Issuu on Google+


r

СеАММЧМО)l)ДilММI ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ Де дГОСТИНИ ХЕЛдС

ООД (Ое

AGOSnNI HEllAS SRl]

СТРАНА нд ПРОИЗХОД Гърцкя

ИЗДАТЕЛ: Петрос КаПМИCfOC ИКОНОМИЧЕСКИДИРЕКТОР, Фа,""с Фоп.у МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ и ПРОИЗВОДСТВО

Вирджиния Kyr~ АДРЕС; Вулягменис "-&6,

166 7З Дlина

IVUliаgmеПls"-"6.1667ЭАthепsl МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михаnмс KyцyJ.oc МЕНИДЖЪР НА ИЗДАНИЕТО, Насита Кортеса

ГЛАВЕН производсТВЕН КООРДИНАТОР: КаlЮлина ПУIIИДУ

Леонардо да Винчи

Брой

3

МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Ееи Боза МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА и ОПЕРАЦИИ, Ди",итрисПасаJ.ёlЛИДИС КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Амтомис

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Лю",ис СПЕЦИАЛНД АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК·

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ Ренесанс в търсене на любовта и истината

-

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ

Рапица Панайотова

ПЕчдТ И ПОДВЪРЗВАНЕ,

HA!DEMENOS SA

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА МАКИС коrопулос

ВНОСИТЕЛ АТИQ Медия БълГillрИЯ оод

02008

Леонардо от град Винчи Флоренция

GIGAGEORGE

Ое

AGOSTINI HeHas

О 2ООЗ КК ое дGOSTINI )APдN

столицата на цветята

Независимост и провал снимки:

НОВО начало и ново поприще Връзката между изкуството и войната

Unlphoto

Р~и, Ое

Agosllni

Pictuгe Lilк"ary

Цемама 6рое8ете

Времето на Мона Лиза

Цена на пъреия брой;

Краят ВЬВ Франция

следващиброеlе:З,5DЛВ

1.50 ЛВ

Цема ма ВТОРИЯ брой и иа,сички

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

Всички "кстовеса защитени с авторски ПРёlва.

ЗабраиеноеВЪЗnlЮизее~амеТО.СКJ1адирането.

Как са създадени неговите забележителни творби и

предаването I'II1И използването на матеРИijllитес

тьрговска цел под каквато и да е форма бе]

изобретения?

пис",емотосы"асlolенареда,,,ораa

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Творенията. на които дава живот универсалният гений ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

в сл ('два щите броеве ще

28

разберете кога можете да очаквате останалите паПК~1

Човек, избран да изостави ИСТИНСКИЯ смисъл на

за съхранение на поредицаТd

100

изкуството и науката

лично(н~

Цена на папката

Пионер, който въвежда пейзажа

590 лв

За вашето по-добро обслужване, купувайте списанието винаги от едно и също t-4ясто, уведомявайки продавача за своето намерение да закупите евентуално и следващите броеве. За справки и поръчки на стари броеве.

българските читатели могат да се обръщат към телефон (02) или изпратете е-таН на адрес

489 95 53 inforadeagostini.bg

За да получите по-добро обслужване, nоръчвайте всеки брой на поредицата от един и същ търговски

РАБОТНО ВРЕМЕ

пункт и информирайте продаВача за намереНИеТО

Понеделник-петък.10:00-15:00 часа

си да купувате спедващите броеве.

За да получите стари броеве по пощата, първо се обадете на телефон

Издателят си uпазва пра80ТО да променя реда

10214899553, след което преведете необходиматасума по сметка:

Н.i!I юдаване

Алфа Банк

.....

поредицата. ка"о и правото на

иЮор ма и",еl'lата. КOI'ITO ще се предctaВЯ1.

IBAH, ВGЗ9СRВА 98981001 071850 BIC, CRBABG5F Кеар Дайрект ЕООД При получаване на стари броеве по куриер заплащането става в момента.

Постете сайта на Де Агостини

www.deagostini.bg


Въведение

Леонардо да Винчи

Какъв живот е водил да Винчи?

П

РЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХУ ВЕК, след края

на

Средновековието,

непосредствено

което е

наричано и

Тъмната епоха, в началото на Ренесанса Европа започва да

ш

S I Ш

с:[ Ш

m ~

m

процъфтява благодарение на откриването на

нови

пътища

и на печатарските машини. В един закътан край на Италия се

ражда

бляскава

звезда.

Художник,

архитект,

геометър, анатом, инженер, изобретател .. определения,

но

метеорологията,

той

се

насочва

още

музикант,

приписват му тези и

към

геологията,

астрономията и урбанизма. Роден в средата

на епохата на Ренесанса, той е разностранен талант, чиито планове

стават

фантастични

известни

изобретения

в

цял

свят,

довеждат

а

до

многобройните

апогей

която живее. Но какъв живот е водил Леонардо?

епохата,

му

в


. Леонардо да Винчи

:11.:1111 1'.'

-

. ..

.

1306

Джото създава мЦелувката на Юда".

lЗ5З

Бокачо завършва мДекамерон-.

135'

Османскитетурци започват инвазия 8 Европа.

1 '2'

Мазачо установява .'nравилата на перспективатаМ.

1'50

Гутенберг изобретява печатарската преса.

1'-52

Ражда се Леонардо.

lц,9

Влиза в ателието на 8ерокио.

1'75

Ражда се Микеланджело.

"76

.. Случаят Салтарели~.

"78

Леонардо става независим ХУДОЖНИК във Флоренция.

"79

Формира се Кралство Испания.

"8'

Леонардо започва работа по _Поклонениетона влъхвите" и .. Свети Йероним··.

"82

Леонардо е на служба при дука на Милано.

"83

Ражда се Рафаел. Леонардо започва работа по

"89

Леонардо започва изследванията СИ по анатомия и архитектура.

"92

Умира Лоренцо де Медичи. Колумб открива Америка.

"95

Умира Катерина. майката на Леонардо. Леонардо започва работа по

,50,

Испанците започват да търгуват с роби.

,503

Леонардо започва работа по

1507

Нает е на служба при Людовик

1509

Създава "Света Ана и Девата с Младенеца".

.. Мадоната

на скалите".

.. Мона Лиза" и .. Битката при Ангиари··. XII във Франция.

1516

Работи за Франсоа I във Франция.

1517

Лутер започва Протестантската реформаЦИА.

1519

Леонардо умира 8 Амбоаз. Франция.

1521

Пада империята на Ацтеките.

1558

Елизабет I се качва на трона.

1632

Откритията на Галилео подкрепят Хелиоцентричната теория.

1769

Джеймс Уат изобретява парния двигател.

ша

Зараждането на романтизма в Англия.

187'

Зараждането на импресионизма във Франция.

1903

Първият полет на братята Райт.

1907

Зараждането на кубизма.

.. ТаЙната вечеря".


Живот и дейност

Ренесанс в търсене на

любовта и истината

И

СТИНСКИ ФЕНОМЕН, притежаващ несравними познания

за духовното и красивото, Леонардо да Винчи е роден в

селце край Флоренция, а през живота си многократно сменя един кралски двор с друг. При все това, въпреки че е считан за гений и

създател на творби, които извеждат живописта на едно НОВО ниво. по различни причини повечето от произведенията

му остават

недовършени. Черен облак преминава над израстването му като незаконно дете и повлиява изцяло на отношението му КЪМ живота ~.МilДОН"Л"ТII·.нар"~lка

и дълбокото му усещане за красотата ...

отЛео~РАООkOllоtрн;'сtТIIТII Nyroд ... lWI. дt

е

...llI

исус.оТр<lжt NУМ";'I(I.

столицата на изкуството

в област Тоскана. се намира град ВИНЧИ. Въпреки че Катерина е бременна от него, Сер Пиеро

-

един

iЛеонардо от град Винчиl. считан в наши ДНИ за клю­ човата фиrypa в Италианския Ренесанс и за гений. В началото Леонардо расте заобиколен от майчи­ ната обич на Катерина. Въпреки това, тъй като баща

завоевател, започва да ухаж.ва Албиера Аl-4адори

NY

с цел женитба. Тъй като произхожда от семейство

дишна възраст той е отнет от майка си и е отгледан

от гилдията на нотариусите, Пиеро. като наи-голям

от своите чичо, леля и мащеха. Майка му Катерина.

СИН, СИЛНО се надява да успее да СИ избере съпруга от влиятелните фамилии в града.

На

сtro.ор

...

чеn.жното

цttОна детето

енlчу.ст.оТо

налеон.. рдО~Nсобст

В ИТАЛИЯ, на тридесет и пет километра северо­

-

... tца ..

",р жен

Незаконното дете

западно от Флоренция

TQtip"C}'NNHOro

портрети IWI Дееа Мар ..." с NlIа-

Леонардо от град Винчи

15 април 1452 г. се ражда

разделена

от сина

си, се омъжва

за

един

занаят­

ЧИА. Въпреки че в онези времена незаконните деца

едно момче. Въпреки

че е незаконно дете, на кръщенето

НАма деца от съпругата си Албиера. на двего­

му присъстват

едни от наи-влиятелните хора в града.

Така се появява на бял свят Леонардо да Винчи 't:Jrlltji lC'8.М къщаТI на лео... оРДО, намнpllЩiI се на .... рха на ~ II'WIM. С n<lHO!J<JMa ~N rpaд Вммч". Оl(олн ... те II'WIMOBe Сд "окр",тмс МilCIl"HOB'" гор ...... 1I0Зfl. I(О"ТО се ry6Iп ВдaJlеЧ"'НlТiI • .. пре) ПРОllеПI ц.... пп м .. мо)...... npacl(o,,,

са рядкост. на тях не се гледа като на по-низши, но

Леонардо усеща липса на обич. Това е причината цял живот да остане Ca1-40тен и чрез изкуството винаги да

търси образа на майка си.

.......ТiiI


Леонардо да Винчи =.::ва ....а тр"'надесетгодишна

-р,." ~ СИ майка ;;;а.. -

Баща му се жени повторно за девойка

~" родо само с три

2si

Библиотекана споиените

възраст Леонардо

- Anбиера. която умира при МУЗЕЯТ НА ЛЕОНАРДО

ГОДИНИ по-голяt<4д ОТ

леонардо е 1<pЪC'Тeti в цьрквата .Санта

и творби на ЖИВOnМCЦМ, 0\11НО ГI0811МfЖМ

ar

::;:0, ~ след като и П! умира. той се жени още

Краче- вьв Винчи. кpenocттa до цьркващ

Леонардо, вмючмтenно имnреоюнмаи и

-ъ-,о: и има дванадесет деца до (мърпа СИ на

npинaдneжaщaна семемствоГуиди. е в CJpOeЖ

кубистмar anoгeя на Те3М teчeIМA nPeJ XIX вet<,

--:.:;o~ ... , като неговият най-малък син се ражда

c.~ cwъpттa му. Не е ТруДНО JJjJ се разбере защо

оо това време, а lII1OCЛe,QCТВИeе превърнатав

както и архиВ на l'1POМ3EIeДettМ на

retil4R.

на ДВCl км.noмeтpa раэстоянмеот Вмжм, на

музей на Леонардода8иtNК.

~leo"'!ёtDДO развива коммекси с такъв винаги акти­

муэеят е на ~ етажа к е ПOClpOeН спо­

J(blIМiJ Aнxиano, се каммра rтъpвaтa къща на

ред скмциранмП!ar CiIМИA леонардоnpoeкn4,

леонардо. 06мкноеена каменна КbЩiI, JЮ­

!ем ... ёмб",циоэен баща.

а нeroв МQAen на cтъn6a може да бъде ВIOW'Н

бмкoneнa от МiЮlИНО8И дървета, l<OfПO се

вьв выpewнocnaму. 8мIoчвat'tки opиrмнan.­

е

нкre кoмцenцмк на cъopъжetМЯТa. ОО3НiПМ

ГОДИНИ. Тук МOГCIТ да се видйт мнoro

-d~-Малкият СИН, Франческо. е мечтател, стоящ

cъxpaHмna в

npoдъnжeнме на

neтcтoтин

ar

~

.:a.."'Ie-< 01" суетата на света. Баща ""У вечно е твърде зае- за IJP се усети присъствието му вкъщн. а

днес като eenocмneди к

вите идем. оощиранм на

МО1ОЦикneтм, музеят

хартия. във вcet(МДнe&­

Г!Ю.;ардо е силно привързан КЪМ брат си, чийто

П"I:JIeti с дer.ЖnнИ описа­

ната

хаоак;ер е НдПЪJ1НО противоположен на бащиния

ния на мэoбpereния на

от онова време, висящ

"f'{- Бащата. от свой страна, се чуди как Леонардо

гениални модерни меха­

ММ3ММ, ВК1МОЧкtenнO тези

-раждането фенер му И

на eaмoneт, xerмкonтep,

мграчка, която е нanpa­

картечнмца, тon. кораб с

вип в Де1СТ8ОТО си. има И

rpe6м,npeдitЧнамawмнa,

таен npoэорец. 3iJ който

стенен часовник и

се говори.

L-,e

се грижи

за наследството.

Резултатите

на

Леонардо в ~илище не са cnaби, но баща му "",о:сли,

че

.неумението

продължително в

училище

се

да

се

съсредоточава

за

време - и ~нерешителноспа - му дължат

на

твърде

Jo4HOrOTO

игра

ВКЪЩИ с Франческо. При все това, ~неумението на Леонардо да се съсредоточава за продължително BpeMe~ продължава през цмата му кариера, оста­

вяйки недовършени поредица творби.

е

тер­

има

още

'te

камина

ompeди

КaМE.'tfliJ

е нanpaвeн

мометър. Същеавуват и

от Леонардо, за да cneдм

техни модели в

с

реални

-~ЩИ 3iJ удивителната Их6ре­ тarenнocт на ЛeoнaAQo. теката

на муэея

Талантът му се чувства

съдържа

още от детс'8ОТОИ песно

"Муэt1lтот.ътре.И'Jlо_енн tilрест"'рИр.1ннтеИIIДt!JlИИ

на свОО ред библио­

nornед noc:е'Мfel1мте.

може да се предвиди оо

..

нэ06ретеННIП"НIЛеон"РДО,

какъв IТbT ще noeмe_eo­

IIкn~нтеnноии"моБИJlННТt!отТfI",

тът"",.

ЩИТЪТ С дракона Не са останали много сведения за детството на Леонардо, но има един aHel<ДOT за това как започва

да рисува. Веднъж някакъв селянин помолил баща му, Пиеро, да декорира един дървен щит, за да го продаде във Флоренция. Той дава щита на сина си, а Леонардо рисува силен дракон, който изглежда

сякаш ще изскочи извън картината. Баща му оне­ мява пред рисунката на момчето и дава на селя­

нина

Apyr

ЩИТ, а работата

на сина си показва

на Андреа дел Верокио, со&твеник на известно ~ ~1t .. ,1Т ж"м6ар ~ !h.p.. a на

IfW1Ma, ~eтo е роден Лeoo.oIРАО, е )ana,t" 101 до "awlol A"IoI. На Д'" IIl11J!ометр.1 Q'" rм.a BIoI_IoI. х"мЬр"т Д"е<: tt н,no1I)" от Н .. UltДНIoIЦlolте ~ь.uмy.

ателие.

Когато Верокио вижда щита, пожелава

да се запознае веднага с Леонардо. И така, на 1l,-годишна

възраст

Леонардо заминава

""" ....

за Флоренция, за fJiJ влезе в ателието като

ученик

на

най-добрите

един

ници от това време

от

худож­

.

РмсуНК

rр.1Двн" ... и.

наnр.1Ве

оТлеонардо.

Hero'H"T .и.

""терес ц.м

ПРИРОДilТiI е .е ... е Qo6уден пооно

....реие....

·.r . ~.

...

Ан"тоии ... "аРНСУ'НКIН"

ембрНОНIllУТро6<1.Лео",рдо

npoll''''''

"е06М.... ен HlfТepec

InoИ Н:ltJlеД8lнетоНI е"брнон"

Myrpo6aTiII.


• Живот и дейност

Флоренция, столицата на цветята Ателието на Верокио

В ЕПОХАТА НА РЕНЕСАНСА италианските гра­

се изследвания в обласпа на геометрията, както и

дове Флоренция, Милано и Неапол са отделни

дисекции, за да се уловят формите и движенията на

държави. Намираща се в цектъра на Италия. със

тялото. Тази система, която използва научен експе­

cтalYТ на република по това време, Флоренция е

риментален подход. има голямо влияние върху изку­

управлявана от фамилията Медичи. Тази фами­

ството на Леонардо.

лия започва кариерата СИ 8 обласпа на фарма­ цнята и npoдъruкaвa с банково дело, като така

натрупва невероятно богатство. Те са високообра­ зовани хора и не избират ПЪТЯ на насилието, за да се разправят с неприятелите си, а печелlП попу­

лярност като покровители на свободните И3lC)'CТва.

Под тяхната закрила ренесансът в ИЗКУСТВОТО и литераl)'рата процъфтява и се разпространява из целия регион.

Ателието на Верокио. което Леонардо посе­ щава,

е ПОД протекцията

на

.Ил

Магнифико­

(Великолепниятl, главата на фамилия Медичи Лоренцо, който се занимава с всичко ... .д~.МA" от ~Ttnl'l.fO

" ..

Верокно. Го_орис ••

модеnът

1'11041

,

'!.

Леонардо. Том

репутаЦ"АТ" НIснажен

МII;lДеж.

-

от живопис

-

до скулптура и вътрешен дизайн. Първата творба

на Леонардо е архитектурна, а именно

-

проектът

на бронзовите сфера и кръст за купола на катедра­

лата ,.Санта Мария"

-

символът на Флоренция.

През Средновековието, както и през Ренесанса, скулптурата

отделни

и

живописта

изкуства,

а

не

са

считани

дърводелците

и

за

две

ХУДОЖНИ­

ците ItIMaT една ltI съща професия. Въпреки това,

Верокио, който е част от авангарда на течението, желае

така

... KynonDTH;lK;lTeapanaTa -Санта Марн.-, КО"ТО еnър,аТIТ80р6ана

Леонардо. ToOiy<4ICТla

I

конструнран,тона

6роН10lата сфера с КрtoCПlIа.ърка"'У.

да

насърчи

че вместо да

интелектуалното

изследва

творчество,

класиката

на древ­

ния Рим, той търси иновационни методи. Правят

Да надминеш учителя си Ботичели, един от учителите на Леонардо в атели­ ето, по-късно ще създаде шедьовъра _Раждането на

Венера-. Той е ектусиазиран привърженик на съжи­ вяването на изкуствата

и помага на младите творци

да се развиват. СЪщо така се среща с Kpъr от учени,

приближени на Лоренцо, като изразява чрез карти­ ните си идеите на писателите и философите. Когато по-големите ученици не присъстват, той работи уси­ лено върху .Изучаването на облеклото-. Това е едно от

упражненията, които Верокио дава на учениците си, за да могат те да научат как да се концентрират върху

гънките и да рисуват, следвайки димите на дрехите.

Леонардо

предпочита да наблюдава,

вместо да

участва в разискванията.

Веднъж му е възложено да се заеме с два ангела от лявата

страна

.. Кръщението

и с част от фона

на творбата

Христово-. По онова време учителите

и учениците работят заедно, за да сътворят на части


Леонардо да Винчи

БI'~"'ТiI .ef;Т~. CilMOC'JOIITen...

пор6;а 1101 ЛеоНilРАО. HilPoICY,.1I1I е lIilOCH08i1fl

творбите в ателието. Най-способните ученици получават най-важните части. Леонардо рисува

11"

rrРСКТp<l"CТ1IеllilnперспеlПlol'''~' И'''''1I1I.ТОIII ВеРОКIIО8 C"I>Uцеll ... ер<:"~"iI.611"Гilта

двойка красиви ангели, използвайки бои на

"n·,,,о.ерС"fI'ПI~ЛеО"ilр.QО

чават от традиционния метод с теt04перни бои на

"~,,"'VЦNo(06eMill(llilCil.

lo4ac-

лена основа и фОН със светлосенки. Те се отли­ учителя, който рисува напълно шаблонни ангели. Когато 8ерокио вижда майсторството му. никога повече не хваща чеnc:ата.

Методът.

използван

за

фона.

е

кръстен

~пространстеената перспектива- на Леонардо.

...Пробllе""Т1'I'Iнатамартмна

на ВеРОММО_Крtlщеннето

За разлика от класическия ~eTOД на перспек­ тивата,

базиращ

се на

гео~етрията,

Хрмстово-, МОIII'О го

внуша­

Kapl

А'

С'lуnм nаllм'ратасм. Днгеnите

от nlllBaТl CTplHI lиа преден

вана от наситеноспа на цветовете, Леонардо

nllанlСIИlрисуванмо,

създава съвършени детайли чрез градация на

ЛеОНIРДО.

цветовете и очертанията.

MO)l(elllCHOAace

вмдн Рl311имата С ангеllа от

Докато създава картината си, Леонардо се

AIIICHO,M<lpMcylaHoTY'lM"nlll.

опитва да нарисува изгледа от върха на хълма,

гледайки долината на река Арно. Това също е техника, усвоена чрез наблюдаване на приро­ дата. -_ИJУ'''IВilНfТQНiI

облеклото· отЛеаН'РАО. реПрОДУКЦII"

11)11

~ючовата личност

nОltilЗlil еД1I1I

особtнреilПИJ-'МI*НIОПIlСТil.

АНДРЕА ДЕЛ ВЕРОКИО

ФllореНЦМII процъфТIIU IIIМОНОНМ'IкмммqIlТfрНОПрМ

ynр~-.пемме'о каф~МIUIМlIта

През

Средните

векове

и епохата

на

Рене­

~еАМ'lммстааацентърка

санса поръчките към художниците стават чрез

ИТ~lIмаНСММIIРенканс.

nocpeдничеството на ателиетата. Вы Флорен­ ция през

xv

век има мнО«) тalU'lвa ателиета,

които приемат IЮll<aКЬВ ЖИВОПИС

и скулптура,

архитeкrypa

n1n

поръчки. ОСвен

те включват

и снарАЖеНие,

също Т<l1<a

вътрешни декора­

ции и дори медицински пособия. кандидатите за художници

мизат

8 ателието

като ученици

КЪСНО Леонардо също става ДВОрЦ08 худож­

ник, а талантът му носи подобна репутация. Тъй като учителят и ученикът си оказват вза­ имно мияние, се говори, че моделът на Веро­ киа за .давид· е Леокардо и че усмивката му е отразена и в..мона Лиза~ Говори

се, че Леонардо участва

при създаванеJO на мощния и величест-

ка НЯКОЙ майстор (со6ственик) и стават незави­

вен кон от вмcoкaТ<l

сими "Удожници cneд nepиoд от шест години.

четири

Ръководителят на ателието, в което влиза

Леонардо, Верокж>, е 8ИДен скулптор във Фло­

метра

във Венеция.

ренция, който по таеа време се занимава и с

учител ка Рафаел, както и Ботичели. Версжио

оборудване за илюзионизъм. предизвиквайки смайване сред публиката, каквото скуллтураТ<l и живописта не успяват да предизвикат, по-

§ ~

чими художници, като Перуджммо, който става

събитиЯ, използвайки сценична екипировка и

Верокмо,

npt!ACТ<IBMTellкa

ФllореИТМИСКМIII

P .. H .. CillК,OKiI]BiI ГОnIllМОIIIМIII"меВ1>рХУ

ЛеоНilРДО.

1-

ста-

туя на Колеони

живопloК, От ателието му И1Лизат и друrи )На­

се занимава и с оprанизирането на дворцови

/:.-

(r

Н

]


Живот и дейност

Независимост и провал "Случаят СалтареЛJ1"

ПРЕЗ 1742 r.. когато е на двадесет години, иt-lето на

лят на Леонардо

Леонардо е добавено в списъка на Организацията

е обвиняван два пъП1. Истината за

на художниците във Флоренция. Това означава, че

случая .Салтарели· не е ясна, но е

-

Боти чели, също

той е станал зрял майстор, но все още не е неза·

вярно, че Леонардо има подобни

висим творец и продължава да работи в ателието

влечения.

на 8ероICИО ДО двадесет и седем години. По· късно. през

1476

Г., Леонардо е замесен в един неприя­

тен инцидент

-

тайна, КОЯТО се пази в регистрите

на историята.

Въпреки че вече е независим ХУДОЖНИК, Леонардо винаги е при­ дружаван от хубавите си ученици в

Става известен един случай на нарушаване на

развиващите

се

центрове

като

Милано, Рим и дмбоаз. Обсебен

обществения морал Iрегистриран от Полицията

от писането, той записва наблю­

по нощните престъпленияl. КОЙТО не стига ДО при­

денията си върху природата, иде­

съда.

Салта рели, седеlo4надесетгодиwен

ите за изобретения. приходите и

железар. обвинява четири ... а мъже, един от които

разходите, чак до най-големи под·

Якопо

е Леонардо. са

изправени

че са го изнасилили. пред

правосъдието,

Четиримата НО

са

оправ­

дани поради липса на доказателства. Все пак. два месеца по-късно, същите четирима мъже са арес­ тувани

по подозрение,

престъпление,

че са

извършили

същото

като отново са оправдани. Това е

известният ~Случай Салтарели·

.

Благодарение на

робности като например какво е ял в съответния ден;

8

записките

му са откриП1 И подробни скици. Когато умира баща му, хладнокръвно записва часа.

.. .TpitMo1I'o1I o1IPJlo1lHfeJ\it С Т06"o1Iс·lфрагмен,)"o1I Бот1!чеJl". Го.ор" ". че момчето IТобllo1lС) К01I Ko1IpтMMo1ITo1Iе Леонардо.

възраспа

... CTo1Ipeuit IoIno1lAe":.Ho1IP"CY"o1lH"

и професията му. Все пак, докато работи със

Салаи

от Лео"o1IРДО. От"еи" N'f ч"с.

- ученик, когото харесва. описва исти­

301I~наnраВИПlJIIСКIlЦo1IКiI

влиятелните бащи на чеП1римата, този случай не

ната 8 детайли. Не се знае дали имат връзка, но

ИJl~t"КО"1"ОНo1IС1"Оliчit.ОГJlед.1

се разраства прекалено много, но води до обвине­

Леонардо никога не се жени и няма дори помен

С1"o1Iрец.

нието срещу Леонардо, че ~ петни името на семей­

от женско присъствие в живота му.

ството".

Във Флоренция по онова време хомосексуализ­ мът е мода, разпространена в обществото, а учите-

Леонардо пише в записките си дори за лип­ сата на майка си и чувствата между него и баща му. Също така много пъти споменава и че .. който не обуздава чувствата си, може да се превърне в чудовище-, което означава. че сексуалната дис­

КРИJ04инация го отблъсква и той е привърженик на безбрачието.

ТВОРЦИТЕ И ХОМОСЕКСУАЛИЗМЪТ в Италия през ХУ вnacтвa МИ3ОГ'Инията

-

омраза към ~ИТ@. Тя е смно изразена

неизяснена, а Леонардо не се жени през целия си живот, IlaТO е факт, че изпитва чув­

в модата сред мnaдежите. Косата се носи

ства

дълга,

лието. ДжаIlОМО,

lIaTO

се предпочитат тесни дрехи с

към

иякои

IIj)3CИВИ

младежи

1О-годишен

от

ате­

сервитьор и

хубава линия. noдцертаващи ТRJЮто. Осо­

учеНИII без НИIIi!IIlВИ творчески сnocо6+ю­

бено творците във Фгюренцкя проявяват

стм. нармчан.Сanaи-(дя8Ol1че), въnpettИ че е

(МЛка cк.noннocт към хомосексуanиэъм.така

крадец измамник и Г01UlМ лакомниlI,. винаnt

че случаите на хомос:еllсуализъм във Фран­

е llрай Леонардо. Салаи llpaдe на НЯIIОЛКО

ция са наричани .nорокът от Флоренция~

пъти na~ от Леонардо, НО Toi1 вмнаГ\1 му

rО6Орм

прощава. Koraтo творецът е на петдесет и

се дори, че има групички от не06­

8Ър3ани хомосексуални мъже в атenиетата

на 8еРОIIИО, начело с Пержино и Ботичели. Истииата за случая .Салтарели· остава

шест години, ТОЙ има yчetiИК на петнадесет

години

-

Мелци, IIОЙТО впоследствие насле­

дява имуществото му.


-

Леонардо да Винчи Пърuта му незавършена творба - - ; @'

-.а"'е--а година за Леонардо. Той получава

_=-~ за сачостоятелна творба.

..х:rpaфиееане

Ж-а:.::)-

__

-е-" -е

на олтара на капелата ~CaH

възложена му от кметството

...... от

-

уникален

8 този период той изучава опре­

~-::.a се утвърди.

иконите на олтара, така че се отдава

-.i.-=.--1) .. а това. Обаче. при все че му е платено в

asa.-: за ",атериалите,

картината му не е използвана

:;а

.. ~ca на капелата .Сан бернардо·. Леонардо.

_.

о става независим художник през

:va ..

"'ОСDe;:'Чlo1чеcmото

-:.-'

1478

Г., при­

поръчка за .Поклонението на влъхвите- чрез на баща Си, който е нотариус.

обещава да завърши

картината за тридесет

щ:-:еца за манастира .Сан Донато а Скопето·. но

-€ завършва и тази творба. Творбите на Леонардо :а

уДващо малко, като той става известен с това,

-е 10вечето от тях са незавършени. През първите ~~,:"ни има склонност да се отегчава от определен

rDQe<Т. като изоставя творбите завършени наполо· !! ..... а

8

и се заеиа с ново предизвикателство.

онези вреиена художниците сключват договори

:ъс саиите купувачи. Периодичното заплащане е -е;.J,о обикновено. като по този начин ХУДОЖНИlCbт ииа :.остатъчна сума за ежедневните разходи.

8

същото

време, в случай че творбата не бъде завършена.

-:;,sa

означава нарушаване на договора и бонусът

~e бива изплатен. Д фактът. че Леонардо не печели -ол кова. колкото заслужава. може да бъде видян в Мotnанск;ата хроника. ~ДKO Ваше Превъзходителство

случаи определен договор е

гледа на мен като на човек,

художник, тъй като възложителите не са сигурни. че

който създава

про·

блеми по отношение на парите, моля да бъда изви· "ен за товаН. Картината за капелата ~CaH Бернардо·

е завършена от Филипино Липи. понеже в някои

прехвърлян на

друг

Леонардо ще го изпълни. Така Леонардо оставя много незавършенитворби преди да заиине от Флоренция.

•• с •. Йеронии·,еАНIО' ИНОГОfонtэа,,,рwеНИII'Р'ННМ,

IIОМ'О Леомараооста811пре~ пермоаа.

1I0rafoe

ноа.исии

.УДО.НИК. Не се ~HOie и.сто,о. lfWIе'осенаиираflЭИКlр'''НI

UleA

сиърпа МI К)'АО*НИКI. НО

сепреАПOllIГOi,чееCllY*МJlIJOi

OJIТ .. p~,. pe~"4~Hu.м.'1 НI МедИЧII". МlIlJI.и,е II:yАО.НМЦII II.ТО Л"ltIрдо М ИМlleNIotAJКеJlO .и."'

реJМАеНЦМII~ HOi Лоренцо. СМ.'I се. че ЛореНЦО е

'ОЭМ. 1I0iiifO ми 81om0irOi

n"f)8M,e

"орби.

•.

цпoiкItIсoiкдыtпlрн


Живот и дейност НОВО начало и НОВО поприще Фантастичната конна статуя

НАЙ-ИЗВЕСТНАТА СКУЛПТУРА НА ЛЕОНАРДО

предложениетоси. След като описва способно­

IKoHHaтa статуя на Сфорца) щеше да е може би нэ­

стите на военните инженери, на производите­

голямата е света, ако той я беше завърwил.

лите, творецът казва: _СъЩО така ще бъде въз­

През

1482

г. Леонардо тръгва ОТ Флоренция. за

можно да направя кон от бронз, които да носи

да търси ново начало в РИМ. Остава загадка защо

безсмъртна слава и вечна почит в памет на мно­

първата му творба ~Поклонението

гоуважавания Вн баща

на влъхвите­

R

е изоставена преди да бъде завършена, НО оче­

Леонардо претендира, че: .Живописта е изкус­

ВИДНО Леонардо е о~аян, ТЪЙ като дебютът му

тво, което може да бъде разпознато, а скулпту­

във Флоренция

рата не е нищодруго освен моделиранена тялото-,

претърпява

неуспех.

Всьщност.

той за първи път получава овации 8 Милано като

поради което не прави скулптури в първите триде­

музикант. Осланяйки се на опита от ателието на

сет години от ЖУ60та си. Във всеки случай, през

Верокио. той импровизира, като свири на инстру·

1491 г. завършеният от него модел в естествени

мент, КОЙТО сам изобретява и ПО 10311 начин печели

размери е изложен на мощада, а хората са шоки­

популярност. Във всеки случай. не това възнаме­

рани. Най-високата конна статуя до този момент

рява да прави в Милано.

е тази на римския император Марк Аврелий и е

Милано по онова време е център на оръжей­

пъти по-висока. Но хората считат, че той мисли

битка, а инженерните познания и войската ста­

твърде

много

върху

начина

на

конструиране,

ват изключително необходими. Осъзнавайки това,

като оставя на заден ман действието. След това,

Леонардо носи в Милано ОРИl11нален ман за оръ­

през 1499 г.,

жия и военни стратегии.

бива използван за артилерията, като бронзовите

Людовико, наричан RИЛ MopoR (Мавъраl поради даде конна статуя в истински

размери за баща

му. Като чува за това, Леонардо заявява писмено

,

KOГ~TO ЛеомOIРДО ОТМ801

8 MIU'tOlMO

преэ1482г.,стромтеIl(ТIОТОМil QTeApaJlOlТl

fWtМO е ),}noчма·

IIOllcen.pcllrlla,eMOIpJ(IITeltТ.

nеонардо p;lJp;l60тп H08iI cxeM~ IU!констрУКЦМIIТOI,мопреДf10)l(еНII­ ето муе OТ1lI,.p~eMo.

мем мюкемер.ДмltТilТОР"Т. ком'ое Ha~el10 на rpOlA MIIIIOIMO, OnOJМilIOI

Hctl!HCKHII .'pOll('1ep н~ЛеомOIРДО.

висока 4,24 м. Статуята на Леонардо е почти два

ната индустрия. Градовете държави водят жестока

цвета на кожата си, търси скулптор, който да съз­

.оо дУ1">т ма МlU'tамо, ЛlOA08111Ц11tJ1 Моро, МileM' Ле0+4О1РДО IЦITO_­

ранция напада Милано, а бронзът

отливки намалява; до минимум.

Дотази момент Леонордо бележи успех в качест· вото си на дворцов музикант,

както и като съвет­

ник на войската. Той е в контакт с лекари, хора на

!

1'" ;~

._'-.-1.. (1 ~­

~~-: -о. -КilтеАраllOlТOI.J,,,.рwена 611I1JOTpMcт,rOAMMMUleACM"PT­ ТOIиаЛеОМilРДО,П08ре",етон, НOIПОЛlOи.ФplНСItМIIТДМКТ8ТОР МOIЩIOlI ИТOIJlМII М p;iI.]I"p;il61~ J""pweHOI'OIKOITeдpOlJlOl.


Леонардо да Винчи

науката, матеl-!ЭТИЦИ, като от този период насетне

Калугерът не възразява лицетоt<f'/ да бъде използ­ вано за това на библейския предател, но в края на

започва да се интересува от човешкото тяло.

краищата лицето на Христос не е завършено.

Бавна работа с четката

Съществуват много изображения на

Въпреки че е нает като военен съветник в Милано, Леонардо сыворява по това време творба с вечна стойност. Това е мТайната вечеря" трапезарията

на манастира

.. Санта

-

стенопис в Мария деле

.. Тайната

вечеря", които пресъздават представата, че Исус, осъзнавайки, че е настъпил последният му час,

обвинява един от учениците си в предателство. Във всеки

случай,

в уникалната

интерпрета­

Г рацие". По това време изографисването на ЦЬрКВИ

ция на Леонардо е използвана една внимателно

"'Манаl;Тирът.Санта Мари.депе

и манастири представлява наЙ·достоЙната дейност

премерена перспектива, а творбата му съдържа

Грацме", lCъдетоЛеон.ардо м]обра].в.

за един художник. Леонардо влага в тази творба

идея, която прави известно името на Леонардо

всичко, което се е натрупало в него ДО този момент.

да Винчи в цяла Европа.

НО четката му. както обикновено, е доста бавна. Леонардо понякога забравял да яде и да пие, но продължавал да рисува, ИЛИ имал навика да гледа стените за един или два часа преди да се върне вкъщи.

-

рМlIта. ТО"Сlе превърнал

.16

IQnИ

I1pИCТИrn кате­

жената,

r.am>

се rpижи за еже­

нажа. Едното е лицето на Христос, което не мога

рмна:ТакаЛeottapдopmюpира

днееието им, да е

внезапната I"IOAВЗ на единстве­

",,-

Юда, но ако искаш да побързаt-4е, НЯt-4а проблем. Ще

ната В<'UКI-Ia жена

"Ст.нд.ртно ЛеоН.РДО

н]об~.енне

н.

_Та"Н.Т<I

lечеРА-

преДII

- ЮМ е отсреща ~ XPIICТOC 11 АРу"пе )'ЧеННЦII. ПOCТ1II. ЮМ .... с>.щаТill AMHII', I пWlЩl проп.IОnO­

nОЖЖКТ на дотоr.пwн.ат. ICОНЦIПЦIIII.

трапе].·

-

1493 r. -

да наt-4еря, колкото и да търся. Другото е лицето на

Леон.рдо

I

турметмче­

,~ МИСТЕРИОЗНАТА ЖЕНА КАТЕРИНА

•.

Леонардо отговаря: _Не мога още

да измисля какви да бъдат лицата на два персо­

използваt-4е твоето лице за ;ази цел

I

СlCаатраlCЦМIII Ммп.ано.

~Различиа версия

Тогава един ден абатът го пита: мКолко още ще продължиТ

.Та"наrаlечер." H.al;ТeHaтa

на cтap.m1

живота му.

Със сигурност дeтcrзoтo на

ТЯ идва да noceтм Леонардо 8

Леонардо не е мнoro щacmивo.

Миnaнo, но а<ОРО cneд roвa се

освен че мaтepиanнотому им)'"

раJ60nявз и cneд две roдини

ществое~той има и

умира. Леонардо 01бenя38ёl ПОА­

три мащехи и десет доведени

робно pnxoднтe, направени за

БРаТА и сестри. В И3К)'C'nЮТO

norpe-

на Леонардо често се отхри­

6ettието йо. 3атова се roeopи, че

ват индикацни за чу8СТ8ата му

8

нея, 8КЛIOЧнтenно Те3М за

катерина е иетмнската му майка, от която е

OTAe.net4 8

1lpeXК3fJb3J)aCТ.

В пви момент 8

към родната му мai4кa. 8bnpeки

твърде

че

...BЪ]МOJI()I(Iel

ателието

му винаm има ~ЦИ на

net'"

UрТ1llНПiII н.а Леонардо

:::;:]';:::;=Д<l

8

~ ЖE!НOIИ портрети

отхриваме

ника,

достатъчно

внушаваща

студе­

враждебно

чувство, все пак 8 творбата му

weaтoдишна 8Ьзраст. така че

... "о ItITepMн.a, от ICOIПО

..мадоната с мnaдeнeцa. жeti­

се счита името, изnon38at40 за

е аткъсн.ат ото дете.

оият образ npenИ8а от nюбoe.


Живот и дейност

Връзка между изкуството и войната Военният съветник на генерала

ПРЕЗ 1499 Г., в началото на Втората италиан­

Противопоставяне между "майстора ХУДОЖНIIК" II "Божествения"

ска война, Милано е завладян от Франция, а

През

Людоеико Сфорца бяга в изгнание. Загубил своя

бликанските власти да направи стенопис в залата

покровител, Леонардо се връща във Флоренция

на Големия

през

1503

г. Леонардо получава поръчка от репу­ съвет на Палацо Векио !сградата

оо. ЛtоlUlРДО I'!ЭClltАN ttр"оз"" lора_t""RIUIJI"ЦtfО,преД"3IМ·

UММОТRpocrмt'Т'P<Iх,:sa_б~п прмAI4nц1рМ·

Венеция. През

1500 Г., като минава през Мантова и 1502 г. той "риеNа работа като

(1440 г.l и победата на Флоренция над града дър­

... C\.,a6oeMoтonpoTMIOnot'Тi1IRHt

цивилен конструктор при Чезаре Борджия. хер­

жава Милано. Картината трябвало да е с висо­

MU(Ay леоlUlРДО м MMlI:tJl'Н,I)I(eJlO

цог на РомаНА. Чезэре е СИН на папа Александър

чина

на кметствотоl. Темата е битката при Ангмари

6,6

м. и широчина

17,4

м. Размерите на кар­

който се издига от обикновен войник чрез

тината са огромни, а от другата страна на стената

жестокост и КРЪВОПРОЛИТИА. Кроейки планове да

Микеланджело увековечава дpyro събитие в прос­

създаде град държава, той иска от Леонардо да

лава на Флоренция

VJ,

му помогне да утвърди власла си.

Леонардо наблюдава града крепост, Имала. и прави по-детайлни скици от днешните ВЫДYWНИ фотографии.

НО смърпа на Александър VI ВОДИ

Съперничеството

-

битката при Кашина.

между

големия

художник

Леонардо и Божествения Микеленджело е вече добре известно.

Твърдението на Леонардо: -Живописта е инте­

ДО свалянето на сина му от власт и впоследствие

лектуална

Леонардо загубва службата си.

физическа работа-, е силно подчертано в нача-

дисциплина,

а

скулптурата

е

просто

СПА • -n,... ,цо В'II:"04 IWI

ФJlореНЦIIR.И)lUllOчнтtnмiП tКYJlnтypi IUI MMII:'MН,I)I(I!!JlO, ..д,.1IМД-. )'1Cp;IICJlN IJlQМI.


~

Леонардо да Винчи

Дълбсжата страст на Леонардо кьм всичко

скара, която се върти аетоматичtЮ,

включва и храната. Редом със заниманията

кутия и клещи, които смачкват чесъна, IiЭре­

СИ в ателието на Версжио, Леонардо и Боти­

чени .леонардо~ и които и днес се използ­ ват в италианеките кухни. Клиентите се връ­

чели ръко80ДlП и един лежал, който органи­ зира банкеп1 за палата в Милано повече от

щат често, за да опитат JlCТИЯ1Э му, поднесени

тринадесет години.

със зеленчуци, аранжирани

Говори се сьщо така, че Леонардо изо6ре­

хиляди години по три хранения на ден, ВCRКO

тява сапфетхите за маса. Херцогът на Милано

ло

enoха

е I-IC\11O)КИЛЭ

сирена,

има лошия навик да трие ножа си в полите

мед и 3eX1\llH. ПО времето на Ренесанса има

на дрехата на човека, който стои до HefO,

автори, които публикуват книrn за храната на

И

банкетите, а за съвременната френска кухня

чина Леонардо

се казва, че 8СЬЩtюCТ е възприета от Ита­

изобретява

два·три

часа,

които

включват

пия, когато Катериiia де Медичи

{(aterina de'

салфетките

VI

е

(011010

кардинал, неговата тобима му

р"жда дете. 10М I! амбициозен н прави КОНСПИР'!щМI'I. 301 да

за

маса. В крайна

на Франция.

смет1<а херцогът

Леонардо е вегетарианец и полага усилия

папа Александър

по тази при­

Medic~ се омъжва за престолонаследника

да приготвя

alIOK(lTO

резени

вече ОТ две

а римската

Чеэаре Борд*ияе известен КilТО РilЭЮЗllilН IoIЪЖ,

с тънки

месо и риба.

Кулинарната традиция в Италия е силна,

...

метална

предстаемтелни

започва да трие

храни, както и

ножа си в стола,

да измloКJUl кухненски уреди, С които да пести

така

време и усилЖ! при готвенето. Изобретява

му нямауспех.

че

идеята

раэU/мрипаПСК;lнаЩIСТ.

..

KYXIIIIОТ CpeAIIOBeItOBlleTO.

ЛеОll<lрдосьздаlа

модеР"<l

ItYХllязахерцоганаМипано

лото на

.. Трактата

за живописта", написан от него.

от дРУга страна, Микеланджело смята, че СКУЛЛ 4

веност, като .Давид", стават популярни сред хората. Още повече, по онова време Леонардо изучава конете

като R сравнява

и анатомията, тъй като отдавна мечтае да нарисува

със Слънцето. докато ЖИВОПИста е сравнявана с

сцена на битка с яздещи мъже, размахващи оръжия.

Луната. Той казва: _Доколкото живописта се добли­

Той започва да скицира изражения на бойци в разгара

жава ДО скулптурата, тя е удивителна. от друга

на сражението и скачащи коне.

турата е най-висшето

изкуство,

страна, когато скулптурата стане живопис, тя става

по-лоша"

Леонардо казва злостно, загатвайки за

Микеланджело;

.. Скулптурите

са покрити с мрамо­

Но въпреки това, противопоставянето на века в края

на краищата се прекратява. Макар че Микеланджело прави

недовършени

скици

в продължение

на повече

рен прах, така че изглеждат точно като хлебари.

от петдесет години, за което е силно критикуван,

Къщите им са мръсни и пълни с прах и откър­

нага

тена мазилка"

Ядосан, Микеланджело

скулптура на надгробния паметник на папа Юлий

кува с ВЪflpoca:

.. Не

го крити­

след

като

му

е

поверен

проектът

да

вед·

11, ТОй

те ли беше срам да си тръгнеш

го променя, използвайки добре известното извинение

от Милано, преди да довършиш конната cтa~T

.,Аз не съм живописец". Леонардо стига до етапа на

Говори се, че Леонардо се изчервил при тези думи.

полагане на цветовете, но маслените бои започват да

Въпреки лични мата

факта,

поколения, се

разпалва

Микеланджело.

че

принадлежат

съперничеството отново,

изпълнени

когато

към

раз·

между

два·

скулптурите

с мъжествена

на

чувст-

/

,/

направи

..

Картите на град Имоnа,

lIаПр<lвениОТ Леонардо.за Чезаре БОРДЖИА,l'I3гпеждат ТОЧllохатофотографияот

1\o3A)')la.

текат, така че той се отказва.

Все пак Леонардо рисува брутална батална сцена

-

ценна творба, която представя чертите и изображени· ята на хора от улицата.

ЕдИII отза04ъците на

Борд.*ия-СенигаnИII.


·

Живот и дейност Времето на Мона Лиза УСМlIвката, 11ЗПЪАнена с МllстеРJtя

ЛЕОНАРАО започва работа над иМана Лиза по времето, когато рисува .. Битката

на маркиза на Мантова. При все това,

при Ангиари • Вероятно това е един от

Лиза" няма модел, а това е просто май­

първоначалното мнение е, че _Мона

w

R

най-известните портрети в света и една

ката на Леонардо. След това съществува

8

и интерпретация, според която Леонардо

записките му няма никаква информация

съчетава идеалния и вечен образ на

за името, датата или каквато и да било

жената. Освен това, БИ'ТУва и теорията за

друга бележка. свързана с тази кар­

автопортрета. Ахо върху компютърното

от многото

мистерии

на

майстора.

тина. ПО чия поръчка е направена? Кой

изображение на Мона Лиза бъде нало­

е моделът? Не се знае отговорът на НИТО

жен автопортретът на Леонардо, нари­

един от тези въпроси.

суван с червена креда, резуmaтът е пер·

Най-поnyлярната теория е подцър­

фектно припокриване.

жана от специалиста по история на изку­

Но съществува и съмнение дали .Мона

ството Вазари в .Биографии на творци-:

Лиза- е наистина _Мона Лиза-. В края на

..леонардо рисува портрета на сьпpyraта

епохата на Ренесанса, в едно описание

на Франческо дел Джокондо· . Това дава

в труда на специалиста по история на

ДРУГОТО име на картината: ..джокондата­

изкуството - Ромазио, за ..джокондата и

(г-жа Джокондаl.

Мона Лиза- се казва, че _Мона Лиза- и

Името на мадам Джоконда е Елиза­

..джокондата" са две различни творби.

бета. но я наричат Лиза. В този момент

През

тя ТЪКМО е пометнала. Изражението на

за да направи копие на "Мона Лиза-.

"Мона Лиза" е дълбоко меланхолично, а

Но той констатира, че в дъното на про­

черните одежди, които носи, поддържат

теорията, че е в траур. Говори се, че съпругът й ВОДИ в помещението клоун и оркестър, за да изтръгне от

...

ВдеМСТlитепностсъщеСТ8УlillТ

Съществуват много теории за любимите, включи­ телно една, която твърди, че моделът е любимата на

Джулиано де Медичи, а друга допуска, че е любимата

финалния вариант на "МОНа Лиза- тя не може да

иаречени_МонаЛиза".ВСАО

бъде видяна.

-

Мenцм, както е лредви·

може би Т0'4НО

да я открадне, но не успява. Все август

който се казва Винченцо Перуджа.

21

1911 г. Крадецът е италианец.

ценност

Той укрива картината в апартамента

на Франция. КраЛRТ на Франция й

си в продължение на две години.

се възхищава

в двореца "8ерсай~

След тази кражба .Мона Лиза" посе­

я мрази и заповядва да

щава Дмe~Ka на една изпожба през

но Луи

XI/

национална

бъде преместена е една от стаите

1963

на шамбелана. По ереме на Френс,

С11@дкоетообикаляЯпонияиСъвет,

ката революция тя, заедl-lO с АРУГИ

ския съюз през

г. па искане на Джон Кенеди,

1974 г.

кралски вещи, е nocтaвeHa ка склад

в едно помещение на двореца ~Тюй­ лери~ до площад ~Koнкopд~ а след

е

~ _ИонаЛМ:Jа~ е nocтa.eHa

•••

IМТрМ'

таеа е преместена в музея ка Нало­

иа от бро"ирако C'n>IU'Q. от

леон пред Лувъра" в Париж.

е 113UJКAalla от ХpillНloUIището см.

1960 (. ТА

не

1и се предполага, че двата й края са отря·

малко вероятно Леонардо да е нарисувал една е съща творба два пъти. Независимо от това обаче,

1519

Пре",естt'tlа е в двореца Лу!ър·IФраI+CD.a

11

1б10-179О

Премест~е8ДВОреца _ВерсаЙ·(ЛlOДовикХIII-XV11

1800

Преместена е 8 Д80реца" ТlOйnери-jНапOJlеон

1so.

Преместена е 8 музея..J1yвъp" jHanOJletМI 11

21

През ХХ век Хитлер се опитва

Леонардо, Франсоа голяма

MCnHcuTa

~rytie'Ha.

Тя е продадена на покровителя на стаеа

при

зани, за да бъде поставена в рамка, но е твърде

Леонардо е напраlИIIДlt "оptiи,

пак "Мона Лиза" е открадната на

и опогава

отива

отучеllМЦII.1l0аконаистмНiII

дено в завещанието на Леонардо.

1,

картината

Франсоа

ДЪЛГОТО ПЪТУВАНЕ НА "МОНА ЛИЗА" му ученик

Впоследствие

ПочтмIСИЧКИса КOnИА,праltllИ

Пътуване във времето

·Мона Лиза" е поверена на любимия

екта ясно е очертана гръцка колона. Във

повече от wестдеСtТТlорби, година се ОТКРИlа по една.

нея тази полуусмивка.

1505 г. Рафаел посещава Леонардо,

aBryц

1911

11

Onpaд~тa е

21 декември 1913 191.-1918 1963

И3JЮже~ е във ФIIОPfНЦИII. npeMecteHa е 8 МУЗell .J)yвbP-

197'

Изло_ена!' в ЯПОНИА 11 СъвеfСКИА сыоз

Пазена е насигурио МIIС1083амъка,Амбоаз' ИЗJlо_енаевДМерика


Леонардо да Винчи картината си остава изключителна творба ДОРИ и за

Леонардо. Тя е местена в Милано. РИМ, а след това във Франция. lCbДeTO се намира и до днес.

Провал във Ватикана През

1506

Милано.

г. Леонардо донася .Мона Лиза-

в

който тогава е под френска окупация.

Когато Милано пада, Леонардо разбира, че е 8 опасност, ТЪЙ

като е сред хората, служили на

Людовико Сфорца, и се връща ВЪВ ФлореНЦИЯ, където Людавик

XII

иска да го направи дворцов

ХУДОЖНИКо Кралят на ФраНЦИЯ научава името му.

след като той е нарисувал _Тайната вечеря·, Освен че рисува .Света Ана и Девата с Младенеца

- и СИ

прави автопортрет с червена креда. той започва ~ Иыn.т. камfO спореА tAlQ от

l!орм",еПОр"''1U~МО"IIЛ'')I-· ДжуllllllНОАе Мед"'!.._ ТОМ" ~~ му Лоренцо CllnO'lHТ1Ilen" т.ото.

"1

МJкyc­

да изучава мавателните канали между Алпите и Милано. както и полета на птиците. Също така среща и любимия си ученик

-

Франческо Мелци,

в Милано. През

1513

г. Леонардо е под покровителството

на папа ЛЪВ Х {Джулиано де Медичиl и този ПЪТ заминава за Рим. Папата иска от него да нарисува женски портрет и желае веднага да се срещнат, за

да разрешат финансовата част. ~Този човек никога няма да доведе нещо докрай. Мисли за края, преди

още да е започнал:'

-

казва той. В действител-

ност Леонардо не се интересува от портрети.

... Един проект н,) .С.еТiI дн,) и Де.ilТ,) с Мn&Аенеца-. ПЪnНИАтс ... еnilМJ.ОJlИЯ ЮРil:JНiI •• НИТ. 1'1 ФдНТilСТИ'lНilТiI при­ POAiI:JiI фон Сд основните еn.",.нтн. С."р:JдКИ с .MOllil ЛII:JiI".

Мислите му са концентрирани върху

сцената от олтара в Сикстинската капела

- .. Страшния

Ангиари" и постоянно прави експерименти с раз­

лични вещества, за да прилепи маслените бои за

съд".

Среща се също така и с Рафаел,

стените. Освен това, той прави и скици. Подготвя

по-младия му колега от а"Телие"То

се тайно за

на Верокиа. Той е в Рим и работи

има съперници.

над

or

серия

стенописи

"Творба, известна ка"ТО

и

над

Когато Медичи,

приема

върне

поръчка

да

изрисува но

съд", тъй като не желае да

Все пак поръчката от папата не

идва.

.. Атинската

школа". След това Микеланджело тавана на олтара на капелата,

.. Страшния

неговият

покровител,

умира, Леонардо

няма

в рим. В записки"Те

Джулиано причина

де

да се

си той отбелязва:

.Медичи ме издигнаха, а после ме съсипаха-.

се

Рафаел поставя Платон в центъра на .Атинската

скулп­

школа·, скицирайки образа на дълбоко почита·

турата. Леонардо не иска

ния от него Леонардо. При все това художникът

отказва

работата,

концентрира

да

се

за да

ВЪРХУ

повтори

инци­

дента с _Битката при

на шестдесет

и четири

години

вече

е човек на

миналото.

4Iti... eHHilcтo11)'11Ho1 ЛеоНо1рдо,КOIIтосен.а"'мро1 .".ФnОIМ'.ЩИII,.~ерия .уфици-.НIIКоr.xy6;iI

.... М­

АЦС,сеranо'lИТilИТ.Ореu.

коИто .ър.и

""'"' CТilpocттa.

ЕдКilеnО_il'''Р'И"",",

C.OII:Jo1JII:J. "'РilфilеnОСilIlЦllоIР.фiI.n] също е M:JlecтeH ХУАО.ММК от

РенеСilНС'. ToMl'leOТAil.iI.sMiI­ чениеНilпререКilИМIIТ,,,,еж.цу ПО-.1>.sрастнитеСМучмт.nи

ЛеОМilРАОМ МикеПilнд*-еllО.

ШI


Живот и дейност

Краят във Франция Сбоrом, ИталИЯ ПРЕЗ 1516 ГОАИНА Леонардо е нает от последния СИ покровител

-

краля на Франция, и пътува през

_Никой на света не знае толкова много

за

живописта,

скулптурата

и

Алпите с многобройните СИ ученици. включително

архитектурата като Леонардо и мисля,

Салаи иМелци.

че той е и велик философ-.

Франсоа

I се качва

на трона след луи

XII и желае

Една година след като Франсоа

I

да ВИДИ възраждането на ренесансовата култура от

изказва това твърдение, Леонардо

Флоренция и Милано. която преди това е същест­

вече е добил голя""а слава в Амбоаз и

вувала и във Франция.

та"" ще се зароди Ренесансът.

cn1pa _Санта

Когато посещава манэ­

Мария деле Грацие~ в Милано. казва,

че би искал да взе ... е със себе си парче по парче

Падането на една

всяка стена, изрисувана с _Тайната вечеря-, за да

rОЛЯ~1а звезда

я пренесе във Франция. Това не се осъществява, НО пы: кани аетора й във Франция. Година след преместването на Леонардо във ФраНЦИЯ _Тайната вечеря- вече е започнала да се поврежда.

Замъкът на Франсоа

I се намира на югоизток

от Париж. е дм60аз. С Леонардо и учениците му той се отнася вежливо и им предоставя близкият замък _Клу-.

Истината е, че Франсоа

I моли

и Микеланджело,

и Рафаел да го посетят, но и двамата му отказват. Леонардо не е предпочитаният му избор, но два­ десет и две годишният крал на Франция нарича с обич .. татко·· стария майстор на шестдесет и четири години и ежедневно го кани в замъка

.. Амбоаз",

където водят многобройни приятни разговори.

Леонардо отговаря за nлаНl'!рането и организирането на съ6ИП1ЯТс1 в двора на Амбоаз и също така за плановете за строеж на каналите, а от време

на времедобаВR финални щрихи с

четката

по

.Мона

Лиза-.

Неговите геометрични схеми, както

и

в кръг,

диаграмите,

този

вписани

отчасти са причината

за липсата

на

период

шедьоври.

дясната

му

В

ръка

~ н. 2'-ГОD.нwн •• ~)р.стФрансоа Ice КitЧВitн.преСТОllанаФраlЩIIRl'IкаНII

HilM-,IIАНlIтепреАСТ;l8I1теllllH;I IIтаllllаНСКIIА

Ренесанс Аа 'несат Ренеса"Сil ''''фрilНЦ"А.

СЛАВА, ПОТЪНАЛА В МРАК Леонардо осъществява безбройни проекти.,

в мнoro ДPYIO' o6nacти като ХИМКl\ omика,

ръкonиса.Тайнитеконструкциина Леонордо,

дикамика. ИнжeнepcпlO и анатомия с моде­

комто надминават nиcмetiите ~ни иэслед­

рен. nрактмчен и иНО8аЦИOtfeti noд.xoд. УМЪТ

вания, са Н3CIIедени от любимия му уче­

на леонардо изnреваре.а с мнoro еекоее вре­

IiИК Мenци. до смъртта си той

мето, в което живее. дю не БАХа эаryбeни,

tte

0СЬЩеСТ­

еява мана си да nyбnикуеа npoeкnпe на Леонардо, а информацията се гу6м. онези. кокто придобиеат собственост върху кии­ жзтз му, изеаждат и ny6nикуеаТ само фраг­ менти и npeдnaг.JT едва частица от тях. докато

останалите се эаryбвaт нanъnнo. от началото на Леонардо

ставаТ

XVlI

" jf; ..

ЕТIOА.наречеН_Э."НСllенст.рец,Гllе.цащ",,",одовьртеж-.

Леон.рдо ндеаllНО с«;нцнpI '8топортреНIна CТ1IPH"H.

тe~ РЬКОП.ИСИ можеха да променят сзета.

=.:е::

nиеъТнаJ1eoнaрдо

""""""' ........ ХИГIAДИ

век проектите

ttegeрояпю

на

nonyl'tЯрни,

а с noмoщтa на анmийскмя крал Чар/в

.,;,

в изкуството е очее,иден, но ТОИ навnкэа И

като оставя след себе си НЯКОЛКО xКNЯДИ

I

и

страници,

но едва една ТPerCI оттяхсаanq>ИП1 ДОС .....

френския нanoneoн ра3f1ръснатите I\aрчеУа накрая са събрани. от тe~ ръкописи светъТ ооознава ИСТИНCJOOl обра] на Леонардо като

tФаКСII"'lIII1t ОТрЪКО""СНII"

архитект, инженер, учен и миenИ1еЛ, а Xopi!Т<I

илежкмна

оценяват П!Нкanния му ум. Нeroewп тanaнт

Леонардо

.

~=;~_3~';jjj~


Леонардо да Винчи .ЗаЮ,lCbт"Д",~J".Построем

ОТ Ш"Р"

V111 ц.н K~II ~ 'f:oI1~1(,

сеН"И"Р&'ДOJlI'I"'ТIН'реu ЛОlpi,Тоiiiеno,."цеНIOIIQ

Франспl,когатоЛеOffilРДО "рИCТ>lflrilМ.

е обездвижена поради парализа. като по този начин той ryби координация на тялото си. През третата му година в Амбоаз има много ДНИ, в

от учениците си. Тогава е на

КОИТО не to40же да стане от леглото. По·голямата

иМона Лиза , иЙоан КръстителИ и .. Света Ана и

68

години. Творбите

И

част от вещите на Леонардо остават в наслед­

Девата с Младенеца

ство на любимия му ученик Мелци. Въпреки

олтара на замъка иАмбоаз

това,

с името на Леонардо, гравирано върху него.

наблюденията

и изследванията.

които

.. Изпратен

прави през предходните ГОДИНИ, Сд изгубени

И

са noставени до него. В И

има надгробен камък

от най-големите хуДОЖНИЦИ, инже­

след смъртта на Мелци и минават много векове,

..

Капеnата_С'нЮhр·'''М1>JC1

нери и архитекти на Кралство Франция и от бла­

докато биват ОТКрИТИ ОТНОВО - през

..АибоаJ·.ЛеонаРАоеПQrре~н~",

городниците на Милано. любимият художник на

XIX век.

НЯкОЛКО ДНИ след като пише завещанието си,

на

2 май Леонардо

напуска този свят, заобиколен

НОПОlренекапротеt'Та~ската

рефорнаЦИАnlIIОТDНУ"ItСК}''''МIЯ''О и",еОТltритододнес.

херцога на Милано е погребан без време при главния олтар на манастира.


-

Важни събития

Как са създадени неговите

забележителни творби и

изобретения?

В

ЕПОХАТА НА РЕНЕСАНСА ЖИВОПИСТА преминава към реалистичен стил, а центърът

е Италия. Леонардо е част от тази революция, като създава шедьоври, които блестят в

историята. По-късно започва подробно изследване и съзерцание в търсене на висшия реализъм. Започва чрез наблюдение на природата във всяка една възможна област, като кулминацията е дисекция на човешко тяло. Как се ражда тази величествена философия? Как Леонардо успява да остави чудни изобретения, които покриват толкова много различни области? Науката I. изкуството В хармония

ГОВОРИ СЕ, ЧЕ ЛЕОНАРДО е ХУДОЖНИКЪТ, етиг·

изследвания в области

нал най-далеч в анализирането на пейзажа.

като физика. астроно­

Той постига детайлна перспектива и идентично

мия, метеорология, гео­

на реалноспа изображение на планини с назъ­

логия, ботаника.

бени скали, растителност, планински вериги в далечината, езера и

дават усещането за

За да разбере метео·

мъгли, КОИ10 все пак съз­

рологията, той се качва

необикновен СВЯТ. Тези

на връх Монте Роса в

пейзажи първо се появяват като СКИЦИ. Те са

Алпите, където наблю·

резултат от натрупване на слоеве от познания и

дава

характерни

осо­

бености. като видовете валежи и промените на

цветовете в

атмосфе­

рата. Също така се раз­ хожда

по

планинските

пасбища в компанията на един учен, за да раз­

бере процеса на кръго­ врата на водата. Така се появява фантастичният пейзаж в _Мона Лиза­ и

пейзажните

изпълнени с

скици,

реализъм.

Когато става въпрос да се

направят

карти

на

градовете с граждански проекти и

струкции на

канали, той

проучва терена

и

кон­

ВНИlo<4ателно

изследва

картогра·

фията. от друга страна, Леонардо при­ тежава познания и използва lo<4етодоло­

гия от

Io<4HOrO области,

като се започне от

географията и се стигне до анаТОlo<4ията. използвайки всички тях. за да създаде великолепните

"'Гnl."II'М-,Н"рМсу8lн"аба)IТIНIIКlтоммчннтебеnеэм. Л~НIРАО. )1"0)1111 сы. cyxo.МnM.Y' М МУСКУnllте.

Този заедно

тип с

си шедьоври.

дейност,

научните

изследванията

познания,

КОlo<4би-

... ~ГMeкт О, .MцOКllЦ ма tUnllTt-. ТОМ plolCy8.lIettttAapt" neМ)а."а (JIыt,о•• :RIII)UЩО )IД"a)l,6e""cUn"CТМM.""""

lIt)tp41.


--------------нирани

с чуествитеЛНQспа

съвършенството

на твореца.

водят до

представа

за

Леонардо да Винчи

вътреш­

ните органи.

в неговото изкуство.

Леонардо е изкушен

Анатомията на "Мона Лиза" Така

както

Леонардо

изучава

природата

наблюдава

и

да

пейзажите,

и телата на животните

и

човека, като рисува скица след скица. Стилът му сякаш

е кинеto!этичен,

сякаш

гледан

не само от

няколко хиляди ПОСОКИ, НО И от безкрайноспа. Отпред, отзад. отляво, отдясно,

отгоре,

отдолу ...

Цялото тяло и отделните му части са скицирани

от неизбраи ... и ъгли. Леонардо

скицира

обекта

от

много

гледни

ТОЧКИ. ~Напомня на извайването на съд с грън·

чарско колело-. Резултатът е истински триизме·

направи

аналогия

между старите книги

и

научни

животинските

дисекции,

когато

ана­

лизира ранните анато­ мични рисунки.

Но

вследствие

на

изследванията си той задълбочава нията

си

и

позна R

започва

"P\IIcyмкaHaploKa,

да

се

с

различ­

собствените си очи, правейки скици, той разкрива фор ... ата и разположението

рен образ.

заНИlolава

ните н ... еханизми· на тялото. Като анализира през на частите на тялото

И все пак, Леонардо не се задоволява само с

и дори функциите иlol. Докато прави дисекция на

таеа. Трябвало да научи повече за движенията на

око, той открива кристализацията и разбира как се

живите същества. Мисли, че без да открие

R ...

exa-

Н

низ"'ите , ня ... а да опознае истинския обект. Това поражда

горещата

която започва

... у

страст

с дисекция

къ ...

на птици

анатомията, и животни

и

През 1487 Г., в болницата "Санта Мария Нуово" в Милано,

Леонардо

дисекция,

като

асистира

впоследствие

при

първата

прави

си

тридесет

човешки дисекции до края на живота си.

В тези вре ... ена познанията за вътрешността на

човешкото тяло са почти нулеви. Анатомията се изчерпва

с повърхностни

познания за състава

и

движенията на мускулите и костите, без никаква ... Фонът

на RБnаговещенне". тук открнваме

реднца дървета, осветени O"IД, nрнстаннще м

веnМ>+ествеНМПnilНИИМlдаnечмната.ВеРОflТМО ТОlа е първата картина

I

МСТОрИflтас тоnкоаа

06wирно пространство като фон.

CKM~HaMycКYIIMTeMHa кръвоноснмтеСЪДО8еС1оЩО

е

8

ycnyra

ШI МЛУСТlОТО.

възприемат обектите. Наблюдава мускулите и ске­

лета и прави подробни класификации, които

Bno

R

следствие са потвърдени през столетията и са в основата на модерната анатомия.

С

кул",инацията й е дисекцията на хора.

наnРillенаб"агодаренмена

AMceKUMMTe.AeJlMQTHaTa

проницателните

анатомични

диаграlolИ

на

Леонардо анатомията значително напредва. Той прави анатомични изследвания още когато

рисува

.. Битката при Ангиари" и нМона Лиза".

Естествените

елегантната

движения

усмивка

хубавите скици на

на хората и животните,

на

.. Мона Лиза", както и главата - всички произлизат

от познанията, придобити при дисекциите.

...Леонардо нееразбраn функuммте на човешкото Пlnо само чре:JдмсеКUНАта, НО М чре:J самото естество

нажнвота. Неговнтескнцн nредстаВnАватнесамо

Нilй-до6ритеаНilТОМНЧНН диаграми, носаи матеРllаnи

.

Ha}"!HII


. Важни събития Подробно за ръкописа Ръкописът на Леонардо, състоящ се от приблизи­ телно пет хиляди страници със записки и скици,

сега

се

намира

в

различни

страни, сред

КОИТО

ФраНЦИЯ и днглия. В началото е собственост на y-tеника му Франческо t-1елци. но по-голямата част

от него е загубена след сt-4ърпа ~. Ръкописът е открит в края на

XVlII

или на~лото на

XIX

век В

началото той не е разпознат, НО впоследствие

е

направена аналогия между името на собственика на

страниците

и местата,

където те са открити.

Съдържанието е написано под формата на днев­ ник и засяга различни теми като анатомия, лете­

нето на птиците, физическите свойства на водата, геология,

градско

маниране,

военна технология,

живота, nepcnelffi1вaтa, пейзажа. светлината, СЯН­ ката, цветовете, рисунките и гео

... етрията.

Останалата част е написана огледално. Когато ръкопиеы се обърне. би "'огъл да бъде прочетен и отдясно наляво. Има много теории за причи· ната, поради която той използва този стил. като

идеални кръгове и елипси. и с приспосаблението

се започне от идеята, че въобще не му харесва да

за създаване на nepcnelm1вaтa. той осъществява

пише

бляскава поредица от апаратуро1 и оборудване.

неща, лесни за разчитане,

коt-lплекси

по отношение

до това, че иt-lа

_t-Iexa-

А наЙ·изненадваща е представата му за

на t-Iалкото си лингвис­

тични познания или че е левичар и това за него е

низъt-l~. ~Механизt-lЪТ~

най-лесният начин на писане. В действителност

една машина, с други дуlo4и е конфиrypa

на

Рисуик" и~огро... н.а

..... аw .. иl. р1tltonиса. OnMT... P

ЛеОН"РАОсе

отti''n'JКИllрогрес.сфеРilТiI ИI Op~JК""TilM ИI'О'НИИТ' rеJtНОIlОГИ".

ия от

болтове. зъбни колела, цилиндри. бутала. вен·

истината все още не е известна.

През втората половина

е вътрешна структура на

..

стеи060iiи

тили. пружини и коленчати оси. Леонардо взема

XJX век Леонардо

добива все по-голяма слава, тъй като става известно

всеки механизъм и го изучава отделно. от гледна

съдържанието на ръкописите му. Изследователите

точка

са учудени от факта, че един художник притежава

отделят машините от t-Iеханизмите. е през

такива способности като инженер, изобретател и

Още повече. че приложението

учен. С приспособление като пергела. който прави

не спира дотук. Леонардо измисля преди триста

на историята

първият

ПЪТ,

когато хората

XIII век.

на механизмите

години някои приложения от този тип. Те включ­ ват диференциалния

болт.

червячната предавка Iпре~ давка между зъбни колела). приспособленията

с колела

и

по~късно

лагери.

ще

които

станат

незаlo4еними

автомобилите. съществува

за

Всичко това

вече в съзнани­

ето на Леонардо. Освен нови

това

уреди

и

се

появяват

маwини

като

следствие от комбинирането на

познанията

области. Към

от различни

mx

се числят

.. CMIIТlI се, че АИ~Гp<lМ"ТlI И~ xellMKonтep;J;~ ЛеонаРАО

воденицата. автоt-4атичната

е :J.aMМCJIeH~ по МЩlеJlа КOI 'ОАНОТО КОн.... ТОМ o6I!см1lр,

предачна t-Iаwина и авто

~Болто.ете и I4Iмките го MaKap;J;xa ~ lIеn! КOIrope~.

...а­

тичната печатарска t-4ашина.

Леонардо.

силно

ориенти­

ран къ ... иновациите. спирно

търси

методи,

чрез

нещата

да се вършат по-лесно

Фор ... ~н.а.еllосиnе.а.

и)06ретеноКOllО

1900

г.ЛеоиаРАО

рИСУ'~Т.)НСКIЩ"ОКОIl01"3Г. t-40JКе"',II,I,к,qМI4Аори на 8еРИГIТ

..

без­

практически

които

... еJlо1ИМJ .....

,ьрхут,,]м скмца.

.

... КарrечнмцаснногоброЙнн "'уницин. В среАН"f~Ч"СТ"l4а Ш"рок ~ПоII]1 стреllба, а към .сек" краЙ"'ОJКеА" с,прикрепи еАИИ .~рfIlЩ С, ПWlНИfеп.


·~

Леонардо да Винчи

.ПРОКТЯКрIlllО

От полета на птицата

no .. одем ""

ДО аероплана

О

император

желанието си да лети с

8

p-,копмс~ ~ Лflll!~РДО

ще от древни времена хората меч­

"",прмБIlМJlfТеIlМО 150СК'ЩМ~lIеПlтеIlММ

таят да летят като птиците.

Китайският

"РМII~Тi

II~ loдl!OТO KOI4'1e.

изразява

..тpiТM.8""~KMТOA. ТlС'lil:JОСВI'I!МЯ

помощта на

TplIcцrOAIIMIII'AII<ll

криле в книга, написана преди хрис­

r

611611110Т'К"1041111<11110.

тиянската епоха. ПО-КЪСНО в Европа много хора си прикрепят крила и ска­

чат от кули и

мостове.

Ясно е. че

всички тези опити се провалят, тъй като НИТО един от проектите не напо·

добява полета на птица. И Леонардо интензивно

се

занимава

с

летенето.

Въпреки това, той не се опитва да лети, оставяйки се на случайността. Започва с наблюдение на птиците

при полет. Прави Скици на птици в полет, създава свои собствени птици и прави модели, за да разбере прин­

ципите на летенето. През труд за теорията

СИ

1490 Г. пише

ОТНОСНО

начина,

по който се осъщеСТВSlва полетът, като се използва силата на въздуха.

..птицата е устройство, което функ­ ционира

на

математически

прин­

цип. Хората са способни да създадат

KOSlTO

машина,

да

копира

BCSlKO

дви­

жение на птицата:' С тази мисъл ПО-I(bСНО Леонардо се опитва

да

конструира

много

типове

_летателни апарати". Това е машина, която пресъздава

по изкуствен

начин

махането на птиците с крила. Той раз­ глежда

детайлно

техните

движения

във въздуха. изследва подробно този механизъм типове

и

разработва

различни

крила.

Прави копие на крилата на водното конче

и

доказва

експериментално

факта, че наЛSlгането

на вятъра има

ефект върху повърхноспа. ~

Леонардо

прави двойка под­ вижни криле. изпо­

лзвайки колела

и

връв.

които летят хори­ зонтално

и

могат

да сменят и посо­

ката си. и

Създава

криле,

които

могатда се размах­

ват

чрез

човешка

сила. Стига дотам да изобразява при­

СлучайноЛеонардо не изпробва сам

биращи се крака, ПЪрВИSl парашут в

аеропланите. които проектира. Него­

човечеството и хеликоптер с ВЪРТSlща

ВИSlТ помощник Астра Пелетра изра­ ботва крилете на своя учител. които

се хоризонтално перка.

са

Погрешната сметка на гения

на Леонардо е планирана в детайли, му

опит

вал. Тава става,

приключва

с

~

..

-~

~

.~-~~-;::=.:-:"

_.~~. ~;±r;~

.... С"МЩI М беле."м H~ Лflll!~РДО

~~ -

-~-

--~~

-~

-~...-:!:~ J, 1IeTel!eTO "~

ужасяващият му неуспех е записан в архивите.

понеже енергията.

генерирана от мускулите и костите на

Независимо

от това

колко добре

може да ги скицира. докато ги наблю­ дава. не му е било възможно да раз­

• Л'ТiIIТ'JlНО

бере това, което ние откриваме само с

ycтpoMCТ1IOC

помощта на камерите за заснемане на

праlчо,е

обекти. движещи се с голяма скорост.

Леоl!~РАО

а именно че птиците махат с криле по

11 Я устроМСТIО.

XIX

чрез осъзнаване на иде­

към които впо­

следствие се прибавят различните му

неуспешни опити. водят до разработ­ на

чудесен

Все пак.

като

човешка

сила.

труд

използва за

да

.СКIlц.1l1апьрIIlR п,рашут. и .... pa:tNepм, nOДJ:ОARЩII:t,употре6<ll.

Наблюденията и подробните изслед­

ването

xopttJOмnJ!lIO.

и началото на хх век

ваниSl на Леонардо.

... "IIIC1IM

демCТ1I'ЩО

пъти в секунда.

ята за _махане с крила-.

... , .

'7""'-

крачки,

размахва криле. подобно на птица.

е направена

~-...~

две

про­

първата стъпка по посока на летенето

"-

седемдесет и

дърво. Въпреки че не е теж.ко ранен,

човешкото тяло. не е достатъчна. за да

В края на

~'~;;?;f~ --.--

дълги

и тайно ги изпробва, но се блъска в

Въпреки че първата летателна машина ПЪрВИSlт

20 - 80

-

преда­

ващи движението

по

авиациSl.

и занапред

маха

с

криле

.

ппщмтt.Вр-,,,опн~,,,,,II",,,,дн,"теIlНОГ(lIlR"

той не УСПSlва да предвиди летател­

бром T~"M'<II.

НИSl апарат.


Съвременници

Творенията, на които дава живот универсалният гений

Т

БЪРДИ СЕ, че Леонардо е самотна личност. Той се въздържа от семейни и социални връзки, а вместо това се интересува от мистериите на природата и Вселената. Въпреки

факта, че е заобиколен от последователи, той остава самотен. Въпреки това, в епохата на разцвета на Ренесанса той е дворцов художник, който пътува много, и в качеството си на

инженер на служба при крале и покровители от различни области, Леонардо повлиява на безброй много интелектуалци от различни области, като се започне от изкуството и се стигне до хуманитарните науки и авиацията.

Вечният му съперник от периода на Ренесанса Микеланджело Буонароти (1475-15641 Леонардо казва: "Скулпторът е физически

работник, облян в пот". а

Микеланджело отговаря: "И моите последователи могат да рисуват така-,

Съперничеството между живописта и скултурата започва. Първите данни за срещи между двамата датират от

1503

г. Микеланджело тъкмо създава

.. Давид" ПО обществена поръчка на властите във Флоренция, а Леонардо се намира в комитета, който трябва да реши къде да бъде изложена творбата.

В този период Леонардо е избран да нарисува

.. Битката при Ангиари", а след

НЯКОЛКО месеца Микеланджело ще нарисува "Битката при Кашина", Нито

един от двамата обаче не довършва проекта си докрай. Говори се, че когато

Микеланджело е поканен в Рим, Леонардо се оттегля от дуела. Микеланджело е роден в малък град. наречен Капрезе, на границата със селището Алецо през

1475 г. На тринадесетгодишна възраст той влиза в

ателието на Доменико Гирландайо, но често ходи да и~ава колекцията от класически скултури на Лоренцо в академията в дома на Медичи. На двадесет години се прославя чрез творбите RБакхус- и _Пиета-, а

през 1535 г. става главен архитект, скулmор и художник на Ватикана. През предходната година

отговаря за конструирането на купола на катедралата

_Свети Петър- и пише много поеми. Не смята себе си за художник дори Koгa R то рисува тавани, което описва в едно писмо до баща си, разкривайки това противоречие. Микеланджело има напълно противоположен характер на

този на Леонардо. За разлика от темперамеН"Гcl на Леонардо, той е избухлив. Известна е случката, когато носът му е счупен от удар с юмрук в лицето по време на разгорещен спор с приятел. Докато рисува _СъТ80рението~ в Сикстинската капела, той предизвиква папата, който е дошъл, зада ускори работата, и бива ударен от една греда на скелето. Голите тела от ~Страшния сьд- са считани за

HenoAR

ходящи за изображение върху олтара, така че друг художник им Пoeт<lвя плат около бедрата. ~Нарисуваното отгоре е жалка

работа. Бих искал папата да въдвори дисциплина". Леонардо умира приблизително петдесет години по-рано от своя съперник в живота. Микеланджело продължава да използва длетото до десет дни преди смъртта си през 1564 Г., на възраст осемдесет и девет години. Той е почитан като RTBO· рец на всеки крал~ и за него са написани две биографии, от Вазари и от Кандиви.


Леонардо да Винчи МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ _ _ TBopeWApyr.pn. """,,"~A,"8.polUlo

llAeonorм.

111,36-1"'11 ЕАМ

_ОnoнetП

.. от 1UI\e....,.

t8IIpЦМ~Ф~. ",1ПeJII ... n'-рдо.

=:1267.13371 ТкреЦ'"'.Н1IРН..ам-AllдОТОМ'

c".pe........ NI"'... onмc·.Klp ... кarl'c.o;rpe.. lIТlCWoOpel/lOlCТ

•1\lI_..

T~

OтKpмTaт.OT

....OII.WK..

e..y ~

..

...

"~~JU1I

... rone~neomo.,OЦJW

ru"""OUItflH~"",xyn.oм.PAO .

.........

Лу.ХII

11"2-15151 К~nf'тн.ФрI"Ц""

T~:':::r.;J:.~::,IIHO. IIO'O"T'lell~_T." ...,.

...

МЧ9Р"· .. nр ...... Л-РАоцroкрц<: ...

~=~

З. nIlЧНОСТМ"

• еМВlIте кapeTiII вече СiI .. ~no.eH" подробностм.

Морякът, съветван от общ приятел Христофор Колумб (11,51-15061 Италианският

Ренесанс

съвпада

с

епохата

на

географските

Отличителната фиryра на тази епоха е мъж, роден в Генуа. Колумб

открития

в

Европа.

Името му е Христофор

- морски изследовател, който тръгва и открива един нов континент.

Въпреки че живеят в една и съща епоха, се предполага, че Леонардо няма никаква връзка с него. Все пак те имат общ познат - Тосканели. Той е известен астроном и географ

от Флоренция, който оказва голямо влияние върху двамата.

По време на обучението си в ателието на Верокио, Леонардо често посещава Тосканели и слуша обясненията му за природата на небесните тела и законите на пространството, което поражда силния му интерес към астрономията. По-късно той заема най-различни

уреди за наблюдение от приятеля си и подробно изследва небето.

В същото време Колумб се намира в Лисабон с карта на Атлантическия океан и писмо, получено от Тосканели. Той вярва, както и Колумб, че ако се движиш на запад, ще стигнеш до Индия, въз основа на разработените карти от авантюристи от цял свят. Писмото окура­ жава Колумб да тръгне на пътешествие, което ще го отведе отвъд Атлантическия океан, и с финансовата подкрепа на испанската кралица Изабела той прави откритието на века

през

1'92 г. Но не открива Индия, а Америка.

В ръкописа на Леонардо се разказва за _Разговор за морето с един генуезец-. Ако този .J"etfyeЗец- е Колумб, означава, че двамата са се срещнали в даден момент. Леонардо се мнтересува от опознаването на света, вследствие на разговорите си с Тосканели, така че се предполага, че ако някога се е срещнал с великия изследовател,двамата биха водили вен разговор за навигация и далечни зеt-1и.

~


Съвременници Първият покровител на Леонардо

-

Великолепният

Лоренцо де Медичи 11449-14921 в епохата на Ренесанса италианските творци са ДОIolИНИращи в Европа. Тези, КОИТО подкре­

пят дейноспа на художниците. са покровителите (_меценатите-J. които насочват развитието на Ренесанса, а сред ТЯХ управляващата във Флоренция фамилия Медичи е най-важната.

Лоренцо

-

третият глава на фамилията, не се ограничава само до подцържане на худож·

ниците и учените. Той има дълбоки познания за изкуството, обича поезията, колекционира картини, скулптури, книги и археологически проекти, а сьща така изследва и платонизма.

Той основава академия в собствения СИ двор и предnага обучение на най-обещаващия елит.

Неговото любима t-4ото е: ..хората не ,",огат да живеят сама с хляб. Доведете цирка.-

-

параф­

раза на класически израз на властите 8 РИМ. Като организира различни колоритни съБИ1lllЯ. като конни дуели и паради с маски. той успява да привлече в своя салон най-добрите учени

от онова време. На сцената на този силен владетел се заражда Ренесансът. Леонардо е един от творците, подкрепяни от Лоренцо. Той изпитва голямо уважение кьм

ателието на Верокиа и винаги дава поръчки за скулптури или кар1lllНИ. Когато Леонардо влиза в наЙ·известното ателие във Флоренция. той започва да приема поръчки ОТ фамилия

Медичи. Лоренцо започва да се интересува от Леонардо и геният живее в дома му заед· но с други млади творци. но само за кратко. Все пак Лоренцо не цени Леонардо колкото

Микеланджело. Вероятно не разбира изключително изобретателния му стил. КОЙТО над­ минава очевидните техники. Като узнава, че херцогът на Милано. Людовико Сфорца, търси творец. който да създаде конна статуя, Лоренцо, по политически съображения, препоръчва Леонардо. Той никога не успява да прозре стила на фона на Леонардо. Златната епоха приключва веднага след смърла на Лоренцо. След това Савана рола налага твърда теокрация в манастира Хв. Доменико- вьв Флоренция, като започва една доста нестабилна епоха.

Авторът на

.. Владетелят"

и конструкцията на канала

Николо Макиавели 11469-15271 През

1502 г.

Леонардо живее в замъка на Чезаре Борджия в Имала и работи като военен

инженер и архитект. Двамата се срещат, докато Макиавели работи като втори секретар

във флорентинската администрация. По-късно той става политически мислител, като създава _Владетелят-.

Една година след срещата им и двамата се връщат във Флоренция и си сътрудничат по проект за промяна на дебита на река дрели в продължение на три години. Леонардо разработва план, предава го на Макиавели, но той накрая се проваля поради технически причини.

По-късно обединяват сили над друг проект. По това време Леонардо няма почти ника­ къв доход и благодарение на връзките на Макиавели с републиканските власти получа­ ва поръчка да направи стенописа на _битката при Днгиари-. Впоследствие Макиавели моли секретаря си да напише подробен разказ за битката, който изпраща на Леонардо. Леонардо изследва форта _Ла Верука-, който флорентинската

войска разграбва в

Пиза, и съветва войската да укрепи и реставрира форта, а по онова време на Макиавели му е възложена отговорноспа по управлението.

След като Леонардо заминава от Флоренция през

1506

г., Макиавели продължава да

работи за властите, като се занимава най-много с външна ПОЛИ1lllка. Все пак, когато флорентинската войска търпи поражение от испанците през

1512

г., фамилия Медичи

утвърждава властта си, а Макиавели губи службата си. На следващата година той е арестуван по подозрение за убийството на Джулиано де Медичи. След това се опитва да въз­

станови позициите си в политиката, но не успява в това начинание и умира през

1527

г.


• Леонардо да Винчи Талантлив поет от

XIX

век, повлиян от декаданса

Артюр Рембо (1854-18911 -алантливият поет Артюр Рембо е роден в Североизточна Франция. в град Шарлевил. Младият бунтар бяга няколко ПЪТИ ОТ вкъщи. Когато е на петнадесет ГОДИНИ, поемата

wy _Югарта"

печели първата награда на конкурс за латинска поезия на Академията

~е-, а на следващата

година френската

му поема

.. НОВОГОДИШНИЯТ подарък

на сираците- е публикувана в списание .Ла ревю пур тус-. Макар че все още е юноша, той е талантлив поет, КОЙТО пише утвърдена поезия. Рембо е поканен от приятеля СИ - поета Пол Верлен, КОЙТО е на осемнадесет години и живее със съпругата СИ 8 Париж. Тримата пътуват в Белгия, Париж и ЛОНДОН. Въпреки това, след голямо скарване между тях, нещата се влошават и Верлен стреля по Рембо. улучвайки го в лакътя на лявата ръка. Верлен влиза за две години в затвора след инцидента в

Брюксел.

Като

млад той има много пороци, но едновременно с това е и виден поет декадент.

Декадентите са група. която изразява чувството на Леонардо. вложено в ,.Йоан Кръстител (Бакхус]"

При тях са по-осезаеми болезнените чувства и обичат

естетицизма и неморалните тенденции.

Най-мъжествената творба на Леонардо е начело на декадентското движение. През

XJX

век Леонардо става популярен, тъй като е преоткрит ръкописът му. който е

изгубен в продължение на няколко века и който предлага аргументи и внушителни

идеи като .. Йоан Кръстител", открили пътя на декадентите. Рембо е много влиятелен поет декадент, който пише в юношеството си шедьоври като

.. Пияният

кораб",

.. Светлините" ... Един

сезон в ада". След това отива в дфрика, за да

стане търговец, но заболява от рак на костта на десния крак. който бързо се разпространява из цялото тяло. Умира в болницата в Марсилия едва на

37

години.

Бароковият художник, който чрез копия променя стила

Рембранд Хаменсэон Ван Рийн Холандският художник от

XVIJ

(1606-1669)

век Рембранд научава много неща от Леонардо.

Около 1635 г. копира .. Тайната вечеря", но променя стила. Като се ориентира по копията, направени в началото на

XVI

век от миланския

гравьор Енглевенг, поправя скиците си безброй пъти и по този начин заимства основните черти от творбата на Леонардо, Той казва, че акцентира върху най­ характерните

неща и отделя много внимание на начина, по който Юда държи

гърба си изправен. Накрая Рембранд завършва едно изображение на "Тайната вечеря", но то не е рисувано. а гравирано. По-късно навсякъде в творчеството му могат да бъдат открити композиции, свързани с творбата Младоженката в

.. Тайната вечеря·' .. Ослепяването на Самсон·' от 1638 г. е .. ТаЙната вечеря" - в центъра, но

позиция като тази на Исус в

поставена в същата изглежда изолирана

от околните. Смята се, че един от персонажите в творбата му от

1640 г ... Христос

изцерява болния" е изобразен според модела на Леонардовия Юда. Рембранд изучава принципите на изразяване на светлината и сянката в творби­ те на Леонардо. за да ги доведе до съвършенство в прочутата си творба "Нощна стража'·. След което рисува и автопортрети и се превръща в истински гений на автопортретите.


Човек, избран да изостави истинския СМИСЪЛ на изкуството и науката

Л

ЕОНАРДО. КОЙТО Е СМЯТАН за .кулминационната точка на PeHecaHca~ не е само гениален творец, а и пионер на една нова изразност и техника.

Какво променя Леонардо в историята на живописта?

Какво е значението на неговите предвиждания? Пионер, КОЙТО въвежда пейзажа

ПРЕДИ ЛЕОНАРДО нито един европейски худож­

лечените - светли. Това нещо е революционно за

ник не рисува пейзажи. Било е цяпо ЧУДО да

европейското изкуство.

видиш пейзаж в живописта.

По-късно

Всъщност съществува един пейзажен жанр. но

за

фон

на

зено поле, криволичеща

.. Мона

Лиза-

е

река и стръмни

изобра­ планини.

в Европа той идва по-късно, отколкото другаде по

Моментът на залеза е представен чрез нюанси,

света. За разлика от вдъхновената ОТ природата

които стават все по·светли с приближаването към

китайска живопис, достигнала апогея си през

центъра.

век, пейзажната по

epeNe

живопис

XI

в Европа се появява

Леонардо не рисува пейзажи заради самите тях,

на Ренесанса. НО жанрът се утвърждава

а умело ги вгражда във фона, което допринася за

напълно едва през Художниците.

век.

XVII

високата стойност на творбите му. Усилията му са

разбира се, правят фОН на твор­

оценени

и това кара и други художници да поста·

бите си, но в повечето случаи става дУ"'Э за инте­

вят акцент върху пейзажа чрез великолепни изо­

риор и ТОЗИ фОН НАма значението на пейзаж.

бражения на природата.

Това е така, тъй като през Средновековието природата

не

е

ценена.

От

гледна

точка

на

Християнството живописта пресъздава образа на

бог и на светците. Променящата се природа не е обект на живописта и е за препоръчване да се избягва.

Около 1475 г. Леонардо и другите ученици от ателието на Верокио завършват _благовещение-.

Магия с технически средства

...

Най-известният портрет на света I.Мона Лиза-) включва невероятни техники, които биха могли да

бъдат определени като магия. Скицирането с прозрачни, почти незабележими линии, приличащо на фотография, се нарича тех­ ника

на

светлосенките,

с

деликатни

движения

На нея са изобразени море и пристанище на фона

на четката. В началото светлосенките са използ­

на планини

вани

и дървета.

За планините

в близък

план са използвани тъмни нюанси, а за по-отда-

........,-

.~ "" '

.,.

-,.\ ·х

~

'1.

~.

--

,.~

..... ,

в скулптурата

.z'

'

'~

емайnирането

на стък­

лото. Освен това, Леонардо не използва само раз-

.'

t~

при

4 РембранД' С:lетОIНОНЗIКТННА1

куДОЖl!МIt IQ XOII~МAIIII.

ГРУПО'МЯТ му порТреТ ОТ 16102 Г.• НОЩllа стража-, М31U11ОчмтеnнаУ80рб~.


Изкуството означава творчеСТВО,основано на научни познания

творим и бои. Той смесеа ""алко боя с разтвори­ тел и използва четка с КОСМИ от белка. изчаква боята да изсъхне и наслагва десетки, дори сто­

тици слоеве цветове. В резултат на това вече не се вижда откъде е минала четката, а само един

дълбок прозрачен ЦВЯТ с градиращи се нюанси След много опити и провали Леонардо открива

техника, наречена

.. сфумато· (от италианската

дуt04Э за дим). Напълно

противоположна

на

техниката

на

светлосенките е техниката на натиска. ТЯ се със­ ТОИ в добавянето на боя, докато четката е силно притисната до платното. Тази техника е използ­ вана ПО-КЪСНО и от Рембранд. Все пак, за

Лиза"

Леонардо

светлосенките,

използва

скалисти

планини

бодно

прозрачно

и

от фона

.. Мона

както техниката

така и нсфумато",

Стръмните

представляват

докосване

на и

сво­

до светлосен­

ките. Леонардо рисува най-фините си творби и в същото

време предвижда

на следващите

поколения

с разиери О, едаа

77

х

53

сцените

от живописта

.

си. ~MOHiI ЛИJiI­

'Hilii-преДCfilви,еПНiI'il3ilРенеСilНСilКilр'ИНiI

101

еС"'.ПНiI

JiI

HilM-rопеии.

weAbO'''pcpeA

пор,ре'1oIJe.В",преКИСКрО"'нитеiiрilЭ""РИ, израJНOCПiIе��\oJlБОКil1oII;\oCПИill(.


Съвременници Живописта като учение Ако проучи~ вни~ателно

Обширният ръкопис на Леонардо съдържа идеи за живописта и техниката. След Сlo4ърпа по него е

съставен

_Трактат за

"'У

живописта-,

види~, че на практика

неговите идеи, ще

в основата

им стои пре­

даваното движение. Ако едно зъбно колело зад­

КОЙТО се разпространява във всички европей­

вижва друго, първото също се движи и така пре­

СКИ страни.

дава движението на целия анса~бъл. Леонардо

Леонардо е доста разочарован от съществу­ ващото по онова време мнение, че уt-4ението му

изглежда

е запленен

от ТОЗИ тип механиз~и

и

оставя oгpo~eH брой подобни рисунки.

е чисто механично. В общественото съзнание

Авто~атизацията е крайпътен камък в днеш­

литературата и музиката нямат никаl(ва връзка

ното промишлено производство. С по~ощта на

с физическата дейност.

машини и съоръжения нещата ~oгaT да бъдат

НО това не важи за

::,:ивопиета, Ii:ОЯТО е смятана за професия, прак­

направени

тикувана от квалифицирани работници.

Индустриалната

ПО тази причина Леонардо опитва да съз­ даде представа за изкуството като за .учение",

с минимални

тяеа основни

усилия.

Много преди

революция Леонардо изобре­

елементи

за масовото

производ­

ство.

а не за .Уlo4ение-. Изразът. в който се казва, че живописта е философията на твореца, днес е

известен на всички, НО без .Трактат за живо­

Твърде скромно наследство

писта- на Леонардо щеше да бъде открит ~HOГO

Някои

по·кьсно.

ност. През

от идеите

1'85

на Леонардо

стават

реал­

Г., когато половината населе­

ние на Милано е покосено от чумна епидемия,

Леонардо представя на Людовико Сфорца гра­

Идея за автоматизация Леонардо апарати,

изобретява включително

технология

ници,

-

и

самолети,

велосипеди,

доустройствен план, който започва с постро-

~ножество механични такива

от

хеликоптери,

медицински

военната

Леонардо

еН'Усм"эмраНОМЭ)"'Iа."

подвод­

"п"р"тэ" нэмерlilне

приспособле·

H"speMeTOMnpillM

ния. Обаче почти никое от тях не е използвано

еАнареilnИСТНЧНiI

при създаването на реалните изобретения.

неГО.ilСКМЦil.

Неговият ръкопис е прочетен за първи път през

XIX

век. Дотогава апаратите и приспосо­

бленията, които замисля няколко века по-рано, вече

са

заменени

с

различни

изобретения,

които са получили патент и носят печалба.

В епохата открият

на

Ренесанса

материали

за

не е лесно да се

подобни

съоръжения.

....

НаЙ·трудно е да се намери ~етал. Леонардо често казва през зъби: .Ако разпо­ лагах с ~атериал ... ~

...

ЛSОН.РАО се »дWlбоч

..... s M1')"'I.......eTO ....

кмеn." М ОС'1"ае. много подр06"ОС'1"Н э .. теэм

"'ДlТом"тиэацн.т"е неюмеННiI ч,стотс".ременнатаННДУСТрНII.

Лео.... рдо не Ч"КiIодобреннето общест.еното инение,

..еЧSИИf;IIИ эаф"КЦ,че сnед."щмте демнОС'1"М ще бъд.т роБОТМ)МРilНМ •

1',,6чOllYм;те

MeX"HM1'MM.


----------

~

Леонардо да Винчи

основен законопроект

БР"fRТiiI РiiliiТУСПЯ8ii1Т

AilnoneTRTloOO rOA"H"

Без мащабните

Леонардо.

_

за градоустройството

на

базата на идеята на Леонардо.

сntдпро.,.чваНМЯТiI Н"

..!t

изследвания

на Леонардо

в

областта на авиацията съществува рискът днес изобщо да НЯlo4аше самолети.

В ръкописа

си Леонардо

пише:

_Войната

е

най-дивата лудост-. При все това, той ни е оста­ вил

множество

скици

на

крепости,

подводници,

оръдия и картечници. Той смята, че_оръжията са средство за защита на свободатаМ. На пръв поглед изглежда, че си противоречи. но

е разбираеt-40 през

xv век Леонардо да се зани­

",ава с направата на военни приспособления/оръм жия, тъй като по онова

Bpet-4e военната

технология

е най-голеlo4ИЯТ приоритет на властниците.

Многостранният гений Леонардо ИЗt-4исля вся· какви неща и прекарва живота си е откриване на

изобретение след изобретение. Твърди

се,

че броят

на запазените

картини

на Леонардо е ПО·lo4алък от двадесет. Всички са несравниlo4И шедьоври. И все пак, истината е, че повечето от тях са останали незавършени.

яването на система за събиране на отпадъците и

стига

до

законодателство

инфраструктура.

Людовика

ОТНОСНО

не

КЪВ интерес към предложението

летия изготвя

по-късно план

за

обаче.

уличната

ПрОRвява

ника­

му, няколко сто­

кметството

разположението

на

на ЛОНДОН улиците

и

Артист, учен, lIнженер

"СПОIo40ЩТ<J Н<JЧ<JСО8ННМО8

...

lo4eX<JHM:J'k104ЛеОН<JРДОсм

npeAC"'1811

хепммоптерС8ЪрТlIщмсепермм.

Въпреки

всички

наши

В H~WM ДНМ хеnммоптернт,

дни са стигнали смайващо количество идеи на

C<JMe]<JHeHMHOTp<JHcnopTHO

несравниlo4ИЯ

пленителни

гений,

който

митове,

до

подхваща

много проекти за един човешки живот.

твърде

cpeACТIO,М:Jn0J1]8<JHonpM СП<JСНТtJlннопер<JЦММ,репорт.жм,

60МнмдеМСТIМII.

~03 Леонардо ДаВинчи