Issuu on Google+


,..

Седмично издание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИН И ХЕЛАС ООД

(De AGOSTINI HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция ИЗДАТЕЛ: Петрос Капнистас ИКОНОМ ИЧ ЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО:

Вирджиния Кутру бас А ДРЕС: Вулягме нис

44-46, 166

7З Атина

(Vouliagmen is 44-46, 166 73 Athens) МЕНИД ЖЪР МАРКЕТИ НГ: Михалис Куцукос МЕНИДЖЪ РНА ИЗДА НИЕТО: Насита Кортеса ПРО ИЗВОДСТВЕН КОО РДИНАТОР:

Христофор Колумб

Брой

36

Кароли на Пулиду МЕНИД ЖЪР ДИСТР ИБУЦИЯ: Еви Боза МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОП ЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Ди митрие Пас калидис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОП ЕРАЦИИ : А нтон ис Люмис СПЕЦ ИАЛНА АДАffiАЦИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИК:

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

Г ИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова

Пионерът, който начертава пътя към нов континент

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ:

Синът на тъкача

HAIDEMENOS S.A.

ДИР Е КТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИ С КОТОПУЛОС

Начело на служба по морска картография

ВНОСИТЕЛ: Атика Медия Бъл гария ООД

Планираното пътешествие става реалност

~ ~

Пътешествията до"Индия"

2008 De AGOSTINI Hellas 2003 К.К. De AGOSТINI JAPAN

ISSN: 179 1-4256

Откритие или инвазия? Залезът на героя

Снимки:

Последното пътешествие

Цена на броевете:

Uniphoto Press, De Agostini Picture Library

Цена на nървия брой:

1,50 лв.

Цена на втория брой и на всички следващи броеве:

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

3,50 лв.

Всички текстове са защитени с авторски права. Забранено е възпроизвеждането , сканирането, предаването или използва­

Съдбоносната грешка и истината 3а търсенето

нето на материалите с търговска цел под каквато и да е форма

без писменото съгласие на редактора.

на нов морски път към Индия

СЪВРЕМЕННИЦИ

24 В следващите броеве

И3следователите и авантюристите, които допринасят 3а

ще разберете кога можете да очаквате останалите nапки

картографирането на 3емното кълбо

за съхранение на nоредицата

"100 личности':

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

Цена на папката:

28

5,90 лв._

Новият свят- грандио3ната драма, стояща 3ад едно откритие За вашето nо-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и уведомявайте nродавача за намерението си да закуnите евентуално и следващите броеве. За всякак.ва информация, сnравки, замяна на екземnляри или поръчки на nредишни броеве, nотърсете ни на телефон

(02 489 95 53) или ни изnратете e-mail на адрес info@deagostini.bg. Обслужване на клиенти: nонеделник- nетък, 10:00- 15:00 ч.

3а да поnучите стари броеве по пощата, пьрво се обадете на теnефон (02) 489 9S 53, спед което преведете необходимата сума по сметка:

За да получите по-добро обслужване, поръчвайте всеки брой

на поредицата от един и същ търговски пункт и информирайте продавача за намерението си да купувате следващите броеве.

Издателят си запазва правото да променя реда на издаване

на поредицата, както и правото на избор на имената, които ще се представят.

АпфаБанк

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF Кеар Дайрект ЕООД При поnучаване на стари броеве по куриер эапnащането става в момента на получаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


-

-

- --

~

-------

Въведение

Христофор Колумб Какъв живот води той?

п

UJ

s

РЕЗ

xv

в. ЕВРОПА се намира в разцвета на Новото

време- Ренесанса и Протестантската реформа. Това е

епохата на Великите географски открития. Получаването на финансиране от кралете на държавите Испания и Португалия,

намиращи

се

на

Иберийския

полуостров,

и

морските

пътешествия в търсене на нови богатства, се превръщат в един вид служба на родината. Единственият път за достигане

I

на Азия по онова време е източният.

UJ

път към легендарните земи Сипангу (днешната територия на

с:[

Но един човек на име Христофор Колумб търси морски

Япония) на запад. Морякът, родом от Генуа, заминава за Испания,

за да я използва като "изходна база за своите действия': През

1492

г. достига нов континент. Това велико и същевременно

UJ

неподозирано откритие оказва обаче напълно различно влияние

со

извършва четири на брой значими експедиции, но въпреки

~ со

върху местното население на новооткритите земи. Колумб

всичко се оказва зад решетките, изгубва своя адмиралски чин и умира напълно забравен.


- - - -

Христофор Коnумб

~l]l~l:l:rЗЗО г. пр.Хр .

~

Аристотел заявява, че Земята е със_:~-_ ....

1100

~

Появата на първите кораби.

1299

~

Марко Поло написва

"11 Milione" (Милионът) .

1402

~

Поданиците на Анри

111

1445

~

Португалският изследовател Антонио Фернандеш открива островите Зелени нос (днес Кабо Верде).

1451

~

Xpv•L•u'l'ul-' Колумб се ражда в Генуа между 26 август и З1 октомври .

1456

~

Португалски моряци първи прекосяват Екватора.

1474

~

Паоло дал Поцо Тосканели завършва своята карта на света.

1476

Размир и ци на островите Зелени нос. Оmе ч атва се ,,Гео г рафия " на Птоломей .

1481

1 1 1

1482

~

Диого Као изследва Ко нго .

1485

~

Колумб дава своето п редложени е н а краля и ~лицата на Португалия.

1486

~

Аудиенцията при крал ица Изабела.

1488

~

Пuр~уrалецът Бартоломеу Ди а ш откри ва нос Добра надежда .

1492

~

Колумб се отправя на своята първа експедиция .

1494

~

Договорът от Тордесиляс.

1495

~

Първи бунт в колонизираните територии .

1498

~

Ваш ку да Гама стъпва в Индия.

1500

~

Братята на Колумб са apt:L у~:~сmи.

1501

~

Колумб публикува своето произведение " Книга с пророчества'~

1502

~

Колумб се отправя на своята четвърта експедиция.

1504

~

Умира кралица Изабела.

1506

~

Колумб умира на

1507

~

Германският "а'"'' v• ...,аф Мартин Валдземюлер дава името Америка на мu~:~uu, .. ...,ития континент.

1522

~

Магелан прави първото околосветско пътешествие.

1620

~

Колонизаторите от кораба "Мейфлауър" стъпват на континента Северна Америка.

178З

~

Създават се Съединените американски щати.

1477

Жуау

11

на форма.

Кастилски откриват Канарските острови .

стъ п ва н а тро н а на Португалия .

20 май във Валядолид.


- - - -- - - - - - - - -- - - - -

Живот и дейност

Пионерът, който начертава пътя към нов континент Момче, родено в семейството на генуезки тъкач, жадува да прекоси океана. На 15-годишна възраст то вече работи на борда на кораб и оцелява при корабокрушение, преди да достигне двадесет и петата си година. По-късно ще напусне родината си, за да се превърне в най-славната

личност от епохата на Великите географски открития, предприемайки пътешествия от името на короните на Испания и Португалия. Името на този

човек е Христофор Колумб, който упорито преследва мечтата си да открие

.... Гравюра върху дърво от XVI в., изобразяваща Колумб. Първата му автобиография

морски път към Индия, плавайки на запад. Как обаче завършва всичко след

е написана от неговия син

откриването на новия континент?

Генуа през

Фернандо и е публикувана в

1571

г.

Синът на тъкача Копнежите по морето

Х

РИСТОФОР КОЛУМБ е син на тъкача Доменико

ството в доста затруднено положение. Се мейството

Коломбо и Сузана, която също произхожда

на Колумб наброява няколко деца, включ ително

26

Бианчинета, който по-късно ще търгува със сирена ,

г. (според някои източ­

и Бартоломео, който ще се присъедини към своя

от семейство на тъкачи. Роден е в Генуа между август и ници

31 октомври 1451 1456 г.).

брат в славните му пътешествия.

Баща му е търговец, който работи с наемни

Колумб рано изоставя учението, за да може да

работници, и е член на занаятчийската гилдия на

помага в семейния бизнес, но копнее да работи

тъкачите. Всъщност е един от лидерите в гилдията,

на

радващ се на популярност сред останалите тъкачи

време Генуа е процъфтяващ търговски център на

в организацията . Предишните му опити за търговия

Средиземноморието. Морските търговци , които

със сирена и вино са извън обсега на официалните

натрупват огромни печалби от дейността си, заку­

му занимания и се провалят, като поставят семей-

пуват цели кораби и всички заедно създават истин- .

кораб и да

кръстосва

моретата .

По онова

Цветна гравюра,

изобразяваща пристанището на Генуа в неговия разцвет през

XVI

в. В онези времена

Генуа е истинска търговска столица, която си съперничи

с Венеция.


Христофор Коnумб ска флота , известна като флота та на генуезките тър­ говци . В р езултат от това моря ц и те са доста търсени. Ген уа

предлага

неве ро ятн и

възможности

КОРЕНИТЕ НА КОЛУМБ

за

всек и, който пожелае да стане мореплавател. За

все ки генуезец е о б и ча й но да си докарва доходи,

р аботейки к а то м оряк или рибар, а всеки младеж в

Според

историческите

източници

Колум б е моряк, роден в Генуа, но същест­

евреин, заради използването на иври т в някои от писмата му.

Освен това формата на подписа на

вуват и сведения, според които е с еврей­

ски произход. Испанският учен Гарсия де

Колумб

има

града п оз нава на пръсти морето. Колумб израства

ла Риега пръв излага теорията за еврейския

долният

ред

в о б к ръжението на кораби и чуждоземни моряци,

произход на Колумб . Той проучва няколко

Христофорус, но знаците и символите,

документа, датиращи от

разположени над него, остават неразтъл ­

кои то идват в пристанището, товарят и разтовар­

ват, а после отпътуват към далечни земи . За пръв п ът излиза в открито море едва

1О-годишен,

при­

XIV

в., и открива,

триъгълна може

да

се

форма .

Н ай ­

разчете

като

че в еврейско семейство, чиято глава е

кувани и до днес. Съществува мнение,

Доминго Колан от Галиция (Испания), се

според което има някаква връзка с ми с ­

раждат двама сина : Христофор и Бартоло­

тичните практики на еврейската Кабал а

дружавайки своя баща в едно продължително пла­

мео. Изглежда че семейството изчезва от

и този факт за пореден път насочва къ м

ване в крайбрежни води на борда на кораб, прена­

испанските архиви през

възможни еврейски корени на Колумб .

1444 г. и Де лаРиега

изказва предположение, че това се дължи

сящ товар с вълна.

на определени неприятности, възникващи

заради еврейското вероизповедание. Той

Съдбоносното корабокрушение

заключава, че семейството се премества в

Колумб получава разрешително за мореплава­ тел на 15-годишна възраст. На

21 вече е на служба

при Рене д'Анжу, който участва в мисия, завърш­

Генуа, покрива еврейските си корени и при­ ема фамилията Коломбо (италианското про­ изношение на Колумб). Салвадор де Мадариага, автор на био­

ваща с пленяване на испански кораб . Рене е внук

графията на Колумб, излиза с хипотезата,

на Луи 11 и е по-известен с прозвището си Добрия

че Х ристофор е испански евреин, осно­

крал Рене . Стъпва на трона на Неапол през

вавайки се на факта , че говори испански,

...

ко га то се п р е м ества в Испания . Биогра­

в тр иъ гълн а фо р ма. Какво точно означава, н е с е

фът Сара Ли е бо в ич също смята, че той е

знае и до дн ес.

На

25-годишна

възр а ст

Кол ум б

1435 г.

раб оти

к ат о

търговс к и пътни к за фл от илиите на з аможни те

Х ар а ктерният н а чин на подписване на Кол умб

и могъщ и тър го в ски фамилии Ди Негро и Спинола. Тез и две се м е й ст ва усп я ват

да се сдобият с разрешение от властите , позволяващо им да плячкосват и превзе­

мат кораби на чужди държави

- занима­

ние, което в действителност не се раз­

личава особено много от пиратството. Действията им са насочени към кора­

бите, плаващи под английски или пор­ тугалски флаг. Генуезките кораби, нами­ ращи се под флага на Бургундия, са ата­ кувани от френската флота в Гибралтар,

тъй като по онова време Франция е враг .о. Портрет на крал Рене д ' Анжу

на Бургундия. Последва яростно стълк­ новение с топовни изстрели

огън ,

което

продължава

от музея "Лувър': Смята се,

и картечен

цяло

денонощие,

и

в

... Тази картина от XV в. изобразява италиански тъкачи. Бащата на Колумб е тъкач от Генуа.

крайна с м ет к а с настъпването на нощта трите

че Колумб е на служба пр и него от 21 -годишна възра ст в продължение на около че ти р и години.

генуезки кораба са потопени. Французите не са в по-добра позиция , тъй като губят четири от сво­ ите кораби . Колу м б се намира на борда на един

Нос Сан Виченте . Оцеляването в корабокрушения

от потопените кораб и, р а нен и изхвърлен през

на скалите на Сан Виченте на пълно променя

борда. Успява да се х ване за едно гребло и плува отчаяно с последни сили , докато стигне до брега

на Лагос (Португалия ) , намиращ се на шест мили разстояние . Там го спасяват неколцина от мест­

ните рибари. Колумб има късмет, че лагоските рибари се намират

в

приятелски

отношения

с

генуезците.

Когато научават, че братът на Колумб, Бартоломео, живее в Лисабон, го отвеждат в лисабонски квар­ тал, населен предимно с имигранти от Генуа. Тази

среща преобръща целия му живот.

съдбата на Христофор Колумб .

i


- - - -- - - - -- - - - -- - -

-

Живот и дейност

Начело на служба по морска картография Първият досег с теорията за западен морски път

излага теория, че Индия може да се достигне по­

БАРТОЛОМЕО, БРАТЪТ НА КОЛУМБ, принадлежи

бързо, ако се пътува на запад, вместо да се следва

к ъм организация, състояща се от генуезци , живе­

традиционния източен морски път. Неговата тео­

е щи в Лисабон, и работи в служба по морска кар­

рия се основава на предишни твърдения, издигнати

тография. Той въвежда своя брат Христофор в тай­

от Аристотел и други учени, и поражда интереса на

ните на морската картография. Колумб няма почти

Колумб. Сипангу

никакво образование, въпреки това обаче придо­

спомената в дневниците на Марко Поло, също е

- територия, която Колумб намира

бива доста умения и сръчно рисува морски карти

отбелязана върху картата на Тосканели. Западен път

по време на дългите години, прекарани в морето.

към Индия означава път на запад от Сипан гу. Колумб

Той и неговият брат в крайна сметка започват да

започва да усъвършенства уменията си на морепла­

вател, предприемайки серия от различни морски

държат служба по морска картография. Много

мореплаватели

Средиземноморието

имат

и

търговци

амбиции

да

от

стигнат

до Португалия. По нареждане на принц Енрике

експедиции в Северния Атлантически океан и дос­

....

тига чак до южната част на Екватора .

направен през

Колумб сключва брак с Филипа Мон и с Перестрело,

създава

когато е на 28-годишна възраст. Филипа е дъщеря

информационен център по мореплаване, който

на губернатора на островите Мадейра и внучка на

помага

принц Енрике Мореплавателя. Двамата очевидно

Мореплавателя

и

в

нос

изключително

търговци,

Сан

Виченте

много

пътешестващи

се

на

всички

моряци

от

Атлантика

към

Портрет на Бартоломео,

1890 г. Заедно със

своя б рат притежават служба за мо рска ка ртогр аф ия .

принадлежат към два напълно различни свята, но

Средиземноморието. Чрез подобна морска поли­

в действителност по онези времена картографите

тика Португалия успява да завладее множество коло­

се радват на завидно обществено положение и зна­

нии, като например Азорските острови и Мадейра, и

чими доходи . След сватбата им Колумб разглежда

оттам да натрупа купища пари, огромни количества

различни морски карти и корабни дневници, които

Колумб, който изучава нов морски

подправки и безброй роби. Португалските морепла­

се предават в семейството на неговата съпруга от

път на запад . Отношенията му

ватели сега вече имат друга цел

поколение на поколение. Смята се, че точно тогава

- да заобиколят по

море Африка, за да достигнат териториите на Индия.

започва да се оформя мечтата му да открие нов запа­

Крал Жуау

ден морски път.

11 събира заедно астрономи и математици

и им нарежда да изучат различните теории за света .

Колумб става капитан на малъктърговски кораб на

Последва горещ дебат относно намирането на нов

32-годишна възраст. По онова време вече натрупва

морски път към Ориента. Докато работи като карто­

солиден опит като мореплавател, който му позво­

граф, Колумб започва да изучава последните откри­

лява да определи местоположението на кораба по

тия в астрологията и навигацията.

разположението на звездите върху небосклона.

През

1474

г. италианецът Тосканели , който по

онова време завършва своята карта на света, също

Лисабон днес . От 1476 г. Колумб живее в този пристанищен град в продължение на цели

9 години. Опитът и преживяванията му до този

момент го убеждават още

Колумб обаче допуска сериозна

грешка

при

изчисляването на общата площ на Ази~ и в резултат

..,.. Картина от XIX в ., изобразяваща

с различни учени му вдъхват

увереност в крайния успех на неговите планове .


Христофор Кояумб от това и зч и сл енията му за об и колката на Земята са доста погрешн и, тъ й като той получава числа , които са з н ачител но п о-малки от действителния размер на Земята.

Кол ум б никога н е разб и ра за своята греш ка . Убеден е, че изчисленията му доказват възможн остта Азия да се дос­ тигне чрез плаване по море на запад и

то по най- кратък морски път. Той полу­ чава пи смо в своя подкрепа от самия

Тос канели и решава най-накрая да осъществи своя план.

По онова време мнозина вярват, че

Индия, която се смята за център на

Азия, е земя на несметни богатства.

Следва да се отбележи обаче, че терминът ,. Индия" се използва по отношение на

огромната

територ и я ,

включваща

в

себе си не само държавата Индия, но също така Китай и Сибир. Колумб смята, че него­ вото търсене на западен морски път ще улесни

възмож ните пътешествия до Индия. За да се реали­ зира , неговият план се нуждае от значителни сред­

ства . Колумб отива при португалския крал Жуау 11 с молба да осигури тези средства . Жуау

11 е внук на принц Енрике Мореплавателя и

макар че също живо се вълнува от морски пътешест­

.... Колумб nредставя в ман асти ра ,.Ла

~ Улици те н а Фл о ре нц и я

Рабида" св оята меч та за н ов заnад ен

с те х н и те вели колепни

вия , не вярва на плана на Колумб за достигане на

морски nът до Аз и я. М е чтата му се

къ щ и с че р ве н и ке рем иди

Сипангу. Кралят смята, че сумата, поискана от море­

nри бли жа ва до своето осъществяване,

no

плавателя за осъществяване на далечното плаване,

n ок ривите .

ко гато той се за п оз на ва с игум ена на ма н ас ти ра отец Анто ни о д е Марчен а .

е твърде висока и отказва да му помогне. Колумб

обаче няма желание да се отказва и подновява мол­ бите си, които обаче за пореден път са отхвърлени .

Нови връзки След смъртта на своята съпруга Филипа през

1485

г. Колумб взема със себе си единствения им

Във всички европейски държави през

Xlll

ните науки и анатомията . Това е и времето,

син Д и его и двамата се преместват да живеят при

в. царува хаосът на войната . Народите на кон­

когато се усъвършенстват такива фунда ме н­

тинента са засегнати също така и от черната

тални пох вати в съвременната ж ивопис, к ато

него вата балдъза в Хуелва (Испания) . Това е въз­

чума

например перспективата .

мож н о ста да се запознае с отец Хуан Перез от мана­

населението в Европа. Вероятно като реак­

стира "Ла Раб ида': на когото поверява образовани­

- мор, който унищожава една трет�� от

Със солидната фи нансова подкреп а на

ция спрямо всичко това хората възобновя­

флорентинеката

ват интереса

папа Юлий

си

към хуманизма

и

науката .

11

фамилия

на

М едичите,

и други именити личн ости, се

ето на своя с ин . Перез представя Колумб на игу­

Аристокрацията на Флоренция (по онова

построяват безброй сгради в стил със свой

мена на м а насти ра

време значим

център на търговията в Ита­

ха рактерен архитектурен облик, а именно

По-късно се запознава с именити личности от

лия) преразглежда в нова светлина класиче­

-в ренесансов стил . Разцветът на Ренесан са

областта : херцога на М едина Седония и херцога на

ските гръцки и римски периоди в историята ,

се ра з пространява и в други области- обра­

- отец Антонио де Маркена.

ставащи свидетели на разцвет на хумани з ма

зование, астрономия и лите р атура , с ко ето

в науката, като идеалната епоха . Това води до

до принася за огромния

успява да спечели благора з положението на своите

появата

хата . Наблюдаването на звездите на небос­

нови познати . Херцогът н а Мед и на Сели разполага

дането на класическия хуманизъм. Така се

клона е занимание, датиращо от др е вн остта .

заражда Ренесансът.

С нов ите научни открития, направени п рез

Медина Сел и , Дон Луи с де ла Серда . Скоро Колумб

с кораби , готови да отплават на запад към Индия,

на

теч е ние,

подхранващо

възраж­

То й разцъфтява и се разпространява из

напредък

на еп о­

Ренесанса обаче, астрономията пра ви огро­

но тези планове така и не се реали з ират. Колумб

всички

градове в Италия, разш и рявайки

мн а крачка напред. Развитието на ра зл ич­

обаче успява да използва новосъздадените връзки,

присъствието си и отвъд Алпите, в Севе рна

ните уреди, които се иЗ пол зват за астро­

за да постигне набелязаната цел . Неговите взаи ­

Европа . На сцената излизат множество тво­

номически наблюдения, отваря врати към

рци . Достатъч но е да се споменат само име­

научните изследвания. За това съществен а

моотношения

със споменатите х ерцози

му дават

възможност да се запознае с Педро Гонзалез де

ната на М и келанджело, Рафаел и Леонардо

роля изиграва и теорията на Коперни к за

да Винчи

движението на небесните тела .

-

чове кът, чиито и нтереси се прос­

Мендоза , великия кардинал на Испания, който му

тират в ж ивописта , арх итектурата

съдейства за аудиенция при кралското семейство

ката, достига й ки до геометрията, и нженер-

на Испания - кралица Изабела и крал Фердинанд.

и

музи­

Краят на XV в. бел ежи началото на еп охата на Великите географски отк рития .


Планираното пътешествие става реалност Аудиенция при испанския крал

да бъде изправен на съд заради еретичните си наме­

КоЛУМБ ПОЛУЧАВА АУДИЕНЦИЯ при испан­

рения . Исканията на Колумб да получи чин на велик

ското кралско семейство

-

кралица Изабела и крал

Фердинанд, през 1486 г. Народите на Кастилия и

Арагон се обединяват в съюз чрез брака на Фердинанд

11

Арагонски и Изабела

1 Кастилска.

Те определено

п роявяват интерес към далечното плаване на Колумб, когато се срещат с него, но Фердинанд вече определя

за свой приоритет завоюването на Гранада (област

океански адмирал и да бъде назначен за губернатор на вс и чки територии, които предстои да отк рие, както

и да получи дял от придобитите богатства, се смятат

за истинска дързост и безочие.

Лош късмет Плановете на Колумб са отхвърлени от съвета

в южната част на Иберийския полуостров), така че

на кралицата, ето защо той е принуден да се

Изабела е тази, която е заинтригувана в по-силна сте­

обърне към други знаменитости и да се опита да

пен от предложението на Колумб. Кастилия се оттегля от бреговете на Африка след

ги спечели на своя страна . Колумб отново м оли

....

за подкрепа португалския крал Жуау

Хенр и Н ел сън, изобразавяща

11,

но м ол ­

Ка ртина от

XIX в .

на художни ка

ауд ие нц ията на Колумб при

войната, която Испания води с Португалия, върху

бата му се отхвърля под предлог, че подобно пъте ­

правото за морска търговия . Ако Колумб успешно

шествие не е оправдано за португалс к ата коро н а .

и Изабела. Колумб е из ключител ен

открие западен морски път към Азия, без да заоби­

Бартоломеу Диаш току- що успешно завършва оби ­

ора тор , който з н ае как д а и зтъ кне

каля Африка, то това може да даде преимущество и

колката си през нос Добра надежда и Жуау

предимство на Кастилия . Освен това като ревнос­

че търсенето на нов морски път към Азия е без­

тен католик Колумб успява да обясни на Изабела,

предметен, след като Португалия вече има реален

която се бори с мюсюлманите в Гранада , че откри­

път, обикаляйки Африка.

ването на нов морски път към Азия

-

територия

11 с мята ,

крал ското семейство Фердин а нд

своите предимства .

т Стъпва н ето н а И за бела н а трона на К асти лия през

1474

г.

Кралица Изабела обаче продължава да се

с несметни богатства, ще помогне на Испания да

интересува от Колумб и неговата идея, която

събере огромна християнска армия, с чиято помощ

отново отнася до своя съвет от вещи лица през

да си отвоюва обратно Йерусалим, който се намира

1491 г. Планът е отхвърлен за пореден път. Междувременно Колумб изпраща своя брат

в ръцете на мюсюлманите .

Изабела и Фердинанд вземат Колумб на служба

Бартоломео при френския крал Шарл

Vlll

със

при тях и отнасят плановете му за океанска експе­

задачата да убеди монарха да финансира

диция до съвет, който да прецени неговата целесъ­

предложеното

образност. Съветът се състои от астрономи , море­

краля

плаватели и географи, които се произнасят, че пла­

ите на Колумб, но предложението се отхвърля

новете на Колумб са непрактични и неприложими .

и от французите.

очевидно

мореплаване . проявява

Сестрата

интерес

към

на иде­

Съществуването на земите на Сипангу, споменати в писанията на Марко Поло, се определя като съмни­

телно, а съветът обявява изчисленията на Колумб за

географското местоположение за неверни. Член на съвета, принадлежащ към средите на духовенството,

КРАЛИЦА ИЗАБЕЛА

отправя особено сериозна критика към Колумб, зая­ вявайки, че е грях да се плава по море отвъд края на Земята и стига дотам, че препоръчва мореплавателят

Никой не изпитва толкова радост, колкото

ства

вадор. Изабела дава на Христофор множество

галия

сп ециални права и пр и вилели и в договора от

земи, поробени от Арабския халифат).

1492 r.

ски, който царува в периода

1454 r. Тя

Кастилия, Нава ра, Леон, Араган и Порту­

-

отвоюват обратно южните иберийски

Изабела активно поддържа откриването на

11 Кастил­ между 1406 r. и

сключва брак с Фердинанд. nринца

1469 г. Става кралица Иза­ 1Каетилска през 1474 г. След смъртта на баща, през 1479 r: съпругът й става крал

нови колонии за Испания. Тя обаче има доста противоречив характер, проявявайки либе­ рални черти и едновременно с това

про1]11-

вопоставяйки се на поробването на местното

бела

население в Новия свят. Тя издава укази, които

премахват принудител ния труд в Испания.

се ражда вели­

Изабела непрекъснато предлага на Колумб

ката испанска нация от съюза на две кралства

своята подкрепа и получава същото в замяна,

-

тъй като той иска да е винаги сигурен, че

Фердинанд

V Кастилски. Така

това на Кастилия и това на Арагон. Двамата

съпрузи са католици и през

1492 г. заедно раз­

средствата,

осигурени

от кралицата,

ще

се

последната

използват по предназначение. Без Изабела

мавърска крепост на Иберийския полуостров,

вероятно Колумб никога не би видял осъ­

завършвайки успешно по този начин Реконки-

ществена своята мечта.

биват съпротивата на Гранада

трон а на

-

на драган, през своя

1469 г. и заема Араган през 1479 г.

години, по

вестта от Колумб за откриването на Сан Сал­

Кралицата е дъщеря на крал Хуан

~ Фе рдинанд се жен и за

774

време на който северните християнски крал­

Санта Фе, подписан през

И забела п рез

стата (исторически период от

кралица Изабела Кастилска, когато получава

-


Христофор Коnумб Различиа ве сия

Крал Фердинанд успява да отхвърли мавър­ ската власт в Гранада през

1492

г. Испания сега е

отново обединена като католи ческа държава под

ЛЮБОВНИЦАТА, КОЯТО НИКОГА

властта на Фердинанд и Изабела . След падането

НЕ СТАВА НЕГОВА СЪПРУГА

на Гранада Колумб получава още една аудиенция

връзка със семейството й. Нейният брат

Преди аудиенцията му при кралското

при кралското семейство, по време на която обяс­

семейство nрез

н ява необходимоспа от финансиране на неговото

ражда още един син nрез

пътуване, но съветът отхвърля за трети пореден

влюбва в жена от Кордоба, чието име е

nътешествията на море-

път предложенията му. В резултат на това море­

Беатрис Енрикес де Харана. Синът, който

nлавателя.

плавателят отново напуска Испания .

тя му ражда, Христофор кръщава с името

Неочаквано обаче

му се усмихва

късметът.

Намира съюзник в лицето на кралския ковчежник,

който го подкрепя, заявявайки, че едно такова морско

пътешествие

ще

донесе

огромно

пре­

димство за Испания. Той обещава да финансира

1492 г. на Колумб се

Педро, както и друг неин роднина, Диего,

1488. Той се

се

nрисъединяват

към

Фердинанд. Колумб обаче никога не се жени за Беатрис. Казват, че различията в социалното и икономическото им nоло­

~ Картина от книга, издадена през

XIX

в.,

жение са съществена nречка за ��ключва­

изобразяваща Беатрис­

нето на брак. Въnреки това той nоддържа

любовницата на Колумб.

пътуването. Впоследствие кралското семейство,

в лицето на Фердинанд и Изабела, също се съгла­ сява да отпусне средства на Колумб. Искането му да получи благородническа титла и да бъде назначен за губернатор на новооткритите тери­ тории ще бъде удовлетворено. Съгласно договора

~ Фердинанд, син на Беатрис Енрикес

де Харана и Колумб, по-късно ще напише

автобиографията на своя баща.

от Санта Фе, сключен между Колумб, Фердинанд и

Изабела през 1492 г., той следва да получи управле­ нието над всички острови, които открие. Най-накрая

плановете на Колумб ще бъдат

На тази картина от

1870 г. е изобразен

кралският пратеник, който връчва на Колумб писмо преди отплаването му от Испания.


- - - -- --

-------

Живот и дейност ~ Кора бът "Са нта Мария" нап у ска пристани щ ето

Пътешествията до "Индия"

Пал ос де ла Фро нтера на

3 август 1492

г.

Първото пътешествие

екипажът му достигат до Бахамските острови

С пл ВЕЧЕ, с благословията на Фердинанд и

земи, които не са открити дотогава .

И забела , Колумб е адмирал. Подготовката на пъту­ ването продължава цели четири месеца. Тежестта

за фи нансирането на експедицията лежи изцяло

-

Откриването на Новия свят Колумб

слиза

на

суша

на

остров,

нар ече н

върху плещите на ковчежника, който толкова пла­

Гуанахани от местното население . Туземците се

м енно подкрепя плановете на Колумб. От своя

събират на тълпа, която се възхи щава и пр иве т­

стра на Хри стофор разчита на усилията на бра­

ства огромните кораби, хвърлящи котва в залива

тята Пинзон, които са капитани на кораби, относно

около острова. За тях това е невиждана дотогава

съби рането на екипажа за пътешествието . Братята

гледка . Колумб дава на туземците името " инди ­

Пин зон са влиятелни търговци в Палос де ла

анци': тъй като смята, че островът принадлежи

Фро нтера и затова са препоръчани за бъдещата

към Сипангу- земите, към които се е запътил.

Хората, които нарича "индианци': са от племето

екс педиция.

Колумб получава правото да се разпорежда с

таино . Те не носят никакви дрехи, а телата им са

- " Ниня " и

изрисувани в различни цветове. Оръжията им

" Пинта'~ Третият кораб,.,Санта Мария': собственост

се състоят от прътове и копия . Това обаче, което

на негов приятел на име Хуан де ла Коса , се пре­

прави силно впечатление на Колумб и неговия еки­

в ръща в кораба на адмирала Колумб. Нито един

паж, са златните ук рашения , носени от т узем ците.

гос то приемни и н е нос я т ник акви

от тези кораби обаче не е пригоден за продъл жи ­

Той научава от местните, че в земята им може да

дрехи.

телни океански експедиции.

се открие много повече злато .

два ко раба, предоставени от Изабела

Сега вече Колумб разполага с всички необхо­

Шестима местни жители предлагат на Колумб

дим и средства, кораби и екипаж, от които има

обиколка на острова, но той не намира никакви

нужда. Отплава от пристанището Палос де ла

златни залежи. Членовете на племето таино му

Фро нтера на З август

казват,

ява щ сто души . На

1492

г. Има екипаж, набро­

9 август

корабите акостират на

Ка нарските острови, за да се запасят с провизии и

да преминат необходими ремонти, като престоят продължава до

6

септември. Всичко тече по план

и за корабите духа попътен вятър . Но засядат по рифовете в Саргасово море. Моря ците са притеснени . Някои от тях се въо­

душевяват, след като на

24

септември объркват

облаците на хоризонта, приемайки ги за земя. Това обаче, което влошава ситуацията, е негоду­ ванието на испанските мореплаватели срещу тех­

н ия генуезки капитан . На

6

октомври Колумб се

ска рва с братята Пинзон . Те искат да променят кур са и оправдават настояванията си със своя предишен опит в мореплаването,

но Колумб не иска и да чуе за каквито и да са промени . Впоследствие пре­

осмис ля позицията си, щом забе­

лязва в небето посоката, която следват

На

12

птиците

в своя

полет.

октомври моряк на име

Ро дрига де Триана изкре­

щява: "Земя!".

~ Колумб достига Бахамс ките острови на

12 октомври 1492 г. Дава името

Сан Салвадор на о строва , където стъпва на су ша .

Колумб

и

че

може да

открие злато, ако се

насочи

на юг, към земите, наричани от тях Куба. Колумб

.... Картина, изо бразява ща Кол умб и първата му с реща с тузем ци от

местното племе таино. Тузем ците от това пл еме са изключително


-

-

Христофор Коnумб

пристига там на

28

октомври. Той силно вярва, че

Куба в действителност е Сипан гу. Смята също така, че Китай се намира недалеч, ето защо изпраща група хора, които да проучат територията. Един от тях говори няколко чужди езика, което е от полза

и може да улесни общуването с китайците . Групата

рии. Колумб довежда и шестима туземци, които

обаче не намира никакви китайци . Единственият

го придружават при завръщането му в Европа .

огромен успех, който възнаграждава усилията им,

Фердинанд и

е откриването на тютюна.

мореплавателя, а новините за успеха на предпри­

След това Гуаканарги,

Колумб местен

стъпва вожд,

на

остров Хаити.

посреща

радушно

Изабела

А Колумб отдава ч ест на кралското се ме й ство

посрещат тържествено

Фердинанд и Иза бела на 15 март

1493

г., след к ато се

завръща в Испания .

етата от него експедиция се разпространяват из

цяла Европа . Испания съобщава на Португалия

Колумб с дарове, които включват и множество

недвусмислено,

златни украшения . Колумб най-накрая успява да

действителност принадлежат на Испания.

че

новооткритите

територии

в

се сдобие със значително количество злато. Два месеца след като е открил новите терито­

рии , то й п р е к арва ужасна Коледа. На

24 декем­

зличка

ври " С а нта Ма ри я" з асяда в плитчини и не може да отплава от ново . К ол умб е пр и нуден да напусне

КОЛУМБ И ЯЙЦЕТО

кораба и да се завъ рне с еки па ж а си на борда на останалите два кор аб а . Ос тавя зад себе си

39

мъже, които трябва да основ а т колони я в новоот­ критата територия.

Колумб се отправя обратно къ м Ис пан и я на

4

януари следващата година. Завръщането му е

изпълнено с трудности, заради множеството бу р и.

Никой дори не подозира, че тази експе­ диция в търсене на западен морски път към

Индия ще доведе до откриването на нов кон­

Колумб разкрива как преценката на хо рата

си пътешествие, се надига вълна от к ритика ,

може да бъде замъглена от ясната представа

из разяваща мнени ето, че всъщност той не е

за реалността. Съществува дебат относн о

п о сти гн ал нещо знач имо и забележително.

истинността на тази история. Волтер нап ри ­

Мо ре плавателят отправя предизвикател­ ство към с воите опоненти да накарат яйце

щето в Лисабон (Португалия), за да осъществи

да остане н е п одв иж но върху единия си край.

Жуау

11 научава за откритието на Колумб и го кани в

Вси ч ки те отго варят, че това е лесно, но в

То га ва то й взе ма едно твърдо сварено яйце и внимателно го ч уква в масата. В резул­

вижда

тат на това яйцето застава на края си благода­

кралят

разглежда

и

смята

новооткри­

тите земи за нови територии под властта на порту­

галската корона. Колумб напуска Лисабон и триум­

фално влиза в Палос де ла Фронтера на

15 март.

Той усеща, че трябва да се покаже, за да демон­ стрира успеха

на своето мореплаване, ето защо

застава пред крал Фердинанд и кралица Изабела в Барселона, носейки златните украшения , които получава като дар от туземците в новите терито-

мер заявява, че това е по-стара във вре мето

случка, приписвана погрешно на Колумб .

действителн ост никой не може да го направи.

своя двор . Христофор е доста разочарован, когато как

като Колумбово яйце".

Този случай е известен заради това, че

тинент. Когато Колумб се завръща от първото

Мореплавателят се отбива за кратко в пристани­

ремонт на повредените кораби. Португалският крал

за прост изход от затруднително положен ие :

.. просто

рение на лекото счупване. Присъстващите се смущават, твърдейки, че това е най-простото

и приемливо решение, на което Колумб отго­ варя с учудване защо самите те не предлагат

именно този начин. Освен това мореплавате­ лят подчертва, че разликата между него и тях

е, че той прави това, което и останалите могат да сторят, но не го правят.

Яйцето на Колумб всъщност е метафора

А Илюстрация на случая с Колумб и я й цето. Историята става популярна след публи кува н ето си през

1565

г. в произведението н а Джирола мо

Бенцони " История на Новия свят".


-----

--------

Живот и дейност

Откритие или инвазия? Бурни страсти в Новия свят

ФЕРДИНАНД И ИЗАБЕЛА са изключително впеча­ тлени от успеха на експедицията на Колумб и пра ­ вят приготовления за второ далечно плаване . В

случая са нужни бързи реакции, тъй като и други страни могат да изпратят свои кораби в Новия свят. Изпращането на въоръжени сили към новите

земи е също необходимо, за да попречи на крал Жуау 11 да ги завладее и обяви за територии на португалската корона . Спорът, възникващ между Испания и Португалия, се решава от клаузите на договора от Тордесиляс, според който Новият с вят се разделя между двете държави

по мери­

диан, относно който те се споразумяват. Предвид зашеметяващия успех на първата експе­ диция, инвестициите, направени във втората, са зна­

чително по-големи . Този път на далечно плаване се

отправят 17 кораба и екипаж от 2 ООО души. Освен

провизиите с храна, всеки кораб пренася на борда с и добитък и ловни кучета. Пътешествието протича гладко, а корабите достигат Бахамските острови само

20 дни след отплаването си от Канарите. Колумб прави

След то ва Кол умб отплава за Еспаньола и основава

обиколка на Антилските острови и дава европейски

там колонията Л а Изабела . Кара хората си да построят

им ена на новооткритите територии .

укреплени я

Мореплавателят достига и колонията, която оставя

в долината,

намираща

се

във

Картин а от

XVI

в. ,

копа е щи зл ато за е в ро п ейците.

вътреш­

ността на сушата . Дава нареждане на своя екипаж да

зад себе си, на 27 ноември, като я намира напълно раз­

не плячкосва местното население.

рушена . Колонизаторите молят туземците от племето

Неговите хора обаче не се подчиняват на изда­

таино за още злато, но в последвалата битка колони­

дените заповеди и използват укреплението

ята е унищожена .

като база за непрекъснато ограбване на

Различна ве сия

...

и зо б р азяв а щ а инди а нци ,

"" -:~ ,

АДЪТ В ЕСПАНЬОЛА Отношението на испанците към местното насе­

събират всички заедно, получават нареждане да

ление в Еспаньола е меко казано нечове шко. Те

донесат златен прах . Тези , които правят опит за

атакуват селищата на туземците, ограбвайки зл а­

бягство, са хванати с помощта на ловни кучета и

тото и храната в тях . Испанският конкистадор

са принудени да се върнат на работа. Много от

Торес взема в плен

1 500 души туземци и принуж­

тя х умират в резултат на раните, получени вслед­

от тях да пола гат робски труд на него-

ств ие на суро вата и жесто к а среда , други се само-

дава

500

в ите кораби .

200 от тях уми рат още докато кора -

б ите се намират в морски води . Останалата част

убиват, поглъща йки отрова .

През 1492 г. островът Еспаньола

са по косени от болести и умират след завръща -

се населява от приблизително

нето на корабите обратно в Испания .

ООО туземци . До

М естното население, индианците, сключват

намалява до

60

250

1508 г. броят им

години по-късно остават ед ва

се борят срещу испанските нашественици. Обеди-

Жестокото управление и нечовеш -

н е ните туземци водят своята първа битка с испан ­

ките мерки в Еспаньола, след откри­

ците през ма рт

ванетой от Колумб, стават обич а йно

г., но са разгромени и пона­

с ят огромни жертви .

Колумб н а режда на туземците да му дон есат злато. Когато те му предпагат цялото злато, което

К артин а от

XVI

в. , н а коя то

от Ка ри б ите, практикува щи ка ни ба л изъ м.

ООО души . Петдесет

съюзи помежду си, за да окажат съпротива и да

1495

...

са изобразе н и и нди а нц и

500.

явление и се п о втарят в действията

на всички европейци в Нов ия свят през следващите години .

~ Гр а вюра от

XVI в .,

представя ща бу нт на т узем ци. И с п а н с ките за в оева те ли п одл а га т на жесто кост и м естн ото на селе ни е .


Христофор Коnумб

туземците. Колумб е твърде погълнат от своето велико откритие, за да осъществява строг контрол спрямо последвалите го в неговите експедиции.

мъже вземат в плен няколкостотин туземци и ги

поробват. Индианците се обединяват и се бият

Колумб оставя колонията Ла Изабела в ръцете

срещу испанците в битката при Вега Реял, но са

.... Акварел, изобразяващ

на съвет, включващ собствения му брат Диего, и се

разгромени. Тези сред тях, които оцеляват, правят

мародерствата, извършвани от

отправя с три кораба на експедиция в Куба. Посещава

опити да устройват засади на испанците, водещи

няколко острова, сред които и Джамайка. Христофор

до многобройни жертви. Реакцията на колониза­

като ги ограбват, плячкосв ат и

е убеден, че Джамайка е полуостров, продължение на

торите обаче се изразява в още по-големи жесто­

избиват почти навсякъде в Н овия

кости спрямо поробените местни жители.

свят.

сушата от територията на Китай, който влиза в морето, и вярва, че пътешествие в северна посока ще го отведе

евентуално в Китай.

Мореплавателят се завръща в Ла Изабела на 29 септември. Неговият брат Бартоломео се намира във Франция, когато научава за успеха на първата екс­

Испанците искат злато, но успяват да се сдобият със сравнително малки количества. Колумб отправя молба към племенните вождове да му помогнат, но златото,

което донасят,

не удовлетворява

искани­

ята му. Туземците в Еспаньола не са в състояние да се мерят с постиженията и напредъка на испанците.

педиция. Опитва се да го открие в Испания, но по

Пълната липса на имунитет към болестите, донесени

това време Колумб вече се отправя на своето второ

от испанците, влошава още повече нещата . Само за

далечно плаване. Тогава се качва на кораб, който кара

две години остава едва една трета от първоначал­

запаси от храна към Ла Изабела, и така двамата братя

ното население на острова .

отново се събират заедно.

испанците. Те се отнасят особен о жестоко и сурово към туз е мците,

През този период на размирици и бурни страсти някои от хората на Колумб се завръщат в Испания и се оплакват на краля, който изпраща пратеници,

Трагедията на туземците

за да разследват създаващата се ситуация.

И докато Колумб е погълнат от своето откри­

тие, испанците продължават да ограбват местното

Те пристигат в колонията Ла Изабела

през

октомври 1495 г. Самият Колумб се завръща в

население. Вече обаче е твърде късно да бъдат

Испания, за да

спрени. Самият Колумб се принуждава да застане

се у кралското семейство Изабела и Фердинанд .

Доминика, изобра зе н а върху

в челните редици на борбата срещу индианците,

Двамата обаче са твърде радостни от факта, че

гравюра от XVI в., изра ботена

за да предотврати бунта на собствените си хора .

Колумб открива нови земи за тях и го възнаграж­

по поръчка на губернатора

През март 1495 г. Бартоломео, Колумб и некол­ цина

други

въоръжени

с

огнестрелно

оръжие

разсее съмненията,

пораждащи

дават с благородническа титла, както и с множе­ ство други привилегии.

....

Административна сгр ада в

на острова. Остров Доми н и ка е открит по вре м е н а вто рата

експ едиция на Колумб.

rn


-

-

- - - --

-

- - - - - --

Живот и дейност

Залезът на героя " Откриването" на нов континент

ПЛАНОВЕТЕ НА КОЛУМБ за трета експедиция се отлагат временно заради финансовите проблеми, пр ед които е изправена Испания по онова време.

Мн озина

споделят

своите

съмнения

относно

у сп ех а на втората експедиция .

М еждувременно

през

г.

1497

Португалия

и зпраща Вашку да Гама на далечно плаване към И ндия. Той се отправя на юг и търси морски път към

И ндия покрай бреговете на Африка. Преминава по край нос Добра надежда, насочвайки се на север

по протежението на африканското крайбрежие, и в крайна сметка достига до Калкута в Индия. За връща се в Португалия през

1499

г.

К олумб притежава изострено чувство за съпер­ ни чество и е изключително разтревожен, когато

нау чава за заминаването на Вашку да Гама към И ндия . Приготовленията за третата експедиция

пр иключват през

1498 г. и Колумб за пореден път

с е отправя на далечно плаване по море с флота от шест кораба.

Шестте плавателни

съда следват същия маршрут към

Канарските три

от тях,

острови, под

откъдето

командването

на

Колумб, се насочват в западна

посока от Зелени нос (Кабо Верде)

към предполага­

емия

нов

континен~

Експедицията е

обаче

застрашена

затруднена

и от

продължителни

бури на

и

недостиг

храна,

която

се разваля от тро­ пическата

Колумб не

• По ртрет на Ваш ку да Гама. , одтиква Колум б към неговата трета ексn едиция.

обаче

губи

кураж.

Променя

курса

и

Jъте шествието , и з вършено от Да Гама ,

жега.

се

отправя

на

да изследва новия континент, той решава да се

завърне обратно в Еспаньола.

Арестът на адмирала По време на отсъствието на Колумб неговият

брат Бартоломео построява града Санто Доминго

север . Ако следва

в южната част на остров Еспаньола. Бартоломео

тази посока, евен­

сключва споразумение с вожда на местното племе

туално

и налага данъци на туземците . В колонията Ла

може

да

конти­

Изабела обаче избухва бунт, а бунтовниците ата­

не нта Северна Америка . По средата на маршрута

куват Санто Доминго. Това е положението, което

откр ива остров, който нарича Тринидад. Местните

намира Колумб при завръщането си в Еспаньола.

достигне

жи тели в Тринидад реагират с голяма доза враж­

Бартоломео иска да продължи започната война

деб ност при вида на испанските кораби и ги ата­

с бунтовниците, но Колумб решава да води пре­

ку ват с лъкове и стрели. Испанците преминават

говори с тях. Иска бунтовниците да се завърнат в

пр ез водите между Тринидад и Венецуела, а кора­

Испания, като в замяна бунтът им бъде опростен.

би те се лутат насам-натам в бурното море, докато

Изминава обаче цяла година, преди преговорите

най -накрая успяват да намерят закътано приста­

да постигнат успешен завършек.

ни ще . Колумб смята, че земята пред очите му не е ост ров, а континент. По незнайни причини вместо

• Изображение н а Санто Д ом инго

Това се разглежда като победа от страна на въстаналите

туземци

и

подрива

авторитета

на

в доклад, и з nратен от Колум б до крал Фердинанд и кралица И забела.


-

Христофор Коnумб т и га до у шите на Фердинанд и Изабела, те из пращат Франциско де Бобадила, който следва да смени Колумб на п оста му като губернатор. Боб��дила пристига в колониите през ав г ус т

1508

г. и ги намира в

състоя ние на тотален безпоря­ дъ к и бъркотия . Възползва се от

лошия

късмет,

сполетяващ

Колумб , за да п оеме пълния контрол върху цялата колония .

Х рист офор е арестува н , око­

ван и изпратен при своя бра т в Испания , където пристига през ноември.

Фердинанд доволни

рие ма

и

Изабела

от стъпките ,

Б обадила,

и

не

които

са

пред ­

издават

запо -

вед Колумб да бъде в ре м енно осво­ боден от затво ра . Испания е въвлечена

в ди пло ма тически спор с Франция относно кралството Неапол

и минават цели шест сед­

....

изправя

пред

Изабела,

а

неговият

1880

г. Континентите Северна и

и Изабела. Христофор избухва в сълзи, когато се

Портр ет на Америго

Веспучи, нарисуван през

мици, преди Колумб да застане пред Фердинанд

Южна Америка са кръстени

брат

на Веспучи - един от мор е плавателите в екип ажа на

Бартоломео отправя молба за възстановяване

Алонсо де Охе да.

на отнетото им имущество . Желанието му се удо­

влетворява, но Колумб губи своето назначение и поста си на губернатор на колониите . Наложена му е и забрана за осъществяването на други екс­ педиции . Вече не се смята за герой , който открива нови земи, а за човек, изпаднал в пълна немилост. ~ Картина о т

XIX

в., илю стрираща Кол умб при

отвеждането му обратно в Испания, окова н във вери ги.

Библиотека на спомените

Колумб като адмирал . Са м ият той изпраща под­ робен доклад до кралското се м ейство , описващ в детайли създалата се ситуац и я.

Епископ Хуан Фонсека, политически противник

КУЛАТА НА КОЛУМБ При за връщането си от първата експедиция пре з

на Колумб и съветник на краля , в онези времена

открива, в обкръжението на шестима туземци.

финансира и други експедиции към Новия свят.

По онова време Фердинанд и Изабела се нами­

Един от водачите на тези експедиции е Алонсо

рат в Барселона. Кулата на Колумб е постро­

де Охеда. Целта на Охеда обаче не е откривател­ ска , а завоевателска . Когато пристига в Новия свят,

заграбва всички перли, върху които съумява да

ена по време на Световното изложение в Бар­ селона през

1888

г. в знак на възпоменание за

събитието. Кулата се издига точно до църквата "Светото

сложи ръка, и се завръща в Испания с кораб, нато­

семейство"

варен с поробени туземци . Преследването и пле­

Антонио Гауди, и представлява една от пред­

няването на индианци , които по-късно се превръ­

щат в роби, инициирано от Охеда, бързо стопява местното население на Бахамите.

хаос.

Франциско

Ролдан

повежда

(Sagrada Familia),

бунт

в

Ла

Изабела. Колумб успява да потуши размириците и заповядва водачите на въстанието да бъдат екзе­ кутирани. Когато критиката за действията му дос-

проектирана от

ставителните постройки в Барселона. Тя изви­ сява снага над града върху площад " Колумб'~ Има височина

55

м и върху мраморен постамент е

поставена високата

Колониите продължават да се намират в пълен

1492 г.

Колумб представя своя успех

пред испанското кралско семейство, носейки уникални златни накити от земите, кои то

7,5

м статуя на Колумб. Дяс­

ната ръка на фигурата е протегната, а пръстите сочат в посока към Новия свят. ~ Асансьор отвежда до върха на Кулата на Колумб, откъдето се разкрива панорамна гледка към града Барселона.


Живот и дейност Последното пътешествие Възвръщане на честта

КолУМБ НЯМА ПРАВО, вследствие на наложена забр ана , да се отправя на морски пътешествия. Нуждае се от друг проект, ето защо се посвещава на написването на своята "Книга с пророчества ". Началото му се поставя през

1501

г. и изминава

ця ла година, преди да приключи успешно . Колумб прави опит да предскаже бъдещето на света на ос новата на своите преживявания и възгледи на рев ностен католик.

Великият мореплавател обаче продължава да м исли за завръщане в Новия свят и продължава да

/ оказва натиск, отправяйки непрекъснати молби за възстановяване на предишните си права. В навече­ рието на неговата експедиция много други изсле­ дователи и пътешественици се отправят към откри­

ването на нови територии. Всичките му молби

....

обаче са напразни . Фердинанд и Изабела изпра­

на Колумб.

Писмо, носещо подписа

щат Никола де Ованда с флотилия, наброяваща ЗО кораба, на мястото на Колумб като губернатор на колониите.

Впоследствие Христофор успява да получи раз­ решение да се качи на борда на кораб през

1502

г. Експедицията на Вашку да Гама около нос Добра надежда подтиква към тази ненадейна промяна в

отношението към Колумб . Фердинанд и Изабела са загрижени заради въз~ П ортрет на Колумб, н арисува н през

XVII

...

в.

Илю стра ция , изобразяваща Колумб при първата му среща

с туземци.

Пътуване във времето КОВАРНИЯТ ЗАПАДЕН МОРСКИ ПЪТ Колумб осъществява общо четири експедиции към Новия свят. Дава нови, европейски зву­ чащи, имена на островите, които открива, и ги обявява за територии на Испания. Първона­

чалната му цел обаче е открива-

1492

Първа експедиция: Колумб достига Новия свят (Ка рибите, наре чени Западни Индии) . Дава име на остров Сан Салвадор . Стъпва на сушата в Куба и Хаити и ги обявява за територии под властта на

149З

Втора експедиция: Колумб вдига платна със и екипаж, наброяващ

17 кораба 2 ООО души. Основава колонията

Ла Изабела . Разгарят се конфликти между туземците и

1498

Трета експедиция: Колумб отплава с 6 кораба. В крайна сметка е принуден да се завърне в Испания

нето

на

нов

западен

морски

път

към Индия и Сипангу.

Колумб не престава да насто­ ява, че маршрутът, който следва в действителност, е път към Ориента . Никога не стига до Китай или Япония, а експедициите му виждат своя край, след

като основава колонии в двата американски континента. Може би осъзнавайки, че чет­

въртата му експедиция ще е същевременно последна за него, Колумб я разглежда като изключително важна . Западният морски път към Индия се оказва мираж, а наимено­

1502

Четвърта експедиция: На Колумб е наложена заб рана

да напуска територията на Испания и да пребивава в колониите. Заловен е в разгара на местен бунт и борба с индианците. По-късно изоставя всички свои екс педиции и пътешествия.

ванието, което дава на своите открития, "Индии'; е резултат от погрешни представи и неверни сметки и изчисления .


-----

-

Христофор Коnумб

хода на Португалия като морска сила. Те обаче не налагат

някакви

сурови

ограничения

и

изисква­

ния. Открито заявяват на Колумб, че основна цел на неговата експедиция е намирането на злато и

подправки и няма нищо общо с основаването на нови колонии.

Въпреки

всички

забрани

мореплавателят

се

отправя на четвъртата с и експедиция, напускайки

бреговете на Испания с четири кораба на

6 април

1502 г. Придружен е от своя брат Бартоломео и сина си Фернандо . Според някои той вече страда от сифилис- коварната болест, с която се заразява

в Новия свят. Това венерическо заболяване идва от Америка и се разпространява из цяла Европа след епохата на Великите географски открития .

Изпълненото с горчиво разочарование завръщане

Колумб пристига в Новия свят на

12

септември,

близо до границата между териториите на днеш­

ните държави Хондурас и Никарагуа . Той започва да следва маршрута на Марко Поло, но ужасна

буря разбива плановете му. Индианците атаку­ ват и избиват повечето членове на екипажа му.

Колумб прави опит да върне кораба обратно в морето, но той се пълни с вода и става негоден за плаване . Няколко души се натоварват в едно

кану и отиват при губернатора Никола де Овандо, носейки писмо с молба за оказване на помощ.

Колонизаторите в Джамайка се разбират добре с туземците, но взаимоотношенията им се влоша­

ват и отново се разгаря война . Колумб използва познанията

си

по астрономия,

за

да

предскаже

предстоящо лунно затъмнение . Заплашва тузе­ мците,

че ще скрие луната , ако те

не

прекратят

своя бунт, и индианците престават да се бият вед­ нага щом затъмнението започва да действа , както

предсказва и самият Колумб . Мореплавателят се оказва в уж асно затрудне­

ние . Остава блокиран в Джамайка за дълъг период от време и няма никакъв кораб . Единственото , което му остава, е да

чака

помощ от страна

на

Никола де Овандо . Спасен е на

28

юни

1504

г. от

военен отряд, изпратен по нареждане на Овандо .

На

12 септември

Колумб се отправя обратно към

Испания, където пристига на

7 ноември.

Вече е на

53-годишна възраст. Страда от слепота, артрит и

сифилис. Здравето на поддръжничката му, кра­ лица Изабела, също се влошава и тя умира малко след това

-

на

През май

26 ноември 1504 г. 1505 г. Колумб получава

разреше­

ние за аудиенция при крал Фердинанд. Кралят губи интерес към мореплавателя, който идва да отправи искания за

възвръщане на

предишните

си права и собственост. Неговото желание се удо­ влетворява едва след смъртта му.

Колумб умира на

20

май

1506

г. във Валядолид

(Испания) на 53-годишна възраст. В сравнение ....

Книга от

XVIII

в., включваща карта на ма ршрутите, по които

плава Кол у мб по време на четирите с и екс nедиции .

със славните години, когато прави своите първи открития, последните моменти от неговия живот

са изпълнени с горчивина и разочарование .

....

По- малкият бр ат н а

Колумб, Д о н Диего , участва в nътешествията м у,

започвайки от второто.


Съдбоносната грешка и истината за търсенето на

нов морски път към Индия Защо Колумб толкова силно е обсебен от идеята да намери нов западен морски път към Ориента? Зад откритието на нов континент стоят една карта на света и ревностният католицизъм във волята на християнин.

Картата на света, изготвена от Тосканели

О

СНОВНАТА ПРИЧИНА, която се крие зад сил­

ното желание на Колумб да открие нов мор­

ски път към Азия, е фактът, че той харесва иде­ ите на флорентинекия географ Паоло Тосканели. Тосканели излага твърдението, че Земята има сфе­ рична форма и Азия може да се достигне, ако се следва без отклонения посока на запад . Тъй като разстоянието между Европа и Азия се равнява на

260°

от хипотетичната сферична повърхност, зна­

чително по-бързо може да се достигне Азия, ако се движиш на запад, прекосявайки оставащите

30°, за

да достигнеш до другия край.

Тосканели завършва изработването на своята карта

на

света,

твърдения, през

основана

1474 г.

на

неговите теории

и

Разстоянието между Азия и

Европа, отразено върху картата, обаче е далеч по­ кратко от действителното.

Сипан гу, земята, която описва в своите дневници Марко Поло, е изобразена някъде в съседство с азиатския континент.

Според изчисленията на Тосканели Япония се намира на едва

540 км от Лисабон, а Индия на приблизително 900 км. Колумб вярва в тази тео­ рия. Мнозина европейци в онези времена вяр­ ват в съществуването на Сипангу, която е опи­ сана от Марко Поло в неговите пътни записки.

Ориенталските подправки, които могат да се наме­ рят единствено в Азия, се продават на главозамай­ ващи цени в Европа. Перспективата за намира­

нето на несметни богатства кара Колумб още по­ силно да жадува за намирането на западен морски

път. Непоколебимата му решителност да докаже правотата на Тосканели и верността на теориите, които излага, е толкова силна, че до края на живота

си и до последния си дъх Колумб твърди, че земята, която открива, е именно Индия .

Картина, изобразяваща Колумб по време на дебат с учени по природни науки .


"Исус и Дева Мария са на моя страна:'

Сериозната грешка, допусната при изчисляването на земната обиколка Смята се, че картата на Тосканели е

изг от­

вена на основата на картата на света, напр аве на

преди това от Птолемей. Клавдий Птолемей е е г и ­ петски географ, астроном и астролог, жи вял в

Александрия. Неговата " Карта на света" и з о бра­ зява Стария свят ност,

която

- тази част от земната повърх ­

по днешните

ни

представи

тира в Източното полукълбо от

60°

се

п р ос­

северна д о

300

южна ширина и обхваща Европа и части от Афр ика и Азия. Птолемей обаче изчислява погрешно р аз ­ мера на Земята и Азия, като Земята е представен а с по-малки размери, а Азия с по-големи , което съ в ­

сем естествено кара морето (водната площ , р азд е­ ляща Европа и Азия) да изглежда по-малко, от ко л­ кото е в действителност.

.... Портрет на Колумб, нари суван пр ез XIX в., основаващ се на описанията , н ап равени от не г ов и я син Фер на н до. При живе

Колумб не оставя сво и п о ртрети.

m


----- -- ---~

-- - ---

-

--- ---

- ------

-

-~-- - --

--

--

- -- - - -

-

---

-

-

-

--

- - -- -- - -

- - -

Важни събития

Фактът, че Земята е кълбо, не е новост във вре­

отколкото е в действителност. Освен това споделя

м ената, в които живее Тосканели. Аристотел, учи­

виждането, че територията на Евразия е далеч по­

телят на Александър Велики, изучава детайлно

голяма, отколкото е в действителност, ето защо

с янката, която хвърля Земята по време на лунно

вижда двойно предимство в откриването на въз­

з атъмнение,

можен

и

стига

до

заключението,

к ръгла . Това се случва през

IV

че

тя

е

в . пр . Хр. Малцина

западен морски

път и

е

решен

на

всяка

цена да го намери .

о баче знаят този немаловажен факт, с изключение

Имената, разтълкувани като божие

на мореплавателите и астрономите.

Колумб не е първият, който търси западен мор­

послание

с ки път към Азия . Нито един обаче от корабите, които се отправят на далечно плаване в морето в

търсене на подобен маршрут, не се завръща обра ­ тно . В резултат на това малък брой хора изобщо

Друга причин а за решимостта на Колумб да ...

К а ртина , нарису в ан а пр ез

1423

г., представяща свети Колумб, преко сяв а щ река.

вярват в теорията на Тосканели. Изчисленията

погрешно

пресмята

данните на

древния учен

и

смята, че Земята е далеч по-малка по размери,

ност. Пред всички кралски особи, с които се среща, той използва идеята з а разпространението на хрис­ тиянската вяра като а р гумент при оправдаването

на Колумб се базират на тези, направени от араб­

ск и географ, живеещ преди това . Колумб обаче

намери западен морски път е силната му набож­

П ам етни к, и здигнат в Са н Салвадор (първият сред Баха м с ките острови, открити от

Христофор Колумб).

на намеренията си за експедиция . Хората по онова

време имат твърде различно мислене, а Библията играе значителна роля и притежава далеч по-огро­

мно влияние, отколкото днес. Колумб твърдо вярва, че един ден

целият свят ще

прегърне х ристиян­

ството като религия .

Колумб е кръстен на свети Христофор . Според легендата светецът е човек, който помага на хората да прекосят река . Един ден едно от децата , което

иска да премине на отсрещния бряг, става тежко като скала и Христофор му казва следното: "Ти

ме изложи на огромна опасност. Ако бях поне­ съл целия свят на плещите си, той би бил по-лек, отколкото си ти сега': Детето отговаря с думите: "Ти понесе на плещите си не просто целия свят, но и

неговия създател. Аз съм Исус Христос, твоят гос­

подар, на когото служиш с делата си': И детето

изчезва.

По-късно

Христофор

се

превръща

в

покровител на мореплавателите, а името му озна­

чава "носещ кръста': Колумб е кръстен на този, носещ Исус в сър­ цето си светец, и започва да чувства за свое приз­

еание разпространяването

на

х ристиянството в

за разпространението на божието е истински експерт при намирането

от Библията в подкрепа на своите жела-

J1~"8.JI:!P!(Н(ICТ на Земята се състоят от суша, което да докаже достоверността на него­

за географията на света . вярва и в християнските учения . го кара да поддържа теорията

, y,.,...,..,.".~v-.n дава името Сан Салвадор


ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕПОХАТА НА ВЕЛИКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ

НОВИТЕ ТЕРИТОРИИ И НОВИТЕ КОНФЛИКТИ Испания и Португалия

м

Договорът от Тордесиляс

на

и разделението на света

разположени н а изток от същи я мери­

ар ко П оло завършва описанията на

пътни

Договорът от Тордесиляс, чрез който

г. Удиви тел ни ят раз­

Испани я и Португалия разделят света

п ътуванията

записки през

1299

си

в

свои

каз на Поло, който на п уска Генуа на

помежду си , е п одписан през

1 7-годишн а възраст и прекарва след­

Според клаузите на документа всички

ващите

20 години

от своя живот в п ъте­

1494

г.

португалската

корона

са

земите,

диан. Така Бразил ия ми н ава п од влас­ тта

на

П ортугалия, а

Испания

п олу­

чава всички остана ли територии върху двата американски контине нта.

Конфликтите

територии, лежащи на запад от мери-

между

жави

двете

обаче

не

дър­

прес­

шествия и з Ориента, ома гьосва цял а

тават. Ва ш ку да Гама и

Европа след публикуването си. Испа­

неговата ус п ешна оби ­

ни я и П ортуга ли я, двете велики мор­

колка покрай н ос Добра

ски

сили

изпращат тели,

на

кон тин ента,

започват да

надежда се превръщат в

изследова тели

морепл ава­

за пл аха от установяване

които

да

търсят

но ви

земи

по

на монопол от стра н а на

света. Това поставя началото н а епо­

Португали я

хата н а великите географски открития .

говията с

Ерата на

вели ките мореплава тели

върху тър­

п одправки от

Индия . Васко Нунес де

е също така пери од на непрестанни

Балбоа е първият, който

конфликти между Испания и П орту­

съзира Ти хия океа н от

галия п о повод н овите открити я, ста­

планина в Панама през

ващи реалност в онези времена. През

1513 г. Балбоа обявява

1434

г.

изследователят Жил

Еанеш

Пасифика и всички при­

извършва плаване покрай нос Божа­

л ежа щи

дор. Еанеш е оръженосец на

испански.

пор­

територии

за

тугалския принц Енрике Мореплава ­

теля. В кулминация н а последвалите

Важната

п ъте ш ествия н а португалците покрай

Магелан

бре говете н а Африка се превръща експедицията

на

Бартоломеу Диаш

Фердинанд

към нос Добра Н адежда .

Колумб трансформира

на

Магелан

извършва пър вото око­

Откриването на Новия свят от Христо­

фор

роля

Испания

Картина от XIX в., изобразяваща среща на Колумб с местните американци. Този вид срещи ще доведат до господството на европейците над местното население .

в най-важната морска държава в епо­

л осветско в

пътешествие

п ериод,

пре варата

хата на Великите географски открития.

когато

и

н ад-

съпер ни ­

чеството между П ортугалия и Испа­

Много нови острови, открити от Колумб

ди ана, н амира щ се на

370 морски левги

ния се намира в своя разгар. Магелан

по

от островите Зелени нос (Кабо Верде),

отхвърля п од кре пата на своята родина

прин адлежат на Испания, а владение

П орту галия

време

на

неговите експедиции,

се

обявяват за испанска територия.

за

сметка

на

п од дръж­

ка та от ст ра н а на Испания и успешно 1271

прави околосветско пл аване. Такова пъте ш ествие е мечта за всички море­

1415 1418

пл ава тели векове наред, а ус п ехът на

1427

Магелан п редставлява ед н о от най­

1434

з н ач имите събития в епоха та на В��ли­

ки те географски открития.

1441

Околосветското пъте ш еств и е на Маге­

1445

лан

14б9

е

окончателното

п одкре па

1470

на

доказателство

теорията,

за щитава н а

в от

1488

Колумб, според която Земята има сфе­

1492

рична форма. Въпреки забележителните

1493

п остиже ния н а европейските морепла­

1494 1498

ватели, така н аречен ата епоха на велики

Вашку да Гама поставя началото на експедицията си към Индия, завършваща през

Кол мб достига до устието на р. Ориноко.

1499 1500

1499 г.

географски открития има напълно раз­

лич ен и п ротивоположен ефект за мест­ н ото насел е ни е в Северна и Южна Аме­

1501

рика, а именно - нашествие и начало на

1513

робство и гено цид.

1517


Съвременници

Изследователите и авантюристите, които допринасят за картографирането

на земното кълбо Колумб е пионер в делото си, но постиженията му не могат да се осъществят без познанията, натрупани от предишни астрономи, географи и мореплаватели. Безброй личности допринасят за поставянето на основите на последвалите постижения на Колумб, а по стъпките му тръгват мнозина велики авантюристи.

Великият пътешественик и неговите пътни 3аписки

Марко Поло

(1254-1324)

По времето, когато крои своя план за достигане на Азия по западен морски пъ~ Колумб е напълно обсебен от една конкретна книга

"Милионът"

(11 Milione).

-

Заглавието "Милионът" идва от подигравките,

насочени към книгата, които я определят като "Милион лъжи". "Милион

лъжи" произтича най-вече от факта, че много неща в книгата са описани в стотици, хиляди или милиони, а читателите на книгата са скептици по отноше-

ние на големите цифри и Поло си спечелва репутацията на човек, който преуве­

личава. Книгата е публикувана също така със заглавие "Пътешествията на Марко Поло". Поло е син на венециански търговец. Заедно със своя баща се отправя на голямо пътешествие към Ориента, продължаващо между

1271

г. и

1295

г. По време на това пътуване Марко написва хроника за всичко, което вижда

и чува, диктувайки своите мемоари на писателя Руетичело да Пиза, а пътните записки са окончателно завършени през

1299

г.

Мнозина от тези, коИто прочитат "МиЛионът" (11 Mflioпe), я разглеждат с огромна доза подозрение. Невероятните истории, разказани от Марко Поло, са отвъд въображението на съвременниците му. След откриването на Бахамските острови през

1492

г. Колумб е обхванат от

огромна радост, мислейки, че това, което открива, е Сипан гу. В писмо до краля и кралицата на Испания той пише, че открива западен морски

път към Сипан гу и останалите територии на Ориента.

С право може да се твърди, че "Милионът"

(11

Milioпe) е огромен източник на вдъхновение и мотивация за големия мореплавател и аван­

тюрист Христофор Колумб. Копие от книгата, принадлежащо на Колумб, се пази и до днес в музей в Севиля (Испания).


-

Христофор Колумб МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ

1

Тосканеnи

Ваш ку да Гама

1

(1469-1524) П ортугалски мо р е плава тел, п од чи ето кома ндва н е

отпл ават пъ р вите кораби от Е вро nа за Инд ия. Ус п ехът, който n ост ига , с л уж и като сти мул и е причин а за ч етвъртата екс п едиция на

Колумб .

Бартоnомеу Диаш

(1450-1500)

Кралица н а К а стили я. Сключв а брак с Ф ерд и н а нд 11 Арагон ск и и

П ортуга л ски изс л едовател ,

по-къс н о уп равля ва съвместн о с

който д остига н ос Доб ра

н его Испан ия. Тя е

н а дежда. Ус пехът му в тази

п оддръж ни чка н а екс п едициите

н а Кол умб .

Винченте Пинэон

ми с и я стои в дъ н ото н а отк аза

(1460-1524)

на п о ртугал ск ия кра л да

л одкреп и Колумб. Диего де Де3а

Море пл а ва тел и ка пита н на

(1444-1523)

кораба "Ни н я" п о в реме н а пъ р вата експ едици я н а

Колумб . Достига Бразилия през

Теол ог и инкв изито р, който е едн а от

н ай-забел ежителните фигур и в

1500

Све ще н ата ин к ви з иция. Деза н ас л едява

крал чин адмир а л .

г. и получ ав а от испан с кия

Томас д е То рквема да на п о ста В ел ик и н к в изито р . И ма о г ром н а за сл у га пр и ос игурява н ето н а ауд иенц и я п ри кра л и ц а

И забел а и к р а л Ферд и н а нд за Хр и стофо р Колумб, ко гото р е вн ост н о n од к р е n я .

.... Л ич н ост и те

в с ивите к арета са представ е ни в та зи гла в а.

Принцът, който стои в основата на епохата на Великите

географски открития Принц Енрике Мореплавателя Енрике Мореплавателя е син на крал Жуау

(1394-1460)

Филипа Ланкастърска

- дъщеря

на Джон

Гонт. Енрике разглежда експанзията на португалската корона към западния океан като съвсем

естествено начинание, предвид факта че подобно разширяване в източна посока е възпряно от страна на Испания .

Той има огромни амбиции, особено в търговията с подправки . Целите му имат също така рел и гиозна насоченост, тъй като иска да се бори с езичниците рамо до рамо с легендарния

Епископ Йоан, за когото се смята, че основава християнска държава някъде на Изток. Енрике няма личен опит като мореплавател, но с помощта на различни астрономи, море­ плавател и и други професионалисти създава училище за мореплаватели в Южна Португалия .

Той не само насърчава изследователската дейност в мореплаването и географията, но също така изпраща множество експедиции , които да проучват крайбрежието на Африка. Корабите, изпратени от Енрике, достигат Азорските острови, Мадейра и Канарите . През

1441 г. двама от негов ите капитани се завръщат у дома с туземци, които докарват от Африка . Този момент бележи началото на търговията с роби от африканския континент.

Хиляди хора от местното африканско население са превърнати в роби. Много американ­ ски индианци по-късно са изправени пред същата съдба . Робството представлява основата на европейското присъствие в Новия свят.

Енрике има значим принос за епохата на Великите географски открития . Информацията, която събира през годините, по-късно се изучава детайлно от Колумб, Да Гама и други известни море­ плаватели. Енрике умира през

1460 г., преди да доживее отварянето на морски

път към Индия .


Съвременници Монархът, който отхвърля Колумб Жуау През

11 (1455-1495) 1483-1484 г.

Колумб представя на португалския крал Жуау

11

изпълнени с много енту­

сиазъм предложения за търсене на нов западен морски път към Индия . Кралят обаче смята тези предложения за неоснователни и неоправдани и ги отхвърля.

По онова време Португалия е една от великите сили в Европа . Предшественикът му Енрике Мореплавателя съдейства за експедиции към бреговете на Африка, които доста спомагат за увеличаване на славата на Португалия като морска държава . Постиженията на Жуау

11

надхвър­

лят обаче тези на неговия предшественик. Той обединява страната, потушава съпротивата на аристокрацията, която се противопоставя на използването от к раля на кралската съкровищ­

ница, и придобива славата на владетеля, който установява абсолютна монархия в Португалия. Очевидно обаче Жуау

11

не се отнася с пълно недоверие към шансовете за успех напредло­

женията на Колумб. Той изпраща експедиция в търсене на западен морски път през

1487

г., но

тя пропада . Следващата година кралят получава поредна молба от Колумб и е почти съгласен да я удовлетвори, когато Бартоломеу Диаш се завръща успешно през декември ята експедиция покрай нос Добра надежда. В действителност Жуау

11

1488

г. от сво­

е този , който дава името

Добра надежда на едноименния нос, тъй като е "изпълнен с надежди" за откриването на морски път към Индия.

Колумб получава подкрепа за своите експедиции от Испания, съперничката на Португалия, и открива остров Сан Салвадор през завръщането си мореплавателят попада в буря и търси подслон в Лисабон (Португалия) . По ирония на съдбата Жуау на Новия свят преди самата кралица Изабела . Година преди да умре, през

1494 г., Жуау 11

11

1492 г. При

научава за откриването

подписва с Испания известния договор от Тордесиляс,

според който държавата, която управлява, получава няколко територии от Новия свят.

Пътешественикът, който открива эападен път към Индия Фердинанд Магелан

(1480-1521)

Колумб не е единственият, обсебен от идеята за намиране на западен морски път към Индия .

Фердинанд Магелан е завладян от същата мисъл в не по-малка степен. Магелан е син на дребен пор­ тугалски благородник. През 1505 г. е изпратен от името на краля в Индия, за да подпомогне установя­ ването на Франсишку ди Алмейда като португалски вицекрал . Магелан участва в битката при Диу през

1509

г. През

1512

г. се завръща в Португалия след

7

години, прекарани в морето. След това планира

експедиция към Молукските острови (известни в Средновековието още като Острови на подправките, те са архипелаг в състава на Индонезия, част от Малайския архипелаг на границата на Индийския и

Тихия океан), прекосявайки единствено испански води. Португалският крал отказва помощта си, ето защо Магелан търси средства в испанския двор при тогавашния крал Карлос

1(по-късно той

името Карлос V- император на Свещената римска империя) и напуска Севиля на

от 5 кораба и екипаж, наброяващ

става известен под

9 септември 1519

г. с флота

265 души.

Пътешествието е затруднено от скорбута, глада и заплахата от бунт на екипажа, но за период от около една годи­ на Магелан успява да достигне протока в най-южната точка на Южна Америка, който по-късно, от то име. Все още има пред себе си

1ОО дни

1520 г.

насам, носи него-

в о­

във водите на Пасифика, в който току-що навлиза . Магелан достига Филипините и вече се намира много

близо до целта си- Молукските острови. Там обаче умира по време на нападение от туземци. След едно ужасно пътуване, което продължава цели три години, в Испания се завръща един-единствен кораб с

18 души,

оцелели от екипажа .

Колумб винаги твърди, че Земята има формата на кълбо и че ако се поддържа стабилен курс в западна посока, ще се достигне отново в точката на заминаване. Експедицията на Магелан доказва истинността на твърденията на Колумб. Пътешествието на Магелан разсейва всички съмнения относно действителната форма на Земята и представлява връхна точка в епохата на Великите географски открития.


Христофор Кояумб Ученият, който поставя теоретичните основи на пътешествията на Колумб Паоло дал Поцо Тосканели

(1397-1482)

Паоло Тос ка н ели е фло рентински учен, който води кореспонденция с Колумб в периода

1481 - 1482 г. Той отговаря на две от писмата, които

Христофор му изпраща от Лисабон.

Първото писм о дава висока оценка на плановете на Колумб да открие западен морски път към Изтока. Самият Тосканели предлага откр и­ ването на за паде н морск и път към Азия в писмо, което адресира до португалския крал през

1474 г.

В писм ото с и итали анският учен казва, че ако Земята наистина има формата на кълбо, то поддържайки курс на изток, може да се достигне до Индия . Според него западният морски път към Индия е далеч по-кратък от източния .

Тосканел и също така обяснява на монарха, че Индия е територия на несметни богатства- злато, сребро, мрамор и под прав ки.

Във второто си писмо до Колумб Тосканели заявява , че наистина е възможно да се достигне Ориента чрез плав ане в западна посока, като се надява много скоро португалската корона да окаже подкрепа на подобно изсле­ дова телско начи нание.

Подробности за кореспонденцията, водена между Колумб и Тосканели , придобиват яснота в трактат на Бартоломео де Лас Касае. Оригиналните писма на Колумб не са запазени, но съдържанието им е включено в компи­ лац ията на Де Лас Касае.

Много детай ли относно живота на Тосканели остават загадка и до днес. Той е лекар във Флоренция по вре­ мето на Ренеса нса, но е известен също така като астроном, географ и математик, въпреки че предстои да се изучат подро бно постиженията му в тези области. Тосканели остава в историята с начертаването през

1474

г. на карта на света, предназначена за португал­

ския к рал. Тази карта представя върху равнина цялата планета . Увереноспа на Колумб в успеха на неговата е кспеди ция в търсене на западен морски път към Ориента очевидно се базира върху картата на Тосканели, която под чертава сферичната форма на Земята .

Гръцкият философ, който излага хипотезата за западен път към Ориента Аристотел

(384 r.

пр, Хр.

- 322 r.

пр. Хр.)

Теорията, която излага Тосканели относно достигането на Ориента, пътувайки в западна посока, се базира на идеята, че Земята има сферична форма Аристотел пръв подкрепя с логични аргументи теорията, че Земята е с формата на кълбо. Познат е повече като

философ, но има и доста постижения в обласпа на физиката и природните науки като цяло. С право може да се каже, че Аристотел е основоположник на теорията, че Индия може да се достигне чрез плаване по море в западна посока,

тъй като в едно от своите произведения той заявява, че морето между Испания и Индия е далеч по-малко и може да се прекоси в рамките на няколко дни .

Отличителна черта на философията на Аристотел е рационализирането на простите възприятия . Той смята, че

естествените науки могат да бъдат обяснени с помощта на обикновени прости закони, а заключенията да се достигн ат чрез обективни факти от реалността. Доказателствата, които използва, за да демонстрира своята теория за сферичн ата форма на Земята, са съвсем прости и могат да бъдат разбрани от всеки. Аристотел пръв забелязва, че когато се движи на юг, звездите се скриват от хоризонта и пред него се появяват .. н ови ~ По подобен начин корабите, напускащи пристанището, постепенно изчезват от хоризонта, докато тези, които предстои да акостират, "изникват" сякаш .. иззад" хоризонта. Освен това Аристотел забелязва, че Земята хвърля сянка с формата на кръг по време на лунно затъмнение. Единственото обяснение за тези феномени е кълбовидната форма на Земята. Това просто умозаключен ие се приема от мнозина и е широко разпространено в средите на образованите хора във времената на Колумб.

Колкото и привлекателна да изглежда идеята за западен морски път, кралица Изабела никога не би я приела, ако е основана на някакви съмнителни и неясни принципи . Фактът, че Христофор Колумб използва теорията за сферичната форма на Земята, за да подкрепи своя план за пътешествие в западна посока, достигайки Ори ента. демонстрира в действителност притегателната сила на тази идея .


И1кnючитеnно вnияние

Новият свят

-

грандиозната драма,

стояща зад едно откритие Откритията на Колумб радикално променят живота на европейците, но също и на хората в

целия свят. Експедициите му донасят западната цивилизация в континентите на Африка, Азия и други части на света. За коренното население обаче епохата на Великите географски открития бележи единствено и само началото на период на тежки изпитания. Значимостта на морските държави ЕДЕМ години след като Колумб открива през

С 1492

г. Сан Салвадор, Вашку да Гама прави

обиколка покрай нос Добра надежда от името на

по ртугалската корона и достига Индия. Обласпа Го а в Индия е окупирана от португалски сили м алко след това. Превърната е в търговски цен­

тър и военна база. Търсейки развитие на търгови­ ята с подправки, Португалия постепенно разши­ рява влиянието си към Цейлон , Ява и Молукските

ост рови. По-късно основава база в Макао, близо д о Хонг Конг, за да е в състояние да търгува с Китай. За първи път португалците стъпват в

Танегашима (Япония) през

1453

г. След като моно­

полизира търговията с Ориента, Португалия се пре връща за цели пет столетия в една от най-сил­ ни те държави в Европа .

Междувременно след откритията, които прави

Колумб, Испания непрекъснато изпраща все по­ голям брой колонизатори към континента Южна Ам ерика. През първата половина на ра зширява

колониалните си

XVI

в. Испания

владения до такава

степен, че заличава от лицето на света цивилиза­

ция та на инките в Перу и империята на ацтеките

в Мекс ико. Огромни количества злато се внасят в Испания от новите колонии и тя се превръща

в най-богатата държава в Европа . Центърът на евро пейската търговия се премества от Италия и Фландрия към Иберийския полуостров, довеж­ дай ки до залеза на Централна Европа . Огромни количества благородни метали навли­ за т в Европа през Испания и изменят икономиката на континента. Този период е известен в истори­

ята под името "Революция на цените". Свободното д виже ние на тези благородни метали води до бум

н а инфлацията в Европа, който утроява цените на стоки те на континента през

XVI

в. Тези икономи­

ч ески промени причиняват загуба на икономи­ ч еска та власт у европейската аристокрация, тъй като

все

повече

и

повече

средства

достигат до

джоба на класата на търговци и производители,

~ Паметник на Колумб, насочил взора си към морските ширини .


-

Христофор Коnумб

издигайки по този начин социалното и м положе­ ние. Благородните метали, наводняващи Ев роп а , се

използват

и

като

валута

в

търговията

с

под­

правки, което довежда до повишаване цените н а

стоките, внасяни от Ориента .

Началото на революция в храните в световен мащаб Благородните метали не са единствената сто ка ,

донесена

от

Новия

свят.

Различни

раст ен ия ,

невиждани дотогава от европейците, нав лиз ат в Европа . Екзотичните видове включват т ют юн а ,

тиквичките, доматите и ананасите. Те бързо се р аз­ пространяват чрез търговията с Африка и Аз ия , а структурата на х ранене се изменя драст ичн о и о к ончателно в целия свят.

Картофите , въпреки че се разпространя ват с далеч по - бавни темпове, отколкото остан али те зеленчуци , се

превръщат в

основен

хран и теле н

продукт в Северна Европа. Те се отглеждат въ в високопланинските райони на Андите, ето з а щ о с а открити от европейците на малко по-късен ета п ,

но когато в крайна сметка навлизат в Стария с в ят, първоначално не се смятат за храна . Расте н и ето

картоф се цени основно заради красивите с и цве­ тове почти до края на

XVI

в . Изминава още еди н

век, преди европейците да започнат да изпол зват

картофите за храна . Сортовете картофи в Ев роп а никога преди това не се консумират, на й- в ече заради непривлекателния си външен вид.

Предразсъдъците спрямо тя х постепенно и зч ез­ ват със засилването на глада в Европа пре з

XVI I

в . Увеличаването на популярността на картоф ите м оже да се обяс н и също така с лесното и м кул ­ тивиране, тъй като те виреят в студени и п усти райони, неподходящи за отглеждането на д руги зеленчуци . Така се превръщат в основен х ран ите­ лен продукт в страни като Германия и Ирланд и я .

В

сравнение

с

картофите , отглеждан е т о

на

тютюн, царевица и червен пипер бързо с е ра з­ пространява в цял свят.

В Европа царевицата се използва като осн ове н хранителен продукт от бедните .

~ Ра сте нията, от кр и ти в Н ов ия свят, и з ме н я т р а д и к а лно х р а нителните

н ав ици на Ста ри я ко нтинент.


И3кnючитеnно вnияние

Ц аревицата обаче вирее в горещи тропически

транява почти навсякъде.

рай они и следователно царевичните плантации

Естественият каучук е донесен от Но в и я свят

про цъфтяват в Африка и Азия . Тя се превръща в

наред с всички растения , изброени дотук. Сокът

ос новна храна в райони, в които има остра нужда

на

от бързорастящи култури .

ограничено приложение, но в началото н а

Червеният пипер се смята за ценна подправка,

ка у чуковото дърво

има

първоначалн о

доста

XIX

в.

амери к ански учен добавя в разтопен ка у ч у к с яра,

ко гато за първи път навлиза в Европа . Пикантният

повишавайки

му вкус незабавно придобива голяма популярност

ност. Оттогава насетне каучукът се изпол з в а ка то

в Юж на Азия и Индия. Превръща се в основна със­

основна

та вка на корейското ястие кимчи, а по-късно дос­

му се разпространява в Азия и Африка .

по този

промишлена

начин

неговата

суровина ,

а

ел ас т и ч­

отглеж д а н е то

тига и до Япония. Тютюнът е друго растение от Новия свят, което

бъ рзо се разпространява в останалата част на пл анетата. Внася се в огромни количества заради го л ямата популярност, на ко я то се радва , и се пре­

Болестотворните организми, които прекосяват океана

Мореплавателите от онова време донасят от

Новия свят и множество болести. Членовете на

връща в скъпа стока, чиято стойност се равнява на

екипажа на Колумб се сблъскват със сифилиса

сто йността на златото и среброто.

болест, непозната дотогава в Европа . Заболяването

Първоначално тютюнът се смята за лечебно ра стение, което може да лекува безброй раз ­ ли чни болежки . Става популярен като луксозна сто ка през ви на

XVI

XVI

в . По-късно, през втората поло ­

в., се внася и отглежда от испанците

на Филипините . Англичаните и холандците също зап очват да

използват тютюна

като стока,

която

си с трува да бъде търгувана . По-малко от век след в н а сянето си от Новия свят тютюнът се разпросПо слу ч а й 5 0 0-та годиншн и н а от в елик ата е кс педиция н а

Х ристофо р Кол умб, през

1992 г. е кон стру иран ко раб­

възета навка н а ко ра ба "Са нта Мария ': който успява да достигне водите о ко л о Сипан г у (те риторията н а дн е шна Яп о ния) .

бързо се разпространява в Европа , няма

чието

иму ни те т

население към

него .

Според някои самият Колумб е заразен със сифилис , симп ­ томите на който стават осеза­ еми

в последните години от

неговия живот.

Сифилисът

се

разпрос­

транява от европейците към Индия и Молукските острови.

През

1504

г. болестта дос-

-

... При леч е нието на сифилис се използва т раз лични

би л ки с лечеб н и свойства, както и живак .


тига и Китай, а десетина години по-късно и в Япония

нават ледов е те и

се появяват първите заболели .

времена

студа , за да достигнат в онези

североа м ериканския

континент?

Откриването на Новия свят от Колумб има пагубен

Наследството, експлоатирано в

ефект върх у коренното население, което дотогава

продължение на пет столетия

живее мирно и споко й но. За туземците на конти­

Откриването на Новия свят от Колумб отваря пътя

за

колонизацията

на

Северна

и

Южна

дяволска

вяра,

която се използва

лязването на 500-та годишнина от експедицията

гобройни кланета и плячкосване. Историята на

на Колумб американските индианци излизат на

Новия свят след откриването му от Колумб е исто ­

ш и рокомащабен протест, който в действителност

рия на н е сти х ващо ограбване и множество убий­

раз к рива промяната в положението им през изми­

ства

н али те пет столетия .

ската идея за " откритие" в проклятие за яростните

нач ално

Америка,

изглежда

но

идеята,

толкова

която

естествена,

Ж а нейр о, е з на к за р еа л изир а н е то на един от стр ем ежи те н а

Х ристофо р Колумб, ко йто е ревн остен к а то лик .

като

предтекст за оправдаване на безкрайните и мно­

конти н е нт

Велич ес твен а та стат у я ,

нента х ристиянството не носи спасение, а пред­ ставлява

Америка . В началото на приготовленията за отбе­

На Колумб принадлежи откриването на новия

....

и зди га ща се н а хълм н ад Рио де

-

реалност, която трансформира европей­

активисти от коренното американско население .

първо­

Откриването на Новия свят наистина притежава

среща

своя тъмна страна за някои . Вярно е обаче, че

яро стн а съ протива през втората половина на ХХ в.

земите и народите, непознати дотогава , се разкри­

Мн о го п ле м ена преминават от Евразия към

ват именно в резултат от експедициите на Колумб.

Северн а Ам е рика по време на ледената епоха.

Неговата слава на велик мореплавател от епо­

Дали з асл у гата з а откриването на Новия свят не

хата на Великите географски открития вероятно

прина длежи на те з и , които безстрашно преми-

никога няма да избледнее.

.... Паметник н а Колумб в Н аса у ( столиц а та н а Ба х ам ите и пъ рва та

земя, открита от Кол умб).36 Христофор Колумб