Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 6 | ročník XIV | červen 2011

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc květen je v našem městě již po mnoho let vyhrazen městským slavnostem, kterým říkáme Husitské. Dva a  půl dne se mnozí z nás veselí, setkávají se přátelé, z dětí, zvláště kluků, se načas stávají husité, křižáci, vojáci nejrůznějších armád. Co je tak trochu skryto před zraky širší veřejnosti je setkání přátel z  různých měst. Ne všechny jsem vám stihl při úvodu slavností představit Již sedmým rokem pořádáme ve Slaném v rámci Husitských slavností i tzv. Evropské setkání. Letos byla našimi hosty téměř stovka osobností (Pegnitz, Skalice, Linlithgow, Konstanz, Neuburg vorm Wald, Naumburg, Bernau bei Berlin, Barnau, Rokiškis, Možajsk, Bolatice, Sedlčany, Tábor, Tachov, Louny, Zlonice, Žižice, Zvoleněves, Vraný, ministr zemědělství ČR a ministr obrany ČR). Chvílemi jsem si při přátelských diskusích připadal jako v Babyloně. Na jedné straně se mi německo-anglicky snažil něco vysvětlit kolega z Německa, abych po minutě poslouchal litevštinu tlumočenou do  ruštiny, a  pak není divu, že místo abych odpověděl také rusky, zcela přirozeně jsem přešel do angličtiny, čemuž zase nerozuměl náš host. Takové situace mi ale vůbec nevadí.. Ba naopak. Nemusíme si až do detailu rozumět, ale důležité je, že se máme rádi a snažíme se jeden pro druhého udělat maximum. Během čtyř dnů, které v našem městě stráví, se hosté setkávají se svými hostitelskými rodinami, většinou ze Slaného, kteří si berou „cizince“ pod svoji péči. Za léta podobných výměn se utvořila řada přátelství, která již nejsou závislá na  tom „co radnice“, ale fungují zcela samozřejmě a  samostatně. Jsem upřímně šťastný, že tomu tak je. Protože vím, že platí – pokud nepochopíme jinou mentalitu, odlišnosti kulturní a  společenské, nikdy nejsme schopni pochopit sebe samé. A  taky jsem rád, že se našim hostům ve Slaném líbí a rádi se sem vracejí. Dokonce mi jeden z nejváženějších hostů pošeptal, že k nám jezdí ze všech spřátelených evropských měst nejraději. Protože jsou u  nás příjemní a  přátelští lidé a  město má domáckou a vstřícnou atmosféru. A že se mu ve Slaném líbí mnohem více, než v Karlových Varech, které také navštívil. No, řekněte, který starosta by se po takové pochvale nezapýřil hrdostí, že? V  každém případě musím a chci poděkovat každému z Vás, jehož srdce bije pro královské město Slaný, a kteří vytváříte právě to, co dělá město městem. Atmosféru, genius loci... A co na závěr dnešního úvodníku? Myslím, že se sem hodí názor moudrého člověka: „Honíme se za něčím, co je tak pomíjivé a co stejně jednou opustíme, a přitom nemáme ani čas si všimnout těch, kteří jsou kolem nás, sami vidět, že nás potřebují. Naši pomoc, nebo alespoň náš úsměv, pohlazení, kousek našeho zájmu, nebo jen kousek toho našeho vzácného času – až je nakonec pozdě.“ (to řekl český léčitel Vincenz Priessnitz). Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Varhany se rozezněly J

edinečné hudební zážitky si odnesli ti, kteří si přišli poslechnout ať už všechny, nebo jen jeden z řady koncertů v rámci 3. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2011. Kromě již tradičních koncertů na  vzácné nástroje v  kapli Zasnoubení P.  Marie bývalé piaristické koleje a  v  chrámu sv. Gotharda přibyl ještě jeden slánský koncert. V klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve  Slaném se organizátoři pokusili znovu objevit kouzlo varhanního zvuku vycházejícího z  původního františkánského chóru umístěného za vrcholem hlavního oltáře. Tam také byl pro tento koncert umístěn varhanní pozitiv, jehož přítomnost je v těchto místech zmiňována již v roce 1674. V roce 1776 pak na místě pozitivu postavil a  do  hlavního oltáře netradičně zakomponoval dvoumanuálové varhany A. Reiss. Torzo těchto unikátních varhan můžeme spatřit jednak v  prospektu hlavního oltáře a jednak v chóru za oltářem. „Koncertem, který byl zcela jistě zajímavým zvukovým zážitek, bychom také rádi iniciovali úsilí o rekonstrukci tohoto jedinečného nástroje,“ vysvětlil Ivo Horňák z Odboru kultury Městského úřadu Slaný.

Monika Melcová tedy romantické varhany firmy Rejna a Černý z roku 1895 v kostele Narození Sv. Jana Křtitele ve Vraném a varhanní pozitiv z počátku 18. století, který se nachází v  zámecké kapli sv. Václava zámku v Budenicích. „Všechny koncerty byly na špičkové úrovni, ale nejvíce mne překvapila hra Moniky Melcové, která varhany rozezněla s neuvěřitelnou lehkostí a radostí,“ pochvalně komentoval jeden z  koncertů starosta Ivo Rubík. Koncert Pavla Černého se stal světovou premiérouna výše zmíněný varhanní pozitiv. I další koncerty byla nádherné a  ze strany posluchačů byl tak obrovský zájem, že se na  mnohé už nedostalo a do kostelů se bohužel nevešli. Festivalu již tradičně předcházelo oblíbené putování za  historickými varhanami. S  varhaníkem Pavlem Černým se během jednodenního výletu příznivci varhan vydali na pět míst v  okolí Slaného do  Pcher, Řisut, Telců, Vraného a Dolína, kde se seznámili s dalšími -redhistorickými varhanními nástroji.

Leo van Doesalaar (foto: J. Jaroch) Pět nádherných koncertů, na kterých své umění předvedli Monika Melcová, Pavel Černý, Klaus Eichhorn, Irina Kisselová, Adam Viktora, Gabriela Eibenová a Leo van Doeselaar, mohli příznivci této hudby slyšet v kostelech ve Slaném, Vraném a Budenicích. Umělci tam hráli na nástrojích, které ukrývají kostely a  kaple v  těchto okolních obcích a  městech,

K. Eichhorn a I. Kisselova (foto: J. Jaroch)


INFORMACE

Terezínská tryzna 15. května 2011

N

árodní hřbitov v Terezíně. Místo, které symbolizuje utrpení a  nutí nás k  zamyšlení. Po  skončení 2. světové války bylo toto místo vybráno k důstojnému uložení ostatků vězňů zavražděných v Terezíně, ale také z židovského ghetta a  koncentračního tábora v  Litoměřicích. Na  hřbitově je celkem 2  386 hrobů a  několik pylonů, kde jsou pochováni další vězňové, a to nejen muži, ženy, ale i děti. Celkem je zde pohřbeno na 10 000 osob. Jedná se o vězně, kteří byli v letech 1942 až 1945 brutálně zavražděni. Dominantu Národního hřbitova tvoří křesťanský kříž s  trnovou korunou a  Davidova hvězda. Tyto symboly na  území Národního hřbitova byly umístěny již v  době vytvoření hřbitova, avšak tehdejším režimem byly později odstraněny. Z  podnětu vedení Památníku Terezín byly znovu umístěny (i  když v  jiném provedení) v 90. letech minulého století. Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská územní jednota Kladno již mnoho let každoročně pořádají zájezd k  uctění památky umučených vězňů a zúčastňují se oficiálního programu. Z organizace ČSBS se zúčastnili zástupci ZO Kladno, ZO Slaný a ZO Lidice. Z Lidic přijeli ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl s  manželkou, předseda ZO Lidice br. Pavel Horešovský, starostka obce Lidice Veronika Kellerová, sestra Marie Šupíková a  také ing. Jana Bobošíková. Již podruhé přijali naše pozvání i zástupci 17. župy Fr. Holého Slaný a Baráčnické obce Komenský Kvíc – Kvíček.

Po nástupu čestné stáže a položení mnoha věnců, zazněla naše hymna. Hlavní projev přednesl prezident České republiky pan Václav Klaus, který zdůraznil, že na tyto hrůzné skutečnosti nesmíme nikdy zapomenout a také nesmíme dopustit, aby se něco obdobného v našich dějinách opakovalo. Jeho slova byla oceněna potleskem všech přítomných a zejména bývalými vězni a  pozůstalými, pro které je návštěva tohoto místa obzvlášť bolestivá. Po projevech zazněla z úst Mgr. Stanislava Přibyla, generálního vikáře litoměřické diecéze, křesťanská modlitba a  následovala modlitba vrchního zemského a  pražského

rabína Karola Sidona. Program pokračoval vystoupením Děčínského pěveckého sboru – G. Verdi: Requiem – Lacrymosa a Agnus Dei. Pietní akt zakončil ředitel Památníku Terezín. Tak jako v  předchozích letech jsme se pozdravili s  dalšími členy ČSBS a  ČsOL např. sestrou Marií Kotovou, která nás provázela v  Osvětimi, mjr.  Zdeňkem Ludkou z  České Lípy, br. Jiřím Nenutilem z Tachova, br. Vilémem Janouchem z Jičína a dalšími. Velmi nás potěšilo setkání s  panem prezidentem, který se s  námi pozdravil a  rád vyfotografoval. Terezínské tryzny se zúčastnilo celkem 45 členů. Zájezd do Terezína rozhodně uspořádáme v i příštím roce. Mgr. Eva Armeanová

Foto: Bc. Stanislav Pítr

Město Slaný oslavilo státní svátek Parčík u kina je slavy 66. výročí významného státního dech, hřbitov Lidice u Otrub, pekárna za Bro- opět otevřen pro O svátku, jakým je Den vítězství, proběh- dem, sklady Dražkovická, vrátnice ČKD, ly ve Slaném v pátek 6. května. Organizátory Požární stanice HZS Slaný a Letiště Slaný. veřejnost akce byly Královské město Slaný a Český svaz bojovníků za svobodu. Oslavy zahájila dechová hudba Dvořačka koncertem na  náměstí T. G. Masaryka a  hned po  něm začal pietní průvod v čele s vojáky ze 152. ženijního praporu z  Rakovníka, s vedením města a  baráčníky. Průvod zamířil od  slánské radnice na  Hlaváčkovo náměstí a  následně na  IV. slánský hřbitov. Tam představitelé města a  Svazu bojovníků za  svobodu uctili slavnostním položením věnců památku padlých hrdinů za druhé světové války. Čestnou stráž u památníků stáli vojáci ze 152. ženijního praporu a příslušníci místního sdružení Junák. Po skončení pietního aktu se pozvaní hosté přemístili na městský úřad, kde proběhla neformální beseda, při které všichni byli seznámeni s dekretem o udělení medaile 3. stupně „Za zásluhy o obnovu tradic ČSOL“ plk. v. v. Josefu Petiškovi, při příležitosti významného životního jubilea. Ještě před vlastními oslavami ve  čtvrtek 5. května byly položeny kytice květů na  dalších 8 památných míst ve městě: Kvíc, Na Sa-

2 |

B

Foto: Ľudovít Šikorský

ýt v centru města a zároveň uprostřed zeleně, to ve Slaném splňuje parčík, lidově nazývaný park u kina. Tento park za budovou čp. 159 na  Masarykově náměstí, ve  kterém působí Vlastivědné muzeum, Knihovna V.Štecha, městské kino a Infocentrum, bude od  1. června denně otevřen pro veřejnost – celý týden od 10 do 18 hodin, pouze v neděli od 12 do 18 hodin. Ve  dnech, kdy slunce pěkně hřeje, je příjemné posedět v místech, kam nedoléhá hluk automobilového provozu a kde se rodiče nemusí bát, že jejich ratolesti vběhnou do cesty projíždějícím vozidlům. Věřím proto, že si park u  kina obyvatelé i  návštěvníci našeho Královského města oblíbí a stane se i v letošním roce vyhledávaným místem odpočinku. A to i díky péči pana Karla Hampla, vedoucího Kulturních zařízení města Slaný (KZMS), a  jeho spolupracovníků (kino je součástí KZMS), kteří se o  tento útulný park pečlivě starají. ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta

www.meuslany.cz


INFORMACE

Pečovatelská služba Slaný – informace o činnosti za rok 2010

P

ečovatelská služba Slaný, organizační složka města od r. 2009, poskytuje sociální služby a terénní a ambulantní pečovatelskou službu. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, tělesným a  zdravotním postižením. Věková struktura cílové skupiny jsou dospělí od 27 let. Terénní služby jsou poskytovány v  bytech klientů na  území města Slaný, v  Domech s pečovatelskou službou Na Sadech a v Brožovského ul. Na základě Smluv o dílo na zabezpečení pečovatelských služeb poskytujeme terénní služby v obcích Řisuty, Tuřany, Pozdeň a Zlonice. Ambulantí služby jsou poskytovány ve střediscích osobní hygieny v DPS v Brožovského ul. a v DPS ve Zlonicích Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, pití, při oblékání, při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík) • pomoc při osobní hygieně (mytí a koupání klienta, stříhání nehtů, vlasů, holení apod.)

Slánský VideoMagazín

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v  Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na  vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do  videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Červen 2011 • • • • • • •

Plochodrážní extraliga Slavnost baráčníků Den s majáky Varhany znějící Odznak všestrannosti olymp. vítězů Městské slavnosti Dětský den

videomagazín najdete na www.meuslany.cz www.meuslany.cz

V DPS probíhá mnoho společenských a kulturních akcí. (foto: Pavel Vychodil) • zajištění stravy (dovoz obědů, příprava a pomoc při podání jídla) • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid v bytě vč. praní prádla, donáška nákupů pro imobilní klienty) • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad). Doplňkové činnosti navazují na  hlavní předmět činnosti PSS. Jsou poskytovány za  účelem lepšího využití hospodářských možností a  odborností zaměstnanců. Jedná se o tyto činnosti: • sociální poradenství pro občany, kteří se dostali do tíživé sociální situace, spadají do cílové skupiny Pečovatelské služby Slaný a  potřebují se zorientovat v možnostech, jak vzniklou situaci řešit – jedná se o pomoc a podporu při vyřizování žádostí o přiznání příspěvku na péči, příspěvku na  bydlení, zprostředkování informací a  kontaktů s  dalšími poskytovateli sociálních služeb, úřady, zdravotnickými a  jinými organizacemi. Poradenství je poskytováno zdarma • praní prádla pro podnikatele • poskytování služeb pedikúry • pronájem společenské místnosti v DPS Na Sadech pro různé akce nekomerčního i komerčního charakteru • pronájem hostinských pokojů v  DPS Na  Sadech a v DPS v Brožovského Rozvoz obědů ze Školní jídelny Na Sadech je od pondělí do pátku od 10.00 do 13.30 hod. Celkové náklady na  provoz Pečovatelské služby byly v r. 2010 ve výši 6 553 tis. Kč. Po  odečtení příjmů za  poskytované služby, dotace MPSV, dotace z  Humanitárního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje a sponzorského daru se podílelo město Slaný na  provozu našeho zařízení částkou 4  184 tis. Kč, což je o 348 tis. Kč více jak v r. 2010. Důvodem je snížení dotace z MPSV v r. 2010 proti r. 2009 o téměř 500 tis. Kč. Sponzorský dar od finanční společnosti Partners byl pou-

žit na koupi osobního počítače pro obyvatele DPS Na Sadech. Počítač byl slavnostně předán u  příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října. Počet a  struktura zaměstnanců v  Pečovatelské službě Slaný je v porovnání s r. 2009 snížena o  jednoho zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců je 20 osob, z  toho je 14 pečovatelek v přímé péči, 1 pradlena, další 3 obslužní pracovníci – řidič, domovník a uklízečka a  dvě pracovnice pro zajištění chodu organizace – koordinátora pro styk s  klientkami a vedoucí PSS. Samospráva DPS Na  Sadech organizuje pravidelné měsíční posezení u hudby, v létě se griluje v zahradním altánu. Od r. 2008 máme díky Nadačnímu fondu Veolia k  dispozici i hřiště na petanque. I když hřiště není prakticky vůbec využíváno obyvateli DPS, často na  něm možno potkat vojenské důchodce, dámy z  klubu Matylda, které se věnují zdravému životnímu stylu, nebo i rodiny a mládež z města. Kromě toho se ve společenském sále scházejí na  svých společenských, nebo vzdělávacích akcích členové Spolku přátel žehu (SPŽ) Svazu důchodců (SD), Svazu diabetiků a  KDU ČSL. Na  každou společenskou akci spojenou s  hudbou, tancem a  občerstvením přijde pravidelně až 50–80 hostů jak z našeho penzionu, tak i z města a blízkého okolí. V  r. 2010 jsme zorganizovali ve  spolupráci se samosprávou DPS i několik výstavních a vzdělávacích programů nejen pro obyvatele DPS, ale i pro širší veřejnost. V červnu 2010 jsme začali vydávat pro obyvatele DPS Na  Sadech informační měsíčník Dr(o)bečky z  Penzionu. Ve  zpravodaji informujeme o  aktuálních společenských akcích v  měsíci, o  provozu Penzionu a  činnostech pečovatelské služby. Alena Zahrádková, vedoucí Pečovatelská služba Slaný

| 3


KULTURA , INFORMACE

Koncerty v Lidicích u Otrub pokračují Letošní květnový koncert souboru Trio Cantabile zahájil již devátý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v  Lidicích u  Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia. Pro příznivce kvalitní hudby jsou v červnu připraveny další dva zajímavé koncerty, již tradičně se vstupným dobrovolným. Na první vystoupení – Milana Zelenky se synem Vilémem – se posluchači mohou těšit v sobotu 4. června od 16.00 hodin. Profesor Milan Zelenka, který v  Lidicích vystoupí již posedmé (z  toho již potřetí se svým synem), vystudoval na pražské konzervatoři a patří mezi naše významné koncertní kytaristy. Je profesorem na HAMU a pražské konzervatoři. Vychoval celou řadu mladých kytaristů, jako jsou světově uznávaný Pavel Seidl či Václav Kučera, Ozren Mutak. Emanuel Kyml, Jan Hron, Karl Petersson, Jan Záruba a Jozef Haluza. Ke známým absolventům z jeho třídy patří Lenka Filipová a Rudolf Dašek (další informace na  http://www.milanzelenka.uvadi.cz/). Kytarový repertoár letošního koncertu přinese díla, jejichž autory jsou mimo jiné Georg Friedrich Händel, William Byrd, Adam Michna z  Otradovic, Joseph Haydn, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Milan Zelenka, Vilém Zelenka a Alexandr Arutjunjan.

Návštěva poslance Evropského parlamentu ve slaném V úterý 17. května 2011 se ve  Slaném uskutečnila návštěva poslance Evropského parlamentu PaedDr. Ivo Strejčka. Program celého dne zahrnoval i návštěvu Stochova (beseda se studenty Střední školy služeb a  řemesel, beseda s  občany ve  foyer Domu kultury) a  Tuchlovic, přesto se významná část programu odehrávala v našem městě. Ivo Strejček, který je členem Hospodářského a  měnového výboru Evropského parlamentu, je poslancem EP již druhé volební období, tedy od  roku 2004. Současně – již od roku 1998 – je členem Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou a to mu dává možnost, být zcela obeznámen s  problémy měst naší velikosti.

4 |

Druhým kytarovým koncertem bude vystoupení Matěje Žáka v sobotu 18. června od 16.00 hodin. Matěj Žák (narozen roku 1991 v  Rakovníku), absolvent Gymnázia Jana Nerudy (kytarová třída profesora Václava Kučery), roku 2010 nastoupil do  5. ročníku Pražské konzervatoře, kde je posluchačem ve  třídě Patrika Vacíka. Má za  sebou již celou řadu úspěchů jak v koncertní činnosti, tak na nejrůznějších kytarových soutěží. Jen v  roce 2007 se stal finalistou dvou mezinárodních soutěžích a  získal titul Laureáta soutěže konzervatoří (zde pak v  roce 2010 získal 2. cenu). Sólově vystupoval na  festivalech klasické hudby (Mladé Pódium, loutnové mistrovské kurzy Losyho Štěkeň, kytarové mistrovské kurzy OpenGuitar festival nebo Heroldův Rakovník) a  spolupracoval i  se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK při provedení 7. Mahlerovy symfonie. Taktéž se zúčastnil mistrovských kytarových kurzů pod vedením světových kytarových špiček Pavla Seidla, Paola Pegorara, Pabla Marquéze, Stefana Violy a mnoha dalších. Ve snaze o autentickou interpretaci kompozic starých mistrů hraje na kopii tzv. romantické kytary (přelom 18. a 19. století). Matěj Žák bude uvádět skladby Johanna Sebastiana Bacha, Astora Piazzolly, Isaaca Albénize a Františka Maxe Knížete.

Byl jsem potěšen, že jsem mohl v našem městě I.Strejčka a  jeho asistenta L.Fleischmanna doprovázet. První zastávkou ve  Slaném byla Víceúčelová sportovní hala, s jejímž provozem nás seznámil jednatel VHS Slaný pan Roman Klusák, který též zasvěceně odpovídal na  všechny dotazy, týkající se našeho sportovního areálu. V  rozhovoru jsme si též vyměnili názory na dotační politiku EU a fungování Evropské unie ve vztahu k městům a obcím. Dalším místem, které jsme s  poslancem Evropského parlamentu navštívili, byla firma TOI–TOI, sanitární systémy Slaný, s.r.o., kde jsme byli uvítáni jednatelem společnosti ing. Karlem Svobodou. Ten nás provedl rozsáhlým a moderním areálem společnosti, založené v roce 1993. Z „garážové“ firmy s mobilními toaletami se do  dnešního dne stala společnost se sídlem ve Slaném a pobočkami ve městech Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Sokolov a Ostrava. V  současnosti firma zaměstnává okolo 100 zaměstnanců a  disponuje 7.000 toaletami, 70.000 metry oplocení, 450 kontejnery a  60 nákladními (fekálními) vozidly. Mateřská TOI–TOI působí téměř ve  všech zemích Evropy, kromě Skandinávie a Anglie, a je činná i v USA a Asii. Je proto potěšující, že v ČR je sídlem vedení společnosti právě Slaný.

M. a V. Zelenkovi (foto: archiv P. Bartoníčka) Dalším kytarovým koncertem bude vystoupení Filipa Moravce v neděli 10. července – podrobnější pozvánku bude obsahovat červencové číslo Slánské radnice. Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta

Kytarové koncerty v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub 4. 6. v 16.00 – Milan a Vilém Zelenkovi 18. 6. v 16.00 – Matěj Žák 10. 7. v 16.00 – Filip Moravec

To ostatně ocenil i poslanec Ivo Strejček, který byl velmi potěšen stabilitou firmy a jejími výsledky a péčí o zaměstnance. Zároveň ocenil celkový areál společnosti na  Pražské ulici, kam se firma přestěhovala v roce 2005. Návštěva Ivo Strejčka ve  Slaném byla po  evropských volbách roku 2009 druhou návštěvou europoslance v našem městě (tím prvním byl poslanec EP Hynek Fajmon). Občané České republiky v  roce 2009 zvolili celkem 22 poslanců Evropského parlamentu. Vzpomene si na  nás ve  Slaném s  návštěvou i některý další ze zbývajících dvaceti? Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta

Poslanec EP Ivo Strejček (vpravo) s jednatelem slánské firmy Toi–Toi Karlem Svobodou www.meuslany.cz


HISTORIE

Od prvních maturit na slánském gymnasiu uplynulo již 126 let Š

kolní rok 2010/2011 poznamenaný zavedením státních maturit nepochybně vstoupí do dějin našeho školství. Jde o  téma mnohokrát v  médiích probírané, doprovázené názory souhlasnými a  nesouhlasnými. Výsledkem je zcela pochopitelná předmaturitní nervozita nejenom u žáků, ale i u pedagogů a v neposlední řadě i u rodičů, z nichž mnozí se snaží (mnohdy bezúspěšně) řešit „maturitní didaktické testy nanečisto“ uveřejňované v  denním tisku. Naštěstí jsou doprovázené správným řešením a odborným výkladem, jako např. že „v oslovení může být vokativ nahrazen nominativem a  to především tehdy, vyhneme-li se konsonantickým alternativám“, čímž je rodič odměněn možností poučit se. První maturity na slánském „obecním“ vyšším gymnasiu se konaly v  roce 1885, a to písemné zkoušky v květnu a ve dnech 22. až 24. června zkoušky ústní. Zkouškám, kterým předsedal oblíbený c. k. zemský školní inspektor Jan Ev. Kosina se podrobilo celkem 20 studentů; všichni, prošli, 9 maturovalo s vyznamenáním. Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že toho roku maturitou žilo celé město „počínajíc starostlivými rodiči a končíc mladým něžným pohlavím, které za tak mnohého z  kandidátů již dříve při májové pobožnosti v loretánské litanii zbožně vzdychalo k  Panně Marii jako ‚stolici moudrosti‘ a  ‚potěšení zarmoucených‘. “ Po  zdárně ukončených zkouškách uspořádala městská rada a  profesorský sbor 25. června 1885 v sále „U bílého beránka“ (pozdější Hotel Grand) abiturientský věneček, který všechny účastníky „udržel v bujné radosti až do bílého dne. “ Tomu předcházela slavnostní akademie s čistým výnosem 67 zlatých a 44 krejcarů, které byly věnovány Spolku pro podporu chudých studujících v Slaném, založeném v roce 1879. Katastrofa přišla o čtyři roky později, v roce 1889. Byla takového rozsahu, že se o  jejím průběhu rozepsali po více než čtyřiceti letech ve svých vzpomínkách shodou okolností dva spolužáci Alois Tvrdek a František Herman. A. Tvrdek (1870–1943) ve své knížce Vzpomínky slanského rodáka z  roku 1938 na  str. 79 píše: „Jako předseda dostavil se právě nově jmenovaný zemský školní inspektor, obávaný pro svou neúprosnou přísnost a  zasahování do  všech zkušebních předmětů. Choval se úředně a odměřeně i k panu řediteli a profesorům – se žáky samými pak neměl špetky soustrasti. Chtěje snad imponovat svou všestrannou učeností, přerušoval co chvíle zkoušející, žádal otázek nových a  nových nebo sám se dotazoval úsečně, přísně, bez úsměvu a  povzbuzení a soudil pak žáky jako trestance bez www.meuslany.cz

milosrdenství. Zkrátka „zemák“ řádil jako katan: z 32 abiturientů obstálo pouze 18; ze zbývajících čtrnácti jedni propadli nadobro, druzí odstoupili nebo dostali reparát. Rozčilení z tohoto výsledku bylo ohromné po celém městě, zvláště ovšem mezi studenty a  jejich nejbližšími. “

F. Herman (1871–1949) na maturitu vzpomíná ve  své knížce „Román dobrého člověka“ z  roku 1929 takto: „Inspektor přijel. Hned prvního dne bylo vidět, že se předseda komise snaží prokázat nedostatek našeho ústavu, pokud šlo o  prospěch. Inspektor mluvil do všeho, pokud ovšem stačily jeho vědomosti a naši propadali pro maličkosti. Odstupovali s rozhořčením, nebo byli odkázáni na opakování zkoušky. Ti, kdo měli zkoušku odbytu, usedali do lavic pro posluchače a pomáhali zkoušeným všemožnými náznaky a  posuňky. Druhého dne nařídil inspektor, že mimo členy komise a  zkoušené žáky nesmí být nikdo přítomen zkoušce. Odveta byla krutá. Na  dveřích třídy a  na  chodbě se objevilo prohlášení našeho odporu, protože je zkouška veřejná. Dostavili jsme se proti zákazu v plném počtu a přivedli jsme i zástupce městské rady. Rozloučení s inspektorem bylo žalostné. Stěžoval si, že dostal několik podepsaných i  nepodepsaných dopisů, jejichž

obsah nebyl nikterak básnický, ani lichotivý, a pro několik vážných a  naléhavých upozornění žádal, aby byl při svém odjezdu chráněn obhájci bezpečnosti.“ Maturitní zkoušky v  dalších letech zřejmě probíhaly ne tak bouřlivě jako v  roce 1889. S výjimkou válečných let. V první světové válce (1914–1918) bylo odvedeno celkem 46 žáků, z  nichž dva padli na ruské frontě. Oktaváni, kteří očekávali povolání k  vojenské službě, mohli být puštěni k maturitě předčasně. Ve  druhé světové válce (1939–1945) okupační moc zasahovala do  maturit přímo. V  roce 1942 bylo předsedům maturitních komisí uloženo, aby asi 20% maturantů „nebylo uznáno dospělými.“ V roce 1943 byli oktaváni totálně nasazeni do výroby; na konci roku na doporučení ze svých pracovišt´ dostali “Reifevermerk“ (doložka dospělosti) na  výročním vysvědčení bez maturitních zkoušek. Oktaváni v roce 1945 opět nastoupili do školy a po úspěšném zakončení tříměsíčního doplňovacího kurzu dostali bez maturitních zkoušek vysvědčení dospělosti s datem 15. září 1945. Zdálo by se, že po válce probíhaly maturity obvyklým způsobem. Nebylo tomu tak. V roce 1951 po úspěšném složení písemných zkoušek nebylo k ústní zkoušce puštěno 8 studentů z celkového počtu 33, tedy celá čtvrtina. Bez jakéhokoliv věcného důvodu, snad jen proto, že měli „chladný poměr k  dělnické třídě.“ Ten museli získat ve  výrobě (převážně v  ČKD), aby pak po roce mohli být k maturitě puštěni. Také maturitní otázky byly poznamenány dobou: „Lysenko – vynikající vědec“, „Pavlov – geniální fysiolog“, „J. S. Machar, typ buržoasního básníka“, „Hlavní principy dialektického materialismu“, „Výsledky sovětské agrobiologie“, „Jarovizace“ a  další a  další, dnešním maturantům otázky sotva srozumitelné. A co říci závěrem ? Všem letošním 74 maturantům přejeme úspěšné složení všech zkoušek a radostné vykročení do života. Prameny: Eysselt, K.: Dějiny slánského gymnasia. Slaný 2000 Pagán, K.: První slánští abiturienti. Světlo. Roč. 58, č. 13 z 20. 6. 1935 Tvrdek, A.: Vzpomínky slanského rodáka. Slaný 1938 Herman, F.: Román dobrého člověka. Praha 1929 1. Almanach studentů slánského gymnasia 1943–1951. Slaný 1996 Ivana Hušáková, Vlastivědné muzeum

| 5


INFORMACE

Odborné workshopy obchodních akademií Středočeského kraje N

a přelomu března a dubna letošního roku (v  období od  24. 3. do  16. 4. 2011 ) se ve  školícím středisku v  Nesuchyni u  Rakovníka uskutečnily čtyři odborné workshopy pedagogů sedmi partnerských obchodních akademií (Beroun, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník a Slaný) zapojených do  projektu „Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem – metodicko-materiální zajištění“ financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tyto čtyři třídenní semináře, kterých se zúčastnilo celkem 120 učitelů, byly zaměřeny na výměnu pedagogických zkušeností získaných v rámci projektu inovace školních vzdělávacích programů, jež na  středních školách v  roce 2009 nahradily dosavadní povinné školní osnovy.

Semináře se uskutečnily vždy s týdenním časovým odstupem a  byly zaměřeny dle příbuznosti pedagogické odbornosti jednotlivých účastníků. Jednání proto probíhala postupně ve  čtyř metodických skupinách - v komisi ekonomických (24.–26. 3.), humanitních (31. 3.–2. 4.) a přírodovědných předmětů (7. 4.–9. 4.) a v komisi cizích jazyků (14. 4.–16. 4.). Zástupci jednotlivých partnerských škol v  průběhu seminářů vždy seznámili ostatní účastníky workshopů formou prezentace na interaktivní tabuli nejen s historií své školy, ale především se současnými aktuálními problémy, mezi které nyní patří především příprava státních maturit a  zajištění profilové části školních maturitních zkoušek v  návaznosti na  realizaci školních vzdělávacích programů, dále pak inovace metodických postupů, rozvíjení mezipředmětové spolupráce,

rozšiřování zahraničních aktivit a příprava odborné praxe. Za největší přínos z hlediska realizace výše zmíněných odborných workshopů sedmi partnerských škol je možno považovat výměnu aktuálních didakticko-metodických zkušeností a poznatků, a to v rámci přímých pracovních kontaktů učitelů jednotlivých škol. Těchto workshopů se rovněž zúčastnilo 16 pedagogů Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve  Slaném, včetně ředitelky školy PhDr.  Z. Voráčkové a  zástupkyně ředitelky školy Mgr. Z. Luskové. Tato čtyři pracovní setkání jednoznačně naplnila očekávaný záměr a  poděkování za  jeho přípravu patří především realizačnímu týmu Obchodní akademie v Lysé nad Labem v  čele s  ředitelkou školy RNDr.  Ivanou Dvořákovou. Mgr. Zdeněk Víšek

Seminář pedagogů, duben 2011 (foto: Lenka Hrubčíková)

6 |

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti

Beletrie

Naučné

O Kačence a tlustém dědečkovi Václav Čtvrtek Dosud nevydané pohádky oblíbeného autora nyní poprvé vycházejí k 100. výročí narození Václava Čtvrtka. Kačenka bydlí s tlustým dědečkem v  domku se zahrádkou. A  co se jim během roku přihodilo? Hráli spolu divadlo, sáňkovali, dělali pokus, Kačenka šla do 1. třídy – a to ostatní prozradí tato knížka.

Prokletí brněnských řeholníků Vlastimil Vondruška Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce Bezdězu překvapí, když biskup požádá Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do  Brna krádež v  klášteře minoritů. Ihned po  jeho příchodu do Brna je zavražděn celerárius kláštera.

Malý Mikuláš – Červený balónek a jiné příběhy Goscinny - Sempé Malý Mikuláš se loučí! Dosud nepublikované příběhy s  novými akvarely Jeana-Jacquese Sempého. Nové příběhy dnešní školáky zaujmou stejně jako generaci jejich rodičů, kteří si oblíbili Mikulášovy patálie.

Zmije Adrzej Sapkowski Motivem knihy je opravdová zákopová legenda o zmiji z  afghánské války. Jako písek v poušti se příběh přesýpá časovými obdobími od sedmého roku panování Alexandra Velikého, přes osmdesátá léta minulého století až k současnosti.

Historie trochu jinak: převážně nevážně o českých dějinách Richard Handl Autor se zaměřuje na  nejpozoruhodnější okamžiky české historie. S  humorným nadhledem začíná událostmi našich nejranějších dějin a  přináší několik originálních teorií a hypotéz se solidní oporou v pramenech. Zúčastníme se rovněž napínavých detektivních šetření, čekají na  nás vraždy, atentáty a  podobné kratochvíle.

Deník malého poseroutky – Psí život Jeff Kinney Už čtvrté pokračování zápisků kluka, kterého všichni považují za malého poseroutku! Jsou letní prázdniny – počasí je skvělé a  všechny děti si užívají venku. Tak kde vězí Greg Heffley?

V dobrém i ve zlém – love story Elizabeth Gilbertová Pokračování světového bestseleru Jíst, meditovat a  milovat – mimořádná oslava lásky ve  všech jejích podobách včetně složitostí a problémů, které opravdová láska v opravdovém světě přináší.

Chraňme muže Věra Nosková Chraňme muže je kniha kořeněná humorem, i když především varuje a  provokuje. Je to kniha úvah na téma úbytku mužnosti a znevážení mužské role v naší kultuře.

Nejlepší čtenáři

Z

mnoha míst slyšíme, že se dnes nečte. Děti nečtou a raději hrají na počítači, dospělí nemají na knihy čas a velká nabídka volnočasových aktivit odsouvá knihu do pozadí za televizi, rozhlas a internet. Přesto všechno patří Češi k  silným čtenářským národům. V  zemích Evropské unie 42 % obyvatel nepřečte ani jednu knihu za rok a Čechách je to jenom 17%. Jak je to u  nás ve  Slaném? Kolik procent obyvatel Slaného přečte ročně alespoň jednu knihu nevíme, ale víme, kolik knih přečte za  rok Nejlepší čtenářka roku 2010, vítězka mezi čtenáři slánské knihovny, paní Jiřina Křepelková. Je to rovných 693 knih za období od ledna do prosince 2010. Na druhém místě se umístil loňský vítěz, pan Milan Polanecký s 532 knihami a na třetím místě paní Blanka Vágnerová s 317 přečtenými knihami. I mezi dětmi jsou velice dobří čtenáři a někteří z nich se umístili v hodnocení nejlepšího čtenáře knihovny i v loňském roce. V dětské kategorii si cenu zasloužila na prvním místě Terezka Veselá, která přečetla 298 knih, to je o  28 knih více než v  loňském roce, na  místě druhém se umístila s 239 knihami Magdalenka Kolomazníková a o pár knih méně přečetla na třetím místě Kačenka Grohmannová a to 203, oproti loňským 192 knihám. Rozhodně nemůžeme zapomenout na čtenářský rekord osmileté Kateřiny Konečné ze 3.ZŠ, účastnice dětské čtenářské soutěže Velká knihovnická jízda, která se konala od liswww.meuslany.cz

Návrat zmizelého letce: pátrání po dramatickém osudu českého polárníka Jana Březiny Taťana Březinová, Mikuláš Černý „Jan Březina z Kolína letí na  severní pól!“ hlásaly palcové titulky českých prvorepublikových novin. Podle senzační zprávy se v roce 1937 nacházel třiadvacetiletý letec a mechanik na  palubě jednoho z  letadel Papaninovy výpravy, která měla namířeno k  severnímu pólu, kde doposud nestanula lidská noha. Ale o necelý rok později, jedné březnové noci, je v Moskvě z neznámých důvodů zatčen. Od té doby jej rodina nikdy nespatřila.

Katka Konečná – rekordmanka Velké knihovnické jízdy. Foto: Archiv knihovny topadu 2010 do konce dubna 2011. Při této soutěži musely děti prokázat znalost osmi přečtených knih ze své věkové kategorie. Katka Konečná přečetla nejen knihy ze své kategorie, ale i z kategorií pro mladší i starší děti – celkem 24 knih. A to byl výkon za celé čtyři ročníky soutěže nevídaný. Napadlo nás, že o dovolených budete chtít někteří z Vás vyrovnat svůj čtenářský deficit. Knižních novinek je na trhu mnoho a některé jsou velmi zajímavé. Pokud se rozhodnete si knihu půjčit a  navštívit místní knihovnu, je pro Vás otevřená od  pondělí do  pátku od  9 do  18 hodin a  v  sobotu od  9 do  12 hodin. Pokud budete potřebovat při výběru knih poradit, naše zkušené knihovnice vám rády pomohou. Pokud si chcete vybrat z klidu domova, navštivte naše webové stránky www. knihovnaslany.cz. Přejeme vám slunečné léto, osvěžující koupání a příjemné chvíle strávené s knihou.

ZA JEDNIČKU DÁREK Všechny děti, které budou mít na vysvědčení jedničku z českého jazyka a navštíví 30. června dětské oddělení nebo pobočku Dolíky, získají od  knihovny malý dárek. V  tento den budou obě oddělení otevřena již od  8 hodin pro děti, které budou chtít před prázdninami přečtené knihy vrátit a půjčit si nové. V pátek 1. července budou obě oddělení otevřena od 9 do 16 hodin. Pobočka Dolíky bude od  15. července do 21. srpna zavřena. Veškeré služby bude poskytovat knihovna na Masarykově náměstí. Pro starší čtenáře nabízíme donáškovou službu knih až do domu. Stačí se domluvit s paní Havlíčkovou nebo Orltovou na tel. čísle 312 522238. Všem čtenářům přejeme příjemné léto s knihou.

Naďa Rollová, Knihovna V. Štecha Slaný

| 7


MUZEUM

Červnový program vlastivědného muzea 1. 6. Vítej, léto líbezné 18.00 koncert ZŠ Červený vrch, Praha 6 (kaple muzea) 3. 6. Žáci pěveckého oddělení ZUŠ 17.00 koncert (kaple muzea) 7. 6. Místa utrpení, smrti a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech 17.00 vernisáž výstavy (výstavní síň muzea) 15. 6. Harmonia Mozartiana Pragensis 19.30 koncert (atrium muzea) 18. a 19. 6. Třebízská pouť 9.00–16.00 (Národopisné muzeum Třebíz) 20. 6. Obchodní akademie ve Slaném 13.30–18. 00 Předávání maturitních vysvědčení (kaple muzea) 25. 6. Příroda Bilichovska v tvorbě Lucie Kraslové 15.00 vernisáž výstavy (galerie muzea) 26. 6. Osudy slánských židů 15.00 naučná vycházka s výkladem (začátek ve výstavní síni muzea)

WWW.MUZEUM.SLANSKO.CZ Otevřeno úterý–sobota 9–16 hodin neděle a svátky 9–12 hodin

8 |

Výstava „Proti srsti“ přilákala především mladé

kusům na zvířatech pro potřeby firem produkujících kosmetiku). Svůj nesouhlas s  praktikami kožešinových farem vyjádřilo 95 lidí, za zákaz pokusů na zvířatech pro kosmetické účely se vyjádřilo 67 lidí. -muz-

Výstava zaměřená na ochranu tzv. kožešinových zvířat s názvem Proti srsti ukázala veřejnosti, v  jak otřesných podmínkách jsou tato jinak divoce žijící zvířata nucena prožít svůj krátký a bolestný život. Mementem pro všechny návštěvníky bylo, aby se vyvarovali koupě pravé kožešiny zvláště v  některém z textilních obchodů. Jsme rádi, že tato výstava našla odezvu především u dětí a mládeže – jen v  rámci školních výprav přišlo celkem devět tříd. Návštěvníci výstavy měli rovněž možnost podepsat petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice a „Řekněte NE krutému kosmetickému průmyslu“ (proti po-

www.meuslany.cz


INFORMACE

Jste držitel či držitelka průkazu ZTP nebo ZTP/P? Nenechte si ujít příležitost získat Euroklíč zdarma! K čemu je dobrý Euroklíč? Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizuje projekt Euroklíč Střední Čechy města. Projekt je zaměřen na zkvalitnění mobility osob se zdravotním postižením, resp. osob se sníženou schopností pohybu a  orientace, prostřednictvím osazení sociálních veřejných zařízení a technických kompenzačních zařízení – výtahy, svislé a schodišťové plošiny na  celém území Středočeského kraje jednotným Eurozámkem ovládaným univerzálním Euroklíčem, který obdrží osoby se zdravotním postižením – ZTP a ZTP/P. Cílem projektu je zlepšit podmínky OZP v  přístupu k  veřejným službám a  tím napomoci jejich sociálnímu začleňování a zlepšení rovných příležitostí na  trhu práce, ve  vzdělávacím systému, v  cestování, ve  volném

čase, ale i při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, dále zlepšení podmínek k mobilitě při nákupech, návštěvách kulturních akcí apod. Místa osazená Eurozámky jsou k  nahlédnutí na  internetové adrese: http://www. eurokeycz.com/7_jiz_osazeno.html. Kdo může získat Euroklíč zdarma? Euroklíč může získat každá osoba, která má trvalé bydliště ve  Středočeském kraji a která: • vlastní průkaz osoby se zdravotním postižením, tzv. průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P • vlastní průkaz diabetika • prokáže, že je onkologicky léčena • prokáže, že je rodičem dítěte do 3 let věku. Euroklíč získáte zdarma díky podpoře z programu ROP Střední Čechy zdarma.

Jak získat Euroklíč? O Euroklíč je možné požádat na Městském úřadě ve  Slaném na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Euroklíč je třeba vyzvednout osobně. Vydán bude po prokázání podmínek výše uvedených, tj. prokázání trvalého pobytu na  území Středočeského kraje a  příslušnost k jedné ze čtyř výše uvedených cílových skupin. Euroklíč lze získat i u jiných distribučních míst, jejichž seznam je k dispozici na internetové adrese: http://www.eurokeycz.com/materska_centra.pdf. Více podrobností a  zajímavostí najdete na adrese: www.euroklic.cz. Bc. Marcela Rezlerová

Vyhodnocení VIII. ročníku výtvarné a fotografické soutěže Slánský čtyřlístek 2011 Kategorie do 7 let 1. Luisa Tichá, ŠD při ZŠ Rabasova 2. Pavlína Bernášková, MŠ Plzeňská, Kladno Aneta Dlouhá, MŠ Valentýnka, Hřebeč 3. Aneta Hradecká, MŠ Plzeňská, Kladno Tereza Nebeská, MŠ Hlaváčkovo nám., Slaný Kategorie 8–11 let 1. Marek Nič, ZŠ Komenského nám., Slaný Bára Malá, VK Zdeňka, Kladno 2. Jiřina Harapesová, VK Zdeňka, Kladno Hana Tomková, VK Zdeňka, Kladno 3. Allie Ann Formánková, ZŠ Rabasova Aneta Strejčková, VK Zdeňka, Kladno

Kolektivy 1. ZŠ Rabasova, 5.A a 4.B, Slaný 2. MŠ Tuřany 3. ZŠ Chabařovice a MŠ U labutí, Slaný

AGROS Vraný, družstvo vlastníků, Vraný, Aves Kladno, „OSTROV“ dům dětí a mládeže, Slaný, Město Slaný, Mitsubishi Electric Automotive Czech, s. r. o., Slaný,

Zvláštní ocenění MŠ speciální, Slaný Základní škola praktická, Olešovice

Děkujeme všem účastníkům soutěže za pěkné práce a  sponzorům za  dárky pro oceněné v jednotlivých kategoriích.

Sponzoři ČSAD Slaný, a. s., Bateria Slaný, s. r. o.,

Helena Mohylová, OŽP

Kategorie 12–15 let 1. Julie Hartmannová, ZŠ Chabařovice Markéta Strolená, VK Zdeňka, Kladno 2. Michaela Malíková, ZŠ Chabařovice David Mikloš, VK Zdeňka, Kladno 3. Sára Betušová, ZŠ Rabasova, Slaný Eliška Kverková, VK Zdeňka, Kladno Kategorie 16–19 let 1. Kristýna Pokojová, VK Zdeňka, Kladno 2. Nikola Müllerová, Střední zdravotní škola, Kladno 3. Milena Svobodová, Střední zdravotní škola, Kladno www.meuslany.cz

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Kalivodské hůlkování Již potřetí se můžete zúčastnit 25. června 2011 pochodu Kalivodské hůlkování. Start 9.00–10.00 od pohostinství v  obci Kalivody. Informace pro zájemce Po  zkušenostech z  minulých ročníků pro vás pořadatelé pochodu vybrali rozmanitý a členitý terén jako stvořený pro nordic walking. Kalivodské, dučické a  milské údolí se zastávkou na  hradišti Dřevíč a  přírodní rezervace Pochvalovská stráň přímo vybízejí k relaxačnímu pochodu a NE k závodění.

Turistická sezona 2011 Pojďte s námi na vycházku Chcete-li poznat Královské město Slaný a jeho blízké okolí trochu jinak než prostřednictvím knih, letáčků a článků na internetu, není vhodnější příležitost, než se zúčastnit našich vycházek s výkladem. Vycházky s průvodcem jsou již několik let specialitou Turistické sezóny ve Slaném a troufáme si dokonce říct, že v našem okolí podobný projekt nenajdete. Stačí být ve  stanovený čas před Infocentrem Slaný, zakoupit si vstupenku, počkat

Na startu obdrží každý účastník pochodu podrobnou mapu a malý suvenýr. V  prostoru startu a  cíle bude pro všechny účastníky pochodu připraveno občerstvení. Dále zde naleznete stánek s  regionálními produkty.

Letošní novinka – bus ze Slaného zdarma. Pro zájemce o pochod bude ze Slaného vypravený autobus, který bude k  dispozici po celý den a po skončení programu vás odveze zpět. Na méně zdatné bude čekat na Dřevíči a odveze je zpět do Kalivod. Odjezd v 8.30 ze zastávky Na  Váze (Šultysova ulice). REZERVACE NUTNÁ v Infocentru Slaný.

10 |

Minimální počet účastníků je 10 osob na vycházku. Sraz je vždy před Infocentrem na Masarykově náměstí. Vstupenky na  jednotlivé vycházky zakoupíte v Infocentru Slaný před vycházkou. • Krátké vycházky 20 Kč • Dlouhé vycházky 45 Kč • Tajemná noční vycházka 65 Kč, děti 45 Kč

21. 5. 2011 ve 14.00 Poznejte památky Slánska – Dolín Jedinečná příležitost nahlédnout za bránu dolínského kostela sv. Šimona a Judy. Příjemná procházka se zastávkou v kostele sv. Václava v Ovčárech. (Vstupné 45 Kč)

Po skončení pochodu bude provedeno losování o hodnotné ceny. Do slosování budou zahrnuti všichni registrovaní účastníci pochodu, kteří bez ohledu na délku trasy dorazí zpět.

http://klub-nw-slany.webnode.cz

na jednoho z našich průvodců a pak už vám nic nebrání tomu, dozvědět se ledacos nového a zajímavého o našem městě.

14. 5. 2011 ve 22.30 Tajemná noční procházka s překvapením Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65 Kč, děti 45 Kč)

Pro zájemce o nordic walking je připraven odborný výklad. NW hole vám zapůjčíme přímo na startu za zálohu 500 Kč a nastavíme jejich délku podle výšky vaší postavy. Doporučujeme si hole rezervovat telefonicky u pořadatele závodu tel. 732 315 245.

Nedělní vycházky Klubu nordic walking Slaný v květnu 2011 12. a 19. června v 15 hodin Sraz před recepcí Zimního stadionu ve Slaném

Od 1. dubna 2011 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky od 9do 16 hodin.

Kostel sv. Václava v Ovčárech Otevřeno od 14. května 2011 do 24. září 2011, každou sobotu od 13.00 do 16.00.

Změna cen u vybraného zboží a služeb Infocentra Rada Města na  svém zasedání dne 2. 5. 2011 schválila návrh IC Slaný s  tím, že Kulturně historické putování Slánskem a  vandrovní knížka Sladké putování Slánskem se budou dávat ZDARMA. Dále dochází ke změnám v oblasti průvodcovských služeb.

Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu prohlídka v délce 1,5 hodiny v ČJ • skupina 1–15 osob – 280 Kč • skupina 16–30 osob – 560 Kč • prohlídka v délce 1,5 hod v anglickém, německém nebo francouzském jazyce – 600 Kč. www.meuslany.cz


PROGRAM

Letní kino červen 2011

3.–4. pátek–sobota ČERTOVA NEVĚSTA Premiéra nové rodinné pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Vysvobodí Štěpán svou milovanou princeznu ze spárů pekla? Hrají: Sabina Laurinová, Václav Šanda, Eva Josefíková a další. Režie: Zdeněk Troška Přístupno

18.–21. sobota–úterý CZECH MADE MAN Premiéra nové české černé komedie s hvězdným hereckým obsazením. S poctivostí leda pojdeš! Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Tomáš Matonoha a další. Režie: Tomáš Řehořek Přístupno

5.–6. neděle–pondělí KRÁLOVA ŘEČ Premiéra. Britsko-australské historické drama s titulky. Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele… Režie: Tom Hooper Přístupno

22.–24. středa–pátek ČERNÁ LABUŤ Americké filmové drama s titulky. Co všechno byste obětovali pro sen? Příběh primabaleríny, která se musí poprat s rolí, po které toužila celý život. Režie: Derren Aronofsky Přístupno

7.–8. úterý–středa ÚTĚK ZE SIBIŘE Premiéra. Americké dobrodružné drama s titulky. Jeden z nejsilnějších příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Režie: Peter Weir Přístupno

25.–26. sobota–neděle JSEM ČÍSLO ČTYŘI Premiéra amerického akčního sci-fi thrilleru s titulky. Vyjímečný mladík se zvláštními schopnostmi je na útěku před zvlášť nebezpečnými zabijáky. Režie: D. J. Caruso Přístupno

9.–10. čtvrtek–pátek HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ Premiéra americké romantické filmové komedie s titulky. Lze vůbec oddělit sex a city? Režie: Ivan Reitman Přístupno 11.–12. sobota–neděle ZKUS MĚ ROZESMÁT Premiéra americké filmové komedie s  titulky. V  hlavních rolích Adam Sandler a Jennifer Aniston. Režie: Dennis Dugan Přístupno 13.–14. pondělí–úterý SVĚTOVÁ INVAZE Premiéra amerického akčního sci-fi filmu s titulky. Mimozemšťané chtějí zničit Los Angeles … Režie: Jonathan Liebesman Přístupno 15.–17. středa–pátek KAZATEL Americkéhý sci-fi thriller. Příměří mezi lidmi a  upíry naruší únos Kazatelovy neteře … Režie: Scott Charles Stewart Přístupno

27.–28. pondělí–úterý LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI Premiéra americké romantické filmové komedie s titulky. Láska není všelék a Viagra taky ne (bohužel). Režie: Edward Zwick Přístupno 29.–30. středa–čtvrtek RANGO Americký animovaný dobrodružný western o jednom odvážném chameleónovi. Film je v českém znění. Režie: Gore Verbinski Přístupno Začátky všech představení jsou od 21.30 do 22.00 hodin. Hrajeme za každého počasí. Pokladna je otevřena hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. Program našeho kina najdete na adrese: www.divadloslany.cz

Od 1. června do 31. srpna 2011 hrajeme pouze v letním kině. Sledujte prosím propagaci na stránce letního kina. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo červen 2011 Úterý a středa 7. a 8. června 2011 v 17.00 KONCERT ABSOLVENTŮ Pravidelné taneční odpoledne ZUŠ Slaný, tanečního oddělení na ukončení školního roku. Pondělí 13. června 2011 v 19.30 SCREAMERS VE SLANÉM Hudebně zábavná show v  podání známých zpěvaček. Volný prodej. Úterý 21. června 2011 v 17.00 AKADEMIE DDM OSTROV SLANÝ DDM Ostrov Slaný pořádá přehlídku svých zájmových kroužků na  ukončení školního roku. 29. 6.–1. 7. středa–pátek v 19.00 KOLO PLNÉ HVĚZD Česká televize Praha natáčí nový hudebně zábavný pořad opět ve Slaném. www.meuslany.cz

Screamers

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Pranostika na červen Lidová pranostika na  měsíc červen (podle Jiřího Beneše z roku 1919). Proměnlivý červen značí, že se dostaví v červenci pěkné počasí, po kterém pak následují obyčejně ku konci měsíce deště, jež trvají někdy do polovice srpna. Bylo-li v červnu suché počasí, tu dostavují se obyčejně na počátku července bouřky.

Jahodové knedlíky z tvarohového těsta

Prší-li na sv. Víta (15. 6.), bývá špatná sklizeň žita. Mokrý červen kazí celý rok. Prší-li na Jana Křtitele (24.6.), pršívá tři dny celé. Pěkně-li na Jana Křtitele, máš pěkně tři dny celé. Prosíme-li před Janem (24. 6.) za déšť, po Janu přijde bez prošení. Medardova kápě (8. 6.), čtyřicet dní kape. Když mravenci své kupky zvyšují, zlou zimu mám zvěstují. Severní vítr v červnu věje k nám úrodu žita. Mnoho hřibů, málo chleba (obilí). Mnoho ryb, málo zrna.

velmi krásně, teplo, slunečno a trvalo to celý týden. Pak přišel v sobotu déšť, který při pěkném jinak počasí se opakoval 13. VI. Po tomto následovalo pár chladných dní, pak bylo zase krásně a teplota stoupala ve dnech 23.–25. VI. až na  40°C. Po  slabším dešti přišla chladna, I. H. která trvala do konce měsíce.“

A jak bylo v  Slaném v  červnu v  roce 1941, tedy před šedesáti lety? Kronikář V. Slunečko v  Slánském obzoru (roč. 59 za  rok 1941, str. 28) zapsal: „O  svatodušní svátky 1.VI. bylo

Na jejich výrobu budeme potřebovat: 1 kg hrubé mouky, 500 g měkkého tvarohu, 1/8 másla, 4 celá vejce, 1/8 l mléka, 4 lžičky cukru, špetku soli

Tajenka: Veď osla do Mekky zase osel vrátí se.

Změklé máslo utřeme s cukrem a vejci, přidáme tvaroh, mléko a špetku soli. Je-li tvaroh příliš měkký, jako bývají tvarohy ve vaničkách, dáme mléka raději podstatně méně. Do důkladně rozmíchané směsi postupně přidáváme mouku až vznikne těsto, které se již nelepí k válu, avšak dobře se spojuje. Z  těsta tvoříme rovnoměrné čtverečky o  síle cca ½ cm, do  kterých omyté a  osušené jahody pečlivě balíme. Vytvarujeme kulaté knedlíky, které oválíme v  mouce, vložíme do  vroucí, slabě osolené vody a dbáme, aby se nepřichytily ke dnu. Vaříme mírným varem. Knedlíky jsou hotové krátce poté, co vyplavou, tedy asi za  15 minut. Před podáváním na talíři knedlíčky dochutíme tím, co máme rádi. Nejčastěji asi přepuštěným máslem, moučkovým cukrem, strouhaným tvarohem, ale také třeba strouhaným perníkem, zakysanou smetanou nebo šlehačkou. Takže vzhůru na záhon s jahodami! A za malou chvilku si pak užívejte tu voňavou letní hostinu. Neuvařené knedlíky lze v  mikrotenových sáčcích na  pozdější dobu uchovat v mrazáku. Před vařením je nerozmrazujeme. Autorka receptů: Pavlína Vosyková Další recepty na www.mlsnakocka.blog.cz

12 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A

Masarykovo nám. ve Slaném, 24. 6.—2. 9. 24. 6. 2011 pátek

TOTÁLNÍ NASAZENÍ + R. Z. M.

1. 7. 2011 pátek

SVOLOČ

8. 7. 2011 pátek

KLADENŠTÍ HELIGONKÁŘI (lidovky a dechovka)

15. 7. 2011 pátek

DYNAMO

22. 7. 2011 pátek

ENOLA´S DAY

29. 7. 2011 pátek

B BAND SLANÝ

5. 8. 2011 pátek

DILEMMA IN CINEMA + MOOMRAJ

12. 8. 2011 pátek

PAPA JOE

19. 8. 2011 pátek

STORMESS

26. 8. 2011 pátek

DVOŘAČKA (DECHOVKA)

2. 9. 2011 pátek

DERATIZÉŘI + MALÁ BÍLÁ VRÁNA

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na červen Městská hvězdárna je pro veřejnost v červnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Pozorování dalekohledy začínají v 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. ZAVŘENO 1. 6.–3. 6. a 9. 6. –10. 6. Ve středu 15. 6. otevřeno od 21 do 24.00 hodin. Tip na pozorování: 7.–8. června – MĚSÍC NA VEČERNÍ OBLOZE – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami bude kolem první čtvrti, která nastává 9. června. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 15. 6.), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. 15. června – ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE – které bude u nás pozorovatelné v části svého průběhu. Měsíc vyjde nedlouho před úplnou fází. 21.–30. června – HVĚZDOKUPY A MLHOVINY – za mimořádně čisté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru. SATURN – stále vévodí noční obloze a je viditelný téměř po celou noc

telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Co nás čeká na obloze v červnu? Dne 21. 6. v 19 hodin 16 minut středoevropského letního času vstupuje Slunce do  znamení Raka. Nastává letní slunovrat. Začíná astronomické léto. Jedním z  nejočekávanějších astronomických úkazů tohoto roku je bezpochyby červnové úplné zatmění Měsíce. Výjimečnost tohoto úkazu podtrhuje skutečnost, že Měsíc bude procházet přímo středem zemského stínu a  plná fáze potrvá téměř 101 minut. Zatmění bude viditelné ve  většině svého průběhu v  první polovině noci. Měsíc bude ve Slaném vycházet 15. 6. ve 21 hodin 9 minut SELČ nad jihovýchodním obzorem již téměř ponořen v  plném zemském stínu. Úvodní část zatmění, částečnou fázi vstupu Měsíce do  zemského stínu, nespatříme. Maximální fáze zatmění nastane ve  22 hodin 13 minut.

V tomto okamžiku bude měsíční kotouč procházet nejtemnější částí zemského stínu. Měsíc v té době nalezneme 7.5° nad obzorem v  souhvězdí Hadonoše. Na  západ od  ztemnělého měsíčního kotouče najdeme jasnou hvězdu Antares v souhvězdí Štíra. Červnové zatmění bude poslední viditelné úplné zatmění z území České republiky do září 2015. Časový průběh zatmění: • vstup Měsíce do polostínu ... 19 h 25 min • začátek částečného zatmění ... 20 h 23 min • východ Měsíce ... 21 h 09 min • začátek úplného zatmění ... 21 h 23 min • střed zatmění ... 22 h 13 min • konec úplného zatmění ... 23 h 03 min • konec částečného zatmění ... 0 h 02 min • výstup Měsíce z polostínu ... 1 h 01 min

Červnovou oblohu zdobí také mnoho zajímavých objektů hvězdného vesmíru, jež můžeme pozorovat zejména za bezměsíčných nocí, kdy světlo Měsíce neruší pozorování. Z  dvojhvězd lze pozorovat např. Albireo ze souhvězdí Labutě, dále pak vícenásobná hvězda ze souhvězdí Lyry. V souhvězdí Herkula můžeme najít kulovou hvězdokupu s  označením M 13, která je vděčným pozorovacím objektem po  celé léto. Dalším zajímavým objektem je prstencová mlhovina v souhvězdí Lyry, jejíž charakteristický tvar je ve větším dalekohledu dobře patrný. Na denní obloze lze sledovat Slunce. Dalekohledem, který odcloňuje větší část slunečního světla, jsou na  povrchu Slunce pozorovatelné sluneční skvrny. Jasnou oblohu a pěkný výhled! Jaroslav Trnka

Filmový večer ve čtvrtek 23. června v 19 hodin

VESMÍR A SVĚTLO Základní informace o světle, jeho vlastnostech a hlavním zdroji – Slunci. Pořad posluchače seznamuje i s některými optickými přístroji a optickými zákony. Vysvětlí též fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. — PREMIÉRA —

Nová expozice Od června můžete zhlédnout novou expozici astronomie na téma POHLEDY NA SVĚT instalovaná v prostorách hvězdárny. Stálou astronomickou expozici je možné navštívit jako součást některého z  pořadů uváděných ve hvězdárně nebo samostatně.

14 |

www.meuslany.cz


HISTORIE

S moderní architekturou vstoupili do Slaného metodisté Moderní architekturu 20. století ve Slaném nepředstavuje jen známá budova městské spořitelny čp. 99 na Husově třídě od významného královéhradeckého architekta Jana Rejchla z roku 1930. Ještě před tím, v roce 1928, projektuje Josef Blecha pro slánské metodisty budovu Husova domu ve Vepřkově ulici (čp. 1087), který byl slavnostně otevřen v červenci roku 1929. Stavitelem tohoto vskutku moderního sakrálního objektu byl Vilibald Hieke, který si v roce 1931 postavil v sousedství svou vlastní vilu.

VLADIMÍR PŘIBYL Kdo však jsou metodisté? Metodisté, přesněji evangelická církev metodistická, jsou křesťané, kteří se hlásí k odkazu světové reformace. Jejich zakladatelem byl John Wesley (* 1703, † 1791), původně anglikánský farář, který působil na oxfordské univerzitě. Wesley proslul jako skvělý kazatel dobré zprávy evangelia tisícovým zástupům pod širým nebem. Nejčastějšími posluchači byli chudí a potřební lidé. V  roce 1920 přicházejí do  Československa čeští metodističtí misionáři, kteří se k  církvi připojili v  USA. V  nově vzniklé Československé republice docházelo vlivem získané svobody náboženského vyznání k  masovému výstupu lidí z  řad římskokatolické církve a  ve  společnosti sílily protináboženské tendence. A  v  tomto okamžiku se objevují právě metodisté, rodí se zde tradice stanových evangelizačních shromáždění metodistické misie v  českých zemích. V  našem regionu začal působit Dr.  Josef Dobeš (* 1876, † 1960), který ve  Spojených státech nikdy nezapomínal na svou vlast. Měl na paměti, že právě metodisté vděčí za  svůj vznik také českým zemím, a  to jako kolébky Jednoty bratrské, jejíž odkaz později tak mocně ovlivnil Johna Wesleye. Josef Dobeš pracoval v  Československu 20 let jako vedoucí osobnost celé misie. Ve Slaném potkáme metodisty poprvé v říjnu 1921, v  dubnu a  srpnu 1922 kázal Josef

Průčelí modlitebny evangelické církve metodistické ve Vepřkově ulici ve Slaném

Dobeš ve Smečně a v témže roce zavítala metodistická misie také do Velvar. Zde také vzniká první metodistická modlitebna, pro kterou navrhl plány brněnský architekt František Uherka. Budova vyniká krásným sloupovým portikem a její prostor osvětlují trojdílná okna, z nichž každé je završeno půlkruhem – působivý detail, kterým do  síně modlitebny proudí světlo. Interiéru dominovala vyvýšená tribuna, ze které se četly úryvky z Písma svatého. Je to jedna z  nejzajímavějších moderních staveb ve  Velvarech, která se nachází za Pražskou branou. Ani ve Slaném však metodisté nezaháleli. Zmíněný František Uherka nejprve v roce 1923 navrhuje pro potřeby slánských metodistů adaptaci přízemí domu čp. 597 ve Wilsonově ulici. Je to však nouzové řešení, náboženský rozvoj obce vyžadoval novou stavbu. V archivu stavebního úřadu jsme před časem nalezli plány na  novou modlitebnu – Husův dům Plány na stavbu modlitebny metodistů ve Slaném od Josefa Blechy – z roku 1928. Zhotowww.meuslany.cz

vil je pražský architekt Josef Blecha (* 1896) a za metodistickou církev je odsouhlasil k realizaci Davis Percival Melson. Podle návrhu Josefa Blechy byla v  roce 1927 vystavena i  rozlehlá modlitebna metodistů v  Plzni. Jak plzeňská, tak slánská stavba je oproštěna od jakéhokoliv dekoru, architekt se soustředil na jednoduché, ale působivé řešení prostoru vlastní modlitebny, kde z  pódia bylo čteno z  Bible. Ostatně Boží slovo je v  duchu zásady reformovaných církví „Sola scriptura“ – „Pouze Písmo“ plnohodnotným zjevením Boží pravdy. Proto také prostor, kde je hlásáno, by logicky neměl být narušován jakýmkoliv dalším zdobným prvkem. Oproti velvarské svatyni slánský návrh vychází vstříc tehdejšímu rozvoji sboru ve větším městě. Pamatuje se na kancelář a také na místnosti k obývání pro kazatele. Do  průčelí zasadili pamětní desku, za kterou uložili prsť z Kostnice a vše vrcholí v patře reliéfem se symbolem kalicha a otevřené knihy Písma svatého. Jak velvarská, tak i slánská stavba stály původně na okraji měst, ale v žádném případě se nejedná o  architekturu okrajovou, naopak. A  tak ruku v  ruce s  misijním posláním metodistických kazatelů přichází i  misie nové sakrální architektury, která dodnes vypovídá o tehdejší době, o jejím duchovním kvasu a o nových architektonických řešeních, která vycházela z jiného zadání, než jsme tradičně u církevních staveb v regionu zvykli.

| 15


SPORT

Orientační závod IX. ročník turnaje o ceny v pétanque na horských kolech Občanské sdružení WOTRUBIA pořádá Sportovní klub orientačního běhu Slaný zve všechny malé i  velké cyklisty, kteří mají chuť se trochu netradičně projet po lesních a  polních cestách, na  orientační závod na  horských kolech (MTBO) „Kladno-Mrákavy 2011“. Sraz účastníků u  areálu restaurace „Pod Červeným bukem“, Na Vyhaslém 816, Kladno-Rozdělov v úterý 14. června 2011, volný start od 16 do 18.30 hodin. Připraveny budou 2 tratě – pohodová (7 km pro mládež, rodiče s dětmi, úplné začátečníky) a ligová (14 km). Bližší informace a rozpis závodu na adrese: www.skobslany.unas.cz.

Zdravotní hlídky soutěžily Soutěž třídních zdravotních hlídek se konala 5. května ve Slaném na plovárně. Mladší děti tvořily pět a  starší děti 12 hlídek. Počasí nám přálo a  děti soutěžily s  odhodláním a nadšením. Vítězné hlídky čeká účast na oblastní soutěži TZH Kladenska, která proběhne 18. května 2011. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

v sobotu 25. června 2011 kulturně sportovní odpoledne v Otrubech. Slaný-Otruby, dětské hřiště 13.00–13.30 – zápis do turnaje v pétanque (zápisné: dospělí 40 Kč a děti do 10 let 25 Kč) 13.30 – Turnaj o ceny v pétanque „Memoriál Ladislava Betky“ 18.00 – ZEUS zahraje k dobré pohodě a tanci Doprovodný program: turnaj v nohejbale Občerstvení: zajišťuje restaurace „U Jožky“ Děkujeme sponzorům Královské město Slaný Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladna Bára a Pavel Bartoníčkovi, Svatopluk Drtina Restaurace „U Jožky“, Miloš Pospíšil Attila Cathner, TOI-TOI

Foto: archiv P. Bartoníčka

Umístění jednotlivých hlídek Mladší děti Starší děti 1. ZŠ Háje 1. ZŠ Háje 2. ZŠ Klobuky 2. ZŠ Klobuky 3. ZŠ Kvilice 3. ZŠ Háje za MO ČČK Pavlína Hoffmannová

Pojďte s námi na Hazmburk Sobota 4. června 2011 Start 9.15 ze železniční stanice Libochovice město Doprava vlastní, nebo společná vlakem Slaný žel. st.–Louny–Libochovice město, odjezd v 6.26, návrat chuti a nálady Cena 70 Kč (člen Klubu Matylda), ostatní 80 Kč Program • nordic wolking s lektorkou A. Vaníčkovou, Libochovice – hrad Hazmburk (vstupné není v ceně) – Libocovice – zámecký park • možnost získat velkou samolepku do Hůlkování pana Slánky • každý předem přihlášený účastník obdrží pamětní list e-mail: matyldaslany@seznam.cz www.matyldaslany.cz www.aniwani.webnode.cz

16 |

Plecháč je zpět! Start v sobotu 25. 6. v 15 hodin Kamarádi a kamarádky, děti odrostly, zdraví docela drží a  opět se nám vrátila síla a nálada uspořádat dříve tak oblíbený minitriatlonek. Navážeme tam, kde jsme přestali, tedy v  Žerotíně. Obec nám závod povolila, majitel stánku u  lesního rybníka nám vyjde vstříc zázemím i  občerstvením, takže stačí jen aby přijeli závodníci, teda i ty a tví kamarádi!

Přihlášky lze podepsat a startovné zaplatit v  eMsportu, nebo se přihlaš na  email info@ emsportslany.cz a startovné uhradíš na místě. V ceně 100 Kč je i občerstvení po doběhu do cíle.

Co budeme muset před cílem zdolat: • 300m plavání • 15 km na biku, lesní a polní cesty • 4 km krosový běh lesní cestou. Kategorie: holky a kluci od 15 let.

Shromaždiště, start, depo, cíl, občerstvení, sociálky, diváci a vše další je na louce u rybníka vedle lesa v západní části obce, bude značeno.

• sobota 25. června 2011, start v 15.00 • prezentace 13.00 až 14.30 • Žerotín u Panenského Týnce, okres Louny cca 12 km od Slaného

eMsport Slaný a Majda a Maty Matouškovi

www.meuslany.cz


INFORMACE

Přemyslovci se stali o. p. s. a vyhlížejí nové partnery Najdete nás stále ve Slaném proti městskému divadlu, v  prvním patře v  domě na  Wilsonově třídě č. 599, ale budeme mít trochu jinou vizitku. Zájmové sdružení právnických osob založilo jako jediný zakladatel obecně prospěšnou společnost, a  ta byla 28. března 2011 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Poslední valná hromada zájmového sdružení 19. dubna rozhodla o  zrušení zájmového sdružení právnických osob, jehož právním nástupcem se staly nově založené Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., IČ 24828815. V  souladu se zákonem o  obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. ve  znění pozdějších předpisů rozhoduje o  nových zakladatelích o.p.s. v  případě, že zanikne původní zakladatel, správní rada o. p.  s. Ta (po  předchozím souhlasu dozorčí rady) nabídla možnost stát se zakladateli nové o.p.s. všem členům zájmového sdružení ke dni zrušení tohoto zrušení. Soubor nových zakladatelů se uzavře k 31. 5. 2013. S touto přeměnou právní formy vyslovil souhlas také Státní zemědělský intervenční fond a potvrdil, že veškerá práva ve vztahu k dotačnímu programu LEADER 2007-2013 přecházejí na  Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Aktuální výzva, u nás označovaná jako sedmá (jinak v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova), je tedy již vypsána obecně prospěšnou společností a  stejně tomu bude v  následujících dvou letech, v  nichž bude ročně mezi vybrané projekty rozdělováno podobně jako letos řádově deset milionů korun. Na  semináře, v  nichž se potenciální žadatelé o  podporu z  PRV / LEADER mohli se-

Prevence v kamionu Zdravotně preventivní centrum je speciálně upravený kamion, který v průběhu letošního roku navštěvuje města po  celé České

známit s rozsáhlými změnami, které nastávají od tohoto kola PRV, se přihlásilo mnoho nových žadatelů. Věříme, že aspoň někteří z nich projeví hlubší zájem o spolupráci a stanou se z nich partneři o.p.s. Partneři mohou být, stejně jako zakladatelé, voleni sborem zakladatelů do vrcholných orgánů o.p.s., tedy do  správní a  dozorčí rady, společně s  nimi schvalují strategické dokumenty (například letos aktualizaci strategického plánu LEADER) a mají zvýhodněné sazby, pokud jim zázemí naší o. p. s. bude zpracovávat žádosti o dotace do českých či evropských programů, vést výběrové řízení anebo zpracovávat strategický plán rozvoje. Pokud budete mít zájem stát se partnery o.p.s., stačí k tomu několik dokladů. Doklad o právní existenci (registrace či zápis z usta-

vujícího jednání vrcholného orgánu, usnesení tohoto orgánu projevující souhlas se záměrem stát se partnerem o. p. s. a doklad o  tom, že osoba zastupující organizaci je statutárním zástupcem organizace. Fyzické osoby, které se budou chtít stát partnery, si pochopitelně vystačí s čestným prohlášením, že se chtějí stát členy, a dokladem totožnosti. Vstupní poplatek pro nové partnery je 1000 korun. A samozřejmě předpokládáme, že nás noví zájemci o  spolupráci nejdříve navštíví v našem sídle a popovídají si s námi o tom, co očekávají od nás a čím by chtěli přispět k rozvoji regionu a naší činnosti oni.

republice a nabízí lidem možnost zdarma absolvovat prevenci řady vážných onemocnění. Kamion, který na  cestu vypravila Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, se zastavil i ve Slaném. Dopolední program byl ve znamení stomatologické prevence dětí předškolního věku. Tým mediků vysvětlil dětem v  mateřské školce ve Vítězné ulici proč a jak si mají čistit zoubky a  předcházet vzniku zubního kazu.

Odpolední program v kamionu se zaměřil na  kontrolu pigmentových znamének, měření nitroočního tlaku a měření CO v dechu. Za celý den bylo „proškoleno“ 267 dětí předškolního věku, lékaři diagnostikovali sedm případů zeleného zákalu a čtyři případy šedého zákalu. Na  základě vyšetření dermatologem byla dvěma vyšetřeným doporučena návštěva kožního lékaře s podezřením na nález. Šanci nechat si zkontrolovat své zdraví budou mít občané Slaného ještě ve  čtvrtek 9. 6., kdy bude kamion stát opět na Masarykově náměstí. Zuzana Brávníková

Jaroslava Saifrtová, ředitelka o. p. s. Jaroslav Huk , předseda správní rady o. p. s.

Ocenění Předsedkyně MO ČČK Mgr. Jindřiška Fenclová získala na slavnostním zasedání Senátu české republiky ocenění za dlouholetou a obětavou činnost. Blahopřejeme! www.meuslany.cz

| 17


Platné v měsících červen-srpen v době 6.oo-17.oo Zvýhodněná cena při předložení tohoto kuponu. Rezervace nutná předem

v Relax centru za cenu 250Kč/hod

„PRIVÁTNÍ WELLNESS„

INZERCE

ČERVEN 2011

V RESTAURACI ATRIUM OCHUTNEJTE :

JAHODOVÉ SPECIALITY ZVLÁŠTĚ DOP

ORUČUJEME:

rsíčka p í c e ř u k á n e 150g Peč ýrem a parmskou šunkou

i, s ory plněná jahodam karotce s res tovanými bramb ramelové podávaná na ka více info www.hhd.cz e-mail: hotel@hhd.cz Masarykovo nám. 110, 274 01 Slaný tel: 312 527 110, 120, 130

radnice_5_11.indd 1

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Tři garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytové prostory v  přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 126,36 m2 za účelem provozování výdejny hotových jídel nebo prodejny potravin, lahůdek, bufetu nebo spojení výdejny jídel s prodejnou. V případě zájmu je možno z celkové výměry 126,36 m2 pronajmout pou-

3. Základní škola Slaný, Rabasova 821 přijme od 25. 8. 2011 na plný úvazek:

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si řekli: 22. 4. 2011 Aleš Valda, Slaný a Kateřina Milerová, Bratronice Jiří Červenka, Slaný a Eliška Rubešová, Plchov 29. 4. 2011 Lukáš Bidman, Slaný a Taťána Kašingová, Slaný

— aprobovanou učitelku I. st. — aprobovaného učitele/učitelku pro II. st. s aprobací Aj, Ma, Fy, Ze. Životopis a telefonický kontakt zasílejte na reditel@3zsslany.cz

ze část nebytových prostor o celkové výměře 23.5.2011 16:50:59 58,44 m2. 3. Nebytové prostory (4 místnosti) v přízemí domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o  celkové výměře 78,64 m2. Nebytové prostory byly využívány jako vzorková prodejna elektro a sklad elektro spotřebičů. Bližší informace je možné získat na  úřední desce městského úřadu nebo na  internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v  sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na  odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. odbor správy majetku

Dětská pohotovost zrušena S platností od 1. 6. 2011 do odvolání bude (z personálních důvodů) na dětském oddělení zrušena tzv. DĚTSKÁ POHOTOVOST V případě potřeby se v pracovní době obraťte na svého praktického lékaře pro děti a dorost, mimo pracovní dobu, v sobotu, neděli a ve svátky na Oblastní nemocnici v Kladně. Dětí hospitalizovaných na dětském a novorozeneckém oddělení se tato změna nijak netý-

ká, budou i nadále v péči pediatrů a dětských sester. prim. MUDr. Oldřich Doubravský dětské odd. nemocnice ve Slaném

Na Spejbla a Hurvínka s Červeným křížem Organizace MO ČČK pořádá 25. 6. 2011 zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka Zájemci se mohou přihlásit do 18. 6. 2011 na tel. č. :733 525 535

Novomanželům přejeme hodně štěstí! Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

13. městské slavnosti ve fotografiích Pavla Vychodila a Jiřího Jarocha více fotograií si můžete prohlédnout na www.slavnosti.slansko.cz/fotogalerie

www.meuslany.cz

| 19


3519 DEL AutoPodbabska Polo_210x297_KREAT.indd 1

5/11/11 4:46 PM

Slánská radnice, červen 2011  
Slánská radnice, červen 2011  

Červen 2011 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 6 ročník XIV, červen 2011

Advertisement