Page 1

DOVOLENÁ U MOŘE 2017


OBSAH CHORVATSKO

SELCE, NOVI VINODOLSKI ........................ SV. FILIP I JAKOV, BIOGRAD NA MORU ...... VODICE................................................. PRIMOŠTEN, TROGIR, OMIŠ ..................... MAKARSKÁ, PODGORA ........................... BAŠKO POLJE,GRADAC ............................ HVAR, DRVENIK .....................................

3 4 5 6 7 8 9

FRANCIE

CAP D‘AGDE, PORT BARCARES ................

10

ŠPANĚLSKO

11 12 18

PENISCOLA........................................... SALOU, LA PINEDA................................. LLORET DE MAR, SANTA SUSANNA.....

ITÁLIE

21-22 23

RIMINI............................................ CATTOLICA...........................................

OBECNÉ INFORMACE Poskytované služby a jejich rozsah jsou určeny textem tohoto kata­ logu. Další dodatečné a podrobné informace o službách nad rámec katalogové nabídky je možno vyžádat ve všech prodejních místech. Povinné pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb. Všechny uvedené zájezdy ve smyslu uvedeného zákona jsou poji­ štěny pro případ insolvence CK. Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je sta­ noven u pobytových zájezdů následovně: •autokarové zájezdy 30 osob •letecké zájezdy 2 osoby Přes­né vyme­ze­ní roz­sa­hu slu­žeb zájezdu je uve­de­no v  popi­su katalogu. Tato spe­ci­fi­ka­ce je doplň­kem ces­tov­ní smlou­vy (při­ hláš­ky) uza­vře­né při objed­náv­ce (kni­ho­vá­ní) zájez­du. Dopo­ru­ če­né kapes­né u  jed­not­li­vých zájez­dů bude sou­čás­tí odba­ve­ní zájez­dů.

ČASOVÁ SLEVA

do 06.01.2017

od 20.05.2017

10%

do 31.01.2017

od 20.05.2017

8%

do 28.02.2017

od 01.07.2017

6%

min. 12 osob

50 % pro 13. osobu

do 31.03.2017

od 01.08.2017

5%

min. 20 osob

zdarma 21. osoba

od 01.09.2017

5%

min. 30 osob

zdarma 31. osoba 50 % sleva z poukazu 32. osoby

min. 40 osob

zdarma 41. osoba a 42. osoba 5 % sleva z ceny zájezdu pro všechny účastníky

do 30.04.2017

SLEVA PRO VĚRNÉ KLIENTY

platnost

5000

do:

v hodnot ě s cestovn Kč í kancelá ří SLAN tour

Dárkový pouk na zájezd az

 

platnost

1000

do: 

v hodnot ě s cestovn Kč í kancelá ří SLAN tour

Pro závaznou rezervaci Vašeho autokarového zájezdu nebo pobytu stačí u CK uhradit pouze 30% zálohu z celkové ceny zájezdu, v případě objednávky více než 1 měsíc před odjezdem. Při leteckém zájezdu činí minimální výše zálohy 50 % z celkové ceny.pla tno st do::

itel

držtou r

0 Kč

 

Sleva

Slevy pro skupiny lze uplat­nit pouze v pří­pa­dě, že pla­tí­cí­mi oso­ ba­mi jsou dospě­lí účast­ní­ci zájez­du, kteří uhra­dí plnou základ­ní kata­lo­go­vou cenu zájez­du, skupina osob ces­tu­je v ter­mí­nu sta­no­ ve­ném kata­lo­gem a čerpá shod­ný pro­gram a služ­by.

Maximální výše slevy pro 1 osobu může být nejvýše 1.500 Kč. Při uplatnění nároku na slevu je možné čerpat pouze nejvýhodnější slevu. Časovou slevu je možné kombinovat (sčítat) se slevou pro věrné klienty. Slevy skupinové nelze kumulovat s jinými slevami. Všechny slevy je nutné uplatnit při uzavření cestovní smlouvy (objednávce zájezd), nelze je uplatňovat dodatečně.

On–line rezervace 24 hodin denně 7 dní v týdnu Všechny naše zájezdy si můžete rezervovat on-line přímo z vašeho počítače.s ce50

00

rk o na vý po zá uvh odn j ez k a z otě sto d vní kan celá ří S Kč LA N tou r

 Při rezervacipla tno st do:

10 drž itel

:z

00

ez d cest n ovn otě í ka nce láří K SL AN č tou rdržitel:

pla tno st do:

  

00

st do: platno

K SL AN č to r u

10

ní k ance láří

po uk zd az

l: držite

sto

  

držitel:

do:

tour

í kancelá ří SLAN

platnost

st do: platno

 v hod not  s cestovn ě 20 00 KčDárkový poukaz  na zá zd je

elá ní kanc

s cestov

rk o n vý p a z vh áj ouk od s a 

 

držitel:

do:

platnost

držitel:

ý Dárkov jezd

st do: platno

Dár100

na zá 000Kčtour otě 5 v hodn ří SLAN 

1000poukaz rkovýDá zd r na zájekov0 na0 0 ý pKčo r 2 otě zá touuk dn v ho ho dn eláří SLjAN ez d a z cest ka oví ncotě vn

hodnotě s cestovn Kč í kancelá ří SLAN tour poukaz

kový po ukaz nazá jezd v

 r otě v hodn AN tou eláří SL ní kanc s cestov

 l: držite

 

 st do: platnoSL celáří

      

    

 

1000AN tourDovo­le­ná/zájezd na přání pro kolek­ti­vy bude zpra­co­ván indi­vi­ du­ál­ně jako for­faitová objed­náv­ka se zvlášt­ní kal­ku­la­cí. Jsme při­pra­ve­ni vyjít vstříc vašim poža­dav­kům na trasu, roz­sah slu­žeb, dopra­vu, prů­vod­ce, ter­mín i odjez­do­vá místa.

Slan tour, s.r.o , Wilsonova 597, 274 01 Slaný

 poukaz jezd 

kaz ý pou Dárkov jezd na zá 0 Kč

 

 

 

U pobytů s  autokarovou dopravou nabí­ zíme široký výběr odjezdových míst. Informace o  odjezdových místech jsou součástí ceníku dopravy vždy do příslušné destinace. V  případě svozových tras v  ČR může být k přepravě použit i jiný dopravní prostředek (mikro­bus, osobní auto). 

 

  

    

  

 

 

AUTOKAROVÁ DOPRAVA    

   

  

  

   

-3 %

Vá­ží­me si všech zá­ka­zní­ků, kte­ří se k nám vra­ce­jí nebo s ná­mi ces­tu­jí pra­vi­del­ně. Klienti, kteří se v letech 2014–2016 zúčastnili pobytového, poznávacího nebo sportovního zájezdu CK SLAN tour mohou uplatnit 3% slevu při rezervaci min. 30 dní před odjezdem.

Dárkový pouk na zájezd az

 

 ZÁJEZDY PRO KOLEKTIVY

Výše časové slevy

     

 

 

 

2Chcete nám pomoci s přípravou zájezdu, máte organizační schopnosti, pracujete rádi ve prospěch kolektivu a hlavně máte schopnost přesvědčit skupinu min. 12 osob, aby si společně rezervovala svoji letní dovolenou? Pak můžete využít našich speciálních výhod při rezervaci skupiny osob.

Platí pro zájezdy s odjezdem

TIP NA DÁREK 

od12b oso

Termín rezervace

NEPŘEHLÉDNĚTE: RezervaceZALOŽENO 1990

28. SEZONA

Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů. Doporučujeme uzavření pojistek na úraz, léčebné výlohy, stejně tak jako pojištění pro pří­ pad stornování zájezdu klientem. V případě zájmu vám toto může zajistit naše CK. Sazba pojištění léčebných výloh činí 20 Kč/os./ den a komplexní pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh a pojištění pro případ storna zájezdu sazba 40 Kč/os./den. Oba dva druhy pojištění jsou zajišťovány u České podnikatelské pojišťovny. Povinné pojištění CK dle zákona č. 214/2006 Sb. Všechny uvedené zájezdy ve smyslu uvedeného zákona jsou pojiště­ ny i pro případ insolvence CK.

Dárkový pou­ kaz na zájezd pro sebe nebo pro své blízké můžete zakoupit na každé poboč­ ce naší cestovní kanceláře

SLEVY PRO SKUPINY

Vážíme si zákazníků, kteří si rezervují zájezd s větším časovým odstupem a nabízíme jim velmi zajímavé slevy za včasnou rezer­ vaci. Včasná rezervace vám zaručí klid na přípravu na váš zájezd, větší možnost výběru míst v  autokaru a  nám naopak poskytne dostatek času pro zajištění všech vámi požadovaných služeb.

POJIŠTĚNÍ

 

-13 %

POSKYTOVANÉ SLEVY

www.slantour.cz


CHORVATSKO 950 km

POBYTOVÁ MÍSTA Pobytová místa:

SELCE

Poreč

ZÁHŘEB Crikvenica Selce Novi Vinodolski

Selce, Novi Vinodolski

Plitvice

Zemědělské a rybářské městečko Selce patří mezi vyhledávaná a  především klidná letoviska na  Jadranu. Selce leží na  pobřeží Vinodolského průlivu, 3 km jihovýchodně od Crikvenice. V okolí se pěstuje vinná réva a další zemědělské plodiny. Selce mají starou tradici rodinné rekreace. Je zde léčebna specializovaná na léčení srdečních a revmatických chorob i chorob dýchacích cest.

Novi Vinodolski

Pag Dugi Otok

NOVI VINODOLSKI

Filip Jakov Biograd

Novi Vinodolski je oblíbené přímořské letovisko, které leží asi 10 km jižně od Crikvenice Podobně jako Crikvenice a další města Pirovac v okolí, se skládá ze staré části ležící na kopci a části nové, která Selce leží u moře. Dominantou města je frankopanský hrad z 13. století, Vodice Primošten který byl ale v 19. století restaurován a tím pádem ztratil svůj střeTrogir HOTEL SELCE**, SELCE dověký charakter. Široká je zde také nabídka denní i večerní zábavy Split Popis a poloha: Hotel Selce je zcela klimatizovaný a nachází se a sportovního vyžití, stejně jako zajímavé možnosti výletů do okolí. Brač Brela pouhých 50 m od oblázkové pláže. V prostoru recepce je zdarma Baška Voda Hvar k  dispozici Wi-Fi. Hotelovým hostům je k  dispozici restaurace, HOTEL LIŠANJ**, NOVI VINODOLSKI Makarska Tučepi kavárna s  terasou, bar, výtah a  prodejna suvenýrů. Můžete si Popis a poloha: Hotel Lišanj leží na okraji města u pobřežní kolo­ Gradac Podgora dopřát masáž ve wellness centru a nechat se hýčkat v salonu krásy. nády, v  bezprostřední blízkosti moře s  nádherně čistou vodou. Drvenik Neum Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez balkonu s  možností 1 - 2 Hostům je k dispozici restaurace, bar, směnárna, sejf, TV míst­ přistýlek (2 přistýlky pouze pro děti), koupelna, WC, fén, SAT/TV nost, terasa, venkovní i vnitřní bazén, ( od 11.6. – 3.9. uzavřen). Stravování: polopenze formou bufetu, u  večeře zdarma nápoj Na recepci je možnost připojení k internetu. (voda nebo džusy z postmixu) Hotel nabízí ubytování ve 2 lůžkových pokojích v centrální části Sport: vodní sporty, míčové sporty, minigolf, boccia, půjčovna kol, hotelu s možností 1 přistýlky nebo ve 2 lůžkových pokojích s mož­ dětská hřiště, tobogán, trampolína ností 2 přistýlek ( typu palanda, ta je určena pouze pro děti do 12 let), k vybavení patří koupelna se sprchou, WC, TV/SAT. Pokoje jsou orientované na moře. Za poplatek je možné využít tenisové kurty, saunu, fitness, masáže, minigolf a vodní sporty na pláži. Stravování: Polopenze – formou bufetu. Do  všech nabízených pobytových míst se lze dopravit vlastní Koupání: Na  pláži přímo u  hotelu. Pláže betonové, oblázkové dopravou nebo autokarem. Odjezd autokarů je vždy v pátek a částečně i písečné. odpoledne z Prahy a dalších míst v ČR, příjezd do Chorvatska v sobotu dopoledne. Zpět odjezd v sobotu ve večerních hodinách, příjezd do ČR v neděli odpoledne.

DOPRAVA DO CHORVATSKA

Ceník dopravy Osoba Kvarner 2200 Novi Vinodolski, Selce Severní Dalmácie 2200 Filip Jakov, Biograd n. M., Trogir Střední Dalmácie 2290 Primošten, Vodice 2490 Split 2990 Hvar Jižní Dalmácie 2490 Omiš, Baška Voda, Drvenik, Makarská, Podgora, Gradac Svozové trasy a příplatky za odjezdová místa Odjezdová místa: Praha, Dobříš, Příbram, Benešov, Písek, Tábor, České Budějovice, Brno, Jihlava Slaný, Kladno, Poděbrady, Mladá Boleslav, Louny Most, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Roudnice nad Labem, Plzeň, Pardubice, Rokycany

Příplatek – 200 Kč 350 Kč

Hotel Selce Hotel Selce***, Selce Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B 17.06.- 24.06. 7590 5990 3790 24.06.- 01.07. 8590 6890 4290 01.07.- 08.07. 10650 8490 5290 08.07.- 15.07. 10650 8490 5290 15.07.- 22.07. 10650 8490 5290 22.07.- 29.07. 10650 8490 5290 29.07.- 05.08. 10650 8490 5290 05.08.- 12.08. 10650 8490 5290 12.08.- 19.08. 10650 8490 5290 19.08.- 26.08. 10650 8490 5290 26.08.- 02.09. 8590 6890 4290 3. osoba Sleva A Dítě 10-16 let jako 3. osoba Sleva B Slevy: Dítě do 10 let na 3. lůžku s 2 dospělými zdarma Delegátské služby 120 Kč/os./pobyt Příplatky: Jednolůžkový pokoj 1550 Kč/os./pobyt Dospělý 220 Kč/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/týden

Hotel Lišanj Hotel Lišanj**, Novi Vinodolski Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 17.06.- 24.06. 7990 7290 24.06.- 01.07. 7990 7290 01.07.- 08.07. 8890 7990 08.07.- 15.07. 8890 7990 15.07.- 22.07. 8890 7990 22.07.- 29.07. 8890 7990 29.07.- 05.08. 8890 7990 05.08.- 12.08. 8890 7990 12.08.- 19.08. 8890 7990 19.08.- 26.08. 8890 7990 26.08.- 02.09. 7990 7290 02.09.- 09.09. 7350 6590 09.09.-16.09. 7350 6590 3. a 4. dospělá osoba Slevy: Dítě 12-18 let jako 3. a 4. os. Dítě do 12 let na přistýlce Pobytová taxa: Osoba od 12 let

AUTOKAROVÁ DOPRAVA – VÝHODOU – ODJEZDOVÁ MÍSTA Z RŮZNÝCH OBLASTÍ ČR

Cena za osobu Sleva B 5690 5690 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 5690 4990 4990 Sleva A Sleva B

zdarma

220 Kč/týden

3


Sv. Filip i Jakov, Biograd na moru

950 km

Biograd na Moru

BIOGRAD NA MORU

SV. FILIP I JAKOV

Malé dalmátské městečko Sv. Filip i Jakov se nachází cca 20 km jižně od  Zadaru, nedaleko známého dalmátského letoviska Biograd n.Moru. Klidné městečko s pěknými parky, starými letohrádky a upravenými plážemi je ideálním místem pro příjemnou rodinnou dovolenou. Celý ubytovací komplex se nachází v turistické zóně městečka, bezprostředně na moř­ ském pobřeží, obklopen bohatou středomořskou vegetací.

HOTEL ALBA**, SV. FILIP I JAKOV

Popis a poloha: Moderní hotel se nachází v blízkosti apartmánů Croatia. Od  moře je vzdálen asi 150 metrů. Pokoje jsou dvou a třílůžkové a jsou vybaveny koupelnou s WC, balkonem, TV se satelitním programem a telefonem. Pokoje s výhledem na moře jsou cenově rozlišeny. Součástí hotelu je restaurace, aperitiv bar a terasa. V areálu se nacházejí tenisové kurty a hřiště pro míčové hry. Stravování: Polopenze, snídaně je poskytována formou bufetu, večeře je podávána v restauraci v areálu (cca 50 m od hotelu). Koupání: Na písčito – oblázkové pláži vzdálené cca 150 m.

Oblíbené letovisko ve střední Dalmácii, asi 30 km jižně od Zadaru. Dříve korunovační město chorvatských králů, dnes moderní turistické středisko s řadou hotelů, vináren, kaváren, diskoték a obchodů. Pláže v  Biogradu jsou písčité a  oblázkové. Bohatou historii turistický komplex Croatia, Sv.Filip i Jakov města můžete nejlépe poznat v místním muzeu, ve kterém jsou vystaveny exponáty z doby antické i středověké. Nachází se zde APARTMÁNY CROATIA, SV. FILIP I JAKOV marina – jachetní přístav, dále půjčovny loděk, vodních skutrů či Popis a poloha: Moderní komplex apartmánů se nachází v klidném windsurfingu. prostředí. Tyto apartmány mají kompletně vybavenou kuchyňku včetně příborů, nádobí atd. Ložní prádlo a  ručníky jsou součástí HOTEL KORNATI****, BIOGRAD NA MORU vybavení. Každý apartmán je vybaven balkonem nebo terasou, Popis a poloha: Hotel je situován přímo na břehu moře na pláži koupelnou, WC a SAT-TV. V areálu se nachází restaurace, tenisové v  centru Biogradu, nedaleko pobřežní promenády. Nedaleko kurty a hřiště pro míčové hry. hotelu se nachází otevřený bazén. Hotel nabízí ubytování K dispozici jsou apartmány různé velikosti: ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC) a s mož­ B3: jedna 2-lůžková ložnice, pokoj s rozkládacím lůžkem, kuchyň, ností přistýlky. Pokoje s výhledem na moře mají vlastní balkón. koupelna a terasa. V  ceně ubytování je Welness balíček, který zahrnuje saunu C4: jedna 2-lůžková ložnice, pokoj s rozkládacím 2-lůžkem, kuchyň, a vířivku. koupelna a terasa. Stravování: V hotelové restauraci. Snídaně i večeře jsou poskyto­ D5: dvě 2-lůžkové ložnice, pokoj s  rozkládacím lůžkem, kuchyň, vány formou bufetu. koupelna a terasa. Koupání: Písčito – oblázková pláž cca 150 metrů. E6: dvě 2-lůžkové ložnice, pokoj se dvěma lůžky, kuchyň, koupel­ na a terasa. Součástí každého studia či apartmánu je dále kuchyňský kout, spr­ cha a WC, balkon nebo terasa. Stravování: Možnost vlastního vaření v kuchyňce apartmánu, nebo možnost zakoupení polopenze v hotelu Alba. Koupání: Na písčito – oblázkové pláži vzdálené cca 50 – 100 m od apartmánů.

Hotel Kornati Hotel Alba Hotel Alba**, Sv. Filip i Jakov Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 20.05.- 27.05. 3790 2990 27.05.- 03.06. 4590 3650 03.06.- 10.06. 4590 3650 10.06.- 17.06. 5650 4490 17.06.- 24.06. 6590 5290 24.06.- 01.07. 7590 5990 01.07.- 08.07. 9890 7890 08.07.- 15.07. 9890 7890 15.07.- 22.07. 9890 7890 22.07.- 29.07. 10390 8290 29.07.- 05.08. 10390 8290 05.08.- 12.08. 10390 8290 12.08.- 19.08. 10390 8290 19.08.- 26.08. 9890 7890 26.08.- 02.09. 7590 5990 02.09.- 09.09. 7590 5990 09.09.- 16.09. 5650 4490 16.09.- 23.09. 3790 2990 23.09.- 30.09. 3790 2990 3. osoba Slevy: Dítě 7-12 let jako 3. osoba Dítě do 7 let jako 3. osoba Dospělý Pobytová taxa: Dítě 12-18 let

4

Sleva B zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 3790 4950 4950 4950 5190 5190 5190 5190 4950 3790 3790 zdarma zdarma zdarma

Cena za osobu Osoba v 1/1 4590 5490 5490 6790 7890 11390 14850 14850 14850 15590 15590 15590 15590 14850 11390 11390 6790 4590 4590 Sleva A Sleva B

zdarma

220 Kč/týden 110 Kč/týden

Apartmány Croatia Apartmány Croatia, Sv. Filip i Jakov Cena za apartmán Ubytování B3 C4 D5 E6 20.05.- 27.05. 3790 3990 5450 5990 27.05.- 03.06. 3790 3990 5450 5990 03.06.- 10.06. 3790 3990 5450 5990 10.06.- 17.06. 6750 6990 8990 9590 17.06.- 24.06. 6750 6990 8990 9590 24.06.- 01.07. 10950 11950 14750 15990 01.07.- 08.07. 15490 15990 19550 20850 08.07.- 15.07. 15490 15990 19550 20850 15.07.- 22.07. 15490 15990 19550 20850 22.07.- 29.07. 17790 18550 21990 23350 29.07.- 05.08. 17790 18550 21990 23350 05.08.- 12.08. 17790 18550 21990 23350 12.08.- 19.08. 17790 18550 21990 23350 19.08.- 26.08. 15490 15990 19550 20850 26.08.- 02.09. 9350 9990 12650 13750 02.09.- 09.09. 6750 6990 8990 9590 09.09.- 16.09. 3790 3990 5450 5990 16.09.- 23.09. 3790 3990 5450 5990 23.09.- 30.09. 3790 3990 5450 5990 Polopenze 3500 Kč/týden Příplatky placené Klimatizace na vyžádání 6 EUR/apartmán/týden na místě: Dospělý 220 Kč/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/týden

APARTMÁNY CROATIA – TIP NA DOVOLENOU S DĚTMI

Hotel Kornati****, Biograd na Moru Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B Sleva C Osoba v 1/1 20.05.- 27.05. 8350 6690 3990 2490 12190 27.05.- 03.06. 8350 6690 3990 2490 12190 03.06.- 10.06. 8350 6890 4290 2590 12950 10.06.- 17.06. 10390 8350 4990 2990 14790 17.06.- 24.06. 10390 8350 4990 2990 15190 24.06.- 01.07. 11590 9350 5790 3490 16350 01.07.- 08.07. 11590 9350 5790 3490 16350 08.07.- 15.07. 11590 9350 5790 3490 16990 15.07.- 22.07. 14690 11750 7350 4390 20550 22.07.- 29.07. 14690 11750 7350 4390 20550 29.07.- 05.08. 14690 11750 7350 4390 20550 05.08.- 12.08. 14690 11750 7350 4390 20550 12.08.- 19.08. 14690 11750 7350 4390 19790 19.08.- 26.08. 11590 9350 5790 3490 16350 26.08.- 02.09. 11590 9350 5790 3490 16350 02.09.- 09.09. 9990 7990 4990 2990 14790 09.09.- 16.09. 9990 7990 4990 2990 14790 16.09.- 23.09. 9990 7990 4990 2990 14450 3. osoba starší 15 let, dítě do 12 let jako 2. osoba Sleva A Dítě 12-15 let jako 3. osoba Sleva B Slevy: Dítě 7-12 let jako 3. osoba Sleva C Dítě do 7 let zdarma Parkování (placené na místě) 5 Euro/den Příplatky: Plná penze 3200 Kč/osoba Dospělý 220 Kč/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/týden


Vodice

970 km

Vodice

Vodice

VODICE

DEPANDANCE FLORA - MADERA**, VODICE

Vodice se řadí k nejvyhledávanějším letoviskům střední Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce a leží cca 12 km severně od Šibeniku. Své jméno získalo podle četných pramenů pitné vody v  místě a okolí. Stará část města je tvořena malými kamennými náměstíčky a  úzkými uličkami se spoustou obchůdků, taveren a  stylových restaurací, které vytváří atmosféru města. Letovisko může nabídnout příjemné promenády, ale i sportovní a kulturní vyžití. Lákavým cílem procházek je přístav, kde kotví řada jachet, výletních a rybářských lodí. Oblíbené je také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny.

Popis a poloha: Hotelový komplex, skládající se z  hotelu Imperial, vil Imperial a depandance Flora - Madera, se nachází v klidnější části letoviska v blízkosti borového lesíka. Ubytování zajišťujeme v  depandanci, která se nachází nedaleko hlavní budovy hotelu Imperial. Tyto pokoje nejsou vybaveny klimatizací, vybavení pokojů je jednodušší než v hlavní budově. Stravování: V hotelové restauraci, snídaně a večeře jsou posky­ továny formou bufetu. Koupání: Pláž vzdálena cca 100 m. Pláže jsou vesměs oblázkové, písečné nebo z betonových plat. K dispozici velký tobogán.

Hotel Nikola

STUDIA DŽAPO, VODICE – SRIMA

Popis a poloha: Dům, ve kterém se studia Džapo nacházejí, je v klidné vilové čtvrti, od centra Vodice vzdálené 1,5 km. V místě jsou k dispozici obchody, pekárny, restaurace, směnárna. Studia jsou určena pro 2 až 4 osoby. Každé studio má kuchyňský kout s  lednicí, obývací prostor, koupelnu se sprchou, WC a  balkon. Některá 4-lůžková studia mají palandu. Stravování: Možnost vlastního vaření. Koupání: Kamenito-písčitá pláž je vzdálena 200 m.

HOTEL NIKOLA***, VODICE

Popis a poloha: Hotel Nikola se nachází asi 1 km od  centra letoviska Vodice. Hostům je zde k  dispozici recepce, restaurace s barem, částečně zastíněná terasa se slunečníky, Wi-Fi připojení na recepci, parkoviště a směnárna. Hotel nabízí dvoulůžkové poko­ je s možností jedné přistýlky, všechny mají vlastní sociální zařízení se sprchou, TV/SAT, telefon, klimatizaci a balkon. Stravování: Polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře výběrem ze tří hlavních jídel a jedné polévky. Salátový bufet. Koupání: Na  pláži vzdálené 300 m od  hotelu. Pláže jsou zde betonové a oblázkové.

Depandance Flora

Studia Džapo Studia Džapo, Vodice Ubytování S2 10.06.- 17.06. 4590 17.06.- 24.06. 5590 24.06.- 01.07. 6350 01.07.- 08.07. 6990 08.07.- 15.07. 6990 15.07.- 22.07. 6990 22.07.- 29.07. 6990 29.07.- 05.08. 6990 05.08.- 12.08. 6990 12.08.- 19.08. 6990 19.08.- 26.08. 6990 26.08.- 02.09. 5590 02.09.- 09.09. 4590 09.09.- 16.09. 4590 Dospělý Pobytová taxa: Dítě 12- 18 let Dospělý Večeře: Dítě do 12 let

S3 5850 6850 7590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 6850 5850 5850

Cena za apartmán S4 6990 7990 8890 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 7990 6990 6990 220 Kč/týden 110 Kč/týden 2390 Kč/os./týden 1290 Kč/os./týden

Hotel Nikola Hotel Nikola***, Vodice Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 10.06.- 17.06. 6990 5650 17.06.- 24.06. 9650 7690 24.06.- 01.07. 9650 7690 01.07.- 08.07. 9650 7690 08.07.- 15.07. 10990 8890 15.07.- 22.07. 10990 8890 22.07.- 29.07. 10990 8890 29.07.- 05.08. 10990 8890 05.08.- 12.08. 10990 8890 12.08.- 19.08. 10990 8890 19.08.- 26.08. 9650 7690 26.08.- 02.09. 6990 5690 02.09.- 09.09. 6350 4990 3. osoba Slevy: Dítě 3-12 let jako 3. osoba Dítě do 3 let Dospělý Pobytová taxa: Dítě 12-18 let

Cena za osobu Sleva B 3550 4790 4790 4790 5590 5590 5590 5590 5590 5590 4790 3550 2990 Sleva A Sleva B

zdarma

220 Kč/týden 110 Kč/týden

Depandance Flora Madera***, Vodice Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B 1/1 pokoj 27.05.- 03.06. 7850 5490 6290 10990 03.06.- 10.06. 7850 5490 6290 10990 10.06.- 17.06. 7850 5490 6290 10990 17.06.- 24.06. 7850 5490 6290 11590 24.06.- 01.07. 9890 6890 7890 14850 01.07.- 08.07. 9890 6890 7890 14850 08.07.- 15.07. 10890 7590 8690 14990 15.07.- 22.07. 10890 7590 8690 16350 22.07.- 29.07. 10890 7590 8690 16350 29.07.- 05.08. 10890 7590 8690 16350 05.08.- 12.08. 10890 7590 8690 16350 12.08.- 19.08. 10890 7590 8690 16350 19.08.- 26.08. 10890 7590 8690 16350 26.08.- 02.09. 9890 6890 7890 14850 02.09.- 09.09. 9890 6890 7890 14850 09.09.- 16.09. 7850 5490 6290 10990 Dítě do 12 let jako 2. osoba Sleva A 3. osoba Sleva B Slevy: Dítě 7-12 let jako 4. osoba bez lůžka zdarma Dítě do 12 let jako 3. osoba zdarma Příplatky: Plná penze 2200 Kč/týden Dospělý 220 Kč/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/týden

BEZ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH DO ZAHRANIČÍ NEDOPORUČUJEME CESTOVAT

5


Primošten, Trogir, Omiš, Nemira

990 km

Trogir

TROGIR - SEGET

Malebné městečko Trogir se nachází 27 km od Splitu. Jádro města je pro svoji rozmanitost a historickou hodnotu zapsáno na seznam Primošten světového dědictví UNESCO. Jednou z  částí Trogiru je letovisko Seget, které se nachází 4 km od centra Trogiru. Seget leží v zátoce PRIMOŠTEN Saldun, která nabízí krásné koupání. Promenáda vedoucí do centra Městečko Primošten leží mezi Šibenikem a Splitem. Staré rybářské Segetu je lemována staletými vinohrady a středomořskou vegetací. městečko vzniklo v době tureckých nájezdů, kdy osada na ostrově ještě nebyla spojena s pevninou. Od šedesátých let je jedním z nejvyhledávanějších letovisek na  Jadranu. Poloostrov Raduča nabízí koupání na příjemných oblázkových plážích i možnost sportovního vyžití na  tenisových kurtech. Staré město pak poskytuje široké možnosti večerní zábavy. Oblast Primoštenu je rovněž známá jako centrum pěstování vinné révy a červeného vína Babič.

SOUKROMÉ APARTMÁNY, PRIMOŠTEN

Popis a poloha: Soukromé apartmány jsou situovány zpravidla v nové části městečka Primošten. Vzdálenost od  historického centra cca 300 – 600 m. K dispozici jsou 2 až 8 ůžkové apartmány (1 až 3 dvou­ lůžkové ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňka, koupel­ na, balkón nebo terasa) v soukromých vilkách nebo řadových domech. Stravování: Možnost vlastního vaření v kuchyňce apartmánu. Koupání: Na poloostrově Raduča, který nabízí možnost koupání na  několika oblázkových i  skalnatých plážích, nebo na  dalších plážích v centru městečka. Vzdálenost od ubytování 250 – 700 m.

Apartmány Primošten Soukromé apartmány, Primošten Cena za apartmán Ubytování AP2 AP4 AP6 AP8 Přistýlka 20.05.- 27.05. 7590 11990 14690 17750 1490 27.05.- 03.06. 7590 11990 14690 17750 1490 03.06.- 10.06. 7590 11990 14690 17750 1490 10.06.- 17.06. 7590 11990 14690 17750 1490 17.06.- 24.06. 8850 13450 16250 18990 1750 24.06.- 01.07. 9990 15250 18990 25350 1990 01.07.- 08.07. 10990 16690 20290 27890 2490 08.07.- 15.07. 10990 16990 20290 27890 2490 15.07.- 22.07. 11690 17250 22290 29950 2990 22.07.- 29.07. 11690 17250 22290 29950 2990 29.07.- 05.08. 11690 17250 22290 29950 2990 05.08.- 12.08. 11690 17250 22290 29950 2990 12.08.- 19.08. 11690 17250 22290 29950 2990 19.08.- 26.08. 11690 17250 22290 29950 2990 26.08.- 02.09. 9990 15250 18990 25350 1990 02.09.- 09.09. 7590 11990 14690 17750 1490 09.09.- 16.09. 7590 11990 14690 17750 1490 16.09.- 23.09. 7590 11990 14690 17750 1490 Pobytová taxa je zahrnuta v ceně. Registrační poplatek se platí na místě 1,5 EUR/osoba. Večeře 2730 Kč/týden Příplatky: Snídaně 1260 Kč/týden Polopenze 3920 Kč/týden

6

Pláž Nemira

OMIŠ-NEMIRA

Omiš je vyznamným turistickým centrem v Dalmácii. Omišská riviéra se rozkládá mezi Splitem a Makarskou riviérou.Turistickou atrakcí je rovněž úzký kaňon řeky Cetiny, která v Omiši ústí do moře. Nemira je nově se rozrůstající letovisko, vzdálené 3 km od Omiše.

Apartmány Medena

APARTMÁNY MEDENA, TROGIR - SEGET

Popis a poloha: Apartmány Medena se nachází nedaleko (1 km) od  rybářské vesničky Seget, 4 km od  Trogiru. Podél pobřežní promenády, která vede do Segetu, jsou obchody se suve­ nýry, půjčovna člunů, taverna, pizzerie, cukrárna. Apartmány jsou umístěny v borovém háji v komplexu, který zahrnuje hotelovou restauraci, recepci, supermarket, bar a  noční klub. Apartmány jsou orientovány směrem k moři. V areálu je několik hřišť a kurtů ke sportovnímu vyžití: plážový volejbal, tenis, basketbal aj., půj­ čovna šlapadel. Ubytování: 2 až 5 lůžkové klimatizované apartmány s 1 nebo 2 ložnicemi, obývací místnost s  rozkládacím lůžkem, vybavená kuchyňka, koupelna, SAT/TV a telefon. Stravování: Vlastní vaření v apartmánu. Možnost objednání sní­ daní nebo polopenze v restauraci. Koupání: Pláž je dlouhá, oblázková nebo písčitá s  betonovými terasami. V bezprostřední blízkosti se nachází i samostatné malé zátoky Pláž u  letoviska splňuje ty nejvyšší standarty, jsou zde sprchy, toalety, kabinky na převlékání a také několik restaurací a barů. Apartmány Medena***, Trogir - Seget Ubytování A2+1 20.05.- 27.05. 6750 27.05.- 03.06. 8250 03.06.- 10.06. 9650 10.06.- 17.06. 9650 17.06.- 24.06. 12990 24.06.- 01.07. 12990 01.07.- 08.07. 12990 08.07.- 15.07. 15690 15.07.- 22.07. 17990 22.07.- 29.07. 17990 29.07.- 05.08. 17990 05.08.- 12.08. 17990 12.08.- 19.08. 17990 19.08.- 26.08. 15690 26.08.- 02.09. 12990 02.09.- 09.09. 9650 09.09.- 16.09. 6750 16.09.- 23.09. 6750 Osoba od 12 let Pobytová taxa: Dítě 12-18 let Snídaně Polopenze osoba od 12 let Příplatky: Polopenze dítě 3-10 let Polopenze dítě 10-12 let

Cena za studio A4+1 8890 13990 13990 13990 17990 17990 17990 20990 23990 23990 23990 23990 23990 20990 17990 13990 8890 8890 220 Kč/týden 110 Kč/týden 2250 Kč/týden 3990 Kč/týden 1990 Kč/týden 2790 Kč/týden

Vila Marko

VILA MARKO***, OMIŠ – NEMIRA

Popis a poloha: Vila Marko se nachází v  části Nemira, 3 km od Omiše. Je vystavěna ve stráni, 200 m nad oblázkovou pláží. K  dispozici jsou: 2-lůžková studia (S2), vybavena kuchyňským koutem. 4-lůžkové apartmány (B4), mají kuchyň, ložnici. 6-lůžko­ vé apartmány (C6) mají kuchyň, 2 ložnice. Všechny typy ubytová­ ní mají balkon nebo terasu a klimatizaci. Stravování: Možnost vlastního vaření. Případně možná polo­ penze, snídaně bufet, večeře – výběr ze 3 menu, dochází se do restaurace pensionu Star (vedlejší budova). Koupání: Na  písčitých či oblázkových plážích vzdálených cca 100 – 400 m. Přístup k pláži po schodech.

Vila Marko Vila Marko***, Omiš Ubytování S2 20.05.- 27.05. 5990 27.05.- 03.06. 5990 03.06.- 10.06. 5990 10.06.- 17.06. 6590 17.06.- 24.06. 6590 24.06.- 01.07. 6990 01.07.- 08.07. 8590 08.07.- 15.07. 8590 15.07.- 22.07. 10650 22.07.- 29.07. 10650 29.07.- 05.08. 10990 05.08.- 12.08. 10990 12.08.- 19.08. 10990 19.08.- 26.08. 10650 26.08.- 02.09. 8590 02.09.- 09.09. 6990 09.09.- 16.09. 6590 16.09.- 23.09. 5990 Dospělý Pobytová taxa: Dítě 12-18 let Příplatky: Polopenze

BEZ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH DO ZAHRANIČÍ NEDOPORUČUJEME CESTOVAT

B4 10390 10390 10390 11690 11690 12390 14450 14450 16990 16990 17790 17790 17790 16990 14450 12390 11690 10390

Cena za apartmán C6 Přistýlka 15490 1750 15490 1750 15490 1750 16750 1750 16750 1750 17990 1750 20790 1990 20790 1990 25850 1990 25850 1990 26990 1990 26990 1990 26990 1990 25850 1990 20790 1990 17990 1750 16750 1750 15490 1750 220 Kč/týden 110 Kč/týden 3200 Kč/týden


1120 km

MAKARSKÁ RIVIÉRA

Makarská, Podgora

Nejkrásnější a nejvyhledávanější část Dalmácie, pobřežní oblast pod pohořím Biokovo, jehož nejvyšší vrcholky dosahují výšky 1700 m a vytvářejí nádhernou kulisu nízko položené zelené krajině u moře. Z mnoha míst se přes úžinu otevírá pohled na ostrovy Brač, Hvar a hory Korčuly v pozadí, i na masív poloostrova Pelješac. Nabízíme vám možnost pobytu v soukromých apartmánech v nejznámějších letoviscích této proslulé českými turisty vyhledávané oblasti.

MAKARSKÁ

Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů a olivových hájů leží asi 60 km jižně od Splitu, centrum Makarské riviéry. Městečko s bohatou historií vzniklo u přístavu chráněného dvěma poloostrůvky. Tisíce turistů si od jara do podzimu vychutnávají úchvatnou scenerii mohutného masivu Biokova a  nemohou se nabažit procházkami podél dlouhých oblázkových pláží. Ani noční život vás nezklame. Řada kavárniček a restaurací a diskoték má otevřeno dlouho do noci.

Makarská riviéra

PODGORA

Podgora je právem nazývána Princeznou Dalmácie. Nachází se 15 jižně od Makarské ,je vystavěna mezi olivovými a borovými háji. Původně rybářská vesnice se dnes řadí k vyhledávaným turistickým letoviskům. Horské hřebeny, které se tyčí nad městem, chrání pobřeží před chladnými větry z pevniny. Členité pláže a teplé moře činí z Podgory příjemné letovisko. Obytné čtvrti jsou odděleny od pláže příjemnou promenádou, která zve večer k procházce a posezení.

Apartmány Makarská

SOUKROMÉ APARTMÁNY, MAKARSKÁ a PODGORA

Popis a poloha: Apartmány v  Makarské i  Podgoře se nacházejí v různých částech letoviska. K dispozici jsou 4 až 7 lůžkové apartmá­ Vila Dalmacija ny a 2 až 3 lůžková studia. Apartmány mají 1 až 3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo VILA DALMACIJA***, MAKARSKÁ terasu. Studio je jedna místnost s kuchyňským koutem a koupelnou. Popis a  poloha: Vila se nachází v  klidné části letoviska Koupání: Na kamenito-písčité pláži. Makarska jen 100 m od  moře a  15 minut chůze od  centra města s  restauracemi, bary a  obchody. Ubytování je možno v několika vybavených studiích a apartmánech. S  2+1: dvoulůžkové studio s  manželskou postelí a  rozkláda­ cím gaučem, který může sloužit jako přistýlka pro 3. osobu, kuchyňský kout, koupelna s WC, klimatizace, studio v přízemí bez balkonu, v 1. a 2. patře s balkonem. St. A 3+1: studio bez oddělené ložnice s manželským lůžkem a  s  rozkládacím gaučem pro 1 - 2 osoby, kuchyňský kout, uzavřená lodžie s  výhledem na  moře, koupelna s  WC, TV/ SAT, klimatizace. A 2+2: oddělená ložnice s manželským lůžkem, kuchyň s roz­ kládacím gaučem pro 2 osoby, terasa orientovaná na  moře, koupelna s WC, TV/SAT, klimatizace. Parkování na dvoře u vily. Apartmány Podgora Stravování: Možnost vlastního vaření. Koupání: Oblázková pláž 100 m od vily. Vila Dalmacija***, Makarska Cena za studio/apartmán S 2+1 S 2+1 bez A 2+2 S 3+1 Ubytování s balkonem balkonu 03.06.- 10.06. 6350 8890 9990 7590 10.06.- 17.06. 8890 11390 12690 10250 17.06.- 24.06. 8890 11390 12690 10250 24.06.- 01.07. 12690 16490 19990 13250 01.07.- 08.07. 15990 18990 23990 16990 08.07.- 15.07. 15990 18990 23990 16990 15.07.- 22.07. 15990 18990 23990 16990 22.07.- 29.07. 15990 18990 23990 16990 29.07.- 05.08. 15990 18990 23990 16990 05.08.- 12.08. 15990 18990 23990 16990 12.08.- 19.08. 15990 16990 18990 23990 19.08.- 26.08. 12690 13250 16490 19990 26.08.- 02.09. 9990 11390 12690 13950 02.09.- 09.09. 8890 10250 11390 12690 09.09.- 16.09. 6350 8890 9990 7590 Dospělý 220 Kč/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/týden

Soukromé apartmány Makarská a Podgora Cena za apartmán Ubytování ST2 ST3 A4 A5 A6 A7 20.05.- 27.05. 7590 9650 11690 14690 16990 19790 27.05.- 03.06. 7590 9650 11690 14690 16990 19790 03.06.- 10.06. 8990 11390 13690 15690 19790 21990 10.06.- 17.06. 8990 11390 13690 15690 19790 21990 17.06.- 24.06. 8990 11390 13690 15690 19790 21990 24.06.- 01.07. 10650 12650 16990 19790 23990 25990 01.07.- 08.07. 10650 12650 16990 19790 23990 25990 08.07.- 15.07. 10650 12650 16990 19790 23990 25990 15.07.- 22.07. 11990 16490 19750 22850 27890 29990 22.07.- 29.07. 11990 16490 19750 22850 27890 29990 29.07.- 05.08. 11990 16490 19750 22850 27890 29990 05.08.- 12.08. 11990 16490 19750 22850 27890 29990 12.08.- 19.08. 11990 16490 19750 22850 27890 29990 19.08.- 26.08. 10650 12650 16990 19790 23990 25990 26.08.- 02.09. 8990 11390 13690 15690 19790 21990 02.09.- 09.09. 8990 11390 13690 15690 19790 21990 09.09.- 16.09. 7590 9650 11690 14690 16990 19790 16.09.- 23.09. 7590 9650 11690 14690 16990 19790 Dospělý 220 Kč/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/týden

Hotel Podgorka

HOTEL PODGORKA***, PODGORA

Popis a poloha: Hotel se nachází v centru Podgory, přímo u moře a na přímořské promenádě. Okolí hotelu tvoří lesopark s různou středomořskou vegetací. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžko­ vých pokojích s možností přistýlky. Pokoje jsou vkusně zařízeny, mají koupelnu, WC, TV, balkon nebo lodžii s posezením. K vyba­ vení hotelu patří restaurace s klimatizací a terasou, TV místnost, bowling, billiard, snack bar na  terase, směnárna, parkoviště za poplatek. Stravování: Polopenze – formou bufetu. Koupání: Na pláži s drobnými kamínky, přímo pod hotelem. Hotel Podgorka***, Podgora Polopenze Osoba v 1/2 sleva A sleva B 4790 zdarma 20.05.- 27.05. 6850 6690 2490 27.05.- 03.06. 8390 6690 2490 03.06.- 10.06. 8390 6690 2490 10.06.- 17.06. 8390 7890 4950 17.06.- 24.06. 9890 7890 4950 24.06.- 01.07. 9890 7890 4950 01.07.- 08.07. 9890 7890 4950 08.07.- 15.07. 9890 9350 5790 15.07.- 22.07. 11650 9350 5790 22.07.- 29.07. 11650 9350 5790 29.07.- 05.08. 11650 9350 5790 05.08.- 12.08. 11650 9350 5790 12.08.- 19.08. 11650 9350 5790 19.08.- 26.08. 11650 7890 4950 26.08.- 02.09. 9890 7890 4950 02.09.- 09.09. 9890 6690 2490 09.09.- 16.09. 8390 3. osoba Dítě do 10 let jako 3 osoba Slevy: Dítě 2-10 let jako 2. osoba Dítě do 3 let Dospělý Pobytová taxa: Dítě 12-18 let Příplatky: Pokoj s výhledem na moře

Cena za osobu Sleva C Pokoj 1/1 3450 8990 5890 11690 5890 11690 5890 11690 6890 13950 6890 13950 6890 13950 6890 13950 7990 16490 7990 16490 7990 16490 7990 16490 7990 16490 7990 16490 6890 13950 6890 13950 5890 11690 Sleva A Sleva B Sleva C

zdarma

220 Kč/týden 110 Kč/týden 1250 Kč/os./týden

7


Baško Polje

1100 km

BAŠKO POLJE

Letovisko Baško Polje se nachází v severozápadní části Makarské riviéry, 2 km od letoviska Baška Voda a 8 km od Makarské. Je rozloženo v borovém lese přímo na pobřeží. Baško Polje vyniká krásnými plážemi z  drobných oblázků. Má dostatek rekreačních, sportovních a zábavních příležitostí. Letovisko lemuje hřeben pohoří Biokovo, rovněž vítaná je promenádní cesta pro pěší do Bašky Vody.

Hotel Alem Makarská riviera

HOTEL ALEM**, BAŠKO POLJE

Baška Voda

Baška Voda

Popis a poloha: Hotel se nachází přímo u moře v turistické zóně Baško Polje. Hostům je k  dispozici recepce, kavárna s  terasou, pizzerie, bar, cukrárna, hala s TV, obchod se suvenýry a gril bar na pláži. Pro sportovní vyžití jsou určeny tenisové kurty a mož­ nosti provozovat vodní sporty. Ubytování je poskytováno v hlavní budově a v depandanci hotelu. Pokoje jsou dvoulůžkové s možnos­ tí přistýlky, mají WC, balkon. Stravování: Snídaně je formou bufetu, večeře se nabízí výběrem ze 3 menu, včetně nápoje. Koupání: Na oblázkové pláži u hotelu, vhodné pro děti i neplavce.

Hotel Alem

Hotel Alem**, Baško Polje Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B 03.06.- 10.06. 5790 4650 2890 10.06.- 17.06. 6350 4990 3190 17.06.- 24.06. 6590 5290 3290 24.06.- 01.07. 6590 5290 3290 01.07.- 08.07. 7590 5990 3790 08.07.- 15.07. 7590 5990 3790 15.07.- 22.07. 7590 5990 3790 22.07.- 29.07. 7590 5990 3790 29.07.- 05.08. 7590 5990 3790 05.08.- 12.08. 7590 5990 3790 12.08.- 19.08. 7590 5990 3790 19.08.- 26.08. 7590 5990 3790 26.08.- 02.09. 6590 5290 3290 02.09.- 09.09. 6350 4990 3190 3. osoba Sleva A Slevy: Dítě do 12 let jako 4. os. bez lůž. (2 dosp.+2 děti) Sleva B Dítě do 12 let jako 3. osoba zdarma Osoba od 12 let 220/týden Pobytová taxa: Dítě 12-18 let 110 Kč/ týden Povinné poplatky: Přihlašovací poplatek 110 Kč/os.

Gradac

1140 km

GRADAC

Je nejjižnějším místem Makarské riviéry, ležícím pod mohutným masivem hory Rilič. Bývalá rybářská vesnice, vybudovaná na zbytcích římské osady Labineca. Městečko leží uprostřed zeleně u jadranské magistrály. V centru se nachází řada obchodů, cukráren či kaváren, pizzerií a restaurací. Zdejší oblázkové pláže patří k nejkrásnějším na Makarské riviéře.

HOTEL LAGUNA, DEPANDANCE A***, GRADAC

Popis a poloha: Hotel Laguna se nachází ve  starém Gradacu přímo u pláže. Hotel a jeho depandace leží v krásném prostředí plném zeleně. Ubytování je možné ve  dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky v jeho dependanci A. Pokoje jsou jednoduše zařízeny a mají koupelnu a WC. Stravování: Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v hotelu Laguna. Koupání: Na  oblázkové pláži přímo u  hotelu, vhodné pro děti a neplavce, pestrá nabídka vodních sportů a vodních atrakcí.

Gradac

Hotel Laguna, dep. A

Gradac

Gradac

8

Hotel Laguna

Hotel Laguna, Depandance A***, Gradac Polopenze Osoba v 1/2 10.06.- 17.06. 8650 17.06.- 24.06. 8650 24.06.- 01.07. 8650 01.07.- 08.07. 8990 08.07.- 15.07. 8990 15.07.- 22.07. 8990 22.07.- 29.07. 8990 29.07.- 05.08. 8990 05.08.- 12.08. 8990 12.08.- 19.08. 8990 19.08.- 26.08. 8990 26.08.- 02.09. 8990 02.09.- 09.09. 8990 09.09.- 16.09. 8650 3. osoba starší 12 let Slevy: Dítě do 12 let jako 3. osoba Pobytová taxa: Osoba od 12 let

Cena za osobu Sleva A 7990 7990 7990 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 7990 Sleva A

zdarma

220 Kč/týden


Drvenik

1160 km

DRVENIK

Drvenik je přímořské městečko na Makarské riviéře dělící se na dvě části, umístěné ve dvou zálivech se jmény Dolnja Vala a Gornja Vala. Nad obcí se tyčí pohoří Rilič /pokračování pohoří Biokova/, které chrání pobřeží před vnitrozemskými vlivy. Na návrší na sever od obce najdeme zříceniny opevněné protiturecké věže /kula/ ze 17.století, poblíž stojí gotický,později zbarokizovaný kostel sv.Jiří /Sveti Juraj/ s vezděnými náhrobními kameny. Gornja Vala nabízí příjemné oblázkové pláže, částečně stíněné vzrostlými borovicemi, ze kterých je nádherný výhled na moře s panoramatem poloostrova Pelješac a ostrova Hvar. Podél moře vede 9 km dlouhá promenáda umožňující příjemné procházky. Můžete zde podniknout pohodlné vycházky podél pobřeží do Drveniku - Dolnja Vala, odkud vyplouvají trajekty na Hvar a Korčulu, nebo náročnější turistické výlety do Drvenických stěn.

Drvenik

Hotel Ivando

HOTEL IVANDO***, DREVNIK

Popis a poloha: Hotel je situován v  části Drveniku nazývané Gornja Vala (= Horní zátoka). Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek jsou moderně vybaveny. K  dispozici je TV (SAT), klimatizace, koupelna. Většina pokojů má i  balkón. Hostům je k dispozici bar, restaurace, letní terasa. Stravování: Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z několika menu. Koupání: Oblázková pláž vzdálená cca 100 metrů od hotelu.

Hotel Ivando

Drvenik Hotel Ivando***, Drvenik Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 03.06.- 10.06. 8350 7690 10.06.- 17.06. 8690 7990 17.06.- 24.06. 8690 7990 24.06.- 01.07. 8990 8590 01.07.- 08.07. 8990 8590 08.07.- 15.07. 8990 8590 15.07.- 22.07. 8990 8590 22.07.- 29.07. 8990 8590 29.07.- 05.08. 8990 8590 05.08.- 12.08. 8990 8590 12.08.- 19.08. 8990 8590 19.08.- 26.08. 8690 7990 26.08.- 02.09. 8350 7690 02.09.- 09.09. 8350 7690 3. osoba Dítě do 12 let jako 3. osoba Slevy: Dítě 12-16 let jako 3. osoba Dítě do 3 let Dospělý Pobytová taxa: Dítě 12-18 let

Sleva B 6750 6990 6990 7490 7490 7490 7490 7490 7490 7490 7490 6990 6750 6750

Cena za osobu Sleva C 6890 6990 6990 7690 7690 7690 7690 7690 7690 7690 7690 6990 6890 6890 Sleva A Sleva B Sleva C

zdarma

220 Kč/týden 110 Kč/týden

Hvar

1160 km

OSTROV HVAR

Tento ostrov, kolébka turistiky na Jadranu, je také nazýván “ostrovem slunce”. Je nejdelším a nejslunnějším ostrovem v Jadranu. Rovněž je pokládán za jeden z nejkrásnějších dalmátských ostrovů. Kromě toho je Hvar s jedinečným kulturním a historickým dědictvím (s nejstarším divadlem v této části Evropy z roku 1612), které doplňuje přirozenou krásou ostrovní přírody. Na ostrově je 27 letovisek, které mohou turisté využít pro rekreaci. (Hvar, Starigrad, Jelsa, Vrboska, Milna, aj.)

Hvar

HOTEL ARKÁDA**, STARI GRAD, HVAR

Popis a poloha: Hotel se nachází v rybářském městečku Stari Grad ve  Starigradském zálivu nachází na  tichém poloostrově přímo u  členitého pobřeží, které vytváří řadu zátok s  oblázko­ vými plážemi. Hotel leží přibližně 15 minut chůze promenádou od centra městečka, lze využít i pravidelný lodní spoj od hotelu do  města a  do  přístavu. Svým hostům nabízí služby recepce, restaurace, bar se slunnou terasou, kavárnu a cukrárnu. U hote­ lu je také velký venkovní bazén. Minigolf, tenisové kurty nebo vodní sporty v blízkosti hotelu. Ubytování ve dvoulůžkových poko­ jích s  možností přistýlky, vybavených koupelnou s  WC, TV/SAT a balkonem. Stravování: Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu. Koupání: Přímo před hotelem jsou betonová plata, oblázková pláž je 100 m od hotelu. Hotelový bazén.

Hotel Arkáda

Hotel Arkáda Hotel Arkáda**, Stari Grad, Hvar Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B Osoba v 1/1 10.06.- 17.06. 8250 5790 3990 10950 17.06.- 24.06. 8250 5790 3990 10950 24.06.- 01.07. 8250 5790 3990 10950 01.07.- 08.07. 10390 7290 4990 13580 08.07.- 15.07. 10390 7290 4990 13580 15.07.- 22.07. 10390 7290 4990 13580 22.07.- 29.07. 10390 7290 4990 13580 29.07.- 05.08. 10390 7290 4990 13580 05.08.- 12.08. 10390 7290 4990 13580 12.08.- 19.08. 10390 7290 4990 13580 19.08.- 26.08. 8250 5790 3990 10950 26.08.- 02.09. 8250 5790 3990 10950 02.09.- 09.09. 6350 4450 2990 7990 09.09.- 16.09. 6350 4450 2990 7990 3. osoba Sleva A Slevy: Dítě do 12 let jako 3. osoba Sleva B Příplatky: Pokoj s výhledem na moře 590 Kč/os./týden Pro termíny 1.7.- 10.7., 19.8.- 28.8. a 9.9.- 18.9. Autokarová je organizována autokarová doprava na ostrov, doprava: výstup u hotelu Arkáda. 2990 Kč/os. Pobytová taxa: Osoba od 12 let 220 Kč/týden

9


FRANCIE

Cap d‘Agde Port Barcares

Cap d‘Agde

1470 km

CAP D´ AGDE Stravování: Možnost vlastního vaření v kuchyni. Za  příplatek je Letovisko Cap d´Agde se nachází v jižní Francii, nedaleko města možné zajistit polopenzi v restauraci. Narbonne, Jsou zde vhodné podmínky téměř pro všechny druhy Koupání: Hotel je vzdálen 800m od rozlehlé písečné pláže. sportů včetně špičkového golfového greenu přímo ve  středisku, Residence Saint Loup, Cap d´ Agde Cena za apartmán dále provozování vodních sportů. Ubytování Studio 2 AP 4/5 AP 6 RESIDENCE SAINT LOUP

Popis a poloha: Residence Saint Loup leží 5 minut chůze od  pláže v  letovisku Cap d´Agde. Nachází se kraji Languedoc - Roussillon, 25 km od města Béziers v jižní Francii na pobřeží Středozemního moře. Cap d´Agde bývá nazýváno „černou per­ lou Středomoří“ a  to kvůli architektuře z  čedičových kamenů. Na  pobřeží jsou písečné pláže i  vulkanické útesy. Residence Saint Loup je umístěna uprostřed zelené zahrady o  rozloze 4 hektary. Ubytování: studia a apartmány pro 2 - 6 osob. Studio pro 2 osoby: 1 místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, koupelna, sprchový kout, WC. Ve studiích není dostatek místa pro dětskou postýlku. Apartmán 2/4: 1 ložnice s  manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, koupelna se spr­ chovým koutem a WC, balkon nebo terasa. Apartmán 4/6: apartmán má celkem 3 pokoje, z toho 1 ložnici s manželskou postelí, 1 ložnici se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby a kuchyňským koutem, koupelna se sprchovým koutem, WC, balkon nebo terasa V  apartmánech je možné si za  příplatek přikoupit internetové připojení (20 Eur/týden) a  TV (40 Eur/týden). Tyto služby se vyřižují a hradí až na místě.

20.05.- 27.05. 9390 13750 16680 27.05.- 03.06. 8690 12690 14990 03.06.- 10.06. 10490 14690 17750 10.06.- 17.06. 11990 17390 19990 17.06.- 24.06. 14490 20850 24450 24.06.- 01.07. 17390 23550 30450 01.07.- 08.07. 19990 28590 37990 08.07.- 15.07. 23750 36790 48750 15.07.- 22.07. 23750 36790 48750 22.07.- 29.07. 23750 36790 48750 29.07.- 05.08. 24990 39990 51990 05.08.- 12.08. 24990 39990 51990 12.08.- 19.08. 24990 39990 51990 19.08.- 26.08. 20990 31890 42950 26.08.- 02.09. 16650 22450 28650 02.09.- 09.09. 10490 14690 17750 09.09.- 16.09. 8690 12690 14990 16.09.- 23.09. 7790 11390 13390 23.09.- 30.09. 6990 10890 12850 Pobytová taxa: Dospělá osoba od 18 let 12,95 EUR/týden dospělý 8350 Kč/týden Polopenze: děti 9-13 let 5990 Kč/týden děti 4-9 let 4390 Kč/týden Vratná kauce 300 EUR Poplatky placené Ložní prádlo 12 EUR/lůžko/týden na místě: Závěr. úklid na vyžádání dle typu bytu od 58 EUR

CAP D´ AGDE

Residence Saint Loup

Residence Saint Loup

Port Barcares

1550 km

PORT BARCARES

Město Port Barcares se nachází na břehu Středozemního moře v kraji Languedoc - Roussillon, 25 km od města Perpignan v jižní Francii, 50 km od španělské hranice. Letovisko nabízí svým navštěvníkům 8 km písečných pláží. Port Barcares patří mezi rušné turistické oblasti. Velice oblíbené jsou zdejší trhy.

Résidence Le Lotus Blanc

RÉSIDENCE LE LOTUS BLANC

Popis a poloha: Residence Lotus Blanc se přímo u vstupu na hlav­ ní pláž, 5 km od centra letoviska. V jejím okolí jsou restaurace a  obchody s  potravinami. Hostům je zde k  dispozici wellness (vyhřívaný krytý bazén, vířivka, sauna, masáže) - za  poplatek. Ubytování je možné ve studiích a apartmánech pro 2 až 7 osob. Apartmány jsou vybaveny TV, Wi-Fi připojení, součástí kuchyně je lednička, myčka, sporák se sklokeramickou deskou a  mikro­ vlnná trouba. Ložní prádlo je zahrnuto v ceně. Vratná kauce činí 300 EUR. Studio 2: 1 místnost: obývací pokoj se 2 lůžky a  kuchyňským koutem, koupelna s WC. Apartmán A2/4: 1 ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj se 2 lůžky a kuchyňským koutem, koupelna se sprchovým koutem a WC. Apartmán A4/5 s výhledem na moře: 1 ložnice se 2 lůžky + 1 lůžko, obývací pokoj se 2 lůžky a kuchyňským koutem, koupelna se sprchovým koutem a WC. Apartmán A6: 2 ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj se 2 lůžky a kuchyňským koutem, koupelna se sprchovým koutem, WC. Stravování: Možnost vlastního vaření v kuchyni apartmánu. Koupání: Residence Le Lotus Blanc svým klientům nabízí koupání v bazénu. Písečná pláž se nachází hned u hotelu.

10

Port Barcares

Résidence Le Lotus Blanc

Résidence Le Lotus Blanc, Port Barcares Ubytování Studio 2 AP 2/4 20.05.- 27.05. 7950 8690 27.05.- 03.06. 7450 7990 03.06.- 10.06. 7950 8690 10.06.- 17.06. 9790 10890 17.06.- 24.06. 10990 12490 24.06.- 01.07. 12990 14890 01.07.- 08.07. 17990 22650 08.07.- 15.07. 24650 32450 15.07.- 22.07. 24650 32450 22.07.- 29.07. 24650 32450 29.07.- 05.08. 28290 36990 05.08.- 12.08. 28290 36990 12.08.- 19.08. 26790 35490 19.08.- 26.08. 22790 28650 26.08.- 02.09. 15590 18990 02.09.- 09.09. 8990 9990 09.09.- 16.09. 8990 9990 16.09.- 23.09. 7990 8690 23.09. - 30.09. 6690 7590 Pobytová taxa: Osoba od 12 let Poplatky Vratná kauce na místě: Závěrečný úklid na vyžádání

Cena za apartmán AP 4/5 AP 6 9990 10990 9790 10690 9990 10990 12890 13750 14490 15390 16850 17750 24790 26990 34990 37890 34990 37890 34990 37890 39990 43690 39990 43690 38450 41690 29990 34390 19990 22990 11790 12690 11790 12690 9990 10990 8890 9590 1,5 EUR/den 300 EUR od 56 EUR


Santa Susanna Lioret de Mar Blanes

ŠPANĚLSKO 1900 km

Barcelona La Pineda Salou Peniscola Valencia

Costa del Azahar

STUDIA VORAMAR (4), PEŇISCOLA

Popis a poloha: Studia Voramar se nachází cca 3 km od historického centra Peňiscoly. Studio zahrnuje jednu obytnou místnost se čtyřmi lůžky, (možno i palanda, či rozkládací gauč), kuchyňským koutem, koupelnou a balkonem. Některá studia mají palandy. Vhodné spíše pro rodiny s dětmi. Nutno vlastní povlečení. Součástní komplexu je vlastní Peňiscola bazén a tenisové kurty (za poplatek). Stravování: Vlastní v kuchyňce apartmánu. PEŇISCOLA Koupání: Na písčité pláži, která lemuje tuto část letoviska. K dispozi­ Peňiscola je nejkrásnějším místem na  pobřeží COSTA DEL ci je rovněž bazén, který je v provozu v hlavní sezoně, od 19.června AZAHAR – Pobřeží pomerančových květů. Letovisko leží asi do 15. září (využití bazénu za poplatek 40 Euro za osobu a týden).

Peňiscola

AUTOKAROVÁ DOPRAVA DO ŠPANĚLSKA Do všech nabízených pobytových míst se lze dopravit vlastní dopravou, autokarem nebo letecky. Odjezdy autokarů jsou vždy v pátek ráno, příjezd do Španělska v sobotu dopoledne. Zpět odjezd v sobotu večer, příjezd do ČR v neděli večer.

AUTOKAROVÁ DOPRAVA DO ŠPANĚLSKA

Cena dopravy Costa Brava

Osoba

Lloret de Mar, Santa Susanna

2890

Costa Dorada

La Pineda, Salou

3150

Peniscola

3400

Costa del Azahar

Svozové trasy a příplatky za odjezdová místa Odjezdová místa: Slaný, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Chomutov, Karlovy Vary Kladno, Louny Hradec Králové, Brno, Jihlava, Mladá Boleslav, Roudnice nad Labem Příplatek za 14 denní pobyt s dopravou

Příplatek 200 Kč 350 Kč + 600 Kč

LETECKÁ DOPRAVA DO ŠPANĚLSKA

Na pobřeží Costa Brava, do letovisek Blanes, Lloret de Mar, Santa Susanna můžete pohodlněji cestovat leteckou dopravou.

200 km jižně od Barcelony a  100 km severně od  Valencie. Přes 2 kilometry dlouhá písečná pláž je vyhledávána turisty z celé Evropy. Návštěvníci zde však naleznou i pláže oblázkové či skalnaté pobřeží. Přitažlivost Peňiscoly je však dána nejen jejími plážemi, ale zejména historicky unikátním komplexem starého města a pevnosti na poloostrově vybíhajícím do moře. Nezapomenutelnou atmosféru mají uličky starého města zejména večer a v noci, kdy rozpálený kámen již poněkud vychladne a vy můžete navštívit řadu obchůdků, hospůdek, barů či diskoték. V rámci výletů, které nabízí místní agentura můžete navštívit blízké Benicarlo, poněkud vzdálenější Valencii, či řadu dalších zajímavých míst této části Španělska.

Apartmány Peňiscola

APARTMÁNY PEŇISCOLA (2/5, 4/6)

Popis a poloha: Apartmány se nacházejí v  několika budovách různého typu, které leží asi 2 km od historického centra města. Typ 4/6 – apartmán se skládá z 2 ložnic pro 2 osoby, (možno i  palanda), obývacího pokoje, kuchyňského koutu, koupelny a terasy nebo balkonu. Typ 2/5 – apartmán se skládá z obývacího pokoje s rozkládacím gau­ čem a kuchyňským koutem, ložnice se 3 lůžky, koupelny a balkonu. Stravování: Vlastní v kuchyňce apartmánu. Koupání: Na písčité pláži, která lemuje tuto část pobřeží letoviska. V  období 19.6.– 15.9. je možnost využití bazénů za  poplatek 14 EUR/osoba/týden. Peniscola, apartmány Cena za apartmán Ubytování Studio 4 Apartmán 2/6 Apartmán 4/6 03.06.- 10.06. 4890 6650 6950 10.06.- 17.06. 4890 6650 6950 17.06.- 24.06. 10950 14590 14590 24.06.- 01.07. 10950 14590 14590 01.07.- 08.07. 10950 14590 14590 08.07.- 15.07. 15350 19990 20450 15.07.- 22.07. 15350 19990 20450 22.07.- 29.07. 15350 19990 20450 29.07.- 05.08. 18650 24850 24850 05.08.- 12.08. 18650 24850 24850 12.08.- 19.08. 18650 24850 24850 19.08.- 26.08. 11990 15990 15990 26.08.- 02.09. 11990 15990 15990 02.09.- 09.09. 4890 6690 6950 09.09. - 16.09 4890 6690 6950 16.09. - 23.09. 4890 6690 6950 Na místě se platí vratná kauce 100 EUR/apartmán/týden.

DO PENISCOLY VLASTNÍ DOPRAVOU I AUTOKAREM.

Studia Voramar

Peňiscola

11


Costa Dorada

1800 km

LA PINEDA

COSTA DORADA

je samostatnou částí Salou, letovisko je klidnější, přesto nabízí všestranné rekreační vyžití. Krásná pláž s pozvolným vstupem do  moře garantuje bezpečné koupání. V  Salou i  v  La Pinedě je spoustu restaurací, diskoték a  obchodů s provozem do nočních hodin. Obě letoviska jsou propojena místní dopravou.

Costa Dorada neboli Zlaté pobřeží je oblast Katalánska jižně od Barcelony. Je vyhledávaným místem odpočinku pro jeho široké písečné pláže a stálé počasí. Správním centrem oblasti je historická Tarragona s  řadou antických a  středověkých památek i  populárními býčími zápasy.

SALOU

Salou je přímořské letovisko s překrásnými písečnými plážemi a  čistou vodou.Nachází se cca 100 km od  Barcelony. Historické centrum se rozrostlo o moderní výstavbu a spoustu hotelů. K  turistickým atrakcím patří světelná fontána, rybářský přístav, zábavný park Port Aventura či aquapark ve čtvrti La Pineda. Pro turisty se nabízí spoustu kulturních programů a zajímavých výletů. Každý návštěvník si zde přijde na své.

Salou

Salou Port Aventura

Hotel Cap Salou

Hotel Los Angeles

HOTEL LOS ANGELES***, SALOU

Popis a poloha: Hotel se nachází v centru Salou. Ubytování ve dvou­ lůžkových pokojích s koupelnou a balkonem, možnost 1 – 2 přistýlek. Hostům jsou k dispozici 2 bazény, bar, klimatizovaná restaurace, TV místnost, kulečník, dětské hřiště. Stravování: V hotelu formou bufetu. Koupání: Na písčité pláži vzdálené 250 m nebo v hotelovém bazénu.

Hotel Sol d´Or

Hotel Cap Salou

HOTEL CAP SALOU***, SALOU

Hotel Los Angeles Hotel Los Angeles***, Salou Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 27.05.- 03.06. 5890 3850 03.06.- 10.06. 7350 4750 10.06.- 17.06. 8750 5690 17.06.- 24.06. 10250 6650 24.06.- 01.07. 11490 7490 01.07.- 08.07. 11490 7490 08.07.- 15.07. 12250 7950 15.07.- 22.07. 13590 8850 22.07.- 29.07. 13590 8850 29.07.- 05.08. 15890 10350 05.08.- 12.08. 15890 10350 12.08.- 19.08. 15890 10350 19.08.- 26.08. 13990 8990 26.08.- 02.09. 10250 6650 02.09.- 09.09. 9890 6450 09.09.- 16.09. 8790 5750 16.09.- 23.09. 6990 4550 3. osoba Slevy: 4. osoba Dítě 2-12 let jako 3. osoba Plná penze Jednolůžkový pokoj Příplatky: All inclusive dospělý Dítě 2-12 let

12

Sleva B zdarma zdarma zarma 4990 5750 5750 5990 6790 6790 7950 7950 7950 6990 4990 4950 4390 3490

Cena za osobu Sleva C 2990 3690 4390 4990 5750 5750 5990 6790 6790 7950 7950 7950 6990 4990 4950 4390 3490 Sleva A Sleva B Sleva C 1350 Kč/týden 5750 Kč/týden 4250 Kč/týden 2150 Kč/týden

Popis a poloha: Hotel se nachází v  piniovém lesoparku, 4 km od Salou. Do centra města je spojení městskou dopravou. Hotel leží přímo u moře, uprostřed zahrady, ze které je vstup na písečnou pláž. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích s možností při­ stýlky. Pokoje jsou vybaveny TV, mají koupelnu, WC, balkon. Hostům je k dispozici společenská místnost s TV, bar, výtah, zahrada, bazén, dětské hřiště, terasa s lehátky a slunečníky, tenisové kurty, minigolf, parkoviště. Stravování: V hotelové restauraci, polopenze formou bufetu. Koupání: Na písečné pláži přímo u hotelu. Hotel Cap Salou***, Salou Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 27.05.- 03.06. 7590 5690 03.06.- 10.06. 7590 5690 10.06.- 17.06. 7590 5690 17.06.- 24.06. 10990 8350 24.06.- 01.07. 12550 9390 01.07.- 08.07. 12550 9390 08.07.- 15.07. 13450 9990 15.07.- 22.07. 14250 10650 22.07.- 29.07. 14250 10650 29.07.- 05.08. 15450 11590 05.08.- 12.08. 16290 12250 12.08.- 19.08. 16290 12250 19.08.- 26.08. 16290 12250 26.08.- 02.09. 11990 8990 02.09.- 09.09. 10390 7790 09.09.- 16.09. 8890 6690 3. a 4. osoba Slevy: Dítě 2-12 let jako 3. osoba Dítě 2-12 let jako 4. osoba Jednolůžkový pokoj Příplatky: Plná penze

Sleva B zdarma zdarma zdarma 5490 6290 6290 6790 6990 6990 7690 7990 7990 7990 5990 4990 4450

Cena za osobu Sleva C 3790 3790 3790 5490 6290 6290 6790 6990 6990 7690 7990 7990 7990 5990 4990 4450 Sleva A Sleva B Sleva C 5500 Kč Kč/týden 1450 Kč Kč/týden

HOTEL SOL D‘OR***, LA PINEDA

Popis a poloha: Hotel se nachází v La Pinedě, poblíž známého aquaparku. Ubytování ve  dvoulůžkových pokojích s  koupelnou a balkonem s možností přistýlky. K vybavení pokoje patří rovněž telefon, televizor a klimatizace. Hotel má dva bazény a fitness. Spojení s centrem Salou je městskou dopravou. Stravování: V hotelu formou bufetu. Koupání: Na písčité pláži cca 50 metrů od hotelu. Hotel Sol d´Or***, La Pineda Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A 27.05.- 03.06. 5990 4490 03.06.- 10.06. 7790 5850 10.06.- 17.06. 10450 7790 17.06.- 24.06. 10490 7890 24.06.- 01.07. 10990 8390 01.07.- 08.07. 11590 8690 08.07.- 15.07. 11590 8690 15.07.- 22.07. 13350 9990 22.07.- 29.07. 13350 9990 29.07.- 05.08. 14390 10750 05.08.- 12.08. 14990 11390 12.08.- 19.08. 14990 11390 19.08.- 26.08. 13590 9990 26.08.- 02.09. 9990 7590 02.09.- 09.09. 9450 6990 09.09.- 16.09. 8350 5990 16.09.- 23.09. 6990 5490 3. a 4. osoba Slevy: Dítě 2-12 let jako 3. osoba Dítě 2-12 let jako 4. osoba Plná penze Jednolůžkový pokoj Příplatky: All inclusive dospělý Dítě 2-12 let

INDIVIDUÁLNĚ – LETECKY DO BARCELONY – TRANSFER DO SALOU ZAJISTÍME

Sleva B zdarma zdarma zdarma zdarma 5490 5790 5790 6590 6590 6990 7590 7590 6790 4490 4690 3990 3590

Cena za osobu Sleva C 2990 3890 4990 5290 5590 5790 5790 6590 6590 6990 7590 7590 6790 4990 4690 3990 3590 Sleva A Sleva B Sleva C 1200 Kč/týden 5500 Kč/týden 3600 Kč/týden 1800 Kč/týden


Costa Brava

1650 km

Santa Susanna

Lloret de Mar

LLORET DE MAR

SANTA SUSANNA

Lloret de Mar je jedno z nejznámějších letovisek na pobřeží Costa Brava. Je zde písčitá pláž, která je lemována pobřežní promenádou, ale je tu i  několik menších pláží mezi skalami. Ve  městečku se nachází řada obchůdků, kaváren, restaurací, ale i barů a diskoték. Na okraji města je veliký aquapark.

Malebné letovisko, jehož hlavní výhodou jsou písčité pláže. Naleznete zde množství obchodů, bohatý noční život a spoustu zábavy pro každého. Díky pobřežní rychlodráze můžete podniknout pohodlný výlet do Barcelony.

Hotel Samba

HOTEL SAMBA***, LLORET DE MAR

Popis a poloha: Hotel se nachází 150 m od centra města a 350 m od pláže Fanals. Pro hosty je k dispozici restaurace, společenská místnost, bar, anglický pub, malý obchod, terasa s  posezením, bazén a zahrada s lehátky a slunečníky. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s možností 1 – 2 přistýlek. Pokoje jsou vybaveny TV, telefonem, klimatizací, balkónem, kou­ pelnou, WC. Za poplatek je možné parkování v podzemní garáži. Stravování: V hotelové restauraci polopenze formou bufetu. Koupání: Na pláži Fanals cca 350 m, přístup na pláž je po scho­ dech. Městská pláž je vzdálena 700 m. Hotel Samba***, Lloret de Mar bez dopravy Osoba Polopenze Sleva A Sleva B v 1/2 03.06.- 10.06. 7350 5890 3590 10.06.- 17.06. 7350 5890 3590 17.06.- 24.06. 9450 7490 4690 24.06.- 01.07. 9450 7490 4690 01.07.- 08.07. 11790 9450 5890 08.07.- 15.07. 11790 9450 5890 15.07.- 22.07. 13390 10690 6690 22.07.- 29.07. 13390 10690 6690 29.07.- 05.08. 13390 10690 6690 05.08.- 12.08. 13390 10690 6690 12.08.- 19.08. 13390 10690 6690 19.08.- 26.08. 13390 10690 6690 26.08.- 02.09. 7850 6290 3950 02.09.- 09.09. 7350 5850 3650 09.09.- 16.09. 6590 5250 3290 16.09.- 23.09. 6590 5250 3290 3. osoba Dítě do 12 let jako 4. os. Slevy: Dítě do 12 let jako 3. os. Dítě do 12 let jako 3. os. All inklusive dospělý Příplatky: Dítě 2-13 let Jednolůžkový pokoj

Osoba v 1/2 15350 17350 17350 19690 19690 21290 21290 21290 21290 21290 21290 15750 15350 -

Cena za osobu letecky Sleva A Sleva B 13850 15390 15390 17350 17350 18590 18590 18590 18590 18590 18590 13950 13850 -

11590 12590 12590 13790 13790 14590 14590 14590 14590 14590 14590 11890 11590 Sleva A Sleva B zdarma u pobytu bez dopravy 7980 Kč u leteckého pobytu 3500 Kč/týden 2600 Kč/týden 2200 Kč/týden

Hotel Riviera

Hotel Armonia

HOTEL RIVIERA***, SANTA SUSANNA

HOTEL ARMONIA**, LLORET DE MAR

Popis a poloha: Menší rodinný hotel se nachází v centru letoviska, přímo na pobřežní promenádě. K vybavení hotelu patří zahrada s grilem, terasa na slunění s bazénem, bar, restaurace, společen­ ská místnost, Wi-Fi. V okolí je spousta obchůdků, kaváren, barů. V roce 2013 byly vnitřní prostory hotelu rekonstruovány. Pokoje jsou pohodlné a moderně zařízeny. Ubytování je ve dvoulůžkový pokojí s možností přistýlky. Všechny pokoje mají sociální příslu­ šenství, mini bar, trezor (za poplatek) a balkon. Hotel je turistické kategorie, přesto pohodlný. Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu. Koupání: na pláži 300 m od hotelu, hrubší písek, strmější vstup do moře. Hotel Armonia**, LLoret de Mar bez dopravy Polopenze Osoba Sleva A Sleva B Sleva C v 1/2 03.06.- 10.06. 4990 3750 zdarma 3490 10.06.- 17.06. 4990 3750 zdarma 3490 17.06.- 24.06. 4990 3750 zdarma 3490 24.06.- 01.07. 6290 4750 3150 4390 01.07.- 08.07. 7590 5690 3790 5290 08.07.- 15.07. 7890 5890 3950 5490 15.07.- 22.07. 8650 6490 4350 5990 22.07.- 29.07. 8650 6490 4350 5990 29.07.- 05.08. 9390 6990 4690 6590 05.08.- 12.08. 9450 6990 4690 6590 12.08.- 19.08. 9450 6990 4690 6590 19.08.- 26.08. 8650 6490 4290 5990 26.08.- 02.09. 7390 5490 3690 4990 02.09.- 09.09. 5990 4490 2990 4250 09.09.- 16.09. 5490 3990 2750 3850 16.09.- 23.09. 4990 3750 zdarma 3490 3. osoba starší 12 let Slevy: Dítě 2-12 let jako 3. osoba Dítě 2-12 let jako 4. osoba Příplatky: Jednolůžkový pokoj

osoba v 1/2 12890 12890 13990 15490 15790 16550 16550 17350 17350 17350 16550 15290 13890 -

Cena za osobu letecky Sleva A Sleva B Sleva C 11650 11650 12650 13590 13790 14390 14390 14990 14990 14990 14390 13390 12390 -

7980 7980 10990 11690 11850 12250 12250 12590 12590 12590 12250 11590 10890 -

11450 11450 12290 12990 13390 13890 13890 14490 14590 14590 13790 12890 11990 Sleva A Sleva B Sleva C 1390 Kč/týden

Popis a poloha: Hotel Riviera se nachází v druhé linii na pobřežní promenádě Santa Susanny. Oddělen od pláže je pouze promená­ dou a místní komunikací. V okolí je spousta obchodů, barů, re­ staurací a diskoték. Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, úschovna zavazadel, výtah, TV místnost, internet, wi-fi, bazén s  terasou na  slunění, dětský bazén. Hotel poskytuje ubytování v útulných dvoulůžkových pokojích s možností 2 přistýlek, které jsou vybaveny klimatizací, koupelnou, WC, telefonem, trezorem, TV a balkonem. K zábavě jsou určeny animační programy v hotelu. Stravování: Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu. Koupání: Na  písčité pláži s  pozvolným vstupem do  moře, cca 150 m od hotelu. Hotel Riviera***, Santa Susana bez dopravy Osoba Polopenze Sleva A Sleva B v 1/2 03.06.- 10.06. 4990 3750 2490 10.06.- 17.06. 6750 4990 3390 17.06.- 24.06. 6750 4990 3390 24.06.- 01.07. 7450 5590 3690 01.07.- 08.07. 8390 6290 4200 08.07.- 15.07. 9350 6990 4650 15.07.- 22.07. 9350 6990 4650 22.07.- 29.07. 9890 7390 4950 29.07.- 05.08. 12390 9250 5990 05.08.- 12.08. 12390 9250 5990 12.08.- 19.08. 12390 9250 5990 19.08.- 26.08. 10950 8250 5450 26.08.- 02.09. 8990 6790 4490 02.09.- 09.09. 6990 5350 3590 09.09.- 16.09. 5590 3990 2790 3. a 4. osoba Dítě do 10 let jako 4. os. Slevy: Dítě do 10 let jako 3. os. Dítě do 10 let jako 3. os. Plná penze Příplatky: Jednolůžkový pokoj

NA COSTA BRAVU MOŽNO CESTOVAT AUTOKAREM VIZ STRANA 11, LETECKY, VLASTNÍ DOPRAVOU

Osoba v 1/2 14650 14650 15350 16290 17250 17250 17750 19990 19990 19990 18890 18850 14850 -

Cena za osobu letecky Sleva A Sleva B 12850 12850 13450 13990 14850 14850 15250 16990 16990 16990 15990 14650 13250 -

11390 11390 11550 11990 12550 12550 12550 13850 13850 13850 13350 12390 11450 Sleva A Sleva B zdarma u pobytu bez dopravy 7980 Kč u leteckého pobytu 770 Kč/týden 2650 Kč/týden

13


ITÁLIE

Adriatická riviéra

1040 km

Rimini

Hotel Blumen

HOTEL BLUMEN***, RIMINI VISERBA

Popis a poloha: Hotel leží přímo na pláži v části letoviska Rimini Viserba. Hostům nabízí služby recepce, restaurace a bar. Ubytování je možno ve zrekonstruovaných dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek. Pokoje mají klimatizaci, TV, koupelnu s WC, fénem a balkon. Možnost ubytování v propojených rodinných pokojích. Stravování: Snídaně formou bufetu, za příplatek obědy nebo večeře výběrem z menu, zeleninový bufet. Koupání: pláž s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře, ideální pro rodiny s dětmi. Plážový servis ( slunečník, 2 lehátka) za poplatek.

Rimini

ADRIATICKÁ RIVIÉRA

Jižně od Benátek na severním pobřeží Jadranu se nachází jedna z  nejstarších a  z  nejznámějších přímořských turistických oblastí Itálie – Adriatická riviéra. Snadná dopravní dostupnost, rozlehlé písečné pláže s  pozvolným vstupem do  moře, dostatek zábavy i možnost zajímavých výletů jsou pádnými důvody, které do těchto míst každoročně přivádějí tisíce turistů.

RIMINI

Hotel Iones Rimini je nejznámější i nejstarší letovisko na  Adriatické riviéře. Nabízí kromě širokých pláží s  jemným pískem o  délce více než 15 km i pestrou možnost zábavy, nákupů či promenád. HOTEL IONES***, RIMINI RIVABELLA Na vlastní město Rimini pak kontinuálně navazuje řada menších Popis a poloha: Hotel se nachází přímo na pláži v okrajové části letovisek, odlišených jen místními názvy – např. Miramare, Torre Rimini - Rivabella, přibližně 1,5 km od  centra Rimini. Hostům je Pedrera di Rimini aj. k  dispozici recepce, bar a  restaurace. Hotel pro svoje umístění představuje ideální volbu zejména pro rodiny s  dětmi. Ubytování v klimatizovaných dvolůžkových pokojích s možností až dvou přistý­ lek. Pokoje jsou nově zařízeny a vybaveny koupelnou, WC, fénem, televizí, telefonem a balkonem. Stravování: Snídaně formou bufetu, za  příplatek večeře výběrem z menu, zeleninový bufet. Koupání: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu. Plážový servis ( slunečník, 2 lehátka) za poplatek.

San Marino

AUTOKAROVÁ DOPRAVA DO ITÁLIE Cena dopravy

Osoba

Adriatická riviéra - Rimini, Catttolica

2390

Svozové trasy a příplatky za odjezdová místa Odjezdová místa: Příplatek Praha, Benešov, Tábor, Písek, Příbram, Brno, České Budějovice Slaný, Kladno, Beroun, Poděbrady, Ml. Boleslav 200 Kč Roudnice n. L., Ústí nad Labem, Plzeň, Louny, 350 Kč Most, Chomutov, Pardubice, Olomouc

14

1260 km

Hotel Iones***, Rimini Rivabella Snídaně Osoba v 1/2 Sleva A 27.05.- 03.06. 5490 4890 03.06.- 10.06. 5490 4890 10.06.- 17.06. 7590 6850 17.06.- 24.06. 7590 6850 24.06.- 01.07. 7590 6850 01.07.- 08.07. 8490 7650 08.07.- 15.07. 8490 7650 15.07.- 22.07. 8490 7650 22.07.- 29.07. 8490 7650 29.07.- 05.08. 8490 7650 05.08.- 12.08. 10990 9790 12.08.- 19.08. 10990 9790 19.08.- 26.08. 9790 8790 26.08.- 02.09. 5490 4890 02.09.- 09.09. 5490 4890 09.09.- 16.09. 5490 4890 3. osoba Dítě 3-7 let jako 3. osoba Slevy: Dítě do 7-12 let jako 3. osoba Dítě do 3 let Příplatky: Večeře

Cena za osobu Sleva B Sleva C 2990 3790 2990 3790 4590 5350 4590 5350 4590 5350 4990 5990 4990 5990 4990 5990 4990 5990 4990 5990 6590 7650 6590 7650 5890 6890 2990 3790 2990 3790 2990 3790 Sleva A Sleva B Sleva C

zdarma

890 Kč/os./týden

Hotel Blumen Hotel Blumen***, Rimini Viserba Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B Sleva C 20.05.- 27.05. 4790 4350 2890 3390 27.05.- 03.06. 6990 6490 4350 4990 03.06.- 10.06. 6990 6490 4350 4990 10.06.- 17.06. 6990 6490 4350 4990 17.06.- 24.06. 6990 6490 4350 4990 24.06.- 01.07. 6990 6490 4350 4990 01.07.- 08.07. 8390 7550 4990 5850 08.07.- 15.07. 8390 7550 4990 5850 15.07.- 22.07. 8390 7550 4990 5850 22.07.- 29.07. 8390 7550 4990 5850 29.07.- 05.08. 8390 7550 4990 5850 05.08.- 12.08. 9990 8950 5990 6990 12.08.- 19.08. 9990 8950 5990 6990 19.08.- 26.08. 9990 8950 5990 6990 26.08.- 02.09. 7350 6590 4390 4990 02.09.- 09.09. 7350 6590 4390 4990 09.09.- 16.09. 4950 4450 2990 3450 16.09.- 23.09. 4950 4450 2990 3450 3. osoba Sleva A Dítě 3-7 let jako 3. osoba Sleva B Slevy: Dítě 7-11 let jako 3. osoba Sleva C Dítě do 3 let 2790 Kč 2190 Kč/týden Plná penze Jednolůžkový pokoj 2890 Kč/týden Příplatky: Výhled na moře 2450 Kč/týden Klimatizace 35 €/týden - placeno na místě

ČÍSELNÝ ÚDAJ UDÁVÁ SILNIČNÍ VZDÁLENOST LETOVISKA OD PRAHY.


1040 km

Cattolica

Cattolica

Cattolica

Hotel Senior

Cattolica

Přímořské letovisko Cattolica leží jen několik kilometrů jižně od Rimini. V  letovisku se nacházejí desítky hotelů, plážová a  městská promenáda, řada obchodů a  restaurací. Celé pobřeží lemuje dlouhá a  široká písečná pláž s  jemným žlutým pískem a  pozvolným vstupem do  moře. Klienti mohou navštívit velké mořské aquarium „Le navi“, které se nachází poblíž jachetního přístavu. Vyhledávanou atrakcí je rovněž aquapark v  nedalekém Riccione (10 km).

HOTEL PINOCCHIO***, CATTOLICA

Popis a poloha: Hotel se nachází v centru města Cattolica, v blíz­ kosti naleznete spoustu obchodů, kaváren a restaurací. Hostům je zde k dispozici vstupní hala s recepcí, bar s přímým vstupem na terasu, restaurace, discoclub. Dvoulůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek mají koupelnu se sprchou, WC, TV-SAT, telefon, balkon a trezor. Stravování: Polopenze, snídaně podávané formou bufetu, servíro­ vané večeře výběrem z menu a zeleninový bufet. Koupání: na písečné pláži asi 200 m od hotelu. Velké množství sportovního vyžití, např. beach volejbal, vodní atrakce pro děti HOTEL SENIOR***, CATTOLICA Popis a poloha: Hotel se nachází pouhých 100 m od moře v krás­ i dospělé. Plážový servis (slunečník, 2 lehátka) za poplatek. ném letovisku Cattolica. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, bar, venkovní hotelový bazén a výřivka. Ubytování v příjemných dvoulůžkový pokojích s  možností až dvou přistýlek. Koupelna s WC, fén, TV/SAT a wi-fi připojení součástí vybavení pokojů. Pro větší rodiny možnost ubytování v propojených rodinných pokojích. Klimatizace za příplatek 6 EUR/noc. Stravování: Snídaně formou bufetu, za příplatek obědy výběrem z menu nebo večeře formou bufetu. Koupání: hotelový bazén, pláž 100 m od hotelu s pozvolným vstu­ pem do moře. Plážový servis (slunečník, 2 lehátka) za poplatek.

HOTEL PHILADELPHIA***, CATTOLICA

Popis a poloha: Hotel se nachází v  klidné části Viale Carducci přímo v  blízkosti pláže. Svou polohou nabízí ideální rekreační podmínky pro rodiny. Hostům je k dispozici recepce, bar, restaura­ ce, místnost s televizí, výtah, terasa a Wi-Fi. Parkování je zdarma. Ubytování je ve  dvoulůžkových pokojích s  možností přistýlky. Pokoje jsou vybaveny TV, telefonem, koupelnou a balkonem. Stravování: Snídaně formou bufetu, za příplatek oběd nebo veče­ ře, servírovaná výběrem z menu a salátový bufet. Specialitou je tradiční rybí kuchyně. Koupání: Písečná pláž se nachází 100 m od hotelu. Plážový servis (slunečník, 2 lehátka) za poplatek. Pláž Lido delle Sirene nabízí velké množství atrakcí: bazén, whirlpool, dětské hřiště, dětský klub, nafukovací atrakce, plážový volejbal, fitness.

Hotel Pinocchio

Hotel Senior Hotel Senior***, Cattolica Snídaně Osoba v 1/2 Sleva A 20.05.- 27.05. 5590 4990 27.05.- 03.06. 5790 4990 03.06.- 10.06. 5790 4990 10.06.- 17.06. 8490 7650 17.06.- 24.06. 8490 7650 24.06.- 01.07. 9890 8890 01.07.- 08.07. 9890 8890 08.07.- 15.07. 9890 8890 15.07.- 22.07. 9890 8890 22.07.- 29.07. 9890 8890 29.07.- 05.08. 9890 8890 05.08.- 12.08. 11990 10990 12.08.- 19.08. 11990 10990 19.08.- 26.08. 8490 7650 26.08.- 02.09. 6690 5990 02.09.- 09.09. 6690 5990 09.09.- 16.09. 6690 5990 3. osoba Dítě 3-5 let jako 3. osoba Slevy: Dítě 5-12 let jako 3. osoba Dítě do 3 let Jednolůžkový pokoj Příplatky: Večeře Plná penze

Sleva B 3390 3490 3490 4990 4990 5990 5990 5990 5990 5990 5990 7390 7390 4990 3990 3990 3990

Cena za osobu Sleva C 3490 3690 3690 5390 5390 5990 5990 5990 5990 5990 5990 7690 7690 5350 3990 3990 3990 Sleva A Sleva B Sleva C

zdarma

2900 Kč/týden 690 Kč/týden 2900 Kč/týden

Hotel Philadelphia

Hotel Pinocchio Hotel Pinocchio***, Cattolica Cena za osobu Polopenze Osoba v 1/2 Sleva A Sleva B 20.05.- 27.05. 4690 3990 3290 27.05.- 03.06. 4690 3990 3290 03.06.- 10.06. 7250 6490 4990 10.06.- 17.06. 7250 6490 4990 17.06.- 24.06. 7250 6490 4990 24.06.- 01.07. 7250 6490 4990 01.07.- 08.07. 8590 7750 5990 08.07.- 15.07. 8590 7750 5990 15.07.- 22.07. 8590 7750 5990 22.07.- 29.07. 8590 7750 5990 29.07.- 05.08. 8590 7750 5990 05.08.- 12.08. 9990 8990 6990 12.08.- 19.08. 9990 8990 6990 19.08.- 26.08. 7850 6990 5490 26.08.- 02.09. 7850 6990 5490 02.09.- 09.09. 7250 6490 4990 09.09.- 16.09. 7250 6490 4990 16.09.- 23.09. 7250 6490 4990 3. osoba Sleva A Slevy: Dítě 3-12 let jako 3. os. Sleva B zdarma Dítě do 3 let Jednolůžkový pokoj 1990 Kč/týden Příplatky: Klimatizace 2290 Kč/týden Wi-Fi 10 €/pobyt - placeno na místě Pozn.: Od 20.05 do 03.06. je možný pobyt pouze se snídaní.

Hotel Philadelphia Hotel Philadelphia***, Cattolica Snídaně Osoba v 1/2 Sleva A 27.05.- 03.06. 5890 4990 03.06.- 10.06. 6990 6390 10.06.- 17.06. 6990 6390 17.06.- 24.06. 6990 6390 24.06.- 01.07. 6990 6390 01.07.- 08.07. 8390 7490 08.07.- 15.07. 8390 7490 15.07.- 22.07. 8390 7490 22.07.- 29.07. 8390 7490 29.07.- 05.08. 8390 7490 05.08.- 12.08. 11550 10390 12.08.- 19.08. 11550 10390 19.08.- 26.08. 6850 5990 26.08.- 02.09. 5790 5250 02.09.- 09.09. 5790 5250 09.09.- 16.09. 5790 5250 3. osoba Dítě 3-7 let jako 3. osoba Slevy: Dítě 7-12 let jako 3. osoba Dítě do 3 let Jednolůžkový pokoj Příplatky: Večeře Plná penze

Sleva B 2990 3550 3550 3550 3550 3990 3990 3990 3990 3990 5790 5790 3450 2890 2890 2890

Cena za osobu Sleva C 3990 4990 4990 4990 4990 5850 5850 5850 5850 5590 7990 7990 4790 3990 3990 3990 Sleva A Sleva B Sleva C

zdarma

1990 Kč/týden 590 Kč/týden 1690 Kč/týden

15


EXOTICKÁ DOVOLENÁ Láká vás exotická dovolená plná relaxace v luxusním hotelu, koupání v tyrkysově čistém moři a odpočinku na úžasných bílých plážích Mayské riviéry, Bali nebo Dubaje ? Objevte tajemství vzdálených zemí, vychutnejte si místní historii, kulturu a zvyky, a prozkoumejte zajímavá místa. Prožijte dovolenou svých snů. Kompletní nabídku našich poznávacích i pobytových zájezdů do exotických destinací naleznete na http://exotika.slantour.cz/.

KO MEXI 90 Kč .9 od 27

NEIRO A J E RIO D 9.990 Kč od 2

BALI  Kč .650 2 3 d o

ÁT Y EMIR 90 Kč .9 od 17

1000 Kč

          držitel:

 

2000 Kčv hodnotě

s cestovní kanceláří SLAN tour

platnost do:Dárkový poukaz na zájezd v hodnotě

5000 Kč

s cestovní kanceláří SLAN tour

SLAN tour platnost do:

držitel:

platnost do:

Dárkový poukaz na zájezd

držitel:

5000 Kčplatnost do:držitel:

s cestovní kanceláří SLAN tour platnost do:držitel:

v hodnotě

s cestovní kanceláří SLAN tour

1000 Kč

držitel:

platnost do:

s cestovní kanceláří SLAN tour 

v hodnotě

2000 Kč

platnost do:v hodnotě

s cestovní kanceláří SLAN tour

1000 Kč

 na zájezd

v hodnotě

držitel:

Dárkový poukaz na zájezd

Dárkový poukaz na zájezd

Dárkový poukaz na zájezd

platnost do:

 

platnost do:

5000 Kč

držitel:

držitel:

v hodnotě

Dárkový poukaz s cestovní kanceláří SLAN tours cestovní kanceláří SLAN tour

Dárkový poukaz na zájezd v hodnotě

Dárkový poukaz

na zájezd co Chcete udělat radost svým blízkým či zaměstnancům a nevíte 2000 jim dát k Vánocům, narozeninám či jiné příležitosti? Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč na zájezd s CK SLAN tour je ideálním řešním.

platnost do:

držitel:Centrála:

SLAN tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic tel.: +420 312 520 084, 312 522 703, mobil: +420 604 283 868 www.slantour.cz, e-mail: info@slantour.cz

Pobočky:

SLANÝ, Wilsonova 597, tel.: 312 524 174, mob.: 603 209 815, pobslany@slantour.cz PRAHA 7, Veletržní 48, tel.: 224 217 521, mob.: 608 555 628 slankotva@volny.cz ROUDNICE n. L., Masarykova 989, tel.: 416 838 914, mob.: 608 555 732 slanrce@seznam.cz

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slanýv hodnotě

s cestovní kanceláří SLAN tours cestovní kanceláří SLAN tour platnost do:

Dárkový poukaz na zájezd1000 Kčv hodnotě

držitel:

Dárkový poukaz na zájezd      

1000 Kčplatnost do:

držitel:

v hodnotě

s cestovní kanceláří SLAN tour

 

s cestovní kanceláří SLAN tour

Dárkový poukaz na zájezd1000 Kčv hodnotěDárkové poukazy od CK SLAN tour Dárkový poukaz na zájezd

Dovolená u moře 2017  

Pobyty u moře ve Španělsku, Chorvatsku, Franci i v Itálii. Autokarem, letecky i vlastní dopravou.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you