Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 4 | ročník XIII | duben 2010

Slovo starosty Vážení spoluobané, milí Slaáci, minulý msíc jsem ml mimoádnou píležitost shlédnout hokejové utkání legend eské republiky a Ruska (spíše ovšem SSR a SSSR). Pozval mne Milan Nový, hokejový útoník s nejvtším potem vstelených branek v lize. Bylo to jako vrátit se v ase. Na ledovou plochu zimního stadiónu v Karlových Varech nastupovali borci jako Šerban, Bubla, Látal, Martinec, Farda, Válek, Nový, Šejba, Richter a další. Pak jsem uvidl na ruské stídace nehybnou postavu v saku a rukama v kapsách s typicky kamenným výrazem ve tvái – Boris Michajlov. A vzpomnl jsem si, jak jsme tohoto muže upímn nemli rádi, protože tehdejší „sborná“ byla tém neporazitelná. Každé vítzství nad ní oslavoval celý národ, protože to znamenalo symbolickou porážku pedstavitel nenávidného režimu a okupant. Z dnešního pohledu to bylo trochu naivní, ale na druhou stranu - byla to jedna z mála píležitostí, jak dát najevo svj postoj a projevit vlastenecké city. I po tém tyiceti letech šel mráz po zádech, když hlasatel uvádl jména jako Ljapkin, Šatalov, Golikov, Kovalenko, Prochorov, Jakušev, Šalimov, … Pak rozhodí vhodil buly a já se vrátil do reality. Oproti souasnému pojetí hokeje se ped zraky divák odehrával jakoby zpomalený lm. Hrál se hokej tém bez perušení, fyzických kontakt a tvrdých ran. Zaal jsem poítat a uvdomil jsem si, že nkterým borcm je pes šedesát let. Richard Farda, nejstarší z našich, oslavil šedesát pt let! A ruský tým byl v prmru ješt starší! Postupn mne hra vtáhla a já se výborn bavil. Mj obdiv k mužm na led rostl víc a víc. V dob, kdy nkteí jejich vrstevníci posedávají na lavikách, oni úporn svádli souboje o puk, deli do úmoru a trpli. Bylo vidt, že nauené rituály se vkem neztrácejí. Fascinující bylo pozorovat Jiího Bublu. S typickým postojem, bez pilby a tém holou hlavou šel do každého souboje, jako kdyby ml být konec svta. O pestávce mezi tetinami se v šatn vyjádil: „Vždycky jsme je mydlili hlava nehlava, to se nezapomíná, mám to zažitý“. Utkání skonilo, probíhaly ceremonie, diváci tleskali ve stoje a na led se tvoili hlouky hrá, kteí se v nekonených skupinkách a dvojicích fotili na památku. Uvdomil jsem si, jaké paradoxní situace život pináší a jak jsou nkteré problémy relativní. Tady, v Karlových Varech, se sešli postarší muži. Spolen si zatrénovali, pobavili se, vypili pár skleniek a zavzpomínali „na staré bitvy“. Je dobe, že probíhají již jen na led. MJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Dostavba kanalizace v Kvíčku přinese velké dopravní omezení do Slaného dojíždjí mstskou hromadnou dopravou zejména ze smru od Kladna a samozejm i zpt,“ ekl starosta Ivo Rubík. Uzavírka s sebou však pinese ješt další problém. Bude odklonna také veškerá doprava, která se na Slaný každý den valí po silnici 1/16 ze smru na Mlník a dále pokrauje ve smru na Karlovy Vary i Kladno. Všechny kamiony, nákladní vozy i osobní auta budou muset na kruhovém objezdu odboit a vyjet z msta Pražskou uliKanalizace je hotová. Ješt zbývá udlat nový povrch na silnici cí, která je v souasné dob už tak FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK velmi zatížená. „Dopravní situace a na chodnících. bude tedy velmi komplikovaná, louho oekávaná výstavba kanalizace v míst- proto prosím všechny Slaáky i ostatní, kterých se ní ásti Kvíek se blíží ke svému konci. Je to tato omezení dotknou, o shovívavost a trplivost jedna z nejvtších investiních akcí do infrastruk- a pedem jim za to dkuji,“ vzkazuje starosta. tury msta a díky rozsahu prací, které bylo teba Pro obyvatele Kvíku však máme i pozitivní udlat, byla tato výstavba znan složitá. Krom zprávu. Radnice již vybrala rmu, která bude reamnohdy nepíznivých klimatických podmínek lizovat rekonstrukci povrch komunikací a chodmusela radnice ešit napíklad ztrátu vody v n- ník v ulici Na Chmelnici a všech jejích pípojek kterých studních a to vybudováním vodovodních a samozejm také instalaci veejného osvtlení. pípojek. Všechna úskalí však byla pekonána „Stavební spolenost Strabag, která výbrové a ti tvrtiny prací jsou již hotové. Nyní se zanou ízení vyhrála, nabídla nejkratší dobu plnní provádt práce na kanalizaních pípojkách v ulici a rekonstrukce komunikací by tak mla trvat dva Smeenská, což je jedna z ulic, která je dopravní msíce,“ objasnil Rubík. Jakmile tedy skoní butepnou ve Slaném smrem do Kladna. Vzhledem dování odboek ke kanalizanímu ádu, který je k tomu bude muset být tato ulice úpln dopravn už nyní ve zkušebním provozu, zane spolenost uzavená. Uzavírka je plánovaná na msíc, od 6. Strabag s pracemi. Vedení radnice tak pedpokládubna do 6. kvtna, a je možné, že pokud se ne- dá, že kanalizace v Kvíku vetn nových komuvyskytnou žádné vtší potíže, bude tento termín nikací a veejného osvtlení budou hotovy v lét. i kratší. „Jiným zpsobem tyto práce není možné Podrobné informace o trasách objíždk udlat a je nám jasné, že to postihne nejen obyvatenajdete na stran 9. -KUle místní ásti Kvíek, ale prakticky všechny, kteí

D

Ve školce U Divadla vzniknou dvě nové třídy

O

vzniku dvou nových tíd v jedné ze slánských mateských škol uvažovalo vedení radnice už v loském roce. Jako celou republiku tak i naše msto neminul baby boom zejména v roce 2008, kdy znan narostla porodnost. Slánská radnice na tuto skutenost zareagovala tím, že zaala hledat školku, kde by bylo nejvhodnjší vybudovat další dv nové tídy a tím uspokojit požadavky slánských rodi o umístní dtí v pedškolním zaízení. Zastupitelstvo msta o vybudování dalších tíd rozhodlo loni v kvtnu. „Od té doby probhl výbr vhodné školky, což rozhodn není jednoduchá záležitost. Obzvlášt jedná li se o zaízení, kde se pohybují dti, je teba splnit mnoho písných norem. Všem tmto kritériím vyhovuje mateská škola U Divadla ve Vítzné ulici,“ ekl

Dv nové tídy pibudou ke stávajícím prostorám mateské školy U Divadla. FOTO: ARCHÍV MŠ starosta Ivo Rubík. Bezmála pl milionu korun na pípravné práce bylo zahrnuto a schváleno do Pokr. na str. 2 rozpotu na letošní rok.


AKTUALIT Y

Práce na Smetanově náměstí vrcholí Garáž ustoupila

K

e konci se také chýlí práce na kanalizaním propojení mezi Domovem s peovatelskou službou a stokou v Palackého ulici, které zaaly na podzim loského roku. Zemní práce jsou hotové, kanalizaní ád je ve zkušebním provozu a zbývá dodlat povrchové úpravy. V dob, kdy se toto vydání Slánské radnice tvoilo, zaaly práce na zahradních úpra-

vách trávník a dlažby okolo sochy Bedicha Smetany a pilehlých chodník. Radnice také nechá kompletn pokrýt asfaltem komunikaci. Nové budou také chodníky nejen na stran obchodní akademie a školní jídelny, ale také okolo zahrady gymnázia. Práce na komunikaci a chodnících zanou po Velikonocích a mla by být dokoneny do konce dubna. -KU -

hradbám

Josefínské trhy připomněly české tradice

FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

V FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

P

íjemný návrat k eským tradicím, mohli zažít ti, kteí 20. a 21. bezna navštívili Josefínské trhy. Dobov obleení emeslníci pedvedli výrobu rzných pedmt a hned je také nabízeli k prodeji. Nechyblo samozejm ani dobré jídlo a jak napovídá fotograe, nkteré sladkosti vznikaly pímo ped oima návštvník. Atmo-

KRÁTCE

Revitalizace Červeného rybníku je u konce

sféra byla skvlá a o zboží mli nakupující zájem. Trhy poádal Kreativní klub tylístek Míly Blahníkové a msto Slaný tuto aktivitu podpoilo. Podle slov starosty Iva Rubíka se podobné akce do našeho msta, které má bohatou historii, urit hodí a je dležité podobné tradice ctít a FOTO: A RCHÍV M Ú uchovat pro další generace.

rámci oprav hradeb u kostela svatého Gotharda odkoupilo msto všechny pozemky pod hradbami vetn garáže, která toto místo velice hyzdila. Po garáži už není ani stopa, radnice ji nechala zdemolovat a mže tak pokraovat v opravách zachovaných historických hradeb. V letošním roce jsou naplánovány dv a zárove poslední etapy prací. Opravy hradeb jsou dalším krokem k zachování historických staveb ve Slaném. -KU -

Nové lampy svítí ve Stehlíkově ulici

P

íjemnji se nyní bude chodit ve veerním ase zejména ženám, které navštvují t studio Jitka. Stehlíkovu ulici osvtlují nové lampy, které na tomto míst chybly. Tento typ osvtlení je zatím pouze tady a poskytuje skuten píjemné osvtlení díky zabarvení svtla, které lampy produkují. FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

-KU -

Ve školce U Divadla vzniknou dvě nové třídy Dokonení ze strany 1

C

elkové odbahnní a úpravy hráze probhly v rámci revitalizace erveného rybníku. Pramen, který byl pi ištní objeven, je pravý a rybník se díky nmu úspšn napluje. Nyní probíhají poslední práce na úprav beh a zelen okolo rybníku a bude hotovo. Rybník vás na jarních procházkách pivítá v novém kabát. Podobné úpravy ekají také Rybníek v místní ásti Lotouš. -KU -

2|

Radnice dostala k posouzení dva návrhy na vybudování pístavby. Jedno ešení bylo navrženo jako klasická zdná pístavba, druhé nabízelo možnost rozšíení prostor školky pomocí modul. Nyní už je rozhodnuto, že tídy vzniknou v klasické zdné pístavb, s jejíž výstavbou msto zane ješt letos. „Pedpokládáme, že výstavba probhne bez vtších problém, ale je samozejm teba poítat i s faktory, které mohou výstavbu ne-

gativn ovlivnit. Ješt než se samotná stavba zrealizuje, musí navíc msto vypsat výbrové ízení, které trvá ti msíce. Takže je jasné, že pístavba nevznikne hned, nicmén dv nové tídy pro malé Slaáky zanou fungovat ve školním roce 2011/2012. Vím, že tímto rozšíením kapacity míst ve slánských školkách pispjeme ke spokojenosti rodi, kteí budou potebovat umístit své dti do školky,“ uzavel Rubík. -KU -

www.meuslany.cz


AKTUALIT Y, INFORMACE

Vrcholem plesové sezóny byl ples Královského města Slaný

T

radiní, již 7. ples Královského msta Slaný se konal v sobotu 20. bezna v Mstském centru Grand. Hosty osobn pivítali starosta a místostarostové a po slavnostních fanfárách plesový veer mohl zaít. Všechny pítomné uvítali Adéla a Dalibor Gondíkovi, kteí nás provázeli v roli moderátor i zpvák. Ti také pozvali na parket leny tanení školy ASTRA Praha, aby uvedli pedtanení v rytmu valíku „Vídeský ples“ J. Strausse. Poté starosta msta Ivo Rubík po krátkém proslovu prohlásil sedmý mstský ples za zahájený. V programu veera se poté stídal tanení orchestr RK Band Kladno pod vedením Rudolfa Koudelky se sourozenci Gondíkovými a na parket bylo neustále plno. Píjemným zpestením plesu bylo vystoupení slánského Fit studia Pro s ukázkami aerobiku ve skladbách „Volare“ (dti 8–10 let) a „Mambo No. 5“ (dti 12–13 let). Zajímavé byly též ukázky soutžních latinsko-amerických tanc (samba, cha – cha, rumba, paso doble a jive) taneního páru Martin Paulíny a Kateina ákorová a vystoupení zpvaky Petry Koš álové. O plnoní pekvapení se postaraly lenky tanení školy ASTRA Praha tanící kankán. Bylo píjemné vidt známé tváe návštvník ze Slaného, jeho místních ástí i bližšího i vzdálenjšího okolí, stejn jako pozvaných hostí. Pozvání na letošní ples pijali senátor Alexandr Vondra, kladenský primátor Dan Jiránek i starosta Žižic Vratislav Rubeš. Krom len plesového výboru a zamstnanc Kulturních zaízení msta Slaný patí velký dík sponzorm, kteí ke zdaru plesu výrazn pispli. Podkování Královského

Slánský VideoMagazín

msta Slaný tedy patí následujícím rmám i jednotlivcm: Adega duras – Mgr. Barbora Bartoníčková, Slaný – Otruby, Advokátní kancelář Hrudka – Řípa a partneři, Praha 1, Ambulance interny a diabetologie – MUDr. Anna Lelková – poliklinika Slaný, Amond, spol. s r.o., Kladno iV., Autodoprava Karel Vávra, Transportservices, Hvězda, Auto – Evžen Myslivec, s.r.o., Louny, BAlmat, Radoslava Hrušková, Slaný, Česká spořitelna, a.s., Oblastní pobočka Kladno, ČSAD Slaný, a.s., Electric powersteering components Europe, s.r.o., Slaný, Elektrosignál, v.o.s., Slaný, Elzas Technik, s.r.o., Zlonice, FISA, s.r.o., Slaný - Kvíc, HS – ristorante, s.r.o., Praha 9, Inprostav, s.r.o., Slaný, J.Hořejší – Uhelné sklady, Slaný, Kunst CZ, s.r.o., Slaný, MAO, spol. s r.o., Kladno, MCE, s.r.o., Slaný, M.C.K. Reality, a.s., Kyšice, Městský podnik služeb Kladno, s.r.o., Mitsubishi electric automotive Czech, s.r.o., Slaný, MUDr. Renata Ranková, Slaný, Palaba, a.s., Slaný, Pekařství Grunt Karel, Slaný, Petřík, a.s. Slaný – Eliška Petříková, Prima ovocná palírna, s.r.o., Třebíz, Prima, s.r.o., Kladno, RDK Servis, s.r.o. Slaný, Real finance CZ, a.s., Kyšice, Regno, s.r.o., Slaný, Regno – Mont, Slaný, Rengl, s.r.o., Liberec, Silnice, s.r.o., Slaný, Slavos, s.r.o., Slaný, Stavební firma Hladký Karel, Žižice, Stavební chemie, a.s., Slaný, Stemcon, a.s., liberec, Tercier, spol. s r.o., praha 5, Umoe schat harding, spol. s r.o., Slaný, Vacco invest, Slaný, Vinařství Petr Rychtařík, Slaný – Kvíc, Zahradnické centrum Blahotice Matoušek, Slaný – Blahotice, Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance, Kladno

Podle ohlas pítomných taneník a tanenic byl letošní ples opt jedním z nejlepších ples sezóny. Doufám tedy, že všichni návštvníci plesu byli spokojeni a tší se – spolu se mnou – na další, již osmý mstský ples, který by se ml konat v beznu 2011.

V

msíníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském mst Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Pedstavit innost podnik a rem, ale také pipomenout okamžiky dávno minulé. Magazín mžete zhlédnout nejen na mstských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístných na mstském úad a v plavecké hale. DVD s magazínem si mžete zdarma zapjit v podateln mstského úadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji rmu, pozvat obany na vámi poádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. • Úspšná sezona slánských hokejist • Píprava husitských slavností • 20. výroí svazu dchodc • Pedstavení CD Varhany znjící 2009 • 7. ples Královského msta Slaného • Boulderingové závody o pohár msta • Slánské tanení • Historie: Plochá dráha 1951 SLÁNSKÝ VIDEOMAGAZÍN NAJDETE NA WWW.MEUSLANY.CZ

ING. PAVEL BARTONÍEK, 1. MÍSTOSTAROSTA

Z jednání rady města Slaného 3. 3. 2010 a 17. 3. 2010 • Rada msta projednala výsledky hospodaení píspvkových organizací zízených mstem Slaný (Nemocnice, Vlastivdné muzeum, KZMS) za rok 2009 a návrh na jejich vypoádání a - doporuila zastupitelstvu msta schválit výsledky hospodaení a úetní závrky a vypoádání výsledk hospodaení za rok 2009 výše uvedených píspvkových organizací zízených mstem Slaný. - doporuila ke schválení u píspvkové organizace Nemocnice Slaný posílení fondu reprodukce investiního majetku z rezervního fondu (z dar minulých let) o ástku 470 000,-- K. • Rad msta byl pedložen návrh na vypoádání hospodáských výsledk píspvkových organizací (mateských a základních škol) zízených mstem Slaný za rok 2009. - Rada msta doporuila zastupitelstvu www.meuslany.cz

msta schválit výsledky hospodaení píspvkových organizací za rok 2009 a vypoádání hospodáských výsledk. - Rada msta schválila rozdlení do rezervního fondu a jejich použití dle pedloženého návrhu. Rad msta byl pedložen návrh na uvolnní prostedk z rezervního fondu Mateské školy Slaný, Vítzná 1578 na výmnu dvou kuchyských linek v pípravných kuchykách. Rada msta návrh schválila. Rada msta projednala a schválila návrhy na rozdlení nanních píspvk na innost a granty - pro organizace pro mládež, kulturu a spolkovou innost v roce 2010. - pro sportovní organizace v roce 2010. Rada msta vyslovila souhlas s návrhem na provozování prodejních automat v Hale BIOS v pedloženém znní. Rada msta schválila jako ekonomicky

nejvhodnjší nabídku na stavbu „Rekonstrukce ul. Na Chmelnici ve Slaném“ nabídku . 3 od uchazee STRABAG, a. s., Na Blidle 198/21, 150 00 Praha 5. • Rada msta schválila prodejní cenu CD „varhany znjící 2009, slaný – velvary“ a rozdlení jejich kus k prodeji a propagaci dle níže uvedeného takto: cena za kus vetn DPH ve výši 150,- K. Z celkového potu 1 500 ks bylo vylenno 500 ks k prodeji a 1 000 ks k propagaci. • Rada msta schválila pedloženou roní zprávu o innosti Mstské policie Slaný a vyslovila podkování za odvedenou píkladnou práci. • Rada msta schválila jako zhotovitele veejné zakázky malého rozsahu „Oprava a odbahnní návesního rybníka v obci Lotouš“ spolenost TRANSPORTSERVICES, s. r. o., Husova 403, Kladno

|3


KULTURA

Zdeněk Troška, Karel Smyczek či F. A. Brabec už byli na Slan-Festu. A kde jste byli vy?

T

ak tímto heslem lákají letos své návštvníky organizátoi slánského festivalu amatérského a nekomerního filmu. A mají k tomu dobré dvody. Po pti letech se stailo v sále auly slánského gymnázia vystídat nejen nkolik zkušených a známých režisér, ale pedevším zde mli možnost své snímky prezentovat autoi teprve zaínající i nekomern produkující. Což je skvlá píležitost pro diváky, kteí jsou již znudni televizní produkcí. Pehlídka krátkých eských (obas i slovenských) snímk tvoených s nadšením a láskou od obyejných tvrc pro obyejné lidi. To je to, na co se v minulých letech pijeli podívat i Troška s Brabcem. A kde jste byli vy? Pokud jste opravdu ješt tento festival nenavštívili, nebo naopak patíte ke stálým hostm, máte píležitost opt strávit krásné sobotní odpoledne pi sledování lm, které natoili lidé, jako jste vy! Šestý roník Slan-Festu se koná 24. dubna od 14 hodin v aule gymnázia ve Slaném. Jako vždy nebude chybt doprovodná výstava slánských kreslí, host z lmové branže a skupina mladých ochotných organizátor, kteí se na vás už tší. TOMÁŠ ZDNOVEC

Rakovnický triumf Slánské scény!

D

ivadelní soubor Královského msta Slaného Slánská scéna, o.s. opt zahajoval krajskou divadelní pehlídku Wintrv Rakovník 2010. Tentokrát s monodramatem pedního rakouského dramatika Petera Turriniho Hotovo. Konec! v režii mladiké slánské režisérky Michaely Chrapové. Do skladby této krajské pehlídky bylo zaazeno sedm inscenací, které komise vybrala jako nejlepší poiny amatérské divadelní tvorby stedoeského kraje této sezóny. Od stedy 17. 3. 2010 do soboty 20. 3. 2010 ožilo rakovnické Tylovo divadlo múzou Thálií a odborná porota v ele s pedsedou Mgr. Milanem Schejbalem – renomovaným režisérem a umleckým šéfem divadla A. Dvoáka Píbram – mla (podle jeho slov) pkn zamotanou hlavu...! Slánská inscenace Turriniho hry Hotovo. Konec! byla ihned po svém uvedení v Rakovníku pi rozborovém seminái hodnocena jako poin chvályhodný a odvážný, jelikož s tímto autorem se na eských jevištích píliš nesetkáváme a to z pochopitelných dvod – inscenovat jeho hry není jednoduché, vyboují totiž znan ze zažitých konvencí a stereotyp. len odborné poroty PhDr. Milan Strotzer dále uvedl, že režisérka Michaela Chrapová a zkušený herec Tomáš Vott zeteln akcentovali klíové sekvence, peetli a jevištn ztvárnili nelehkou pedlohu v intencích autora a tématu jeho hry tak, že smysl a základní sdlení zprostedkovali divákm. O to vtší

Tomáš Vott v inscenaci Hotovo. Konec! byla nervozita uvnit souboru Slánská scéna pi slavnostním zakonení pehlídky a vyhlášení výsledk...! Inscenace Hotovo. Konec! získala tyto ceny: Michaela Chrapová za režii a dramaturgii, Jan Fany Fanta, Josef Chodor a Michaela Chrapová za scénu, Slánská scéna, o.s. za divadelní poin, Tomáš Vott za mimoádný herecký výkon v titulní roli a (a to hlavn...) 1. místo v doporuení na národní pehlídku Divadelní Dín 2010!!! Slánská scéna, o.s. opt potvrdila své nesporné kvality a dostala tak po právu píležitost zabojovat na poli národní úrovn. Všem ocenným upímn gratulujeme a pejeme úspch na národní pehlídce Divadelní Dín 2010. IVO HORÁK

‘ Pozvánka na koncert

Francouzská hudba za vlády Ludvíka XIV. a XV. Kaple Zasnoubení P. Marie bývalé Piaristické koleje ve Slaném, středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin v dobovém ladní. To dohromady vytváí autentický dojem hudby v období baroka, maximáln blízký tomu, jak znla v provedení tehdejších muzikant. Všichni interpreti za sebou mají pestrou koncertní minulost nejen I. HORÁK v oblasti staré hudby.

C

itlivý výbr skladeb, odborný úvod, hudební zrunost interpret a historické nástroje spolen nabídnou neobyejný zážitek, jedinený na eské hudební scén. Koncert komorní francouzské hudby z období vlády Ludvíka XIV. a XV. pináší výjimený exkurs do tajemství francouzské barokní hudby. Odhaluje nejenom zvuk dobových nástroj, ale i zákonitosti dobové interpretace francouzské hudby ze 17. a 18. století. Traverso, cembalo a viola da gamba se v bžné koncertní nabídce spolen tém neobjevují. Pro vtšinu poslucha je jejich typický zvuk neznámý. Krom toho hra na n vyžaduje specickou interpretaci skladeb

4|

Koncert se koná v rámci jubilejní 60. sezóny Kruhu pátel hudby ve Slaném. Vstupné z koncertu bude vnováno na podporu program obanského sdružení Zajíek na koni.

Program

(traverso, viola da gamba, cembalo)

Joseph B. de Boismortier (1689–1755) Sonate e moll op. 37/2 Allegro – Adagio – Allegro (traverso, viola da gamba, cembalo)

Přestávka

Louis Couperin (1626–1661) Suita a moll Prelude – Allemande – Courante – Sarabande – La Piemontoise (cembalo sólo) Marin Marais (1656–1728) Les Folies d‘Espagne (traverso, viola da gamba, cembalo) Jacques Hotteterre (1674–1763) Echoes (traverso sólo) Jacques Morel (1650–1730) Chaconne en Trio

Joseph B. de Boismortier (1689–1755) Sonate Allegro un poco – Largo – Allergo (cembalo obligato, traverso) Marin Marais (1656–1728) Suita D dur Prelude – Allemande – Sarabande – Gigue (viola da gamba, cembalo) Jean-Philippe Rameau (1683–1764) Pieces de clavecin en concert – V. Concert La Forqueray – La Cupis – La Marais (cembalo, traverso, viola da gamba) Andreas Kröper – traverso Hana Fleková – viola da gamba Barbara Kürstenová – cembalo

www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

Program „OSTROVA“ na duben VELIKONONÍ PRÁZDNINY 1. 4. ŠACHOVÝ TURNAJ „BÍLÁ VŽ“ – ve spolupráci se Šachovým oddílem SK DDM Slaný. Od 10.00 v klubovn na „OSTROV “ ve Slaném pro registrované i neregistrované hráe narozené 1994 a mladší. Prezentace v 9.30. Startovné 20 K. Hlavní cena gura bílé vže z keramiky vyrobené v atelieru Hlinnka. Info: M.Kaisrlíková 2. 4. TURNAJ VE FLORBALE – 8. roník Bližší informace J.Jindich 3. 4. DÍVKA ROKU 2010 – oblastní kolo Slaný TIP „OSTROV“ Slaný, KP DDM Slaný a Kulturní zaízení msta Slaného poádají oblastní kolo celorepublikové soutže pro dívky ve vku 13 – 15 let. O postup do nále se utkají dívky ze Slaného, Bezin, Rumburka a Neratovic. Zaátek v 15.00 v Mstském divadle ve Slaném. Vstupenky je možné zakoupit v kancelái „OSTROVA“ nebo pímo v divadle. Host poadu: zpvák Petr Poláek. Info: M: Javoíková, L. Geringová 10. 4. SLÁNSKÁ CENA – 7. kolo Další kolo závod na autodráze s modely aut

sportovních voz ve spolupráci se SRC Slaný. Kategorie neregistrovaných dtí do 15 let a registrovaných bez ohledu na vk. Prezentace od 8.30, volný trénink 8.30 – 9.30, start závodu v 9.30. v klubovn automodelá E.Beneše 528, 3. patro. Startovné pro dti a studenty 30 K, ostatní 50 K.. Diváci vstup zdarma. Info: A. Špiritová 11. 4. DÍVKA ROKU 2010 oblastní kolo Kladno TIP „OSTROV“ Slaný, KP DDM Slaný ve spolupráci se Stedoeským divadlem v Kladn za podpory Mgr. Blanky Bendlové. O postup do nále se utkají dívky z Kladna, Prahy 7, Pelhimova a Chotboe. Letos v Kladenském divadle na téma Dracula. Vstupenky jsou dostupné v divadle na Kladn. Info: V. Ranecká, M. Javoíková

17. 4. JARNÍ JARMARK – „jarní inspirace“ Tradiní výstava prací šikovných lidiek. K vidní budou výrobky upletené z papíru, pedigu, runí technika patchwork, palikování, šperky a mnoho jiných. Výstava se koná v atelieru Hlinnka ve Slaném od 9.00 do 17.00. Píležitost k vaší inspiraci nebo k nákupu dárk pro sebe i vaše nejbližší. Info: L. Geringová nebo J. Hrníová (777 12 7136, hlinenkaatelier@seznam.cz

17. 4. FLIONGOIVIL poádá Klub žonglér Soutž v žonglování s Poi, Flover sticky, devil sticky, tyemi, míky a kužely. Sál „OSTROVA“ od 14.00. V každé kategorii budou pedem známy povinné prvky dostupné na stránkách www.ostrov-svc.cz. Pihlášky do 4.4.. Startovné 60 K. Info: A. Špiritová

24. 4. HRNÍ SKÉ TRHY V NELAHOZEVSI – 6.roník Areál zámku v Nelahozevsi. Ukázky výroby a prodeje keramických i jiných emeslných výrobk. Dobové hry, ukázky sokolnictví, folklórní hudba, pohádka. Prohlídka 1. patra zámku. Doprava autobusem. Odjezd v 9.00 od „OSTROVA“, v 9.15 od kostela ve Zlonicích. Cena 250K (dosplí), 190K (dti), 150K (dti do 6 let). V cen doprava, vstupné, pedagog. Pihlášky do 16. 4. Info: L. Geringová

Týdenní nabídka programů k oslavě svátku naší planety 17. 4. ZOOPARK CHOMUTOV výlet Sraz v 7.40 na vlakovém nádraží ve Slaném, návrat v 18.00 tamtéž. Cena 220 K (vstup, doprava, pedagog a vtšina atrakcí). Uvidíte a užijete si mj. safari, statek domácích zvíat, poníky, dtskou zoo, indiánskou vesnici, šermíe, divadelní pedstavení, živou muziku… Pihlášky do 16. 4. na „OSTROV “. Info: J:Jindich 19. 4. a 21. 4. „MÍR S TULENI“ pírodopisný lm Promítání lmu ve slánském kin ve spolupráci s Kulturními zaízeními msta Slaného Pro pihlášené tídy 2. stupn škol slánského regionu. Info: V. Ranecká 19.–23. 4. „ISTÁ PLANETA“ soutž pro ZŠ a MŠ Kreativní soutž s použitím rzných materiál na dané téma. Prezentace v prostorách svých škol a školek. Info: V. Ranecká 20. 4. PROGRAM v klubu „PAVLA pednáška na téma cestovatelství Info: M. Javoíková 21. 4. „Co bys ty udlal pro lepší ovzduší?“ Pro základní školy ve Slaném poádá Oddlení výuky dopravní výchovy. Info: A. Špiritová www.meuslany.cz

ATELIER „HLINĚNKA“

22. 4. DEN ZEM 2010 happening Na námstí T.G.M. Pro školní kolektivy od 9.00 do 12.00 stavní obrázk z víek na téma Kvtiny u nás. Od 13.00 do 16.00 happening pro školní družiny, veejnost. Soutže pro dti, osvta pro všechny. Spolupráce se Skauty, Javory. Úast eko rem. Info: V. Ranecká 23. 4. Vyhodnocení soutže „istá planeta“ Probhne v zúastnných školách. Info: V. Ranecká 23. 4. Vodní park a záchranná stanice abárna výlet Pro maminky na MD a RD a jejich dti. Sraz u „OSTROVA“ v 8.45 a u MC Rybika v 9.00. Návrat ve 12.30. Cena 130 K (vstupné, autobus). Pihlášky do 16. 4. na „OSTROV “. eká vás procházka poparku se povídáním o pírod. Info: L. Geringová 24. 4. NA KOLE K MENHIRU cyklovýlet Pro dti i jejich rodie. Trasa: Slaný – Klobuky Menhir – zpt. Délka cca 25km. Odjezd v 9.30 od „OSTROVA“. Svainu s sebou. Cena 35 K. Pihlášky do 22. 4. na „OSTROV “. Info:J. Jindich

PROGRAMY PRO ŠKOLY, ŠKOLKY A JINÁ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 6. 4. GYMNASTIKA Od 8.00 v Sokolovn ve Slaném. Gymnastické závody jsou 9. kolem celoroní sportovní soutže „1000“. Info: J. Jindich 29. 4. SPORTOVNÍ A VDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA PRO TÝMY MŠ Zaátek v 8.30 na dtském hišti „Kocour“ ve Slaném. Info: L. Geringová

PROGRAM KP DDM klubu „PAVLAČ“

16. 4. TURNAJ V BILLIARU Zaátek ve 14.00 v klubu „PAVLA“. Turnaj pro dti do 15 let. Vstupné 30 K, lenové klubu 20 % sleva. Info: M. Javoíková

|5


KULTURA

Královské město Slaný vás zve na Dny polské kultury ve Slaném Od pondlí 19. dubna do soboty 24. dubna 2010 budete mít možnost nahlédnout do krásné kultury našich severních soused.

V

roce, kdy si celý kulturní svt a Polsko zejména pipomínají 200. výroí narození polského skladatele a klavírního virtuóza Fryderyka Chopina, vás zveme na Dny polské kultury ve Slaném. Dny polské kultury ve Slaném pipravuje msto Slaný a Polský institut v Praze pod záštitou velvyslance Polské republiky v eské republice. PROGRAM

Pondělí 19. 4. 2010 • Ekoglass – výstava polských, českých a slovenských sklářů • Nová Varšava – fotografie W. Kryńského • Současní polští spisovatelé – fotografie Elżbiety Lempp • Slavnostní koncert – klavírní recitál I Kahánka Úterý 20. 4. 201 • Generál Nil – film R. Bugajského o generálovi Emilu Fieldorfovi • Katyň – film A. Wajdy o masakru v režii sovětské NKVD roku 1940 • O Polském institutu – beseda s ředitelem M. Szymanowským • Malujeme Bolka a Lolka – vyhodnocení soutěže pro děti • DoMa Ensemble – koncert Doroty Barové a Marcela Bárty

Čtvrtek 22. 4. 2010 • Tři kámoši – hraný dokument A. Ferensové a E. Stankiewiczové, příběh přátelství, vraždy a zrady v komunistickém Polsku • Katyň – film A. Wajdy o masakru v režii sovětské NKVD roku 1940 • Ochutnávka polských jídel – v ISŠ Slaný vaří A. Paczkowski • Beseda – P. Andrzej C. Grygiel a J. Šubrt (Katolický týdeník) • Tři kámoši – hraný dokument A. Ferensové a E. Stankiewiczové, příběh přátelství, vraždy a zrady v komunistickém Polsku Pátek 23. 4. 2010 • Ochutnávka polských jídel – vaří A. Paczkowski (pro školy) • Katyň – film A. Wajdy o masakru v režii sovětské NKVD roku 1940

Knihovna V. Štecha 100 + 1 OTÁZEK O POLSKU • Literární a zeměpisná soutěž věnovaná Polské republice probíhá v průběhu celého dubna v otevírací dobu jednotlivých oddělení Knihovny Václava Štecha ve Slaném. DNY POLSKÉ KULTURY VE SLANÉM P. S. • Ozvěny Světa knihy 2010 ve Slaném 13.–16. 5. 2010 • Besedy v Knihovně Václava Štecha ve Slaném navazující na 16. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 2010 jehož čestným hostem je v roce 2010 Polsko. ON LINE VÝSTAVA DESETILETÍ SOLIDARITY • Najdete zde vše o polské Solidaritě v letech 1979–1989 http://www.kultura.slansko.cz/ akce/2010/03/dny-polske-kultury-ve-slanem-2 nebo http://issuu.com/ivohornak/docs/ solidarita_screen

Středa 21. 4. 2010 • Souvislosti – beseda s redaktorem „Souvislostí“ P. Borkovcem • Fígle – film režiséra A. Jakimowskiho • Pískoviště – hra současného polského dramatika M. Walzcaka

Sobota 24. 4. 2010 • Rezervace – filmové putování varšavskými zákoutími, která byste marně hledali v průvodcích – režie Ł. Palkowski • Generál Nil – film R. Bugajského o generálovi Emilu Fieldorfovi

Královské msto Slaný již od roku 2002 pravideln poádá tzv. Dny národních kultur, v rámci kterých se vždy snaží obanm msta a zájemcm z širšího regionu nabídnout kulturu jednotlivých zemí z celého svta (viz tabulka Dny národních kultur ve Slaném 2002–2009). Exotické zem se stídají s našimi evropskými sousedy, a proto v devátém roníku pedstavujeme zemi, která leží na sever od nás – Polsko.

Slaný představí polskou kulturu

D

ny polské kultury ve Slaném poádá msto Slaný ve spolupráci s Polským institutem v Praze a pod záštitou velvyslance Polské republiky v Praze ve dnech 19.–24. dubna 2010. Mnohým echm se polská kultura mže zdát nepíliš zajímavá, ale tento omyl lze piítat spíše neznalosti a zažitým národním mýtm (pro nkteré Poláky jsme stále národem Švejk a pro mnohé z nás jsou Poláci národem obchodník, kteí pro dobrý výdlek udlají cokoliv). Program, který bude v pedposledním dubnovém týdnu ve Slaném pedstaven, je velmi reprezentativn sestaven a jsem pesvden, že každý návštvník najde nco dle svého gusta. ekají nás dv výstavy (Ekoglass festiwal; Souasní

6|

Dny národních kultur ve Slaném 2002–09 Dny japonské kultury ve Slaném (2002) info na http://japonsko.slansko.cz/ Dny norské kultury ve Slaném (2003) info na http://norsko.slansko.cz/ Dny slovenské kultury ve Slaném (2004) info na http://www.slovensko.slansko.cz/ Dny německé kultury ve Slaném (2005) info na http://www.nemecko.slansko.cz/ Dny vietnamské kultury ve Slaném (2006) info na http://www.vietnam.slany.cz/ Dny rakouské kultury ve Slaném (2007) info na http://www.rakousko.slansko.cz/ Dny turecké kultury ve Slaném (2008) info na http://www.turecko.slansko.cz/ Dny tibetské kultury ve Slaném (2009) info na http://www.tibet.slansko.cz/

polští spisovatelé), dva koncerty (slavnostní koncert vnovaný 200. výroí narození F. Chopina; DoMa Ensemble), ti besedy (s editelem Polského institutu v Praze; s redaktorem asopi-

su Souvislosti – revue pro literaturu a kulturu; s polským knzem a redaktorem Katolického týdeníku), divadelní pedstavení (hra Pískovišt), vyhodnocení výtvarné soutže pro dti (Bolek a Lolek), ochutnávka polských jídel, literární a zempisná soutž (100 + 1 Otázek o Polsku) a pt lm (Generál nil, Katy, Fígle, Ti kámoši, Rezervace), ped kterými budou vždy promítnuty polské animované lmy. Podrobný program je k dispozici na webových stránkách (http://www.kultura.slansko.cz/akce/2010/03/ dny-polske-kultury-ve-slanem-2) . Dny polské kultury budou mít ve Slaném pokraování i v kvtnu. Pod názvem „Ozvny Svta knihy 2010 ve Slaném“ probhnou v Knihovn Václava Štecha ve dnech 13.–16. 5. besedy navazující na 16. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svt knihy 2010, jehož estným hostem je v letošním roce práv Polsko. Dovolte mi tedy, pozvat vás k malé „ochutnávce“ polské kultury. Jsem si jistý, že nebudete litovat. ING. PAVEL BARTONÍEK, 1. MÍSTOSTAROSTA

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Akce na duben ´10: Pátek 2. dubna Celonárodní tení bible Velikonoce 2010. V podlubí knihovny od 13 hodin bude probíhat veejné tení z bible. Našim cílem bude peíst ást bible vnované evangeliím s Velikononím píbhem. Navíc zde bude možné koupit tuto knihu s mimoádnou velikononí slevou. asový rozpis je uveden na www.knihovnaslany.cz nebo ve studovn knihovny. Úterý 6. dubna Hodnocení žák akreditovaná pednáška pro uitele lektora Mgr. Zdeka Bleckého. Poádá knihovna ve spolupráci PAU centrem. Pihlášky na http:// pau.cz/pau-registrace/paucentrum-2010/.

Čtenář roku 2009 V rámci celonárodní akce „Bezen msíc tená“ jsme se rozhodli vyhlásit a také ocenit naše nejaktivnjší tenáe podle potu jejich výpjek. Ocenili jsme dv skupiny, dosplé tenáe a také dti, které potebují podpoit a hlavn ocenit za to že tou. Není jich mnoho a tímto zpsobem chceme vyjádit podporu všem našim tenám. V roce 2009 peetl nejvíce knih pan Milan Polanecký a to 357, na druhém míst se umístil pan Eduard Dolejší s 286 knihami a na tetím míst paní Marta Bradáová s 258 petenými knihami. V dtské kategorii si cenu zasloužila na prvním míst Terezka Veselá, která peetla 270 knih, na míst druhém s 225 knihami

? Otázka pro osobnost

Knihovna V. Štecha položila nkolika známým osobnostem ve Slaném otázku Jak m ovlivnila kniha. Odpovdi budeme postupn uveejovat ve Slánské radnici. Dnes odpov pana starosty Ivo Rubíka:

Jak mě ovlivnila kniha?

Mj dosavadní zpsob života a profesní i osobní orientaci zásadním zpsobem ovlivnily ti knihy, respektive jejich autoi. Prvním z nich byl Jaroslav Foglar a jeho kniha „Hoši od Bobí eky“, kterou jsem peetl ve svých devíti letech. Chtl jsem být jako oni. Zaal jsem se otužovat, uit se pežít v pírod a neubližovat jí, nepoužívat sprostá slova, pomáhat druhým a ctít starší lidi. Dá se íci, že Foglarovi „hoši“ mne ovlivnili na celý život. Druhá zásadní kniha mého života se nazývá „Nalezené svtlo“ a je od francouzského spisovatele a významné osobnosti francouzského hnutí odporu za druhé svtové války Jacques Lusseyrana. Vypjený výtisk jsem peetl jedním dechem a následujících

do 10. dubna – Magnesia Litera lze odevzdat v knihovn svj hlas pro Nejlepší eskou knihu roku 2010. Hlasovací lístky budou slosované a výherci získají knihu v hodnot 250,- K. Vstupní chodba knihovny: Od 2. do 30. dubna 2010 Život a dílo spisovatele Karla apka Na deseti panelech se mohou návštvníci seznámit s velkou postavou eské literatury.

Z poetického večera „ Básničkám šuplík nesluší…“ SLANÝ – Ota Kalík Slaná voda dala mstu jméno jeho ulicemi chodím rád mnoho krutých bouí nad tím mstem pehnalo se nejmí tisíckrát Malé domky mezi paneláky chudí potkávají bohaté kolem toho msta jezdí vlaky pij te a to msto poznáte

Souasní polští spisovatelé. Výstava portrétních fotograí souasných polských spisovatel fotografky Elzbiety Lempp. Zahájení výstavy je 19. dubna v 17.15 v kížové chodb knihovny a potrvá do 30. dubna.

Markétka Malcová a o pár knih mén na tetím míst Kaenka Grohmannová se 192 petenými knihami. Všech šest tená dostalo roní registraci zdarma, balíek knih, dosplí tenái navíc volnou vstupenku na knižní veletrh Svt knihy 2010 a dti ješt malou pozornost do školy. Víme, že je více tená, kteí petou v roce hodn knih, ale do knihovny nechodí, mají své vlastní knihy. Na našich webových stránkách www.knihovnaslany.cz máme anketu teš, teme, tete, kde mžete i vy, ostatní Slaáci, svými hlasy vyjádit, jak na tom se tením jsme. Všem výhercm blahopejeme a ostatním pejeme píjemné chvíle s knihou. Tšíme se na shledanou v knihovn. STANISLAVA HAVLÍKOVÁ, KNIHOVNICE

dvacet tyi let jsem knížku usilovn shánl po všech antikvariátech. Jedná se o autobiograi lovka, který po úrazu v mládí ztratil zrak a pesto byl schopen se staten postavit okupantm. Dodnes (a knihu jsem peetl ve svých sedmnácti letech), když mám psychicky slabší chvilku a tápu ve svých postojích, si vzpomenu na Lusseyrana a zastydím se: „Když to dokázal on, pro ne ty?“ Tetí knihu napsal Milan Daniel a nazval jí „Život a smrt na vrcholech svta“. Jde o populárn nauné dílo od pírodovdce, který se úastnil horolezecké výpravy do Himálají, a ml na starosti vdecký program expedice. Od jejího petení se odvíjí mj celoživotní zájem o parazitologii. Své sny z puberty jsem si pak skuten splnil. Stal jsem se pírodovdcem, parazitologem, Milan Daniel mým blízkým spolupracovníkem v Ústavu tropické medicíny a nádherné Himálaje jsem prošel se svou ženou. Svým snm jsem však musel jít usilovn naproti. Ne nadarmo se íká: „Štstí peje pipraveným!“ A já jsem š astný lovk. I díky knihám. Ani dnes si nedokážu svj život pedstavit bez nich. IVO RUBÍK, STAROSTA MSTA

Velmi mnoho známých osobností našim mstem asto chodilo Napsáno již bylo celkem dosti aby se vám u nás líbilo Slaná voda mstu dala jméno jeho ulicemi chodím rád mnoho krutých bouí nad tím mstem pehnalo se nejmí tisíckrát

Potkali jsme Karla Hynka… Ve tvrtek 18. bezna 2010 jsme se v 19.00 hodin potkali s dílem Karla Hynka Máchy ve slánské knihovn. Byl to první veer, na který budou navazovat ješt další ti, vnované 200. výroí narození tohoto básníka.

C

elé setkání uvedla paní Mgr. Na a Rollová, vedoucí KVŠ Slaný, která pivítala všechny úastníky veera a poté pedala slovo Antonínu Leopoldovi, bývalému profesorovi slánského gymnázia, který krátce pipomnl spojení mezi autorem K.H.Máchou, Slaným a Slánskem. Po té se slova ujal a celý veer moderoval Básník Ticho. Agentura Ticho spolupracovala na pípravách celého Máchovského setkávání. Tato první ást byla vnována povídání o K. H. Máchovi, tení jeho tvorby i dl o nm, ale etla se i vlastní díla píchozích autor Tomáše Landsingera a Pavla Žaluda. Po krátké pestávce, v druhé ásti veera, vystoupili hosté Petr Štengl, šéfredaktor Psího vína - asopisu pro souasnou poezii, Lucie Hyblerová a Jan Tsnohlídek se svou tvorbou. Na závr jsme vyzvali návštvníky veera k aktivnímu podílu na máchovském almanachu, který by ml být pedstaven na posledním setkání 18. listopadu. Jedná se nám o báse, povídku, fotograi, kresbu nebo malbu libovolnou technikou na téma – útk, touha nebo cesta, které nám donesete do knihovny do 20. záí 2010. Bližší informace na našich webových stránkách www.knihovnaslany. cz. Celý veer probhl ve velmi píjemné atmosfée a všichni se již tšíme, co nám pinese další veer, který se bude konat 20. kvtna 2010. LUCIE STEINBRECHEROVÁ, STUDOVNA

www.meuslany.cz

|7


MUZEUM

Ze sbírek Vlastivědného muzea – Ručně psané modlitby Z období píprav Národopisné výstavy eskoslovanské (dále NV) se ve fondu muzea zachovala sbírka psaných modliteb, jak je oznail František Duras ve své stati slánského prvodce NV z roku 1895. Knížky byly sesbírány v ase pípravy této výstavy, a poté ást z nich vrácena majitelm. Tyto run psané katolické modlitby jsou vesms menšího formátu. Starší jsou upravené v pergamenové, nebo jiné kožené vazb, ostatní vtšinou ve vazb kartonové.

N

acházíme v nich pedevším texty rzných modliteb, vypsané z dobových tisk. Souástí tchto modliteb je i malíská složka. Výjimen objevíme jenom istý text, pípadn v lineárním rámeku. Ilustrace se objevuje hlavn kolem iniciál a koncovek textu. Zde jsou krom rostlinné ornamentiky i malby s ptáky, andílky, s atributy, nebo i postavami svatých. Vzácnji máme doložen i motiv architektury. I když se malíská složka rzných autor výrazn liší, ilustrace a zejména iniciály dokládají zlidovlé ztvárnní barokních a biedermayerovských pedloh. V nejvíce zastoupené rostlinné ornamentice nacházíme rži, víno, karaát, granátové jablíko jako obecn platné kes anské symboly. Vedle nich se objevují vzory odkazující na groteskní ornament, vnce, vázy, girlandy, sloup, bránu, baldachýn... V mnoha pípadech knížky uvádjí jméno autora, lokalitu a osobu, pro kterou byly zhotoveny, a také datum vzniku. Najdeme zde záznamy o autorech modliteb ze Slaného, Jemník, Dínova, Neumic nebo Kvílic. Nejvíc zastoupeno nacházíme v našem celku jméno Václava Búlanta z Královic, o kterém píše i F. Duras: „zabývali se psaním modliteb v okresu slánském ti písai ... Václav Búlant, uitel z Královic..., Jan Živnstka a Jan Trsek oba ze

Václav Búlant, obrázek k modlitb: Sv. Anna s P. Marií, knížka z roku 1821, VM Slaný Zlonic“. Modlitby od Jana Trska ve sbírce muzea nemáme. Jak poznamenal Duras, podobným zpsobem jako Búlant maloval iniciály i zmínný Jan Živnstka. Vidíme to i na jediné jeho knížce ve sbírce muzea, malované v roce 1811, se zdailými malbami pták s nástroji umuení. Václav Búlant uvádí v knížce z roku 1796, ke svému jménu oznaení „ze Zlonic“.

V této jeho nejstarší doložené práci ješt chybí množství drobných gur svatých, jaké se objevují v jeho pozdjších ilustracích. Od Václava Búlanta bylo zastoupeno na NV až 16 knížek zapjených i mimo Slánska (jak uvádí M. Matjková v asopisu eský lid, V. roník). MAGDA PETRINCOVÁ, VM SLANÝ

Vlastivědné muzeum připravilo na duben 14. 4. v 19.30 Piaristická kaple. Koncert KPH.

21. 4. v 17.00 Malá galerie muzea

V rámci jubilejní 60. sezóny Kruhu pátel hudby ve Slaném bude v Kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé Piaristické koleje uspoádán Koncert francouzské hudby z období vlády Ludvíka XIV. a XV. Podrobnjší informace na stran 4.

Pednáška Martina Vostela – Architekt Jan Kotra Pednáška se pokusí piblížit architekta Jana Kotru i v širším kontextu tehdejší architektury. Pedstaví jeho nejvýznamnjší stavby, které lze nalézt v nejrznjších ástech republiky. Hlavním tématem však bude jeho psobení v nedalekých Lounech, kde ješt ped vypuknutím války projektoval nejstarší zahradní msto v monarchii.

18. 4.–15. 5. Dny polské kultury Slavnostní zahájení Dn polské kultury bude 19. 4. otevením výstavy umleckého skla polských, eských a slovenských sklá EKOGLASS FESTIWAL v galerii Vlastivdného muzea v 16.30 hodin. Výstavu zahájí editel Polského institutu v Praze pan Maciej Szymanowski a starosta Slaného Ivo Rubík. Zahajovací den bude zakonen slavnostním koncertem v Kapli Zasnoubení Panny Marie v 19.30 hodin, vnovaném 200. výroí narození Fryderyka Chopina, na kterém vystoupí pední eský klavírista Ivan Klánský se svým žákem. Další informace a celý program Dn polské kultury naleznete na str. 6 a 13.

8|

www.meuslany.cz


INFORMACE

Přehled o činnosti ODSH na úseku správního řízení Odbor dopravy a silniního hospodáství Mstského úadu ve Slaném v penesené psobnosti projednává pestupky proti bezpenosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a provádí úkony ve správním ízení spojené s touto inností dle zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znní pozdjších pedpis, zákona . 200/1990 Sb., o pestupcích ve znní pozdjších pedpis a zákona . 500/2004 Sb., správního ádu. V níže uvedené tabulce je přehled činnosti za rok 2009: Počet projednávaných přestupků za rok 2009

572

Počet přestupků vyřízených v blokovém řízení

135

Počet přestupků vyřízených v příkazním řízení

95

Počet přestupků vyřízených ve správním řízení

75

Počet sankcí – zákazu řízení mot. vozidel

64

Celkem uloženo pokut / za Kč

304 / 1.389.600,-

Počet přestupků odložených

138

Počet přestupků postoupených jiným spr. orgánům Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí na následující období

P

roti rozhodnutím správního orgánu byly podány ti odvolání, z nichž jedno odvolání bylo odvolacím správním orgánem uznáno jako oprávnné a ízení bylo vráceno k novému projednání. V uplynulém roce bylo krom uvedených inností v souladu se zákonem zahájeno celkem 118 ízení o zadržení idiských prkaz, které byly zadrženy orgány policie. Ve správním ízení bylo projednáváno celkem 28 pestupk spáchaných idii pod vlivem alkoholu.

21 109

V pehledu innosti je uvedeno, že pestupky byly vyízeny bu v blokovém ízení, v píkazním ízení nebo ve správním ízení. Pro vysvtlenou lze uvést, že blokové ízení je provádno u pestupk, u nichž to zákon umožuje a správní orgán eší pestupek pímo s pestupcem. V píkazním ízení správní orgán eší pestupky, kde zákon neumožuje pestupek vyídit v blokovém ízení nebo pedložené dkazní prostedky postaují správnímu orgánu k tomu, aby píkaz o uložení sankce (pokuty) vydal. Správní ízení je

Vzhledem k tomu, že se stala chyba a lánek nebyl v minulém ísle otištn cely, nyní ho pinášíme v plném znní -RED a tenám se omlouváme.

vedeno u pestupk, kde to zákon vyžaduje, a zpravidla se jedná o pestupky, kde hrozí sankce zákazu innosti. Krom tohoto ízení se provádí správní ízení i pestupk, kde obvinný s pestupkem nesouhlasí a k prokázání pestupku je zapotebí procesn zajistit výpovdi svdk apod. Správní ízení je zpoplatnno správním poplatkem. Peji všem idim mnoho ujetých kilometr bez nehod a co nejmén dopravních pestupk. TOMÁŠ ERNICKÝ VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY A SILNINÍHO HOSPODÁ STVÍ

Uzavírka Smečenské ulice ve Slaném V loském roce byla ve Slaném zahájena výstavba kanalizace v ulicích Na Chmelnici, K. H. Borovského a Tyršova. Další etapa bude letos od 6. dubna do 6. kvtna probíhat v ulici Smeenské v úseku dlouhém 130 metr od kižovatky této ulice s Tyršovou ve smru ke Smenu . Výkop bude provádn pímo ve vozovce, protože v krajnicích jsou již uloženy jiné sít, jejichž ochranná pásma nedovolí instalovat k nim kanalizaní ád. Z tohoto dvodu dojde v uvedeném termínu k úplné uzavírce silnice II/118, piemž objíž ka bude : 1) pro osobní a nákladní automobily v délce 9370 metr – po silnici I/7 ke sjezdu u Knovíze, silnicí III/00724 do Slaného a dále ulicemi Pražská, Ouvalová a Smeenská – obousmrn 2) pro autobusy a automobily do 5 tun v délce 6870 metr - po silnici I/7, sjezd na silnici I/16 do Slaného, dále ulicemi Dukelských hrdin, Tebízského, Brožovského, Wilsonova, , Šultysova, Záfortenská, Smeenská v opaném smru – ulicemi Smeenská, Záfortenská, Šultysova, Dr. E. Beneše, Tebízského, Dukelských hrdin, ze Slaného po silnici I/16 ,sjezd na I/7 Do ulice Smeenské bude u „Fantova mlýna“ a u sjezdu ze silnice I/7 na „ub“ umístna dopravní znaka „Slepá ulice“ a „Zákaz vjezwww.meuslany.cz

du“ s dodatkovou tabulkou „ Mimo dopravní obsluhu“, ímž do ulice budou smt zajíždt pouze vozidla zajiš ující zásobování nebo lékaské, opravárenské, údržbáské, komunální a podobné služby, a samozejm vozidla, jejichž idii, pípadn provozovatelé mají v míst za znakou bydlišt, sídlo nebo garáž. V souvislosti s objíž kou dojde ke zmn trasy autobus, jízdních ád a nkterých zastávek. Po dobu uzavírky bude mimo provoz zastávka Kvíek, náhradní zastávka Slaný, Fantv mlýn bude pemístna ped Modeláské stedisko a budou zavedeny dv nové zastávky v ulici Šultysova (zastávka MHD) a Slaný, Tebízského(u sokolovny). O zmnách budou cestující informováni na autobusových zastávkách a v autobusech.

Díky pracím na kanalizaních pípojkách utichne na as doprava ve Smeenské ulici. FOTO: PETRA KUEROVÁ

Odbor dopravy žádá idie o respektování dopravního znaení objíž ky a uzavírky. TOMÁŠ ERNICKÝ VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY A SILNINÍHO HOSPODÁ STVÍ

|9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Masarykovo námstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz Od 1. dubna do 31. íjna má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední den od 9 do 17 hodin, soboty, nedle a státní svátky od 10 do 16 hodin.

Kam se ubírá cestovní ruch v roce 2010 V Infocentru Slaný probíhá výstava, která umožní nahlédnout návštvníkm pod pokliky míst a mst z eské republiky, podívat se zblízka, na jaké vjiky lákají turisty. Výstavu propaganích a informaních leták budete moci zhlédnout až do 30. dubna 2010.

3. Slánský pochod s pejsky Infocentrum Slaný za organizaního pispní ANTIKVARIÁTU Slaný poádá v sobotu 3. dubna 2010 3. Slánský pochod s pejsky (memoriál jezevice anky) Slaný – Libovice a zpt. Start úastník je v 9:00 ped Infocentrem na Masarykov námstí. Startovné je 20,00 K a každý pejsek za n dostane njakou dobrotu na zoubek. Od 10:00 v Libovici u Hasiárny probhnou soutže nejen pro dti o zajímavé ceny. Pejskové musí mít s sebou okovací prkaz, nebo pedigree passport s platným okováním proti vzteklin, psince, parvovizóze a hepatitid. Rádi uvítáme všechny milovníky psích kamarád a turistiky.

Nový průvodce městem Slaný V Infocentru Slaný je v prodeji nový prvodce mstem. Cílem brožurky je piblížit návštvníkm Slaný pedevším prostednictvím zajímavých kulturních a sportovních akcí, které se v prbhu roku ve mst konají. Brožura má velmi svží grackou úpravu i barvy a výrazn se tak odlišuje od ostatních podobných doposud vydaných materiál. Cena prvodce je 10,- K.

Turistické vizitky – Klobuky, Neprobylice, Třebíz a Zlonice Od bezna jsou v prodeji nové turistické vizitky Klobuk, Neprobylic, Tebíze a Zlonic. By jsou turistické vizitky relativn novým turistickým sbratelským artiklem, pomalu zaínají šlapat na paty i turistickým známkám. Jedná se o malé samolepky ze zajímavých míst, které si sbratelé vlepují do turistického deníku. V prodeji jsou i nové suvenýry s logem msta Slaného. V nabídce máme vonnou svíku, tyinku na rty, pouzdro na mobil nebo rzné druhy propisek, vetn jedné opravdu velikánské.

10 |

www.meuslany.cz


KULTURA

š

Městské kino duben 2010 1.–4. tvrtek – nedle ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 Premiéra americké animované rodinné komedie v eském znní. Jsou zpt a nejsou sami. Pij te se pobavit. Režie: Betty Thomas Pístupno Hrajeme pouze v 17,00 hodin!

21. pondlí FÍGLE Polský lm pro celou rodinu. Šestiletý Stefek pokouší osud. Na nádraží potkává muže, jenž mu pipomíná dávno ztraceného otce. Místo pestupu z vlaku do vlaku ho nasmruje až k matin obchodu. Hrajeme pouze v 17,00 hodin! Jednotné vstupné: 20 K

5.–7. pondlí – steda DOKTOR OD JEZERA HROCH Premiéra nové eské lmové komedie režiséra Zdeka Trošky. O mladém lékai žijícím v byt s manželkou a tchyní. Není moc ctižádostivý, a tak má doma ze života peklo. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jií Langmajer, Bob Klepl a další. Režie: Zdenk Troška Pístupno Hrajeme 5. 4. v 17,00 a 19,30 hodin, 6.–7. 4. hrajeme pouze v 19,30 hod.

22. tvrtek T I KÁMOŠI

ecká tragédie v komunistickém Polsku. Píbh pátelství, vraždy a zrady, který otásl veejným mínním v celém Polsku. Jednotné vstupné: 20 K 23. pátek KATY Píbh o zloinu, který ml zstat zapomenut. Film popisuje osudy polských dstojník a píslušník inteligence, zmasakrovaných sovtskou tajnou policií NKVD v roce 1940. Jednotné vstupné: 20 K 24. sobota RUB Nejlepší polský lm roku 2009 na festivalu CINEMA MUNDI režiséra Boryse Lankoscze. Hrdinkou erné lmové komedie je nenápadná ticátnice, která po neoekávaných pekvapivých událostech odhalí temnjší stránky lidské povahy. Hrajeme pouze v 17,00 hodin! Jednotné vstupné: 20 K

8.–9. tvrtek – pátek DEŠ OVÁ VÍLA Premiéra nové eské romantické lmové pohádky, ve které Voda, pevleená za Deš ovou vílu, poznává, že lidé myslí už jen na peníze a vytrácí se láska a dobro… Hrají: Eva Kerekešová, Jakub Gottwald, Miroslav Donutil, Simona Stašová, Marian Labuda a další. Režie: Milan Cieslar Pístupno Hrajeme pouze v 17,00 hodin! 10.–11. sobota – nedle LÍTÁM V TOM Premiéra americké lmové komedie s titulky. Píbh muže, který žil s hlavou v oblacích. V hlavní roli George Clooney. Režie: Jason Reitman Nepístupno 12.–14. pondlí – steda PROKLETÝ OSTROV Premiéra amerického lmového thrilleru s titulky. Izolovaný ostrov uprosted oceánu. Na nm písn stežená psychiatrická léebna pro ty nejtžší pípady. V hlavní roli Leonardo DiCaprio. Režie: Martin Scorsese Nepístupno 15.–18. tvrtek – nedle PERCY JACKSON : ZLODJ BLESKU Premiéra amerického fantastického lmu v eském znní. Percy je napl lovk a napl bh. Te se ukáže, jestli je také hrdina. Režie: Chris Columbus Pístupno Hrajeme pouze v 17,00 hodin ! 19.–21. pondlí – steda POUTA Premiéra eského lmového thrilleru o temnot a lásce, zniení a osvobození, vzení a útku. Hrají: Ondej Malý, Oldich Kaiser, Kristina Farkašová, Roman Zach a další. Režie : Radim Špaek Pístupno

24. sobota GENERÁL NIL Film se zabývá posledními lety života legendárního polského vlastence a bojovníka za svobodu Polska, generála Emila Fieldorfa, známého pod partyzánským pseudonymem „NIL“. Jednotné vstupné: 20 K 25. nedle JARMARENÍ BOUDA Premiéra. V roce 1982 byl natoen eský kultovní nezávislý lm, který byl nyní realizován znovu v celoveerní podob. Hrají: Jaroslav Dušek, Dan Bárta, Pavel Liška a další. Režie: Pavel Dražan Pístupno 26.–28. pondlí – steda VLKODLAK Premiéra amerického lmového hororu s titulky. Když je msíc v úplku, legenda ožívá … Režie: Joe Johnston Nepístupno 29.–30. tvrtek – pátek MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY Premiéra americké lmové komedie s titulky. Válený zpravodaj možná práv narazil na nejlepšího sólokapra svého života. V hlavní roli Ewan McGregor. Režie: Grant Heslov Pístupno

Hrajeme pouze v 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak! Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně pondělí – neděle od 17,00 do 20,00 hodin!

Městské divadlo duben 2010 Sobota 3. dubna 2010 v 15,00 hodin DÍVKA ROKU 2010 DDM Ostrov Slaný poádá oblastní kolo republikové soutže pro dívky ve vku 13–15 let. Letos se o postup do nále utkají dívky ze Slaného, Bezin, Rumburka a Neratovic. Sobota 17. dubna 2010 v 15,00 hodin JAK SE KROTÍ PRINCEZNA Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky. Hraje DAP Praha. Volný prodej. www.meuslany.cz

Steda 21. dubna 2010 v 19,30 hodin PÍSKOVIŠT V rámci Dn polské kultury uvádíme jevištní drama v podání Divadla na Zábradlí Praha. Volný prodej. Pátek 23. dubna 2010 v 19,30 hodin MANDRAGORA Nejveselejší milostné dobrodružství v djinách galantních podvod. Hraje Divadlo na Jezerce Praha. Hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka a další Divadelní pedplatné.

Sobota 24. dubna 2010 v 19,30 hodin BED ICH RADJI JÓDLUJE Repríza úspšného divadelního pedstavení souboru Dividýlko Slaný. Volný prodej. Steda 28. dubna v 10,00, 13,00 a 15,00 hodin O MSÍNÍKU, VTRNÍKU A SLUNENÍKU Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky v podání divadelního souboru Mladá scéna Ústí nad Labem. Dtské divadelní pedplatné.

| 11


PRO DĚTI, VAŘENÍ

Milé děti, ani jsme se nenadáli a toužebn oekávané sluníko konen vystrilo první paprsky. To je paráda, když už konen mžeme být dlouho venku, že? Pro dti i pro koky není nic lepšího, než být na erstvém vzduchu. Zatímco vy jezdíte na kole, na kolobžkách nebo na kolekových bruslích, tak my koky lezeme po stromech nebo íháme na myši a taky…na ptáky. Já vím, to se asi nemá, ale nemžeme si pomoct. Když chytím myš, tak m doma pochválí, ale minulý týden jsem pinesl kosa a dostal jsem na zadek. Také samozejm kontroluji, zda je po zim všechno v po- Arný a Samík práv uklidili dílnu.

ádku kolem domu a pomáhal jsem panice sázet kytiky, abychom to mli na zahrádce pkné. Máme toho, my koky, moc, když musíme hlídat, aby doma všechno klapalo tak, jak má. Mám dva kamarády z vesnice Kamenný Most, která je nedaleko Slaného. Jmenují se Arnold zvaný Arný a Samuel zvaný Samík. Kdyby svému páníkovi nehlídali poádek v díln, tak by urit nic nenašel. Radji si tam i udlali pelíšek, aby mli všechno pod kontrolou. A samozejm ídí i práce kolem domu! Posílám vám fotku Arnýho a Samíka v jejich kutilském království. FOTO: A RCHÍV REDAKCE

MAU, MAU VÁŠ KOCOUREK KUBA .

Velikonoční nádivka „hlavička“

J

Tajenka: Smr cesty se dá ukazovat i holí

aro znamená nový zaátek, novou šanci a nadji. Jaro je tšení se na Velikonoce. Ustálila se zásada, slavit tyto svátky po jarní rovnodennosti, v nedli po prvním jarním úplku, což mže být mezi 22. beznem a 25. dubnem. Celé pedvelikononí období i Velikonoce samy jsou od pohanských dob plné rzných obyej. Na samém poátku je Masopust a na konci Pondlí velikononí. Nkteré staré tradice se udržely dodnes, nkteré postupem doby vymizely úpln. Na velikononích stolech se již po staletí objevuje též velikononí nádivka, tzv. hlavika, do které se pidává symbol jara, tedy vše erstvé zelené a nikdy se nevynechávají nasekané mladé kopivy. Tak zde je na ni recept možná prastarý, možná trochu postupem doby pozmnný, ale to už se dnes nikdo nedozví. Je dobe, že tradice Velikonoc v nás pežívají a na stolech se tradiní pokrmy objevují a my si na nich mžeme pochutnat. Velikononí nádivka „hlavika“ • ½ kg vaené vepové plece • ¼ kg uzeného vaeného masa • ¼ litru mléka • 7 vajec • 7 rohlík (nebo 1 veka) • miska nasekaných kopiv • pro chu další jarní bylinky • sl, pep, máslo na vymazání zapékací nádoby Rohlíky nakrájíme na kostiky. Oddlíme vajené žloutky od bílk. Žloutky rozšleháme s mlékem a zalijeme peivo. Necháme vsáknout. Uvaené maso pokrájíme nadrobno. Všechny bylinky nasekáme. Kopivy ped pípravou nejprve spaíme horkou vodou. Namoené peivo osolíme, opepíme a vmícháme maso i bylinky. Ušleháme tuhý sníh z bílk a lehce ho vmícháme do pipravené nádivky. Zapékací nádobu dobe vymažeme máslem, rovnomrn rozprosteme nádivku, na povrch mžeme položit nkolik plátk másla a pedeháté troub upeeme dozlatova. Je výborná teplá i studená. REDAKCE SLÁNSKÉ RADNICE VÁM P EJE DOBROU CHU .

12 |

www.meuslany.cz


INZERCE

EKOGLASS FESTIWAL: výstava skla polských, èeských a slovenských skláøù NOVÁ VARŠAVA: fotografie moderní architektury ve Varšavì SOUČASNÍ POLŠTÍ SPISOVATELÉ: výstava portrétních fotografií souèasných polských spisovatelù fotografky ELŽBIETY LEMPP / SLAVNOSTNÍ KONCERT: pøední èeský klavírista IVO KAHÁNEK / GENERÁL NIL: film režiséra R. BUGAJSKÉHO o posledních letech života legendárního polského vlastence generála Emila Fieldorfa / KATYŇ: film režiséra ANDRZEJE WAJDY popisuje osudy polských dùstojníkù a pøíslušníkù inteligence, zmasakrovaných NKVD roku 1940 / SOUVISLOSTI: beseda s redaktorem èasopisu Souvislosti PETREM BORKOVCEM DoMa ENSEMBLE: jedineèné spojení hlasu, violoncella a saxofonù / FÍGLE: scenárista a režisér ANDRZEJ JAKIMOWSKI dosahuje témìø dokumentárního pohledu na periferii / PÍSKOVIŠTĚ: divadelní hra souèasného polského dramatika MICHALA WA£CZAKA v nastudování Divadla Na zábradlí TŘI KÁMOŠI: film režisérek A. FERENSOVÉ a E. STANKIEWICZOVÉ pøináší dosud neznámá svìdectví o fungování komunistického mocenského aparátu / REZERVACE: filmové putování varšavskými zákoutími, která byste marnì hledali v prùvodcích, režie £. PALKOWSKI / BESEDY: s øeditelem Polského institutu v Praze MACIEJEM SZYMANOWSKÝM, s polským knìzem THMGR. ANDRZEJEM CZES£AWEM GRYGIELEM a s redaktorem Katolického týdeníku JAROSLAVEM ŠUBRTEM / GASTRONOMIE: ochutnávka polských jídel ve Støední integrované škole ve Slaném, která pøipraví ANDRZEJ PACZKOWSKI spoleènì s žáky školy Pořádá Královské město Slaný ve spolupráci s Polským institutem v Praze pod záštitou velvyslance Polské republiky v ČR

www.meuslany.cz

| 13


HVÄšZDĂ RNA

Městskå hvězdårna ve SlanÊm na březen Mstskå hvzdårna je pro veejnost otevena v úterý, stedu, tvrtek a påtek od 19 do 21 hod. Prohlídky hvzdårny a pozorovåní dalekohledy zaínají v 21.00, 21.30,22.00,22.30 hodin.

Astronomickå přednåťka: 15.4. v 19:00 hodin Expedice za zatmním Slunce – ína 2009 Mgr. Lenka Soumarovå, Štefånikova hvzdårna Praha

Tip na pozorovåní: duben od 21:00 hodin Mars – planeta je vidt vtťinu noci krom jitra 1.–15. 4. od 21:00 hodin Venuťe a Merkur – blízkÊ setkåní planet na veerní obloze 15.–30. 4. od 22:00 hodin Saturn – druhå nejvtťí planeta slunení soustavy s výraznou soustavou prstenc 13.–15. 4. od 21:00 hodin Hvzdokupy a galaxie - za mimoådn istÊ a klidnÊ oblohy pozorujeme objekty vzdålenÊho vesmíru 20. –28. 4. od 21:00 hodin Msíc - nejvýhodnjťí podmínky pro pozorovåní nejbliŞťího kosmickÊho souseda

tel: 312 525 730 http://www.hvezdarna-slany.cz

Vťechny planety viditelnÊ bez dalekohledu na dubnovÊ obloze Zcela výjimen nåm píroda pichystå tak zajímavou píleŞitost, jakou je moŞnost spatit vťechny planety pozorovatelnÊ bez dalekohledu. Dubnovå obloha bude proto v tomto roce jednoznan nejzajímavjťí z hlediska pozorovaných úkaz, nebo rok 2010 není pro píznivce hvzdnÊ oblohy píliť bohatý. Dokonce letos neuvidíme z naťeho území ŞådnÊ zatmní Slunce nebo Msíce, coŞ je velmi neobvyklÊ.

P

lanety se na dubnovÊ obloze budou objevovat v prbhu celÊ noci vetn veera a jitra. Dostaneme píleŞitost spatit v prbhu jedinÊ noci postupn planetu Merkur, Venuťi, Mars, Saturn a na ranní obloze se objeví i Jupiter. Jak bude vypadat situace s viditelností planet na veerní obloze zaåtkem dubna, je nejlÊpe patrnÊ z obråzku. Kvazikonjunkci (vzåjemnÊ piblíŞení objekt) Venuťe a Merkuru spaíme veer nízko nad zåpadním obzorem. Do nejtsnjťího kontaktu se tlesa dostanou 4. dubna, kdy je bude dlit úhlovå vzdålenost 3°. Pro sledovåní Merkuru naståvají nejvýhodnjťí podmínky v intervalu od 25. bezna do 14. dubna. Merkur bude 9. dubna v nejvtťí východní elongaci a jeho vzdålenost od Slunce 19° nabízí velmi dobrou píleŞitost spatit planetu za pokroilÊho soumraku dostaten vysoko nad zåpadním obzorem. Venuťe se po delťí odmlce pesouvå opt na veerní oblohu jako Veernice. Za píznivých pozorovacích podmínek je planeta, jako tetí nejjasnjťí objekt na obloze po Slunci a Msíci, vidt i ve dne. PoprvÊ bylo moŞnÊ spatit planetu koncem bezna na zåpadní soumrakovÊ obloze, v prbhu dubna se zane rychle úhlov vzdalovat od Slunce a v kvtnu se Venuťe stane nepehlÊdnutel-

14 |

nou souåstí první poloviny noci. Planeta Mars se bude v dubnu pohybovat v souhvzdí Raka vysoko nad jiŞním obzorem první polovin noci. Rudå planeta proťla opozicí jiŞ koncem ledna 2010 a nyní se od Zem vzdaluje. Velikost zdånlivÊho prmru kotouku planety z hodnoty 14� v ase opozice se zmenťí na 9,2� zaåtkem dubna a na 7,2� koncem msíce. UvedenÊ hodnoty mají potom pímý vliv na moŞnosti spatit pomocí dalekohled výraznjťí povrchovÊ útvary planety. Planetu Saturn mŞeme spatit v prbhu celÊ noci. Planeta må optimålní podmínky k pozorovåní, nebo do opozice vi Slunci se dostala 21. bezna 2010. Planetu spatíme v souhvzdí Panny na spojnici jasných hvzd jarní oblohy Regula a Spiky. Saturn måme moŞnost opt po patnåcti letech spatit s rozevírající severní stranou prstence. Prstence jsou zatím ståle jen velice úzkÊ, nicmÊn jejich sklon

vzhledem k ekliptice 2,8° uŞ nabízí moŞnost spatit v dalekohledu adu detail. Prstence se budou postupn rozevírat aŞ do roku 2017, kdy k nåm bude planeta naklånt maximåln svj severní pól. Na poslední z ptice planet viditelných bez pomoci dalekohledu si budeme muset pokat do asných ranních hodin. Jupiter kråtce po konjunkci se Sluncem (28. února 2010) jen velice pomalu pechåzí na východní obzor ped východem naťí hvzdy. V dubnu nenaståvají pro planetu optimålní podmínky k pozorovåní, nicmÊn v prbhu jara se situace bude rychle lepťit, v lÊt a potom pedevťím na podzim si nejvtťí planetu slunení soustavy uŞijeme nejvíce. Zveme vås k nåvťtv MstskÊ hvzdårny spojenÊ s pozorovåním planet i objekt vzdålenÊho vesmíru. JasnÊ nebe a pkný výhled! JAROSLAV TRNKA

www.meuslany.cz


HISTORIE

Po starých slánských hradbách V msíci dubnu vám pinášíme druhou kapitolu o pamtihodnostech msta, které mají úzký vztah k leitmotivu letošních Slánských rozhovor – husitství a eské reformaci vbec. Po beznovém zastavení u zaniklé Pražské brány budeme pokraovat dále po pomyslných hranicích stedovkého msta, vymezených toliko mohutným slánským opevnním.

Hradební ze ve dvoe p.199 (bývalý Telecom).

P

ed dvma lety jsem ml píležitost zdokumentovat spolu s pracovníky Národního památkového ústavu jednotlivé úseky dochovaných fortikací – hradeb s nižší pedsunutou parkánovou zdí a píkopem i zbytky dochovaných bašt, které vedle hlavních oprných bod – ty slánských bran – pedstavovaly klíová místa pi obran msta. Právo hradební bylo mstu udleno již na konci 13. vku králem Václavem II., který pvodní osad Slaný udlil statut msta. Za posledních Pemyslovc ani prvních tech Lucemburk nepotebovalo Slaný své hradby tolik jako za vlády krále Zikmunda, po propuknutí husitských bouí v eských zemích. Slánští se sice piklonili k Husovu uení, avšak r. 1420 po obležení msta poetným vojskem Viléma Zajíce z Hazmburka, královy ozbrojené pravice, radji Zikmundovým vyslancm oteveli brány, než aby dopustili krveprolití. V oích nkterých husitských spojenc, zvlášt radikálních Sirotk a Táborit se tak msto dopustilo zrady a mlo být náležit potrestáno. Msto obklopené vojskem vedeným Janem Roháem z Dubé nej-

prve úspšn odolávalo náporu, ztéci hradby silou se dlouho nedailo. Následné dobytí a vyplenní msta husity r.1425 se stalo základem pro místní povsti; pravdpodobn bylo nutné použití lsti i zrady nkterých Slaák, kteí se piklonili na stranu radikál a odhalili obléhatelm tajné slabiny opevnní. V dob podbradské byly hradby opravovány, dnešní podobu dostala i Velvarská brána. Další destrukce pinesla až ticetiletá válka; poslední opravy byly uinny za vlády Marie Terezie. Ped polovinou 19. století již hradby pekážely rozvoji msta, a tak zaaly být ve velkém odstraovány, vetn bašt a bran. Pi vnjší stran hradeb vznikaly nové píbytky, materiál z opevnní byl rozebírán a druhotn využíván. Dnes proto – s výjimkou partie pod kostelem sv. Gotharda – narazíme na zbytky hradeb spíše výjimen. Tyto pozstatky bývají souástí ohradních zdí oddlujících pozemky ve vnitrobloku mezi dvma rovnobžnými ulicemi, nap. Šultysovou a Štechovou. Zde na zahrad p. 17 také narazíme na pozoruhodné, by romanticky upravené ruiny dvou bašt i hradebních zdí, které vedou mezi dalšími zahradami a dvory smrem k bývalé Fortn. Jiný zajímavý úsek objevíme mezi ulicemi Soukenickou a Šultysovou. Na pomezí zahrad, klen a rzných pístavk mžeme krom zbytk hradeb, stavných ve ez slánským opevnním (J. Šembera, 1823). Zleva píkop, parkáno- Slaném tém výhradn vá ze , parkán (prostor ped hradbou), vlastní hradba s pedsunutou z opuky, objevit stedobaštou, navazující mstská zástavba. vkou baštu s pozdn www.meuslany.cz

erná bašta se zbytky hradební zdi v popedí. gotickými klenbami (dvr p.46). Hradby odtud pokraují dále mezi pozemky až za restauraci Hamburk a k husitské modlitebn. Další baštu objevíme ve dvoe Okresního domu – dnes je souástí památného domu U Vnce p.58. Za bývalou Lounskou branou se hradby stáejí zpt smrem na východ a opt jsou zalenny do zdných konstrukcí mezi pozemky v Palackého a Kynského ulici. Pozoruhodnou, vysokou partii vidíme mezi pozemky p.207 a 134 (za domem U Vojn). Zde podle názoru odborníka na hradby PhDr. Vladislava Razíma – dokonce celá zadní partie dvorního kídla starobylého domu U Vojn nejen svým umístním, ale i svou šíkou a kamenným materiálem odpovídá pvodním hradbám. Názorn tak vidíme perod z hradby na obydlí. Za Velvarskou branou sledujeme rezidua vetn zbytk bašty za dnešní tiskárnou, dále za poštou a novostavbou Telecomu, kam si ostatn mžete sami zajít. Do dnešních dn se tam také dochovala známá „erná“ bašta. Pomyslnou prohlídku zakoníme v zahradách pod synagogou, kam je možno dohlédnout tebas ze Slánské hory. Konen ruiny opukové hradby ve své pvodní podob mžete spatit za restaurací U Pemysla. Vím, že Vám mé povídání pomohlo uinit si lepší pedstavu o mst v díve tak slavných hradbách. Doufejme, že hlodáním zubu asu i kvli prosté lidské lhostejnosti zcela nezaniknou. JAN ERDLE

| 15


VOLNÝ Č AS, ŠKOLKY

MO ČČK Slaný informuje

V

e tvrtek 11. bezna 2010 se uskutenila v penzionu Na Sadech ve Slaném spolená schze org. SD a MO K. Zahájena byla ve 14.00 hodin lenskou schzí SD a od 15.00 hodin pipravila MO K pednášku pana prim. MUDr. Martina Pechy na aktuální téma ,,Životospráva a pohybová aktivita lidí vyššího vku“.Tato pednáška mla u poslucha velký ohlas a pednášející sklidil zasloužený potlesk. Po zodpovzení dotaz byla schze ukonena podkováním pednášejícímu a páním hodn zdraví všem pítomným. V msíci kvtnu budou probíhat soutže TZH ve Slaném i v Kladn. O dalších zajímavých akcích vás budeme informovat. Pij te mezi nás, tšíme se na vás. ZA MO K SLANÝ PAVLÍNA HOFFMANNOVÁ

Nebojte se počítačů výuková akce pro seniory ve škole Na Hájích

Z

ákladní škola Slaný, Politických vz 777, okres Kladno poádá v tomto školním roce výukovou akci pro seniory – základní dovednosti s poítaem, vyhledávání informací na internetu, poštovní schránka, dležité odkazy. Termín: úterý 13. dubna a steda 14. dubna vždy od 9.00 do 16.00 hod. Místo: školní internetová uebna ve 2. pate Lektoi: dobrovolníci z ad žák pod vedením pedagog Cena: zdarma Bližší informace na tel. 312 510 081 nebo 724 740 180 Vážené dámy a pánové, babiky, ddekové, pij te, tší se na vás dti ze školy Na Hájích.

Svaz Diabetiků ú.o. Slaný zve na:

Kulturní a společenské akce seniorů

Zájezd na veletrh Zahrada ech v Litomicích 8. dubna 2010, odjezd od sokolovny v 11 hodin. Den zdraví do Penzionu ve Slaném 22. dubna 2010 v Penzionu ve Slaném Prevence a poznání, jak jsme na tom se svým zdravím. Možnost nechat si zmit své hodnoty, ochutnávka zdravých salát od žák Integrované školy ve Slaném. Prodejna Zdravíko nabídne nákup potravin a výrobk zdravé výživy.

Poádá: Samospráva DPS, Spolek pátel žehu, Svaz diabetik a Svaz dchodc R 5. 4. 14:30 Velikononí odpoledne plné hudby a zpvu 2.p. SPŽ 15. 4. 14:30 Kavárnika pro seniory. Hudba Karel Dryák 2. p. DPS 19. 4. 14:30 Veselé odpoledne s pekvapením s hudbou k tanci a poslechu 2.p. SPŽ 22. 4. 9–12 Den zdraví 1.p. DIA 3. 5. 15:00 Den matek s hudbou k tanci a poslechu 2. p. KDU-SL

Sportovní klub orientačního běhu Slaný vás zve na

Z

ávody v orientaním bhu Kejkol 2010 na krátké trati a ve sprintu, které se konají v nedli 25. dubna v lesním prostoru zvaném Kejkol (mezi obcemi Lotouš, Libovice a Jedomlice). Shromaždišt a prezentace závodník je v základní škole ve Kvílicích. Bližší informace na adrese: www.skobslany.unas.cz.

Pozvánka na přednášku Expedice Súdán

V

íjnu roku 2008 byly objevena malá planetka, která necelý den po objevu vlétla do zemské atmosféry, explodovala a její zbytky dopadly jako meteority do Núbijské poušt. V prosinci 2009 se pednášející zúastnil jejich hledání. O hledání meteorit a dalších zajímavostech pednáší Petr Scheirich, Ph.D. 13. dubna (úterý) 2010 od 17.00 Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše, posluchárna ve 2. p., íslo dveí 57 (ve 2. pate vpravo až na konci). Prosíme o dochvilnost, v 17.10 se vchod do gymnázia zamyká. Bhem pednášky i po ní odpovídá pednášející na dotazy poslucha. Vstup volný Pednášku poádá K skeptik SISYFOS www.sisyfos.cz

Co se děje v mateřské škole „U Divadla“ ve Slaném

L

etošní zima a její snhová nadílka udlala nejvtší radost urit dtem. Konen si mohly naplno užívat všech zimních radovánek. V naší MŠ se dti vypravily na zimní procházku zasnženou krajinou, vyzkoušely si svou zdatnost na dtské zimní olympiád, pi které zdolávaly rzné sportovní disciplíny, a užívaly si radost z pohybu na zasnžené školní zahrad. Ta dtem poskytla zdroj zábavy po celý leden i únor. Svah na zahrad dti s jásotem sjíždly na bobech, lopatách, igelitových pytlích, nkteré si pinesly dokonce i lyže. V lednu ekala dti, které v záí zahájí školní docházku, první dležitá životní zkouška – zápis do první tídy. Ješt ped zápisem navštívily pedškolní dti základní školu, aby se zde porozhlédly a poznaly, jak vypadá vyuovací hodina v první tíd. Setkaly se zde s píjemnou paní uitelkou i kamarády, kteí navštvovaly naši MŠ v loském roce. V pedškolních oddleních se po návratu ze školy ješt dlouho diskutovalo o tom, co všechno dti ve škole zaujalo.

16 |

Naše MŠ úzce spolupracuje také s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kladno, kde mohou rodie využít poradenství nap. v oblasti problematiky školní zralosti dtí, i pravidelné cviení grafomotoriky, které probíhá jednou týdn v klubovn MŠ. Rodie dtí ve všech tídách mohou kdykoli hovoit s uitelkami o problémech, které je tíží v souvislosti s výchovou jejich dtí. Mnoho rodi také využilo možnosti domluvit si termín individuálního pohovoru, kdy mohou v klidu spolupracovat na tvorb vzdlávacího plánu, který zohleduje individuální zvláštnosti práv jejich dítte a umožuje tak sjednotit výchovné postupy doma i v pedškolním zaízení. V únoru zahájila mladší oddlení MŠ výuku plavání, která probíhá ve spolupráci s plaveckou školou Medúza Kladno. Pedškoláci výuku plavání koncem ledna úspšn ukonili a od zaátku února docházejí na zimní stadion VSH bruslit. Pi bruslení nám hodn pomáhají také mnozí rodie, kterým za to patí dík. Velkou událostí zimního období je také tradiní karneval. Dti se podílely na veselé

výzdob všech prostor školy i výrob masek. Radost z karnevalu si naplno vychutnaly všechny tídy naší mateské školy. Samozejmostí byla pehlídka masek, tanec i rzné soutže, ve kterých nebylo poražených. A na co se mžeme ve školce „U Divadla“ ješt tšit? V dubnu nás navštíví pan fotograf, pi sobotní brigád si spolen uklidíme a zvelebíme školní zahradu, vychutnáme si ješt mnoho kulturních zážitk pi sledování pohádek v rámci divadelního pedplatného i pi vystoupeních divadelních spoleností v MŠ. Ve dnech 13.–14. dubna 2010 probhne v naší MŠ zápis a souasn také Den otevených dveí. V ervnu pojedou dti na celodenní výlet. Pedškolní tídy se podívají na hrad ervený Újezd a dti z mladších oddlení navštíví Ekocentrum ve Svatém Janu pod Skalou a poté vyrazíme vstíc novým zážitkm na školu v pírod, tentokrát opt do Krkonoš. Na všechny tyto i další akce se už všichni moc tšíme. ZA KOLEKTIV MŠ „U DIVADLA“ JANA MAREŠOVÁ

www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

Kreativní klub Čtyřlístek Míla Blahníková, Vítzná 1573, Slaný, http://domacidilnactyrlistku.websnadno.cz pihlášky na kurzy na tel.. 724 943 113, ctyrlistekmb@seznam.cz tvrtek 1. 4. Patchwork bez jehly 16.00– 18.00 Velikononí dekorace – kraslice ze stužek, s sebou nžky, 2x stužky 2,5 cm široké, od každé barvy 4 m, špendlíky. Cena 200,-K úterý 13. 4. 9.30–11.00 nebo 16.00–17.30 Netradiní vyšívání a šitá krajka 200,-/lekci

na ní podíleli. Tento klub probíhá i na internetu a spolupracují lidé z celé republiky. Zisk z prodeje výrobk jde na vci pro toto oddlení. Nyní se bude zútulovat ekárna na ambulanci. Více info na výše uvedeném tel. ísle nebo mailové adrese. Vstup 50,-K steda 21. 4. Palikování Pro dti i dosplé, každou druhou a tetí stedu v msíci 17.00–-19.00, herduli a paliky lze u nás objednat 180,-/lekci

steda 14. 4. Palikování Pro dti i dosplé, každou druhou a tetí stedu v msíci 17.00–19.00, herduli a paliky lze u nás objednat 180,-/lekci tvrtek 15. 4. 16.30–18.00 Frivolitky nebo také lunkování, malý lunek s pízí a šikovné prsty a vykouzlíte krajkový šperk, límeek, brož 200,-/lekci úterý 20. 4. od 15.00–17.00, 17.00–19.00 Pomáháme se tylístkem Již druhým rokem šijeme deky technikou patchwork pro onkologické oddlení v Kladn. Každá deka má svj list se jmény všech, co se

tvrtek 22. 4. 9.30–11.30 nebo 17.00–19.00 Patchwork a quilt Sešívání kousk látek, run i strojov, sestavování blok, píprava quilt a quiltování. Od polštáe k dece. 200,-/lekci tylístek spolupracuje s Mateským centrem Rybika. Zde budou probíhat též kurzy a setkání. Více vždy na našich stránkách a stránkách MC.

Klub českých turistů informuje Dne 6. 3. 2010 jsme se zúastnili pochodu „Pedjaí v Poohí“, který poádal KT Louny s pispním mstyse Slavtína. Jeli jsme vlakem do Vrbna nad Lesy a odtud jsme šli do Slavtína. Po zaregistrování na místním OÚ jsme se vydali krásnou zasnženou krajinou, kde nic nenasvdovalo tomu, že již za trnáct dní bude astronomické jaro. Jedno z kontrolních míst, které nás pi pochodu upoutalo a pekvapilo, byl zámek v Pátku nad Ohí, který byl v ten den zpístupnn. Je to velmi zajímavá stavba, která se opravuje a je již ásten zpístupnna o letních prázdninách a to zatím jen o víkendech. Tšíme se, že píští rok na dalším roníku tohoto pochodu se setkáme i s vámi. 10. 4. 2010 Okolo Okoe bez oe Zveme vás na výlet do Okoe. Sraz na vlakovém nádraží v 7,45 hod. 17. 4. 2 010 Za Havlíkem do Bílého Oujezdce Trasy PT 7,15 a 20 km pro CT 35 km. 24. 4. 2010 Otevení železniního muzea ve Zlonicích Mžete se s námi zúastnit slavnostního otevení nov upraveného muzea ve výtopn na nádraží ve Zlonicích. Sraz na nádraží CD Slaný v 7,45 hod. Zpt vlakem nebo pšky 6 km. 1. 5. 2010 Pochod ze Stochova do Lužné Poádáme výlet v kombinaci autobus + pší turistika. Bližší informace ke všem tyem pochodm-výletm budou zveejnny ve vývsní skíce ul. E. Beneše a v IC Slaný. Dotazy na J. Thonová 721 347 929, kct@seznam.cz www.meuslany.cz

| 17


INZERCE

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ Nabídka pronájmu venkovního hišt s umlým povrchem sportovního areálu Haly Bios Slaný, Nejtkova 1097

N

abízíme pronájem venkovního hišt s umlým povrchem ve sportovnim areálu Haly Bios ve Slaném. Hišt je ureno k míovým hrám (tenis, futsal, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.) a jeho provoz je celoroní. Ve všední den od 7:30 hod. do 22:00 hod. a ve dnech pracovního volna a v období prázdnin od 8:00 hod. do 22:00 hod. Objednávky pronájmu se pijímají osobn v kancelái vedoucího Haly Bios pana Ladislava Hrzy, tel. 312 524 132, 736 236 005 nebo e-mailem halabios@seznam.cz. Zájemcm jsou všechny potebné informace k dispozici na internetových stránkách msta: http://www.meuslany.cz/cs/kulturasport-a-volny-cas/sportovni-zarizeni/hala-bios/

eMsport pro Vás! www.emsportslany.cz

Naše dílna je profesionálně vybavena od firmy Parktool, mechanici v servisu jedou na plné obrátky. Nechte si dolatit své kolo včas před sezónou, nečekejte na poslední chvíli.

horská a krosová kola již od 3490,dětská kola a koloběžky bazar kol a výkup protiúčtem kvalitní a rychlý servis kol, i starších a zakoupených jinde!

florbal, nordic walkink, stany, spacáky, batohy trekinková obuv Along funkční a technické oblečení brýle Uvex, Relax a R2

Testovací centrum pro okres Kladno: horská kola GT a elektrokola. Přijďte si je zdarma vyzkoušet! Navíc, každou neděli společné testovací vyjížďky!!! Těšíme se na vaši návštěvu.

Navštivte webové stránky vašeho města

www.meuslany.cz Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 0023877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Ohlédnutí za městským plesem

„Vítáme vás a hezky se bavte,“ znlo z úst hostitel.

Pípitek – zcela urit na Královské msto Slaný.

Už pi zahájení bylo jasné, že s Gondíkovými rozhodn nuda nebude.

Na žádném plese nesmí chybt inspirace.

Ani malým taneníkm nechybl ten správný šmrnc…

Na páry, které tanec bravurn ovládají, byl skvlý pohled. www.meuslany.cz

Každý rok je to podobný pohled – zaplnný parket.

Kankánové plnoní pekvapení. FOTO: PAVEL VYCHODIL

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice, duben 2010  

Duben 2010 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 04 ročník XIII, duben 2010