Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 3 | ročník XIV | březen 2011

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v únoru byl v naší městské nemocnici instalován již 42. tzv. Babybox v České republice. Byla kolem toho velká sláva i  nepatrný rozruch, když jsem při svém vystoupení prohlásil něco naprosto odlišného od  předřečníků. Ti nešetřili nadšením a  ona inteligentní schránka na  odložená novorozeňata byla přítomným knězem dokonce vysvěcena! Když jsem se dostal na řadu, popřál jsem Babyboxu ve Slaném, aby nebyl nikdy použit! Protože pokud by použit byl, znamenalo by to v mém chápání souvislostí absolutní selhání odpovědnosti matky (ale i otce) dítěte. A něco, co se příčí přírodním zákonům. Novinový sloupek neumožňuje přílišné rozvedení myšlenek. Ale poměrně nová vědní disciplína, tzv. epigenetika, dokázala, že existují jevy, kdy jednoduchá složka výživy, či vystavení nejrůznějším vlivům vnějších podmínek (a pozor, může jít i o chování), tlumí, anebo zesiluje, účinek genů, aniž by se vlastní genetický kód jakkoliv změnil. Jde čistě o  biochemické procesy. Velmi zajímavé je, že ačkoliv k těmto jevům dochází nejčastěji ve  stádiu embryonálního vývoje, výsledek ve formě náchylnosti k nemocem, nebo změn v chování, se ukáže až v  dospělosti. To znamená, že ovlivnění genů se může přenášet z  jedné generace na další generaci. Vědecké studie potvrdily, že dramatický růst obezity, srdečních příhod, cukrovky a  dalších poruch u  obyvatel bohatých zemí, jsou epigenetické jevy, které zřejmě mají svůj původ v  narušeném embryonálním vývoji. Kanadský profesor dr.  Szyf přinesl důkazy o tom, že mateřská péče mění v mozku potomka nastavení jeho genů. To se u něj v dospělosti projeví ovlivněním hladiny stresového faktoru v krvi. Vědec také potvrdil, že mateřská péče dává dětem vzory chování, které se projevují až poté, co si zakládají vlastní rodiny. Jinými slovy, když vše trochu zjednoduším, přibývají jasné důkazy o  tom, že na  našem zdravotním stavu, ale i  nevědomém vzorci jednání v  určitých životních situacích, se velkou měrou podílí i  chování našich rodičů. A do jisté míry i prarodičů. Jak se chovali a v jakých podmínkách žili. A  to je příčina toho, proč jsem skeptický vůči vysoce humánním snahám tvůrce Babyboxu. Zachraňuje životy, ale za cenu šíření pocitu nadřazenosti Přírodě a vychovávání k neodpovědnosti dalších generací, které jí budou předávat svým potomkům. Nevyřešenou osobní otázkou, kterou nechám k zodpovězení čtenářům, je: Co je víc – život, nebo rozvoj a zachování lidského druhu? Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

„Tajná“ kanalizace zkomplikovala opravy

Foto: Petra Kučerová Obrovský výkop ve Vinařického ulici bude déle, než se původně předpokládalo.

M

ěsto Slaný se pustilo do revitalizace historického jádra. To pocítili především řidiči, kteří nyní nemohou vjíždět na Masarykovo náměstí Vinařického ulicí, která je uzavřená díky rozsáhlým pracím, o kterých jsme vás již informovali. Probíhají tam důlní práce v hloubce asi 6 metrů. A bude třeba také zcela zrekonstruovat most, který je klíčovým vstupem do  středu města a  nyní je v  havarijním stavu. Protože ale nikdo netušil, co se vlastně pod povrchem ve Vinařického ulici skrývá, je už teď po jeho odkrytí zřejmé, že se práce protáhnou oproti původnímu plánu. V  úzkém pruhu této ulice totiž vede minimálně 22 inženýrských sítí a  také tam vede odkanalizování celého středu města. O  překvapení však není nouze a pracovníci stavební firmy v rámci prací zjistili, že tam vede ještě jeden kanalizační řad, o kterém neměl nikdo ani tušení. Podzemní kamera zvaná „krtek“ ukázala, že tento řád vede pod povrchem ulice U Brodu, kde je obrovský provoz těžké dopravy. Díky tomu je tento objevený kanalizační řád úplně rozlámaný a část splašků se tedy vsakuje do  terénu. Po  odhalení části tohoto potrubí se ukázalo, že odvádí splašky z  horní části města, kde stojí panelové domy. Dokumentace k této kanalizaci neexistuje a tak toto překvapení bude patrně pozůstatkem komunistického režimu, kdy byla zbourána tato část města a  vznikla zde panelová zástavba.

Z toho tedy plyne, že je třeba udělat opravy, se kterými radnice nepočítala finančně ani časově. Podle slov starosty Iva Rubíka budou opravy kanalizace zahrnuty do více prací, jejichž cena bude zhruba 2,5 miliónu korun, ale i tak starosta s obavami říká, že to zcela jistě není poslední překážka, která rekonstrukci jádra města komplikuje. Například opravy mostu rozhodně nebudou jednoduché. Prodlouží se samozřejmě i  dopravní uzavírka a další s tím související opatření. Vinařického ulice měla být zpřístupněna na konci dubna, nyní je předpoklad, že se její uzavření protáh-redne minimálně do konce května.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY V současné době je třeba provést platby za odpad. Bližší informace k možnostem úhrad a termínům najdete na straně 9. Pokladna Městského úřadu bude otevřena mimořádně v sobotu 26. 3. 2011 od 8 do 12 hodin!


KULTURA

Varhany na Slánsku se opět rozezní Fascinují vás nádherné tóny varhan? Pohlcuje vás atmosféra prostor kostelů a chrámů, mezi jejichž zdmi varhany tak krásně zní? Pak si nenechte ujít již 3. mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2011, který pořádá město Slaný spolu s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany. Letos se na festivalu představí památné varhany ve Slaném, v Budenicích a ve Vraném. Město Slaný podalo v červnu 2010 v rámci 48. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o poskytnutí dotace na kofinancování projektu Varhany znějící. S žádostí uspělo a získalo dotaci 1 047 135,87 Kč. „Pro každý nástroj si renomovaní interpreti připravili specifický program, který nejlépe představí zvukové a technické možnosti jednotlivých varhan. Kromě již tradičních koncertů na vzácné nástroje v kapli Zasnoubení P. Marie bývalé piaristické koleje a v chrámu sv. Gotharda přibude ještě jeden slánský koncert. V klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném se pokusíme znovu objevit kouzlo varhanního zvuku vycházejícího z  původního františkánského chóru umístěného za vrcholem hlavního oltáře, jehož přítomnost je v těchto místech zmiňována již v roce 1674,“ řekl Ivo Horňák z  Odboru kultury Městského úřadu Slaný. Z  nástrojů, které ukrývají kostely a  kaple okolních obcí a  měst, uslyšíte romantické varhany firmy Rejna a  Černý

KONCERTY 2. května 2011, Slaný Kaple Zasnoubení Panny Marie v 19.30 Monika Melcová (SK/F) 4. května 2011, Slaný Klášterní kostel Nejsvětější Trojice v 19.30 Pavel Černý (CZ) – varhanní pozitiv 7. května 2011, Budenice Zámecká kaple sv. Václava v 18.00 Klaus Eichhorn (D) – varhanní pozitiv Irina Kisselova (D) – barokní housle 9. května 2011, Vraný Kostel Narození sv. Jana Křtitele v 19.30 Adam Viktora (CZ) Gabriela Eibenová (CZ) – soprán

Varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném (foto Ivo Horňák) z roku 1895 v kostele Narození Sv. Jana Křtitele ve Vraném a varhanní pozitiv z počátku 18. století, který se nachází v  zámecké kapli sv. Václava zámku v Budenicích. V rámci festivalu nebude chybět ani tradiční Putování za historickými varhanami. V  sobotu 30. dubna se společně s  varhaníkem Pavlem Černým během jednodenního výletu můžete vydat na  pět míst v  okolí Slaného do Pcher, Řisut, Telců, Vraného a Dolína – kde se seznámíte s  dalšími historickými varhanními nástroji. Zajistěte si včas své místo – kapacita autobusu je omezená! Každý účastník

obdrží zdarma upomínkovou litografii s motivy slánských varhan. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZDARMA! Na koncerty v Budenicích a ve Vraném je zajištěna zdarma autobusová doprava. Odjezd vždy hodinu před konáním koncertu ze zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném. Vstup na všechny akce a koncerty je volný. Podrobnosti o  všech  koncertech a  Putování za  historickými varhanami naleznete na WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ

PUTOVÁNÍ ZA HISTORICKÝMI VARHANAMI sobota 30. dubna od 9 do 17 hodin Pchery–Řisuty–Telce–Vraný–Dolín

• Vzhledem k omezené kapacitě autobusu je nutné se přihlásit. Přihlášky posílejte do konce měsíce března na e-mail: hornak@ meuslany.cz nebo volejte na  312  511  271 . Počet míst společného putování je omezen kapacitou autobusu! • Odjezd v sobotu 30. dubna v 9.00 z autobusové zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném. Návrat přibližně v 17 hodin. • Připojit se k výpravě je možné i individuálně (s vlastní dopravou) na jednotlivých místech putování dle časového rozpisu.. Časový rozpis: Pchery • 9.30, Řisuty • 11.00, Telce • 12.30, Vraný • 14.30, Dolín • 16.00

Foto: Jiří Jaroch Varhany v kostele sv. Jakuba v Řisutech

11. května 2011, Slaný Chrám sv. Gotharda ve 20.00 Leo van Doeselaar (NL) WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ

2 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Babybox ve Slaném O

smý středočeský babybox našel své místo ve Slaném. Vyhřívaná schránka, která zachraňuje život nechtěným miminkům, je umístěná u vchodu do slánské městské nemocnice. Na  Kladensku jde o  druhé takové zařízení, první vzniklo v  areálu kladenské nemocnice v  roce 2008 a  zachránilo už dvě děti. Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů pochází z  Kladna, možná proto jsou teď na Kladensku už dva babyboxy. Zájem o toto

zařízení měl ale i ředitel Městské nemocnice ve  Slaném Jiří Šimák, který řekl: „Slaný je sice malé město se zhruba 15 tisíci obyvateli, ale spádová oblast je poté, co zrušili před lety lounskou a kralupskou nemocnici, v současné době téměř na 100 tisíc obyvatel. Naším cílem je, že budeme poskytovat komplexní péči z  celé této spádové oblasti Slaného. A  k  této péči patří i babybox.“ Jiný názor má na  babybox starosta města Ivo Rubík. „Děkuji panu Hessovi za  tento počin, který zcela jistě zkvalitňuje služby naší nemocnice, nicméně slánskému babyboxu přeji, aby nebyl nikdy použit. Nejsem skutečně přítelem babyboxů, protože mně jako občanovi Rubíkovi připadá, že to svádí neodpovědné maminky a  tatínky, aby tuto možnost

využili. Jsem přesvědčen o maximální odpovědnosti rodičů,“ řekl starosta. Do babyboxů v celé republice už bylo odloženo 39 dětí, kterým tato schránka zachráni-redla život.

Slánské infocentrum změní adresu

I

nformační centrum, které si Slaňáci i turisté zvykli navštěvovat v  prostorách knihovny, se bude stěhovat. V  případě, že slánští zastupitelé schválí navýšení finančních prostředků na  úpravu nových prostor zhruba o  300 tisíc, mělo by íčko opustit knihovnu zhruba v září letošního roku. Důvodem přestěhování infocentra je jeho úspěšnost. Aktivity íčka jsou slánskými občany i turisty velmi vyhledávané a je o ně velký zájem. A protože pracovníci infocentra mají stále nové a  nové nápady, je třeba poskytnout jim odpovídající prostory, které je nebudou omezovat v jejich aktivitách. Místo, kde nyní infocentrum sídlí, už zkrátka nestačí. Vhodný prostor město našlo za Velvarskou bránou, kde nyní sídlí společnost Golem. Přestože íčko nebude

přímo na náměstí, určitě si ho všichni jeho příznivci najdou právě díky Velvarské bráně, -redkterá je nepřehlédnutelná. Foto: Jana Káninská I když starosta Ivo Rubík není zastáncem babyboxů, byl první, kdo tuto vyhřívanou schránku pro odložená miminka otevřel.

Slánský VideoMagazín Foto: Petra Kučerová Do nových prostor za Velvarskou bránou se infocentrum přestěhuje letos v září.

Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa

7.30–17.00 7.30–17.00

Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)

Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství – úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek

7.30–16.30 7.30–16.30 8.00–12.00

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 8.00–13.00 7.30–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna – Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.30–15.30 7.30–17.00 7.30–15.00 7.30–14.00

www.meuslany.cz

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Městský úřad Slaný Velvarská 136 274 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v  Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na  vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do  videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Březen 2011 • • • • •

Baby box ve Slaném SABAT badmintonistů ve Slaném Slánská cena – závody na autodráze Zápis budoucích prvňáčků Historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


KULTURA

Výstava Magdalény a Lenky Psal se srpen, když se Magdaléna Staňková a Lenka Brtinská vydaly do přírody s fotoaparátem v ruce, aby zvěčnily neopakovatelnou krásu tohoto měsíce. Jejich pozornost upoutaly přírodní scenérie, které doplnily už jen svými neotřelými nápady. Práce se světlem a měnící se atmosférou skomírajícího dne byla pro dívky, jak obě potvrzují, velmi inspirativní.

veršíky, bude zklamán. Dívky se shodují v názoru, že poetický duch výstavy by měl vybízet k zamyšlení a podnítit fantazii návštěvníka. Vernisáž byla zahájena dne 3. 3. 2011 v  Gymnáziu V. Beneše Třebízského ve  Slaném v 18 hodin. Výstava bude otevřena veřejnosti minimálně do  konce března a  pro

ty, kteří tuto příležitost zmeškaly, se nabízí možnost zhlédnutí fotografií na Městském úřadě ve  Slaném. Obě dívky budou velmi polichoceny návštěvou zanícených umělců i umění milujících laiků. Výstava vznikla za  podpory města Slaný a galerie Ikaros.

Pod taktovkou Magdalény vznikaly fotografie, jejichž profesionální ráz je až zarážející. Série je koncipována takovým způsobem, aby si přišli na své jak milovníci abstraktního umění, tak obdivovatelé čistých linií. Nálada fotografií je proměnlivá, zvědavé oko návštěvníka výstavy tedy jistě nebude zklamáno fádní monotónností. Lenka si předsevzala poetickou stránku výstavy. Jednotlivé fotografie doplnila ukázkami ze své poezie tak, aby podtrhla poselství celého díla. Kdo hledá strohé názvy a nudné

Jedno neobyčejné česko-německé setkání „Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí“ organizuje od 5. do 10. 7. 2011 putování v česko-bavorské hraniční oblasti. Jeho účastníci urazí část trasy, kterou šel český reformátor Jan Hus v říjnu 1414. Cílem akce je společné putování obyvatelů českých a německých měst, které má přispět k porozumění mezi národy. Vedle zdolání stokilometrové trasy, během níž si přijdou na  své i  milovníci přírody, obsahuje program putování řadu zajímavých exkurzů do  středověké česko-německé historie. K hlavním tématům bude patřit jak od-

kaz duševního bohatství Jana Husa, tak také kostnický koncil (1414–1418) a jeho blížící se jubileum. Více: www.husitskamesta.net Zatímco účastníci putování osobně prozkoumají první etapu Husovy cesty, její celá

trasa bude reprodukována v rámci zvláštní výstavy. Tu organizuje Husovo muzeum v Kostnici ve spolupráci mj. s muzei a archivy husitských měst a měst, kterými Hus projížděl. Dvojjazyčná zvláštní výstava Husova cesta do  Kostnice bude k  vidění v  Kostnici (1. 4.–30. 11. 2011) a na webových stránkách husitských měst. Dovolujeme si pozvat všechny milovníky historie a  pěší turistiky na  tuto jedinečnou akci. Bližší informace budou k dispozici koncem března. Zájemci o  putování se však mohou přihlásit již nyní na Městském úřadu ve Slaném u paní Hrůzové na telefonu 312 511 115, nebo na e-mailu: hruzova@,meuslany.cz

Hrad Krakovec

4 |

www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

SLÁNSKÉ TANČENÍ 2011 sobota 26. března od 10 hodin v Městském centru Grand 4. ročník celorepublikové amatérské taneční soutěže ve všech věkových a tanečních kategoriích. Pořádá DDM Ostrov ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaný. Přijďte podpořit taneční týmy ze Slaného. Soutěž začíná od 10 hodin v MC Grand, vstupné pro veřejnost 40 Kč. Informace: Vl. Ranecká

Foto: Archiv Ostrova

KERAMICKÝ FESTIVAL – 15. ROČNÍK Sobota 9. dubna 2011. Soutěžní přehlídka keramických výrobků pro keramiky – amatéry bez rozdílu věku v kategoriích od předškolních dětí po dospělé. Výrobky bude hodnotit příchozí veřejnost a  odborná porota. Program:10.00 – 15.00 – hodnocení výrobků, 15.00–15.30 – loutkové divadlo, 16.00 – vyhlášení výsledků. Během festivalu vás zveme na  jarmark rukodělných

prací a do  dílniček, kde si vyzkoušíte jednoduché výtvarné techniky. 8.4. proběhne program pro děti ze škol a  školských zařízení. Přihlášky a bližší informace o programu najdete na www.ostrov-svc.cz. Příjem výrobků 1. 3.–1. 4.2011 Informace: hlinenkaatelier@seznam.cz, telefony.: 777 127 136 Jiřka Hrnčířová, 312 522 503 Monika Javoříková

Program „OSTROVA“ na březen a duben 4. 3. DESKOVÉ HRY V ZŠ ZLONICE Turnaj v deskových hrách pro děti od 9 let. Od 13.00 v tělocvičně ZŠ. Vstupné 15 Kč. 5. 3. SLÁNSKÁ CENA 2011 (1.–6. kolo) Závody na autodráze SRC Slaný. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Od 8.30. 12. 3. POHÁDKOVÝ KARNEVAL S KNIHOVNOU Vstupeneky od 12. 2. v dětském oddělení knihovny. Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 40 Kč, rodina 150 Kč. Od 15 hodin. 14. 3. OSTROVSKÝ SKŘIVÁNEK 2011 Tradiční pěvecká amatérská soutěž pro všechny ve věku 4–17 let. Více na www. ostrov-svc. cz. Od 9.00. 16. 3. RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA „SLÁNKA 2010“ Oblastní kolo recitační přehlídky. MC Grand od 9. 00. Přihlášky do 3. března. www.meuslany.cz

16. 3. VÝROBA ŠPERKŮ V BABY KLUBU „KORÁLEK“ V ZŠ VE ZLONICÍCH Maminky – výroba šperků, děti – výtvarný program. Od 15 do 17 hodin. Cena 75 Kč pro dospělé, děti zdarma. Přihlášky do 14. března. 18. 3. HERNÍ PÁTEK – LABYRINTH Vstupné 40 Kč, pro členy kroužku deskových her vstupné 30 Kč. Od 14.00. 20. 3. VÍTÁNÍ JARA Na hřišti Slavoj odpoledne plné her a soutěží pro děti, které zakončíme společným opékáním buřtů. V případě špatného počasí se akce ruší. Vstupné 40 Kč. S sebou buřty a dobrou náladu. Od 14.00. 26. 3. VÝSTAVA KONÍ (Lysá nad Labem) Celodenní výlet. Cena pro členy chovatelského kroužku 190 Kč, pro ostatní 220 Kč. Přihlášky do 23. 3. Od 9.00

31. 3. SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2011 TÉMA: CO SE DĚJE NA STATKU Zhotovené práce zasílejte do 31. 3. na adresu DDM Ostrov s označením Soutěž Slánský čtyřlístek – 8. ročník. 1. 4. ZUMBA PRO ZŠ VE ZLONICÍCH Od 13. 00 do 14. 00 v tělocvičně ZŠ. Cena 40 Kč/os. Přihlášky do 28. 3. u p.  Fialové. 2. 4. POKÉMONOVÝ TURNAJ Jedná se o pokémonový turnaj Battleroad, formát Modified. Vysoce dotovaný. Vstupné 100 Kč. Od 11.00. 9. 4. SLÁNSKÁ CENA 201(1.–7. kolo) Závody na autodráze SRC Slaný. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Od 8.30.

WWW.OSTROV.CZ | 5


HISTORIE

Revitalizace historického jádra města začala ! Tak nám to bylo oznámeno loňského roku v posledním čísle Slánské radnice. A  skutečně! Na konci Vinařického ulice u  Brodu, přímo u  hradeb, kde donedávna stála jakási garáž, se objevily stavební buňky, materiál, stroje a nezbytné ohrazení. Záhy nastal stavební ruch, kolemjdoucím ne zcela jasný. Hřmot stavebních strojů, výkopy na  různých místech rozličných rozměrů a hloubek, transport rour a  trubek všeho druhu dávaly tušit, že započaly úpravy a  rekonstrukce tzv. „inženýrských sítí“. A s tím i různá omezení, s nimiž se musíme smířit. Mezi ně patří i  uzavírka ulice „Na  Kopečku“, která vede od Brodu do ulice Pod Horou. Žádný z usedlíků v této ulici, či spíše uličce, neřekne jinak než „nová cesta“. Ovšem popravdě řečeno, ulička byla uzavřena ještě dlouho před zahájením revitalizace, neboť se její část propadla. Bylo to uprostřed „nové cesty“, tam, kde se klene nad Červeným potokem zděný mostek se zídkou po obou stranách. A  nyní v  místním tisku probleskují zprávy o tom, že se neví, co s mostkem počít. Dokonce se uvažuje o vybudování jakési prozatímní lávky, která by řešila nastalou situaci. Vraťme se však k  našemu malému mostu. Z místních mi jistě každý potvrdí, že toto místo má svůj půvab a zvláštní přitažlivost. Však se také stala často námětem jak pro fotografy, tak pro malíře. Pamětníci vzpomínají, že někdy v  sedmdesátých letech za pěkných dnů zde po obou stranách cesty, právě nad mostkem vysedávaly na přinesených židličkách sousedky, které procházející, ovšem k jejich nelibosti, tzv. „rentgenovaly“. Léta plynula, sousedky se rozloučily s tímto světem a po čase je na stejných

místech vystřídala omladina „obého pohlaví“. Hlavně odpoledne a v podvečer. Na zděné zídce sedí, klátí nohama (a  jak se ukázalo, tím jí přivodila zkázu), kouří (však je tam nedopalky nastláno), klábosí a  někdy i  cosi popíjejí. Protože každodenně „novou cestou“ procházím, pochopitelně mi některé tváře utkví v paměti. A kupodivu, za nějakou dobu ty dívčí tvářičky potkávám ve městě s kočárkem. Že by zde působilo nějaké kouzlo mostku „na nové cestě“? Když říkáme „na  nové cestě“, lze předpokládat, že před ní musela existovat nějaká „stará cesta“. Odpověď na  tuto otázku nám dává zápis v kronice, ze které se dovídáme, že „nová cesta pod Horu“ byla postavena v roce 1878„ slánskou obcí“. „Docílilo se tím s ulicí a se sady na Hoře Slanské na místě dosavadní klikaté krkolomné a  nečisté uličky rovného a pohodlného spojení.“ Kronikář dokonce načrtl průběh této „klikaté krkolomné a nečisté uličky“, takže ji můžeme na  mapě poměrně spolehlivě vyznačit. Jistě si položíme otázku, proč jinak tak skoupá „slánská obec“ vynaložila na stavbu „nové cesty“ nemalý peníz? Zvlášť když z  historie města víme, že v  té době radniční žezlo třímal purkmistr Antonín Prügl pověstný svou šetrností. Mám k  tomu své vysvětlení. V roce 1861 propůjčilo bezplatně městské zastupitelstvo Hynku Hohlwegovi obecní pozemky na  Slánské hoře s  tím, že je může na  svůj náklad upravit. To znamenalo zřídit cesty, vybudovat schody a zídky, které se namnoze uchovaly do  našich dob. Tuto práci prý vykonávalo, hlavně v  zimě, dvacet až třicet dělníků. Zřejmě romanticky založený H. Hohlweg zpestřil výstup na  vrchol hory chodbou, která vznikla překlenutím skalní průrvy, postaral se i o vysázení stromů a zřídil na několika místech vyhlídky na město.

Nová cesta kolem roku 1940 (archiv muzea) Největší pozornost ovšem vzbuzovala dřevěná poustevna s věžičkou a zvonem, pobitá stromovými kůrami. A  uvnitř za  okénkem na stolečku ležela objemná kniha a skutečná lidská lebka – muselo to být působivé, neboť V. Štech na to i po dlouhých letech rád vzpomíná (kladu si otázku: jak dlouho by asi dnes taková atrakce zůstala na místě ?). Počátkem sedmdesátých let všakAntonín Prügl zahájil spor o  majetkové právo na  Slánskou horu. Spor město vyhrálo (proslýchalo se, že v tom určitou úlohu hrála politika: H.Hohlweg byl smýšlením mladočech a  A. Prügl a  městská rada byla staročeská), a tak Slánská hora připadla městu. Právě v době, kdy se hodně dbalo na veřejnou zeleň: v roce 1876 bylo vysazeno javorové stromořadí vedoucí od  kláštera až ke střelnici, v roce 1880 začalo osazování pozemků nad střelnicí, v  roce 1882 se upravoval park u nemocnice. Není proto divu, že se objevila snaha usnadnit návštěvníkům výstup „do sadů“ na Slánské hoře. A k tomu měla sloužit i  „nová cesta“, tehdy ještě po obou stranách lemovaná zahradnictvím pana Hejmy. Vstup na  novou cestu od  Brodu byl honosný. Až do poloviny minulého století ho krášlily kamenné vázy umístěné na  zděných sloupcích. A v samých počátcích i cedule Klubu českých turistů oznamovala: K SLÁNSKĚ HOŘE. 326 m n.m. Jaký osud „novou cestu“ čeká, nevím. Ale v duchu si přeji, aby nám zůstala zachována taková, jaká je. Tradice vysedávat na  zídce nad můstkem bude asi na dlouhou dobu přerušena. Vrátí se omladina zpátky, nebo mostek osiří ? Ivana Hušáková

Stav mostku v roce 2010

6 |

Vlastivědné muzeum v Slaném

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti

Beletrie

Naučné

Deoduši Jan Werich Příběhy, napsané po oblíbeném a  úspěšném Fimfáru, jsou stejně tak nápadité, poetické i humorné.

Maorčina píseň Sarah Larková 2. díl rodinné ságy z Nového Zélandu. Z hrdinek prvního dílu jsou zralé ženy. Každá je úplně jiná, ale obě se zamilují do  jednoho muže, záhadného Ira Williama Martyna.

Dějiny fotografie (od roku 1839 do současnosti) uspořádali T. Mulligan a D. Wooters Muzeum George Eastman House se sídlem v  Rochesteru ve  státě New York, je jednou z nejvýznamnějších světových institucí věnujících se výzkumu, vystavování a uchovávání fotografického umění. Objevná publikace nabízí pohled zevnitř do hloubky a šířky jeho fotografických sbírek a sleduje bohaté dějiny fotografie od  dávných počátků po  moderní digitální obrazové technologie.

Balet nás baví – první kniha o baletu pro děti i rodiče Anna Novotná Dvacet nejznámějších světových baletů. Završení úspěšné trilogie, která dostala řadu ocenění včetně Ceny ministra školství. Překvapivě pestrá a  bohatá kniha před vašimi zraky rozehraje a  roztančí známá i  některá méně známá, avšak významná baletní díla. Kouzlácí – Pachatelé dobrých skutků 3 Miloš Kratochvíl Třetí díl oblíbené knižní série Pachatelé dobrých skutků (Puntíkáři, Duchaři) od Miloše Kratochvíla přináší další rozverné historky dvou nerozlučných kamarádů.

Útěk Alice Munroová Osm nových povídek s tématem lásky a  vášně a  s  nimi spojených radostných i  tragických životních zvratů. Relikvie smrti Ariana Franklinová Román Relikvie smrti je volným pokračováním úspěšných příběhů vykladačky smrti Adélie Aquilarové, lékařky a  patoložky ze salernské univerzity medicíny. Na  pozadí barvitě vylíčeného života středověké Anglie se odehrává nesmírně napínavý až detektivní thriller.

Jak se soutěžilo o nejúžasnějšího sněhuláka aneb I. Knihovnická sněhulákiáda Na  počátku letošního ledna vyhlásilo dětské oddělení Knihovny V. Štecha ve  Slaném soutěž pro kolektivy i jednotlivce – a to I. Knihovnickou sněhulákiádu. Samozřejmě jsme nechtěli, aby nám děti stěhovaly své sněhové výtvory do  knihovny, leda na  fotografii, ale chtěli jsme vyzkoušet fantazii dětí a  vlastně i pedagogických pracovníků, z čeho všeho se dá sněhulák vyrobit. A  věřte, skutečně ze všeho možného i  nemožného – od  pet lahví, roliček od  toaletního papíru po až po vlnu, papírové koule nebo modelínu. K naší radosti se zúčastnily družiny 1., 2. a 3. základní školy, mateřská školka speciální, mateřské školky U Divadla, U Labutí a  U  Pánka. Za  jednotlivce se zúčastnili Adélka Kučerová, Míra Šlejška a  Kristýnka a Helenka Zoubkovi. Porota složená z  pracovnic knihovny a předsedy poroty pana Iva Horňáka z odboru kultury městského úřadu měla opravdu velice složitou práci a  to rozhodnout, komu připadne hlavní cena – „zimní dort“. Ten byl bohužel jen jeden, ale zájemců mnoho. Velké vyhlášení proběhlo 7. února 2011 ve 14 hodin v chodbě knihovny, kterou zaplnily děti slánských družin a několik dětí z mateřské školy. Vyhlašování a  předávání darů, kterého se ujal pan Ivo Horňák, přihlížel i vážený host – 1. místostarosta pan Pavel Bartoníček, který dětem popřál hodně tvůrčích nápadů do dalšího ročníku. Po těžkém rozhodování získala první cenu, a tím i zmiňovaný dort, třída U Draka z mawww.meuslany.cz

Výživou proti rakovině – jak zastavit rakovinový gen Johannes F. Coy, Maren Franzová RNDr. Johannes F. Coy je objevitelem genu TKTL1. Rozhodující roli pro zhoubnost rakovinových buněk. Správnou výživou můžete zbavit agresivní rakovinové buňky základu jejich výživy. Více než 100 receptů na zdravé snídaně, obědy a večeře, sladké i pikantní pochoutky a dezerty. Výživový plán na 4 týdny. Hory shora Radek Jaroš, Arnošt Tabášek Kniha shrnuje úspěchy našeho předního dobyvatele himálajských vrcholů do  roku 2005, kdy pokořil již šestou osmitisícovku. Jeho tažení za  získáním tzv. „koruny“ pro toho, kdo vyleze všech 14 osmitisícových hor, se tak tehdy přiblížilo polovině.

Čtenářská anketa MAGNESIA LITERA 2011 Zapojte se do hlasování o nejlepší české knihy.

teřské školy U Divadla. 2. a 3. místo obsadily kolektivy I. a II. oddělení školní družiny 3. ZŠ, které si k diplomu a pexesu odnesly i pěknou knihu pro začínající čtenáře. Diplomy a pexesa obdržely i ostatní kolektivy, aby je nebolelo, že zrovna jejich sněhulák nebyl vítězný. Jak se říká: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a náplastí budiž i to, že všichni sněhuláci (je jich 110) budou vystaveni do  konce měsíce února ve vstupní chodbě knihovny. A my všem tvůrcům velice, ale velice děkujeme za  jejich nápady a  práci. A  vy se určitě nezapomeňte se svými dětmi přijít podívat. Stojí to za to. Kateřina Nedvědová, dětské oddělení

Hlavním úkolem Magnesie Litery je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Hlasujte, která kniha vydaná v roce 2010 se vám líbila nejvíc. Vybírejte z  původní české prózy, poezie a knih pro děti. Hlasovat můžete pomocí anketních lístků, které obdržíte v  knihovně. Vytiskli jsme pro vás i  orientační seznam knih vydaných v  roce 2010. Vyplněný lístek pak stačí vhodit do  připravené schránky v knihovně. Ve čtenářské soutěži vyhraje kniha, která do 31. března 2011 získá nejvíce hlasů. Vítězná kniha bude vyhlášena dne 10. dubna 2011 v  přímém přenosu České televize. Tisíc vylosovaných čtenářů získá poukázku na  knihu z  produkce Knižní klub v hodnotě 250 Kč. Pokud se rozhodnete hlasovat prostřednictvím webového formuláře, tak zde: http://www.magnesia-litera.cz/letosni_litera/cena_ctenaru

| 7


MUZEUM

VĂ˝stava „SlĂĄnsko pĹ™ed 100 lety“ a vĂ˝herci soutěŞe NejlepĹĄĂ­ prĂĄce z vĂ˝tvarnÄ›-historickĂŠ soutěŞe „SlĂĄnsko pĹ™ed 100 lety“ byly od 1. do  25. Ăşnora 2011 vystaveny v  chodbÄ› knihovny VĂĄclava Ĺ techa ve SlanĂŠm. NĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ci internetovĂ˝ch strĂĄnek muzea muzeum.slansko.cz mohou celou galerii vĹĄech soutěŞnĂ­ch obrĂĄzkĹŻ nynĂ­ zhlĂŠdnout i v digitalizovanĂŠ podobÄ›. V soutěŞi mÄ›ly dÄ›ti za úkol nakreslit Ä?i namalovat nÄ›kterĂŠ historickĂŠ mĂ­sto ve  SlanĂŠm nebo okolĂ­, tak, jak si je pĹ™edstavujĂ­ v obdobĂ­ 19. Ä?i zaÄ?ĂĄtku 20. stoletĂ­, vÄ?etnÄ› dobovĂ˝ch postav nebo napĹ™. dopravnĂ­ch prostĹ™edkĹŻ. K  naĹĄemu velkĂŠmu pĹ™ekvapenĂ­ se tato vĂ˝zva setkala s velmi pozitivnĂ­ odezvou. V dobÄ› uzĂĄvÄ›rky vĂ˝stavy (20. 1. 2011) se seĹĄlo pĹ™es sedmdesĂĄt rozmanitĂ˝ch obrĂĄzkĹŻ, kde dÄ›ti a studenti pozoruhodnÄ› zapojili svou fantazii. VĹĄichni vĂ­tÄ›znĂ­ ĂşÄ?astnĂ­ci byli nĂĄleĹžitÄ› ocenÄ›ni. Nejen jim, ale vĹĄem zĂşÄ?astnÄ›nĂ˝m ŞåkĹŻm, ĹĄkolĂĄm, uÄ?itelĹŻm i rodiÄ?ĹŻm (za podporu) srdeÄ?nÄ› dÄ›kujeme a těťíme se v budoucnu na dalĹĄĂ­ odezvu z akcĂ­ Ä?i aktivit, kterĂŠ pro dÄ›ti a mlĂĄdeĹž pĹ™ipravujeme. VĂ?HERCI SOUTĚŽE: I. Kategorie do 10. let 1. Lucie Ĺ palkovĂĄ, 4. B, 10 let, ZĹ  HĂĄje 2.–3. Barbora FiĹĄerovĂĄ 3. třída, 9 let, ZUĹ  SlanĂ˝ 2.–3. MĂ­ĹĄa FiĹĄerovĂĄ, 3. třída, 9 let, ZUĹ  SlanĂ˝ 4.–5. Adam Pinc, 10 let, ZĹ  HĂĄje 4.–5. Daniel Halama, 4.B, 10 let, ZĹ  HĂĄje

SĂĄra PatleviÄ?ovĂĄ, 5. třída, ZUĹ II. Kategorie do 13 let 1. Tereza TaiĹĄlovĂĄ, 7. třída, 13 let, ZUĹ  SlanĂ˝ 1. Michaela VarkalecovĂĄ, 6. třída, 12 let, ZUĹ  SlanĂ˝ 2. Daniel Peter, 6. A, 13 let, ZĹ  PalackĂŠho 3. Denisa RĂĄssovĂĄ, 6. A, 12 let, ZĹ  HĂĄje 3. Tereza LepĹĄĂ­, 7. A, 13 let, ZĹ  HĂĄje 3. KristĂ˝na KoneÄ?nĂĄ, 7. B, 13 let, ZĹ  HĂĄje 4. EliĹĄka LaĹĄtĹŻvkovĂĄ, 6. C, 12 let, 3.ZĹ  4. Ĺ umovĂĄ, 6. A, 11 let, 3.ZĹ  (neuvedeno kĹ™estnĂ­ jmĂŠno)

8 |

VĂ˝stava fotografiĂ­ PilotnĂ­ akcĂ­ projektu „DivokĂ˝m KurdistĂĄnem“ je vĂ˝stava, kterou zahĂĄjĂ­me v sobotu 5. bĹ™ezna v 15 hod. v galerii muzea (2. patro). VĂ˝stava je zaloĹžena na  poutavĂ˝ch fotograďŹ Ă­ch dvojice studentĹŻ z  jejich dobrodruĹžnĂŠ pouti po severnĂ­m IrĂĄku a Turecku, v modernÄ› pojatĂŠ expozici uvidĂ­te takĂŠ mĂ­stnĂ­ kroje, ukĂĄzky vĂ˝tvarnĂŠho umÄ›nĂ­, koberce aj. Ä?i uslyĹĄĂ­te kurdskou lidovou hudbu. DoprovodnĂŠ texty vĂĄs uvedou do pohnutĂ˝ch dÄ›jin, kultury, nĂĄboĹženstvĂ­, postavenĂ­ Ĺžen a samozĹ™ejmÄ› oĹžehavĂŠ problematiky lidskĂ˝ch prĂĄv tohoto „nejvÄ›tĹĄĂ­ho nĂĄroda svÄ›ta bez vlastnĂ­ho stĂĄtu“. HlavnĂ­m partnerem projektu je mezi jinĂ˝mi KurdskĂŠ obÄ?anskĂŠ sdruĹženĂ­, kterĂŠ vĂ˝raznÄ› pomohlo takĂŠ s přípravou doprovodnĂ˝ch akcĂ­, jejichĹž vĂ˝Ä?et naleznete na pozvĂĄnce na stranÄ› 9. ÂŽÂƒÂ•Â–Â‹Â˜ÂłÂ†Â?ÂąÂ?—œ‡—Â?˜‡ŽƒÂ?ÂąÂ?ƒ ƒŽ‡”‹‡ Â?ƒ”‘•Â?–‹Â?Â—Â˜ÂžÂ†ÂłÂŒĂ€Â•Â‘Â…ÂŠÂƒĂ˘Â•Â?‘—Â˜Ă˝Â•Â–ÂƒÂ˜Â—

z4a  2

EliĹĄka LaĹĄtĹŻvkovĂĄ, 6. C. ZĹ Rabasova 4. Ĺ tampachovĂĄ, 6. B, 12 let, 3.ZĹ  (neuvedeno kĹ™estnĂ­ jmĂŠno) 5. LudÄ›k Ĺ ofr, 7. třída, 13 let, ZUĹ  SlanĂ˝ III. Kategorie do 18 let 1. KarolĂ­na JeřåbkovĂĄ, 9. B, 15 let, ZĹ  HĂĄje 2. MarkĂŠta HodysovĂĄ, 4. B, ObchodnĂ­ akademie SlanĂ˝ 3. BĂĄra FoĹ™tĂ­kovĂĄ, 9. A, 15 let, ZĹ  PalackĂŠho 3. Sabina ZĂĄzvorkovĂĄ, 8. A, 14 let, ZĹ  PalackĂŠho 3. Jaroslav KotlĂĄr, 8. A, 14 let, ZĹ  PalackĂŠho 3. ZdenÄ›k OlĂĄh, 8. A, 14 let, ZĹ  PalackĂŠho 3. Patrik OlĂĄh, 8. A, 15 let, ZĹ  PalackĂŠho 4. Michaela SĂ˝korovĂĄ, 2.K, IntegrovanĂĄ stĹ™ednĂ­ ĹĄkola SlanĂ˝ 4. VojtÄ›ch ÄŒermĂĄk, 2. K, IntegrovanĂĄ stĹ™ednĂ­ ĹĄkola SlanĂ˝ 4. Lucie EerovĂĄ, IntegrovanĂĄ stĹ™ednĂ­ ĹĄkola SlanĂ˝ DalĹĄĂ­ ocenÄ›nĂ­ (mimo vÄ›kovĂŠ kategorie): KateĹ™ina KaĹĄpĂĄrkovĂĄ, 5. třída, 11 let, ZUĹ  SlanĂ˝ SĂĄra PatleviÄ?ovĂĄ, 5. třída, 11 let, ZUĹ  SlanĂ˝ BĂĄra TomĂĄĹĄkovĂĄ, 7. A, 3. ZĹ  MatÄ›j Rybka, 7. A, 3. ZĹ  Pavel Zitta, 7. B, 12 let +SĂĄra PokutovĂĄ, 9. B, 15 let (HĂĄje) Kamila KleÄ?kovĂĄ, 7. A, 13 let, ZĹ  HĂĄjeÂ˜Ă˝Â•Â–ÂƒÂ˜Â?Ă€•ÀÒ•ŽžÂ?•Â?¹Š‘Â?—œ‡ƒ

Í•Í?ǤïÂ?‘”ƒČ‚͖͘ǤÂ„Ă˘Â‡ÂœÂ?ƒ͖͔͕͕ ˜‡”Â?Â‹Â•ÂžÄ ȉ•‘„‘–ƒÍ•Í?ǤĂŻÂ?‘”ƒ͖͔͕͕˜Í•Í”Š‘†‹Â?

BřeznovÊ koncerty Klubu přåtel hudby v kapli muzea Středa 16. 3 v 19.30 Zpěv a loutna – B. Wright a J. Chaloupkovå Středa 30. 3. v 19.30 Hornický pěvecký sbor Kladno sbormistr dr. Roman Makarius

www.meuslany.cz


INFORMACE

V květnu 2011 zahájíme sběr bioodpadu V květnu 2011 zahájíme sběr bioodpadu v lokalitách V Ráji, Na Skalkách (obě části), Na Hrášku, Arbesova, U  Stadionu, Kvíček (Plynárenská a přilehlé ulice, K. H. Borovského, Na Chmelnici, Na Vinici, Máchova a  Nosačická, Flaškářská a přilehlé ulice.

Harmonogram svozu bioodpadu a stanoviště composteinerů Svoz bude prováděn v sudém týdnu v pondělí od 6 hodin – viz kalendář. Nádobu přistavte na místo, kam pravidelně přistavujete nádobu na směsný komunální odpad. KALENDÁŘ SVOZU

Vážení občané, rádi bychom Vám nabídli rozšíření sběru tříděného odpadu a to o sběr bioodpadu. Bioodpad bude ukládán do specielních nádob hnědé barvy tzv. compostainerů a následně svážen jednou za 14 dní do kompostárny. Sběr bioodpadu ve výše uvedených lokalitách bude zahájen v  pondělí 2. května 2011 a potrvá do konce října 2011.

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

Nádoby budou rozmístěny v sobotu 9. a 16. dubna a v neděli 10. a 17. dubna.

Do composteinerů patří: listí, tráva, zbytky rostlin, kousky větví z  keřů a  stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce, zbytky ovoce a  zeleniny, čajové sáčky a  kávová sedlina, skořápky z vajec

V těchto dnech Vám pracovník společnosti Technické služby Slaný předá proti podpisu plastovou nádobu na sběr bioodpadu. V případě nepřítomnosti můžete pověřit k  převzetí Vašeho souseda nebo si ji budete moci vyzvednout v TS Slaný, Nejtkova 1703, Slaný. Podrobnosti k zahájení svozu, k předání nádob a  další informace získáte v  Technických službách ve Slaném u paní Fučíkové na telefonním čísle 312 522 345.

Do nádob neodkládejte tekuté zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, bilogicky nerozložitelné látky a jiné odpady. Znehodnotíte tím už vytříděný bioodpad určený ke kompostování. Pokud do  hnědé nádoby uložíte opakovaně jiný odpad, než pro který je určena, bude Vám nádoba odebrána.

Oznámení k místnímu poplatku za komunální odpad pro rok 2011 1. poplatek pro rok 2011 zůstává ve výši 500 Kč za osobu a rok

2. 5., 16. 5. a 30. 5. 13. 6. a 27. 6. 4. 7. a 8. 7. 1. 8., 15. 8. a 29. 8. 12. 9. a 26. 9. 10. 10. a 24. 10. 7. 11.

8. pokladní hodiny v centrální pokladně: Po, St 7.30–17.00 Út, Čt, Pá 8.00–13.00

Zavedením svozu biologicky rozložitelného odpadu předpokládáme snížení celkového množství směsného komunálního odpadu, který město musí uložit na skládku. V  této souvislosti vás upozorňujeme na to, že biologicky rozložitelný odpad uložený mimo hnědé nádoby bude posuzován jako černá skládka a  nebude odstraňován na náklady města. Helena Mohylová, OŽP a Jiří Kučera, TS Slaný

2. splatnost poplatku je k 31. 3. 2011 3. pokud poplatník využije možnost platby na dvě splátky (2x 250 Kč), pak druhá je splatná k 31. 8. 2011 4. poplatek je možné platit hotově v pokladně městského úřadu, poštovní poukázkou nebo bezhotovostně převodem na účet č. 40010-0386317309/0800

Správce poplatku Městský úřad Slaný, OŽP Dagmar. Zusková, tel.: 312 511 214 e-mail: zuskova@meuslany.cz Novelou zákona č.565/1990 Sb., o  místních poplatcích již není možné od  1. ledna 2011 požádat správce poplatku o  prominutí poplatku nebo jeho příslušenství z  důvodu odstranění tvrdosti zákona.

Seznam míst pro přistavení městských kontejnerů l. pololetí 2011

6. společný plátce poplatku za více osob použije ten variabilní symbol, který písemně oznámil správci poplatku

Stanoviště Datum přistavení Otruby 18. 3. 15. 4. Lotouš 18. 3. 15. 4. Želevčice 18. 3. 15. 4. Dolín 18. 3. 15. 4. Trpoměchy 18. 3. 15. 4. Kvíček (pod Sportexem) 25. 3. 29. 4. Kvíc (u zastávky) 25. 3. 29. 4. Netovice 25. 3. 29. 4. Kvíc (K. Kernera) 25. 3. 29. 4.

7. veškeré změny je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů od vzniku změny

Kontejnery budou přistaveny na stanoviště vždy přibližně ve 14 hodin v pátek a odvoz bude proveden v pondělí ráno.

5. variabilní symbol, nutný pro platbu poukázkou nebo bezhotovostním převodem, obdržel každý občan v dopise počátkem roku 2009

www.meuslany.cz

Pokladna Městského úřadu ve Slaném bude pro veřejnost otevřena mimořádně v sobotu 26. 3. 2011 od 8 do 12 hodin!

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní bråna do města

Od 1. listopadu do 31. března må Infocentrum Slaný otevírací dobu ve vťední den od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve ståtní svåtky må zavřeno.

Masarykovo nåměstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

4. SlĂĄnskĂ˝ pochod s pejsky

Co najdete za humny?

Na 4. SlĂĄnskĂ˝ pochod s  pejsky vyråŞíme 2. dubna 2011. Startovat mĹŻĹžete od  9 do  10 hodin od  Infocentra na  MasarykovÄ› nĂĄmÄ›stĂ­. StartovnĂŠ je 35 KÄ? a kaĹždĂ˝ pejsek za nÄ› dostane nÄ›jakou dobrotu na  zoubek a  krĂĄsnĂ˝ medailonek. PejskovĂŠ musĂ­ mĂ­t s  sebou oÄ?kovacĂ­ prĹŻkaz, nebo pedigree passport s  platnĂ˝m oÄ?kovĂĄnĂ­m proti vzteklinÄ›, psince, parvovizĂłze a hepatitidÄ›.

OdpovÄ›Ä? na tuto otĂĄzku najdete v  mnoha novĂ˝ch materiĂĄlech, kterĂŠ jsme pro vĂĄs pĹ™ivezli z  informaÄ?nĂ­ch center napĹ™. Loun, Ĺ˝atce, Roudnice, Mostu, Rakovnicka nebo Berounska.

Studentky StĹ™ednĂ­ ĹĄkoly sluĹžeb a řemesel ze Stochova, kterĂŠ jsou v Infocentru na roÄ?nĂ­ praxi, instalovaly v prostorĂĄch Infocentra vzpomĂ­nkovou vĂ˝stavu k 10. vĂ˝roÄ?Ă­ jeho zaloĹženĂ­. VĂ˝stavu mĹŻĹžete zhlĂŠdnout do 31. 8. 2011.

MoĹžnost zapĹŻjÄ?enĂ­ dĹ™evÄ›nĂ˝ch historickĂ˝ch stĂĄnkĹŻ VĂ˝pĹŻjÄ?ka jednoho stĂĄnku dle smlouvy na jednu akci je 1 500 KÄ?. VratnĂĄ kauce na jeden stĂĄnek na jednu akci je 5 000 KÄ? PĹ™ekroÄ?enĂ­ dohodnutĂŠho termĂ­nu na jednu akci je 1 500 KÄ?

OvlĂĄdne nordic walkingovĂĄ chĹŻze SlanĂ˝? OvlĂĄdne nordic walkingovĂĄ chĹŻze SlanĂ˝? MĹŻĹžete si sami vyzkouĹĄet, jestli se vĂĄm to bude lĂ­bit nebo ne. Konec úťklebkĹŻm a pĹ™estaĹˆte se stydÄ›t! Stabilita, odlehÄ?enĂ­ kloubĹŻ dolnĂ­ch konÄ?etin a tvarovĂĄnĂ­ problematickĂ˝ch partiĂ­ tÄ›la za to rozhodnÄ› stojĂ­. Klub nordic walking SlanĂ˝ pĹ™i Infocentru zve na  pravidelnĂŠ nedÄ›lnĂ­ vychĂĄzky. Sraz je stĂĄle jeĹĄtÄ› ve 14.00, pĹ™ed recepcĂ­ ZimnĂ­ho stadionu ve SlanĂŠm. Trasy jsou voleny podle poÄ?asĂ­, nĂĄlady a fyzickĂŠ zdatnosti příchozĂ­ch. DĂŠlka vychĂĄzek se pohybuje mezi 10 aĹž 15 kilometry. DoporuÄ?ujeme s  sebou pohodlnĂŠ

sportovnĂ­ obleÄ?enĂ­ zejmĂŠna obuv, lahev s pitĂ­m a chuĹĽ pro sebe alespoĹˆ jednou tĂ˝dnÄ› nÄ›co udÄ›lat. HĹŻlky NEJSOU podmĂ­nkou!

Termíny nedělních vychåzek: 6. a 13. a 20. a 27. března 2011. Sraz ve 14 hodin před recepcí Zimního stadionu ve SlanÊm.

MĂĄte-li zĂĄjem o koupi nordic walkingovĂ˝ch holĂ­, mĹŻĹžete si je objednat v Infocentru SlanĂ˝ na MasarykovÄ› nĂĄmÄ›stĂ­ Ä?p. 159. POZOR – vybĂ­rĂĄme 500 KÄ? jako zĂĄlohu.

Knihovna VĂĄclava Ĺ techa SlanĂ˝ a

YHVSROXSUiFLV0ĒVWVNôP NXOWXUQtP ]DĢt]HQtP

pořådají

I 32+É'.29ê.$51(9$/ VNQLKRYQRX YViOH0ĒVWVNpKRFHQWUD*UDQGYH6ODQpP

EĢH]QDRGKRGLQ

-DNRKRVWY\VWRXSt

,1.$5<%Ă&#x2030;ÄĄ29Ă&#x2030;

6RXWÄ&#x2019;ĂŚHWRPERODY\KOiäHQtQHMRULJLQiOQÄ&#x2019;MätFKPDVHN 9VWXSQpGÄ&#x2019;WL.Ä&#x20AC;GRVSÄ&#x2019;Ot.Ä&#x20AC;URGLQQpYVWXSQp.Ä&#x20AC; 3ĢHGSURGHMYVWXSHQHNRGYGÄ&#x2019;WVNpPRGGÄ&#x2019;OHQtNQLKRYQ\ 0DVDU\NRYRQiP6ODQĂ´WHOHIRQ

10 |

www.meuslany.cz


PROGRAM

Kino březen 2011 4.–6. pátek–neděle hrajeme pouze v 17 hodin TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ Americká fantasy hororová romance s titulky. Seatllem opět otřásá série záhadných vražd a Belle hrozí nebezpečí od záludné upírky. Režie: David Slade Přístupno 7.–9. pondělí–středa hrajeme pouze v  19.30 hodin DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA Premiéra švédského kriminálního filmu s titulky. Filmové zpracování třetího dílu knižní trilogie Milénium. Další setkání s hlavní hrdinkou bojující o svůj život a o to, aby pravda vyšla najevo. Režie: Daniel Frykberg Nepřístupno

17.–20. čtvrtek–neděle hrajeme pouze v 17 hodin RANGO Premiéra americké animované pohádky v českém znění. Režie: Gore Verbinski Přístupno 21.–23. pondělí–středa hrajeme pouze v  19.30 hodin RODINKA Premiéra nové české komedie. Oblíbená „Taková normální rodinka“ se vrací. Hrají: J. Štěpánková, D. Kolářová, J. Hanzlík, L. Vondráčková a další. Režie: Dušan Klein Přístupno

10. čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin CHLUPATÁ ODPLATA Skvělá americká rodinná komedie v českém znění. Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně … chlupatá. Režie: Roger Kumble Přístupno

24.–27. čtvrtek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin HEZKÉ VSTÁVÁNÍ Premiéra americké romantické komedie s titulky. Příběh se točí kolem ranního televizního vysílání, nové produkční a dvou moderátorů. Hrají: D. Keaton, H. Ford, Rachel McAdams a další. Režie: Roger Michell Přístupno

12.–13. sobota–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE Premiéra koprodukčního dobrodružného filmu Francie, Kanady a Velké Británie s titulky. Napínavý příběh o tom, jaké následky může mít jedna sázka s ďáblem. Hrají: Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law a další. Režie: Terry Gilliam Přístupno

28.–30. pondělí–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin ČERNÁ LABUŤ Premiéra amerického filmu s titulky. Drama o tom, co všechno byste obětovali pro svůj sen? Příběh primabaleríny, která se musí poprat s rolí, po které toužila celý život. V hlavní roli uvidíte herečku Natalii Portman. Režie: Darren Aronofsky Přístupno

14.–16. pondělí–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin NICKYHO RODINA Nový český film natočený podle skutečné události. Strhující příběh muže, který za 2.světové války zachránil stovky dětí před holocaustem. Hrají: Klára Issová, Michal Slaný, Joe Schlesinger a další. Režie: Matěj Mináč Přístupno

31. čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin SOBÍK NICO Dobrodružný animovaný film v  českém znění. Malý sobík se touží naučit létat stejně dobře jako jeho otec. Vydává se na dalekou cestu, plnou dobrodružství. Režie: Michael Hehner a Kari Juusonen Přístupno

Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo březen 2011 Úterý 15. března 2011 v 19.30 hodin CHUDÁK HARPAGON Dramatické vyprávění o  stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá… Na motivy komedie Lakomec J. B. P. Molièra nastudovala Divadelní společnost Josefa Dvořáka s laskavým svolením autora. Volný prodej.

v pekle panuje až do okamžiku, než mu jeho ministerský čert Podlejzal oznámí strašlivou zprávu o  narození krásného, modrookého a blonďatého čerta Mikoláše. A protože hodný světlovlasý čert nemá v pekle co pohledávat, rozhodne Lucifer Fintipál, že bude Mikoláš poslán mezi lidi. Divadlo Na Roz/hraní Praha. Volný prodej.

Středa 16. března 2011 v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin ŠPALÍČEK POHÁDEK Známé verše a  pohádky Fr. Hrubína spojuje příběh skřítka Líčka a  dvou sourozenců Kačenky a  Honzíka, kterým se nechce spát. Běžné věci a předměty z jejich pokoje začínají ožívat a rodí se záhadné postavičky. Hraje Divadlo Lampion Kladno. Dětské divadelní předplatné.

Pondělí 28. března 2011 v 19.30 hodin BLBOUN V  titulní roli bláznivé komedie se představí Tomáš Töpfer. Velký francouzský komediograf Georges Feydeau (narozený roku 1862 v Paříži) si bere na mušku počestnost svých krajanů. Zábavný kolotoč pikantních nedorozumění a ztřeštěných záměn začíná ve chvíli, kdy donchuán Edmond Pontignac pronásleduje na ulici neznámou krasavici. Jenže ta je manželkou jeho přítele Vatelina, jehož věrnost ovšem také není bez poskvrnky. Není proto divu, že se obě podváděné ženy odhodlají k  rafinované pomstě. A  potrestanému záletníkovi nezbývá než konstatovat, že i ten největší chytrák se může jednou spálit a skončit jako „blboun“!

Neděle 27. března 2011 v 15 hodin JAK SE ZBAVIT ČERTA Výpravná pohádka pro nejmenší diváky. V  pekle plném kouře, ohně a  sazí vládne Lucifer Fintipál. Jediné, na  čem mu záleží, je odraz vlastní krásy v  zrcadle. Spokojeně www.meuslany.cz

Dále hrají: T. Bebarová, E. Balzerová, O. Brousek ml., S. Pogodová, P. Rychlý Hraje Divadlo na Fidlovačce Praha. Divadelní předplatné.

Otakar Brousek ml. v komedii Blboun

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Pečená červená řepa Pranostika na březen Lidová pranostika na měsíc únor (podle s fetou, špenátem Jiřího Beneše z roku 1919). a tymiánem Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam O prospěšnosti červené řepy už toho bylo napsáno dost. Je zdravá, má krásnou barvu a je chuťově vynikající. Mám tady výborný tip na  její využití. Jednoduchý a rychlý postup. Budeme potřebovat: • středně velké bulvy červené řepy – asi 10 ks • 150 g čerstvých špenátových listů • 200 g sýra Feta • hrubá mořská sůl • čerstvě mletý pepř • několik snítek tymiánu • 2 lžičky římského kmínu nebo obyčejného „českého“ kmínu • panenský olivový olej • červený vinný ocet

budem, máj, půjdeme v háj. — Kolik mlhiček (mlh) v březnu, tolik dešťů v červnu. — Březen bez vody, duben bez trávy. — Na  svatýho Řehoře (12. 3.) led plave do  moře – letí čápi od moře. — Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj (humno – místo ve stodole, kde se mlátilo obilí). — Hřmí-li v  březnu, sněží v květnu. — Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie (25. 3.), lze očekávati úrodný rok

zapsal: „Počátek března byl chladný, 10. 3. pršelo celý den a celý týden byly ranní mrazíky. Dne 15.3. bylo velmi krásně, za pár dní dosáhl ranní mráz 8° C. Ranní mrazy, drobný sníh s deštěm trvaly do konce měsíce, v jehož poslední den opět napadlo trochu sněhu a mrzlo.“ I.H.

A jak bylo v  Slaném v  březnu v  roce 1941, tedy před šedesáti lety? Kronikář V. Slunečko v Slánském obzoru (roč. 59 za rok 1941, str.26)

Řepu oloupeme, nakrájíme na čtvrtiny a vložíme do pečící nádoby, ve které jsme dno notně pokapali olivový olejem. Osolíme, opepříme, přidáme římský kmín a  snítky tymiánu. Římský kmín (cumin) má velmi zvláštní chuť, která nemusí každému vyhovovat. K řepě se docela dobře hodí i „český“ kmín; s  klidným srdcem tedy použijte kmín obyčejný. Znovu bohatě zakápneme olivovým olejem. Dáme do trouby a pečeme tak dlouho, dokud kousky řepy nezačnou měknout. Lépe, když pečící nádobu přikryjeme, aby se řepa dříve nespálila. Na  přikrytí můžeme použít alobal nebo navlhčený pečící papír. Až bude řepa téměř měkká, přidáme propláchnuté listy špenátu, kostičky sýra Feta a vše promícháme. Zastříkneme dobrým vinným octem. Vše znovu promícháme a  pečeme ještě asi 10 minut.

Tajenka: Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.

Podávat můžeme teplé jako samostatný pokrm nebo jako salát společně s kouskem přírodně opečeného masa... Dobrou chuť! Autorka receptu je Pavlína Vosyková. Další recepty najdete na www.mlsnakocka.blog.cz

12 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na únor Městská hvězdárna je pro veřejnost v březnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování dalekohledy začínají v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: 1.–10. března – Hvězdokupy a mlhoviny za mimě čisté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru 10–18. března – Měsíc na večerní obloze období s nejlepšími pozorovacími podmínkami bude kolem první čtvrti, která nastává 13. 3. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 19. 3.), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Jupiter – večer nad jihozápadním obzorem Merkur – večer nad jihozápadním obzorem, v březnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky tohoto roku, nejlépe v období 11.–29. 3. Saturn – kromě večera ho budeme moci pozorovat po celou noc, neboť na začátku měsíce vychází 2 hodiny po setmění

Obloha v březnu Jarní rovnodennost nastane 21. března 2011 v 0 hodin 20 minut. A na příštích 91 let (do roku 2102) je to naposledy, co první jarní den připadá na  21. března. V  neděli 27. března začíná platit středoevropský letní čas (SELČ). V tento den si ve 2 hodiny SEČ posuneme hodiny na 3 hodiny SELČ. V  březnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky tohoto roku pro planetu Merkur. Merkur spatříme v  druhé polovině měsíce na  večerní obloze. Při největší východní elongaci 23. 3. se bude na konci občanského soumraku nacházet 11° nad západním obzorem a  jeho jasnost bude dosahovat −1,2 mag. Od Slunce jej v tuto chvíli bude dělit 19º. Velmi dobré podmínky pro jeho pozorování trvají zhruba od  11. do  29. 3., tedy déle než dva týdny. Svojí jasností se Merkur v  těchto dnech bude řadit k  nejjasnějším objektům na  obloze. Ta bude sice poměrně rychle klesat, 12. 3. bude −1.2 mag a 27. 3. už +0,6 mag. Jasnější bude jen nedaleký Jupiter, nejjasnější hvězda celé oblohy Sírius a vysoko nad jihem Měsíc, který od  novu (4. 3.) projde postupně všemi svými fázemi až do poslední čtvrti (26. 3.). Planeta bude dostatečně nápadná, že bychom ji na soumrakové neměli pouhým okem přehlédnout. Společně s Merkurem se bude v  téže oblasti oblohy nacházet i  další planeta – Jupiter. 16. března v  18 hodin se dokonce k  sobe obě tělesa zdánlivě přiblíží na pouhé dva stupně. V dalších dnech se sice

jejich vzájemná poloha zvětší, nicméně právě Jupiter při své jasnosti −2,1 mag může při hledání Merkura pozorovatelům pomoci. Přiblížení obou planet by mělo být pozorovatelné, neboť k němu dochází v  období maximální elongace a  na  konci občanského soumraku se bude Merkur nacházet přes 9° nad západním obzorem. Pohled dalekohledem umožní spatřit fáze planety, které se při jejím pohybu kolem Slunce – podobně jako fáze Měsíce při jeho oběhu kolem Země – mění. Zatímco kolem 11. března bude Merkur téměř v úplňku, tak do  konce měsíce se jeho fáze významně zmenší a také naroste jeho průměr. V období největší elongace (kolem 23. 3.) bude viditelná právě polovina jeho kotoučku. Počátkem měsíce budeme moci ještě večer nízko nad západem (5°) pozorovat Jupiter, který ve dnech 24. 2.–8. 3. projde malou částí souhvězdí Velryby. Pozorovací podmínky pro planetu Saturn se stále zlepšují, kromě večera ho budeme moci pozorovat po  celou noc, neboť na začátku měsíce vychází 2 hodiny po setmění. V první polovině měsíce ráno nízko nad jihovýchodním obzorem ještě spatříme planetu Venuši. V  březnu a  dubnu najdeme kolem půlnoci v  zenitu třetí největší souhvězdí Velké medvědice; na  nebi zabírá plných 1280 stupňů čtverečních. Jádrem je sedm hvězd obrazce Velkého vozu, který tvoří „ocas“ a  „tělo“ medvědice. V  okolí stálic 23 UMa, Muscida (ο UMa) a υ UMa se nalézá hlava, hvězdami Talitha (ι UMa) a Al Kaprah (κ UMa) jsou za-

telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

končeny přední nohy, Tania Borealis a Tania Australis (λ a μ UMa) první zadní noha, resp. Alula Borealis a Alula Australis (ν a ξ UMa) druhá zadní noha. Alfa Ursae Majoris má název Dubhe. Je to žlutý obr, který je od Slunce vzdálený 124 světelných let a  dosahuje jasnosti 1,9 mag. Dubhe je fyzická dvojhvězda (slabší hvězda má jasnost 4,5 mag). Beta Ursae Majoris (Merak) je modrobílá hvězda hlavní posloupnosti, která má jasnost 2,3 mag a  od  Slunce je vzdálená 79 světelných let. Hvězdy Merak a  Dubhe jsou pomůckou při hledání severního nebeského pólu. Protažením spojnice mezi těmito dvěma hvězdami narazíme přímo na Polárku. Oběma hvězdám se proto říká Ukazatelé. Jasné nebe a pěkný výhled! Jaroslav Trnka

Dětské odpoledne s astronomií sobota 5. března v 15 hodin Ve spolupráci se Štefánikovou hvězdárnou v Praze pořádáme speciální program pro nejmenší návštěvníky. Program: pozorování Slunce • přednáškový program v  kombinaci s  obrazovým doprovodem • noční pozorování oblohy zrcadlovým dalekohledem a  výkonným binokulárem (v  případě nepřízně počasí alternativní program) • prodej publikací Vstupné 40 Kč děti 30 Kč

Astronomická přednáška čtvrtek 24. března v 18 hodin ODKUD PŘICHÁZEJÍ KOMETY? Přednáší Bc. Jakub Rozehnal, Štefánikova hvězdárna Praha

Obdélníkový výřez zobrazuje pohled nad západní obzor 23.3. v 19 hodin 30 minut SEČ, kde můžeme zahlédnout Merkur s Jupiterem.

14 |

Jaké jsou současné hypotézy o původu komet? Jedná se o pozůstatky rozptýleného protoplanetárního disku, nebo byl oblak jader komet transportován z  vnějších oblastí mimo sluneční soustavu? Jaké jsou výsledky numerických simulací, jež od halují jednotlivé scénáře dynamického vývoje? Vstupné 20 Kč děti do 15 let 10 Kč www.meuslany.cz


HISTORIE

Oxford–Slaný–Budeničky Loni, několik dní před Vánoci, jsem obdržel pečlivě zabalenou knihu většího formátu: Velká pardubická a Velká národní liverpoolská – Příběh dvou dostihů. Je to publikace s bohatým obrazovým doprovodem z dosud neznámých zdrojů a nikdy nezveřejněnými ilustracemi, je ostatně vůbec první zpracovanou historií četných spojení mezi anglickou a českou steeplechase. Proč však o knize o dostizích na stránkách Slánské radnice. Před dvěma lety mě jeden únorový den zaskočilo to, čemu říkám globalizace, v  tomto případě však ve  smyslu pozitivním – úžasné propojení mezi lidmi, kteří mají společný zájem – historii. Kdysi jsem napsal takové krátké populární povídání o hrobce Kinských v Budeničkách, jednalo se o příležitostný dvojlist. Přiznám se, že pro památkáře na  Slánsku představuje hrobka Kinských v Budeničkách architekturu z  několika ohledů jedinečnou. Je to vstup neoklasicismu, odvolávajícího se na  antické umění, do  stále ještě barokního prostředí Slánska. A pak je to spojení s knížecí rodinou Kinských, která nejen v baroku, ale zejména na počátku 19. stol. pomohla regionu svým mecenátem hospodářsky a kulturně. A  najednou na  počítači v  kanceláři email z  Oxfordu od  Kamily Pecherové, která pracuje v univerzitní knihovně a pomáhá svému kolegovi Johnu Pinfoldovi s přípravou knihy Anglický vliv na dostihy v Rakousku-Uhersku. Dotazovala se, zda je v hrobce pohřbena Alžběta Kinská († 1909 v Luxoru) a zejména její muž kníže Karel Kinský († 1919) – jediný český vítěz Velké liverpoolské, a to v roce 1883. Odpověděl jsem, že ve hrobce odpočívají oba, ještě jsem stačil nalézt zápis ve zlonické farní kronice o pohřbu Alžběty Kinské a s obrázky hrobky obratem poslal ze Slaného do  Oxfordu. I  když jsem tak trochu za  její stav styděl. Během několika minut přišlo poděkování s  drobnou připomínkou, že jsem na  pohřební desce u  Karla Kinského opsal špatně datum … s dovětkem, že se narodil roku 1858, nikoliv v roce 1868 … Snažím se mu jít po stopě zde v Anglii, kde tak rád lovil, a také dlouho působil jako diplomat … píše Kamila Pecherová. Přiznám se, že díky osobnosti Karla Kinského dostává tato památka i  jiný rozměr – očistný a ušlechtilý svět antiky, tóny Beethovenovy Pastorální symfonie (leží tam pochován jeho mecenáš Ferdinand Kinský († 1812), který tragicky zahynul po pádu z koně ve  Veltrusích) obohatilo vzrušení koňských dostihů. Poprvé, v  roce 1812, to byla rodinná bolest a smutek, zatímco v roce 1883 v duchu slyšíme ovace diváků, za kterých přijížděl na koni Zoedone do cíle Velké liverpoolské Karel Kinský. A tak jsem s radostí o Vánocích listoval v té nové knize. Památková péče na Slánsku není pouze architektura, ale jsou to také osudy významných lidí s památkami spojené. O Karlu Kinském vyšel loni článek v časopisu Jezdectví (3/2010) od  zmíněného Johna Pinfolda, ovšem ve zmíněné knize je jeho osudu věnována podstatně větší pozornost. Karel Kinský se totiž stal prvním cizincem a doposud jediwww.meuslany.cz

ným jezdcem českého původu, který v tomto steeplechase vyhrál. Jeho vítězství bylo neobyčejně populární a v Anglii se stal velmi známou osobností. Mezi jeho blízké přátele patřil princ z  Walesu, budoucí král Edward VII., a  lord Randolph Churchill a  jeho manželka Jennie (rodiče Winstona Churchilla). V lednu 1895 se z dynastických důvodů oženil s  hraběnkou Alžbětou Wolff-Metternichovou z Grachtu, jejich manželství však zůstalo bezdětné. Vzplanutí první světové války znamenalo pro Kinského osobní tragédii. Kinský trávil v Anglii a Francii hodně času, měl tam mnoho přátel, ale Rakousko-Uhersko se ocitlo na nepřátelské straně. Karel Kinský se přes svůj věk dobrovolně přihlásil do armády, a to pod podmínkou, že bude odvelen na východní frontu, protože nechtěl bojovat proti svým anglickým a  francouzským kamarádům. Na  frontě sloužil jako spojka mezi jednotlivými velitelstvími. Celé dny trávil v  sedle, a  to ve  velmi těžkém terénu, což se odrazilo na jeho zdraví. V roce 1916 musel být hospitalizován, protože začal trpět zažívacími a srdečními potížemi.

Po rozpadu Rakouska-Uherska ještě stál v  čele jockey klubu, který se snažil obnovit dostihový sport a zachránit koně z Maďarska poničeného válkou. Vrátily se však zdravotní problémy a 9. prosince 1919 ve Vídni zemřel. Poté byl převezen do Čech a pohřben v rodinné hrobce v Budeničkách u Zlonic. A  dnes? Mluvil jsem na  setkání západočeských památkářů a  napsal na  letáčku při výročí úmrtí Karla Kinského v roce 2009, jak jsem před několika lety cestě do  Zlonic potkal s  kárkou dva nenechavce, jak si uloupli trochu toho kovu z  hrobky Kinských, snad okapy, hromosvod … tehdy jsem je při činu neviděl. Říkal jsem si, že oni nemohou slyšet ty Beethovenovy tóny a ani ten zvuk podkov a  odfrkávání koně, který pod Karlem Kinským vjíždí vítězně do cíle …Grand National steeplechase at Aintree … Tak hluboko klesl ten kraj okolo Zlonic. Když o  tom uvažuji před hrobkou Kinských, říkám si … Karel Kinský je již v cíli, tedy v tom skutečném Cíli … zatímco my se belháme tak trochu nezodpovědně v tomto čase. A snad nám mohou být jakýmsi povzbuzením na cestě právě životní příběhy těch, kteří „očekávají hlas Pána“ (tak to stálo a stojí napsáno na štítu hrobky – a to od počátku česky!) v té ušlechtilé a dnes tak zubožené památce při cestě lemované kaštany mezi Zlonicemi a Budeničkami. A já mám tak trochu radost, že jsme ze Slaného do  Oxfordu přispěli dobré věci, a  také že v Oxfordu myslí na naše památky. Ony to totiž právě dnes tuze potřebují. Vladimír Přibyl

Karel Kinský (*1858, † 1919), ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném

| 15


SPORT

V souboji nejlepších triumfoval slánský Hrasl Středočeský krajský přebor ve futsale Sedmnácté kolo krajského přeboru přineslo dlouho očekávaný souboj prvních dvou celků tabulky. Domácí kladenská Ebárna nastupovala oslabena o  několik borců základní sestavy, přesto se hrál v  prvním poločase naprosto vyrovnaný duel. Ve druhé části hry domácím viditelně ubývaly síly, čehož zkušení, ale podstatně mladší hosté dokázali využít k  cenné výhře. Jak by napsal J. Foglar – boj o první místo může nadále pokračovat. Bojuje se však i o bronzovou příčku. Tu zatím drží futsalisté celku AFC Kralupy, kteří v  domácím prostředí vydřeli remízu s třebusickou rezervou. Hosté inkasovali vyrovnávací branku deset vteřin před závěrečným klaksonem, překvapení tak mohlo být ještě výraznější. Další strhující podívanou přinesl duel mezi domácím Fobozem Slaný a příbramskou Legií. Oba celky nastoupily oslabeny o  několik svých stabilních borců, na  kvalitě hry se však tyto absence vůbec nepodepsaly. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou, závěr pak byl opravdu dramatický, když domácí nedokázali uhájit dvoubrankový náskok. Klesli tak až na pátou příčku, před ně se ještě dostali borci bělského Atmosu. Ti si zastříleli rovněž ve  Slaném, tentokrát je nezastavil domácí

nováček FK Union. Hosté byli od úvodního hvizdu lepším týmem, nikoho pak nenechali na pochybách, kam poputují tři body. Do boje o bronz zasáhne ještě rezervní celek mělnického Olympiku, který čtrnácti zásahy deklasoval neškodný Rohožník. Nadále se nedaří rakovnickým borcům, kteří po bitvě

podlehli benešovským Tenisákům. Domácí se sice trefili jako první, hosté však ještě do přestávky strhli vedení na svou stranu. Výhru pak i přes snahu domácích ve druhé půli uhájili, Rakovničtí to tak se záchranou budou mít zas o něco těžší. (zdroj: www.slansko.cz)

Ilustrační foto

První medailový úspěch FITSTUDIA PROFI v této sezóně V sobotu 19.2. se zúčastnila děvčata z Fitstudia Profi letošního prvního závodu nové soutěžní ligy ve sportovním aerobiku „Mistry s mistry“ v Ústí n./L. Vedle fitness aerobiku, fitness-step aerobiku a team show jsme letos začali s tréninky pro nás nové a náročnější disciplíny, a tou je sportovní aerobik. Při své premiéře byla naše děvčata velice úspěšná. Jeli jsme s cílem posbírat co nejvíce zkušeností. Nejen, že děvčata posbírala první zkušenosti, ale podařilo se nám dosáhnout hned napoprvé výborných výsledků. V  mladší kategorii byla velice úspěšná Alžběta Veliká, která se v opravdu silné konkurenci a  velkém počtu závodnic umístila na krásném 6. místě. Ve starší kategorii jsme posbírali nejvíce úspěchů - 3.místo – Eliška Laštůvková, 4.místo – Sára Jandová, 5.místo – Klára Sochorová. Eliška Laštůvková postupuje ziskem bronzové medaile automaticky do podzimního finále do Prahy. V této kategorii jsme se stali nejúspěšnějším klubem. Velký dík patří trenérce Andree Kinzlové, která je sama několikanásobná mistryně svě-

16 |

ta ve fitness aerobiku a sportovním aerobiku. Věnuje se děvčatům na sto procent a jak je vidět, přináší to ovoce. A  co nás čeká dál? V  dubnu pokračujeme dalším závodem této ligy v  Plzni a  kromě těchto závodů nás letos čeká ještě spousta jiných soutěží, kde se uplatní i závodnice, které trénují fitness aerobik, team show a  fitness-step aerobik. Doufáme a  věříme, že letošní sezóna bude pokračovat, jak začala. My trenérky a  děti pro to děláme maximum. Také děkuji za podporu rodičům, bez kterých by to nikdy nešlo. Je fajn, že podporují dětí v tomto hezkém sportu, který je mezi děvčaty, ale i kluky čím dál tím víc populární. Aerobik je sport, který má několik stupňů výkonnosti, takže se v  něm mohou uplatnit všechny skupiny dětí. A to je na tomto sportu to krásné, že neselektuje děti podle výkonnosti, ale dává šanci všem. Mohou začít jednoduchými soutěžemi, a  pokud je tento sport chytne a budou mít chuť, vůli a nadšení, mohou se dostat až na nejvyšší stupeň, což je sportovní aerobik. Do  budoucna přeji všem dětem hodně sportovních úspěchů. Dana Urbářová, (zdroj: www.slansko.cz)

zleva nahoře – Klára, Alžběta, Sára zleva dole – trenérky – Dana Urbářová Andrea Kinzlová, uprostřed – Eliška Foto: Archív Fitstudia www.meuslany.cz


INFORMACE

Klub rodičů a dětí Kamarád Středisko rané péče ve  Slaném, Tomanova 1671 nabízí služby a poskytuje podporu rodinám s dětmi ve věku 0–7 let se speciálními potřebami (se zdravotním znevýhodněním, nerovnoměrným vývojem, předčasně narozeným, aj.). Služba je poskytována bezplatně a  konzultace probíhá v domácím prostředí nebo v prostorách střediska. V  průběhu roku 2010 využilo služeb rané péče celkem 178 uživatelů. Dlouhodobě s námi spolupracuje 46 rodin, 40 rodin využilo krátkodobé spolupráce. V  roce 2010 se na  nás obrátilo 24 nových rodin, které měly zájmem o dlouhodobou spolupráci. Středisko rané péče stále rozšiřuje své služby a ve spolupráci s Mateřským centrem Rybička nabízí rodičům také přednášky a bese-

dy. Velmi oblíbená jsou společná setkání pro rodiny s dětmi. Chceme dát možnost setkávat se a  předávat si zkušenosti rodinám s  dětmi se zdravotním znevýhodněním.. K neformálním setkáním, která jsou doplněna o besedu s odborníkem, slouží od ledna 2011 „Klub rodičů a dětí Kamarád“. Klubová setkání probíhají každý první čtvrtek v měsíci od 16 do 18 hodin v Rodinném centru Slaný. Tímto Vás zveme k příjemnému posezení, kde si při kávičce můžete s  ostatními ma-

minkami předávat své zkušenosti týkající se péče o dítě se speciálními potřebami nebo konzultovat své problémy s pracovníky rané péče. Pomůžeme vám řešit otázky spojené s výchovou, s nerovnoměrným vývojem dítěte, vstupem dítěte do MŠ/ZŠ nebo kde a jak získat prostředky na  speciální kompenzační pomůcky. Zatímco vy si budete povídat, vaše děti si budou hrát pod odborným dohledem v  dětském koutku. Zváni jsou samozřejmě i tatínkové a  další členové rodiny. Více informací a aktuální program najdete na adrese http:// www.dumrodin.cz/klub-rodicu-a-deti-kamarad.html Nejbližší setkání proběhne v  Rodinném centru Slaný dne 3. 3. 2011, od  16 do  18 hodin na  téma Narodilo se předčasně – podpora psycho-motorického vývoje dítěte raného věku. Kontakt: Středisko rané péče Slaný, Tomanova 1671 rana.pece@dumrodin.cz, 775 558 252.

Stanovisko Společenstva kominíků ČR k informacím ve sdělovacích prostředcích Dokonční z minulého čísla. Nařízení vlády č.91/2010 Sb., v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a která je zároveň: a) revizním technikem komínů, b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínovým systémů, nebo c) revizním technikem spalinových cest . Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba dle § 5 Nařízení vlády v těchto případech: a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, d) při komínovém požáru e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve   spalinové cestě Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a  její čištění podle § 3 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v  oboru Kominictví a  nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest. Na  webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz, sdružujícího více než 700 kominíků v  České republice, jsou uvedeny seznamy členů Společenstva – odwww.meuslany.cz

borně způsobilých osob, které mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o  národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák. č. 179/2006 Sb., o  ověřování a  uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, ve kterých kromě jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem. Seznamy kominických firem, zveřejňované v deníku MF Dnes, jsou neúplné a v mnoha případech nepřesné, jsou posbírány z  různých ne vždy spolehlivých zdrojů a jsou proto pro občany málo přínosné. Bohužel neexistuje centrální evidence, neboť členství v  profesních komorách není povinné. Zákazníci, kteří své povinnosti při provozování spotřebičů a  spalinových cest doposud nezanedbávali, nemají problém najít kominíka, protože s  ním udržují trvalý kontakt. Pokud jde o  spekulace sdělovacích prostředků, týkající se předpokládané výše cen za  kominické služby, jsou více než zavádějící. Ceny jsou ze zákona smluvní a  každá kominická firma do  nich musí zakalkulovat i  veškeré vedlejší náklady spojené s  provedením prací a  služeb včetně dopravy. Ničím nepodložené cifry pouze vyvolávají u  našich zákazníků pocit nejistoty. Ceny v příštím roce budou pochopitelně vyšší vzhledem k výraznému zvýšení rozsahu prací, ale protože zároveň dochází k  prodloužení intervalů jejich provádění, nebude zvýšení cen pro naše zákazníky nijak razantní.

Jak je tedy z výše uvedených skutečností zřejmé – Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a  spotřebičů paliv je předpis, který nejen snižuje počet čištění spalinových cest, ale občanům dává i větší volnost v dané problematice (možnost čištění komínů na  pevná paliva s  připojeným spotřebičem výkonu do 50 kW svépomocí) a zároveň jim zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří objednané práce u  nich mohou provádět (požadovaná odborná způsobilost kominíků). Je až s  podivem, jak některá média o  tomto předpisu dokázala spekulovat a  jaké reakce tyto spekulace ve veřejnosti dokázaly vyvolat. To, že někteří již zapadající politici, či vycházející redaktoři a  chroničtí dopisovatelé dokázali bez jakékoliv znalosti kritizovaného předpisu a souvisejících skutečností vést „ vysoce odborné“ debaty, však již překračuje míru vkusu . Jde totiž o majetky a zdraví občanů. Tento materiál poskytla firma ARTKOM, s. r. o. kominictví a kamnářství, Slaný

| 17


Poskytnuté slevy se nesčítají.

V RESTAURACI ATRIUM OCHUTNEJTE : Těšíme se na Vaši návštěvu.

Po předložení tohoto kuponu Vám bude poskytnuta 10% sleva pro 2os. na měsíční nabídku ,,Slovenská a maďarská kuchyně“

10% SLEVA

INZERCE, INFORMACE

BŘEZEN 2011

VÝLET DO TAJŮ SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ KUCHYNĚ ORUČUJEME: ZVLÁŠTĚ DOP e s chilli edové omáčc m v a k ír b že vá Pečená vepřo vými haluškami. zo n ry b s é an áv d po od. vždy od 18:00 h ty o b so o d a tk u od čtvr tickou vinárn o g čkové. i aš n te iv št Nav rgentinské sví a z y k a te s é orn a ochutnejte výb více info www.hhd.cz e-mail: hotel@hhd.cz Masarykovo nám. 110, 274 01 Slaný tel: 312 527 110, 120, 130

radnice_3_11.indd 1

22.2.2011 16:13:31

NOVÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA VE SLANÉM!!!!! Rádi bychom vás a vaše známé či kolegy informovali o otevření nové školy anglického jazyka – Cullen’s English a současně bychom Vás chtěli pozvat na den otevřených dveří.

Výuka anglického jazyka je zajištěna zkušenými lektory, držiteli diplomu CELTA a TESOL, který opravňuje vyučovat anglický jazyk po celém světě. Současně jsou prověřeni Cambridge univerzitou ve všech oblastech spojených s výukou anglického jazyka.

Pokud se o nás nebo o tom, co chystáme, chcete dozvědět více, určitě přijďte!

Kontakt: kryllova@gmail.com, telefon 606 735 721 mikecullen76@gmail.com

Budeme zde prezentovat novinky v našich službách, jako jsou víkendové tématické konverzační kurzy nebo přípravné kurzy angličtiny (příprava ke státní maturitní zkoušce, ke zkouškám na vysokou školu). Těšíme se na vás: v pátek dne 18. 3. od 17 do 20 hodin a v sobotu dne 19. 3. od 10 do 15 hodin Kde: Vančurova 70, Slaný Velmi se těšíme na vaši návštěvu. S přátelským pozdravem Marie Kryllová a Michael Cullen

OCHUTNÁVKU ČESKÝCH VÍN Přijďte si i letos ochutnat červená, bílá i růžová vína od malo i velko výrobců České vinařské oblasti. sobota 2. 4. od 10 do 20 a neděle 3. 4. od 10 do 18 hodin Vinařství Kvíc (objekt Stavimatu) Občerstvení zajištěno, v případě příznivého počasí ugrilujeme i nějaké masíčko na zoubek. Těšíme se na vás.

www.meuslany.cz

Navštivte webové stránky vašeho města

Vinařství Kvíc pro vás již tradičně připravilo

Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A Památné varhany, se kterými se můžete seznámit během mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2011 Slaný–Budenice–Vraný (30. 4.–11. 5. 2011)

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném

Varhany v kostele sv. Štěpána ve Pcherách

Pozitiv v kapli sv. Václva zámku v Budenicích

Zrekonstruovaný varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Mikuláše a sv. Anny v Telcích

PODROBNOSTI NA WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ www.meuslany.cz

Varhany v kostele sv. Jakuba v Řisutech (foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák)

| 19


Galerie dětských výkresů ze soutěže Slánsko před 100 lety

Laura Masopustová (4. B. ZŠ Háje) Míša Fišerová (3. A. ZUŠ) Bára Tomášková (7. A. ZŠ Rabasova)

Zuzana Martineková (7. A. ZŠ Rabasova) Edita Hovnnisyan (9. A. ZŠ Háje) Michaela Varkalecová (6. třída, ZUŠ)

Matěj Rybka (7. A. ZŠ Rabasova)

Patrik Oláh (8. A. ZŠ Palackého)

Tereza Taišlová (7. třída ZUŠ)

Markéta Hodysová (4. B. Obchodní ak.)

Karolína Jeřábková (9. B. ZŠ Háje)

foto: Jiří Jaroch

Slánská radnice, březen 2011  

Březen 2011 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 3 ročník XIV, březen 2011