Issuu on Google+


СеДlo4ичноиздание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПДНИЯ, Де АГОСТИНИ ХЕЛАС

ООД IDе AGOSТlNI HELLAS SRLI СТРАНА НА ПРОИЗХОД: ГЪрЦНА ИЗДАТЕЛ, петрос l(aпниС1"ОС

икономически ДИРЕКТОР, Фоn.с Фоn.у мениджър НА РЕДАКТИРАНЕ И производство:

Вирджиния Кутрубас АДРЕС, Вупягменис

44·46, 16673 Атнна

IVuliаgmепis44-46,16673Аlhепsl МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Ми~алис Куцукос МЕНИДЖЪР НА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса

ГЛАВЕН ПРОИЗВОДСТВЕНКООРДИНАТОР: Каролина ПуllИДу

Уилям Шекспир

Брой

МЕНИДЖЪРДИСТРИБУЦИЯ,Еви Боза

4

МЕНИДЖЪРЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Димитрис Пасакалиднс

КООРДИНАТОРЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антоннс

ВЪВЕДЕНИЕ

4

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

ЛlOмис СПЕЦИдЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

GIGA GEORGE РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ, Ралица Панайотова ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ: НАЮЕмеNОS

Загадъчният живот на великия литературен гений,

вноситЕЛ: Атика Медия България ООД

създател на безсмъртни произведения

е 2ООВ Dе AGOSТINI

Hellas AGOSTINI JAPAN

Гордостта на град Стратфорд

е

Разоряването на семейство Шекспир

ISSN,1791·4256

На сцената на ЛОНДОНСКИЯ театър

2003

к.к. Dе

СНИМКИ, Uniphoto Press, American Phololibrary,

Shakespeare B!rthplace Trust. Waseda University Theatre Museum. КоЬе Clty Municipa\ Museum. Maizaru City Board of Educalion. Okazaki Clty GoYernment Оfflсе, Takako Ishida

Театрите отново отварят врати

Основаването на известния театър

SA

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС

.. Глобус"

Репутация и шедьоври Цена на броевете Цена на ПЪр8ИЯ брой: l,5DЛВ

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

Цена на втория брой и на всички следващи броеве:

3,50

ЛВ

Призракът на Шекспир Споровете около неговото съществуване СЪВРЕМЕННИЦИ

Всички теКС1"овеса защитени с авторски права Забранено е възпроизвеждането. складирането.

24

предаването или използването на материалите с

търговска цел лод каквато и да е формО! без писменото съгласие на редактора.

Хора с изтънчен вкус в търсене на любовни истории ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Творбите на Шекспир и развлекателната индустрия Библията на романтиците

в следващите броеве ще разберете кога можете да очаквате останалите папки за съ~ранение на поредицата

100Щ1ЧНОСТИ

За вашето по·добро обслужване. купувайте списанието винаги ОТ едно и също място, уведомявайки продавача за своето намерение да закупите

Цена на папката

590 лв

евентуално и следващите броеве. За справки и поръчки на стари броеве,

българските читатели могат да се обръщат към телефон (02) 489 95 53 или изпратете e-mаiL наадресiпfоfadеаgоstiпi.Ьg РАБОТНО ВРЕМЕ Понеделник-петък.10;00-15:00 часа

За да получите стари броеве по пощата, първо се обадете на телефон [021489 95 53, след което преведете необходимата сума по сметка:

Алфа Банк

пункт и информирайтепродавача за наlo4ерението си да ItYпувате следващите броеве.

Издателят СИ запазва правото да променя реда на издаване на поредицата.

IBAN, BG39CRBA 98981001071850 BIC, CRBABGSF Кеар Дайрект ЕООД При получаване на стари броеве по куриер заплащането

За да ПОЛ}"lите по-добро оБCJIужване. поръчвайте всеки брой на поредицата от един и същ ТЪРГОВСII;И

става в момента.

както и правото на

избор "а и~еl1ата. които ще се преДС1"авят.

Постете сайта на Де Агостини

www.deagostini.bg


Въведение

Уилям Шекспир

Един ПРОТИВОРЕЧИВ ГЕНИЙ

М

АКАР И В РАЗГАРА НА ВОЙНАТА С МОГЪЩА ИСПАНИЯ, изпълнената

под управлението на

ш

S I Ш

с:[ Ш

m ~

m

на

Ренесанса

все

още

кралица

стотина

със

сили

и

живот

Англия

Елизабет навлиза в епохата

години

след

Италия.

Културното

възраждане в областта на литературата се обуславя от гения на

драматургията

- Уилям Шекспир. Шекспир разчупва

традицията, водеща началото си от времето на Аристотел, според която изкуството трябва да имитира природата. Той съчетава

се

в

едно

превръща

от масите,

в

така

комедия,

един

и

от

от

трагедия,

малкото

кралските

история

и драма

разказвачи,

особи.

ценени

Какъв

и

така

както

всъщност

е

животът на Уилям Шекспир, чиито творби получават световно признание и в продължение на четири века са най-четените

след Библията? Битуват и мнения, че Шекспир изобщо не е съществувал, че това е просто псевдоним, зад който се крие

една или друга личност. Сигурно е обаче, че малко конкретни детайли са известни за живота на драматурга, а останалото е сбор от легенди и умозаключения.


----

Уилям Шекспир

.11:.1111_ i i

Начало на Стогодишната война.

1558

О

Кралица Елизабет

1564

О

Ражда се Шекспир.

1568

i I i I I

Бащата на Шекспир

Основава се

I i I

Шекспир написва

1336

XVI

век

1571 1576 1577 1582 Ок.

1588

Ок.

1592

1593

Матео Бандело написва

.. Ромео и Жулиета",

I се възкачва на английския престол.

-

Джон, става кмет.

Шекспир се записва в Училището по граматика.

The Theatre, първият театър в ЛОНДОН.

Начало на разоряването на бащата на Шекспир.

Шекспир се жени за Ан ХатауеЙ.

Шекспир се премества в ЛОНДОН. / Англия разбива непобедимата испанска Армада.

.. Хенри

VI~.

Лондонските театри затварят врати заради чумната епидемия.

I

Графът на Саутхемптън става

покровител на Шекспир.

1594

I

1596

i i i i

Единственият син на Шекспир - Хам нет. умира на l1-годишна възраст.! Шекспир написва _Крал Джон",

I I I i I I I I I

Създава се театралната трупа Кiпg's Меп ["Хората на краля"I.! Умира кралица Елизабет.

Шекспир става акционер в театралната трупа The Lord Chamberlain's Меп (.. Хората на лорд

Чембърлейн'1! Написва .. Ромео и Жулиета".

1597 1599 Ок.

1600

1603 1605 1611 1616 1623 16102 1669 1= 1916

Шекспир купува къща в Ню ПлеЙс. Шекспир става един от акционерите в новия театър

.. Глобус"

Шекспир написва .. Хамлет", ! Основава се Източноиндийската компания.

Пиесата .. Венецианският търговец Играе се за първи път пиесата

се поставя

на сцена за краля,

.. Бурята",

Шекспир умира в Стратфорд на ЕЙвън. Издадени са

.. Събраните произведения на Уилям Шекспир".

Начало на Пуританската революция. Създава се Парижката опера, Волтер коментира творчеството на Шекспир. Първата филмова адаптация на

.. Ромео и Жулиета".

.-


Живот и дейност

Загадъчният живот на великия литературен

....

гении, създател

на безсмъртни произведения

В

КРАЯ НА ХУI ВЕК АНГЛИЯ ПРОСПЕРИРА под управлението на кралица

Елизабет и навлиза в цветущата епоха на Ренесанса. В този период

Уилям Шекспир полага основите на НОВ и уникален за времето СИ стил в драматургията. Започнал кариерата си като актьор. той оставя в

наследство изключително голям брой литературни творби. Много малко

обаче са данните за неговия ЖИВОТ - НЯКОЛКО официални свидетелства и легендите, разкри ващи част ОТ загадката около него.

Гордоспа на град Стратфорд ... Plolcyн~iI от IIpo1R 10101

в едно rрадче, поразено от чумата...

XVIII •• ~.

НА сто и ШЕСГДЕСЕТ километра северно от ЛОНДОН се намира Стратфорд на Ейвън - про­

на

СИlllrpo1~С6onlнiП'

винциално градче, заобиколено от ПЛОДОРОДНИ

селищата в околноспа. През годината на раж­

поля, напоявани от близката река. Кръщението

дането на Шекспир градът е поразен от чумата,

на сина на ДжОН Шекспир на латински в

-

Уилям, е вписано

регистъра на

при църквата иСвета Троица

градската И

на

26

XVI

век, в епохата на кралица Елизабет. се

превръща

в проспериращ

която покосява близо

търговски

център на

1 600 души - 15%

от него­

енория

вото население. По онова време страшната епи и

1564

демия поразява голяма част от Европа и взима

април

г. На момчето е отредено да стане най-великият

хиляди човешки жертви.

драматург. Името Уилям Шекспир ще се прочуе през идните векове. В онези времена новорои дените деца са били кръщавани три дни след раждането и затова

23

април е определен като

Градчето около

1200

Стратфорд

на Ейвън

Богато семейство Бащата на Шекспир

-

Джон. е търговец на

вълна и кредитор, който управлява биз·

рождена дата на Шекспир.

е основано

г. сл. Хр. и до втората

половина

иэ06pi1>t1.о1Щi1

Ш~КСПIllР ото дец. I«М'TO

неса си от къщата на улица

Шекспир

-

.. Хенли".

Джон

син на фермер от УИЛМКОТ •

• Kwц.Jn 8 Стро1тфорд Но1 Eii8'W1. 8 IIOIITO ~ poд~" Шекспир. В М!ЮГО добро ~O.Hllle. 'ПI

"01

ПРо1КТН~1

Эо1паЭ~НI Н~ПРО"~НI!Но1 м "Ака

годинапрмемо1 "могоброймм посетм"лм .

ХеирнVIПОlре",еIQВОМНilqlQ

РОЭIIТt. СJlед Kpa_H;I СтOfОДМШН"ТiI lомнан на ВОМН.1Тilн"роэитеАнrJlНII lIi1m-посnе lIil811111)'

I

период Н'

СПОКОИСТIМl!приупрil,пеМИefона

_ _. .;.,:.....

ltр.1пнц.EJ!Н1i1бетl.

КО"~ДИIIИ Tpo1reAIIIII. То1Ло1Нn'ТНо1Ш~~спире С"IПIН )01 6o*~nIl!H.


Уилям Шекспир 6иблиотеu на споиените КЪЩАТА ОТ ДЕТСТВОТО Ш~пир се ражда в градчето Стратфорд на

менят noчти изцяtю интept.10ра Й. Въпреки

Ейвън, част от историческата

тава

икшир, на

160

област Уору'

км северно от Лондон. Наре­

правото

Къщата, в която се ражда шекспир, продъл­

заrючва

жава да съществува на улица .Хенли~ Пастро­

за да я върне в първоначалния й вид. През

ена е вероятно през

април

1556

г~ година преди

Уилям шекспир се ражда тук през

процес

2000

г.

ТОЗИ от

МЯСТО

шекспиров

уей, от която има

3 деца.

на

къщата,

г. реставраЦtюНните работи прм­

г. се жени за Ан Хата­ По-късно напуска

с

1570 г.

.Хенли~ УИ1lRМ nocещаua Училището оо грама­

1582

реставрация

В град Стратфорд, извecreti като jX)ДHOТO

си той прекарва вероятно в къщата на улица Т\1Кд в града. През

по

1'1 постепенно

КJllOЧват и иктериорьт е почти идetm1..ен

1564

f1ъpвите двадесет и НRКОЛКО гОДИНИ ОТ живота

на Шекспир, театър,

хиляди nocеnпeли

се

намира

nocещаван

Кралският

ежегодно

от

от цял свят; жenaещи

да

оnoзнаят мястото, където е роден и noгребан великият литературен гений.

семейството си и се премества в Лондон. .~~rpaдСтраТфОРАнаЕИвънот156Dr.СПРl!тнато

инаиту­

да стопанисва собствеНOCТ1<l

джон Шекспир да се ожени за Мери Арден.

~_p.l.UеllенонаА8еотуnнца"Хt"IIН·.

Shakespeare Birthplace Trust 1847 г~ поема

ция, създадена през

..ено е на река Ейвън, която тече през него.

Къщата, в която велиКW!Т дpaмaтypr пре­ карва детството еи, е изrpaдeнa в стил.Тюдор· върху дървена структура и е прилеneнa между

две съседни nocтpoЙки. в онези времена само бог.mпе семейства са живеели в такива къщи, .;:-=аа о.а--

да

се

развива

откъсне успешна

от

нисшия

ТЪРГОВИsl

СИ

произход,

с кожени

g"_>1, а и благодарение на брака си през

:

Vери Арден

-

ръка­

1557 г.

дъщеря на заможен земевлэде­

-е .. Зестрата на младата съпруга

-

два парцела

следователно

може

да

се

предположи,

че

семейството на Шet«:пир е 6иtю заможно. След смъртта нд Джон шекспир къщата се гюлага на Уилям, а след нетвата смърт, спо­

ред завещанието, правото на со6ственост се прехвърля на по-малката ~ сестра Джоан. В

З~"I.Я. ""У помага да разшири търговията и да уве­

един момент обаче семейството губи къщата

~ИнтеРИОРИilРОАИilТilКЪща Иil WеКСПllр,КilКТО

- .... >1 ПРl-1ходите си. По времето, когато се ражда

и АО XlХ век хората, които живеят в нея, про-

е иэгдеЖДilДпреэХVI

~рВИЯТ му СИН "а

градския

eel(.

- Уилям, Джон е избран за член

съвет,

а

четири

ГОДИНИ

по-късно

става кмет на града. След Уилям му се раждат С.....,е четири деца

-

част на страната между

трима синове и една дъщеря.

1569

г. и

1579

представления. Известно е че трупата

г. и изнасят

.. Хората на

Семейството притежава доста голямо имущество

графа от Лейчестьр"', водена по онова време от

за времето СИ и има стабилни ДОХОДИ.

Джеймс Бърбидж, прави три театрални турнета в

През

XVI

век Стратфорд е обикновено градче на

този район в периода

фермери. лишено от културен живот. Някои теа·

трални трупи от Лондон, като

Според

.. Хората на крали· .. Хората

1573-1579

тогавашните

семейства

в

града

г.

традиции

заможните

приемат такива театрални

трупи. Благодарение на социалното положение

ата·, .Хората на графа от Уорчестър" и

на своя баща, младият Уилям има изключител­

на графа от Есекс" вероятно гастролират в тази

ната възможност да опознае и контактува с пъту­

ващи актьори и театрални трупи, което немину­

емо оставя следа в живота му. През лица Елизабет

разположен

I

пристига в замъка

1575 г. кра­ .. Кенилуорт'·,

в северната част на Стратфорд.

8

нейна чест се организират впечатляващи пред· ~Картина от 'xvеек,иэобраЭRваща кръщението иа дете. Според тогаваWИИR обичаii децата са били I(рьщаеаиитри ДО пет ДНИ

C1IeA

раждането.

~ Иэгдед

80ДИна

I(bM спокоiiните pli!Ka EiiBbH-Пli!iiэаж,

сред който е мэраснад мдаДИlIтШекспир.

ставления. Предполага се, че Шекспир е имал възможност да се сближи с актьорите от извест­ ната театрална трупа.


Живот и дейност Разоряването на семейство Шекспир в УЧllлището по rраматика ...

В ПИЕСАТА СИ .КАКТО ВИ СЕ ХАРЕСВА- Шекспир

онова време повечето обра­

разказеа за живота на децата в училище. През

зовани хора

управлението на Кралица Елизабет

на университетите в Оксфорд

I

е прието

децата на обикновените семейства да получават начално образование.

На около седемгодишна възраст Шекспир е записан в Училището по граматика в СтратФОРА

-

Новото кралско училище. Учениците посещават часовете

6

събота, от

ДНИ в седмицата

6- 7 ч.

СУТРИН ДО

5-6

-

от понеделник ДО

ч. вечер. Основните

учебни предмети са граматика, етика и риторика, но учениците

изучават

също

латински

и

гръцки

чрез творбите на Сенека и Платон. Смята се, че

.. Метаморфозите"

на рИМСКИЯ поет Овидий оказ­

ват голямо влияние върху младиЯ Шекспир. Той е любознателен и надарен С изключителен талант и изучава с уДоволствие античните творби.

Спокойното

и

безгрижно

детство

на

мла­

ди~ Шекспир обаче свършва в момента, когато финансовото положение на баща му се влошава. Търговията на Джон Шекспир.запада, когато Уилям е на

12 години,

и

вероятно

за

младия

е

голямо

разочарование, че трябва се откаже от образованието си, без да

има шанс да

посе­

щава лекции в някой универ­ ситет. Не е известна ИСТИН­

ската причина за фалита на Джон Шекспир. Предполага се, че като католик е изоли­

ран във финансово и соци­ ално отноwение

по времето,

когато протестаНТСТ80ТО тролира

и

упражн~ва

кон­ вли~­

ние в страната.

.. nopTpetHa

му 8се още е ВJlИRтеJlнаJlИЧНОСТ

...

Br~.

Г., положението се влошава дотолкова, че Джон е

Уил~м започва да работи при баща си или става

да

продаде

съпругата

помощник на друг търговец. В стиховете в нача­

които да доказ­

лото на пиесата .Хамлет·· можем да открием тер­

имуществото

си. Няма писмени свидетелства,

на

12-rОДИ\UНИR

Шекспир. ПО онова 8ремебаща

Неочаквана с.ватба

Предполага се, че след като напуска училището,

-

през

Кеймбридж

талант

1579

принуден

а две години по-късно

и

са възпитаници

ват, че Уилям Шекспир следва висше образова­

мини

ние. Изследователите му са единодушни, че на

14

както и някои технически понятия, известни само

години той напуска Училището по граматика. По

на запознати с този занаят. Малко по-кьсно, на

от търговията

с

кожени

изделия

и

шапки,

"РисуикаотXV1веК,КОIlТО ИJllIКТрираМh"ТерМОрака

У"lИJIмще1О поrраМlfМ"', КЪ,Ае10 У"еииц"ТI сеУ"аТAI п"\Uат м чецт.


Уилям Шекспир 4 KilpПIНil о, XYII век с реКI Ейв"н И MOCТil КnOnn'H. В деТ[lttпе ГОДИНИ

НiI

Шекспир

М1IilAI

жена,

иэоставена

от ЛlOбlolМИII

си,

се

КВ"рЛII от MOCТi!I. ИэвеCТ1'lО е, че ТilЭIol СЛ)"4U оста811 дt.nбоКI следа в

n'JHilHloIe,o

на МЛiIДИII Шекспир.

но обещаната зестра от

7 лири

не е дадена

-

факт,

който ПО,IJДържа предположението, че сватбата не

получава благословията и одобрението на семей­ ството. НЯf04а никакви свидетелства относно обсто­ с 8!006.JHOTO 'WItiiC'ТI~' на Shak~a~

...

Къщата на Ан ХаТilуеЙ.

десет и няколко години Шекспир вече е баща на

...

Портрет на Ан XilТilуей

три деца. Не можеf04 да знаем как се е чувствал в

рй НiI CТilP познат НiI&lЩilТil HiI

ятелствата, при които Ан и Уилям се запознават, но

8irthpla<e Tl'\Ist

ReconI$Otfi"

в творбите на Шекспир немалко препратки водят кьм тази тема. Схващания за брака, като например ~вземеш ли си съпруга, сдобиваш се с грозно зей­

18-годишна възраст. Уилям Шекспир неочаквано

нала уста··IJ(акто ви се харесва··) или _да се ожени

млад, е истинско бедствие за човека- I~Всичк{)

се оженва.

Всъщност. като изключим няколкото официални

е добре, когато свършва добре-J, намират място

книжа като свидетелство за раждане и за брак.

в пиесите на Шекспир и свидетелстват за него­

документи за сделки с поземлени ИМОТИ, граждаН­

вите чувства и мисли. В завещанието, което той

ски процеси и едно завещание, други свидетел­

написва след ЗО-годишен брачен живот, НЯКОJ1КО

ства за личния му ЖИВОТ не съществуват. Известен

е фаК1ЪТ, че той прекарва време.

през

20

години в Лондон

което написва 8сичккте СИ

пиеси

гата СИ второто си легло ... • Две години след раЖ М

и

дането на първата им дъщеря, на бял свят се поя­

М

сонети, но на практика няма свидетелства за него­

вия личен живот в този период. Първата биография

на Шекспир е написана

90

ГОДИНИ след смърпа му

И се основава на устни предания и слухове.

В енорийския

регистър след кръщелния

името на Шекспир се появява още веднъж ноември

1582

-

акт на

месеца преди да почине, четем _Оставям на съпру­

-

вяват и близнаците

Xaf04HeT и Джудит.

Едва на два­

тази ситуация, но е сигурен фактът, че той напуска сеf04ейството си и отива в Лондон.

-

Дl>Ще­

Шекспнр и n,npyГil н,) УИnllМ

Шекспир,

8 години

ПО-IЬJрilСТНiI

от него.

27

г. в молба за получаване на разре­

шително за брак. По онова време молбата за полу­ чаване на разреШloПелно за брак е съпровождана с

~човата личност

редица други формалности, така че сватбата става няколко

седf04ИЦИ

по-късно.

ЕЛИЗАБЕТ

Според енорийския

I

регистър, обаче, в случая на Шекспир бракът с дн

Кралица Елизабет

изиграва

Испания. Кралица Елизабет има ronямо вne­

Хатауей е сключен на следващия ден

важна ром в ра.звитието на английския теа­

чение към ~ Периодът на ynравпе­

тър. Тя caм.:na е емлно npивneчeнa от играта

ние на динacrnятa на Тюдорите е изnъл­

на сцена

И3ЦМО ТNтра111ЮТО

нен с ett.crpaвaГctН1НOCТ, а cyeт.nз може би е

И3К)'CПIO В момент. кoг.tтo мнозина считат

най-еажна'Гcl CbC"ГCI6Кд. Кралица'Гcl има рокли

- 28 ноеf04ВРИ 1582 г. В регистъра е записано също, че на 26 fo4ай 1583 г. е кръстена тяхната дъщеря Сузана. Тези

.:aнн~ водят до сиrypното заключение, че Ан е вече

бреченна, когато започват спеШНloПе приготовле­ ~ ..я за сватбата.

КoraTO се омъжва за УИЛЯf04, Ан е на

26

години,

oc.et-4 години ПО-ГОЛЯfo4а от него. Тя е дъщеря на за

ен фермер, стар познат на Джон Шекспир,

I (1533-1603)

и noдкpenя

аК1ЪОрСТВОТО 3а ерос През

1574

г.)Сората

ВЪ81КИЧКИ цветове, t1I06имкre й са в бма и

на Лейчестър8 е първата театрална 1P)'Ila.

черно

v.oяro noлyчaea разрешенloteда играе в лон­

ТЯ често носи noмnoзни рокли именно в

дон. а през 1582 r. Teaтpanнaтa тpyna)(opaтa

тези цветоее. Всички те са ръчно бродирани

на кралицата8 се сформира под naтр:жажа

с различни вмдове цветни конци и дet<OPИ­

-

симвonи на девственост и чистота.

на Елизабет

I и играе над 90 пъrn по време на нейното ynравneние. шеКспир невед·

рани с диаманти, рубини и сапфири.

нъж възхвалява нейното блаroдетелаво,

своя личен живот в името на ynрав.neнието

а в пиесата си.Сън в лЯтна нощ· включва и

на страката. Този период е известен като

ласкателcrna към Нейно Величество.

Златната ера на Елизабет.

С предпазлива мъдрост Елизабет жертва

ЕлИ3.<l6eт I е дъщеря на Хенри VIII и него­ вата втора съпруга

-

дн болейн. Възкачва се

на престола на ДНГЛ~ на

25 годин", отхазва

всички предложения за брак и остава нео­ мъжена и непорочна през цепия си живот.

Е��изабет

I

е известна в историята с еле­

rзнтнocna и 6nяcbкa на своя кралски двор,

както и с разгрома на нenoбeдимaтa иcnaн­ ска Армада.. Нейното ynравneние обаче съв­ сем не е бeзoбnaчно. Това е nepиoд на нес­

тaбw1нocт. изnъnнен с остри религиозни и икономичесхи пpc:nмеоречия, както и с

диМOМilП14еСКИ npoбneми със сипната

... з.нwno, _КeюuIyoр,-

-

lI1Iо1Дение

HiI

Грilфil

HiI ЛеЙчестър.

...

Портр., на КрilnИЦil Ел .. эабе'

1.


Живот и дейност На Лондонската театрална сцена ИзгубеНlIте [ОДIIНН

СРЕдНОЩНОТО ИЗЧЕЗВАНЕ на Шекспир от Страт

Тозн период от живота на поета, за който няма никаква

рд на Ейвън ГО отвежда 8 ЛОНДОН. От какво

информацня,

е продиктувано решението му да изостави неочак·

е

нзвестен

като _Изгубените години-.

вано CbIlpyraТёl и децата си? Според първата био­ графия на Шекспир, наПИСдна от Николас Роу и публикувана през

1709

ПЪТЯТ КЪМ успеха

Г., Шекспир е заплашен

със затвор, тъй като е заловен да ловува неза­

КОННО сърни в имението

.. Шарлекот

Парк"

-

две

ственост на сър Томае Луси. заедно със СВОЙ при­

ДО

ятел с недотам добра репутация. Първата nитера­

1590

Томас Луси научава, че е станал обект на подобно

Г.,

1572

1615 г.

щите

цел на

голяма почн­

тpynи

СЪЩО

са

на ПЪ1)'ва­ смятани

За да организират

за

гзстролн

в определен район, театралните

..

ПортретнаУ"JlRмШекспнр,

"эобраЭRващдраматургатака,

Kllfl'O

компа­

нии се нуждаят от защитата и подкрепата на някой

"ЭГЩ!Jl(Дaпр"пр"С1'"г.анетос",

важен благородник. Затова те са носели имена като

Лоt\Aон.

.Хората на Лейчестър~, _Хората на адмирала- и т.н.

Шекспир да е потърсил своя приятел от детинство и съсед в Стратфорд

театрални

наказания.

търа. В онези времена се е изисквало младежите,

Много вероятно е, веднъж пристигнал в Лондон,

-

скктници И така са заплашени от арести н

това решение без съмнение са свързани с теа­

в столицата.

на кралицата

г. обаче парламентът приема закон

по снлата на който членовете

на решението на Шекспир да замине за Лондон,

роднина

теа­

за скитниците и за помощите за бедните,

Истинските обстоятелства, които са в основата

или

че

намира своето прнзвание,

тателка на света на представленията. През

обаче е съмнителна, тъй като в .Шарлекот Парк·

познат

• .. CKHuaOTXVlleK КОИТО на тeaТЬfl .лебед,,-'- •

се смята,

благодарение

от Стратфорд. Достоверноспа на тази история

до

в

търът е популярен повече от всякога, най-вече

ства живота СИ застрашен и е принуден да изб1:!га

адресирана

когато

той окончателно

осмиване. гневът му е така голям, че Шекспир чув­

които се установяват в Лондон, да имат препоръка,

момента,

години

донската атмосфера. През

се чете от неговите приятели и другари. Когато сър

но мотивът и същинската

три

прнспособи кьм лон- ~";..~::;:'~.!(OtI,

на желанието му да ОТМЪСТИ на сър Луси. Сатирата

остават неясни,

или

Шекспир успява да се ,""ИЧе" Э<I време,о

1УРна творба. написана от Шекспир, е посветена

не са били развъждани сърни преди

r J:,.,lUl/"".tI.

Ще изминат може би

соб­

През втората половина на

- Ричард Фийлд. ФиКлд. две

XVI

век два са теат­

рите, които се радват на най-голяма

популяр­

годннн по-голям от Шекспир, е бнвш ученик на

ност в Лондон. Единият е под патронажа на лорд

Джордж Бншъп

Пемброк и е ръководен от Джеймс Бърбндж, а

- влиятелен издател н типограф.

другият

Той издава първата поема на Шекспир _Венера и

AдOHHC~, ОТ което може да се предположи, че два­ мата са подцържалн връзка.

Това обаче са само догадки, тъй като следите на

Шекспир се..ryбят през следващите седем годинн.

.. Локдонеки пеi!3аЖ о, XIX ")гneА

I(WOI

8е!( с

..

река Те эа. Комб"ItoiIЦIIR

.. одериие"емеи,м.

О'cr.lримпо·

ЛОНДОН е ПЫ'nр гр. 'Iмито _"те"и са CMK"ЦiI о'ра]""'lН" иаuиоиаllИOCПl.

- под патронажа на лорд Хауърд, е ръко­

воден от Едуард АлеЙн. През Бърбидж построява

1576

г. Джеймс

първата зала за спектакли

под името _Театърът- в Северен ЛОНДОН известен под името .Шордич~.

- район,


Уилям Шекспир

.. Б.оorpaфиите на Шекспир от q

r

предимно

от

XVIII

предположения

век са комби· и

догадки

в

да бъдат изяснени донякъде онези ГОДИНИ от

вота на ШеI<СПИР. за КОИТО няма каквито и да

5.0 '10 СВlo1Детелcrвa.Според една хипотеза Шекспир за

ва театралната СИ кариера извън театрите

-

с

Картина от хх lек. иэобр,цяваща къщата

11<1

с\ор Лусм WilрлеКQТ.

Този пасаж става известен поради единствения

факт, че е свързан с Уилям Шекспир ["Shake-scene~] и е първото доказателство

за издигането

му в лон­

донските театрални среди, както и първото [след

раждането на близнаците му през 1585 г.l пряко документирано доказателство,

отнасящо се до него.

1'fб1! ка от заможни хора, КОИТО гледат представле­

.. -.-srra му.

Важно е с това, че изяснява много неща за кари­

Изглежда тази авантюра има такъв голям

ерата на Шекспир и начина, по който тя се раз­

усneх, че

to4HOro

млади хора проявявават желание

вива до

1592 г.

На първо място можем да предполо­

.:а работят за него, наричайки се .Момчетата на

жим, че Шекспир е станал известен в лондонските

Ше«пир-. Спореддруг3 теория, като едно от първите

театрални среди. щом предизвиква завист у Грийн,

~ занимания се СОЧИ работата му на асистент-режи­

Това показва още, че е известен като човек с много

съор. чието задължение е да казва на актъорите кога

умения, добър във всичко Iвсеможещия Йоханесl -

да излизат на сцената. Повечето от ранните био­

актьор, поет и дра ... атург, чиято пиеса _Хенри VГ

графи на Шекспир са склонни да подкрепят пър­

става толкова

вата хипотеза, въпреки че няма свидетелства, КОИТО

произнасянето са ... о на един стих: ~O, сърце на тиГЬр,

да Я доказват.

скрито в облик на жена", Грийн е незначителен дра­

известна, че се разпознава дори при

Единственото нещо, което може да се твърди със

матург, който умира в бедност. Затова на смъртното

сиryрност, е, че през тези години Шекспир спе­

си ложе гневно напада Шекспир, който тогава е на

челва

28 години,

репутацията

на актьор.

Доказателство

на

шест години по-млад от Грийн,

... РМЧ'РДТ'РIlТОН.lIlОбll~IIIП К1IОУНН'КР'lIl1ц,ЕlIlIэ,беТII Н,И-ПОПУIlЯРННЯТ'lIТlooрПООНО.iI Bpe~e.

това твърдение откриваме в памфлета на Робърт Грийн от

1592

г. 3рыщата

мъдрост на Грийн··,

който съдържа първото писмено доказателство за Шекспир и като драматург в Лондон в следния СТИХ; ~ ••• парвенюшка гарга, украсена с нашите пера,

която със своето тигрово сърце, загърната в актьор­ ско наметало,

се мисли за по-умела

от всички нас

да запълни празния ред: станала е като всеможе­

в ~ преди

ция Йоханес и смята, че е единственият Shake-

бидж ~ ПЪР8ИЯ oбщecтвett reaтъp 8 Шордич, тe<1tpallНкte компании изнасят

се смятали за места с

Пpeдaз8l1eНИA редом С ДРеСЬОРИ ка мечки

l!ЪВIIИЧiIt*' В живот на леност и грехове.

хепе в цялата страна! ...-

·l1ottдGНСUУIlНц.ilотXlХвеК,коruОФilИТОНlIтеСilМНOfО ~poctpiIHtHII,

~---

и

комици

1576 г~

кoraтoДжеймс Бър­

по доороеете ка

cтpa~

нeмopanнo noeeдetИ!, а

тeaтpanнктe зали

nowa

cnaва и пъnни С

юмамници.къдетомnaдктe~са I'b1дotoмIп ~ съвет обвинява теат­

ници и оо дpyrи места ка onqжro, ~ик.па

рите и за разпространяването

нa6nюдaea сnetffitКlМte от нещо като 1РМ"

дeмиR-

буна, издиniJТiI oкono сцената, или от балко­

Enи3a6eт

ниП! на бilи3КИП! прадк.

тen на кpano<иЯ двор. l"IOДIq:)eПЯЩ едно изкус-

cneд ооюваването на.Театъра" от Дж61ме Бърбидж. на южния бряг ка Темза е издиг­

ка чумната em8 3aЩИТiI на театъра обаче се ОБАВЯВа Lкато така стаеа m.pвият пpeдcrcIВW

нeroвom_. тво 8 разгара ка

'1'1

ната и друга сцена за представления, наре­

чена .Гnoбyc" (The

GIobe),

в която I.JJet«:пир е

съсо6ственик.. Дотогава ГIO'ffi1 е<:ички места за

представления

се

намират

И)ВЪН

град­

ските стени. тъй като вnacтмтe, под влияние на nypи1ЗНСкиre

идеи. не разрешават да се

играят пpeдcтaвneния

в границите на rpaдa.

Cмятano се за бoroxyлctвo НЯКОЙ да се държи оо качин, paзIIИ4I!Н от ТО3И, който Г~ ИOIд. и така со6ствениЦИП! са СМАТдItИ за ере­

тмци.. Театърът е обвиняван, че демонстрмра

~ PlltyHKiI ОТ XVII веК,lIзобрilЭIl8i1Щi1 преДcт.lIJltние.

TeilTpilllllilJillIiI. ПОp.OlAlIlIlIщаti1И<I

деКОрll эрмтеJllпе JX:''''IiiI<:~ СilПрНllудеИII

ДilIIJП0Jl3UТ

В"Io06p;I.еИlltro CH,J<lДilJilnWlHIIT

ПpilЭИillti1сцеН<l.

ПII


Живот и дейност Чумната епидемия и покровителят Актьор и драматург

ШЕКСПИР ДЕБЮТИРА като актьор в ЛОНДОН. През 1598 г. получава роля в една комедия, а през 1592 г. играе

8

трагедия, като и двете са написани от

известния драматург Бен ДжОНСЪН. Предполага се,

че Шекспир продължава кариерата СИ на актьор до смърпа СИ през

1611

г. В Cbl.ЦOTO време пише теат­

рални пиеси с изключително темпо, като до края на

1592 г. завършва

повечето от n:!Х. сред които ..хенри

VГ, ~Комедия от грешки~.

мУкротяване

ничавата-, ..двамата веронци

М

••

на опър­

Тит Андроник· И

.Ричард IIГ.

За актьорскияму талант може да се СЪДи и от уме­ нието

I<4Y

да пласира пиесите си. По онова вре",е

драматурзите са наемани от театралните компании, за да напишат пиеса, която, след кaro се прочита от актьорите. е приеМдНд или отхвърляна.

НО каква е популярноспа на Шекспир като дра­ матург? В зависимост от публиката, театрите играят една и съща пиеса много пъти наден. Популярността

на дадена пиеса се измерва с броя на зрителите за

един ден. Филип Хенслоу, собственик на двата най­ известни теа1Ъра по онова време, иРозата" IThe Rosel и .. Фортуната" fThe Fогtuпеl, води стриктна отчетност за управлението им. Според тези записки,

през март

1592

г. пиесата на Шекспир иХенри

е играна шест пъти

в теа1Ър

в рамките

VI"

само на един ден

.. Розата", докато пиесата на Томас Къд .. Испанска Трагедия" - три пъти, а .. Евреинът от Малта" на Кристофър Марлоу - само два пъти. Както

Къд, така и Марлоу, са много популярни; YMeH~eTO на Шекспир обаче да привлича вниманието на публи­ ката и да събере множеството е уникално.

..

КартинаотХIХ век.

иэо6раЭ"lащаШекспир

I

неГО!lilТiI "ilЯ.

Y1'IeceH I

r1исане на НIIКОRпиеса.


Уилям Шекспир ~ Сцен, от .)'ltpoт"lHl+eH<1

4:

Оn"9Ннчаuтз-.

~~

~' ..

През

,~~,~,' ~ ,. I..I!.,~. ,# "Jt

1576 г.

в Лондон е построен първият

е засегнат чувствително животът на дра­

06ществен театър. Дотогава е модерно

матурзите, актьорите

благородниците

тази сфера, чието съществуване е свър­

да предлагат покрови­

телство на театралните

зано с театъра. През

компании, а тър­

o6a<Ie

не се ра38иват така,

както биха

искали

професионалистите

от театралните

I

nO-ДbIIЪГ nE!PМOA

среди. (поред И38ърw­

зали

са

истинско

от

-

февруари

2

същата година до моментът, в който

1569

Бедствието нанася удар...

г~ когато избухва епидемията, се издава

Шекспир е прину­

закон,

ден да

Въпреки налудничавата идея на пуританите, че теа­

всички пубпични места": по време на вто­

отново към поези­

търът е нещо низше и греховно, театралното

рата епидемия

г. е издадена

ята. Тогава той съз­

тво постепенно процъфтява

изкус­

и печели популярност,

а ЖИВОТЪТ на Шекспир изглежда успешен и сигу­ реН. Нещастието настъпва обаче. когато е най-Io4ЗЛКО

очаквано ... Чумната епидемия, сполетяла страната през

г.

1564

-

годината, в която се ражда Уилям

Шекспир, ОПiово. и в МНОГО по-страшни раЗt04ери. започва да сее Clo4bpT в началото на

1593

г. Само

в ЛОНДОН са регистрирани за една година

10 675

жертви. Размерите на заплахата са огромни, като се

I"Ma

преДВИД, че населението на столицата по онова

време не надвишава на театрите

всички

100 ООО души. актьори

След затварянето

от театралните

трупи

в

ЛОНДОН са принудени да изкарват прехраната си с турнета из селата. През същата година в живота на Шекспир се случва и друго събитие, което видимо няма връзка сьс затварянето

вления. Кристофър Марлоу

-

на залите за предста­

вторият по важност

драматург и конкурент на Шекспир, е убит от скит­ ник при пиянска свада.

Шекспир, който тогава е на двадесет и

който

нарежда .затварянето през

свои

дава и ловеч ето от своите

голям брой хора. (поред тази заповед.

произведения.

седмично спада до

50 души 30 души на

I

);е е гледана с добро око и не

J

POC.Se~вa

първата

си

поема

някой

на

младия

."а Саутхемптън, който тогава е едва на

Рм'УНItI.

ЧУ"'"ilпепмдеННII.

време. Това означава,

19 години .• Превисши, не

че

знам дали не греша, като

предавам на Ваше Височество стиховете мои несъ· вършени, нито дали няма да бъда съден от хората, че СЪМ избрал подкрепа толкова голяма за бреме толкова незначимо; но ако Ваше Височество остане доволен, самият аз ще се почувствам възнаграден

безкрай и кълна се всичките си часове без умора да употребя, докато не ви прославя с плодовете на заслужен труд- Но ако тази първа рожба на

...оето

въображение ще е безсилна, в тъга ще

бъда потопен, че съм я дарил на род тол· кова високоблагороден и никога не ще посея поле безплодно от страХ да не роди плод HeдocтoeH

...

доста

младия лорд,

напразен

Шекспир

нз06р;13118i1ща (IoI1:>pТТilnOlpe",eH"

къ

r-Р~.ч!ТО на висшето общество и може би

покровител,

г. броят

неопределено

използва

е така на почит, както поезията

бorcJ- ~ влиятелен

1604

седмица), обществе­

... ~.

скромен

първото си посвещение,

,. прозата. С помощта на своя приятел ;).. ...ард ФиЙЛд. Шекспир публикува nъp­ ааа 01 дълга поема .Венера и Адонис· -оез I"'оолепа на 1593 г. за да спечели ува­ за ,.:а );амери сред благородниците

(през

ните театри трябва да затворят врати за

съвремен­

I драматургията

поетични

ако броят на починалите от чума надвиwи

н"'ци. При управлението на кра­

лица Елизабет

се завърне

нова заповед. която изисква затваряне на

ивява много по-леко театралната криза, мнозина

на

театрите, в които всекидневно се събират

девет години, пише сонети и поезия и пре·

отколкото

1580

-

но ТОЗИ

става негов покровител и му помага

да бъде признат като поет в литера­ турните среди. През следващата година Шекспир посвещава на своя настойник още една поема, озаглавена .Похищението

на Лукреция·. Графът на CayтxeMnТЪН е млад красавец, който въпреки че е представен на

-

~uн .. Wек(nир.

HilY:VeeIt.

при

му ход не е

графът на Саутхемптън

кралицата в крехка възраст

"ПОР'I)e'НilХенрнVI,КpaJ!Иil АнГnНllпрезеторапПОnОlина

Шекспир език

адресирано

едва 17·годи-

шен, успява да направи добро впечатление и да спечели благоволението й. Като си оси­ гурява графа за покровител, Шекспир печели

.-~O'Imllекн .. гр"ф"наС")'f)(е",nтъ"­

' -

2 юни 1594 г. Това е

средище

ка разпространение на чумата. През

в

г. театрите се

20 септември до 20 декември, 1593 г. сneдва забрана за MHDro

а през

ваните проверки за обществено здраве театралните

другите заети

затварят от

сенето на театрални зали заnoчва да нарас­

тва. Нещата

и

1592

благоволението на цялата аристокрация, вклю· чително и това на самата кралица Елизабет.

ИЛЮСТРilЦИЯ K~M предго,о­

ра Иil книга о,

XVII,eK.

из06­

раЭЯ8i1щаnЪfуеаща,еil'РilЛНiI

'PYnil

Н

ПnОЩilДiI.

сцеИil,

МJДИГНilТiI

HiI


Живот и дейност Театрите отново отварят врати Създаването на трупата "Хората на лорд Чембърлеi1и"

ПРЕЗ ПРОЛEТfА на 1594 г. чумната епидемия, покосявала дотогава всеки десети

гражданин на

Лондон, започва да отшумява и залите за предста­

вления отново започват да отварят врати. Театърът на Джеймс Бьрбидж получава подкрепата на лорд

Чембьрлейн [официален ОТГОВОрНИК за забавле­ нията в кралския двор), както и на Хенри Кери

-

братовчед на кралицата, и така се основава нова

театрална тpyna .Хората на ЛОРА ЧембърлеЙн·, Шекспир не nponycкa да се възползва от създа­

лата се ВЪЗМОЖНОСТ. CтalYfbT на актьорите и дра­ матурзите на трупата значително се подобрява под покровителството на новите настойници. Поканите

"'Ше"спмрреЦМ11'I~МIlПМС.МlIотм.rо~",апреАUli'IIIта

ТНЕ

MOST

Kpa1IMцa&lM3a6l!T.

ЕХ

ссllспс and JamcntabIc

.......

т!1gcdic:',ofRomco

"'""-:::r-""

Keloln.

изпълняват

главните

роли

в пиесите

на

Шекспир. като гарантират пълни зали на предста­

вленията, играни от _Хората на лорд ЧеlolбърлеЙн-.

да играят в двореца пред цялото благородни­

През същата година .Ромео и Жулиета-

чество зачестяват неведнъж и това се случва ДОРИ

наи-известните пиеси на Шекспир. се играе за

на рождения ден на кралицата.

първи път, а .Комедия от грешки· се поставя на сцена за първи път на

Колкото до Шекспир, този ное начин на мислене

28

декември

една от

-

1594

г. в хана

е ново преживяване за него. Той започва да пише

на Грей вЛондон в раlolките на коледните празнен­

исторически драми, третиращи проблеми на крал­

ства. Публиката в хана е много шумна и безсрамна,

ския двор, благородниците и други влиятелни лич­

а ентусиазмът

ности. През същата година Шекспир, който по това

се превръща в хаос. Официалният доклад по повод

време е и актьор, и

писател, купува част от тру­

пата и участва в управлението Й. Синът на Джеймс Бърбидж, заедно с друг известен актьор

-

Уилям

"'Иэдан"еот1S99r,lIа ШеКtПllрое,,"wедьоIЪр _Ро",еОМЖУJlмеТII-,

инцидента

надминава

споменава

всякакви

следното:

граници.

.. Така

като

започна

нощта и продължи до зори в смут и грешки: след

което е наречена

.. Нощта

на грешките".

Сrрадатаматеаn.р_У'ilЙПОJl-' ЛОНДОН.

I

"ойто Шекспмр м

HerOlilTiI

трупа МЭIIIIСIIТ преДСТlIlJlеНМII пред

iilнrпмйскмте IiJlаrородн"цм.


Уилям Шекспир Схъртта на СlIна на Шекспир ... като става

:..

.... р.

съсобственик

КОЙТО

напуска

в

театър.

Стратфорд

е на повече от

при

Шекспир

обаче

~ Фо1нансово и обществено положе-

се

0\дТа. за да види съпругата и децата си.

ПЪТЯТ ICbМ дома

описана Джон"

с покрусяващ

събитие.

стих

в

е

epet-4e.

мълви.

в дрехата му се оглежда.

I

I

naet-4a

И

-

през

1597,

г.

кьЩд,

подобна

родния

си

инвести­

градо

подсказва

t-4y да

а

не

може

в

би

се опегли в

живее

в

Лондон.

продължава

твор­

си дейност с неизчер­

енергия

и

създава

иcrин­

ски шедьоври като _Сън в лятна нощ-,

утеха.! и вие да бяхте изгубили СИН като мен, по· КЪСНО,

в

Докато

да не обичам болката? I Тя единствена t-4и е

Година

прави

ческата

И тогава защо

нВенецианскиlП тьрговец- и _Хенри VГ. В кулминацията на така аКП1вната творческа

Шекспир

година друга смърт, тази на собственика на

втората по големина къща

в Стратфорд, заобиколена от овощна градина

че ция

Шекспир

Болката

I може би думи по-хриСТ'о1ЯНСКИ бих ви казал.кynyвa _Ню Плейс

новата

в апартамента

Стратфорд.

~Болката запълва ста­

I Думите таЙНО

в

връща

намерението

ята Bt-4естО детето. I Виждам я в неговото легло и до мен. / Виждам в очите й ясния поглед.

се

Лондон,

~Крал

- пиеса, Над която Шекспир работи

по същото

за да

си под наем в Лондон. Фактьт,

ГОДИНИ. Тъгата.

11

ОТ трагичното

преt-4естват

той

е изпълнен със скръб. Единственият му

причинена

има десет

е достатъчно,

След като съпругата и децата Щ

в родното СИ място НЯКОЛКО ПЪТИ В годи­

СИН Хамнет умира на

не

задържи Шекспир в Стратфорд-

и тоеа ~y позволява да се завръща

1596 г. обаче

и

каt-4ини и два Хдt-4бара. Иt-4ението

:-.,..a... -O't обстоятелства, успява да постигне

рез aerycт

години, когато

100

я купува.

-

единствената 1')'ХЛена постройка в града. Къщата

.. KIPTMHI

от

XIX

век, мэо6рl)Я'lща

ШеICСПМр'СТрilТфорд.

Theatre -

The

Джеймс Бърбидж, засяга чувствително

трупата нХората на лорд Чембърлейн

И

.. Сцена ОТфl1ЛNз.УестсаiiiдсlC3мсторня 11961

И

r.J.

4.НIOПnеiiс·-а.щата,кО1!'ТО

__..._--1

SJ;;iiii~'~

:есК::;~';-ПУ'1ГOJ1MHI cnед смъртп

РаэlCaЭЬТ на БандеJЮ е преведен на

"РОМЕО И ЖУЛИЕТА" 1562 .Ромео и Жулиета·продъnжава да еедна от най-поny­

и озаглавена .Историята и упадъкът на ГаЙ МарК-:

""РНкте и обичани творби на Шекспир, НО както се

Една от основните разлики с версията на Шекспир

C1I)'Ч8д с повечето от неговите пиеси и сонети, исто­

е тази, че Жулиета отваря очи малко преди смъртта

~ не е оригинална. Сюжетът се среща за първи

на Ромео.

разказ на Матео Бандело, италиански писател 8е'(. През

.... ра

1662 г. английският поет

През ХХ век

Г.) Франко Дзефирели ГIOCТaВЯ

на сцена пиесата в съвременен вариант, като предиз­

дъnгa повect808дтелна поема, l-lapeчetiа

Шо1К8а ра1Лични реакции, преди да я et<paнизира през

..~~!<ТОРИЯ

на ромео и Жулиета· по превод

1968 г, През 1961 г. историята се И)ПОЛЗ8а в адапта·

~ ~ език на творбата на Бандело, която вno­

ция на големия et<paH 8 И)ВЕ!СТНИЯ мюз.1КЬП.West

~ става и основен източник на вдыоювеtiие

Stoif(УестсаЙД(Ха история). През

g

~ През

'IOI8:

1679 г..

1996 г. peJКИCЬОрЪт

Баз Лурман прави no-мoдepнa адаптация на пие­

OТYN onитва fJ;) nocтaви на сцена адаптация

сата вьв фw1м с Леонардо ди Каприо и Кneъp ДеЙнс.

...а l'М!QТiJ. основана върху щтopмяr.! на дpeeeti Рим

които играlП двамата траП4чна влю6енк.

Шекспир написва своята верСИА То",асОтуейадаПТllраИСТОРНАТЭН написва_Историята иynадbICbТ на Гай Ма ~ •

1960

ФранкоДэефирели прави СЪ8ремеинаадаптаЦIIЯна

1961

side

след смъртта на Шекспир.

03дглавена.ТраГИ'lната!<ТOlJНllна P1>N1Ю И Жулиета"

1592 1679

(1960

Артър Брук

енскиеэик.

ДРтурБру!сСЪ'lиняиа поемата,

West SIcН! Slory ист

'9" '99'

пие<ата

Робърт Уаiilэ режисира "'ОЭИI(bll<! IYестсайдска

мяl

Баэ ЛурIolЭН ре... с .. ра Ф .. rwа _РоМIЮ-Жул

.. еra-

11:11


Живот и дейност Основаването на известния театър .. Глобус" Проблемът с преместването ...

СЛЕА СМЪРТГЛ НА ДЖЕЙМС БЪРБИДЖ. КОЙТО е сърцето и душата на трупата,

блем. През април

Уилям

възниква

нов про­

1597 г. театралната трупа на

Шекспир .. Хората на лорд Чембърлейн

е изправена

пред трудна СИl)'эция.

Театьрът

М

8

Сезонът в театър .Гло6ус- започва на август и продължава до Коледа, тъй

20

като по време на зимните

празници

на

театралните трупи е позволено да играят само

на

частни

празненства

в

кралския

Шордич. В I<ОЙТО е тяхната зала за представле­

двор или за благородници. Печалбата от

ния, е построен на зеt04я, дадена под аренда за

21

лири е много повече, отколкото театьрът би

на

спечелил от обикновени представления в раМ­

ГОДИНИ, а договорът е изтекъл. Собственикьт терена

- Джил Алън, отказва да

ПОДНОВИ договора

10

ките на един месец. Представленията в _Глобус­

и заявява, че има намерение да сьбори театъра и

започват отново през януари и продължават до нача­

да използва дъбовия материал за по-добри цели.

лото на постите през март. Сезонът на пролетните

Преди смьрпа си Джеймс Бърбидж е обявил жела­

представления е от април до юни. През юли и август

нието СИ - синовете

появата на въшки и бълхи е голям проблем, поради

N'f Ричард и Кyrбърт да поемат

контрола на трупата и да й осигурят бъдеще.

1598

Към края на

което

г. братята Бърбидж намират

решение. Те наемат нов парцел земя в Бенксайд с договор за

31

ГОДИНИ. ПО коледните празници,

се

налага

затваряне

на театъра,

а трупите

време театрите

естествено осветление, като се има предвид, че сце­

ната се издига в двор без покрив и всички предста­

по замръз­

вления се играят през деня. През зимата представле­

Прекарват

целия дървен

материал

2 часа след 06яд. а през - в 4 часа. Най-евП1Н е билетът за правосто­ в двора - той струва 1 пени 11 лира '" 240 пениl:

налата Темза, като го оставят да бъде изтеглен

нията на .Глобус· започват в

по леда до другия бряг на реката към Бенксайд

пролепа

и започват строеж на нов театьр. През февруари

ящи

1599

с още едно пени се купува седящо място на първия

г. постигат споразумение с новия собственик

на земята и .Хората на лорд ЧембърлеЙн· офици­ ално откриват новата сцена

-

театьр -Глобус·, в

JlИЧНОСТ8J10кдонските те.атралнисреди.

имат кръгла форма и

театьра.

.разглоби-

Шекспир е иэ,ктна

годишната програма на професионалните театри.

воделеца

Стрийт да

Едно.ременно aктt.op. дp.iIM.aтypг",aKц"oмep.

принудени да правят турнета в околните села. Това е ПО онова

на Шекспир

а.со6ст.еНИК8.ГJlO6yc·.

са

докато Джил АлЪН е извън араната, наемат дър­ Питър

... Портрет

от периода, KOГi!lтocтaвa

етаж на балкона, а с още две пени

-

място на втория

етаж на балкона.

който Шекспир става сьсобствениl<. Половината от печалбата отива в джоба на братята Бърбидж, а другата поповина се разпределя между останалите

петима собственици, включително и Шекспир, който получава

.. Сцена

10% от

печалбата на .Глобус·

.

от _Ричард IIГ.

ФИНАНСИТЕ НА ШЕКСПИР за ра1Лика от много бедни творци по онова

вява В Бишоnc Гейт,

... тмту" и сo6cТ1lеиост

време, Шекспир е с добро финансово попо­

в зоната ~Св.Enена·:

на эе"", ка името на

жение и

през

Шекспир.

това

му дава

8Ъ3МОЖНОСТ да се

радва на приятен и охолен живот. Въпреки

1599 г. се лре-

местеа в Саутуорк,.

1604 г. живее

че не са известни точните цифри, печал·

близо до~Глобус~; лрез

бите му като драматург и дивидентите от

до катедралата .Св. Павел от Крипългейт";

акциите му в театралната трупа ~Xopaтa на

през

лорд Чем6ърлейн~ в~Гnoбyc" И В театъра в двеста лири годишно. като се има пред­

8 зоната~Блекфрайърс"; а преди това - през 160S г.. кулува земя в Стратфорд. Бишonтън и Уелкьмби за общатэ сума от 440 лири -

вид, че в онези времена приходите на един

инвестиция, която му ноеи годишен доход

професор в Стратфорд са двайсет лири

от

Бneкфрайърс възлизат приблизително на

на година, е очевидно, че Шекспир има

161 3 г.

близо

купува къща с името ~Гейтхаус"

60 пири. Известен

е фактът, че баща

му Джон

добри доходи. Слоред имотните регистри

Шекспир е обвиняван най-малко два пъти

известният драматург сменя жилището си

за заеми в оеобено гоneми размери, а лих­

8

Лондон няколко ПЪТИ в зависимост от

размера на доходите си. През

1596

г. 3iIЖИ-

варството е и тема, която Шекспир третира

8 пиесата си ~Венецианският тъproвeц~


Уилям Шекспир

На не повече от двеста километра от театър

Шекспир обаче

нГлобус- се намира вторият по големина театър

разбира

слу·

нРозата- на Филип Хенслоу, популярността на

чайно

тех­

.Глобус- обаче остава ненадмината дори и след

ните

като сменя мястото си седем ГОДИНИ ПО-КЪСНО.

и се подиграва на дошлия по-късно Бърбидж с думите:

По време на реконструкцията на театър .. Глобус чиято

междувременно

популярност е нараснала

като

И

Араматург

неимоверно,

раз­

полага със значителен ДОХОД и обича да посе­ щава

страноприемницата

..

и

пристига първи на срещата. Прелъстява жената

УИЛЯМ Завоевателят

Шекспир,

за

планове

.МърмеЙдН,

където

.. Уилям

("nя"о].

Завоевателят пристигна преди

През март

1603

г. Англия е потънала в скръб.

Кралица Елизабет, под чието управление крал­ ството, считано за варварско

от Европа, умира

нат и да обсъдят всичко, свързано с театъра

тол.

и литературата.

Елизабет

навлиза

след

45

Театралните

I

01' останалата

в епохата

години среди

също

част

на Ренесанса,

на английския са

прес­

потресени.

винаги е показвала влечение и раз­

лага пример за безгрижния начин на ЖИВОТ, на

биране към театралното изкуство и му е давала

който Шекспир се радва в ЛОНДОН. По време

цялата си подкрепа. Шекспир и

на първото представление на _Ричард IIГ една

са обхванати от безпокойство и несигурност.

жена от публиката се влюбва в главния актьор

HilJ1i-

.ГnобуС!ецеНn'Рil]н.РОЭil'iI­

Ричард 111М

хората на перото се срещат да пийнат. да ОТДЪХ­ Следващият епизод ни пред­

к.РТИНiI o,XIX"eK с

ПОПУJlярнм,ете,:прм" Ломдон­

колегиrе му

Всички професионалисти от театралния свят се

.. Портре' на мэ"естння ilK'bOp

Ричард Бърбидж и отива зад КУЛИСИ1'е, за да си

питат дали новият крал ще бъде също толкова

исобс,ее"ИКНiI.Гnо6уС·РИ'lilРД

уговори среща с него за ПО· късно същата вечер.

толерантен и съпричастен.

61орбндж.

Сцен.

OTcanOH,1I "Kpb'lMITI

.M"pMeiiд-, КЪДе'о ШеКС"МР н дрУ"'

XOP.:I "01

перото

npellolp8i1'

ПО-П)IIАНJr.iI 'IiI("IО,Сlо6однотоСИ .реМI.


Живот и дейност ~ ШеlCсnир-мэобраэен 1t'!lТо60гатмпреУСПIlI.1Щ ДJIICеНТloJIмеиI

Репутация и шедьоври

...

MOlolelftOi

>а8Р1оЩilнетоеМ8

CfратфорА.

НОВИЯТ крал

СЛЕА СМЪРТТА НА ЕЛИЗАБП I на престола на

дането в немилост на неговия патрон

Англия се възкачва кралят на Шотландия Джеймс

графа на CayтxeMmън. участвал в бунта

Веднага след като е коронован. ТОЙ прави неве­

на графа на Есекс. биха могли да са

V1.

-

роятно предложение на трупата ~Xopaтa на лорд

някои от

ЧембърлеЙн·'.

поведение на Шекспир. Преди всичко

Кралят им предлага самият той да

ИМ стане покровител.

Несигурноспа,

настъпила

мотивите за

песимистичното

обаче обществените нагласи по онова

след Cto4Ъpттa на Кралица Елизабет, е забравена и

време са от такова естество. че пуб­

трупата става иэеecrnа с Иlo4ето .Хората на краляМ,

ликата

НОВИЯТ крал обича събиранията и веселието и е

гедията, което осиryрява на Шекспир

е

предразположена

КЪМ

тра­

по-голям почитател на театъра дори ОТ покойната

и неговия гений продължителна попу­

кралица Елизабет! Фактът. че носи името на краля

лярност и успех.

и е под неговото покровителство, осигурява на тру­

пата статута на най-голямата театрална трупа за

Послсдиитегодиня

времето си, както и голяма известност.

в Стратфорд ...

В края на века творческата дейност на Шекспир достига

за

дотогавашното

му

комедии и се отдава на трагедията. написва четири епични драми

.. Макбет"

Средната продължителност на живота

КЛЮЧОВ момент. Той престава да пише

характерните

и

.. Крал

Лир"

по времето на Елизабет е

творчество

През

В началото

-

страдания, вълне­

ния, OТ"Iаяние и сблъсъци с безмилостните игри

на съдбата. Писателят разбира героите си и им съчувства, но не се намесва, а остава безпри­

писмено

...

роденият

свидетелство,

му през

се

смята,

че

в този

1607

че няма период

г. Шекспир се отказва от писането на

Вероятно през

1610 г.

привършва писането на пове­

чето от романтичните си комедии като

.. Перикъл". 1613

_Цимбелин~. _Зимна приказка~ и _Бурята-. През

г. театър ~Глобус- е разрушен от пожар и през след­

ние с отрицателната визия за съдбата на човека.

ващата година е възстановен. Това е периодът, в

Какво кара Шекспир да се насочи към трагедията?

..Хората

Защо предпочита да изостави репутацията си на

който трупата

~майстор на комедията~, спечелена с прекрасни

пиесите _Хенри V1ll

.. Както 1601 г.,

156' г. 50 години. Въпреки

трагедии и отново сменя тематичната си насоченост.

уни-. Този СТИХ от _Крал Лир" показва примире­

пиеси като _Много шум за нищо" и

години.

Шекспир се опегля в родния си град. установява се

на тази голяма сцена. пълна с кло­

харесва-? Смърт на баща му през

40

през

там и рядко посещава Лондон. След смърт на майка

страстен наблюдател ... Когато се раждаме. плачем. че излизаме

г.

Шекспир е вече почти на

- ..Хамлет~ ... Отело~.

Общото между главните

герои е трагичната им съдба

1610

И

на краля" поставя на сцена

и _Двамата веронци~, написани

ви се

от Шекспир заедно с новия драматург на театралната

изпа-

трупа

- Джон Флечър.

"CКOPO(JI~AClo4ЪpmкaCMIi<tCM. IQtт\Jlненс60nКilМЧУ8СТВоН<tlмм<t. че не ~ бlUl 1Ц1<!114 A~цaтa см. Ш~II;СnМР

Ж:UДilJ;l~NЩilСМ"J;lleжДiI джон Шнспмр.1<oneJu по op"'*М~

• Лондон. J;I AiI ""1 noAaрм

~M" reрб.

~Раэлична версия ~ -.

ЕДНА ДРУГА ИСТОРИЯ

Укnям Давенант

- драматург, роден в ОI<СфоРД (16061668), едИН ден отмеа да пийне с приктели 8 една стра­

Давенакт. Той е вnМRТel'leti ЧО8еi<, заемал в определен

ноприемница. Пиенето върви и дywe6Hктe емоции се

момент и дпъжносттакмет ка оксфорд.. името на СЫ1pyrзта

нonриемницата е богат тъproeeц на вина, ка име джон

разropeщяват, кorзто ИЗведнъж YК1UIM заявнеа пред при­

му е Джейн шепърд Давенант; красива и 06щителкадама,

ятелите си, че е незаконен син на Шекспир. 8сЬщност

Съпрузите имат седем деца, едно от които е Уил Дaвet1atfТ.

Шекспир е кръстник на УWlЯМ, но се носят слухове, че е и

неГ06 6иоло""чен баща.

poдet4 в края на февруари крЪСТИИI(

~ир живее и твори 8 Лондон, след !<аТО И30Ставн СЬПpyг.tта ем Ан ХаТаУеМ Il.Iet<cnир и децата см в С'JPiП'

XV11

1606 г. Уилям Шекспир е нef06

- t<pЪЩeНeто става на

3 март 1606 г. В средата

ка

вet( тpы"ват c.nyxoвe за лlOбoвнa връ:жа tIIIeЖДY roc::noжa

Давенант и И38еСТНМfI дpaмaтypr.

форд. УИЛRМ често се връща У дома. на ПЪТ за там минава

няма ДOl<aзатe.ncтea, които да потвърждават тази 8рЪ3!<а,

през ОксфорА l<ЪДeтo отсяда

но по-важен е фактът, че няма И такива, кокто да я опро­

В страноприемница wКpaytiw

вepraRf. Може би сър УИЛЯМ Давенант

драNa'YJll"'-Т. IФЙТO m.pдм. че

(WlИ Градската странonрием-

е заинтересован от cъщecreyвaнето на крьена връзка с

~ ~1Фмet4 смм

ница). Сo6cтseникът ка ~

И38('CПiИl'l Уиnям ~ир.

~ УIUl1lМ ДаIleШlМТ _ IQ

Шекспмр.

-

също дpaмaтypr.


~

Уилям Шекспир ~ C'г.Ify\'н.аШеКl;ПМрВгрilдНlllпе.Банкроф,­

I Crp<tтфорд ка ЕМIЪН, където КI11IIIДН JYРIlСТИ х..~е':'ните

ГОДИНИ

от

lallUlroДIIнапосеща,атро.цноtoМII(ТQна

живота

ItЭВКТИМЯI1OeТ.

.....а ..... е<спир в Стратфорд са спо­ .::;.".~ Оставя две дъщери

- Сузана

.. ,С,хуДИТ. КОИТО се омъжват СЪОТ­

ветно през

1607

и

1616

г. През

1608

г_ Сузана ражда дъщеря Елизабет и Шекспир.

КОЙТО през по-голямата

част от живота

През

си живее разделен

1616 г. известният и ненад­

от семейството си, прекарва послед­

минат

ните си годиНи, заобиколен от деца

като оставя

и внуци. Живее с рентата от спече­

наследство;

леното в ЛОНДОН. но се предполага,

представящи

IC)'лтурата

че освен парите от творчеството си,

на

произведения,

има и приходи ОТ търговия със земи

и обичани от милиони хора по целия

и лихварство,

макар да липсват

на

напуска

живота,

поколенията

огромно

литературни

Елизабет,

шедьоври, от

епохата

четени

свят. Макар и 50-годишен, Шекспир е доста жиз­

конкретни доказа­

телства в подкрепа на подобни догадки.

драматург

SНАКЕSР'ЁАRЕS

-_....._-П'l\t[I'IIIj"

HI\TOII;I• • ...11; \~""I)I~"

нен, радва се на посещения на приятели от Лондон.

Разказват, че по време на едно такова посещение на драматурзите Бен Джонсън и Майкъл Дрейтън, той пие прекалено много, разболява се и умира на април

-

23

СЪЩия ден, в който е роден. В една от послед­

ните пиеси на Шекспир

-

RБурята-, главният герои

Просперо произнася следните думи;

~Ho празникът вече свърши. / Сега са невиди· мите духове./ Тях никои не ги познава./ Издигнаха се на крилата на вятъра. / и нищо не оставиха на

земята. / Срутиха се дворците от мечти, / отлетяха към широко отворените небеса. / и нищо не оста· виха след себе си./ Ей така, като бляскав дворец / .... СъбрilI;IIТ.Съ'lииl!ииllиil

...

Шексп.,р със съпругата и Дtlщерите СИ. С"ед 3З8ръщанеro СИ

Страrфордтои 8ОДи спокое" семеен ЖИВО1.

Cnlyll на Шекспир 8 .К"" на Поетнте' 8 Уктиннcn.рското абаТСТ80,17'Ог.

8

УИIlIlt04ШеКСПИР·.И1д;1деииwест годиии

C1IeA

CMъpna му.

или като храм на древна страна./ На фриза облаче

не остана./ Създадени сме ние, хората сираци, / от сънищата неспокойни .....


Призракът на Шекспир Споровете около HerOBOTO съществуване

Ч

ОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕЕ ИЗПЪЛНЕНО с мистерия и необясними загадки.

"ак е възможно един обикновен човек от село, без универСlпетскообразование,

да създаде ЛlIтературни шедьоври, оцелели през вековете и четеНII от хората по цял свят> Не "а.\ко учени се съмняват в съществуванетона ,"олеМIIЯ драматург. Спорът за истинския автор на творбите на Шекспир продължава и днес. ДВllжението анти-Стратфорд

.,У\l.\Я~t ШЕКСПИР изобщо не е същecrвувал" е e.:'"Ia ОТ крайните теории ... Шекспир е измислено

.. "'е.

псевдоним на съвсем различна личност"

е

основата на друга хипотеза. Подобни спекулации

..а ..... раТ почва главно поради това, че много от доку­ ...еЧТИ'Те, свързани с живота на Шекспир, са твърде !->еРсни.

На практика, единственото доказателство

за :живота му е кръщелното

ку свидетелство и С8И­

.:етелството за брак, докато подробностите относно >:\о1ВОта му в ЛОНДОН и причината, напуска

родния СтратФОРА.

поради КОЯТО

са по-скоро легенди

ИЛИ слухове. Освен това, оригиналният му почерк се намира само в НЯКОЛКО обикновени документа.

Лl'lпсата на инфор""ация

и губещите се следи от

ЖII'вота му са причината да бъде задаван въпро­ СЪТ дали гениалният драма1)'рг, написал множество

nАеСИ и сонети па времето на Елизабет, и уилям

ШеICСПИР, ЖИВЯЛ 8 Стратфорд В края на Io!ёIчалото на

X\III

X\II

век и

век. са една и съща личност?

А и ТЪРГО8Ията С имоти И лихварството, с които се с"'4ята, че се е занимавал Шекспир след така наре·

ченото завръщане

в Стратфорд.

не прилягат на

портрета на един литературен гений. И защо оставя

писмено искане семейството му да не бъде погре­ бано на същото място, където е и той? Защо в заее­ цанието

му са споменати

само принадлежности

и

".по един том ОТ няк~ книга? А загадъчната епита-


фия, гравирана на гроба Щ; _Приятелю добър, на Бог се уповавай, праха, заключен тук, напразно не смуща­

вай. Блажен да бъде, който тоз камък не отлости, "ро­ к.neT

- който помести изтлелите ми КОСП'(, която дава

повод за нови подозрения и съмнения?

Тези, които вярват в съществуването на Шекспир, се наричат _фракция Стратфорд-, заради родното място на дpaMal)'pгa, а онези, които имат съмнения

относно истинската му идентичност, принадлежат

КЬМ _фракция анти-Стратфорд-.

Шекспир е Франсис Бейкън Поддръжниците на .. фракция анти-Стратфорд"

са

толкова фанатизирани относно теорията си, че опит­ ват свеТотаТСТвено

да отворят

гроба

на

Шекспир.

Между тези, които предизвикват противоречията и се СЪмняват в неговото съществуване, е американската

писателка Делия Бейкън - потомка на философа Франсис Бейкън. който е съвременник на Шекспир. Делия Бейкън твърди, че Франсис Бейкън и тесен кръг от други писатели и мислители прокарват сво­

•.

... rP06l>T ~a ШI.С""р в църк.ата _с Троица-. Стратфорд. _ПРОlU1еТДiil IТОЭИ,.оiПо помести "ЭТlIеll"ТIW" кост"" I uraд"ч~аТil Iп"таф"lI, rp;IIIMpa~. м. ~aдrp06~ИII .011001"'"

ственото общо Между ТЯIC. Марлоу, който е роден в

Кентърбъри, въпреки че е от същата социална про­ слойка като Шекспир, получава университетско обра­

ите политически, философски и социални убеждения

зование в Кеймбридж и диплома. Двамата принадле­

под формата на театрални пиеси, за да ги направят

жат кьм един и същи кръг писатели, поети и актьори

по-разбираеми за масите, подписвайки ги с името на

и е повече от вероятно да си влияят взаимно. Тъй

относително непознатия актъор Уилям Шекспир, за

като Марлоу е по-образованият от двамата, нормално

да не бъдат преследвани. През 1853 г. Делия Бейкьн

е да се предположи, че НЯКОИ от първите пиеси на

прекосява Дтлантика и пристига в ДНглия да търси

Шекспир са писани с негова помощ.

помощ и доказателства в подкрепа на теоРИЯта си.

Сыцествува и теория, според която Марлоу, който

Говори се, че дори прави опити да изрови тленните

е два месеца по-голям от Шекспир и става по-бързо

ОСТанки на Шекспир. Преди да успее обаче, манията,

известен, е една и съща личност с Шекспир. На

29

обсебила живота й, я умопомрачава Окончателно. Така теОрията, на която посвещава живота си, остава

години Марлоу е убит от приятел по чашка по време

недоказана и не се взима на сериозно.

лите на ..движението Марлоу" отказват да възприе­

на свада в една страноприемница.

НО последовате­

мат идеята за _преждевременната смърт на гениал­

Шекспир е Кристофър Марлоу

ния ApaMal)'pr'". Съществуват документи, които сочат, че Марлоу още от С1)'дент­

Тази теория е много по-драма­ тична

и е поддържана

вЪрженици

на

ските си години е бил нает в

от при­

тайните служби кьм двора на

"движението

кралица Елизабет, а привър­

анти-Стратфорд". Драматурзите Кристофър Марлоу и Уилям Шекспир

са

жениците на теорията на кон­ спирацията

съвременници,

родени в една и съща година

1564. Те са част от лондон­ ските

театрални

среди

приблизително

смятат,

че него­

вата смърт не е случайна

_

убийството

е

определена

цел,

извършено свързана

дейността му като шпионин.

по

едно и СЪЩО време и повече

е,

от

сиrypно

са се noзна­

~ Фра~сис Бе"IQo~. а~ГIlИ"С.М фМ1Iософ.за КОГОТО~II.ОИ

вали и че дори са

били

приятели.

но това е един-

ПОU1еДО8аТllIИ ~a Д8и*е~ието а~ти­

Стратфорд Т."рДIIТ, че е ИI;ТМ~С.МIIТ

'.

а8тор~апмес"те~аШекспир.

и

с с


~

.

..

---~---

я

-

.~

-

-~_....

--

.

~ О{,

"I~''''.• ,....' .' f}

:_;.~,

_

_

...

,

, ~ ",

.'-'

... АвСТРИЙСКИIIТ

"'Аlo4ерикаискатарОlo4аllист~ДеЛИllбеi1къи

.

псюrолог Зигмунд ФроlЩ, който

• Едуilрдде Вер, графът ка Оксфорд през XVII Bel(. ''''IПдН ~IQЙ-lеРОЯПjllllоттри ... ат;}к.1ндндаТМ)(lilвторскмп·права

е главмаТilПОААръжмица

вьрху шекспировите пмесм поради това, че ДeтilЙЛИ от личния

според КОIIТОФрамсисбейlQ>Не ИСТИМСКИIIТ

Бейкън е авторът на творбмте. впоследетвие

а,торнаwекспировитетвор6и.

подкреПА теорИАта за Едуард де Вер.

IqЖИ8ОТсе nOЯВIIВ;П в roпя ... брой от ПРОИ38t'де"И!lYil.

ма теОрИlIта.

N;JKap

ПЪРВОllачалноДilтвърди. че Франсис

Важни събития Това е

моментьт, в

вателите на се появява

когато Кристофър

Защо обаче графът на Оксфорд е пишел под

КОЙТО според последо­

.. движението

Марлоу"

псевдоним?

Шекспир

на сцената ... Те претендират,

Обяснение

се търси

в недобрата

слава, която театърът и всякаква подобна дейност

че

имат сред благородниците,

Марлоу разбира. че живо­

Така, за да отклони

ТЪТ му е в опасност, напуска страната. Завръща

вниманието от себе си и благородния си произ н

се в Англия без много шум и приема името

ход, младият граф

.Шекспир",

почита да публикува пиесите под псевдонима на

lYpr,

представяйки

се за млад драма­

и любител

на театъра

малко познатия член на театралната трупа

НОВОДОШЪЛ на сцената на ЛОНДОНСКИЯ теа­

предн

- Уилям

тър. В подкрепа на тази теория е и фактът, че

Шекспир от Стратфорд. След смърпа на графа

появата на Шекспир като голям дрэмаlYРГ СЪВ­

на Оксфорд през

пада със смърпа на Марлоу, а също така и изу­

дейно изчезва от сцената на ЛОНДОНСКИЯ театър.

1604

г. името на Шекспир нена н

мителните прилики, КОИТО се наблюдават при

Нещо повече, след като в Женева е открито едно

сравняване на портретите на двамата.

томче на Библията, притежание на графа, в което всички

Шекспир е графът на Оксфорд е запален читател на творбите на Шекспир. но в

същото време и подцръжник на ~движението

ският автор на пиесите, печели допълнителни пре

в'"~;;;:р~експир в църквата нСв. Тромца

антинСтратфорд", В началото клони повече към

теорията, според която Франсис Бейкън е истинският автор на творбите. от които той така се възхищава, проучвания

променя

мнението си и обявява, че найнподходящият кандидат е графът на Оксфорд

-

пасажи се появяват под една

на тези, които смятат, че Едуард де Вер е истин­

Известният психиатър и психолог Зигмунд Фройд

но след известни самостоятелни

подчертани

или друга форма в творбите на Шекспир, теорията

Едуард де Вер, живял през

XV!I

век. Фройд. както и другите подцръжници на теорията му. твърдят, че творбите на Шекспир имат извънредно богат речник и изтънчен изказ, което свидетелства за

Н

димства. Днес мнозинството от

.. фракцията

н

анти н

Стратфорд" твърдят, че графът на Оксфорд е отго­ ворът на загадката.

Спор без край По-голяма част от мненията, изразени от подцръж­ ниците на антинСтратфорд, се основават всъщност на

същите арryменти, заявени от Фройд. Въпреки спеку­ лациите и противоречията

да узнаем истината.

е сиryрно, че никога няма

Въпреки

всичко най-важното

нещо, което НИКОЙ не може да оспори и пренебрегне,

задълбочено изучаване на древните римски и ГРЪЦКИ

остава значението и величието на творбите, Защо

класици, както и за познания по право и ПОЛИТИка. На

да придаваме

практика е невъзможно, твърдят те, един необразо н

ването

ван селянин да е автор на подобни сложни творби и да

когато всъщност не може да бъде оспорена значи­

има такива пълни познания за начина на живот на ари-

стократите и за всички аспекти от живота на Елизабет. от друга страна, графът на Оксфорд почти идеално се вписва в портрета на такъв автор. Например в колекцин ята от неозаглавени сонети, посветени на млади благоРОДНИЦИ, сякаш се прокрадва автобиографична нотка.

такова

на една

голямо значение

практически

мОспа на произведенията

на разреша­

неразрешима

... Но

загадка.

завистливите души

няма да получат отговор; Не завиждат по конкретна

причина, а ей тъй, за да завиждат:' Този стих от

.. Отело"

е може би отговорът за тези, които се съмня­

ват В него цял живот ... Един необразован и нециви­ лизован човек не може да достигне такива висини" е една злонамерена идея, вероятно плод на ревноспа

Нещо повече, езикът в сонетите издава еднаквия соци н

и завистта пред ограничеността на собствените спо­

ален статус на младия герой и на автора.

собности и гениалността на другия.


-

Уилям Шекспир

и не са лоши създания ... ~, като така

Изпадналите ангели

Ф

пророчества

и

предсказания;

поня­

изразява една концепция за феите.

кога

еите присъстват често в пиесите

която е валидна и до днес. Във фолк­

в други случаи играят ролята на раз­

на Шекспир. Ариел

лора обаче има и лоши божества.

казвачи.

в .Бурята

W

духът, КОЙТО

-

предават чувствата

на

героя.

а

помага на дука. прогонен

от Милано. да СИ отмъсти, и Оберон­ кралят на феите 8 .. СЪН В лятна НОЩ-, са двама от героите.

които

Латентното им присъствие в представите

на хората

придават

нюанс на мистерия във фантастич­

в съвременна Англия мнозина вяр­

ните творби на Шекспир. След раз­

ват,

пространението

в

Централна

на

въображаеми

герои

доброжелателно. ята

на

тани

идеята

зли

за

не се приемат

Част от категори­

езическите

за

разказите

за ангелите,

феите им,

живеят дори

и

в

къщите

никога

да

и не

са ги виждали.

На феите се гледа

като

късмет

лука,

на

носещи

в зависимост

или

неспо­

от характера

им.

смя­

За хората. които вярват във феи, е от

същества.

голямо значение събитието, случило

божества.

и покварени

че

градините

християнството

Европа

се през

КОИТО, изгонени

1917

г. и наречено .Инци­

от рая, работят за дявола. е възпри­

дентът с феите от Котингли-. На три

емана със страх и неприязън. Само

снимки. направени от две момичета,

ясно се вижда лицето на една фея. В

в Ирландия, където разпространява­ нето на християнството непременно

ките

отричане

божества

на

новата

религия и легендите за божествата и ирландският които

Шекспир

ват

като

намесват

загадъчни силата

в

да

"Рмcytlltil,м:t06~:ttI."щаТМТOIНМА-Itр.аnмцатана фемте.

nMKiln wC'.H • nATHiI

нощ· н" Шеltсnмр.

влияят

отношенията

при­

и да

на

явления

W

които изпитват силна неприязън

към

хората. Тези божества, които причи­ няват зло на хората и крадат деца, не

хората.

са обичани и всяват страх у всички,

жена.

продъл­ жава да се

подхранва

лите им използват тези божества. за

съществу­

всякакви

да ги сплашват.

помогнат на хората.

трикове,

за

да

Във въведени­

ето към келтската митология RКелт­

ски така:

божества _Те

R

имат

Ийтс

описва

човешка

феите

форма

и

ването

е пиесите на Шекспир присъстват и

други

странни

същества

с

неиз­

вестен произход. В първата сцена на R

RМакбет се явяват три вещици, които

облик, обичат дяволиите и се бъркат

сипят предсказания. В RХамлет~ при­

във всичко.

зракът на краля заповsщва

но нямат зли намерения

на принц

Хамлет да отмъсти за баща си. Тези свръхестествени

роля.

различна

същества

от тази

на

играят

феите.

Те предават божествени съобщения,

ЕдINl ОТ снмноте от KOТМHrnH с НОММ'tенцето м

~ +НО рнща се Itpaм мн.

години

спорове

и

разкрива,

вече

че сним­

ката е фалшификат. "но една от R снимките не e... добавя тя. Така

са добри същества, феите използват и

60

на

масмедии

до момента. в който едно

най-вече у децата. тъй като родите­

измами

повод

фанатици на тема _свръхестествени

възрастна

се

В пиесите на Шекспир. въпреки че

са

интелеlCТYалци,

от двете момичета от снимката,

отрицател­

създания.

снимки

между

поет Уилям Ийтс са

отхвърлят

ния образ на феите и ги изобразя­ тежаващи

тези

езичес­

и фолклора.

съжителстват в хармония. тези.

продължение на повече от

не означава

на

фолклора за феите.


Съвременници

Хора с изтънчен вкус

в търсене на любовни истории

К

ЪМ КРАЯ НА ХУI ВЕК, по време на управлението на Елизабет, TearьpЪT придобива нов стил, който просъществува до модерната епоха. В цeHrьpa на това възраждане естествено

се намира Уилям Шекспир. Без своите покровители и съперници обаче, без големите гръцки класици и хората, жив��ли преди и след него, той не би могьл да се превърне в изключителния драматург, променил света на театралното изкуство. Всички те оказват голямо влияние върху него, разширяват хоризонта му и му помагат.

Кралят, любител на театъра Крал Джеймс

11566-16251

Роден в Шотландия през

1566 Г., еДинствен син на кралица Мария Шотландска,

Джеймс

I се възкачва на престола на Шотландия на едногодишна възраст, след

абдикацията на lo4айка си. Отгледан е в строга среда от няколко благородници, които ПОСТОЯННО са въвличани в спорове и проблеми. Въпреки това той

получава добро образование

-

изучава френски език, гръцките и латинските

класици, литература и религия и израства като ерудиран и начетен Io4ладеж.

През

1589 Г.се жени за принцеса дна - дъщеря на Фредерик 11 Датски. Двойката

има деца, но това е само формалност. тъй като Джеймс

I

наклонности и не се свени да си ги признае. Около

г. изоставя съпругата

1604

иt04а хомосексуални

си и избира КОt04панията на своите любовници. Това е ГОЛЯt04 удар за кралица Ана. която като ревностна

католичка

След смъртта на кралица Елизабет

наt04разва

1 през 1603

изоставилия

г. Джейt04С

I-

я Джейt04С

1.

най-близкият

й кръвен роднина, наследява престола на Днглия. Като голям любител на театъра. веднъж възкачил се на трона. той вика при себе си .Хората на лорд

ЧембърлеЙн·

-

театрална трупа. част от която е и Шекспир. дава иt04 името

.Хората на краля- и ги взиt04а на служба при себе си. Колкото до Шекспир и другите членове на трупата, за тях Джеймс

I

е без съмнение перфектният покровител. Съпругата му също е голяt04а почитателка на театъра и по

Bpet04e

представления в двора, докато по

90.

на неговото управление се играят

Bpet04eTO

299

на Елизабет представленията са

Спед ОТШуt04яването на чумната епидемия кралят дава на .Хората на краля­

разрешение да играят където пожелаят на територията на Днглия.

Шекспир

написва

четирите си забележителни

управлението на Джейt04С

1.

трагедии

по време

на

Говори се, че появата на трите вещици в .Макбет·

е вдъхновена от личния интерес на краля към магьосничеството, тъй като той

написва. Трактат по демология·, когато се наt04ира в Шотландия.


-

Уилям Шекспир

_

ЛмчноетМ,ДОСТО"НМ UУI ... ение

_ПОКРОIКТf:JlМ

_

ЛМ"IнОС'ТМ С1ОС fiщмте HoIlUIOHHOCТМ м CW1ерНМЦII

ВJlМIПf:JlНМ IIМ'lНocnI

1WoAoT"""_1

AнrnMik"M ~Maтyp, мпоет.~мlП

IIэ,uТf:JlНOiI"0р6мте н,)Wеl(CnИР·

ФрансIК Бeinн

1561-1626 АнГ"МЙСItМ фмlIOCоф м а,ере.. е .... мlt

.. illшексnмр

Пром].едеНмllта .. у.IUlIOЧ....' .Eceta-м.NovumОrgаnum",

"Зilll1мчностмтеlсмемтекаретаlечесаМ3110женнnодробностм,

Големият актьор, станал известен чрез връзката си с пиесите на Шекспир Лорънс Оливие (1907-1989) Лорънс Оливие

- СИН на беден свещеник, е роден в Доркинг. Дебютира като aКfbOp на 15 ГОДИНИ в ролята

на Катрин в една постановка на пиесата .Укротяване на оnъpничеваrc( в училище .СВ. Eдyapдw

- момент, в

който разбира, че театърът е неговото призвание.

През

1926 г., след като посещава

курсовете на централното училище за езици и драмэntчно изкуство, се

присъединява I<'ЪМ Театралната КОМГ\аНИЯ в бирмингам, където започва кариерата СИ с малки роли в ..хенри

v"

и .Хенри VlIГ. Следващите седем ГОДИНИ не са особено добри, тъй като едновременните му занимания 8

театьра и в КИНОТО не noтpъrвaттaKa добре. както е предполагал. През на Ромео в продукцията на ДжОН Гилryд в Лондон

-

1935 г. обаче

Оливие получава ролята

пиесата .Ромео и Жулиета-, в КОЯТО играе и ролята на

Меркуцио. вечерите, когато Гклгуд играе главката роля, Лорънс Оливие е на висота.

През

1937 г. се присъединява lCbМ ВИlCТOркаНСКИR кралски театър, където получава главните роли в M J(aloU1eT , MMaK6eT~ и ..хенри V-, КОИТО).f'f донасят и наi:нonямото признание. Но ролята му в една

пиеси ICёlтo

съвременна адаmaция на J(aмлет

М

го

определя ICёlтo най-големия wel(СПИроВ актьор на своето време. Всичко това обаче не го задоволява и през следващите години той изпробва таланта

СИ в пиеси ка класическия и съвременен британски театър, ICёIICТO и в пиеси на Софокъл, Йонеско и в редица съвременни пиеси. Оливие не се ограничава само с театралната сцена. През ветроветеМ

_ филм

1939

г. дебютира в Холивуд с ролята на Хетклиф в продукцията мНа кpъcтonътя на

на режисьора Уилям Уильр. Следва голям успех в работата Щ J<aТO режисьор И актьор във филмови адаптации на пиесите

М

..хенри V', J(амлет мРичард IIГ. Следващото му желание е да работи ICёITO диреlCТOР на театър. Става художествен диреlCТOР на театралния фестивал мЧичестърМ през

През от рак

1962 Г., а след това

и диреlCТOр на националния театър през

1947 г. Лорънс Оливие е удостоен през 1989 г. на 82·годишна възраст.

с титлата Сър, а през

1963 Г., режисирайки

1970 г. получава

пиеси ICёlТO мВуйчо ВаньоМ и J(aмлет •

W

място в камарата на лордовете и става лорд ЛоРЪtiс Оливие. Умира


Съвременници Големият проводник на Ренесанса в Англия

, (~. r I .. '-~

Джеф ри Чосър (13"0-1"00) Джефри Чосър е първият ГОЛАIo4 английски поет на Средновековието.

поезия- от ДжОН Дридън

1/0:", о" "'o~:о'· il '.! ~

наричан _бащата на английската

- английски поет и драматург от ХУН век, ЧИИТО творби оказват влияние върху

111. Благодарение

на умеНИАта

А:

и таланта си прекарва следващите години на кралска служба, като заема различни официални обществени

ДЛЪЖНОСТИ - дипломат, член на парламента и държавен служител. Творбите от последните години на живота му се характеризират със СИЛНО чувство на реализъм, КОЙТО вероятно е плод на комплексната му кариера.

през КОЯТО придобива много познания за човешката природа. Започва литературната си кариера като поет идеалист, традиционалист. но творбите му са силно повлияни от френската литература, която е много популярна по онова време. Измежду любимите френските писатели на Чосър са Гийом дьо Лори и Жан дьо

Мьонг и той прави опит да преведе на английски език тяхното произведение ~Le

(

,~!i

Шекспир при написването на пиесата _Сън в ЛАтна НОЩ-, както и на други пиеси. Роден в ЛОНДОН, СИН на богат търговец на вино, КЭ10 Io4Qмче е нает като паж в кралския двор на Едуард

\

Roman de lа Rose".

На ЗО-годишна възраст животът на Чосър достига връхната си точка. Като дипломатически служител

посещава Италия и е силно повлиян и впечатлен от духа на Ренесанса. както и от творбите на Данте и Бокачо. КОИТО

to4y дават съвсем

новоусещане. Осъзнава разнообразието на човешката природа, индивкдуалноCПCI на

мисълта И уникалноCПCI на характера. При завръщането си в Днглия написва ~ Троил и Крисейда~

- трагичен

страстен разказ за страданието и вечната любов. който се основава на легенда, спомената бегло в старогръцката митология за троянския водач и неговата любов към Крисейда. Той се превръща в една от най-значимите любовни истории на Средновековието и предстои да бъде източник на вдъхновение за Шекспир при написването на пиесата

to4y

със същото заглавие.

Друга важна творба на Чосър е .КектърбъриЙски разкази·, сборник от разкази на поклонници на път за Кектърбърийската катедрала. но авторът умира преди да го завърши.

Американскиятроманист, който се занимава с въпроса за истинския автор

на пиесите на Шекспир Марк Твен

(1835-1910)

Марк Твен е типичен представител на аt04ериканския реализъt04, известен с роt04аните си .Приключенията на Том Сойер· и Лриключенията на Хъкълбери Фин·. Той се занимава и

със

през

спора

1909

около

г. написва

истинския

автор

хуt040ристичното

на

шекспировите произведения и

произведение

със заглавие

в

тази

връзка

~Наистина ли е умрял

ШекспирТ. Подчертава факта, че съществуват много малко данни за неговия живот, че НЯlo4а нито

един

ръкопис

споменават

с

неговия

TOlo4oseTe

почерк,

с

изключение

на

завещанието

му,

в

което

не

се

и сборниците с поезия, и заключава, че без да се опитва да оспори

съществуването на Шекспир. се опитва да опише очевидната трудност да приеt04е, че творбите му са наистина негово дело.

Други интересни произведения

на Твен са "Писма от Земята"

- сборник от

писма, написани от Сатаната, докато се намира на Земята. и адресирани къlo4

Господ. който е в небесата и НЯlo4а ясна представа за положението .тalo4 дол(. Твен е писател, типичен със своята искреност и

XYlo40p, а гледната МУ точка

относно Шекспир не се базира на предразсъдък или лошо чувство, а на искреност и любопитство.

."


Уилям Шеl(СПИР ГрЪЦКИЯТ майстор на комедията Аристофан

'445-385 пр. Хр.)

Комедиите на Шекспир, в КОИТО основните теми са младостта и любовта, представляват един парадокс. От една страна те са толкова нереални, нямат каквато и да е връзка с действителността, от друга страна обаче подскаЗВЭ1 добро познаване на широка гама от човешки емоции. Шекспир успява по много интересен начин да съчетае фантазията и реалната. Тази смесица е типична и за древната комедия в Атика с най-значимия си представител Аристофан - един ОТ тримата автори на комедии в антична Гърция, заел уникално място 8 историята на световната литература. Аристофан започва да пише на 20-годиwна възраст. Сред първите му пиеси е

"Daitaleis"

I.. Гостите·']- една от загубените пиеси. а в края на живота си написва Ллутос" Аристофан създава общо

44

комедии, от които само

11

оцеляват във времето. Прекарва младостта си в контекста на

приключилата пелопонеска война между Атина и Спарта, продължила

24

години и довела до упадъка

на двата града. Действието в пиесите се развива в Атина. като авторът им осмива политиката, споразуменията за мир и социалното положени�� по онова време. Подтиква гражданите на Атина да използват силата на въображението си и хумора, за да се справят с реалността на ежедневието.

411

г. пр. Хр. Аристофан създава шедьовъра си ~Лизистрата"

-

сатира за войната и жените на

Атина и Спарта. които са изморени от войната и решават да постигнат мир, като лишават съпрузите си от сексуална близост. Планът проработва, а пиесата приключва в комична празнична атмосфера. Като цяло комедиите на Аристофан са изпълнени със сексуални вмятания и вулгарни. но комични случки. както и с енергия. въодушевление и невероятна жизненост.

Литературният гений, който превежда събраните съчинения на Шекспир на японски език

Шойо Тсубучи

(1859-1935)

Шойо Тсубучи е японски писател. кри"Тик,

изследване

драматург. преводач и редактор. Понякога

веднага след това романа мСтудентите

използва и псевдонима Харуноя Обора.

на днешния ден • През

.. юлий

1859

г. и се мести в Нагоя със

семейството си на е запален

години. Още от малък

читател,

привлечен особено

от народната литература. посещава

ШооОот~ .. I_шОйОтСУБУЧи.М6у .. НI ~НОСЫ'ННН.Н,"II00nр"ращн

......."... .. Н."'Н.ОТНII.Торl.. ТIММНТеНI

..--турмотоtlOP"КYlo."1

курсовете

на

На

15

години

училището

по

М

от

литература.

1884

и

г. превежда

Цезар" на японски език, а по· късно,

1909

до

съчинения

Г., превежда събраните

1927 на

Шекспир.

През

1928

г.

участва в откриването на Музея на театъра в университета

във Васеда,

построен

в

архитектурния стил на театър мФортуната"

английски език в Аичи, където за първи път

от времето на кралица Елизабет. който е

чува за пиесите на Шекспир. Премества се

посветен на театралното изкуство. Създава

в

.--сUТllIнтература.И.tj\lннеSНINСНО,

японската

за да подписва творбите си. Роден е в Гифу през

... Kop~цaTI МI6 .. 0rрlф...... IТI.М .......1

на

столицата

в търсене

на университетско

и издава литературното списание

MWaseda

образование и така завършва университета

Bungako" [Литература Васедаl от 1891 до

в Токио,

1898

катедрата

1883

г. През

труд

.. Есенцията

1885

по литература,

през

г. публикува първия си на романа""

-

кри"Тично

г.

Тсубучи

умира

годишна възраст

.

през

1935

г.

на

75-


Изключително влияние

Пиесите на Шекспир и развлекателната индустрия

П

ИЕСИТЕ, НАПИСАНИ ОТ ЕДИН ОБИКНОВЕН НЕОБРАЗОВАН ЧОВЕК,

роден в Стратфорд, не само предизвикват голяма промяна в

британската театрална култура, като предлагат на публиката нова форма на развлечение, но стават и източник на вдъхновение. който поражда учудване

и в същото време уважение у творците от бъдещите поколения. Неговите творби са най-четените след Библията, а думите. които полага на листа с такова майсторство. оставят отпечатък в сърцата на хората векове наред. Организиране на театралния бизнес

БЕЗЦЕНЕН Е ПРИНОСЪТ на Шекспир за развити­

между

ето на Ренесанса 8 Англия от края на XYI до нача­

представя Шекспир в

лото на

XVII

век, а влиянието му е толкова силно,

че в историята

ода преди

на театъра сега се говори за пери­

и след Шекспир.

Преди появата

на

и

1726

публикувано

Г., прави важни съпоставки и

1729

.. Есе за епичната поезия". 1727 г. 8 Италия. където се

през

поставят на сцена много от пиесите на Шекспир. включително _Ромео и Жулиета", първият ита­

Шекспир на театралната сцена това изкуство се

лиански превод на

формира основно от религиозни и моралистични

се играе през

драми, играни в църкви. Появата на Шекспир про­

известният английски актьор, има огромен успех

меня юцяло възприятието

в Америка [в Ню Йорк! с пиесата .. Ричард 111",

на публиката за теа­

1756

.. Юлий г. През

Цезар" е направен и

1820

г. Едмунд Кийн­

търа. Гениалните стихове, завладяващите интриги

В

и несравнимото майсторство на драматург му оси­

[в Ебисуза, Осака) първата пиеса на Шекспир,

гуряват

I':абуки-адаптация

популярност

сред хора

от всички

слоеве

Япония

през

г,

1885 на

е

поставена

на

сцена

.. Венециансl':ИЯТ търговец"

от Удагава БУНl':ай и Кацу Ген ца. Популярността

не само в Англия, но и в други страни.

Дори докато е още жив. в края на ХУI век теа­

на шекспировия

театър продължава да расте пре.!

тралните компании в Англия започват да ходят в

вековете,

Германия и да играят пиесите си пред публиката

в цял свят и днес. Основните теми в пиесите му

там. Волтер

често се адаптират във филми, мюзикли и други

-

писател и философ от периода на

френското Просвещение, който ж.ивее в Англия

..

ецем" ОТ .Крал Лир-, tАИ' ОТ тр.. геАИilТt

p<I]К .. JlаЩ<l

3:1

u n,r'MAapMill

крад

14.. Шекспир. 14.. дреlМ' AMrnill от rv

I'К.

като

пиесите

видове спектакли

.

му се играят от театрите


-------

Уилям Шекспир

Колкото и поколения да минат, ще продължим да играем нашия

благороден спектакъл...

Творбите на Шекспир добиват широка извест­ ност и разпространение вата

на

това,

което

и представляват

днес

наричаме

осно­

комерсиа­

лен театър. като допринасят за утвърждаването в социален

план на всички свързани

с театъра

професии. Актьорските професии днес включват не само традиционните t-4aтypr

и

режисьор.

категории

а също и

актьор. дра­

продуцент,

мени­

ДЖЪР. костюмограф-реквизит и асистент-проду­

цент. Самият Шекспир, след като става съсоб­ ственик на театър

.. Глобус-

през

1659

Г., практи­

кува и професията .. мениджър" и продуцент. Днес дейността.

свързана със света на теа­

търа и КИНОТО, НОСИ названието .,Развлекателна ИНДУСТРИЯ",

~ П"еСIIТt",Шекспмр ОСТ0il8i1ТJllо6ИММНiI пуБЛМКilТilВЦIlПСВIIТ.


Изключително влияние

Оперн,

...

'A'nTIUI411

н, Пlllесат, _OTeno~, едн,

сп '1eTl4pIIITeголеМlIIтр.геДI4111 на ШеКtПlllР.

Б~lБАJ.lята на романтиците

През ХУН н ХУIII век, когато Класицизlo4ЪТ бележи

която става една от най~известните

ВЪЗХОД, произведенията на Шекспир са "рене·

Влиянието на Шекспир също така е видно в романа

6регнати. докато литературата на Антична Гърция

на Гьоте иСтраданията на младия Вертер-.

XVIII

му творби.

и Рим обира цялата слава и ПОЧИТ. КЪМ края на

В края на

ХУIII век ентусиЭЗt-4ЬТ към античноспэ започва да

литературно

отслабва и творбите на Шекспир ОТНОВО се рад·

Dгапg-(Буря и устрем!, коетосеосновава на човеш­

ват на вниманието на публиката. Драматичните

ката същност,

Шекспирови истории представляват уникално и

стреми да премахне култа към Просвещението за

деликатно

сметка на Рационализма.

героите

проникване

на

човешки

Шекспир

чувства

в

човешката

СЪЩНОСТ,

изпитват цялата

гама

омраза, страсти

от

ват

чувства

кариерите

си

под

името

~Sturm

и индивидуализъм,

като

und

като се

Гьоте и Шилер започ·

важни

членове

на

новото

и

литературно движение, докато Шекспир и него·

завист. Пиесите "'У стават извор на вдъхнове­

вите творби завладяват младите поети и ги водят

ние за романтиците и са част от новото течение,

по новия път.

-

любов,

а

век се сформира реформистко

движение

водено от английския поет Саlo4юел Колридж. На 17-годиwна възраст Феликс Менделсон германски

композира

.. Увертюра

и е така впечатлен, че

към

"Сън

в

лятна

RJI,неПIТ'Ура", кръсте"" ..

.раЛlIIц.,.н .. феl4теОТПlllеС"ТI И

-

композитор, пианист и диригент, про~

чита иСън В лятна нощ"

"'ДРlllеn.еДIIIНОТСПЪП4I1ЦIIТl

14..

Пиесите на Шекспир са типични с употребата

нощ",

на деликатни

и точни

изрази,

както

и с голямото

н,Wе.спнр.БУрllта •

майсторство на езика. Въпреки че не са плод на университетско изпълнение

няват читателя. ясно,

а

телни думи

образование,

с думи

и изпълнени и

изрази

фрази,

които

на

всеки

от

тях

със смисъл.

присъстват

дори

са

съдържа­

Шекспировите в

нашите

разговори.

Шекспир

има един

речници

ИЗlo4ежду

всички

богатите

пле­

Героите му се изразяват много

репликите

дневни

неговите пиеси са

и дълги

еже­

от най·

английски

писатели. Използва с лекота речник от около три· десет хиляди думи, които са включени в най-голе­

мия английски Оксфордски речник.

Почитан още от масите ... Кралската

шекспирова

трупа

е британска

теа·

трална трупа със седалище в Стратфорд на Ейвьн,

• К.рТIII'"от XVIII ее., мзо6раЭII"Щ' эр"теЛIIIте, .OIllTOte рад.ат н, npeAtт...neHl4e,Te.. np -Гло6уt-. Пове'lе'о от nllletl4Te на ШеКСЛI4Р

....

t,"гра""втоэ"те.n.р.

в Стр"тфорд " .. ЕilВI:>Н,

крOJлскIIIIТwе.сn

.. ро.ТеOJТър


-

I

Уилям Шекспир =_':-':НО ":-ОрИА

място

11

_е(спир.

на

Шекспир.

Тя

8

е специализирана

<ак МНОГО артисти, КОИТО са

има

дълга

постановки

Изненадващо е да

се

ПО

констатира

натрупали ОПИТ с

ролите си в шекспировите пиеси в рамките на

ралската шекспирова трупа и ДруГи подобни Ш"ОЛИ,

доразвиват

впоследствие

кариерата

си в света на актьорското майсторство. Също ~aKa много известни актьори от Холивуд, КОИТО желаят

да

развият

актьорските

СИ

умения,

избират да играят в пиеси на Шекспир. Сър Д"'тъни Хопкинс. изпълняващ главната роля 8

успешния

на aГHeTaTa~

ХОЛИВУДСКИ

филм

.. Мълчанието

и смятан за един ОТ най-голе­

мите британски актьори, се появява за пьрви път

на

ЛОНДонската

сцена

с

продукцията

на

ЛИНДЗИ

Андерсън по пиесата .. юлий Цезар" [1964 г.l и е приет в Националната шеКСП>1­ рова трупа на Лорънс Оливие, считан за един

...

Сценаотфил

... а

"Раи-, режисиран

отдкира Kypocaea-аАаптаЦИА

по

пиесата на Шекспир_Крал Лир".

в лятна нощ". Популярната стратегическа игра,

в която двама играчи, черен и бял, се борят за

от най-известните шекспирови актьори в наши

победа, като се стремят да натрупат възможно

дни. Сър Алек Гинес с главните роли в ..лорънс

най-голям брой плочки, носи името на шекспи­

Арабски" и .. ВоЙна на световете"

ровия герой Отело.

се присъе­ чиито

Творбите на Шекспир продължават да упраж­

успешни кариери са белязани с роли в пиеси

няват силно влияние върху публиката повече

на Шекспир.

от 300 години след смърпа му. Шекспировите

динява

към

дългия

списък

от

актьори,

пиеси,

Друг интересен факт, който свидетелства за

.вторият бестселър

след Библията",

силното влияние на творчеството на Шекспир

не признават епохи,

върху

народната

култура,

пол. В близко бъдеще се планира построява­

имена

и термини

от негови

е

използването пиеси

на

граници, националност

и

нето на Шекспиров парк в Америка.

в различни

.. Векове наред нашата велика пиеса ще се

сфери. Някои от 27-те спътника на планетата Уран от нашата Слънчева система носят имена

играе в страни неродени и на езици непознати!".

на герои от П>1есите на Шекспир, като Миранда

Този стих от .. ЮлиЙ Цезар" може би е предсказа­

и Ариел от .. Бурята··, Титания и Оберон от .. Сън

...

Кръглата сграда бе~ покрие на

театър_Глобус",

ние за бъдещето на шекспировите пиеси.04 Шекспир