Issuu on Google+


Седмично издание ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ : Д е А ГОСТИ Н И ХЕЛАС ООД

(De

AGOSТINI

HELLAS SRL)

СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърц и я И ЗДАТЕЛ: Петрос Капнистас ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Ф оти с Фоти у МЕНИДЖЪРНА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО:

В и рджиния Кутрубас А ДРЕС: Вулягменис

44-46, 166

7З Атина

(Vouliagmenis 44-46, 166 73 Athens) МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Ми хали с Ку цу ко с М ЕНИДЖЪРНА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса

Хо Ши Мин

Брой

71

ГЛ А ВЕН РЕДАКТОР: Таня Скандалаки П ОМОЩ НИК - РЕДАКТОР И КООРДИНАТОР ЗА БА Л КА Н И ТЕ : Димитрие Димитриадис П РОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР: К аролина П улиду

М Е НИДЖЪР ДИСТРИ БУ ЦИЯ: Еви Боза

-живот и дЕйност

б

М Е НИДЖЪР ЛОГ И СТИКА И ОПЕРАЦИИ: Ди митрие Паскалидис

Драматичният живот на революционера, който постига

КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И О ПЕ РА Ц И И: А нтон ис Люм и с

независимост за Виетнам

СПЕЦ ИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ Е ЗИК: Г И ГА ДЖОРД Ж ЕООД

От Север на Юг

(GIGA GEORG E EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОР Е КЦИЯ : Ралица П ана йото в а ПЕ ЧАТ И П ОДВ Ъ РЗ В А НЕ :

Изграждането на личността на Нгуен Ай Куок

HAIDEMENOS S. A.

ДИР Е К ТОР Н А ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС

Под влияние на ленинизма

ВН ОС ИТЕЛ: Атика Медия България ООД

© 2008 De AGOSТINI Hellas

Объркване в редовете на Виетнамската комунистическа партия

© 200З К.К. De AGOSТINI JAPAN

Демократична република Виетнам

ISSN: 1791-4256

Бърза победа Снимки: CorЬis

Борбата за национално обединение

Japan, Uniphoto,

De Agostini Picture Library

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

1.1 Цена на първия брой:

Трудностите при провеждането на

__,J,)

Цена на броевете:

1,50 лв. 3,70 лв.

Цена на следващите броеве:

националноосвободителнатакампания

Всички текстове са защитени с авторски права. Забранено

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

е възпроизвеждането , сканирането, предаването или използването на материалите с тър говска цел под каквато и да

е форма без писменото съгласие на редактора.

Без да си създаваш врагове

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ "Дой мой"

-

28

наследството на чичко Хо

За вашето по-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и у ведомявайте продавача за намерението си да закупите евентуално и следващите броеве. З а всякаква информация, справки, замяна на екземпляри или поръчки на предишни броеве, п отърсете ни на телефон

(02) 489 95 53

или ни изпратете

e-mail на адрес iпfo@deagostiпi.bg. 10:00- 15:00 ч.

Обслужване на клиенти: понеделник- петък,

За дWучЖе п е-добро об сл уж ва н е, п о ръчвайте всеки бр~й

1

на поредицат.а от един и същ търговски пункт и информираи те

прод~ача'?за намерението си да купувате следващите броеве.

За да получите стари броеве по пощата, първо се обадете на телефон

(02) 489 95 53,

след което преведете необходимата сума по сметка:

Издателят си запазва правото да променя реда на издаване

Алфа Банк

на поредицата , както и прав ото на избор на имената,

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABG5F

които ще се представят.

Кеар Дайрект ЕООД

При получаване на стари броеве по куриер эаплащането става в момента на получаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


--- -- - - ---

-.,..,.- -

-~

.

-

'

-

-

----

- - - -- - - - - -

- -

Въведение .

-

'

~

Хо Ши Мин Какъв е неговият живот?

РАЯТ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА бележи краха на фашист­

К

ката идеология и нейното разпространение по света, но все

още продължава да съществува друга голяма заплаха за свободата

UJ

s I UJ с:[

UJ а)

~ а)

на народите

колониализмът. Жертва на тази политика е Виетнам,

-

превърнал се в една от най-големите колонии на Франция. Именно

по това време един революционер води ожесточена борба за свобо­ дата на своето отечество и за равноправието между хората.

Неговото име е Хо Ши Мин.

Той получава образование, основано на принципите на китай­

ското конфуцианство

- нещо характерно за представителите на

висшето виетнамско общество по онова време. По-късно се запоз­ нава с философията на марксизма-ленинизма, която в съчетание с определени елементи на национализъм е в основата на неговия

мироглед. Хо Ши Мин успява да преодолее крайните противоречия между отделните малки революционни групировки и да постигне

голямата цел

независимостта на Виетнам от Франция. По-късно,

-

когато родината му е разделена на Северен и Южен Виетнам, той започва дълга и изпълнена с трагизъм война срещу най-могъщата световна сила

-

Съединените американски щати, и не се предава

до самия край.

Учудващо е какъв силен борчески дух се крие в този наглед обик­ новен слабичък мъж. Какъв е Хо Ши Мин като човек?

~


-

Хо Ши Мин

19 май

в Хоанг Т

Шин Кунг

1890

На

(Виетнам) се

1905

Начало на движението Донг Ду.

1907

Хо Ши Мин постъпва в колониалното държавно

1911

Хо Ши Мин н

1914

Избухва Първата световна война.

-

бъдещият Хо Ши Мин.

вХюе.

Виетнам като помощник в кухнята на един кораб.

1917 1920

Официално става член на Френската комунистическа партия .

192З

Заминава да

1925

Хо Ши Мин създава Революционния младежки съюз на Виетнам.

1927

Разпада се Пъ вият обединен

19ЗО

Хо Ши Мин създава Виетнамската комунистическа партия.

19З1

Хо Ши Мин е

19З4

Постъпва в Ленинската международна партийна школа .

19З7

Започва Втората китайско-японска война .

19З8

Хо Ши Мин пристига в Китай .

19З9

Избухва Втората световна война.

1940

Германската армия окупира Париж.

1941

Хо Ши Мин създава Виетмин.

в Китай.

ван от британската полиция в Хонг Конг.

Японската армия напредва в Южен Индокитай.

1942

Хо Ши Мин официално променя името си и се завръща в Китай.

1945

Обявявена е Демократична република Виетнам. Обявява се

1946

Обявява се независимостта на Виетнам от Франция. ,,_n,D",г" индокитайска война.

1949

Създадена е Народна република Китай.

1954

Виетнамската народна армия превзема отново град Диен Биен Фу. Подписан е Женевският договор. ия влиза в Ханой.

1956

Хо Ши Мин подлага на критика собствената си реформа в земеделието.

1959

Избухва войната във Виетнам.

1964

Инцидентът в залива Тонкин.

Американската армия започва бомбардировки в Северен Виетнам. зивата "Тет" (Новогодиш

1968

Начало на

1969

Хо Ши Мин умира на

2 септември

в Ханой.

офанзива).


~------ - ---~---------- --

- ---- -- - -

-

---

-~

-

-

--

-

----

- -

--

----

-~ -

-

-

-

-- -

-

Живот и дейност

Драматичният живот на ~

революционера, които постига

независимост за Виетнам Хо Ши Мин е роден във Виетнам по времето, когато страната е френска колония, и успява, прилагайки основните принципи на марксистко-ленинската идеология, да постигне целта

на своя живот

-

свободата и независимостта на родината си. Той никога не се опитва да следва

сляпо пътя, по който се развива Съветският съюз, а се старае да търси решения, които да не са в противоречие с културата и мирогледа на виетнамския народ. Как става така, че лидер като

него успява да изгради подобна забележителна и уникална идеология, докато в същото време

съседните на Виетнам страни сякаш са попаднали в капан, носейки се безнадеждно по вълните на безмерната алчност на по-големите нации.

От Север на Юг Бащата на Хо Ши Мин - човек със з абележителни познания

С

ПОР ЕД

ОФИЦИА ЛНИТЕ

Ши Мин е роден на

19

Хо

Бащата на Хо Ши Мин, Нгуен Шин

г. в село

Шак, се подготвя и се явява на така

ДОКУМ Е НТИ

май

1890

Х о анг Тру, район Нам Дан, провинция Нге Ан в

наречения

Це нтрален Виетнам . Той е вторият син в семей­

продължение

императорски на

повече

изпит. от

В

хиляда

ств ото . По-големият му брат се казва Нгуен Шин

години Виетнам се намира под власт­

Ки е м, а по-малкият- Нгуен Шин Нуан. Истинското

та на Китай, което оставя дълбок отпе­

им е на самия Хо Ши Мин е Нгуен Шин Кунг.

чатък върху живота в страната дори

Съществуват редица други източници, посоч­ ва щи

различни рождени дати

на Хо Ши

С поред някои от тях той е роден през ред други - през

1893 г. Самият Хо Ши

Мин.

1892 г., а спо­ Мин не обича

и

след

извоюването

на

независи­

мостта през десети век. През

XIV в. във

Виетнам е въведена китайската импе­ Къщата, в която е род е н Хо

раторска система за изпитване и тези, които успяват

...

веднъж,

да издържат изпита, са назначавани на служба във

Ши Мин . През годините тя е б ил а

ко гато му задават подобен въпрос, той посочва за

висшите ешелони на управлението. По този начин

сво й рожден ден датата на учредяването на Съюза

се формира управляващата класа в страната. От

да

говори

за

рождения

си

ден

и

дори

за независимост на Виетнам, Виетмин . Каквато и да

1862 г.

е и стината, нека приемем посочената дата за офи­

ска колония, но императорската система на управ­

ци ална и да съсредоточим вниманието си

ление, както и китайската административна система

върху

ис торията на неговия живот.

т Сним ка на двореца в Хюе в наши дни. В него е роден "м ператорът Нгуен Фук Вин Тхюи (известен още като Бао Дай ­ п о след ният император на Виетнам). Дори и по време на френското коло ниал но господство императорският дворец се намира в Хюе.

Виетнам е окупиран от французите и е френ­

продължават да

съществуват дори и

притежание на различни хор а и

често е премества на. Пре з

1956

и я връща на първоначалн ото й място.

по времето,

когато е роден Хо Ши Мин. Под ръководството и

...

надзора на колониалния служител през

в Хюе , в което учи Хо Ши Мин.

1894 г. баща

му се явява на императорския изпит и става прави­

телствен чиновник в своя район.

г.

виетнамското правителство я куп ува

Френс кото държавно уч и л и ще

То е управлява но от френското к олониалн о правителство, като

директорът му също е фра н цуз ин .


Хо Ши Мин

ВИЕТНАМЦИ И КИТАЙЦИ В иетн а мците са най-голямата етнич еска

....

М ом ич е от н а рода мяо. Освен мя о, във В иетн ам и ма n о ве че от

ш ес тд ес ет ма лцин ств е ни етнически гру nи .

шестдесет) в самия Виетнам .

група във Виетнам, отка кто страната успява

Виетнамците нар и чат себе си "кин'~ което

да извоюва своята незав исимост от К итай

о з н а ч а ва хора , носители на ви с о к а цивил и­

през Х в . Отношенията на виетнамците с

з ация, к ато по този нач и н

Китай са доста сложни , но те винаги са се

ват от обитателите н а се ве р ните планин ски

се ра з гран и ч а­

опитвали да з апазят своите трад и ц и и и кул­

рай они , наричани "мяо ". Ос ве н това те се

тура . Често наричат Китай "Северн ата дър­

дистанцират и от онези, които прои зхожд а т

жава'~ а своята страна

от народите "тай" и "чам'~ чиито коре ни са в

-

"Южната държа ва ".

Виетнамците смятат, че в културно отно­

Индонезия и които населяват горното теч е­

шение те са най-близо до Китай от всички

ние на река Меконг. Самите кин са цивил и­

страни в Югоизточна Азия , така че имат

зо вани и живеят основно в гр адов ете.

Семейството на Хо Ши Мин се премества в

самочувствието на нация, превъз х о ж даща

В началото на движението за н еза ви с и­

столицата Хюе, която се намира в Централен

своите съседи, смятани за " варвар и ". Оттук

м ост и освобожден и е от фре нс ко госп од­

Виетнам. Баща му не успява веднага да си осигури

идва и пренебрежителното отношение на

ство кин

го лям а ч а ст от виетн а мците към народ и те

еднонационална

място като правителствен чиновни к и решава да

открие китайско училище, на което става дирек­ тор. Синовете му също посещават това училище. През ниво

1901

на

селото ,

императорския

в

което

живее ,

и з пит.

му

Жителите

осигуряват

къща

на с

доста голяма градина , което е част от виетнам­ ската традиция

-

по то зи начин се посреща дър­

жавен служител. През същата година умира май­

ката на Хо Ши Мин . По това вре м е той е на еди­

надесет години и се завръща в селото на баща си , за да приеме новото си и ме Нгуен Тат Тх ан .

Селото е богато на природни ресурси , а при­ родата наоколо е

изключително красива. Тук

Хо Ши Мин прекарва години, изучавайки

ранните си ученически

конфуцианство , което му

преподават бележити за онова време учители .

Той обича да си играе с децата , тичайки из окол­ ността . Друго любимо негово занимание е рибо­ ловът

-

момчето прекарва часове наред край

близкото езеро с въдица в ръце .

През

виетнамци . Едва след

малцинствен и те

етнич ески

гледи . Критикувайки дейността на движението

в борбата си срещу Франция е все едно да пока­ ниш вълка да пази задната ти врата, докато ти

отбраняваш главния вход от тигъра ." Не е съвсем ясно дали самият Хо Ши Мин, или

баща му взема решението момчето да продължи образованието си във френско колониално учи­

лище. През

1906 г. бащата получава служба в пра­

вителствената администрация и се връща обрат­ но в столицата Хюе. Хо Ши Мин го придружава и

се

записва

да

учи

в

едно

местно

училище.

През следващата година той постъпва в автори­

гр а д , Хо Ш и М и н н ос и в исо ка я ка и

чава естествени науки и история . През

дърве ни обувки .

1909

г.

баща му е преместен в Бин Кхе и става имперски

През

191 О г. баща му е понижен в службата

Мин трябва да търси начин да продължи обра ­ зованието си . Скоро той си намира работа като

става

практика

младите

виетнамци

помощник на учител по гимнастика в едно учи­

лище във Фан Тиет. Това е малко градче в Южен

да

Виетнам, а местното училище е под управлени­

заминават нелегално за Япония, за да продъл­

ето на фабрика за нуок мам (вид рибен сос) - про­

жат там образованието си . В основата на това

дукт, с който е известно това населено място. От

начинание е движението Донг Ду, създадено и

самото начало на своето пребиваване там Хо Ши

ръководено от Фан Бой Чау, чиято цел е незави­

Мин съзнава, че няма да остане за дълго .

симостта на Виетнам . Япония е една от малкото

През февруари

1911 г. той заминава за Сайгон.

страни в Азия, успели да избегнат колониал­

Това е първото му посещение в най-големия град на

ната зависимост, а освен това тя току- що е изво­

Южен Виетнам Li1 всичко тук е ново за него.

ювала победа срещу Русия в Руско- японската война . Обзетите от ентусиазъм виетнамци изби­ рат Япония като място, където могат да попият

~ Са йго н в н а ч а лото н а два десети век.

духа на не з ависимостта . Младият Хо Ши Мин

П о време н а ф ре н ско то ко лони а лно

обаче не избира този път. Една от основните при­

.... Рибари във Ф а н Ти ет. Докато работи като уч ител в тоз и м а лък

тетно френско държавно училище, където изу­

г. Хо Ши Мин постъпва във френ­

време

г. и останал ите

Донг Ду, Хуан твърди: "Да си зависим от Япония

заради обида на местен селски работник и Хо Ши

младеж се появява нова възможност. По това

1940

ята з а нация и в борбата за не за ви с им ост.

продължава да изучава френски с частен учител .

префектура Ха Джианг. За петнадесетгодишния

на

ист и нс ките

етнически групи са включ е ни в ко н це пц и­

на

ското колониално училище в район Куанг Бин,

1906

за

нир а нето

магистрат. Хо Ши Мин отново го придружава, като

Влиянието на френската образователна система

държа ва ,

н а Л а ос и Камб оджа , както и дис кри м и­ груп и (за които се смята, че са по вече от

г. Нгуен Шин Ша к взема по-високо

се стре м ят к ъм създаван е то

у nр а вл е н ие гр а дът се ра з вив а и

nро цъфтява . Седемдесет nро цента от

чини за това негово решение е формулирана по­

в н оса и из н оса н а Ф ре н ски И ндоки тай

късно от Хуан Чу Чин, политик с умерени въз-

ми н ава т пр ез то з и град.


Живот и дейност Изграждането на личността на Нгуен Ай Куок Работа н а борда на кораб

ПРЕЗ ЮНИ 19 11 r. 21-годишният Хо Ши Мин напуска Виетнам на борда на един кораб, на кой то започва работа като помощник-готвач . Целта на това пътуване е Франция . Какви са м отивите му да

замине за

Европа? Неговата

м олба до френското колониално администра­ тивно училище не дава подробна информация за намеренията му.

" Получавайки образование във Франция, аз б и х искал да помогна на другарите си в моята

стра на и да ги мотивирам да продължат образо­ ва нието си в университет, споделяйки с тях полу­

чените във Франция знания."

Освен това Хо Ши Мин твърди, че би искал да разбере какво означава да живееш в чуж­ би на, както и да бъде полезен с наученото там след завръщането си във Виетнам. В душата си той отдавна таи намерението да помогне на

.... Л е нин

държи реч в П етро град (Русия) след револю ци ята п рез

1917

г.

народа си , който страда от френския колониа­ лен гнет. Изглежда обаче младият човек не си дава ясна сметка, че независимостта на виетнам­

ски я народ може да бъде извоювана единствено

чрез борба срещу Франция . Неговото желание е да получи колкото може повече важни позна­

ния в Европа , за да може по-късно да образова сво ите сънародници,

но

кандидатурата

му във

фре нското колониално административно учи­

В Лондон Хо Ши Мин е принуден да се издържа, работейки на различни места , в това число да разчиства сняг и да поддържа парно отопление, но скоро

успява да си намери работа в известния хотел "Карлтън". Главен готвач тук е Огюст Ескофие

-

водеща фигура във френската кухня, а младият виетнамец

става негов помощник .

През

1914

г., докато Хо Ши Мин пребивава в Лондон, започва Първата световна

война. Тя оказва огромно влияние върху него и разпалва в душата му силни патрио­

ли ще е отх върлена.

За да бъдат одобрени, кандидатите трябва да им ат препоръка от френски колониален служи­ те л , а Хо Ши Мин не притежава такава и затова

тря бва да напусне Франция. Той посещава много от пристанищните гра­

дове на африканския бряг, работейки като кора­

бе н готвач, а през декември

Един убеден патриот

тични чувства, както и надежди за бъдещето на Виетнам. Той започва кореспонден­ ция с Фан Чу Трин

-

водач на умереното крило във виетнамското политическо дви­

жение, чиято крайна цел е извоюване на независимостта на страната. Тринработи за модернизацията на Виетнам, но попада в затвора. По-късно е освободен и заминава за Париж. През

1916 г. са

организирани някои антифренски прояви, начело на които

застава император Дай Тан, а през

1917

г. избухват вълнения сред виетнамските

1912 г. за първи път

прис тига в Съединените щати . Остава в Бруклин за около година, а след това заминава за Лондон .

~Фр е н ската арм ия н а предва към град Кал ма р , в райо н а н а Ел зас. Франция завоюва този ре ги о н през

Пър вата светов н а вой н а. Във френската армия сл ужат и голя м брой виетнамци.


------

Хо Ши Мин

~ Пътуване nв времето ~ < . ~-.,~,~"!;, ЕД ИН ПЪТУВАЩ РЕВОЛЮЦИОНЕР ·.

1 Дата на

5 11 16 19 20 21

Хюе (Це нтрал е н Виетнам)

1895 1901 1906 1909 1910 1911

Първата половина от живота си Хо Ш и М и н прекарва в пътуван е . Като дете, по с илата на дел е н на три части. Северен Виетнам е н а ричан още Тонкин и в него все още съществува

- Кох инх ина, като в нея

има голям брой плантац и и с поливн и площи. Хората са управлявани от местната власт и не

пристигане

1

К и м Лиен (Централен Виетн ам) Хюе Бин Кхе (Це нтрален Ви етн ам) Фа нТиет

1

Сай гон (Юже н Виетн ам) Разл ични места в Съед ине н ите щати

съществува концепцията за единен В иетн а м, ка кто и идеята за наци я . Хо Ш и Мин е роден

късно заминава на юг, в Сайго�� , откъдето отпътува за Франция. По време на тези пътувания духът на Виетнам сякаш се просму ква в к ръвта му. Пътешествията на младия Хо Ши М и н продължават и по-късно . Той има възможността да

живее в такива развити страни като Съедин е ните щати , Англия и Франция , където се з а по зн а ва с принципите на социалната демо к ра ция . Млад ият виетнамец оба че също така научава , че много други народи са под г нета на колон и алната пол и тика на световните свръх-

с ил и. На фона на световната истор и я то й може да прон икн е по-дълбо ко в пробле м ите на своя народ. Хо Ши Мин пътува до Русия , където се запоз нава с принципите на ма рксизма-

ленини зма . По- късно посещава Кита й и Та йланд и посте пенно за почва да формира своя политическа стратегия за движение, чиято цел е незав ис имостта н а Виетнам . Пътешестви-

Ню йорк (САЩ)

22 23 27 33 34 38 39

1912 1913 1917 1923 1924 1928 1929 1934 1938 1941 1942 1944

в централната част на днешен Виетнам, бли зо до Тонкин , и посеща ва уч илище в Хюе. По-

ята се превръщат в един своеобразен източник на енерги я за тоз и революционер от све-

Мястона

пристигане

обстоятелствата той пътува и з Ви етн ам, ко йто по това време е френс ка колония , и е разфеодалната система . Централната ча ст се нарича Ан на м, а южн ата

Въ3раст

Лондон (Англ ия )

1

Пари ж (Франц ия )

!

Москва ( Рус ия ) Гу а нджоу (Кита й)

1

Ша м (Тайланд)

1

Хонг Конг

1

44

Моск ва ( Рус и я)

1

48 51 52 54

Я нан ( К ита й)

1

J

Као Пан г (Севе рен Ви етнам) Кита й

1

Виетн ам

След обявява нето на незави симоспа на Виетнам nрез 1945г. Хо Ш и Мин остава в родината 01.

товен мащаб.

1

войници в район Тай Нгуен . Научавайки за тези

~ Хо Ши М и н п рез

1924 г. Той току-що е избр а н

за чл е н н а

и зто чния кл о н н а К оми нтерна .

събития в родината му, като истински патриот Хо Ши Мин все повече се убеждава в необходимостта от

поради която става член на Френската соц иа ­

революционни действия .

листическа партия:

центъра на европей­

"Когато станах член на партията, аз не р азби­

ската политика, където пребивават голям брой

Той заминава за Париж

рах правилно значението на Октомврийс ка та

виетнамци . Неговият шеф Ескофие се опитва да

революция както в политически , така и в и сто­

-

го разубеди, ръководен от доброжелателни чув­

рически

ства, но Хо Ши Мин е непоколебим.

обаче беше толкова голямо, че аз не мож ех да наистина голям патриот и освободи своя народ ."

Хо Ши Мин се присъединява към Френската

Веднага след пристигането си в Париж, Хо Ши Мин

социалистическа партия не заради проповяд ва­

влиза във връзка с Фан Чу Трин, както и с още един

мост

виетнамското движение за

ните от нея идеали и призиви , а воден от жела ­

независи­

нието да освободи народа си от френската о ку­

- Фан Бан Чуонг, който по професия е адвокат.

Хо Ши Мин става член на Френската социалистиче­ ска партия и започва да развива политическа дей­

ност. Докато се занимава с политика, той се издържа, като ретушира снимки в едно фотографско ателие.

По -късно Хо Ши Мин обяснява причината,

Моето възхищение от Лен ин

не се присъединя към движението . Той б е ш е

В служба на виетнамския народ

активист на

план .

".. Ръководител ите на съюз ниците на мирна­ та конференция в Па риж. Оm ред отля во: В итори о Ема нуел е О рла ндо- п редста в ител на

Итал ия, брита нският министър-председател Лойд Джо рдж, фре нският ми нистър-пред­ седател Жорж Клема нсо и аме рика нският президе нт Тома с Удроу Уил сън .

пация . Това е един действително доста необ ик­ новен подход.

На

18

юни

1919

г. пред света е провъзгласена

една петиция , оказала огромно влияние върху

съдбата на виетнамския народ . Това став а на мирната конференция във Версай в края н а Първата световна война. Документът е озагл а­

вен "Настояванията на виетнамския народ " и е подписан с името Нгуен Ай Куок. Пети ц ията

съдържа осем искания, в това число освоб ож­ даване на местните хора , осъдени като кр ими­

нални престъпници, и свобода на словото . Основното настояване е да се дадат равни пра ва

за гласуване на виетнамците, каквито имат френ­ ските колонизатори. Когато хората във Виетна м

научават за това, те са обхванати от небивал а радост и от още по-силно желание за независ и­

мост. Френското правителство не обръща никакво внимание на тези искания . Името на Нгуен А й Куо к обаче става известно на огромен брой хора, а чове­ кът, ко йто се крие зад него, е самият Хо Ши Мин .


Живот и дейност Под влияние на ленинизма Обединение на колонизираните страни

ПРЕЗ юли 1920

r. ЛЕНИН изпраща писмо до

ф ренския вестник "Юманите", озаглавено "Тезиси по

отношение

на

националния

и

колониалния

в ъпрос". В него Ленин защитава на

автономията

и

правата

на

принципите

всички

етниче­

ск и групи в колониите. Освен това той изтъква тяс ната

връзка

между

революционните движе­

ния в самите метрополии и движенията за неза­

висимост в колониите . В края на своите тезиси

той призовава за съюз между тези две сили . Ко гато Хо Ши Мин прочита статията, душата му се из пълва с въз х ищение от идеите на руския рево­

лю ционер, чийто горещ почитател и привърже ­

ник става и той. Тези идеи до голяма степен про­ м енят и неговите възгледи

-

докато отначало Хо

Ши Мин желае автономия на виетнамския народ под управлението на Франция, сега вече него­ ва та цел е пълната независимост на Виетнам . След този случай младият виетнамец държи из пълнена

с

ентусиазъм

реч

на

конгреса

на

Третия интернационал на Коминтерна, състоял

През октомври

1921

г. Хо Ши Мин учредява съюз

с представителите на народите от другите френски колонии , като Алжир и Сирия . През април следващата

.о. Хо Ши Ми н държи реч

на събра н ие на Френската со ци а ли с т и ч еска партия

пре з н оември

1920 г.

Скоро

година излиза първият брой на вестника на тази орга­

след това той нап уска

низация, наречен

со ци а листическата п артия

"Le Paria"

(Парият) - на името на гру­

пата , която Хо Ши Мин създава . Той се отнася с такъв ентусиазъм

към

вестника ,

че

често

прекарва

и се пр исъеди няв а къ м кому н ис т ическата.

цели

нощи в работа по него .

се през октомври същата година . През декември той подкрепя създаването на Френската комунис­

Столицата на комунизма

ти ческата партия. Коминтернът е международна

Дейността на Хо Ши Мин е съсредоточена в Париж. В

ко мунистическа организция, чийто управителен

продължение на няколко години той остава тук, опит­

офи с се намира в Русия . Хо Ши Мин работи в ази­

вайки се да популяризира своите вестници, но посте­

атс кия клон на организацията и става един от най­

пенно го обзема непреодолимо желание да се завърне

з апалените последователи на Ленин .

във Виетнам и да се отдаде на революционна дейност. За

да се запознае по-задълбочено с принципите на кому­ ...

С нимка на Мао Д зе дун. П од ръководството на Коми нтер н а

той работи за Пъ рвия обеди нен фронт с nартията на на циона листите.

низма , преди това Хо Ши Мин заминава за Москва- све­ товният комунистически център . По това време той вече

...

Студенти о т

Гуа н джоу в подкрепа за

н езависимос тта на Китай

п рез февруари

1925 г.

П о тов а в р еме тук при с тиг а

и Хо Ш и Ми н .


-------

Хо Ши Мин

е наблюдаван от полицейските служби, така че заедно със своите колеги и съмишленици подгот­

Библиотека на спомените

вят пътуването в пълна тайна . Той напуска Париж

и заминава за

Петроград (понастоящем Санкт

Петербург), а оттам отпътува за Москва, където пристига през юли

ТЕЗИСИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ

1923 г.

НА ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ И КОЛОНИЗАЦИЯТА

Първоначално Хо Ши Мин има намерение да

посети Петата международна конференция

Тезисите на Ленин по проблемите на

на

етническите конфликти

Коминтерна, а след това веднага да замине за Виетнам. Поради заболяване на Ленин обаче сре­ щата е отлагана няколко пъти. Докато прекарва

Ето защо Хо Ши Мин е изключително

и колониалната

изненадан и развълнуван, след като про­

политика, превърнали се в своеобразно

чита статията на Ленин и по-късно при­

ръководство за младия Хо Ши Мин, са

знава:

записки,

"Въпреки че бях сам във стаята, аз кре­

нахвърляни за дискусията, планирана да се

щях така, все едно че пред мен има сто­

Комунистическия университет на трудещите се от

състои по време на конференцията на Вто­

тици

Изтока, създаден да образова и подготвя револю­

рия интернационал . Виетнамският рево­

които сте подложени на безкрайни стра­

ционерите в Азия. Той е първият виетнамски сту­

люционер е особено впечатлен от думите

дания, точно от това имаме нужда. Това е

дент в него. Тук изучава марксистка и ленинска тео­

на Ленин, призоваващи за обединение и

пътят към нашата независимост!".

замислени

времето си в очакване, Хо Ши Мин постъпва в

рия, както и историята и дейноспа на Коминтерна.

През април

1924

г. Хо Ши Мин официално

става член на Източния клон на Коминтерна.

Докато е зает с дейността си в Коминтерна, той постепенно започва да се подготвя за бъдещата

първоначално

като

хиляди

хора :

"Скъпи

мои

братя ,

освобождение на всички, които страдат

Тези тезиси са одобрени на Втория кон­

под колониален гнет. Тук трябва да се отбе­

грес на Коминтерна с някои малки корек­

лежи, че призивите за автономия на отдел­

ции. В тях се среща изразът "демокра ­

ните

тична

нации, издигнати

по

време на

мир­

буржоазия"

-

концепция,

която

ната конференция във Версай, се отнасят

води по-късно до съюз на комунистите с

само за европейските народи.

Обединения фронт на националистите .

си работа в движението за независимост, което възнамерява да ръководи във Виетнам. През

намски революционери, което по същество слага

септември същата година Хо Ши Мин написва

край на движението Донг Ду. По-късно лидерът

писмо до ръководството на Коминтерна:

"1 . 2.

на движението Фан Бой Чау събира тези активи­

Бих искал да издавам вестник с малък тираж

сти в Тайланд и оттам ги изпраща в Китай . Една

във Виетнам.

от най-радикалните групи, сформирани по тоз и

Целта ми е да обединя революционните дви­

начин, е Там Там Кса

(Tam Tam

Ха).

Хо Ши Мин решава да превърне членовете

жения, както и онези, които споделят същите

на тази група в основни фигури на комунис­

идеи.

3.

Бих искал да

изпратя някои от местните

революционери на обучение в Москва.

той създава организация, наречена Виет На м

4.

Желанието ми е да изградя връзка между

Тхан Ни ен Кач Мен Донг Чи Хой, което означава

Москва, Индокитай и Париж."

Революционната младеж на Виетнам, поста­

В крайна сметка Хо Ши Мин придобива солидни познания и опит по отношение на работата на комунистическото движение и е достатъчно уве­

рен в себе си, за да разшири своята дейност.

тическото движение във Виетнам. За тази цел

вяйки като нейни ръководители членовете на

....

Политическите идеи на Ленин спечелват

възхищението и одобрението на Хо Ши Мин.

Там Там Кса . Това е първата комунистическа

Когато обаче той отива в Русия, Ленин е

организация във Виетнам. Тяхната главна цел

тежко болен и умира след по-малко

е извоюване на пълната независимост на стра­

от година .

ната

Огромно е желанието му да посети Китай. По това

и

създаването

на

комунистическа

дър­

жава след победата. Хо Ши Мин започва да

време водачът на партията на националистите там

издава виетнамски комунистически вестник и

Сун Ятсен и водачът на комунистическата партия

подбира кадърни млади хора от организац и ­

Мао Дзедун вече са успели да създадат Първия

ята, които изпраща на обучение в Москва .

обединен фронт, което дава възможност на кому­

Той публикува сборник от свои произведен и я

нистите да се включват по-лесно във вътрешната

в брошура от деветдесет страници под заглавие "Пътят към революцията". Основна тема в тоз и

политика на страната. В град Гуанджоу се събират

труд е революцията в национален и глобален

голям брой виетнамци в очакване на последва­

мащаб, вдъхновена от комунистическите иде­

щите събития и надявайки се това да им помогне

али . По-интересен тук обаче е друг един аспект,

в борбата за независимост и на тяхната родина.

изложен в "Условие, необходимо за една рево­

люция'; което по същество е морално твърде­

Революционната младеж на Виетнам През септември

1924

ние, поместено в началото на книгата. Тук Хо Ш и

Мин се връща към своето азиатско обучение

г. руското управление

на Коминтерна дава на Хо Ши Мин разрешение

според законите на конфуцианството . През това време в Китай се случват някои

да посети Китай. През ноември той пристига в Гуанджоу като преводач в руската правителствена

промени

делегация, дошла да се срещне с представители

Ятсен, организира заговор срещу Първия обе­

на Националистическата партия на Китай. Тук Хо

динен фронт. След това събитие активистите на

-

Чан Кайшъ, който наследява Сун

Ши Мин се запознава с няколко важни полити­

Революционната младеж са подложени на пре­

чески фигури, членове на революционни групи.

следване. Самият Хо Ши Мин, предвид новата

....

Чан Кайшъ през

1927 г. Снимката

е

През този период Япония сключва споразумение

направена след заговора и разпадането на

ситуация и възникналите трудности, е прину­

с Франция да експулсира от страната всички виет-

Първия обединен фронт.

ден да се завърне в Русия.


--

-

-

Живот и дейност

Объркване в редовете на Виетнамската комунистическа партия Разкол в организацията

СлЕд ЗАМИНАВАНЕТО НА хо ши мин за Съвет­

ложение обаче е отхвърлено и затова те бой­

ския съюз, в създадения от него Комунистически

котират конференцията и обявяват учредява­

м ладежки съюз настъпва застой, поради отсъст­

нето на Индокитайската ко му нистическа пар­

вието на лидерите, а организацията е на път да

тия . В отговор на това групата от южната част

се разпадне. На Шестия конгрес на Коминтерна,

на страната създава Комунистическата партия

проведен през

на Аннам, а друга радикална фракция учредява

1928

г., е взето решение да се

променят някои позиции . Коминтернът отчита

Индокитайски комунистически съюз . В резултат

като грешка общата борба заедно с предста­

на всичко това във Виетнам започват да действат

вителите на демократичната буржоазия, осо­

три отделни комунистически партии .

бено след предателството на Партията на наци­ оналистите (Гоминдан) в Китай. Организацията

се обръща отново към основните принципи на " класовата борба" и настоява за създаване на комунистически партии във всички страни. През

този период са създадени голям брой некому­ ниетически и независими движения . Едно от тях

Хо Ши Мин, който междувременно намира убе­ жище в Съветския съюз, се завръща в Та й ланд през Европа и се свързва с революц и онн и я м ла­ дежки съюз . През ноември

1929

г., когато нау­

чава, че младежкият съюз вече е разедин е н , то й

се отправя към Хонг Конг. По-късно, през ф ев­

е в Индия и начело на него застава Мохандас

руари

К арамчанд Ганди, а друго е в Индонезия с ръко­

телите на трите комунистически партии да пр и ­

водител Сукарно . Решението на Коминтерна да

състват на конференцията, която трябва да с е

1930

г., Хо Ши Мин призовава представ и ­

избере пътя на комунистическите революции, а

проведе на един футболен стадион. На тази кон­

не просто национална независимост, е от изклю­

ференция той успява да обедини трите гру пи и

чителна важност.

През май

1929

~ в Хонг Конг се провежда

Първата конференция на Комунистическия мла­ дежки съюз, на която не присъства Хо Ши Мин. Представителите на северния район, които са

създава Виетнамската комунистическа партия .

Опасността от провал Виетнамската

комунистическа

има

разпусне младежкия съюз на Хо Ши Мин и да се

фест. В главата "Правила за дейност" има пре­

създа д е комунистическа партия. Тяхното пред-

поръка за "сътрудничество с дребни и средни

ра д ика л ни

идеи,

предлагат да

1930 г. Ганди

провежда кам­

(Salt Satyagraha).

сът дали идеите на Ганди имат влияние

партия

се

на

През

Когато на Хо Ши Мин е зададен въпро­

сериозен проблем, свързан с партийния мани­

носители

панията Солен поход

във Виетнам, неговият отговор е "Не': Населението във Виетнам не з н ае какво се случва в останалите страни по света, което до голяма степен се дължи на про­

вежданата мракобесническа политика.


Хо Ши Мин

земевладелци и капиталисти". Това определено противоречи

на

стриктните

директиви,

полу­

чени от Коминтерна. По-късно Хо Ши Мин е под­ ложен на ожесточени критики заради това.

През април

1930

г. възникват първите про­

блеми, причинени от Чан Фу, един от последо­ вателите на Хо Ши Мин от времето, когато и два­ мата са членове на Революционния младежки

съюз. Той е изпратен от своя ръководител в Москва, където учи в Комунистическия универ­ ситет на трудещите се от Изтока, както това прави

и самият Хо Ши Мин по-рано . Способностите на Чан Фу са оценени и той е изпратен в Хонг Конг с писмо от Изпълнителния комитет на Коминтерна .

След

като

се

запознава

с

манифеста

• Москва по времето, когато Хо Ши Мин посещава Ленин с ката международна партийна школа.

на

някои от действията си. Той се подчинява на волята на Коминтерна и съгласува

Виетнамската комунистическа партия, Чан Фу

политиката на своята партия със стриктните указания, получени от организаци­

разбира, че част от неговото съдържание про­

ята, надявайки се това да помогне на Виетнам.

тиворечи на доктрината на Коминтерна и това

Хо Ши Мин успява да отблъсне атаките на Чан Фу и да укрепи връзките си с

му дава основание да се обяви против полити­ ката на Хо Ши Мин. През октомври

1930

Коминтерна, но е изправен пред нова заплаха.

г. Чан

През юни 1931 г. той е арестуван от британските власти в Хонг Конг и е обв и ­

Фу променя името на партията на Индокитайска

нен в подривна комунистическа дейност. Хо Ши Мин вече има задочна смъртна

комунистическа партия. Той се опитва да елими­

присъда, издадена от френското колониално управление и съществува опасност,

нира позициите на Хо Ши Мин в нея, отричайки

ако бъде предаден на френските власти, тя да бъде изпълнена. С усилията обаче

"сътрудничеството с дребни и средни земевла­

на наетите английски адвокати, той е освободен поради липса на доказателства .

делци и капиталисти", и създава нова партийна

От 1930 до 1931 г. избухват въоръжени селски бунтове, наречени "Nghe-Tinh

платформа. Съмишлениците на Чан Фу отправят

Sоviеt"(Нгеан-Хатинското въстание). Те са неуспешни, тъй като френските коло­

открити критики към Хо Ши Мин в низовите пар­

ниални власти реагират бързо и решително се разправят с разбунтувалите се

тийни организации.

селяни. По това време загива ��ан Фу, водачът на Индокитайската комунистиче­

Самокритика в очакване на други

ска партия. По инициатива на Коминтерна партията е реорганизирана, но тоз и

възможности

процес е затруднен заради конфликт между секретаря на партията Ха Хюй Тап и

кандидата за член на изпълнителното бюро на Коминтерна Ле Хонг Фон .

Чан Фу изпраща писмо до Коминтерна, в което

Хо Ши Мин, който след освобождението си от ареста се връща в Китай, през

настоява да поддържат връзка с него, вместо с

Хо Ши Мин, но от организацията категорично

пролетта на

отказват и му заповядват да спре персоналните

този период той извършва проучвания в Ленинската международна партийна

си атаки срещу Хо Ши Мин. Основната причина

школа. Тези научни занимания, както и възможността да наблюдава отстран и

за подобен отговор е, че Хо Ши Мин е признал

политическите процеси, които nротичат в родината му, без съмнение разширя­

грешките си

ват кръгозора на Хо Ши Мин.

и се е отнесъл самокритично към

1934

г. заминава за Москва, където остава известно време . През

ВЪСТАНИЕТО НГЕ-ТИН Нге

щата година французите мобилизират танкове и пехота

Ан и Ха Тин, които се намират в централната част на Виет­

срещу тези съвети и им нанасят тежки поражения . В

Нге-Тин е съкращение от имената на две области нам. На

1 май 1930

-

началото на

г. току-що създадената Комунистиче­

1931

г. са мобилизирани и части от Чуждес­

транния легион . В резултат на атаките срещу въстани­

ска партия на Виетнам организира демонстрация на селя­ ните, която постепенно излиза от контрол и ескалира в

ците са убити няколко хиляди души, а огромен брой са

бунт, при който са нападнати правителствени служители

хвърлени в затвора.

и сгради . Въстанието се разраства и до септември същата

Един от тези, които попадат в затвора, е Фам Ван Донг,

година разбунтувалите се селяни вече контролират Нге Ан

който по-къtно става министър-председател на Демо­

и Ха Тин и създават местна комисия, в която Виетнамската

кратична република Виетнам. Той има късмета да оце­

комунистическа партия и организациите на селяните уста­

лее, но друга водеща фигура в тези събития

новяват институцията на съветите (самоуправляващи се

е арестуван в Сайгон и умира, след като е подложен на

селски райони, където е отменена частната собственост).

жестоки мъчения .

националистическа партия . През февруари следва-

Чан Фу,

Мечтата за създаване на Движение за независимост

Това е направено в много градове и села. Водач на въстанието е Нгуен Тай Хок от Виетнамската

-

·

не се осъществява, а Комунистическата партия на Виет­

нам изгубва голяма част от своите лидери.

последователите на Хо Ши М ин .

Фам Ван Донгеедин от


-----

--

Живот и дейност

Демократична република Виетнам Изпитания пред Комунистическата партия на Индокитай

ПРЕЗ ТРИДЕСЕТТЕ години на двадесети век,

южната част на страната също организират въс­

докато Хо Ши Мин е в Съветския съюз, очак­

тание през октомври, известно като Нам Ку, но и

в айки благоприятна възможност да се завърне

то е разгромено от френската армия само след

в родината си, френското колониално управ­

две седмици . Всичко това нанася съкрушителни

л ение

пре­

поражения на партията, които изглеждат непре­

следва Индокитайската комунистическа партия.

одолими. След този разгром, в Северен Виетнам

Двамата съперници за лидерство в партията, Ле

е създадена местна комисия , чиято задача е да

Х онг Фонг и Ха Хюй Тап, са арестувани

ръководи дейността на Индокитайската

през

започва

1938

още

по-ожесточено

г., а Тап през

1940

да

-

Фонг

г. Първият умира

в затвора, а вторият е екзекутиран . Освен това ,

кому­

нистическа партия.

На своя Седми конгрес Коминтернът отново

Нгуен Ван Сюр, който е секретар на партията,

променя своята политика и дава съгласието си за

с ъщо е арестуван през

г. По такъв начин

сътрудничество с представители на либералната

К омунистическата партия се оказва лишена от

буржоазия, приемайки идеята за обединен анти­

с воите лидери.

фашистки фронт. След избухването на Втората

1940

След капитулацията на Франция пред Герма­ н ия през

1940

г., през септември същата година

световна война през

1939

г. възможностите на

Коминтерна да дава указания на комунистиче­

Я пония изпраща свои войски в северния район

ските

н а Индокитай. Виждайки в това една добра въз­

комуникацията с тях става изключително трудна.

партии

по

света

драстично

намаляват,

а

м ожност, Индокитайската комунистическа пар­ ти я организира въстанието в Бакшон, провинция

Л ангшон. То обаче е разгромено от френската к олониална армия, която се завръща след склю­

ч еното с Япония споразумение . Комунистите в

Създаването на Виетконг Централният комитет на Индокитайската кому­

нистическа партия и нейната южна фракция са почти чита

т Яп онската армия окуnира южната част на Индокитай през ав гус т

1941

г. , с цел да блокира снабдява н ето на а рм ията на

Ча н Кай шъ и да си подсигу ри пътя къ м завладяван е н а цяла Югоизточна Аз ия.

напълно

унищожени

единствено

През ноември

на

1940

и

тя

северните

може си

да

раз­

структури .

г. е проведен Седмият пле­

нум на Централния комитет, но се оказва , че от всичките

негови

членове е останал само един.

Положението е безнадеждно. Труонг Чин вре­ менно изпълнява функциите на генерален секре­

тар. При тези обстоятелства, през януари

1941 г. ,

след тридесетгодишно отсъствие, Хо Ши Мин се •

завръща в родината си .

Хо

1938

Ши

Мин

напуска

Съветския

съюз

през

г. и заминава за Китай, където преминава

Членовете на изпълнителното

бюро по време на п осл едния конгре с н а Ком инте рн а през

1935

г.


ХоШиМин

специал е н ку рс в центъра за обучение на парти­ зани в провинция Хунан . То й п ристига в Ку нминг

в началото на

1940

г. Не е из вес т но оба че дали

до завръщането си във Виетн ам той им а някакви

връзки с Индокитайската к омунистич еска nар­ тия, макар че започва акти вна дейност веднага след завръщането си .

През май

1941

г. Хо Ш и Мин св ик ва Осм ия пле­

нум на Централни я ко м ите т, на който яс но дефи­ нира главната цел на парт ията в каче ството й на революционно

движен ие

за

нацио н а лно

осво­

бождение . Той отнов о се обръща къ м национа­ ли з ма, от който пред и т ова се е д истанцирал и

отлага борбата с р ещ у земевладел ците и капи­ тали стите з а по- къ с ен етаn, насо ч вай ки усили­

ята си към б ор ба та с империалис т и ч е ските сили Франци я

и Я п ония , за да извою ва н ез ависи­

мостта н а В иетна м.

Създ аде н а е организация, н а речена Съюз за нез а в исимост на В и етнам ( Ви етм ин ), чиято цел

е д а обедин и всички ф р ак ции , независимо от клас ови те и идеологичес к и те им различия. През

юни

1942

г. Хо Ши Ми н п ублик у ва книгата "Писмо

от ч ужбина ". В нея отпр авя призив към целия виетн амски народ, в кой то каз ва : " Гонгът, който

н и съ об щ ава , че е дошло врем е за национално осво божд ение , вече удари. А к о всички обеди­ Хо Ши Ми н се среща с Жорж Б идо, ми н истър- п редседател на Ф р а нц ия .

ни м сил и те с и , ще можем да по б едим реж има

...

Виши във Фр а нц ия и японската ар ми я , незави-

симоколко добре са въоръжени нашите врагове ."

~ Хо Ш и Ми н обявява независи мостта на Демократична

от н а именованието Кин , изпол з вано от Комунистическата партия и отн а с ящо се

Виетмин и з пол з в а популярното сред народа название на Виетнам . За р азли ка ре п ублика Виет н ам.

само з а виетнамците, това название включва всички етнически групи н а тер и ­ торията на страната.

Успехът на Августовската революция През август

1942

г. Х о Ши Мин назначава Труонг Чин за главен се к ретар , а

самиятто й з амин а ва за Китай. Убеден е, че ще служи по-добре на каузата н а св о ­ бодата , ако е свободен и пребивава и з вън Виетнам . Именно по това вре ме то й заменя истинското си име Нгуен Шин Ку н с името , с което става и звестен като комунистически лидер- Х о Ши Мин .

Скоро след това той е арестуван от Китайската националистическ а парт ия (Гоминдан) и е хвърлен в затвора, където остава в продължение на едн а год ина. През това време Хо Ши Мин пише пое з ия , публикувана по-късно в о тделн а книга . Пре з август 194З г. той е освободен , тъй като Китай вижда в н е гов о лице полезен съю з ни к в съпротивителното дви жение срещу японците , който може

да коорд и нира действията на Виетмин . През септември

1944

г. Хо Ши Мин, ко й то междувременно се е завърн ал във

Виетн а м , да ва указания на своите другари да отложат въстанието в Се вере н Виетнам , тъй като смята , че все още не е настъпил под х од я щият мо м ент. То й отново заминава з а Китай и насочв а усилията си към необх одимата подготовка . През април

1945

г. се завръща във Виетнам и през август най-после пр изо­

вава към общонародно въстание . Окуражени от капитулацията на Япония н а август, на

19 август жителите

15

на Ханой се вдигат на въстание, което бързо с е раз ­

пространява в Х юе , Сайгон и другите гол е ми градове на Виетнам . На ЗО ав г уст марионетното правителство на Бао Дай подава оставка . Три дни по - късн о Хо

Ши Мин , к ойто е и зб ран з а председ а тел на временното революционно пр ави ­ телство , об я в я ва н езав исимостта на Демократ и чна република В и етн а м .

1П111


Бърза победа Разпускане на Комунистическата партия на Индоки��ай

ВъПРЕКИ ЧЕ ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

Мин да изтъкне няколко причини пред китайските

об явява независимост, за страната се оказва

националисти, настоявайки да изтеглят своите вой­

до ста трудно да запази своята стабилност. През

ски от Виетнам в отговор на изпълненото от него

се птември

г. Китайската националистиче­

тяхно искане. Първата от горепосочените причини

ск а партия (Гоминдан) изпраща свои войски в

е, че заради тежките поражения , нанесени на сел­

Севе рен

1945

Виетнам, за да

разоръжи японската ·

ското стопанство от големите

наводнения

и

пос­

и

ледвалата суша, пребиваването на двеста хиляд­

И ндия правят пробив в Южен Виетнам. Френски

ната китайска армия във Виетнам се превръща в

вой ски, подпомогнати от английски и индий ­

непосилно бреме за местните жители. Втората при­

ск и

чина е, че Китайската националистическа партия

арм ия, а

на

съюзническите армии

части, армията

превземат на

Сайгон.

китайските

на

Англия

Командването

националисти

в

подкрепя буржоазните националисти във Виетнам,

Сев ерен Виетнам настоява правителството на

които осъществяват своя собствена политика и съз­

Дем ократичната република да преструктурира

дават грижи на администрацията на Демократична

сво ята организация, тъй като в администрацията

република Виетнам. Хо Ши Мин се съюзява с френ­

и ма твърде много комунисти.

ските колонизатори срещу временното китайско

В отговор на настояванията на китайските нацио­

присъствие в страната. В резултат на всички тези

на листи Хо Ши Мин приема план, който изненадва

действия армията на Китайската националистиче­

вси чки -да се разпусне Комунистическата партия

ска партия се изтегля през март

на Индокитай. Когато това предложение е съоб ­ ще но на редовния пленум на Комунистическата партия, всички са изумени . Въпреки че това е едно

ф ал шиво разпускане, все пак подобно развитие на съб итията е безпрецедентно. Изглежда, че точно

1946 г.,

кампания през

1950

г.

а френската

Избухването на Първата

индокитайскавойна

кога то комунистическата партия най-после застава

Хо Ши Мин продължава преговорите с френ­ ските власти, както и с китайските национали­

о тстъпи от своите позиции заради предстоящето

сти . Демократична република Виетнам настоява

й разп ускане, при това по препоръката на човека,

да бъде призната нейната независимост, а френ­

кой то я извежда до тази позиция.

ското правителство иска да запази националните

i

Хо Ши Мин със свои другари

армия извършва пробив в Северен Виетнам.

н ачело на управлението на Виетнам, тя трябва да

Това разпускане обаче дава основание на Хо Ши

...

по оръжие по време на вое нната

си интереси в района . Хо Ши Мин постига призна-

..,.

Виетнамски войници по време

на Първата индокитайска война.

(#

-\,. ':·_

....

1

~·\

...

.

...,

..

~~-

.-') -::-- ·

--------

.. --~'У

,

;

__

\\

. . ....~_.\ ..

--у

i


------------------------

--

-

- - -

---

Хо Ши Мин

ването на Виетнам от правителството на Франция като свободна нация и една от държавите във Френски Индокитай. Думата "независимост" не се среща никъде във взаимната спогодба, но това

все пак е признание от страна на Франция за съществуването на Виетнам като нация .

Представителите на френското правителство

са опитни политици, способни на хитри ходове. Скоро

след

подписването

на

споразумението

Франция отхвърля идеята за Виетнам като единна държава и твърди, че всъщност французите при­ знават само Тонкин в Северен Виетнам и Аннам в

Южен Виетнам като нации. Кохинхина, най-бога­

тият район във Виетнам, остава френско владение. Хо Ши Мин заминава за Франция и продължава преговорите с френското правителство, въпреки вече да

става

очевидно,

че

всеки

момент може

да избухне война. По това време Хо Ши Мин дава интервю на американски журналист, в което казва:

"Да

излезеш

срещу модерно

въоръжена

и

опитна армия с войници, облечени в дрипи, при­

лича на борба между тигър и слон. Когато тигъ­ рът престане да се движи , слонът му нанася удар

със здравите си бивни. Тигърът обаче се крие в джунглата през деня и излиза само през нощта.

Той скача върху гърба на слона, нанасяйки му рани, и отново изчезва в джунглата." Партизанската тактика се прилага от Виетмин по­ късно в Първата индокитайска война, както и във Виетнамската война, и причинява големи щети на модерните армии на Франция и Съединените щати. Проведени са поредица от срещи на високо рав­

нище между Виетнам и Франция, но те остават без резултат и в края на

декември

1946 г. са прекратени . На 20 1946 г. Хо Ши Мин призовава към общо­

народна съпротива срещу Франция и това по съще­

.....

Повече от два милиона души стават жертва на големия глад през

Хо Ши Мин трябва да се справя с проблемите, породени от военните действия, но освен това

той се нагърбва и с нелеката задача да изгради Демократична република Виетнам. През ноември

г.

подход спрямо положението на международната политическа сцена след нача ­

лото на Студената война. През октомври

1949 г., след създаването на Китайската

народна република, политическата ситуация във Виетнам се променя радикално. Страната, която е все още във война с Франция, трябва да подкрепи Китай и да прилага принципите на радикална класова борба, приемайки "Китайския модел ". По това време войната в Индокитай се разраства и се превръща в международен

проблем, който определено има своето въздействие върху развитието на Студената война. Армията на Виетнам получава подкрепа от Освободителната армия на Китай, а

французите са подкрепени от американците. През 1949 г. Франция сформира марио­ нетното правителство на Бао Дай в Южен Виетнам. Народната армия на Виетнам под командването на Хо Ши Мин постепенно разширява контролираните от нея райони , а

през май 1954 г. удържа решителна победа над французите в битката при Диен Биен Фу.

чючова личност

ство е началото на Първата индокитайска война.

Виетнам се включва в Студената война

1945

следвайки директивите, дадени от Йосиф Сталин, който настоява за по-гъвкав

ЙОСИФ СТАЛИН Йосиф Сталин става генерален секре­

Комунистическото информационно бюро,

тар на Централния комитет на Комунис­

което смята за своя първостепенна задача

тическата партия на Съветския съюз през

воденето на класова борба. Примерът на

1922

г. като приемник на Владимир Илич

1

Югославия, която се връща към първо­

Ленин. Той е известен диктатор, останал

началната си

в историята с това, че подлага на масово

дизвиквайки с това гнева на Сталин и пос­

унищожение своите опоненти. През фев­

ледвалото й изключване от Коминформа,

идеологическа линия, пре­

1946 г., малко преди призива за общонародна

руари

г. Хо Ши Мин се среща за

е своеобразно предупреждение за Виет­

съпротива срещу французите, е приета новата

първи път със Сталин, след като преми­

нам. За младите държави се оказва изклю­

конституция. Тя е уникална с факта, че утвърж­

нава тайно границата между Виетнам и

чително

дава един плуралистичен модел на управление, а

Китай и заминава за Москва, където се

международните

не монопол на комунистическата партия. Хо Ши

среща щвен със Сталин, и с Мао Дзедун,

жения,

Мин отдава по-голямо значение на освобожде­

който по това време пребивава в Съвет­

пата на Съветския съюз. За съжаление,

нието на родината си, отколкото на комунистиче­

ската революция и не се колебае да назначава на важни административни постове способни хора, макар и да не са членове на комунистическата пар­

тия . Изграждането и развитието на новата нация се превръщат в негова първостепенна задача.

През септември

1947 г. е създадено Комунис­

1950

важно да

ако

искат

получат

подкре­

подобни неестествени промени в про­ вежданата политика водят до възникване

помощ на Виетнам, но Сталин отказва с

на вътрешни конфликти във Виетнам.

мотива, че на него не му е известно Хо Ши

Мин да е убеден марксист.

Известно

време

~йосиф

преди

ната среща, през август

гореописа~

1948

г. Виетнам,

Сталин, който е отговорен за смъртта на

под ръководството на Хо Ши Мин, про­

милиони хора не

само в Съветския

бюро) и Хо Ши Мин трябва отново да промени

линия

следваната

дотогава

и започва да

политическа

прилага доктрината

съюз, но и в други страни

своята политическа линия. Коминформът при­

на

ема, че именно класовата борба има приори­

Това означава подчиняване на волята на

социализъм,

да

с

дви­

ръководител с молба Съветите да окажат

меня

международния

връзка

ския съюз. Той се обръща към съветския

тическото информационно бюро (Коминформ

тетно значение за

поддържат

социалистически

народно-демократичната

революция.

по света, умира

през

1953

г.


Живот и дейност

Борбата за национално обединение Неуспехът на поземлената реформа

В иЕТНАМ ПЕЧЕЛИ почти всички големи битки срещу Франция по време на Индокитайската во й на, но въпреки това е принуден да при­ ем е един

по-скоро унизителен

мирен договор .

В и етнамската армия трябва да се изтегли от сво­ ите позиции под 17 - ия паралел. За тази вре ­ м енна демаркационна линия е постигнато съгла­

си е на Женевската конференция, проведена от м а й до юли

1954 г.

Южните части на Виетнам, под

1 7- ия паралел, остават под контрола на прави­

телството на Бао Дай . Предполага се, че тов�� раз­ деление е временно, като две години по-късно

трябва да се състоят общи избори.

След Бао Дай обаче президент става Нго Дин Ди ем, който отказва да организира общи избори . По това време във Виетнам се правят опити да

бъде извършена поземлена реформа по подо­

би е на "Китайския модел". Първоначално рефор­ м ата , започнала

през

1953

г. ,

има

за

цел да

из земе земите на едрите земевладелци и да ги

ват от евентуалното обединение на страната под управлението на социалистическия

режим .

р азпредели между бедни селяни арендатори .

Те осигуряват солидна военна помощ на арми­

Но жертва на реформата стават и голям брой

ята на Южен Виетнам, която обаче не се ползва с

с редни

популярност сред народа. Напълно естествена е

селски

стопани,

които

са

изгонени

от

з емите си, а някои дори са арестувани и екзеку­

ти рани. Голям брой стопанства са унищожени, а войниците , сражаващи се срещу френската а р м ия, част от които са жители на някои от тези

села , са дълбоко деморализирани . Хо Ши Мин разглежда сериозно ситуацията и до пуснатите

грешки

по

време

на

поземлената

подкрепата на Северен Виетнам за Националния

фронт, тъй като крайната цел на социалистиче­

ското правителство е обединението на страната. В

началото

войната

е

между

армията

от

Националния

фронт

за

вслу­

Националният фронт спечелва сражението при

се

1963

ша х ме в мнението на останалите и не успяхме да

Ап Бак, което постепенно променя ситуацията.

Съединените щати, отчитайки слабостта на арми­

ц ялата отговорност."

ята на Южен Виетнам , се намесват директно във

в ойна и има нужда от подкрепата на Съветския с ъюз и Кита й, за да осигури независимостта на Виетнам . Той ясно вижда страданието на виет­ намския народ , но не може да си позволи да се

с ъюзи

с националистите

или други

представи ­

1954

г. В н ея взема т

ща ти , А нглия, Ф р а нц ия, Съ ветс ки ят съю з, К и тай и ч е тири индок итайски

стра н и - Демок рати чн а ре nубл ика В иетн ам, nравител ството н а Бао Дай, Л аоската нар одн одемократ и чн а

ре публика и Камбоджа.

г.

за бележим реалността. Аз съм решен да поема Хо Ши Мин се оказва въвлечен в Студената

се през юли

у ч астие Съ един е ните а мер ика н ски

освобож­

дем ократична

не

Же н е в ската ко нфе р е нц ия, състоял а

Република Виетнам (Южен Виетнам) и парти ­ заните

дение на Южен Виетнам. През януари

ние

Ц е р емо н ия та по n одn ис в а н ето н а

на

ре форма. Той заявява: "Поради отсъствието на администрация ,

м и р н ото с n оразуме н ие п о време н а

Виетнамската война. Тази директна намеса обаче предизвиква неодобрението и съпротивата на голяма част от населението на Южен Виетнам по отношение на действията на Съединените щати . През ноември командващите армията на Южен

те ли на местната политическа класа срещу соци ­

Виетнам с помощта на американците организи­

алистическия блок.

рат преврат и свалят правителството на Нго Дин

Дием. Тези събития предизвикват още по -ожес ­

Началото на Виетнамската война В Северен Виетнам под ръководството на Хо Ши Мин з апочва бързо да се налага социалис ­

тическата обществено-икономическа система. В Южен Виетнам управлява диктаторският режим н а Нго Дин Дием . Той си спечелва омра з ата

н а огромен брой виетнамци и през декември

1960

г. е съ здаден Националният фронт за осво­

бождение на Южен Виетнам, който е подкрепян от комунистите на Севера и се противопоставя на

точената реакция на населението на републи­ ката. До

1967

г. Америка изпраща

56

ООО вой­

ници, които са въоръжени с модерна бойна тех­ ника , но въпреки това не са в състояние да избег­ нат

пораженията,

нанасяни

им

при

нападени ­

ята на партизаните от Националния фронт, които имат подкрепата на населението.

Победа, която идва твърде късно След инцидента в залива Тонкин през

1964

г.

армията на Република Виетнам (Южен Виетнам).

положението коренно се променя. Под претекст,

Америка и останалите либерални страни под­

че отговаря на нападението на северновиетнам­

к репят Република Виетнам, тъй като се опася-

ски бойни катери, изстреляли торпеда срещу

Хо Ши Ми н п о в реме н а

n осещен ие н а с ир о п и та л и щ е в

Ха н ой.


-

Хо Ши Мин

военни кораби на САЩ, американ ска та армия за първи път извършва бомбардиро вка над терито­

~ ' 1!С

рията на Северен Виетнам . Виетн ам ската война навлиза във фаза, когато а м ер ика нските сили

Jrt<IM'

fMJIJ VIJ

и армията на Северен Виетна м за п о чват ожес­ точени сражения. От този мо мен т н а татък аме­

КУОК НГЪ (НАЦИОНАЛНАТА ПИСМЕНОСТ НА

риканците подлагат на непрестан н и бомбарди­

ВИЕТНАМ) И ЕДНА КИТАЙСКА ПОЕМА

ровки различни части от стран ата . Те зи действия на американските военни п редизвик ват възник­

ването в глобален маща б н а движе н и е , насочено срещу Виетнамската войн а. Съществуват две основн и п ричи н и, поради които армията на Северен Ви ет нам при е ма предизвика­

Скоро след обявяването на независи­

транение . По време на

товна война на тази азбука са н а пи са н и

Ши Мин започва мащабна кампания по

и публикувани голям брой произв еде­

1945

ограмотяване . Това е една доста ради ­

ния, които се ра з пространяват бър зо в

кална стъпка, която трудно би могла да

страната и са прочетени от много х ор а.

се сравни дори и с други негови иници­

Самият Хо Ши Мин владее кла с ич е ­

ативи . Целта на тази кампания е всички

ски

телството да се изправ и срещу една от най-могъ­

жители

поезия

щите военни сили в света . Едната е подкрепата на

овладеят писмеността куок нгъ .

виетнамците с мятат за баща на независимостта . "Войната м о ж е да продължи пет години, десет

в

рамките

на

една

година

да

като

основа

на

виетнамската

китайски

на

и

предпочита да

него.

Дневникът,

пиш е

който

си води, докато е в затвора в Китай,

В куок нгъ се използва латиницата

друга военна свръхс ила - Съветс к и я съюз, а втората е харизматичната л ич н ост н а Хо Ши Мин, когото

Втор а та св е ­

г., по инициатива на Х о

мостта през

писме ­

съдържа

някои

нег о ви

поетичн и

творби. Въпреки това обаче той к рит и ­

ност. Националистите се противопос ­

кува използването на кита йск а та п ис ­

тавят на тази система с мотива, че това

меност и избягва да употребява думи

е азбуката, използвана от френското

с китайски произход, опитвайки се п о

по-дълго.

колониално правителство. Оказва се

този начин да допринесе за п о пул яри ­

Ханой, Хай Фонг и други градове, както и про­

обаче, че малцина виетнамци владеят

зирането на куок нгъ. В качеството си

мишлеността м ога т да б ъд ат у нищожени . Това

писмен китайски и затова куок нгъ се

на държавен глава Хо Ши Мин изра­

обаче няма да у пл аши ви етнамците . Няма нищо

превръща в един лесен и удобен начин

зява мнението си по то з и въпрос к акто

по-ценно от незав исимос тт а и свободата. След

за писане и получава широко разпрос -

публично, така и в по-тесен кръг.

години,

двадес ет

години

и ли

още

победата нашият н а род ще в ъзстанови страната

и тя ще бъде още по- хубава от преди." През януари 19 б8 г. една см ела атака на силите на

Виеткон~ ор~н изира н а

и

извършена

под

командването на Х о Ш и Ми н , нанася съкрушите­ лен удар

Това

е

върху амер икан с к ата

известната

оф а нзив а

военна машина .

" Тет". Тя

засяга

всички големи градове и е изв ършена в деня на

виетнамската Нова годин а (" Тет " на виетнамски).

Офанзивата 'Тет " дава пред им ство на севернови-

етнамеката армия благодарение на изненадващата атака, включваща и превземането на аме­

риканското посолство . Хората в Съединените щати са изумени и това допринася за нараства­

нето

на

антивоенните

настроения.

Краят на

войната все още не се вижда, но Виетнам вече

е поел курс към победата.

Хо Ши Мин, бащата на виетнамската независи- · мост, умира на

2 септември 19б9 г., без да дочака

деня на победата. Денят на неговата смърт съв­ пада с , Деня на независимостта на Виетнам.

По-късно е взето решение смъртта му да се вече

50 години, тъй като се смята, че подобно

съвпадение има донякъде зловещ характер.

След изтеглянето на американските войски

обединението на Северен и КJЖен Виетнам, за което толкова горещо жадува Хо Ши Мин,

става реалност. На

2 юли 197б г. е създадена

Социалистическа република Виетнам. 1


Трудностите при провежда­

нето на националноосвободотелната кампания В края на Втората световна война във Виетнам се пресичат интересите

на няколко големи страни

-

Франция, Япония, Америка, а така също

и на китайските националисти. В стремежа си да намери начин да осигури независимостта на родината си , Хо Ши Мин се проявява както в ролята

на командир на партизанско формирование, така и като опитен политик. За да обясним по-добре противоречивите наглед стъпки, предприемани често от него по пътя към независимостта на Виетнам, ние трябва да вземем предвид и двете негови амплоа, както и целия му опит.

Отложеното въстание срещу Япония

П

РЕЗ СЕПТЕМВРИ

1943 Г. Хо Ши Мин е осво­

боден от затвора в Китай , където прекарва

зната

от

правителството

на

националистиче­

ската партия , управляваща по това време Китай.

повече от една година . Китайски~т генерал Чжанг

Когато напуска Китай , за да замине за Виетнам,

Факуи, управляващ по това време района Гуанси,

Хо Ши Мин казва на Чжанг: "Аз съм комунист, но

��беждава ръководителите на Китайската нацио­

най-важното нещо за мен сега е независимостта

налистическа партия, по чиято заповед е арес­

и свободата на В и етнам, а не установяване на

туван Хо Ши Мин, да го освободят, казвайки им:

комунистическо управление. Обещавам Ви, че

" Ако спечелим Хо Ши Мин на наша страна, озна­

през следващите

чава, че сме спечелили цял Виетмин." По-късно

приеме идеологията на комунизма ."

50

години Виетнам няма да

той отправя покана към Хо Ши Мин да се при­

По-късно се оказва, че това обещание остава

съедини към конференцията на Съюза за неза ­

неизпълнено, но все пак първата част от твър­

висимост на Виетнам, спонсорирана от самия

дението на Хо Ши Мин е напълно вярна. За

Чжанг, която се провежда в префектура Лючжоу,

него

независимостта

на

родината

му винаги

е

район Гуанси . Генерал Чжанг осигурява на Хо Ши

на първо място, но той в същото време е реа­

Мин дългосрочно разрешение за пребиваване

лист, който приема необходимостта да се пра­

в Китай . Съюзът за независимост на Виетнам е

вят компромиси и да се допуска сътрудничество

единствената организация с подобна цел , при -

с буржоазията, ако това е необходимо, за да се постигне крайната цел .

~ П рез ав густ

1945 г. предста вителите н а Япония подписват

ка питулацията на стра н ата.

През септември Хо Ши 'Мин отива в планин­

ската база на Виетмин, където според сведени­ ята, с които разполага, някои партизански групи,

в това число и тази на Во Нгуен Зиап, планират въстание срещу Япония. Во Нгуен Зиап е военен

съветник, чието име е добре известно след побе­

"Аз съм комунист, носега се

дата над френската армия в битката за Диен Биен Фу. По това време партизанската база на Виет­ мин се намира в провинция Као Банг, близо до границата с Китай. В тренировъчния лагер Хо Ши

Мин разполага своя щаб в една пещера и орга­ низира

няколко тренировъчни

зани от

1941

курса за парти­

г. Во Нгуен Зиап е най-изтъкнатият

интересувам от

независимоспа

и свободата на Виетнам, а не от

деец на освободителното движение, завършил това партизанско военно училище.

комунизма:'


4 Хо Ши Мин в nещера разяснява nлана за действие nред щаба на nартизаните от Виетмин в nровинция Као Банг nр ез октомври

1951

г.

ване. По-късно той поканва двама американ ск и военни в секретната база на Виетмин, за да се уточнят стратегическите ходове.

Оказва се, че Хо Ши Мин таи големи наде жд и Съединените щати да подкрепят Виетнам. То й дори иска информация от американския пр ед ­ ставител на Управлението на стратегичес ки т е

служби за американската Декларация за н ез а ­ висимост.

През март японската армия на територи я та на Виетнам сваля френския колониален ре ж им.

Японците обявяват създаването на държав а та Виетнам и поставят начело на страната с в о ­ ята марионетка Бао Дай. Освен това са осв об о ­ дени политическите затворници , попаднали з ад

решетките по време на френското управлен ие . Виетмин си спечелва подкрепата на селск о то население , провеждайки кампания за спася ва не на

жертвите

на

наводнението

големия

през

глад,

същата

предизвикан

година,

при

от

ко ят о

успявадапремахнеконтроланаяпонскатаар мия

върху плодородните земи . През юни са осв об о ­ дени шест района, включително Као Банг, к ое то до голяма степен се дължи на виетнамската пр о -

'

паганда и на частите на Освободителната ар мия .

.... Хо Ши Мин nоставя седло върху гър ба на муле, n од готвя йки се 1945 г.

з а път по вр еме на въстани ето nрез

Ко гато Во Нгу ен З иа п съобщава на Хо Ши Мин своя план за въстание, той е помолен да и з ча к а. К а то главнокомандващ Хо Ши Мин е убеден, че знае кога точно да стане това. За та з и цел партизанската група на Зиап е преструкту­ рирана в отряд з а пол и тическа пропаганда

-

бойна агитационна единица на

Освободителната армия. Членовете на тази група се внедряват сред населени­ ето с поръчението да подготвят избухването на въстанието.

Очакванията на Съед инените щати Най-важното нещо за Хо Ши Мин в този момент е подкрепата на Съединените щати. Виетнамците нямат достатъчно оръжие и средства, за да се сражават срещу японската армия . Той заминава за Китай заедно с един американски

пилот, който е свален от японците в Као Банг и спасен от Виетмин през февру­ ари

1945

г.

Най-напред Хо Ши Мин влиза във връзка с генерал-лейтенант Шено, военен съветни к на генерал Чан Кай шъ, молейки за подкрепа от негова страна, но той

не се съобразява с молбата му. По-късно се обръща към Управлението на стра­ тегическите служби, предшественик на ЦРУ. По този начин Хо Ши Мин успява да осигури известно количество оръжие, лекарства и комуникационно оборуд-


---

- --~-

--- -

---

- - -

--

--

-

-

-- ------

-

- - --

-~

-

-

--

- - --- - - - - - - -

-- -

Важни събития

Времето за въоръженото въстание, отложено за

х иляди хора, събрани на площада пред градския

един по-късен етап, наближава . Хо Ши Мин очаква

театър в Ха ной. Той започва своето изказване с

м омента, когато японските войски , чиято за губа е вече очевидна, ще капитулират, така че той да им а възможността да поеме контрола върху цял ата страна веднага и да приветства съюз ническите сили

като герой на Виетнам. По това време французите са изтласкани от района от японската армия, чието м арионетно

прав ителство ,

от друга

страна,

си

е

цитат от американската Декларация за независи­

мост- "Всички хора са равни .. :: за която научава от американския представи тел н а Упр авлението на

стратегическите служби в секретната база на Као Банг. Хо Ши Мин продъл жава речта си с пасаж от Деклара цията за правата на чове ка и на гражда­

нина, създадена по време на Френската революция през

1789 г. : "Хората се раждат и остават свободни

навлякло омразата на обществото. Това, според Хо

и с равни права :' Хо Ши Мин пр изовава за солидар­

Ши Ми н , е чудесна възможност за Виетмин да раз­

ност с Фра нция, заявявайки, ч е то й смята за свой

шири своето влияние и да се подготви за въстанието .

враг не френския народ, а френското прав ителство и колониалната му политика във Виетна м .

Раждането на една свободна и

Неговата реч завър шва с думите:

независима държ ава

"Ние, членовете на временното пр авителство н а

в наши дн и. Пътят. който Хо Ши Мин

На

15

август, след като Япония признава капи­

т улацията си пред Съюзниците, се слага край на дълго продължилата Втора световна война. На

13-ти

същия

месец

в Тан

Трао

(Северен

В и етнам) се състои органи зи раният от Хо Ш и М ин Национален конгрес на Комунистическата

парт ия на Индокитай. На него той най -после дава у казани я

за

национално

въстани~

след

като

е получил информация, че на следващия ден Япония ще обяви капитулация . След това реше­ н ие освободителната армия под командването на Во Нгуен Зиап за почва своя поход на юг. Н а националния конгрес в Та н Трао Хо Ши Мин

поо щрява избухването на въстание в различни р айони на страната . На това събитие присъстват делегати от всички кътчета на Виетнам, виетнамци , ж ивеещи извън границите на страната, както и чле­ нове

на

политически

партии

и

представители

на

р азлични религии . Сред участниците преобладават поддръжниците на Виетмин, макар че има и такива, които

не

са

членове

на

комунистически

партии .

На конгреса е избран Национален освободителен комитет, чиито пълномощия са равносилни на тези

н а временно правителство на Демократична репу­

блика Виетнам. Хо Ши Мин е в неговото ръковод­ ст во, наред с членове на комунистическата п артия

к ато Фам Ван Донг, който по-късно става министър­ председател на Виетнам, Во Нгуен Зиап

-

команд­

в ащ освободителната армия, и Дуонг Дук Хиен от Ви етнамската демократическа партия. Хо Ши Мин е н едоволен от факта, че в Освободителния комитет

преобладават кому нистите, и на 25 август оповес­ тява списъка на нов кабинет, осем от единадесетте членове на който не са комунисти. През това време въстанието се разраства и на

19 август е превзет Ха ной. Победните знамена на Виетмин се развяват в различни райони на стра ­

ната, а освободителната армия не среща почти никаква съпротива. Бао Дай абдикира, предпочи­ тайки да бъде "обикновен гражданин в независ им а страна, отколкото да управлява държава на роби". На

2

септември

Декларацията

за

Хо

Ши

Мин

оповестява

независимост пред стотиците

Демократична република Виетнам, тържествено декларираме пред целия свят, че Виетнам има пра ­

Гра ниц ата между Виетнам и Китай

из вървява към н езав и симостта н а

Виетнам , достига своя та п ос л една

фа за с пресичането на та зи граница.

вото да бъде свободна и независима страна." Парадоксалното е, че Франция, която дава пр и­ оритет на човешките права, отново не признав а

независимостта на Виетнам, а Съединените щати ,

.,..

на които Хо Ш и Мин разчита, са тези, които преч ат

п лощадът пред н е го в наши дни. Тук на

Гр адският театър в Х ан ой и

2 септември 1945

г. е оповесте н а

на обявяването на независимостта, страхувайки се

Д екларацията за независимост н а

от разпространението на комунизма .

Д емократична република Виетнам.

--

~


<

Хо Ши Мин

-.

'

<

~'<'~'~-~'!~·

.~"~ ..::::;-':...~" ~

'

".,.,.o.:..::~r:~..,,..,~

•..:

-

•.

•'if;ii'

ГЕРОЯТ, КОЙТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЛЕГЕНДА

ТАЙНАТА НА ЧИЧКО ХО х

о Ши

Мин е обича н

ужаса на една жестока война.

о т об ик­

мост през септември

чес т о

го

президент той остава верен на себе

наричат чичко Хо ( ба к Хо ) . Това име,

си, появявайки се на тържеството

излъгва

както се твърди , то й

за обявяване раждането на новата

вайки,

Националния конгре с на Кому нис­

държава, облечен

създаването

тическата парти я н а Индокитай, със­

селянин . Във Виетнам, където кон­

Мин вероятно прави това, воден от

тоял се през ма й

фуцианската

желанието си да избегне специал­

новените

хора ,

к о ито

1941

пол у ч а в а

на

г. К ому нисти­

1945

г. И като

като възрастен

традиция

е

проник­

Съществува дори теорията, че той за

рождената

че тя

си

съвпада

на

дата ,

каз­

с датата

Виетмин .

Хо

на

Ши

се

нала дълбоко в общественото съз­

ното отбелязване на рождения си

доминира от по- м ладото п ок оление

нание , подобна външност разкрива

ден .

и поня кога с е пол уч ава об ъркване,

най-добре неговия приветлив, но в

че

тъ й

същото време изпълнен с достойн­

ние, изрично отбелязано и в заве­

ство характер .

щанието му, в което моли да бъде

ческата

парти я

ка т о

по

н якои

онова

от

в реме

член овете

го

нари ча т "д р угарю'~ а други използ­ ват п оч т и тел но то назва н и е , означа­

ващ о " дяд о ".

Приживе той

често

споделя ,

не желае официално погребе­

За обикновените виетнамци, при­

кремиран, а след това прахът му да

мирили се с бедността през дъл­

бъде разпръснат в северната, цен­

В ъв В иетна м хо ра та ч есто използ­

гите години на войната и познали

тралната и южната част на Виетнам.

ват " д ядо '~ "татко " и л и " братко", неза­

ужаса на глада, обликът на Хо Ши

За

вис имо дал и на ис т и н а са роднини с

Мин

ние

това л иц е. Някои о т о бкръжението

на живот и същевременно е своеоб­

на Хо Ш и Мин обач е се притесня ­

разен символ на "комунистическото

въпреки че самият той не одобрява

ват д а се обръща т к ъ м него с "дядо

общество, в което всички са равни".

така наречения култ към личността .

отразява

скромния

му

начин

съжаление, това остава

негово

неизпълнено

и

жела ­ тялото

му е поставено в мавзолей в Ханой,

Нгуен " ( по това врем е той все още се

Освен това, "чичко Хо" притежава и

Чичко Хо с козята брадичка често

нари ча Нг уен Шин Ку нг). Те започват

таланта да разкрива способностите

посещава различни села и обут с

да

си на умел политик, от когото биха

гумените си сандали, тича заедно с

могли да

децата из оризовите полета. В джоба

и з п олз в ат об ръщ ен и ето "чичко

Нгуен '~ което по- к ъсно

-

когато си

сменя име т о , става " чи чко Хо".

се учат дори и съвремен­

си наред с цигарите

ните политици.

- слабост, на

която остава подвластен през целия

Живот в служба на хората

Пре3идентът, който носи

си живот- той винаги носи бонбони ,

гумени сандали

които раздава на децата.

Хо Ши Мин създава от своя живот Хо Ши Мин често е наричан със

симпатия " ч ич ко Хо", дори

и след

Неговата запазена м а р к а по отно­

в

цвят

на

о б л екло т о

каки

и

епизоди,

някои

от

които

на истината, а други

като става п рез и ден т.

шение

една легенда, разказвайки различни

-

гумени

у ниформа сандали,

е

това

няма

за

цел

да

-

отговарят

не . Всичко

украсява

лич­

ната му биография, както това става при

други

политически

лидери,

а

добре позната о щ е от оповестява­

по-скоро да вдъхне кураж на обик­

нето на Деклар а ц ията за независи-

новените

виетнамци,

попаднали

в

Хо Ши Мин с и зв естните гум ен и с андали ,

пр ев ърнали се в н егова за п а з е на мар к а, пр ез

април

1964

г.

~ Хо Ши М ин на ср е ща с геро и те и ге р о ин и те о т

А р м ията з а ос во бож де ни е н а Ю же н Ви етн ам.


Съвременници

Без да си създаваш врагове.

Да общуваш с хората, дори когато това е много трудно По време на двете войни срещу Франция и срещу Съединените щати, в които Хо Ши Мин участва, той не престава да призовава за солидарност с народите на тези страни.

Когато между Съветския съюз и Китай

-

две комунистически държави, избухва конфликт,

той се опитва да запази връзките си с Китай дори и когато в същото време търси помощта

на Съветите. Да печели свои съюзници, се превръща в най-важната задача за ръководителя на новата и все още неукрепнала азиатска държава .

Древният мислител, от чиято философия черпи сили и мъдрост един революционер Конфуций

(551-479

пр. Хр.)

Конфуций, или Кун Цзъ, е известен философ от периода Пролет и есен в историята на Китай. Той е роден в страната Лу (днешната провинция Шандун) и води изпълнен с лишения и превратности живот. Баща му умира още когато е съвсем малък, но той учи усърдно независимо от трудностите и успява да

стане дребен служител в семейство Ли Сън -една от императорските фамилии на Лу.

Конфуций успява да се издигне до поста министър на правосъдието на Лу и да инициира серия от реформи, но не е в състояние да се пребори с тиранията на императорските фамилии . Той изгубва както политическата битка, така и поста си и се превръща в изгнанник през следващите

14 години, пътувайки

от страна в страна. Неговите идеали и философията му не намират никъде добър прием и на

68 години

той отново се завръща в родината си, където прекарва времето си в обучение на свои последователи и в усъвършенстване на философията си. Животът на Кун Цзъ предизвиква такъв интерес днес заради влиянието на конфуцианството, превър­

нало се във философска система след систематизиране на неговите идеи . Всъщност, ако не е обстоятелството, че той е министър на правосъдието, името му едва ли е щяло да бъде споменато в хрониките на Лу, наречени "Пролет и есен".

Конфуцианството се налага като национална религия в Китай триста години след смъртта на Конфуций, през периода Хан, и се превръща в идеологически фундамент на китайските управляващи династии за повече от две хиляди години -до края на династията Цин .

Освен в Китай, конфуцианството се разпространява и в цяла Източна Азия , включително Япония, Корея и Виетнам. То оказва

влияние не само върху общоприетата образователна система на всяка от тези страни, но намира широк отзвук в обществото като светска морална ценностна система.

В началото на Първата война в Индокитай Хо Ши Мин заявява : "Философията на Конфуций е изключително ценна за моралното възпитание на една личност. Бих искал да положа всички усилия , за да бъда ученик в този смисъл." В детството на Хо Ши Мин все още съществува императорската система за изпитване . Бёiща му изучава китайската писменост

и конфуцианска философия, за да се подготви за изпита, и голяма част от тези свои познания предава на сина си .

Две хиляди години след смъртта му, през за независимостта на Виетнам Хо Ши Мин.

479 г. пр. Хр., идеите на великия философ повлияват дълбоко мирогледа на бореца


• Хо Ши Мин

---181 на Руската революция . Хо Ши Мин

вижда в негово лице освободител на руския

Учител

---181

Поддръжник

---181

Опонент

народ и след като прочита неговите"Тезиси по на ционал ните и колониалните въnроси'; решава, че да се следва философията на

Лидер на Китайската комунистическа nартия. Той работи заедно с Хо Ши Мин в Я нан, където nрез

1938 г.

се укрива.

По-късно оказва активна nодкреnа на Виетнам, осигурявайки оръжие по време на Първата индокитайска война и войната във Виетнам.

Първият nрезидент н а Петата Френска република. То й и зи грава важна роля за освобождението

Леонид Илич Брежнев

на Фран ция от германска окуnация по време

(1906-1982)

на Вто рата светов на вой на като ръководител на

Съветски nолитик и ръководител

френската съn ротива, но след края на войната

от еnохата на nротивоnоставянето

nодкреnя коло н иа лната nолитика на страната

между Съветския съюз и Китай. По

си в Индокитай.

времето на войната във Виетнам

НгоДинДием

той осигурява огромни количества модерно

(1901-1963)

оръжие на Северен Виетнам в борбата му срещу Съединените щати.

Първият nрезидент на Реnублика Виетнам (Южен Виетнам). Той води борба срещу Се верен Виетнам с nомощта на Съединените щати, но е свален от власт след nреврат и е екзекутиран заради авторитарните си nолитически методи на уnравление, nредизвикали

недоволството и съnротивата на обществото.

Тридесет и шестият nрезидент н а Съединените щати. През

1963 г. той е вицеnрезидент, но след убийството

на nрезидента Кенеди nолага клетва като nрезидент.

Джонсън нарежда да бъде бомба рдиран Северен Виетнам и заnовядва на американската армия да nредnриеме

действия, за да nриключи бързо войната във Виетнам. Това негово решение обаче фа ктически води до разширяване и nродължение на военния конфликт.

.... Личностите

в си ви те ка рета с а представени в тази глава .

Знаменитият готвач, при когото бъдещият пре3идент на Виетнам работи като помощник Огюст Ескофие

(1846-1935)

Ескофие е роден в малкото селце Вилньов-Лубе недалеч от Ница, Южна Франция, през

1846 г.

Преди

да стане световноизвестен майстор готвач, той натрупва опит, работейки в различни ресторанти. Това е време на големи промени за френската кухня. Началото на този процес поставя още знаменитата Катерина Медичи от италианската фамилия Медичи, която в средата на

XVI

в . се омъжва за френския крал Анри

11,

Тя донася със себе си някои италиански кулинарни техники и подправки, които постепенно се налагат във

френската кухня и допринасят за нейната слава, тъй като става далеч по-разточителна и изискана. След революцията ��ъв Франция дворцовите готвачи остават без препитание и голяма част от тях отварят ресторанти в градовете, което има своеобразен принос за разнообразяването на френската кухня, тъй като съдържателите им трябва да се съобразяват с различните вкусове на своите клиенти. От друга страна, епохата на Реставрацията дава възможност за едно ново развитие на дворцовата кухня.

Ескофие работи като готвач и разкрива забележителните си способности на това поприще в периода, когато ресторантите и дворцовите кулинари са в своеобразна надпревара да показват постиженията си . След като натрупва известен опит в различни ресторанти, той продължава да работи най-вече в луксозни хотели, първият от които е "Гранд Хотел" в Монте Карло. По-късно

заминава за Великобритания

-

най-могъщата и богата империя по това време, където става главен готвач в хотел "Савой" в Лондон . Той

създава популярната мелба "Праскова': която днес се е превърнала в стандартен десерт. Талантливият готвач се запознава с Хо Ши Мин ,

след като се премества от хотел "Са вой" в хотел "Карлтън': където бъдещият виетнамски президент работи като помощник в кухнята. По-късно Ескофие се завръща във Франция и през

1898 г. става

главен готвач в хотел "Риц'~ Именно тук той създава една система, обеди­

няваща ресторантската и дворцовата кухня, като в същото време изиграва важна роля за издигането на социалния статут на професията си. Той за първи път въвежда допълнителното блюдо по желание на клиента, тъй като преди това се преДлага само така нареченото а la carte (ала карт- според менюто) . Съществува и теорията, че характерната за майстор готвачите висока бяла шапка най-напред е използвана от Ескофие, за да го забелязват по-лесно в кухнята, тъй като е нисичък на ръст. През 1903 г. той публикува своята книга с рецепти "Кулинарно ръководство': която и до днес се смята за библията на готвачите. Още приживе Ескофие е наричан "богът на френската кухня" и "императо­

рът на готвачите ". Той умира през

1935 г.

в Монте Карло, където живее след пенсионирането си .


Съвременници Създателят на Република Китай Сун Ятсен

(1866-1925)

Сун Ятсен, който се смята за създател на Република Китай, е роден в бедно селско семейство в про­ винция Гуандун (Китай) през

1866 г. Той заминава за Хаваите, където работи най-големият му брат, и в

местното църковно училище има възможност да получи образование по западен модел . Когато става на

16 години, се завръща в родината си и става член на Баптистката християнска църква в Хонг Конг.

След като приема християнството, Сун Ятсен учи медицина в болницата "Боджи" в Гуанджоу. Тук той се

запознава с членове на антиправителственото движение, които го убеждават да се присъедини към тях. През

1892 г., след като известно време практикува медицина в Макао, той изцяло се посвещава на

революционното движение. След неуспеха при организирането на въоръжено въстание в Гуанджоу

през

1895 г., Сун Ятсен намира убежище в Япония. През следващата тодина той заминава за Лондон,

където' е задържан в китайската легация. Чудодейното му избавление от ръцете на похитителите прави Сун Ятсен изключително популярна личност, но по-късната му дейност е съпроводена от поредица от

грешки . Неговата политическа философия е известна като "Трите народни принципа" и съдържа идеи на национализма, демокрацията и социализма.

Когато най-после през

1917 г. Сун Ятсен успява да установи военно правителство в Гуанджоу, а през 1919 г. да създаде Гоминдан,

той се надява на помощ от страна на Съветския съюз. Започва преговори с Китайската комунистическа партия и се стига до съвместно

решение за организиране на Първия обединен фронт. През 1923 г. група съветски съветници, водена от Бородин, е изпратена в Китай по поръчение на Коминтерна. Преводач на тази група през

1924

г. е Хо Ши Мин. Изглежда той така и не успява да се запознае лично

със Сун Ятсен, въпреки че изпитва дълбоко възхищение от революционера, наречен баща на Република Китай . В началото на Първата индокитайска война Хо Ши Мин изразява своето признание към китайския политик, заявявайки , че "Трите

народни принципа" могат да бъдат приложени във Виетнам наред с конфуцианската философия, християнството и марксизма. Сун Ятсен, който оказва огромно влияние върху Хо Ши Мин, умира през

1925

г. в Пекин. Неговите тленни останки са пренесени

близо до Нан кин, а по-късно са погребани в мавзолея "Сун Ятсен".

Президентът на Съединените щати, от когото се очаква да подкрепи независимостта на Виетнам Франклин Рузвелт

(1882-1945)

На 14 април 1941 г. британският министър-председател Чърчил и президентът на Съединените щати Рузвелт излизат с обща декла­ рация , наречена по-късно Атлантическата харта. Този документ има демократичен характер и по-късно се превръща в основата, върху

която се изгражда философията на Организацията на обединените нации. В него намират отражение "желанието да не се извършват териториални промени, ако те не са съгласувани със свободната воля на народите, засегнати от тях" и "уважението на правото на всич­ ки народи да избират държавното устройство, при което да живеят". Рузвелт се обявява против колониалното управление на Франция в Индокитай и издига идеята за установяване на опека над тези територии от страна на международната общност.

Франклин Делано Рузвелт е роден във видна нюйоркска фамилия през 1882 г. Политическата си кариера започва през 191 Ог., когато, след дипломирането си в Харвард, става сенатор от щата Ню Йорк. Той участва в предизборната надпревара като кандидат за вицепрезидент на Демократическата партия през 1920 г., но претърпява неуспех. През следващата годи­ на прекарва продължително време в болница заради заболяването си от полиомиелит. Това лично страдание спомага

за изграждането у него на един хуманистичен мироглед. През 1928 г. е избран за губернатор на щата Ню йорк, а през

1932 г. спечелва президентските избори и става 32-ият президент на Съединените щати. Една от най-големите заслуги на Рузвелт е, че успява да стабилизира страната след Голямата депресия благодаре­ ние на поетия от него "Нов Курс". Въпреки че в началото на Втората световна война избира политиката на изолациониз­

ма в съответствие с общественото мнение, той не крие подкрепата си за Съюзниците, тъй като по убеждение е интерна­ ционалист. Атлантическата харта ясно определя целта на Съюзниците в тази война. Съединените щати се включват

в нея с одобрението на цялата нация, нараснало още повече след атаката срещу Пърл Харбър . Страната играе важна роля като център на Съюзническите сили както във военно, така и в политическо отношение. На Рузвелт Хо Ши Мин възлага своите надежди , имайки предвид неговите думи и дела, но американски­ ят президент умира неочаквано през април

1945

г., малко преди края на войната, от мозъчен кръвоизлив.

Неговото място заема президентът Труман, който провежда засилена антисъветска политика в годините на

Студената война, и не обръща особено внимание на освободителните движения в колониалните страни, под­ крепяни от Рузвелт. Това слага край на надеждите на Хо Ши Мин да получи помощ от страна на САЩ.


Хо Ши Мин Му3икантът, превърнал се в символ на движението срещу

войната във Виетнам Джон Ленън

(1940-1980)

Джон Ленън е роден в пристанищния град Ливърпул (Англия), в семейството на работници, имигранти от Ирландия . Заедно

с Пол Маккартни, Джордж Хар и сън и Ринго Стар, които също са родени в Ливърпул, създават групата Бийтълс. Тяхната дебютна песен е

"Love Ме Do" (Обича й ме ) от 1962 г., последвана от такива хитове като "Piease Please Ме" (Бъди мила с мен), "She Loves You" "1 Want to Hold Your Hand" (Искам да държа ръката ти) . Групата става изключително популярна сред младите хора в Англия, а постепенно и в целия свят. През 1964 г. те предприемат първото си турне в Съединените щати, където са посрещнати

(Тя те обича), цяла

изключително радушно и им ат невероятен успех .

Групата продължава да се развива успешно. Тяхната песен "Yesterday" (Вчера) и албумите им "Rubber Soul" (Гумена душа) и "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band " (Оркестърът от Клуба за самотни сърца на сержант Пепър) получават горещото одобрение на критиката от 1965 до 1967 г. Джон не може да свикне с все по-нарастващата популярност. По време на турнето им в Съединените щати импресариото им забранява да говорят каквото и да е за войната във Виетнам . Всичко това по-скоро стимулира неговата поли­ тическа ан га жи раност. Още по- радикални стават убежденията на Джон Ленън, след като през

1969 г. се оженва

за Йоко Оно. Същата година двамата скандализират общественото мнение със своя уникален протест "Bed-ln" (В леглото), пре карвайки седем дни в леглото на хотелската си стая в Амстердам, в името на световния мир .

След разпадането на "Бийтълс" през 1970 г., Джон Ленън продължава работата си като музикант с Йоко Оно и създава популярния си сингъл

"lmagine"

(Представи си), в който отново доминира темата за мира. Същата година

той се премества да живее в Ню йорк, но е принуден да напусне Съединените щати поради обвинението, което му е отправено в Англия, за притежаването на марихуана. Разбира се това обвинение е само удобен повод, а истинската причина се крие в ярко изразеното му негативно отношение към войната във Виетнам и политиката на Щатите.

Джон и Й око не се предават и продължават да създават песни с политически послания, а също така участват в антивоенна демонстрация. През

1975

г. заповедта за неговото депортиране е отменена, но двойката продължава

да получава заплашителни писма от радикални групи и ветерани от войната. Джон, който за известно време пре­ установява дейността си, тъй като се грижи за сина си, през

1980 г. се завръща с нов албум- съвместна продукция с йоко Оно, излязъл под името "DouЫe Fantasy" (Двойна фантазия) . Куршум, изстрелян срещу Джон Ленън от един пси х ично неуравновесен негов фен, слага край на живота му през декември същата година.

Писателят, който участва в съ3даването на Beheiren (Гражданска лига 3а мир във Виетнам}, след като отра3ява военните действия като кореспондент на фронтовата линия Такеши Кайко

(1930-1989)

Такеши Кай ко е роден в Осака през 1930 г. На 14-годишна възраст той става свидетел на разгрома на Япония през Втората све ­ товна война, което без съмнение оказва огромно влияние върху бъдещия писател. Кай ко започва да пише романи още като студент в университета на Осака, но това занимание не може да му осигури достатъчно средства, за да се издържа, и затова се налага през

1945 г. да започне работа в рекламния отдел на компанията "Котобукия" (днешното й име е "Сънтори"). Той участва активно в съз­ даването на реклами и рекламни кампании като тази за уискито "Торис" (произвеждана от компанията "Сънтори"). През

1957 г. той

отново започва да пише романи, които същевременно издава . Сред тях са "Паника", "Гиганти и играчки'~ и "Голият цар". През януари

1957 г. Такеши Кайко получава наградата "Акутагава" за романа си "Голият цар". През май същата година той напуска Котобукия и започва работа в друга рекламна компания- "Сан-Ад'~ едновременно като писател и автор на реклами. През ноември 1964 г. Кайко заминава за Виетнам като специален кореспондент на "Асахи Шимбун" (японски национален всеки­

дневник), за да отразява военните събития в страната. Той наблюдава фронтовата линия от страната на южновиетнамската армия ( подк репяна от американците) . Близката среща със смъртта, когато частта , в която е изпратен, е подложена на унищожителна атака, го разтърсва дълбоко . След завръщането си в Япония и публикуването на репортажа, през април 1965 г., заедно с писателя Макото Ода и

философа Шунсуке Тсуруми, Кайко участва в създаването на Лига за мир във Виетнам (Beheiren- "Betonamu ni

Heiwa о Shimin Rengo").

По-късно той се оттегля от активна работа в движението, за да се концентрира върху писането на своите романи, основна тема в които е во йната във Виетнам . През

1968 г. публикува книгата "Черно слънце'~ спечелила литературната награда "Майнити" през същата година .

Втор и ят роман от трилогията "Мрак през лятото" излиза през

1972 г., а според самия автор това е "неговият втори първи роман".

Кайко н е прина длеж и към категорията продуктивни автори, но затова пък е талантлив есеист и добър познавач на темите за

храната и рибол ова . На неговото перо принадлежат такива шедьоври като "Последната вечеря" и "Опа!". През 1981 г. той получава наградата "Ки ку ч и Кан " за репортажа си от Виетнам, както и Голямата награда за японска литература през 1987 г. Кайко умира на

58 години от пневмония, която получава като усложнение вследствие на основното си заболяване- рак на хра­

нопровода. Третата книга от неговата трилогия за Виетнам остава недовършена.


Иэключително влияние

''Дой мой''

наследството

на чичко Хо За първи път в своята история Съединените щати са победени. След войната икономиката на Виетнам е срината, а страната изпада в

международна изолация заради проблемите в Камбоджа. Създаден е план за преодоляване на стагнацията, станал известен под името "Дой мой" (обновление), в чиято основа са идеите и философията на Хо Ши Мин. Америка губи своята увереност

П

РЕЗ АПРИЛ

1975 г. войната във Виетнам при­

сред гражданското население по време на маси­

ключва с победа на Северен Виетнам. Най­

раните бомбардировки и разпръскването на

съкровеното желание на Хо Ши Мин за обеди­

отровни дефолианти и хербициди, с цел унищо­

нението на Северен и Южен Виетнам се пре­

жаване на

връща в реалност. Всъщност, тази победа става

наречения "ейджънт ориндж" и други подобни

очевидна от момента, в който се взема решение

вещества

американската армия да

чина за множество генетични увреждания сред

започне да се изтегля

от Виетнам, в съответствие с Парижкото спора­

зумение. Това е първото унизително поражение за САЩ от тяхното създаване. Изглежда, че загубата на американците в тази

партизаните. Използването на така

унищожават екосистемата

и

са

при­

населението.

Възмущението от действията на американ­ ското правителство се разпространява по целия

свят. Американците губят войната, а през май

война е предопределена. Хо Ши Мин е последо­

1968

вателен в своите твърдения както във Виетнам,

вокират вълненията в Париж и недоволството

г. силните антивоенни настроения

про­

така и в чужбина: за него целта на водената

на френските студенти и работници. В редица

война е постигането на независимост, а не вкар­

страни

ване на страната в рамките на Студената война и

японската Гражданска лига за мир (Beheireп).

възникват

антивоенни

движения,

като

противопоставянето между комунизма и либе­

Сякаш в съзвучие с всички тези прояви, започ­

рализма. Съединените щати започват войната в

ват да се засилват и антивоенните настроения

името на опазването на свободата и либерали­

на територията на Съединените щати, а в реди­

зма, но в Южен Виетнам американската армия

ците на армията с времето започват процеси на

подкрепя една диктатура.

деморализация. Зачестяват случаите на отказ от

В крайна сметка се оказва, че стратегията на

изпълнение на военна повинност и дезертьор­

САЩ във Виетнам по-скоро напомня за геноцид,

ство. Страната, която изхарчва десет милиарда

като се имат предвид многобройните жертви

долара

само за

една

година

по

време на

кул­

минацията на тази война и изпраща на фронта ~Антивоенна демонстрация в столицата Вашингтон, състояла

560 ООО войници, е победена от бедния Виетнам

се през

на чичко Хо.

1967

г.

Това поражение става причина Америка да

изгуби за известно време своята самоувереност и предизвиква продължителна и сериозна реце­ сия в страната, дължаща се на огромните раз­

ходи, направени по време на войната.

Политиката не е в състояние да се с бедността

· справи

За съжаление обаче пресперитетът не идва

във Виетнам веднага след победата. След смърт­ та на Хо Ши Мин неговият пост като председа­

тел на Виетнамската работническа партия се заема от дотогавашния първи секретар Ле Зуан.


"Ние имаме планини, реки и хора. Нека да изградим отново своята страна десет пъти по-хубава, след като

постигнем победа вьв войната срещу САЩ."

В резул тат н а бъ р зата индус т риа л изация на с тра н ата се л ата

във Виетнам обед н яват о ще повече.

За Виетнам настъпва период на вълнения и без ­ редици, тъй като Ле Зуан не успява да стабил и ­ зира страната след войната. Въпреки завещ а ­ нието, оставено от Хо Ши Мин на виетнамс кия

народ, в което той призовава : "Ние имаме п ла ­ нини ,

реки

и хора.

Нека да

изградим от ново

своята страна десет пъти по-хубава , след к ато

постигнем победа във войната срещу САЩ' ~ н а Виетнам му предстои да измине един дълъг път, преди да настъпи този момент.

Един от големите проблеми е, че насел ен и ­ ето, което е изтощено от понесениете страдан ия ,

трябва да продъжи да проявява търпение до ри и след края на войната. Това е особено трудн о за населението на Южен Виетнам. От друга стр ана , национализирането

на

промишлените

предпр и­

ятия и колективизацията на селското стопан ств о

също са съпътствани с проблеми, което пък в оди до възникването на икономиката на черния па зар .

Ле Зуан е доста различен като личност от Хо Ш и Мин, а самочувствието му нараства неимо верно след постигнатата победа, което до голяма сте­

пен отблъсква хората и ги настройва срещу нег о. В деня

на лунната

(китайската)

Нова

1985

година Ханой е озарен от множество фой ер­ верки, а празненството е особено шумно . Спор ед някои това се дължи на разпространената мълва ,

че Ле Зуан, който е в болница, току- що е почина л.


----------------------·

Иэкnючитеnно вnияние

Виетнам с бремето на международната изолация и същевременно с те жката задача да помогне на

камбоджанекия народ да възстанови страната си, която е разорена от гра жда нската война и

управлението на Пол Пот.

Тактика, която създава чудеса През

1986

г. Виетнам приема нова стратегия за

икономическото развитие на страната

-

така наре­

ченото движение "Дой мой" (обновление), което дава възможност в страната да за почне един успе­

шен процес на бързо възстановяване след пораже­ •

Снимка от март

1969

г., на която са Л е Зуан, първи секретар

нията от войната. Начело на това движение застава

на Виетн амската Работнич еска партия (отдясно ), и министър­

Труонг Дин , който е освободен от длъжността секре­

председател я т Фа м Ва н Донг.

тар

на

партията

заради

провала

на

поземлената

реформа , а при управлението н а Ле Зуан е вторият

Генералният секретар, който не се

човек в йерархият��. След смъртта на Ле Зуан през

ползва с доверието на народа

"Дой мой" е доктрина , която използва мето­

и зпада в дълбока международна изолация, дъл­

дите на па зар но ориентираната икономика . Това

ж аща се до голяма степен и на проблемите с

е прогреси вна реформа , съобразена с реал­ ното състояние

К амбоджа.

на

г., когато

своя режим .

на виетнамското стопанство, за

Камбоджа е съседна на Виетнам страна и също

каквато мечтае и Хо Ши Мин, но не е в състояние

определен

да извърши , тъй като е за висим от двете супер­

период става жертва

Камбоджанската

1980

се укрива в джунглите след края н а

ващ длъжността генерален секретар .

По време на управлението на Ле Зуан Виетнам

в

Пол П от дава теле визионно

юли същата година , той става временно изпълня­

Международна изолация

ска интервенция. През април

интервю пре з януари

1975

на американ­

г. военни части

комунистическа

партия

-

сили- Съветския съюз и Китай. Той

често говори за прилагането на

кому­

Ч ервените кхмери, превземат столицата на стра­

нистичес ки те идеи по един "бърз , решителен и

ната Пном Пен, а през януари

категоричен начин", наблягайки в същото време

г. е създа­

1976

де на Демократична Кампучия. Начело на страната

на факта, че Виетнам е "изостанала земедел­

за става Пол Пот, който има подкрепата на Китай .

ска страна ", в която изграждането н а комуниз­

По негова заповед кампучийската армия предпри­

ма ще отнеме доста време. Всъщност, виетнам­

...

ема поредица атаки по границата с Виетнам, който

ците действително за почват един "бъ рз и енер­

от времето н а режима н а П ол

от своя страна веднага изпраща свои военни части .

гич е н пр еход", опитвайки се по -скоро д а ос тав я т

Виетнамската армия има решаващ принос за сва­

в миналото своята бедност.

ля нето на режима на Пол Пот и установяването на

у правлението на Кампучийския национален фронт за национално спасение през януари

1979

г. Тези

дей ствия на Виетнам се приемат от международ­

на та общественост като намеса във вътрешните раб оти на Камбоджа .

Не трябва обаче да се пренебрегва фактът. че

инвазията

на

виетнамската

армия

по

съще­

ство води до освобождението на камбоджанекия на род от нечовешкия режим на Пол Пот, който подлага

на

истински

геноцид

населението

на

ст раната. Въпреки това на един външен наблюда­ тел нахлуването на виетнамската армия напомня

за американската окупация на самия Виетнам .

В своето поприще на борец за освобождение на виетнамския народ Хо Ши Мин никога не се

к олебае да подкрепя освободителната борба на съседните страни като Лаос и Камбоджа по време на Първата индокитайска война срещу

Ф ранция . Въпреки това той никога не се опитва да

наруши

по

някакъв

начин

правото

на

тези

народи на самоопределение . Действията на пра­

ви телството на Ле Зуан в този случай натоварват

П олитически затворници

Пот. Съществуват гол ям брой доказа телства, че огромната част от

тях са зверски убити .


Хо Ши Мин

• Л уксоз н ият хотел "Ре н есанс Ривърсайд " ( отляво), който се н ам и ра бл и зо до река Сайгон в град Хо Ши Ми н .

П о този н ачи н са отстр а нен и осн о вните пре­ п я тс т в и я за п рос п е р и рането н а страната .

От начал ото на дви жението "Дой мо й " през

1986

г., виетнамската икономика започва да се раз­

вива бурно . В средата на деветдесепе години н а ХХ в . икономическият растеж на Ви етн а м осем процента . През

1995

достига

г. стра ната възстановява

• Град Хошими н възста н о вява предиш н ия си бл я сък и оживл е н и е благодаре ни е н а п ол итиката "Дой мо й ".

отношенията си със Съединените щати . Дн ес град

Хошимин (бившият Сайгон), съх ра нил все още част

...

Статуя та н а Х о Ш и М ин п ре д сгра дат а н а н а родн а та коми с и я в град Хошими н

от атмосф е рата на френското колони ално управле­

( бив ш Сайго н ) . Въпреки н еодобр е н ието на Хо Ш и Ми н н а култа към лич н остта ,

н и е, е посещаван от туристи от цял свят. По ул и­

с л ед смъртта м у сам ия т той е и зд и г на т в култ.

ците н а града трудно могат да се забел ежат н я какви з наци , останали от комунистическ ата епох а .

Няма съмнение , че кра х ът на ком у нистичес ката

система , за почнал с пада н ето на Б е рлинската стен а, доприн а ся за това , Виетна м да

намери

свой собст в ен път на икономическо развитие, който продължава да следв а и дн ес. Х о Ши Мин

е човекът, успял да придаде човешки облик на комунистическите идеи и да ги пригоди към тр а ­

диционната култура на Виетнам . Единственият политически лозунг, който и днес може да се види във виетнамските градове, гласи:

"Няма нищо по-ценно от независимостта и свобо­

дата :' Икономическата доктрина Дой мой, която е част от завещанието на чичко

благосъстоянието на

осигурява днес71 Хо Ши Мин