Page 1

WORK PROCESS Interactive Motion Mapping Installation


เนียเปนครัง้ นึงทีไ่ ดมโี อกาสไดลองทำงาน installation ซ�่งกอนหนานี้ พวกเราไดแต นัง่ มองหนาคนอืน่ ทำ ซ�ง่ ในใจของพวกเรา ทุกคน เนียคิดวา วันหนึง่ พวกเราตองไดทำ ทำแบบเนีย ที่พวกทานๆทั้งหลายทำ จน วันนีม้ ผี ูใหญใจดี หลายคนมาบอกวา ไป ทำสิง่ ทีฝ่ น มาใหดซู � ทำใหเราไดเร�ม่ ทำโปนเจ็ก นี้กันอยางจร�งจัง จร�งๆแลวเราทดลอง เร�อ่ งนี้ กันมาเปนปแลว ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ แรก ที่พวกเราสำเร็จในอีก หนึ่งขั้น


TEAM

กลุม ผูส รางสรรคผลงานและหนาทีใ่ นการทำงาน เรามาดูความรูส กึ ของเขาเหลานัน้ กันดีกวา

อ.อติ เ ทพ แจ ด นาลาว

อ.อาจอง อรดีดลเชษฐ

อ.เมพิ ชชา ตั นตระกู ล

CONSULTING PROJECT

CONSULTING PROJECT

CONSULTING PROJECT

2

3

1

ธเนศ อาจจ�นดา

ธวัชชัย สอิ้ง

สราวุธ มั่นคง

CREATIVE DESIGNER &SENIOR GRAPHIC DESIGNER

S E N I O R PROGRAMER S O U N D DESIGNER

INSTALLATION &PROGRAMER

4

5

6

สุรเชษ มีเทพ

ธเนศ เจ�ยรไนวัช�ระ

ระว�ภาส สัมญญากุล

S E N I O R MOTION GRAPHIIC

S E N I O R INSTALLATION &PROJECT MANAGER

ART DIRECTOR &GRAPHIC DESIGNER

SPECIAL THANKS ศุภชัย ชวยเนียม SOUND EDITOR ณัฐนพิน มีเทพ SOUND EDITOR AF HOUSE BANGBUA WORK STATION


FEELING WITH WORK 1

ครั บ ความรู  ส ึ ก กั บ งานนี ้ แน น อนภู ม ิ ใ จมากครั บ ซ� ่ ง อยากทำนานมากแล ว วั น นี ้ ม ี โ อกาสได ท ำก็ ร ู  ส ึ ก เยี ่ ย มครั บ จร� ง ๆก็ ไ ด ท ดลองทำงานกั บ งานอาจารย แจ ส ที ่ ใ ห โ อกาสช ว ยทำ Thesis ปร� ญ ญาเอก เราก็ ไ ด ช ว ยทดลอง เร� ่ อ งเทคนิ ค เร� ่ อ งคอนเสปงานต า งๆ ซ� ่ ง มั น เวร� ค ผมจ� ง คิ ด ว า เราควรต อ งนำมาทำในงาน ของเราเอง และเมื่องานมันโอเคเราก็นำไปเสนอคณบดี ซ� ่ ง เขาก็ ช อบงานนี ้ อ ยากให เ อาไปโชว ซ� ่ ง นี ้ แ หละเป น โอกาสที ่ ด ี ม ากสำหรั บ ผม เป น ครั ้ ง แรกที ่ เ ด็ ก ป 3 ได ม า โชว ง านมี ห  อ งส ว นตั ว 1ห อ งสร า งข� ้ น มาและมี ง านของ เราเองติ ด ตั ้ ง ในนั ้ น ทำให ต  อ งรวมกลุ  ม เพิ ่ ม และใช กำลั ง ทั ้ ง หมดใส ก ั บ มั น ต อ งนั ้ น เพราะเวลาที ่ เ หลื อ เพี ย ง1เดื อ น ป ญ หามี ม ากจนวั น สุ ด ท า ยที ่ ต ิ ด ตั ้ ง หน า งานก็ ย ั ง มี ป  ญ หา แต ม ั น เป น ประสบการณ ท ี ่ ล่ ำ ค า สำหรั บ ผมมากผมจะจำมั น ตลอดไป ผมเช� ่ อ ว า ถ า ต อ ไปมี น  อ งๆในคณะทำเขาจะทำมั น ได ด ี ก ว า ผม

4

สวัสดีครับ หนาที่หลักๆของผมคือ Motion Graphic Designer ซ� ่ ง ต อ งทำให ก ราฟ ก ที ่ ม ี เ ป น ภาพเคลื ่ น ไหว และออกแบบมาให ม ี ข นาดเข า กั บ รองเท า ได ม ากที ่ ส ุ ด ซ�่งปญหาหลักๆก็คือการmapกั บรองเท า นี ้ แ หละครั บ การทำให ก ราฟ ก ตรงกั บ รองเท า มากที ่ ส ุ ด ซ� ่ ง คิ ด ไว แล ว ว า ต อ งเจอ แต ม ั น คื อ การทำงานแบบนี ้ ค รั ้ ง แรก ของผมทำให ไ ด เ ร� ย นรู  ห ลายสิ ่ ง หลายอย า งมากมาย ไปพร อ มกั บ เพื ่ อ นๆ พวกเราประสบความสำเร็ จ ได ด ว ยการลงมื อ ทำด ว ยความตั ้ ง ใจจร� ง ๆ และขอ ขอบคุ ณ อาจารย แ ละเพื ่ อ นๆในกลุ  ม มากครั บ

2

สำหรั บ ผม ผมรู  ส ึ ก ดี ก ั บ งานนี ้ ม าก หายเหนื ่ อ ยครั บ กั บ สิ ่ ง ที ่ ท ุ  ม เทมาทั ้ ง หมด ตลอดเวลา2-3เดื อ นที ่ ผ  า น มารู  ส ึ ก ว า ผลที ่ อ อกมาเกิ น คาดมากๆ ผมก็ ไ ม ค ิ ด ว า จะได ม ายื น ในจ� ด นี ้ ไ ด ท ำงานนี ้ ใ นป 3 งานแบบนี ้ ใ นส ว น ของTechnician Program จะหนั ก มาก สิ ่ ง ที ่ ผ มภู ม ิ ใ จ อี ก อย า งคื อ เมื ่ อ ผู  เ ล น เล น แล ว เกิ ด แรงบั น ดาลใจกั บ เขาให ช อบและสนใจงานแบบนี ้ ผลงานช� ้ น นี ้ ถ ื อ ว า เป น งานที่ใหญมากสำหรับผมและมีFeedbackกลับมาดีมาก ป ญ หาหลั กที ่ พ บคื อ เร� ่ อ งเวลาซ� ่ ง มี เวลาค อ นข างสั ้ น ตองหาความรู ใหมๆเพิ่มเติมในการทำ และการเปลี่ยน คอนเสปงานเพื ่ อ นำมาโชว แ ต ก ็ ผ  านมาได

5

ความรู  ส ึ ก ที ่ ม ี ต  อ งานนี ้ ต  อ งบอกเลยว า เหนื ่ อ ยมาก เพราะไม ไ ด ห ลั บ ได น อนมาเป น อาทิ ต ย ๆ แต ก ็ ภ ู ม ิ ใ จนะ ครับที่งานออกมาเสร็จอยางที่คิดไว วันที่โชวงานวัน แรกมี ค นมาถามผมด ว ยว า "งานนี ้ เ ป น Thesisหรอ" ผมจ� ง ตอบกลั บ ไปว า "ไม ใ ช ค รั บ ผมเป น แค เ ด็ ก ป 3 เอง" แต ว ั น ที ่ เ ขามาดู น ั ้ น งานมั น ไม เ สร็ จ สมบู ร ณ เ ลยแค 8 0% เองยั ง มี ก ราฟ ก บางตั ว ที ่ ย ั ง ไม ไ ด ล ง แต เ ขาบอกกลั บ มาวา "ทำไดขนาดนี้ก็เจงมากแลว" พรอมกับขอเบอร ติ ด ต อ เพื ่ อ นำไปโชว ท ี ่ อ ื ่ น ผมก็ ด ี ใ จที ่ ม ี ค นชอบงาน ป ญ หาที ่ พ บในหน า ที ่ ค ื อ เร� ่ อ งของแบบแปลน คื อ เมื ่ อ ไปถึ ง หน า งานจร� ง ๆกั บ ไม ใ ช แ บบที ่ แ ก ก ั น มา ทำให ม ี ป ญ หาหลายเร� ่ อ งมาก ทั ้ ง เร� ่ อ งที ่ ต ิ ด โปรเจคเตอร ติ ด เคร� ่ อ งมื อ ไม ค รบ จ� ง ทำให ต  อ งไปแก ป  ญ หาหน า งาน ซ� ่ ง วุ  น วายมาก แต ก ็ ผ  า นมาได ด ี ผมรู  ส ึ ก ภู ม ิ ใ จ กั บ งานนี ้ ม ากครั บ

3

สำหรั บ ผมงาน installation design ช� ้ น นี ้ เ ป น งาน ช� ้ น แรกของผม แต ผ มได ศ ึ ก ษาและค น คว า หาความรู  มาก อ นหน า นี ้ ป ระมาณ 1 ป ก อ นที ่ จ ะได ท ำงานช� ้ น นี ้ ในเร� ่ อ งของป ญ หาและอุ ป สรรค ใ นการทำงานนั ้ น แน นอนมี ป  ญ หาหลายๆอย า งมาก แต ผ มก็ ม ี อ าจารย แจ ส ที ่ ค อยให ค ำปร� ก ษา และช ว ยกั น แก ไ ขป ญ หาจน ผ า นพ น ไปได และสิ ่ ง ที ่ ผ มประทั บ ใจมากคื อ มี ห ลายๆ บร� ษ ั ท ที ่ เ ค า ได ย ิ น ข า วว า มี ง านนี ้ จ ั ด แสดง เค า ก็ ต ั ้ ง ใจ เพื ่ อ มาดู ง านช� ้ น นี ้ และยั ง เช� ญ ชวนให พ วกผมพั ฒ นา ฝ ม ื อ และยั ง อยากร วมงานกั บ พวกผม ผมรูสึก ปราบ ปลื ่ ม มาก และผมก็ จ ะพั ฒ นาฝ ม ื อ ต อ ไป และสุดทายนี้ ผมอยากจะบอกว า ที ม ผมทุ ก คนทุ  ม เทกั บ งานช� ้ น นี ้ มาก ทุกคนสุดยอดมากคับ เราจะผนึกกำลังและสราง สรรค ผ ลงานกั นต อ ไป

6

ผมรู  ส ึ ก ภู ม ิ ใ จที ่ ไ ด ท ำงานนี ้ เพราะมั น เป น งานใหญ งานแรกก็ ถ ื อ ว า เป น งานที ่ ม ี ผ ลงานไม เ หมื อ นใคร เป น portfolioที ่ แ ปลกแตกต า งจากชาวบ า นชาวเมื อ ง เขาในระดั บ นึ ก ศึ ก ษาก็ โ อเคครั บ และความภู ม ิ ใ จที ่ ผ ม พบในงานคื อ เมื ่ อ ผมไปแสดงงานมั ก จะมี ค นมาถาม ประจำว า เป น งานอะไร เช น มี อ ยู  ว ั น หนึ ่ ง มี ส ามี ภ รรยา ชาวต า งชาติ ค ู  ห นึ ่ ง ถามผมว า "นี ้ เ ป น งานของสาขา อะไร ใช เ ป น งานปร� ญ ญาโทร� เ ปล า " ผมจ� ง ตอบไปว า "พวกผมแค ป  3 เองพี ่ " เขาก็ ท ำหน า ประหลาดใจพร อ ม กับบอกวา "ป3ทำไดขนาดนี้เลยหรอ พรอมกับยกนิ้ว ให " ผมก็ ร ู  ส ึ ก ยิ ้ ม ๆในใจอะครั บ ภู ม ิ ใ จที ่ ง านออกมาแล ว คนอื่นรูสึกอลังกาล แตปญหาในการทำงานก็มีมากมาย มี ไ ปจนวั น ที ่ จ ะแสดงงานก็ ม ี ป  ญ หาก อ นเวลาเป ด ตั ว ไม ถ ึ ง 2ชั ่ ว โมง พวกเราท อ จนคิ ด ว า วั น นี ้ ค งเป ด ตั ว ไม ท ั น แต ท ั ้ ง หมดก็ ผ  า นมาได ด  ว ยความตั ้ ง ใจจร� ง กั บ ผลงานซ� ่ ง เป น ก า วแรกในการต อ ยอดไปในงานช� ้ น ต อ ๆไปของพวกเรา


WORK PROCESS

ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการทำงานซ�งแบง ออกเปน 4 หัวขอหลักๆคือ คิดและออกแบบ โมชั้นกราฟก โปรแกรมเมอร และ ออกแบบการติดตั้ง


CREATIVE DESIGN

1 STEP

ธเนศ อาจจ�นดา

ระว�ภาส สัมญญากุล

C R E A T I V E ART DIRECTOR D E S I G N E R &GRAPHIC & S E N I O R DESIGNER GRAPHIC DESIGNER

ทางดานงานคิดและออกแบบจะมีผูรับผิดชอบ หลักๆ คือ ธเนศ และ ระว�ภาส ซ�่งพวกเรานั้นมี แนวคิดที่จะสรางสรรค เร�่องราวเช�่อมโยงกับตัว สินคา โดยการจำรองหองข�้นมาเปร�ยบเสมือน ผูใชงานนั้นไดเขาไปอยูใน Galaxy จร�งๆ เพื่อให ผูเ ลนไดรบั ประสบการณใหม โดยมีขน้ั ตอนในการ คิดและออกแบบคือ GO TO GALAXY ซ�่งเปร�ยบ เหมือนกับวาเมือ่ ใสรองเทาคูน แ้ี ลว ก็สามารถเดิน ทางไปในอวกาศได ซ�งในระบบสุรย� ะของเรามีดาว เดนๆอยู 8 ดวงเราจ�งจับจ�ดเดนของและคาแรค เตอรของดาวมาสรางเร�อ่ งราวของดาวแตละดวง โดยการจำลองพื้นที่ข�้นมาแลวใหผูใชนำไฟฉายไป ฉายที่ดาวทั้ง 8 ดวงแลวก็จะเกิดเร�่องราว ที่ถาน ทอดไปบนรองเทาซ�งเปร�ยบเหมือนกับผูถ อื ไฟฉาย คือ ดวงอาทิตย ทีเ่ ปนจ�ดกำเนิด และ เกิดเร�อ่ งราว ของดาว แตละดวง ก็เหมือกับทีโ่ ลกหมุนรอบดวง อาทิตย และโลกก็หมุนรอบตัวเอง


2 STEP

ศึ ก ษาเนื ้ อ หาของดาวแต ล ะดวงว า มี จ � ด เด น อยางไร เพื่อนำไปตอยอดในการสรางเร�่องราว และกราฟฟกที่จะใช ใหสมบูรณมากที่สุด


3 STEP

หา Reference จากงานที ่ ม ี เ นื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ หร� อ คล า ย กั บ งานของเราเพื ่ อ มาเป น ไอเดี ย ในการออกแบบกราฟฟ ก และ เล า เร� ่ อ ง


4 STEP

เร� ่ ม เข� ย น Story board จากการสรุ ป หาเนื ้ อ หา โดยจับจ�ดเดนของดาวแต ล ะดวงซ� ง มี เนื ้ อ หาเช� ่ อ มโยงและก็ ถ  า ยทอดไปบนรองเท า


Mercury

5

Venus

STEP

Earth

Marh

Juprter ทำกราฟฟ ค ที ่ จ ะนำไปทำโม ช ั ่ น กราฟฟ ก ในงาน

Saturn

Uranus

Naptune


MOTION GRAPHIC

1 STEP

สุรเชษ มีเทพ

ธเนศ อาจจ�นดา

S E N I O R CREATIVE M O T I O N DESIGNER GRAPHIIC & S E N I O R GRAPHIC DESIGNER

ตองการสื่อ ความหมายของ Galaxy ใหเปน ไปในรูปแบบกราฟฟกเพราะการทำให กราฟฟก มีชว� ต� ช�วา มันเปนอะไรทีส่ นุกสนานมาก จะเปนไป ในรูปแบบที่ดู ตื่นเตน และ ในขณะเดียวกัน จะยึด movement ของจั ง หวะที ่ ด ู น ุ  ม นวล เพื ่ อ สร า ง ความน า สนใจในงานหร� อ สร า งเสน ห  ของ Graphic ที่ ดูแลวตอง งายไมยุงยาก จะมี ref Movement ของงานดังนี้

http://www.behance.net/gallery/Live-Maps/2532049 http://www.behance.net/gallery/Moritz/3312764 http://www.behance.net/gallery/Canal-Encuentro-An uario-2011/3477513


TECHNICAL HARDWARE

1 STEP

ธวัชชัย สอิ้ง

S E N I O R PROGRAMER S O U N D DESIGNER

เราจะมาพูดแตเร�อ่ งเนือ้ ๆไมเอาน้ำ มาดูกนั เลยครับ ในสวนของ Technical Hardware แบงออกเปน 2 สวนใหญๆคือ1.1 Sensor รับแสงในสวนการทำงาน สวนนี้คือ การสั่งการโดยการสองแสงเขาหาตัว sensor รับแสง จากนั้น sensor มันจะสงตอไปที่ มอรเตอร เพือ่ ไปสัง่ การการกด keyboard เพือ่ สัง่ การให ภาค Solfwareตอไปสำหรับ วงจรทีใ่ ช งานคือ วงจรทำงานดวยแสง (FK401)วงจรสว�ตซ ทำงานดวยแสง เปนวงจรอิเล็กทรอนิกสอยาง หนึง่ ทีใ่ ชแสงมาควบคุมใหรเ� ลยเปด-ปดอุปกรณไฟฟาคือ เมือ่ โฟโต ทรานซ�สเตอรไดรบั แสงวงจรจะสัง่ ใหรเ� ลย ทำงาน ร�เลยก็จะทำให อุปกรณไฟฟาที่นำมาตอ ทำงาน แตเมือ่ ใดทีไ่ มมแี สงมากระทบโฟโต ทรานซ�ส เตอรวงจรก็สง่ั ใหรเ� ลยหยุดทำงาน อุปกรณไฟฟา ก็หยุด ทำงานทันที

ภาคส ว นต อ มาคื อ ส ว นที ่ ต  อ จาก Sensor ในภาคสวนนี้ จะมีอปุ กรณ หลักๆคือ keyboard และ มอรเตอรเพือ่ สัง่ การกด สำหรับไฟแหลงจาย ทีต่ อ งใชคอื 12v DC จายcommon กับมอเตอรทง้ั 8 ตัวเมือ่ มีการรับคาทีส่ ง มาจาก sensor แหลงจาย ทีจ่ า ยเขามา ทีม่ อเตอรตวั นัน้ จะทำการสัง่ มอเตอร หมุนไปสัมผัสที่ keyboardและสงจายตอในภาคสวน ของ solfwareตอไป

1.2 ปุม กดสำหรับในภาคสวนนี้ จะคลายๆกันกับ สวนของ sensor แตจะไมมใี นสวน วงจร แตจะเปน สวนของ สว�ตช ทีเ่ ปนตัวสัง่ การของมอเตอรแทน โดย user จะเปนคนสัง่ การโดยการกดลงไปkeyboard ในสวนนีจ้ ะเหมือนกับ ภาคสวน sensor ทุกอยาง เ เพียงแตปมุ ทีก่ ดลงไปจะไมหมือนกันและจะมีแหลงจาย แรงไฟเทากัน คือ 12v DC


TECHNICAL SOFTWARE

1 STEP

สราวุธ มั่นคง

ธวัชชัย สอิ้ง

INSTALLATION S E N I O R &PROGRAMER PROGRAMER S O U N D DESIGNER

1.ในสวนของ Technical Solfwareในสวนนี้ไมมี อะไรมากมายเพราะจะเปนในสวนของโปรแรกมสัง่ การทั้งหมด โดยแบงออกเปน สอง fade คือ fade 1 ในสวนแรก เปนการใช actionscript 3 ใน การเร�ยก movieclipทัง้ หมด แตจะมีขอ แมของมัน คือ การรวมลายทั้งหมด ไดจำกัดเพียง 3 ลาย เทานั้น โดยที่ user สามารถจะสอง ดาวดวงไหน ก็ได เมือ่ เร�ยกข�น้ มา จะสามารถรวมกันไดจำกัดเพียง 3 ลาย และเมื่อลายใดลายหนึ่งหาย ก็จะสามารถ เร�ยกมาเพิม่ ไดและเมือ่ user สองไฟฉายคาง หร�อ สองหลายครัง้ movie จะไมเลนใหมจนกวา movie นั ้ น จะจบลงไป หลั ก การทำงานคร า วๆเมื ่ อ keyboard รับคา จะเปนการสัง่ movieclipเพือ่ เลน โดยที่เร�ยกจาก swfเขามาเลน เมื่อเลนจบใหลบ ออกไปและไมสามารถ กดซ้ำไดเมื่อยังเลนอยูแต กด movie อื่นไดและผสมผสานกันได 3 ลายและ เพิ่มการ import sound เขามาเพิ่มความสนใจใน สวนที่ 2 จะเปนการพัฒนาจากสวนแรก คือ การ ไมจำกัด รอยของดวงดาวที่ผสมผสานกัน ได เต็ ม ที ่ ท ั ้ ง 8 ลายหลั ก การทำงานคร า วๆเมื ่ อ keyboard รับคา จะเปนการสัง่ movieclipเพือ่ เลน โดยที่เร�ยกจาก swfเขามาเลน เมื่อเลนจบใหลบ ออกไปและไมสามารถ กดซ้ำไดเมือ่ ยังเลนอยูแ ตกด movie อื่นไดและผสมผสานกันไดทุกลายและเพิ่ม

การ import sound เขามาเพิม่ ความสนใจสำหรับ ในสวนสุดทาย เปน สวนที่พิเศษและแตกตางจาก 2 สวนทีผ่ า นมาคือ จะซอน movie ลับไว ผูท ส่ี อ ง ลายตามกำหนด จะมี movie ที่ซอนโผลมาให user เห็น(ในสวนนี้ ยังอยูใ นชวง พัฒนา)หลักการ ทำงานคราวๆเมือ่ keyboard รับคา จะเปนการสัง่ movieclipเพื่อเลน โดยที่เร�ยกจาก swfเขามาเลน

เมือ่ เลนจบใหลบออกไปและไมสามารถ กดซ้ำไดเมือ่ ยังเลนอยูแ ตกด movie อืน่ ได เหมือนกับ สวนที่ ผานมาจะเพิ่ม event ที่ 9 มาเลนสำหรับในสวนนี้ เปน 2 keyboard ทีบ่ อกปุม ทีใ่ ชกด ทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ wall และ floorโดยเหตุผลทีท่ ำใหมนั แตกตางกัน เพราะ เพื่อรองรับ pc เคร�่องเดียว และ pc 2 เคร�อ่ ง โดยไมมปี ญ  หาการใชงาน


I N S TA L L AT I O N DESIGN

1 STEP

ธเนศ เจ�ยรไนวัช�ระ

สราวุธ มั่นคง

S E N I O R INSTALLATION INSTALLATION &PROGRAMER &PROJECT MANAGER

สวนขอ space ก็ออกแบบจาก concept ที่วา go to Galaxy ถาคิดถึงการข�้นไปอยูบนอวกาศ แลวเห็นพื้นที่รอบๆ เปนคนเปนของปกติ อารมณก็คงไมได ผมจ�งคิดจะทำเปนหองที่กั้นทั้ง 4 ดานข�้น เพื่ออารมณและความรูสึกของ ผูเขาชม และอีกประเดนหนึ่งคือการควบคุมแสง ที่จะใหใหกราฟฟคที่ฉายออกมา ดูเดนและสวย มากข�้น และเพื่อควบตัวเซ็นเซอรที่ใชการรับ แสงในการทำงาน ในสวนของ Faceที่ 1 เปนชวง ที่ทำงานในคลาส มีคนในกลุม 3 คนเปนสวนของ prop ที่เกาะอยูตรงกำแพง เปนเหมือนเศษ ละอองผลึก ที่กระจัดกระจายออก ตามอวกาศ รวมทั้ง ที่พื้น อีกดวยเปนการวางการติดตั้ง ของ projector ทั้ง 2 แบบ โดยมีตำแหนงที่ แตกตางกัน


BEHIND THE SCENES


Interactive installation Motion Mapping  

Go To Galaxy Project

Interactive installation Motion Mapping  

Go To Galaxy Project

Advertisement