Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 11 | ročník XVII | prosinec 2014

Slovo starosty

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Pietní průvod na slánském hřbitově.

foto: Pavel Vychodil Pohřebiště obětí 1. světové války.

Foto oceněných občanů při příležitosti státního svátku s vedením města (zleva) Mgr. Martin Hrabánek (starosta), Jiří Husník, MUDr.  Zdeněk Petráň (vnuk JUDr.  Miroslava Hakena), Emma Burešová, Jiří Ruml, Jaroslav Hložek (místostarosta), Vladimír Zobal, MUDr. Gabriel Marcinek.

Ve středu 29. října si Královské město Slaný připomnělo 96. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní rámec oslav jako každoročně dokreslila hudba Dvořačka, která již od 9.30 vyhrávala na Masarykově náměstí.

Pohřebiště legionářů.

Položení kytice u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí.

Přesně v 10 hodin se vydal průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V  čele průvodu nesli věnce příslušníci Roty K. Vašátka (v  historických uniformách legionářů) a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města Mgr.  Martin Hrabánek, místostarosta Jaroslav Hložek, členové svazu bojovníků, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíle umocnilo i  vyzvánění kostelních zvonů po  vstupu průvodu na hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny věnce u  pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném na sklonku 1. světové války a  u  památníku legionářů. Stuhy po  položení věnců upravili starosta města Mgr. Martin Hrabánek a místostarosta Jaroslav Hložek. Dále u památníku 1. světové války položili věnec zástupci Svazu bojovníků za  svobodu. Čestnou stráž u  památníků drželi příslušníci Roty K. Vašátka. Starosta města přednesl slavnostní projev, ve  kterém vzpomenul události vzniku Československé republiky a  připomněl odkaz prvního pre-

zidenta T. G. Masaryka. Po československé hymně se průvod přesunul zpět na  Masarykovo náměstí, kde před slavnostním aktem hudba zahrála oblíbenou píseň prezidenta osvoboditele Ach synku, synku. Starosta města, místostarosta a  zástupci Svazu bojovníků za  svobodu položili kytice k  pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na  závěr pietního aktu zahrála hudba hymnu České republiky. Po  skončení oficiální části byli účastníci oslav pozváni do malé galerie Vlastivědného muzea na  besedu s  vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace na téma 100. výročí zahájení velké války a  vše bylo zakončeno malým pohoštěním. Při neformální besedě „Českoslovenští úderníci“ po  roce opět předvedli jednotlivé legionářské uniformy (francouzských, ruských a italských legií) a popsali základní výzbroj legionářů. Večer pokračovaly oslavy v  Městském divadle slavnostním zasedáním Zastupitelstva města. Je tradicí od roku 2004, že se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen se životem města, o  jehož rozkvět se zasloužili. V  prvních řadách divadla usedli ocenění občané, vedení města, zastupitelé města a čestní hosté, kteří přebírali ocenění za nepřítomné. Pokračování na straně 2


OSL AVY STÁTNÍHO SVÁTKU

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Dokončení ze strany 1 Slavnost v divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, odměnění občané z  předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci 17. župy Slaný, ale i  baráčníci Kvíc a  Kvíček a  baráčníci Středokluky, zástupci škol, ale i cela řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic našeho města. Fanfáry zahájily slavnostní zasedání, které moderoval pan Ivo Horňák. Následoval úvodní koncert dua Žofie Vokálková (flétna) a  Zbyňka Šolcová (harfa). Vlastní zasedání zahájil starosta města Mgr.  Martin Hrabánek. Usnesení zastupitelstva o  ocenění vybraných občanů a  jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po  přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš, jmenovaný vystoupil na jeviště, kde na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních okamžiků jeho života. Pamětní list, kytičku a dar oceněným předal starosta města společně s místostarostou. Poté každý oceněný krátce promluvil k  zaplněnému hledišti a  podepsal se do pamětní knihy města.

Pamětní list za zásluhy v  oblasti sportu a tělovýchovy byl předán pan Jiřímu Rumlovi. Za  zásluhy v  oblasti kultury byl pamětní list udělen panu Jiřímu Husníkovi. V  oblasti školství byla oceněna pamětním listem paní Emma Burešová. Pamětním listem v  oblasti zdravotnictví a  sociálních věcí byl oceněn MUDr. Gabriel Marcinek. Pan Vladimír Zobal byl oceněn za přínos občanské společnosti. JUDr. Miroslav Haken obdržel ocenění in memoriam za  přínos občanské společnosti. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a  úplně na  závěr opět zazněl koncert výše uvedeného dua. Po  skončení koncertu proběhlo na  pozvání starosty města neformální setkání na  jevišti divadla s malým pohoštěním. Dále ve  čtvrtek 30. října 1. místostarosta Jaroslav  Hložek, Karel Ležák a  zástupce městského úřadu, objížděli další pamětní místa na  území města, kde položili kytici. Navštívili a  uctili hrdiny u  památníku padlým z I. a II. světové války ve Kvíci, u pomníku legionářů v  Želevčicích, u  pomníku padlých za I. světové války v Dolíně na hřbitově a u pomníku legionářů v Dolíně pod kostelem.

Nové varhanní CD představíme na slavnostním koncertu

Prostřednictvím živých nahrávek se můžete seznámit s historickými varhanami na  Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice) a  Sedlčansku (Petrovice, Dolní Hbity) tak, jak je bě-

hem 5. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící rozezněli čeští a zahraniční varhaníci. Každý koncert festivalu měl svou zvláštní dramaturgii a  specifické zaměření. Kromě varhan tak můžete na  nahrávkách slyšet varhanní pozitiv, varhanní portativy, různé typy virginalů, zobcové flétny, alpský roh, akordeon a jódlování. Hudební album Varhany znějící 2014 představíme veřejnosti ve  čtvrtek 11. pro-

since 2014 v 19 hodin v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Na koncertu uslyšíte náš přední barokní soubor Capella Regia Praha, který řídí Robert Hugo. Společně s dalšími sólisty vystoupí i varhaník a patron festivalu Pavel Černý. Po skončení koncertu obdrží všichni posluchači zdarma album tří CD — Varhany znějící 2014. Počet posluchačů a zájemců o CD je limitován kapacitou kostela.

arhany V Znějící 2014

Slaný Velvary Zlonice Petrovice Dolní Hbity

SLANÝ

HISTORIC ORGANS alpine horn, yodelling accordion, virginals and recorder

PETROVICE

CAPELLA REGIA PRAHA

Jiřina Dvořáková-Marešová Peter Fröhlich Flavian Imlig Monika Nötzli Hany Küttel Mario Küttel Tomáš Flégr Jankees Braaksma Michel Bouvard Yasuko Uyama-Bouvard Jaroslav Vodrážka Pavel Černý Petr Čech

Slavnostní koncert k představení nového CD z mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2014 Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity.

Každý návštěvník obdrží po koncertě jako dárek CD z festivalu Varhany znějící 2014.

Právě vychází hudební album tří kompaktních disků, které vás provede 5. ročníkem festivalu Varhany znějící 2014, který představil historické varhany na Slánsku a Sedlčansku.

řídí Robert Hugo

Klášterní kostel Nejsv. Trojice ve Slaném čtvrtek 11. prosince 2014 v 19 hodin

2 |

vstup volný

VIVALDI • MICHNA • ROVENSKÝ • A DALŠÍ ...

Capella Regia Praha

www.meuslany.cz


ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

Město Slaný má nového starostu, místostarostu a radu města

Úřední hodiny pokladny MěÚ Pondělí 7.30–17.00 Úterý 8.00–13.00 Středa 7.30–17.00 Čtvrtek 8.00–13.00 Pátek 8.00–13.00

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Slaného, které bylo zahájeno ve  středu 5. listopadu 2014, byl zastupiteli zvolen starostou města lídr kandidátky České strany sociálně demokratické Ing.  Pavel Zálom. Místostarostou byl zvolen lídr kandidátky hnutí ANO 2011 Ing. Pavel Zlámal. Po  volbě starosty a  místostarosty města, bylo zasedání zastupitelstva přerušeno. Pokračování zastupitelstva města Slaného se uskutečnilo v pátek 14. listopadu 2014 od 14 hodin v Městském centru Grand. Na tomto zasedání zastupitelstva byla zvolena sedmičlenná Rada města pro volební období 2014–2018 v tomto složení: Ing. Tomáš Drholec, MUDr.  Jakub Heřman (oba Unie pro sport a zdraví), Jiří Hůla (Strana svobodných občanů), RNDr. Ladislav Peška (Naše

Úřední hodiny městského úřadu Pondělí 7.30–17.00 Středa 7.30–17.00

Ing. Pavel Zálom starosta

Ing. Pavel Zlámal místostarosta

město) a Jiří Zíma (ANO 2011). Členy rady jsou také automaticky strosta a místostarosta. Ustaveny byly také oba ze zákona povinné výbory – finanční a  kontrolní, o  jejichž personálním složení se bude rozhodovat na příš(foto D. Koryta) tím jednání.

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Městský úřad Slaný Velvarská 136, 74 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

Zastupitelstvo města udělilo šest pamětních listů Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém 29. řádném zasedání, které proběhlo 8. října 2014. Při slavnostním zasedání 29. října 2014 převzali pamětní list tito občané: JIŘÍ RUML (1932), za  přínos v  oblasti sportu a  tělovýchovy. Narodil se ve  Slaném, kde žije doposud. K  organizovanému tělocviku jej nasměrovali otec se strýcem (staří sokolové) těsně po  válce v  r. 1945, v  té době hrál již kopanou za  Slavoj Slaný a  postupně za  ČKD Slaný až do  r. 1964. Po  maturitě nastoupil v  ČKD Slaný a  narukoval na  vojenskou základní službu, kde v  r. 1955 cvičil náročnou spartakiádní skladbu na bradlech. V roce 1956 se také oženil s Jindřiškou Pauzerovou, s níž má syna Jiřího. Dlouhá léta se věnoval nácvikům spartakiádních skladeb a rok 1985 prožil v Praze jako okresní vedoucí skladby mladšího žactva. Pracoval 40 let (od  r. 1967) jako cvičitel a  funkcionář ZTV a  později ZRTV (od  r. 1985 jako předseda okresního svazu). Pracoval v  obnoveném Sokole stejně jako dříve, jenom cvičenců chodilo stále měně – pokračoval jako náčelník až do Valné hromady v r. 2007, kdy se další kandidatury vzdal. Životní krédo (motto): „Být slušný, je samo o sobě trestem“. JIŘÍ HUSNÍK (1927), za  přínos v  oblasti kultury. Narodil se v  rodině známého slánského pekaře. Po vychození měšťanské školy se vyučil v ČKD soustružníkem a poté absolvoval kladenskou strojní průmyslovou školu. Od  mládí tíhl ke  kultuře. Možná jej ovlivnil společný úděl, kdy ležel ve  vinohradské nemocnici se známým hercem Jindřichem www.meuslany.cz

Plachtou. O pár let později přichází mezi slánské ochotníky. V  roce 1951 uzavřel sňatek s  Květuší Drmotovou, v  manželství měli syna Jiřího a dceru Zuzanu. Zaměstnáním se pro něj kultura stává v r. 1962, kdy nastoupil do Závodního klubu ROH Slaný, pracuje tady až do  roku 1990, kdy odchází do  důchodu. Díky jeho aktivnímu a  vstřícnému jednání objevuje televize městské divadlo a  velmi často ho využívá k natáčení. Asi nejznámější pořad té doby „Zpívá Karel Gott“ proslavil slánské divadlo po celé republice. Na slánské jeviště se vrací v roce 2002, tedy ve svých 75 letech, v inscenaci slánské scény Kaviár nebo čočka. V  letech 2007–8 připravuje estrádní představení Slánský kabaret. Životní krédo (motto): „Mám rád lidi, proto se jim celý život snažím zprostředkovávat příjemné“. EMMA BUREŠOVÁ, roz. Jemeljančik (1935), za  přínos v  oblasti školství. Narodila se v  Omsku (bývalý SSSR). Vystudovala univerzitu v  Petrohradě (dříve Leningrad) – promovala v  r. 1959 (Nostrifikace diplomu na  Karlově univerzitě v  Praze). V  r. 1958 se provdala za Stanislava Bureše (občan ČSSR) a v r. 1959 se přestěhovala do Československa (má státní občanství ČR), spolu mají 2 syny. Celý život byla bezpartijní. V září 1960 začala působit na gymnáziu ve Slaném, kde vyučovala zeměpis a ruštinu. Studenty vedla k zájmu o četbu, cestování a poznávání vlasti i celého světa. 2,5 roku pracovala v  Mongolsku jako překladatelka, tlumočnice a  korektorka geologických zpráv. Získala řadu ocenění za  výchovně vzdělávací práci (kromě jiného také poděkování z Moskvy). Pokračování na straně 4

Jiří Ruml

Jiří Husník

Emma Burešová

MUDr. Gabriel Marcinek

Vladimír Zobal

JUDr. Miroslav Haken

| 3


ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo města udělilo šest pamětních listů Pokračování ze strany 3 Po 47 letech působení na gymnáziu Slaný odešla do  důchodu. Životní krédo (motto): „Vždy jsem se snažila žít a  pracovat tak, abych byla prospěšná lidem.“ MUDR.  GABRIEL MARCINEK (1951), za  přínos v  oblasti zdravotnictví a  sociálních věcí. Narodil se v  Bratislavě, v  rodině právníka a lékařky. Základní školu a střední školu absolvoval v  Prešově, kam se rodina přestěhovala. V letech 1969–1975 vystudoval Lékařskou fakultu UPJŠ v  Košicích. V  roce 1979 absolvoval atestaci 1. stupně z interny, v r. 1982 – atestaci 2. stupně z interny a v r. 1987 – atestaci z infektológie (vše v Bratislavě). Je ženatý, jeho manželka je také lékařkou. V roce 1992 se přestěhoval do Slaného, kde působil v létech 1992–1994 jako zástupce primáře a v létech 1994–2014 jako primář interního oddělení Nemocnice Slaný. Za 22 let své práce ve slánské nemocnici – na oddělení interny, se zasloužil: o stabilizaci personálního obsazení, na  zřízení odborné ambulance v odpoledních hodinách, se svým kolektivem lékařů na  zavedení nových vyšetřovacích metod, na  zavedené spolupráce s  dalšími odděleními nemocnice, na  nadstandardní spolupráci s klinikami v Praze, hlavně VFN, NNH a VFKV v kompletním řešením kardiologických nemocí - hlavně akutního infarktu nejmodernějšími metodami řešení (oddělení interny má podíl i  na  průkopnické práci prof. Widimského v rámci studie PRAGUE). Životní krédo (motto): „Co nechceš, aby dělali tobě, nedělej jiným ani ty“.

VLADIMÍR ZOBAL (1928), za přínos občanské společnosti. Narodil se v  Bardejově (východní Slovensko). V  roce 1932 vstoupil ve Slaném do skautského oddílu, členkem byl až do své svatby v roce 1939. Základní školní docházku zahájil v  Komárně, kde jeho otec pracoval jako státní úředník, avšak po vzniku Slovenského státu (1939) se rodina musela přestěhovat do  Čech a  zakotvila ve  Slaném. Ve  Slaném po  ukončení ZŠ maturoval v  r. 1948 na  gymnáziu. Pokračoval ve  studiu na ČVUT v Praze (obor chemicko-technologický). Vysokoškolská studia nedokončil, kdy přímo na  půdě ČVUT byl 2. 4. 1952 zatčen státní bezpečnosti. Téhož roku byl Státním soudem v Praze odsouzen na 6 let za rozvracení republiky. Domů se vrátil z  jáchymovských dolů se ztrátou občanských práv a musel ještě absolvovat 6 měsíců vojenské služby. V  roce 1958 nastoupil v  SONP Kladno, kde pracoval až do  důchodu. Začátky neměl jednoduché, ale svou pílí a  vůlí se postupně vypracoval i  do  BSP (brigáda socialistické práce) a  dělal různé zlepšovací návrhy. Sám uvádí, že vzpomíná na  tu dobu v  dobrém. V roce 1961 se oženil s Emilií, roz. Jiříkovou, se kterou má syna. Život má rád a prožívá jej z celého srdce a vždy si z toho špatného bere to lepší. V  současné době jsou s  manželkou aktivní při Klubu důchodců (při DPS Slaný). Životní krédo (motto): „I přes nesnáze v životě jsem žil hezký život“.

se oženil (manželka Liběna, roz. Mazánková), se kterou měl dceru Janu (1930). Zvláštní význam mělo jeho působení v místním hasičském sboru, jehož vedení se ujal v roce 1934 (byl starostou Hasičského sboru ve Slaném a  činovníkem Hasičské okresní jednoty ve  Slaném). Jeho zásluhou byl postaven stávající hasičský dům, na jehož vybudování se kromě štědré finanční podpory podílel i 800 manuálně odpracovanými hodinami. Téměř veškerý svůj čas věnoval svému městu: byl také místostarostou Sokola Slaný, členem Národní gardy ve Slaném, předsedou Kuratoria pro udržování slánského divadla, členem městské rady a  také členem mnoha slánských spolků. Také byl vášnivým filatelistou. Jako záložní důstojník naší armády byl zapojen do  podzemního odboje. Ministerstvem národní obrany byl pověřen úschovou listinného materiálu a zbraní s náboji slánské posádky. Těsně před jeho zatčením byl veškerý materiál přenesen do domku pana Herinka. Byl zatčen 24. 6. 1942 gestapem z Kladna (vězněn byl v  Petschkově paláci) a  již 30. 6. 1942 byl popraven na Kobyliské střelnici. Rodina se o popravě dověděla až v srpnu. Po popravě propadl majetek rodiny Velkoněmecké říši. Rodina se okamžitě odstěhovala k matčiným rodičům do Jičína. JUDr. Miroslavovi Hakenovi udělil 20. října 1945 prezident republiky in memoriam „Československý válečný kříž 1939“.

JUDR. MIROSLAV HAKEN (1898, popraven 1942) in memoriam, za přínos občanské společnosti. Narodil se ve Slaném a patřil mezi prvorepublikové osobnosti. V roce 1928

Slánský VideoMagazín

Otevřený dopis zastupitelům města

V

ážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já, níže podepsaná, Jana Zůnová, předsedkyně základní organizace Strany zelených ve Slaném, se na  vás obracím tímto otevřeným dopisem v několika věcech. V  prvé řadě bych vám všem chtěla poblahopřát ke zvolení a zároveň se těším, že vaše spolupráce povede ke zvyšování kvality života ve Slaném. Jsem přesvědčena, že každá ze zastoupených stran i  osobností bude mít ostatním mnoho co nabídnout a  přinést řadu inspirací a podnětů, jak lépe spravovat naše město. Jedním z  hlavních témat současné politické scény je transparentnost. Dovoluji si vás tímto dopisem vyzvat, abyste ke  dni konání ustavující schůze nového zastupitelstva města Slaný zveřejnili svá majetková přiznání v podobě soupisu veškerého movitého i  nemovitého majetku, a  to včetně vlastnictví cenných papírů, podílů v obchodních společnostech a  peněžních prostředků a dluhů, a to ke dni vašeho nástupu do funkce. Zároveň vás vyzývám, abyste toto přizná-

4 |

ní zpřístupnili v elektronické podobě široké veřejnosti. Majetková přiznání slouží k tomu, aby lidé, kteří rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve  svých funkcích nepozorovaně a  nevysvětlitelně zbohatnout. V  zahraničí se jedná o  běžnou praxi, v  České republice ovšem chybí možnost ověření a porovnání množství a výše majetku tak, aby bylo možné vyloučit neoprávněné nabytí majetku během funkce v rozporu se zákonem. Dary, vedlejší činnost nebo nakládání s  majetkem mohou představovat korupční nástroj k  ovlivňování politiků. Majetková přiznání budou představovat vstřícný krok směrem k  veřejnosti svědčící o  poctivosti a  otevřenosti slánských zastupitelek a zastupitelů, ale také nejlepší možný nástroj pro ochranu vaší dobré pověsti, kdy tímto krokem předem vyloučíte veškeré pochybnosti, které by se snad mohly neoprávněně vynořit. Proto věřím, že se k této výzvě připojíte všichni. S přátelským pozdravem Jana Zůnová.

Prosinec 2014 •

Domovy tančí

Slavnost světýlek v MŠ C. Boudy

Zasedání zastupitelstva

Den boje za svobodu a demokracii

Slánské jazzové dny

Slavnost světla

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Základní umělecká škola ve Slaném vás zve na Vánoční koncerty středa 10. 12. 2014 v 17 hodin Kaple muzea ve Slaném úterý 16. 12. 2014 v 17 hodin Kaple muzea ve Slaném www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů

S

tali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se svou tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. Obětí zločinu se stala také dívka z Kladenska, pojmenujme si ji kupříkladu Aneta. Anetě při cestě ze školy nabídl svezení autem domů její soused. Vzhledem k  tomu, že ho osobně znala, neměla důvod odmítnout. Místo cesty domů ale řidič zajel na  odlehlou cestu, kde překvapenou Anetu nutil k  pohlavnímu styku, což se mu však díky odporu dívky nepodařilo. Anetě se z místa podařilo utéct. Tento čin na  ní zanechal velmi hluboké následky. Pachatel byl zajištěn a při vyšetřování činu bylo zjištěno, že byl pod vlivem drog a  byla u  něj diagnostikována přítomnost nebezpečné sexuální deviace. Ani trestní řízení s  pachatelem však nepřineslo zlepšení Anetina stavu. Anetina matka své dceři chtěla co nejvíce pomoci, a tak se krom psychoterapeutky, která dceři doposud poskytuje psychologické služby, obrátila i na poradnu pro oběti, kde žádala především právní informace, neboť si nebyla jista právy dcery jakožto oběti trestného činu. Poradkyně matku náležitě informovala o  jednotlivých krocích policie i  soudu a  především pak o právu na náhradu škody. Matku

samotnou trestný čin spáchaný na její dceři taktéž negativně poznamenal, zhoršil se její psychický stav a  v  lokalitě jejich bydliště se zhoršila atmosféra. Všechny tyto své pocity tak matka mohla v poradně ventilovat a bylo ji poskytnuto vyslyšení a soucit. Poradnu dále kontaktovala ještě několikrát, především s cílem právního poradenství a  dalšího sdílení svých pocitů. Poradci jsou nadále připraveni poskytovat jak matce, tak i dceři poradenství, pomoc a  symbolickou pomocnou ruku, ač zhojení těchto ran je během na dlouhou trať. Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně a  v  podstatě kdykoliv, podobně jak tomu bylo u dívky z našeho příběhu. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní i  traumatizující pocity jsou přirozené, je však důležité situaci řešit, dokázat tyto následky překonat, ač to v mnoha případech nejde ihned. Právě v této těžké životní situaci vám může pomoci poradce z projektu „Proč zrovna já?“. „Tento projekt, financovaný Evropským sociálním fondem a  státním rozpočtem, je realizován Probační a  mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na  právní a  psychosociální poradenství i  pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a  jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou

Kolpingova rodina Smečno – Školení pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči z jiného úhlu

K

olpingova rodina Smečno působí již několik let v oblasti náhradní rodinné péče. Na základě zkušeností s prací s rodinami pěstounů přichází naše organizace s novým pojetím vzdělávání pro tyto rodiny. V kurzech, při práci ve skupinách se mnozí ostýchají zeptat se, dát najevo svou neznalost. Pro výše zmíněné důvody nabízíme individuální setkání v bezpečném prostředí našeho pracoviště. Můžete otevřeněji hovořit o svých rodinných problémech, ptát se bez pocitu studu a  ohrožení. Poskytneme vám větší prostor pro sdílení a  hledání řešení vašich

Smečno

starostí. Pomůžeme vám ujasnit si problematická místa mezilidských vztahů, nabídneme řešení konfliktních situací v rodině, možnosti komunikace s vaším dítětem adekvátně jeho věku. Ze setkání – „kurzu“ – si odnesete též znalosti a informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi pro řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury, publikací. Pomůžeme vám při výběru knih, pracovních materiálů a pracovních listů vhodných například pro usnadnění domácí přípravy dítěte do školy. Kurzy jsou bezplatné.

újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V  rámci středních Čech působí poradna také i ve městě Kladno na adrese Náměstí 17. listopadu 2840 (středisko Probační a  mediační služby). Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a  vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. Poradnu lze kontaktovat telefonicky na telefonech 737 247 438 nebo 312 602 591, elektronicky na  emailových adresách esedlarikova@pms.justice.cz, ivajdlova@pms.justice.cz nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin a to v pondělí od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. „Dveře u  nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a  pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak naše možnosti pomoci jsou poměrně široké“, uzavírá Eva Sedlaříková, jedna z  poradkyň pro oběti a  vedoucí střediska.

Ohlédnutí za volbami

T

ak konečně máme jasno, město povede široká koalice. Dovolím si menší rozbor. Potěšilo mě, že nejvíce voličů dalo svůj hlas dosavadnímu starostovi, zástupci v poslední době dehonestované ODS M. Hrabánkovi, třetí nejvyšší počet hlasů obdržel i  dosavadní místostarosta J. Hložek. Svědčí to o  tom, že mnoho voličů bylo s jejich nelehkou prací spokojeno. Dále mě potěšila podpora mladých kandidátů, kteří postoupili o řadu míst, např. Pavel Rubík, Jakub Širc. Jen škoda, že nebylo zvoleno více žen, mají na  problémy města zas jiný úhel pohledu. Co mě nepotěšilo, kromě malé účasti voličů? Nepotěšilo mě utíkání od zodpovědnosti lídra úspěšného ANO p.  Zlámala. Po  siláckém článku v  místních novinách a  trapné fotografii s koštětem – jak všechno na úřadě vymete (kdo by to pak dělal?), bych očekával, že bude kandidovat na funkci starosty. V MF Dnes jsem se dočetl, že o starostování nemá zájem. Přece všichni kandidáti stran a hnutí, kteří jsou uvedeni na  prvních místech kandidátky, musí počítat s eventuálním přijetím této funkce. Nebo, jak ukázal v  rozumném předvolebním článku A. Slabecký (TOP 09). Ten upozornil, že v  případě zvolení by chtěl nejprve sbírat zkušenosti komunálního politika v  zastupitelstvu. Práce ve  vedení města není lehká. Vím, o čem mluvím, v radě města jsem působil v  r. 90–94. A  široká koalice vyžaduje svornost. Přejeme novým zastupitelům úspěch latinským heslem Principis obsta – počátkům vzdoruj. MUDr. Jiří Budka st.

www.meuslany.cz

| 5


INZERCE

Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 2. Byt č. 12 o velikosti 3+1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 273 ve Vikově ulici ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 73,38 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 81,75 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 3. Byt č. 15 o velikosti 3+1 v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 273 ve Vikově ulici ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 73,38 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 180,90 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 4. Byt č. 4 o  velikosti 2+1 ve  2. nadzemním podlaží domu č. p. 1455 v Plynárenské ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 62,18 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepa.

6 |

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 207,19 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 5. Byt č. 11 o velikosti 3+1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p.  281 v  ulici Cyrila Boudy ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 82,26 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 134,73 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 6. Byt č. 6 o  velikosti 3+1 ve  3. nadzemním podlaží domu č. p.  1421 v  ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 96,03 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 140,00 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci.

4. Nebytové prostory o celkové výměře 329,04 m2 v 1. patře domu číslo popisné 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na  internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na  odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. Odbor správy majetku

Otevírací doba knihovny o vánočních svátcích Oddělení pro dospělé a studovna Pondělí 22. 12. 9.00–18.00 Úterý 23. 12. 9.00–18.00 Středa 24. 12.–Sobota 27. 12. ZAVŘENO Pondělí 29. 12. 9.00–18.00 Úterý 30. 12. 9.00–18.00 Středa 31. 12. ZAVŘENO Čtvrtek 1. 1. 2015 ZAVŘENO Pátek 2. 1. 2015 9.00–19.00 Sobota 3. 1. 2015 9.00–12.00 Oddělení pro děti Pondělí 22. 12. 9.00–16.00 Úterý 23. 12. 9.00–17.00 Středa 24. 12–Sobota 27. 12. ZAVŘENO Pondělí 29. 12. 9.00–16.00 Úterý 30. 12. 9.00–17.00 Středa 31. 12. ZAVŘENO Čtvrtek 1. 1. 2015 ZAVŘENO Pátek 2. 1. 2015 9.00–16.00 Oddělení pobočka Na Dolíkách 22. 12.–2. 1. 2015 ZAVŘENO Po tuto dobu (v pracovní dny) můžete využívat služeb Knihovny V. Štecha na Masarykově náměstí. V pobočce vás opět přivítáme 5. ledna 2015. Zapůjčené knihy a  časopisy ze všech oddělení můžete vracet do biblioboxu, který najdete na Masarykově náměstí.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v přízemí domu číslo popisné 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m2. 3. Nebytový prostor o  celkové výměře 19,09 m2 (1 kancelář) ve 3. patře domu číslo popisné 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

KNIHOVNA

Knihovna Václava Štecha ve Slaném v prosinci 2014 AKCE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Celoroční fotografická soutěž Město našich předků – 3. soutěžní otázka. Krámek pana Zimmerhakla se nacházel na rohu dvou ulic. Jakých?

AKCE STUDOVNY 9. prosince 2014 – Divadlo IDIOT ze Slaného. Členové divadla nám přečtou z knihy Václava Štecha Někde a  nikde (humoresky a  črty). Sám autor do  ní napsal: „Milé obci města Slaného, jež se vždy vyznamenávalo českou neústupností, na  památku nejtklivějších dob svého života zde strávených. V. Š.“ Akce se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. ODDĚLENÍ PRO DĚTI 1.-31. prosince 2014 – Velký vánoční kvíz, který prověří znalosti vánočních tradic, i těch méně známých. 19. prosince 2014 od 12 do 16 hodin – prosincové předvánoční rukodělky s  Mílou Blahníkovou – Dárkové vánoční taštičky a jejich zdobení. 20. prosince 2014 – od  10 do  11 hodin – předvánoční čtení pro děti a  jejich rodiče. Posezení u teplého čaje, cukroví a vánočních příběhů. POBOČKA NA DOLÍKÁCH 1.–18. prosince – Vánoční kvíz je pro všechny děti, které se těší na  Ježíška, stromeček a dárečky. Přijďte si zasoutěžit v otvírací hodiny oddělení. 9. prosince – Předvánoční setkání vyrobíme si malý dárek, ozdobíme knihovnický stromeček a připomeneme si nejkrásnější vánoční zvyky a obyčeje. Začínáme v 14,00 hod. v pobočce Na Dolíkách.

www.meuslany.cz

| 7


POZVÁNK A

8 |

www.meuslany.cz


HISTORICKÁ KONFERENCE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

Historický sborník Město a region v dramatickém století – Slaný a Slánsko ve XX. století právě vyšel

P

od výše uvedeným názvem se v listopadu 2013 uskutečnil šestý ročník historické konference, která si trvale klade za  cíl mapování a  zaplňování bílých míst regionální i  národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v  tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Některé texty navíc úzce navazují na část z  předchozích 55 příspěvků, zveřejněných v předešlých pěti ročnících konference (starší sborníky je možné koupit v Knihovně V. Štecha i ve Vlastivědném muzeu). Osmý svazek edice Historie Slánska ve XX. století byl veřejnosti představen v sobotu 8. listopadu ve  slánském Městském centru Grand. Obsahuje na 165 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu: 1. Lubor Kunc: Poštovnictví ve Slaném v období 1900 – 1945 2. Pavel Dufek: Nástin průběhu 1. pozemkové reformy na Slánsku 3. Luboš Marek: Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky 4. David Hubený: Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století 5. David Hubený: Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války 6. Zdeněk Víšek: Osud slánského rodáka Felixe Arnošta Hellera, příslušníka RAF 7. Pavel Bartoníček: Erik Koubek – slánský skaut na frontách druhé světové války 8. Michal Plavec: Neznámé i známé kapitoly z letecké války nad Slánskem 1944 – 1945 9. Milan Bárta: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952 V  názvu sborníku je zmíněno dramatické století, což není samoúčelné. Když totiž

před sto lety napětí, způsobené atentátem na následníka trůnu našeho rakousko-uherského mocnářství Františka Ferdinanda d´Este vyústilo ve válečný konflikt, málokdo si uvědomoval, že skončilo do jisté míry idylické období tzv. dlouhého 19. století, jak je nazýváno období rámované Francouzskou revolucí a  počátkem Velké války, tedy roky 1789–1914. Samozřejmě, že napoleonské války odehrávající se na  počátku 19. století i  na  našem území, prusko-rakouská válka 1866 i okupace a následná anexe Bosny a Hercegoviny (1878, 1908), nebyly tehdejšími občany vnímány vždy jen pozitivně. Ale konkrétní konflikty se týkaly vždy jen omezeného počtu osob či vymezené lokality. Nemohly být srovnávány s  hromadným zabíjením na  frontě a  útrapami v  zázemí během válečných let 1914–1918, nemluvě o světovém konfliktu, který následoval o čtvrt století později. Tehdy totální válka téměř stírající rozdíl mezi frontou a zázemím postihla v předtím nebývalé míře především civilní obyvatelstvo. Dramatické 20. století, kromě dvou světových a  mnoha regionálních či lokálních válečných konfliktů, mělo „na  svědomí“ i několik občanských válek (vzpomeňme například na  Rusko, Španělsko, Čínu či Řecko), genocid národnostních (Turecko v  roce 1915 nebo Rwanda 1994), rasových (nacistické Německo) či třídních (Sovětský svaz, maoistická Čína po roce 1949 či polpotovská Kambodža v  letech 1975–1979). A  také se během něj etablovaly totalitní režimy nacistů a  komunistů, které způsobily smrt milionů nevinných, a přesto dosud mají obdivovatele či následovníky. Vztáhneme-li ono dramatické století na  naši domovinu, není o  nic méně dramatické. Na  jeho počátku byli naši předkové

občany jedné z evropských velmocí a  občan tehdejší monarchie se nemusel – na  rozdíl od  pozdějších období - za  svoji vlast stydět. Na  jeho konci jsme byli občany republiky, kterou si ve  světě občas pletli s  Čečenskem, resp. Čečnou a často nebrali její vznik na vědomí a mluvili stále o Československu. Ale z  dramatického století zpět k  městu a  regionu, hlavním „protagonistům“ tohoto sborníku. Události ze Slaného a Slánska zde zmíněné zůstávaly dlouho neprobádány a  je proto potěšující, že jejich zveřejněním opět ubylo pomyslných bílých míst naší regionální historie. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na  některé známé události, ale i  zcela nové informace o  řadě osob (především v  samostatných příspěvcích o  F. A. Hellerovi a Eriku Koubkovi) či událostí. A to nejen o prvorepublikové pozemkové reformě, výstavbě slánských kasáren či neznámých kapitolách letecké války nad Slaným v  posledním období druhé světové války. Proto by sborník, který držíte v  ruce - již sedmá publikace z řady Historie Slánska ve XX. století – neměl chybět v  knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Všem těm je totiž sborník Město a  region v  dramatickém století – Slaný a Slánsko ve XX. století určen. Sborník by nevznikl bez výrazné finanční pomoci Královského města Slaný a podpory tří dalších jedinců (Ing.  Pavel Bartoníček, PhDr.  Václav Moucha, CSc., Mgr.  Naděžda Rollová). Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také – stejně jako v  Infocentru pod Velvarskou branou – můžete sborník za  cenu 150 Kč zakoupit. Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku

Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub

O

bčanské sdružení Wotrubia již více než desetiletí organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby a osadě Lidice u Otrub. Koncertem, který letošní dvanáctou sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert, jehož výtěžek bude opět věnován na  obnovu místního kostela a hřbitova (i díky tomu byly např. kompletně opraveny vstupní dveře do  Svatého Jakuba). Je to poslední z řady jedenácti koncertů, které letos Wotrubia pořádá. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Vánoční vystoupení slánského vokálního souboru Léta letoucí, ve  složení M.Broučková, K. Huliciusová, D. Janovský, J. Judl, Z. Schneiderová, H. Srbková a  Vl. Třebický, se

www.meuslany.cz

v kostele Sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v  sobotu 21. prosince 2014 od 15 hodin. V podání tohoto sdružení již poosmé v našem kostelíku za doprovodu kytary, harfy, houslí, fléten a  perkusí zazní vánoční koledy z různých období i částí světa ve vícehlasé úpravě. Přestože jsou v předvánočním čase ve Slaném i okolí pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel osvětlený stovkami svíček má pro vnímavé návštěvníky vždy svou neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v  kostele sv. Jakuba v  Lidicích u  Otrub v  sobotu těsně před Štědrým dnem pečlivě poznačit do  svých kalendářů. Těším se na setkání. Pavel Bartoníček, o. s. Wotrubia

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Infocentrum – prosinec Prosinec – měsíc splněných přání a poslední měsíc v tomto roce. Děti postraší čerti v doprovodu s hodnými anděly a Mikulášem, nastává shon ohledně výběru a koupě dárků, peče se cukroví a  pak přijde sváteční den. Rozsvítí se vánoční stromek a nastává rodinná pohoda při rozbalování dárků. Pojďte si odpočinout od všedních povinností a projděte si s námi vánočně vyzdobené město. 12. 12. – Tajemná vánoční noční procházka s  překvapením – procházka po  vánočně vyzdobeném městě v noci. Na cestu se zahřejete punčem a  nebude chybět ani závěrečné překvapení! Začínáme ve 21 hodin u Infocentra, délka vycházky je asi 2 hodiny. Vstupné pro dospělé je 65 Kč a pro děti 45 Kč.

Od 1. listopadu 2014 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin.

Už jenom krůček ke 2 000 exponátům

J

ak jistě všichni víte, roku 2011 iniciovalo Infocentrum pod Velvarskou branou sbírku slánek. Lidé je do infocentra posílají z celého světa. Můžete zde zhlédnout evropské slánky z  Německa, Slovenska či Švýcarska nebo exponáty ze vzdálenějších míst jako je Nový Zéland, Kanada, Arménie, Rusko, USA či Katar. Nejvíce jich je samozřejmě z České republiky a ze Slaného. Sbírka obsahuje různé typy slánek. Podle materiálu zpracování by se slánky daly rozdělit na skleněné, keramické, porcelánové, umělohmotné či dřevěné. Dále mohou být slánky otevřené či uzavřené, podle toho, jestli sůl nabíráte prsty nebo ne. Tvary slánek jsou také pozoruhodné. Od různých tváří, psů, koček, užitkových zvířat, přes milence, umělecká zobrazení až po moderní zpracování. Dalším unikátním kouskem, který stojí za  zmínění je slánka od  Finančního výboru Městského

úřadu ve Slaném. Jedná se o  největší slánku na světě a je umístěna ve slánkové místnosti infocentra. V současné době se jejich počet blíží ke dvěma tisícům. Největšími přispěvateli do slánské sbírky slánek je paní Václava Templová ze Zlonic se 164 kusy a paní Marcela Macáková se 77 kusy. Oběma dámám velmi děkujeme za jejich nasazení a vážíme si toho. Sbírka obsahuje také jinak výjimečnou slánku. Jedná se o slánku, kterou navrhnul a vyrobil umělec Bořek Šípek. Je krásné, že taková věc, která se hojně používá a  je nezbytností v  každé domácnosti, má tolik podob. Díky naší sbírce se můžete na  mnoho podob slánky podívat a  případně se inspirovat. A co vy? Už jste navštívili muzeum našeho infocentra nebo jste donesli slánku do sbírky?

Pamáková péče – Obnova římsy východní věže smečenského zámku Zhodnocení turistické sezóny Tento rok byl velmi silný v počtu návštěvníků tzv. cyklohráčku. Cyklohráček je speciální dětský výletní vlak, který vyjížděl každý víkend od května do října z Prahy kolem Okoře do  Slaného. Počet cestujících tímto vlakem byl neuvěřitelných 8  869 osob! Toto vysoké číslo nás mile překvapilo, a  tak se příští rok můžete těšit na zcela nové aktivity infocentra v oblasti cyklistiky a geocashingu. Nepřehlédněte novinky – Od prosince jsou v prodeji mini slánky naplněné solí. Cena sláničky je 10 Kč. Upozornění – Infocentrum bude 30. a  31. prosince 2014 z  důvodu inventury zavřené. Otevřeno bude opět v pátek 2. ledna 2015. Mikulášský pochod – Klub NW Slaný vás zve v sobotu 6. prosince 2014 na Mikulášský pochod aneb Za Betlémem do Máslovic. Sraz v 7.45 h na nádraží ČD Slaný - Odjezd vlakem 7.54 do stanice Libčice n/Vltavou. Trasa: cca 12 km (Libčice n/Vltavou-přívoz)– Máslovice–Chvatěruby–Kralupy n/Vlt.) Informace, přihlášky: annavanickova@seznam.cz, 731 924 513

10 |

V průběhu poslední zimy se výrazně zhoršil stav korunní římsy východní věže smečenského zámku a její severní část se v závěru roku 2013 dokonce zřítila. Obratem byl zpracován statický posudek a  projekt obnovy, který konstatoval hrozící zřícení dalších úseků římsy, havarijní stav byl ovšem patrný každému bystrému pozorovateli. Příčinou problémů bylo dožívající zdivo konzoly římsy, podpořené zatékáním skrz poškozenou prejzovou krytinu. Po  uvolnění potřebné částky ze strany vlastníka objektu – Středočeského kraje, vyrostlo v prázdninových měsících kolem věže mohutné lešení, které umožnilo celkovou obnovu. V  místech odpadlé části římsy došlo ke  srovnání ložné plochy a  doplnění zdiva z  mrazuvzdorných pálených cihel vytvarovaných přisekáním do  potřebné profilace. Následně byla doplněna omítka a  pomocí šablony vynesena původní profilace římsy. Ostatní narušená místa římsy byla v  pravidelných intervalech zpevněna pomocí betonářské výztuže vlepená do předvrtaných otvorů. Smečenský zámek čeká ovšem výhledově realizace daleko většího rozsahu, obnovou by měla projít střešní rovina objektu. Zejména krytina, jejíž výměna nebyla zahrnuta do roz-

sáhlé obnovy v 90. letech, je v  současnosti prakticky v havarijním stavu, a proto doufejme, že se práce rozběhnou co nejdříve. Bc. Marek Filipec

www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

Galerie V Troubě uvítala jazzové dny ve Slaném P o několik let se pořádá v rámci Slánských jazzových dnů výtvarná soutěž pro školní mládež na  téma jazzové hudby. Členové jazzového výboru měli dobrý nápad, když oslovili učitele výtvarné výchovy, zda by jejich svěřenci ve  školách nepřispěli svou troškou do mlýna k jazzové tradici ve Slaném. Petr Symerský při svém nástupu do funkce předsedy jazzového výboru navrhl možnost zapojení mladé generace do kulturního dění. Letos je tedy již 4. ročník, do něhož přispělo šest škol. Organizátorům se tak dostalo do rukou více jak 200 obrázků, z  nichž ty nejlepší umístili do Galerie v troubě.

Od 3. do  9. listopadu 2014 byly v  Galerii v  troubě vystaveny výtvarné práce žáků ze základních škol a  ZUŠ Slaný. Návštěvníci si zajímavé obrázky mohli nejen prohlédnout, ale také se zúčastnit hodnocení této originální výtvarné soutěže. Na  rozdíl od  loňského roku mohl každý příchozí napsat na soutěžní lístek pouze jednoho favorita, jehož obrázek hodnotil jako nejlepší. Je to věru těžké rozhodování. Ale vloni se hodnotily jednotlivé věkové kategorie a také to nebylo jednoduché. Byla jsem na návštěvě dvakrát, protože mě opravdu zaujala. Asi je to tím, že naše výstava

Moje úžasné zážitky z jazzových koncertů v Hejtmanském dvoře

P

áteční koncerty v Hejtmanském dvoře 26.9. a 3.10.2014 byly neopakovatelné. Sammy Vomáčka Trio jako první zahájili letošní kaskádu hudebních večerů před hlavním programem 48. Slánských jazzových dnů 2014. Sammy a jeho úžasná kytara. Co říci víc? Poetický večer se skvělou hudbou i  mluveným slovem vyvolával mezi diváky salvy souhlasného smíchu nad vtipným glosováním životních příběhů. Skupina Voilá! Nejenom mě, alespoň si to myslím, ale i všechny přítomné diváky nabila energií a touhou po životě, kdy člověk dělá to, co má rád. Pozitivní večer se sympatickou slovenskou zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou byl plný úžasné retro hudby, kdy francouzské texty byly plné dynamiky a  Zdenka tančila s  neutuchajícím elánem a  úsměvem. Předávala všem posluchačům svoji chuť do  života. Také muzikanti svými úsměvy a  skvělou hudbou dokázali vzbudit u  diváků sympatie a  dlouhodobý a  upřímný potlesk za  své vystoupení ve sklepení Hejtmanského dvora. Smekám svůj pomyslný klobouk. Díky, bylo to skvělé! Slánský Jazzový výbor si zaslouží jedničku s hvězdičkou! Eva Štanclová

slánských výtvarníků bude v brzké době a každý, kdo má rád umění, hledá nové nápady i v nižších věkových skupinách. Proč ne? Inspirace se může hledat všude. A  kdo tedy se soutěže zúčastnil? ZŠ Rabasova, ZŠ Politických vězňů (Háje), ZŠ Palackého, ZŠ Zlonice, ZŠ Zvoleněves a  ZUŠ Slaný. Nejmladším účastníkům soutěže bylo šest let. To už je dobrý vstup do světa hudby a  výtvarného umění. Věřím, že vítěz, který dostane „Cenu návštěvníků“, bude spokojen. Stejně jako návštěvníci, kteří výstavu viděli. Eva Štanclová

Knihovna V. Štecha Slaný o Fairtrade Víte, že na přípravu jednoho šálku espressa je zapotřebí 42 zrnek kávy? 1. října jsme oslavili mezinárodní den kávy. Ta patří mezi jednu z  nejobchodovanějších komodit na  světě. Často bývá předmětem spekulací, což vyvolává cenové výkyvy a má vážný dopad na její pěstitele. Ti nemají často ani takové příjmy, které by jim umožnily pokrýt náklady na produkci. Organizace Fairtrade usiluje o to, aby pěstitel kávy a jejich rodiny mohli žít důstojnější život. Aby měli jistější a stabilnější příjmy. Fairtradová káva se již praží také přímo u  nás. První českou pražírnou se známkou Fairtrade je firma Mamacoffee. Následují trutnovská pražírna Volkafé a  středočeská Fair & Bio. Za pozornost také stojí Fair Café od Obchodu Na Zemi.

Knihovna Václava Štecha si vás dovoluje upozornit na připravovanou výstavu, která by vás měla seznámit právě s problematikou Fairtrade. Bude instalovaná ve vstupní chodbě knihovny v měsíci lednu 2015 a představí vám Fairtrade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů (nejen kávy) a  řemeslníků v zemích Globálního Jihu. „Výstavu hodnotíme velice kladně. Dokáže zaujmout náhodného procházejícího a  rozšíří si obzory i  člověk fair trade znalý“. Řekl o  výstavě student Tomáš Rábek z  gymnázia v Olomouci-Hejčíně www.meuslany.cz

| 11


MUZEUM

V prosinci slánské vlastivědné muzeum připravuje

V

e dvou výstavních síních muzea trvá do 6. prosince výstava slánského rodáka, amerického sochaře, malíře a  designéra Jana Zacha. Výstava je největší kolekcí umělcových děl na  území Čech. Doplňují ji díla Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely, Otakara Nejedlého a Zdeňka Pešánka, zapůjčené Národní galerií v Praze. Ve výstavní síni muzea bude v předvánočním čase ve  středu 10. prosince v  17 hodin otevřena výstava Vánoce s betlémy ze sbírek slánského muzea, Muzea betlémů Karlštejn i  betlémů zapůjčených od  soukromých sběratelů. Výstava v  1. patře muzea potrvá do 24. ledna 2015. V pátek 12. prosince v 18 hodin se přijďte podívat na  adventně laděné Malování světlem na  muzeum, kdy budeme výkonným projektorem promítat přímo na hlavní průčelí muzea (směrem do  Masarykova náměstí). S  autory projektu Frances Sander a  Dmitrijem Berzonem jsme se již měli možnost setkat v  listopadu na  nádvoří Vlastivědného muzea na  akci Malování světlem v  nádvoří muzea, která se setkala s  mimořádným zájmem veřejnosti. Promítání na  muzejní fasádu připomene také dějiny města a nabídne možnost vyzkoušet si techniku tagtool, kdy je

12 |

malovaný obraz přenášen projektorem přímo na konkrétní budovu. V  kapli Zasnoubení Panny Marie proběhne série vánočních koncertů. Každoročně představují své umění v  předvánočním čase žáci slánských škol. Ve  středu 10. prosince a  v  úterý 16. prosince v  15 hodin Základní umělecká škola, v  pátek 12. prosince v 17 hodin žáci 3. základní školy, v pondělí 15. prosince v  18 hodin pěvecký sbor Consortium camerale Slanense. Sérii dětských vánočních představení ukončí ve  čtvrtek 18. prosince v 17 hodin žáci 1. základní školy Háje. Ve  středu 17. prosince od  19 hodin se v  kapli Zasnoubení P.  Marie uskuteční koncert Kruhu přátel hudby, na kterém vystoupí lounská hudební skupina Trio CUM AMORE s  českými i  světovými vánočními písněmi. Řadu vánočních koncertů v  bývalé piaristické kapli ukončí dva Vánoční koncerty Simony Klímové a  Ireny Budweiserové v  sobotu 20. prosince v 17 a 19,30 hodin. V  Národopisném muzeu Třebíz je v  adventním čase ve  dnech 8.–18. 12. v  Cífkově

statku připraven již třetí ročník oblíbeného programu Vánoce na statku. Tato akce je určena pro školní výpravy, a  proto je nutná předchozí rezervace. Bližší informace a  objednávky na  tuto akci najdete na  internetových stránkách http://vanocenastatku.cz.

www.meuslany.cz


POZVÁNKY

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby zazní v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Všichni jsou srdečně zváni, aby spolu s námi završili oslavu Vánoc slavnostní bohoslužbou s  koncertem pěveckého sboru v  modlitebně Evangelické církve metodistické (Vepřkova ulice, Slaný) – Štědrý večer 24. 12. 2013 ve 22 hodin. Jako tradičně bude součástí společné zpívání koled.

Stalo se už tradicí, že v širším vánočním období se v  jednom svátečním podvečeru rozezní starobylý chrám sv. Gotharda ve  Slaném jásavými tóny České vánoční mše Jakuba Jana Ryby, které letos zazní v pondělí 29. 12. 2014 v 18 hodin. Tato mše se již všeobecně stala neodmyslitelnou součástí prožívání českých vánočních svátků pro svou prostou, ale upřímnou zbožnost, pro své líbezné a při tom také dokonalé hudební ztvárnění, které je nám blízké. Letošní koncert ve  Slaném bude poněkud jubilejní. Bude to totiž desáté koncertní provedení v řadě, ke kterému se spojují místní instrumentalisté s pražským smíšeným sborem Sudop a se sólisty. Všichni účinkující přistupují k  tomuto koncertu se svátečními pocity a se snahou, aby zazpívali a zahráli co nejlépe.

Štědrovečerní slavnostní bohoslužba – Husův dům

V sólových partech vystoupí: Olga Krumpholzová (soprán), Pavla Štěpničková (alt), Petr Štěpnička (tenor) a Petr Sejpal (bas) Orchestr instrumentalistů ze Slaného a Kladna a  Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha s místními hosty. Diriguje Karel Procházka.

Francouzský klub Slaný zahájil novou sezónu

F

rancouzský klub ve Slaném vznikl na podzim roku 2010 a nyní má přibližně dvacet členů, nadšenců do francouzštiny, francouzské kultury, jídla a Francie jako takové. Naše činnost je různorodá, ve spolupráci s městem Slaný pořádáme zajímavé kulturní akce (výstavy, koncerty, divadelní představení), každé dva měsíce tzv. gurmánské odpoledne, kde se učíme vařit speciality frankofonních regionů a při dobré francouzské hudbě jídla konzumujeme a udržujeme činnost ciné clubu (promítání filmů v  originálním znění s  českými titulky). Na novou sezónu máme nachystáno spoustu zajímavých činností, a proto i Vás srdečně zveme na naše akce. Znalost francouzštiny není podmínkou. Pište na email: dan.pas@seznam.cz, nebo eliska.krawczyk@gmail.com.

Magický hlas rebelky Slánské kino zve na 20. 11. 2014 od  17 a  19.30 hodin na  film Olgy Sommerové Magický hlas rebelky. Film pojednává zajímavým způsobem o  zpěvačce, signatářce a  mluvčí Charty 77 Martě Kubišové. Olga Sommerová natočila po  všech stránkách skvěle vyváženou biografii mapující osobní i umělecký život Marty Kubišové od šedesátých let až po současnost. Hlavní protagonistka v  něm přitom není glorifikována, možná i  proto, že skromná Marta Kubišová se ohlíží za  svým životem s  nadhledem a  vtipem, přestože jí často do smíchu nebylo. Velice zdařilý snímek a jeden z nejpovedenějších a řemeslně nejprofesionálnějších českých dokumentů za poměrně dlouhou dobu. Zveme vás na představení! www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci • Městská hvězdárna je v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. • Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. V období vánočních a novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: 22. 12. a 23. 12. (19–21 hodin), 29. 12. a 30. 12. (19 –21 hodin), 31. 12. (zavřeno) a 2. 1. (19 do 21 hodin) TIP NA POZOROVÁNÍ V LISTOPADU: Měsíc můžeme na večerní obloze pozorovat od 1. do 6. a od 25. prosince do konce měsíce. Nejvhodnější pozorovací podmínky nastávají kolem 28. prosince, kdy je Měsíc v první čtvrti. V tuto dobu totiž povrchové útvary na Měsíci vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 6. prosince), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety – na prosincové večerní obloze, nízko nad jihozápadním obzorem, budeme moci pozorovat planety Venuši a Mars. Jupiter bude na obloze většinu noci kromě večera a Saturn spatříme ráno, nízko nad jihovýchodním obzorem. Maximum meteorického roje Geminidy má nastat 14. 12. ve 13 hodin. Měsíc v poslední čtvrti bude pozorování značně rušit. Maximální hodinová frekvence by měla dosáhnout 120 meteorů za hodinu. Zimní slunovrat nastává 22. 12. v 0 hodin 2 minuty.

Pořady pro děti

Pořady pro dospělé

čtvrtek 4. 12. v 18.30 hodin JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce a samozřejmě také pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na  obloze skutečně najít. (20 minut)

čtvrtek 11. a 18. 12. v 18.30 hodin MYSTÉRIUM HVĚZDY BETLÉMSKÉ Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se poodhalit její tajemství. (35 minut)

pondělí 29. 12. v 17 hodin MĚSÍC U KREJČÍHO To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? (20 minut) úterý 30. 12. v 17 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o  sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. (25 minut)

14 |

V

ánoční svátky, pro mnohé jedno z nejkrásnějších období v roce. Svátky klidu, míru a vzájemného porozumění, ale i naděje a  očekávání. Dny, kdy si křesťané na  celém světě připomínají narození Ježíše Krista – příchod spasitele. V  čase adventu a  Vánoc můžeme ve svém okolí nalézt symboly, které svátky klidu a míru neodmyslitelně provázejí a staly se součástí naší tradice. Vonící vánoční cukroví, koledy, nazdobený vánoční stromek, a především okamžiky, kdy se lidé snaží svým blízkým přinést pohodu a radost, to vše k Vánocům patří. Snad jeden z nejstarších a nejkrásnějších symbolů Vánoc je lidový betlém. Postavičky svaté rodiny, pastýřů a  zvířátek shromážděných u jeslí s dítětem a postavy tří mudrců přinášejících dítěti královské dary nám tradičně připomínají okolnosti doprová-

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Mnohokrát děkujeme za přízeň a podporu, kterou jste nám v roce 2014 věnovali. Přejeme Všem krásné prožití svátků Vánočních a mnoho štěstí, lásky, pohody v novém roce.

zející narození Ježíše Krista. Nad každým takovým betlémem jasně září kometa - betlémská hvězda... Betlémská hvězda oznamující Kristovo narození je dnes chápána jako symbol zvěstování naděje a spásy. Byla betlémská hvězda, která se na  hvězdném nebi objevila při Kristově narození, opravdu kometou? A existovala skutečně přímá souvislost mezi narozením Páně a tímto nebeským úkazem? Není betlémská hvězda jenom krásnou legendou? Pokusme se tedy nahlédnout do  dávné minulosti a  poodhalit tajemství betlémské hvězdy, světla, které dodnes v  lidských srdcích rozsvěcí naději, víru a lásku.

www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

Antonín Hrabě – Slaňák, který navštívil ruského cara V první části slánského hřbitova při východní zdi, poblíž hrobu sochaře Václava Nejtka, nalezneme nenápadný náhrobek, který je označen prostě – rodina HRABĚtova. O letošním podzimu jsme mohli mít dva důvody, proč se na tomto místě zastavit. Tím prvním je 100. výročí zahájení první světové války, druhým pak výstava s názvem Ruské malby ze sbírek Antonína Hraběte, která proběhla ve dnech 6. až 19. října 2014 v Domě národnostních menšin v Praze. Zmíněnou expozici, kterou reprezentovaly zejména velké barevné reprodukce ruských malířů, doprovázel i článek Antonín Hrabě – sběratel a představitel Čechů v Moskvě od Zoje Lukinové ve výpravném časopise občanského sdružení Ruská tradice – Русcкoе cлово (Ruské slovo, 9/2014). Antonín Hrabě u cara Mikuláše II. V  úvodu článku zdůrazňuje Zoja Lukinová význam události, od  které letos uplynulo sto let – přijetí delegace českého komitétu ruským carem Mikulášem II. v  Kremlu 20. srpna 1914; a  to jen čtrnáct dní poté, co vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Rusku. Skupinu vedl předseda sdružení českých krajanů v  Moskvě Antonín Hrabě, kterého doprovázel jeho zástupce S. Koníček a  A. Tuček – ředitel montážního závodu „Laurin & Klement“ v  Petrohradě. Česká delegace vyslovila podporu Rusku s přáním, aby Češi, odvedení do ruské armády, nebyli rozptýleni, ale mohli utvořit jednu jednotku, která by se pak stala základem budoucího národního vojska. A nad tím vším se vznášela touha po svobodné svatováclavské koruně, v tomto případě ozářené paprsky ruských Romanovců – prostě přání po  vzniku samostatného českého státu (více informací o postavení Čechů v tehdejším Rusku nalezne zájemce třeba ve  skvělé knize Ivana Savického, Osudová setkání – Češi v  Rusku a  Rusové v  Čechách 1914–1938, nakladatelství Academia, 1999). Vídeň označila logicky takové počínání delegátů za vlastizradu a jmenovaní, pokud by byli dopadeni, by byli jistě odsouzeni k trestu smrti. Zatímco o  S. Koníčkovi a  A. Tučkovi se zachovaly nějaké zprávy z  jejich působení v českých legiích, o Antonínu Hrabětovi jsme nevěděli do nedávna v podstatě nic. A byly to nakonec Slánské rozhovory 2011 věnované Rusku a následné sdělení Matyldy Klapalové ze Slaného, které nám odhalily základní obrysy života slánského rodáka Antonína Hraběte. Úspěšným podnikatelem v Moskvě Ve  slánské matrice jsme zjistili, že se Antonín Hrabě narodil 24. ledna 1856 v  domě čp. 11 ve  Vinařického ulici; ten však byl kolem roku 1930 zbořen a na jeho místě postaven dům nový. Jak se tehdy dostal mladičký Hrabě do  Ruska, nevíme. Faktem je, že tam začal působit někdy krátce po roce 1870 jako skromný tovaryš – pozlacovač; do Moskvy byl prý poslán na pomoc vdově po zemřelém mistru rámaři. Uchytil se a postupně vypracoval na  významného podnikatele – jeho hlavní činností byla výzdoba ruských pravoslavných chrámů, stal se majitelem řady domů a  byl, jak bychom dnes řekli, také galeristou – zabýval se prodejem výtvarných děl. Jeho obchod s uměním se nacházel jen několik stovek metrů od  moskevského Kremlu. O  tom, že měl stále úzké kontakty s rodným městem, svědwww.meuslany.cz

čí i fakt, že se v roce 1898 (22. 4.) v Moskvě oženil s Marií Petersovou ze Slaného, a také skutečnost, že se u něho učil řezbářem a pozlacovačem pozdější významný slánský sochař Václav Nejtek; Antonín Hrabě byl jeho strýcem. To, že dnes mají na  slánském hřbitově strýc se synovcem své hroby blízko sebe, není náhodné. V  Moskvě stál Antonín Hrabě dlouhou dobu v  čele sdružení českých krajanů a  měl okolo sebe osobnosti, které se podílely na rozvoji českého podnikání v Rusku, jehož hospodářství se před říjnovou revolucí dynamicky rozvíjelo; ony také byly členy zmíněné delegace u cara. Zoja Lukinová je přesvědčena o tom, že to však byli přední ruští malíři, se kterými byl A. Hrabě v každodenním kontaktu, a ti nakonec zprostředkovali setkání českého komitétu v Moskvě u cara Mikuláše II. Návrat domů Hrabětovy podnikatelské aktivity v Rusku uťala bolševická revoluce (1917), zavraždění cara Mikuláše II. († 1918) a  krutá občanská válka. Na  další podnikání již nebylo možné pomýšlet, a  tak následoval návrat domů, do  Slaného. Prý to byl dobrodružný návrat, který jeho manželku poznamenal na  zdraví. Zatím nevíme, jak se mu podařilo přivézt domů tak velké množství obrazů, které v roce 1920 představil na prodejní výstavě v pražské galerii U Topiče. Mnoho ruských děl vystavil Hrabě v roce 1921 i ve Slaném. Po návratu mu však bylo již 64 let, zestárl a byly zde také hluboké šrámy osudu – zborcení výnosného podnikání a smutek z toho, že se na věky rozešel s přáteli malíři, kteří zmizeli ve víru války světové i té občanské. Antonín Hrabě nyní bydlel v prvním patře v domě čp. 572 za Velvarskou branou, kde žil v ústraní ve vzpomínkách na časy minulé. Všechny stěny jeho bytu, který postrádal nábytek, zdobily obrazy ruských malířů – jeho přátel. Ticho jeho příbytku umocňoval jen tikot velkých hodin. Tak si jej pamatuje ve  svých vzpomínkách Matylda Klapalová. Antonín Hrabě zemřel ve věku 83 let 11 měsíců 21 dní dne 14. 1. 1940 ve slánské nemocnici. Pohřeb měl 16. 1. 1940 na hřbitově ve Slaném. V  příštím roce přepadlo hitlerovské Německo Rusko … apokalyptické válečné běsnění nemělo konce. Zakladatel sbírky starého ruského umění V  článku Zoji Lukinové stojí, že zmíněná výstava představuje jen jakousi úvodní kapi-

Busta Antonína Hraběte od slánského sochaře Václava Nejtka. tolu k  poznání osobnosti Antonína Hraběte. Jistě, po  provedení soupisů českých sbírek ruské malby, která se dostala na naše území jeho prostřednictvím, a to nejen do Národní galerie, se nám více zaostří profil tohoto znalce a sběratele obrazů. Ostatně již při pročítání staršího katalogu expozice ruského umění galerie v Náchodě nás upoutá u řady obrazů poznámka … původně ve sbírce Antonína Hraběte. A  to se jedná o  významná jména ruské malby – Vasilij Bakšejev, Alexej Michajlovič Korin, Michail Vasiljevič Něstěrov … a nakonec čtyři obrazy od malíře Vasila Dmitrijeviče Polenova. Shodou okolností jeden obraz od Polenova – Krajinu ve slunci – vlastní, a to díky A. Hrabětovi, i slánské muzeum. O  vlastním životě Antonína Hraběte víme zatím velice málo. Další poznání jeho ruských aktivit předpokládá i  šetření v  ruských archivech a  dobovém tisku (výzva pro další badatele). Význam a  smysl audience delegace u  ruského cara, kterou Antonín Hrabě vedl, bude jistě hodnocena různě. Faktem je, že tento krok svědčí o důvěře české menšiny v  Rusku, které Antonín Hrabě požíval, a  že tento postoj jistě vyžadoval nemalé odvahy. Mnohé okolnosti jeho života nám zůstanou navždy asi skryty. O tom, že Antonín Hrabě patří mezi významné slánské rodáky, není třeba pochybovat – jak velký lidský osud se skrývá pod docela nenápadným náhrobkem na slánském hřbitově. Vladimír Přibyl

| 15


SPORT

Tablety z florbalové benefice jsou u dětí v Motole P ředseda florbalového oddílu FbC Barracudas Slaný Michal Štěpánek slavnostně předal primáři Kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole prim. MUDr. Vladimíru Komrskovi, CSc. tři tablety pro děti, které se v nemocnici léčí. Dar oddíl nakoupil z výtěžku veřejné sbírky uspořádané v rámci Memoriálu Ládi Fridricha a 20 let oslav klubu. Pomůcky dětem především zkrátí dlouhé chvíle v  nemocničním prostředí a  rozšíří jejich znalosti v  době, kdy nemohou být ve škole. „Pro provoz nemocnice jde o nepa-

trný příspěvek, ale budeme rádi, když dětem maličko zlepší náladu. Pro nás je podstatné, že sportovní činnost družstva dostala další, velmi lidský rozměr. Láďa byl velký kamarád a takhle mu to můžeme aspoň trochu splatit,“ dodává předseda Michal Štěpánek. Slánští florbalisté mezi sebou vybrali 9 tisíc korun. Memoriál dal vzpomenout na jednoho ze zakladatelů oddílu, Láďu Fridricha, který před dvěma lety podlehl rakovině.

Marek Roll

Slánské futsalové týmy za sebou mají první zápasy nové sezóny Divize A Ve třetí nejvyšší soutěži má letos naše město dva zástupce, kterými jsou celky Hraslu a Čechie. Lépe si vede prvně jmenovaný tým, který ze šesti duelů dokázal čtyřikrát zvítězit a v tabulce se usadil na čtvrté pozici. To Čechie se jako nováček v divizi rozkoukává a se třemi body za  jedinou výhru je ve  dvanáctičlenném pelotonu předposlední. V posledním kole svedl los soutěže oba celky dohromady, slánské derby vyznělo jasně pro favorizovaný Hrasl, který Čechisty deklasoval 13:4 (6:1).

tří 1. DFK čtvrtá pozice. Na devátém místě s jediným bodem se po úvodním kole usadilo „béčko“ Fobozu. To na  úvod remizovalo 2:2 s rezervou Třebusic, ale poté si odneslo debakl 1:9 z duelu s výbornou rezervou prvoligového Mělníka. Od stejného soupeře schytala pořádný debakl také rezerva Čechie, která začala soutěž s  tímto soupeřem porážkou 3:11. Čechisté pak nestačili ani na Třebusice B – 1:4 a bez bodu tak uzavírají dvanáctičlennou tabulku.

zdolal 1:4, poté si však tento mladý tým spravil náladu, když dokázal přetlačit 3:2 soupeře z Kačice. Jafra je po úvodním hracím kole devátá, Čechie se stejným počtem bodů o skóre jedenáctá. Doplňme, že nejnižší soutěž v okrese má hned sedmnáct účastníků. Nejbližší zápasy okresních soutěží jsou v sobotu 22. listopadu se v SH na Stochově, hraje OS. I. třídy, o den později je na stejném místě na programu i nejnižší OS. II. třídy.

Středočeský krajský přebor Také v krajském přeboru najdeme dvě mužstva ze Slaného, z  divize sestoupivší MCE a Foboz, který se vrátil do vyšších futsalových pater po loňském triumfu v okresním přeboru. Futsalové příznivce může těšit, že se oba kluby pohybují v  horní části tabulky. MCE je druhé se šestibodovou ztrátou na  dosud stoprocentní rezervu mělnického Olympiku. Dobře si vede i celek Fobozu, jenž se s devíti body vyhoupl na  čtvrtou příčku. Také v  KP již došlo k městskému derby a úspěšnější byli borci Fobozu. Ti sice v  průběhu druhé půle prohrávali 5:6, ale závěr patřil jim a nakonec se tak mohli radovat z vítězství v poměru 8:6 (2:3). V posledním šestém kole MCE přivezlo cenné tři body z Bělé pod Bezdězem – 4:2, naopak Foboz doma padl 4:9 s  týmem Joga Mladá Boleslav.

Okresní soutěž I. třídy Také účastníci OS. II. třídy už za sebou mají své první dvě utkání. V soutěži nastupují také MCE Slaný B, 1. DFK B a Meiller Slaný. Nejlépe začali sezónu borci z rezervy MCE, kteří suverénně zvládli oba zápasy a  vyhoupli se na čelo tabulky. Slánský celek nejprve deklasoval 12:2 nováčka z  Řevničova, který přijel bez svých největších hvězd v čele s fotbalistou SK Kladna Markem Tóthem a  na  výkonech týmu to bylo obrovsky znát. Ve druhém zápase pak MCEčko udolalo ve slánském derby 4:1 Meiller. Prakticky hotovo bylo už v poločase, který vítězové ovládli v poměru 3:0. Na třetím místě je po úvodním hracím dni rezerva „Vojáků,“ jež přehrála 4:1 Nové Strašecí a poté remizovala 2:2 s Klobuky. Třetí do party, celek Meilleru, kromě zmiňované porážky s  MCE udolal 3:2 soupeře ze Švermova a po dvou zápasech mu patří osmá příčka.

Podzim v MŠ U Pánka

Okresní přebor Jako poslední z Kladenska vstoupili do sezóny účastníci nejvyšší soutěže v  okrese – Okresního přeboru. Zde letos najdeme čtyři celky ze Slaného – Spartu, rezervy Fobozu a Čechie a také celek 1. DFK, který byl do přeboru přeřazen administartivně z  Divize A. První hrací kolo vyšlo nejlépe zkušeným futsalistům Sparty, kteří vyhráli oba své zápasy – Brandýsek B 4:1 a Jarpice 7:5, přestože v poločase vedl soupeř 1:4, a v tabulce se usadili na druhém místě za C-týmem Olympiku Mělník. Hořkost porážky nepoznal ani celek 1. DFK. „Vojáci“ nejprve přetlačili Zlonice v poměru 4:1, ale poté se rozešli s Omaskem Kladno ve  futsale poměrně málo vídanou bezbrankovou remízou. Se čtyřmi body pa-

Okresní soutěž II. třídy Poslední tři slánští zástupci nastupují v nejnižší okresní soutěži. Jsou jimi celky Unionu, Jafry a „céčko“ Čechie. První hrací kolo vyšlo nejlépe borcům Unionu, kteří dvěma výhrami potvrdili své postupové ambice. Union nejprve přehrál 5:2 Stehlečeves a poté porazil i domácí FK Stochov až překvapivě vysoko 6:1. Unionisté tak jsou mezi čtyřmi týmy, které v prvním kole nasbíraly plný počet šesti bodů, navíc z nich mají nejlepší skóre. Další dvě mužstva ze Slaného se musela spokojit se třemi body za  vyrovnanou bilanci jednoho vítězství i porážky. Celek Jafry FK zahájil ročník prohrou 1:2 s Buštěhradem, ovšem reputaci si napravil výhrou 3:1 nad Blevicemi. Také Čechisté na úvod prohráli, Krakovec je

16 |

Podzim vůbec nemusí být šedivý, smutný a nudný. Mohou to potvrdit děti a rodiče z MŠ U Pánka, kde bylo naopak veselo a hýřilo to tam nápady a  podzimními barvami listů, dýní, ozdobných tykviček, šípků a  jiných přírodnin. 23. října děti již od  rána přicházely v maskách podzimních skřítků, víl a lesních strašidýlek. Po  promenádě v  maskách a reji skřítků a víl při hudbě plnily děti úkoly v  soutěžích motivovaných podzimní přírodou. Odpoledne probíhalo ve  všech třídách podzimní tvoření s rodiči. Na přivítanou děti přednesly básničky o lese, zvířátkách a strašidýlkách, zazpívaly a pohybově vyjádřily písničky o  houbách nebo zatancovaly taneček Skřítkové. Pak společně se svými rodiči vydlabávaly dýně a vyráběly z přírodnin skřítky Podzimáčky. Bylo vidět, že i dospělí chvíli zapomněli na své každodenní starosti a s chutí a fantazií se se svými dětmi pustili do tvoření. Používali k  tomu barevné listy, šípky, šišky a jiné materiály, které nám poskytla podzimní příroda. Skřítkové Podzimáčci a vydlabané dýně potom zdobili celou naši školku a plápolající svíčky strašidýlek před školkou jenom potvrzovaly, že i podzim může být krásný! www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

O putovní pohár Františka Moulise

V

Rok 2014 ve SKOB Slaný

V

ánoce i konec roku už pomalu klepou na  dveře. Ohlédneme-li se za  končícím rokem 2014, uvidíme za  sebou spoustu práce. V první řadě je to množství závodů na oblastní i  celorepublikové úrovni, kterých se členové našeho klubu pravidelně zúčastňovali, tréninky a soustředění pro děti a mládež a v poslední řadě i několik závodů uspořádaných naším klubem. Díky finančnímu příspěvku města Slaného jsme uspořádali jarní a podzimní soustředění pro děti a mládež, na jaře dva závody oblastního žebříčku a na začátku listopadu poslední závod OB sezóny, kterého se zúčastnilo na  700 závodníků. V  září jsme rovněž pořádali dva úspěšné závody Pražské MTBO ligy (orientační závody na horských kolech). Nejlepších úspěchů dosahují na závodech v  orientačním běhu naši nejmenší závodníci, ale dobrých celkových výsledků dosáhli i  dospělí závodníci. Úspěšní byli dorostenci v  Českém poháru MTBO, kde v  celkovém hodnocení skončil v kategorii M17 Zdeněk Z. na  3. místě a  František K. na  místě pátém. Poslední akcí, kterou budeme letos pořádat, jsou již tradiční Slánské běhy. Jedná se o  běžecký závod, který se koná v  sobotu 6. prosince, sraz bude mezi 9. a  9.30 v  budově Gymnázia VBT ve  Slaném. Délky tratí jsou 0,5 km, 1,5 km, 3 km a 12 km pro zdatné běžce. Více informací naleznete na webových stránkách klubu www.skobslany.cz. Děkujeme našim členům a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při pořádání závodů a všem, kteří se podílejí ve svém volném čase na  přípravě soustředění a  tréninků pro děti a mládež. Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho sportovních úspěchů!

www.meuslany.cz

sobotu 4. října 2010 se v  restauraci Na Skalkách ve Slaném uskutečnil šestý ročník turnaje v křížovém mariáši O putovní pohár Františka Moulise s  podporou MěÚ Slaný. Zúčastnilo se rekordních 56 hráčů z  celých Čech, včetně pěti žen, což lze také vzhledem ke  zvyklostem považovat za  rekord. Po pětikolovém zápolení, které se neslo v přátelském duchu, se vítězem stal Pavel Srp z Vtelna (okr. Most) před Jiřím Bauerem ze Žatce a  Václavem Matějkou z  Ústí nad Labem. Z  místních hráčů byl nejlepší Josef Drahoňovský na  patnáctém místě. Z  žen byla nejlepší Jana Panochová z  Rakovníku, která se v  celkovém pořadí umístila na 22. místě. Všichni účastníci turnaje obdrželi hodnotné ceny, které věnovali sponzoři včetně MěÚ Slaný, nebo byly zakoupeny díky sponzorským darům. Děkujeme za podporu

Městskému úřadu Slaný v čele s tajemníkem panem Ing. Kolačkovským, majitelce restaurace Na  Skalkách paní Martě Kubánkové s  personálem a  šéfkuchaři Rudolfu Tenopírovi za přípravu kvalitní stravy a občerstvení, paní Zdeňce Tuháčkové a  paní Maruš Snopové za přípravu výborného sladkého pohoštění. Dále děkujeme majitelce firem – Duda Radek – Autoplachty, Slánský Radomír – Řeznictví – Uzenářství, Ing.  Tomáš Drholec– Masné krámy, s. r. o., Drvota Jan – Zámečnictví, Autoservis – Nič Jaroslav – za sponzorské dary. Poděkování patří i všem účastníkům turnaje za korektní a sportovní přístup ke hře a těšíme se na 7. ročník turnaje v roce 2015.

Klub důchodců ČKD Slaný

vé zájezdy a další akce na území města, jako byla návštěva Městské hvězdárny s  odborným výkladem, promítáním filmu o vesmíru a pozorováním vesmírných těles dalekohledy, dále promítání filmu Babovřesky v městském kině, účastí na  představení hry „Hexenšus“ v provedení herců Slánské scény. První autobusový zájezd nás zavezl do Národního muzea v Praze, výlet jsme spojili s návštěvou Petřínské rozhledny, druhý zájezd do  Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“ se zastávkou a exkurzí v elektrárně Temelín. Tradičně jsme v září navštívili litoměřickou „Zahradu Čech“. Tyto autobusové zájezdy bylo možno uskutečnit za podpory a poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu od Města Slaný na rok 2014. Dne 3. 12. se ve školní jídelně Na  Sadech uskuteční předvánoční setkání všech členů klubu, aby se vyjádřili a zhodnotili uskutečněné akce a současně odsouhlasili návrh Ročního rámcového programu Klubu důchodců ČKD Slaný na rok 2015.

J

e tomu již sedm let, kdy se v restauraci Na  Skalkách uskutečnila schůzka bývalých zaměstnanců slánského závodu ČKD – důchodců, aby se stali členy nově vzniklého Klubu důchodců ČKD Slaný, pod patronací Závodního výboru OSK ČKD Slaný, a. s. Bylo stanoveno poslání klubu, aby při ukončení pracovního poměru odchodem do  starobního nebo invalidního důchodu bylo členům umožněno udržovat kontakty a  styk s  bývalými spolupracovníky. Toto poslání je podloženo „Stanovami Klubu důchodců ČKD Slaný“ odsouhlasenými přítomnými účastníky. Za programovou náplň a hospodaření klubu odpovídá pětičlenný výbor. Konkrétně pro letošní rok byl připraven Roční rámcový program odsouhlasený na  Setkání členů klubu 5. 12. 2013 ve školní jídelně. Dnes již můžeme hodnotit jeho plnění. Obsahuje tři autobuso-

Za pořadatele Václav Snop a Pavel Vrzáček

Miroslav Šícha, člen výboru

| 17


INZERCE

Pomozte sbírat víčka pro Hynečka

H

ynek je 4letý chlapec, který žije ve Slaném. V  důsledku nešťastné události má vážné zdravotní problémy. Vlivem ztráty hybnosti potřebuje speciální kočárek. K dalšímu zlepšení jeho zdravotního stavu by mu velmi

pomohly lázně Klimkovice. To vše jde podpořit sběrem víček, a proto kdo můžete přispět, prosíme, pomozte. CO SE SBÍRÁ? Víčka od  PET lahví, krabic mléka, džusů, sklenic na  kávu, aviváže, šlehačky. Lze sbírat v podstatě vše, co je označeno recyklačním trojúhelníkem.

SBĚRNÁ MÍSTA: Infocentrum Pod Velvarskou bránou Slaný, 3. ZŠ Slaný, 1. ZŠ Slaný, ZŠ Kvílice, MŠ U divadla, MŠ Pozdeň, Solárium Sunny Honey, Kynského 122, Slaný, Sportmaxx, Soukenická 61, Slaný, Gurmán Restaurant Staré Slaný, Palackého 201/19, Slaný, Mahoza Dekor, Soukenická 46, Slaný, Obchod se svíčkami, Wilsonova 577, Slaný Více informací lze získat na  FB profilu: Sbírka víček pro Hynečka.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 11. prosince 2014

18 |

www.meuslany.cz


www.meuslany.cz

Tradice zpívání koled a vánočních písní na slánském Masarykově náměstí sahá hluboko do 90. let, kdy si parta mladých lidí sdružená v zájmovém kroužku při tehdejším DDM Slaný chodila každoročně na Štědrý den odpoledne pod velký vánoční strom nejen zahrát a zazpívat, ale hlavně popřát, předat dárky a strávit alespoň část nejkrásnějšího svátku v roce se svými přáteli a kamarády. V roce 1994 se pak této začínající tradice chopil jeden z jejích bývalých aktérů, známý slánský muzikant a zvukař Honza Kocáb, a postupně z ní vytvořil milou kulturní akci, nad kterou v průběhu dalších několika let převzalo svůj patronát Královské město Slaný.

24. 12. VE 14 HODIN NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

SLÁNSKÉ VÁNOČNÍ Z PÍ VÁNÍ

Slánská radnice č. 11, prosinec 2014

POZVÁNKY

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

foto © Jiří Jaroch, design © Ivo Horňák

Novoroční ohňostroj Královské město Slaný zve všechny děti a dospělé na tradiční Novoroční ohňostroj

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ VE SLANÉM VE ČTVRTEK 1. LEDNA 2015 V 18.00

Profile for Měsíčník Slánská radnice

Slánská radnice, prosinec 2014  

Prosinec 2014 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 11 ročník XVII, prosinec 2014

Slánská radnice, prosinec 2014  

Prosinec 2014 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 11 ročník XVII, prosinec 2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded