Slánská radnice, leden 2012

Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 1 | ročník XV | leden 2012

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, dovolte mi, abych vám předal přání do nového roku, která jsem přednesl při příležitosti novoročního ohňostroje: Konec starého roku a začátek nového je časem především bilancování, co se podařilo, co méně a někteří z nás si rovněž stanovují předsevzetí, která většinou stejně nesplní. Do toho se nebudu a nechci pouštět, jen si troufnu říci, že i v roce 2011 se našemu městu dařilo dobře. Dokončili jsme celou řadu projektů, jak uvnitř města, tak v místních částech. Mimochodem, ten nejnesnadnější se nachází pár set metrů odsud. Upravený vstup do středu historického jádra. Možná se někteří z vás ptáte, co je tam umístěno za sochu a na důvod tohoto počinu. Vězte, že ve Slaném se snažíme, aby každá práce měla vždy nějaký skrytý smysl, myšlenku. Je to socha v Čechách nepříliš známého světce – Svatého Antonína Paduánského, který žil na začátku dvanáctého století a zemřel velmi mlád, ve věku 36 let. Sochu jsme zachránili před zničením a umístili na svoje místo jednoznačně kvůli tomu, jakými problémy tehdejšího světa se zabýval. Dřív se tomu říkalo patronát. A patronace Svatého Antonína jsou královskému městu Slanému, a přiznám se i mému srdci, velmi blízké. Byl patronem milujících, rodiny, žen a dětí, koní a řady dalších. A je zde moje první přání pro Vás – přál bych si, aby všechno to, co jsem vyjmenoval, a je spojené s pastorační činností Svatého Antonína, bylo samozřejmostí pro všechny obyvatele Slaného. Druhé přání souvisí s tím prvním. Nevyslovil ho však žádný světec, ale nedávno jeden z nejlepších současných hokejistů světa – Jarda Jágr, když se rozhodoval, do kterého klubu přestoupí. Dle mého velmi výstižně řekl: „Někdy si myslíte, že mozek ví všechno, ale přesto musíte následovat srdce“. Tato věta je opravdu ze života. Přál bych vám, abyste v roce 2012 nezapomínali na kritický a poučený odstup od událostí, které se na nás všechny dozajista pohrnou, ale abyste také nezapomínali na své srdce. A uměli mu naslouchat. Třetí a poslední mé přání souvisí s naším omezeným trváním na tomto světě. Zkusili jste si někdy spočítat, kolik dnů je osmdesát let života? Já ano. Je to přesně 29 200 dnů. Překvapivě málo, když si uvědomíte, že dvě třetiny života strávíte v dětství, kdy o vás rozhodují jiní, v práci a ve stáří, kdy už mnozí mají nejrůznější zdravotní problémy. Na vlastní aktivní a plnohodnotný život vám pak zbývá pouhých devět tisíc dnů. Každého dne je tedy škoda. Každého dne, kdy se otravujete závistí, nenávistí a dalšími negativními vlastnostmi tak typickými pro Čechy, je škoda. Věřím a přeji si, aby Slaňáci, ale i ti, kteří mají naše město rádi, si dokázali užívat každého z devíti tisíc vyhrazených dnů. Nechť žije nový rok 2012! Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Ohňostroj, Queen a Scorpions

foto: Jiří Jaroch

V

e Slaném nebylo kde zaparkovat a davy lidí se linuly jeho ulicemi směrem k Masarykovu náměstí. Byl Nový rok 2012 a blížila se hodina, kdy měl začít tradiční Novoroční ohňostroj. Mimochodem Slaný a Smečno jsou široko daleko jediná města, která tuto tradici stále uchovávají, a že je všeobecně oblíbená, bylo jasné na první pohled. Náměstí totiž doslova praskalo ve švech. Už první okamžiky letošního ohňostroje ve Slaném naznačily, že bude jedinečný. Podloubí vlastivědného muzea na chvíli vypadalo jako vstup do pekla, aby se vzápětí na nebi nad Slaným rozpoutala pekelně krásná a dech beroucí ohňová show. Rozezněly se podmanivé tóny písně Bohemian Rhapsody a nezapomenutelný hlas Fredyho Mercuryho v jedné části textu vyzýval: „Open your eyes look up to the skies and see.“ (Otevři oči, do nebes vzhlédni a dívej se) a činily tak stovky párů očí. Ukázalo se, že spojení „choreo-

grafie“ ohňostroje s touto (ostatně asi jakoukoli) skladbou od legendární skupiny Queen byla naprosto skvělá volba. Výsledek byl tak dojemný a fascinující, že naháněl husí kůži. Věřím tomu, že Freddie Mercury vše na nebi sledoval s úsměvem jemu vlastním a rozhodně musel být spokojený. Všem se tajil dech, a to ještě zdaleka nevěděli, co je čeká dál. Po doznění posledních tónů skladby a zhasnutí posledních jisker se ukázalo, že něco končí jen proto, aby něco jiného mohlo začít. Potlesk celému náměstí přerušily tóny dalšího legendárního hitu, tentokrát od skupiny Scorpions Wind of Change. A přišel další úžasný ohnivý tanec nad Slaným. Letošní ohňostroj byl skutečně nádherný a jedinečný a zase o něco lepší než ten loňský. Už aby „pyroshowmani“ začali přemýšlet o tom, jaký ohňostroj vymyslí na příští rok, protože pomyslná laťka je po tom letošním skutečně -kučhodně vysoko.


INFORMACE

Již tradičně zněly o Štědrý den na Masarykově náměstí koledy

I letos – tak jako každý rok – se o Štědrý den ve 14 hodin zaplnilo slánské náměstí dětmi i dospělými, aby si společně se skupinou Blueberry zazpívali vánoční koledy a písně, zapomněli na převánoční shon a připravili se na nastávající Štědrý večer. (foto Jiří Jaroch)

Úspěch slánského gymnázia

Fyzikálně-chemický kroužek Laborky z Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném získal za svou činnost ocenění od České fyzikální společnosti za významný čin v oblasti popularizace přírodních věd od. Podrobnosti na www.laborky.cz.

2 |

Slánské kino drží krok s dobou Malá městská kina velmi rychle vytlačují velká centra, která sice nabízejí obrovský výběr filmů i kinosálů, včetně občerstvení a dalších služeb. Vše je tam jaksi pohodlnější, ale na druhou stranu anonymní. Atmosféru klasického kina však nic nenahradí a ti, kteří ji zažili, na malá kina s nostalgií vzpomínají. Slánské kino se ale jen tak utlačit nedá a proto město přistoupilo k jeho digitalizaci. Již proběhla první etapa – digitalizace zvuku, druhá etapa, digitalizace obrazu čeká kino na jaře. „Důvodem digitalizace bylo, že distributoři přestávají přepisovat filmy na klasický 35 mm pás a posílají do kin filmy nahrané na harddiscích. Pokud bychom tedy tento krok k digitalizaci kina neučinili, slánské kino by zaniklo,“ objasnil místostarosta Jaroslav Hložek. Investice do digitalizace slánského kina byla přes 400 tisíc korun, z toho 200 tisíc činila dotace ze Státního fondu kinematografie. Slánské kino tedy zůstane nadále místem, kde Slaňáci i lidé z okolí budou moci v klidu zhlédnout aktuální filmy a zažívat atmosféru, kterou malé kino může poskytnout. -red-

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č.1, leden 2012

Kontrolní výbor pokračuje ve své práci V

polovině roku 2011 jsme informovali o vzniku a složení kontrolního výboru pro volební období 2010–2014. V měsících září až prosinec se výbor zabýval zejména dvěma body. Prvním byly změny v radničním tisku Slánská radnice a druhým kontrola sportovních klubů. Jelikož červnový návrh KV, tedy navýšení redakční rady SR o jednoho člena KV, nebyl na zastupitelstvu přijat, pozval předseda výboru Jaroslav Matějka na listopadové zasedání výboru šéfredaktorku měsíčníku Petru Kučerovou. Při tomto setkání vznesl výbor požadavek na doplnění informace o uzávěrce pro další čísla SR tak, aby občané byli informováni o termínu, do kterého mohou posílat své příspěvky. Vzhledem k tomu, že měsíčník se skládá z volně vložených listů, které nejsou pevně svázány, je každá lichá stránka doplněna o číslo a měsíc vydání v horní liště, aby v případě ztráty jednotlivých listů bylo možné je snadno dohledat. Tyto dva požadavky byly schváleny na listopadovém zasedání zastupitelstva a v prosincovém vydání se jste se těch-

to změn zcela jistě všimli. Požadavek na doplnění přidružených obcí v záhlaví titulní stránky SR se nesetkal s pochopením všech členů redakční rady s tím, že se jedná o městské části, které jsou obecně známé. Nicméně při listopadovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno doporučení KV jak na doplnění redakční rady o jednoho zastupitele, tak na doplnění obcí patřících ke Slanému na titulní stránce. Druhým stěžejním úkolem pro KV byla kontrola týkající se vykazování počtu členů sportovních oddílů při podávání žádostí o finanční příspěvky na činnost a granty přidělované městem. Tímto úkolem pověřilo výbor zastupitelstvo s konkrétním požadavkem kontroly hokejového klubu HK LEV Slaný. Dále byly namátkově vybrány ještě dva sportovní oddíly, futsalový klub RSC Čechie Slaný a Tělocvičná jednota Sokol Slaný. Vzhledem k tomu, že Tělocvičná jednota Sokol Slaný na zaslanou výzvu nereagovala, nebyla kontrola prozatím provedena. Nesrovnalosti a nedostatky zjištěné při kontrole ostatních

dvou klubů byly vysvětleny a napraveny jak zástupci HK LEV Slaný, tak zástupcem RSC Čechie Slaný. Při listopadovém zasedání zastupitelstva byly rovněž schváleny výborem navržené odměny pro členy KV, kteří nejsou zastupiteli. Celková částka pro pět těchto členů za rok 2011 činí 11 900 Kč. Odměny se odvíjejí od účasti na zasedání KV a provedených kontrolách. Závěrem chci vás, obyvatele našeho města, znovu vyzvat ke spolupráci s kontrolním výborem, ale také k tomu, abyste se nezdráhali zasílat své příspěvky a názory do redakce Slánské radnice. Ať už příspěvek bude či nebude otisknut, či bude-li otisknut po redakční úpravě, budete o tomto informováni. Příslib odpovědi pro každého mi při listopadovém zasedání zastupitelstva dal tajemník města Petr Kolačkovský, člen redakční rady SR. Za všechny členy kontrolního výboru přeji šťastný nový rok. Bc. Lucie Dobešová, členka KV

Změny pro podnikatele v silniční dopravě Slánský VideoMagazín Od 4. prosince 2011 se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, upravuje se zde kromě jiného především podmínka usazení podnikatele v členském státě, ustanovení odpověd-

ného zástupce pro dopravu a způsob uznávání odborné způsobilost na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného v členském státě EU. Zároveň tímto nařízením dojde ke změně ve způsobu prokazování finanční způsobilosti pro rok 2012.

Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa

7.30–17.00 7.30–17.00

Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)

Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství – úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek

7.30–16.30 7.30–16.30 8.00–12.00

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 8.00–13.00 7.30–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna – Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.30–15.30 7.30–17.00 7.30–15.00 7.30–14.00

www.meuslany.cz

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Městský úřad Slaný Velvarská 136 274 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Leden 2012 • • • • • • • •

Slavnostní otevření zrekonstruované Vinařického ulice Zkoušky služebních psů MP Premiéra Slánské scény Vánoční koncert ZUŠ Slaný Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Přednáška na gymnáziu Slánský škrpál Novoroční ohňostroj

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


KULTURA

5. ročník historické konference ve Slaném P

od názvem „Zapomenuté osudy, zapomenuté události – Slaný a Slánsko ve XX. století“ se v sobotu 3.listopadu 2012 ve Slaném uskuteční již jubilejní 5. ročník historické konference. Konference, která již po čtyři roky úspěšně zaplňuje bílá místa naší regionální a národní historie (2008 – Slaný a Slánsko ve 20. století, 2009 – Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století, 2010 – Slaný a Slánsko v letech 1939–1945, 2011 – Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století), představila do letošní-

ho roku celkem 44 příspěvků, z toho 20 z nich od autorů ze Slaného. S příspěvky, které během prvních tří ročníků konference zazněly, se mohou zájemci, kterým se nezdařilo zúčastnit se jednotlivých ročníků konference, seznámit ve sbornících z jednotlivých konferencí. Sborníky, vydávané v ediční řadě „Historie Slánska ve XX. století“, jsou ke koupi ve slánském muzeu a v Infocentru Pod Velvarskou branou. Sborník z konference 2011 by měl vyjít v letošním roce.

Přestože se konference uskuteční až za necelých 10 měsíců berte prosím, tuto informaci jako avízo pro všechny zájemce o historii Slaného, slánského regionu i dvacátého století v českých zemích, kteří by si první listopadovou sobotu již nyní měli poznačit ve svých kalendářích. O detailech a programu konference bude v dostatečném předstihu informovat některé z podzimních čísel Slánské radnice. Ing. Pavel Bartoníček

Pamětníci na návštěvě v Lidicích u Otrub a ve Dřínově Z ájemcům o historii 20. století asi není neznámý fakt, že po ukončení 2. světové války byla velká část Němců z bývalého protektorátního území (a postupně i z pohraničí) v naší republice využívána jako levná pracovní síla. K těm, které květnové události roku 1945 zastihly na útěku z domova, přibyli i majitelé nemovitostí, které si vyhlédli jiní zájemci. Tyto historické události, často vydávané za spravedlivou odplatu za Mnichov 1938 či válečnou persekuci, postihly především nevinné – staré, ženy a děti. Není to nic, čím by se měl civilizovaný národ chlubit, či takové konání omlouvat. Zájemcům o podrobně popsaný příběh jedné takové rodiny doporučuji osudy brněnského rodáka Huga Fritsche (http://nassmer.blogspot.com/2009/10/zustal-jsem-sam-i.html). Pro dnešního člověka je mnohdy těžké vžít se do pocitů lidi, kteří byli aktéry tehdejších událostí. O to zajímavější je setkání s některými z nich, umocněné navíc faktem, že jimi popisované dění se odehrálo v místech našeho každodenního života. Takovým setkáním byla říjnová návštěva pana Alfreda Hendla (* 1939) a jeho bratrance Herberta Grimma (*1940), rodáků z Vojkovic nad Ohří, které se v době jejich narození jmenovaly Wickwitz a leží nedaleko Ostrova nad Ohří. Oba bratrance, kteří u nás hledali místo svého nuceného poválečného pobytu, doprovázel Alfredův syn Wolfgang, který je do Slaného přivezl. Pan Hendl si nejprve nebyl jist, jestli Lidice u Otrub jsou těmi Lidicemi, ve kterých i s rodinou pobýval od 20. srpna 1945 do jara 1946, ale vzpomínal na osoby, jako p. Tuček – nájemce lidického statku, či p. Flek – jeden ze zaměstnanců na statku, kteří v našich Lidicích po válce opravdu žili. A po krátkém hledání na místě nalezl i dům, ve kterém tehdy měli vyhrazenu jednu místnost pro celou rodinu. Dům je nyní volně přístupný, a tak jsme si tuto místnost mohli všichni prohlédnout. Úspěšné pátrání v Lidicích inspirovalo i jeho bratrance Herberta, který zkusil v neda-

4 |

lekém Dřínově najít statek, kde byl s rodinou ubytován. Hledání bylo delší, protože si nebyl úplně jist, ale nakonec identifikoval dům na návsi nedaleko hospody. Když nás jeden z nájemníků pustil na dvůr, ukázalo se, že je to přesně ten statek, kde po válce rodina Grimmova pobývala. V Lidicích jsme také využili možnosti prohlédnout si kostel Sv. Jakuba Většího a návštěvníci z Bavorska se rozhodli přispět i na plánovanou opravu kostelních dveří. Oba bratrance jsem seznámil s projektem paměti národa, kterého se účastní i Vlastivědné muzeum ve Slaném (má zde publikováno již 16 pamětníků – viz http://www. pametnaroda.cz/project/witness/id/11), a oni přislíbili, že při další návštěvě, budou- li mít víc času, rádi do projektu přispějí svými vzpomínkami. Z jejich vyprávění jsem získal dojem, že v dalších statcích na Slánsku bylo takto uby-

Kostel sv. Jakuba Většího v Lidicích u Slaného (foto P. Vychodil) továno více německých rodin. Najdou se ještě v našem regionu pamětníci jejich pobytu? Pokud ano, budu rád, když mne kontaktují (lusitania@chatadesna.cz; tel. 723 460 433). Pavel Bartoníček

Otruby u Slaného na leteckém snímku Pavla Vychodila www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č.1, leden 2012

Informační centrum mládeže je otevřeno ICM ve Slaném je otevřené od 1. 12. 2011. Sídlí v budově DDM Ostrov Slaný. Slánské ICM je propojeno z bezprahovým klubem Pavlač. Mládeži poskytuje internet, psaní na PC, tisk, skenování. A samozřejmě poskytuje bezplatné informace od A do Z všem, co mají zájem. Kontakt: Šultysova 518, 274 01 Slaný, icmslany@ostrov-svc.cz, www.ostrov-svc.cz/icm Kontaktní osoba Tomáš Rudčenko, rudcenko@ostrov-svc.cz, 733 572 790 Otvírací doba Po–Út 13.00– 8.00 St–Čt 12.00–17.30 Pá 12.00–16.00

Výtvarný ateliér Hliňenka nabízí kurzy Program „OSTROVA“ Výtvarný Atelier Hliněnka na Ostrově nabízí kurzy pro MŠ, ZŠ i širokou veřejnost. Kurzy pro mateřské a základní školy: kurzy keramiky v keramické dílně Ostrova a kurzy tradičních i zcela nových výtvarných technik. Vybrané kurzy si můžete objednat v Ostrově a domluvit si den i čas kurzu podle vašich aktuálních potřeb.

Kurzy pro veřejnost: keramika pro rodiče a děti – pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. Keramika pro dospělé – středa 16–20 hodin. Volně přístupné kurzy, bez objednání. Výtvarné kurzy pro děti i dospělé: nabídka v našem měsíčním programu. Kurzy na přihlášky. Bližší informace a přehled výtvarných technik najdete na našich webových stránkách.

Přehled prázdninových táborů LA VENTA 30. 6.–14. 7. 2012 Expedice Himaláje 1. turnus – hv: Jakub Macák 14. 7.–28. 7. 2012 Řecké báje a pověsti 2. turnus – hv: Jindra Jindřich 28. 7.–4. 8. 2012 15 + 3. turnus – hv: Tomáš Rudčenko 4. 8.–18. 8. 2012 V zemi Karngorm aneb Do doupěte Zlatého draka 4. turnus – hv: Miloš Mojžíš BILICHOV 29. 6.–6. 7. 2012 Výtvarné techniky 1. turnus – hv: Lenka Geringová 9. 7.–16. 7. 2012 Škola kouzel 2. turnus – hv: Monika Javoříková 16. 7.–23. 7. 2012 Příroda pod lupou 3. turnus – hv: Petra Libovická 27. 7.–6. 8. 2012 Kocourkov 4. turnus – hv: Monika Javoříková TÉMATICKÉ TÁBORY 2. 7.–9. 7. 2012 Máme rádi zvířata – ekofarma hv: Petra Libovická 20. 7.–5. 8. 2012 Tenkrát na západě hv: Alena Špiritová www.meuslany.cz

5. 8.–12. 8. 2012 Voda Sázava 2012 hv: Jindra Jindřich 6. 8.–13. 8. 2012 Foto tábor hv: Tomáš Rudčenko (vlastní foťák. nutný) 11. 8.–18. 8. 2012 Za koňskou hřívou hv: Mirka Kaisrlíková 20. 8. –27. 8. 2012 Cyklotábor hv: Tomáš Rudčenko CIZINA 6. 9–15. 9. 2012 Chorvatsko hv: Lenka Geringová PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 9. 7. –13. 7. 2012 Koktejl hv: Lenka Geringová RODINNÁ REKREACE 8. 6.–10. 6. 2012 Pobyt maminek s dětmi hv: Lenka Geringová 22. 6.–24. 6. 2012 Pobyt tatínků s dětmi hv: Pavel Pagač 11. 8.–18. 8. 2012 Rekreace v Orlických horách, info: Mirka Kaisrlíková Více na www. ostrov-svc.cz nebo v katalogu Ostrova

na leden 2012 4. 1. FLORBAL III. 4. ročník o pohár DDM OSTROV SLANÝ „1000 emSPORTslany.cz – AGENTPC.cz“. Od 8.00 v hale BIOS. Informace: Jindra Jindřich 9. 1. SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2012 Výtvarná a fotografická soutěž vyhlášená ke Dni Země. Téma: Zelená planeta. Zhotovené práce zasílejte do 6. 4. 2012 na adresu DDM Ostrov, Šultysova 518, 274 01 Slaný. Vyhlášení výsledků soutěže a výstava prací bude 22. 4. 2012 na HAPPENINGU DNE ZEMĚ na náměstí ve Slaném. Propozice na stránkách Ostrova. Informace: Lenka Geringová 21. 1. SLÁNSKÁ CENA 2012 – 3. kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, Šultysova 518. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Informace: Alena Špiritová 18. 2. KERAMICKÝ FESTIVAL 16. ročník soutěžní přehlídky keramických výrobků. Své výrobky do soutěže mohou dát amatérští keramici bez rozdílu věku i pohlaví. Příjem řádně označených výrobků je od 9. 1. do 10. 2. v DDM OSTROV Slaný. Další informace najdete na plakátech nebo na www. ostrov-svc.cz. Informace: Monika Javoříková

WWW.OSTROV.CZ | 5


KNIHOVNA, INFORMACE

Almanach a Blog Slánské akademie volného času Slánská akademie volného času představuje společenství zájemců o historii, výtvarné umění a literaturu, kteří se pravidelně scházejí ve Slaném v bývalém hotelu Grand. Toto splečenství spolupracuje s odborem kultury MěÚ Slaný na různých akcích. U příležitosti 5. výročí trvání Slánské akademie volného času jsme předali do tiskárny stručný almanach; je to takové svědectví o pětileté činnosti akademie. A také jsme spustili internetový blog slánské akademie, abychom příspěvky o činnosti slánské akade-

KNIHOVNA V LEDNU 2012 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST Setkávání seniorů ve Slaném • úterý 10. ledna –„Slovo – naše moc, pomoc či nemoc?“ Je slovo nástrojem komunikace, zbraní, útěchou, nebo příčinou nedorozumění? Nad povahou řeči a sdělování se zamyslíme s PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D. • úterý 24. ledna – TOI TOI – Navštíví nás zástupce firmy TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o., ze Slaného, která se zabývá pronájmem mobilních toalet, oplocení a kontejnerů. Vždy ve 14 hodin ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Pamatuješ si ještě? Literární soutěž ke 130. výročí narození Ivana Olbrachta (6. 1. 1882–30. 12. 1952) . Od 1. do 30. ledna 2012. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ A POBOČKA NA DOLÍKÁCH (3. ZŠ, Rabasova 821, 1. patro) 3.–17. ledna: Znáš naše hory? – soutěž pro děti ve znalosti zeměpisu naší republiky. V otevírací hodiny oddělení. 17.–31. ledna: Trocha historie – nikoho nezabije. Soutěž pro děti ve znalostech historie naší vlasti. V otevírací hodiny oddělení. 5. ledna–10. února: Knihovnická srdíčkiáda noste do knihovny srdíčka ze všech materiálů a všech velikostí, všechna budou vystavena ve vstupní chodbě knihovny, vítěz bude vyhlášen 14. 2. a získá „srdíčkový dort“. 19. ledna: Čtvrteční hodinka v knihovně Od 10 hodin můžete posedět u šálku dobrého čaje a popovídat si na téma „pletení“.

mie příliš „nezahlcovali“ památkové internetové stránky odboru kultury. Přáním je, aby byl blog živějším pojítkem posluchačů akademie a dalších příznivců. Praktickým a užitečným může být odkaz na studijní literaturu přístupnou na webu, která vznikla ve Slaném a má převážně vztah k našemu regionu. Almanach byl vytištěn těsně před Vánocemi a zájemci mají možnost jej získat na odboru kultury MěÚ Slaný u Aleny Urbanové Vladimír Přibyl (urbanova@meuslany.cz). Blog Slánské akademi volného času naleznete na: fratelli.franciscani@gmail.com

Studovna „nadosah“ V

ážení čtenáři a uživatelé knihovny, dovolte, abychom vás informovali o změnách v Knihovně Václava Štecha ve Slaném. Od pondělí 12. 12. 2011 máte studovnu umístěnou hned u vstupních dveřích do knihovny. Veškeré služby pro veřejnost jsme zachovali v plném rozsahu. Znamená to, že kopírování běžného rozměru, ale i na formát A3 je pro vás dostupné každý všední den od 9 hodin do 18 hodin. Pokud potřebujete odeslat dokument či jiný zdroj informací, rádi provedeme jeho skenování a následné odeslání na určenou emailovou adresu. Oblíbenou se stala služba laminování, kterou využíváte k uchovávání důležitých dokladů. Nadále je pro vás možný přístup na internet a práce s počítačem. K dispozici máte čtyři počítače (tentokráte pouze pro dospělé), tato služba ke studovně již neodmyslitelně patří a požadované informace si můžete vytisknout také na barevné tiskárně. V případě

potřeby vám ochotně s prací na počítači pomůžeme. Ve studovně jsou pro vás připravena nejnovější čísla 113 časopisů, 6 titulů deníků, slovníky, encyklopedie a regionální fond naší knihovny. Aktuality ze Slaného a Slánska jsou každý den umisťovány na nástěnku ve vstupní hale. Ve studovně zajišťujeme meziknihovní službu, která slouží k zajištění knihy, kterou nemáme v našem knihovním fondu. Novou studovnu jsme pro vás připravili hlavně proto, abychom zajistili dostatečný klid pro dospělé uživatele. Pro dětské uživatele bude nadále otevřeno dětské oddělení, rozšířené o oddělení pro teenagery. Věříme, že se vám bude v nové studovně líbit a strávíte zde s námi v novém roce 2012 příjemné chvíle. Na vaši návštěvu se již těšíme. Lucie Steinbrecherová, Míla Najmanová, studovna

VSTUPNÍ CHODBA KNIHOVNY La forêt – Les – Francouzský klub ve Slaném ve spolupráci s velvyslanectvím Francouzské republiky a Knihovnou V. Štecha ve Slaném pořádají výstavu fotografií s ekologickou tématikou. Vernisáž výstavy se koná v prostorách knihovny ve čtvrtek 5. ledna od 17 hodin. Výstavu můžete zhlédnout do 31. ledna 2012.

6 |

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č.1, leden 2012

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti

Beletrie

Naučné

Strašidelné pohádky Zdeněk K. Slabý Strašidelné pohádky mají překvapivý děj, humor, fantazii, napínavé situace – zdánlivě neřešitelné a bezvýchodné, kdy protagonistovi hrozí to nejhorší v zajetí duchů – a neobejdou se ani bez nečekaných momentů a obratů v ději.

Darda Irena Dousková Po bestselerech Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák přichází závěrečná část autorčiny volné trilogie Darda. Žákyni a v téže realitě dospívající gymnazistku Helenu potkáváme nyní jako vdanou ženu, matku dvou dětí.

Pod vlivem Facebooku David Kirkpatrick Facebook je unikátní fenomén, vlastní rozlehlý svět uvnitř Internetu, plarforma, která navždy změnila nejen Síť sítí, ale i způsob, kterým komunikujeme a sdílíme své názory, pocity a dojmy s druhými lidmi.

Drž mě pevně, miluj mě zlehka Robert Fulghum Argentinské tango – dokonale krásné ženy, vysoké podpatky, odvážné šaty, milongueros, vášeň, slunce, temperament... Román známého amerického autora, který tentokrát vypráví příběh tanečníků tanga a jedné oblíbené tančírny v Seattlu.

Pravidla mozku dítěte John Medina Zajímá vás, jak lze ovlivnit mozek dítěte (jeho IQ a další schopnosti) životním stylem a stravou již v těhotenství? Co můžete pro rozvoj mozku dítěte a pro jeho dobrý psychický vývoj udělat po dobu prvních pěti let? Jak dítě vychovávat, jak s ním jednat, abychom optimálně využili schopnosti dětského mozku?

Emily Strange – divná a divnější Rob Reger, Jessica Grunerová Emily Strange: 13 let. Občas navštěvuje pomocí časostroje své dávné předky. Schopna vidět vám až do žaludku, kdyby se jí zachtělo. Ale spíš ji najdete, jak si dává dvacet se svými čtyřmi kočkami, nebo jak se věnuje své podivné zahrádce plné plevele a jak provádí sousedům neškodné žertíky. Historie Evropy – obrazové putování Renáta Fučíková Jen jednou za několik desetiletí může vzniknout takováto kniha. Původní česká kniha, která si klade veliký cíl: seznámit dětské čtenáře s historií Evropy přehlednou, srozumitelnou, ale především čtivou formou.

Číslo se smrťákem Jaroslav Mostecký Sbírka drsných sci-fi povídek od jednoho ze současných mistrů tohoto žánru přináší témata vskutku vražedná. Morbidností a černým humorem kořeněná sbírka zavítá do nejrůznějších končin a k nejrůznějším individuím s tím záměrem, zatnout vždy někomu nápaditě tipec.

Džungle, tygři, jinovatka : moje Malajsie Iva Pekárková Ve svěže psané knize, která je víc než pouhý cestopis, se čtenář dozví, mimo jiné, jak je to ve skutečnosti se „snovými lidmi“ v malajských horách, jak může vypadat náboženská kastrace, případně jaké spolupoutníky si v žádném případě nevybírat.

V knihovně byl otevřen Klub-K pro mládež Z

mínky o budování Klubu-K ve slánské knihovně proběhly již několikrát regionálním tiskem. O co se vlastně jedná? Myšlenka na vybudování Klubu-K a tím i rozšíření dětského oddělení o oddělení pro teenagery se zrodila již před delší dobou, protože dětské oddělení občas „praská ve švech“ pod náporem malých a mladých čtenářů. Bylo jen přirozeným vývojem to „dětské“ rozšířit o oddělení pro starší děti, neboli „teens“. Dětské oddělení s „miminkovskými“ židličkami a veselými obrázky tak zůstává královstvím především malých dětí, mladších žáčků a jejich rodičů. Dlouhodobý problém s hledáním vhodného prostoru nám vyřešil odchod infocentra. Do uvolněných prostor se přesunula studovna. Menšími stavebními úpravami bylo dětské oddělení propojeno s bývalou studovnou. Toto uspořádání je velmi vhodné, protože K-klub přirozeně navazuje na dětské oddělení a tvoří celek patřící dětem všech věkových kategorií. Do prostorné místnosti Klubu-K se přesunula počítačová technika, křesílka pro posezení s kamarády, pracovní stolky a nábytek, který je zatím z mobiliáře knihovny a jehož výměna bude probíhat postupně dle finančních možností. Je nutno podotknout, že vznik Klubu-K by se neobešel bez financování krajského úřadu, města Slaný a nadace Kalich senátora Alexandra Vondry. Finance od krajského www.meuslany.cz

úřadu pocházejí z grantu prevence kriminality ve Středočeském kraji. Tyto peníze byly použity na nákup nové počítačové techniky, na vytvoření příjemného prostředí pro děti ze sociálně slabších rodin, které jinak nemají přístup k počítači a také na práci odborné lektorky, jinak učitelky ze základní školy v Palackého ulici. Na ni se mohly děti obrátit o pomoc s prací na PC, při vyplňování knihovních soutěží a nebo prací na domácích úkolech.

Toho využívali především ti mladší. O další spolupráci s lektorkou, která si rychle získala přízeň dětí, se dále jedná. Nyní se mohou naši teenageři těšit ze svého oddělení, svého klubu, který je jejich studovnou, místem přátelských setkání, „odborných“ hovorů, relaxace a světa internetu. Klub-K je tu pro ně. Kateřina Nědvědová, knihovna

Lektorka v Klubu-K

| 7


SPOLEČNOST

Výchova dítěte není přežitkem moderní doby Máma, matka, maminka – kolika možnými slovy můžeme vyjádřit svůj vztah k člověku, který nám dal život. Mnozí z nás máme hluboko v mysli uchovány okamžiky z dětství, na které si vzpomínáme jen v situacích vlastní citové intimity. Jsou to okamžiky, které jsme schopni řadit do časových souvislostí jedinečného okamžiku. Jsou to střípky vzpomínek z nejútlejšího věku, kdy při vzpomínání v rodinném kruhu často slyšíme: „No to mi neříkej, na to si přece nemůžeš pamatovat, tehdy jsi byla ještě hodně malá.“ Vzpomínáme si, a docela přesně. Dokonce si vzpomeneme na takovou drobnost, co jsme měli na sobě. Vzpomínáme, co nám proběhlo hlavou, když nás některý z rodičů pokáral či pochválil. Je to tak. Samozřejmě, že některé události z útlého dětství mají nádech folklorního vyprávění rodičů, staršího sourozence nebo babičky. V pozdějším věku to může být až nepříjemné, neboť jak život určuje, jsou to mnohdy vzpomínky, při kterých se červenáme. Každý, kdo zažil milující rodiče a fungující rodinu, to takto vnímá. Prostě, má na co vzpomínat. Něco mu ta skupina nejbližších předala, má na čem stavět svůj vzpomínkový svět, má se o co emočně opřít. Dříve bylo vnímání rodinných pout vnímáno dětmi ještě intenzivněji. Děti byly u porodů dalších sourozenců, děti byly i u umírání. Širší rodina žila pohromadě v několika generacích. Starší dlouhodobě působili na vytváření osobností mladších členů rodiny. Předávaly se tak zkušenosti jak blahé, tak neblahé. Děti všechny informace kolem sebe, tak jako v dnešní době, přijímaly intenzivně. Podvědomě, s celoživotním vtiskem do paměti. Dá se předpokládat, že tímto způsobem se děti dostávaly k informacím jak pečovat a vychovávat mladšího sourozence. Ono to je, takto napsáno, velmi zjednodušené a idealizované. Už jenom tím, že nežijeme v dobách, kdy výchovu a péči starší generace ovlivňovaly velmi silně mýty a pověry. Nutno podotknout, velmi neblaze a účinně. Mnozí z nás je již ani všechny neznáme. Vzpomeňme třeba jen na výchovnou úlohu klekánice, polednice, škrabinožky, nemodlenky, hastrmana anebo nejrůznějších víl. Kolik generací dětí žilo v obavách a strachu z nadpřirozena. Ono i dnes často lze slyšet z úst moderní ženy matky, že slyšela, že se nemají dětem stříhat vlásky do konce prvého roku života. Krátí to prý děťátku rozum. A nehtíky se také nemají kojencům ostřihávat, leda okusovat. Pokud se prý ostřihnou, už nikdy nedorostou. Mýty a pověry mají tuhý a dlouhý život. Záleží jen na tom, jak dokáží ovlivnit život vnímavého jedince. Náš život, zvláště v útlém věku, je velmi silně ovlivněn právě rodičovskou výchovou a rodinnými zvyklostmi. I vy ovlivňujete svými postoji a názory …. Opět se vracíme do dětství a do chvil, kdy jsme sáli každičkou informaci o svém původu, o tom, kdo je naše teta a náš strýc, jak žila prababička, kolik že to vlastně vychovala

8 |

dětí. Jak to vše stíhala, když pradědeček musel za prací do ciziny. Myslím, že se nenajde nikdo, kdo by netoužil vědět něco o své minulosti. Je to naše přirozenost a pud sebepoznávání. Ale ne všechny děti mají to štěstí znát minulost svých rodičů a znát rodinné poměry, a to alespoň v náznacích. Ne všechny děti přicházejí do milující rodiny a ne všechny děti znají své biologické rodiče. Existovala, existuje a existovat vždy bude skupina dětí, které potřebují pomoc cizích. Rodiče se o ně starat nedokáží anebo se postarat nechtějí. Záleží jen na tom, v jakém věku dítěte se podaří nastavit ten správný systém náhradní rodinné péče a zabezpečit dítěti zdárný vývoj a správnou výchovu. Mnoho papíru bylo již popsáno na téma, zda dávat dítě do náhradní rodinné péče či ponechávat je v biologické rodině a tu sledovat a pomáhat jí. Odpovědi jsou nejednoznačné tak, jak jsou pestrobarevné životní zkušenosti každého z nás. Adoptivní rodiče velmi často prožívají složité okamžiky, kdy „jejich“ dítě dříve nebo později svou biologickou rodinu potřebuje poznat. Snaží se získat informace o možných sourozencích, zajímá se o osudy biologických rodičů. Velmi pak záleží na atmosféře v náhradní rodině. Na vazbách na širší rodinu, na pouta, která jsou mezi přáteli rodiny, a především na rozumové zralosti osvojeného jedince. Křehkost dosud budovaných vztahů díky důvěrnosti požadovaných informací dítětem je nabíledni. Dítě v pěstounské péči má situaci při hovorech s pěstouny o sebepoznávání jednodušší. V mnoha případech své biologické rodiče zná. A zase, dle svého věku a dle svých rozumových schopností, může srovnávat život v pěstounské rodině a způsob života biologické rodiny. V určitém věku se do biologické rodiny může dle svého rozhodnutí i vrátit. Jen průběh následného života v dospělosti konkrétního člověka, který byl vychováván v náhradní rodinné péči ukáže, zda jeho výchova a péče náhradních rodičů, respektive pěstounů, byla správná. Sami, ze své vlastní zkušenosti víme, jaký vliv na nás měl pobyt v mateřské školce, ve škole a v dalších dětských kolektivech. U dítěte v náhradní rodinné péči lze stále ještě očekávat, že na něj bude pohlíženo jako na někoho, kdo je „trochu“ jiný. Žijeme v tolerantnější a vztahově velmi liberální době, spousta předsudků a hloupých odsudků zde však ještě je. Jsou velmi nebezpečné svou anonymitou. Navíc konkrétní dítě mnohdy pudově cítí, že se kolem něj něco děje a že je středem pozornosti. V některých případech pak dochází k tomu, že to, co může projít jedinci z tak zvaně řádné rodiny, nemusí tak hladce projít dítěti, které je v péči a výchově nebiologických rodičů.

ní rodinné péči je výsledkem ze zákona dané kaskády dějů, které nastanou, když biologická rodina nefunguje. „Náhradní“ rodiče jsou vystaveni velkým tlakům. Od počátku, kdy se rozhodli přijmout dítě do své péče a výchovy, musí řešit mnoho situací, které se řádně pečujícím a vychovávajícím biologickým rodičům vyhýbají. Nejsou to jen administrativní úkony, které vyplývají ze zákona, ale především jsou to okamžiky, které přináší každodenní život dítěte. Velmi silnou roli zde mají rodinní přátelé a širší rodina. Velmi často se však rodiče, kteří vychovávají dítě v náhradní rodinné péči, potřebují ujistit, že postupují dobře. Mají sice správnou intuici, ale nejsou si jisti. Je na místě konstatovat, že názor na správnost a důslednost při dodržování pravidel výchovy by měl být u všech členů rodiny stejný. Zvláště pak, například při uplatňování výchovných trestů, se ukáže soudržnost vychovávajících. Jinak to nejde. Tak by to mělo být i v rodině biologické. Co nesmazatelně děti poškozuje, je nedůslednost ve výchově a zásadní výchovné rozpory mezi jednotlivými rodiči. Každý rodič, který má pocit, že na výchovu nestačí, by se měl poradit s odborníkem. To přeci není žádná ostuda. V okamžiku, kdy již jsou závažné a zásadní výchovné problémy či poruchy chování dítěte, je pozdě. Dnes již naštěstí existuje poměrně široká síť odborných poraden, kde je možné získat poměrně ucelenou představu o vývoji dítěte a možných rizicích při jeho výchově. MUDr. Pavel Biskup, externí spolupracovník Kolpingovy rodiny Smečno http://www.dumrodin.cz/lide/pavel-biskup. Ředitel Dětského domova ve Strančicích info@dumrodin.cz

Výchova vlastního dítěte je z celospolečenského hlediska vnímána jako přirozená samozřejmost. Výchova a péče o dítě v náhradwww.meuslany.cz


INFORMACE, KULTURA

Slánská radnice č.1, leden 2012

Zápis do základních škol pro školní rok 2012/2013 Zápis pro školní rok 2012/2013 bude probíhat v budovách jednotlivých základních škol. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, (1. ZŠ) Pátek 10. 2. 2012 od 12 do 17 hodin Sobota 11. 2. 2012 od 9 do 12 hodin Školský obvod spádové školy: Balasova, Bienerova, Brožovského, Čechova, Dr. E. Beneše, Dvořákova, Fügnerova, Hanžburského, Havířská, Hlaváčkovo náměstí, Husova, Chadalíkova, Jabloňová, Kreibichova, Kynského, Lázeňská, Máchova, Masarykovo náměstí, Na Hájích, Na Hradbách, Na Kopečku, Na Sadech, Na Vavřinci, Na Vinici, Navrátilova, Nejtkova, Nezamyslova, Nosačická, O. Scheinpflugové, Okružní, Palackého, Pálova, Pastýřská, Pod Horou, Politických vězňů, Pražská, Přibilova, Smetanova, Smetanovo náměstí, Soukenická, Stehlíkova, Trojanova, Třebízského, U Brodu, U Hvězdárny, V Ráji, Velvarská, Vepřkova, Vrchlického, Zahradnická.

Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, (2. ZŠ)

Základní škola Slaný, Rabasova 821, (3. ZŠ)

Pátek 10. 2. 2012 od 12 do 17 hodin Sobota 11. 2. 2012 od 9 do 12 hodin

Pátek 10. 2. 2012 od 12 do 17 hodin Sobota 11. 2. 2012 od 9 do 12 hodin

Školský obvod spádové školy: B. Václavka, Bartošova, Blahotice, Divadelní, Dolín, Dr. Miroslava Tyrše, Družstevní, Durasova, Flaškářská, Fortenská, Fričova, Jiráskova, 5. května, K. H. Borovského, Kapalínova, K. Čapka, Komenského náměstí, Krátká, Lotouš, Maříkova, Masnokrámská, Na Chmelnici, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Netovice, Netovická, Ouvalova, Otruby, P. Jilemnického, Plynárenská, Pod Ungeltem, Revoluční, Rudé armády, Smečenská, Spojovací, Šimberkova, Štechova, Šultysova, Trpoměchy, U Ploché dráhy, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Vinařického, Víta Nejedlého, Vítězná, Všehlušická, Wilsonova, Záfortenská, Želevčice, Žižkova.

Školský obvod spádové školy: Alšova, Arbesova, Bezručova, Boženy Němcové, Cyrila Boudy, Čelakovského, Dražkovická, Dukelských hrdinů, Gagarinova, Jana Roháče z Dubé, Jana Želivského, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova, Kybalova, Lacinova, Lidická, Malypetrova, Mánesova, Mírová, Na Dolíkách, Nerudova, Otakara Jaroše, Petra Hrubého, Pokorného, Rabasova, Raichlova, René Černého, Riegrova, Smetáčkova, Šimáčkova, Štefánikova, Švehlova, Tomanova, U Kasáren, U Stadionu I, U Stadionu II, U Stadionu III, Vikova. Přineste si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace vám poskytnou v jednotlivých základních školách. Bc. Dagmar Karfíková vedoucí odboru školství a tělovýchovy

Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory Město Slaný nabízí k pronájmu byty 1. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 1426 v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 80,33 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení

bytu předkládají žádost na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt č. 6 o velikosti 2 + 1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 1457 v Plynárenské ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 60,47 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, spíže, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby

Poplatek za odpad v roce 2012 Oznámení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 1. poplatek pro rok 2012 zůstává ve výši 500 Kč za osobu a rok 2. splatnost poplatku je k 31.3.2012 3. pokud poplatník využije možnost platby na dvě splátky (2 × 250 Kč), pak druhá je splatná k 31.8.2012 4. poplatek je možné platit hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem na účet č. 40010-0386317309/0800 www.meuslany.cz

5. variabilní symbol, nutný pro platbu poukázkou nebo převodem, obdržel každý občan v dopise počátkem roku 2009 6. společný plátce poplatku za více osob použije ten variabilní symbol, který písemně oznámil správci poplatku 7. veškeré změny je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů od vzniku změny 8. pokladní hodiny v centrální pokladně: Po, St 7.30–17.00, Út, Čt, Pá 8.00–13.00 Správce poplatku: Městský úřad Slaný, OŽP, D. Zusková, 312 5112 14, zuskova@meuslany.cz

spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu předkládají žádost na předepsaném formuláři a skládají kauci. Nebytové prostory 1. Pět garážových stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytové prostory (2 kanceláře) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 57,50 m2. 3. Pronájem zděné garáže o celkové výměře 28,49 m2 v Šultysově ulici ve Slaném. 4. Pronájem nebytových prostor v č. p. 3 na Masarykově náměstí ve Slaném o celkové výměře 27,48 m2. Bližší informace získáte na úřední desce městského úřadu nebo na stránkách www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, telefon: odbor správy majetku 312 511 231.

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v posledních dnech řekli: Jozef Tancoš, Vrbičany a Romana Kováčová, Vrbičany Pavel Rigoci, Slaný a Katarína Kubiková, Prešov Novomanželům přejeme hodně štěstí!

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY • Ve slánském Infocentrum Pod Velvarskou bránou si můžete koupit nové pohlednice Slaného, velkoformátové fotografie Slaného a Třebíze nebo si vyrazit na památku minci. • Infocentrum rozšiřuje své služby a nabízí oboustranné laminování s lesklou povrchovou úpravou od malého formátu (průkazka) až po velikost A3 do folie o síle 125 μm.

AKCE NORDIC WALKING Nedělní vycházky v lednu ve 14 hodin. Sraz před recepcí Zimního stadionu ve Slaném. Termíny: 15., 22. a 29. 1. 2012

Od 1. listopadu 2011 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno.

Sbírka slánek – blížíme se k 1000 Jedinečná sbírka slánek na světě, kterou 1. dubna roku 2011 vyhlásilo Infocentrum Pod Velvarskou branou Slaný, se plní doslova každým dnem. Ke stávajícím 770 ks přibylo dalších 120 ks z Bolatic. Pan Dolejší, který věnoval 500. slánku, si od nás odnesl Cestovní knihu ČR, kterou věnovala paní Přibíková z Řevničova. Pro dárce tisící slánky je připraveno také překvapení – voucher na víkendový pobyt v termínu od 1. 4. do 1. 10. 2012 na horské chatě Lusitania v Desné v Jizerských ho-

rách, který nám věnoval její majitel Ing. Pavel Bartoníček.“ Jako patriot Slaného a bývalý místostarosta tuto aktivitu našeho Infocentra velice podporuji. Stál jsem u zrodu této myšlenky a s potěšením sleduji, jak se sbírka rozrůstá. Rozhodl jsem se tento nápad Zoji Kučerové ještě více podpořit a věnoval jsem Infocentru voucher na víkendový pobyt pro jednu osobu v naší horské chatě, se kterou se mohou dárci slánek seznámit na adrese www.chatadesna.cz.“

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2012 Sobota 18. 2. 2012 od 13 hodin „S hůlkami za dobrým vínem“

NOVÉ POHLEDY A KAPESNÍ KALENDÁŘÍKY Přijďte se do Infocentra Pod Velvarskou branou seznámit s předvánočními novinkami. Vydali jsme dva nové velkoformátové pohledy města Slaný, v zimní a letní verzi. Dále jsou v prodeji tři publikace vydané pod hlavičkou MAS Přemyslovské střední Čechy – Zvonice a zvony na Slánsku, Krajinou mýtů a barokní zbožnosti a čerstvě vydaná Hořká a sladká chuť našeho kraje (pivovary a cukrovary). K dostání jsou také kapesní kalendáříky na rok 2012 s motivem slánek z naší sbírky. V druhé polovině prosince budou také k dispozici velké plánovací kalendáře, které tiskne firma Golem Slaný.

Publikace o pivovarech a cukrovarech ve Slaném a regionu Přemyslovských Středních Čech

10 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č.1, leden 2012

Kino leden 2012 2.–4. pondělí–středa hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin PERFECT DAYS: I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Premiéra české komedie. Co když je vám 44 let a pořád nevíte, čím chcete být, až vyrostete …? Hrají: I. Chýlková, V. Kotek, Z. Bydžovská a další. Režie: Alice Nellis Přístupno 5. čtvrtek *filmový klub* hrajeme pouze v 19.30 hodin TURÍNSKÝ KŮŇ Premiéra koprodukčního filmu Maďarska, Francie, SRN, USA a Švýcarska je filmové drama s titulky. Režie: B. Tarr a Á. Hranitzky Přístupno 6.–8. pátek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin MISTROVSKÝ PLÁN Premiéra americké komedie s titulky. Obyčejní lidé a neobyčejná loupež. Hrají: B. Stiller, A. Alda, E. Murphy a další. Režie: B. Ratner Přístupno 9.–10. pondělí–úterý hrajeme pouze v 19.30 hodin VŘÍSKOT 4 Americký horor s titulky. Hlavní hrdina se vrací do městečka, kde před lety začal příběh maskovaného vraha. Režie: W. Craven Přístupno 11.–12. středa–čtvrtek hrajeme pouze v 19.30 hodin DREAM HOUSE Premiéra amerického thrilleru s titulky. Z vysněného domu se stává hrozivá noční můra. Hrají: D. Craig, R. Weisz, N. Watts a další. Režie: Jim Sheridan Přístupno 13.–15. pátek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin MUŽI V NADĚJI Může být nevěra základem šťastného manželství …? Hrají: B. Polívka, J. Macháček, S. Stašová a další. Režie: J. Vejdělek Přístupno 16.–17. pondělí–úterý hrajeme pouze v 19.30 hodin HANNA Premiéra amerického thrilleru s titulky. Na nebezpečnou misi se vydává čtrnáctiletá dívka. Režie: J. Wright Přístupno

PROGRAM

 18.–19. středa–čtvrtek hrajeme pouze v 17.00 hodin ŠMOULOVÉ Americká komedie v českém znění. Skřítci se dostanou do světa lidí, ale tam je pronásleduje Gargamel. Režie: R. Gosmell Přístupno 20.–21. pátek–sobota hrajeme pouze v 19.30 hodin POUPATA Premiéra českého filmu. Dramatický příběh jedné české rodiny. Hrají: Vl. Javorský, M. Šopovská a další. Režie: Z. Jiráský Přístupno 22.–23. neděle–pondělí hrajeme pouze v 19.30 hodin LIDICE Česko-polský velkofilm o pohnutém osudu Lidic. Hrají: K. Roden, Z. Bydžovská, R. Luknár a další. Režie: P. Nikolaev Přístupno 24.–25. úterý–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin PŮLNOC V PAŘÍŽI Americká komedie s titulky. Mladí snoubenci na dovolené v Paříži. Hrají: O. Wilson, R. McAdams a další. Režie: W. Allen Přístupno 26.–27. čtvrtek–pátek hrajeme pouze v 19.30 hodin MILOVÁNÍ Premiéra francouzského filmu s titulky je melodrama o cestě z Paříže 60. let do současného Londýna. Režie: C. Honoré Přístupno 28.–29. sobota–neděle hrajeme pouze v 17.00 hodin AUTA 2 Americká animovaná komedie v českém znění. Automobilová dobrodružství na závodních okruzích. Režie: B. Queen Přístupno 30.–31. pondělí–úterý hrajeme pouze v 19.30 hodin JANA EYROVÁ Premiéra americko-britského filmu s titulky. Hlavní hrdinka se po pobytu v sirotčinci ocitá na venkovském panství, kde pracuje a kde také přichází její první láska. Režie: C. J. Fukunaga Přístupno Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16 do 20 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo LEDEN 2012 Středa 25. ledna 2012 v 10, 13 a 15 hodin POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem… na ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá své srdce ženě, tak jedině mořské panně z Hukakulu. Hraje Divadlo Ludvík Praha Dětské divadelní předplatné Úterý 31. ledna 2012 v 19.30 hodin KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE Jedinečná hudební akce s jedinečným zpěvákem a jeho jedinečnou hudební skupinou BACILY, která opět hraje v původním obsazení. Uslyšíte všechny známé hity tohoto zpěváka.

www.divadloslany.cz www.meuslany.cz

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Pranostika na leden

• V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy na to.

Kronikář V. Slunečko v Slánském obzoru (roč. 50 za rok 1942, str. 41) zapsal: „První lednový týden počal oblevou, teprve 7. bylo ráno -9 ° a mrazy trvaly při jasném až slunečním počasí. Stupňovaly se neustále, 16. bylo ráno -20 ° a tyto vysoké mrazy, až -25 ° C ráno a přes den až -16 ° C, potrvaly do konce měsíce. Většinou bylo slunečno a zcela ku konci měsíce (dne 28. a 30.) napadlo hodně sněhu.“

• Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh. • Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více. • Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časně. • Je-li teplo v lednu, bída sahá ke dnu. • Lednové mlhy věští mokré jaro. • V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

Bramborový salát s křišťálovými rybkami

A jak bylo v Slaném v lednu v roce 1942, tedy před sedmdesáti lety?

I. Hušáková

Mikoláš Aleš: Leden (Palečkův humoristický kalendář za rok 1888).

Trochu jiná verze bramborového salátu, která po čase večírků a různých oslav přijde vhod. Na přípravu salátu budeme potřebovat: 1 kg brambor na salát (varný typ A), 3 červené cibule, 2 mrkve, 100 g sterilovaného hrášku, hrst kaparů, 100 g křišťálových rybiček nakládaných nakyselo. Na zálivku: 0,25 l olivového oleje extra panenského, 4 lžíce vinného octa, 2 lžíce dijonské hořčice, čerstvě mletý pepř, sůl. Oloupané a rozkrájené brambory dáme vařit v osolené vodě. Očištěnou a nakrájenou mrkev rovněž povaříme v osolené vodě tak, aby byla „al dente“. Cibuli nakrájíme na tenké proužky, ale do salátu ji rovněž nedáme syrovou. Její chuť by byla moc ostrá a silnější než chuť ostatních přísad. Cibuli proto blanšírujeme, tj. spaříme vařící vodou, a poté vložíme do vody studené. Proces, který vařící voda nastartovala, tak rychle ukončíme. Zálivku připravíme důkladným rozšleháním všech surovin.

Stará rána se nemá otevírat.

Nakonec v dostatečně velké míse smícháme uvařené teplé brambory, mrkev, blanšírovanou cibuli, sterilovaný hrášek, pokrájené kapary a kousky ryby. Vše pak zalijeme zálivkou a lehce promícháme. Podáváme uleželé v chladu, nejlépe další den. Dobrou chuť!

12 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č.1, leden 2012

www.meuslany.cz

POZVÁNKA

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na leden 2012 Městská hvězdárna je pro veřejnost v lednu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – na večerní obloze můžeme Měsíc pozorovat od 1. do 8. ledna a od 26. ledna do konce měsíce. Nejlepší pozorovací podmínky jsou kolem 1. a 31. ledna, kdy nastává první čtvrť a na rozhraní mezi světlem a stínem (na tzv. terminátoru) povrchové útvary vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 9. ledna), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Jupiter a Venuše – na lednové večerní obloze budeme moci pozorovat největší planetu Sluneční soustavy – Jupiter a nejjasnější planetu oblohy – Venuši. Mars – Většinu noci kromě večera spatříme na obloze planetu Mars. Nejvýhodnější podmínky pro pozorování planety nastanou však až v březnu, tehdy nastane opozice planety se Sluncem (3.3.). Mars bude mít jasnost -1.1 magnitudy.

telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Co nás čeká na obloze v lednu 2012? Lednová večerní obloha bude především ve znamení jasných planet. Venuše se na obloze úhlově vzdaluje od Slunce a přesouvá se večer nad západní obzor. Viditelná byla Venuše již v průběhu prosince, kdy na konci občanského soumraku byla ve výšce 7° nad obzorem. V polovině ledna se stává Venuše nepřehlédnutelným objektem večerní oblohy. V pátek 13. ledna si v dalekohledu s dostatečným zorným polem můžeme prohlédnout současně Venuši s Neptunem. Planety bude dělit vzdálenost pouze 1,1°. Druhou planetou, která je ozdobou večerní lednové oblohy, je největší planeta Sluneční soustavy – Jupiter. Planeta se v období prosince a ledna přesouvá ze souhvězdí Berana do Ryb, 26. prosince se planeta přestává mezi hvězdami pohybovat. Pohybem v přímém směru (od západu k východu) se již 8. ledna vrací zpět do Berana. Již malým dalekohledem je Jupiter společně se soustavou čtyř měsíců velmi dobře patrný. Zaujme nápadně zploštělý disk planety s výraznou strukturou oblačných pásů a mohutným atmosférickým jevem – Velkou rudou skvrnou.

Planeta Mars vychází přibližně hodinu před půlnocí v souhvězdí Lva jako červenavý

To nejlepší z Jupiterovy soustavy je zobrazeno na této koláži obrázků, které získaly kosmické sondy Voyager a Galileo. Jupiter je největší planetou ve sluneční soustavě. Čtyři největší měsíce Jupitera jsou známé jako Galileovy měsíce a jsou nazvány Io, Europa, Ganymedes a Callisto. Uvnitř oběžných drah Galileových měsíců jsou Thebe, Amalthea, Adrastea a Metis.

Novoroční den s programem pro děti

Pořady pro děti

Neděle 1. ledna od 13 do 15 hodin

JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o kometce, která zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále vystupují Plejády, Slunce a hvězdáři. (20 minut)

NOVOROČNÍ DEN S ASTRONOMIÍ Jednou z tradičních akcí pro veřejnost, kterou Městská hvězdárna ve Slaném pořádá, je Novoroční den s astronomií. Za jasného počasí se bude pozorovat Slunce, pro děti je připraveno pásmo astronomických pohádek. Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

14 |

Neděle 22. ledna 2012 ve 13 hodin

LETY KE HVĚZDÁM Ze Země startuje raketa, ve které děti navštíví všechny planety sluneční soustavy, a také objekty vzdáleného vesmíru. Při zpáteční cestě se dozvědí něco o vzniku vesmíru. (30 minut) Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

objekt s jasností 0,7 magnitudy, 15. ledna se přesune do souhvězdí Panny. Do konce ledna se jeho viditelnost zlepší, nad obzor se dostane už kolem 20. hodiny. Nejlepší pozorovací podmínky pro Mars nastanou až v březnu, neboť nastává jeho opozice se Sluncem. Tehdy nás bude s Marsem dělit minimální vzdálenost 101 mil. km. Slunce se od okamžiku zimního slunovratu začíná přesouvat severněji, noci se pomalu zkracují. 5. ledna nastává okamžik minimální vzdálenosti Země od Slunce, pouze 147 miliónů kilometrů. V průběhu prosince a ledna můžeme také sledovat velmi zajímavou aktivitu meteorických rojů. První aktivní roj roku – Kvadrantidy budou dobře pozorovatelné až nad ránem po západu Měsíce, který je tři dny po poslední čtvrti. Maximum frekvence meteorického roje nastane 4. ledna. Kvadrantidy jsou středně rychlé meteory s vysokým podílem jasných meteorů, frekvence v období maxima bývá okolo 120 meteorů za hodinu. Jasnou oblohu a pěkný výhled! Jaroslav Trnka

Filmový večer pro dospělé Středa 25. ledna 2012 v 17.30 hodin NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy. Promítání tohoto premiérového pořadu bude doplněno za jasného počasí pozorováním planety Jupiter dalekohledy naší hvězdárny. (25 minut) Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č.1, leden 2012

Slánský Spitzer v Berouně … o jedné pozoruhodné výstavě barokního umění Dávno je za námi polistopadová doba, kdy bylo žádané připravit výstavu sakrálních památek, které předtím neměly z ideových důvodů přístup do muzeí a galerií. I ve Slaném takové přehlídky „zakázaného ovoce“ proběhly. Avšak dnešní návštěvník hledá spíše jiné duchovní hodnoty a také zjišťujeme, že vztah k historii regionu se zejména u mladší generace rozvolnil. O to více potěší práce mladých kolegů z Muzea Českého krasu v Berouně, kteří se rozhodli zmapovat výtvarné dílo barokního malíře J. V. Spitzera (* 1711, † 1773) u příležitosti 300. výročí jeho narození. A protože Spitzer působil i na Slánsku, je na místě se u této výstavy a zejména u jeho díla na Slánsku zastavit. Toto připomenutí může být pro vás také pozvánkou do Berouna; tamní výstava potrvá do 19. února 2012 a určitě stojí za návštěvu. J. V. Spitzer jako freskař ve Vraném Berounská výstava představuje J. V. Spitzera nejen jako malíře závěsných a oltářních obrazů, ale i jako skvělého freskaře, který vynikal pozoruhodnou invencí. Jednou ze Spitzerových památek je jedinečná fresková výzdoba kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném. Tamní barokní kostel byl vystavěn v letech 1751 až 1761 Metropolitní kapitulou svatovítskou, a to nákladem inspektora vranského panství Jana Michaela Hertsche. Když do něho vstoupíme, zaujme nás proud světla, které do interiéru vstupuje mohutnými kasulovými okny, je to pozdní barok, mozartovská melodie. Interiér vranského kostela tvoří společně s barokními oltáři, sochařskými a malířskými díly jednotný celek, jakýsi barokní „gesamtkunstwerk“, který nemá na Slánsku obdoby a který umělecky korunují právě fresky Josefa Spitzera z roku 1760. Umělec nad hlavním oltářem namaloval narození sv. Jana Křtitele, na klenbě lodi kázání sv. Jana Křtitele na poušti a nad kruchtou Herodovu hostinu. Na podklenutí kruchty, nad zpovědnicemi, vytvořil kajícníky sv. Petra s atributem kohouta (připomínka zapření Krista) a sv. Maří Magdalenu jako kajícnici v jeskyni. Na prostřední plackové klenbě pod kruchtou spatříme tradiční výjev Krista dobrého pastýře, který nese ovci na ramenou a chrání ji před dotěrnými vlky – jak případná symbolika i do dnešní doby. Předsíň zdobí tři postavy představující hlavní teologické ctnosti Víru, Naději a Lásku. Na klenbě, nad kaplí Božího hrobu, pak namaloval Spitzer nástroje Kristova umučení a na další klenbě v místnosti před kruchtou nás upoutá expresivně pojaté stětí sv. Jana Křtitele; zde se příběh zvěstovatele příchodu Ježíše Krista, jehož narození je vranský kostel zasvěcen, tragicky uzavírá. Jan Václav Spitzer svým výtvarným projevem i ve Vraném sledoval domácí tradici barokní fresky, jejímiž protagonisty byly takové osobnosti jako například Václav Vavřinec Reiner, přičemž ve Vraném sám zdůraznil i jistý rys lidové pozdně barokní expresivnosti. Z hlediska památkové péče však znamenají vranské Spitzerovy fresky závažný problém. Hledá se cesta, jak tuto památku pro následující generace zachránit. Náklady na její obnovu jsou však mimo možnosti majitele i slánského regionu. Varující může být také rychlost zanikání obdobných Spitzerových www.meuslany.cz

J. V. Spitzer, Narození sv. Jana Křtitele, freska z kostela ve Vraném (1760) nástěnných maleb v kostele sv. Vojtěcha v západočeských Vejprnicích, kde zkáza maleb nabrala nečekaně rychlý spád. Vedle freskové výzdoby zhotovil J. V. Spitzer ve Vraném i jeden působivý nevelký oltářní obraz sv. Kateřiny, který se svým pojetím blíží o šest let mladším plátnům františkánských světců ze slánského kláštera. J. V. Spitzer a františkánské nebe ze Slaného Objev slánských Spitzerových barokních obrazů, které jsou v Berouně vystaveny, je svým způsobem kunsthistorickým detektivním příběhem. Slánský klášter byl v roce 1950 zrušen, řeholníci vyhnáni a konvent postupně devastován. Ale znalí lidé ze slánského muzea zachránili nejen konventní knihovnu, ale i obrazy, které uložili v muzejním depozitáři. V roce 1968 se slánské muzeum ve spolupráci s dr. Zorou Dvořákovou zasadilo o opravu čtyř obrazů, ale následující doba již obnově dalších pláten nepřála. Když se autor těchto řádek začal zabývat dějinami slánského kláštera u příležitosti 350. výročí jeho založení, bylo třeba se opět zamyslet nad touto pozoruhodnou kolekcí. Následoval ikonografický rozbor, určení, o jakého františkánského světce se jedná, a odhad časového vročení. Shodou okolností v té samé době dr. Martin Mádl z Ústavu dějin umění AV ČR nalezl konvolut kreseb od J. V. Spitzera v Památníku národního písemnictví v Praze. A ejhle, ony to byly kresebné návrhy ke slánským obrazům určené k odsouhlasení objednatelem a následně jako podklad pro vlastní malbu. Znali jsme tedy autora, upřesnili ikonografické určení, neboť jsem zaměnil sv. Didaca za sv. Petra z Alkantary, Spitzer měl na náčrtu jména světců poznamenána.

J. V. Spitzer, Sv. Ludvík z Toulouse, původně ve františkánském klášteře ve Slaném, 1766 Při dalším studiu historických pramenů byl nalezen zápis v klášterní pamětnici o tom, že kolekci pláten františkáni pořídili v roce 1766. Poslední zásadní etapa patřila vlastní obnově děl. S restaurováním začaly akad. mal. Markéta Pavlíková a akad. mal. Lenka Helferová v roce 2005, přičemž první byl na řadě obraz sv. Antonína Paduánského, příští rok následoval sv. Jan Kapistránský. Podle možností se pokračovalo po dvojicích – sv. František z Assisi a sv. Petr z Alkantary (2008), sv. Bonaventura a sv. Didac (2009). Jako poslední přišel na řadu sv. Paschal Baylonský (2010). Krátké reportáže o obnově jednotlivých obrazů nalezne zájemce na webových stránkách odboru kultury MěÚ Slaný (www. pamatky.slany.cz). A tak návštěvník může v Berouně porovnat Spitzerovy slánské práce s ostatními vystavenými obrazy. Zatímco u mnohých pláten, zejména těch z bývalého benediktinského kláštera Sv. Jana pod Skalou, je třeba u Spitzerova autorství připojit skutečně velký otazník, slánská plátna máme autorsky určena a archivně datována. To je pro poznání Spitzerovy tvorby podstatné. V rámci výstavy je třeba připomenout i skutečnost, že se město Slaný o své památky, o svého Spitzera, postaralo, a to je vklad do pokladnice starého českého umění skutečně záslužný. Vladimír Přibyl

| 15


VOLNÝ Č AS, SPORT

Filmový festival Slánský cestovatel již podeváté Druhou listopadovou sobotu měli obyvatelé Slaného možnost již po deváté navštívit tradiční cestovatelský festival Slánský cestovatel. Co tedy bylo k vidění? Jako první se představil Honza Čech, slánský rodák, který prožil osm let svého života v Japonsku, kde studoval místní karate. Honza nám představil Japonsko úplně jinak něž ho může poznat obyčejný turista. Druhým přednášejícím byl MVDr. Přemysl Rabas (zastupoval RNDr. Danu Holečkovou, ředitelku ZOO Dvůr Králové, která musela kvůli pracovním povinnostem odcestovat do Afriky), který představil dva unikátní projekty na záchranu nosorožců. Přednáška byla doplněná unikátními fotografiemi z tohoto projektu. Nakonec se nám představil náš nejúspěšnější horolezec současnosti Radek Jaroš. Má na svém kontě dvanáct ze čtrnácti osmitisícovek bez použití kyslíkového přístroje. Diváci měli možnost na více než dvouhodinové přednášce zhlédnout sestřih z Jarošových jedenácti vrcholů.

Celým festivalem slovem prováděl Standa Berkovec. Velký dík všem partnerům akce: Královskému městu Slaný, firmě LINET, autodopravě Josef Mička, TOI TOI, KPK displays, Direct alpine, Sambar, relax, EM sport, cestovní kanceláři Adventura a vinotéce U Jana Amose.

Rád bych také poděkoval slánskému gymnáziu a dalším, kteří nám s tímto festivalem pomohli. Závěrem nezbývá nic jiného, než vás pozvat na dalšího Slánského cestovatele. Jubilejně desátý Slánský cestovatel se bude konat 10. listopadu 2012. Za Fit Studio Jitka Jiří Žák

Vánoční boulderingové závody ve Slaném Máme před sebou další perný víkend, tak tohle jsem si říkal v pátek 9. prosince. V sobotu dospěláci, v neděli děti. Každý rok ještě lepší bouldry a stále hodně dobrá zábava. Ve Slaném se bouldrové závody konají každý rok v prosinci a březnu. Jezdí sem poměrně stálá parta lidí z okolí i větší dálky, co se znají nejen z minulých závodů a rádi se sem vracejí užít si lezení. Pokaždé se přidá i někdo nový a doufám, že nelituje. Závody pořádáme vždy na lezecké stěně Fit Studia Jitka ve Slaném. Jednou se mě někdo ptal, proč tohle vše děláme, zřejmě pro tu výbornou lezeckou atmosféru, všechny ty kamarády a další věci, které nedokážu popsat. Musí to být tou partou lidí, která se kolem lezení motá.

Tyhle závody jsou možná ještě zajímavější než ty pro dospěláky. S rodiči a trenéry přijdou děti ze Slaného, z blízkého či dalekého okolí. Některé děti závodí poprvé nebo lezou na laně a na bouldrovce jsou poprvé nebo po několikáté v životě. Někdo je vlastně poprvé na jiném než domácím hřišti. Některé jezdí na závody často a třeba i několik let. Jsou tady pro to, aby viděly, jak lezou ostatní a zkusily se dostat co nejdál, nebo vyhrát. Někdo se těší na kamarády z minula, někdo si najde nové, které možná uvidí příště. Děti se tu můžou něčemu přiučit, získat motivaci. Rodiče i trenéři si vymění zkušenosti, nové kontakty a pozvání na akce v regionu.

Závěrem všem přejeme krásné svátky vánoční a do nového roku hodně štěstí a zdraví. Více naleznete na www.fitstudiojitka.cz Jiří Žák a Martin Tučka

A jak dopadli děti z lezeckého kroužku Fit Studia Jitka?

A jak to tedy vypadalo? Sobotních závodů se zúčastnilo 28 mužů a 10 žen. Po zahájení a vylosování startovních čísel se lezci pustili do čtyř kvalifikačních boulderů (lezeckých cest). Do finále se kvalifikovalo 9 mužů a 6 žen, pro které si stavěči připravili další čtyři lezecké problémy a důkladně tak prověřili jejich lezecké umění. Ze slánských lezců se umístil na čtvrtém místě Martin Szentesi a mezi ženami na třetím místě Gábina Houdová.

dívky 6–10 let 3. místo Vendula Kolaříková chlapci 6–10 let 2. místo Josef Lintymer 3. místo Petr Chotěborský dívky 11– 15 let 3. místo Barbora Miltrová chlapci 11–15 let 2. místo Milan Silný 3. místo Ondra Paur

V neděli přijel lezecký potěr, ale pouze věkem. Lezecké výkony dětí vypovídají zcela něco jiného. Dětí ve věku 6 až 15 let se slánských boulderingových závodů zúčastnilo čtyřicet.

Žádný závod se neobejde bez podpory partnerů a lidí, kteří nám pomáhají. Za podporu děkujeme hlavnímu partnerovi, firmě HUDY a dalším partnerům: Královskému městu Slaný, AIX, Direct alpine, Pizzerii Ris-

16 |

torante Hemerkův statek, Vinotéce U Jana Amose, Lezec a FLY. Rád bych poděkoval stavěčům cest, všem co nám pomohli a v neposlední řadě všem trenérům, co se starají o lezecký potěr.

Milča Silný www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č.1, leden 2012

Humanitární aktivity Obchodní akademie Slaný V

závěru roku 2011 se Obchodní akademie Dr. E. Beneše zúčastnila tří humanitárně-prospěšných akcí, jejichž finanční výtěžek bude sloužit k zlepšení obtížné životní situace nejrůznějších lidí v nouzi – ať již v České republice nebo mimo ni. Dne 11. 11. 2011 se v lesoparku na Hájích konalo ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Slánské hůlkování pro Afriku, jehož cílem bylo netradičním způsobem zajistit finanční prostředky pro výstavbu školy v etiopském městečku Debre Sina. Na této akci se vedle OA Slaný a slánského Infocentra podíleli také žáci 3. ZŠ Slaný za sponzorského přispění Ekofruktu Slaný a Cordodille ČR. Akci byl přítomen rovněž místostarosta města Mgr. Martin Hrabánek. V rámci této akce se podařilo mezi studenty OA Slaný vybrat celkem 8800 Kč. Během posledního listopadového týdne se studentky a studenti OA Slaný zúčastnili veřejné sbírky ve prospěch Nadačního fondu Slunce pro všechny (www.slunce.info). Tento fond byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřeba-

mi. Jeho hlavním programem je v současné době dofinancování rekonstrukce Centra služeb Slunce všem v Unhošti. Nadační fond Slunce pro všechny již v roce 2009 ocenil Obchodní akademii ve Slaném za dlouhodobou a úspěšnou spolupráci pamětní plaketou. V rámci další humanitární sbírky Červená stužka bylo studenty Obchodní akademie ve Slaném ve dnech 1. a 2. 12. 2011 vybráno 7029 Kč, které byly uloženy na konto České společnosti AIDS pomoc u Komerční banky ve Slaném. Od roku 2004, kdy se sbírka na OA Slaný konala poprvé, bylo na účet této společnosti zasláno více než 95 000 Kč. Zvláštní poděkování patří nejúspěšnější dvojici studentek, a to Dagmar Skuhravé (4.B) a Tereze Kaczkowské (2.C), které od slánských občanů 1. prosince 2011 vybraly rovných 1700 Kč. Poděkování patří pochopitelně také těm občanům Slaného a Kladna, kteří v předvánočním čase různými finančními částkami přispěli ve prospěch lidí v obtížné životní situaci.

Zprávičky z Linetky

krásnou vánoční atmosféru pásmem básní a koled. Nejenom děti, ale i všichni učitelé měli radost ze spokojených ohlasů zaměstnanců. Děti z Linetky také vypouštěly balónky s přáním Ježíškovi. Akce zaštítilo Rádio Impuls, vítr nám přál a všechna vánoční přání se dětem zcela jistě splnila. Mnoho štěstí v novém roce vám všem přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Linetka.

Aby čtenáři věděli, co se děje v Mateřské školce Linetka v Želevčicích, museli by se zúčastnit všech akcí, které školka připravuje a pořádá pro své okolí. Protože víme, že ne všem se to podaří, přinášíme vám zprávy od nás prostřednictvím Slánské radnice. Poslední akcí bylo vystoupení dětí pro zaměstnance Linetu na recepci budovy, kde navodily

Mgr. Zdeněk Víšek

Mikuláš letos přišel i mezi klienty Pečovatelské služby Na Mikuláše jsme připravili pro naše klienty milé překvapení. Dvě z našich pečovatelek se převlékly za Mikuláše a Anděla, manžel jedné z nich byl Čertem. Tato trojice navštívila většinu klientů v Domě s pečovatelskou službou v Brožovského ul. a rovněž i klienty, kterým vozíme obědy do jejich bytů. Naše „mikulášská“ vyvolala velmi pozitivní reakce. Leckterému klientovi, který již nemůže ze zdravotních důvodů opustit svůj byt, ukápla i slzička dojetí. To byla ta největší odměna za naše úsilí. Každého klienta, který přes rok nezlobil, jistě potěšila malá odměna ve formě sladkostí nebo ovoce. V adventním čase navštívili naše klienty v Domech s pečovatelskou službou i žáci ze Základní umělecké školy ve Slaném pod vedením paní Jitky Budilové a Jaroslava Dobnera a děti z Mateřské školy na Hlaváčkově náměstí. Pečovatelská služba Slaný

www.meuslany.cz

| 17


INFORMACE, INZERCE

První etapa opravy hlavního oltáře u sv. Gotharda

I

nteriér farního chrámu sv. Gotharda ve Slaném svým stavem rozhodně neodpovídá nejhodnotnější sakrální památce v kraji, jeho vnitřní dluh je velký. I přes dílčí práce, například na výmalbě bočních lodí nebo renovaci varhan, působí zejména hlavní loď s presbytářem neutěšeným dojmem. Celkové koncepční a rychlé řešení je přitom v nedohlednu. A tak, jako dílčí posun chápeme zahájení restaurátorských prací na pozdněbarokním hlavním oltáři pod vedením akad. mal. Jiřího Štorka. V letních měsících letošního roku proběhla již jejich druhá pro běžného pozorovatele však první viditelná etapa. Po loňském ošetření spodní části oltáře do cca 3,5 m (v zadním prostoru výše) proti dřevokaznému hmyzu letos vyrostlo lešení až na samotný vrchol a obnovy se dočkal horní nástavec oltáře se sochařskou výzdobou. V rámci restaurátorských průzkumů byla sondáží odkryta původní výrazně světlejší barevnost polychromie oltáře a bylo prokázáno, že také dnes zlacené sochy byly původně bíle štafírované. Při uvážení celkového vyznění oltáře ve vztahu k interiéru kostela a již restaurovanému mobiliáři (varhanní skříň) i finančním nákladům bylo v souladu se současnou metodikou památkové péče rozhodnuto ponechat

dnešní podobu a starší vrstvy přiznat pouze na drobných odkrytých vzorcích, které jsou běžnému pohledu skryty. Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům (pro představu pětinu letošní přidělené dotace Ministerstva kultury spotřebovala pouze stavba lešení) byla pro samotnou obnovu zvolena nejúspornější varianta. Došlo k plošnému očištění a sanaci a drobnému řezbářskému doplnění polychromie i sochařské výzdoby. Menší součásti byly sejmuty a čištěny na lešení, větší sochy postav Nejsvětější Trojice a andělů po stranách zůstaly na svých místech. Nedošlo ani k novému zlacení, stav dochovaných vrstev je stabilizovaný bez větších odpadlých míst. Detailní pohled odhalil nižší kvalitu sochařského díla, jehož připsání konkrétnímu autoru není možné. Pokud už se nyní těšíte na další etapu, musíme poněkud mírnit optimismus. V příštím roce by měla podle předpokladů proběhnout sanace proti dřevokaznému hmyzu v horní části oltáře zezadu. Jedná se opět o na pohled diváka neznatelné, bez nich by ovšem další práce postrádaly smysl, mohlo by totiž dojít k opětnému narušení již obnovené části památky. Při současných finančních možnostech je celá akce rozložena na řadu let dopředu.

Plavecký oddíl Plavecký oddíl plánuje zahájení činnosti od února 2012 v aqua-parku ve Slaném. Během ledna proběhne výběr adeptů. Požadavky: obecně – vyspělejší plavci slušně uplavat 100 m prsa a 50 m znak. Pro chlapce a děvčata od 10 let, zdatní plavci i mladší. Tréninky v pondělí odpoledne. Trenéři: T. Řenč, student FTVS, T. Náprstek,studen FTVS (T. Řenč v reprezentačním výběru ČR do 23 let,na mistrovství Evropy v triatlonu v Izraeli na 17. místě,nejlepší z Čechů). Bližší informace v Domě dětí a mládeže,v kanceláři Ostrova. Písemný nábor proběhne i ve školách. MUDr. Jiří Budka

Bc. Marek Filipec

Hlavní oltář v chrámu sv. Gotharda před rokem 1890. Horní část tehdy ustoupila, neboť pohledově překážela novému barevnému oknu. Zanikla tak původní vertikalita oltářní architektury. Oltářní sochy tehdy ještě byly bíle štafírované.

V YKUPUJEME STARÉ OBLEČENÍ ZA PENÍZE! Pro natáčení českého 3 dílného filmu Hořící keř, o událostech Pražského jara 1968, vykupujeme pánské a dámské oděvy z let 1950–1970 (kabáty, saka, kalhoty, košile, šaty, svetry, sukně, čepice, klobouky, doplňky, obuv). Ceny se budou pohybovat v rozmezí cca 30–70 Kč za kus. Kabáty, umělé kožichy apod. i kolem 100 Kč. Vezměte všechno, co máte, a my si vybereme. Výkup se uskuteční dne 10. 1. 2011, od 13–19 hodin v prostorách Domu s pečovatelskou službou, Na sadech 173, Slaný ETAMP FILM PRODUCTION spol. s r. o., Struhařovská 9/2931, 141 00 Praha 4, Kontakt: kostymy60@seznam.cz

Navštivte webové stránky vašeho města www.meuslany.cz Na webov ých stránkách Královského města Slaného najdete řadu dů ležitých informací a rad. Jak v yřídit různé agendy, kontak ty, informace a ak tuality, pozvánk y, novink y z kulturního dění, v yužití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánsk ý videomagazín nebo ak tuální a starší v ydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, nebo kolackovskymeuslany.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka dalšího čísla 16. ledna 2012

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice č.1, leden 2012

Slavnostní otevření zrekonstruované Vinařického ulice a spuštění nočního nasvícení – pátek 2. prosince 2011

foto: Pavel Vychodil www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Novoroční ohňostroj 2012 ve Slaném

foto: Jiří Jaroch