Issuu on Google+


Седмично издание ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИН И ХЕЛ АС ООД

(De AGOSTINI HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция ИЗДАТЕЛ: Петрос Каnнипос ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фоти с Фотиу МЕНИДЖЪРНА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис 44-46, 166 7З Атина

(Vouliagmenis 44-46, 166 7З Athens) МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос МЕНИДЖЪРНА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса

Мустафа Кемал Ататюрк

Брой

ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

55

Кароnина Пулиду МЕНИДЖЪР ДИСТРИбУЦИЯ: Еви боза

ВЪВЕДЕНИЕ

4

МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Димитрие Паскалидис

КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антон ис Люмис

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

СПЕЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА бЪЛГдРСКИ ЕЗИК: ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД (GIGA GIORGE EOOD)

Бурният житейски път на героя, който поставя основите

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Раnица Панайотова

на съвременна Турция

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ:

Едно дете с независим дух

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС

HAIDEMENOS S.A.

ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Мечтата за национално освобождение Разочарование и дистанциране от революцията

10 2008 De AGOSTINI Hellas 10 2003 К.К. De AGOSTINI JAPAN

Спасителят на столицата и Дарданелите

ISSN: 1791-4256

Пътят към независимостта Снимки:

Раждането на една нация

Uniphoto Press, De Agostini Picture Library

Цена на броевете:

Живот, посветен на Турция

Цена на nървия брой:

1,50 лв.

Цена на следващите броеве: 3,70 лв.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

&ички текстове са защитени с авторски nрава. забранено е възпроизвеждането, сканирането, nредаването t~nи

Една интелигентна стратегия, която

и зползването на ма териалите с търговска цел nод каквато и да

е форма без писменото съгласие на редактора.

освобождава Турция

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Много врагове, малко съю3ници

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Влиянието на турския модел върху съседните ислямски страни

За вашето nо-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и уведомявайте nродавача за намерението си да закуnите евентуално и следващите броеве. За всякаква информация, сnравки, замяна на екземnляри или nоръчки на nредишни броеве,

nотърсете ни на телефон (02 489 95

53) или ни изnратете e-mail на адрес infO@deagostini.Ьg. Обслужване на клиенти: nонеделник- nетък, 10:00-15:00 ч.

3а да nоnучите стари броеве по nощата, nърво се обадете на теnефон

(02) 489 95 53,

сnед което nреведете необходимата сума по сметка:

за да поnучите nо·добро обсnужване, nоръчвайте всеки брой на nоредицата от един и същ търговски nункт и информирайте

nродавача за намерението си да куrtуеате следващи ге броеве.

Издателят си запазва nравото да nроменя реда на издаване

на nоредицата, както и nравото на избор на имената, които ще се nредставят.

Аnфа Банк

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF Кеар Дамрект ЕООД При nоnучаване на стари броеве по куриер эамащането става в момента на nоnучаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagos t in i.bg


---

-

----

-------------

Въведение

Мустафа Кемал Ататюрк Какъв е неговият живот?

В

КРАЯ НА XIX В. за Отоманската империя, която някога

управлява територии, обхващащи Близкия изток и

части от Европа и Африка, настъпват трудни времена. В

LlJ

момент, когато империята е на ръба да бъде покорена от

s

благодарение на действията на героя от войните и блестящ

I LlJ с::[

LlJ со

,-О со

европейските сили, независимостта на Турция е запазена

военен стратег - Мустафа Кемал Ататюрк. След спечелване на войната за независимост той става и първият президент

на Турция. Реализирайки поредица от реформи , Ататюрк успява

да

модернизира

изостаналата

мюсюлманска

държава и да установи светско управление . Въвежда се

нова азбука, а жените получават право да гласуват. Правителството,

ръководено

от

Кемал

Ататюрк,

реформира напълно политическия облик на Турция и тя се превръща в пример за страна, поемаща по пътя на

едно по-демократично развитие в периода след Първата

световна война . Кемал Ататюрк е самоутвърдил се лидер,

чиито реформи са посрещнати с възторг от мнозина, но в същото време предизвикват недоволството на други.

Зад легендата ••Ататюрк" стои човек с независим дух, привърженик

на

философията

на

Русо

и

движен

от

патриотизъм, в който се опитваме да вникнем, връщайки

се назад във времето в една епоха, формирала до голяма степен неговия ми ро глед .

Какъв е Ататюрк като човек?


Мустафа Кемаn Ататюрк

ХРОНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА

t

На 19 май в Солун (тогава\част от Турция) се ражда Мустафа Кемал.

1 1 1

Умира баща му Али Риза ефенди.

1905

~

Завършва Военната академия в Истанбул.

1907

1 1

Мустафа Кемал създава тайното революционно общество "Родина и свобода".

1910

~

Участва в бойни действия на Пикардийската армия във Франция.

1911

~

Избухва Италианско-турската война.

1912

1

Избухва Първата балканска война.

1913

~

"Тримата паши" стават действителните управници на Отоманската империя. Избухва Втората балканска война.

1914

~

Избухва Първата световна война.

1915

~

Военни действия срещу англичаните в битката при Галиполи.

1916

1

Обрат в хода на войната срещу Русия.

1881 1890 1899

1908

Мустафа Кемал е приет в Отоманския военен колеж в Истанбул.

Включва се в Младотурската революция.

В Кавказ тайно е подписано споразумението Сайкс-Пико.

1918

1

Военни действия на Сирийския фронт. Отстъпление. Турция подписва Мудроското примирие.

1919

~

Мустафа Кемал Ататюрк създава и организира национално съпротивително движение. Гръцки сили навлизат в турски територии.

1920

1

Учредено е Великото национално събрание на Турция. Подписан е Севърският мирен договор.

1921 1922

. ~

1

Великото национално събрание ратифицира нова конституция. Гръцките войски са принудени да напуснат Анадола.

Великото национално събрание гласува за отмяната на султанската институция.

1923

~

Подписан е Лозанският мирен договор.

Турция е обявена за република. Мустафа Кемал е избран за президент. Сключва брак с Латифе ханъм.

1924

1

Отменени са каноничните закони на халифата и исляма.

Ратифицирана е турската конституция.

1925

1

Потушен е бунтът на шейх Саид. Забранена е Прогресивната републиканска партия. Приет е закон, забраняващ носенето на фесове.

1928

1

Отменен е текстът в конституцията, според който ислямът е официална държавна религия.

Въведена е нова азбука, базирана на латиницата.

1930 1932 1934

1 1

Правят се опити за многопартийна система.

1

Великото национално събрание дава на Мустафа Кемал името Ататюрк.

В резултат на вътрешни размирици Мустафа Кемал се връща към лидерството.

Жените в Турция получават правото да гласуват.

1938

1

На 10 ноември Мустафа Кемал Ататюрк умира в Истанбул на 57-годишна възраст.

1


Бурният житейски път на героя, ~

които поставя основите

на съвременна Турция Мнозина от онези, които мечтаят да видят Турция като модерна държава, си я представят

по-скоро като конституционна монархия или като ислямска република. Мустафа Кемал Ататюрк последователно се стреми към създаването на една нова Турция, свободна както от

властта на падишаха, така и от закостенелите религиозни догми. Целият му живот, изnълнен с nревратности, а често и с пречки и беди, е лосветен на това

-

да открие пътя на стр аната към

свободата и модерното развитие и да я измъкне от блатото на безпросветността.

Едно дете с независим дух Ражда н ето на една легенда

П

РЕЗ

1881 r.

В СОЛУН (в днешна Гърция) в един

двуетажен дом, боядисан в розово, се ражда

след много години, но по времето, когато той е

роден, в Отоманската империя съществуват две

момчен це, на което дават името Мустафа. Баща му

календарни системи

Али Риза ефенди е митнически служител, който по­

Хиджра и слънчевият календар Руми. Няма как да

късно става търговец на дървен материал, а майка

се разбере коя точно е датата, за да се определи

-

ислямският лунен календар

му се казва Зюбейде ханъм. Мустафа и по-малката

Григорианският й еквивалент. Майката на Мустафа

му сестричка Макбюле остават единствените деца

си спомня, че синът й е роден в един пролетен ден

в семейството, тъй като трите, родени преди тях, и

и по-късно той решава да избере за своя рождена

последното, родено след Макбюле, умират в ранна

дата

детска възраст. Така Мустафа се оказва най-голя­

на Турция.

мото дете и единственият син в семейството. По онова време в Отоманската империя няма

19 май

- денят, символизиращ независимоспа

Независимо дал и Мустафа е роден през пролет­ та или през зимата, едно е сигурно

-

на Турция й

практика да се регистрират ражданията и затова не

предстои да измине много дълъг път, докато се

е известна точната му рождена дата. Объркването

превърне в една независима и модерна държава.

е още по-голямо и поради факта, че по това време

Отоманската империя по онова време е пред раз­

все още не се използва Григорианският календар.

конфлик-

Всъщност именно Мустафа го въвежда в страната

.... Младият Мустафа Кемал. В началото той не Пlj>иема реформаторските

д~жепия, но nо-късно се превръща в движеща сила за

демокрпиэирането на Турция.


Мустафа Кемаn Ататюрк

вободителните движения сред народите в Северна

Мустафа е щастлив да се грижи

Африка и Близкия изток (включително и Арабския

за

животните,

но

nритеснена

за

полуостров), по-голямата част от Балканския nолу­

неговото образование, майка му

остров и днешна Гърция, които са все още nод тур­

решава да го заnише в държавно

ско управление.

светско училище в Солун, където да

Сnоред сnомени на свои съвременници Мустафа е доста буйно де��е, но въnреки лудориите му май­

nолучи подготовка за колеж.

Мустафа

обаче

други

намерения.

сина си. По-късно той се nревръща в независим

дат униформите в заnаден стил,

младеж,

nред

носени от кадетите от близкото

комnанията на своите nриятели или на сестра си.

военно училище. Без знанието

Мустафа не понася да му се натрапва нечие мнение

н а майка си той се явява на nри­

и отказва да прави комnромиси, следвайки еди н­

емни изnити

ствено собствените си решения. Характерната за

лище и се nредставя блестящо

него откровеност му nричинява доста nроблеми и

на изnита по математика. През

който

nредnочита

уединението

На

има

ката Зюбейде е изключително nривързана към

във военното учи ­

1893 г. nостъnва

му сnечелва голям брой врагове.

него му доnа­

в гимназиалното

Зюбейде, която е nравоверна мюсюлманка, желае

училище за младши офицери в

синътй да изучава Корана и да се nосвети на исляма.

Солун и така заnочва военната си

Бащата Риза обаче предnочита Мустафа да nолучи

кариера.

светско образование. Двамата родители не усnя­ ват да nостигнат съгласие и когато детето достига

училищна възраст, най-наnред го изnращат в тра­ диционно религиозно училище, а скоро след това

го nреместват в по-модерно за времето си частно

Момчето

има

отличен

успех

Дворецът'Тоnкаnъ" в nродължение на дълги години е

по история и чужди езици, като

1459 r. по заnовед на султа н 11. Днес този дворец е музей на имперската епоха в

НеговиАт строеж заnочеа през

Мехмед Турция.

френски наnример, но е наnраво

блестящ по математика. Именно

учебно заведение. Това решение до голяма стеnен

тук Мустафа nолучава името си

оказва съдбовно влияние както върху nо-нататъш­

"Кемал"- неговият nреnодавател

ния живот на Мустафа, така и върху кариерата му. То

по математика го нарича "Кемал':

е в основата на оформянето и на мирогледа му. За

Това означава "съвършен, гени­

нещастие бащата не доживява да види как синът му

ален" и не само го отличава от

се превръща в модерен лидер на страната си.

учителя му, който също се казва Мустафа, но се превръща в нещо

"Съ вършен ият" През

официална резиденциА на турските султани в Истанбул.

като титл а, даваща му сnециален

1888 г. Али Риза заболява и умира. Няколко

годи ни след това, въnреки

неодобрен ието

на

статут сред останалите от класа.

Мустафа Кемал обаче не nроменя

Мустафа, Зюбейде се омъжва отново и изпраща

характера

децата във фермата на брат си, недалеч от Солун.

самовглъбен и с малко nриятели.

си и

остава затворен,

З~д куJrИСИ'l'с

• Банкнота от 1 ООО нови турски лири, на която е изобразен - Мустафа Кемал Ататюрк.

създателят на съвременна Турция

Новата банкнота заменя старата турска лира nрез януари

2005 r.

""' Карта

на Отоманската империя от началото на

XVIII в. По това

време nод нейна власт са обширни райони от Северна Африка

ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

балканите, днешна Гърция и части от близкия изток.

г., Отоманската империя се превръща в световна

ник на евроnей-

сила и търговски център между Изтока и Заnада. Страната се уnравлява

ските банки. Ото­

от султани и велики везири, като властта се nредава от баща на син. Своят

манските

най-голям разцвет империята достига nрез

заnочват

Създадена nрез

1299

XVI-XVII

в., когато територията

й се nростира от Анадола до Балканите, Северна Африка и Близкия изток. Все nак в края на

XVI

в. тя започва да губи своето могъщество. Открива­

nитат

турци да

дали

танската

се сул­

власт

нето на алтернативни морски nътища между Евроnа и Азия става nричина

не е

Турция да изгуби водещата си роля на търговски nосредник, а коруnци­

разрухата, обхва­

ята в уnравлението и в армията води до възникването на вътрешни между­

нала

особици. Разширяването на териториите й в Европа сnира, нарастващият

революционен

религиозен и интелектуален консерватизъм задушават всяка nроява на

дух

новаторски дух, което води до неnрекъснато изоставане на империята във

към промяна се

виновна за

страната;

и

стремеж

разnространяват

военните технологии.

Настъпва период на дългогодишен застой, а от началото на

- ·

в.

сред все nовече

започва сериозен упадък. Империята губи значителна част от териториите

и повеч е хора. В

XVIII

си, което се дължи както на провал в централизираната система за управле­

последните десе­

ние, така и на засилващите се националноосвободителни движения сред

тилетия на

народите под властта на султана. Неnрекъснато нараства и икономическата

до раждането на Мустафа Кемал, Отоманската имnерия е изправена nред

зависимост от евроnейските сили и империята скоро се превръща в длъж-

разnадане, а обикновените турци са обхванати от духа на революцията.

XIX

в.,


Мечтата за национално освобождение Формиране на мирогледа на младия чов ек

ПРЕЗ 1896 r. Мустафа Кемал завършва прогимна­

революционери, просветители и философи като Русо,

зиалното училище за младши офицери и продъл­

Монтескьо и Волтер. Техните идеи за развитието на

жава обучението си във военното гимназиално

една нация и за свободата на човешката воля дълбоко

училище в град Манастир (сега Битоля, Македония).

повлияват оформянето на неговия мироглед. а по­

Годините в гимназията обикновено са времето, в

късно дори и политиката, която води като президент

което се зараждат първите политически идеи и се

на Турция. Литературата, разбира се, не е единстве­

формира мирогледът на един млад човек; в този

ният фактор, който оказва влияние върху Мустафа

смисъл петнадесетгодишният Мустафа не прави

Кемал по време на обучението му във военния колеж

изключение. Районът, в който попада, е център на

в Истанбул. Осемнадесеподишният младеж е привле­

революционна дейност и дори сред турците се

чен от всички онези интересни и забавни неща, които

засилва недоволството от работата на имперската

може да му предложи град Истанбул.

администрация. Мустафа Кемал с интерес чете

Истанбул е космополитен град. разпростиращ се от

позивите, които се разпространяват из целия град.

двете страни на Босфора и свързващ два континента.

По-късно, когато Отоманската империя трябва да

На пристанището акостират огромни кораби от цял

се справя с въстанието на остров Крит, Манастир

свят, а улиците на града гъмжат от хора от най-раз­

(Битоля) се превръща в основен пункт, от който

лични националности. Мустафа Кемал е амбициозен

воен ните части зами н ават на фронта, и Мустафа е

младеж и по-голямата част от времето си посвещава

потресен, наблюдавайки обезверените войници,

на своето обучение, за разлика от съучениците си,

облечен и в окъсани униформи и въоръжени с оста­

повечето от които са склонни да търсят развлечения

ряло оръжие. Под влияние на своя съученик Али

и приключения. Сред тях безспорно изпъква фигу­

Фетхи Окяр

(1880-1943), който изиграва една

наис­

рата на Енвер бей

(1881-1922) -

бъдещ водач на мла­

тина ключова роля в живота му, Мустафа започва

дотурското движение, който е с два класа по-напред

да чете либерално-национална литература и осо­

от Мустафа и до голяма степен повлиява по-нататъш­

бено произведенията на Намик Кемал, известен по

ното му развитие.

онова време като "поет на свободата". Страстта на Мустафа към литературата, особено

Истанбул.

чен успех и постъпва в Отоманската военна акаде­

мия в Истанбул. Тук заедно с някои от своите прия­

жава и след гимназията. През

тели той често обсъжда политическото положение и

г. той постъпва

се nомещава в университета на

Мустафа Кемал завършва военния колеж с отли­

към тази, свързана с революционни идеи, продъл­

1899

... Военната академия, в която учи Мустафа Кемал, nонастоящем

в Отоманския военен колеж в Истанбул. По това

злоупотребите п ри управлението на империята. На

време жадно чете произведенията на френските

третата година от обучението им властите научават

.... Пристанището на Истанбул XIX в. В града живеят много

nрез

европейци и затова и обликът му е до голяма стеnен евроnейски.


Мустафа Кемаn Ататюрк

за съществуването на тази груп ичка и предприемат

"Род 11на и свобода"

бързи мерки за разформироването и забраната й. На

"Родина и свобода" е

Мустафа му се налага да заплати за участието си в нея.

малко, тайно, революци­

онно общество на офи­ цер и

Вр ем е на изч а к ване в Дам аск През януари

1905

г., след шестгодишно военно

реформатори,

които

се

п рот и воп ос­

тавят

на

деспоти чния

обучение, Мустафа Кемал завършва академията със

режим,

звание капитан и постъпва на служба в Отоманската

Турция по онова време.

армия. Независимо че е първенец на класа, заради

В него влизат военни,

участието му в революционната група е изпратен да

управляващ

в

които споделят револю­

служи в Пета армия, дислоцирана в Дамаск (столи­

ционните

цата на Сирия), на Арабския п олуостров, т. е. на прак­

на Мустафа Кемал и не одобряват

тика е изпратен на заточен ие.

Целта на армията там е да п отуш и бунта на дру­ зите

-

ислямска секта, на която повечето мюсюл­

мани гледат като на еретическа. Първата битка пре­ дизвиква истинско вълнение у новоназначен ия офи­ цер, но твърде скоро всичките му илюзии изчез­

ват. Войсковата част, в която попада, прилича на

настроения

пол итиката

на султан Абдул Хамид

11

(1842-1918). Абдул Хамид 11 се качва на трона през

1876

г.,

обещавайки да обяви конституционна монархия. Това обещание той изпълнява в началото, но след две

войниците, които наблюдава още като кадет в град

години парламентът е разпуснат и абсолютната власт

Манастир

на султана е възстановена. Абдул Хамид

-

те са окъсани, л и шени от всякакъв дух,

демотивирани

и

въоръжени

с

остаряло оръжие.

Освен това друзите, с които трябва да воюват, не са

... Абдуn Хамид 11. Н е говото детронира не сл ед Младотурската

революция е nосрещнато с одоб­ рение от nо - голямата част от

11 е изключ и­

насеnението на имnерията , което

телно непопулярна фигура. Империята при неговото

nриве тства възстановя63н ето на консти ту цио нното уnра влен ие.

управление е заплашена от чужда окупация, а парите

от всички събирани данъци отиват за изплащане на

лице; това са партизани, които се появяват внезапно

дълговете към големите европейски банки. Голяма

философ, nросветител и

в атака и след това изчезват, сливайки се с населе­

част от турското население обвинява султана за нека­

вдъхновител на Фре нската

нието. Подобни асиметрични сражения са трудни, а

дърното управление на страната, а през

и армията е зле екипирана, за да се справи. Никога не

оцелява на косъм след опит за покушен ие.

редовна армия, срещу която се изправяш лице в

1905

ниците непрекъснато са изложени на опасността от

люционни групи, чиято цел е да сложат край на

засада. Мустафа Кемал успешно се бори с проблема,

това управление.

като подлага на системно унищожение селата, които

ворен от дейноспа на малкото тайно общество.

служат за бази на партизаните. Тези му способности

Сирия се намира в дълбоката провинция на импе­

не остават незабелязани от неговите командири.

рията, а той има желание да бъде в центъра на

цялата империя.

• Абдуn Хамид 11 във военна униформа. Той е nоследният тур<ки султан, уnравnявал имnерията като абсолютен монарх. По време на неговото уn равление Отоманската имnерия е в уп адък и nрез

той е детрониран.

1909 г.

nрои з в едения до голяма стеn ен

nовnияват оформянето на

е известно къде точно се укриват партизаните и вой­

на недоволство от официалната политика, обхванал

ре вол юция . Н еговите

г. той

"Родина и свобода" е само една от м ногото рево­

Тук, в Дамаск, младият офицер е завладя н от духа

Жан-Жак Русо - френски

мирогледа на Мустафа Кемал.

Мустафа обаче не е удовлет­

револ юци он н ите събития. Това означава, според неговия приятел Али Фетхи, че той трябва да се премести на Балканите. През

1907

г., благодаре­

ние на добрата репутация, с която се ползва сред военните кръгове, желанието му е осъществено.

Мустафа Кемал получава чин адютант майор в Трета армия в град Манастир (Битоля).

Различна ве сия Ж АН - ЖА К Р У СО Жан-Жак Русо

(1712-1778)

е философ и

писател, представител на Просвещението,

nраво" от

1762

г., е основният източник

за националистическите идеи на Мустафа

чиято философия вдъхновява Френската

Кемал. В това произведение се дефинира

революция. Неговите теории допринасят за

смисълът на понятието "обществен дого­

развитието на либералните и социалисти­

вор" като основа за легитимно политиче­

чес.ките идеи. Русо и останалите философи,

ско управление. Според Русо за nроцъфтя­

представители на Просвещението, оказ­

ването на едно общество и за запазване на

ват изключително силно

влияние върху

свободата на отделния човек е необходимо

Мустафа Кемал, който жадно поглъща тех­

гражданите колективно да създадат и при·

ните произведения. Въз основа на тях той

емат законовите институции, като се съгла­

изгражда своята представа за разви тието

сят тези институции да ги управляват и по

на Турция като модерна светска държава

този начин да се лишат от своите лични сво­

със съвременна образователна система.

боди в името на общото благо.

Произведението на Русо "Общественият договор, или Принципите на политическото

Кемал оnределя този обществен договор като "висш национален идеал" на Турция.


-

Живот и дейност

Разочарование и дистанциране от революцията Комитет "Обединение и пр о грес"

От ПОСЛЕДНИЯ nРЕСТОй в МАНАСТИР (Битоля) н ещата

.

тук

са

се

променили

драматично.

Случайните прояви на революционно настрое­ ните кадети са заменен и от дейността на цял а една организация

- комитет "Обеди н ение и прогрес';

основан през 190б г. от Бахатин Сакир и превър­

Младотурската револю ция През

1908 г. младият майор Ахмед Ниязи, опася­

ващ се, че политическата му дейност ще бъде раз­ крита от разследващата комисия, изпратена от сто­

лицата, заедно с

200 свои последователи се обя­

вява против правителството и издига искане за въз­

становяване на конституцията. Енвер бей се присъ­ единява към искането и застава начело на револю­

нал се във влиятелен п олитически фактор. Това

ционните вълнения, обхванали Източна Македония.

е тай н о общество, основа но от двама студенти

Водените от тях военни части се отправят към

по медицина, под името Комитет на Отоманския

Истанбул. Междувременно Мустафа Кемал е у6е.

съюз, което обединява различни нелегални фрак­

ден, че това е п росто един буНl; който няма шансове

ци и, познати основно като "млади турци '; чиято

да успее, и се връща към изпълнение на задълже­

обща цел е промяната на управлението. До

1908 г.

нията си като военен. Както може да се очаква, след

дей ността на комитета "Обединение и прогрес" в

като научава за бунта, султан Абдул Хамид 11 веднага

района се ръководи от Енвер бей, бившия съуче­ ник на Мустафа Кемал. Самият Мустафа се присъединява към коми­ тета, привлечен от добрата му организация, но

изпраща елитна войска да го потуши. Събитията обаче не се развиват според очакванията му. Сл ед като на пускат столи цата, елитните воен ни части

се

присъединяват

към

бун товни ц ите.

Изпратените нови части последват примера им и

много скоро се разочарова от нереалните и уто­

на султа н Абдул Хамид 11 не му остава ни що друго,

п ич н и политики на неговото ръководство. В оби­

освен да изпълни искането и за възстановяване

чай н ия си откровен стил той не се опитва да при­

на конституционната монархия, суспендира н а от

крие критичността си

него преди годи н и.

и дори демонстрира нео­

доб рението си пред Енвер бей. В резултат на това Мустафа Кемал е отстранен от движение­ то. Този акт н е го разочарова, защото е убеден, че движението няма бъдеще и скоро ще пре­ крати съществува нето си. Това обаче не се оказва вярно. Нещата се развиват бързо, напрежението се п окачва и в страната избухва революция.

Междувремен но комитетът "Обединение и п ро­ грес" се разцепва на множество фракции и не

Пристанището на Солун

в началото на ХХ в.

усп ява да си оси гури доста ­

тъчно места в новосформи­ ра н ия п арламент. Султа н ът не

проп уска

да се

възможността

възползва от лошата

организация на новото пра -

~ CiJ V6 Jf1l (!);АМ 1ill!lflt t!IJ РАКЪ - Н Е ОФИЦИАЛНАТА НАЦИОНАЛНА НАПИТКА В ТУРЦИЯ Въnреки

че

Отоманската

е

на алкохол. Няма съмнение, ч е наnитката,

nрилагат

наричана "ракъ" (мастика), е неофициал­

строги nравила за забрана на уnотребата

ната турска "национална наnитка". Обича­

ислямска държава,

в

нея

не

имnерия се

на та от населението ракъ е твърд алкохол,

който се nроизвежда чрез дестилация на гроздов сок, като към него се nрибавя ана­ сон за nо-добър аромат. Мастиката е nро­ зра ч на на цвят течност, но след като към

нея се nрибави вода, тя става млечнобяла. Нарича се още "аслан сютю" или "арслан сютю", което в nревод означава "лъвско мляко". Това nитие е любимо и на Мустафа Кемал.

• Портрет на Енеер бей от младежките му години. Той ~ И до днес ту рците се наслаждават на ма стика та .

играе ключова роля в Младотурската революция и nри

установяването на коноитуционална монархия. Той е и един ,.....,.. . . ....~ ......... ...,, .,,..,...., ........ , , ... ,.., ... ..,,., , ........... ~ . ... , ., , .,..., ~.,.,,.-т..,А.-. &{,..,,,.,..,


Мустафа Кемаn Ататюрк Бой ни действия

вителство. М акар и лише н от официалн и пра­ вомощия, той запазва символично своя статут

След неуспеха на контрапреврата, останал в

и използва това, за да разпали съчувствие към

себе си. През

историята като ·инцидента от З1-ви март'; Енвер

1909 г. е п ровокиран опит за отмяна

бей е изпратен като военен аташе в Берлин.

на втория конституционен период и за няколко

дни Истанбул е под ко нтрола на военни части,

Той оста ва възхитен от развитието на военното

верни на султана. Комитетът "Обединение и про­

дело в Германия и се опитва да засили връзките

грес" веднага изпраща вой ски от Балканите, които

между Германия и Турската империя във воен­

да възвърнат столицата. Сред изпратените е и

ната област. Енвер бей кани немски офицери в

Мустафа Кемал, който ръководи операцията.

Турция, за да помогнат реформирането на нейната

След този опит за контрапреврат комитетът

армия. В същото време той осигурява нови заеми

"Обединение и прогрес" успява да се реорганизира

от Великобритания и Франция.

и да си осигури победата . На тайна среща Абдул Хамид

Мустафа Кемал съзнава, че европейските сил и се

е детрониран и изпратен в изгнание, а на

опитват да наложат контрол върху управлението

трона е поставен брат му Реза ефенди под името

на Турция и се противопоставя на тази политика.

султан Мехмед V.

Въп реки това през

11

191 1 г., сл ед като известно време

работи в Министерството на войната в Иста н бул• ... Енвер бей nуши наргиле, заобиколен от свои хора. Тази снимка

.... Мехмед V, който за м ества на

от

султанския престоn брат си Абдуn

1910 г. е

наnравена от Роджър Фентън, известен като един от

nървите военни фотографи.

Хам ...дll.

Мустафа изоставя критицизма си и всеотдайно започва да защитава страната си в момент, когато

тя има нужда от него. Започва Италианско-турската вой на, след като Италия се опитва да завземе някои

турски провинции. Мустафа Кемал е изпратен в

турската провинция Траблусгарп (в днешна Либия където участва в отбраната на град Тобрук и става комендант на град Дерне. Италианците обаче пече­ лят решителни победи. Окуражени от слабостта на имперската армия, балканските държави се подгот­ вят за война срещу Турция. Първата балканска война започва през октом­

ври 1912 г. Турското п равителство набързо под­ п исва примирие с Италия с Лозанския мирен до го­ вор

и

насочва цялото си

внимание

към

новата

опасност. Мустафа Кемал участва в боевете с бъл­ гарската армия п ри Галиполи и Булаир, в рай она на Тракийското крайбрежие, където турската войс ка губи голяма част от числения си състав и изоставя

почти цялата си техника на бойното поле. Като цяло турската армия е зле организирана и не е в състоя­

ние да устои на устрема на съюзническите войски. Империята загубва почти цялата си европейска територия, включително Солун. Майката, сестрата и вторият баща на Мустафа Кемал са част от потока

бежанци, отправили се към Истанбул . Първата балканска война завършва с подпис­

ването на Лондонския мирен договор на ЗО май

1913 г. Това споразумение обаче не удовлетворява никоя от страните и почти веднага след него избухва Втората балканска война (Междусъюзническата

война). Мустафа Кемал се включва в боевете и има значителни заслуги за повторното завладя ване на

Димотика и Одрин. Енвер бей също постига победи на фронта, успявайки да върне отново на и мперията п~взетата от българската армия Одринска крепост.

:-;~ .·•~~;ra•Jd#JIIII това той получава почетната титла "паша , ~·,..•м•о~а на хора с големи заслуги. Енвер бей се въз· от това, за да установи военно управлен ие

•меJ:ано с Талат паша и Кемал паша. Те стават и звестни


---

Живот и дейност

Спасителят на столицата и Дарданелите Първата световна война

Ешю от ПЪРВИТЕ ДЕЙСТВИЯ на Енвер паша след

писва

завръщането му в Истанбул е да се погрижи да държи

Германия. Така през октом­

таен

договор

с

настрана своя съперник. Ето защо Мустафа Кемал

ври

е изпратен като военен аташе в София (България).

динява към Централните сили. Една

Междувременно Втората балканска

война при­

ключва с Букурещкия мирен договор от

1О авrуст

191 4

г. Турция се присъе­

година по-късно, през октомври

1915

г., в

съюза на Централните сили влиза и България.

1913 г., който преразпределя картата на Балканите.

Мустафа Кемал е готов да се бие за родината си,

Резултатите от войната са една от многото причини

независимо от факта че не одобрява тази политика.

за започването на Първата световна война година

Той обаче няма тази възмож-

по-късно

- на 28 юли 1914 г. Поводът за войната е

ност до януари

Британски дирижабъл, изnълняващ разузнавателна мисия nреди

мащабните военни действия nри

1915 г., когато

убийството на австро-унгарския престолонаследник

nриключва службата му като

Франц Фердинанд в Сараево, но истинските причини

аташе. По това време вой-

са глобални и произтичат от nроменилите се между­

ната е в разгара си, а Съюзниците от Актактата се

народни отношения и преразпределянето на коло­

опитват да открият маршрут за снабдяване към бло­

нии. Съюзниците от Антантата (включваща Франция,

кираната от всички страни Русия. В края на

Великобритания, Руската империя, Италия, Гърция,

Западният фронт се оказва в безизходно положе­

Сърбия и много други държави) се изправят срещу

ние и откриването на нов фронт е наложително за

Централните сили (включващи Германия, Австро­

отслабване наnрежението на

Унгария, Отоманската империя и България).

Великобритания и Франция решават

Запад.

Великобритания и Франция правят всичко въз­

да открият нов фронт на Балканите

можно да предотвратят включването на Отоманската

с операцията "Дарданели" (битката за

империя във войната на страната на Централните

Чанаккале). Като атакуват Отоманската

сили. По-голямата част от членовете на кабинета и

империя, Съюзниците целят да оси­

ръководителите на комитета "Обединение и прогрес"

rурят морски маршрут към Русия и

са против необмислено включване на Турция във

да привлекат на своя страна Гърция и

военни действия. Мустафа Кемал също е против вли­

България. Те приемат плана, предло­

зането във войната на страната на Германия. По това

жен от първия лорд на Британското

време повишен в чин подполковник, той изпраща

адмиралтейство Уинстън Чърчил, за

официална депеша от София до Министерството на

морска атака в Дарданелите

-

1914 г.

тесния

войната в Истанбул, в което настоява за неутрали­

пролив между Галиполи и Мала Азия,

тет на Турция и евентуална последваща намеса

свързващ Егейско море с Мраморно

срещу Централните сили. Енвер паша обаче,

море. Оказва се обаче, че Съюзниците сериозно са

който заема поста министър на вой-

подценили възможностите на турския флот и след

ната, вижда възможност импе­

поредица от загубени морски сражения в периода­

рията да си възвърне изrу­

февруари-маrэт 19.15 г., те nрекратяват опитите Зёt.

бените територии и под-

атака само с помощта на флота~

... Страница от сnисание, издавано 1914 r., на която са nокаэани

nрез

турски войници, nодrотвящи се да заминат на войн а.


Мустафа Кемаn Ататюрк

ЛОРЪНС АРАБСКИ известен като Лорънс Арабски. е

да служи в Сирия. В тази решителна

британски войник, който играе ключова роля в Арабската революция

Томас Едуард Лорънс

битка отоманската армия, команд­

от

вана от германския генерал Лиман

(1888-1935),

1916-1918 г. По време на войната Лорънс участва в партизанските акции на нере­

фон Зандерс, е ра згромена от бри­

довните арабски войски срещу въоръжените сили на Отоманската

танците. Между британските въоръ­

империя. Турската армия не е в добра форма, но успява да спечели убе­

жени сили и войската на Мустафа

дителни победи при Галиполи и в Кавказ благодарение на качествата на

Кемал, която е значително по-мало­

Мустафа Кемал като пълководец. До септември

числена,

1918 г. по-голямата част

няма

никаква

преграда

от военните операции се водят на територията на Палестина, йорда­

и той е принуден да се оттегли в

ния и Сирия и тук трябва да се отбележи изключително важната роля на

Йордания. Междувременно Лорънс

Лорънс и неговите арабски бойци.

и неговите арабски бойци влизат

Самият Лорънс споделя, че битките с редовната армия са "все едно да

в столицата на Сирия

-

Дамаск, и

... Лорънс драбеки е един от водачите на

се опитваш да ядеш супа с нож". Техен е приносът 33 успеха на битката

nриемат отстъпената от империята

арабското въстание и има значителен nринос

33 Мегидо в Палестина, състояла се по времето, когато Кемал е изпратен

Палестина.

за nобедата над Отоманската имnерия.

Битката за Галиполския полуостров

трола на турската армия над височината. Въпреки постоянните атаки на съюзническите войски през

След като се оказва, че не могат да завладеят

следващите пет месеца, неговата дивизия успява да

Дарданелите само по море, брита нците решават да

удържи позициите си и буквално спасява импери­

изпратят войски по суша, за да обезвредят турската

ята. Мустафа Кемал е п роизведен в чин полковник.

артилерия. Мустафа Кемал по това време е коман­

С качествата си на пълководец и рицарското си

дир на 19-та дивизия от П ета армия, която е под командването на германския генерал Ото Лиман

поведение той печели уважението не само на Фон

фон Зандере

Зандерс, но и на противника.

(1855-1929). Въпреки че не одобрява

зависимостта на турската армия от германците и

контрола, който те упражняват върху командния

Поражението на Отома нската

състав, Кемал признава, че Фон Зандере е талант­

империя

лив военен. Отначало Фон Зандере няма добро

След завръщането му в Истанбул, Кемал е обя­

мнение за Отоманската армия и политическото й

вен за "спасител" на Дарданелите и на столицата.

ръководство, което отчасти се дължи на факта, че

До януари

пренебрегвайки неговия съвет; Енвер паша лично повежда армията към най-голямото й поражение в

рията воюва с руснаците. Той поема командването

битката за Саръкамъш срещу руснаците. По-късно

на

обаче променя мнението си. Енвер се обръща с

...

Генерал Ли ман фон Зандере

е военен.• уважаван от Мустафа

Кемал като военен командир. Сухопътните опера­

Кемал.

април

1915 г.

1 април

полу­

редовете на турската армия, но и опасно съсре­

молбата му, макар че вече е запознат с таланта на

25

корпус на Втора армия и на

Кемал намира не само абсолютен безпорядък в

Кемал в запасна военна част в центъра на полуос­ тров Галиполи, надявайки се по този начин да го

ции започват на

16-ти

чава чин на бригаден генерал. В Кавказ Мустафа

молба към Фон Зандере да прехвърли Мустафа

отдалечи от воен ната слава. Генералът изпълнява

1916 г. служи в Одрин, но след намесата

на Енвер паша е изпратен в Кавказ, ��ъдето имп е­

доточаване на масивни руски части близо до кл ю­ чови градове в Анадола. В рамките на пет дни две

негови дивизии отбелязват убедителни победи в регионални сражения, а Кемал е назначен за коман­

и частта на Кемал

дир на Втора армия. Енвер паша отново го мести

се оказва в центъра на бойните действия, с които

в Синай да участва в Палестинската операция в

Съюзниците се опитват да си осигурят път на полу­

Сирия, а по-късно го отстранява напълно от фрон­

острова.

товата линия, изпращайки го като военен аташе на

В щурма участват военни части от Австралия и

принц Мехмед Вахдетин (бъдещият султан Мехмед

Нова Зеландия, които почти веднага се натъкват на

Vl) в Германия. След пътуването Мустафа се разбо­

съпротивата на турците, ръководена от Мустафа

лява и се връща във Виена, за да се лекува. През

Кемал. Той спира пробива

август

1918

г. се връща на фронта като команд­

ващ Седма армия в Алепо, Сирия. Тук организира

успешна отбранителна кампания срещу британците, но заради други загуби от войските на Антантата, в това число и поражението на генерал Фон Зандере

в битката при Мегидо, е принуден да се оттегли . На Берлин nрез февруари

1918 r.

Недостигът на nровизии води до масови вълнения. На улиците

са разnоложени бронирани

ЗО октомври

1918 г., един ден след подписването

на Мудроското примирие, което бележи поражени­ ето на Отоманската империя, Мустафа Кемал полу­

военни машини, за да се nотушат

чава ново назначение. Скоро обаче е принуден да се

бунтовете.

завърне в контролирания от британците Истанбул.


Пътят към независимостта Начало на съпротивата

Основният виновник за капитулацията на

ват тайни организации, чиято цел е чрез активна и

Отоманската империя пред силите на Антантата е бра­

пасивна съпротива да осуетяват по всякакъв начин

тът на султан Мехмед V - принцът, с когото Мустафа

намеренията на съюзническите сили. Движението за

Кемал пътува до Берлин и който четири месеца преди

независимост обхваща цялата територия на Анадола.

края на войната наследява на трона починалия си

брат под името султан Мехмед Vl

Мустафа Кем ал предприем а

(1 861-1926).

р ешителни дей ствия

След подписването на Мудроското примирие, без да изчакат окончателен мирен договор, страните от

Антантата

На

15 май 1919 г. става събитие, което изиграва

- Франция, Великобритания и Италия, оку­

ключова роля за по-решителния развой на съби ­

пират части от Турция. Така те осъществяват тайните

тията в Турция и подтиква Мустафа Кемал към

споразумения, които са подписали по време на вой­

действия. На този ден части от гръцката армия,

ната, за подялба на Отоманската империя.

подтикнати от обещанието на британския пре­ миер Дейвид Лойд Джордж за придобиване на

Убеден, че съпротивата срещу тези действия на

територии, окупира Изми р.

Съюзниците е безполезна, султанът не им се проти­

Горе-долу по същото време Мустафа Кемал е

вопоставя. Той уволнява Енвер паша от поста минис­

изпратен от турския султан в Източ ен Анадол под

тър на войната и разпуска комитета "Обединение и

предлог да инспектира демобилизацията на тур­

прогрес': който управлява под закрилата на "Тримата паши"

през по-голямата

ските войски там, но всъщност истинската при­

част от времето след

чина е желанието на султана да го държи далеч от

Младотурската революция. Тридесет от членовете

столицата. През май

на комитета са арестувани, а ''Тримата паши" напус­

акостирането на гърците в Измир, Мустафа Кемал

кат страната. Султанът поставя на власт поредица от

пристига в Самсун, където съобщава на местното

1919

население за окупацията на Измир, организира

даят от добри офицери, които да контролират арми­

масови митинги, свързва се с военни части, дис­

подпи с ите си под унизителния

Севърски договор

no време на

Парижката мирна конференц ия на

10 август 1920 г.

лоцирани в Анадола, и с други националистич ески

ята, тъй като старите генерали не са в състояние да

групи, а така също изпраща протестни телеграми

накарат разгневените войници да им се подчиняват.

до редица чуждестранни посолства .

Мустафа Кемал е най-подходящият избор, предвид

По-късно, на

заявения от него политически неутралитет и славата

22

юни, в град Амазия Мустафа

Кемал заедно с лидерите на националистическото

му на герой от войните.

в

Хади nаша, един от четиримата

г., само четири дни след

марионетни правителства. Тези правителства се нуж­

Междувременно

nратеници на султана, поставили

движение подписват окръжното Амазия. Това

Анадола

започва

съпро­

окръжно се смя та за първия писмен документ от

тива срещу окупацията от войските на Антантата.

войната за независимост на Турция. В него се обя­

Голям брой служители на Отоманската армия създа-

вява, че независимостта и целостта на страната са

....

Пиуване във времето ВОЕННАТА КАРИЕРА НА КЕМАЛ

1111

МустафаКемалседоказванесамокаТО1аЛ(!НТ-

и мноrо влиятелни. Кемал е упорит nо характер

лив и nроницателен nолитик. сьздал nървата

и отка зва да прави компромиси по отношение

сеетека държава, но и като успешен и умел вое­

на своите убеждения, за да сnечели благораз­

нен стратеr и водач. През цяпата си военна кари­

положението на тези фракции.

ера след завършването на Военната академия в

среща nречки в развитието на кариерата си.

Ero

защо често

Истанбул, заnочнала с rтървите битки срещу nар­

Въпреки това той винаги успява да спе­

тизаните друзи в Дамаск. той не nознава пора­

чели доверието на войниците, които са nод

жение до момента, когато е nринуден да отстъnи

негово командване. Другите генерали обик­

от Сирийския фронт в края на Първата световна

новено

война. Като се има nредвид недостига на оръ­

ден nункт, разnоложен на безопасно разсто­

жие и екиnировка в турската армия, това е един

яние от фронтовата линия. Мустафа Кемал

вnечаmяващ факт.

обаче често се сражава заедно с войниците

ръководят

сраженията

от

коман­

Все пак не може да се каже, че наnредъкът

си, заставайки начело на атаката. Неговите

на Мустафа Кемал във военната йерархия nро­

успехи не се дължат само на ум ението му да

тича гладко. По време на имnерията войниците

повдига духа на своите бой ци. Той е и брилян­

nолучават nовишение сnоред своите сnособно­

тен тактик и nечели много от битките, незави­

сти, но въnреки то ва в армията възникват голям

симо от неравностойните сили, изnолзвайки

брой революционно настроени груnи, които са

единствено ума с и .

Контрареволюционна армия

1911 война)

българия

1912

Британски и

1915

съюэнически войски

1916

Русия Британски

1918

и съюэническн 80ЙСХ1'1

1919 1921

Италия

река Сакария

nобеда

nобеда nобеда

кюрди

nобеда

Гърция

nобеда


Мустафа Кемаn Ататюрк

заплашени и се призоВ<!ва за свиква не на нацио­

Духът на независимостrа

нална конференuия в град Сивас след провежда­

се разпространява из страната

нето на подготвителен конгрес в Ерзурум, в който да

вземат

участие представители

на

източните

Анадолски провинции.

1919 г. в град Ерзурум се

голям ефект и щом приключВ<!т задълженията му,

събира Конгресът на националистите, за да одо­

Ататюрк напуска армията. Избирането в Истанбул на

бри протокол, призова ващ за създаване на неза­

министър-председател, който защитава национал­

висима Турска държава. П рез септември конгре­

ната кауза, оказва благоприятен ефект върху взаи·

сът се събира повторно в Сивас. Макар че делега­

мостношенията и през януари

тите заявяват своята лоялност към султан -халифа,

парламент

Според плана, през юли

те заявяват, че ще работят за запазване на един ­ ството на турската нация. Конгресът при ема и "Национале н догово р': в който са определе ни основните цели на на ц ионалистическото движе­

ние. Сред принци пите му залягат отказване от

Отстъnnението на rръцката

армия след заrубата на битката с турците през сеnте м ври

1920 г. Отоманският

Националния

договор.

Окупацион ните армии на Съюзниците и зпращат

подкрепления на своите войски в Истанбул и раз· пускат п арламента.

Тези действия предизвикват незабавен отговор от страна на националистите. През април

ски те провинции, абсолютна неделимост на тери­

Мустафа Кемал свиква Великото национално събра­

ториите на Отоманската империя, където мно­

ние на Турция. Сформирано е ново временно прави­

зинството от населението са турски мюсюлмани,

телство със седалище Анкара и той е избран за пред·

гарантиране на правата на малцинствата, запаз­

седател. По същество се поставят основите на една

отхвърляне на всякакви огран ичения върху поли­

тическите, юридическите и финансовите права на нацията .

1922r.

одобрява

опитите за повторно присъединяване на араб­

ване на владението върху Истанбул и проливите и •

Преговорите между Националистическия конгрес и Отоманското правителство започват, но нямат

1920 г.

нова суверенна Турция. В отговор на всичко това

в Истанбул окупационните власти и Отоман ското

правителство издават смъртна присъда за Мустафа Кемал.

На 1О август 1920 г. в парижкото предградие Севър (Sevres) е подписан мирен договор между държа­ вите - победителки в Първата световна война, и

.t .

Отоманската империя. Съгласявайки се с условията на Севърския договор, султанът става още по-непо­

пулярен сред народа, тъй като фактически допуска Отоманската империя да изгуби контрола си върху Анадола (Мала Азия) и Измир, с което територи­ ята на страната сериозно намалява. Населени ето

като цяло изгубва доверието си в султана и тъй като гръцката армия продължава да напредва и да оку­

пира нови райони, хората все по-ентусиазирано

подкрепят националистите. Борбата за независи­ мост на Турция е в разгара си, а Севърският договор

става безпредметен . МеждУвременно гръцките войски стигат до Усак. намиращ се на

175 км навътре в страната след Измир. 1920 г. е

Въпреки че реакцията на военните през незадоволителна,

националистическата

кауза

се

засилва през следващата година в резултат на поре­

дица от важни победи. През януари и април Исмет

паша побеждава гръцките войски в Анадола. През юли

1921 г. Мустафа

Кемал лично командва турските

сили в битката за Сакария и печели убедителна победа след двадесетдневни сражения. След тази битка Великото национално събрание му дава титлите гази и маршал.

~ Мехмед Vl

-

Зб·ят и nоследен султан на

Отоманската имnерия. След отмяната на султаната, през ноември

1922 r. той напуска

Истанбул на борда на британски военен кораб. с който заминава за Малта. По-късно Мехмед живее на Италианс ката ривиера

IDI


-

Живот и дейност

Раждането на една нация Стъ пки h."ЪМ мира

ТУРСКАТА АРМИЯ са съпът­

Този кризисен момент е преодолян, когато Мустафа

ствани и от напредък в дипломацията. Впечатлени

ВоЕВНИТЕ УСПЕХИ

Кемал приема британското предложение за вре­

от победата на националистическите сили, през

менно прекратяване на огъня, от което става ясно, че

октомври

1921

IIA

г. Франция и Италия се оттеглят от

Съюзниците нямат желание да продължават военните

Анадола. Подписан е договор със Съветска Русия,

действия, защитавайки интересите на Гърция. На

първата европейска сила, признала националистите,

октомври

с който се установява границата между двете страни.

според което Съюзниците са съгласни да бъде възста­

Съпротивата на Армения е пречупена до лятото на

новен суверенитетът на Турция и да й бъдат върнати

1921 г. и районът на Каре е окупиран от турците.

Истанбул, проливите и Източна Тракия.

1922

11

г. е подписано примирие в Мудания,

Мустафа Кемал е решен да изгони чуждите оку­ патори веднъж и завинаги. На

26 август 1922

г. той

заповядва да бъде предприета атака. Решителната

битка за Думлупинар се състои на ЗО август и е известна като Великата атака, при която турската

Отмяната на Султаната и осигуряването на мира

В края на октомври

1922 г. Съюзниците органи­

армия нанася съкрушителен удар върху гръцките

зират конференция в Лозана (Швейцария) с участи­

сили. Оцелелите гръцки войници са обкръжени и

ето на националистите и на Отоманското правител­

избити или пленени. До 9 септември 1922 r. отстъп­

ство. Мустафа Кемал настоява националистическото

ва щите вражески войски претърпяват поражение в

правителство да бъде единственият nредставител

Измир. Хиляди са избити по време на сраженията и в

на Турция. Ето защо през ноември

безредиците след nревземането на града.

ние на Великото национално събрание, са отделени

1922 г.,

по реше­

Мисията на турската армия обаче не приключва

длъжностите султан и халиф, като първият е отменен .

с това. Националистите трябва да се справят с гръц­

Събра нието постановява, че Отоманският режим

ката армия, окупирала Източна Тракия, но подобна

престава да бъде управляващ в Турция след превзе­

кампания би изправила турците директно срещу

мането на столицата й от войските на Съюзниците

силите на Съюзниците. Френските и италианските

nрез 1920 г. и отменя съществуването на Отоманската

части се изтеглят. но англичаните все още блоки­

империя. Мехмед Vl е изпратен в изгнание в Малта, а

рат достъпа до Дарда нелите, държейки под контрол

братовчед му Абдулмесид е обявен за халиф.

Истанбул. Положени ето е изключително напрегнато

Конференцията, която продължава единадесет

и сблъсъкът между турските и английските военни

седмици, е открита през ноември. В нея участват

части изглежда неминуем.

представители на Обединеното кралство, Франция,

Турците, събра нк около националния флаг, nразнуват nобедата над Гърция.

• Мустафа Кемал, облечен в евроnейски дрехи януари 1926 г. Той се оnитва да накара населението да nоследва nримера му по отношение на облеклото, но няма особен успех, което налага nриемането на сnецкален закон в тази насока.

... Делегатите на страните, които 1923 г. nодnисват Лозанския

nрез

мирен д оговор, ос и гуряващ

незави симоспа на новата Турска

реnублика. Делегатите от отляво надясно: Югославия, Франция,

Турция, Швейцария, Германия, Румъния, Италия и Яnония.


Мустафа Кемаn Ататюрк

З А К О Н ЪТ ЗА ЗАБРАНА НА ФЕСОВЕТЕ След

1923 r.

Кемал прокарва серия от закони, чиято

чина той първоначално нарежда на охранителите си

цел е да премахнат религиозните символ и от облеклото

да носят шаnки с периферия, като се надява, че nреи­

на турците и то да се модернизира. Един от тези закони е

муществата на nодобна форма, предпазваща оч ите на

Законът за шапките от

1925 r., който въвежда шапките по

западен образец еместо традиционния фес.

носещия шапката от слънце и дъжд, ще бъдат оценени от хората. Самият той носи сламена шапка при пътуванията

Фесът е вид кръгла цилиндрична шапка, изработена от филц, която произхожда от Древна Гърция. Фесът

1826 r. от

си из страната, убеждавайки сънародниците си, че това е символ на цивилизованост.

султан

Носенето на шапки с периферия обаче не добива

факта че боядисаната в червено

желаната от него популярност и това кара Кемал да

шапка без периферия позволява на носещия я да опре

наложи изnолзването им със закон. Поnицията конфис­

е въведен в турското облекло през

Махмуд Кан

11, поради

челото си в пода nри мол итва, както повелява ислямът.

кува носените nублично фесове и арестува хората, които

Фесът е своеобразен символ на религиозната принад­

отказват да ги махнат. В резултат на тези мерки носенето

лежност и на феодалната власт, а това е в противоре­

на фесове бързо е nреуста­

чие с желанието на Кемал Ататюрк за светска държава,

новено. В днешна Турция

включеащо и носенето на светско облекло. По тази при-

фесовете са сувенир.

Италия и Турция, представлявана от Исмет Инюню,

съществува реална опасност от предизвикване на

който е избран от Вел икото национал но събрание

недоволството на ислямистките среди, той трябва да

за водач на турската делега ция. Турската позиция на

се съобразява и с факта, че широките народни маси,

тази конференция е изградена върху Националния договор от

които са крайно религиозни, могат всеки момент да се

обърнат срещу него. В тази връзка той избягва изразя­

1919 г.

Според постигнатите споразумения Турция е при­

ването на антиислямски настроения и в основата на

зната за независима република с твърдо установени

реформите си поставя принципа, че религията просто

граници. Уговорена е също така и размяна на населе­

не бива да влияе в политиката. Всъщност в стра­

ние между Гърция и Турция. На последно място в кла­ узите на договора в детайли е уредено използван ето на проливите, които стават демилитаризирана зона

под наблюдение на комисия от Л игата на на циите.

ната дори е създадено Управление по религиозните

и

подпомага

разпространен ието

юли 1 92З г. с подписването на Договора от

Лозана новата независима Турска държава полу­

начин Мустафа Кемал има възмож­

24

чава международно признание. Н а

29

октомври

ност да продължи с осъществява ­

192З г. Великото национално събрание обявява

нето на своите реформи безпре­

новата Република Турция. Мустафа Кемал е избран

пятствено и успешно, отменяйки

за неин първи п резидент, а нейна столица става

през

Анкара. С това се ражда новата Турска държава.

Типичният фес, носенето

въпроси, чиято цел е да подкрепя

на религията в страната. По този

На

на който Мустафа Кемал забранява.

1928 г.

конституционно уста­

новената роля на исляма като офи­ циална религия на Турция . Така той

Реформира н ата държав а

утвърждава светския характер на

републиката.

След като отменя султаната и основава Република

Законът за облеклото е послед-

Турция, Мустафа Кемал не губи ценно време и про­

ван

вежда серия от бързи и мащабни реформи, които

мени, касаещи правата на жените

завинаги променят облика на страната, превръщайки

-

я в модерна светска държава. Той започва със съста­

ват на парламентарните избори

вянето на новата конституция, ратифицирана п рез

през 19З4 г. През

1924 г., която адаптира европейските закони към нуж­

дени в употреба международ­

дите на новата република.

ната цифрова система и латини­

те

получават

п раво да

ноември

1929 г.

1928

гласу­

г. са въве­

цата, а Мустафа Кемал е обявен за

слага край на участието на исляма в политиката на пра­

"учител на нацията'~ Прокарани са

вителството. През март

цяла поредица закони, доближа­

обучение е заменена с национална. НаЗ март 1924 г. е

ващи страната до стандартите на

отменен халифатът

- ислямска форма на управление, съществувала от 1517 г.

западното общество, в това число

Мустафа Кемал извършва реформите много вни­

Търговски закон и Закон за използ­

мателно, особено тези, свързани с исляма. Освен че

-

и от други реш ителни про­

Последвалата вълна на обновяване и модернизация

1924 г. религиозната система на

Мус та фа Кемал държи реч в новата конгресна сграда в

Анкара

и нов Наказателен кодекс, нов

ването на фамилните имена.

• "Авеню Ататюрк• в Анкара. Мустафа Кемал модернизира и възражда града след обявяването му за стоnица на реnубликата.


Живот и дейност Живот, посветен на Турция Препятствия пред провежданите реформи

ЕстЕСТВЕНО Е nодобни фундаментални реформи

го nартийна система. Този nът се обръща с молба

да срещн ат и неодобрението на някои среди. П рез

към своя nриятел Али Фетхи Окяр, който дото гава

г. Мустафа Кемал, в отговор на оnозицион ни

е говорител на На ц ионалното събрание, да n оеме

1925

настроения срещу неговите културни реформи, се

ръководството. Н овата Л ибералнореnубликанска

оnитва да установи многоnартий н а система и да

nартия отново става

накара критиците си да замълчат. Ка зим Карабеки р,

на реформите на Ататюрк, особен о по отно шение

генерал от войната за независимост, е nомоле н да

на ролята на религията в обществения живот, като

n река л ено силна

оnозиция

създаде нова nа ртия, наречена Прогреси вна реnу­

се н абл юдава и засилване на фундаментализма .

бликанска nартия. Тази nартия ще nодкреnя nо­

Али Фетхи, който е н е nоколебим nривърженик на

скоро либерални идеал и, отколкото социални и

реформите на Ататюрк, разnуска nартията, n реди

като цяло е консервативна и с ислямска ориента­

дейността й да на н есе n о -големи вреди на разви­

ция. По същото време обаче избухва въстан ие на

тието на страната.

кюрдите, водено от шейх Саид Пиран, а в Измир е на nравен неус nешен оnит за nокушение срещу

Завещание за поколенията

Мустафа Кемал.

Мустафа Кемал е nрезидент в размирния nериод

Президентът обвинява Прогресивн ата реnубли­

между двете световни вой ни. Това е времето на

канска nарти я в съучастие и виновник за тези въл­

Великата деnресия, когато и за старите демокрации

нения

е трудно да заnазят своите nолитически системи и да

и

nрокарва

nоnравка

в закона,

n озволя­

ваща му да забранява nодобни груnи, в това число

оцелеят.

и nартии. Карабекир и редица членове н а неговата

Реnублика Турция е новосъздадена държава и

nартия са арестува ни, а някои дори са заnлашени

Мустафа Кемал nрави всичко възможно да я nред­

от смъртно наказание. Няколко години nо-късно

nази от нестабилността, която могат да й nричинят

нещата се nроменят и Карабекир дори е избран за

новоnоявили се идеологии като комунизма, фашиз­

говорител на Н ационалното събрание (nозиция,

ма или фундаментализма. Въnреки че не винаги

близка до nремиера).

действията му са демократични, той усnява да оси ­

Кемал обаче все още желае да види Турция

гури достатъчно свобода за развитието на отделната

като демократична държава. Пет години nо-късно,

личност и винаги nодкреnя идеята за една демокра­

nрез

тична Турция.

1930

г., той n рави нов оnит да създаде мно-

към културните и образо­ вателните

реформи,

nредnриети

от Мус­

1928

г. Кемал внася закон за прие­

мане и приложение на новата турска азбука, която се

тафа Кемал, е създава­

състои от

нето на турска азбука

сия. Това значително улеснява писането, тъй като

на базата на латини­

думите се nишат, както се nроизнасят. От латиницата

цата.

в

в турския вариант отпадат буквите Q W иХ, но са nри­

имnе­

бавени няколко гласни, nри което броят на гласните

Преди

това

Отоманската рия

са

изnолзвани

арабски знаци, които

29 букви

и е подготвена от езикова коми­

в новата азбука става осем, а съгласните са

21, което

съответства на произношението в турския език

за

Самият Кемал Ататюрк представя азбуката nред

фонетичната система

чиновници, журналисти и учители. Той nредnриема

не са

nодходящи

на турския език и са

редица nътувания из селските райони, за да nоnу­

много трудни

ляризира новата азбука, което е nричина да получи

за

зау­

резултат на

nрозвището "първият учител на републиката': Рефор­

което е много висока

мата има голям успех в Турция, тъй като хората nо­

неграмотността

лесно се научават да четат и nишат и за кратко време

чаване, в

страната

-

едва

в

20 %

грамотността достига рекордните 90 %.

~ Ноеата турска азбука, оказваща се една от най­ усnешните реформи на Мустафа Кемал.

христи я нски храм между

532-537 г.

П рез

1453

г. тя е

nрееърната в джамия, а от

1935 г. е музей. .... Мустафа

Кем ал д ържи ре ч

пред Национаnното събрание през 1929 г. (в средата, на горната трибун а) .

от насел ението умеят да четат и nишат.

През ноември

• Църквата "Света София• в Истанбул, построена като


Мустафа Кемаn Ататюрк

Кредото на Мустафа Кемал е: "Мир у дома, мир по

обикновените хора в Турция изnитват към него. Той се

света~ което означава не само лиnсата на война, но

оказва напълно достоен за това признание и никога

развитие на цивилизацията и модерн изацията. По

не приема едностранни решения, а по време на мно­

време на своето управление решава външноnолити­

гобройните си пътувания из страната се оnитва да

ческите nроблеми по мирен начин. Голям защитник

разбере как водената от него политика влияе върху

на културата, той има основен принос за създаването

живота на народните маси.

на турската опера и неуморно nроповядва за nолзата

от доброто образование, виждайки в него пътя за действителното освобождение на нацията .

Мустафа Кемал nровежда реформи и в областта на икономиката, които оказват един дълготраен ефект върху развитието на Турция, неза висимо от труд­

ностите, свързани с Великата деnресия и nоследва­ лото обезценяване на турската парична единица.

Цялото наnрежение и отговорности се отразяват

върху здравословното му състояние. Цитират се него­

вите думи: "Аз съм nринуден да пия. Умът ми работи усилено и бързо, което е мъчително. Затова трябва от време на време го забавям и да nочивам". През

1937

г. става ясно, че здравословното му състояние

не е добро, а nрез май

1938 г. му е nоставена диагноза

Благодарение на държавната намеса, в икономиката

цироза на черния дроб. Въпреки това той nродължава

настъnват благоnриятни промени в организацията

да изnълнява задълженията си до края на юли, когато

на тютюневата и текстилната индустрия, развиват се

отново здравето му сериозно се влошава.

бан ки. На Ататюрк трябва да му се nризнае заслу­

Ататюрк п рекарва в двореца "Долмабахче" в Истанбул

гата за твърдостта, с която отказва да приеме външна

-

финансова nомощ, оказало се добър ход, nредвид

месеца по-късно, на 1О ноември

голямата задлъжнялост на Отоманската имnерия,

този свят на 57-годишна възраст.

Ататюрк. През цел ия си nът по

улиците на Истанбул шествието е съn ровождано от огромни тълnи

сбогуват със своя водач.

бивша резиденция на турските султани. Само четири

1938 г., той си отива от

която Турция трябва да измаща. Икономическа сис­

Смъртта му nредизвиква страдание сред целия

тема, разработена от Мустафа Кемал, nозволява на

народ, а на nогребението му присъстват п редстави­

страната да изnлати дълговете си до

тели на

1954 г. Та ка стра­

Лафетът, на който са nоложени

от оnечалени хора, идващи да се

Последните дни от живота си Мустафа Кемал

националните железници и са създадени няколко

тленните останки на Мустафа Кемал

17 страни. Тленните останки на Ататюрк най­

ната става независима от чужди влияния.

напред временно са поставени в Етнографския музей

Неосъществени на~tере н ия

-

в Анкара, но по-късно са положени в "Аниткабир"

Докато е nрезидент. Мустафа Кемал изцяло пос­ вещава живота си на реnубликата, което безсnорно nрави nочти невъзможно да води свой личен живот. През

1923 г. той се жен и за Латифе ханъм (1898-1976),

но само след две годин и се развежда. Двамата нямат деца, но Мустафа Кемал обича децата и сам осино­ вява няколко.

След като от

1934

г. за почва да се nрилага За кона

за наследствените фамилни имена, Великото нацио­

мавзолей, построен специално в негова чест.

Траурната п роцесия е дълга цели три километра. В бдението участват президентът. премиерът, всички министри и депутати, както и управителите на всички

nровинции и чуждите димомати. По време на цере­ монията

21

милиона турци в цялата страна отдават

Кемал

мавзолеят на

Той е nогребан тук в сnециално изградена гробница.

мълчалива nочит.

Мустафа

• •Аниткабир" -

Мустафа Кемал Ататюрк в Анкара.

Ататюрк

изцяло

nосвещава

живота си на каузата за независима и свободна

Турска реnублика, без дори да се замисля за nосле­ диците, които подобна стра стна отдаденост ще

нално събрание дава на Мустафа Кемал фамилията

окаже върху собствения му живот. В крайна сметка

Ататюрк, което буквално означава "баща на турците~

тази

отдаденост заедно с неnосилното

наnреже­

Това уникално име, запазено сnециал но за големия

ние, на което е подл ожен неп рекъснато, доnрина­

nолитик, е символ на любовта и уважението, които

сят за твърде краткия му земен път.

• Дворецът "Долмабахче·~ в който издъхва Ататюрк. Части от този дворец днес са nревърнати в музей и са отворени за nосетители .


-

--

---

-

~

Важни събития

Една интелигентна стратегия, която освобождава Турция След поражението на Отоманската империя през Първата световна война Мустафа Кемал сформира временно правителство в Анкара и се nротивопоставя на чуждите

а��мии, окупирали Турция. Независиl\ю от факта, че във военно отношение Турция не може да се сравнява със силите на Съюзниците, използвайки своя интелект и прилагайки една и зкусна стратегия, Мустафа Кемал успява да неутрализира гръцката

армия и да освободи страната си.

Инвазията на ед ин отдав ttашен враг

... Мустэфа

Кемал със свои войници

no врем е на

войната за

независимост на Турция.

В

АЖЕН ИМПУЛ С ЗА ИЗБУХВАНЕТО на Турската война за независимост е Гръцко-турската

война и поредицата от битки, състояли се между

1919

и

1922

г. Причините за възникване на този

конфликт се крият в тайните споразумения между Съюзниците в края на Първата световна война, засягащи

разделянето

на Отоманската

импе­

рия. При подписването на Мудроското прими­

рие

Съюзниците,

по-точно британският

пре­

миер Дейвид Лойд Джордж, обещават на Гърция нови територии

-

в това число Източна Тракия,

островите Имброс и Тенедос и части от запад­ ните райони на Анадола около град И змир, неза­

висимо от факта ч е някои от тези територии вече са обещани на Италия. П о този начин Съюзниците се н адяват да подтикнат Гърция да се в ключи във

войната на тяхна страна, тъй като ресурсите им до голяма степен са изчерпани.

Тези обещания са в унисон с гръцките нацио­ нални интереси

до

-

XIX

в. Гърция е окупирана от

Отоманската империя. По-късно, през

1821

г., стра­

ната обявява независимост в своите първоначални граници, която е призната през

1832

г. Голяма част

от териториите обаче, чието население е гръцкого­ ворящо, остава под властта на Отоманската импе­ рия, така че повече от един милион гърци продъл­

Великобритания.

жават да обитават райони в съвременна Турция -в

Мустафа Кемал, който току-що акостира в Самсун,

Това

нападение

помага

на

района на Егейското море около Измир и по край­

за да мотивира населението да даде отпор и да се

брежието на Черно море. По онова време в Гърция

вдигне срещу окупаторите.

особено голяма популярност придобива т. нар.

Съпротивата срещу гръцката инвазия започва

"мегали идея'; подкрепяна особено силно от гръц­

веднага. Тя се изразява основно в действия на пар­

кия министър-председател Елефтериос Венизелос.

тизански групи в предградията на Измир. Гърците

Тази концепция е в основата на гръцката нацио­

претърпяват значителни загуби, но през лятото

нална идея за обединение на териториите с гръц­

на

коговорящо население в границите на една голяма,

офанзиви. Гръцката окупац и онна зона обхваща

модерн а държава п о подоби е на Византийската

целия район на Западна и по-голямата част от

им п ерия.

Северозападна Мала Азия. До октомври

На

15

май

1919

г. двадесет хиляди гръцки вой­

1920

гръцката

г. предприемат поредица от успешни

армия достига доста далеч

на

1920

г.

изток

в

ници окупират град Измир и околностите му,

Анадола, окуражавана от Лойд Джордж, който се

подкрепени

стреми да увеличи натиска върху Отоманското

от

военния

флот на

Франция

и


Мустафа Кемаn Ататюрк

"Нация, която е готова на саможертва в името на

живота и свободата, не може да бъде победена:'

правителство да подпише Севърския договор. В крайна сметка договорът е nодписан и Гърция nолучава Източна Тракия и Измир. Междувременно Елефтериос Венизелос, който започва тази инва­ зия, е

свален от

власт и

на

негово място идва

Димитриас Гунарис. Той назначава неопитни про­

монархистки настроени офицери за главнокоманд­ ващи. Това променя хода на сраженията и споразу­

мението, сключено в Севър, е на nът да бъде ану­ лирано.

.... Гръцки войници на фронтовата nиния nрез 1922 r.

че все още има стратегическо преимущество, заnо­

вядва нова атака на

Решителни сражения

27

март. битката заnочва на

26

март 1921 г., когато гръцките части щурмуват позици­

Едно от най-значимите сражения по време на

ите на войските на Исмет nаша. Гърците са по-добре

Гръцко-турската война е битката при Инюню, близо

екипирани и отблъскват турците, превземайки на

до Ескишехир, между 9 и

27

11 януари 1921 г. Турската

март височината Метристепе. Турските войски

армия, nод командването на Исмет паша, наре­

се опитват с нощна контраатака да си върнат пози­

чен nо-късно Инюню в чест на победите му, nри­

циите, но не усnяват. На

нуждава гръцките войски да отстъпят и отбелязва

подкрепление, Исмет паша заnовядва нова атака и

nървата си голяма победа на

януари. В отго­

отново си връща Метристепе. В последвалите сра­

вор Съюзниците nредлагат да се внесат поправки

жения през април войската на генерал Рефет бей

11

в Севърския договор на специална конференция

31

март, след като получава

успява да си върне и град Афионкарахисар.

в Лондон, в която да участват nредставители

Макар че сраженията nроменят хода на войната,

както на Отоманското правителство, така и

те завършват с патова ситуация, тъй като турските

на националистите. Въпреки че е постиг­

части не успяват да обградят и унищожат гръцката

нато известно споразумение с Италия,

армия, която съумява да отстъпи в строен боен

Франция и Великобритания, гръц­

ред. И двете страни дават многобройни жертви, но

кото nравителство, убедено,

никоя от тях няма възможност да напредне. През юли

1921

г. контраатака на стохилядна гръцка армия

побеждава турските части под командването на

Исмет паша в битката при Кютахия-Ескишехир и nродължава да напредва. В отговор Великото наци­

онално събрание поставя задача на Мустафа Кемал, заедно с началника на генералния щаб генерал Февзи Чакмак да организират войската и да дадат

решителен отпор на по-добре въоръжените гръцки военни части.

Кемал предnриема nремерен риск и отстъпва към река Сакария, където има по-малка възможност да

бъде обкръжен от гърците, и така принуждава гър­ ците да удължат линиите си за снабдяване и комуни­ кации. Тази река се намира на по-малко от сто кило­ метра западно от Анкара и врагът се оказва застра­

шително близо до седалището на временното пра­

вителство. При евентуална загуба гръцките войски лесно биха могли да превземат новата столица, което

би довело до загуба на войната.

АфионкарахиС3р в Заnадна Турция е nревзет отново от турските войски на

27 август 1922 r.

EIII


--

Важни събития Убед ител н а п об еда за тур ците Отбранителните позиции на турците са разположени по близките

момент. В сражението, добило известност като бит­

хълмове, които гърците са принудени да щурмуват. Тези височини

ката при Думлупинар, той предприема последната

понякога са отстъпвани

и след това отново превземани.

атака срещу гърците. Това действие е доста риско­

Турците се стремят да заnазят своите войници, тъй като гръцката армия

вано, тъй като турците са в състояние да извършат

на врага

има nредимство в жива сила. Те успяват да спрат гръцките части, които

само една по-мощна атака, а гръцката армия е разпо­

се опитват да превземат Хаймана - на

ложена в широка дъга отвъд хълмовете, което й оси­

40 км южно от Анкара. Жестоката

битка изтощава воюващите до такава степен, че и двете страни обмис­

гурява добра отбранителна позиция. Н а следващия

лят отстъпление, което обаче гърците предприемат nърви.

ден обаче турските части успяват да извършат пробив

Това е най-дал ечната точка навътре в Анадола, до която гърците

и да предизвикат разбъркване в редовете на гърците

достигат, но след няколко седмици отстъп ват до п ози циите, които са

и отстъпление. Турците ги преследват в продължение

заемали през юни. Поражението на гърците се дължи и н а липсата

на

на достатъч но реш ителна п одкрепа от стра на на Съюзн иците, пред­

гръцката армия и цивилното население го на п ускат.

вид факта че начел о на армията е гръцкият цар Кон стантин, който п о

400 км чак до Измир, който е опожа рен, след като П осл едните гръц ки войски се изтеглят от Анадола

времето на Първата световна война има nрогерма нска ор иента ция. В

на

същото време турските националисти получават значителна nомощ от

листи, водена от Мустафа Кемал, печели убедителна

16 септември 1922 г. Армията на турските наци она­

Съветска Русия. Основната причина за подобно развитие на събитията

победа, която до голяма степен се дължи на блес­

обаче е лошата стратегия и планиране на военните действия от страна

тящата му военна тактика и на решителността му да

на вражеското командване и успешната тактика на турските сили.

забави атаката въпреки натиска на парламента. Може

След загубата в битката nри река Сакария, Гърция се обръща за

да се каже, че Мустафа Кемал печели войната за неза­

nомо щ към Съюзниците, но Франция и Италия, впечатлени от тур­

висимост на Турция и на политическата сцена, и на

ската офанзива, изтеглят войските си от Анадола, оставяйки гърците

бойното поле.

без подкрепление. Съюзниците вземат решение да се преразгле­ дат условията на Севърския договор и nредлагат мирни преговори,

но Националното събрание на Турция отказва да преговаря, докато гръцките войски са в Анадола, и настоява Мустафа Кемал да предпри­ еме атака. Той избира по-разумния вариант- да изчака, използвайки това време, за да засили позициите си и да реорганизира турската

войска, подготвяйки се за последна офанзива срещу гърците, които постепенно все повече се деморализират.

На 26 август Мустафа Кемал nриема, че е настъп ил решителният

Евакуация на гръцкото население в Измир. Турските

9 сеnтември

~ Поnулярно nечатно

г., с което фактически се слага край на Гръцко·

изображние на битката

части окончателно nревземат града на

1922

турската война.

nри Сакария.


-

-

Мустафа Ке мая Ататюрк

РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В НОВАТА РЕПУБЛИКА

ЖЕНИ С ОТКРИТИ ЛИ

А

Твърде малко се знае за личните

вано за онова

време. Тя

връзки на Ататюрк с представителките

никога

на нежния пол, но извършените от пра­

си,

вителство му реформи дават на жените

макар

права, с каквито не мо гат да се похвалят

си с шал. Латифе се пре­

не

докато че

крие е

лицето

първа

покрива

дама, косите

много западноевропейски страни. Ата­

връща в пример за подра ­

тюрк високо цени подкрепата на тур­

жание за турските жени и

ските жени в борбата за национална

в символ на нова Турция,

независимост и не пропуска да изрази

едновременно

голямата си благодарност с думите: "За турското общество не е характерно

и предизвикваща възхище­

жените да изостават и да вървят след

кото си поведение. Тя неу­

шокираща

нието на околните с дръз ­

мъжете в областта на науката, образо­

морно лобира за правата

ванието и културата. В много отноше­

... Камп ус

ния те дори ги изпреварват".

Момичетата могат свободно да носят джинси и

жава Ататюрк и в най-далечните му

За да окуражи жените да приемат европейското облекло, той поощ­

тениски, както е навсякъде в Европа. Фереджетата

пътувания из страната .

рява участието и интеграцията им във

са забранени със закон, но вместо тях някои

Но не всичко върви гладко в семей­

студентки избират да носят шапки.

ството

всички форми на обществения живот.

За Ататюрк постигането на тази цел

на жените. Често придру­

в съвременен турски ун иверсите т.

им.

П редизвикателството

да

е омъжена за човек, който на първо

С

въвеждането

на

Гражданския

място е женен за републиката, е твърде

е ключът към цивилизацията и про­

кодекс цялата образователна система

голямо

греса на нацията.

от началното училище до университета

не остава скрито от обществото. На

става смесена, а жените са поощрявани

август

да се образоват. Те вече не са обречени

Обстоятелствата около тази раздяла

да се занимават само с отглеждане на

остават скрити по молба на нейното

деца

семейство.

Прогресивни реформи Равноправието

между

мъжете

и

и домакинство, а могат да полу­

и

напрежението

1925

между

тях

5

г. двамата се развеждат.

жените е въведено постепенно в законо­

чат образование, което им позволява

След развода Латифе се оттегля от

дателството на Турция в периода

1926-

да участват активно в икономическия

обществения живот, но приносът й към

19З4 г. Първата стъпка е направена през 1926 r. с приемането на нов Граждански

живот на страната. Реформите на Ата­

утвърждаване

тюрк дават достъп на жените до про­

кодекс. С него се отменя полигамията

в Турция през двете кратки години,

фесии като лекари, учители, адвокати,

докато е първа дама, е наистина без­

и на жените се дават права като тези на

инженери,

ценен.

мъжете при сключване на брак, развод,

тори и творци в областта на изкуст­

администратори,

дирек­

наследя­

вото. Всъщност относителният брой на

е приет закон, който

жените лекари и адвокати в Турция е

дава на жените право да избират и да

по-голям, отколкото в САЩ . Те навлизат

бъдат избирани на местните избори,

в държавната администрация, полити­

а през

ката и журналист иката.

попечителство над децата

ване. През

1930 r.

1934

и

г. той разширява действи­

на

правата

на

жените

ето си и върху парламентарните. С това жените стават напълно равноправни с

Лични В3аимоотноwения

мъжете, включително и по отношение на политическите им права.

В средата на ЗО-те години осемнаде­

Голям защитник на еманципацията е съпругата на Ататюрк - Латифе ханъм.

сет жени, в това число една от селски

Тя е родена през

произход, са избрани в националния

1898 r.

в Измир в

парламент. Турция е първата страна в

известна търговска фамилия. Получава юридическо образование в Париж и

света, в която жена е избрана във Вър­

Лондон и в края на войната за незави­

ховния съд.

симост се завръща в Турция. Когато нау­ чава, че Ататюрк е в Измир, за да ръко­

води превземането на града, Латифе го посещава в щаба му и го кани да отседне в семейното им имение. Ата­

тюрк с удоволствие приема. Първата им среща е кратка, но той е дълбоко впечатлен от тази интелигентна млада

жена. През януари 1923 г. Мустафа се обръща към семейството й с молба да разрешат да се ожени за нея.

... Турски

жени подготвят патрон и за армията на

врем енното правителство .

Латифе пристига на сватбената цере­ мония

с открито

лице

-

нещо

нечу-

... Мустафа Кемал със съпругата си Латифе ханъм. Първата дама е съвременн а жена, ко ято говори някол ко чужди ез ика и уча ства а ктивн о в

обществения живот.


Съвременници

Много врагове, малко съюзници Още от детството си Мустафа Кемал проявява независимост и твърдост при отстояване на своето мнение. Той не се страхува да изказва мислите си, което заедно с пословичното му упорство му спечелва доста врагове, а нежеланието му да прави каквито и да са компромиси със своите идеи

отблъсква дори някои от неговите приятели и съмишленици.

Германският rенерал, эа който щеше да е по-добре,

ако се беше вслушал в Мустафа Кемал Паул фон Хинденбурr

(1847-1934)

Паул Лудвиг Ханс Антон фон Бенекендорф унд фон Хинденбург, по·известен само като Паул фон Хинденбург, е немски фелдмаршал и политик. Роден е на

2 октомври 1847 г.

в Позен, Прусия (понастоящем град Познан, Полша), в аристократично немско семейство. Ранната му кариера се

характеризира с почтена, вярна и с нищо неотличаваща се служба. Той nриключва активната си военна служба през

1911

г., но през

1914 г.,

nри

започването на Първата световна война, отново е nризован в армията.

По време на войната Хинденбург си сnечелва слава заради няколкото свои nобеди над руснаците. Въnреки че заслугата до голяма степен се дължи на усилията на nодчинените му офицери и войници, Хинденбург, който е един наистина вnечатляващ на вид мъж, nолучава цялото призна­ ние. Приветстван като национален герой, той е произведен във фелдмаршал и командващ германските сухоnътни войски. Поnулярността му нараства още повече с хода на войната и дори засенчва тази на кайзера. Мустафа Кемал се запознава с Хинденбург nрез nролетта на

1918 г., когато nридружава принц

Мехмед Вахидетин, брата на султана, по време на nътуването му до Берлин като военен аташе. На вече­ ря, дадена от Хинденбург, Мустафа Кемал казва на немския генерал, че той очевидно не разбира какво става на Сирийския фронт. Хинденбург не обръща внимание на коментарите на наперения аташе, макар че историята доказва, че щеше да е nо-добре, ако се беше вслушал в тях. След nоражението на Германия nрез 1918 г. Хинденбург отново се оттегля от армията, но nрез

1925 г.

се включва в кандидат-nрезидентската надnревара. До голяма стеnен заради славата си на герой от вой­

ната, той nечели изборите. След няколко спокойни години, през

1930 г., настъпва икономическата криза

и кръгът около него се възnолзва от хаоса в nолитическия живот, за да разnусне Райхстага (nарламента), nрехвърляйки на nрактика цялата власт на президента и на тези, които го контролират.

На изборите nрез

1932 г., вече 84-годишен, Хинденбург е възnриеман като единствения кандидат,

който може да nобеди Адолф Хитлер и е длъжен да се състезава за преизбиране. Сnечелвайки още веднъж, той прави всичко възможно да се nротивоnостави на засилването на влиянието на Нацистката nартия, но в крайна сметка му се налага да назначи Хитлер за канцлер nрез януари

1933

г. През март той подnисва Специален указ, с който дава извънредни nравомо­

щия на правителството на Хитлер. Следващата годи на Хинденбург умира, след което Хитлер се самопровъзгласява за "фюрер~ обединявайки nостовете nрезидент и канцлер.


-

Мустафа Кемал Ататюрк МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ _ ___,..

Сьооsнмк

_ ___,..

Протм вн мк

_ ___,. .

Протмвнмк/Сьоо•нмк

_ ___,. .

Сь ооsнм к/Протманик

ПЪрвият ммннстър-nредсеАОтеп на Турция. Спед смъртт.J на Кемал. Иноон., е eтopwrr nрvмдеtп в новата туро<а

мстормя. Ин~С~Ню и Кемал ct с~т за rтьреи nът по време

11

на кавхазката КЭМNни.о е раэrара на Турската оаюбодмтеnна

война. Июоню усnешно nобеждава гръцката армия Тридесет и четеърти.от суптан на Отоманската

в битката nри Ин i(Жю. И макар Кемаn да

имnерия и последн ият вnадетеn с абсол ютна вп.аст.

от поста м инистър-nредседател, Ин ю11ю в оnределен

За да иэмати дълговете на страната към евроnейските

момент е сред на й·доверсн ите му хора, неговадяска ръt(а.

ro отстранява

кредитори, той е nри нуден да реорrаниэ и ра nостъменията от данъци в Турция, и эра3ходе.а й ки по тоз и н а чин е.сички nриходи в ха 1ната.

Абдуn Хамид 11 на два nъти въвежда и вnоСJiедсте ие отменя конституцион но уnравление

е и мnеркята. Сеапен е от епаст

npe> 1909 r.

Деiiвмд Лойд Джордж

Водачът на nроnетареката ревоп~оцИJI в Русио.

(1863-1945)

Спед Първата ситоет война Ленин ежазва военна и финансова nомощ на временното

Миннстър-nред«д.отеп на Вепикобрмтания

nраеите/КТ1Ю на~ еъа войната МtеЖДУ

по времето ка ПЪреата светоека еой~

Турци.о и~""· Кемап уважава.ll<!+<ин за това, че е осеободиn народ.о на Русио, но не смят.\ АО му nозеоnи АО nревърне Турц""

и СJ1ед това. Toii rюдкрем rръцкото

нахлуване в Турц"" 1 оnит АО окаже натмек кад отоманското уnра:влеwие

АО n риеме дО<оеора от Сееър. След поражението ка rрьцката арми я

nравитепството, което той ръководи. не усnява да се сn рае и със ситуацията

в страната и rуби мастта n реэ

1922 r.

в оwмунистическа държава.

Генерал в Отоманската имп~рия и Турската реnубли ка. Карабеки р се сражава >аед но с Кемал във вой ната э.а незав иси мост на Турция

и извоюва rюбедата над Армения. Карабекир обач е не е съrnасен с жел а н ието на Кемал неэабавно да nремахне хали фата и осное.а&д

оnозиционна nа ртия. Кемал го обвинява >а бунта на к.,рдите и

ro nринуждава да

се опегnи от nоn итмката nод :~амаха от екзе.суция

... Личностите

.

в сивите карета са nредставени в тази rnaвa.

Японският бизнесмен, който се влюбва в Турция Ямада Торажиро В nродължение на

(1866-1957)

20 години

Ямада Торажиро е единственият nостоянно живеещ в Истанбул яnонски търговец. Макар основната му цел да

е установяване на търговски взаимоотношения между Яnония и Отоманската имnерия, той изnълнява също функциите на неофициален консул,

оказвайки nомощ на видните яnонски nосетители в Истанбул. През 1890 г., когатоЯмадае на тръгва

24 години, се случва трагедия с турски кораб, която завинаги nроменя живота му. Турската фрегата "Ертюгрул"

no обратен nът към Турция след nосещение на добра воля в Яnония, когато е връхлетяна от тайфун и потъва. От 600 човека на борда

оцеляват едва

69 души. Оказана им е nомощ от жителите на малко рибарско село в Яnония, nреди да им бъде осигурено връщане в Турция от

яnонското nравителство.

Със съдействието на японската преса и други кръгове, за оцелелите и роднините на загиналите е събрана голяма сума. Ямада се нагърбва със задачата като доброволец да отнесе събраните средства до Турция и nрез

1892 г. предприема nътуване. Няколко дни след

си в

Турция той се среща със султанАбул Хамид 11, който му предлага да остане в Истанбул, за да nреподава яnонски език на турските nриема и заnочва да nреnодава във военната академия, където негов ученик е и Мустафа Кемал. По-късно, след войната за независимост на Турция, Ямада се завръща в страната, за да се срещне с новия nрезидент. Кемал nосреща сърдечно бившия си учител

-

нещо, което изненадва

Ямада, който не си сnомня да го е срещал nреди. По време на дългогодишния си nрестой в Турция Ямада се влюбва в страната и дори приема исляма и името Абдул Халил. През

1914 г.

обаче заnочва Първата световна война и той е nринуден да се завърне в родината си. Имайки вече установени търговски връзки с Турция, той се възползва от разцвета на търговията и става съосновател на Яnонско-турската търговска асоциация. Макар че стремежът му за засилване на икономическите връзки с Турция е nрекъснат от началото на Втората световна война, преди смъртта си през

1957 г. той наnисва книга, оза­

главена "Торуко Гакан" (Илюстрирани сцени от Турция), като част от превърналото се в кауза на живота му дело за установяване на nриятелски

взаимоотношения между двете държави. Част от личните вещи наЯмада са изложени във Военноморския музей в Истанбул.


Съвременници Първият лорд на Адмиралтейството, който е победен от Мустафа Кемал при Дарданелите Уинстън Чърчил

(1874-1965)

Уинстън Чърчил е nолитикът и министър-nредседателят, който допринася до голяма стеnен за nобедата на Великобритания nрез Втората световна война. Роден на ЗО ноември

1874 г., Чърчил посещава Кралския военен колеж, преди да започне военната си кариера. Той участва в оnерациите по северо­

източните граници на Индия и в Судан. Пленен е по време на войната с бурите и поnада във военоnленнически лагер, откъдето успява да избяга. През

1900 г. Чърчил става член на nарламента от Консервативната nартия, но не е доволен от нейната политика и през 1904 г. се присъединява

към либералите. Когато през 1905 г. партията печели изборите, той става nомощник-секретар на министерството по колониалните въпроси. През

1908 г. е министър на търговията, а през 191 Ог.- вътрешен министър. На следващата

година е назначен за Първи лорд на Адмиралтейството. Той

е на този пост в началото на Първата световна война и е автор на nлана за оnерацията при Дарда нелите. Сраженията срещу силите на Отаманската империя nри nолуостров Галиnоли завършват с nоражение за съюзническите сили, благодарение на брилянтната военна тактика на Мустафа Кемал. Обвиняван за загубата, Чърчил се оттегля от nоста си и nостъnва в армията, където служи на Западния фронт. През

мунициите. В nериода от

1917 г. той се завръща на

nолитическата сцена, този път като министър на

1919 до 1921 г. той е министър на войната и авиацията, а от 1924 до 1929 г. е министър на

финансите. Политическите му позиции в следващото десетилетие го nравят доста неnопулярен като държавник и затова никой не се вслушва в предупрежденията му за опасността, идваща от нацистка Германия. Когато в крайна сметка

войната избухва през 19З9 г., той отново е назначен за Първи лорд на Адмиралтейството и след оттеглянето на министър-председателя Невил Чембърлейн през май

1940 г., Чърчил

заема неговия nост. Отказът му да се предаде

на нацистка Германия вдъхновява цялата страна за борба. Чърчил работи неуморно по време на войната, като изгражда силни връзки с американския nрезидент Рузвелт и nоддържа и връзките със Съветския съюз.

Чърчил губи властта nрез 1945 г. в следвоенните избори, но остава лидер на оnозицията. През 1951 г., след като печели изборите, отново поема nоста министър-председател до оттеглянето си през 1955 г. Той остава член на nарламента nочти до края на живота си nрез

1965 г.

Освен nостиженията си като политик, Чърчил оставя в наследство редица nубликации, за които nрез 195З г. nолучава Нобеловата награда за литература.

Лидерът на Младотурската революция и най-голям съперник на Мустафа Кемал Енвер паша

(1881 -1922)

Исмаил Енвер, известен в nолитиката като Енвер бей, а по-късно и като Енвер nаша, е турски военен офицер, водач на Младотурската революция и основен лидер на Отоманската империя в двете балкански войни и в Първата световна война. Енвер е роден в заможно семейство в Истанбул същата година като Мустафа Кемал и също като него nолучава военно

образование. Вземайки няколко години наведнЪж, той се дипломира nрез 190З г. През 1906 г. Енвер е nроизведен в чин майор и е изnратен да служи в Трета армия, която е разnоложена в Солун. Там става член на Комитета "Обединение и

прогрес~ а когато избухва Младотурската революция, е един от военните й лидери. По-късно е изnратен в Берлин като военен аташе. Той се възхищава от германската военна култура и работи за задълбочаване на връзките между Германия и Отоманската империя.

По време на балканските войни Енвер постига няколко nобеди и добива поnулярност. През януари 1913 г. участва в nреврата, организиран от младотурците, и става военен министър и един от "Тримата nаши'; които фактически уnравляват страната с военна диктатура.

При избухването на Първата световна война е създаден съюз между Германия и Турция, като се очаква бърза nобеда, от която имnерията да извлече nолза. Енвер се оказва неефективен като военен министър и след nораженията на бойното nоле султанът го освобождава от поста. Два дни след като Отоманската империя се предава на Съюзниците, Енвер избягва в изгнание. Той е осъден задочно на смърт от организирания след войната военен съд. Енвер първо заминава за Германия, а след това отива в Русия. Той се оnитва да nоддържа националистическото движение в Турция, но

Мустафа Кемал категорично отхвърля nредишния си съперник. Поради това Енвер променя nлановете си и заминава за Руски Туркестан. Там става главен командир на местните мюсюлмани, които се вдигат на оръжие срещу промосковския болшевишки режим. Той превръща бунтовни­

ческите сили в малка, но добре тренирана армия. На 4 август 1922 г. руските части организират изненадващо нападение над щаба на бунтовни­ ците, nри което Енвер е убит. През 1996 г. тленните му останки са nренесени в Турция и той е nогребан отново в Истанбул.


1

Мустафа Кемал Ататюрк Американският философ, който допринася за образователната реформа на Мустафа Кемал Джон Дюи

(1859-1952)

Мустафа Кемал, който се опитва да прокара реформи в образователната система на Турция, се обръща към америка­ неца Джон Дюи с молба да посети Турция и да даде препоръки как да се извърши модернизацията.

Шестдесетгодишният по това време Дюи е известен американски педагог и философ и уважаван общественик. Той е роден през

1859 г. в град Бърлингтън (Върмонт) и е един от тримата синове в семейство, принадлежащо към средната

класа. След като завършва университета във Върмонт, в продължение на две години той преподава в една гимназия, а

по-късно продължава обучението си в университета "Джон Хопкинс~ където през

1884 г. защитава докторат по философия.

Четири години преподава в университета в Мичиган, след което за кратко се премества в университета в Минесота, а по­ късно отново се връща в Мичиганския университет като професор по философия. През

1894 г. отива в новосъздадения

Чикагски

университет и помага при създаването на департаментите по философия и педагогика.

През втората половина на 90-те години на

XIX в. Дюи става последовател на философско тече��ие, известно като прагматизъм. В образованието

влиянието му води до премахване на авторитарните методи и поставяне на ударение върху обучението чрез опит и практика. Активно се включва и в работата на движения, настояващи за повече социални придобивки и за даване на право на жените да гласуват. През

1904 г. на Дюи е предложено професорско място в Колумбийския университет, където той остава до пенсионирането си през 1930 г. 1952 г. През 1924 г. Дюи пристига на кратко, но много важно посещение в Турция. Неграмотността сред турското население през 20-те години е висо­

Проповядва и защитава новите образователни методи по цял свят до самата си смърт през

ка и ако новосъздадената република иска да оцелее, й е необходима модерна образователна програма. Между многобройните реформи, пред­ ложени от него, е и препоръката му да се въведе в употреба латиницата. След завръщането си в Съединените щати Дюи публикува своя доклад и препоръки за образованието в Турция, в който отбелязва, че на образованието трябва да се гледа като на инвестиция от първостепенна важност

за бъдещите поколения, които ще реализират възлаганите им надежди. Влиянието му върху развитието на образователната система в Турция има дълг~траен ефект и допринася за революционните промени, настъпващи в страната.

Министър-председателят на Гърция, който променя хода на гръцко-турските отношения

Елефтериос Вениэелос

(1864-1936)

Елефтериос Венизелос е изтъкнат държавник на съвременна Гърция. Той е роден през

1864 г. на остров Крит, който по това време е под властта

на Отоманската империя. Още в детските му години цялото семейство е принудено да избяга в Гърция заради участието на баща му в Критското въстание през 1886 г. След като завършва факултета по правни науки в Атина, той работи като адвокат на остров Крит и скоро влиза в политиката. През

1896 r. Венизелос играе важна роля в Критското въстание срещу турското управление, а през 1905 г. става първият независим министър-предсе­ 191 О r. се премества в Гърция, където е избран за министър-председател и има заслуга за победата на Гърция в Балканските войни.

дател на острова. През

При започването на Първата световна война той подкрепя Съюзниците, но кралят е на страната на Централните сили. Този спор води до оставката на Венизелос, но през март 1915 г. той печели изборите и отново става министър-председател. След включването във войната обаче, въпреки обещанието му да запази неутралитет, той е освободен от краля и отново се връща на остров Крит. Тук сформира временно революционно правителство и с помощта на Съюзниците през юни До края на Първата световна война, през ноември

1917 г. сваля краля. 1918 г., Венизелос е водач на гръцките военни операции. През 1919 г. избух­

ва Гръцко-турската война, с която гърците се опитват да осъществят своята "мегали идея" за създаване на държава, включваща гръцкото население и от двете страни на Егейско море. Подкрепяна от британците, гръцката армия навлиза в Анадола и преми­ нава отвъд границите, обещани йот Съюзниците. На изборите през 1920 г. Венизелос е победен и временно се оттегля от политиката, но независимо от това Гръцко-турската война продължава. След нейния край обаче той се завръща и участва в подписването на Лозанския договор с Турция на

24 юли 1923 г., уреж­

дащ въпросите, свързани с обмен на население, и определящ границите между двете страни.

Венизелос е избиран за министър-председател няколко пъти през 20-те и ЗО-те години и един от големите му успехи е подписването на договора за приятелство между Гърция и Турция през

1930 г.

През

1932 г.

листко настроено nравителство. Това го кара да организира опит за военен преврат през март Венизелос е принуден да избяга във Франция, където през

1936 г. умира.

на власт се връща пророя­

1935 г. След неуспеха му


-

Изключително влияние

Влиянието на турския модел върху съседните ислямски страни Турската война за независимост и последвалите реформи на Мустафа Кемал Ататюрк завършват със създаването на модерна и независима ислямска държава в един район, изпълнен с междуособици и вълнения. Примерът на Турция окуражава и обнадеждава народите, които също се стремят към свобода и независимост. Тя служи и за пример на държава със светско управление и относителна стабилност. Р азпростра нението на Кемал истката идеология

Тf ЕМАЛИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ изгражда базата

Ре за Пахлави е роден в село Алащ, окръг Савадкух,

~а реформите, довели до създаването на

провинция Мазандаран, през

Република Турция. В основата й са философиите

възраст той се присъединява към Персийската

1878 г.

На 16-годишна

на Позитивизма, Рационализма и Просвещението,

казашка бригада, където с годините достига чин

които

бригаден генерал. Такъв чин достига и в Иранската

-

намират израз в

шест основни принципа

т.нар. "шест стрели" на Кемализма: популизъм,

републиканство,

национализъм,

секуларизъм,

етатизъм и реформаторство. Тези принципи са в основата на създаването

на

армия.

През

1921 г. британците организират преврат, за да

предотвратят проникването на болшевиките в Иран, и човекът, когото избират да осъществи преврата, е

съвременна, демо­

Реза Пахлави, известен по това време като Реза хан.

кратична и светска национална държава, водена

Той извършва преврата с помощта на Сейед Зиедин

от развитието на образованието и науката. Макар

Табатабаи, който по-късно става министър-председа­

формулирани и прилагани по времето на Ататюрк,

тел. Реза поема ръководството на армията и се само­

тези принципи се обобщават в идеология едва

назначава за министър на войната.

след смърпа му и се превръщат в концептуална

рамка, по която биха могли да се ръководят и следващите правителства.

Първият, който подкрепя тези при н ципи, е И смет Ин юню

-

генералът, който командва армия­

та в победната битка при Инюню, откъдето полу­ чава и името си. По- късно той на няколко пъти е

избиран за министър-председател на Турция и се смята за най-подходящ кандидат за президент на

републиката след Ататюрк. През

1950 г. той организира първите свободни

избори в историята на Турция и макар че ги загубва, успява да наложи многопартийна сис­ тема

в страната. Управлението на една млада

република не е лесно и от основаването си Турция преживява поредица от положителни и отрица­

телни обрати, в това число два военни преврата

-

единият през

1960

г., а вторият през

1980

г.

Независимо от това страната успява да остане вярна на идеалите на Кемализма и да се придържа към принципите на демокрацията след всяка от

тези резки политически промени . Нейният при­ мер вдъхновява опитите за модернизация и

на

други ислямски страни.

Иран обаче все още се управлява от династията Каджар. Тя е на власт от

1781

г., а Персия е потър­

певша от руската и британската имперски поли­ тики. Това международно съперничество се отра­ зява на управлението на страната, превръщайки го

постепенно в слабо и корумпирано. На ври

26 октом­ 1923 г. Реза поема управлението на Иран, сваля

династията Каджар и се обявява за министър-пред­ седател. Макар че среща съпротива от страна на

духовенството и местните феодали, на

15 декември 1925 г. той полага имперска клетва и става първият шах от династията Пахлави.

По време на своето 16-годишно управление Реза Шах Пахлави предприема серия от реформи в опит да модернизира страната,

което до

голяма сте­

пен се дължи на познанството му с Мустафа Кемал

Ататюрк, от когото Пахлави се вдъхновява. Шахът строи модерни пътища и прокарва железопътна

линия през Иран. Въведена е модерна парична сис­ тема и се правят опити за модернизиране на обра­

зованието. Той забранява носенето на традицион­ ната иранска чадра (покриващото фигурата наме­

тало) и поощрява жените да носят европейско облекло, а на тези, които отказват, насила им свалят фереджетата. Пахлави се бори за независимоспа

Иран с кият Реза Ш а х Пахла ви

на Персия (или Иран, както той настоява да се пре­ именува страната) от чужда окупация.

Мустафа Кемал

За разлика от Ататюрк обаче, Пахлави запазва

Ататюрк, който също мечтае да превърне родината

монархи ческия режим и неговата външна политика

си в независима светска държава, е Реза Шах Пахлави

не е миролюбива. За да ограничи влиянието на бри­

(1 878-1944), който е шах ~;~а \'1ран ·от 15 декември 1925 г.доа~?дикацията си на 1бсептември 1941 г.

танците и руснаците, той се опитва да настрои двете

Един

EiJ.

от последователите

на

страни една срещу друга и поощрява германските


- - - - - = = = = = =-

Мустафа Кемал Ататюрк

11

МНОГО ХОРА ЩЕ НАУЧАТ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПОВЕЛИТЕ НА ИСТИНАТА И УРОЦИТЕ НА НАУКАТА. СУЕВЕРИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОГОНЯТ. НЕКА ПОЧИТАТ ТОВА, КОЕТО ИСКАТ, ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЛЕДВА СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ, СТИГА ТОВА ДА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗДРАВИЯ РАЗУМ ИЛИ

ДА НЕ Е НАСОЧЕНО СРЕЩУ СВОБОДАТА НА ДРУГАРИТЕ МУ:' МУСТАФА КЕМАЛ АТАТЮРК

Реза Шэх Пэхлэви, който основэвэ динэстмятэ

Пахлави и уnравпявэ Иран в nродължение нэ години, вдъхновен от идеите нэ КеМд11.

16


търговски операции в Иран. Когато започва Втората

антибрита нска демонстрация. През

световна война, британците се съюзяват с руснаците

завършва Кралската военна академия и се включва

1938 г. Насър

и, страхувайк�� се, че Иран ще се присъедини към

в редиците на египетската армия, където продъл­

нацистите, принуждават Реза Шах Пахлави да абди­

жава своята дейност срещу британската власт. Той

кира в полза на сина си.

участва в Арабско-израелската война от

1948

г. и

П ринц Мохамед Реза Пахлави става шах на Иран

започва да сформира група от млади офицери, еги­

и п родължава линията на управление на своя ба ща

петски националисти, които подкрепят промяната

до свалянето си от власт след Ислямската рево­

на политическата система. Членовете на тази група,

люция през

която се нарича "Свободни офицери~ са крайно

1979

г., водена от аятолах Хомейни.

Усилията на Иран да се превърне в модерна свет­

недоволни от корупцията,

ска дъ ржава са изправени пред изпитание.

нието на крал Фарук 1 и от британската окупация. На

1970

-

от

1952

г. На сър и Свободните офи­

над всички правителствени сгради, радиостанции,

Гамал Абдел Насър

зиде нт на Египет

юли

цери започват революция, като завземат контрола

Президентът на Египет ­ Гамал Абдел Насър

23

съпътстваща управле­

полицейски участъци и армейски щабове в Кайро.

(1918-1970) е вторият пре­ 1954 г. до смъртта му през

г. Заедно с Мухамад Наджиб той застава

Заговорн иците

издигат

за

президент

генерал

Мухамад Наджиб, герой от Арабско-израелската

война от

1948 г. На крал Фарук

1 е позволено да

г.,

напусне страната, а от останалите в страната бри­

която сваля от власт крал Фарук 1 и слага началото

тански войски е поискано да се и зтеглят. Макар

на нов период на индустриализация на Египет.

първоначално групата на Свободн ите офицери да

начело на Египетската революция през

1952

Насър е роден в Бени Мор, малко селище в Горен

не е заинтересована от управлението на страната,

Еги пет. Като студент той е ранен в главата при

те постепенно се включват в политическия живот.

... Президентът на

Егиnет,

АнуарСадат (в средата), наблюдава парада по случай годишнината от

победата на б октомври в Кайро през

1981

г. Няколко часа по-късно

той е убит при атентат. До него е вицеnрезидентът Мубарак, който заема президентския nост след смъртта му.

• Гамал Абдел Насър, вторият nрезидент на Егиnет, изнася реч в Дамаск. Неговото nетнадесетгодишно

управление бележи нов nериод на индустриализация на Егиnет.

• На 28 аnрил 1996 г. терористичната организация Гамаа·аn·Исnамийя ( Ислямска груnа) извършва атака

на хотел 'Евроnа" в Кайро, убивайки 17 гръцки туристи и един егиnтянин. Смята се, че груnировката е отговорна за убийството на егиnетския президент АнуарСадат наб октомври 1981 г.


Мустафа Кемаn Ататюрк

Така nрез октомври 1954 г. Насър n оема властта от

модерниза цията

Наджиб и фактически заnочва да уnравлява Егиnет.

като въвежда многоnартийната

Уnравлението на Насър, nродължило 15 години,

на

страната,

система и я отваря за

частни

nоставя началото на ускорено индустриално раз­

инвеститори. Той е убит nри

витие на страната, съnътствано със засилване на

атентат на

арабския национализъм. Той nолучава nризнание за национал и зирането н а Суецкия канал, аграрните си реформи и социалистическия тиn на уnравле­ ние, чрез което голямата част от еги n етското насе­

ление излиза от състоянието на крайна бедност.

6

октомври

1981

г.

заради nоддръжката му за сво­

бодния nазар и nроизраелската му nолитика. Макар че уnра­

влението

на

Егиnет заnазва

Насър nредизвиква уважение и с въодушевената

светския си характер, то nро­

си nоддръжка на арабския национализъм и мест­

дължава да бъде заnлашвано

ните социални nрограми, включващи и модерни­

от фундаме нталистки мюсюл­

за ция на образователната система в Егиnет, което

мански си ли.

nрави образованието достъnно и за nо-бедните жители на страната. Последовател на Мустафа Кемал, Насър е и голям nоддръжник на изкуствата,

~ Поддръжници на Партията на

Тур ция - стабилна светска държава Турция е уникален

като театър, кино, музика и литература.

След за губата на Егиnет в шестдневната война с Израел nрез

висимо

от

1967 г.

Насър nодава оставка, неза­

обществената

ска държава, светско

nример за

мюсюлман­

сnраведливостта и развитието

(една от nолитическите nартии

в Турция) развяват флаговете на Турция и на Евроnейския съюз.

която усnешно се уnравлява от

правителство

и

има

модерно

и

ста­

nодкрепа.

Смъртта

билно у n равлени е. Споменът за Мустафа Кемал

... Изглед от босфора -

сеnтември

1970

г. е

Ататюрк остава с ил ен в съзнанието на хората,

nроливът, който е граница

шок за целия арабски свят и милиони егиnтя н и

а

азиатската част на Турция, nри

съnровождат траурната nроцесия по улиците на

nолучават nодкреnа

му от сърдечен удар на

28

идеите

и

nринциnите в

му

продължават

стремежа

на

да

страната

Кайро. Негов наследник на nоста става Ануар

за nо-нататъшно развитие и хармонизиране с

Садат. Третият nрезидент на Егиnет nродължава

Евроnейския съюз.

между евроnейската и Истанбул. Градът е културен и финансов център на страната и единственият мегаnолис в света . разnоложен на два континента .55 Мустафа Кемал Ататюрк