е нта Уил с ън пр ез

1913

г. Хувър е н а ч ел о н а с в оя

ната слава на организацията, Бюрото за разследване,

Той няма много приятели и води доста затворен

както се нарича в първоначалния си вариант ФБР,

начин на живот. Това вероятно до голяма степен се

дори н ям а право да арестува престъпниците , а служи ­

дължи на подозрителността и недоверието му, които

телите му, ч ийто брой е изключително ограничен , не

го обсебват през годините на кариерата му в Бюрото.

м о гат да н осят оръжие. С други думи, може да се каже,

Независимо, че има славата на човек, който не се стра­

(Федерален о кръг Кол умб и я), е

че то ва е просто поредната правителствена служба,

хува от нищо, Хувър всъщност също е преследван от

ра з положе на н а и зто чни я бря г

която съ ществу ва сама по себе си. Всичко се променя,

своите страхове и подозрения. Известно е, че като

ко гато в нея за почва работа един млад човек. Той не

човек той е доста отмъстителен и не винаги може да му

само въвежда н а пълно нов под ход при провеждането

се вярва . Някой непредубеден изследовател на живота

на разследва нията, но и оказва пора з ително въздейст­ вие върху и сторията и развитието на организацията .

Не говото име е Джон Едгар Хувър

- първ ият директор

на Федералното бюро за разследване. На този пост той работи в продълже ние на повече от 48 години. Хувъ р остава в историята като бащата на ФБР, а името му е и з писано върху сградата, в която се поме­

ща ва упра влението на службата, като признание за н е говия пр и н ос и изключителните му заслуги . За мно­ зи н а Хувър остава един от най-големите герои на

Амери ка, но в същото време той често става обект на ред и ца к р и ти к и заради своя консервативен управлен­

ски стил . Вл ия н и ето на Хувър достига заплашителни

отряд от к ад етс к ото у чил и щ е п о

в р еме н а тържестве н ия п а р а д .

....

Сто лицата н а С АЩ Ва ш ин гто н

на река Потом а к. С веж а зе л е нин а

заобикаля пра в ител стве ните офи с и , муз еите , исто рич еските с г ра ди и п а м етници.


Джон Едrар Хувър

му дори би могъл да допусне, че върху изграждането

избран да произнесе пращалното слово при завърш­

на личността му е оказало влияние нещо, което се е

ването на випуска.

Прякорът му в училище е Спиди (Бързия), което

случило с него в детските му години.

се дължи на факта, че мисли и говори много бързо.

Едно изключително неспокойно дете Хувър е роден на

1

януари

1895

Парадоксалното е, че всъщност Хувър от малък заеква

г. в двуетажна

къща на Сюърд Скуеър в столицата на Съединените щати

Вашингтон,

Ди керсън

окръг

Нейлър

работи

Колумбия.

в

Баща

службата

му

Брегова

охрана и геодезична инспекция . Майка му Ана­

Мари прои зхожда от видна швейцарска фамилия, емигрирала в Съединените щати. Един от предста­ вителите на нейното семейство е почетен консул на

Швейцария в Съединените щати, а баба й е високо­ уважавана главна медицинска сестра по време на

Гражданската война в страната. Израснала в подобна среда, майката на Хувър посе­ щава частно училище. Не е известно къде точно са

се срещнали Дикерсън и Ана и кога са решили да се оженят. Двамата са толкова различни по произход, че

е трудно човек да си представи какво би могло да ги събере. Те имат четири деца- две момчета и две моми­ чета. Смята се, че Ана мечтае за по-високо общест­ вено положение и не е доволна от социалния статус на

съпруга си. Забелязвайки способностите на най-мал­ кото си дете

-

Едгар, още от неговата най-ранна въз­

раст тя го обгражда с големи грижи и любов. От малък Хувър е изключително неспокойно и

нервно дете, което не обича да общува с останалите и

когато е извън дома си, обикновено се крие зад гърба на майка си при среща с други хора. Всъщност в дет­ ските си години той до такава степен е обграден от любовта и грижите на майка си, на която винаги може да разчита, че това дори се превръща в определен вид

зависимост. Ана Хувър осигурява добро образование на сина си и успява да го възпита според нормите и

моралните критерии, които налага обществото. През

1901

и не може да говори гладко. Вместо обаче да крие сво­

ята слабост, той решава да се справи с този проблем. За тази цел се включва в дискусионен клуб в училище и упражнява усърдно речта си . В крайна сметка, благо­ дарение на своята упоритост и силната си воля , успява да преодолее този недостатък.

Тъй като е изключително взискателен към себе си, Хувър очаква от другите по същия безкомпромисен начин да побеждават слабостите си . Ето защо той

.... Университетът "Джордж Уошин гтън~ 1812 г., в който учи

основан през

Хувър. След като з авършва в е ч е рн ия

винаги е строг към околните и се отнася с пренебре­

курс, той успява да се дипл о мир а като

жение към онези, които не полагат подобни усилия.

бакалавър по право, докато работи в

Хувър участва в кадетския корпус на училището

и дори става капитан на своята рота. През

библиотеката на Конгреса.

1913 г., по

време на тържествената церемония по случай встъп­ ването в длъжност на президента Уилсън, Хувър е начело на своята част по време на парада . Всичко това

безспорно изиграва огромна роля и допринася за

неговото бъдещо кариерно израстване и в работата му във ФБР. Той постепенно се превръща в интелигентен млад

човек, чието умение да общува е признато и високо ценено от местната общественост. Един от най-добрите университети - Вирджинският, го избира за свой поче­ тен стипендиант. Хувър обаче учтиво отклонява тази покана и се записва във вечерен курс на универси­

тета "Джордж Уошингтън': Малко преди това неговият баща Дикерсън напуска работа заради страдането си от хронична депресия . Смята се, че това е основната

....

Самолетът на Бра тя Райт. Това е

техният първи модел, който п о-късно

извършва и полета в н ебето н а

причина Хувър да отклони предложението на универ­

Вирджиния през

ситета във Вирджиния. Така грижата за издръжката на

се опише и з умлението н а х ората,

семейството пада върху плещите на Едгар и по-голе­

мия му брат.

1909

г. Трудн о е д а

наблюдавали това събити е . От този момент да и з върш ат полет в н ебесата, се превръща в мечта за мн оз ин а .

г. шестгодишният Едгар постъпва в началното

училище. За голяма радост на амбициозната си майка

той има добри оценки по всички предмети . Когато става на

11 години, Хувър започва да издава

свой собствен вестник със заглавие "Седмичен пре­ глед" (Weekly Review), който продава за един цент на членове на семейството и приятели . Той сам пише статиите в него, като ги помества на две страници. На

13-годишна възраст Хувър започва да си води дневник,

Хувър е роден в края на деветнадесе­

очи да наблюдава как те nроменят живота на

г. Детството му е

хората. Едно от тези изобретения му nрави

свързано с една драматична епоха, в която

особено силно вnечатление. Това е nолетът

тото столетие

-

nрез

1895

в който освен обичайните неща отбелязва и подроб­

вълната на модернизацията nоставя нача­

на Братя Райт. Сърцето на Хувър заnочва да

ности по отношение на времето, раждането и смърт­

лото на велики nромени, каквито светът до

бие nо-бързо само nри мисълта за възмож­

та на членове на семейството и състоянието на джоб­

този момент не е виждал .

ността "човек да nолети в небесата".

ните си финанси . Може да се каже, че това напомня по­

скоро официален документ с информация, отколкото дневник. Хувър никога не проявява леност и повърх­ ностно отношение, когато става въпрос за отразяване

По това време в Съединените щати е

През

1909

г., когато е на

14 години,

наблюдава

През

Орвил Райт, nри който nилотът nрелетява

1876

г. Александър Греъм Бел изо­

демонстрационен

Хувър

в разгара си nериодът на изобретенията .

nолет

на

1877 г. Томас Еди­

със своя самолет от столицата Вашингтон до

сън, наричан още "бащата на изобретени­

малкото градче Александрия . На страниците

бретява телефона . През

дори на най-незначителните детайли или за подреж­

ята", демонстрира своя фонограф, а nрез

на своя дневник същия ден младият Хувър

дане на събраната информация. Това негово качество,

с гордост отбелязва, че е стиснал ръката на

което ще се окаже много полезно в бъдещата му кари­

1879 г. изобретява ламnата с нажежаема жичка . През 1888 г. Джордж Ийстмън обя­

ера, се проявява още в ранните му години .

вява на света, че е създал нов модел фотоа­

свидетел на това невероятно събитие и да

nарат, известен nо-късно nод името "Кодак".

наблюдава със собствените си очи този

През

1909

г.

четиринадесетгодишният

Хувър

постъпва в местната гимназия в столицата Вашингтон

-Сентрал Хай Скул . Въпреки че няма атлетична фигура,

той получава добри оценки по всички предмети и е

Младият Хувър от ранното си детство

най-великия изобретател в света . Да стане

nолет, смятан

години

nреди

това за

нещо

слуша историите за тези невероятни откри­

невъзможно, вероятно е едно от най-зна­

тия и има възможност със собствените си

менателните nреживявания за Едгар Хувър.


Живот и дейност Служител в Министерството на правосъдието Една бърза и успешна кариера

ОЩЕ ОТ ДЕТСКИТЕ МУ ГОДИНИ Ана Хувър непрекъс­

че твърде скоро старанието му е забелязано, а спо­

нато повтаря на сина си: "Моля те, не ставай като баща

собностите му са оценени високо. След като работи в

с и:' Баща му Дикерсън , от друга страна, винаги демон­

продължение на две години в Министерството на пра­

ст рира

восъдието, Хувър получава повишение и е назначен

своето уважение

към

съпругата

си,

която

е

една силна личност и произхожда от "високопоставена

в отдела за Регистрация на гражданите на вражески

фамилия': За нещастие обаче Дикерсън развива хро­

страни , където отговаря за

нична депресия и напуска работа. Хувър е принуден

на германците, живеещи в Съединените щати . Това

вписването

в

регистрите

да работи през деня в библиотеката на Конгреса и да

негово повишение идва невероятно бързо. Всъщност,

посещава вечерните занятия в университета. В библи­

само през първата година той е повишен три пъти,

отеката отначало той работи като куриер, но се отнася

а заплатата му е удвоена. Този успех, разбира се, до

изключително отговорно и с ентусиазъм към задълже­

голяма степен се дължи

нията си, което е оценено от началниците му и скоро е

вродените му способности, но също така и на обстоя­

на неговото старание

и на

повишен в служител, отговарящ за библиотечния ката­

телството, че по това време голям брой млади амери­

лог. Той продължава все така старателно да изпълнява

канци се сражават на фронтовете на Първата световна

з адълженията си и отново получава повишение- този

война . Затова не бива да се пренебрегва и фактът, че за

път е назначен като секретар. Докато работи в биб­

повишенията на Хувър допринася необходимостта от

моб илизиран и и изпр ате ни на

лиотеката, Хувър се запознава с универсалната десе­

достатъчно подготвени и способни хора в правител­

фронтовете в Европа.

ти чна класификационна система, която по-късно при­

ствените учреждения .

А През

191 7

г., ко гато Америка се

вкл ючва в Пъ рва та с в етовна война , мла ди мъже от цял а та ст рана са

лага в класифицирането на материалите и списъците

Специалист в преследването

на досиетата на ФБР. През

1917 г. Хувър се дипломира

като юрист. По това

на комунистите

в реме баща му Дикерсън, който периодично бива хос­

Когато през 1914 г. избухва Първата световна война,

питализиран заради депресията, от която страда, най­

всичко в границите на Съединените щати, което е свър­

после напуска окончателно работата си в Брегова

зано с Германия, е подлагано на проверка и дори уни­

и геодезична инспекция. Така Хувър и по-големият

щожавано . По-голямата част от пивоварния би з нес в

му брат поемат грижата за финансовата издръжка

страната е съсредоточен в ръцете на германци и от

на семейството. Търсейки по-добре платена работа

този факт се възползват активистите от въздържател­

и надявайки се да намери приложение на юридиче­

ните дружества в подкрепа на така наречения "Закон за

ското си образование, Едгар решава да смени рабо­

сухия режим". Движението срещу германците и остана­

тата си . Помага му неговият вуйчо Уилям Хитц, който

лите чужденци придобива невероятни мащаби, а след

му намира работа като чиновник в Министерството на

Руската революция през

правосъдието.

комунистическите настроения. Омразата взема връх,

Александър Митчъл Палмър

1917

г. в САЩ нарастват анти­

А Министърът на правосъдието

Хувър влага цялата си енергия в новата си служба

когато домът на американския министър на правосъ­

организира прословутите "акции

и се справя успешно със задълженията си . Той никога

дието (в САЩ той е и главен прокурор) Александър

на Палмър" веднага след края на

не отказва сложните и неблагодарни задачи и винаги

Митчъл Палмър става обект на терористичен бомбен

е готов да работи до късно, след края на работното

атентат. Палмър, който не е засегнат, зявява, че чуждото

арестувани заради подозрението,

време. Напълно естествено е при тези обстоятелства,

влияние е заплаха за мира в американското общество

че са комунисти .

С гр адата , в която се помещава Министерството на правос ъдието пр е з

1935

г. Тя се намира на ъгъла н а

Пе н си лвания авеню и Де вета улица. Кабинетът на дир е ктора на ФБР се е намирал в стая с балкон на петия ет а ж.

Първата с ветовна война. По време на те з и акции над

ООО души са


Джон Едrар Хувър

~!fлючова личност

~~

ЕМА ГОЛДМАН него ра з виват и поп уляри з ират ли берал­

След като утвържда в а ре п утаци ята си, в зем а йки активно у частие в а кциите на

ните си идеи по отношение на контр ацеп ­

Палмър,

ти в ите , както и на връ з ките и участи е т о н а

начин

да

Хувър

се

продължи

опитв а своя

по

всякакъв

въ зх од

по

слу ­

жените в политиката.

жебната стълбица. За да постигн е това , той

Пре з

1917 г.

америка нските власти арес­

р е шава да се з а еме със сл у чая н а Ем а Гол ­

туват два мата , обвинявайки ги във в ра ж­

дман - известна фемин и стка и а н а рх истка ,

дебно отношение

пребиваваЩа в Съединените щати.

стра ната в Първата с ветовна война . Хувъ р,

Голдман

1886

е

родена

в

Литв а,

но

към

в ключв а н ето

на

който постоянно търси подобни сл уча и ,

през

вижда в това една добра възможн ост и

г. , на 17-годишна възраст, емигрира в

Съединените щати . В Ню Йорк тя се за поз­

з апочва старателно разсл едване .

Две години по-късно, когато Алекс а н дъ р

нава с Александър Беркман и д ва мата с

Беркман и Ема Голдман и злизат от зат вора ,

Хувър отново отпр а вя към тя х обвин ен ие .

и трябва да бъде отстранено . Инфо рм ац ията за о пас­

В съда той успяв а да постигне целта с и

ните чужде нци започва да се събира в отделен масив

-

Беркман и Голдманда бъдат депорти ран и.

и за нея отговаря новосъздадената орган иза ц и я , наре ­

Неговите усилия са високо оценени както

чена Дже не ра л Интелиджънс Дипартмънт. Н ей н ата

от Министерството на правосъдието , так а

основна задача се състои в това - да събира и н форма­

и от а мериканското общество като ц яло и

ция за вс ич к и п олитически прояви , които би ха мо гли

името на Хувър се появяв а все по- ч есто в

да представляват заплаха за политиката н а СА Щ и да я

пресата от онова време .

Голдман заминава за Русия, но и отта м

класифицира п о определени критерии.

е депортирана по-късно . Тя преби в а ва в различни страни , в това число Великобри­

Джон Едгар Хувър става шеф на

тания , Франция, Испания . Ум ира през

Дженеръл Интелиджьнс Дипартмънт

1940

г. в Торонто , Канада. Последната мол ба на Ема Голдман е да бъд е погребана в Съе­

Разностранните способности на Хувър му п ома гат да

динените щати . Хувър се обявява ка те­

се открои и на новия пост. С помощта на униве рса лната

горично против това нейно желание , но

десетична класификационна система, която ус воява ,

имиграционните служби се съглася ва т и

докато работи в библиотеката на Конгреса , той ус пява

след

да систематиз ира получаваната информац и ята , отна­

макар и мъртва, отново се з авръща в стр а ­

21

години отсъствие Ема

Голд ман ,

ната , която толкова много обича .

сяща се до радикалните организации, те х ните членове,

лидери и печатни органи . Само за три месеца в регис­ търа са включени повече от

години те са вече

450

150 ООО

имена , а след две

ООО. Тази нова система за класи­

фициране н а информацията получава висока о ценка и през

191 9 г. Хувър е повишен в "специален пом ощник'~

Като такъв негова основна задача е да събира инфор­ мация за де й н остта на Комунистическата партия и Комунистическата работническа партия на Америка .

Както може да се предположи, той се справя блестящо с поставената му задача . Събраната от него информа­ ция осигурява юридическото основание за

широко­

мащабни енергични действия срещу комунистите и оправдава тяхното депортиране. Успехът на Хувър като

закон , за да може да оправдае де й ствията, които два ­

~ Хувъ р ско ро сл ед н аз н ач аван ето

мата с Палмър се канят да предприемат. През тоз и

му в М ин исте рс тв ото н а

период той е натоварен със случая на Ема Голдман

- известна активистка на феминисткото движение, чиято дейност става причина името й да бъде вклю­ чено в черния списък. Хувър и з ползва лишаването на Голдман от граждански права за бъдещото си кариерно развитие. Той се заема с този случай с голям ентусиа зъм, позволявайки си дори да променя

фактите в името на своите цели . В крайна сметка той успява да постигне депортирането на Ема Голдман . През януари следващата година Министерството

"специален помощник" кара мнозина да повярват, че той е експерт в антикомунистическите действия и му

на

пр а восъдието

проправя пътя за по-нататъшно израстване в служеб­

едновременно в

ната йерархия .

са арестувани повече от

33

организира

поредица

от

акции

големи града, в резултат на което

ООО комунисти. Срещу

тези действия се обявява тога вашният заместник­

Широкомщабни арести На

7 ноември 1919 г., две години след Руската рево­

люция, започват така наречените "акции на Палмър". Те се превръщат в своеобра з на репетиция за след­

ващите подобни прояви, ръководени, разбира се, от Хувър . Той сътрудничи на министъра на правосъ­ дието Палмър, давайки му практически съвети как

министър на труда Луис Фрийман Пост, но без ре зул ­ тат. Всъщност по-късно става ясно, че голяма част от

арестуваните не са комунисти и обществото започва да се отнася по- в нимателно към всички прика з ки з а

така наречената "червена заплаха'~ която се ока з ва

просто паника, обх ванала един полудял свят. През март

1921

г. Палмър подава оставка, а неговият

да провежда тези акции. В същото време Хувър се

приемник Хари М . Дохърти назначава Хувър за замест­

опитва да внесе поправки в съществуващия в САЩ

ни к-директор на Бюрото за разследване.

правосъди ето. Той ра боти д е нон о щн о и то л к ова усърд н о , че

ник о й н е е в с ъс тояние да п о п ре ч и на проф ес и о н а лното му и зра ст ване .


--

Живот и дейност Реформата, извършена от младия

Освен това Ху вър забранява се м ействеността в орга­

д иректор

низацията и въвежда входен изпит за всички . По

СъдБАТА ДАВА ШАНС НА ХУВЪР, когато той е на 29 години . През май

1924

г. министър на правосъдието

на мястото на Хари М . Дохърти става Харлан Фиск Стоун. Новият министър се обявява категорично ср ещу корумпираната бюрократична система в него­ в ото ведомство и решава да предприеме широкома ­

щабни рестриктивни мерки, за да се справи с про­

блемите . Стоун има амбицията да назначи нов шеф на Бюрото за разследване и по препоръка на един от своите заместници временно поставя на този пост

Ху вър. След половин година, на

1О декември , той офи­

циално става директор на Бюрото за разследване. Докато

изпълнява

временно

своите

задълже ­

ния , Хувър не пропуска и най-малката възможност

д а докаже своите способности пред шефовете си. Той се справя с ежедневните си задачи невероятно

бърз о и успешно. В същото време Хувър подготвя

д оклад как най-ефективно да се реформира Бюрото. То й сякаш предугажда

инстинктивно мислите на

Стоун, който пък от своя страна успява да съзре

п отенциала и способностите на младия директор . Първата стъпка, която Хувър предприема, е да се

о свободи от ненужния персонал . След това той определя

WANTED INFORMATION AS ТО ТНЕ WHEREABOUTS OF

критериите

и

усло­

World-Famous A11i<1tor Тhis child was kidnaped from his home 8t Hopewell, N. J., between 8 and 10 р. m.

-

TU@sday,March 1,1932. Че.

DESCRIPTION: 20 month1 Hair, Ьlond, c:urly

8cht, 27 to ЗО lbs. Eyes, daril blue Кeic1rt, 29 inches Complexion, licht Deep dimple ln center of c:hin D.-es.sed in one-pie<:e coverall nia;ht ~Wi t ......U.S AU COJIIIMUNICATIONS

ТО

COL N. N. SCHWARZKOPF, TRENTON,N.J.,or C:OL CHAS. А . LINOBEACH . HOPEWELL, N . J•

.... c ... -

ICMIOtiS ... Il LIК соо..

Titt.o\f(O I II-f10[fOCE

IL

~ СИI М~"

....... ... w . . . . . . ~ьto

кн

.. .ом ~•ооо~

..Мco.

Y ooo._,N. J.

са

прекъснати

всякакви

връзки

тез и промени , Хувър внимателно наблюдава заваре­ ните от него служители в Бюрото и събира информа­ ция за политическите им връзки, защото мно го добре знае какво означава да имаш политически врагове .

Вместо обаче да ги уволни, той постъпва изключи­ телно внимателно, премествайки ги постепенно на по-не з начителни

позиции при по-стриктни правила

и условия. Онези от тях, които дотогава са имали по­

лека работа, трудно се справят с драстичните про­ мени и един по един започват да напускат Бюрото по собствено желание . Оказва се, че някои от служите­ лите са работили за политиците, вместо да изпълня­ ват задълженията си. Тези хора са преместени в раз­

лични щати. След извършените реформи Хувър вече разполага с цялата власт в Бюрото за разследване . Той променя и структурата на управлението . Към съществуващите

до

този

момент

четири

главни

отдела са прибавени още два с цел да се изяснят и уточнят задачите и отговорността на всеки отдел.

Хувър задължава всеки от шефовете на тези отдел и

да подготвя ежедневно доклад за работата си , Новият директор

въвежда

и

нови

методи

универсалната десетична тема

и

огромен принос за повиша­

нето на

ване

създава

на

качеството на слу­

~ Обява за и здирван е на сина на и з в е стния ави а тор

Чарлз Линдб ерг.

М и нистър ът на пр ав осъди е то

29·годишния Ху вър за директор н а Бюрото за раз следва не.

за

назначавани новите служи­

тели , и това безспорно има

Харлан Фиск Стоу н, ко йто н аз н а ч а ва

който да му представя лично .

класифициране на информацията . Той изпол зва

OF HOPEWELL, N.

SO OF COL. CHAS.А. LINDBERGH

настояване

вията , при които да бъдат

жебния състав на Бюрото .

СНАS. А. UNDBERGH, .1. J.

негово

между Бюрото и политиката . Докато извършва всички

това

му

помага

да

класификационна с ис ­ предотврати

изч езва ­

големи количества информация. Хувър регистър

с

пръстови

отпечатъци ,

стан ал

по-късно най-големият в света, както и школ а п о

т Служители н а Б ю рото за ра зсл едва н е работят с пръстови отпечатъци. Хувър има значител е н п р инос за

организирането на и нфо р мация та и стандартизирането н а регистра ц ио нн а ­

та система на Бюрото.


Джон Едrар Хувър

крим и н али стика в рамките на Бюрото. През този

ор гани з ация, чиито отговорности и права не са ясно

пери о д на р е к онструиране на системата драстично

определени . В началото на създаването си Бюрото е

нар а ст ва бро я т на арестите и издадените присъди.

просто един инструмент в ръцете на управляващите .

Хувъ р п оощрява своите служители да повишават

Могат

квал и ф икац и ята си в областта на правото и матери­

да

се

посочат

редица

случаи,

в

които

сл уж ителите му успяват да притиснат криминалните

ал но-техническото осигуряване, което в крайна сметка

престъпници,

дава добри резултати . Огромно количество бележки и

са принудени да извикат униформени полицаи за

докладни , изпращани от централите , са съх ранявани в

та з и цел . Много често престъпниците успяват да се

но

нямат

право

да

ги

арестуват

и

регистъра , а по-късно въз основа на събраните доку­

и змъкнат преди пристигането на полицията . Може

менти Хувър издава наръчник за работа .

да се каже, че подобно абсурдно положение става

Реформата в Бюрото се оказва полезна за негов ата

причина за смърпа на Едвин Шанахан, служител на

работа . Покрай нея обаче, заради еф екти вните с и

Бюрото, който е застрелян , докато преследва крадец

и стриктни действия Хувър си спечелва много вра­

на автомобиЛи. Хувър публично заявява, че той и

гове . Мнозина смятат, че преструктурирането излиза

служителите на Бюрото ще арестуват престъпника,

от контрол, а идеите и философията на новия дире к­

за да

тор м ного силно повлияват целия процес.

Шанахан, така и на службата, независимо какво ще

защитят честта и достойнството

както на

им струва това. Три месеца по-късно престъпникът

....

Д ве годин и и п ол о вин а сл ед този

случай сл ужители н а Б юрото аре стуват к ри ми на лн о про яве н, който е свързан

с отвл ича н ето на си н а н а Линдберг.

Трагичният случай с отвличането на

действително е заловен. След този случай сред

Ху вър нагр аж дава с л уж ите лите ,

сина на Чарлз Линдберг

служителите на Бюрото нараства духът на другарство

работили усърдно върху случа я.

и сътрудничество, както и чувството на гордост, че са

В общественото пространство се носят слухове, че

част от тази организация.

Хувър едва ли не живее в офиса си , но това е абсолютна

Още преди това Хувър настоява да се разреши

измислица . Той действително изцяло се посве щава на

на

своята работа , която се оказва изключително важна за Правосъдното министерство. Обществото разчита

свързан

да затвърди своите позиции . Когато той е на з н а чен

директор

на

Бюрото,

службата

няма

му

да

извършват

арести

и

да

десетилетие по-късно, след един трагичен случай ,

на ефективността и способностите му и Хувър успява

за

служителите

носят оръжие, но молбата му е отх върлена. Едва с

отвличане,

служ ителите

на

Бюрото

получават това разрешение .

право

През

да извършва арести. Всъщност, това е една малка

1932

г. е отвлечен сина на известния авиатор

Чарлз Аугустус Линдберг. Бюрото за Разследване няма право да разследва този случай , но Хувър организира работна група, която се заема с него. Местната поли­

ция обаче не желае да сътрудничи на службата, оби­ дена от нейното участие . Независимо от намесата на правосъдния

министър,

отношенията

между двете

разследващи страни остават резервирани . В крайна сметка е платен огромен откуп, но е намерен само

трупа на детето . Смята се, че трагичната развръзка на

този случай се дължи на факта, че Бюрото за разслед­ ване не разполага с достатъчно автономия и права .

В резултат на тази лична трагедия е приет нов закон,

....

известен като "законът Линдберг'~ според който на

Хувър ( в с р ед а та на пъ р в ата ред и ца) с ъс сл ужите ли н а Б ю рото

.... Ху вър, седн ал зад б юрото си . Сни мка та е н а праве на п о в р емето, когато той е н аз н а ч е н за д и ректор н а Бюр ото за раз сл едв а н е . Н е говите

представ и за работата н а подоб н а сл ужба са в ос н о вата на извърш ените та м рефо рм и, а самият той не п риема

за р азсл ед ва н е. Въ в еде н и те от Хувър с тро г и правил а о гра ни чават

Бюрото се дават права, макар и ограничени, да ръко­

ни какви ком пр ом и с и , в с тр емежа си

дори и личния ж и вот н а н е гов и те сът рудници.

води разследванията .

да по с тигне своите ц е ли.

Различиа ве сия СТРОГИТЕ ПРАВИЛА В БЮРОТО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ Хувър е перфекционист по природа -твърдо убеден, че с усърдие и воля

Хувър поощрява своите хора да се женят и да създ а ват семейства , н еза ­

може да се постигне всич ко . Тази своя философия той нал а га и на оста на ­

висимо че той са мият остава ерген през целия си живот. Той пр оучва годе­

л ите, като е особено вз искателен , а ч есто и груб към своите подчинени .

ниците на неженените си сътрудници , както и брачните партньори н а он ези,

За него върховенството на закона стои на първо място, а служителите му

които имат семейства. Стига дори дотам, че следи за тех ни еве нтуалн и

трябва да са хора, притежаващи необходимите качества. Строгите правила ,

извънбрачни връ з ки и често по този повод подчин е ните му са подлагани н а

които Хувър въ вежда , са задължителни за подчинените му не само на р а бот­

строго порицание.

Са мите служители на Бюрото се стра хуват от у ч астниците в те з и спец и ­

ното им място, но и извън него .

По това време служителите на Бюрото се облич ат семпло

костюм, бял а

ални ра зследващи групи, тъй като те са и збирани от самия Хувър и задъл ­

ри за и врато в ръзка в контрастен цвят. Хувър настоява те да са спретнати и

женията им са да р а зслед в ат всяка прояв а на неп од х одящо поведени е н а

-

представителни. Той смята, че прекалено пълните и оплешивелите канди ­

колегите им . Те им ат пра во да посеща в ат офисите б ез предупр еждени е и

д а ти не са под х одящи за негови сл уж ители и прави всичко въ з мо ж но да не

да проверяват чантите и б юрата на служ ителите. Докл адва се дори за н ай­

успеят на приемните и з пити . Дразни го също така и всяка демонстрация на

не з начителната грешка , неправилно регистр и ран до к умент или сгреш е н а

финансово бл а гополучи е от страна на подчинените му, като н а пример при­

дум а. Ако се окаже , че грешката е сериозна , служителят незабавно е пре­

теж аването на с портни коли и ли скъпи домове .

мест в ан или ув олняван.


Живот и дейност

Създаването на ФБР Сбъдването на една мечта РАБОТАТА НА ХУВЪР КАТО ДИРЕКТОР на Бюрото

да се наблюдават престрелки

за

банди на обществени места, като тяхна жертва

разследване

не

му

дава

истинска

сигурност

между различни

за професионалното му бъдеще . По всяко време

често стават и невинни граждани . В един подо­

той е заплашен да изгуби своя пост, при положе­

бен случай агентите от специална разследваща

ние че бъде избран нов президент или назначен

група ,

друг министър на правосъдието. Тези негови опа­

такава банда до полицейския участък, са напад­

сения стават реалност, когато през

които

отвеждат

арестуваните

членове

на

г. прези­

нати и избити от друга престъпна група . Хувър пуб­

дент на Съединените щати става Франклин Рузвелт,

лично заявява, че "ще арестува бандитите и ще ги

1933

който назначава нов министър . Появяват се слу­

накара да отговарят за своите престъпления". През

хове за евентуална смяна на Хувър . Новият минис­

1934

тър обаче умира още преди да поеме задължени­

ността, е приет нов закон. Според него на специал­

ята си и Хувър запазва поста си. Веднага е назна­

ните агенти се дава правото да арестуват престъп ­

чен следващият министър

-

Хомър Стил Къминге

г., с цел да се помогне на борбата с престъп­

ниците и да носят оръжие. Нещо повече, правомо­

.о. П ре з

да

щията на Бюрото се увеличават и във връзка с това

разш и рява юрисдикци ите н а Бюрото.

затвърди своите позиции. Той събира ръководи­

са приети нови закони , отнасящи се до борбата с

телите на регионалните офиси и им заповядва да

организираната престъпност.

Междувременно

окажат

Хувър

работи

усилено,

натиск върху представителите

на

за

1934 г. Фра н клин Руз велт

полити­

ческата и финансовата власт, които са под тяхна юрисдикция , да подпишат една неофициална пети­ ция . Тази "молба Хувър да остане на своя пост" е

Утвърждаване на авторитета и

влиянието на ФБР

представена на президента и Конгреса . Самият

Хувър смята, че "унищожението на бандитските

Хувър също се обръща с подобна молба директно

групи" е чудесна възможност да се настоява за на­

към Къминге и към членове на опозиционната пар­

растване на правомощията на Бюрото . Когато нау­

ти я . В крайна сметка той е назначен за директор на

чава, че прочулият се с извършените от него бан­

Федералното бюро за разследване (ФБР) . В началото на ЗО-те години на ХХ в . много аме­

кови обири Джон Хърбърт Дилинджър е избягъл от затвора, той вижда в това шанс да утвърди авто­

ри к ански градове са тероризирани от криминални

ритета на своето Бюро. Скоро след това Дилинджър

групировки . През онези години е нещо обичайно

е застрелян , а Хувър става герой на деня. През

...-

Мото то вър ху к аме нния

монуме н т пр ед у пр а влението

н а ФБР : " Вярно с т, См ел ост и П очтен о ст".


Джон Едrар Хувър

Пътуване във времето ДЖИ-МЕН СРЕЩУ ГАНГСТЕРИТЕ След срива на фондовата борса в Ню йорк през октомври 1929 г. Америка

и неговата банда през

1933

г., той обявява общонационална война на прес­

тъпния свят. Тази публична декларация, направена на конференцията на

е обхваната от Голямата депресия . Все к и четвърти от хората на наемния труд изгубва своята работа, въоръжени бандити се подвизават из цялата страна ,

Международната полицейска асоц и ация, е подкрепена от правителството

вършей ки престъпления, включително и множество банкови обири .

със специални закони, даващи

Вестникарските страници са пълни с лесно запомнящи се и дори ласкателни

на

р а зследващите правото да

извършва т

арести и да носят оръжие .

Джакрабит, Джони Дилинджър, Бейби

През юли същата година служители на Бюрото успяват да застрелят Джон

Фейс Нелсън . Журналистите отразяват безбро й истории на гангстерски "под­

Дилинджър- човека, наречен от Хувър "обществен враг номер едно". През

визи " - грабежи, опити за бягство от затвора - по начин, който провокира въоб­

октомври възмездието застига Прити Бой Флойд, а малко по-късно, след

ражението на техните читатели . Някои от тях гледат на престъпниците като на

като е ранен смъртоносно от агенти на Бюрото, умира и Бейби Фейс Нелсън.

прякори на различни престъпници

-

Така се слага край на епидемията от престъпления, вилняла и з цяла Аме­

съвременен вариант на Робин Худ и дори се опитват да им подражават, възпри­

рика в продължение на повече от две години . През този период Федерал­

емайки всичко това по-скоро като епизод от филм или приключенски роман .

ното бюро за разследване успява да затвърди своя авторитет сред амери­

Хувър не може да приеме подобно разв итие на събитията. Предизвикан

канското общество, а терминът Джи-мен става известен на всички .

от смърпа на няколко свои агенти при опит за банков обир на Франк Неш

--·-

канцеларските материали и пощенските картички .

Престрелка между бандата на Фра н к Н а ш и nолицията . Убити са четирима служители на Бюрото .

Юнм19ЗЗ

Хувър обявява война на организираната nрестъnност

Юnм19ЗЗ

no

време на конференцията на Международната

nолицейска асоциация. Септември 19ЗЗ

~

Самият Хувър е включен в голям брой рекламни

~.

кампании , превръщайки се в неофициален символ на ФБР, а портретът му се появява много пъти върху кориците на списание "Тайм".

Арестуван е Кели Картечницата . Става nоnулярен изразът Джи-мен .

Март19З4

Юнм19З4

Бюрото не усnява да залови избягалия

Разширяване на правомощията

от затвора Дилинджър.

на ФБР

Конгресът nриема девет нови закона . Увелич а ват се nравомощията на Бюрото за ра зследване .

Юnм19З4

Дилинджър е застрелян nред едно кино в Индиана .

Октомврм19З4

Прити Бой Флойд е застрелян на едно nоле в Охайо.

Ноемврм19З4

Бейби Фейс Неnсън умира , след като е ранен от агенти на Бюрото.

Декември 19З4

Филмовите комnании в Холивуд снимат nродукции, герои в които са джи-мен и гангсте ри .

Авторитетът на ФБР постепенно нараства . Самият Хувър се превръща в национален герой и получава

почетни титли от университета в Ню Йорк и универ­ ситета "Джордж Уошингтън". Амбициозният по при ­ рода шеф на ФБР в един момент дори се замисля

във Федерално бюро за разследване (ФБР) . Хувър

е болна от рак. През 1938 г. 78-годишната Ана си отива от този свят. След нейната смърт Хувър, който

измисля мотото на службата "Вярност, Смелост и

до този момент живее в един дом с нея, си купува

Почтеност"

нова къща и се премества .

(Fidelity, Bravery and lntegrity) и очаква

от своите сътрудници да следват този девиз . Освен това по негово настояване е създадена академия за

подготовка на бъдещи федерални агенти . Хувър иска да изгради представата за едно без­ погрешно Федерално бюро за разследване. Той отдава голямо значение на общественото мне­ ние, осъзнавайки колко важно е то . Ето защо съз­ дава и развива цяла стратегия за връзки с общест­

ма. Президентът Рузвелт вижда в това

порежда ФБР да започне да събира информация за всички радикални и антиамерикански настроения и изяви

в правителствените среди. В резултат на това ФБР получава още по-големи правомощия. По време на президент­

гангстери, в които джи-мен (от англ.

който се кандидатира за трети мандат

вени в благоприятна светлина. Самият израз "джи­ мен" се приписва на Джордж Кели, или както още е наричан Кели "Картечницата". Той се обръща по този начин към федералните агенти , дошли да го

nолиците з а заеми и иnоте к и .

огромна заплаха за Америка и се раз­

ската кампания през

"джи"), т. е . хората на правителството, са предста­

тъй като обира н е са мо n а рите, н о и

През този период в Европа все повече се разши­

Пример за това са някои холивудски продукции за

"правителство'~ чиято първа буква се произнася

.... Полицейското доси е на Прити Бой Флойд. Някои го смятат з а герой,

рява влиянието на нацизма и фашиз­

веността, използвайки за тази цел масмедиите.

Government

:~::r::t:~~:i!:::~~::·.:-..~:::·.::~~:;~.::.:-:-~:o..::-;:::::·.-~~~

дали да не се кандидатира за президент.

През 1935 г. става ясно, че обичната му майка

1935 г. Бюрото за разследване е преименувано

~:ili·~§:j;~.;?.~::r~~r.:~EТ::t:~~JЁtt~~::~=:

1940 г. Рузвелт,

в Белия дом, се обръща с молба към Хувър да наблюдава по-отблизо дейст­ вията на политическите му опоненти.

Докато извършва това, ФБР използва полицейски методи за наблюдение, които

не са

позволени

ските закони,

от американ­

включително

подслуш­

арестуват, извиквайки им да не стрелят срещу него.

ване на телефонните разговори и проверка на корес­

Терминът става изключително популярен в медиите

понденцията на всеки, за когото има и най-малкото

и скоро се превръща в добре познатото лого върху

съмнение, че може да представлява някаква заплаха .

• Очевидци, събрали се около труnа на Дилинджър, з а с трел я н от аге нти на Бюрото.


Живот и дейност

Следвоенният период на антикомунизъм Създаването на ЦРУ

В НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА в

е

Европа,

обслужвне

Съединените

щати

запазват

неутрали­

сътрудничество

и предприема радикални действия , за да органи­

МИ-6. Това сътрудничество се

зира тайно наблюдение върху нейната работа . Той

изразява в обмен на информация между ФБР и

внедрява в Управлението за стратегическо обслуж­

-

британските

в Управление за стратегическо

и тя разширява своята дейност.

разузна­

вателни служби

с

(055)

Хувър е вбесен от създаването на новата служба

те~ поради което ФБР е принудено да прекъсне

своето

преименувана

с директи­

ване служители на ФБР, които в ролята си на "шпи­

вите на Американското министерство на отбра­

они" да му помогнат в опитите да подкопае автори­

британските

служби

в

съответствие

ната . Британците от МИ-6, които желаят да запазят каналите за информация с ФБР, веднага влизат във

връзка с Едгар Хувър. Неговата амбиция е да издигне своята служба до нивото на международните раз­ узнавателни служби, което е причина да се стреми

тета и влиянието на Донован .

....

Хувър разго ва ря с Хари Труман

(в средата) и правосъдния министър Джеймс Хауърд Макграф. Хувър н е

Дейността на ФБР по време на Втората световна война

симпати з ира н а Труман, който не е съгласен

със специалните правомощия на ФБР.

На

7 декември 1941

г. японската авиация атакува

с

Пърл Харбър и това нападение води до включва­

Англия. Въпреки това той не може да се противопос­

нето на Америка във Втората световна война . Още

да

продължи

да

поддържа

специалните

връзки

тави на заповедите на Министерството на отбраната .

WARNING from the

Хувър е известен със своите расови предразсъ­

дъци и откритото си пренебрежително отношение не само към малцинствата, но и

FBJ:

към представите­

лите на други етнически групи, включително бри­ танци и французи . Поради тази причина правител­

The wu agaiast apies .a.t saЬot81U'S dе........Ь tloe aid ol every -"-ican. When уоа не evide~&ee of н.Ьоtа.gе, notify the Feclнal Bureau of lavestigatioa at cmce.

ството се колебае да му повери управлението на международна разузнавателна служба. Освен това той не е запознат добре с тези проблеми в между­ народен план. През

1941

When уоа sнpeet tke pl'esence of eae11ty ageatl, teU it to the FBJ.

г. Рузвелт назначава Уилям

Джоузеф Донован, бивш заместник-министър на за разследване, за координатор на информацията . Организацията, която той оглавява, е предшестве­ По това време, когато връзките между европейските

....

и те са предадени на им играционните служби .

ФБР, вземайки предвид избух ването на войната, подготвя

списъци

с

имената

на

чужди

граждани,

представляващи потенциална заплаха за страната,

още преди нападението над Пърл Харбър. Заради факта, че ФБР има на разположение огромно коли­ чество информация , в някои кръгове се появяват

критики към службата , че не е предвидила атаката

vi.c:ioa8 Wlai8pei'S. Tell it to the FBI!

на японците . Хувър настоява за правото ФБР да

,.._,__

ник на ЦРУ (Централно разузнавателно управление).

ващи в Съединените щати , чийто брой достига

3 846

Вewue of those who apread ene•y prosмgaacla! Doa'l repeat vicious niDIOI'8 01'

правосъдието, със солидни връзки с бившето Бюро

на следващия ден ФБР предприема арести на япон­

ски, германски и италиански граждани, пребива­

_\ · ~---

\jJ.

t:.~ .......-.. r. m~tOI'

. . . -..

J;"J.-,..,1 Burmu ufl,."..,,;p,uv,.

4~-~~----·-

Пл ака т на ФБР, който пр едупреждава за

подслушва и следи връ з ките на онези, които са смя­ тани за заплаха за националната сигурност, изтък­

вайки като основен довод в своя подкрепа необхо­ димостта да се предотврати нова грешка, подобна

страни са пред разпадане, Донован успява да посети

шпиони и призовава: "Ако подозира те, че

на тази в Пърл Харбър. Рузвелт удовлетворява мол­

редица европейски столици, в това число и София,

някой е вражески агент, обадете се на ФБР."

бата му и в резултат на това агентите на Хувър полу­

събирайки изключително полезна информация. Една година по-късно организацията на Донован Хувър разпалено предупреждава за плановете на кому нистическата партия да организира революция .

Тази реч той държи пред Вътрешната комисия за разследване за антиамериканска дейност към

Долната камара на Конгреса през

1947 г.

чават възможността да подслушват телефонните разговори на гражданите.


Джон Едrар Хувър

В желанието си да избегне евентуално намаляване на персонала на ФБР, Хувър успява да освободи сво­ ите агенти от военна мобилизац ия. Освен това увели­

чава броя на служителите си, като с н ижава изисквани­ ята за назначаване на работа във ФБР и п олага усилия

да привлече по-голям брой кандидати за някои посто­ ве. За две години, до 194З г., съставът на ФБР почти се удвоява, включително и броят н а специалните агенти. Разбира се, при подбора на кадрите оказват влияние и расовите предразсъдъци на Хувър, така че в по-голя­ мата си част това са бели америка нц и. Заради тази негова политика Националната асоциация за развитие

на цветнокожите американци

(NAACP) по-късно с иро­

ния отбелязва, че "ФБР е бяло като лилия ". Влиянието и авторитетът, с които се пол з ва ФБР, надхвърлят и най-смелите мечти на Едгар Хувър .

Фактът обаче, че в Бюрото започват работа голям брой нови и неопитни хора, води до за честя ва не на

случаите на злоупотреба със служебното положе­ ние . Операциите по проследяване, които включват

подслушване на телефонни ра з говор и, проверка на

....

кореспонденцията и

актьор Джеймс Стюърт. В сюжета н а филма са зал е гн али истин ски случ а и от разследванията н а ФБР.

влизане в ч а стн и домове, се

превръщат в нещо рутинно.

С це н а от филма "История та на ФБР", зас н ет пр ез

1959

г. Ч овекът н а за ден план отдясно е известния т

куван за своите крайни изказвания . Хувър обаче използва много от неговите иде и в

Разногласия между Хувър и

борбата , която води срещу комунизма. Антикомунистическата кампания, организ и­

президента на САЩ

рана от Маккарти през 50-те години на ХХ в ., е известна още като "маккартизъм" ил и "червената заплаха". През този период ФБР получава почти неограничени права , за

През

1945

г. неочаквано умира Рузвелт и мястото

да се противопостави на комунистическата запла ха. Във връзка с това Бюрото има

му в Белия дом заема неговият вицепрез идент Ха ри

възможност да увеличи както своя персонал, така и бюджета си и да разшири пр а­

С. Труман. Скоро след това той получава съобщение

вомощията си. Тези нови привилегии по същество превръщат ФБР в тайна полиц ия .

от Хувър, което шефът на ФБР му изпраща по един от служителите в Белия дом, близък сътрудн ик на новия президент. Труман гледа на ФБР като на една от орга­ низациите към Министерството на правосъдието,

а към Хувър се отнася както към всеки служител от

подобна организация . Това му спечелва неприязънта

на шефа на ФБР, който заповядва президентътТруман и близкият му антураж да бъдат следени внимателно.

Кампанията във връзка с "червената заплаха" е насочена преди всичко към мед и ­

ите и по-специално към книгоиздаването и филмовата индустрия . Всеки, за когото съществува и най-малкото подозрение, че симпатизира на комунистическите иде и , е включен в черния списък, независимо от това колко известен режисьор или актьор е.

Тези хора са изхвърляни от филмовата и издателската индустрия . Жертва на "чер ве­ ната заплаха" става дори един от най-великите актьори в историята на киното Чарли Чаплин. Той е депортиран, тъй като е заподозрян, че е член на Комунистическата п ар­ тия . Използвайки кампанията, свързана с "червената заплаха", Хувър превръща ФБР в постоянно разрастваща се мощна организация . Неговото лично могъщество достига

Маккартизмът

своя апогей през

1953

г., когато президент на Съединените щати става Дуайт Де йвид

Джоузеф Реймънд Маккарти става близък при ­

"Айк" Айзен хауер. Хувър успява да спечели доверието на новия президент и често е

ятел на Хувър, след като през 194б г. е и зб ран за

търсен за консултации по различни политически въпроси, отнасящи се до назнач ава­

сенатор . Техните колегиални отношения прераст­

нето на министри и планиране на политическата стратегия . Съществува дори пряка

ват в приятелство . Всъщност, ФБР се въ здържа от

телефонна връзка между Белия дом и дома на Хувър

директни връзки с Маккарти , който често е крити-

дира . Тази ситуация продължава до 19б1 г.

- нещо, с което той често п ара­

Библиотека на спомените ОБЯД В ХОТЕЛ "МЕЙФЛАУЪР" Хувър, който е доста взискателен по отношение на много неща , има

поставени правителствени служители .

навик да обядва в ресторанта на хотел "Мейфлауър". Всеки делни­

По ирония на съдбата президентът Труман , който не е в добри отно­

чен ден в продължение на почти двадесет години Хувър и неговият

шения с Едгар Хувър, също обича да посещава този хотел. Тук той пре­

сътрудник Клайд Толсън се качват в автомобил, осигурен от ФБР, и

бивава в продължение на

отиват да обядват в хотела . Тяхната поръчка е неизменно една и съща .

и да се нанесе в Белия дом. Освен това именно в този хотел през

Хотел "Мейфлауър': създаден през

1925

г., който и досега се издига

90 дни, докато

изчаква да встъпи в длъжност

1947 г.

Труман обявява, че ще се кандидатира за президент за втори път.

на Кънектикът авеню в административния център на Вашингтон, им ~

Един ден, преди да умре, Хувър както винаги обядва в хотела. На

дълга и интересна история. И днес може да се чуят много анекдоти,

следващия ден, когато научава за смъртта му, управителят на хотела в

i'

свързани с този хотел, намиращ се недалеч от Белия дом. Някои от

желан~ето си да даде израз на скръбта си, нарежда върху масите да се

тях се отнасят за тържествата по случай встъпването в длъжност на

сложа~ покривки в червен, бял и син цвят. Това са цветовете на нацио­

поредния президент, а други разказват за забавни случки с високо-

налния флаг на Съединените американски щати .


. - - - - - - - - - --

Живот и дейност

Разногласията между Хувър и Джон Ф. Кенеди Скандалите около Джон Ф. Кенеди

ХУВЪР УСПЯВА ДА ОСИГУРИ за своите агенти пра­ вото да подслушват и наблюдават гражданите на

САЩ, без да е необходимо да получават съдебно ра з решение . Това обстоятелство му дава възмож­ ност да съсредоточи в ръцете си различна инфор­ м ация за високопоставени правителствени служи­

ореола си на герой от войната.

Хувър

не

семейство

одобрява Кенеди

факта,

имат

че

либе­

рални убеждения и са членове на Демократическата

партия .

Джон

Ф . Кенеди излага своите надежди

и представи за една нова Америка

тели , касаеща не само служебния, но и личния им

и Хувър осъзнава , че самият той е

ж ивот. Един ден през

г. Хувър получава шоки­

"един възрастен човек, който при­

раща информация , според която жена на име Инга

надлежи на старата Америка" и по

Арвад, следена от агенти на Бюрото по подозре­

всяка вероятност ще бъде един от

ние, че е агент на нацистите, има любовна връз ка с

първите, освободени от поста си . Той

1942

а мериканец . Оказва се , че този американец е Джон

Ф . Кенеди, мичман втори ранг в американския вое­

нен флот и бъдещ президент на Съединените щати . Според някои източници, веднага щом научава

за това, Хувър информира Джоузеф Кенеди, бащата н а Джон Ф. Кенеди. Той, от своя страна, се обръща

с молба към висш офицер от военния флот синът му да бъде изпратен в чужбина преди това обстоя­ телство да стане известно на

и умен американец от

ирландски произход, изглежда не го харесва особено.

По-късно обаче Джон Ф. Кенеди ще стане герой на Америка заради участието си в битката за Гуадалканал (Соломонови острови) . След войната Кенеди започва да гради политическа кариера и и звървява пътя от

ч лен на Сената до президентското кресло. На

43

вени докато телефонът му е бил подслушван, и пре­

....

зидентът, чиито слабости са известни на Хувър, няма

пр оку р ор, е с т ридесет години

Р обърт Ке н еди , н ов ият глав е н

п о-м л а д от Хувър и е ре шен

друг избор, освен да го остави на поста му. Шефът на

да се с пр ави с о р га ни зи раната

ФБР продължава да следи внимателно действията на

п рестъпност в САЩ, коя то

Кенеди , за да си гарантира запазването на позициите .

ш е фът н а ФБР тол кова ч есто

пре небрегва.

Най-младият главен прокурор

началниците му и да

го уволнят от флота. Хувър, който вероятно изпитва из вестна завист към младия

предоставя на Кенеди възможност да се запознае със записите, напра­

години Джон Ф . Кенеди става президент на

Джон Фицджералд Кенеди не е единственият пред­

...

Хувър. Неговият по-малък брат

Ху върnрави з а л ага н и я н а

конн и н а д бя гва н ия в Ме риле нд

ставител на фамилия Кенеди, създавал проблеми на

с б илет за д ва дол ара. С ни м ката

- Робърт Кенеди, е

е напра в е н а п о н е гова мол ба с

избран за главен прокурор (в Съединените щати той

рекламн а ц е л .

е и министър на правосъдието) и по този начин има

възможност да контролира работата на Хувър и ФБР. Новият главен прокурор е само на

години и е

36

на й-младият на този пост в американската история ,

Съединените щати след Айзенхауер . Новият пре­

но е готов изцяло да се посвети на своята работа .

зи дент спечелва сърцата на хората със своята мла­

Той пренебрегва системата на управление, устано­

дост и с представителната си външност. Освен това ,

вена от Хувър, и дава разпорежданията си директно на

з а огромно разочарование на Хувър, той запазва

федералните агенти. Има случаи, в които Робърт

... Мл адият през иде нт пр и влича гла со п одавател ите с пламе нните си ре чи и духовития с и х умо р.

Неза висимо че е човек на закона, Хувър

нието му по конните зал а гания . Той стига

също има своите човешки слабости и една

дотам, че понякога дори заповядва на под ­

от тя х е страстта му към з алаганията , осо­

чинените си да правят проучвания вър ху

бено на конни надбягвания . Това увлече­

конните н адбягвания в библиотеката на

ние

при

него

стига

до

пристрастяване .

П о чти всеки уикенд той посещава такива

Конгреса, а самият той посещава надбяг­ ванията с автомобил на ФБР.

състезания , придружаван от своя най -бли­

Двамата с Толсън най-често посещават

зък сътрудник Клайд Толсън . За да има въз­

х иподрумите в Белмонт Парк в Ню Йор к,

можност спокойно да се отдава на тази си

Пимлико в Мериленд, Дел Мар в Калифор­

страст, Хувър дори заповядва на служите­

ния и Ха ялия във Флорида . За Хувър това

лите си да не планират никакви официални

са едни от най-приятните моменти. Соб­

прояви през уикендите .

ствениците

на

хиподрумите

и

организа­

Животът на дире ктора на ФБР сякаш

торите на състезанията приемат шефа на

им а две страни : едната , свързана с н е го ­

ФБР като свой почетен гост и му предос­

в ите служебни и обществени задължения ,

тавят безплатни места на надбягванията .

и

Стига се дотам, че някои от състезателните

втор а та, която до голяма степен оста в а

скрита

за

широката общественост и

в

която особено важно място заема увлече-

коне носят неговото име

-

Джей И Дирек­

тър или Джей Едгър например .


-------------------------

Живот и дейност

Хувър продължава да работи неуморно независимо от възрастта си Директорът на ФБР запазва поста си

ация и възлага големи надежди на информацията,

Тhвз МАЙ 1964 Г. В РОЗОВАТА ГРАДИНА на Белия

тези събития службите на ФБР з апочват да получа­

която му предоставят от ФБР. В резултат на всички

дом се състои тържество по случай навършването на

ват заповеди директно от през и дента, а усилията

четиридесет години от назначаването на Едгар Хувър

им са насочени главно към неутрали з иране на про­

за директор на Бюрото. След седем месеца директо­

рът на ФБР трябва да навърши

явите на антивоенното движение .

70 години и се пред­

Изплашен от разрастване н а антивоенното дви­

полага, че ще се пенсионира. По време на спомена­

жение , Джонсън се отказва от намерението си

тата по-горе церемония обаче президентът Линдън

да

Бейнс Джонсън, заел този пост след Джон Ф . Кенеди, изненадващо обявява, че "законът за пенсионната

възраст няма да бъде приложен за директора на ФБР". Джонсън, когото Хувър познава от дълго време, изпитва известни угризения за това, че при набира­

се

кандидатира

отново

на

следващите

прези­

дентски избори. Като най-вероятен кандидат на Демократическата .... Президентът Джонсън (отдясно), който изцяло е зависим от с п особ ностите н а Хувър

партия

се

очертава

Робърт

Кенеди . Хувър осъзнава , че ако новият президент

да събира информация, казва: "Без Хувъ р аз

се казва Робърт Кенеди , той самият вероятно ще

нямаше да бъда президе нт."

бъде принуден да напусне поста си.

нето на средства за кандидатпрезидентската кампа­

На

нания се случва той и съпартийците му да наруша­

6 юни 1968 г. Робърт Кенеди, подобно на своя

по-голям брат, е убит. Така Едгар Хувър отново

ват някои щатски закони. Това е причината той да не

запазва позициите си .

може да заеме твърда и принципна позиция по отно­

шение на Хувър, който е осведомен за тези действия

Разкриване на секретна информация

на президента Джонсън и това му дава възможност да оказва влияние върху решенията му.

Президентските избори през

През този период Хувър отправя обвинения към

1968 г. са спечелени от

кандидата на Републиканската партия Ричард Никсън .

Мартин Лутър Кинг-младши, обявявайки го за кому­ нист и го поставя под наблюдение. В Съединените

Новият президент оставя Хувър на поста директор на

щати

ФБР, независимо от факта, че той е вече на

възникват

вълнения

и

безредици,

поро­

74

години.

дени от протестите срещу войната във Виетнам .

Истината за това компромисно решение се крие във

Президентът Джонсън е разтревожен от тази ситу-

факта, че Хувър познава Никсън от

25 години и са му

известни някои слабости на новия президент. Самият т Хувър пол учава като п ода рък своя бюст на тържеството по

.... Тялото н а Ху вър е открито в спалнята му

Никсън е изцяло зависим от опитния шеф на ФБР,

случа й ч етиридесетата годишнина от н азначаван ето му като

в дома, в който живее сам.

когато възникват административни проблеми . Хувър

директор н а ФБР.

много добре знае, че по-младите му колеги само чакат подходяща

възможност,

за

да

заемат мястотото

му,

и е разтревожен от опасността да бъде уволнен, ако не оправдае очакванията на президента. Той полага всички усилия в старанието си да покаже, че е в състо­

яние да продължи да служи и на новия кабинет.

През

1969 г. обаче изтича секретна информация за

американските планове за нападение над Камбоджа,

публикувана в "Ню Йорк Таймс". Съветникът по наци­ оналната

сигурност

Хенри

Алфред

Кисинджър

изпада в ярост, след като прочита статията , и запо­

вядва

на Хувър да открие кой е източникът на

информацията. ФБР незабавно предприема широ­ комащабна акция за подслушване на всички теле­ фонни линии в Белия дом, но без резултат. През

1970 г. Хувър навършва 75 години

и най-после

е помолен от президента и Конгреса да освободи поста си . Хувър, който е недоверчив по природа, прекратява връзките между ФБР и останалите разуз­

навателните служби, в това число ЦРУ, Националната агенция за сигурност, Разузнавателното управление

на Министерството на отбраната и Тайните служби на Съединените щати. През

1971

г. отново има изтичане на секретна

информация, а източникът остава неразкрит. Хувър е помолен за съдействие, но той отказва да позволи

въвличането на ФБР в това разследване . Вследствие

на това самият президент Никсън сформира група,


Джон Едrар Хувър

Различиа :ве сия ИСТИНАТА ЗА СМЪРТТА НА ХУВЪР Вне за пната смърт на директора на ФБР

Никсън , или

здрав мъж, който се труди ревностно до

стра ци я .

последния си ден. Може би затова вед ­ нага след

смъртта

му се появяват

вите спекулации, свързани с

Хувър е доволен да види изпълн е н о на й - съкровеното си

според който виновен за нея е или сами ят

е необичайна, пред в ид факта, че той е

и

пър ­

нея. След

Говори

се,

някой от неговата адми н и­

че малко

преди

Хувър да

почине, домът му на два пъти става обект на кражби с взлом, макар че това не е

медицинската експертиза като причина за

потвърдено . Според сл уховете

кончината му е посочена сърдечна недос ­

nървото

татъчност,

да се н амеря т някакви документи . Други

преди зв икана

Според личния

лекар

от

на

хиперто ния .

Хувър

обаче,

n роникване,

което

е

целта

на

осуетено,

е

смя тат, че второто влизане в дома му, чия то

желание - Реп убликанската партия с п ечел ва изборите и Никсъ н

въnр еки че пациентът му е имал леки nр о­

цел е да бъде отровен Хувър, се оказва

става пр езиден т. Радостта му обаче не продължава дълго, тъй

яви на високо кръвно наляган е, той никога

ус пешн о.

като проти воре ч ия та ме жду нег о и пр езиден та се задъ л бочават.

не е пока зва л

с ложен а някаква отрова, която лесно nр о­

някакви

признаци за сери ­

озни здравословни проблеми.

разговори в Белия дом . По -късно именно тази група

приел да сътрудничи на Никсън , скандалът с афе­ рата "Уотъргейт " може би нямаше да се състои.

Внезапната смърт на Хувър Рано сутринта на

2

май един от сл ужители те на

Хувър -Джеймс Крауфорд, пристига в до ма му, но

че във ваната

му е

никва през кожата и пр едизвиква сnиран е

Хувър живее и уми ра в една е поха, в

на сърцето, тъй като е изключително смър­

която политическите уб ийства и интриги

тоносна . Според тези сл ухо ве отк ри ването

която ръководи подслушв ането н а телефо нните е въвлечена в скандала "Уотърге й т ". Ако Ху вър бе

Говори се,

са

защо

на отровата е много трудно при аутопс ия ,

напълно ес тествена е появата н а слухове,

често

срещано

явление.

Ето

особе н о ако тя се и звър шва доста по-късн о

че ш ефът на ФБР е жертва на убийств о.

от ч аса на смъртта . Всъщност, оказва се, че

Ху вър има много врагове, а уличаващата

на тру п а на Ху вър не е направена аутопсия.

информация, с която разполага за голям

Може би, ако това се беше случило, дей ст­

брой хора, несъмнено nреди зв иква тях­

в ително

ната омраза. Сред появилите се сл ухове за

и тогава смъртта на Хувър нямаше да е

неговата смърт особено поп улярен е то зи,

обвита в такава мистерия.

щ яха

да

открият

някакв а

отрова

разбира, че шефът му все още не е станал . Когато влиза в спалня та на директора на ФБР, той открива

ките на Министерството на п равосъдието, в могъща

мъртвото му тял о. Причината за смъртта му е сър­

организация, в която работят х иляди с п ециални

дечна

а генти . За осъществяването н а тази цел му пома­

недостатъчнос~

предизвикан а

кръвно налягане . Почин алият е на

77

от

високо

години.

Едгар Хувър е удостоен с държавно п о гре бе ние,

га т както блестящите му способности на ръководи­ му

ротондата на Кон гр еса в стол ицата

да използва връзките с обществеността и пропаган ­

на Съединените щати. Това е израз

тели, заема щи под об ни п остове. Негов а та основна

дата. От огромно значение е и фактът, чеХувърживее

заслуга

в епоха, когато в Съединените щати се извършват

се

състои

в

това ,

че

успява

да

превърне

Бюрото за разследване от обик новен о звено в рам-

така

и

политическото

влияние

и

умението

ос тан ки на Хувър

на други дър жавни с лу ж и­

по-тържествено от тези

тел,

.,.. Тл ен нит е

са изложени за поклонение в

широкомащабни социални и политически промени .

на особена п о чит, оказана до този моме нт само на

21

амер ик анц и,

включително президенти ,

по литици и герои от войните.


-----------------------------

Важни събития

Сенчестата страна на живота на Едгар Хувър Хувър придобива своята власт и влияние, манипулирайки информацията

за личния и обществен живот на много хора. Той самият обаче е доста потаен и самотен човек, особено в личен план. В действителност Хувър има много тайни, които до последно остават скрити. До голяма степен целият му живот е забулен с тайнствени слухове и скандали. Малко са фактите, станали известни след смъртта му, и кой всъщност е той, все още остава загадка.

Фабриката за слухове УВЪР Е ОБСЕБЕН ОТ ЖЕЛАНИЕТО да запази

големи усилия да го предотврати. Всички негови про­

позициите си като директор на ФБР и успява да

фесионални грешки са най-щателно прикривани, а

Х

прави това в продължение на

48

години, упражня­

вайки своята власт по начин, който му е удобен. Може ли тогава да се твърди, че той действително е онази почтена личност, за каквато мнозина го смятат? "Хората печелят слава чрез приятелите си, а извест­ ност- чрез враговете си . Благодарение на своите вра­

гове аз действително станах много известен:' Хувър

прегрешенията, които извършва в личния си живот,

никога не стават известни на обществото. Независимо

от всички тези усилия обаче, Хувър винаги е бил обект на различни слухове.

Твърдения за връзки с мафията Често се чуват твърдения, че Хувър има връзки с

допуска, че има много врагове. Някои от тях се опит­

мафията . Той самият до

ват да го изместят от поста му директор на ФБР. а други,

вуването на организирана престъпност и дори когато

1957 г. напълно отрича същест­

страхувайки се от голямото му влияние и от информа­

някои от престъпленията на мафията са очевидни за

цията, с която разполага, биха предпочели той да бъде

всички, Хувър отказва да организира по-задълбочени

преместен, така че да не е в състояние да разкрие тех­

разследвания. Едва през 1963 г. под натиска на братята

ните тайни. Ако тайните на самия Хувър бяха станали

Кенеди шефът на ФБР предприема някои действия.

известни, той веднага щеше да изгуби своите пози­

Неговото отношение към организираната престъп­

ции . Това обаче никога не се случва, защото той полага

ност дава повод за появата на различни спекулации .

~ Хувър (първият вляво) е посочен за един от петимата най -желани ергени

в Америка през

1956 г.

от един клуб, в

който членуват и няколко холивудски актриси.

~ Хувър ( на преден план) и Толсън по време на риболов.


Джон Едrар Хувър

"Хората печелят слава чрез приятелите си, а известност чрез враговете си.

Благодарение на своите врагове аз

действително станах много известен:• Съществува теория, според която една от причините за това Хувър да

си затваря очите за някои действия на мафията е, че нейните структури са недостъпни . Хувър и неговите подчинени работят на квотния прин­ цип, при който броят на извършените арести директно влияе на увели­ чаването на бюджета на ФБР. Разследването на мафията отнема твърде много време и обикновено приключва с малко на брой арести, което

не би довело до нарастване на бюджетните средства, отпускани на ФБР. Ето защо Хувър и неговите агенти предпочитат да извършват "по-лесни "

арести, които обаче обикновено не засягат членовете на мафията. Друго възможно обяснение е, че Хувър не би искал да прекъсва някои от връзките си в света на политиката. Мнозина от влиятелните

политици имат връзки с мафията и директорът на ФБР няма жела­ ние да се замесва в каквото и да е, което би могло да му спечели вра­ гове в тяхно лице.

Най-убедителна от всички тези теории е тази, според която самият Едгар Хувър има облаги от връзките си с мафията. Кармине Ломбардози, известна фигура от престъпния свят, казва за Хувър : "Ние упражнявахме влияние върху него. Той беше човек, от когото

не трябваше да се страхуваме." Според слуховете някои от членовете на престъпните групи, които

успяват да натрупат богатства от незаконни дейности по време на "сухия режим': са свързани с Хувър. Смята се, че един от тях е нюйорк­ ският гангстер Франк Костело, за когото се твърди , че осигурява на Хувър вътрешна информация, касаеща конните надбягвания . Двамата

заедно посещават Сторк клаб в Ню йорк и Джос Стоун Краб Реетъран в Маями, за които е известно, че са свърталища на мафията.

Освен всичко посочено по-горе, се оказва, че Луис Розенстил, който се занимава с производство на спиртни напитки и се пред­

полага, че има връзки с мафията, изкупува големи количества от книгата на Хувър "Господари на лъжата"

(Masters of Deceit) и внася

повече от един милион долара във фондация "Дж. Едгар Хувър ".

Сред всички тези слухове и предположения е много трудно да се открие истинската причина за това Хувър да не взема решителни

.

мерки срещу организираната престъпност

.... Франк

Костело, бос на мафията

Розенстил, производител на спиртни напит­

в Ню Йорк. Той осигурява на

ки с връзки в средите на мафията, организира

Хувър поверителна информация

изкупуването на големи количества от книгата

за конни състезания.

на Хувър "Госnодари на лъжата·:


-

-

--- - --

~~-

--

--

----~-

- -----------------

Важни събития

Каквато и да е причината Хувър да не взема реши­ телни мерки срещу мафията, това й дава възмож­

~ К линт Мърчисън-младш и, петролен ма гнат от Те ксас , който з аплащапочивкитена Хувър.

н ост да разширява своето влияние .

като момче за всичко и г ради нар . Хувър получава

Подозрения по отношение на

"подаръци" от служителите , к ои то желая т да спече­

обществените фондове

лят неговото благоразполо жение , и използва агенти

След смъртта на Хувър се появяват подозрения,

свързани с финансите. Личните му архиви са унищо­ же ни , но става ясно, че по негово време във ФБР са

из вършвани финансови злоупотреби. Като прим ер за това могат да се посочат средствата, с кои то раз­

п олага . Като директор на ФБР Хувър получава зна­

ч ителна финансова издръжка и дори не му се налага да х арчи заплатата си .

Ху вър използва ресурсите на ФБР за личните си

нужди . Той управлява един от отделите на службата ка то своя частна строителна компания. Използвайки ма териали

и труда на служители от този департа­

ме нт, директорът ремонтира и п оддържа собст­ ве ната

си

къща,

като

очевидно

средствата

идва т

от бюджета на ФБР. Хувър злоупотребява и с анга­ ж и р ането на наличния състав на Бюрото. Джеймс

К ра уфорд е федерален агент, но директорът го из ползва най-напред като шофьор, а след това и

на Бюрото като лични охран и тел и . Бившият

замес тник-д и ре ктор

на

ФБР

Уи лям

Съливан веднъж казва: "Ху въ р е голям мошеник. Той е един от най-гол емите мо ш ен ици в тази страна." Всъщност, съществуват множество примери за това. Известен е случаят, ко гато Ху вър отсяда в луксо­

зен хотел в курорта Ла Джола (Ла Хоя) в Калифорния, собственост на петролни я магна т Клинт Мърчисън­

младши, като всичките му ра зх оди са поети от соб­ ственика . Въпреки това с ум ата за тази ваканция му е възстановена от Бюрото п о негово н ас тояв ане.

Предполага се, че всичк и хо норари за кни гата му

"Господари на лъ жата ", и з ля зла през

1958

г. (която

според мнозина не е н а п и с ан а от него) трябва да отидат във фондовете на Ф БР, но Хувър при бира в джоб а си голя м процент от тя х . Ако всички тези т върд ен и я бяха доказани по вре­

мето, когато Хувър ра б оти за ФБР, той вероятно щеше да бъде прин уден да напусне. Общоизвестно е, че той използва и нформа цията, която има за

Ко г а то Ху вър почива някъд е през лят ото , той нарича то ва " би з нес път ува н е" и и ска ра зходите м у да

се възста н овят сл ужебно.

важни обществен и фи гу ри , за да за па зи в тайна резултатите от лош о т о с и ръководство .


Джон Едrар Хувър ТАЙНИТЕ ДОСИЕТА

СЛЕДЕНЕ НА ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ Съществуването

на

тайните

досиета

изключително отразен

запла ха ':

правдо~~добно

страхът

обхванал

от

е

червената

американското

общество и дори Холивуд през 40-те години на ХХ в., във филма с участието на Робърт Де Ниро " Виновен по подо­ зрен и е"

(Guilty

Ьу Suspicioп,

1991 ).

По

онова вре ме хората, за които същест­ вуват подозрения, че са комунисти, са

отстра нява ни от филмовата индустрия . И з вестн и са редица случаи на преда­

телство, когато едни от работещите в таз и

и ндустрия

свидетелстват

срещу

кол е ги те си, с цел да осигурят собстве­ ната с и безопасност. Ключът към загад­ ката за и нспирирането на "червената заплаха" дава "тайно досие': огласено

от вестник "Вашингтон пост" малко преди смъртта на Хувър. Директорът

на ФБР съби ра своите досиета по вре­ мето, ко гато все още не се използват

компютрите. Той класифицира инфор­

~ Сце на от филма "Винове н п о подозре ни е"

~ Актр исата Джуди Га рла нд се об ръ ща с мол ба

п ораже н ията, които тази вълна нанася върху Холивуд.

към ФБР да проучат годени ка й Сидн и Лъфт.

фигури, сред които дори членове на

основно

Конгреса .

тяхната кореспонденция и наблюде­

Изтеклата

раздел е н и на две категории

-

едната

съдържа обща и нформация , а дру­ гата

-

кл а с и ф и цирана информация,

достъп н а само за Хувър и неколцина доверен и

него в и

сътрудници . Тези

досиета съдържат подробна повери­ телна ин фо рмаци я , която се отнася не само за п редста вителите на престъп­

ния свят, но и за общественозначими

именно от тези доси­

ета информация е повече от

ООО

5

проследяване

на

хората

вед агентите му усърдно събират необ­ ходимата

информация

ности и организации. Сред тях са

личности,

което

сякаш

известни превръща

имената на известни артисти и музи­

в

канти

директора на ФБР. Той дори използва

като Джейн Фонда , Джанис

Джоплин ,

Елвис

Преспи,

Катрин

Хепбърн и Хъмфри Богарт.

Хувър

смята от

развлича

Холивуд

заплаха':

началото

от това

си

пространява

из

президента

и

други

чиновници,

важни които

за

място , идеи .

която

място,

цялата

води

се

раз­

страна ,

в

клюки. Сред близките до Хувър знаме­ нитости има и такива, които му поръч­ ват проследяването на някого, водени

от свои личн и интереси. Естествено,

подобни искания са напълно неза­

резултат на което бързо нараства

конни и не би трябвало да бъдат раз­

антикомунистическото

решавани от него .

Въпреки

че

зателства

няма

за

движение .

очевидни дока­

това,

именно Хувър

става

ясно,

че

режисира това дви­

жение. Проведени са многобройни разпити

които са

и

изслушвания

и

всички

се

появяват

комунисти,

са

подозрения,

изгонени

от

Световноизвестният актьор

че

нея.

Чарли

Чаплин става жертва на тези дейст­ вия и през

1952

г. е депортиран от

Съединените щати.

Първоначално целта на информа­ цията , събирана от Хувър, е с нейна помощ

да

се

транението

предотврати

на

комунизма

разпрос­ и

да

се

извършва наблюдение върху поли­ тическите прояви и проекти. Посте­

пенно обаче Хувър започва да съз­ дава досиета, касаещи частния живот

на известни личности. По-голямата част от тяхното съдържание се състои

преди всичко от слухове за любовни връзки и авантюри и за

сре щу во й н ата във В иетн ам, също ста ва обект н а пр осл е дяв а н е за ФБР.

за

обичат да слушат различни слухове и

комунистически

"Червената

необходимост

тази информация, за да забавлява и правителствени

Лична информация пропито

жизненоважна

за се

заети във филмовата индустрия, за

~ Актриса та Д жей н Фо нд а, коя то се обя в ява

и

ние на домовете им . По негова запо­

страници и касае над петдесет лич­

мацията , събрана от неговите агенти, пред и да я ка ртотекира . Досиетата са

(1991 ),

който отразява времето на "че рвената за плаха" и

пристрастя­

ване към наркотиците и алкохола .

Методите

на

Хувър

включват

~ Хувър става при чи на за д е п о рти р а н ето н а Ча р л и Ча пл и н , твърд ей ки ч е фи л м ите му са ко м у ни стич е ски.


-

-

Съвременници

Хората, чийто живот е повлиян

от "краля на секретната информация" Хувър е човек, който в онази епоха разполага с повече власт от самия президент заради

секретната информация, достъпна единствено на него. В качеството си на директор на ФБР той познава различни хора, в това число политици,

представители на шоу-бизнеса, промишлени магнати и криминални престъпници . За Хувър "информация" означава "отделни личности". Неговият интерес към хората обаче оказва отрицателно въздействие върху обкръжението му.

Една от эвеэдите на киното, станала иэвестна още като дете, се

обръща с молба към своя стар приятел да проучи годеника й Шърли Темпъл

(1928-)

Шърли Темпъл, която завладява света с ролите си в киното още като дете, разказва с носталгия в своята автобиография спомените си за директора на ФБР. Темпъл прави дебюта си в киното едва на

във филма "Станете и аплодирайте"

3-4 годишна

възраст. Тя получава специална награда за участието си

(Stand Up and Cheer), а участиетой в продукциите от ЗО-те години на миналия век "Най-малкият

бунтовник" (The Littlest Rebel) и "Малкият полковник" (The Little Colonel) я превръща в истинска звезда . Шърли Темпъл обикновено играе роли на малки момичета, които благодарение на своята смелост успяват да преодолеят всички препятствията по пътя си и да постигнат благородната си цел. Подобни филми безспорно действат окуражаващо на хората, които водят трудно съществувание в годи­

ните на Голямата депресия. Русите коси и сините очи на Шърли са запазена марка за всички нейни роли в киното . Носят се слухове, че когато през

1938

г. Шърли Темпъл посещава управлението на ФБР, тя

пита Хувър дали е женен и когато разбира, че не е, му предлага да го целуне. Тази история изиграва доста добра роля за популяризиране­

то на един добронамерен и приветлив образ на директора на ФБР. След като напуска шоубизнеса, Темпъл проявява интерес към политиката и участва в изборите за Долната камара на Конгреса през

1967 г., но неуспешно. Тя работи като представител в Обединените нации, а по-късно става посланик в Гана и Чехословакия. Темпъл и

Хувър са дългогодишни приятели и се говори, че той й прави малка

услуга преди брака й с Чарлз Блек. Актрисата се запознава с Блек по време на ваканция на Хаваите и във връзка с намеренията си да се омъжи за него, моли своя стар приятел Едгар Хувър да проучи с

помощта на своята агентура годеника й. Съдейки по факта, че този брак се осъществява, можем да предположим, че Блек е минал про­ верката успешно.


Джон Едrар Хувър

----1•1 щати. Въпреки че не харесва Хувър, не може да го уволни , тъй като директорът н а ФБР разполага с тай н а информация за н е го . Убит, докато е президент, nрез

Политически съюзник Приятел, познат

Тридесет и петият президен т н а Съединените

----1•1

Неприятел,конкурент

----1•1

Любовни, брачни връзки

1963 г.

Робърт Кенеди

(1925-1968) По-малкият брат на президента Джон Ке н еди.

Кnинт Мърчисън - младши

В качеството си на главен прокурор (в Съеди ­

(1923-1987)

нените щати това е и ми нистър на правосъ­

дието} той предприема широкома щабна

П етрол е н магнат. Всяко лято шефът н а ФБР

акция срещу организираната п рестъп н ост.

отсяда в хоте л а на Мърчисън н а Запад н ото

По това време той е началник н а Хувър.

крайбрежие на разноските на магната, сред

Убит е през

п ознатите и пр ия тел ите на когото има както

1968 r.

п олитици, така и членове на мафията.

Франк Костело

(1891-1973) Бос на мафията в Ню Йорк.Той често п осещава местата за забавлени е, където ходи и Хувър.

, . - - - - - - - - , Говори се, че му осигурява информация '-'-'--'----'-'---' за п обедителите в конните надбягвания. Съедине ните щати. По негово време са приети зако ни , даващи с"--------------"----,

по-голем и прав омо щия на ФБР.

Чарли Чаплин

Умира неочаквано, преди да

( 1889-1977)

завърши четвъртия си ма ндат.

Тридесет и трети президент н а Съеди н ени те

щати. П о времето на президента Рузвелт е ви цепр езидент и с лед н еочакваната му смърт

заема неговото място. То й критикува агре~

Ан гли йски комедиен актьор и режисьор.

Пр идобива огромна популярност, докато работи в Аме р ика, но през

1952 г. е де пор~

тиран от страната по обви нени е, че е кому ни ст.

сивни те методи на разлседване, използвани

от ФБР, и се опитва да се дистанцира от Хувър .

.... Личн остите

в сивите каре та са nредставени в тази глава.

Съэдателят на ЦРУ, осмелил се да се

противопостави на ФБР Уилям Джоузеф Донован

(1883-1959)

ФБР и ЦРУ- двете правителствени разузнавателни агенции, често се конфронтират една с друга. Тези сложни взаимоотношения водят началото си от 1924 г., когато Хувър става заместник-директор, а по-късно

и директор на Бюрото за разследване. Случва се така, че макар и за кратко, той работи заедно с "основа­ теля на ЦРУ' Уилям Донован.

Донован, по прякор "Лудия Бил': завършва Юридическия факултет на Колумбийския университет. По време на Първата световна война той служи във Франция и се завръща от фронта с много медали . По-късно е назначен за заместник-министър на правосъдието и като такъв става началник на Хувър. Между двамата за първи път възниква конфликт, когато Хувър се опитва да реформира Бюрото за разслед­ ване. Донован не пропуска всяка възможност да дразни и предизвиква Хувър и често успява. Да стане главен прокурор, е отдавнашна мечта на Донован и при управлението на президента Хърбърт

Хувър изглежда, че тя е на път да се осъществи . Директорът на ФБР Едгар Хувър обаче прави всичко въз­ можно президентът Хърбърт Хувър да не вземе подобно решение. Принуден да се примири с този факт; Донован се връща към адвокатската си практика . Най-значимият конфликт между двамата е през

1941

г. Хувър, който вече се е подготвил да превърне

ФБР в разузнавателна агенция от световен мащаб, внезапно научава, че президентът Рузвелт е назначил Донован за шеф на нова орга­ низация, давайки му статут на Координатор на информацията (СО!). Една година по-късно тази организация прераства в Управление за стратегическо обслужване

(OSS). Хувър е вбесен

и изпраща свои "шпиони" в управлението, с цел да подкопае позициите на Донован.

На тази конфронтация се слага край с идването на власт на президента Труман. Той разпуска Управлението за стратегическо обслуж­ ване и сформира Централната разузнавателна група (предшественик на ЦРУ) . Самото ЦРУ е създадено след приемането на Закона за националната сигурност през

1947 г. и последвалото реформиране на специалните служби. Донован обаче не е сред неговите служители.

През

посланик в Тайланд.

1953 г. той е назначен за


Съвременници Популярният певец, превърнал се в обект на наблюдение от страна на ФБР заради бляскавия си и луксозен начин на живот Франк Синатра

(1915-1998)

Франк Синатра е известен американски певец и актьор, който в продължение на един дълъг период е обект на внимание от страна на ФБР. Той е роден в Хоубоукън, Ню Джърси, в общност на италиански имигранти. Започва кариерата си като певец в музикални състави през ЗО-те години на миналия век, а през четиридесепе години прави самостоятелния си дебют. Синатра става изключително популя­

рен и завладява сърцата на нежната половина от американското общество с характерния си тембър. В края на четиридесепе години славата му започва постепенно да намалява , но през следващите години той успява да се завърне успешно на сцената чрез участието

си в цяла поредица хитави продукции на Холивуд. Синатра доминира като звезда в света на шоубизнеса до самата си смърт. Интересът на Хувър към Синатра води началото си от 1947 г., когато певецът постига първите си големи успех и. По това време директорът на ФБР резюмира вестникарските статии за Синатра и неговия приятелски кръг в рамките на четири

страници, поставяйки по този начин началото на тайното му досие. През годините Хувър продължава да наблюдава известния певец, надявайки се да открие някаква връзка между него и представителите на организираната престъпност.

Известни са връзките на Франк Синатра със следващите президенти на Съединените щати, но особено внимание заслужава приятелството му с Джон Ф. Кенеди. През 1960 г. певецът активно подкрепя неговата кандидатпрезидентска

кампания, а след като Кенеди спечелва изборите, Синатра участва със свои изпълнения в тържеството по случай встъп­ ването му в длъжност. Говори се, че Синатра запознава Кенеди с красиви жени. Една от тях е Джудит Кембъл. Тя попада в полезрението на ФБР, след като е забелязана да посещава Белия дом, и по-късно става известно, че тази жена е свързана със Сам Джанкана, бос на чикагската мафия. Хувър атакува президента, като изпраща скандалната информация, която

притежава за него, на брат му Робърт- министър на правосъдието и главен прокурор по това време . Тази информация съдържа факти, че Синатра е поискал помощ от Джанкана за получаване на гласове по време на предизборната кампа ­ ния на Кенеди. След като въпросната информация става известна, президентът се дистанцира от Синатра. Въпреки че около

1963 г. се появяват слуховете за връзките на Синатра с мафията, това не пречи на кари­

ерата му като певец. Според някои твърдения тайното му досие достига над две хиляди страници .

Първата дама, която обвинява ФБР, че действа като тайна полиция Елеонор Ру3велт

(1884-1962)

Елеонор Рузвелт е племенница на двадесет и шестия президент на Съединените щати Теодор Рузвелт и се омъжва за своя далечен роднина

Франклин Рузвелт. През 1933 г. тя влиза в Белия дом като Първа дама, но независимо от високопоставения си произход, твърде много се отличава от своите предшественички, което е свързано преди всичко с нейната социална ангажираност. Тя има огромен принос за признаването на човеш ­

ките права и борбата с бедноспа и полага всеотдайни грижи за решаване на проблемите на малцинствата и жените.

Хувър, който не одобрява подобна политическа активност, проявява интерес към личноспа на Първата дама . В нейно лице той вижда човек, който може да се окаже опасен с влиянието си върху президента и неговите решения.

Елеонор Рузвелт осъзнава за първи път, че ФБР прилага незаконни методи при извършване на своите

разследвания през 1941 г., когато федералните агенти проучват миналото на две от нейните секретарки. Първата дам~" веднага уведомява за това президента и министъра на правосъдието. Освен това тя настоява да получи извинение от страна на Хувър, обвинявайки го , че използва методи, сходни с тези на Гестапо. Безспорно Хувър вижда в Първата дама един от най-опасните врагове на ФБР, но въпреки това той не може да я атакува открито предвид нейния статут. Той обаче продължава внимателно да следи действията й . Елеоно�� винаги е обградена от почитатели, които симпатизират на либералните й идеи . Според Хувър някои от тях са нейни любовници и той прави всичко възможно, за да намери доказателства за това, и по този начин един ден да й отмъсти .

След смъртта на президента Рузвелт, Елеонор става представител в Обединените нации, където про­ дължава да работи усърдно .


Джон Едrар Хувър Лидерът на движението эа граждански права, когото Хувър ненавижда

Мартин Лутър Кинг-младши

(1929-1968)

В публикации на Националната асоциация за развитие на цветнокожите иронично се отбелязва, че "ФБР е бяло като лилия'~ Това е намек за предраз­ съдъците на Хувър и предпочитанието му да назначава на работа като агенти преди всичко бели американци . Мартин Лутър Кинг-младши

-

лидер на

движението за граждански права, е един от многото, които критикуват ФБР заради расистката му политика. През 1961 г. Кинг открито обвинява ФБР, че сред

неговите агенти няма афроамериканци, а през следващата година помества свой критичен материал в "Ню йорк Таймс". В него Мартин Лутър Кинг твърди, че федералните агенти в южните щати се опитват да привлекат на своя страна местните расисти . Тази статия е приета като обидна и дава основание на Хувър да започне наблюдение над Кинг и неговата дейност.

Той е убеден, че чернокожият пастор е комунист, но до 1963 г., след като в продължение на години ФБР подслушва телефонните разговори на Кинг, за това не са открити достатъчно доказателства . Вместо това Хувър достига до информация, касаеща личния живот на пастора. Според него Кинг е изявен "женкар" и "всеизвестен лъжец". Директорът на ФБР дори организира неговото подслушване на Хаваите, надявайки се да открие доказателства, с чиято помощ да въвлече Мартин Лутър Кинг в скандал. Говори се, че има

запис на разговор между пастора и негова предполагаема любовница, който Хувър изпраща на съпругата на Кинг.

Авторитетът на Мартин Лутър Кинг като мислител и оратор нараства и той става общественозначима фигура в международен мащаб. Ръководеното от него движение за граждански права завоюва все по-големи успехи, в резултат

на което през 1964 г. най-после е приет Законът за гражданските права. Списание "Тайм" обявява Кинг за "Личност на годината': а по-късно чернокожият пастор става носител на Нобелова награда за мир и се среща с Папата. С всички тези почести, за които може да мечтае и самият Хувър, изведнъж се оказва удостоен д-р Кинг- един чернокож.

Пасторът настоява за среща с Хувър веднага след като атаките от страна на ФБР срещу него стават обществено достоя­ ние. Те се срещат в кабинета на директора и се опитват да изгладят противоречията помежду си. Омразата на Хувър обаче се разпалва отново, след като Кинг успява да го разобличи по време на разговора, заявявайки че знае за подслушването, организирано от ФБР. След тази среща Хувър още по-внимателно следи дейноmа на Мартин Лутър Кинг. През април

1968 г. в Мемфис, Тенеси, Кинг е застрелян . Той е само на тридесет и девет години.

Холивудската актриса, эа която се смята, че има връэка с

директора на ФБР Дороти Ламур

(1914-1996)

Хувър е отдаден преди всичко на своята работа и гледа на жените по-скоро като на нещо, което може да му попречи да си изпълнява задълженията. Това обаче съвсем не означава, че той никога не е бил обект на различни слухове, касаещи отношенията

му с нежния пол. Един такъв слух се носи из обществото, когато Хувър е малко над четиридесетте . Говори се, че той има любовна връзка с красивата холивудска актриса Дороти Ламур. Дороти Ламур е родена през

1914

г. в Ню Орлиънс, Луизиана . Когато е на

16

години, тя спечелва местен конкурс за красота, след

което заминава за Чикаго, където, след като се явява на прослушване като певица, получава възможност да осъществи тази своя съкро­

вена мечта. По-късно Дороти е забелязана от холивудски кинорежисьор, докато пее в един клуб. Дебюта си като актриса тя прави във филма "Принцесата на джунглата"

(The Jungle Princess) през 1936 г. През този период се снима в още няколко холивудски продукции, но (Road to ...), в които партнира

най-голяма популярност получава с участието си в поредица от комедийни филми, наречена "Пътят към .. :'

на звезди като Бинг Кросби и Боб Хоуп. Освен това Дороти се снима и в няколко мюзикъла, където се проявява талантът й на певица. Хувър се запознава с Дороти Ламур в началото на тридесетте години на миналия век, когато тя пее в Сторк

клаб в Ню Йорк. Скоро след това актрисата се омъжва за първия си съпруг. П рез

1938

г. умира майката на Хувър, а на следващата година Ламур се развежда. Двамата поддържат

оста близки отношения през този период . Все пак мъжът, за когото тя се омъжва за втори път, не е директорът на ФБР, който е с деветнадесет

ro ни по- възрастен от нея. Вторият й съпруг е бизнесменът Уилям Рос Хауърд 111. Те сключват брак 1943 г. и Л аму р се премества в Балтимор, където след няколко години ражда детето си. Хувър често

през гос­

тува в дома им н а партитата с барбекю, които те организират, а двамата с Дороти са забелязвани често да вечерят сами в р есторанта "Харвис" във Вашингтон.

В автобиографията си Ламур описва Хувър като свой дългогодишен приятел, а според мнозина тя спо­

деля с някои от на й-добр ите си приятели вътрешното си усещане, че един брак с него не би бил успешен . В дома си Хувъ р има голям брой снимки и афиши с автографа на Ламур. Той е изключително горд и щаст­

лив, когато представя и звестната актриса на приятелите си. Ние обаче никога няма да разберем истината за взаимоотношенията между Хувър и Дороти Ламур. Кой знае, може някога двамата действително да са изпитвали по-силни и дълбоки чувства един към друг.


~

Иэкnючитеnно вnияние

От обществения враг към врага на държавата. Безкрайната битка на ФБР От незначителна агенция за разследване в миналото, ФБР се превръща в най-могъщата в света организация, занимаваща се с разследване на престъпления. Внезапна смърт покосява нейния единствен по рода си

директор. Какво е станало с ФБР тридесет години след смъртта на Хувър? Ролята и целите на ФБР като

национална полицейска организация стават по-значими в условията на непрекъснати промени в Съединените щати, при което Бюрото се изправя пред безпрецедентни опасности и заплахи. Реформирането на една корумпирана организация

И

ЗГРАЖДАНЕТО НА СГРАДАТА , В която се поме­

мислена бюрокрация и канцеларщина. Над органи­

щава

през

зацията сякаш надвисва сянката и витае духът на

г., няколко дни след смъртта на

отишлия си от този свят директор и тъмните дела,

1967

управлението

г. През

1972

на

ФБР,

започва

директора на ФБР, президентът Никсън официално

обявява, че сградата ще носи името на Джон Едгар Ху вър. Неговият принос за превръщането на тази незначителна

някога организация

-

една

от мно­

извършени може би от него.

За шеф на ФБР след смъртта на Хувър е назна­ чен Луис Патрик Грей ник-министър

на

111,

който дотогава е замест­

правосъдието

(респективно

гото в рамките на Министерството на правосъди­

заместник-главен прокурор). В това си качество

ето

във влиятелна полицейска служба от общо­

той въвежда някои реформи, сред които е въз­

национален мащаб, се оценява високо и днес. Това

можността да се назначават жени като федерални

постижение на Хувър обаче има твърде висока

агенти

цена . Появяват се все повече твърдения за злоу­

облеклото на служителите на ФБР. Постът на дирек­

потреби, които сериозно накърняват репутацията

тор на Бюрото е негова главна цел. За тази цел

на бившия директор . Изключително важно е да се

той дори използва своите ораторски способно­

отбележи също така опасната философия, която

сти, отричайки напълно съществуването на каквато

Хувър със своите действия насажда сред структу­

и да е корупция

рите на Бюрото . Тя позволява на служителите да

ползва

смятат, че "ако Хувър може да се измъкне безнака­

онези, които са били от близкото обкръжение на

зано за

останалите

Хувър, да напуснат, и това засилва неговото лично

да не могат?". Във ФБР през този период цари без-

влияние. Новият директор съкращава Отдела за

-

извършените измами, защо и

и

намаляване

от

на

ограниченията,

касаещи

в организацията . Грей се въз­

властовите

си

позиции

и

принуждава

...

В дн е шни я модерен свят. в

който н е прекъснато се появяв ат нови видове пр ес тъпления ,

на ФБР също се налага да

разширява и диверсифицира своята дейност.


-------

Джон Едrар Хувър

"Ако всички престъпници се обединят и едновременно нападнат Съединените щати, нацията ще бъде унищожена 3а часове:•

криминалния архив

-

гордостта на ФБР в продължение на много

години. Грей е отявлен привърженик на президента Никсън , ко й то всъщност го назначава на този пост през

1972

г., и поради тов а

прави всичко възможно да възпрепятства разследването на скан­

дала "Уотъргейт". Когато намесата му става известна през

е принуден да си подаде оставката . Същата

1973 г.,

Гр ей

година за шеф на ФБР

е назначен Уилям Ръкелсхаус, но той остава на този пост едва тр и

месеца. Приемникът му се казва Кларънс М . Кели.

След скандала "Уотъргейт" рязко нараства обществената критика към дейността на ФБР. Бюрото е принудено да преосмисли мето ­ дите си на работа, особено онези, свързани с ��одслушване на теле­ фонни разговори и други дейности с цел проследяване на гражда­

ните . Новият директор Кели няма друг избор, освен да започне осъ­

ществяването на важни организационни реформи. Когато обаче се опитва да направи това , неизменно се сблъсква с едно колективно неодобрение, което сякаш ка з ва : "Хувър не правеше нещата по тоз и

начин ." Усилията на Кели са саботирани до такава степен, че в крайна сметка реформите са спрени . Духът на Хувър все още витае във ФБР. Новият директор трябва да се примири с " политиката на изчакване'~ когато става въпрос за .... Кл а рънс М. Кели е директор на ФБР от 1973 до 1978 г. Той става началник

реорганизация. Той се надява това да даде възможност на служите­

н а л ол и ц ия та в Канзас, с лед като в продъл же ни е на п очт и дв е десетилетия е

лите да забележат разликата между неговите идеи и тези на Хувър и

феде рале н аге нт.

да го подкрепят. В крайна сметка Кели , като бивш специален агент,

успява да установи едно по-близко сътрудничество между ФБР и полицейските служби . Кели се опитва да унищожи бариерите, издигнати от Хувър, и да подобри взаимоотношенията между отделните разследващи аген­ ..,. Уилям Х . Уебстър ста ва директор н а ЦРУ, сл ед като през 1987 г. напуска п ос та си к ато ди ректор на ФБР и очакванията са той да служи като връзка м ежд у дв ете о рга ни за ции.

ции и Министерството на правосъдието . Той предприема активни разследващи действия срещу органи з и­ раната престъпност, поставяйки ударение по-скоро върху качест­

вото на извършваните разследвания, а не върху броя им . Кел и въвежда нови правила и по отношение на кариерното развитие н а

служителите на ФБР. с което слага край на безпринципните уволне ­ ния и инициира приемането на закон за установяване на регламе н т

колко време директорът на ФБР може да остане на този пост. Когато Кели става директор, ФБР вече е осигурило ново жилище

за него и както в доброто старо време му е предложена почивка н а служебни разноски. Той е вбесен , когато разбира, че всички тези раз­ ходи се заплащат от обществените фондове. Когато Министерството на

правосъдието

създава

разследващи

групи,

които да

проверят

измамите и злоупотребите, извършвани от администрацията на ФБР. Кели им оказва пълно съдействие. Така той успява да проведе една

всеобхватна операция "чисти ръце" в организацията . През

1978

г.

временно изпълняващ длъжността директор на ФБР става Джей м с Б . Адамс, а по-късно за постоянен директор е назначен Уилям Х. Уебстър. Уебстър продължава реформите, започнати от Кели . То й променя политиката на ФБР, което дотогава се занимава основно с

кражбите на автомобили и банковите обири- любимите криминалн и случаи на Хувър, и насочва вниманието на организацията към ра з­

следване на престъпленията на "белите якички", корупцията и раз ­

пространението на наркотици . Освен това Уебстър въвежда използ­ ването на компютри в работата на разследващите структури и ра з­ ширява

организацията ,

като

назначава

все

повече

цветнокожи

и

жени като федерални агенти . Всичко това напълно променя облика на Бюрото, създадено и ръководено от Едгар Хувър в продължение на толкова много години .


- - - -И3кnючитеnно вnияние

Лидер в използването на научни методи при извършването на разследвания

ФБР е известно с прилагането на водещи научни м етоди

при

разследването

на

различни

престъп­

ления. Всъщност Хувър е този, който за

първи

път предлага извършването на "научен анализ въз основа на съществуващите факти". През

1932

г. той

създава съдебна лаборатория и полага усилия да се увеличава броят на служителите на ФБР, които са запознати с новите методи на работа. По-късно Кели

налага високоте х нологична за

в ремето си система за събиране на данни и търсене

на информация, а Уебстър е този, който въвежда из ползването на компютрите в работата на Бюрото .

В наши дни, благодарение на бързото развитие на технологиите, вече е възможно намерените на мяс­ тото на престъплението доказателства да се анали­ зи рат почти веднага.

Базата данни с информация, използвана от ФБР, е създадена от Хувър през

Национален

1967

г. и се нарича

информационен център по крими­

налистика. Неговата роля става още по-значима с в ъвеждането на

компютрите и друга

високотехно­

логична апаратура . Днес в този център се съ х ра­

няват милиони документи и се осигурява инфор­ ма ция за всички клонове на съдебната система . Неговото съществуване дава възможност на поли­ цей ските служители да извършват почти мигновена пр оверка на заподозрените лица.

лицата, които са жертви или извършители на крими­

нални деяния ; наблюдението с помощта на високо­ те х нологична апаратура и компютърните анализи .

Конфликтът с ЦРУ Безспорно ФБР и ЦРУ са разследващите агенци и, които се ползват с най-голям авторитет и влияние в

Съединените щати . Отношенията между тя х обач е съвсем не са безконфликтни и гладки . Докато всяка

тема , но днес тези данни се съх раняват в компютрите .

от агенциите се опитва да

Ко гато ФБР започва да използва новите технологии ,

съществуване, се получава така, че дублира дейността

отстоява

правото си

на

22 милиона пръстови отпечатъци,

на другата организация . Хувър се отказва от идеята за

което представлява около десет процента от насе­

съвместна работа на ФБР и ЦРУ след разрива между

лението на Съединените щати, са прехвърлени на

тях през

информационни носители в компютърната система.

ничество и отказът да се споделя наличната инфор­

Тази база данни се обогатява всеки ден . Разполагайки

мация се посочва като основна причина за много от

1970 г.

Отсъствието на каквото и да е сътруд­

с това огромно количество информация, ФБР е в със­

проблемите на Съединените щати. Всъщност, твърди

тояние да окаже съдействие при решаване на раз­

се, че ако двете агенции бяха работили заедно, бом­

лични проблеми, касаещи сигурността на страната . С

бардирането на Пърл Харбър и убийството на пре­

въвеждането на автоматизираната система за разпоз­

зидента Кенеди може би никога нямаше да се слу­

наване на пръстови отпечатъци, идентифицирането

чат. Уебстър, който, преди да стане шеф на ЦРУ, заема

на самоличността става далеч по -лесно.

поста на директор на ФБР, се опитва да установи по­

След като двете организации си разме­

следи': невидими за невъоръжено око. Лабораториите

нят взаимни обвинения във връзка с опи­

на ФБР са оборудвани с апаратура- последна дума на

тите да се прикрие скандала "Уотъргейт':

технологиите. Това улеснява и з вършването на вся­

напрежението между тях отново ескалира.

ята, извършвани от структурите на ФБР.

А Дока зателствата, събра ни на местопр ес тъпл е нието , се изпращат

в лабораториите на ФБР за екс п е рте н а н ал и з.

добри взаимоотношения между двете агенции .

ствен материал на ДНК, или така наречените "скрити

ка кви анализи и играе решаваща роля в разследвани­

част от нея е преносима , за да

п ре стъ п лението .

В миналото пръставите отпечатъци на арестува­

Възможно е вече и използването като доказател­

години на миналия век. П о - голямата

може д а се използва н а мяс тото на

ните от ФБР са картотекирани по специална сис­

пр иблизително

А А паратура , използвана в

лаборатории те н а ФБР пре з ЗО-те

Докато работи като директор на ФБР, Кели се надява да успее да наложи поли­

Използваните методи стават все по-специализи­

тика на по-добро сътрудничество с ЦРУ.

рани. Пример за това е работата на профайлърите,

Такива надежди съществуват и когато през

които буквално извършват разрез на престъпле­

1987

нието и изготвят психологически портрет на прес­

на ФБР и е назначен за шеф на ЦРУ. Въпреки всички

тъпника . Към тези методи можем да отнесем също

тези усилия обаче, дисхармонията и нежеланието за

ДНК анализите, използвани за идентифициране на

сътрудничество в структурите на двете организации се

г. Уебстър напуска поста на директор

А Анализирането н а д оказателств ата

и съхраняването на инфо рма цията с помощта н а компютри е важна част от разследв ането в съвременната к римин а ли сти ка.


--------------------

Джон Едrар Хувър

Мнозина смятат, че сътрудничеството и координ а ц ията

на действията на двете служби би предотвратило с м ъ рт­ та на голям брой хора и би направило невъзможно осъ­ ществяването на терористичните атаки на

11.09.200 1

г.

Въпросът за тя х ното сътрудничество може да се о ка же

изключително важен както за бъдещето на Съедин е н ите щати, така и н а целия с в ят.

Проблемът с международния тероризъ м От времето на Хувър в света са настъпили з начителн и

промени . През

1991

г. с разпадането на Съветски я съю з се

слага край на Студената война и комуни з мът, който Ху вър толкова

силно

ненавижда,

не

е

вече

з апл а ха

за

си гур ­

ността на Съединените щати. На мястото на та з и з апл а ха

обаче идва нова, още по-страшна - страхът от терор изъ м не само и з вън границите на страната, н о и на нейн а те ри ­

тория. В опит да се освободи ФБР от влиянието н а Хувъ р , в структурите на организацията са и з вършени р а дик алн и

промени . Благодарение на те з и р еформи з начителн о се подобряват методите и начините на провеждане н а р аз ­ следващите действия и много от случаите намират с во ето

решение . В епох ата на международен терори зъм обач е тези реформи тр я бва да продължат. Ако настоящата тен­ денция з а об единение на ЦРУ и ФБР, установена от адм и ­

... Дж оди Фо стър пресъздава блестящо образа н а с тажан т във Ф БР във филма "Мълч а ни ето (The Sil ence of the Lambs, 1991). Таз и пр евърнал а се в хит филмова продукци я

н а а гн етата "

нистрацията на Джордж У. Бущ продължи и се ре а ли зир а ,

п о пуляри з ир а ра з сл едващите методи н а ФБР.

това непременно ще предизвика големи промени въ в ФБР и в ролята на тази орг а низация .

запазват. Тази продължила дълго неприя зън става причина за редица стратегиче­

От смъртта на Хувър са измин а ли тридесет год и н и.

ски грешки през годините. Освен бомбард и ра н ето на Пърл Харбър и убийството на

Органи за цията , която той и з гражда , с ъ зд а вайки ц ял а

президента Кенеди , към тях можем да отн есем и те ро ристичните атаки на

11 .09.2001

мрежа от добре обучени първокласни аге нти, вс е ощ е

г. През юли

11

септем­

е най-влиятелн ата и авторитетната в Съ единените щат и.

ври , подлага на строга критика двете орган иза ц ии з а това, че са допуснали атаките,

Нараст в ане на запла хата от действията на между н арод­

2004

г. независимата комисия , разследваща случилото се на

и официално обявява, че ФБР и ЦРУ са проп усна л и възможността да предотвратят

ния терори зъм о з начава, че ФБР и в бъдещ е щ е п р о ­

терористични прояви поне в десет от случаите .

дължи да с е променя и реформира .

Ф ед е р а лни а ге нти упражняват ум е нията с и н а стрел би щето на А ка демията на ФБР в Куа нтико,

Вирджини я . Уп ори тите трениро вк и п одготвят служител ите за това , с което могат да се сблъскат като а ге нти н а ФБР.72 Джон Хувър