Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 11 | ročník XIII | prosinec 2010

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, s narůstajícím nadšením, pootevřenou pusou, jsem nedávno sledoval prezentaci mladých lidí, současných i  bývalých studentů gymnázia, kteří se dobrovolně sdružili do  tzv. Talentcentra. Jimi připravené pokusy s  nejmodernějšími technologiemi sledovala asi dvacítka diváků. Už od  samého začátku bylo zřejmé, že některé experimenty jsou prováděny s  velkou představivostí a že pro jejich úspěšné provedení musely děti i  jejich starší kolegové věnovat mnoho desítek hodin práce a  značné finanční prostředky. Vždyť předvést výrobu nanovláken, jejíž „know-how“ je oceněno tuším na čtyři miliardy korun, a  toto průmyslové tajemství si v Technologickém centru v Liberci žárlivě střeží, nezvládají profesionálové z technických univerzit. Konstrukci výrobního stroje naši studenti sestavili z lego kostek. Připadal jsem si, že pozoruji mladého Otto Wichterleho při snaze vyrobit první kontaktní čočky. Ten ovšem použil stavebnici Merkur. Předvedení fenoménu levitace, kdy studenti vyrobili ze stovek magnetů oválnou dráhu, nad níž položili model myši s umístěnou supravodivou látkou, kterou ochladili tekutým dusíkem, aby tak využili vlastností supravodiče, bylo nesmírně efektní. Myška se volně vznášela nad povrchem ve výši centimetru a stačilo do ní mírně strčit, aby se neslyšně pohybovala nad dráhou a  připomněla nám princip konstrukce japonských vlaků. Že mají mladí lidé ambice nejen úspěšného provedení již vymyšlených postupů, ale snaží se sami přispět vlastními konstrukčními nápady, předvedli v  následujícím experimentu. Obří generátor statické elektřiny, tzv. bleskostroj, byl jasným důkazem. Jeho jednotlivé součásti vznikaly po  řadu nocí na  kuchyňském stole jednoho z  účastníků vydařené prezentace. Poslední ukázkou byl přenos zvuku laserovým paprskem. Stačilo rozebrané laserové ukazovátko, připojený počítač s  hudební nahrávkou a  na  druhé straně přijímač spojený s reproduktorem, aby se zvuk paprskem přenesl o téměř dva metry. Jak studenti uvedli, techniku si vyzkoušeli a nyní se chtějí pokusit za pomoci již pořízeného laserového děla s  dosahem čtyř kilometrů o přenos zvuku na vzdálenost několika tisíc metrů. A to ještě své umění nepředvedla přítomná asi šestnáctiletá dívka, o  níž ostatní tvrdili, že umí do vzduchu vyhodit téměř cokoliv. Její pyrotechnické schopnosti nebyly pro jistotu ve školních prostorách předvedeny. Původně jsem si vyhradil pro studenty hodinu času, nakonec jsem ostatní povinnosti zrušil a zůstal mezi nimi až do hluboké tmy. Je radost být starostou města, ve kterém žijí a tvoří takto nadaní a nadšení mladí lidé. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Budiž světlo… A bylo světlo

J

ak to tak už bývá, ani jsme se nestačili ohlédnout a už zase nastal adventní čas. Čas, ve kterém bychom se měli zastavit a trávit, alespoň těch pár svátečních dní, v klidu. A právě to je těžší a složitější než nákupy vánočních dárků a jídla na svátky, které bývají většinou ve velkém stresu. Ale existují chvíle, kdy se přece jen zastavíme a vánoční atmosféru vnímáme. Je to každý rok při Slavnosti světla, která letos připadla na pátek 26. listopadu. Opět bylo Masarykovo náměstí plné Slaňáků a hlavně Slaňáčků, kteří přišli rozsvítit vánoč-

ní strom a užít si tradiční program, který opět přinesl dětem pohádku a lampiónový průvod a dospělým právě tu vzácnou možnost zastavit se, potkat se se známými či kamarády a dát si punč nebo svařák. „Budiž světlo,“ volaly děti natřikrát a každé zvolání provázel ohňový déšť a pak se rozzářil vánoční strom. A jako na zavolanou padaly i sněhové vločky, což vánoční atmosféru krásně doladilo. Začíná Advent, čekají nás Vánoce. Přejeme vám, milí čtenáři, ať je strávíte -RED tak, jak si sami přejete.

Začala revitalizace historického jádra města I

ntenzivní práce začaly ve Vinařické ulici, kde specializovaná firma provádí důlní práce. Vzniká tam hluboká jáma, ze které právě bude raženo důlní dílo. Toto by mělo trvat zhruba do  konce roku, pak se Vinařického ulice uzavře. Všechny tyto práce je potřeba provést, aby se mohly obnovit inženýrské sítě, které jsou skutečně historické a nevyhovující. Je to velice specifická a  nákladná záležitost. Práce v  těchto místech budou trvat zhruba do dubna příštího roku. K uzavření Vinařického ulice dojde pravděpodobně po novém roce a do středu města se bude vjíždět přes Husovu třídu. „To bude komplikovaná dopravní situace, protože křižovatka u Grandu bude velice

zatížená a od motoristů bude tato situace vyžadovat maximální opatrnost,“ říká starosta Ivo Rubík. Po dokončení rozsáhlých prací ve Vinařické ulici začne město Slaný s revitalizací pěší zóny – Husovy ulice. Také obnova pěší zóny bude velmi náročná investiční akce, především proto, že složité práce bude třeba provést pod povrchem, kde stejně jako ve  Vinařické ulici se skrývají letité a naprosto nevyhovující sítě. Revitalizace přinese mnoho úskalí a  omezení. Výsledkem však bude opravená historická část města, která dostane nový lesk a budou se po ní procházet další a další generace, které se možná dočtou v archívech, jak probíhaly opra-RED vy Husovy ulice.


KRÁTCE A OBRA ZEM

Kaplička v novém Opravy městských hradeb pokračují

FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK

Oprav se dočkala také kaplička ve Smečenské ulici (u Fantova mlýnu). Kapličku by už neměla trápit vlhkost, je osazena mřížemi. Vzhledem k tomu, že město nemá v tuto chvíli k  dispozici dokumentaci, ze které by bylo patrné, jak kaplička skutečně byla vybavena, není tam žádný svatý obrázek ani soška. Stále však zůstává připomínkou duchovních hod-RED not našich předků.

O

pravy historických hradeb pokračují i v současném nepříznivém počasí. Po složitých a náročných výměnách poškozených pískovcových kvádrů nyní probíhá jejich impregnace. Díky tomu nové kvádry ve zdech dostanou požadovanou patinu, kterou by přirozenou cestou dosáhly zhruba za 40 let. Kompletně budou opravy 600 let starých hradeb dokončeny v příštím roce. -RED-

V Kvíčku mají atraktivní dětské hřiště

Krása Božího hrobu se vrací

Přístavba školky je v plném proudu

FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK

P FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK

Také práce na významné slánské památce Božím hrobě, který je nejstarším v české republice, ještě pokračují. Nyní za finanční podpory tří soukromých subjektů. Konkrétně se pracuje na obnovách dlažeb okolo Božího -RED hrobu.

2|

R

ájem zejména pro menší děti bude zcela určitě nové dětské hřiště na rozhraní Kvíčku a Kvíce. Radnice toto hřiště vybudovala za pomoci dotace z Evropské unie. Hřiště nabídne malým návštěvníkům nové a velmi zajímavé hrací prvky, na kterých si zcela jistě užijí hodně -REDlegrace.

ráce na přístavbě mateřské školy U Divadla začala už na podzim. Stavební společnost Mao tam provádí zemní práce a následně bude pokračovat ve výstavbě přístavku, ve kterém přibudou další dvě třídy pro padesát malých dětí. Stejná společnost navíc vyhrála výběrové řízení na provedení zateplení budovy školky. Díky tomu by tyto dvě stavební akce měly proběhnout bez provozních kom-RED plikací. www.meuslany.cz


INFORMACE

Důstojná oslava státního svátku ČR

Slánský VideoMagazín

Na svém zasedání dne 22.září 2010 zastupitelstvo Královského města Slaný schválilo udělení „Pamětních listů“ pěti zasloužilým občanům města. Na slavnostním setkání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa, které se konalo ve středu 27. října v Městském divadle ve Slaném, byli veřejně oceněni: • v oblasti Sport a tělovýchova pan Vladimír Němec – v uznání za celoživotní práci v oblasti slánského sportu, zejména pak za jeho propagaci mezi mládeží celého regionu • v oblasti Kultura pan František Hofman – v uznání za celoživotní práci v oblasti kultury, zejména pak za hudební aktivity vokální i instrumentální spojené s pedagogickým působením na Gymnáziu V. B. Třebízského ve Slaném • v oblasti Školství pan Zdeněk Víšek – v uznání za příkladnou práci ve školství ve Slaném s přihlédnutím k badatelské a publikační činnosti v oblasti novodobých dějin města Slaného • v oblasti Zdravotnictví a sociální péče paní Jaroslava Beznozková – v uznání za činnost v oblasti zdravotnictví a především za laskavý přístup k dlouhodobě nemocným pacientům • v oblasti Přínos občanské společnosti pan Petr Glogar – v uznání za přínos občanské společnosti města Slaný, zejména pak za dlouhodobou a systematickou práci při obnově duchovních hodnot v naší vlasti Slavnostní zasedání, moderované zástupcem vedoucího odboru kultury městského úřadu ve Slaném Ivo Horňákem, zahájil starosta Ivo Rubík. Při slavnostním ceremoniálu byly 1. místostarostou Pavlem Bartoníčkem postupně předneseny krátké medailony všech oceněných, které přinášíme v doslovném přepisu. Prvním z  dnešních oceněných je pan Vladimír Němec. Narodil se 25. února 1942 v  Přerově. Zde v  letech 1948-56 absolvoval základní školu a poté i Jedenáctiletou střední školu, na které v roce 1959 maturoval. V dětství se věnoval cyklistice a atletice. V  letech 1959–64 studoval na  Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci obor matematika – deskriptivní geometrie, a  na  toto studium později navázal, když v roce 1985 získal na Univerzitě Palackého v Olomouci doktorát. Po  ukončení vysokoškolského studia nastoupil v r. 1964 na tzv. umístěnku na Gymnázium Slaný, kde nepřetržitě učí i  doposud - jako důchodce. Ve Slaném se v jeho manželství narodili dva synové (Petr, narozený roku 1966 a Tomáš narozený roku 1975). Na  gymnáziu ve  Slaném zastával nejrůznější funkce – mnohokrát byl třídním učitelem a  výchovným poradcem školy, později zástupcem a  nakonec ředitelem. Právě jako ředitel školy koncem 80. let navázal partnerské kontakty s Gymnáziem v Pegnitz. Mimo výuku aprobovaných předmětů vyučoval také tělesnou výchovu a výrazně propagoval a  organizoval zájmovou sportovní činnost, zejména  atletiku,  lyžování, cyklistiku a orientační běh. V letech 1968-75 se jako trenér a  vedoucí družstva věnoval družstvu atletiky mužů ve Slaném a v 90. letech trénoval dvacetičlennou skupinu dětí v  orientačním běhu. Sám sportoval nejenom v  mladším věku – postupně startoval za  mnoho sportovních klubů: Lokomotiva Přerov, VŠ Olomouc, www.meuslany.cz

SONP Kladno, Dukla Martin, Slávia Praha (I. liga), ČKD Slaný a nyní SKOB Slaný a Stopa Praha - ale stal se velkým propagátorem veteránské kategorie v běhu, cyklistice, lyžování, orientačním běhu a triatlonu. V atletice a  cyklistice dosáhl tzv. mistrovské výkonnostní třídy, v lyžování 1. výkonnostní třídy. Podařilo se mu dosáhnout několika medailových umístění na  mistrovstvích ČSSR a  ČR v různých disciplínách. Na MS veteránů dvojic na 24 hodin získali s kamarádem Nosálem v roce 2002 4. místo. Jeho životní krédo zní: „Když už nemůžeš, můžeš ještě dvakrát tolik!“

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v  Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz.

• • • • • •

Prosinec Vernisáž výstavy ilustrátorky Zdenky Krejčové 30 let zimního stadionu Konference Slaný a Slánsko Ustanovující zasedání Zastupitelstva města Slaného Slánské jazzové dny Slavnost světla Slánský videomagazín najdete

na www.meuslany.cz

Doyenem mezi letošními oceněnými je pan František Hofman, rodák z nedalekého Buštěhradu. Narodil se zde 3. června 1931 a dodnes vzpomíná na šťastné dětství, které v rodném domku prožil. V  letech 1937–41 navštěvoval Obecnou školu v  Buštěhradu a  tamtéž následně měšťanku, resp. tzv. Hlavní školu, kterou úspěšně zakončil roku 1945. Poté mezi roky 1945-50 studoval na Gymnáziu Kladno a po maturitě v  roce 1953 absolvoval Filozofickou fakultu – obor ruský jazyk a Pedagogickou fakultu – obor pedagogika a psychologie. Od 6 let hrál na housle a chodil k profesoru K. V. Vackovi a během studií na gymnáziu byl členem kvarteta Kladenské hudební školy a  Kladenské filharmonie, jejímž dirigentem byl právě K. V. Vacek. V průběhu vysokoškolských studií vedl soubor mládeže v  Buštěhradě, který měl i celostátní úspěchy, jako například na festivalu v Bratislavě roku 1952 či v Brně o rok později. Jeho slánské období započalo roky 1953-55 kdy učil na  Základní škole Na  Hájích ruský jazyk, fyziku a hudební výchovu. Poté přešel na Gymnázium Slaný (tehdy nejprve Jedenáctiletou střední školu, později Dvanáctiletou školu a SVVŠ), kde až do roku 1996 učil ruštinu, fyziku, hudební výchovu i další předměty.

Návrh rozpočtu města slaného na rok 2011 • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Slaného na rok 2011 a doporučila zastupitelstvu města schválit tyto závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011: • příjmy dle jednotlivých tříd – příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, přijaté transfery • běžné výdaje dle jednotlivých ORJ (kapitol) • kapitálové výdaje dle jmenovitého seznamu investičních akcí • finanční vztahy k příspěvkovým organizacím • finanční vztahy ke třetím osobám (právnickým organizacím, neziskovým organizacím, sportovním a zájmovým organizacím, občanským sdružením apod.) Rada města schválila jako zhotovitele veřejné zakázky „Slaný, Dolín – odkanalizování“ společnost FISA, s.r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno.

Pokračování na straně 16

CELÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RM NA WWW.MEUSLANY,.CZ

Z jednání rady města Slaného 24. 10. 2010

|3


KULTURA

Oslavy státního svátku

Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad V  našem městě se už stává tradicí, že si vedení města, pozvaní hosté a zaměstnanci úřadu připomínají „Den boje za  svobodu a demokracii“. Letos proběhly oslavy v úterý 16. 11. 2010 od 14:00 hod. a oslav se zúčastnilo na dvě desítky obyvatel. Průvod v čele se skauty a věncem, následovaný vedením města a  hosty, vyrazil od  MěÚ Slaný Husovou ulicí k městské tržnici. Vlastní pietní akt proběhl v  Soukenické ulici.Na zdi tržnice, kde byla v loňském roce odhalena pamětní deska „Všem obětem komunistického režimu ze Slaného a Slánska“, byl položen věnec. Čestnou stráž u pamětní desky stáli místní skauti. Starosta města RNDr.  Ivo Rubík a  1. místostarosta Ing. Pavel Bartoníček upravili stuhy na věnci. Na závěr pietního aktu přednesl starosta města slavnostní slovo, kde vzpomenul na vznik tradice Mezinárodního dne studentstva v  r. 1939, který je jediným mezinárodně uznávaným dnem s kořeny v Čechách, dále připomněl nedávné události z listopadu 1989, v závěru zvýraznil, že mladá generace již podceňuje nebezpečí komunizmu. Pak pozval všechny do  malé galerie Vlastivědného muzea, kde oslavy pokračovaly od 17:00 besedou s p. Hučínem. Této části oslavy se zúčastnil starosta města, 1. místostarosta, který celou besedu moderoval a  jako vzácný host paní Zdena Mašínová. Vladimír Hučín, protagonista knih

Zveme vás na koncerty do Piaristické kaple • 8. 12. v 17 hodin Vánoční koncert Základní umělecké školy v Slaném.

• 10. 12. v 19 hodin Paleček a Janík – hosté Simony Klímové (Folkový koncert). • 14. 12. od 9 a 10 hodin Pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense – 2 koncerty pro mateřské školy. • 14. 12. v 19,30 hodin Pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense - vánoční koncert KPH. • 15. 12. v 17 hodin Vánoční koncert Základní umělecké školy v Slaném. • 17. 12. v  17 hodin Vánoční koncert ZŠ Na Hájích. • 22. 12. v 18 hodin Jakub Judl s přáteli. Během koncertu bude v  kapli rozdáváno Betlémské světlo.

4|

„Není to o mně, ale o  nás“ a  „Hrdinům se neděkuje“, nejmladší člen Konfederace politických vězňů a čestný občan města Přerova, přijel do Slaného letos již podruhé (první setkání proběhlo 22. února v Městském centru Grand). V. Hučín popisoval boj s  levicovým extremismem (viz http://www.kan.cz/dokumenty/Vladimir_hucin_chronologie.htm)

a se státním establishmentem, který se v některých ohledech příliš nezměnil. Jeho názory i názory Zdeny Mašínové celé auditorium velmi zaujaly. Zájem posluchačů, kterých bylo asi 50 (nejen ze Slaného a  Slánska, ale např. i  z  Prahy či Krásné Lípy), neutuchal, a tak beseda trvala téměř do 20.00 hodin. -LŠ-

Fotografie Romana Kováře na radnici Nejenom makrofotografie motýlů, ale i působivé horské scenérie a fotografické hrátky s vodou v lesních bystřinách můžete zhlédnout na další výstavě fotografií v galerii „Na schodišti“ v budově Městského úřadu Slaný. Tentokrát své fotografie představí další ze slánských fotografů – Roman Kovář mladší. Roman Kovář o sobě Narodil jsem se ve Slaném v  roce 1974  a nezačal jsem fotografovat ihned v  kolébce. Až kolem osmého roku jsem dostal od rodičů první fotoaparát a zde by to asi mohlo začínat, ale nebylo tomu tak. Více mne zajímala kresba, pokoušel jsem se o malbu a přímo hltal knihy o  malířích. Když jsem neuspěl u  talentových zkoušek na VUT obor průmyslový design, tužku jsem zahodil a po čase se vrhl na fotografii. Vážně jsem se začal zabývat fotografií v  roce 1998, tehdy s fotoaparátem Praktica na kinofilm, a dále pak pokračoval se značkou Canon. Dopouštěl jsem se samozřejmě začátečnických chyb, a proto hledal pomoc v literatuře a na Prague House of Photography pod vedením Mga. Ing. Miroslava Němečka. V roce 2005 jsem vkročil do digitální doby a současně ještě zásoboval domácí ledničku filmy. Ty mi tam ostatně zůstaly do dnešních dnů, i když už fotím jen digitálně. Mimo podnikání v  oboru software se zabývám ještě grafickým designem, nezřídka provádím fotomontáže, a proto se ve své vol-

né tvorbě snažím do fotografie nezasahovat. Když prostě počasí nevyjde, je to důvod příště se na stejné místo vrátit, podívat a zkusit znovu, protože na fotografii mám rád proces focení asi více než vysedávání u počítače a ladění jedniček a nul. Vracím se takto na stejná místa a nikdy se mi nestalo, že by fotografie byla stejná a to je na tom to krásné. Fotografie zaznamená jedinečný okamžik, který se nebude už nikdy opakovat. Nastavením expozice můžete objekt zmrazit tak, jak jej okem neuvidíte anebo naopak světlem malovat s dlouhým časem. Proto mě asi nejvíce přitahuje voda a objevování nových světů s makro objektivem. Rád bych zde poděkoval za velikou toleranci mé rodině, kamarádům od fochu, se kterými společně vystavujeme pod názvem Polapené světlo, a také městu Slaný za prostor, který nám amatérům poskytuje. Výstavu fotografií R. Kováře ml. můžete vidět v budově městského úřadu (u Velvarské brány) do 28. 2. 2011. www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

Program „OSTROVA“ na prosinec pro veřejnost

4. 12. Slánská cena – 3. kolo ve spolupráci se SRC Slaný. Závody s  modely sportovních vozů na  autodráze SRC Slaný, E.Beneše 528, 3. patro. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 7. 12. Seznamte se – REIKI Staronová technika uzdravování, přístupu k životu a vnímání vlastního těla. Co je to Reiki a jeho praktické využití. Od 18.00 na Ostrově. Vstup 150 Kč, praktická ukázka na místě 20 Kč. Předběžné přihlášky na tel.kontakt 608 559 311 nebo e-mail MonikaSchagererova@email.cz Info: Mirka Kaisrlíková 18. 12. Turnaj ve volejbale pro veřejnost Od 9.00 v tělocvičně 3. ZŠ Slaný. Startovné 500 Kč/družstvo. Přihlášky do  17. 12. na  Ostrově. Počet týmů je omezen. Info: Jindra Jindřich

18. 12. Dus dance cup 2010 – 2. ročník Taneční amatérská celorepubliková soutěž jednotlivců, párů, trojic a čtyřčlenných skupin ve  všech druzích moderního tance, pro všechny věkové skupiny. Propozice a přihlášky na  Ostrově. Začátek v  9.30 v  Sokolovně ve Kvíčku. Vstupné pro veřejnost 40 Kč. Info: Vlaďka Ranecká Programy pro školy, školky a jiná školská zařízení

14. 12. Stolní tenis III. 7. kolo „1000 emSPORTslany.cz-AGENTPC. cz. Turnaj smíšených týmů. Od 8.00 na 3. ZŠ Slaný. Info: Jindra Jindřich 15. 12. Florbal IV. O  pohár DDM Ostrov Slaný 8. kolo „1000 emSPORTslany.cz- AGENTPC. cz. Od 8.00 v hale BIOS. Info: Jindra Jindřich

16. 12. Stolní tenis IV. 9. kolo „1000 emSPORTslany.cz-AGENTPC. cz. Turnaj smíšených týmů. Od 8.00 na 3.ZŠ Slaný. Info: Jindra Jindřich Slánský region – mimoslánské aktivity

1. 12. Mikulášská nadílka ve Zlonicích V  baby klubu „Korálek“ v  ZŠ Zlonice od 15:00. Vstupné 40 Kč/os. Vzkazy pro Mikuláše s sebou. Info: Lenka Geringová 22. 12. Kurz aranžování – vánoční svícny ve Zlonicích V  baby klubu „Korálek“ v  ZŠ Zlonice od  15.00. Děti i  maminky si vyrobí vánoční svícny. V ceně 90 Kč/materiál pro děti a chvojí s podložkou pro maminky. S sebou přineste přízdobu a svíčky. Info:Lenka Geringová

Vánoční prázdniny ve městě i „za humny“ 23. 12. Kurz aranžování – vánoční svícny Od  9.00 do  12.00 v  atelieru „HLINĚNKA“. V  ceně 90 Kč veškerý materiál. S  sebou si přineste pouze svíčky. Přihlášky do  20.12. na Ostrově. Info: Lenka Geringová 23. 12. Originální novoročenky Od 12.30 do 14.00 v atelieru „HLINĚNKA“. Cena 65 Kč. Přihlášky do 20.12. Info: Jiřka Hrnčířová 23. 12. Turnaj v „Člověče nezlob se“ Od  10.00 v  klubu Pavlač. Turnaj pro děti do  15let. Vstupné 30Kč, členové klubu 20% sleva. Info:Monika Javoříková 27.–30. 12. Otevřený klub Pavlač Od 9.30 do 14.30 pro příchozí děti. Program: volná zábava, počítače, playstation, šipky, biliár, stolní fotbal, stolní a deskové hry. Info: Alena Špiritová 27. 12. Dílničky pro vaše ručičky Od 9.00 do 14.00 na Ostrově. Malování, práce s korálky, lepení, stříhání a další podobné techniky. Pro děti do 15 let. Cena 80 Kč. Info: Vlaďka Ranecká 27. 12. Lyžování v Telnici u Ústí nad Labem Sraz účastníků v  8.00 u  Ostrova ve  Slaném a  v  8.15 u  kostela ve  Zlonicích. Pro děti, rodiče i  prarodiče. Cena 280 Kč/doprava, pedagogický dozor. Návrat v  17.00. Přihlášky do 20.12. na Ostrově. Info: Lenka Geringová 28. 12. Vánoční turnaj ve florbale Od 9.00 v hale BIOS ve Slaném. Turnaj (1+4) pro veřejnost. Startovné 600 Kč/družstvo. www.meuslany.cz

Počet týmů omezen. Přihlášky do 23.12. na Ostrově. Info: Jindra Jindřich 28. 12. Den v pohybu Od  9.00 do  14.00 na  sále Ostrova. Pro příchozí děti od  8 do  17 let. Tanec, posilování, hudba, taneční film. Cena 50 Kč. Info:Vlaďka Ranecká 29. 12. Turnaj ve stolním tenise Od 9.00 na Ostrově. Pro příchozí bez rozdílu věku. Startovné 30 Kč. Info: Jindra Jindřich 29. 12. Carcassone Od 10.00 na Ostrově. Pro příchozí děti do 15 let. Startovné 40 Kč, členové kroužku 30 Kč. Info: Monika Javoříková 29. 12. Grand Prix dvojic na autodráze ve spolupráci se SRC Slaný. Hodinový vytrvalostní závod dvojic. Od 16.00 trénink, start závodu v 16.30 v klubovně automodelářů E. Beneše 528. Pro příchozí děti, rodiče a prarodiče s  dětmi. Modely vozů a  ovladače zapůjčíme. Startovné 50 Kč/tým. Info: Alena Špiritová

30. 12. Vánoční šachový turnaj „Černý kůň“ ve spolupráci s ŠK DDM Slaný Od  9.30 do 15.00 na Ostrově. Propozice na www.ostrov-svc.cz. Pro (ne)registrované, narozené 1995 a  mladší. Volně příchozí do  vyčerpání kapacity hrací místnosti. Přihlášky: javorikova@ostrov-svc.cz nebo 737 521 978. Hlavní cena: keramická šachová figura černého koně. Startovné 30 Kč. Info: Monika Javoříková 31. 12. Silvestrovská párty ve  spolupráci s  Kulturními zařízeními města Slaný. Od  14.00 v  Městském kulturním centru GRAND ve Slaném. Skákací hrad, hry, tanec, přípitek dětským šampaňským a malý ohňostroj. Cena 60 Kč/dítě, 20 Kč/dospělý. Info: Monika Javoříková Vánoční jarmark – 3. ročník 11. 12. od 9.00 do 17.00 v atelieru Hliněnka. Přehlídka rukodělných výrobků. Inspirace pro dárky k  vánocům. Pravá vánoční atmosféra. Info a  přihlášky pro vystavující u  J.Hrnčířové 777 127 136, hlinenkaatelier@seznam.cz

|5


KULTURA

Ples NADACE MATEŘSTVÍ

Z

veme vás na 16. ples nadace Mateřství 22. 1. 2011 od 20:00 hodin v hotelu Hejtmanský Dvůr. K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Františka Šitty. Vstupenky budou v předprodeji od 15. 12. 2010 na recepci hotelu Hejtmanský Dvůr. Ples pořádá obecně prospěšná společnost Mateřství prim. Dr. Jar. Nachtigala.

Štědrovečerní bohoslužba

E

vangelická církev metodistická pořádá (před) půlnoční štědrovečerní bohoslužbu s hudbou dne 24. 12. 2010 od 22 hodin v Husově domě. Hrát bude skupina Martin Band. Srdečně vás zveme.

Česká mše vánoční

Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub O

bčanské sdružení Wotrubia, které organizuje kulturní a sportovní akce především ve  slánské místní městské části Otruby, má na  kontě celou řadu úspěšných akcí. Do letošního listopadu jich bylo uspořádáno celkem 51, ponejvíce koncertů a turnajů v pétanque. Kulturně-sportovní odpoledne, jehož součástí je i turnaj v pétanque (v posledních třech letech pořádaný jako memoriál Ladislava Betky), se konalo již poosmé. Koncertů se podařilo v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub pro veřejnost připravit celkem 35, jeden koncert se roku 2004 uskutečnil i  v  kostele Sv. Šimona a Judy v Dolíně. Koncertem, který letošní sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert, jehož výtěžek bude věnován na  obnovu místního kostela a hřbitova. Vánoční vystoupení slánského pěveckého sdružení Jakub Judl & spol. se v kostele sv. Jakuba Většího v  Lidicích u  Otrub uskuteční v sobotu 18. prosince od 16 hodin. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Je to poslední ze  sedmi koncertů, které letos občanské sdružení Wotrubia uspořádalo. Tradičně – již popáté v podání tohoto pěveckého sdružení – v  našem kostelíku zazní spirituály a  staré vánoční písně ve  vícehlasé úpravě. Přesto, že v předvánoční čas jsou pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel osvětlený svíčkami má neopakovatelnou atmosféru, ještě násobenou sedmi nadšenými muzikanty, kteří radost ze svého vystoupení

FOTO: B. BARTONÍČKOVÁ

přenášejí i na  posluchače. Ti z  vás, kteří se na  koncert těší stejně jako já, by neměli na setkání v  kostele sv. Jakuba v  Lidicích u  Otrub v  posledním sobotním odpoledni před Štědrým dnem zapomenout. Slánští skauti donesou Betlémské světlo, které si pak všichni návštěvníci mohou svými svíčkami přenést do svých domovů. ING. PAVEL BARTONÍČEK, 1. MÍSTOSTAROSTA

Vlastivědné muzeum v prosinci

Č

eská mše vánoční „Hej, mistře“ Jana Jakuba Ryby bude provedena v děkanském chrámu sv. Gotharda ve středu 29. 12. 2010. Začátek koncertu je v 18 hodin. Účinkovat bude sbor SUDOP vedený paní Dagmar Kohoutovou. Vstupné dobrovolné.

Sňatky ve Slaném 6. 11. 2010 – sňatky uzavřeny na MěÚ Libušín Michal Satran, Slaný a Marta Navrátilová, Slaný Vladimír Vacina, Pchery a Silvie Henzlová, Slaný 19. 11. 2010 – sňatek uzavřen v Třebízi Hynek Balík, Kladno a Lucie Krčková, Kladno Novomanželům přejeme hodně štěstí.

6|

V

e Vlastivědném muzeu jsou do 20. prosince otevřeny dvě výtvarné výstavy „Fotografie ze Slaného z pozůstalosti Václava Krupičky“ a „Slánsko před 100 lety v kresbách

Karla Liebschera“. K těmto výstavám se vztahuje soutěž pro děti a mládež „Slánsko před sto lety“, kterou muzeum vyhlásilo. RED Více na str 15. www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Knižní tipy z knihovny Pro děti

líčena jako ráj na zemi. Naleznou na druhém konci světa štěstí a lásku?

Strašidelný herbář : Šiflík a Šuflík Cyril Podolský Šiflík a Šuflík jsou kuchyňští duchové. Objevují se v kuchyni, když jdou všichni spát. Žádného kuchyňského ducha totiž nesmí spatřit lidské oko, nebo se dotknout paprsek slunečního světla. Jen na dětské oko se vztahuje výjimka. Tak naši ducháčkové zažívají nejrůznější dobrodružství. A aby toho nebylo málo, součástí knížky je i CD, na kterém Šiflík a Šuflík ožívají díky hlasům Bolka Polívky, Mariána Labudy a vypravěčce Lucce Vondráčkové.

Pařížská pomsta Steve Berry Cotton Malone se ještě ani pořádně nevzpamatoval z poslední akce, když mu vtrhne do života americký agent Sam, jemuž jde po krku skupina zabijáků. Zuřivá přestřelka, z níž oba jen tak tak vyváznou živí, ho přesvědčí, aby se s nečekaným spojencem vydal do noci a ujal se nové, smrtelně nebezpečné mise. Jejich první zastávkou je sídlo Maloneova přítele Henrika Thorvaldsena, který odhalil zákeřné plány Pařížského klubu – společenství miliardářů s úmyslem zmocnit se vlády nad globální ekonomikou.

Bílá paní na hlídání Pavel Brycz Bílou paní Perchtu z Rožmberka už nebaví každou noc strašit. Dennodenně čtyři sta šestnáct let trčí v rámu starého obrazu a ztuhlé kosti si protáhne jen při půlnoční procházce po hradním cimbuří. Rozhodne se podat si inzerát coby paní na hlídání. A tak se stane au-pair pěti malých rošťáků. O neuvěřitelné historky v této knížce není nouze. Nejlepší průvodce světem domácích mazlíčků Honor Headová, Michaela Millerová Víte, jak vám kočka řekne „ahoj“? Nebo jak správně nosit králíčka, abyste mu neublížili? Nebo jak často krmit dospělého pejska? Tato kniha vám nejen pomůže vybrat si toho správného mazlíčka, ale naučí vás také, jak se o něj starat a vytvořit si s ním trvalé pouto.

Beletrie Prastaré pověsti české Petr Mašek Povědomí české společnosti o starých pověstech se opírá zejména o dílo Aloise Jiráska, který vycházel především z kroniky Václava Hájka z Libočan. Kniha Petra Maška, jež vznikla při přípravě výstavy Staré pověsti české v Národním muzeu, se snaží oproti Jiráskovu konceptu zpracovat i další velice zajímavé epické motivy, které se objevují v nejstarších českých kronikách.

Křest knihy

V zemi bílého oblaku (1. díl rodinné ságy z Nového Zélandu) Sarah Larková Londýn 1852. Dvě mladé ženy se vydávají na dlouhou plavbu. Na Novém Zélandu je čeká zcela nový život a budoucí manželé, o nichž téměř nic nevědí. Sedmnáctiletá šlechtična Gwyneira se má provdat za syna bohatého „ovčího barona“ a o deset let starší guvernantka Helen za farmáře. Jejich nová vlast je jim vy-

Naučné

Akce na prosinec 2010: Čtvrtek 2. prosince od 16 hodin přednášková místnost knihovny Václav Štech: Přes ostnaté dráty/Paměti českého tvrdohlavce . Slavnostní křest knihy pamětí významné slánské kulturní osobnosti, učitele, dramatika a ředitele Divadla na Vinohradech v Praze, spoluzakladatele divadla, muzea a knihovny ve Slaném, Václava Štecha. Toto vydání finančně podpořil Primátor Statutárního města Kladna Ing. Dan Jiránek. Úterý 7. prosince –návštěva Linetu V  rámci přednášek třetího cyklu Setkávání seniorů ve Slaném „Jak na stáří…“ navštívíme nedalekou firmu v  Želevčicích, která se zabývá výrobou zdravotnické techniky. Dozvíme se zajímavé informace o prosperující firmě a prohlédneme si její prostory. Odjezd autobusu v 14 hod. od knihovny.

Peru pod kůží Vladimír Plešinger Kdyby někdo uspořádal anketu o nejrozmanitější a současně nejzajímavější zemi světa, patřilo by Peru k favoritům. „Po několika týdnech v Peru se stanete amatérským přírodovědcem a archeologem, ať je základ vašeho vzdělání jakýkoliv,“ říká cestovatel Vladimír Plešinger, autor oblíbený čtenáři a uznávaný kritiky. Plodem jeho četných pobytů a cest podniknutých v letech 2004 až 2009 je kniha, jejíž příběhy a historie pokrývají celou rozlohu Peru doslova z jednoho konce na druhý.

Oddělení pro dospělé:

Jiřina Švorcová osobně Miroslav Graclík, Václav Nekvapil Jiřina Švorcová je nejen uznávanou charakterní herečkou, ale v dobách minulých byla i významnou političkou a řadu let dokonce členkou ÚV KSČ. Její život trochu připomíná příběh, který jako by napsal hollywoodský dramatik – obyčejná chudá holčička se stala slavnou a populární herečkou, milovali ji známí a slavní muži, ale přišlo i zatracení, nenávist a pád až na samé dno. V knize nechybí ani názory bývalých kolegů na J. Š., i to, co si o nich myslí ona.

Internet zdarma – pro registrované čtenáře denně, pro neregistrované po zaplacení jednorázového poplatku 10,- Kč Vánoční poukaz – zdarma poukaz na výuku pro úplné začátečníky v práci na počítači v programech word, excel, Internet, e-mail.

Korespondence III Jiří Voskovec & Jan Werich Závěrečný svazek třídílné korespondence tvůrců Osvobozeného divadla V+W, uložené v Gotliebově archivu v Bostonu, přináší jejich vzájemné listy z neveselých let 1969–1980. Nakladatelství Jiřího Tomáše – Akropolis společně s Nadací Jana a Medy Mládkových jím uzavírá ojedinělý ediční projekt, jehož příprava i vlastní realizace nebyly jednoduché. Samotný soubor dopisů, vrhající nevšední světlo na normalizační léta v tehdejším Československu, tentokráte doplňují i některé další dokumenty z Voskovcovy pozůstalosti.

MARIE FIŠEROVÁ vás srdečně zve na křest knížečky plné básní Když hvězda padá. V úterý 7. prosince 2010 od 17 hodin v přednáškové místnosti knihovny Václava Štecha ve Slaném

KAREL ČAPEK 72 let od úmrtí (25. 12. 1938) – další list do čtenářského deníku. Pamatuješ si ještě? Od 1.–28. prosince 2010. Literární soutěž k výročí narození herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové (3. 12. 1902).

Studovna:

Vánoční dárky rychle a v klidu po Internetu. Pomůžeme vám najít a objednat zboží.

Dětské oddělení a Pobočka Dolíky: Jak znáš Vánoce? Kvíz o Vánocích v otevírací době oddělení od 15. do 30. prosince. Předvánoční posezení v  knihovně – povídání s  dětmi o předvánočním čase. Určené pro děti z mateřských škol v dopoledních hodinách po domluvě s knihovnicí.

Vstupní chodba knihovny: České Vánoce očima dětí… atmosféru Vánoc vám pomohou navodit práce dětí z Dětského domova v Ledcích. Výstava potrvá od 4. prosince do 3. ledna. Milí čtenáři, děkujeme vám za přízeň v letošním roce a přejeme vám zdraví a štěstí v novém roce. PRACOVNICE KNIHOVNY

www.meuslany.cz

|7


HISTORIE

K historii jedné pohlednice „Osudy lidí – osudy věcí“ (nebo naopak ?). To mě často napadne, když se mi dostane do rukou stará korespondence, věkem zteřelé noviny, vybledlé fotografie či pohlednice, nebo když vidím v kontejneru vyhozené knihy nebo hračky, které se po skončení své úlohy staly nepotřebnými.

S

vůj pohnutý osud měla také barevná pohlednice vydaná v roce 1907 nákladem O.K.Č.T. ve Slaném s názvem „Budoucí rozhledna“ (obr. 1). Pod zkratkou se skrývá „Odbor klubu českých turistů“, který ve Slaném působil od roku 1894. V roce 1906, kdy celý příběh začíná, měl 49 členů, příjem činil 337 korun 21 haléřů, jmění 527 korun 1 haléř. Toho roku se konala jedna valná hromada, sedm výborových schůzí a šest výletů. V čele Odboru stál předseda František Duras (1852–1931), výrazná osobnost tehdejšího kulturního a společenského dění v  Slaném. A právě v roce 1906 se „Odbor ve valné hromadě usnesl postaviti na Hájích kamennou rozhlednu 20 m vysokou s krytým ochozem“. A protože ve Slaném nikdy nebylo od počátečního nadšení ke skutku daleko, nabídl se člen výboru architekt K. N., že návrh na rozhlednu vyhotoví. Tak se taky stalo a Odbor Klubu českých turistů tento návrh reprodukoval na vícebarevné pohlednici v  naději, že výtěžek z jejího prodeje použije na výstavbu proponované rozhledny (zavilí sběratelé pohlednic jsou dnes za ni ochotni vydat i několik set korun). Vše probíhalo ku spokojenosti všech, až do 3. června 1907, kdy se ve výkladu truhláře Jaroslava Čížka v Husově ulici čp. 105 (dnes lékárna) objevil plakát, na kterém byl vystaven obrázek návrhu na jinou rozhlednu od slovenského architekta Dušana Jurkoviče, publikovaný ve vídeňském odborném časopise „Der

Jurkovičův návrh na rozhlednu z r. 1899.

8|

Architekt“ v roce 1899 (obr. 2). Dušan Jurkovič (1868–1947) zaujímal v té době mezi architekty přední místo. Ve své tvorbě navazoval na lidovou architekturu a je autorem např. lázeňského domu a kolonády v Luhačovicích, památníku M. R. Štefánika na Bradle aj. Vedle Jurkovičovy rozhledny byla vystavena slánská pohlednice s „budoucí rozhlednou“. Na dochované fotografii plakátu z  té doby (obr. 3) je patrný nápis: „Nápadná“ podoba návrhu pana K. N. stavitele ve Slaném v roce 1907 na Slanskou rozhlednu s  návrhem p. arch. Dušana Jurkoviče. Jinými slovy, že jde o plagiát. Samozřejmě, že tato věc nezůstala bez odezvy. Autor návrhu se ohradil a podal vzápětí na J. Čížka žalobu „proti bezpečnosti cti“. Jak už to v  podobných případech bývá, záhy celá kauza nabyla značných rozměrů, takže se ze stránek místního tisku dostala i na stránky „Národní politiky“ a proces sám až k  odvolacímu soudu v  Praze. Soudničkář „Národní politiky“ mj. píše: „Dnes jen poznamenáváme ještě tolik, že původně hubený fascikl sporu utěšeně tloustne, a povede-li se spor dál, že uplyne hodně vody, než-li se slánské obecenstvo dočká dychtivě očekávaného rozřešení otázky: Kdopak vlastně vyhraje ?“ Jak je vidět, v našem soudnictví se toho za sto let až tak moc nezměnilo. Kdo byl autorem onoho plakátu se nepodařilo zjistit. Pan J. Čížek před soudem prohlásil, že za výklad jej nedával, nýbrž mu bylo pouze sděleno, že „onen plakát dal do výkladu škol-

Návrh architekta K. N. na slánskou rozhlednu z r. 1907.

ník Lopata“. Školník mateřské školy Jan Lopata vypověděl, že na žádost jednoho pána odnesl plakát do dílny p. J. Čížka, aby ho vystavil za výlohou. Pan Čížek však nebyl přítomen, takže výklad otevřel a plakát vyvěsil učedník. Pan Lopata zvlášť připomíná, že výklad byl otevřen a klíč trčel v zámku. Na žádost soudu, aby sdělil jméno onoho pána, pan Lopata řekl: „Dal jsem čestné slovo, že jeho jméno neprozradím.“ A neprozradil. Na druhou stranu stojí za pozornost některé výpovědi svědků předvolaných soudem, ze kterých vyplývá, že se celé město touto kauzou spíše bavilo. Tak např. p. řed. Jirovec řekl: „Kolemjdoucí se na plakát podívali, usmáli se a já myslil, že bude ve Slaném zase nějaká komedie.“ Obsáhle vypovídá svědek p. Václav Frič, který měl holičství naproti obchodu pana Čížka: „... prvého dne, kdy dotyčný plakát byl vyvěšen, jsem si ani nevšimnul, co představuje. Hosté ke mně přicházející si o tomto plakátu vyprávěli a smáli se. Vše to na mne však nečinilo dojem, že to má býti komedie nebo něco k smíchu. Viděl jsem také, že se lidé před plakátem zastavovali a smáli se. Proč se smáli, to nevím“. Pan J. Čížek dodává, že „nepozoroval, že vyložení dotyčného plakátu budí všeobecný posměch“. Svědek p. K. Liberzeit, jinak kreslič zaměstnaný u pana K. N., zaslechl slova: „To si váš starý usek kšandu!“ Jak celá kauza dopadla, jsem nezjišťovala. Myšlenka zřídit ve Slaném rozhlednu mátožně ožila ve čtyřicátých letech minulého stol., kdy se uvažovalo o jejím umístění na Slánské hoře (naštestí se tak nestalo). Prameny: Slánský obzor XIV, 1906, 110; Svobodný občan z  r. 1907; Národní politika (19. 10., 23. 11.) z r. 1907. IVANA HUŠÁKOVÁ VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V SLANÉM

Plakát vystavený za výkladem p. J. Čížka v r. 1907. www.meuslany.cz


INFORMACE

Zápis do základních škol se koná v budovách škol od 11. 2. 2011 do 12. 2. 2011

Projekt KOUTEX recyklace textilního odpadu Druhý kontejner na textilní přibyl ve Slaném. Najdete ho v ulici Petra Hrubého na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) u supermarketu Billa Co vkládat do kontejneru : čistý a suchý textil v igelitových taškách (či jiných obalech ) – nepotřebné ošacení jako jsou košile, trika, kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil, nově také spárovanou obuv Do kontejneru nepatří : koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné a mokré textilie

Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno (1. ZŠ) Školský obvod spádové školy: Balasova, Bienerova, Brožovského, Čechova, Dr. E. Beneše, Dvořákova, Fügnerova, Hanžburského, Havířská, Hlaváčkovo náměstí, Husova, Chadalíkova, Kreibichova, Kynského, Lázeňská, Máchova, Masarykovo náměstí, Na Hájích, Na Hradbách, Na Kopečku, Na Sadech, Na Vavřinci, Na Vinici, Navrátilova, Nejtkova, Nezamyslova, Nosačická, O. Scheinpflugové, Okružní, Palackého, Pálova, Pastýřská, Pod Horou, Politických vězňů, Pražská, Přibilova, Smetanova, Smetanovo náměstí, Soukenická, Stehlíkova, Trojanova, Třebízského, U Brodu, U Hvězdárny, V Ráji, Velvarská, Vepřkova, Vrchlického, Zahradnická. Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno (2. ZŠ) Školský obvod spádové školy: B. Václavka, Bartošova, Blahotice, Divadelní, Dolín, Dr. Miroslava Tyrše, Družstevní, Flaškářská, Fortenská, Fričova, Jiráskova, 5. května, K. H. Borovského, Kapalínova, K. Čapka, Komenského náměstí, Krátká, Lotouš, Maříkova, Masnokrámská, Na Chmelnici, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Netovice, Netovická, Ouvalova, Otruby,

P. Jilemnického, Plynárenská, Pod Ungeltem, Revoluční, Rudé armády, Smečenská, Spojovací, Šimberkova, Štechova, Šultysova, Trpoměchy, Tyršova, U Ploché dráhy, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Vinařického, Víta Nejedlého, Vítězná, Všehlušická, Wilsonova, Záfortenská, Želevčice, Žižkova.

ne 18. 11. 2010 pořádal Svaz diabetiků ve Slaném Den zdraví. Této akce se zúčastnilo přes 60 občanů, jak členů, tak příležitostných zájemců. Přestože jsme předpokládali ještě větší účast, tak ti, kteří se zúčastnili, byli velmi spokojeni, protože se dozvěděli svoji váhu, tlak, tuk v těle a hladinu cukru v krvi. Součástí byla i ochutnávka zdravých jídel (polévky, salátů, zákusků), kterou pro nás připravila Integrovaná střední odborná škola www.meuslany.cz

HELENA MOHYLOVÁ, OŽP

Občanské průkazy i cestovní doklady ve čtvrtek

Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno (3. ZŠ) Školský obvod spádové školy: Alšova, Arbesova, Bezručova, Boženy Němcové, Cyrila Boudy, Čelakovského, Dražkovická, Dukelských hrdinů, Gagarinova, Jana Roháče z Dubé, Jana Želivského, Jiřího z  Poděbrad, Jungmannova, Kybalova, Lacinova, Lidická, Malypetrova, Mánesova, Mírová, Na Dolíkách, Nerudova, Otakara Jaroše, Petra Hrubého, Pokorného, Rabasova, Raichlova, René Černého, Riegrova, Smetáčkova, Šimáčkova, Štefánikova, Švehlova, Tomanova, U Kasáren, U Stadionu I, U Stadionu II, U Stadionu III, Vikova. Přineste si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace budou poskytnuty na jednotlivých základních školách. BC. DAGMAR K ARFÍKOVÁ ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

Den zdraví

D

Upozorňujeme občany na možnost odevzdat textilní odpad k recyklaci nebo jinému využití a snížit tak množství směsného komunálního odpadu, který je ukládán do odpadových nádob a následně odvezen na skládku.

ve Slaném. Tímto jim moc děkujeme. Hlavně měření glykémie bylo dost důležité, neboť u dvou vyšetřovaných se odhalila vysoká hladina cukru v krvi. Je vidět, že takové akce jsou prospěšné, došlo i ke vzájemnému setkání lidí, k  posezení a popovídání si. A proto budeme i v  příštím roce pokračovat, a to Dnem dia v dubnu roku 2011. VÝBOR SVAZU DIABETIKŮ

Správní odbor městského úřadu ve Slaném oznamuje, že od měsíce ledna roku 2011 bude na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů krom klasických úředních dnů pondělí a středy nově také čtvrtek úředním dnem. Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů najdete v přízemí budovy bývalého hotelu Pošta, Masarykovo nám. č. p. 160. Úřední hodiny úseku občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. 1. 2010: pondělí 7:30 hod. – 17:00 hod. středa 7:30 hod. – 17:00 hod. čtvrtek 8:00 hod. – 12:00 hod. Úřední hodiny a dny ostatních úseků správního odboru (matrika, evidence obyvatel, přestupky, ověřování, Czech POINT a podatelna) zůstávají nezměněny.

|9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Masarykovo námstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Poslední pochod roku 2010 Novinky v IC Poslední pochod roku připravuje Klub nordic walking Slaný na sobotu 11. prosince Start: • pro odjezd ze Slaného – sraz na nádraží ČD Slaný v 8:45 hod. • pro ty, co půjdou celý pochod pěšky – Infocentrum Slaný na Masarykově nám. 9:00–10:00 Cíl: Infocentrum Slaný 14:00–16:00 Startovné: 40 Kč Trasa: Slaný–Klobuky–Třebíz–Kvílice– Kutrovice–Neprobylice–Královice (vlak)– Otruby–Slaný Možný návrat z Královic vlakem 13:21 nebo 15:25, z Klobuk 13:07, 15:07, 17:07 Trasa: z Klobuk 10 km do Královic k vlakové zastávce; z Klobuk až do Slaného (a opačně) 14 km. V případě nepříznivého počasí může být trasa změněna. Vedoucí akce: Zoja Kučerová tel. 312 523 448 nebo ic@infoslany.cz

Přijďte si pro Betlémské světlo „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)

V Infocentru Slaný si můžete vybrat a zakoupit z nabídky slánských vín z vinařství pana Petra Rychtaříka ze Slaného-Kvíce. Nyní je ke koupi nabízeno i letošní Posvícenské mladé víno, chcete-li tzv. Martinské. Martinské víno proto, že se smí začít prodávat až 11. 11., tedy na svátek sv. Martina. Mladé víno je určeno k rychlému spotřebování. Sami vinaři doporučují, aby bylo vypito do jara. Nehrozí mu zkažení, ale ztrácí na svěžesti a není tudíž určené k archivaci. Doplnili jsme nabídku zboží o nové pohlednice Slaného od pánů fotografů P. Vychodila aj. Jarocha.

Od 1. listopadu do 31. března má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední den od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má zavřeno.

Přejeme všem pěkné Vánoce a dobrý rok 2011

Tříkrálový pochod Start 31. ročníku Tříkrálového pochodu je 8. ledna 2011 od 8:00–9:30 v Infocentru Slaný (Masarykovo nám. 159). Startovné pro členy Klubu českých turistů 10,-, pro nečleny 15,-. Více informací kctslany@centrum.cz, nebo na tel. 721 347 929.

Zoja Kučerová a Jakub Hložek Infocentrum Slaný

Nordic Walking i v zimě Klub Nordic Walking Slaný při Infocentru zve na pravidelné nedělní vycházky. Trasy jsou voleny podle počasí, nálady a fyzické zdatnosti příchozích. Délka vycházek se pohybuje mezi 10 až 15 kilometry. Doporučujeme s sebou pohodlné sportovní oblečení, zejména obuv, láhev s pitím a chuť pro sebe alespoň jednou týdně něco udělat. Hůlky nejsou podmínkou! Termíny vycházek: 5., 12. a 19. prosince 2010 v 14:00 Sejdeme se před recepcí Zimního stadionu ve Slaném. Od 1. prosince 2010 až do odvolání se začátek vycházek posouvá na 14:00. Přihlášky do klubu jsou k dostání v IC Slaný nebo ke stažení na http://infoslany.cz/cs/sekce/turista/klub-nordic-walking-slany/

Slánští skauti přejí všem klidné, krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2011 Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti ve čtvrtek 23. 12. 2010 v  Infocentru, v  budově vlastivědného muzea na Masarykově náměstí ve Slaném od 14 do 18 hodin. Skaut Slaný: www.skaut-slany.xf.cz Infocentrum Slaný: www.infoslany.cz

10 |

má za následek zvýšenou srdeční činnost a tím je Nordic Walking vhodný nejen jako prevence proti kardiovaskulárním chorobám. Díky holím přenesete část své hmotnosti na svaly paží a odlehčíte nohy. Proto mohou, v rámci možností, provozovat Nordic Walking i lidé, kteří mají nějaké problémy s klouby dolních končetin. Hole vám též pomůžou k narovnání zad při chůzi. Oproti běžné chůzi spotřebujete mnohem více energie. Při Nordic Walking můžete Nordic Walking – pohyb pro všechny   spálit za hodinu až 600 kcal. Což se pozitivně projeví na úbytku přebytečných tuků. Nordic Walking  se řadí mezi rekreační Nordic Walking jako rehabilitační sporty a zdravotní prevenci. Nordic Walking lze provozovat v  každém věku bez rozdílu prostředek fyzické zdatnosti. Zde nerozhoduje fyzická Nordic Walking lze doporučit též při rehazdatnost nebo věk. Nordic Walking je nenáročná chůze, nejpřirozenější pohyb člověka, bilitaci po operaci nohou. Nordic Walking lze provozovat i v těhotenpouze s použitím  speciálních holí. ství (doporučujeme poradu s lékařem). Také Nordic Walking – pozitiva pro diabetiky lze Nordic Walking jen doporučit. Při takovém zapojení svalstva a spotřebě Při správné technice se tak zapojí až 90% kalorií může Nordic Walking pouze pomoci. svalstva. Zapojení tak velkého procenta svalů -RED www.meuslany.cz


PROGRAM

š

Kino prosinec 2010 4.–5. sobota–neděle hrajeme pouze v 17 hodin JAK VYCVIČIT DRAKA Americká animovaná komedie v českém znění. Nová dobrodružství od tvůrců Shreka se odehrávají na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci … Režie: Dean DeBlois a Chris Sandera Přístupno

Premiéra nové české komedie na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Hrají: Aňa Geislerová, Jiří Macháček, Martin Myšička, Jana Šulcová a další. Režie: Ondřej Trojan Přístupno

6.–8. pondělí–středa HABERMANŮV MLÝN Premiéra koprodukčního filmu ČR, SRN a Rakouska je filmové drama v českém znění. Režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců. Hrají: Karel Roden, Zuzana Krónerová, Jan Hrušínský, Oldřich Kaiser a další. Režie: Juraj Herz Přístupno

17.–19. pátek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin ROMÁN PRO MUŽE Česká filmová komedie podle románu Michaela Viewegha. Pouto, které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tragické smrti rodičů, prochází zvláštní zkouškou … Hrají: Miroslav Donutil, Michal Vladyka, Vanda Hybnerová a další. Režie: Tomáš Bařina Přístupno

6.–7. pondělí–úterý hrajeme pouze v 19.30 hodin 8. středa hrajeme pouze v 17 hodin 9. čtvrtek CHLUPATÁ ODPLATA Skvělá americká rodinná komedie v českém znění. Pomsta nejlépe chutná, když je pěkně … chlupatá! Režie: Roger Kumble Přístupno 10.–12. pátek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin ŽENY V POKUŠENÍ Česká filmová komedie s hvězdným hereckým obsazením. Uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček, Roman Zach a další. Režie: Jiří Vejdělek Přístupno 13.–16. pondělí–čtvrtek OBČANSKÝ PRŮKAZ

hrajeme pouze v 19.30 hodin

20.–23. pondělí–čtvrtek hrajeme pouze v 19.30 hodin RED Premiéra americké akční komedie o nebezpečných agentech na penzi. Bruce Willis rozdává rány jako zamlada. Film s titulky. Režie: Robert Schwentke Přístupno 25.–26. sobota–neděle hrajeme ve 14 a v 17 hodin HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1.část Premiéra amerického rodinného filmu v českém znění. Nikde není bezpečno … První část závěrečného dílu dalšího dobrodružství Harryho Pottera. Režie: David Yates Přístupno 27.–29. pondělí–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin MACHETE Premiéra amerického akčního filmu s titulky. Byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Naštvali ale nesprávného Mexičana … V hlavní roli Danny Trejo. Režie: Robert Rodriguez

Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo prosinec 2010 Středa 8. prosince 2010 v 19.30 hodin VEČÍREK Standa Berkovec uvádí ve svém pravidelném pořadu další své přátelé. Jako hosta svého pořadu uvede tentokráte Jiřího Mládka, známého sběratele a „Guru“ fenoménu Merkur. Prodejní výstava posledních modelů stavebnice Merkur. Originální Christmas Panc a perník je v ceně vstupného. Volný prodej.     Pondělí 13.prosince 2010 v 19.30 hodin PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM Divadelní dramatizace románu je založena na konfliktu mezi svobodou jednotlivce a zájmy společnosti. Do ústavu pro choromyslné přichází jeden bouřlivák a zavedená pravidla se záhy začínají rozkládat… Hraje Divadlo pod Palmovkou Praha. Divadelní předplatné. Hraj: Martin Stránský/Petr Štěpán, Zuzana Slavíková/Miroslava Pleštilová, Rostislav Čtvrtlík, Oldřich Navrátil, Rudolf Jelínek a další. Režie: Petr Kracík www.meuslany.cz

Středa 15. prosince 2010 v 17 hodin SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Repríza úspěšné divadelní inscenace souboru Slánská scéna, o.s. Hrají: M. Zápotocký, T. Vott, Vl.Fantová, M. Chrapová, J. Fany Fanta a spousta dalších. Režie M. Večerka. Představení je určené (nejen) pro důchodce. Zvýhodněné vstupné 70 Kč. Volný prodej.

Čtvrtek 16. prosince 2010 v 19 hodin VÁNOČNÍ AEROBIC SHOW Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte se pobavit. Aerobic klub gymnázium Slaný pod vedením Ivany Rosolové zve již posedmé všechny příznivce aerobicu a pohybu do městského divadla ve Slaném. Uvidíte ukázky nových závodních sestav, zumbu, pohybové skladby, sportovní aerobic, hip-hop, a nejen to. Celým večerem vás bude provázet Vladimír Kryštof Maliňák. Vstupné 80 Kč. Volný prodej.   Neděle 19. prosince 2010 v 15 hodin VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Pohádkový muzikál pro celou rodinu v podání divadelní společnosti Julie Jurištové. Volný prodej.   Středa 22. prosince 2010 VÁNOČNÍ BESÍDKA Žáci Obchodní akademie ve Slaném baví sebe i své spolužáky ve vánočním programu.

| 11


PRO DĚTI, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Milé děti, Ani jsme se nenadáli a za chvíli jsou tady Vánoce. Vaše nejoblíbenější svátky, že? My kočky je také máme rády. Občas dostaneme něco dobrého k snědku – nebo si to taky vezmeme samy. Když to tak láká a jsou dobrot plné stoly! Ale hlavně, v  příbytku našich páníčků se objeví stromeček. Tak to je pro nás kočky přímo výzva. A co teprve potom, když na stromek navěsí všechny ty třpytivé ozdůbky! Moc se na Vánoce těším a všem slánským dětem přeji, aby si je pořádně užily. VÁŠ KOCOUREK KUBA

MRKVOVÉ CUKROVÍ

T

oto cukroví chutná báječně a hlavní surovinou hned po mouce je mrkev. Takže je vlastně i zdravé. Na přípravu mrkvového cukroví budeme potřebovat: • 150 g polohrubé mouky • 100 g mrkve • 120 g Hery • 30 g vlašských ořechů • špetku prášku do pečiva • kůru z jednoho citrónu • meruňkový džem na slepování • moučkový cukr ochucený vanilkou na obalování Oříšky nadrobno umeleme, mrkev a citrónovou kůru nastrouháme na jemném struhadle. Ze všech surovin pak vypracujeme těsto, které necháme v chladu odpočinout. Vychladlé těsto rozválíme na plát silný asi 3 mm a vykrájíme tak, abychom měli vždy dva stejné tvary do páru. Cukroví klademe na plech pokrytý pečícím papírem a pečeme zvolna na 160–170 stupňů v předehřáté troubě do doby, až začnou kraje pečiva lehce zlátnout.

Tajenka: Bez žen by život nebyl poezií

Když je pečivo v troubě, máme chvíli si připravit meruňkový džem a také cukr na obalování slepeného pečiva. Moučkový cukr na obalování je nejvhodnější ten, který voní vanilkou. Toho dosáhneme tím, že v dóze společně s cukrem uchováváme vanilkový lusk. Cukroví je nejlépe obalovat horké. Slepujeme tedy jednotlivé páry džemem a slepené kousky obalujeme v cukru. Dva dny v chladnu budou na odležení hotového pečiva stačit. Uvidíte, jak mrkev a meruňková zavařenina vytvořily bezvadné chuťové duo. A díky absenci cukru v těstě není toto cukroví ani moc sladké. Přeji Vám dobrou chuť a krásné a pohodové Vánoce! AUTORKA RECEPTU: PAVLÍNA VOSYKOVÁ DALŠÍ RECEPTY NAJDETE NA WWW.MLSNAKOCKA.BLOG.CZ

12 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na prosinec Městská hvězdárna je pro veřejnost v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování dalekohledy začínají v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 hodin. 17. listopadu bude otevřeno od 19 do 21 hodin. V období vánočních a novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: 24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. je zavřeno, 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12., je otevřeno od 19 do 21 hodin, 1. 1. je otevřeno od 12 do 15 hodin, 2. 1., 3. 1. je zavřeno, 4. 1. je otevřeno od 8 do 11 hodin a od 19 do 21 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Jupiter a Uran – večer nad jižním obzorem 1.–10. prosince Hvězdokupy a mlhoviny – za mimořádně čisté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru 9.–17. prosince Měsíc na večerní obloze – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami bude kolem první čtvrti, která nastává 13. 12. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 21. 12.), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. 4. ledna 2011 Částečné zatmění Slunce – při tomto zatmění Měsíc zakryje přibližně 79 procent slunečního průměru. Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena v průběhu celého úkazu od 8:00 do 11:00 hodin.

Průvodce prosincovou oblohou Slunce vstupuje 22. prosince v 0 h 38 min středoevropského času do znamení Kozoroha. Nastává zimní slunovrat. Začíná astronomická zima a nejdelší noci v roce. Noční obloha v prosinci nabídne hvězdokupy, mlhoviny, galaxie a také aktivní meteorický roj Geminidy.

Z

planet bude možné pozorovat Jupiter, Venuši a  Saturn. Jupiter spatříme v  první polovině noci jako nápadný objekt nad jižním obzorem. Pomocí triedru rozlišíme v blízkosti jeho čtyři největší měsíce Ganymeda, Callisto, Europu a  Io. Ve  větším dalekohledu spatříme potom i  strukturu atmosféry planety, vrstvy mračen, které rotují různou rychlostí. Nápadná jsou především rozdělení na  světlejší barevné zóny a tmavší pásy. Vzájemná interakce mezi těmito cirkulujícími skupinami se projevuje turbulencemi a  bouřemi. Nejznámější útvar v atmosféře Jupiteru je Velká rudá skvrna, dlouhodobě stabilní anticyklonální bouře větší než Země. Existují důkazy, že skvrna byla jistě pozorována minimálně od roku 1831. Pozorovatelé vybaveni dalekohledem najdou v  těsné blízkosti Jupiteru planetu Uran. Uran se bude v  průběhu prosince k  Jupiteru přibližovat a v prvních dnech roku 2011 dojde k nejtěsnějšímu setkání planet. Planeta Uran však viditelná bez dalekohledu není, jeví se jako hvězda 6. velikosti. Abychom Uran rozpoznali jako drobný namodralý kotouček na hvězdném pozadí souhvězdí Ryb, bude nutné využít většího dalekohledu se zvětšením přibližně 150x. Obě planety ve  chvíli nejtěsnějšího přiblížení

(5. 1. 2011) bude dělit úhlová vzdálenost menší než 30´, a proto bude možné obě planety spatřit dokonce v  jednom zorném poli dalekohledu! V prosinci na ranní obloze bude možné pozorovat planetu Venuši, dne 4. 1. dosahuje planeta nejvyšší jasnosti ( -4,6 mag ) a  pohybovat se bude v souhvězdí Panny a Vah. Západně od Venuše se bude také v souhvězdí Panny nacházet druhá největší planeta sluneční soustavy - Saturn. Zajímavé seskupení nápadných objektů na ranní obloze spatříme 2. prosince, kdy jižně od Venuše a Saturnu nalezneme Měsíc a nejjasnější hvězdu souhvězdí Panny Spiku ( Vir ). Noční obloha v prosinci nabídne také meteorický roj Geminidy. Maximum frekvence meteorického roje nastává 14. prosince. Měsíc bude zapadat krátce po  půlnoci, čili nebude rušit svitem nejslabší pozorovatelné meteory. Roj je aktivní zhruba od  4. do  17. prosince. Z objektů vzdáleného vesmíru nabízí prosincová obloha možnost spatřit například galaxii M 31 v  souhvězdí Andromedy, která je od  Země vzdálená přes dva miliony světelných let. Z  dvojhvězd je velmi dobře pozorovatelný Castor ze souhvězdí Blíženců. Kulovou hvězdokupu M 15 je možné vyhledat

Hvězdárna pro školy: Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol od mateřských po vysoké. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Závazné rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na adrese hvezdarna@volny.cz. Program školní exkurze: Projekce pořadu dle vlastního výběru. V naší nabídce jsou pořady pro všechny věkové kategorie od předškoláků po dospělé. Pořady trvají typicky 30min. Přehled našich pořadů naleznete webu hvězdárny.

14 |

tel: 312 525 730 http://www.hvezdarna-slany.cz

v souhvězdí Pegasa a  otevřené hvězdokupy v  souhvězdí Býka a  Persea. Krásný pohled malým dalekohledem je zejména na hvězdokupu M 45 Plejády (Kuřátka) v Býku, která je dobře viditelná i pouhým okem. Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011. Začátek prvního školního i  pracovního týdne nového roku 2011 bude skutečně velkolepý. V  úterý 4. ledna 2011 v  dopoledních hodinách přejde nad zraky miliónů Evropanů Měsíc přes sluneční kotouč. U  nás se bude velikost zatmění pohybovat kolem 79 procent (velikost zakrytí slunečního průměru). Půjde tak o největší částečné zatmění v České republice po 8 letech a nejvýraznější svého druhu až do  roku 2026. Městská hvězdárna ve Slaném k této příležitosti chystá mimořádnou pozorovací akci pro veřejnost nebo školní kolektivy, které by si tak chtěly zpestřit druhý školní den nového roku. Pozoruhodné částečné zatmění spatříme v  dopoledních hodinách. Slunce v  západní polovině České republiky vychází již částečně ukrojené Měsícem. V  maximální fázi dosahuje zatmění velikosti kolem 79 procent, a  to nevysoko nad jihovýchodním obzorem. S trochou nadsázky se dá maximální fáze přirovnat „úsměvu na  nebi“, neboť Měsíc bude Slunce zakrývat shora a přes filtr tak spatříme srpek Slunce natočený svou oblou částí k obzoru. Částečné zatmění se objevuje, když Slunce a Měsíc nejsou přesně v přímce, takže je Slunce zakryto jen z části. JAROSLAV TRNKA, MĚSTSKÁ HVĚZDÁRNA

Po skončení pořadu nabízíme diskusi s  astronomem nad dotazy žáků (a samozřejmě i učitelů). Naši lektoři mají rozsáhlé zkušenosti a přizpůsobí svůj výklad věku a znalostem třídy. Délka diskuse je individuální a řídí se především zájmem ze strany publika. Diskusi lze po dohodě vést na dané téma (např. v souvislosti s učivem). Návštěva kopule spojená s  pozorováním oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopulí s demonstrací práce s přístroji (demonstrace zvětšení, manipulace s dalekohledem atd.). www.meuslany.cz


HISTORIE

Kresby Karla Liebschera ve slánském muzeu Pro podzim letošního roku se podařilo slánskému muzeu a odboru kultury MěÚ Slaný připravit rozsahem sice nevelkou, ale svým obsahem snad pozoruhodnou výstavu „Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera“. Tato přehlídka, která připomíná starší podobu našich měst a krajiny, vznikla ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně, Rabasovou galerií Rakovník, Městským muzeem v Kralupech nad Vltavou a Sdružením Liebscher. Výstava potrvá do 20. prosince tohoto roku. VLADIMÍR PŘIBYL

S

lánský historik prof. V. V. Štech ve své knize V zamlženém zrcadle (1967) vzpomíná léto 1892. Tehdy do Slaného přijel malíř Karel Liebscher, aby zde připravil řadu kreseb pro další díl Ottových Čech – Rakovnicko a Slánsko. V. V. Štech ve svých pamětech píše … byl mnou okukován a obdivován, ačkoliv otec vyjadřoval se dosti odmítavě o jeho rychlém a povšechném způsobu práce. Poslouchal jsem napjatě, když u nás vykládal, jak chtěl cestovat a malovat… Karel Liebscher (* 1851, † 1906), který se školil na akademii ve Vídni u profesora Lichtenfelse, byl malířem skutečně výkonným a  výtvarná úroveň jeho maleb ze Slánska vypovídá o invenci, pohotovosti a znalosti místa. Pro nás má dnes Liebscherův soubor ve  slánském muzeu, který zahrnuje na  třicet originálních kreseb – Okoř (hrad), Krakovec (hrad), Žerotín (hrad), Lány (zámek), Třebíz (pomník V. B. Třebízského) a  řadu maleb ze Smečna, Zvoleněvse, Mšece, značný význam. Na  prvním místě vypovídá o  jeho umělecké dovednosti – máme před sebou kvalitní tušové malby, často vysvětlované bělobou na tmavším podkladu, nebo kresby perem, vše je vypracované s  ohledem na  budoucí tisk. Na  druhém

místě je to hodnota dokumentační, památková, a to vzhledem k  proměně architektur a  jejich prostředí, nebo celých historických částí (Slaný). A  nakonec zaujme i  nápaditě uplatněný výmluvný kompars – kameníci pod Slánskou horou nebo cyklisté ve městě, v krajině – v našem případě u Zvoleněvsi, v zimě zase panská jízda na saních u Slaného. Pro tuto výstavu se nám podařilo kolekci ze slánského muzea rozšířit o  další kresby z  Rakovnicka, Kladenska a  Kralupska, a  to díky spolupráci s dalšími muzei a galeriemi. Z Kladna upoutá starobylá lavírovaná kresba kostela sv. Jana v Dubí (lépe na Dříni) – kdysi kouzelné krajinné prostředí je však dnes narušené budovou ocelárny. Zajímavé jsou také celkové pohledy na  Kladno, a  to od  severu (Podprůhon), nebo od východu – se stavbou železáren v popředí a městem na obzoru. Rakovník se představuje malebným a rušným náměstím s  dominantním kostelem sv. Bartoloměje; na  další rakovnické kresbě obdivujeme hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice a zejména zachycené detaily nedaleké dřevěné zvonice, která K. Liebschera zaujala. Z rakovnické galerie byly zapůjčeny i  krajinné motivy z  okolí Berounky. Muzeum v  Kralupech reprezentují pohledy na Vltavu a okolí.

Karel Liebscher, Slaný v zimě, kolem roku 1895 O  tom, že v  současné době je dílo Karla Liebschera, a  zejména jeho bratra Adolfa Liebschera, znovu veřejností objevováno, svědčí i výstava děl mladšího Karlova bratra – Adolfa Liebschera v  roce 2007 na  zámku v  Potštejně. Ani ve  Slaném jsme na  Adolfa nezapomněli – expozici dominuje rozměrný portrét Karla Liebschera od Adolfa Liebschera z  roku 1896 (zapůjčený z  Českého muzea výtvarného umění). Adolfův umělecký přínos pro tento region dokumentuje výstava fotografiemi novobarokních maleb z  kostela Nanebevzetí Panny Marie ve  Zlonicích, které Adolf realizoval v letech 1909 až 1911, a to v součinnosti s Juliem Fischerem. Příští rok si připomeneme 100. výročí jejich dokončení. Vlastivědné muzeum ve  Slaném vyhlásilo u příležitosti této výstavy 11. listopadu 2010 pro žáky 2. stupňů ZŠ a  studenty středních škol soutěž na téma „Slánsko před 100 lety“. Další informace na  webových stránkách Vlastivědného muzea ve Slaném –www.muzeum.slansko.cz.

Ze sbírek Vlastivědného muzea – Alšův Betlém P

apírové betlémy k vystřihování, nebo vytištěné jako barevná skládanka patří k nejmladším typům domácích betlémů. Rozšiřují se v průběhu 19. století v čase rozvoje reprodukční grafiky a  barevného tisku a  typově zřejmě vycházejí z  malovaných papírových betlémů, oblíbených v  některých oblastech. V  průběhu 19. století se objevují i  krojované betlémy, ze kterých snad nejznámějším je mladší Alšův betlém. Podle perokreseb Mikoláše Alše vyšly v letech 1902 a 1904 aršíky papírového betlému, ve  kterých se uplatnil materiál sesbíraný Alšem na  studijních cestách po Čechách, Moravě a Slovensku. Betlém vznikl na  objednávku pedagogického spolku „Dědictví Komenského“. Vystřihovací papírové aršíky podle původního návrhu Mikoláše Alše vycházejí dodnes. Betlém máme zastoupen i ve sbírkovém fondu Vlastivědného muzea. Tento betlém se zachoval v  kompletním stavu a vystřižené postavy, zvířátka a „kulisy“ betlémské scenerie jsou nalepeny na dřevěné překližce. Pocházejí z poloviny 20. století z rodiny Jaroslava Rusa, ředitele bývalé měšťanské školy ve Slaném. (J. Rus byl v letech 194246 i  redaktorem Slánského obzoru). Vedle hlavních postav betlémské scény – Svaté rodiwww.meuslany.cz

Alšův betlém – kulisy středověkého města ny s Ježíškem a Tří králů se slouhy a postavy mnicha poustevníka, darovníci představují vesměs krojované typy, nebo v nich nacházíme různé podoby Alšových současníků. Jak píše V. V. Štech v  knížce „Aleš a  Slovensko“ k návrhům umělce k Českým jesličkám: „Keď predstavuje ľud, shromažďujúci sa pri jasličkách – ako vo vianočnom čísle Zlatej Prahy roku 1892 – pastierov kreslí v  slovenskom kroji... kládol slovenských pastierov a  bačov vedľa českých dudákov, ...preňho je betlehem stelesnením kolied, ľudovej srdečnosti a štedrosti.“ (TVAR, Bratislava 1952, českou verzi neznám). V trojici pastýřů, stěžejních postav

biblického příběhu Narození Ježíška, rozpracoval umělěc tři pohledy na muže v  soukenné haleně, přehozené přes ramena. V  betlému objevujeme figurky různých velikostí v  slováckém kroji, mladou dvojici v  plzeňském oděvu, chodské ženské i mužské typy, ženskou postavu z Prácheňska... Vedle krojovaných typů ztvárnil Mikoláš Aleš různé řemeslníky a jiné profese (hlásný, listonoš, kominík, pekař, mlynář, řezník a  další). Betlém ztvárnil jako kulisu středověkého města v  hradbách, pod ním vesnici s návsí, kapličkou a s množstvím vegetace a zvířátek. Do této scény je rozptýlena plejáda dětských postaviček, které nás zaujmou a vtáhnou do příběhu aktualizovaného do  doby Alšova života. Alšův betlém spolu s dalšími papírovými jesličkami z národopisné sbírky si můžete v  čase adventu prohlédnout v stálé expozici Vlastivědného muzea. MAGDA PETRINCOVÁ, VM SLANÝ

| 15


INFORMACE

Důstojná oslava státního svátku ČR Dokončení ze strany 3

Po příchodu do  Slaného založil na  ZŠ Na Hájích hudební soubor a souběžně v roce 1954 začal intenzívně pracovat s dívčím souborem na  Jedenáctileté střední škole Slaný, se kterým byli o  dva roky později pozváni k  nahrávkám v  Československém rozhlase v Praze. Tento dívčí soubor v různých obměnách pracoval po  celou dobu jeho působení na  gymnáziu ve  Slaném a  až do  roku 1991 se úspěšně zúčastňoval různých pěveckých soutěží a  měl na  svém kontě nespočet koncertů.. Za největší úspěchy jsou považovány roky 1957 (ústřední kolo STM Ostrava) a 1980 (nahrávání v Československém rozhlase). František Hofman má vřelý vztah ke klasické hudbě - celý život hraje na housle a klavír. V roce 1964 byl jedním ze zakládajících členů Lužeckého kvarteta. Roku 1958 založil vedle dramatického souboru i filmový a fotografický kroužek, který pracoval do roku 1965 a jehož členem byl i budoucí režisér Karel Smyczek. Od roku 1986 žije ve šťastném manželství s  manželkou Romanou, rozenou Šandovou, se níž mají devatenáctiletého syna Tomáše a  šestnáctiletou dceru Marušku. Vytvořili spolu rodinný kvartet, který koncertuje pravidelně na kulturních akcích města. Jeho životním krédem je:„Poctivost, spolehlivost a  kulturnost ve  všech směrech, nejen v oblasti umění, ale hlavně v běžném občanském životě“. Nejmladším z oceněných a zároveň prvním ze dvou rodilých Slaňáků je pan Zdeněk Víšek. Narodil se ve Slaném dne 28. září 1968. V letech 1975- 83 navštěvoval Základní školu na  Komenského náměstí a  poté slánské gymnázium, které absolvoval maturitou v roce 1987. V  letech 1987–1992 studoval na  Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1995 působí jako učitel českého jazyka a dějepisu na Obchodní akademii Dr.  Edvarda Beneše ve  Slaném, kde od  r. 2003 vykonává funkci koordinátora prevence sociálně patologických jevů a organizátora nejrůznějších humanitárních sbírek, především pak sbírky „Červená stužka“ V roce 1998 se oženil a s manželkou Ivetou mají dvanáctiletého syna Ondřeje. Díky tolerantní  manželce se daří jeho badatelské činnosti. Od  roku 2000 publikuje v  měsíčníku „Slánská radnice“ články zaměřené na  problematiku regionální historie i problematiku školství a od r. 2002 je publikačně činný v regionální historické ročence „Slánský obzor“ a  v  časopisech „Na  východ“, „Masarykův lid“, „Cestopisy“ a „Literární noviny“. Spolupracuje s  Vlastivědným muzeem ve  Slaném, Knihovnou Václava Štecha a Městským úřadem ve Slaném, je členem společnosti Patria a členem redakční rady ročenky „Slánský obzor“. Mezi jeho koníčky patří cestování, zamě-

16 |

řené především etnograficky, jako jsou cesty do českého koutku v polském Kladsku, do německé Lužice či za českou menšinou v USA. Od  roku 1988 pravidelně daruje krev a  je držitelem Stříbrné plakety Dr. Jánského. Jako své krédo uvádí „Hledejme spíše to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.“ Jedinou oceněnou ženou a  zároveň další ze dvou rodilých Slaňáků oceňovaných dnešního dne je paní Jaroslava Beznosková, rodným jménem Nesládková. Narodila se 1. května 1951 ve Slaném. Základní školu ve Slaném Na Hájích navštěvovala v letech 1957–66 a během studia zde hrála závodně stolní tenis. Vzpomíná na šťastné dětství se starší sestrou, se kterou ve Slaném vyrůstala. V  letech 1966–70 navštěvovala Střední zdravotní školu Kladno, kterou ukončila maturitou. Od  r. 1970 pracuje úctyhodných 40 let v Nemocnici Slaný, 34 let na interním oddělení a  6 let na  oddělení ošetřovatelské péče. Od r. 1986 pracuje jako staniční sestra, nejprve na interním oddělení a posléze na oddělení ošetřovatelské péče. V roce 1972 se provdala. S manželem Jaroslavem prožívají šťastné manželství, ve kterém mají dvě děti (Jitka narozená roku 1972 a Marek narozený roku 1975), 4 vnuky. Ve svém volném čase ráda pracuje na zahrádce Jako své krédo uvádí větu „Práce v souladu s rodinou“ Posledním z oceněných je pan Petr Glogar. Narodil se 9. září 1959 v  Novém Jičíně. Po  absolvování Základní školy ve  Starém Jičíně roku 1974 se nejprve z politicko-náboženských důvodů vyučil elektromechanikem. Poté v  r. 1980 maturoval na  SPŠE ve  Frenštátě pod Radhoštěm a po základní vojenské službě (v  Kladně-Rozdělově) pracoval jako technik televizního vysílače v  Ostravě- Hošťákovicích; V roce 1983 se rozhodl pro studium na teologické fakultě, které ukončil v  roce 1988 a v následujících šesti letech působil jako ka-

tolický duchovní ve Východočeském a  poté v Jihomoravském kraji. V  letech 1995 až 1996 procházel řádovou formaci v  severní Itálii a  po  jejím ukončení přišel s  dalšími členy karmelitánského řádu do zdevastovaného kláštera ve Slaném; V  roce 1998 byl jmenován převorem kláštera bosých karmelitánů ve Slaném a pověřen vedením komunity a obnovou kláštera. Tento dům se postupně stal prostorem k setkávání lidí různých věkových skupin (a  to jak těch, kteří se potřebují zastavit, aby znovu nalezli sebe sama a  své další směřování, tak i  těch, kteří chtějí znovuobnovit a  prohloubit své partnerské a rodinné vztahy.) Pro zkvalitnění odborné péče Petr Glogar absolvoval čtyřletý výcvik Rodinné terapie psychosomatických poruch na  Libereckém psychosomatickém institutu a  v  roce 2008 získal certifikát rodinného terapeuta. V  roce 2001 se stal spoluzakladatelem a  zodpovědným za  celostátní hnutí nesoucí název „Spiritualita muže“ směřující k  osobnímu psychosociálnímu a  spirituálnímu růstu mužů v naší společnosti a za iniciativu „Manželská setkání“. Rovněž je iniciátorem založení neziskové organizace Siriri, o.p.s., působící především na  území Středoafrické republiky; Svá profesní studia ukončil v letošním roce získáním titulu ThLic, kdy obhájil na  Lateránské universitě v Římě svou disertační práci na téma „Krize jako fenomén osobnostního růstu“ v díle E.H. Eriksona; Svou činnost, kromě funkce převora, vedení kláštera a  zodpovědnosti za  činnost a působení Řádu bosých karmelitánů v České republice, zaměřuje na psychoterapeutickou práci, přednáškovou činnost a semináře na téma Spiritualita a postavení muže v současné společnosti a  dále problematiku partnerství a rodičovství. Jeho životní krédo zní: „ Život je plný nepochopitelných paradoxů. Existuje vedle sebe světlo a stín, bolest a radost, úspěch a prohra a v neposlední řadě život a smrt. Učme se tedy moudrosti, jak takovéto životní protiklady dr-LŠžet pohromadě“. www.meuslany.cz


ŠKOLY, INFORMACE

Revitalizace lesoparku Háje Strašidla ze 3. ZŠ N J a obě části lesoparku, nad školou a nad nemocnicí, vypracovala paní ing. Eva Vodrážková z Atelieru zahradní tvorby Praha v roce 2006 a 2008 Studie obnovy lesoparku Háje I a II. Poté začala postupná, etapová revitalizace uvedených porostů. Jako prioritní byla zvolena část nad školou, kde byly stromy v horším zdravotním stavu a bylo třeba provést zdravotní a bezpečnostní kácení, úpravu korun některých stromů a dále zapěstovat keřové a bylinné patro. V loňském roce jsme zahájili v  souladu se Studií také úpravu cest v porostu nad školou. Byla upravena část cesty od vodárny směrem k silnici Slaný- Zlonice, a to k bývalé Geoindustrii. V  letošním roce i přes úsporná opatření v  rozpočtu schválilo zastupitelstvo finanční prostředky na pokračování revitalizace, a proto jsme mohli objednat u Technických služeb Slaný, s.r.o., úpravu hlavního vstupního parteru do porostu lesoparku. Úprava cest je prováděna technologií minerální beton-mlatový povrch. Základem cesty je vrstva o konečné tloušťce cca 10cm, která je stabilizovaná technologií Dorosol.

Dále je položena vrchní pochozí vrstva zhotovená ze stabilizovaného štěrku. Na základ cesty je možno použít jakýkoliv netoxický inertní materiál, který nesmí obsahovat příměsi plastů, železa, dřeva. Vhodné jsou kamenivo, také zbytky staveb, tj. cihly, desky, obkladačky, tvárnice a zdivo bez uvedených příměsí. Tato vrstva se rozhrne a pak se mechanicky předrtí, následuje stabilizace přípravkem Dorosol a následně se navozí materiál krycí vrstvy, kterým je kamenivo frakce 0-63mm. Tento materiál se opět předrtí a částečně zapraví do základní vrstvy. Pak následuje zprofilování a zhutnění do konečné podoby. Součástí úpravy bude také instalace nových laviček. Použitá technologie úpravy cest je vhodná pro pěší, kola, dětské kočárky, invalidní vozíky a lehkou techniku (multikára) pro údržbu. Ve vegetačním klidu budou Technické služby pokračovat v sekání podrostu, a to na obou částech lesoparku a podle potřeby provedou kácení a prořezávku stromů. HELENA MOHYLOVÁ, OŽP JIŘÍ KUČERA , TS SLANÝ

Dýňování, dýňování …

en jednou v roce ožívají v naší škole strašidla, čarodějnice, bubáci, strašáci a ostatní strašidelná havěť všeho druhu. Není jisté, kterého dne se zjeví. Jistojistě ale víme, že mezi nás již druhým rokem přicházejí na přelomu října a listopadu. První strašidlo se záhadně objevilo v  8.A. Sedělo si klidně v poslední lavici, četlo knihu a hlásilo se. Na tom není určitě nic divného, až na to – že bylo krátce po šesté hodině ranní. A tak poněkud nemile překvapilo naši paní uklízečku! V průběhu dopoledne se holé stěny a prázdné kouty v 1. patře začaly plnit nejrůznějšími strašidly. Každý, kdo procházel kolem, si to náramně užíval. Opravdu se bylo na co dívat! Děti nešetřily fantazií a nápady. Tolik úsměvů na dětských tvářích opravdu potěší! Celý den byl zakončen „Strašidelným průvodem“. Příšer a strašidel všeho druhu se sešlo skutečně požehnaně! Z oken jste mohli zahlédnout nejen podivná stvoření, ale také slyšet pištění, houkání, vřískání a kvílení strašidel ze 3. ZŠ. Pokud vás snad naše strašidla probudila, nebojte se – ožívají skutečně pouze jednou do roka! Tuto akci pro vás také připravily děti ze školního parlamentu 3. ZŠ Slaný pod vedením S. Hamzové a L. Hamplové. Na cestu všem hrál a zpíval strašidelný orchestr pod odborným vedením paní uč. N. Drudíkové. -HA HAVšem zúčastněným děkujeme!

Projekt Příběhy bezpráví

D

B

ylo slyšet 12. 10. 2010 ze všech koutů školy. Školní parlament 3. ZŠ Slaný zahájil touto akcí svůj nový školní rok. Děti, pod vedením paní učitelky S. Hamzové a L. Hamplové, připravily na jedno podzimní odpoledne zajímavý program pro malé i velké, dokonce i pro ty, kteří již školní lavice opustili opravdu dávno. Děti mohly na  14 stanovištích plnit různé úkoly s  dýňovou tematikou, soutěžit o nejzajímavější dýňový kostým, aranžovat z přírodnin nebo dlabat dýně spolu s rodiči. Všichni organizátoři měli opravdu velkou radost z  velkého počtu masek i  soutěžících. Vždyť pořadatelé napočítali přes 110 soutěžících dětí! Co však potěšilo všechny přítomné, bylo velké množství rodičů, kteří si v dnešní uspěchané době našli čas a  přišli k  „nám“ na „Dýňování“. Děkujeme! www.meuslany.cz

Druhá akce školního parlamentu 3. ZŠ Slaný v rámci projektu „Děti dětem“, která se doufejme stala také tradicí naší školy, se konala v Mateřské škole speciální, kam se již po loňském roce všechny děti opravdu těšily. Pod názvem „Dýňování v MŠ“ zde školní parlament zopakoval dýňové soutěže na stanovištích. Všechny děti, úplně malé, větší i ty opravdu velké, odcházely ze školky s obrovským nadšením a  radostí. Vždyť takové vlídné a  milé přijetí, jakého se ve  školce dětem dostalo, opravdu potěší! Je úžasné, že se najdou děti, pro které se škola stane, alespoň občas , zábavou a radostí, ale o to krásnější je, že tuto radost dokážou předávat dál ostatním. -HA HA-

ne 11. 11. 2010 proběhl na 3. ZŠ ve Slaném projekt Příběhy bezpráví, který je zaměřen na 50. léta 20. století. Nejprve nás s problematikou tehdejší doby seznámila paní učitelka Eva Spoustová. Poté si vzali slovo někteří žáci z devátého ročníku, kteří se nám snažili na základě prostudované literatury přiblížit toto období. Měli jsme možnost slyšet o osudech lidí odsouzených ve vykonstruovaných procesech k  dlouholetému žaláři. Po tomto programu jsme zhlédli dokumentární film režisérky Olgy Sommerové – Ztracená duše národa III. – Ztráta slušnosti. V dokumentu vyprávěly čtyři ženy, které byly uvězněny z  politických důvodů, své životní osudy. Jejich životní příběhy na nás silně zapůsobily. Kolem desáté hodiny nás poctil svou návštěvou pan Vladimír Zobal, který nám vylíčil své životní zkušenosti z komunistického koncentračního tábora. Beseda, která pak následovala, byla velmi poučná. Měli jsme totiž možnost ptát se na věci, které nás zajímaly. Projekt Příběhy bezpráví byl ukončen bouřlivým potleskem. NIKOLA KORYTOVÁ A KRISTÝNA DUŠÁKOVÁ (ŽÁKYNĚ 9. ROČNÍKU)

| 17


INZERCE, INFORMACE

Rodinné centrum Smečno se představuje Rodinné centrum Smečno se nachází na okraji Smečna v ulici U Zámku 5.

H

istorie Domu rodin se začala psát v době krátce po pádu komunismu, kdy objekt byl navrácen v poměrně zdevastovaném stavu v restituci pražské charitě. Tehdejší vedení nemělo pro objekt využití, proto jej pronajalo našemu sdružení k  uskutečnění záměru, jehož cílem mělo být vybudování zařízení ke krátkodobým pobytům mladých rodin s dětmi. Kromě odpočinku by zde rodiny měly nacházet i odpovědi na otázky týkající se výchovy dětí a zkvalitňování partnerských vztahů. V  roce 1993 jsme zahájili první etapu rekonstrukce. Nebylo jednoduché přesvědčit stát ani sponzory o myšlence investovat čas a prostředky do zdravé a fungující rodiny dříve, než nastanou neřešitelné potíže, končící až rozpadem rodiny. Naštěstí MPSV podnítilo vznik samostatného odboru Rodinné politiky, který má ve svém poslání chránit a podporovat fungující rodinu. Díky jeho dotacím jsme rozvinuli širokou škálu programů, zaměřenou na mladé rodiny s  předškolními dětmi, rodiny s dětmi zdravotně znevýhodněnými, dětmi v náhradní rodinné péči.

Upozornění

Z důvodu přípravy a vlastního průběhu Novoročního ohňostroje bude 31. 12. 2010 od 18 hodin do 1. 1. 2011 do 20 hodin omezeno parkování a změněna dopravní situace v centru města a na Masarykově náměstí.

Rodinné centrum Smečno prošlo v uplynulých dvou letech další a to velmi rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou. V  průběhu uplynulých 15 let přestával být objekt kapacitně i funkčně způsobilý ke  stále narůstajícímu zájmu rodin. Díky možnostem dotací z evropských fondů jsme mohli provést celkovou adaptaci, včetně nové přístavby bezbariérových pokojů a výtahu, čímž je dům připraven pro plnohodnotné využití osobami na vozíku. Projekt obdržel dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ve výši 20 269 633 Kč, která činí 92,5 % celkových způsobilých nákladů. Zbylých 7,5 % (tj. 1 662 162 Kč) musíme uhradit z dalších zdrojů. Protože jsme občanské sdružení a svou činností negenerujeme zisk, jedinou možností, jak získat zbývající prostředky, jsou sponzorské dary. Od roku 1995 se v domě celoročně střídají víkendové pobyty celých rodin s celotýdenními pobyty pro maminky s dětmi předškolního věku. Program je doslova ušitý na míru pro

obě skupiny. Rodiny se k nám sjíždějí ze všech koutů republiky načerpávat síly a vymanit se alespoň na chvíli z domácího stereotypu. Náš program umožňuje rodičům najít na chvíli žádoucí odpočinek, neboť na část dne převezmou starost o jejich děti pečovatelé.

Nově od října nabízí Rodinné centrum Smečno • možnost stravování (domácí strava) v moderním, nekuřáckém zařízení. Po dohodě je možná odvážka obědů až domů. Cena oběda: 55,- Kč • službu pro seniory a jejich rodiny, která zahrnuje: obstarání nákupů, úklidu v domácnosti, žehlení prádla, doprovod k  lékaři, dovoz obědů, drobné opravy v domácnosti, úpravy zahrady, přípravu pevného paliva (uhlí, dřevo). Cena za službu se pohybuje dle náročnosti a po individuální domluvě. Bližší informace na tel. 312/547 075 LUDMILA JANŽUROVÁ, ŘEDITELKA RODINNÉ CENTRUM SMEČNO E - MAIL: LUDMILA . JANZUROVA@DUMRODIN.CZ WWW.DUMRODIN.CZ

Přejeme všem čtenářům Slánské radnice krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2011. Redakce SR

Navštivte webové stránky vašeho města

www.meuslany.cz Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 0023877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Ohlédnutí za Slánskými jazzovými dny

FOTO: JIŘÍ JAROCH

www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slavnosti světla ve Slaném

Pohádka o lakotné mlynářce a přitroublém mlynáři potěšila všechny děti.

A zazněly fanfáry, všichni byli přivítáni…

Budiž světlo poprvé…

Budiž světlo podruhé… Zazpívaly také děti z 1. základní školy.

Nejmenší šikulové s podporou maminek předvedli, co se naučili v Mateřském centru Rybička.

Masarykovo náměstí se zalilo příjemným světlem. Vánoční čas ve Slaném nastal.

Budiž světlo potřetí.

FOTO: JIŘÍ JAROCH

Slánská radnice, prosinec 2010  

Prosinec 2010 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 12 ročník XIII, prosinec 2010