Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 4 | ročník XII | duben 2009

Slovo starosty Vážení spoluobané, milí Slaáci, za roky mého starostování jsem se setkal s mnohými osobnostmi. Byli mezi nimi umlci, politici, vyslanci, zahraniní pracovníci, lidé nejrznjších profesí … Vtšina setkání byla velmi milá a obohacující. Platilo pravidlo, které jsem vypozoroval už pi studiu na vysoké škole - ím vtší myšlenková kapacita, životní zkušenosti a rozhled zkoušejícího profesora, tím milejší a bezproblémová domluva s velkou mírou tolerance k druhému. A naopak – u asistent, kteí byli mnohdy jen o „nkolik stránek skript“ ped studenty, byly vždy nejhorší zápotové zkoušky. Protože si nebyli jisti sami sebou a úrovní svých znalostí. U opravdových osobností platilo, že umli soustedn poslouchat, a když nesouhlasili s pedkládaným názorem, slušn, ale dsledn oponovali. Na popisované zkušenosti z mladých let jsem si nedávno vzpomnl pi setkání s panem kardinálem Vlkem. Pan kardinál mne svým tolerantním pístupem v diskusi, kterou jsme spolu tém dv hodiny vedli, piml po ase opt pemýšlet o základních otázkách lidského snažení. A díky tomuto jsem si v pamti osvžil již tém zapomenutý výrok velkého lozofa a myslitele 19. století Arthura Schopenhauera: „lovk sice mže dlat, co chce, ale nemže chtít, co chce!“ Kdykoli jsem pohlížel na tvrdosti života a snášel je, vždycky mi tato jeho vta bývala útchou a nevyerpatelným zdrojem snášenlivosti. Pokud se nad ní do dsledku zamyslíme, zjistíme, že blahodárn mírní tak snadno ochromující pocit odpovdnosti a zpsobuje, že sebe ani jiné nebereme píliš vážn; vede k životnímu názoru, v nmž má své zvláštní právo i humor. Je jasné, že každý jedná nejen pod vnjším tlakem, nýbrž také podle vnitního nutkání. Pokud by se dnešní „správci vcí veejných“, myslím tím nkteré eské politiky, alespo ásten ídili nepsanými, ale o to dležitjšími principy své práce, nemohlo by nastat to, co se stalo koncem bezna v našem parlamentu. Kdy zvítzila snaha okamžitého politického zisku nad zájmem státu. Zdá se mi nemoudré a nestátnické vyjádit nedvru Vlád R uprosted eského pedsednictví Evropské unii. By by bylo toto vyjádení nedvry motivováno sebepesvdivjšími dvody, které chápu, a do jisté míry se s nimi i ztotožuji. Tito poslanci se tak dostali do „pozice vysokoškolských asistent“. MJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Barokní sýpka-vhodné místo pro muzeum Muzeum v prostorách barokní sýpky – to je vize vedení slánské radnice. Krásné prostory tohoto objektu by tak sloužily veejnosti k tomu, aby mohla lépe proniknout do historie slánského regionu. Sýpka by ve tech ástech nabízela stálou expozici, galerii a interaktivní prezentaci zpsobu života ve mst ped mnoha lety.

Prostory barokní sýpky nabízí své prostory k vybudování muzea.

S

tálá expozice by mla obsahovat památky, které kdysi mly své místo v církevních stavbách. Z eské republiky zmizelo poátkem devadesátých let minulého století velké množství tchto památek. Dvodem bylo otevení hranic a do té doby uzavené eskoslovensko bylo pod velkým tlakem organizovaných loupežných band, které kradly vše, co jim v nezapezpeených církevních objektech pišlo pod ruce a vyvážely vše za hranice. Na tuto skutenost církev zareagovala tím, že všechen tento majetek, a se jednalo o sochy, obrazy atd., z objekt stáhla do depozitá. Od té doby jsou velmi zajímavé a unikátní pedmty nejen ze Slaného a z celého Slánska, ale i z celé republiky, ukryty oím veejnosti. „Naším úmyslem je, aby v jedné tetin objektu barokní sýpky vznikly prostory, kde najdou místo práv tyto zajímavé památky, které chceme z depozitá vyndat a umožnit obanm msta i jeho návštvníkm, aby je mohli vidt a získat další znalosti o historii našeho regionu. Chceme zárove, aby tato stálá expozice byla modern prezentována, aby zaujala pedevším školní mládež,“ ekl slánský starosta Ivo Rubík. Tvorba projektu na promnu barokní sýpky na muzeum trvala ti roky a významn se na ní podílel Ing. Arch. Michal Sborwitz, který má

FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

velké zkušenosti práv s realizací podobných muzeí. Slaáci mohou vidt jeho práci v Masarykov muzeu v Lánech. Podobným zpsobem uchopil i prostor slánské barokní sýpky a plochy, které jsou jedinené jak svou velikostí tak atmosférou, zpracoval do moderní podoby, která v budoucnu umožní nejen umístní arcidiecézní galerie, ale také umožní mstu vyndat z depozitá Vlastivdného muzea unikátní vci, které dnes lidé nemají možnost vidt. „Chtli bychom, aby nádherné sbírky, které dokumentují jedinenou historii našeho msta a celého Slánska, byly veejnosti lépe pístupné,“ objasnil Rubík. Krom této stálé expozice budou mít návštvníci možnost nejen do historie nahlédnout díky rzným pedmtm, písemnostem a obrazm, ale také se budou moci aktivn se zapojit do rzných inností minulých dob v rámci jakési interaktivní expozice. Urit bude velmi zajímavé vyzkoušet si napíklad rzná emesla. Snahy msta soustedit pedmty vypovídající o historii regionu, které se již nevejdou na výstavní plochu muzea, úzce souvisejí i s nov zízeným moderním archívem, který by mohl být pístupný veejnosti z kraje píštího roku. Pokraování na stran 2


AKTUALIT Y

Slaný v grafikách současných výtvarníků Nový výtvarný projekt slánské Galerie Ikaros manžel Hruškových

O

slovení výtvarníci zobrazují Slaný v gra ckých listech. To je nový dlouhodobý výtvarný zámr Galerie Ikaros ve Slaném. Slánská Galerie Ikaros má od svého založení v roce 1994 nezastupitelné místo v kulturním dní msta Slaného. Vedle bohaté výstavní innosti vznikaly od roku 1995 z iniciativy galerie nebo z její spolupráce s dalšími subjekty gra cké listy s motivy našeho msta. V letech 1995–2007 tak vzniklo šest gra ckých list s motivy msta Slaného. Jednalo se však vždy spíše o díla píležitostná. Proto se manželé Hruškovi rozhodli oslovit svj široký okruh známých výtvarník tak, aby od roku 2009 pravideln a dlouhodob vznikaly gra cké listy od rzných autor s motivy msta Slaného. Na první výsledky této iniciativy v podob dvou litogra í Jiího Boudy (syn Cyrila Boudy) a dvou litogra í Martina Boudy (syn Jiího Boudy) se mžete nyní podívat. Pokud se vám gra cké listy líbí a chtli by ste nkterý vlastnit, tak neváhejte oslovit Ga-

Ples se vydařil

lerii Ikaros. Poet gra k k volnému prodeji je omezený – ást z nákladu, který ítá 150–200 kus, si ponechává autor a ást gra ckých

FOTO: PAVEL VYCHODIL

H

odnocení plesu je samozejm velmi subjektivní. Akce mže být výborn zorganizovaná a pokud lovk není v tom správném rozpoložení, nemusí se mu líbit. Mn osobn 6. ples Královského msta Slaného vyložen „sedl“ a výborn jsem se bavil. A z reakcí, které jsem pímo na plese zaznamenal, usuzuji, že dobe se bavili i všichni, kteí pišli. Potšilo mne, že se na m návštvníci plesu obraceli se žádostí, aby byl konec plesu posunut o hodinu i dv. Což samozejm nebylo možné. I z toho plyne, že snad všichni byli spokojeni a ples msta splnil jejich oekávání. Musím samozejm podkovat plesovému výboru za perfektní organizaci plesu. Velké díky také patí paní Šuliové a jejím kolegyním z Technických služeb msta Slaného a naší asistentce paní Proškové, které zajistily a provedly opravdu nádhernou výzdobu sálu na profesionální úrovni. Šestý roník mstského plesu nasadil tomu píštímu laku hodn vysoko, takže se už te všichni mohou tšit. STAROSTA IVO RUBÍK

2|

IVO HORÁK

Barokní sýpka-vhodné místo pro muzeum Dokonení ze strany 1

Další fotograe z plesu najdete na str. 19

list vlastní jako vhodný dárek pro významné návštvy i hosty mstský úad.

„Vzhledem k tomu, že se v tomto archívu soustedí veškeré archiválie, které se týkají Slaného a Slánska, zcela urit se objeví další zajímavé skutenosti z našich bohatých djin. Proto mne tší, že v budoucnu bude vše, co se týká historie našeho regionu, a už jsou to písemnosti i práv památky, které chceme umístit do muzea v Barokní sýpce, soustedno na dvou místech a navíc pístupné každému, kdo se o historii zajímá,“ dodal Rubík. V tuto chvíli je již pipravený projekt na pestavbu sýpky a probíhá stavební ízení,

vedení msta jen eká na vypsání podmínek dotaních titul Regionálního operaního programu Evropské unie, které budou známy 15. dubna 2009. V pípad, že se objeví titul, který umožní mstu se s tímto projektem pihlásit, tak to vedení slánské radnice uiní. Pokud by žádným vypsaným podmínkám tento projekt nevyhovoval, bude msto ekat na další termín vypsání dotaních titul. V záležitosti pestavby sýpky na muzeum spolupracuje msto Slaný s Arcibiskupstvím pražským, jehož vrcholným pedstavitelem je v souasné dob kardinál Miloslav Vlk, který tento projekt pln podporuje.

Kardinál zavítal do Slaného K

oncem bezna navštívil msto Slaný kardinál Miloslav Vlk. Byla to v krátké dob již jeho druhá návštva našeho msta. „Návštva tak významné osobnosti, jako je pan kardinál, je pro nás asi jako pro každé msto v republice velikou ctí,“ ekl slánský starosta Ivo Rubík. Návštva pana kardinála mla nkolik dvod. Tím prvním byla vizitace po církevních objektech ve Slaném a na Slánsku, druhým dvodem bylo setkání s vedením msta. „Já sám jsem to vnímal tak, že se pan kardinál tímto setkáním rozlouil ped odchodem do dchodu, což mne nesmírn potšilo,“ doplnil Rubík. Kardinál Vlk také celebroval mši svatou v kostele svatého Gotharda, kterou slánští obané hojn navštívili. Pedstavitelé

msta s kardinálem též hovoili na téma pestavby barokní sýpky na galerijní objekt. Tuto aktivitu kardinál Vlk totiž velmi podporuje. FOTO: A RCHÍV M Ú

www.meuslany.cz


AKTUALIT Y

Slánský VideoMagazín Cestovní doklady (e-pas) od 1. dubna 2009 s otisky prstů V V souladu s naízením Rady EU . 2252/2004 zaíná od 1. dubna 2009 Mstský úad Slaný (Správní odbor, Masarykovo nám. 160, pízemí) vydávat cestovní doklady s nosiem dat obsahujícím biometrické údaje, tzv. e-pas, který krom bžné fotograe oblieje, bude nov obsahovat i otisky prst.

O

ban žádající o vydání cestovního dokladu od 1. dubna 2009 prokáže na pepážce cestovních doklad svoji totožnost platným obanským prkazem. Úednice si v informaním systému zobrazí formulá žádosti, zkon-troluje platnost osobních údaj a po poízení obrazu oblieje žadatele sejme prostednictvím snímae otisk prstu ti pracovní otisky z prstu pravé ruky. Z nich je pak automaticky vybrán otisk s nejlepšími parametry. Proces se zopakuje i pro získání otisku prstu levé ruky. Následn je provedena kontrola kvality otisk, je sejmut tzv. kontrolní otisk, který je porovnán s otiskem poízeným v první ásti procesu. Dalším krokem pi píjmu žádosti je poízení digitalizovaného podpisu obana. Na závr si oban zkontroluje správnost údaj na žádosti. Otisky prst se poizují u oban od 6 let.

Ověřování a Czech POINT denně Obané mohou na Mstském úad ve Slaném denn využívat služby kontaktního místa Czech POINT anebo si nechat ovit podpis i kopii dokumentu.

Pracovišt Czech POINT a ovování sídlí v pízemí hlavní budovy Mstského úadu, Velvarská p. 136, Slaný, naproti podateln. Provozní doba: Pondlí: 7:30–17:00 Úterý: 7:00–15:30 Steda: 7:30–17:00 tvrtek: 7:00–15:00 Pátek: 7:00–14:00. Z kontaktního místa Czech POINT si oban mže odnést ovené výstupy z rejstíku trest, z živnostenského a obchodního rejstíku, z katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru idi, výpis ze Seznamu kvali kovaných dodavatel z Informaního systému o veejných zakázkách a získá zde pístup do systému pro evidenci pijatých autovrak. Výpis z trestního rejstíku stojí 50 K. Ostatní výpisy stojí 100 K za první stránku a 50 K za každou další stránku. Poplatky se platí pímo na míst. Správní poplatek za ovení každé stránky listiny a každého podpisu na listin iní 30 K.

msíníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském mst Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Pedstavit innost podnik a rem, ale také pipomenout okamžiky dávno minulé. Magazín mžete zhlédnout nejen na mstských webových stránkách www. meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístných na mstském úad a v plavecké hale. DVD s magazínem si mžete zdarma zapjit v podateln mstského úadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji rmu, pozvat obany na vámi poádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz.

Beznové vydání VideoMagazínu nabízí tyto reportáže: • World lm • Otevení výstavy „Vojáci z eských zemí na soské front“ • Pehlídka eských vín • Ples Královského msta Slaného • Slánské tanení

Upozornění

Z jednání rady města Slaného • Rad msta byl pedložen návrh starostky msta Blé pod Bezdzem, aby msto Slaný vstoupilo do Svazu mst a obcí R. Rada msta vedla k pedloženému návrhu rozsáhlou rozpravu a vstup msta do zmínného svazu neschválila. • Rada msta projednala návrh na nancování investiní akce vodovodu do místní ásti Slaný – Lotouš, do které je stále ješt pitná voda dovážena cisternou a doporuila zastupitelstvu msta, aby vydalo veejný píslib k uskutenní této akce. • Rada msta doporuila zastupitelstvu msta schválit rozpotové opatení na pevod ástky 303 tis. K z bžných výdaj kapitálových na dodávku a montáž herních prvk pro dtské hišt Na Vyhlídce. Jedná se o lanovku a malou tlocvinu se skluzavkou a houpakou. • Rada msta doporuila zastupitelstvu msta schválit rozpotové opatení na zapojení ásti rozpotové rezervy ve výši 706 tis. K do výdajové ásti rozpotu msta na rekonstrukci rozvod ústedního vytápní v základní škole na Komenského námstí ve Slaném. www.meuslany.cz

• Dále byl na programu jednání vozový park mstského úadu, který je zásti zastaralý a již potebám úadu nepostauje. Rada msta doporuila zastupitelstvu msta schválit rozpotové opatení na využití ásti rozpotové rezervy nanního odboru na zakoupení voz Škoda Superb a Fiat Sedici v celkové výši cca 645.500,- K. • Rada msta dále doporuila zastupitelstvu msta schválit rozpotové opatení, vztahující se k pijetí dotací od MPSV R pro r. 2009 na výplatu dávek tžce zdravotn postiženým a dávek v hmotné nouzi (max. do výše 16 mil. K) a na výplatu píspvku na péi ve výši 61.133.000,- K. • Rada msta provedla nové losování o byt pro dvojici v DPS Na Sadech, jelikož všichni zájemci vylosovaní pi jednání rady msta 28. 1. 2009 byt odmítli. • Rada msta rovnž projednávala návrh zmny nancování a nájemních smluv pro sportovní kluby, které využívají zaízení ve Víceúelové sportovní hale. Kompletní materiál má být v ervnu znovu pedložen rad msta ke schválení a následn k projednání v zastupitelstvu msta.

na zánik platnosti „Osvědčení samostatně hospodařícímu rolníkovi“

M

stský úad Slaný, odbor obecní živnostenský úad, upozoruje na skutenost, že podle l. II pechodných ustanovení zákona . 252/1997 Sb., o zemdlství, ve znní pozdjších pedpis, zaniká ke dni 30. 4. 2009 platnost „Osvdení samostatn hospodaícímu rolníkovi“, vydaného podle zákona . 105/1990 Sb., o soukromém podnikání oban, ve znní zákona . 219/1991 Sb. a zákona . 455/1991 Sb.. Pokud hodlá samostatn hospodaící rolník v zemdlské innosti pokraovat i po 30. 4. 2009, je nutné aby se zaevidoval jako zemdlský podnikatel podle zákona . 252/1997 Sb., o zemdlství v platném znní na píslušném Obecním úad s rozšíenou psobností, tj. na živnostenském úad, v jehož psobnosti se nachází místo trvalého pobytu zemdlského podnikatele. Kontaktní osoby ObŽÚ Slaný: • Simona Ajchlerová, DiS., tel.: 312 511 223 e-mail: ajchlerova@meuslany.cz • Kateina Effenbergerová, tel.: 312 511 225 e-mail: effenbergerova@meuslany.cz • Kamila Lindová, tel.: 312 511 221 e-mail: lindova@meuslany.cz • Lucie Ovšonková, tel.: 312 511 227 e-mail: ovsonkova@meuslany.cz

|3


KULTURA

Slánská scéna, o. s., opět sbírala ceny na krajské přehlídce Wintrův Rakovník! V

e stedu 18. bezna 2009 zahajoval divadelní soubor Slánská scéna, o.s., XXXIII. roník krajské pehlídky amatérských divadelních soubor Wintrv Rakovník, a to svou úspšnou komedií Simona Williamse „POLIB TETIKU“ (režie Jan Fany Fanta), která mla premiéru ve slánském divadle 21. kvtna 2008! Zcela zaplnné a skvle se bavící hledišt Tylova divadla v Rakovníku pijalo slánskou inscenaci s ovacemi! Odborná porota v ele s režisérem a umleckým šéfem Divadla A. Dvoáka Píbram Milanem Schejbalem v následném rozborovém seminái vyzdvihla scénogra i inscenace a nkteré herecké výkony.Po pedstavení Slánské scény, o.s., Polib tetiku následovaly další ti pehlídkové dny a dalších sedm soutžních inscenací. V sobotu 21. bezna byly pi slavnostním ukonení pehlídky udleny ceny a do Slaného putovala hned dv ocenní. Cenu za herecký výkon v roli Didi si odnesla Michaela Chrapová a cenu za herecký výkon v titulní roli Leonarda Loftuse Tomáš Vott, který stejné ocenní získal ped dvma lety za roli Daniela Corbana v detektivce Past! Slánská „Tetika“ však vítzství nevybojovala a na národní pehlídku Divadelní Dín

Pozvánka na velikonoční slavnost

E

vangelická církev metodistická srden zve každého z vás na Velikononí slavnost – Velký pátek – výroí dne, kdy zemel Boží Syn, s moderní hudbou a tením pašijí v pátek 10. 4. 2009 v 18 hodin., hraje MARTIN BAND. Husv dm, Vepkova 1087.

Křížová cesta

N

a Velký pátek, dne 10. dubna 2009, poádá komunita bosých karmelitán pi Kláštee Nejsvtjší Trojice ve Slaném pobožnost kížové cesty na Slánskou horu, kterou povede místní pevor, otec Pavel Vojtch Kohut OCD. Zaátek je ve 20.00 hod. na nádvoí ped klášterním kostelem Nejsvtjší Trojice (u hbitova). Pedpokládaný závr ve 21.30 hod. Více informací na www.klasterslany.cz.

4|

byl doporuen divadelní soubor Opera Žatec se svou inscenací Mlhavé vyhlídky! Celému divadelnímu souboru Slánská scéna o.s. patí dík za hodnotné reprezentování

našeho msta a obma ocenným hercm – Míše Chrapové a Tomáši Vottovi – velká gratulace! IVO HORÁK

SLÁNKA 2009 Výsledky okresního kola celostátní soutěžní přehlídky sólových recitátorů, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Přehlídka se konala 26. 2. 2009 v Městském kulturním centru Grand.

Vítzka okresního kola „SLÁNKA“ ve 4. kategorii (8 .a 9. tída) Anna Schagererová

Vítzka okresního kola „SLÁNKA“ ve 3. kategorii (6. a 7. tída) Kamila Frolíková

Do krajského kola 4. 4. 2009 v Kolín postupují recitátoi, kteí se umístili ve svých kategoriích na prvních dvou místech v kole okresním. Držme jim palce!!!

Vosátková Simona ze ZŠ Moskevská Kladno, Frolíková Kamila z 1. ZŠ Slaný

1. kategorie – 2. a 3.tída Šimk Barbora ze ZŠ Klobuky, Fleková Tereza ze ZŠ Velvary 2. kategorie – 4. a 5.tída Miltrová Barbora ze ZŠ Zlonice, Mertlová Kamila ze ZŠ Brandýsek

4. kategorie – 8. a 9.tída Schagererová Anna ze 3.ZŠ Slaný, startuje za „stáj“ DDM „OSTROV“ ve Slaném, Papsuyevich Evgenia ze ZŠ Vodárenská Kladno Krom postupových kategorií „OSTROV“ umožuje i úast kategorii nulté – 1. tída. Vítzi se stali Kuptík Kryštof ze ZŠ Velvary, Šikrtová Pavlína ze ZŠ Stochov, Kótková Daniela ze ZŠ Bušthrad

3. kategorie – 6. a 7.tída www.meuslany.cz


KULTURA

DUBEN NA „OSTROVĚ“ 4. 4. SLÁNSKÁ CENA 9. kolo Další kolo seriálového závodu model závodních aut na slánské autodráze. Prezentace a tréninkové jízdy od 9.30, start v 10.00 v klubovn SRC Slaný, E.Beneše 528, 3.patro. Zveme širokou veejnost. Startovné 30K.

a fenky se svými páníky bez ohledu na vk, pvod a vzrst). Discilplíny: výstavní kruh a pekážková dráha. Propozice soutže na www.ostrov-svc.cz. Informace: Alena Špiritová

18. 4. PÉTANQUE pro uitele a pátele školy od 13.00. Bližší informace na „OSTROV “ u Páji Fuksové.

30. 4. ARODJNICE NA „OSTROV“ Slet v 18.00. Krom ohn a opékání „but“ si zahrajeme hru na téma Pevnost Boyard a na „OSTROV “ pespíme. arodjnická maska vítána. Spacák s sebou. Pihlášky do 28.4. Cena 50K. Informace: hlavní arodnice Pája Fuksová

19. 4. DTI FITNESS 2009 Tanení a pohybová soutž v Roudnici nad Labem. Msto Slaný budou reprezentovat dívky z taneních kroužk DDM „OSTROV“. Poje te s námi nás povzbudit a podpoit. Informace Vla ka Ranecká 26. 4. JARNÍ VO ÍŠKIÁDA ve spolupráci se ZKO Slaný – 3.roník Od 9.30 na Slavoji. Zveme všechny pejsky

TIP NA KVTEN: 2. 5. DÍVKA 2009 – oblastní kolo v Kladn Od 15.00 v kladenském divadle. Utkají se dívky, které postoupily ze základních kol z Pelhimova, Kladna, Prahy 7 a Pardubic.

ATELIER „HLINĚNKA“ DDM „OSTROV“ TVOŘIVÁ SOBOTA – TECHNIKA KOUZLA S 3D LAKEM

R

zné možnosti zdobení. Malujete podle šablon nebo vlastní fantazie. Odnesete si teba kvtnový dárek pro maminku. Od 14.00 do 17.00 v atelieru „HLIN NKA“, Šultysova 518. Cena 135 K (materiál, lektor). Informace: Jiina Hrníová.

DEN ZEMĚ 2009 – Tradiční oslava celosvětového svátku DEN ZEMĚ 2009 – KRÁVOVINY aneb utopíme se v obalech?

Téma: Zdravá příroda – Zdravý člověk „OSTROV“ rozšíil oslavu svátku Dne Zem opt na celý týden, protože jednodenní svátek pro naši Zemi mu pipadá málo. 20.–22. 4. promítání lm s pírodovdnou a ekologickou tématikou pro vybrané tídy 22. 4. – tradiní Happening na námstí T. G. M. Ekologické soutže nejenom s víky od PET lahví, KRÁVOVINY ( pravidla viz jinde), prezentaní stánky s tématikou ochrany životního prostedí, tombola… 24. 4. – slavnostní vyhlášení soutže Zdravá

píroda – Zdravý lovk v mstském divadle ve Slaném. 24.–26. 4. – víkend v pírod Podrobné informace o všech programech Vám podají Pája Fuksová, Vla ka Ranecká

Zastupitelstvo dtí a mládeže ve Slaném vyhlašuje ke Dni Zem soutž KRÁVOVINY pro školní družstva slánského regionu. Vybízíme školní družstva k sestavení nejoriginálnjší krávy, kraviky i kravky z obal od mléných výrobk (mléko, krabice od sýr, jogurt, apod.). Již te mohou dtské školní party pemýšlet nad tím, jak bude jejich kravika vypadat. Soutžní výstava našich užitených zvíátek probhne na tradiním happeningu 22. 4. na námstí T.G.M. ve Slaném. Vítzná zvíátka spolu s jejich tvrci obdrží pkné ceny. Propozice soutže obdrží všechny školy a budou též na www.ostrov-svc.cz nebo na www. zdmslany.ic.cz

Velikonoční prázdniny 9. 4. – TURNAJ V ŠACHU „BÍLÁ VŽ“ Od 10.00 na „OSTROV “. Registrace do 9.45. Pro dti do 15 let. Hlavní cena mj. gura bílé vže(vyrobeno v atelieru Hlinnka). Startovné 20 K. Informace: Mirka Kaisrlíková 9. 4. – PRÁZDNINY NA „HLINNCE“ Výtvarná všehochu: korálkování, vajíka z drátu a malé pekvapení. Od 9.00 do 12.00 v atelieru HLIN NKA. Pihlášky do 8.4. Cena 40K. Informace: V.Ranecká nebo J.Hrníová 9. 4. – TURNAJ VE FLORBALE Od 8.00 v hale BIOS ve Slaném. Bez vkového omezení (hrái nad 18 let nesmí být registrováni v žádném orbalovém týmu). www.meuslany.cz

Družstva mohou být v libovolném složení(chlapecká, díví, smíšená: 4 + 1. Florbalové hole s sebou, brankáskou helmu zapjíme. Startovné 700 K/družstvo. Vstup pouze pro hráe. Pihlášky do 7. 4. na „OSTROV “. Info: J.Jindich 10. 4. VELIKONO NÍ PELMEL Od 9.00 do 14.00 hry, domino, hlavolamy, pexeso, soutže… Jídlo a pití s sebou. Pihlášky a platba pedem do 8. 4. Cena 40 K. Info: Alena Špiritová 10. 4. NÁRAMKY P ÁTELSTVÍ Od 10.00 na „OSTROV “. Od prvních uzlík až po složité motivy. Pkný velikononí dárek. Cena 35 K. Pihlášky a platby pedem do 8.4. Informace: Pája Fuksová

|5


KULTURA

Přednášky o totalitním režimu na gymnáziu P

rvní pednáška se uskutenila dne 12. 12. 2008. Mgr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režim pednášel o událostech roku 1968 v eskoslovensku. Pednáška byla doplnna promítáním lmu Konec experimentu, který byl sestaven z dobových archivních materiál. Ve lmu se objevily také zábry ze Slaného. Druhá pednáška probhla 20. 2. 2009 a byla vnována komunistickým protizákonným postupm a teroru v 50. letech 20. století. Mgr. František Bártík, historik Památníku Vojna u Píbrami, studentm nastínil dvody vzniku tábor nucených prací (pedevším tzv. uranových lágr) a podmínky, ve kterých vzni byli nuceni pracovat a žít. Pan Evžen Seidl, len protikomunistické odbojové skupiny MAPAŽ a bývalý politický vze, pak studentm piblížil vlastní osud a konkrétn žáky seznámil s podmínkami panujícími

v komunistických vzeních. Pednáška byla uvedena promítáním dokumentárního lmu Rudé temno, který posluchae uvedl do politické situace po skonení druhé svtové války eskoslovensku.

Ob pednášky byly doprovázeny promítáním dokumentárních fotogra í a v jejich závru probhla diskuze pednášejících se studenty a pedagogy. RED

Návštěva Vlastivědného muzea ve Slaném

P

rotože v naší školce ,,U Divadla“ si zrovna povídáme o našem mst, vypravili jsme se s tídou pedškolák do Vlastivdného muzea. Dti hoely nedokavostí, protože jedna holika Muzeum nedávno navštívila s babikou a ve školce nám o nm vyprávla. Hlavn dti zajímal zlatý poklad. V muzeu se nás ujala paní Pixová, která nás hezky pivítala. A už na nás ekaly vitríny plné vycpaných živoich, mamutích kostí, místnost zaízená jako stará chaloupka a mnoho dalších vcí. U dtí ale jednoznan zvítzil vycpaný kanec Vojta a již zmiovaný zlatý poklad. Tímto bychom chtli podkovat paní Pixové za krásný a pouný výklad, který pizpsobila šestiletým poslucham. Jenom díky ní si dti odnesly spoustu informací a zajímavostí z historie našeho msta. Je pece dležité vdt co nejvíce o míst, ve kterém žijeme. JANA EHÁKOVÁ

6|

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Akce na duben 2009 Oddlení pro dosplé: JAKUB ARBES – 95. výroí úmrtí (8. 4. 1914), další list do tenáského deníku. Pamatuješ si ješt? – literární soutž k 80. výroí narození MILANA KUNDERY (1. 4. 1929). Od 1.–19. dubna 2009. Úterý 21. dubna:

TENÍ JE HRA… ukázky pomcek pro ty, kteí mají s etbou potíže. Odbornou radu poskytne dr. Daniela Krausová, dtská psycholožka. Pomcky si lze na míst zakoupit. V pednáškové místnosti od 10.00 do 15.00 hod.

tvrtek 23. dubna: HLUBINNÉ ÚZKOSTI V KNIHÁCH JANA

EPA. Závrená pednáška z cyklu literárních setkání s PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D. od 17 hodin v pednáškové místnosti knihovny. Studovna: KNIHOVNA NA SÍTI – www.knihovnaslany.cz /prezentace webových stránek knihovny/ po celý msíc. 4. do 19. dubna: KNIHA MÉHO SRDCE – ve studovn mžete hlasovat prostednictvím Internetu i hlasovacích lístk.

TU, TEŠ, TEME – fotogra cká soutž o tom, kde a jak teme. Nabídka výuka pro ÚPLNÉ zaáteníky v programech MS Word, MS Excel, Internet. Termín je možné si domluvit osobn, telefonicky 312 522 238 nebo emailem: studovna@ knihovnaslany.cz. Dtské oddlení a Poboka Na Dolíkách: 6.–17. dubna: KNIHA MÉHO SRDCE – pedítání z oblíbených knih a hlasování. V otevírací hodiny oddlení. 20.–30. dubna: DOPRAVÁ EK – soutž pro dti ve znalosti dopravních znaek. V otevírací hodiny oddlení.

tvrtení dopoledne v knihovn na poboce Na Dolíkách: 2. dubna – Moje oblíbená kniha – skupinové tení. 16. dubna – Jak si sestavit jídelníek s Romanou Horovou. Vždy od 10. hodin. Vstupní chodba knihovny: Kniha mého srdce. Spolen s námi, eským rozhlasem, eskou televizí a Jaroslavem Duškem si zvolte svou nejmilovanjší knihu. Od 6. do 30. dubna.

Knihovna Václava Štecha pořádá fotografickou soutěž Čtu, čteš, čteme… Od kdy – do kdy? 9. 3. 2009–30. 6. 2009 Fotogra e by mly ukazovat, kde všude se s knihou mžeme setkat a kde všude teme. Práce budou bhem léta 2009 vystaveny ve vaší v knihovn. Kde a jak lze odevzdat píspvek? Do studovny v bžné otevírací dob - mžete pinést starší fotogra e - snímek mže být na libovolném nosii (CD, ash, digi-fotoaparát) - poslat emailem na adresu: studovna@knihovnaslany.cz - adresa: Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, Slaný tel.: 312 522 238, www.knihovnaslany.cz

Básničkám šuplík nesluší V rámci akce „ Týden poezie“ dne 18. 11. 2008 vznikl cyklus „Básnikám šuplík nesluší“. Dnes vám pinášíme báse od mladé autorky Z. Sušánkové. Reklama na ticho Zuzana SUŠÁNKOVÁ Když promluvíš, zabiješ ho když pomlíš, tak zrodíš ho Kdo je to? Te tu bylo, te tu není, co z nj zbylo??? Jen malé bílé vstícné snní. Napovím Vám, je to ticho Ticho, bez kterého by lovk nepoznal hlas, ticho, jen nekonené tikání hodin z dálky. Ticho jako v zim slunce a jako v lét mráz Tvá slova navlíkám jak korálky Na neviditelnou nit Tohle není báse To je reklama www.meuslany.cz

Reklama na váše Co vstoupila do ticha Ticho, to je to s ím pjdu k oltái. Ticho, to je to co neekne své ANO Panu farái Budem mlet, poslouchat jen Tvj hlas moje milé ticho. Budu kiet, Když tvá píse pipomene mi mráz A zabiji T …ticho… Dopíšu tuto sloku a bude konec básn A než od stolu udlám pár krok Bude tady Ticho A bude mi s ním krásn… …pššššš…..

WWW.KNIHOVNASLANY.CZ

O

d 1. února 2009 jsme spustili provoz nových webových stránek www.knihovnaslany.cz, které vedle nového desingu pedstavují i nové logo knihovny. Stylizované písmeno K jako Knihovna vyjaduje také K - komunitní roli knihovny, místa setkávání rzných komunit. Naznaené cesty se stýkají v jednom bodu, v knihovn. Webové stránky mají nový moderní design s pehlednou strukturou. Pímo z titulní strany v pravém horním rohu se po zadání ísla prkazky a jména mžete podívat do svého tenáského konta. Poklepem na ikonu s bílou šipkou v zeleném poli ped názvem knihy si mžete sami prodloužit výpjku a ikonou popelnice zrušit rezervaci knihy. Pokud ped názvem Vaší výpjky není žádná ikona, znamená to, že nelze prodloužit. Ve vtšin pípad na ni eká další tená, nebo ji máte vypjenou déle než 3 msíce. Snadné je vyhledat, zda žádaný titul u nás v knihovn máme. V levém horním rohu úvodní strany staí zadat název hledané knihy a výsledek hledání se zobrazí ihned. Otevením záznamu knihy okamžit zjistíte, zda je volná nebo výpjená. V obou pípadech si ji mžete objednat. V pípad, že je kniha volná, ji budete mít do 48 hodin pipravenou ve svém oddlení tzn. v pjovn, v dtském oddlení nebo na poboce Na Dolíkách. Ve druhém pípad zjistíte ze záznamu knihy, do kdy je vypjená a v té dob budete oekávat naši zprávu. Knihy si lze objednat, a jste registrovaný tená nebo ne. V pípad, že nejste, lze se jednoduchým zpsobem pedbžn pihlásit pod heslem Nová registrace. V knihovn na vás po pedbžném pihlášení budou knihy ekat ti dny. Vystavený on-line katalog obsahuje knihovní fond, asopisy, zvukové knihy, kapitoly z knih a lánky z asopis fondu regionální literatury v naší knihovn. Knihu mžete vyhledat bu podle názvu, nebo jenom podle jednoho slova z názvu, pípadn podle autora. Velmi oblíbené je vyhledávání podle tzv. klíových slov, jedná se o obor, který hledáte, nap. etiku. Dále je možné vyhledávat knihy podle nakladatele, roku a místa vydání. Pokud zjistíte, že hledaná kniha není v našem katalogu, nabídneme Vám službu, vyhledáme ji ve fondu jiné knihovny a pivezeme. Na našich nových webových stránkách najdete všechny dležité informace o knihovn, otevírací dobu a poskytované služby jednotlivých oddlení, akce, které poádáme, tipy na zajímavé knihy, a zejména pro studenty, jsme zaadili kalendárium významných osobností. Tšíme se na vaši návštvu – virtuální i skutenou. NA A ROLLOVÁ, KNIHOVNA V. ŠTECHA SLANÝ

|7


KULTURA

Kolekce starých pohlednic Wilsonovy ulice Reprodukce fotografií vydávaných jako pohlednice během roku 2009

Mapa z roku 1901 se zakreslenou polohou pozemku . k. 763/1

Pohlednice . 3 – domy p. 651 a 652– únor 1967

W

ilsonova ulice – kolekce dvanácti pohlednic vydávaných každý msíc bhem roku 2009 u píležitosti 90. výroí úmrtí slánského starosty Antonína Prügla († 1919). Za jeho purkmistrování vznikla také Nádražní tída – dnešní Wilsonova ulice. Originál tetí fotogra e z Wilsonovy ulice pochází z doby pomrn nedávné a domy,

které na ní vidíte, mohou mnozí z vás ješt pamatovat. Jedná se o . p. 651 a 652, které zachytil slánský fotograf Václav Krupika v únoru 1967. Tedy v roce, kdy byly oba vyvlastnny a následn zbourány. Na jejich míst byla postavena bývalá restaurace Sport, nyní prodejna nábytku. Domy (. p. 651–2) vybudoval v roce 1904 na pozemku . k. 1763/1 v tehdejší Nádražní ulici slánský stavitel Václav Havránek († 1927, pochován v rodinné hrobce na II. slánském hbitov). V dom . p. 651 krátce žila i rodina spisovatele Karla Scheinp uga s dtmi Karlem (* 1899), Boženou (1901) a Olgou (1902) – pozdji herekou, spisovatelkou a manželkou

Karla apka. Poátkem íjna roku 1911 zde ve vku 33 let umírá manželka Karla Scheinp uga Božena; Karel Scheinp ug poté odchází ze Slaného do Prahy. Ped asanací byli majiteli domu p. 651 Ing. Karel Hruška (civilní geometr) s chotí Terezií, kterým byl dm v roce 1967 vyvlastnn za 6 000 Ks (!). Dm . p. 652 vlastnili ješt v roce 1940 manželé Otomar a Anna Suchých. Rozhodnutím z 20. prosince 1966 stanovil odbor výstavby MNV ve Slaném lhtu ke zbourání dom do 30. ervna 1967. IVANA HUŠKOVÁ, VLADIMÍR PIBYL A IVO HORÁK

Pohlednice vyšla ve tvrtek 26. bezna 2009 a koupit si ji m žete v Infocentru, nebo ve Vlastivdném muzeu ve Slaném.

Malování spojené s hudbou

Kniha mého srdce

V

e stedu 18. bezna uspoádalo Vlastivdné muzeum ve Slaném – Kruh pátel hudby a Msto Slaný koncert k 250. výroí úmrtí Georga Friedricha Händela „Pocta G. F. Händelovi.“ Komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM pod vedením Vítzslava Podrazila pednesl svtoznámé skladby, které byly propojeny s malováním bulharského malíe Rumena Sazdova. Pítomná veejnost ocenila tento zpsob projevu za mimoádn zajímavý a esteticky výchovný. BOŽENA FRANKOVÁ

Zveme vás do muzea

N

a duben jsme pro vás pipravili koncert Pražského kytarového kvarteta. pražské kytarové kvarteto bylo založeno na pražské konzervatoi v roce 1984. Soubor je složený z laureát mezinárodního složení a je zván na významné hudební festivaly. Hraje ve složení Marek Velemínský, Václav Kuera, Jan Tuláek a Patrik Vacík. Koncert se uskutení 15. dubna 2009 v 19. 30 v Piaristické kapli muzea. Ve stedu 22. dubna v 17 hodin vás zveme

8|

do malé galerie na pednášku „Václav Nejtek a Slaný“, s jehož sochaskou galerií ve Slaném vás seznámí Božena Franková. Národopisné muzeum Slánska ve Tebízi zahájí jarní sezónu výstavami „Tebíz ve fotogra i Václava Krupiky“ a „Kresby Františka Saifrta“. Podrobnjší údaje najdete na našich webových stránkách: www.muzeum.slansko.cz a www.muzeumtrebiz.cz BLAŽENA HRABÁNKOVÁ

www.meuslany.cz


AKTUALIT Y A POZVÁNKY

Psychorehabilitační pobyt Kolpingova rodina Smeno poádá IV. Psychorehabilitaní pobyt pro rodiny s onemocnním Spinální muskulární atroí.

N

V

íkendový pobyt se bude konat od pátku 8.5 do nedle 10. 5. 2009. Místo konání je v Hodonín u Kunštátu v bezbariérovém zaízení s velkou kapacitou pro vozíkáe http:// www.zamecek-hodonin.cz/6.htm. Program je opt pipraven s ohledem na aktuální poteby rodin s onemocnním SMA. Probhne napíklad: interaktivní beseda na téma „ Manželská krize v dsledku onemocnní lena rodiny“ pod vedením PhDr. Jaroslava Holka, psychorelaxaní cviení pro dti s postižením i jejich zdravé sourozence pod vedením PhDr. Daniely Krausové, seminá „Nové možnosti léby SMA, kmenové buky, výzkum“ Doc. MUDr. Petra Vondráka CSc., konzultace a poradenství s Doc. MUDr. Miluší Havlovou, CsC., možnost vyzkoušení kompenzaních pomcek prezentované renomovanou rmou, praktická ukázka cannisterapie, pednáška fyzioterapeuta s praktickou ukázkou Bobath konceptu a individuální konzultací fyzioterapeutických postup, divadelní pedstavení pro dti a mnoho dalšího. Program, výstupy a galerie pedchozích psychorehabilitaních pobyt jsou k nahlédnutí na http://www.dumrodin.cz/projekty/sma/index. htm a na http://www.spinalka.cz/?page=setkani

Zpráva o činnosti Svazu tělesně postižených ve Slaném

V pípad jakýchkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat Mgr. Helena Koová helena.kocova@dumrodin.cz, tel. +420 777 222 425 Mgr. Pavel Dušánek pavel.dusanek@dumrodin.cz, tel. +420 773 588 774

Sňatky ve Slaném

áš devítilenný výbor se schází každý msíc, abychom naplánovali innost pro dvousetlenný svaz. V uplynulém roce jsme uspoádali dva jednodenní autobusové výlety – Zahradu ech v Litomicích a do lázní Jáchymov. Zahradu ech jsme tentokrát navštívili na jae. V kvtnu jsme se vydali na exkurzi do svtových lázní Jáchymov, kde nám na závr prohlídky prvodkyn nabídly plavání v bazénu nebo šedesátiminutový odpoinek v solné jeskyni. Pro upevnní zdraví jsme pipravili ti týdenní rehabilitaní pobyty. Zájezdu do Jáchymova se zúastnilo 10 len. Na Vysoin ve Vlachovicích jsme pro 44 len uspoádali týdenní pobyt. Navštívili jsme zámek Lysice, Ž ár nad Sázavou a msto Kunštát. Ve druhé polovin srpna se zotavovalo 44 len v Jizerských horách v Luanech. Poasí nám pálo. Pkné pírody a terénu jsme užívali ke krátkým vycházkám a podnikli výlet na Ještd i okolní rozhledny. Dvakrát ron poádáme setkání všech len ve školní jídeln Na Sadech, spojené s oberstvením, hudbou a tombolou. Toto setkání navštvují i zástupci Mstského úadu ve Slaném, kterému dkujeme za nanní pomoc a poskytnutí prostor k pravidelným výborovým schzím. Rovnž dkujeme vedení školní jídelny za poskytnutí prostoru pro setkávaní našich len. VÝBOR SVAZU TLESN POSTIŽENÝCH VE SLANÉM.

Nebojte se počítačů

Přehled sňatků uzavřených od 22. 2. 2009 do 21. 3. 2009 28. 2. 2009 a Michal Balabán, Dolín a Irena Bošková, Praha 7. 3. 2009 MUDr. Jan Hejda, Slaný a MUDr. Romana Zajíková, Slaný 20. 3. 2009 Václav Henrych, Slaný a Radka Homolová, Zlonice Roman Bánom, Želenice a Nora Kotlárová, Slaný

– výuková akce pro seniory ve škole Na Hájích

Z

ákladní škola Slaný, Politických vz 777, okres Kladno poádá výukovou akci pro seniory – základní dovednosti s poítaem, vyhledávání informací na internetu, poštovní schránka, dležité odkazy. Termíny: stedy 25. 3. a 1. 4. 2009 vždy od 9.00 do 16.00 hod. Místo: školní internetová uebna ve 2. pate Lektoi: dobrovolníci z ad žák pod vedením pedagog. Cena: ZDARMA Informace na tel. 312 510 081 nebo 724 740 180. Vážené dámy a pánové, babiky, ddekové, pij te, tší se na vás dti ze školy Na Hájích.

Denní stacionář pro seniory byl otevřen ve Smečně

V

e Smen v historické budov Salla terena byl 1. dubna 2009 zahájen provoz denního stacionáe pro seniory. Poskytují tam ambulantní služby osobám, které mají sníženou sobstanost z dvodu vku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocnním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zaízení poskytuje služby obanm,

www.meuslany.cz

kteí dosáhli rozhodného vku pro piznání starobního, i invalidního dchodu, kteí mají trvalé bydlišt v regionu msta Smeno a okolí, kteí rádi navazují nové sociální kontakty a kteí si chtjí rozvíjet nebo udržet svou psychickou i fyzickou kondici. Služba naopak není pro obany, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zaízení a kteí jsou zcela imobilní, upoutaní

na lžko. Cílem stacionáe a jeho služeb je krom zajištní úlevy peující rodin také odstranní pocitu osamlosti, zbytenosti a opuštnosti a navázání nových sociálních kontakt. Podle slánského starosty Iva Rubíka bude mít nabídka denního stacionáe velký význam i pro obany Slaného a okolí. Bližší informace o stacionái na www.dpodlipami.cz nebo na tel. 312 547 857

|9


INFORMACE

Infocentrum Slaný připravuje Infocentrum Slaný 1. dubna 2009 zahájilo svou další letní sezonu a bude mít až do 31. íjna 2009 oteveno takto: Po–Pá 9:00–17:00 So, Ne, státní svátky 10:00–16:00

Svátky jara v Dětském domově v Ledcích Od 23. bezna do 14. dubna 2009 si mžete u nás prohlédnout komorní výstavu prací dtí z Dtského domova v Ledcích. Nechte se pohladit prvním jarním sluncem, které pro vás dti vytvoily.

Rozšířili jsme nabídku o nové informační materiály Návštvníkm msta, turistm nabízíme nové letáky, propaganí materiály, aby se lépe zorientovali a vyznali v našem regionu. Nechceme, aby se jen tak pesouvali odnikud nikam, aby míjeli zajímavá místa bez povšimnutí. Naopak. Páli bychom si, aby objevovali ukryté pírodní scenérie, aby si našli zajímavý cíl i v našem okolí, a už blízkém nebo vzdálenjším. Chceme jim doporuit národopisné muzeum v Tebízi, piblížit pírodní lokalitu Džbánska, mytické místo v Panenském Týnci, hornický skanzen Mayrau, poutní místo

Půjčujeme nordic walkingové hole

I

nfocentrum Slaný nabízí od 1. 3. 2009 další novinku. Rozšíilo své služby o pjování nordic walkingových holí. Nordic walking chze se velice rychle rozšíila ze severských stát po celé Evrop a USA. Nejastji jste ji mohli zaregistrovat u zahraniních turist, kteí se as od asu objevili s hlkami u nás, a to zejména v horských lokalitách. „Aby chze s holemi byla efektní, mli by lidé používat správné vybavení. Tento sport to vyžaduje stejn tak jako každý jiný. Nesmírn dležité je nastavit si na holích správnou výšku. To jsme schopni zájemcm vysvtlit, hole nastavit,“ ekla Zoja Kuerová, vedoucí IC Slaný. „Spolupracujeme s odbornou lektorkou Mgr. Vávrovou z agentury Time-gym a v nejbližší dob pipravujeme na 30. kvtna 2009 dálkový, nkolikaetapový pochod v rozmanitém terénu, ve kterém si bude moci každý vyzkoušet výhodu chze s hlkami,“ dodala. Tento typ chze zajišuje stabilitu, odlehení kloub dolních konetin a tvarování problematických partií tla. A to za to rozhodn stojí.

10 |

v Píbrami – Svatou horu nebo cyklotrasy na Rakovnicku, na které se mžete vydat už na Mšeci Rybniní cyklotrasou.

Slánský Klub českých turistů informuje První letošní pochod okolo Nelahozevse se velmi zdail. Dne 21. 2. 2009 jsme se vydali vlakem v 8 hod. ze Slaného do Kralup nad Vlt. Již ve Slaném bylo zejmé, že bude krásný slunený den. A opravdu. Cesta z Kralup nad Vlt. do Nelahozevse vede podél Vltavy a tak jsme již v Kralupech všichni pišli o pipravené svainy na celý den. Neodolali jsme hejnu kachen a írek, které na behu eky loudily o potravu. Po prohlídce zámku v Nelahozevsi jsme posedli ješt v zámecké restauraci. Po 10 km píjemné procházky jsme došli zpt na vlakové nádraží v Kralupech nad Vlt. Dom jsme dorazili v 16 hod. a píšt se tšíme i na vás.

Za Havlíčkem do Bílého Aujezdce, slíbené bližší informace Pochod je zaazen do celostátních akcí KT. Koná se 18. 4. 2009 start od 7:00 do 9:00 v Infocentru Slaný, Masarykovo nám. Jsou pipraveny trasy 7, 15, 25 km pro pší turisty a 40 km pro cykloturisty. V bývalých lázních

Šternberk (pvodn usedlost Bílý Aujezdec, dnes souást obce Ledce), které patily hrabti Martinicovi a v kterých se K. H. Borovský ped svou smrtí v lét 1856 léil, nám ve vile BELLEVUE tamní obyvatelé pipraví prodejní výstavu svých výrobk z keramické a košíkáské dílny. V obci Ledce v budov bývalé školy je možné navštívit expozici historie a souasnosti života v Mongolsku. Pi pochodu je možné plnit záznamník KLADENSKO a VANDROVNÍ KNÍŽKU. V Infocentru ve Slaném, kde je cíl pochodu, vás eká malý dárek a pamtní list. Startovné – len KT a dti 15.00 K, ostatní 30,00 K. Tší se na vás poadatelé – Infocentrum Slaný, KT Slaný a hlavní sponzor Antikvariát Komenského nám. Slaný.

Poznáváme své okolí – Vrapicko další z pipravovaných pochod za poznáním našeho okolí. Dne 23. 5. 2009 se uskutení pochod po nové nauné stezce, která vede po zaniklých uhelných dolech. Více informací v píštím ísle. Bližší informace jsou vždy vyvšeny ped akcí v informaní skíce v ulici dr. E. Beneše. Pípadné dotazy smujte na kctslany@ centrum.cz nebo na tel. 721 347 929. ZOJA KU EROVÁ , INFOCENTRUM SLANÝ

Čtyřlístek – tvoření na čtyři roční období Nabídka kurzů na duben 2009 Kurzy jsou ureny pedevším pro dosplé, ale mohou se pihlásit i šikovné dti od 9 let. Kurzy zaínají v 17 hodin. Steda 1. 4. Kraslice zdobené slámou s sebou min. 2 výdumky, nžky

tvrtek 2. 4. Kraslice madeira s sebou min. 2 výdumky, kulatý a trojúhelníkový slabý pilníek s ostrou špikou 2. 4.–8. 4. Probíhá v atriu muzea Slaný prodejní výstava základních škol a školek ze Slaného a blízkého okolí na téma „naše Velikonoce“. Srden zve tylístek Míly Blahníkové a muzeum Slaný. Steda 8. 4. Palikování Úterý 14. 4. Hákovaný náhrdelník s korálky Steda 15. 4. Triky s triky – stíraná technika – s sebou bavlnné bílé nebo jiné svtlé triko cena 250,- K.

Pondlí 20. 4. Patchwork Úterý 21. 4. Malované hedvábí – pij te si namalovat velký hedvábný šátek, cena 350,- K. Steda 22. 4. Pletení z pedigu – tác s pevným dnem, cena 250,- K. Pokud není uvedeno jinak, cena kurzu vetn materiálu je 200,-k/osobu. Pihlaste se co nejdíve, aby byl zajištn materiál. www.meuslany.cz


PROGRAMY

š

Městské kino duben 2009 1. steda „DNY TIBETSKÉ KULTURY VE SLANÉM“ NÁ EK SNŽNÉHO LVA Dokumentární lm odhalující temná tajemství souasných tibetských djin. Tento ocenný dokumentární snímek, lmovaný bhem devíti cest Tibetem, Indií a Nepálem, pedstavuje dekádu usilovné práce. Film provádí diváky po dlouho zakázané „steše svta“ s nebývalou obrazovou bohatostí. Hrajeme pouze v 19,30 hodin! 2.–5. tvrtek–nedle MSTO EMBER Premiéra amerického dobrodružného fantastického lmu s titulky. Píbh lidí, žijících léta v podzemním mst, za svitu elektrických lamp. Hrají : Tim Robins, Bill Murray a další. Režie: Gil Kenan Pístupno 6.–7. pondlí–úterý NOUZOVÝ VÝCHOD Premiéra. Americké lmové drama s titulky. Kate Winsletová a Leonardo DiCaprio po letech opt spolu na nebezpené komorní plavb mezi ledovci sn, pitažlivostí a odcizení. Režie: Sam Mendes Nepístupno 8. steda CINKA PANNA Premiéra ma arsko-slovenského hudebního lmu ve slovenském znní. Píbh nejslavnjší cikánské primášky, která žila a tvoila v 18.století na pomezí dvou svt: šlechty, které hrála, a cikánské komunity, kde žila. Režie: Dušan Rapoš Nepístupno 9.–11. tvrtek–sobota VALKÝRA Premiéra. Americké historické lmové drama s titulky. O jednom z nejslavnjších nepovedených atentát v djinách naší civilizace. Pokus skupiny dstojník o odstranní Adolfa Hitlera ídí Tom Cruise v hlavní roli. Režie: Bryan Singer Pístupno 12.–13. nedle–pondlí LOVECKÁ SEZÓNA 2 Volné pokraování úspšné americké animované lmové komedie v eském znní. Dobrácký medvd grizzly a potrhlý jelen osvobozují svého kamaráda jezevíka z lidského zajetí. Režie : Matthew O´Callaghan a Todd Wilderman Pístupno. Hrajeme pouze v 17 hodin! 14.–16. úterý–tvrtek P ÍBH O ZOUFÁLKOVI Premiéra amerického animovaného rodinného lmu v eském

znní. Malý hrdina s velkým srdcem. Filmová verze je pastvou pro oi i duši. Režie: Sam Fell a Robert Stevenhagen Pístupno. Hrajeme pouze v 17,00 hodin! 17.–19. pátek–nedle SOBÍK NIKO Premiéra koprodukního animovaného lmu v eském znní. O malém sobíkovi, který by ze všeho nejvíc chtl umt létat ... Režie: Michael Hegner a Kari Juusonen Pístupno. Hrajeme pouze v 17 hodin! 20.–22. pondlí–steda VÉVODKYN Premiéra. Koprodukní historické lmové drama s titulky. V našem manželství jsme byli ti ... Snímek nás penese do 18. století a piblíží nám píbh šlechtiny Georgiany. V hlavní roli Keira Knightley. Režie: Saul Dibb Pístupno 23. tvrtek NENAROZENÍ Premiéra amerického lmového hororu s titulky. Zlo potebuje život. Mezi svtem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života. Režie: David S. Goyer Nepístupno 24. pátek *lmový klub* VE ER NA TÉMA FREETEKNO Short tekno movie - pásmo dokument z freetekno scény CZTK aneb víš, kde to letos bude? - záznam pedstavení divadla Tyjátro. Teknokultura zapustila v naší zemi pevné koeny už na poátku 90. let. Dnešní veer je vnovaný práv kreativním projevm této stále se vyvíjející kultury. Hrajeme pouze v 19,30 hodin! 25. sobota MILK Premiéra. Americké lmové drama s titulky. Život bez nadje nemá smysl. Píbh zachycuje politickou kariéru prvního amerického homosexuálního radního. Režie: Gus Van Sant Pístupno 26.–30. nedle–tvrtek LÍBÁŠ JAKO B H Premiéra nové eské lmové komedie režisérky Marie Poledákové. Lásky, rozchody, návraty ... Hlavní hrdinkou je stedoškolská profesorka, která eší prekérní situace v práci i doma. Hrají: Jií Bartoška, Eva Holubová, Oldich Kaiser, Kamila Magálová, Roman Vojtek a další. Režie: Marie Poledáková Pístupno

Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci dubnu si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina od 1. 4. 2009. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne!

Městské divadlo duben 2009 Sobota 4. dubna 2009, 15 hodin DÍVKA ROKU 2009 Oblastní kolo soutže o nejhezí dívku poádá DDM Ostrov Slaný. Moderují Linda Hanzalová a Martin Zajíek. Úterý 7. dubna 2009 v 9 hodin ŽABÁKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Dtská scéna Slaný hraje pro nejmenší diváky. Vyhrazeno pro školy. Steda 8. dubna 2009 v 10, 13 a 15 hodin ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA Klasická divadelní pohádka pro nejmenwww.meuslany.cz

ší diváky v podání divadelního souboru Mladá scéna Ústí nad Labem. Režie: Pavel Trdla. Dtské divadelní pedplatné. Úterý 14. dubna 2009 v 19,30 hodin THE BEATLES STORY Koncert hudební skupiny The Beatles Revival Band z Kladna. Volný prodej. Pátek 17. dubna 2009 v 9 hodin ŽABÁKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Dtská scéna Slaný hraje pro nejmenší diváky. Vyhrazeno pro školy.

Nedle 19. dubna 2009 v 15 hodin HONZA NEBOJSA Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky. Hraje Divadlo Kuba Plze. Volný prodej. Steda 29. dubna 2009 v 19,30 hodin H Í KA POZDNÍHO LÉTA Nová hra režiséra Jana Kaera o nepodaené svatb. Hrají: Jan Kaer, Táa Fišerová/ Lenka Termerová, Jitka Smutná, Martin Kubaák a další. Divadelní pedplatné.

| 11


PEČOVATELSK Á SLUŽBA

Výroční členská schůze MO ČČK ve Slaném Ve tvrtek 5. 3. 2009 se konala v dom s peovatelskou službou v Brožovského ulici výroní lenská schze mstské organizace

K, které se zúastnila krom len i vedoucí pracovnice OS

K na Kladn pí Klicmanová.

S

chzi zahájila pedsedkyn pí Jindiška Fenclová uvítáním pítomných a petením zprávy o innosti a hospodaení organizace za rok 2008. Dále peetla návrh na složení nového výboru pro další volební období a souasn vyjmenované lenky pedstavila. Kandidátkou do výkonné rady OS K byla navržena pí Jindiška Fenclová. Oba návrhy byly pítomnými jednomysln schváleny. Na schzi valného shromáždní OS K Kladno pro volby 2009–2012 byly delegovány pí Jindiška Fenclová a pí Jana Tomsová. Po malém oberstvení pokraovala schze diskuzí, ve které jako první vystoupila vedoucí OS K pí Stanislava Klicmanová, která velice kladn vyhodnotila práci organizace a celého výboru. Zdraznila nutnost nadále získávat do ad K mladé lidi, proškolit co nejvtší poet obyvatel v pedlékaské první pomoci. Nakonec popála všem nov zvoleným lenkám hodn zdraví a pracovních úspch do nového volebního období.

12 |

Na tento píspvek navázala lenka výkonné rady pí Pavlína Hoffmannová informací o azylovém dom, který byl zízen práv na popud pí Klicmanové v dom K v Kladn a slouží jako doasné útoist pro matky s dtmi, které se ocitly v krizové situaci. Již nkolikrát v nm byly ubytovány i matky ze Slánska. Bylo by proto dobré, aby i Královské

msto Slaný mlo svj azylový dm pro tyto naléhavé poteby. Další zásluhou pí S. Klicmanové je založení humanitární jednotky, která je složena z mladých proškolených len K, kteí jsou pipraveni v jakékoliv dob na zavolání zasáhnout pi náhlých katastro ckých nebo živelných pohromách. Další zajímavé píspvky byly od pí Kratochvílové a pí Nepovolné, ze kterých se vyklubaly vyškolené dobrovolné sestry K, které v dob, kdy musely odejít ze Slánské nemocnice ádové sestry, chodily bez nároku na nanní odmnu vypomáhat, zejména na chirurgické oddlení. Rády na tuto dobu vzpomínají. Jako další se pihlásila pí Z. Tomková a nabídla svou pomoc pí R. Vosáhlové pi práci v Baby clubu ve Slaném. Poté pí pedsedkyn J. Fenclová schzi ukonila podkováním za úast všem pítomným a popála hlavn hodn zdraví a pracovních úspch v innosti K. Závrem patí podkování vedoucí peovatelského domu pí Radce Fricové za vzácné pochopení pro innost K a za povolení této schze. PAVLÍNA HOFFMANNOVÁ MÍSTNÍ ORGANIZACE

K SLANÝ

www.meuslany.cz


Ve dnech 19. — 22. srpna 1813 se v prostoru mezi Slaným, Litoměřicemi a Louny spojila stotisícová rusko-pruská armáda s rakouskými silami. Počty spojenců, kteří stáli proti hlavní armádě císaře Napoleona, tak dosáhly 236 000 mužů a 398 děl, což byla dosud nejpočetnější armáda soustředěná na území Čech…

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na duben Hvzdárna je pro veejnost otevena v úterý, stedu, tvrtek a pátek od 20 do 22 hodin. Prohlídky hvzdárny a pozorování dalekohledy ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 hodin.

16. dubna 18:00 Filmový veer: Do nitra vesmíru 23. dubna 18:00 Astronomická pednáška: Významné úkazy na jarní obloze, pednáší Jaroslav Trnka Tip na pozorování: 26. dubna 20:00 Merkur a Msíc – pozorujeme tsné piblížení msíního srpku k planet Merkur na veerním nebi. 30. dubna 20:00 Merkur a Plejády – pozorujeme tsné piblížení planety Merkur k otevené hvzdokup Plejády v souhvzdí Býka. Výstavy: UFO – realita nebo kce? - výstava vnovaná neidenti kovatelným létajícím objektm a všemu, co lze za n považovat Venuše – pohled do pekla – výstava vnovaná nejjasnjší planet. Program pro školní exkurze: Nabízené poady jsou zameny na školní osnovy pírodovdy, zempisu, fyziky a rozšiují probírané uivo. Souástí exkurze je prohlídka stálých expozic astronomie, pístrojového vybavení, návštva kopule, ukázka dalekohled a jejich funkce.

Jaro s astronomií

Obr. Mapka oblohy je nastavena na 15. dubna 2009 ve 22 hodin nad jižní obzor (zdroj www.stellarium.org).

S

lunce zahájilo 20. bezna vstupem do znamení Berana (v dnešním souhvzdí Ryb) astronomické jaro. Vládu nad dnem pevzala slunení ást a hvzdné noci bude pomalu ubývat. Tím, že bude Slunce každý den zvyšovat svou výšku nad obzorem, pinese dlouho oekávané jarní poasí. S jarním obdobím pibude i množství bezmraných nocí. Podmínky pro pozorování nebeských objekt bývají zpravidla na jae nejlepší v roce. Mstská hvzdárna pipravila pro širokou veejnost na jaro celou adu zajímavých akcí. Dovolujeme si Vás pozvat k návštv pi mimoádné píležitosti – Mezinárodního roku astronomie 2009 (IYA 2009).

Pozorování oblohy pomocí dalekohledů Po celou noc máme možnost pozorovat pekrásnou planetu Saturn, která se v souasné dob promítá do souhvzdí Lva. Už pomocí malého dalekohledu odhalíme úchvatný Saturnv prstenec, vtší teleskop nám umožní detailní pohled na složitou strukturu prstenc ve spolenosti nkolika satelit planety. Saturn mžeme snadno vyhledat na obloze jako velmi jasnou „hvzdu”, která bude

14 |

kulminovat nad jižním obzorem pibližn ve 23 hodin. V prbhu dubna nastávají pro Saturn nejlepší pozorovací podmínky, protože již ve veerních hodinách bude vysoko nad obzorem. Nejblíže Zemi byl Saturn 8. bezna, kdy nastala jeho opozice se Sluncem. Veer po západu Slunce bude od 10. dubna do 5. kvtna možné vidt pi své nejvtší východní elongaci planetu Merkur. Dubnová elongace (26.4. 20°25´ od Slunce) nabízí nejvýhodnjší podmínky k pozorování Merkura prostým okem. Konjunkci Merkura s Msícem mžeme pozorovat 26. dubna ve 20 hodin a 30. dubna ve 20 hodin mine Merkur otevenou hvzdokupu Plejády. K snadnjší orientaci na jarní obloze nám pomže trojúhelník jasných hvzd - Regulus ve Lvu, modravá Spica v Pann a oranžový Arkturus v Pastýi. Lev, Panna a Pastý jsou zárove ti nejvýraznjší souhvzdí oblohy. Spica a Regulus se nacházejí poblíž ekliptiky. Na spojnici obou jasných hvzd mžeme snadno vyhledat práv planetu Saturn. Jižn pod Lvem, Pannou a Váhami se pi obzoru táhne klikatá Hydra. K jarním souhvzdím poítáme i Severní korunu, kterou nalezneme na východ od Pastýe. Za pozornost stojí i další zajímavé objekty hvzdného vesmíru. Už v malém dalekohledu jsou pkné spirálové galaxie

tel: 312 525 730 http://www.hvezdarna-slany.cz

ve Lvu nebo napíklad nepíliš jasná, ale rozlehlá otevená hvzdokupa M 48 v Hyde.

Výstavy Na návštvníky ekají v pestavných a modernizovaných prostorách hvzdárny dv nové expozice. Tématem první expozice je fenomén UFO. Podrobn jsou zde popisovány rozsáhlé analýzy zveejnných informací o fenoménu UFO (The Blue Book project), pátrací projekty po signálech mimozemských civilizací (OZMA, SETI), možnosti analýzy spekter exoplanet (oxid uhliitý, voda, ozón), pravdpodobnost pímého kontaktu s mimozemskou civilizací a cestování mezi blízkými hvzdami naší Galaxie, dkazy o planetách obíhajících u cizích hvzd, kde není pítomnost mimozemského života vylouena. Tématem druhé expozice je planeta Venuše. Planeta Venuše se zde pedstavuje jako po Msíci nejjasnjší objekt noní oblohy, co do velikosti a hrubé skladby jako„sesterská planeta“ velmi podobná Zemi, ale také jako nehostinná planeta v souasné pedstav o struktue atmosféry zakládající se na przkumu sond typu Venra, Mariner, Pioneer-Venus s extrémní teplotou kolem 460°C a drtivým atmosférickým tlakem 90 krát vtším než na povrchu Zem.

Programy pro školní exkurze Pro školní exkurze jsme pipravili pestrý program, který prohlubuje a dopluje látku ve škole probranou. Poady jsou vhodné i pro mateské školy. Všechny poady obsahují bohatý diapozitivní materiál a podle možností jsou doplnny lmem i animacemi. Navštívit je mžete v libovolném termínu po pedchozí objednávce. Školní exkurze mají vstupné (za osobu vetn doprovodu) 10,- K. Exkurze hvzdárny zaíná promítáním poadu v kinosále dle Vašeho výbru (http://www.hvezdarna-slany.cz/skoly.html), pokrauje diskusí / besedou s naším odborným pracovníkem. Typicky probíhá formou odpovdí na dotazy žák. Délka a obsah záleží na zájmu a je pizpsobena vku dtí. Dalším bodem exkurze je návštva kopule s ukázkou dalekohled a jejich funkce. V pípad bezmraného nebe se pozoruje Slunce. www.meuslany.cz


HISTORIE

O soše Spořivosti a dlouhonohém chlapci VLADIMÍR P IBYLtená snad promine ponkud netradiní zastavení u píležitosti 110. výroí narození sochae Václava Nejtka (*23. 9. 1899, † 26 .8. 1958), moskevského rodáka, eského sochae, který v ad sochaských dl pipomínal slavné djiny Slaného a jeho památky. Mám na mysli jeho sochu Spoivosti na budov bývalé Mstské spoitelny p. 99 od architekta Jana Rejchla, kol. r. 1930 (více ve Slánské radnici 11/2004), kterou asto míjíme, aniž bychom si uvdomili její význam umlecký a kulturn historický pro msto. Socha samotná pedstavuje ženu s odhalenou horní ástí tla, stojící v lehkém kontrapostu, rozlišíme tak zatíženou a uvolnnou nohu odkaz antického sochaství; v ruce v úrovni ramen nese žena plody zem – ovoce, mže tak i pipomínat ímskou bohyni Pomonu. Po její pravici stojí chlapec s pokladnikou, symbol výchovy ke spoivosti. Psobivé pedávání knihy, pedávání zkušeností, možná úspor, rovnž charakterizuje poslání spoitelny. U nohou chlapce – jak asto na Nejtkových dílech – atribut slánské historie – Lounská brána, která pvodn stála poblíž. U tohoto díla tak oceníme nejen psobivé umístní sochy – spolupráce s architektem, její výtvarné provedení, ale zejména dvtipné ešení zadání vedení tehdejší spoitelny. Osudy sochy byly pohnuté; za války poškozena, v roce 1959 sejmuta, nedstojn uložena, a když se uvažovalo o jejím novém vztyení, údajn padl „nápad“ dát do ruky chlapce místo kasiky holubiku míru. Naštstí rodina sochaova toto ešení odmítla. Zásluhou slánského starosty Pravoslava Vébra a jeho spolupracovník se socha v roce 1991 vrací dstojn na své pvodní místo. Je tady však i nenapsaný píbh sochy, který nevyteme v historických pramenech, a ta nás pivede k dalším spolupracovníkm a pátelm sochae. Když jsme ped patnácti lety spolen se slánským muzeem pipravovali výstavu Novostrašecko na kresbách Václava Fialy,

Model sochy Spoivosti od Václava Nejtka ze slánského muzea, kolem r. 1930. vzpomnl jsem si na vedoucího katedry djin umní Filozo cké fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Vladimíra Fialu, který byl synem gra ka a malíe Václava Fialy. Zaala krátká, ale intenzivní spolupráce, jejímž výsledkem byly výstavy ve Slaném, v Kladn a v Rakovníku. Tehdy pijel Vladimír Fiala do Slaného, aby se podíval, kde výstava bude instalována; špatn se již pohyboval – léil si cévní choroby, srdce na IKEM, posadil se na židli, natáhl dlouhé nohy a zaal vyprávt o vztahu Václava Fialy ke Slanému. Zmínil bratry ížkovy, to-

várníka Pálu, Josefa Kyliese a zejména sochae Václava Nejtka, pipomnl skutenost, že Nejtek pobýval dlouhá léta v Rusku, stejn jako jeho otec. Vladimír Fiala vyprávl o tom, jak se ob rodiny – Nejtkova a Fialova pátelily, jak ml Nejtek u Fial obasné rodinné zázemí. Ve Slaném jsme tehdy také vystavili Nejtkovu bustu Václava Fialy a litogra cký portrét sleny ermákové, budoucí paní Nejtkové. Pak se Vladimír Fiala zadíval na Nejtkv model sochy Spoivosti v kancelái muzea a ekl … vidíte, to jsem také já – tehdy, asi osmiletý, stál jsem jako model, podívejte se na ty dlouhé nohy, dnes m již zlobí,… zasmál se. Výstavu jsme oteveli v roce 1994 ve Slaném a v roce 1995 probhla v Rakovníku a poté i v Kladn, dva roky nato 10. 8. 1997 Vladimír Fiala zemel. Když se scházíme na Slánské akademii volného asu v Grandu, asto se dívám na tu sochu ženy, po jejímž boku vidím stát nohatého chlapce – svého „budoucího“ vedoucího katedry djin umní FF UK, psobil zde až do roku 1990. Jakým byl Vladimír Fiala vedoucím katedry djin umní, nedokáži posoudit, zabýval se ruským a byzantským umním, a zejména zájem o to ruské tehdejším mocným vyhovoval. Pro nás to byl tehdy tak trochu problém, a tak jsme to ruské vylévali z myslí jako vodu i s díttem z vaniky, byli jsme mladí; m tehdy zajímala barokní architektura na Slánsku. lovk netušil, že dvacet let nato budeme se zaujetím postávat ped tajemstvím ruských ikon, vracet se k literárnímu dílu Tolstého a Dostojevského – zejména pro jejich vztah k lovku, pozorn proítat díla ruských emigrant – teolog, jakým byl Pavel Evdokimov, nebo si poizovat výpisky z knihy Tomáše Špidlíka Ruská idea (1996), abychom lépe chápali ruský výtvarný a duchovní svt, nyní již bez vnucených šablon. A tak socha Spoivosti na slánské spoiteln má pro mne jakýsi ruský pízvuk, nikoliv formou – Nejtek byl žákem Josefa Maatky a Bohumila Kafky, ale svými autorskými koeny a životními osudy jejího chlapeckého modelu.

Vojno povol! V

e stedu 25. bezna v malé galerii Vlastivdného muzea ve Slaném ml pednášku ing. Josef Fuík, s návazností na souasnou putovní výstavu Vojáci z eských zemí na soské front 1915–1917, kterou mžete ve Vlastivdném muzeu zhlédnout do 26. dubna 2009. Pednáška byla doplnna promítáním dobových dokument z vojenských archiv. Je potšitelné, že o tuto donedávna opomíjenou ást naší historie projevuje slánská veejnost velký zájem, jak úastí na této pednášce, tak návštvností výstavy samé. RED

www.meuslany.cz

| 15


SPORT

Lukáš Maule: Karate používám denně Dokonení z minulého ísla

Na jaké úspchy jsi nejvíce pyšný? Jako velký úspch beru innost mého klubu. Myslím, že dlá dobré jméno sportovnímu karate, že se nám podailo vytvoit z nj dobrou základnu pro dti i mládež a dosplé, kteí se o tuto disciplínu zajímají. Mým osobním úspchem poslední doby je to, že se mi podailo konen skloubit svou práci a život karate, že mohu pravideln trénovat sebe, i své dti. Z pole soutžního karate jsem nejvíce pyšný na mladou závodníci Andreu Hovorkovou a jsem rád, že se v mén i stedn pokroilých žácích zaíná tvoit nový závodní potenciál našeho klubu. A te zase naopak, co bys nejradji úpln vymazal? Nic bych nemazal. Pochopil jsem, že všechno, co se dje, se dje z njakého dvodu, který obas pochopíme pozdji. Jsem rád i za všechny špatné zkušenosti, díky kterým jsem zjistil, že tím smrem má životní cesta ani cesta karate nevede. Máš njaký vzor nebo stále hledáš ten správný idol? Tak mým vzorem je bezesporu mj trenér Míla Kabeš z ústeckého klubu karate. Je to lovk, který má rád karate a dlá pro své svence první poslední. Líbí se mi hlavn jeho výdrž a tréninkové metody. Co si myslíš celkov o karate v našem okresu i kraji? Co se týe našeho okresu, byl bych rád, kdyby naše dti získaly v disciplínách kata rovnocenné soupee, kteí je budou tak trošku „hnát“ výš. V rámci kraje jsem rád, že mohu spolupracovat a setkávat se i s dobrými kluby, vedenými lidmi, kteí mají podobný pístup ke karate jako mám já, a vím, že i tento rok budeme spolen dobe reprezentovat kraj i na republikových závodech.

Jako konkurence mnoha jiným klubm ses jist potkal s nevolí, mžeš nám trochu prozradit? Já myslím, že to není až tak žhavé, v republikovém mítku nemáme problémy, naopak se snažíme pouit se i ze zkušeností jiných klub. Na Kladensku jsme ped 5 lety oteveli nový klub karate, který ukázal nový smr a pístup. Dost lidí za námi jde, i když je naše cesta nároná a dti nedostanou nic zadarmo…nkteí z konkurent to špatn rozdýchávají.. Nedávno jsi byl i svdkem své veejné pomluvy na soutži, jak jsi na to reagoval? Byl to jen slabý pokus jednoho z len Stedoeského svazu karate nám uškodit ped oima široké karate veejnosti pi slavnostním ceremoniálu na únorovém Prague open. Problematiku nemá smysl rozebírat, je to vc mezi mnou a dotyným. Myslím si ale, že máme všichni úpln jiné a daleko pínosnjší cíle a zájmy, než se vnovat trapné žabomyší válce, která je vždycky o niem. Myslíš, že názory ostatních zainteresovaných jsou opodstatnné, nebo mají jiný zámr? Vážím si každého názoru, pokud pichází od lovka, který rozumí tomu, co dlá, a žije podle toho, co íká. Ostatní neeším… nedlal bych pak nic jiného, než analyzoval názory, dvody a poád nco vysvtloval a na to doopravdy nemám as. Vím, že ješt stále aktivn trénuješ, jak asto a kde vbec? Tento rok je to konen tak, jak jsem si vždy od svého zaátku pál. 3x 3 hodiny týdn se vnuji svému klubu a všem tréninkových skupinám, které mám. 2x týdn dojíždím pravideln do ústeckého klubu karate ke svému trenérovi, kde se pipravujeme s hrstkou kvalitních závodník na soutže SKe a kde probíráme nové tréninkové metody a pístupy.

Použil jsi nkdy karate v reálném život, nemyslím jenom fyzicky, ale celkov? Používám ho denn na dálnici do Prahy, kde trénuji trplivost a sebeovládání. Né, vážn.. Zatím jsem nevyužil fyzicky karate v reálném život, vždy se to vyešilo diplomatickou cestou, kterou preferuji... zcela upímn musím ale piznat, že v nkterých pípadech bych volil 2x2 minuty na tatami. Co si myslíš o dnešní konkurenci? Myslím, že v R je spousta kvalitních klub, které udávají smr eského karate, a my se jim snažíme vyrovnat a tím posouvat naše i jejich hranice. Konkurence je zdravá, nutí t myslet reáln a udržovat t neustále ve stehu a v dobré kondici. Jak vypadá tvj klasický tréninkový týden? Každé ráno vstávám v 5.45 hod. a jedu do práce, ze které se vracím cca kolem 14. hod.. Mám zkrácený úvazek, abych se mohl pln vnovat klubu, který je pro m No. 1. V pondlí a stedu potom jedu do Ústí na svj trénink a vracím se v noních hodinách. V úterý, tvrtek a pátek po práci jedu do tlocviny, kde se pro zmnu vnuji svým dtem. Po tréninku jdu 2x týdn do posilovny. Veer potom vnuji administraci klubu, píprav trénink a akcí a snažím se jít rozumn taky spát, abych byl ráno v práci t. Víkendy potom vnuji závodm, soustední, a když je konen volno, tak relaxuju na stn, kole i jiné aktivit, co to jde. Jaké jsou tvé plány do budoucna, myslím osobní, ale i v klubu, pokud to není tajemství? Rád bych dále posouval klub a své žáky k lepším výsledkm, v rámci svého trénování bych chtl navázat na úspchy ústeckého kata teamu z minulých let. RED

Zlatý pohár slánské hokejové přípravky P

ípravka HK Lev Slaný dosáhla svého zatím nejvtšího úspchu, když 21. bezna vyhrála siln obsazený turnaj v Benátkách nad Jizerou. Slánští hokejisté postupn porazili týmy Mlníka, Benátek nad Jizerou, Nymburku a Liberce a prohráli jen s hokejisty Kolína, a to o jediný gól! V koneném soutu pak nasbírali nejvíc bod a s pehledem celý turnaj vyhráli. Slánský útoník Martin Šimáek se stal s deseti góly nejlepším stelcem celého turnaje. V beznu hokejová pípravka sehrála také pátelský zápas s PZ Kladno, kde slánští hrái zvítzili po výborném výkonu vysoko 12 : 2. Další pátelské utkání s týmem Kralup nad Vltavou skonilo remízou 2 : 2. RED

16 |

Dti, které mají o hokej zájem, se mohou pijít podívat na slánský zimní stadion na pravidelné tréninky každé pondlí, stedu a pátek v 15.30 hod. www.meuslany.cz


ODPADY

Kam mohou občané ukládat svoje odpady ve Slaném a místních částech Plasty a nápojové kartony – žluté kontejnery umístné na veejném prostranství Papír – modré kontejnery umístné na veejném prostranství Sklo – dvoukomorové zvony umístné na veejném prostranství( bílé a barevné sklo tídit zvláš) nebo zelené kontejnery pro smsné sklo Všechna stanovišt kontejner jsou pístupná každému a nejsou urena pouze pro uritou oblast nebo ulici. Objem odpadu by ml být ped vložením do kontejneru co nejvíce zmenšen (sešlápnutím, rozložením). Pouze odpad vložený do kontejneru odveze svozová rma na tídící linku k dalšímu zpracování.

Seznam míst pro přistavení kontejnerů I. pololetí 2009 Stanoviště

Datum přistavení

1

U Hvězdárny-Háje

2

Na Dolíkách – křižovatka

4. 5.

3

Tomanova u č. p. 1639

4. 5.

4

Jungmannova –Dražkovická

4. 5.

5

Na Chmelnici

4. 5.

6

Gagarinova

5. 5.

7

Ráj – pod prodejnou

5. 5.

8

Mírová – u kotelny

5. 5.

9

sídliště ČKD – Smetáčkova

5. 5.

10

Jiráskova

11. 5.

11

U Čistírny

11. 5.

12

Všehlušická – parkoviště

11. 5.

13

Okružní

11. 5.

14

Vepřkova

12. 5.

15

U Kláštera

12. 5.

16

Lázeňská – Havířská

12. 5.

17

Plynárenská – pod Pánkem

12. 5.

18

Otruby

15. 5.

19

Lotouš

15. 5.

20

Želevčice

15. 5.

21

Dolín

15. 5.

22

Trpoměchy

15. 5.

23

Kvíček – pod Sportexem

3. 4.

22. 5.

24

Kvíc – u zastávky

3. 4.

22. 5.

25

Netovice

3. 4.

22. 5.

26

Kvíc – K. Kernera

3. 4.

22. 5.

Kontejnery budou přistaveny na stanoviště vždy cca ve 14 hod. a odvoz bude proveden v následující den dopoledne, příp. v pondělí ráno. www.meuslany.cz

Nebezpené odpady – zdarma po prokázání bydlišt ve sbrném dvoe Sbrný dv r – Netovická ulice, areál MPS Kladno (proti ploché dráze) úterý, tvrtek 10–16 hod. sobota 8–12 hod. Ve sbrném dvoe je možné také zdarma odevzdat kompletní použité elektrospotebie Velkoobjemový odpad – sbrný dvr nebo velkoobjemové kontejnery Harmonogram svozu v. kontejner pro I. pololetí 2009 je uveden v tomto ísle Slánské radnice, na stránkách úadu, na úední desce. Smsný komunální odpad po vytídní složek – popelnice a popelnicové kontejnery Vlastník nemovitosti je povinen vybavit nemovitost na vlastní náklady dostateným potem nádob, odpad je svážen 1x týdn. Místní poplatek za komunální odpad 2009 Výše poplatku: 500,- K Splatnost poplatku: 31. 3. 2009 a 31. 8. 2009 Zp sob úhrady: • pevodem na úet íslo 40010-0386317309/0800, S, a. s. Kladno, variabilní symbol obdržel každý poplatník v informaním dopisu. Pokud bude platbu za více poplatník odvádt spolený plátce, použije k úhrad svj variabilní symbol a správci poplatku oznámí písemn jména a data narození osob, za které poplatek odvádí • poštovní poukázkou • v hotovosti v pokladn Mstského úadu pondlí a steda 7.30–17.00 hod. úterý, tvrtek, pátek 8.00–13.00 hod. Správce poplatku: MÚ Slaný, OŽP, Dagmar Zusková, tel.: 312 511 214, e-mail: zuskova@meuslany.cz

| 17


INFORMACE A INZERCE

Boulderové závody o pohár Královského města Slaný

V

sobotu a nedli 7. a 8. bezna se na boulderové stn v areálu Fit Studia Jitka ve Slaném konal 1. závod o pohár Královského msta Slaný v boulderingu. V sobotním závod zmili své síly muži a ženy od 16 let. Po uzavení registrace bylo ve startovní listin zapsáno 6 žen a 23 muž. Pro ženy bylo pipraveno 5 boulder, které dokonale provily jejich lezecké schopnosti a vždy po zásluze byly ženy ocenny boulivým potleskem. Vítzkou v kategorii žen se nakonec se temi topy stala Gábina Houdová (Kladno, která potvrdila roli favoritky), druhá se umístila Jana Rysová (Kladno) a tetí místo obsadila Sabina Tomašíková (Praha). Mužský závod byl velice vyrovnaný až do samotného nále. Borci, kteí pomýšleli na

lepší umístní, museli vyešit pt kvali kaních bolder, po jejichž zdolání se urilo 8 postupujících, na které ekalo nále v podob ty nových cest. Již po kvali kaci bylo zejmé, že budeme svdky velmi vyrovnaného nále. Prvních šest nalist postupovalo se všemi zdolanými topy. Ve nále museli všichni borci ukázat maximum ze svých lezeckých schopností, které nakonec rozhodly o jejich poadí. První se umístil Radek Svoboda (Beroun), který jako jediný zvládl všechny nálové cesty na top, druhé místo vybojoval se temi topy Pavel Štdrý (Praha) a tetí se umístil vítz Mikulášského závodu Josef Šlapák (Humpolec) se dvma topy. Ceny vítzm pedal starosta Královského msta Slaný ing. Ivo Rubík

Víceúčelová sportovní hala Slaný

DRAŽBA

zimní stadion – aquapark – bowling – squash – fitness – sportovní hala

Dne 1. června 2009 ve 13:30 hod. se koná u Okresního soudu v Kladně dražba nemovitosti nacházející se v katastrálním území a obci Slaný. Vyvolávací cena je 468.313,- Kč. Více na internetových stránkách soudu (www.justice.cz/oskld) – vše pod sp. zn. E 410/2002 (-331).

vás zve na

Velikonoční veřejné bruslení Kdy: neděle 12. dubna 2009 – 15.30 – 17.30 hodin Holky, slečny, ženy – vstup zdarma!

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY • Byt . 23 o velikosti 2+1 v 8. nadzemním podlaží domu . p. 273 v ulici Vikova ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 64,86 m2. Jedná se o uvolnný byt, který se skládá se z kuchyn, 2 pokoj, pedsín, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavena na dobu uritou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2009 ve výši 66,00 K msín. K základnímu nájemnému bude zapoítána platba za základní vybavení bytu ve výši 40,00 K/msíc. Krom nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o pidlení bytu svou žádost pedkládají na pedepsaném formulái a skládají kauci. • Byt . 3 o velikosti 2+1 ve 2. nadzemním podlaží domu . p. 1423 v Želivského ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 62,26 m2. Jedná se o uvolnný byt, který se skládá z kuchyn, 2 pokoj, pedsín, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavena na dobu uritou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno ve výši 66,00 K msín. K základnímu nájemnému bude zapoítána platba za základní vybavení

bytu ve výši 45,00 K/msíc. Krom nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o pidlení bytu svou žádost pedkládají na pedepsaném formulái. • Byt . 5 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu . p. 1651 v Lidické ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 70,92 m2. Jedná se o uvolnný byt, který se skládá z kuchyn, 3 pokoj, pedsín, koupelny, WC, spíže, komory a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavena na dobu uritou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno ve výši 66,00 K msín. K základnímu nájemnému bude zapoítána platba za základní vybavení bytu ve výši 45,00 K/msíc. Krom nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o pidlení bytu svou žádost pedkládají na pedepsaném formulái Bližší informace o termínu prohlídky byt, výši a termínu složení kauce, zpsobu a termínu podání žádosti o pidlení bytu a o dalších podmínkách a požadavcích je možno získat na úední desce mstského úadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany. cz/ v sekci úední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku mstského úadu u paní Banertové, tel. 312 511 231.

K ODPRODEJI • Dm . p. 520 se stavební parcelou . k. 763 o výme 277 m2 a pozemkovou parcelou . k. 1771/5 o výme 149 m2 zahrada vše v k. ú. Slaný. Bližší informace je možné získat na úední desce mstského úadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku mstského úadu u paní Banertové, tel. 312 511 231.

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY • 1 garážové stání pro osobní vozidlo v suterénu domu . p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. • Nebytový prostor v 1. pate domu . p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výme 62,49 m2. • Garáž o celkové výme 53 m2 v suterénu domu . p. 140 v místní ásti Dolín. Bližší informace je možné získat na úední desce mstského úadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku mstského úadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Měsíčník Slánská radnice vydává MĚSTO SLANÝ, IČO 0023877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • Telefon: 312 511 271 • Fax: 312 522 771 Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

6. ples Královského města Slaného Letošní ples msta byl ve znamení dobré zábavy, pátelské atmosféry, nádherné výzdoby a barevných deštník. FOTO: PAVEL VYCHODIL

www.meuslany.cz

| 19


Slánská radnice, duben 2009  

Duben 2009 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný , číslo 4, ročník XII, duben 2009

Slánská radnice, duben 2009  

Duben 2009 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný , číslo 4, ročník XII, duben 2009

Advertisement