Slánská radnice, listopad 2013

Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 10 | ročník XVI | listopad 2013

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, všichni máme za sebou krátkou, nicméně odvážím se zkonstatovat, velmi úpornou předvolební kampaň před mimořádnými volbami doPoslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Situace ve státě není jednoduchá, společnost tápe, hledá vládu silné ruky, v optimálním případě i nějakého osvíceného jedince. V době, kdy čtete tento úvodník, již víte, jak volby dopadly a dokážete si tedy všichni vyhodnotit úspěšnost kandidujících stran i výsledek své vlastní volby. První krok tedy byl učiněn. Nyní bude dozajista velmi zajímavé sledovat to, jak politické strany a hnutí plní své předvolební sliby a naplňují své volební programy. Ze svého dlouholetého pozorování si neodpustím připomenout několik postřehů. Je pravidlem, že v době předvolebního boje ovládá naši společnost hysterie a nesmiřitelnost. Z politických soupeřů, kteří v „normálních“ časech komunikují standardně a lidsky, se stávají nepřátelé, které je nutno za každou cenu a jakýmkoliv způsobem, jakýmikoliv prostředky zničit, zadupat do země. Velice populárním prostředkem pro dehonestaci druhého je podávání trestních oznámení. Tento úkon, v Česku velmi často používaný, není zatížen, dá se říci, žádnou újmou pro toho, kdo jej podává a nic se za něj neplatí. A snad proto platí „čím víc, tím lépe“. A ještě jeden postřeh. Povšimněte si prosím, že sdělovací prostředky, které jsou „náhodou“ přítomny při zatýkání nebo právě podávání trestních oznámení, nás již málokdy informují o konečném výsledku. Co ještě k tomu dodat? Snad jen, že jako starosta jsem trestní oznámení ještě nikdy na nikoho nepodal. Ale dost už bylo voleb. Blíží se opět konec roku a s ním spojené svátky. Již tradičně proběhne ve Slaném na náměstí Slavnost světla, na kterou vás všechny srdečně zvu. Vánoční strom budeme mít letos z Pozdně, jeho přeprava, která je již sama o sobě atrakcí, je plánovaná na pondělí 25. listopadu. Rozsvícení vánočního stromu bude pak jako vždy v pátek (29. 11.) od 16 hodin. Na závěr si dovolím připojit přání nám všem. Nechť je světlo vánočního stromku rozsvíceného na začátku adventního času nadějí do budoucna pro všechny slušné lidi ... MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Žáci a studenti ze Slaného diskutovali o problémech

foto: Kateřina Husárová

Více než 50 studentů z místních základních škol, gymnázia a obchodní akademie se v pátek 27. září 2013 sešlo v Městském centru Grand ve Slaném na vůbec prvním Studentském fóru. Jejich úkolem bylo vytipovat nejpalčivější problémy, které město z jejich pohledu trápí. Královské město Slaný je od roku 2004 členem Národní sítě zdravých měst (NSZM). Toto sdružení se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, podpoře zdravého životního stylu svých obyvatel a také zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Akce byla součástí projektu NSZM ČR „Mládež v akci? ANO, v obci!“, který je realizován za finanční podpory Evropské unie. Studenti po rozdělení do skupin zasedli k pěti stolům, z nichž každý představoval jednu oblast: školství, kultura a volný čas, sport, doprava a životní prostředí. Nejprve měla každá skupinka určit pozitivní a negativní stránky města. Jako klady studenti nejčastěji uváděli nový atletický ovál a s ním související vznik atletického oddílu, činnost Informačního centra mládeže či rekonstrukci historického mostku v lokalitě U Brodu se sochou Antonína Paduánského. Naopak zápory vidí ve špatném stavu lesoparku Háje a Slánské hory, chybějící stojany se sáčky na psí exkre-

menty, nový parkovací dům či potřebu vytvoření severního obchvatu Slaného. Zástupci studentů pak následně výsledky prezentovali přítomným představitelům radnice – panu starostovi a oběma místostarostům. Ti pak dostali možnost se k jednotlivým bodům vyjadřovat a studentům problematiku objasnit. Akci moderoval Petr Panaš ze Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích, který hned v úvodu nastínil, jak se bude při sestavování žebříčku TOP problémů postupovat. Pro povzbuzení týmové spolupráce byli mladí podrobeni znalostnímu testu z historie a současnosti města Slaný. Pokračování na straně 3

foto: Ing. Jana Tůmová


SL ANÝ PRAMEN

Co se vám líbilo… aneb Slaný pramen počtvrté Jak jsem v minulém vydání Slánské radnice slíbil, přináším vám dnes výsledky ankety o možné budoucí podobě slaného pramene. Pro velký zájem veřejnosti jsme ji prodloužili až do konce září. Spolu s děvčaty z knihovny jsme po otevření anketní krabice napočítali úctyhodných dvě stě třináct vyplněných anketních lístků. Každý z jedenácti vystavených návrhů či projektů získal tu více, tu méně příznivců. Největší „fanklub“ si mezi sebe rozdělili čtyři favorité a zbytek maratonu dobíhal s dost velkým odstupem. Ale protože vítěz může být jen jeden, nechť zazní fanfáry a já slavnostně ohlašuji, že na prvním místě ankety a v čele vašich sympatií se umístila série návrhů architektů Martina Zajíčka a Jana Studeného, která získala 60 hlasů. Na stříbrném postu se usadil sochař a výtvarník

Jaromír Huja, s cyklem keramických sošek a reliéfů (52 hlasů). A bronzovou příčku získal se ziskem 34 nominací pan Bc. Daniel Volák. Jen o čtyři hlasy méně získal projekt Ing. arch. Petříčka a jeho spolupracovníků. Zaujaly i práce amatérských výtvarníků. Správněji řečeno výtvarnic. 17 hlasů pro návrhy Evy Schejbalové a 8 pro Ladu Doupovcovou. Potěšujícím faktem je, že jsme našli anketní lístky od lidí, kteří ve Slaném nebydlí. Nejvzdálenější účastnice ankety žije v Belfastu. Velmi oceňuji všechny komentáře, které jste uvedli. Byly, až na jeden, velmi pozitivní a motivující. Ale zároveň přesně postihují základní „problém“ budoucí možné realizace. Jedna početná skupina respondentů nejvíce oceňuje historizující model. Druhá, stejně početná, fandí modernímu elegantnímu designu. Je zřejmé, že konečné rozhodnutí (a já pevně doufám, že k němu dojde) pravděpo-

dobně někoho naštve a urazí a jiné zase potěší a nadchne. Podstatný je pro mne zájem spoluobčanů o své město, invence autorů a společný pocit, že slaný pramen a jeho okolí si zaslouží nový, citlivý a pokorný pohled. Budu se snažit prosadit při projednávání rozpočtu na příští rok prostředky na jeho realizaci. A nejlepší nakonec. Z dvou set třinácti došlých anketních lístků jsme vylosovali sedm šťastlivců, na které čeká drobný dárek a krásná nová kniha o našem městě. Jsou to: • AntoninHolub@seznam.cz • Jan Grünwald, Žižkova 1538, Slaný • Zdeněk Čanda, Dr.Beneše 99, Slaný • Marek Patlevič, Litvínov • inka.jurkova@seznam.cz • Olga Müllerová, Tmáň 52, Zlonice • Jan Hrdlička, Nosačická 1283, Slaný S přáním hezkého dne Jaroslav Hložek, 1.místostarosta

Jeden ze série vítězných návrhů architektů Martina Zajíčka a Jana Studeného.

Jeden návrh ze série sochaře a výtvarníka Jaromíra Huji – druhé místo.

2 |

Návrh Bc. Daniela Voláka – třetí místo. www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

Zavedení koncese na prodej alkoholu od 17. října 2013 Noví podnikatelé mohou prodávat alkohol pouze na základě koncese. Stávající podnikatelé musí požádat o koncesi do 6 měsíců.

ba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona musí požádat o koncesi ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Dne 17. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že se rozšiřuje předmět podnikání u stávající koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů… Předmět podnikání je rozšířen o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Noví podnikatelé, kteří hodlají podnikat v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin mohou od 17. 10. 2013 tuto činnost vykonávat pouze na základě koncesované živnosti.

Podle přechodných ustanovení uvedeného zákona podnikatel, který je oprávněn prodávat ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 17.10.2013 kvasný líh, konzumní líh a lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců od dne účinnosti tohoto zákona. V případě, že podnikatel hodlá pokračovat v provozování uvedené činnosti i po uvedené lhůtě, je nutné, aby se nejpozději do 6 měsíců dostavil na živnostenský úřad a požádal o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Upozorňujeme, že marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny zanikne.

Elektronické aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

V

předchozích číslech Slánské radnice jsme informovali o úsporách, kterých jsme prostřednictvím elektronické aukce pomohli dosáhnout občanům. Výše úspor vyvolala velký zájem o organizaci dalšího kola, které s ohledem na dlouhodobý trend cen energií a po dohodě s firmou eCENTRE uspořádáme v lednu 2014.

Slánský VideoMagazín

Lucie Ovšonková, vedoucí odboru

Stávající podnikatelé, kteří kvasný líh, konzumní líh a lihoviny: – prodávají konečným spotřebitelům v restauracích a zařízeních, které poskytují občerstvení na základě živnostenského oprávnění pro provozování živnosti řemeslné s předmětem podnikání Hostinská činnost – nebo se zabývají distribucí, prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům v obchodní síti v rámci živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné s předmětem podnikání Výro-

obecní živnostenský úřad.

Žáci a studenti ze Slaného diskutovali o problémech Pokračování ze strany 1 Ve druhé části dopoledne, po přestávce, již následovala hlavní práce studentů, skupinky dostaly prostor, aby diskutovaly o problémech ze svých tematických oblastí a zamyslely se i nad dalšími problémy. Některé problémy, které poté prezentovali zástupci jednotlivých skupin, byly společné, proto se ve finále sestavovalo pouze pořadí jedenácti návrhů – 11 TOP problémů. 11 TOP PROBLÉMŮ 1) sáčky na psí exkrementy 2) vybudování obchvatu Slaného 3) zlepšení veřejného osvětlení 4) zlepšení stavu Slánské hory a lesoparku Háje www.meuslany.cz

5) černé skládky v okolí města 6) přechod u Městského centra Grand 7) finanční podpora maturitních plesů (sleva na nájmu v MC Grand) 8) oprava komunikací 9) více zeleně 10) zlepšení údržby hřbitova ze strany technických služeb 11) dětská hřiště Nyní probíhá ověřování problémů formou ankety ve slánských školách. To znamená, že o všech problémech, ze kterých vznikla výsledná jedenáctka, budou znovu hlasovat žáci a studenti slánských škol, na základě toho bude sestaveno dalších 11 TOP problémů, které se následně porovnají s výsledky Studentského fóra.

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany.cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Listopad 2013 • • • • • • • •

Noc vědců Slánské rozhovory Den zvířat Nadace mateřství Pochod za zdravím Slavnostní zasedání zastupitelstva Informační centrum pro mládež Historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Ing. Jana Tůmová

| 3


Z ASTUPITELST VO A RADA, KULTURA

Zprávy ze zastupitelstva a rady města Živý odkaz slánského Zastupitelstvo se na svém zasedání sešlo 25. 9. 2013, nejbližší další je naplánováno na 20. listopadu 2013. Na úvod zasedání složil slib nový člen zastupitelstva pan Radislav Kasík (KSČM), který se mandátu ujal po RSDr. Janě Klasové (odstěhování ze Slaného). Dále zastupitelé zvolili na další čtyřleté období dva přísedící Okresního soudu v Kladně pány Václava Bečváře a Zdeňka Hořejšího. Nejdéle a nejvíce diskutovaným se stal zápis z 21. jednání kontrolního výboru, v jehož rámci se rozpoutala dlouhá debata k parkovacímu domu. Debaty se aktivně účastnilo 13 z 24 přítomných zastupitelů, 7 občanů a 4 zaměstnanci úřadu. Výsledkem diskuse bylo přijaté usnesení, které uložilo úkol panu místostarostovi Hložkovi zajistit předložení podnětu příslušnému soudu ve věci platnosti smlouvy na výstavbu parkovacího domu mezi městem Slaným a konsorciem KOMA Industry a PSJ. Z finančních záležitostí byla projednána zpráva o plnění rozpočtu města za 1.pololetí letošního roku, dále rozpočtová opatření, kterými byly přijaty např. dotace na projekty z OPLZZ pro městský úřad a Nemocnici Slaný (3,7 mil.Kč), na zateplení objektu 8. MŠ (3,6 mil.Kč), na náklady spojené s výkonem státní správy (volby, sociálně právní ochrana dětí, příspěvky osobám pečujícím, odborný lesní hospodář – celkem 647 tis.Kč), od ministerstva kultury 75 tis. Kč na knihovnický software, 200 tis. Kč na opravu střechy usedlosti č.p. 2 v Třebízi (skanzen) a 200 tis. Kč na příspěvky v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro obnovu nemovitých památek, 204 tis. Kč pro ZŠ Háje na projekt „Budování finanční gramotnosti prostřednictvím matematiky“. Dalším rozpočtovým opatřením bylo uvolněno 402 tis. Kč na obnovu dvou kamerových bodů ve městě (výměna dosloužilých analogových kamer za nové digitální) a zároveň bylo zadáno vypracování koncepce rozvoje městského kamerového dohlížecího systému na nejbližší období. Následné dva body jednání byly opět diskutovanější, protože se jednalo o mimořádné příspěvky dvěma sportovním klubům, konkrétně AUTOKLUBu (plochá dráha) a SK Slaný ( fotbal). AUTOKLUB požádal o příspěvek na opravu ohradní zdi areálu do Netovické ulice již několikrát pobořené otáčejícími se kamióny – byl schválen příspěvek 35 tis. Kč, SK Slaný pak požádal o pravidelný roční příspěvek ve výši 350 tis. Kč, počínaje rokem 2013. Tento požadavek zastupitelstvo odmítlo a schválilo jednorázový příspěvek ve výši 270 tis. Kč (což odpovídá částce, kterou se SK Slaný podílelo na získaných dotacích

4 |

na rekonstrukci šaten a výstavbu tréninkového hřiště). Delší diskusí prošel i návrh na znovu zařazení přípravy akce „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“ mezi prioritní akce města s prioritou 5. U této akce je přiznána dotace z Regionálního operačního programu ve výši 15,8 mil.Kč. Zastupitelstvo též schválilo úpravy dvou obecně závazných vyhlášek, kdy v příloze vyhlášky s místy s povolením pro provozování výherních automatů bylo ze seznamu vyškrtnuto šest provozoven a naopak u seznamu míst s nádobami na separovaný odpad bylo přidáno po městě nových pět stanovišť. Zastupitelstvo schválilo i o ocenění následujících osobností města Slaného: Kultura Vladimír Jelínek, akademický malíř, Školství Karol Hevessy, Sport a tělovýchova Ing. Karel Svoboda, Zdravotnictví a sociální péče MUDr. Bohumil Vašek, Přínos občanské společnosti paní Matylda Klapalová Předání cen města proběhlo na slavnostním zasedání 29. října 2013. Rada se od poslední zprávy sešla čtyřikrát, a to 28. srpna, 11. září, 25. září a 9. října. Na svých jednáních, kromě materiálů doporučených pro jednání zastupitelstva, schválila např. novelu nařízení města k placenému stání na místních komunikacích, novelu nařízení města o cenách za dopravu v rámci MHD, změnu ceníku za parkování v parkovacím domě (např. zavedení studentské měsíční parkovací karty), sazby za pronájem nebytových prostor, pozemků a dalšího majetku města na rok 2014 (bez navýšení), návrh statutu Fondu na obnovu kanalizací a vodovodů ve Slaném, účetní závěrky základních a mateřských škol i školní jídelny, zapojení města do grantového řízení z výzvy C-2 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách a do projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Z majetkových věcí bylo schváleno přidělení 9 bytů, prodloužení nájemních smluv u dalších 9 bytů, naopak ukončení nájemní smlouvy u jednoho neplatiče za byt, dva splátkové kalendáře u dlužníků za služby spojené s bydlením, čtyři pronájmy nebytových prostor, 7 věcných břemen na majetku města. Dále bylo projednáno zadání, popř. schválení devíti veřejných zakázek. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

rodáka Jana Zacha

J

ednou z priorit Vlastivědného muzea ve Slaném je rehabilitace odkazu významného slánského rodáka, sochaře, malíře a designéra Jana Zacha (1914–1986), který se prosadil zejména v Brazílii a USA. V příštím roce si připomeneme sté výročí Zachova narození, které oslavíme formou výpravné výstavy, kterou už nyní postupně připravujeme. Rehabilitace osobnosti Jana Zacha je již v plném proudu – slánští muzejníci s ním postupně seznamují klíčové významné instituce v oboru. O Zachovi již vědí v Národní galerii, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v řadě významných českých muzeí a galerií (Praha, Louny, Litoměřice, Rakovník, Kladno aj.). Nejnověji jsme Zachovu osobnost představili Americkému centru v Praze a též zástupcům Brazilského velvyslanectví. K našemu milému překvapení o Zachův osud projevil osobně zájem vysoký brazilský diplomat (minister-counsellor) Paulo Roberto da Costa Pacheco. Zach je navíc dobře znám některým kulturním pracovníkům, kteří se zabývají česko – brazilskými vztahy. Ve španělsky psané knize Afinidades históricas e culturais entre o Brazil e a República Tcheca neboli Historické a kulturní vztahy mezi Brazílií a Českou republikou od renomovaného autora Pavla Štěpánka z r. 2008 je Zach vysoko hodnocen: „Hlavní postavou válečného a poválečného období je bezesporu Jan Zach (1914–1986), jenž prožil v Brazílii 11 let a vychoval tam řadu umělců…“ Význam Zachova brazilského období dokládá i sborník Umění dneška z roku 1946, kde se na straně 180 mj. praví: „Malíř Jan Zach, rodák ze Slaného, žijící dnes v Rio de Janeiro, dosáhl v cizině závažných úspěchů… Jeho tvorba se klade na roveň největšího umělce země Portinariho. Byl hlavním inspirátorem československé výstavy v Riu v r. 1943 a jeho atelier na Svaté Tereze byl za války místem četných schůzek diplomatů a politiků spojeneckých zemí a také pracovníků našeho zahraničního odboje. Zach učinil mnoho pro propagaci čs. věci za války…“ Snahu muzea o oživení Zachova odkazu ocenila při návštěvě Slaného i paní J. Elizabeth Siebert z amerického Oregonu, blízká spolupracovnice amerického historika umění Rogera Hulla, autora monografie o Janu Zachovi, kterou jsme nedávno vydali v českém překladu. Jsme rádi, že nám americká strana při přípravě Zachovy výstavy nabídla pomocnou ruku a aktivně s námi spolupracuje, byť až ze vzdáleného pacifického pobřeží USA. Mgr. Jan Čečrdle, ředitel Vlastivědného muizea ve Slaném

www.meuslany.cz


POZVÁNKY

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

47. Slánské jazzové dny 22.–24. listopadu 2013 Již tento měsíc se městem opět rozezní jazz. 47. Slánské jazzové dny se budou konat ve dnech 22.–24. listopadu 2013 a již nyní je jasné, že se bude oproti minulým ročníkům více zpívat. Každý z ročníků je něčím zajímavý či jedinečný. Ten letošní charakterizují po čtyřech letech opět dva koncerty v Městském centu Grand, další dva koncerty se budou konat v kapli muzea a oba jam sessiony v hudebním klubu Šantán restaurace Na Střelnici. Jazzový maraton odstartuje v pátek v přísálí Grandu slánský Saxtet, na hlavním pódiu pak večer zahájí Ľuboš Beňa & Charlie Slavík. Po nich přijdou na řadu funk souloví

Monkey Business, kapela ověnčená mnoha hudebními cenami na svých albech spolupracovala s řadou zahraničních hvězd, jako jsou Fred Wesley či Hiram Bullock. Do Slaného přijedou s oběma svými zpěváky, tedy Tonyou Graves a Matějem Rupertem. V rámci jam session v Šantánu vystoupí rock’n’roll band Bedřich & Zoufalci. Sobotní odpolední koncert proběhne v kapli muzea, kde vystoupí Doris a Sofie & Swingin’ Bastards. Kapela je objevem současné domácí swingové scény a její pěvecká sesterská dvojice působí jako neřízená střela. Sobota pak bude pokračovat v 18 hodin opět v přísálí Grandu, kde vystoupí žákovský Big band hraběte Šporka pod vedením

Pozvánka

na 47. Slánské

jazzové dny

22. – 24. listopadu 2013

jazzclubslany.cz

svého učitele Martina Brunnera. Na hlavním sále večer zahájí renomovaná anglická zpěvačka Denise Gordon s pražskou kapelou J. J. Jazzmen. Následovat bude V.S.O.P. Trio + 2. Pod tajemným názvem se skrývají legendy českého moderního jazzu, Karel Růžička, Petr Kořínek a Josef Vejvoda, které doplňují trumpetistka Štěpánka Balcarová a saxofonistka Markéta Smejkalová. Po nich bude následovat Guitar Trio jihoafrického kytaristy Jonathana Crossleyho, které hraje jazz se silně rockovým nádechem, doplněný prvky funky a elektronickými vlivy. O závěr se postará maďarské kvinteto Djabe. Jazz, který produkují, v sobě zahrnuje mnoho vlivů včetně maďarské lidové hudby. Večer vystoupením v Šantánu uzavřou slánští The Bladderstones. Nedělní rozloučení v kapli proběhne letos ve 14 hodin a postará se o ně vokální soubor Skety složený z mladých českých zpěváků a muzikantů. Stejně jako v loňském roce bude SJD předcházet WARM UP neboli Zahřívací kolo v několika slánských restauracích a jako každý rok se můžete těšit na výstavu v prostorách Městského centra Grand, tentokráte kladenského fotografa Jiřího Michla. Více informací naleznete na internetové adrese www.jazzclubslany.cz. Lístky můžete od 1. listopadu zakoupit např. v pokladně městského kina či rezervovat na adrese: rezervace@jazzclubslany.cz.

Cestovatelský festival – 11. Slánský cestovatel V sobotu 9. listopadu si určitě nenechte ujít tento tradiční cestovatelský festival, který se koná každý rok ve Fit studiu Jitka.

„Craft 1000 miles adventure 2013“ a jiné cyklistické úchylky. Předprodej vstupenek ve Fit studiu Jitka, Stehlíkova 823, Slaný, (omezený počet diváků 80). Vstupné: 120 Kč

A na co se můžete těšit? Od 17 hodin můžete zhlédnout přednášku – Never Stop Exploring (Nekončící hledání), prvovýstup na Himalájský Talung 7349 m, „Máry“ Marka Holečka.

Více informací na www.fitstudiojitka.cz. Jste srdečně zváni.

Marek Holeček – filmový dokumentarista/ fotograf, píše články pro weby a časopisy, reprezentant ČR v horolezectví od roku 1997 do současnosti, 6x ocenění Výstup roku od Českého horolezeckého Svazu, řada ocenění za filmové dokumenty a přednáškovou činnost – Filmy Dotknout se nebe (20x repríza na ČT4), Jak chytnout nebe za kšandy (9x repríza ČT4) V 19 hodin se můžete těšit na slánského extrémního cyklistu Milana „Milču“ Silného. Jeho životním heslem je „Nežiji proto, abych jezdil na kole. Jezdím na kole proto, abych žil.“ Milča nám přiblíží nejtěžší cyklistický nonstop závod bez zajištění v Česku a celé Evropě www.meuslany.cz

„Mára“ Marek Holeček

Milan „Milča“ Silný

| 5


VL ASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum ve Slaném v listopadu nabízí Výstava Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka je pro velký zájem prodloužena do soboty 30. listopadu a výstavu Starobylé pohledy na Slaný mohou zájemci zhlédnout do pátku 20. prosince. V kapli Zasnoubení Panny Marie se uskuteční dva koncerty Kruhu přátel hudby. V sobotu 9. listopadu v 17 hodin vystoupí Pěvecký sbor Andílci se sopranistkou a renomovanou operní pěvkyní Janou Marií Kateřinou Korbelovou, absolventkou plzeňské konzervatoře a zakladatelkou dětských pěveckých sborů Andílci, MiniAndílci a dalších, které od jejich vzniku vede až do současné doby. Pro jejich potřeby založila soukromé pěvecké studio.

Sedláčkovo kvarteto. V pátek 22. listopadu budou v Městském centru Grand v 18.30 hodin zahájeny již 47. Slánské jazzové dny. Sobotní odpolední koncert proběhne 23. 11. v 14.30 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie, kde vystoupí Doris a Sophie & Swingin´ Bastards. Kapela je objevem současné domácí swingové scény, stala se jasným vítězem druhého semifinálového večera vyhledávací soutěže.

Ve středu 27. listopadu v malé galerii muzea se uskuteční přednáška „Ukrývaní a ti druzí“ Mgr. Milana Hese, Ph. D. Tento slánský historik a didaktik dějepisu se ve své aktuální přednášce zaměří na osudy ukrývaných Židů, na specifickou kategorii přeživších holocaustu, kterým nebyla dosud v odborné literatuře věnována taková pozornost jako například vězňům ghett, koncentračních či vyhlazovacích táborů. Dokázali bychom i dnes pomoci ostrakizovaným bytostem? Byli bychom schopni psancům nabídnout bezpečné útočiště? Kolik z nás by v této situaci riskovalo vlastní život? Nehrál by svou klíčovou roli pro naplnění pomoci bezbranným lidem pouhý profit? Neselhali by nakonec někteří „zachránci“ pod vlivem zvyšujícího se tlaku? Přednáška bude spojena s křtem dvou nových autorových knih. „Dny strachu - Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa“ a „Promluvili o zlu – Holocaust mezi dějinami a pamětí“. Publikace vydalo v říjnu 2013 nakladatelství Epocha. Zájemce o uspořádání vánočního koncertu upozorňujeme, aby objednávky zasílali na muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz. Více na muzeum.slansko.cz.

Pěvecký sbor Andílci. Ve středu 20. listopadu v 19 hodin vystoupí mladé ambiciózní Sedláčkovo kvarteto, s hostem Otakarem Martinovským. Kvarteto vzniklo v roce 2006 na Akademii múzických umění v Praze a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni. První důležité poznatky v oblasti komorní hry získal soubor u Jiřího Panochy, se kterým měli možnost již během studií pracovat. Soubor vystupuje na mnoha významných akcích v České republice, Belgii a Rakousku.

Doris a Sophie & Swingin´ Bastards. Rozloučení jazzového festivalu se koná v neděli 24. listopadu opět v kapli ve 14.00 hodin a postará se o ně nový vokální soubor Skety. Skupina zpívá a cappella a je složená z mladých českých jazzových zpěváků a muzikantů, kteří se hudbě věnují naplno a profesionálně.

Vokální soubor Skety.

Za památkou významného slánského architekta a stavitele Rudolfa Štecha Dne 11. září navštívily z podnětu starosty města RNDr. Ivo Rubíka dlouholeté pracovnice slánského muzea Božena Franková a Ivana Hušáková západočeskou metropoli, aby u příležitosti výstavy „Mikoláš Aleš v Plzni“ uctily památku významného slánského architekta a stavitele Rudolfa Štecha. Ten se narodil v roce 1858 v Panenském Týnci a prosadil se nejprve řadou staveb v rodném kraji – vzpomeňme jeho slánské realizace, jako jsou Okresní hospodářská záložna, rekonstrukce staré radnice, novorenesanční rodinné domy v jádru města a další. Již ve Slaném započala jeho spolupráce se slavným malířem, kreslířem, dekoratérem a ilustrátorem Mikolášem Alšem; jeho alegorické postavy ze zmíněné záložny na nároží

6 |

Šultysovy a Wilsonovy ulice zná snad každý Slaňák. Spolupráce obou pokračovala v dalších českým městech, např. Vodňanech a vyvrcholila řadou staveb, zejména výstavních měšťanských domů právě v Plzni, kde Štech v roce 1908 zemřel. Památka Rudolfa Štecha byla uctěna položením kytice na jeho hrob na plzeňském hřbitově. Jeho osobnost byla připomenuta též na probíhající výstavě věnované M. Alšovi, na kterou slánské vlastivědné muzeum poskytlo reprodukce obrazu slavné záložny a několika fotografií včetně snímku tzv. Wiehlova domu. Doplňme, že Rudolf Štech, Mikoláš Aleš a jejich spolupracovník Josef Bosáček byli připomenuti také ve slánském muzeu na výstavě Trojzvuk v roce 2009. Mgr. Jan Čečrdle, ředitel Vlastivědného muizea ve Slaném

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA

Masarykovo náměstí 159 274 01 Slaný www.knihovnaslany.cz

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ VE SLANÉM VI. 12. listopadu – Policie ČR – Nezvaní hosté a nebezpečné návštěvy. Jak se správně zachovat? Jak předejít krádežím? Informace o případech, které se uskutečnily na našem území okresu Kladno. Přiblížení jednání, vystupování a popis k těmto podvodným osobám. 26. listopadu – Klient je chráněnec, o kterého se musíme co nejlépe starat. Na přednášce Všeobecné zdravotní pojišťovny se dozvíme, co všechno VZP svým klientům nabízí. Začátek přenášek ve 14 hodin. Celkové zápisné na všechny přednášky činí 200 Kč, případně můžete navštívit jednotlivá setkání za 25 Kč. Přihlásit se můžete ve studovně Knihovny V. Štecha. Bližší informace získáte na tel. č. 312 522 238 u paní Steinbrecherové, u pí. Hálové (předsedkyně ZO Svazu důchodců ČR) a na webových stránkách slánské knihovny www.knihovnaslany.cz. Těšíme se na společná setkávání. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 15.–29. 11. 2013 – zeměpisná soutěž pro malé cestovatele Hlavní města Evropy. 30. 11. 2013 – Den pro dětskou knihu – zábavné sobotní dopoledne pro malé čtenáře a jejich rodiče nabídne divadelní loutkové představení, soutěže, rukodělné dílny a stánky s dětskými knihami. Od 9 do 12 hodin. POBOČKA NA DOLÍKÁCH 1.–14. 11. 2013 – Testík ze světa zvířat a zvířátek. Vědomostní soutěž pro děti od 7 do 13 let. Soutěž probíhá v otvíracích hodinách oddělení. 14. 11. 2013 – Záložkování – poslední den pro odevzdání záložek, které jste mohli vyrábět ze všeho možného a na které jste mohli nejen kreslit, ale i psát vzkazy a různá přáníčka. Všechny odevzdané záložky předáme dětem z ostatních škol nebo školek. Více informací na plakátcích, webu a FB. 26. 11. 2013 – Malované čtení – čtete nebo posloucháte rádi zajímavé příběhy, nebo rádi malujete? Pak je tohle zábavné odpoledne právě pro vás . Začínáme ve 14 hodin v pobočce Na Dolíkách a budeme si číst, povídat a malovat až do 17 hodin. www.meuslany.cz

| 7


OSTROV, VOLNÝ Č AS III. MEDOVÝ DEN A V. ROČNÍK VÁNOČNÍHO JARMARKU sobota 23. listopdu 2013 – Kreativní sobota na Ostrově Setkání s včelařem, výroba svíček, medové perníčky, adventní dekorace, výtvarné dílny, soutěž o nejlepší recept s použitím medu. Součástí akce je přehlídka výrobků tvořivých lidiček. Podrobnosti na webu. Přihlášky pro vystavující: 777127136 nebo hlinenkaatelier@seznam.cz Info: Petra Libovická

WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz 16. 11. SLÁNSKÁ CENA 2014 – 2. kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy začínají v 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 16. 11. SAMETOVÝ PŘEDVEČER U příležitosti výročí sametové revoluce proběhne v ICM promítání filmu Tomáše Vorla „Kouř“ a následná diskuse. Začátek v 19 hodin. Vstup volný. Info: Iveta Schagererová 23. 11. VÝLET VLÁČKEM DO DRÁŽĎAN Sraz ve Slaném na nádraží v 6.15. Příjezd do Drážďan v 10 hodin. Program individuální. Odjezd z Drážďan v 16 hodin, návrat do Slaného ve 20 hodin. V ceně doprava, mapa. Cena na osobu 370 Kč. Přihlášky do 20. listopadu na Ostrově. Info: Jindra Jindřich 29. 11. VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Akce bude představena na Slavnosti světla. Každý si může vybrat na vánočním stromku na náměstí keramickou kometku s dopisem Ježíškovi od dětí z DDŠ. Vybrat a zakoupit dárek můžete podle svých finančních možností. Dárky se budou shromažďovat na Ostrově. Předání dárků dětem bude veřejné 17. prosince v 15 hodin v DDŠ Slaný. Věříme, že dopisy pro Ježíška najdou svého adresáta! Info: Lenka Geringová

Slánská akdemie volného času Umění staré Číny III.

Z

ahajovací setkání podzimního semestru VIII. ročníku Slánské akademie volného času se uskutečnilo za hojné účasti posluchačstva v sobotu 12. října 2013 v salónku bývalého hotelu Grand. Nejprve všechny přítomné přivítal PhDr. Vladimír Přibyl a byly předány diplomy těm, kteří vypracovali ročníkovou práci. Následoval vlastní program setkání – přednáška PhDr. Zlaty Černé (Česko-čínská společnost) o kultuře staré Číny, tentokrát o příbězích konfuciánské oddanosti rodičům a taoistických nesmrtelných. Kultura staré Číny byla ovlivněna třemi duchovními směry, a to budhismem, konfucianismem a taoismem. První část přednášky byla věnována příběhům oddanosti rodičům, jež vycházejí z učení konfucianismu. To povstalo z myšlenek Konfucia, který se zabýval sociální situací člověka a jeho vztahem s přírodou. Z nich vychází také model společnosti vytvořený na vzoru patriarchální rodiny … známá Konfuciova věta … Ať vládce je vládcem, poddaný podaným, otec otcem a syn sy-

nem … Každý se chová tak, jak to přísluší jeho společenskému postavení. Po přestávce paní doktorka přesměrovala naší pozornost k dalšímu v Číně rozšířenému myšlenkovému směru, jímž je taoismus. Ten se začal dělit na dva proudy – filosofický a lidový (náboženský). V rámci toho druhého se ujalo také učení o tom, jak dosáhnout nesmrtelnosti, sien. Představa nesmrtelnosti patří mezi klasické rysy čínské kultury. Vychází z představ, že nesmrtelným se může stát každý člověk, jenž postoupí dlouhodobý proces proměny pod vedením již nesmrtelného. Ten se skládá z určitých cvičení a meditací, držení diety, dodržování daných sexuálních praktik a užívání léků. Přitom však také musí konat dobro. Nakonec Zlata Černá zodpověděla dotazy posluchačů a nám nezbylo než dlouhým potleskem jí poděkovat za zajímavou přednášku. Pavel Zděnovec (redakčně kráceno)

30. 11. MIKULÁŠSKÁ NA OSTROVĚ Od 16 hodin na Ostrově. Vzkazy Mikuláši můžete přinést předem. Vstupné 50 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé. Předpokládaný konec v 17.30. Přihlášky do 29.11. na Ostrově. Info: Jindra Jindřich 8.3.–15.3. 2014 LYŽOVÁNÍ V MALÉ ÚPĚ V KRKONOŠÍCH Pro lyžaře i snowboarďáky. O program se postará Jindra a Rudlik. Doprava, ped. dozor, ubytování, strava 3x denně, bohatý doprovodný program, zkušení vedoucí (lyže i snowboard). Všechny druhy sjezdovek. Nejlevnější ceny vleků v Krkonoších. Cena 4600 Kč pro děti do 18 let. Cena pro dospělé 5200 Kč. Záloha 2100 Kč. Info: Jindra Jindřich

8 |

www.meuslany.cz


HISTORICKÁ KONFERENCE

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

VI. ročník historické konference

Město a region v dramatickém století – Slaný a Slánsko ve XX. století Sobota 9. listopadu 2013 Městské centrum Grand ve Slaném Slavnostní zahájení v 9 hodin RNDr. Ivo Rubík, Královské město Slaný Ing. Bc. Pavel Bartoníček Konferenci moderuje PhDr. Zdeněk Kuchyňka I. blok 9.00–12.00

Poštovnictví ve Slaném v období 1900–1945 Lubor Kunc 1. pozemková reforma na Slánsku Pavel Dufek Četnická stanice v Kamenných Žehrovicích za první republiky Luboš Marek Výstavba kasáren na konci třicátých let 20. století Mgr. David Hubený Obecní policie ve Slaném a okolních městech za druhé světové války Mgr. David Hubený II. blok 13.00–16.00

Felix Arnošt Heller (příslušník RAF) Mgr. Zdeněk Víšek Erik Koubek – slánský skaut na frontách druhé světové války Ing. Bc. Pavel Bartoníček Neznámé kapitoly letecké války nad Slaným 1944–1945 Michal Plavec Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952 PhDr. Milan Bárta Sborník z historické konference Zapomenuté osudy, zapomenuté události – Slaný a Slánsko ve XX. století Slavnostní představení veřejnosti Během obou bloků konference bude dostatek prostoru na diskusi, včetně přestávky na občerstvení.

Konferenci organizuje Kulturní zařízení města Slaný, Knihovna V. Štecha, Městský úřad Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Záštitu převzal starosta Královského města Slaný. Organizační výbor historické konference: Pavel Bartoníček, Milan Bárta, Karel Drvola, Luboš Marek, Zdeněk Víšek

www.meuslany.cz

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. listopadu 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno.

PROHLÍDKY MĚSTA Pojďte s námi na vycházku 3. 11. 2013 od 15 hodin Dušičková vycházka na Slánské hřbitovy Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění navíc – o mrtvých jen dobré. Speciální dušičkové vydání naší oblíbené vycházky. Sraz na vycházku v 15 hodin u Infocentra Pod Velvarskou branou. Vstupné: 20 Kč.

SVATOMARTINSKÝ POCHOD Víte, že … Svátek sv. Martina se slaví veselým hodováním. Rok končí, úroda je pod střechou, nastal čas odměnit se. Na sv. Martina kouřívá se z komína. Copak to v kamnech tak krásně voní? Husí pečínka a vandrovnice. Čeládka končí službu a sedlák se selkou je naposledy hostí pod svou střechou a na cestu jim přibalí vandrovnice – martinské podkůvky / rohlíky. V noci 11.11. se nechodí spát tak brzy a je čas zažehnout světýlka lampiónů. Datum s číslem 11. 11. se zdvojenou „1“ symbolizovalo rozpustilost a hřích.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 13.12. 2012 ve 21 hodin Tajemná vánoční noční vycházka s překvapením. Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65 Kč) Klasická noční vycházka, tentokrát již podruhé netradičně v zimním, vánočně laděném hávu. Nebojte se zimy, v Infocentru Pod Velvarskou branou se zahřejete!

Čertovské kování a Bleší trh u Velvarské brány V sobotu 30. listopadu 2013 pro vás Sdružení patriotů Slaného pořádá 2. ročník Čertovského kování. Tentokrát bude kování doplněno o Bleší trh – pokud máte doma nepotřebné věci, nebo něco sháníte, přijďte prodat, koupit nebo vyměnit colkoli – nezbytné i zbytečné věci

10 |

• bytové doplňky • předměty z umění a řemesel. Prodávat může každý, kdo přijde se svým stolečkem, plachtou nebo podložkou. Začínáme ve 14.00 a končíme okolo páté. Klobásy, víno, pivo je zajištěno a nakonec uvidíte ohnivé čertovské překvapení. Podrobnosti najdete na internetové adrese: www.spslany.estranky.cz Srdečně vás zve Sdružení patriotů Slaného

www.meuslany.cz


SLÁNSKÉ ROZHOVORY

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

X. Slánské rozhovory 2013 / Památky Slaného a Slánska V úterý 8. října 2013 se konaly jubilejní desáté Slánské rozhovory, které jako v předchozím roce nalezly útočiště v refektáři kláštera dnes bosých karmelitánů ve Slaném. Úvodní proslovy přednesli za město Slaný místostarosta Jaroslav Hložek a za naše hostitele P. Petr Glogar, OCD, provinční delegát řádu bosých karmelitánů, jenž byl jedním z těch, kteří stáli u zrodu těchto setkání. První, věnované vztahu španělské kultury k českým zemím, proběhly v ambitu slánského kláštera v roce 2004, refektář se v té době opravoval. Poté již započal vlastní program konference. Zahájil ji příspěvek PhDr. Vladimíra Přibyla (MěÚ Slaný) Františkánské nebe – obrazy J. V. Spitzera ze slánského kláštera, ve kterém přítomným stručně představil nedávno restaurovanou kolekci portrétů františkánských světců; ta kdysi tvořila součást výzdoby refektáře tehdy františkánského kláštera. Na jeho stručný výklad navázala restaurátorka akad. mal. Lenka Helfertová (Malba J. V. Spitzera z pohledu restaurátora), která nás podrobně seznámila s postupem opravy některých obrazů z této kolekce a také dokumentovala, srovnáním několika děl, poměrně vysokou kvalitu Spitzerovy malířské tvorby. Také další příspěvek – Poznámky k tvorbě Jana Jiřího Heringa mladé kunsthistoričky Mgr. Ing. Marie Opatrné (Národní muzeum Praha) – se věnoval jedné z památek zdejšího kláštera, a to Heringovu rozměrnému Ukřižování, který je součástí výbavy konventního kostela (původně se nacházel v katedrále sv. Víta v Praze). Po krátké přestávce následoval blok věnovaný uměleckým dílům Slánska. Nejprve vystoupil PhDr. Tomáš Hladík (Národní galerie, Praha), aby ve svém příspěvku Socha sv. Jana Nepomuckého z barokního oltáře ve Smečně v kontextu tvorby Ignáce Františka Platzera vysvětlil význam tohoto typu zobrazení světce nejen v díle Platzerově, ale i dalších sochařů té doby. Z pohledu restaurátora nám poté přiblížila smečenský svatojánský oltář akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D. (K obnově svatojánského oltáře ve Smečně), která v současné době dokončuje závěrečnou etapu obnovy tohoto barokního skvostu. Z jiné perspektivy se na památky dívá další z účastníků konference PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (Památník národního písemnictví, Praha), jenž se věnoval tématu Barokní nástěnné malby v kostnici Pálečku z pohledu literárního historika; upřel pozornost auditoria především k biblickým citátům, které tyto malby doprovázejí. Zde je třeba připomenout, že se zanikající malby v kostnici (jediné dochované památce tohoto druhu v regionu) podařilo zachránit. Následující část byla zaměřena na sbírky Vlastivědného muzea ve Slaném a tak se jejího moderování ujal ředitel muzea Mgr. Jan Čečrdle. Nejprve nám přiblížil Bc. Jan Kašpar z Památníku národního písemnictví v Praze knihu Vavřince Leandra Rvačovského Masopust; autor působil po jistou dobu i ve Slaném. Restaurování exempláře z majetku muzea popsala akad. mal. MgA. Magdalena Rafl Bursová (K obnově slánského tisku Rvačovskéwww.meuslany.cz

PhDr. Vladimír Přibyl (vedoucí odboru kultury MěÚ Slaný) vítá v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném účastníky 10. slánských rozhovorů. (foto Pavel Vychodil) ho Masopustu a františkánského nekrologia ze Slaného), která se ve druhé části svého příspěvku věnovala obnově nekrologia slánských františkánů, které se po její opravě stalo stálou součástí muzejní expozice. Dalším bodem setkání, jistě radostně očekávaným, se stal oběd, který připravili zdejší řeholníci. O polední přestávce bylo také možno navštívit konventní kostel Nejsvětější Trojice a vyslechnout krátký komentář Mgr. Ing. Marie Opatrné ke zmíněnému obrazu Ukřižovaného od J. J. Heringa. Odpolední blok zahájil Mgr. Marek Pařízek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ), jehož příspěvek Mistr doksanské archy a Slánsko se zabýval mimo jiné také oltářem (patrně zcela novogotickým) ze zámecké kaple ve Smečně a oltářem z Ledců. O tom jak citlivě upravit památkově chráněný interiér klášterního kostela potřebám současné liturgie hovořil zástupce převora kláštera bosých karmelitánů ve Slaném P. Pavel Pola, OCD (K návrhu liturgického prostoru kostela Nejsvětější Trojice v konventu bosých karmelitánů ve Slaném). Letošní 150. výročí narození malíře Ludvíka Kuby připomenul PhDr. Vladimír Přibyl v příspěvku připraveném ve spolupráci s Olgou Černušákovou (Ludvík Kuba a Slaný), přiblížil Kubovy pobyty ve Slaném a „před-

stavil“ jeho zdejší přátele a zejména poměrně početnou kolekci jeho obrazů, které se dodnes ve Slaném uchovaly. Poslední přednášející Ing. arch. Eva Volfová (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) nás informovala o stavu právě probíhající mimořádně náročné rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Želenicích (Památková aktualita – k opravám památek na Slánsku). Většina z účastníků konference se poté vydala autobusem do nedalekého Vraného. Zde se uskutečnil v kostele Narození sv. Jana Křtitele krátký koncert (Aleš Nosek – varhany a Blanka Nosková – mezzosoprán) – hudební tečka za letošním setkáním. Na programu nazvaném Varhanní hudba „nejen“ svatovítských varhaníků zazněla díla J. G. Walthera, J. S. Bacha, F. X. Brixiho a dalších. Po tónech duchovní hudby jsme měli možnost si prohlédnout také výzdobu kostela, jehož významnou částí jsou také fresky J. V. Spitzera, jejichž námětem jsou výjevy z legendy patrona kostela. Krátký výklad PhDr. Vladimíra Přibyla k výzdobě chrámu poté ukončil jubilejní X. Slánské rozhovory. Na závěr nezbývá než jen doufat, že se v příštím roce opět uskuteční a najdou si opět tolik posluchačů jako ty letošní. Fotogreportáž z 10. slánských rozhovorů najdet na straně 19. Pavel Zděnovec

| 11


VOLNÝ Č AS

Slánští chovatelé mají co ukázat V červnu roku 1925 byl založen a zapsán v registru slánského okresního úřadu Klub pro zvelebení racionálního chovu holubů, králíků a drůbeže. Od tohoto data se odvíjejí desítky let úspěšné chovatelské i výstavní činnosti, mezi které se řadí i současné chovatelské výstavy pořádané členy místní organizace Českého svazu chovatelů Slaný. Současným předsedou spolku je pan Libor Kučera z Hořešovic. Své chovatelské činnosti se věnuje přes dvě desítky let. Požádala jsem jej, aby nám řekl něco o současném chovatelském dění na Slánsku. V roce 1942 měl Klub králíkářský na 560 členů. Jaká je členská základna letos, tedy po jednasedmdesáti letech? Slabá desetina. Členskou základnu tvoří spíše starší chovatelé, mládež má jiné zájmy. Našich výstav se účastní kolem osmi mladých chovatelů z našeho i sousedních regionů.

Jak se připravuje samotná výstava drobného zvířectva? Od roku 1990 máme svůj výstavní areál v modelářském středisku ve Smečenské ulici. Zde v květnu a září vystavují naši členové pro chovatele i pro veřejnost drobné zvířectvo, akvarijní rybky a exotické ptactvo. Před zahájením samotné výstavy je provedeno odbornými posuzovateli v odboru králíků, holubů a drůbeže hodnocení jakosti chovu. Nejúspěšnějším chovatelům jsou uděleny čestné ceny. Při přípravě výstavy nám pomáhají studenti z místní Integrované školy na Hlaváčkově náměstí. Bez sponzorů a Královského města Slaný bychom tak velkou výstavu nemohli dělat. V poslední době jsou výstavy doplňovány různými doprovodnými akcemi. Ano, snažíme se zpestřit výstavy akcemi pro malé i velké návštěvníky. K programové nabídce patří například tombola, poradenská služba, nabídka květin a kaktusů, potřeb pro chovatele, občerstvení i živá hudba s příjemným posezením. Probíhá soutěž pro děti s názvem Morče – Mazlík mladého chovatele. Letos byla zářijová výstava obohacena divácky jistě velmi atraktivní podívanou na soutěž

Současný předseda slánské ZO ČSCH Libor Kučera z Hořešovic při letošní okresní chovatelské výstavě. (foto Hana Tichá) šestatřiceti psů na 5. speciální výstavě Slovenských čuvačů ve Slaném. Děkuji za informace a doplňuji termínem na Jarní květnovou výstavu, která se připravuje na 17. a 18. května 2014. Hana Tichá

Nenechte se šidit Děvčata z Ledců si vytančila stříbro Drzost a bezohlednost většiny „obchodníků“ nabízejících předražené a mnohdy nesmyslné zboží na prodejních akcích nezná mezí. Pravdivý obrázek jejich praktik a tragické osudy lidí, kteří jim naletěli přinesl vynikající dokument Šmejdi. Smutné je, že nejvíce postiženou skupinou jsou senioři, kteří nemají na rozhazování, ale díky nekalým praktikám a agresivitě prodejců těžce doplácejí na svou naivitu a nedostatek informací. Snad jim pomůže v lepší orientaci uvedení filmového dokumentu, který jsme pro ně připravili na úterý 12. listopadu. Dopoledne proběhne projekce pro klub důchodců ČKD a od 17 hodin pro širokou veřejnost. V obou případech pro seniory zdarma. Na podvečerní projekci máme domluvenu účast odborníků ze spotřebitelského časopisu dTest, který se touto problematikou zabývá již delší dobu. Měli by seznámit seniory nejen s drastickými praktikami prodejních akcí, ale i se zákony, které stojí na straně ošizených a které mohou pomoci odvrátit alespoň některá chybná rozhodnutí. I když asi nejlepší rada zazněla na konci filmu Šmejdi: „Neúčastněte se těchto akcí“. A chcete-li, zúčastněte se naopak 12. listopadu od 17 hodin projekce a následné besedy… Jaroslav Hložek,1. místostarosta

12 |

Jana Ruszo s děvčaty Věrou a Veronikou z DD Ledce při vernisáži dětských kreseb na téma tanec – milujeme a malujeme, v Knihovně Václava Štecha ve Slaném. (foto Hana Tichá)

D

omovy tančí, je název druhého ročníku taneční soutěže ve Slaném, který se uskutečnil na velkém sále městského kulturního zařízení Grand. V čtyřhodinovém klání tanečnic a tanečníků ze šesti dětských domovů – Vrchlabí, Maštova, Žatce, Kašperských hor, Dolní Čermné a zástupce našeho regionu Ledce-Šternberk, se střídaly tanec se šátkem, country tance, Solo, Duo, Hip Hop i open kategorie. Součástí programu byla i ukázka scénického tance a taneční skupiny Dancing Wave. Porota se známým hercem Richardem Trsťanem udělila děvčatům z Ledec stříbrné medaile. Akce byla doplněna vyhlášením celorepublikové dětské výtvarné akce „Milu-

jeme a malujeme“, zaměřené právě na tanec v různých podobách. Porota vybrala čtyřiapadesát dílek, ze kterých byl absolutním vítězem vyhlášen Libor z DD Ostrava-Hrabová. Vybrané dětské kresby byly vystaveny pro širokou slánskou veřejnost od 1. do 30. října ve vstupní hale slánské knihovny V. Štecha. „Chtěla bych poděkovat všem zainteresovaným, kteří mi pomáhali při zajišťování a průběhu akce, sponzorům i pracovníkům městského kulturního centra Grand Slaný,“ jsou slova chvály a poděkování hlavní organizátorky, studentky Jany Ruszo, která vede v DD taneční volnočasové aktivity. Tichá Hana

www.meuslany.cz


SPORT

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

Přespolní badmintonisté vyplenili Dny orientace v přírodě klub orientačního běhu Slaný ve spolupráci s Českým svazem orientačSníchportovní Slaný a nikomu to nevadilo sportů zve školní mládež a sportovní veJak udělat amatérský turnaj na profesionální úrovni? Vůbec netušíte, co všechno je potřeba připravit a zařídit, než můžete přijet na turnaj SABAT (Slánský Amatérský BAdmintonový Turnaj). Ještě spíte, když člen přípravného výboru Jarda Matějovský prochází halou, kontroluje pevnost nosníků, prověřuje elektrický proud, vytírá podlahu tělocvičny lesk-blesk saponátem, kontroluje pevnost sítí a namáčí speciální protiskluzové hadry (onehdy na podobném hadru uklouzl jeden z hráčů a půl roku se badmintonu nevěnoval). A co víc, Jarda si nestěžuje, své konání komentuje tichým, klidným hlasem. Jeho posluchači jsou ono mrazivé ráno jen pevné stěny areálu VSH Slaný. Ale to předbíháme. Je 7.00 den konání turnaje. Co se však děje týdny před turnajem? Zachmuření činovníci komitétu SABAT soustředěně sledují organisační schémata v restauračním zařízení a ostře ořezanou tužkou občas upraví nějaký organisační tok, překreslí harmonogram, přesunou jednotku na jiné, důležitější místo. Ano, občas vypukne hádka o nějaký nepodstatný problém, ta je však rychle zažehnána, aby se za několik minut opět vynořila v plné síle. Komitét ruší obsluha stálým přísunem piva, které v konečném důsledku zapříčiní, že někteří členové výboru vůbec netuší, co se na štábu dohodlo. Bolestivý je i následný průvan v peněžence. Poradu je tedy nutné opakovat. Co třeba příští týden? A tak se pokladník, sekretář, logistik a zapisovatelky sejdou znovu, aby o kousek posunuli plně naloženou organisační káru dál. Jak hrát amatérský badminton s hráči z první ligy? Do Slaného 5. 10. 2013 dorazily týmy Prahy, Kladna, Všenor, Loun, Mšena, Kralup a samozřejmě i domácí SABAT. Přijelo 44 hráčů, tedy číslo beze zbytku dělitelné 4, které je nezbytné pro čtyřhry a střídání parnerů i protivníků. Musíme si přiznat, že kvalita hráčů, kteří na SABAT přijíždějí, je stále vyšší, ale stále

jde o úroveň amatérskou. Na prvních příčkách se většinou umísťují veteráni. V mládí hráli první badmintonovou ligu a i když je jim hodně přes padesát, je vidno, že slánský model – smečuj a řezej do toho – je jim cizí. Hrají chytře a úsporně, vyznávají učení mistra Sun Tzu – stůj jako hora, nepřítel se sám unaví, běhaje z jednoho konce kurtu na druhý. A tak není divu, že do první desítky se probojoval ze sabatistů jen Jarda Matějovský a Martin Beránek. Klání má nový rekord. Nejstarší hráč turnaje Pepa zažil již 72 zim! Zajímavých zápasů bylo mnoho, ale autor článku nebyl u všeho, anžto jej lákala jako ostatně každého nabídka stánku Me Gusta. Slečna Míša nabídla v občerstvovně vše, co si jen žíznivý a hladový účastník sobotního turnaje mohl přát. Organizační štáb turnaje je území žen. Pokladník a náčelník v jedné osobě Petr Hložek byl nejednou nekompromisně vykázán za hradbu stolů, počítačů, lihových fix, výpočetních tabulek, vzorců a omamné vůně. Děvčata analyzovala stovky čísel, aby určila, kdo si odnese bohaté ceny. Závěrečný ceremoniál se těšil pozornosti většiny hráčů. Náčelník vyhlásil tyto ceny: 1. místo – Pavel Homolka (Kladno), 2. místo – Jiří Modlinger (Kladno), 3. místo – Ondřej Hanžlík (Všenory), Nejlepší žena turnaje – opět Péťa Stoklasová. Nejlepší tým (systém TEIWAZ) – Kladno. Speciální cenu – pokladničku s prasátkem – obdržel Otto Falcník, za odvážný skok pro míček do rozvodněné stoky. Po závěrečném úklidu se výpravy Kladna, Všenor, Prahy a Sabatu přesunuly do restaurace Zimák, kde vedoucí činitelé jednotlivých týmů domlouvali do pozdních večerních hodin budoucí (jistě plodnou) spolupráci. Závěrem bych chtěl jménem klubu SABAT poděkovat vedení VSH Slaný za vynikající spolupráci. Dlouhodobě podporuje amatérský sport v našem městě také místostarosta Martin Hrabánek, za což mu patří náš dík. V dubnu se sejdeme na dalším badmintonovém turnaji! Antonín Černínský, sekretář, badmintonslany.cz

řejnost na 5. ročník akce Dny orientace v přírodě. Akce se bude konat v úterý 5. listopadu 2013 na mapě Kvíc (lesní prostor kolem Božího hrobu až po dálnici na Prahu). Sraz účastníků od 14 do 16 hodin u lesa na konci ulice K.Kemera ve Slaném-Kvíčku. Budou pro vás opět připraveny 2 tratě (lehká pro začátečníky a malé děti a obtížnější pro odvážné a zkušenější orienťáky). Přijďte se proběhnout podzimním lesem a vyzkoušet něco nového. Další informace k akci naleznete na internetových stránkách www.skobslany.cz. Motto: S mapou a buzolou buď lepší než GPS! Přijď si zakufrovat! Na setkání se těší pořadatelé ze SKOB Slaný.

O putovní pohár Františka Moulise

V

sobotu 5. 10. 2013 se v restauraci Na Skalkách ve Slaném uskutečnil již pátý ročník turnaje v křížovém mariáši O putovní pohár Františka Moulise s podporou MěÚ Slaný. Zúčastnilo se 36 hráčů z celých Čech. Nižší účast oproti loňskému roku byla zapříčiněna konáním konkurenčního posvícenského turnaje v jiné části Středočeského kraje. Po pětikolovém zápolení, které se neslo v přátelském duchu, se vítězem stal František Vašíček z Prahy před Petrem Slábou z Ústí nad Labem a Zdeňkem Korousem z Panenského Týnce. Z místních hráčů byl nejlepší Josef Drahoňovský na třináctém místě. Všichni účastníci turnaje obdrželi hodnotné ceny a také propagační materiály, které věnoval MěÚ Slaný. Děkujeme za podporu Městskému úřadu ve Slaném v čele s tajemníkem panem Ing. Kolačkovským a majitelce restaurace Na Skalkách paní Martě Kubánkové s personálem za přípravu kvalitní stravy a občerstvení. Dále děkujeme panu Radku Slánskému – Maso uzeniny Kladno, panu Ing. Tomáši Drholcovi – Masné krámy Slaný a panu Jaroslavu Ničovi – Autoservis za věnování sponzorských darů. Poděkování patří i všem účastníkům turnaje za korektní a sportovní přístup ke hře a těšíme se na 6. ročník turnaje v roce 2014. Za pořadatele Václav Snop a Pavel Vrzáček

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v listopadu 2013 Městská hvězdárna je v listopadu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – je pozorovatelný na večerní obloze od 7. do 17. listopadu. Nejlepší pozorovací podmínky nastávají kolem 10. listopadu (první čtvrt), tehdy na rozhraní mezi osvětlenou a tmavou polokoulí (tzv. terminátoru) vrhají povrchové útvary zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 17. října), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Venuše a Merkur – na večerní obloze spatříme Venuši, která je 1. 11. v 9 hodin v maximální východní elongaci a nad obzorem ji můžeme spatřit i během astronomické noci. Merkur je 18. 11. ve 4 hodiny v maximální západní elongaci a v tuto dobu nastávají nejpříznivější podmínky tohoto roku pro jeho spatření na ranní obloze. Na začátku občanského soumraku je planeta 11° nad jihovýchodním obzorem a období její viditelnosti potrvá od 9. 11. do 7. 12. V úterý 26. 11. ve 3 hodiny nastává konjunkce Merkuru se Saturnem, Merkur bude 0,3° jižně. Krátce po konjunkci spatříme obě planety ráno nad jihovýchodním obzorem. V listopadu by měla být pouhým okem pozorovatelná kometa C/2012 S1 (ISON) na ranní obloze, která po průchodu přísluním zamíří téměř kolmo k ekliptice směrem na sever a stane se tak pozorovatelnou téměř výhradně ze severní polokoule. V první polovině prosince by mohla mít velmi dlouhý chvost

Slánská hvězdárna v novém V

polovině září byla spuštěna poslední plánovaná etapa rekonstrukce západního křídla budovy hvězdárny, která má za cíl modernizovat interiéry včetně výměny původní střešní konstrukce. Velkou změnou také prošel systém vytápění přednáškového sálu a vstupní haly. Původní plynová kamna nahradily moderní sálavé panely, které zajistí návštěvníkům hvězdárny i v zimních měsících požadovaný komfort. Významně k tomu také přispělo nové zateplení celé střešní konstrukce. Z hlediska pozorovacích podmínek hraje zateplení budovy hvězdárny klíčovou roli. Teplo z vytápěných prostor totiž neuniká ven, a nedochází proto ke zvýšené turbulenci způsobené mícháním teplého a studeného vzduchu. Silné proudění masy vzduchu o různé teplotě, a tedy i různé hustotě, způsobuje efekt nazývaný scintilace. Ten se projevuje chvěním obrazu nebo slabým blikáním hvězd zřetelný zejména nízko nad obzorem, kde je masa vzduchu nejsilnější. Při zvětšení obrazu pomocí dalekohledu je potom vidět, jak významně scintilace ovlivňuje kvalitu pozorování. Obraz v dalekohledu nelze v podstatě zaostřit. Nové zateplení budovy tedy povede k výrazně stabilnějšímu obrazu u všech dalekohledů umístněných v astronomické kopuli. Rekonstrukce Městské hvězdárny tak přines-

Západní část budovy Městské hvězdárny při odstraňování původní střešní konstrukce.

14 |

la nejenom příjemnější prostření v interiérech k přednáškám a filmovým představením, ale zásadně zlepšila kvalitu zážitku pro návštěvníky, kteří objevují kouzlo vesmíru na vlastní oči. Jasnou oblohu a pěkný výhled!

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA čtvrtek 7. 11. v 18 hodin NEJVĚTŠÍ URYCHLOVAČ SVĚTA ZVYŠUJE VÝKON Přednáší vedoucí Městské hvězdárny ve Slaném Jaroslav Trnka. Urychlovač částic LHC v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) je v současné době odstaven z provozu kvůli modernizaci. K opětovnému spuštění by mělo dojít někdy na podzim roku 2014 a pokusy zahájeny na jaře 2015. Po spuštění bude zařízení schopné dodat částicím podstatně větší energii – energie samotných srážek se tím zvýší zhruba na dvojnásobek. Vědci předpokládají, že zvýšení výkonu urychlovače povede k objevům nových částic, které by rozšířily tzv. Standardní model částicové fyziky. Jak vypadá nejdražší vědecký experiment všech dob – urychlovač LHC? Přímo z Ženevy přivážíme reportáž s množstvím fotografií. ASTRONOMICKÉ POŘADY

V jedné chvíli bylo možné sledovat hvězdy přímo z přednáškového sálu.

Nová elektroinstalace pro osvětlení, vytápění a nezbytnou audiovizuální techniku.

Sršní hnízdo o průměru 30 cm bylo nalezeno pod střešními krovy v těsné blízkosti komínu.

čtvrtek 14. 11. v 18 hodin DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU (pro dospělé a mládež) 45 minut Pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě a seznamuje s hvězdokupami i mlhovinami, které se nacházejí v naší Galaxii. Ukáže vesmír miliardy světelných let vzdálený i současnou představu o jeho vzniku. čtvrtek 21. 11. v 18:00 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU (pro děti) 20 minut Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. čtvrtek 28. 11. v 18 hodin MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST (pro dospělé a mládež) 25 minut Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk. www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 10, listopad 2013

HISTORIE

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (XV. část) – Ludvík Kuba (I.) Letošního roku si připomíná kulturní veřejnost 150. výročí narození Ludvíka Kuby – hudebníka, etnografa, spisovatele a malíře, jehož úctyhodné malířské dílo, byť logicky svou úrovní ne zcela vyrovnané, čítá podle odhadů až ke třem tisícům obrazů. Připomínáme si tak jubileum osobnosti vskutku košaté, monumentální a nepřehlédnutelné. Řada „kubovských“ akcí, ať to bylo v Březnici, kde je nově otevřená expozice jeho obrazů, nebo v Praze v Lužickém semináři, již proběhla – a souborná výstava jeho děl v pražské Národní galerii se právě připravuje. Neznámý příběh I my ve Slaném bychom se také rádi do této řady zapojili a doplnili současný stav poznání o Kubově životě a díle, a to o příběh, který se odehrál v podstatě až na podzim pozemské poutě malíře – příběh, který je spjat se Slaným. Začneme tak trochu od konce, píše se rok 1943, potemnělá doba protektorátu, a Ludvík Kuba oslavoval své osmdesáté narozeniny … u příležitosti tohoto jubilea probíhala jeho výstava v Praze a také zde ve Slaném … dva dny před slánskou výstavou napsal Josef Kylies do novin článek Čtení o Ludvíku Kubovi, ve kterém vyslovil přání vydat v budoucnu o malíři knihu. Tehdy zároveň podotkl, že … bezmála hezká knížka by byla už i o tom, jak se mistr Kuba setkal se Slaným a jak potom se s ním stále seznamoval a sbližoval a co krásného s ním jeho slánští přátelé zažili, co radosti z krásného díla, z duchaplných myšlenek i z jeho veselých žertů. Objemná monografie o L. Kubovi byla vydána v roce 1946 a nalezneme v ní, i když skryté za šiframi monogramů, konkrétní portréty jeho slánských přátel. Otázkou však je, koho si dnes představíme za popiskou – Portrét pana J. K., nebo Portrét pana J. Č. … pro každého již neznámí lidé na věčnosti. Ani o vztahu Ludvíka Kuby k městu pod Slánskou horou neměla veřejnost do nedávna většího povědomí. V Kubově knize pamětí – Zaschlá paleta – o Slaném a o jeho zážitcích s tamními přáteli nenajdeme ani zmínky. Šlo totiž o poslední období umělcova života, které již nebylo předmětem vzpomínek, a navíc po roce 1948, kdy Kubovy paměti vyšly tiskem, se některé slánské osobnosti nesměly hlasitě připomínat. A přece. Ze starých zásuvek a krabic se nám podařilo vyzdvihnout cennou korespondenci, historické snímky a postupně jsme dali dohromady seznam obrazů, a to nejen portrétů, které se týkají vztahu Ludvíka Kuby a Slaného. Zásadní poznání vztahu malíře k našemu městu přináší rukopis Josefa Kyliese. A najednou máme před sebou působivý příběh o přátelství, na jedné straně sice stárnoucího, ale duševně stále aktivního malíře Ludvíka Kuby a na druhé straně jeho slánských přátel. Z pohledu malíře „kubovského ražení“ také jakýsi portrét, který má svou výraznou barevnou strukturu … ale i tak nám mnohé zůstává pod zaschlými vrstvami malby skryto. Ludvík Kuba ve Slaném (1934) Ludvík Kuba přijel do Slaného poprvé před osmdesáti lety – 15. 10.1933, tehdy společně www.meuslany.cz

se svými hostiteli také vystoupil na Slánskou horu. Byl krásný podzimní den, všechno zářilo barvami a umělec byl nadšen. Z tohoto prvního společného setkání se zrodil záměr uspořádat příštího roku Kubovi ve Slaném výstavu. Malíř tedy přijíždí do města 1. dubna 1934, aby dohodl další postup. Měl v úmyslu malovat ve Slaném již v květnu, ale rodinné záležitosti jej zdržely a tak se tu objevil až v neděli 17. června. Bydlel u Josefa Čížka (Třebízského ul. 616), ale tvořil málo – ve městě Uličku ve Slaném (tehdy Školská, dnes Štechova), poté Slánský kostel od Baňkova mlýna. Ze Slaného si v pondělí 18. 6. Kuba „odskočil“ do nedalekého Smečna, kde jej zaujala smečenská fara. Suché počasí způsobilo, že se Kuba dal do portrétu Olgy Čížkové, vznikl Ludvík Kuba s manželkou Olgou ve Slaném v roce 1934 tak půvabný portrét Čtenářky. Výstavu obrazů Ludvíka Kuby – Ze slovan- umění, folklór, svěřovali se se svými starostského světa, která byla otevřena o posvícení mi, hovořili o naději. 9. září 1934, uvedl Karel Čížek a poté proPo rychlém začátku se práce na portrétu mluvil sám malíř – nejprve o svých rodičích, notně zpomalila, Kuba byl stále nespokojený, mládí, sbírání slovanských národních písní a tak když přišel Kylies 17. 1. 1939 do jeho atea nakonec o vlastním díle. Návštěvníci moh- lieru, malíř rozdělaný portrét obrátil vzhůru li tehdy spatřit na 72 obrazů – motivy z Bul- nohama a začal jej malovat z profilu. A na skiharska, Srbska, Lužice, Karpatské Rusi, Slo- cu prvního portrétu, na níž pracoval v létě venska a dva obrazy ze Slaného – Čtenářku v roce 1938, namaloval zátiší s kuchyňským a Slánský motiv. náčiním. Vznikl tak tento „druhý portrét“, který nese datum 1939. Ale malíř zjevně chtěl Portréty Josefa Čížka a Josefa Kyliese s portrétováním Kyliese pokračovat … důvoPro Slaný však mají zásadní význam ze- dů, proč se tak rozhodl, bylo více … vděčnost, jména Kubovy portréty jeho tamních přátel. přátelství, Kyliesova pomoc v době válečné Prvním portrétovaným ze „silné čtyřky slán- nouze … A tak, když v květnu 1940 vstoupil ských druhů“ byl Josef Čížek, kterého začal Josef Kylies do atelieru, všiml si na pódiu nomalovat Ludvík Kuba v pražském atelieru vého křesla, které nahradilo židli, na které jej na konci září 1935. Na prvním sezení 24. 9. Kuba portrétoval. Nato malíř prohlásil, že bylo třeba si ujasnit základní koncepci podo- dosavadní malba není k ničemu a že navrhuje bizny a tak se, jak vzpomínal Josef Čížek, „ta- namalovat podobiznu novou. hali s křeslem po atelieru“ a hledali příhodné A Kuba tak pracoval na nové podobizně, světlo; nakonec byla dohodnuta sedící posta- v pořadí tedy již třetí … nyní již poněkud výva v životní velikosti – en face – po kolena. pravnější a rozměrnější, která však z výtvarDo práce s podobiznou Josefa Kyliese se ného pohledu obraz z roku 1939 nepřekonala Kuba pustil 7. 5. 1938 a patrně nemaloval … i podle Josefa Kyliese byla až příliš „oficiálžádný jiný portrét déle než tento. S průbě- ní“. Na tomto Kyliesově pokračoval i v dalších hem portrétování jdou ruku v ruce Kyliesovy letech; v roce 1941 Kuba při návštěvě Kyliese vzpomínky z bezpočtu setkání, kdy malíři v atelieru prohodil …víte, Vy jste se mně vypla„seděl“ v jeho pražském ateliéru. Jakoby ob- til s tím Vaším portrétem, vždyť ty autoportréraz do sebe nasál hrůzu válečné doby a záro- ty, co pořád prodávám, to dělám vždycky jako veň byl „okořeněn“ hlasem a myšlením lidí, cvičení před Vaším příchodem. V červenci roku kteří se v ateliéru potkávali, vyměňovali si 1942 Kuba oznámil, že je portrét dokončen. (Vladimír Přibyl a Olga Černušáková) s Ludvíkem Kubou své názory na výtvarné

| 15


ŠKOLKY

Baby klub oslavil 15. narozeniny

Jablíčkový den v MŠ U Divadla

V

V

klubovně MŠ U Divadla se v úterý 8. 10. 2013 slavily už 15. narozeniny Baby klubu. Schází se zde rodiče malých dětí, aby se společně poznali a děti si zvykly před vstupem do školky na jiné děti. Tuto krásnou myšlenku měla bývlá paní ředitelka Marie

Liscová, která pomohla BK založit a my jsme rádi, že i stávající paní ředitelka Sunkovská této myšlence přeje. A tak se zde scházíme každé úterý od 9.30 do 11.30 a hrajeme si a tvoříme společně s našimi dětmi.

e čtvrtek 10. října ve třídě U Obra proběhl Jablíčkový den. Už od rána měly děti plné ruce práce – malovaly dekorace k malé pohádce „O Jablíčku,“ zpívaly písničky, hrály hry s jablky, zkoušely si nabarvené půlky jablek otiskovat na papír a počítaly jadérka. Velký zájem měly děti také o pečení štrůdlů pro rodiče, sourozence a prarodiče, kteří byli odpoledne pozváni do školky. Po nekonečném strouhání se ve třídě konečně rozvoněla skořice a dozlatova upečené štrůdly už jen čekaly na odpoledne. To pak děti přivítaly své blízké nejen štrůdlem s jablečným čajem, ale také básničkami, písničkami a pohádkou – samozřejmě vše o jablkách. A když už nezbyla ani porce jablíčkové dobroty, tak si děti spolu s maminkami a babičkami nazdobily jedno jablíčko podle své fantazie. Pod šikovnýma rukama tak vznikala originální „načančaná“ jablíčka, která byla nazdobená vším, co třída dala. Nejhezčí na celém dni byla pak úžasná atmosféra ať už dopoledne při přípravách a těšení se na své blízké, tak i odpolední společně strávený čas. Kolektiv třídy U Obra

Sylva Ničová

Náš první výlet vlakem

N

asedat a jedeme. Paní výpravčí nám ještě zamávala na cestu a už jsme „frčeli“ za novými zážitky. Pro mnoho dětí to byla první jízda vlakem, a tak se moc těšily. Tentokrát jsme se jeli podívat do Královic na koníčky. Děti byly nadšené z toho, jak k nám koně přibíhali a mohli si je tak prohlédnout hodně zblízka. Cestou se k nám přidal pěkný mourovatý kocour a zpestřoval

dětem značný kus cesty. Protože už nám to pěkně šlape, stihli jsme obejít i celý vodní areál v Královicích. O černých labutích, které k nám připlouvaly, mnoho lidí určitě neví. Celou cestu jsme pozorovali podzimní přírodu a zbyl čas i na pořádné proběhnutí. Výlet se nám moc líbil a už brzy se určitě vydáme za dalším dobrodružstvím. Třída U Čaroděje, MŠ Slaný, Vítězná (U Divadla).

VÁ NOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ Městské divadlo ve Slaném Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin Host programu: Jamie Marshall. Vstupenky jsou již v předprodeji v pokladně městského kina. Volný prodej.

16 |

www.meuslany.cz


INZERCE

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory 1. Byt č. 5 o velikosti 3+1 v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 1430 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 77,49 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 113,51 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 1426 v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 76,15 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 177,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 3. Byt č. 23 o velikosti 3+1 v 8. nadzemním podlaží domu č. p. 270 ve Vikově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 75,76 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 233,55 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 4. Byt č. 2 o velikosti 2+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 140 v Dolíně má celkovou podlahovou plochu 55,32 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny s WC, komory a balkonu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 www.meuslany.cz

podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 60,00 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 299,90 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 5. Byt č. 23 o velikosti 3+1 v 8. nadzemním podlaží domu č. p. 279 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 74,62 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, balkonu a sklepa. 6. Byt č. 7 o velikosti 3+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 1375 v Navrátilově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 89,22 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, komory, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 77,20 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 7. Byt č. 9 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 1375 v Navrátilově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 82,37 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, komory, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 77,20 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 8. Byt č. 2 o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 621 ve Wilsonově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 61,07 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 1 pokoje, předsíně, koupelny s WC a komory. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu ná-

jemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 194,67 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 9. Byt č. 4 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 621 ve Wilsonově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 71,73 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně a koupelny s WC. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 555,81 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytové prostory v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m2. 3. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. 4. Nebytový prostor (1 kancelář) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 15,45 m2. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. Odbor správy majetku

Galerie V Troubě Tvoříme pro radost, je název výtvarné výstavky pořádané od 15. do 23. listopadu ve slánské výstavní galerii V Troubě. Svým výtvarným a rukodělným tvořením se představí slánské veřejnosti klienti z Dětského domova v Ledcích-Šternberku. Páteční vernisáž s ukázkou volnočasových aktivit dětí a mládeže z DD, začíná v 10. hodin. Srdečně zve za kluky a děvčata z Ledec-Šternberka, Kristýna s Veronikou.

| 17


INZERCE, POZVÁNKY

Šance pracovat Kolpingova rodina Smečno nabízí zájemcům v rámci projektu Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/96.00269 ZDARMA akreditovaný rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0–15 let. Pro koho je kurz určen? • pro osoby, které pečují o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo děti v pěstounské péči • pro osoby starší 50 let Co účastníkům kurzu nabízíme: • aktuální informace z oboru • praxi v předškolních zařízeních • pracovní uplatnění na celý úvazek pro část absolventů za mzdu 17 500 Kč/měsíc na půl roku

• pomoc při hledání nového zaměstnání a zvýšení šancí na získání nového zaměstnání • odborné poradenství (psycholog, právník, sociální pracovník) po dobu kurzu Vstupní pohovory Vstupní pohovory na rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0–15 let se budou konat ve dnech 13., 27. 11. a 11. 12. 2013 od 9. hodin v Rodinném centru Slaný, Wilsonova 546/7, Slaný. Kontakt: Bc. Klára Soukupová, klara.soukupova@dumrodin.cz Telefon: 775 558 253 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Klub vojenských důchodců Slaný

R

ada Klubu vojenských důchodců ve Slaném ve spolupráci s Krajským Vojenským velitelstvím Praha zve všechny členy klubu regionu Slaný a jeho okolí – bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenské správy – na společné setkání, které se koná dne 14. listopadu 2013 ve 14.00 v sále restaurace Na Střelnici ve Slaném. V rámci setkání vyhodnotíme roční plnění našeho plánu aktivit a upřesníme další vývoj činnosti pro rok 2014. Dále seznámíme členy klubu s aktuálními otázkami nových organizačních změn KVD vzniklých v důsledku reorganizace české armády od 1. 1. 2014. Nedílnou součástí setkání Klubu vojenských důchodců s ředitelem KVV bude předání dárkových balíčků těm členům klubu, kteří v uplynulém půlroce oslavili a oslaví do konce roku 2013 významné životní jubileum. Rada KVD očekává hojnou účast členů a společné příjemné posezení se všemi přáteli klubu. Ing. Karel Žatečka, předseda KVD Slaný

Svaz diabetiků zve na Den dia

S

vaz diabetiků ve Slaném zve všechny své členy a také ostatní občany na Den dia, který se bude konat dne 12.listopadu 2013, od 9.00–12.00hodin v DPS ve Slaném, Na Sadech čp. 173. Program bude zaměřen za zjištění vaší váhy, obsahu tuku v těle a cukru v krvi. Bude se konat ochutnávka zdravé výživy, kterou pro tuto příležitost připravila Integrovaná škola ve Slaném a možnost nákupu produktů z prodejny Zdravíčko. Srdečně Vás zve Výbor Svazu diabetiků

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v září a v říjnu řekli: 20. 09. 2013 Jan Kučera, Jedomělice a Žaneta Vanišová, Ledce Ladislav Venta, Hrdlív a Jana Malečková, Hrdlív 21. 09. 2013 Jiří Seifert, Řisuty a Michaela Lacinová, Hvězda Oldřich Břínda, Praha a Lucie Ocásková, Žižice 11. 10. 2013 Pavel Kovář, Řisuty a Eva Eršeková, Praha Novomanželům přejeme hodně štěstí! Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 14. listopadu 2013

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice č. 10, listopad 2013

X. Slánské rozhovory 2013 / Památky Slaného a Slánska Fotografie k článku na straně 11.

foto: Pavel Vychodil www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Starosta Královského města Slaného zve všechny Slaňáky na

SLAVNOST SVĚTL A Masarykovo náměstí ve Slaném pátek 29. listopadu 2013 od 16 hodin PŘIJĎTE SPOLEČNĚ ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROM A VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ MĚSTA.

PROGRAM 16.00 POHÁDKA O nemocné princezně a Čert popleta

foto a desing © Ivo Horňák

17.00 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD SLAVNOSTNÍ FANFÁRY PŘIVÍTÁNÍ STAROSTOU ROZSVÍCENÍ STROMU A VÝZDOBY MĚSTA VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SVĚTLUŠKY Z 3. ZŠ SLANÝ

18.00 HRAJE SLÁNSKÝ ŽESŤOVÝ SOUBOR (vánoční skladby V. A. Michny z Otradovic)

teplý čaj, svařené víno, občerstvení, cukrovinky a jiné...