Slánská radnice, leden 2011

Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 1 | ročník XIV | leden 2011

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, samozřejmě, že v úvodu nového roku vám chci popřát mnoho úspěchů, životního optimismu a zdraví. Učinil jsem tak při krátkém proslovu tradičního novoročního ohňostroje. Ale chci popřát i těm, kteří se na Nový rok na slánské náměstí nedostali. Téma, kterým se chci dnes zabývat, s tím, co zaznělo před ohňostrojem, myšlenkově souvisí. Je jím snaha o navázání na tradice. Postupně, jak léta jdou, sám sebe více poznávám. A je mi jasné, že jsem konzervativně založený člověk. Nerad zasahuji do něčeho, co funguje. Naopak mám v oblibě věci tradiční, dlouhotrvající. Ty letité, osvědčené, v souvislosti s naším městem, mne naplňují i jakousi hrdostí na naše předky. A kdokoliv ze slánských občanů projeví sebemenší snahu navázat na jejich práci, s radostí se snažím pomoct. Co mne v závěru loňského roku uvedlo do stavu téměř euforického, bylo vyvrcholení velkého úsilí jednoho slánského podnikatele o založení pivovaru. Slaný bylo královským městem. A jedno z jeho nejvýznamnějších privilegií bylo „právo várečné“. V mnohých měšťanských domech se dříve vařilo pivo. Jak končil středověk a celá správa království se byrokratizovala (to známe ze současnosti bohužel velmi dobře), tak z původních nejméně deseti pivovarů vznikl jeden vrchnostenský pivovar. Ten se nacházel na místě dnešní základní školy na Komenského náměstí, které se dříve nazývalo Kozí rynek, a fungoval přes dvě stě padesát let. Pivovar skončil v roce 1884 a s jeho zrušením na dlouho i tradice vaření piva ve Slaném. Až teprve nedávno se rozhodl Ing. Josef Paulík (onen mnou v úvodu zmiňovaný podnikatel) s manželkou a společníkem Jiřím Hůlou vystavět v jimi vlastněném Modletickém domě ve Vinařického ulici malý pivovar. Jejich snažení bude určitě zaznamenáno „zlatým písmem“ do slánské kroniky roku 2011. Před vánočními svátky jsme spolu s asi dvěma desítkami hostů vypili první „žejdlíky“ ve Slaném uvařeného piva. Po sto dvaceti šesti letech. Opravdu krásný pocit. Zvláště, když ho zažíváte na místě přímo historickém. Vždyť v tomto domě se pivo vařívalo již od roku 1578. Těším se na to, až bude nový pivovar otevřen pro veřejnost. A co tomu řeknou slánští patrioti a „pivoznalci“. Už by to mělo být brzy. Údajně již za měsíc. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Šťastný a veselý 2011

Foto: Jiří Jaroch

P

okud by množství světélek z letošního novoročního ohňostroje mělo skutečně přinést štěstí a pohodu všem Slaňákům, měli by vybráno na několik let. Slánské nebe bylo 1. ledna 2011 v podvečer rozzářené a slavnostní stejně jako atmosféra na náměstí, kde se při nádherném ohňostroji tajil dech snad každému. Byl to krásný zážitek na začátku

roku, a když něco dobře začne, je to fajn. Milí čtenáři Slánské radnice, ať Vám letošní rok přinese hodně štěstí, lásky a pohody a co nejméně starostí, problémů a potíží. A když už se budete muset s nějakými strastmi potýkat, ať vše dopadne tak, jak budete chtít. Snad Vám ke chvílím pohody přispěje i náš měsíčník.

Pomozte! Sněží!

Pak můžeme občasné hrabání se sněhovými hromadami, ať už pěšmo, nebo autem přirovnat k procházce po růžovém sadu. Zákon schválnosti však asi praví, že ta největší hromada sněhu je vždy před naším obydlím, případně na místě, kde za normálního počasí parkujeme autem. Všechny hromady sněhu je třeba odklidit, aby se dalo jezdit a chodit. Není to levná ani jednoduchá věc. U nás ve Slaném zajišťuje úklid města radnice prostřednictvím Technických služeb. Jejich pracovníci v době největších sněhových přívalů nastoupili a již několik týdnů nepřetržitě ulice ve městě uklízejí. Pokračování na str. 2

Jedním z rysů nás Čechů je totiž to, že láteříme. Stále a nad věcmi, které jsou normální a logické. V létě bývá vedro a sucha, v zimě padá sníh a mrzne.A tak i letos nás potkalo velké překvapení, začal padat sníh. Naše zoufání nad těmito živly je mnohdy až nepřiměřené. Možná by stálo za to, vzpomenout si na ty, které několikrát za sebou postihla povodeň.

REDAKCE SR


KRÁTCE A OBRA ZEM

Pomozte! Sněží! Někteří možná nevědí, že prioritou není malá, úzká ulička, ve které bydlí, či prostranství před jejich garáží, ale frekventované a přístupové komunikace k důležitým institucím. Město Slaný již loni využilo možnosti stanovené zákonem a vydalo nařízení obce, kde schválilo, že chodníky s malým dopravním významem nebudou uklízeny a také vydalo jejich seznam. Důležité komunikace sjízdné jsou. V této situaci, kterou však město Slaný nevyhlásilo za kalamitní, je jasné, že se bude řidičům obtížněji parkovat i jezdit, chodcům, zejména v seniorském věku, se bude hůře chodit. Slaný má 80 kilometrů chodníků a komunikací, z toho vyplývá, že když intenzivně sněží, není v silách nikoho, aby všechny chodníky a silnice byly dokonale čisté. Kdo má zdravý rozum, zcela jistě to pochopí. Sníh v zimě je stejně normální jako světlo ve dne a tma v noci.

Foto: Pavel Štěpánek

Děkuji všem Slaňákům, kteří před svými nemovitostmi pravidelně sníh uklízejí a zajišťují tak schůdnost chodníků. Starosta města Ivo Rubík

-KUČ -

Vinařického ulice bude uzavřená

P

ráce na první etapě revitalizace historického jádra města pokročily v oblasti Vinařického ulice natolik, že okolo poloviny ledna čeká Slaný dlouhodobá uzavírka vstupu do středu města. Předpokládá se, že Vinařického ulice bude uzavřena do dubna 2011. V době uzávěrky Slánské radnice byly ve fázi

vyřizování dopravní povolení. Jisté však je, že bude povolen vjezd a výjezd do historického středu města Londou, budou otevřeny pro výjezd ulice Velvarská a Fortenského směrem doprava. Parkování na Masarykově náměstí bude fungovat standardně. -RED -

Přístavba školky pokračuje

P

řístavba mateřské školky U Divadla pokračuje bez potíží. Vše nasvědčuje tomu, že předpokládaný dubnový termín dokončení této stavby společnost MAO dodrží. Díky přístavbě poskytne mateřská školka U Divadla dalších 50 míst pro slánské děti.

Foto: Pavel Štěpánek

2 |

Foto: Pavel Štěpánek www.meuslany.cz


INFORMACE

Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa

7.30–17.00 7.30–17.00

Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)

Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství – úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek

7.30–16.30 7.30–16.30 8.00–12.00

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 8.00–13.00 7.30–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna – Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.30–15.30 7.30–17.00 7.30–15.00 7.30–14.00

Z jednání rady města Slaného 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 8. 12. 20100 • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 36/2010, a to zapojení mimořádných příjmů z tržeb v Knihovně Václava. Štecha ve výši 20 000 korun a navýšení rozpočtu odboru kultury – ORG 605 knihovna V. Štecha o tuto částku a převedení podílu k dotaci ve výši 12 600 korun z rozpočtu odboru kultury – ORG 605 knihovna Václava Štecha do investic. (7 pro) • Rada města doporučila zastupitelstvu města Slaného schválit rozpočtové opatření č. č. 37/2010 a to : — přijetí zvýšení neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči o 4 363 000 Kč na částku 73 163 000 Kč pro rok 2010 — přijetí peněžního daru od žáků zootechniky jménem pana Václava Landy v částce 6 500 Kč na zhotovení pamětní desky Prof. PhDr. et MUDr. Františku Bílkovi, DrSc. Dr. h. c. — přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali v částce 101 350 Kč za pojistné události poničených sloupů veřejného osvětlení a poničené malby a stropu na 1. ZŠ Na Hájích. (7 pro) • Rada města schválila přidělení bytu č. 6 v č. p. 1376 v Navrátilově ulici ve Slaném Renatě Maříkové, nar. 1973, trvale bytem Slaný, Mírová 1470. (7 pro) www.meuslany.cz

Slánský VideoMagazín

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Městský úřad Slaný Velvarská 136 274 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

• Rada města schválila p. Jiřímu Libecajtovi, bytem Slaný, Wilsonova 562, IČ: 14463253 pronájem nebytového prostoru v č. p. 1200 na Smetanově náměstí ve Slaném o celkové výměře 37,90 m2 s platností od 15. 12. 2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za celkové roční nájemné ve výši 45 100 Kč. V případě, že v budoucích letech dojde na základě usnesení rady ke změnám sazeb za pronájem nebytových prostor a nově vypočtené nájemné přesáhne částku 45 100 Kč/rok, bude nájemné upraveno dle platných sazeb pro kalendářní rok. (7 pro) • Rada města schválila uzavření smlouvy o podnájmu části nebytových prostor v rozsahu cca 15 m2 v č. p. 173, ulice Na Sadech, Slaný mezi paní Libuší Carvanovou, bytem Slaný, Olgy Scheinpflugové 1599, IČ: 14468140 a paní Radkou Bálkovou, bytem Studeněves 103. (7 pro) • Rada města schválila uzavření nové Smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném s panem Pavlem Bardoněm na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že nájemné z podlahové plochy bytu bude stanoveno ve výši 48,55 Kč/ m2/měsíc. (7 pro) • Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu č. 8 o velikosti 2+1 v č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném s panem Bohuslavem Ježkem, trvale bytem Slaný, Lidická 1652 na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že nájemné z podlahové plochy bytu bude stanoveno ve výši 48,55 Kč/ m2/měsíc. (7 pro)

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Leden 2011 Prezentace parkovacího domu Křest knihy V. Štecha Zimní valník Slavnostní setkání Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska • Večírek S. Berkovce • Slánský pivovar • Obchodní akademie má talent • Novoroční ohňostroj videomagazín najdete na www.meuslany.cz • • • •

• Rada města schválila uzavření nové Smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 1713, ulice Nosačická, Slaný s panem Jaroslavem Trnkou na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že nájemné z podlahové plochy bytu bude stanoveno ve výši 48,55 Kč/ m2/měsíc s tím, že bude sníženo na 75 % z vypočtené částky. (7 pro) • Rada města schválila uzavření nové Smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 8 ve Smečenské ulici ve Slaném s panem Davidem Poživilem na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že nájemné z podlahové plochy bytu bude stanoveno ve výši 48,55 Kč/ m2/měsíc a bude sníženo na 75 % z vypočtené částky. (7 pro) • Rada města schválila přerušení provozu MŠ ve Slaném ve dnech 23. 12. 2010 až 31. 12. 2010. (7 pro) • Rada města nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení doplnění přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Slaného. (7 pro) CELÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RM NA WWW. MEUSLANY, . CZ

| 3


KULTURA

Čtyři úspěchy slánské hudební scény Ž

e je slánská hudební scéna na vysoké úrovni je všeobecně známé. Úspěchy v prvním ročníku ankety Kladenského deníku „Kladenský Otík“ tento fakt jen potvrzují. Slaňáci totiž získali prvenství hned ve čtyřech kategoriích z vyhlášených sedmi - Skupina, Zpěvák, Zpěvačka, Dj, Talent do 18 let, Hudební počin roku a Síň slávy. Hlasování probíhalo jednak na webových stránkách Kladenského deníku a jednak pomocí tištěných kupónů z Kladenského deníku. Konečné pořadí určil součet pořadí v kategorii internetového hlasování a v kategorii tištěných kuponů.

Talent do 18 let: Bohuslav Ježek Hudební počin roku: Music on the Square Síň slávy: In memoriam Bora Kříž

Gratulujeme a Slaňákům přejeme další úspěchy v jejich hudební tvorbě. -red-

Úspěchy slánských hudebníků: • Hudební počin roku: Music on the Square • Talent do 18 let: Bohuslav Ježek • Zpěvačka: Simona Klímová • Dj: Yendis Výsledky všech kategorií: Skupina: Ikaros Zpěvák: Miki Rivola Zpěvačka: Simona Klímová Dj: Yendis

pátek 28. 1. 2011 v 19 hodin PŘECHOD GRÓNSKA NA LYŽÍCH Petr Horký Jedna z nejtěžších polárních expedic, jaké planeta Země nabízí. Přechod největšího ostrova světa – Grónska od východu na západ. Lyže, sáně, 85 kg zátěže a bezmála 600 km přes druhý největší ledovec. Bílá pustina, trhliny, ledovcová voda a šest lidí… Projekce filmu, diashow, přednáška

Zpěvačka Simona Klímová přebírá cenu z rukou šéfredaktora Kladenského deníku Roberta Borovského. Foto: J. Jaroch

Cestovatelský festival WorldFilm 10. ročník Městské kino Slaný

sobota 29. 1. 2011 v 17 hodin AFRIKA V NÁS Lenka Klicperová Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země představí svoji novou knihu Afrika v nás. Neohrožená cestovatelka, která cestuje do míst, kam se mnohdy muži bojí – Kongo, Etiopie… Fotografka oceněná na Czech Press foto nám ukáže Afriku nádhernou i temnou – tak, jak ji uvidí jen málokdo… Diashow, přednáška, uvedení knihy spojené s autogramiádou sobota 29. 1. 2011 v 19 hodin ISLAND TERÉNNÍM KAMIONEM Jan Tutoky, Vlasta Žán Dva kameramani ve velkém terénním kamionu projíždějí Island, aby natočili dokumentární film pro Českou televizi. Jak vypadá ostrov, jehož sopka zastavila letecký provoz nad Evropou? Je vůbec možné projet divoké sopečné vnitrozemí Islandu? Víte, který díl Jamese Bonda se tu natáčel? Projekce filmu, přednáška

Městké kino ve Slaném Masarykovo náměstí 159, Slaný telefon: 312 522 608 Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

4 |

www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

Program „OSTROVA“ na leden Pro veřejnost 8. 1. SLÁNSKÁ CENA 4. kolo ve spolupráci se SRC Slaný Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, E. Beneše 528, 3. patro. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 15. 1. TVOŘIVÁ SOBOTA Výroba šperků a závěsů do oken. Od 14.00 do 17. 00 v Atelieru Hliněnka. Cena 75 Kč. Přihlášky do 13. kledna. Info: Jiřina Hrnčířová, telefon 777 127 136. 21. 1. MONOPOLY – 3. herní pátek Od 14. 00 na Ostrově. Celoroční soutěž o věcnou cenu – společenskou hru. V každém měsíci turnaj v jedné deskové hře. Vstupné 40 Kč, pro členy kroužku Deskových her 30 Kč. Info: Monika Javoříková 21.–22. 1. VÍKEND PRO KRÁSU Pro dívky od 13 let. Program: správné ošetřování pleti, kosmetika, nové trendy v líčení, péče a úprava nehtů, parafínový zábal, manuální lymfodrenáže, kurz zdravé výživy – příprava večeře a snídaně, cvičení ve fitstudiu na BOSU, výroba šperku. Slosování účastníků o úpravu nehtů a parafínový zábal, kosmetické ošetření a trendové líčení. Začátek 21. 1. v 16.00, konec 22. 1. v 16.00. Přepsání na Ostrově. Cena 350Kč. Přihlášky do 7. ledna. Info: Lenka Geringová

Pololetní prázdniny 4. 2. PRÁZDNINY S LOGIKOU Od 9.00 do 15.00 na Ostrově. Soutěže ve skládání hlavolamů, řešení sudoku, turnaje

www.meuslany.cz

v piškvorkách a další hry. Cena 30 Kč. S sebou velkou svačinu. Přihlášky do 2. února. Info: Alena Špiritová

25. 2. pátek rukodělné práce v Atelieru Hliněnka (výroba loutky), Aquapark Slaný, filmová pohádka

4. 2. BECKILAND Výlet do největšího rodinného centra v ČR. Sraz v 8.30 na Ostrově, návrat do 17 hodin. Cena 350 Kč/cesta, vstupné, pedagogický dozor. Přihlášky do 31. ledna 2011. Info: Lenka Geringová

Základní informace: děti se mohou přihlásit na jednotlivé půldny, dny nebo celý týden. S sebou vždy velkou svačinu. Informace o cenách a podrobnějším obsahu programových dnů podá Monika Javoříková

5. 2. HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE Návštěva dalšího úspěšného představení Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Odjezd ve 12.00 z autobusového nádraží ve Slaném, návrat v 16.45. Cena 240 Kč/dítě, 260 Kč/ dospělý. Přihlášky do 21. ledna. Info: Lenka Geringová 5. 2. SLÁNSKÁ CENA 5. kolo ve spolupráci se SRC Slaný Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, E. Beneše 528, třetí patro. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30 hodin. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová

Jarní prázdniny 19. 2.–26. 2. lyžařský , snowboardový a pobytový zájezd na Tetřeví boudy v Krkonoších Cena: 4 600 Kč pro děti do 18let. V ceně: doprava, strava 3x denně, lyžařští instruktoři, pedagogický dozor, doprovodný program, zdravotník. Další podrobné informace podá Jindra Jindřich, hlavní vedoucí zájezdu.

Jarní prázdniny příměstský tábor 21. 2. pondělí – lezecká stěna ve Slaném, náramky přátelství, hry na Pavlači 22. 2. úterý – deskové hry, rukodělné práce v Atelieru Hliněnka 23. 2. středa – výlet do Muzea voskových figurín a botanické zahrady Albertov 24. 2. čtvrtek – Šipkovaná s Nordic Wolking hůlkami, Agility

| 5


KULTURA

6 |

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Po kom se jmenujeme Městská knihovna ve Slaném byla v roce 1997, kdy slavila 100. výročí založení, přejmenována na Knihovnu Václava Štecha. Mnozí se nás ptají, proč máme v názvu právě jméno Václava Štecha, mnozí nám přiřadili jméno V. V. (Václava Viléma) Štecha, mnozí nové pojmenování opomíjejí a někteří si myslí, že jméno zakladatele muzea a knihovny nepatří do názvu knihovny, ale muzea. Abychom mohli na všechny tyto otázky odpovědět, musíme se vrátit na konec 19. století a podívat se na kulturní a spolkový život ve Slaném. Byl rozmanitý a velmi poutavou formou jej popisuje Václav Štech ve svých pamětech Přes ostnaté dráty Paměti českého tvrdohlavce, které vydala knihovna v prosinci 2010. Dozvíte se z nich mnoho o Slaném před více než 100 lety, o jeho politickém a kulturním životě, o rozvoji školství, založení divadelního spolku a výstavbě divadla, o vzniku slánského muzea a jeho sbírek. Václav Štech se po odchodu ze Slaného věnoval psaní velmi úspěšných a satirických divadelních her, např. Třetí zvonění nebo Deskový statek, stal se ředitelem Vinohradského divadla v Praze a Národního divadla v Brně. Na dobu svého dětství, studia a učitelování ve Slaném se dívá s humorem, ironií a velmi dobrou znalostí lidské povahy.

Knižní tipy z Knihovny Václava Štecha Pro děti Poklad boha Thovta Oldřich Růžička, Jan Klimeš Vydejte se s archeologem J. Howardem a jeho synem Danem na dobrodružnou pouť Egyptem, na jejímž počátku stál nález svitku papyru při vykopávkách v Gize. Hurvínkův rok Helena Štáchová Kniha Hurvínkův rok přináší dvanáct příběhů – jako je měsíců v roce: v lednu si dává Spejbl novoroční předsevzetí a nutí k tomu i Hurvínka, v únoru si vychutnávají sněhovou nadílku, v březnu se začíná hlásit jaro a bábinka je vítá jarním úklidem... a tak se měsíc po měsíci dostaneme až k Vánocům.

Knihu Václava Štecha „Přes ostnaté dráty Paměti českého tvrdohlavce“ koupíte ve studovně knihovny, Vlastivědném muzeu, v Infocentru a ve všech slánských knihkupectvích za 150 Kč.

Nevídaní akademikové (Úžasná Zeměplocha) Terry Pratchett Do prastarého města Ankh-Morporku dorazil fotbal! Ne ten starodávný, ale ten nový, rychlý. Teď musí mágové Neviditelné univerzity zvítězit ve fotbalovém utkání bez použití magie, takže jsou odhodláni vyzkoušet cokoliv. Jedna důležitá věc je totiž ta, že fotbal obvykle není jen o fotbale.

NAĎA ROLLOVÁ, KNIHOVNA V. ŠTECHA

POKRAČOVÁNÍ NA STARNĚ 16

Vánoční nadílka Knihovny V. Štecha ve Slaném…

N

a konci listopadu a během prosince 2010 si mohli čtenáři a návštěvníci Knihovny V. Štecha ve Slaném vybírat z rozmanité nabídky a aktuálních titulů. V předvánočním čase jsem si dovolila za vás položit pár otázek svým kolegyním.

Podle čeho vybíráte nové knihy? Stáňa Havlíčková: „Nové knihy objednáváme na základě požadavků našich čtenářů. V médiích sledujeme nejprodávanější a nejčtenější knihy a to je pro nás ukazatelem zájmu o dané knihy. Velcí distributoři knih nás pravidelně o novinkách informují a my máme přehled. Nové knihy pro čtenáře vždy vystavíme na viditelném místě, tam také čtenáři míří při výběru knih na prvním místě. Na nejčtenější knihy samozřejmě čeká více zájemců, proto se již při čtvrté rezervaci dokupuje další výtisk, a tak by čtenář neměl na knihu čekat déle než tři měsíce.“ Martina Orltová: „Podle čeho vybírám nové knihy? Nové knihy vybírám z čtrnáctideníku Knižní novinky. V těch jsou uváděny názvy, autoři, nakladatelství a hlavně stručný obsah knih. Při každodenní práci s knihami vím, jaké obory by bylo potřeba rozšířit o nové www.meuslany.cz

knihy, které knihy jsou poškozené a zastaralé a bylo by potřeba je nahradit novějšími. Potom jsou obory, jako například kuchařky, vojenství, psychologie, životopisy atd. - knih z těchto oborů není nikdo dost a čtou se stále. Čtenáři mají také zájem o knihy, které se umístily v různých anketách, které jsou na prvních místech v prodeji a které jsou nějakým způsobem prezentovány v různých médiích. Pokud na takovou knihu narazí a my ji v knihovně zatím nemáme, mohou využít službu Knihy na přání čtenářů. Také nám chodí nabídky z jednotlivých nakladatelství, a jestliže jsou na některé, většinou starší knihy výhodné slevy, objednáme i tyto.“ Najdou i nejmladší čtenáři novinky ve svém oddělení? Katka Nedvědová: „Odebíráme všechny novinky z nakladatelství Albatros, které je již léta zárukou kvalitních dětských knih. Dále pak objednáváme dvakrát ročně novinky z nakladatelství Egmont a Fragment, které jsou mezi dětmi stále žádané. Ke konci letošního roku jsme se také rozhodli rozšířit fond dětských zvukových knih např. čtených pohádek. Snažíme se, aby naši malí a mladí čtenáři měli opravdu z čeho vybírat.“

Objednávání a následné zpracování knih má na starosti Věra Machačová. Prosím, odhadněte počet zakoupených knih během prosince 2010. „Přibližně 400 titulů knih. Nakupovaly se jak knihy tištěné, tak i zvukové knihy na CD i MP3.“ To je opravdu vánoční nadílka nových knih, kterou si můžete prohlédnout také na našich webových stránkách www.knihovnaslany. cz v sekci Katalog – Novinky. Doporučujeme využít zasílání novinek přímo na váš email. Sekce NOVINKY na email je umístěna v levém dolním rohu úvodní stránky. Po vyplnění kolonky: Váš email a Vaše jméno. Na uvedený email během několika dnů dostanete informaci, zda si přejete potvrdit odběr novinek. Poté Vám každý měsíc zašleme na email novinky o akcích a nových knihách, časopisech a zvukových knihách. Milí čtenáři, uživatelé a návštěvníci, těšíme se na shledanou v prostorách Knihovny Václava Štecha ve Slaném a v novém roce 2011 vám přejeme pohodové chvíle s dobrou knihou. ZA KNIHOVNICE: MÍLA NAJMANOVÁ

| 7


INFORMACE

Fond na obnovu domů ve městě Slaném na rok 2011

R

ada města Slaného vyhlašuje v souladu s podmínkami „Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové zóny Slaný jakožto i zbytku městské zástavby v samostatné územní působnosti města Slaného VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ROK 2011. PRIORITNÍ ÚZEMÍ PRO ROK 2011 • ulice Pražská (od křižovatky s ulicí Na Vavřinci až k přejezdu) • ulice Lázeňská Termín pro podání přihlášek do 31. ledna 2011 do 14 hodin Místo pro podání žádostí MěÚ Slaný, Velvarská 136, podatelna Formulář žádosti je k dispozici na odboru správy majetku u paní Jany Banertové, dále v podatelně městské úřadu a ke stažení na www.meuslany.cz.

Foto: Petra Kučerová

d ledna 2011 je možné uplatnit nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla. Žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla pro občany, kteří mají přiznané mimořádné výhody II. nebo III. stupně, jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Slaný v tištěné podobě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Příspěvek na provoz motorového vozidla pro rok 2011

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje vlastníkovi nebo provozovateli motorového vozidla: a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, který bude toto motorové vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu;

pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu.

O

b) který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně; c) který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice

8 |

Žádosti o výše uvedený příspěvek jsou již k dispozici na webových stránkách www. meuslany.cz, kde je zároveň umístěn odkaz na doklady nutné k předložení žádosti. Formuláře v tištěné podobě naleznete v příruční schránce u odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo v kanceláři paní Ivany Sladké, telefon: 312 511 254 312 511 254. K žádosti je třeba doložit: • občanský průkaz žadatele i postiženého • průkazku mimořádných výhod

• velký a malý technický průkaz • průkaz emisního měření • mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu (zelená karta) • rodný nebo oddací list k doložení přímé příbuznosti. Vyplněnou žádost s potřebnými doklady můžete odevzdat nejdříve 3. 1. 2011: • na podatelně městského úřadu • na odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Sladké • zaslat poštou • elektronické podání na adresu podatelna@meuslany.cz s uvedením poskytovatele certifikačních služeb. www.meuslany.cz


INFORMACE

Zápis do základních škol se koná v budovách škol od 11. 2. 2011 do 12. 2. 2011 Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno (1. ZŠ) Školský obvod spádové školy: Balasova, Bienerova, Brožovského, Čechova, Dr. E. Beneše, Dvořákova, Fügnerova, Hanžburského, Havířská, Hlaváčkovo náměstí, Husova, Chadalíkova, Kreibichova, Kynského, Lázeňská, Máchova, Masarykovo náměstí, Na Hájích, Na Hradbách, Na Kopečku, Na Sadech, Na Vavřinci, Na Vinici, Navrátilova, Nejtkova, Nezamyslova, Nosačická, O. Scheinpflugové, Okružní, Palackého, Pálova, Pastýřská, Pod Horou, Politických vězňů, Pražská, Přibilova, Smetanova, Smetanovo náměstí, Soukenická, Stehlíkova, Trojanova, Třebízského, U Brodu, U Hvězdárny, V Ráji, Velvarská, Vepřkova, Vrchlického, Zahradnická. Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno (2. ZŠ) Školský obvod spádové školy: B. Václavka, Bartošova, Blahotice, Divadelní, Dolín, Dr. Miroslava Tyrše, Družstevní, Flaškářská, Fortenská, Fričova, Jiráskova, 5. května, K. H. Borovského, Kapalínova, K. Čapka, Komenského náměstí, Krátká, Lotouš, Maříkova, Masnokrámská, Na Chmelnici, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Netovice, Netovická, Ouvalova,

To území vyznačené na mapě asi neznáte. Ale o sdružení Přemyslovské střední Čechy jste možná už někde slyšeli, třeba se vám dostaly do rukou Přemyslovské listy, anebo jste navštívili webové stránky www.premyslovci.cz. A právě toto sdružení spravuje oblast o rozloze více než 500 kilometrů čtverečních, v níž se nachází 79 obcí a měst, a snaží se pomáhat také obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům, kteří v něm působí. Sdružení Přemyslovské střední Čechy vzniklo v roce 2004 a o tři roky později se kvalifikovalo mezi prvních 48 podobných spolků (v Česku se jim říká místní akční skupiny, pokud někde uvidíte zkratku MAS), které začaly čerpat podporu z jednoho z evropských dotačních titulů Programu rozvoje venkova / LEADER. Od roku 2008 tak máme možnost vyhlašovat jednotlivé výzvy a z nich vybírat projekty žadatelů z našeho území, jejichž záměry můžeme z prostředků programu LEADER podpořit. Za tři roky tak dostalo podporu celkem 81 projektů a rozdělili jsme zhruba 38 miliónů korun. Finanční podpora vybraných projektů není ovšem jedinou službou, kterou naše sdružewww.meuslany.cz

Poděkování za svatební obřad Vážená paní Kyselová, vážený pane Hložku, chceme Vám moc a moc poděkovat za nádherný obřad, který jste nám připravili v krásném prostředí skanzenu v Třebízi. Věřte, že na něj budeme vzpomínat celý život, zejména na nezapomenutelný proslov, Vaši vstřícnost a ochotu. Otruby, P. Jilemnického, Plynárenská, Pod Ungeltem, Revoluční, Rudé armády, Smečenská, Spojovací, Šimberkova, Štechova, Šultysova, Trpoměchy, Tyršova, U Ploché dráhy, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Vinařického, Víta Nejedlého, Vítězná, Všehlušická, Wilsonova, Záfortenská, Želevčice, Žižkova. Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno (3. ZŠ) Školský obvod spádové školy: Alšova, Arbesova, Bezručova, Boženy Němcové, Cyrila Boudy, Čelakovského, Dražkovická, Dukelských hrdinů, Gagarinova, Jana Roháče z Dubé, Jana Želivského, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova, Kybalova, Lacinova, Lidická, Přineste si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace budou poskytnuty na jednotlivých základních školách. BC. DAGMAR K ARFÍKOVÁ ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

Přemyslovci k Vašim službám ní nabízí. Umíme poradit, kde sehnat dotace z jiných programů, případně sepsat potřebné žádosti, jsme schopni organizovat výběrová řízení, máme kontakty na jiné poradenské služby, které zajišťují odborné práce. Pořádáme také semináře i kulturní a společenské akce. Festival Přemyslovská divadelní orba, v podtitulku „nejen divadelní“, putuje už pět let po našem území. Zavítal zatím do Roztok a Únětic, pak do Slaného, Zákolan, Velvar

Ještě jednou velké díky a přejeme hodně štěstí! Manželé Balíkovi

Zahájení grantového řízení městem slaný na rok 2011 Na základě usnesení rady města Slaný ze dne 24. listopadu 2010 je Vyhlášeno zahájení grantového řízení o poskytnutí příspěvku z prostředků městského rozpočtu pro sportovní a zájmové organizace v roce 2011 dle přijatých Zásad o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace působící na území města Slaného. Pro zájemce jsou všechny potřebné dokumenty k dispozici na internetových stránkách města http:// www.meuslany.cz/cs/mestsky-urad-a-odbory/ skolstvi-a-telovychova/. a letos do Libčic nad Vltavou. Tradice bude pokračovat a napřesrok rozbijeme stany zase někde jinde. Zveme Vás do Slaného, kde ve Wilsonově ulici č. 599 sídlíme, zveme Vás na naše internetové stránky www.premyslovci.cz, kde se o našem sdružení dozvíte mnohem víc. A zveme podnikatele a neziskové organizace i do našich řad, abyste rozšířili současnou sestavu 29 členů a mohli požívat výhod, které členství v našem sdružení přináší.

K Vašim službám Jaroslav Huk předseda správní a programové rady Jaroslava Saifrtová manažerka LEADER Pavla Řehořová, manažerka LEADER Zájmové sdružení právnických osob Wilsonova 599, 1. patro, Slaný 274 01 info@premyslovci.cz www.premyslovci.cz

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. listopadu do 31. března má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední den od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má zavřeno.

31. ročník Tříkrálového pochodu na Řipec s Klubem českých turistů

K

lub českých turistů a Infocentrum Slaný zvou druhou lednovou sobotu, tj. 8. ledna 2011 příznivce pěší turistiky na 31. ročník tradičního Tříkrálového pochodu na Řipec. Startujeme v době od 8.00 do 9.30 z Infocentra Slaný na Masarykově náměstí. Startovné pro členy KČT 10 Kč, děti a důchodci 10 Kč a ostatní 20 Kč. Tříkrálový pochod zahajuje pravidelně již několik let činnost KČT Slaný. Cesta povede přes Otruby, odtud směr Královice, vedle kterých Řipec leží. Pokud počasí dovolí, bude jistě i příležitost upéct si tam své první buřtíky 2011. Odtud se pak půjde přes Lidice zpět do Slaného pro diplom a malou pozornost. Cíl ale tentokrát bude cíl v restauraci Na Střelnici (otevřeno od 11.00). Kdo si zakoupil Vandrovní knížku „Sladké putování Slánskem“, bude si moci při zdolání 312,6 m n. m. orazítkovat stránku s tipem

Nový informační leták ze Slaného se poprvé představí v Brně Infocentrum Slaný vydalo nové informační letáky Tipy na vycházky po městě (4 díly). Svou premiéru bude mít na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně, který se koná 13.–16. ledna 2011. Nebude chybět samozřejmě ani Kalendárium 2011 s pozváním na zajímavé akce, které se u nás budou konat v průběhu celého roku, anebo přehled vycházek v rámci nadcházející turistické sezony.

Informační vitrína v ulici dr. E. Beneše

na jedno z doporučených míst. Doufáme, že tento ročník bude stejně tak úspěšný jako loňský jubilejní, kdy se nás sešlo okolo osmi desítek, a hlavně mezi nás přijdou ti, kteří si v uplynulém roce alespoň jednou vyzkoušeli chůzi s nordic walking holemi a budou je chtít „zajet“ v terénu. Více informací kctslany@centrum.cz, nebo na telefonu 721 347 929.

Víte, že by měl člověk denně nachodit 10 000 kroků? Klub nordic walking Slaný při Infocentru zve na pravidelné nedělní vycházky. Sraz ve 14.00 před recepcí Zimního stadionu ve Slaném. Trasy jsou voleny podle počasí, nálady a fyzické zdatnosti příchozích. Délka vycházek se pohybuje mezi 10 až 15 kilometry. Doporučujeme s sebou pohodlné sportovní oblečení, zejména obuv, lahev s pitím a chuť pro sebe alespoň jednou týdně něco udělat. Hůlky NEJSOU podmínkou!

Termíny vycházek: 23. a 30. 1. 2011 ve 14.00 před recepcí Zimního stadionu ve Slaném. UPOZORNĚNÍ Od 1. prosince 2010 až do odvolání se začátek vycházek posouvá na 14 hodin.

Od prosince máte možnost si přečíst o novinkách Infocentra Slaný v nově instalované vitríně. Krom plakátů s akcemi tam najdete ukázky propagačních materiálů, aktuální provozní dobu, e-mailové i telefonní spojení.

Nové pohlednice 15 nových druhů pohlednic můžete koupit ve slánském Infocentru. Autory snímků pro pohlednice jsou slánští fotografové pánové Pavel Vychodil a Jiří Jaroch, neobvyklé pohledy na Slaný najdete na záběrech pana Ladislava Rennera z České Lípy.

10 |

Foto: Archív IC www.meuslany.cz


PROGRAM

Kino leden 2011 6.–9. čtvrtek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin ĎÁBEL Premiéra amerického filmového hororu s titulky. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř! Jeden z nich je totiž … Režie: John Eric Dowdle a Drew Dowdle Nepřístupno 10.–12. pondělí–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin! SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA Premiéra koprodukční romantické filmové komedie USA, GB a Kanady s titulky. Někdy láska doopravdy bolí … Režie: Edgar Wright Přístupno 13.–16. čtvrtek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin AMERIČAN Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. George Clooney jako nájemný vrah na své poslední štaci. Režie: Anton Corbijn Přístupno 17.–19. pondělí–středa hrajeme pouze v 17 hodin DEŠŤOVÁ VÍLA Česká romantická filmová pohádka. Dešťová víla jde krajem a poznává, že lidé myslí hlavně na peníze a že se vytrácí láska a dobro. S tím se však musí něco udělat … Režie: Milan Cieslar Přístupno 20.–23. čtvrtek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin ZÁMĚNA Premiéra americké romantické filmové komedie s titulky. Kamarád taky rád … V hlavní roli Jennifer Aniston. Režie: Josh Gordon Přístupno 24.–26. pondělí–středa hrajeme pouze v 17 hodin HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. část Americký rodinný film v českém znění. Nikde není bezpečno … První část závěrečného dílu dobrodružství Harryho Pottera. Režie: David Yates Přístupno 27. čtvrtek hrajeme pouze v 19,30 hodin SEX VE MĚSTĚ 2 Americká romantická filmová komedie s titulky. Carrie, Samantha,

harlotte a Miranda si znovu ukousnou z Velkého Jablka. Režie: Michael Patrick King

Přístupno

------------------------------------------------------------------------------10. ROČNÍK CESTOVATELSKÉHO FESTIVALU WORLD FILM 2010 ROČNÍK 28. pátek hrajeme pouze v 19 hodin PŘECHOD GRÓNSKA NA LYŽÍCH – Petr Horký Jedna z nejtěžších polárních expedic, jaké planeta Země nabízí. Přechod největšího ostrova světa–Grónska od východu na západ. Lyže, sáně, 85 kg zátěže a bezmála 600 km přes druhý největší ledovec. Bílá pustina, ledovcová voda a šest lidí … Projekce filmu, diashow, přednáška. 29. sobota hrajeme pouze v 17 hodin AFRIKA V NÁS – Lenka Klicperová Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země představí svoji novou knihu. Neohrožená cestovatelka, která cestuje do míst, kam se mnohdy muži bojí–Kongo, Etiopie … Fotografka oceněná na Czech Press foto nám ukáže Afriku nádhernou i temnou. Diashow, přednáška, uvedení knihy spojené s autogramiádou. 29. sobota hrajeme pouze v 19 hodin ISLAND TERÉNNÍM KAMIONEM – Jan Tutoky a Vlasta Žán Dva kameramani ve velkém terénním kamionu projíždějí Island, aby natočili dokumentární film pro Českou televizi. Je vůbec možné projet divoké sopečné vnitrozemí Islandu? Projekce filmu, přednáška. ------------------------------------------------------------------------------30.–31. neděle–pondělí hrajeme pouze v 19.30 hodin NADORAZ Premiéra americké filmové komedie s titulky. Robert Downey jr. se snaží dorazit včas za svojí ženou do porodnice. Místo klidné cesty letadlem musí absolvovat šílenou road movie! Režie: Todd Phillips Přístupno

Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo leden 2011 Středa 12. ledna 2011 v 10, 13 a 15 hodin KOUZELNÉ KŘESADLO Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky v podání souboru. Divadlo Pohádka Praha. Dětské divadelní předplatné. Pondělí 17. ledna 2011 v 19.30 hodin POLIB TETIČKU Obnovená premiéra úspěšné divadelní komedie souboru Slánská scéna v režii Jana F. Fanty. Hrají: T. Vott, Vl. Fantová, J. Jelínek, M.Chrapová a další. Volný prodej. Úterý 18. ledna 2011 v 19.30 hodin NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY Může manželskou krizi vyřešit tolerance k nevěře? Mohou být ženy vůbec přítelkyněmi, když to hlavní, o co jde – je chlap? Hrají: Sandra Pogodová, Martina Randová a Pavel Nečas. Divadlo na Fidlovačce Praha. Divadelní předplatné. www.meuslany.cz

T. Vott a M. Chrapová v divácky úspěšné komedii S. Williamse „Polib tetičku“ (foto Jiří Jaroch)

| 11


PRO DĚTI, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Omalovánky pro děti ZELENINOVÁ POLÉVKA SE ŠALVĚJOVÝMI CHIPSY

O

ranžová barva, která nás v zimě zahřeje na duši. Právě taková je polévka z kořenové zeleniny. Použila jsem tu nejobyčejnější: • mrkev dodala polévce barvu • pastinák aroma • pórek a brambory sílu Na několika lžících olivového oleje opečeme kostky mrkve, pastináku a proužky pórku. Když se rozvoní, zalijeme horkou vodou a přivedeme k varu. Přidáme oloupané a na malé kostky nakrájené brambory. Vaříme do změknutí brambor. Polévku podle vlastní chuti osolíme. Poté celé množství rozmixujeme ponorným mixérem. Polévku můžeme ozdobit šalvějovými chipsy. Šalvěj najdeme na zahrádce v každém ročním období. Jednotlivé lístky šalvěje opláchneme, pečlivě osušíme a zprudka pečeme na trošce olivového oleje asi jednu minutu. Lístky začnou tmavnout, vytratí se jejich dužnatost a budou křupavé. Právě tak by měly vypadat šalvějové chipsy. Několik jich pinzetou položíme na povrch polévky do talíře. Šalvějové chipsy lze s úspěchem použít i k jiným krémovým polévkám. Polévku ještě zakápneme olivovým olejem, který je po upečení šalvějových lístků lehce zbarven do zelena a příjemně voní. Na závěr vše můžeme ochutit čerstvě mletým pepřem. Další recepty najdete na www. mlsnakocka. blog. cz

Tajenka: Znalost slov vede ke znalosti věcí.

AUTORKA RECEPTU: PAVLÍNA VOSYKOVÁ

12 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A MċSTO SLANÝ – MċSTSKÝ ÚěAD, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ A DģM DċTÍ A MLÁDEŽE ,,OSTROV“ SLANÝ vyhlašují VIII. ROýNÍK SOUTċŽE

SLÁNSKÝ ýTYěLÍSTEK 2011 VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTċŽ

Téma :

Co se dĒje na statku

Výtvarný projev: (libovolná technika a formát) A. Jednotlivci: I.kat. pĜedškolní vČk do 7 let II.kat. 7-11 let III.kat. 12-15 let IV.kat. 16-19 let

Fotografie: (libovolný formát, barva) B. Jednotlivci: I. kat. pĜedškolní vČk do 7 let II.kat. 7-11 let III.kat. 12-15 let IV.kat. 16 - 19 let

U všech prací je nutné uvést jméno, pĜíjmení, vČk, bydlištČ, kategorii. Zhotovené práce zasílejte do 31.3.2011 na adresu DĤm dČtí a mládeže OSTROV, TĜebízského 163, 274 01 Slaný, s oznaþením ,,SoutČž Slánský þtyĜlístek – VIII.roþník“. Zaslané práce se nevrací, zĤstávají majetkem vyhlašovatele soutČže.

Vyhlášení výsledkĤ soutČže : kvČten 2011

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na leden Městská hvězdárna je pro veřejnost v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování dalekohledy začínají v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 hodin. 1. ledna – Otevřeno od 12 do 15 hodin 4. ledna – Částečné zatmění Slunce, otevřeno od 8 do 11 hodin a od 19 do 21 hodin 29. ledna – Dětské odpoledne s astronomií Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: 4. ledna – Částečné zatmění Slunce - při tomto zatmění Měsíc zakryje přibližně 79 procent slunečního průměru. Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena v průběhu celého úkazu od 8 do 11 hodin. 4.–7. ledna – Hvězdokupy a mlhoviny – za mimořádně čisté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru 11.–14. ledna – Měsíc na večerní obloze – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami bude kolem první čtvrti, která nastává 12. 1. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 19. 1.), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Jupiter a Uran – večer nad jihozápadním obzorem

Co nás čeká na obloze v lednu 2011? V

ečerní oblohu zdobí nápadný Jupiter, na ranní obloze spatříme Saturn a Venuši. Naše planeta bude 3. ledna nejblíže Slunci (147,1 miliónu km). Pohled na stupnici teploměru tomu ovšem rozhodně neodpovídá. Někoho možná v tomto okamžiku napadne otázka, proč tedy v našich končinách panuje zima? Je-li Slunce nejblíže, nemělo by být spíše léto? Dráha Země obíhající Slunce není však kruhová, ale mírně eliptická. Nepatrná, nicméně nenulová výstřednost způsobuje, že vzdálenost Země od Slunce se během roku mění asi o 5 miliónů kilometrů, což jsou zhruba 3,3%. Slunce je pak od Země nejdále na počátku července. Ovšem střídání ročních období je způsobeno něčím jiným – sklonem zemské osy. Ten činí 23,5 stupně od kolmice k rovině oběžné dráhy. Díky tomu je vždy jedna ze zemských hemisfér více ke Slunci nakloněna a druhá naopak od něj odvrácena. První zmíněná je vystavena dlouhým hodinám slunečního záření a samotné Slunce zde během dne vystoupá vysoko nad obzor. Na této polokouli panuje léto, zatímco na polokouli odvrácené je tomu naopak. Dny jsou

Hvězdárna pro školy: Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol od mateřských po vysoké. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Závazné rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na adrese hvezdarna@volny.cz.

14 |

krátké, Slunce jen velmi nízko nad obzorem a sluneční paprsky dopadají na Zemi pod malým úhlem. Například 10. ledna vystoupá Slunce pouze 18° nad jižní obzor a od východního k západnímu obzoru bude putovat jen 56°. Ve srovnání s dráhou Slunce nad obzorem v období letního slunovratu (21. 6. 2011) bude jeho výška v poledne 63° nad jižním obzorem s azimutem 130°. Dne 20. ledna vstupuje Slunce do znamení Vodnáře. Nejjasnější planeta ranní oblohy Venuše bude 8. ledna v maximální západní elongaci, čili jako Jitřenku spatříme planetu vysoko nad východním obzorem. Od Slunce bude v tomto okamžiku úhlově vzdálena 47°. V maximální západní elongaci se také v tomto období nachází planeta Merkur (9. ledna) a úhlová vzdálenost od Slunce planety bude činit 23°. Pro Merkur končí výhodné pozorovací podmínky kolem 20. ledna, Venuši však spatříme na ranní obloze až do března. K zimním večerům neodmyslitelně patří charakteristické souhvězdí představující mytologického lovce Oriona. V řecké mytologii je Orion vysokým lovcem, který díky svému otci, králi Poseidonovi, mohl chodit po dnech moří s hlavou stále nad hladinou. K lovu používal svůj meč, který je sám o sobě mezi astronomy známý jako asi nejfotografovanější mlhovina oblohy, M42. Orionovou nejznámější obětí měly být mořské nymfy Plejády, které ale sám Zeus proměnil v holubice, aby se před Orionem mohly skrýt na obloze. Tam Program školní exkurze: Projekce pořadu dle vlastního výběru. Po skončení pořadu nabízíme diskusi s astronomem nad dotazy žáků. Diskusi lze po dohodě vést na dané téma v souvislosti s učivem. Návštěva kopule spojená s pozorováním oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopulí s demonstrací práce s přístroji. Kontakt: www.hvezdarna-slany.cz

tel: 312 525 730 http://www.hvezdarna-slany.cz

je známe jako hvězdokupu M45. Smrt Oriona má podle všeho na svědomí štír, kterého na něj poslala bohyně Héra, když ji urazil svým chvástáním. Také Orion se na oblohu dostal dokonce se svými dvěma psy (souhvězdí Malý a Velký pes). Štír, který Oriona zahubil, se také dostal na oblohu, ale aby se nemohli na obloze střetnout, umístili je bohové na opačné strany oblohy. Proto když se Štír dostane na oblohu, Orion se schová pod obzor. Nejjasnější hvězdou v Orionu je Beta Orionis (β Ori) Rigel. Jeho název pochází z arabštiny a znamená noha. Rigel patří mezi nejjasnější hvězdy celé oblohy. Má jasnost 0,12 mag, což z něj dělá šestou nejjasnější hvězdu oblohy. Rigel je modrobílý veleobr spektrálního typu B. Modrobílá barva naznačuje, že jde o velmi horkou hvězdu. Její povrchová teplota je odhadována na 20 000 °C. Od Slunce je tato hvězda vzdálena asi 770 až 900 světelných roků a září jako 40 000 Sluncí! Rigel je také součástí Zimního šestiúhelníku. Jasné nebe a pěkný výhled! JAROSLAV TRNKA, MĚSTSKÁ HVĚZDÁRNA

Dětské odpoledne s astronomií sobota 29. ledna od 15 hodin Ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem hlavního města Prahy pořádáme dětské odpoledne s astronomií. Program: • pozorování Slunce mobilním čočkovým dalekohledem vybaveným slunečními filtry a projekcí. • přednáškový program v kombinaci s obrazovým a filmovým doprovodem doplněný případnou diskusí či herními aktivitami. • v případě nepřízně počasí bude zajištěn alternativní program • prodej publikací s astronomickou tematikou. Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 30 Kč www.meuslany.cz


HISTORIE

Restaurování obrazu sv. Paschala uzavírá obnovenou kolekci františkánských portrétů V předvánočním čase máme opět jeden důvod k radosti: dne 20. prosince nám tým restaurátorek akad. mal. Markéty Pavlíkové a akad. mal. Lenky Helfertové předal obnovený obraz sv. Paschala Baylonského, ještě před několika měsíci poslední poškozený z kolekce portrétů světců z refektáře býv. slánského františkánského kláštera. Restaurováním tohoto díla je soubor uzavřen a my jej můžeme obdivovat v úplnosti. O restaurování ostatních oválných obrazů již dříve informoval PhDr. Vladimír Přibyl (viz http:// pamatky.slany.cz).

S

v. Paschal Baylonský je podobně jako ostatní obrazy ze sbírky zobrazen na oválném či eliptickém plátně o rozměrech asi 110 x 90cm, za autora bývá považován pozdně barokní malíř Jan Václav Spitzer. Z přehledné restaurátorské zprávy se dozvídáme pozoruhodné informace o stavu a rozsahu poškození díla a zejména o „hojivém“ postupu rukou restaurátorky. Malba na plátně byla značně narušena sítí drobných trhlinek (krakelura), které rozdělily souvislou barevnou malbu na drobné části. Výrazné byly předchozí, bohužel ne příliš úspěšné pokusy o rehabilitaci obrazu,jako užití nevhodné záplaty ve tváři světce, přemalby, tmelení. Na fotografiích jsou dobře viditelné odhalené světlé tmely („tečky“). Plátno bylo zvlněné, lokálně chyběla nejen svrchní barevná vrstva malby, ale i podkladu.

Detail hlavy před reastaurováním Pro zvýšení přilnavosti byla dokonce zadní strana obrazu opatřena zpevňujícím nátěrem. Výsledný dojem z obrazu kazily také ztmavlé retuše. Ve špatném stavu byl i rám obrazu, spodní rám byl silně napaden červotočem, ozdobný rám s jednoduchým profilem byl na několika místech rozpadlý, chyběly části dřeva. www.meuslany.cz

Obraz po restaurování Postup restaurátorky směřující k celkové obnově tohoto uměleckého díla byl ve stručnosti následující: malba byla z důvodu řady poruch nejprve zepředu dočasně fixována kliho-pryskyřičnou emulzí a přelepena odkyseleným tzv. japonským papírem. Po tomto zpevnění mohly být sejmuty záplaty ze zadní strany obrazu, nátěr na zadní straně obrazu a celá zadní strana byla očištěna. Bylo doplněno plátno a po odstranění provizorního zpevnění přední části mohla být i přední malovaná strana obrazu zbavena nežádoucích mladších nánosů (tmely, laky, přemalby). Následně byly viditelné defekty vytmeleny speciální směsí, dále došlo na barevné retuše (akvarelové, akrylové a pryskyřičné) a přelakování. Ozdobný (vnější) rám obrazu byl nejprve rozebrán, nově doplněn o chybějící partie, na několika místech vyztužen dřevem, napuštěn přípravkem proti červotoči a petrifikován. Byl odstraněn ztmavlý lak, rám by vytmelen, barevně vyretušován a navoskován. Restaurovaný obraz byl vsazen do opraveného rámu pomocí kovových pásků. Ještě jednou touto cestou děkujeme jak týmu restaurátorek akad. mal. Markéty Pavlíkové a akad. mal. Lenky Helfertové, tak zástupcům odboru kultury MěÚ Slaný, kteří restaurování finančně zastřešili. Sv. Paschal Baylonský je zajímavou postavou vynikající skromností a oddaností Bohu; projevoval rovněž velkou lásku k Panně Marii a svátosti oltářní. Paschal se narodil r. 1540 do chudé rodiny v aragonské Torrehermose a není divu, že místo školy byl vychováván jako pastýř. Již tehdy projevoval svou silnou religiozitu, nejraději prý pásal stádo ovcí v blízkosti kaple a činil první zázraky. Třebas když ovce strádaly nedostatkem vody, zabodl kamkoli do země svou hůl

a hned vytryskl čerstvý pramen. Od svých 17 let Paschal uvažoval o vstupu do řádu, kam byl nakonec přijat ve 24 letech a byl nejprve vrátným kláštera v Loritě. Vždy přitahován především chudobou, pokorou, ale i eucharistií, a tak místo nabídky studia teologie raději pokorně odmítl důstojnost kněžského svěcení, zůstal laickým bratrem a srdnatě se oddával různým formám askeze a rozmanité práci v klášteře. Ze všech úkolů mu byla nejmilejší služba u oltáře. Když byl r. 1576 poslán do tehdy hugenotské Francie, jen zázrakem unikl zajetí poté, kdy v Orléans veřejně projevil svou víru v přítomnost Krista ve svátosti oltářní. V klášteře stále více projevoval lásku k eucharistii a pod vlivem Kristovy výchovy si stanovil tyto tři zásady: „Vůči bohu je třeba mít srdce dítěte; vůči bližnímu srdce matky a vůči sobě mít srdce soudce.“ Paschal byl nadán hlubokým poznáním, a přesto, že sám nekázal, bylo setkání s ním obrovským přínosem i pro mnoho učených bratří, jimž dokázal zásadní pravdy sdělit pro-

Detail hlavy po restaurování stými slovy, srozumitelně a jasně. Zanechal po sobě též mystické texty, modlitby a básně. Po smrti r. 1592 se u jeho hrobu udály četné zázraky. Úcta vůči sv. Paschalovi je formálně zahájena jeho svatořečením papežem Alexandrem VIII. r. 1690. R. 1897 ho papež Lev XIII. prohlásil zvláštním patronem eucharistických kongresů a sdružení věnujících se úctě Nejsvětější svátosti. (více viz catholica. cz) Zvl. v Itálii bývá sv. Paschal vnímán jako patron pekařů a cukrářů, svobodná děvčata u něj prosí o přímluvu při hledání nápadníka. Podrobnější informace o souboru františkánských portrétů viz: Petr R. Beneš a V. Přibyl, Františkánský klášter ve Slaném (1655–1950), vydalo Vlastivědné muzeum ve Slaném r. 2005.

| 15


KNIHOVNA, KULTURA

Knižní tipy z knihovny Beletrie Apage Satanas! Vlastimil Vondruška Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje dílna obklopená skalami a démon, který se necudně zmocňuje jejího těla. Komtur johanitského řádu povolá exorcistu, jenže Ludmila ví, že Anna není blázen. Jíst, meditovat, milovat Elizabeth Gilbertová Neuvěřitelná kniha oceněné autorky. Pouť mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonésií. Elizabeth Gilbertová má vše, co se od moderní ambiciózní Američanky očekává: manžela, dům a úspěšnou kariéru. Jenže místo aby se cítila šťastná a naplněná, ji pohlcuje panika, zoufalství a zmatek. Odhodlá se tedy k radikálnímu kroku a úplně sama se vydá na roční pouť kolem světa. V Itálii studuje umění rozkoše, učí se italsky, flirtuje, nezřízeně hoduje a přibere deset nejšťastnějších kilogramů svého života. V Indii absolvuje čtyřměsíční duchovní cestu do vlastního nitra, na níž nechybí ani tak zdánlivé protiklady, jako je vztek, transendentální meditace, černý humor, mantry a vize. V Indonésii, kde se stane žačkou svérázného starého šamana, pak hledá svůj konečný cíl: rovnováhu, schopnost

vybalancovat svůj život mezi světským potěšením a pravou zbožností HHhH Laurent Binet Je květen 1942 a výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš se připravují na cíl operace Antropoid: zabít Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, „pražského kata“ a „blonďatou bestii“. Druhého nejvyššího muže v hierarchii SS provází šeptem pronášená tajemná zkratka HHhH: Himmlers Hirn heißt Heydrich – Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Ne nadarmo – Heydrich totiž patří k hlavním organizátorům židovského holocaustu neboli Endlösungu…

Naučné Překvapivé stavby David Vávra Netradiční průvodce Překvapivé stavby vychází z kresebných deníků putujícího architekta Davida Vávry. Nejprve nám ukázal, jak Šumná jsou naše města, nyní nás zavede různě daleko za hranice nejen architektonické všednosti: jednou do odlehlé švýcarské horské vesničky, podruhé přímo doprostřed kolotavého Londýna, odhalí před námi skryté půvaby Horního Slezska i zdroje, z nichž

čerpají své kouzlo japonské zenové zahrady. Co dalšího nás při putování čeká? Nechme se překvapit... Jak nebýt perfektní, ale úspěšný (proč snaha o absolutní dokonalost nikam nevede) Simone Janson Dočtete se, proč perfekcionismus není žádoucí, ale je důležitější si správně určit priority, co je dostatečně dobré, jak se vyvarovat stresu a nebát se chyb, proč si věci nekomplikovat nebo jak nejlépe využít čas. Pochopíte, proč se z pilné včeličky nikdy nestane královna a proč je lepší lézt po kariérním žebříčku než se točit v kolotoči pro křečka. Kdo chce v práci každý den podávat 110% výkon, dosáhne spíše vyhoření než kariérního postupu. Díky této knížce s mnoha cvičeními a testy budete produktivní a výkonní i bez perfekcionismu, budete dosahovat dobrých výsledků a opět pracovat s potěšením. Jeskyně České republiky Petr Zajíček V dalším svazku populární řady Průvodce se čtenář seznámí s rozšířením a pestrostí jeskyní u nás a nahlédne do jejich historie a objevování. Stěžejní část knihy se zajisté stane podrobným průvodcem po všech veřejnosti zpřístupněných jeskyních v České republice a také po jeskyních, které jsou přístupné volně. Nebudou chybět ani kapitoly o nejvýznamnějších a zajímavých jeskyních pro veřejnost a turisty nepřístupných.

Slánský divadelní festival potřetí

O

d pátku 26. 11. do pondělí 29. 11. 2010 se uskutečnil 3. ročník Slánského divadelního festivalu, který nabídl jak nové počiny slánských souborů, tak úspěšné a oceněné inscenace hostujících amatérských divadelních souborů. Z festivalu nabízíme několik fotografií Pavla Vychodila.

Limonádový Joe – představení Divadla Exil Pardubice (účast na Jiráskově Hronově 2010)

16 |

Elegie tyrolská Rádobydivadlo Klapý

Divácky velmi úspěšná inscenace hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské – Slánská scéna www.meuslany.cz


ŠKOLY, INFORMACE

Vánoce v penzionu Na Sadech Milé, předvánoční posezení pro seniory v penzionu Na Sadech, které pořádala organizace Klubu důchodců a Místní organizace Českého červeného kříže ve Slaném, se vydařilo ke spokojenosti všech. Program zajistil Klub důchodců ve spolupráci s Lidovou školou umění ve Slaném a na pohoštění se podílely obě organizace. Kouzelné tóny hudby Karola Hevessyho a Jaroslava Dobnera, vytvořily tu správnou atmosféru, a tak se všichni přítomní rozcházeli do svých domovů s přáním krásných Vánoc všem obyvatelům města Slaného, a zároveň hodně zdraví do roku 2011. ZA MO ČČK SLANÝ PAVLÍNA HOFFMANNOVÁ

HELENA MOHYLOVÁ, OŽP A JIŘÍ KUČERA , TS SLANÝ

Ilustrační foto

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ

1. Nebytový prostor v 1. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 62,49 m2

K PRONÁJMU BYTY 1. Byt č. 1 o velikosti 2+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 4 na Masarykově náměstí ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 76,10 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny s WC a komory. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2011 ve výši 68,13 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 1651 v Lidické ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 70,92 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, 2 komor a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2011 ve výši 68,13 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení www.meuslany.cz

2 Tři garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném 3. Nebytový prostor v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 126,35 m2

bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. Bližší informace o termínu prohlídky bytů, výši a termínu složení kauce, způsobu a termínu podání žádosti o přidělení bytu a o dalších podmínkách a požadavcích je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, telefon 312 511 231.

Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www. meuslany. cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231.

K ODPRODEJI 1. Bytový dům č. p. 520 se stavební parcelou č. k. 763 o výměře 277 m2 a pozemkovou parcelou č. k. 1771/5 o výměře 149 m2 zahrada vše v k. ú. Slaný. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www. meuslany. cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

| 17


Po předložení tohoto kuponu Vám bude poskytnuta 10% sleva pro 2os. na gastronomickou nabídku v měsíci lednu 2011. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv hotelu Hejtmanský dvůr

10% SLEVA

INZERCE, INFORMACE

V RESTAURACI ATRIUM OCHUTNEJTE :

SPECIA É K C I R E M A JIHO

LIT Y

LEDEN 2011

ORUČUJEME: P O D Ě T Š Á L V Z em, dem a sezam e m s é n a v lo panenky gri eleru a kukuřice c o h Plátky vepřové té a ík p řa , le né cibu ořčicovým dipem h na lůžku z opeče ím tn n a ik p a m ninovým salátke le ze e s é n va á d o p

více info www.hhd.cz

e-mail: hotel@hhd.cz Masarykovo nám. 110, 274 01 Slaný tel: 312 527 110, 120, 130

Tel.: GSM:

Podzemní garáže

+420 312 522 786 +420 607 973 886

Wilsonova 781, 274 01 Slaný e-mail: recepce.atlas@volny.cz

ZIMA BUDE JEŠTĚ DLOUHÁ ! PRONÁJEM KRYTÝCH GARÁŽOVÝCH STÁNÍ ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK

Termíny trhů na Masarykově náměstí v roce 2011 Únor Březen

17 3, 17, 31

Srpen Září

4, 18 1, 15, 29

Duben Květen Červen

14, 28 14, 26 9, 23

Říjen Listopad Prosinec

13, 27 10, 24 8, 22

Červenec

7, 21

Navštivte webové stránky vašeho města

21.12.2010 12:57:25 www.meuslany. cz

radnice_11_09.indd 1

Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 0023877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Zimní nálada ve Slaném a okolí

FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK

www.meuslany.cz

| 19


Želevčice 5, Slaný, tel: 312 576 221 e-mail: ladislav.leksa@slanydomky.cz www.slanydomky.cz

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY U HVĚZDÁRNY V lokalitě jsou ke konci letošního roku dokončeny tři novostavby rodinných domů a další naši klienti bydlí ve třech řadových rodinných domech!

Je plně dokončena infrastruktura lokality včetně komunikací. Jednotlivé řady jsou převzaty provozovateli (ČEZ, RWE, Telefónica O2) resp. Městem Slaný (komunikace, veřejné pozemky lokality, vodovodní a kanalizační řady). Nadále předpokládáme postupnou výstavbu dle požadavků realitního trhu tak, abychom mohli reagovat na požadavky našich klientů. Letošní zima nám přeje méně než loňská. Přesto dokončení a předání rozestavěných nemovitostí proběhne již ve III.Q 2011. Využijte možnosti nezávazné prohlídky! V jarních měsících možnost prohlídky rozestavěných objektů. Vyberte si dům a jeho vybavení a na podzim můžete bydlet !!! Jedna z rozestavěných jednotek je ještě volná…

POSLEDNÍ VOLNÝ POZEMEK!

K tomuto datu je individuálními stavebníky rozestavěno dalších osm rodinných domů na pozemcích, které byly prodávány jako zasíťované stavební parcely. Naše společnost pokračuje ve výstavbě řadových rodinných domů – nyní máme rozestavěné tři nové jednotky.

Plně zasíťovaný stavební pozemek 1308/36 o velikosti 662 m2. Sousední dům je již ve fázi hrubé stavby. Je možno řešit návaznosti a vazby na „hotové“ okolní dispozice. Cena pozemku je 1.721.200,-Kč. Poslední příležitost získání pozemku s výhledem na Slánskou horu…

PŘEJEME V NOVÉM ROCE VŠE NEJLEPŠÍ NAŠIM KLIENTŮM A VŠEM OBYVATELŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM KRÁLOVSKÉHO MĚSTA SLANÝ Ing. Ladislav Leksa

Sportovní centrum ATLAS

Wilsonova 781, 274 01 Slaný Tel.: +420 312 520 113 GSM: +420 736 702 994 e-mail: info@sportcentrumatlas.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU V ROCE 2010. V nadcházejícím roce pro Vás připravujeme mnoho zajímavých novinek - noví lidé, noví cvičitelé, nové aktivity, úprava interiérů,... Přijďte se přesvědčit! Každodenní stress, sedavé zaměstnání a málo pohybu Vašemu tělu neprospívá. Pojďte se odreagovat a posílit tělo i ducha. Budeme se společně snažit, aby nezůstalo jen u Novoročního předsevzetí :-) Těšíme se na Vás v novém roce 2011!

Za kolektiv Sportovního centra ATLAS Honza Husák