Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 2 | ročník XII | únor 2009

Slovo starosty Vážení spoluobané, milí Slaáci, je zvláštní, jak se urité situace v život opakují a pipomínají. Každý to známe. Víte, že to není možné a pravdpodobnost takové situace je prakticky nulová, pesto se neuvitelné stane skutkem. Já se do podobných souvislostí dostávám vtšinou pi setkáních s lidmi, o kterých jsem si ani nemyslel, že by bylo možné, že se nkdy uskutení. Ped dvma lety jsem ve svém úvodníku popisoval takový zážitek ze setkání s vnukou Alberta Schweitzera (paní Christiane Engel), která ve Slaném koncertovala. Toho Schweitzera, který byl pro mne v mém dospívání nejvyšší autoritou a nedostižným vzorem. Vidt „krev jeho krve“ na vlastní oi a navíc na úžasném koncertu na magickém míst slánské kaple… Nepopsatelný životní zážitek… Nyní mám podobné zvláštní pocity uritého špatn popsatelného oekávání ped zahájením prvního roníku lmového festivalu WorldFilm09, který se uskutení v aule gymnázia koncem února. Jeden ze ty dokument bude totiž o Eduardovi Ingrišovi. Znát jeho dobrodružství patilo k základním znalostem kluk v naší ulici. Navzdory komunistm, kteí se snažili Ingriše vymazat z eských hlav. Patil mezi jména, která jsme vyslovovali s nejvyšší úctou – Otakar Batlika – Kamil Bhounek – Miloslav Stingl – Hanzelka a Zikmund a Eduard Ingriš! Ani mne tenkrát nenapadlo, že Ingriš v té dob ješt žil (zemel v roce 1991). Chlapecky jsem si myslel, že to není možné. Že legendární postavy mohou být jen mrtvé. A pak mne osud, jako již dosplého muže, zavál do Slaného, abych jednoho dne pišel do zlonického památníku a v naprostém úžasu zjistil, že mj hrdina je z masa a kostí a narodil se práv ve Zlonicích. Dodnes si vzpomínám na ten pocit, který jsem ml, když jsem prohlížel Ingrišovy dokumenty pod sklem špatn osvtlených vitrín. Pocit jako pi sledování souasného amerického komiksového lmu (…superman se zhmotnil, vystoupil ze stránek asopisu na zem a zaal konat dobro. Navzdory nepízni osudu…). Ingriš byl nesmírn nadaný lovk. Vizioná s chlapeckou duší i vzhledem. Vždy i jeho paní Nina ješt v den svatby netušila, že je o dvacet šest let starší. A na nikoho jiného se nehodí lépe slova, která vykl nositel Nobelovy ceny za mír Albert Schweitzer: „Kde je v lidech svtlo, tam z nich také vyzauje“. Tším se na to svtlo. Alespo z lmových okének. A v duchu si zpívám Ingrišovu nejznámjší píse …na behu Niagary, leží tulák starý, na svou první lásku vzpomíná… Mjte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Slaný pozvalo návštěvníky města na Boží hrob

B

arokní kapli Božího hrobu zvolilo letos Královské msto Slaný k jeho prezentaci na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour, který se každým rokem v lednu koná v Brn. Kraje a msta se tam prezentují jako zajímavé turistické cíle nejen pro tuzemské, ale také zahraniní návštvníky. „Msto Slaný se tohoto veletrhu zúastuje již celá léta a je to pro nás jedna z nejvýznamnjších akcí v roce. Na brnnském výstavišti máme vždy vlastní stánek a každý rok prezentujeme zajímavosti v oblasti cestovního ruchu ve Slaném, piemž letos tím klíovým místem byla replika Boží-

ho hrobu v Jeruzalém, vystavná v 16. století jako jedna z prvních v echách,“ vysvtlil slánský starosta Ivo Rubík. Stánek msta Slaného budil velkou pozornost, nebo jeho osazenstvo vítalo návštvníky v mnišských hávech. Lidé si stánek asto fotografovali a dožadovali se doplujících informací o mst i jeho okolí. Krom nového informaního letáku bylo na stánku k mání i mnoho dalších prezentaních materiál, jejichž souástí je i kalendárium akcí ve Slaném a program vycházek za pamtihodnostmi msta pro rok 2009. Pokraování na stran 2

Obnovený křížek ve Slaném

P

i probíhající oprav Božího hrobu jsme se vždy s kolegy zastavili u kížku – tedy pouze u kamenného podstavce – na úpatí zalesnného vrchu nad Kvíkem, tak pkn usazeného mezi stromy. Ne, není zapsán jako kulturní památka, je to drobnost a navíc kížek. Kaplím a kížkm se v minulosti totiž moc nepálo. A tak tyto drobné stavby mizely z krajiny a s nimi také kus kulturního a duchovního rozmru naší historie. Loni se naskytla možnost

opravit tento kížek za pispní Nadaního fondu Kalich, kde byla možnost získat dotaci i na drobnou památku – nepamátku. Využili jsme této píležitosti. Obnovu provádl kamenosocha Alexander Bláha. Nejdív opravil kamenný sokl, ásten provedl rekonstrukci neúplného textu nápisu a pak na sokl umístil devný kíž. A tak další obnovená drobná památka z 19. století mže obohatit naše putování okolo Slaného. VLADIMÍR PIBYL


AKTUALIT Y

Slaný pozvalo návštěvníky na Boží hrob Dokonení ze strany 1

Boží hrob je jedna z nejvýznamnjších sakrálních památek na území msta Slaný a je to i pravdpodobn nejstarší Boží hrob v eské republice. Stav této stavby byl po dlouhých letech velmi neutšený a hodn ji poznamenaly náletové deviny, jejichž koeny prorstaly do základ zdiva a tím narušily statiku. Pvodn bylo celé temeno vršku Okrouhlík odlesnno, aby byl Boží hrob vidn ze širokého okolí a ze Smeenského zámku. „Tuto významnou stavbu chceme samozejm prezentovat, protože jako nejstarší Boží hrob v zemi si to urit zaslouží. Proto jsme zhruba ped temi lety zahájili záchranné práce na této památce,“ ekl Rubík. Probhly vysoce odborné práce jako zajištní statiky, impregnace, odstranní již zmínné náletové zelen a obalení základ speciální fólií, která by mla zabránit dalšímu pípadnému prorstání koen. Po tchto pracích tedy nastal as prezentace této nádherné a pro turisty bezpochyby zajímavé památky. S tím samozejm souvisí i následné další práce, které Boží hrob ješt více zatraktivní. „Máme v plánu stavbu slavnostn nasvítit tak, aby byla vidt i v podveerních a noních hodinách. A samozejm se budeme také vnovat jejímu zabezpeení. V souasné dob je Boží hrob v dosahu mstského kamerového systému, nicmén chceme ješt udlat další opatení tak, aby byl monitorován ze všech stran. Dalším krokem pak bude úprava temene hory, protože není možné, aby taková významná sakrální stavba byla zarostlá zelení, respektive plevelem,“ dodal starosta. O tchto úpravách zelen probhla jednání v minulých dnech a nepjde jen o vymýcení náletové zelen, ale také o lesoparkové úpravy, které v tchto místech probhnou. V rámci úprav msto také zabezpeí místo, kde bude možné bezpen rozdlat ohe. „Je to z toho dvodu, že Slaáci jsou již nkolik let zvyklí chodit na Okrouhlík v dob pálení arodjnic. Nechceme tam tuto innost zakazovat, lidé se vždy chovali slušn a nikdy se tu nic závažného nepihodilo. Vyjdeme proto našim obanm vstíc a ohništ zabezpeíme, pibudou také laviky a odpadkové koše. Díky tomu, že místo budou stežit kamery, neobáváme se, že by zde docházelo k vandalismu,“ ekl Rubík. Jako nejtžší záležitost v oprav Božího hrobu shledal starosta opravy interiéru. Ten velmi utrpl jednak díky vandalm a také dlouhodobým zatékáním vody a zachovala se pouze malá ást pvodní výzdoby. „Podle mého názoru nemá význam interiér sanovat a myslím si, že bude lépe interiér obnovit podle vzoru stavby Božího hrobu, který se zachoval na území msta Votice. Pokud se tak stane, eká nás velmi nároný úkol jak nann, tak i technicky, “ dodal starosta. K této dležité památce také msto plánuje vydat informaní ma-

Kaple Božího hrobu stojí na vyvýšenin v jižní ásti msta. Tuto napodobeninu svatyn v Jeruzalém nechal postavit hrab Bernard Ignác z Martinic roku 1665 a uvádí se, že je to nejstarší stavba v echách. Kaple FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK je památka z raného baroka. teriály v podob brožur, skládaek apod. Je možné, že se sbratelm dostane do rukou i turistická známka s Božím hrobem. Propagace této stavby na Regiontouru byla prvním krokem dostat ji do povdomí turist, kteí zavítají do Slaného. Stejn tak msto Boží hrob prezentovalo na pražském veletrhu cestovního ruchu Holiday World.

Pokus o překonání rekordu

Den otevřených dveří ve slánské nemocnici 18. 2. 2009 ve společenské místnosti nemocnice

Předběžný program : 10.00–12.00 hod. určeno zejména pro děti (prohlídka vozu rychlé záchranné služby, možnost vyzkoušení obvazové techniky, ukázka a možný nácvik poskytnutí první pomoci, prohlídka historických materiálů, konzultace gynekologické prevence pro starší dívky) 13.00–17.00 hod. určeno pro dospělé (měření tlaku, odběry, cholesterol, glykémie a následná konzultace s výsledky u lékaře, prohlídka historických materiálů) Možnost zakoupení brožurky a turistické známky k 125. výroční nemocnice.

2|

N

emocnice Slaný za organizaní spolupráce msta Slaného a „Ostrova“ stediska volného asu Slaný poádá v rámci 125. výroí svého otevení pokus o pekonání rekordu o nejvíc lidí na jednom míst s bílou epikou (z jakéhokoliv materiálu – papír textil) s nakresleným erveným kížem. Pokud pjdete jen okolo a nebudete mít vlastní epiku, organizátoi vám ji rádi poskytnou.

Akce se koná 17. února 2009 od 15.00 hod. zajímavý program pro dti v 15.30 – pokus o eský rekord a zápis do Guinnessovy knihy. Závrem bude vylosováno 20 výherc, kteí obdrží upomínkové dárky. Pijte podpoit Nemocnici Slaný na Masarykovo námstí www.meuslany.cz


AKTUALIT Y

Zimní stadion ve Slaném má dvě Slánský VideoMagazín V nové chladicí mikrověže

V

e stedu 28. ledna 2008 dopoledne byly za úasti slánského 1. místostarosty ing. Pavla Bartoníka na zimním stadionu – souásti areálu Víceúelové sportovní haly ve Slaném (VSH Slaný) – uvedeny do provozu dv nové chladicí mikrovže MIK 16. Tyto mikrovže nahradily staré nefunkní mikrovže, které mly již „odslouženo“. Nové chladicí mikrovže byly vybírány s ohledem na skutenost, že jejich provoz musí být energeticky mén nároný oproti stávající funkní chladící mikrovži (jedna stávající mikrovž zstává v provozu). Nové chladicí mikrovže dodala rma Stanislav Kokeš – mikrovže Praha R, která provádí servis i na stávající chladicí mikrovži. Celkové náklady za dodání 2 ks chladicích mikrovží MIK 16 inily 427.805,- K vetn DPH. Královské msto Slaný pisplo na nákup ástkou 270.000,-K. Zbylé náklady vetn pipojení mikrovží do soustavy chlazení hradila spolenost Víceúelová sportovní hala Slaný spol. s r.o., ze svých provozních proSlánský 1. místostarosta ing. P.Bartoníek za úasti jednastedk. ROMAN KLUSÁK tele VSH R. Klusáka (vpravo) pi uvedení nových chladících JEDNATEL VSH SLANÝ, SPOL . S R.O. mikrovží do provozu. FOTO PAVEL STPÁNEK

msíníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském mst Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Pedstavit innost podnik a rem, ale také pipomenout okamžiky dávno minulé. Magazín mžete zhlédnout nejen na mstských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístných na mstském úad a v plavecké hale. DVD s magazínem si mžete zdarma zapjit v podateln mstského úadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji rmu, pozvat obany na vámi poádanou akci nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz.

Lednové vydání VideoMagazínu nabízí: • První slánské miminko narozené v roce 2009 • Senior tour A. Cibulky a V. Hrona • Tanení odpoledne pro seniory • Prezentace msta na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brn • Budování nových prostor pro archív • Zábry msta z plošiny nejvtší hydraulické ruky v R • Historie: výstavba sídlišt „Slánská hora“

Z jednání zastupitelstva a rady města Slaného ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MSTA 17. 12. 2008 Zastupitelstvo msta schválilo vtšinou hlas RO .50/2008 o pevodu 240 tisíc K z rezervy nanního odboru do provozní kapitoly odboru dopravy a silniního hospodáství. Zastupitelstvo msta schválilo vtšinou hlas rozpotové opatení . 51/2008 a to navýšení dotace Víceúelové sportovní hale spol. s r.o. Slaný o 400 000,- K z rezervy nanního odboru. Zastupitelstvo msta schválilo vtšinou hlas rozpotové opatení . 52/2008 pijetím tchto dotací: • zvýšení dotace od MPSV R na píspvek na péi na celkovou ástku 75 261 000,- K • snížení dotace od MPSV R na dávky v hmotné nouzi na ástku 14 800 000,- K • zvýšení dotace od MPSV R na podporu sociálních služeb (Peovatelská služba Slaný na ástku 1 616 000,- K • neinvestiní dotace od Stedoeského kraje ve výši 67 269,- K na úhradu náklad spojených s inností lesního hospodáe za III. tvrtletí www.meuslany.cz

• neinvestiní dotace pro Infocentrum Slaný ve výši 42 380,- K na projekt „Brázdou Pemysla Oráe ze Džbánu až ku Praze“ na propaganí materiály cestovního ruchu s asovou použitelností do 31. 7. 2009 a s minimálními vlastními náklady ve výši 63 570 K • investiní dotace pro Infocentrum Slaný ve výši 25 266,- K na projekt „Oživlá historie“ na propagaci cestovního ruchu – akcí a tradiních emesel s asovou použitelností do 31.5.2009 a minimálními vlastními náklady ve výši 16 844,- K • investiní dotace od Ministerstva prmyslu a obchodu R ve výši 120 000,- K na realizaci projektu „Píprava projekt nancovaných z úspor energie (EPC) ZŠ Rabasova 821, Slaný s vlastními prostedky ve výši 40 000,- K • investiní dotace od Stedoeského kraje ve výši 100 000,- K na projekt „Realizace smrového znaení tzv. hndými cedulemi k významným turistickým a historicko-kulturním cílm: skanzen Tebíz, kostel sv. Jakuba Vtšího v Lidicích u Otrub a památková zóna msta Slaného – III. etapa s asovou použitelností do 31. 7.

2009 a vlastními výdaji ve výši 81 819,K • neinvestiní dotace od Stedoeského kraje ve výši 29 750,- K pro obce s rozšíenou psobností na administraci Programu obnovy venkova s použitím na platy spojené s regionálním rozvojem msta • neinvestiní dotace od Stedoeského kraje ve výši 451 595,25 K na úhradu výdaj spojených s konáním voleb do krajských zastupitelstev v íjnu letošního roku. Zastupitelstvo msta schválilo vtšinou hlas uzavení darovací smlouvy na darování automobilu VAZ reg. znaky 2S02616 v hodnot 85 000 K do majetku mstyse Zlonice. ZASEDÁNÍ RADY MSTA 14. 1. 2009 Rada msta schválila udlení výjimky z vyššího potu žák pro školní rok 2008/2009 za pedpokladu, že zvýšení potu žák nebude na újmu kvalit vzdlávací innosti školy a budou splnny podmínky bezpenosti a ochrany zdraví. Rada msta schválila prodejní cenu sborníku ve výši 70,- K s tím, že cena v den vernisáže bude 50,- K.

|3


KULTURA

„Školní zralost“ aneb „máme doma školáka“ Z ajímavá pednáška „Výchova ve vku 3–7 let, chyby ve výchov pedškoláka a školní zralost“ primáky PhDr. Lidmily Pekaové, jedné z významných eských psycholožek a autorky knihy „Jak žít a nezbláznit se“, probhla v sobotu 24. ledna v Mstském centru Grand. Zájem o tuto akci, poádanou mstem Slaný ve spolupráci se Vzdlávacím zaízením Stedoeského kraje (Vzdlávací centrum Kladno), byl mezi slánskou veejností tak velký, že kapacita pipraveného sálu nepostaovala a bylo poteba ji ješt ped zapoetím pednášky navýšit. Jednotlivé kapitoly popisovaly napíklad co lze u dtí vychovat do 3 let, vývojové zvláštnosti dtí ve vku 3–7 let a nejastjší chyby ve výchov, jak vychovat poslušnost, která nevzniká sama o sob i kdy by u dtí mla konit doba pomáhání. Bylo též zmínno, co je dtská práce a co je hra, jak má

vypadat dtský pokoj malého školáka, nevýhody chlapc i výhodná psychika dívek. Jako len vedení msta jsem rád, když akce poádané mstem Slaný jsou hojn navštíveny. Na pednášce jsem však nebyl jen jako zástupce poadatele, ale i jako otec malého dítte. Proto jsem si jistý, že nikdo z rodi i prarodi, kteí do Grandu pišli, svého rozhodnutí nelitoval. Považuji tedy za velmi potšující, že se podailo (i pes velmi nabitý program paní primáky Pekaové) domluvit termín další pednášky ve Slaném – na téma „Citová výchova od narození až do puberty“ – na sobotu 17. íjna letošního roku. Budu se tedy tšit na shledání se všemi, kteí byli pednáškou potšeni stejn jako já, i s tmi ostatními, kteí litují, že v pedposlední lednovou sobotu nemli as. ING. PAVEL BARTONÍEK, 1. MÍSTOSTAROSTA

Zveme vás do muzea

V

pátek 23. ledna 2009 si posluchai vyslechli v Malé galerii muzea pednášku na téma Píchod eckých dtí do eskoslovenska v roce 1946–1947. Ing. E. Papadopulos pipomenul bohatou historii ecka a seznámil úastníky s okolnostmi, které vedly k tomu, pro dti opustily válkou zmítaný domov. Ve stedu 28. ledna v 17 hodin byl v Malé galerii muzea uveden nový sborník Slaný a Slánsko ve 20. století. Vlastivdné muzeum ho vydává ve spolupráci s Mstským úadem Slaný. Publikace obsahuje píspvky, které byly pedneseny na konferenci Slaný a Slánsko ve 20. století v Mstském centru Grand na podzim roku 2008. Cena sborníku je 70,- K a pi prezentaci si ho mžete zakoupit za 50,- K. Další zajímavá pednáška v Malé galerii muzea se pro vás pipravuje ve stedu 18. února v 17 hodin. Dr. Jií Šíma nám pedstaví Mongolsko – v minulosti a souasnosti a souasn pozve do nov budovaného muzea v Ledcích u Slaného. BLAŽENA HRABÁNKOVÁ

Slánská akademie volného času zahajuje

V

sobotu 21. února se koná první pednáška jarního semestru akademie – PhDr. Vladimír Pibyl, Barokní umní ve Slaném – probhne v sobotu 21. února od 9 hodin v salónku mstského centra Grand. Na úvodním setkání bude také upesnn další program a sdleny další organizaní záležitosti. Další informace Alena Urbanová, Mstský úad Slaný – odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz. Více na webových stránkách odboru kultury www.pamatky.slany.cz.

4|

www.meuslany.cz


KULTURA

ÚNOR NA „OSTROVĚ“ 2.–6. 2. PÍMSTSKÝ TÁBOR Soubor program po celý týden od 8.00 do 16.00. Dti se mohou pihlásit na celý týden, jednotlivé dny i pldny. Informace a podrobný program Vla ka Ranecká 13. 2. ZÁKLADNÍ KOLO DÍVKA ROKU 2009 KLADNO K základnímu kolu ve Slaném letos pibylo i základní kolo v Kladn. ZK soutže pro dívky od 13 do 15 let je neveejné, ale mžete se tšit do kladenského divadla na oblastní kolo (2. 5.), ve kterém se vám pedstaví nalistky z Kladna, Prahy, Pelhimova a Pardubic. Informace: Vla ka Ranecká 14. 2. VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA V PYŽAMECH Oslava Valentýna na „OSTROV “. Diskotéka plná her a soutží, zábavy a legrace. Zaínáme od 15.00 v sále „OSTROVA“, pyžama s sebou. Vstupné 30 K. Pihlašte se pedem do 12. 2. na „OSTROV “. Informace: Vla ka Ranecká 14. 2. VALENTÝNSKÉ DRHÁNÍ Navazujeme na úspšné Hrátky s korálky, pidáme bavlnky a budeme vyrábt známé náramky pátelství. Ideální dárek k svátku Valentýna. Techniku vás nauíme, zveme dti i dosplé. Zaátek v 10.00. Pihlašte se na „OSTROV “ do 12. 2. Cena 40 K (s materiálem a malým oberstvením). Informace: Pája Fuksová 21. 2. SEMINÁ COUNTRY TANC Od 14.00 do 18.00. Seminá je uren pedevším pro dosplé, kteí rádi taní a je jim blízké country. Tanit se budou klasické westernové párové tance i moderní Line Dance. Pij te klidn „single“, partner není podmínkou. Pihlášky do 19. 2. na „OSTROV “. Cena 80 K. Informace: Alena Špiritová

Můj první kapr

J

ednou jsem u maminky v práci etl na nástnce pozvánku na rybáskou soutž Slánský kapr. Neml jsem žádné rybáské náiní, ale strašn jsem tam chtl jít. Plakát hlásal, že náiní bude možno si zapjit, tak jsem maminu poprosil, jestli by nešla se mnou. Když byla malá, byla taky rybákou, a tak šla ráda. Nemohl jsem se dokat sobotního rána. Na hráz rybníka jsme dorazili pesn v devt. U vody sedlo už pár kluk a pan Holub, který ve Slaném vede mladé rybáe. Usadil nás k volnému prutu. Je mi teprve devt, a vbec jsem nevdl, co mám dlat. Ještže tam byla máma. První nához nedopadl dobe. Za bakoru stálo i dalších pt pokus. Mamina mi trpliv vysvtlila, že když chci poádn nahodit, tak musím vlasec nad navijákem vas pustit. Pak se mi konen zaalo dait. Kluk vedle m tahal z vody jednu udlu za druhou, ale já poád nic. Už jsem z toho byl smutný. Ale najednou to pišlo! Policajt zaal nadskakovat a hlásil se první zábr. www.meuslany.cz

26. 2. SLÁNKA 2009 Od 9.00 v MKC GRAND ve Slaném. Oblastní kolo soutžní recitaní pehlídky pro dti ze základních škol a stedních škol. Pehlídka je veejná. Pihlášky do soutže do 13. 2. na „OSTROV “. Informace: A. Špiritová

ATELIER „HLINĚNKA“ DDM „OSTROV“ 14. 2. TVOIVÁ SOBOTA … pleteme z papíru Máte doma spoustu novin a nevíte co s nimi? Nabízíme vám ešení, které je levné, ekologické a nebudete se u nj nudit. Kdo neví, a k nám bží. Od 14.00 do 17.00 v atelieru „HLIN NKA“. Z papíru se dá vyrobit ošatka, vneek… i jiné vci. Záleží na vaší šikovnosti a fantazii. Pihlašte se do 12. 2. 2009. Cena 95 K (s materiálem, metodikou práce)Info: P. Fuksová nebo J. Hrníová (777 127 136), hlinenkaatelier@seznam.cz.

Klub „EASY“ 21. 2. TETÍ DEN PRO ŽENY Od 14.00 beseda s ing. Ivou Jirk na téma „Zdravá výživa a my“. Ukázky výrobk, jejich složení a dalších vcí týkajících se našeho zdraví. Pihlašte se do 18. 2. na „OSTROV “. Vstupné 50 K (s malým oberstvením). Informace: Vla ka Ranecká, Monika Javoíková 27. 2. PEXESIÁDA Od 14.00 velký turnaj ve skládání pexesa. Pro všechny vkové kategorie. Vstupné 25 K, lenové klubu 20 K. Informace: Monika Javoíková

Zaal jsem panikait, ale mamina m uklidnila a pomohla mi mj první úlovek vytáhnout. Byl to malý cejnek, vlastn ješt miminko, tak jsem ho nechal pemit a poslal zpátky za jeho maminkou. Za pár okamžik pišel další zábr, a hle, znovu cejnek. Soutž už pomalu konila, kluci mli nachytáno plno ryb a mn bylo jasné, že nevyhraji, když vtom policajt znovu zaal poskakovat. Zasekl jsem. S naptím jsem rybu táhl ke behu a byl to pkný kapík! Pan Holub zrovna hlásil konec soutže. Pi své premiée jsem se umístil na tetím míst! Nejvtší pekvapení ale ješt pišlo. Kája Škorpa chytil štiku jako hrom. Mila skoro metr a vbec mu nevadilo, že v soutži nevyhrál. Všichni jsme mu ji závidli, ale i páli. A já najednou vidl, že u rybainy zstanu. A až jednou teba takovou štiku taky chytím, pustím ji do vody. Chci být rybá závodní. Jako mj vzor Jakub Vágner.

NOVÉ ZÁJMOVÉ VZDLÁVÁNÍ OD 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008–2009

PŘEDŠKOLIČKA II. Doporuený vk: pedškolní dti (vhodné pro dti, které nenavštvují MŠ) Zamení: rozvoj dovedností potebných pro úspšný vstup dtí do základní školy. Rozvrh hodin: pondlí nebo steda od 16.00 do 17.00 na „OSTROV “. Pihlášky do 10. 2. Zápisné/2.pololetí: 280 K. Vyuující: Mgr. Na a Máchová

ANGLICKÝ JAZYK Doporuený vk: pedškolní dti + 1.tída Zamení: základy anglického jazyka formou hry. Rozvrh hodin bude stanoven po domluv všech pihlášených. Pihlášky do 10. 2. Zápisné/2.pololetí 520 K. Lektor: Marie Gultom Informace a pihlášky osobn na „OSTROV “, dále telefonicky 605 763 241, 312 522 503 nebo www.ostrov-svc.cz

DDM „OSTROV“ VE SLANÉM vyhlašuje 13. ročník keramického festivalu

„O KERAMICKOU PÍCKU“ Datum konání: 14. březen 2009 od 9.00 do 16.00 Místo konání: Výtvarný a keramický atelier „HLINĚNKA“ Příležitost pro všechny keramiky amatéry od předškolního věku po dospělé Propozice: www.ostrov-svc.cz nebo telefon 312 522 503, 777 127 136.

NAPSALI DAVID MORAVEC, V SOUASNÉ DOB LEN RYBÁSKÉHO KROUŽKU PI DDM „OSTROV“ VE SLANÉM A JEHO MAMINKA

|5


KULTURA

Fond obnovy domů zkrášluje město Na poátku nového roku mžeme souhrnn zhodnotit výsledky prvního kola psobení Fondu na obnovu dom ve mst Slaném, a to p edevším ve zcela konkrétní rovin. Podívejme se v krátkosti na jednotlivé stavby, kterým Fond pomohl a které by asto bez jeho p ispní zstaly v neutšeném stavu.

Z

aneme u staveb nejcennjších – pti opravených kulturních památek našeho historického ddictví, které v minulých desetiletích asto trplo zcela nevhodnými úpravami. Nejvýraznji se nepochybn do povdomí zapsaly obnovy kvalitních fasád dom p. 9 a p. 2 na Masarykov námstí. Nárožní dm p.2 zv. Nedvdovský, známý z pekrásného prhledu z námstí ke kostelu sv. Gotharda, prošel technologicky velmi náronou obnovou s užitím tradiních materiál, kdy za pítomnosti restaurátora došlo k renovaci arkýe, reliéf, vstupního portálu i korouhviky a dm tak opt získal svj neopakovatelný starobylý ráz. Prelí domu p.2 v estném sousedství staré radnice a Martinického dvora bylo siln narušeno opakovanými nánosy nekvalitních materiál, proto si jeho obnova vyžádala nkolik dlouhých msíc a byla završena osazením honosného výkladce, se záhy stal, soud podle ohlas veejnosti, vzorem pro další realizace. Dále byla dokonena obnova fasády barokního slánského dkanství, byla provedena další etapa obnovy fasády býv. františkánského kláštera a kompletn byl rehabilitován stešní pláš zejm nejznámjšího mšanského domu p. 14 zv. Modletický. Z objekt v památkové zón msta bylo dosud opraveno na patnáct dom, z nichž nejvýraznjší jsou nepochybn obnova fasády domu p. 107 „U Lodi“ v Husov ulici i kompletní rekonstrukce stechy pvodn stedovkého domu p. 81 na Komenského námstí. Opravy stech byly snad vbec nejastji provádnou stavební úpravou. Pozornosti by rozhodn nemly uniknout vzorovým zpsobem provedená rekonstrukce novorenesanních sgra t na dom p.480 v Lázeské ulici (architekt R. Štech) nebo výmna originálních, truhlásky zhotovených devných oken na dom p. 90 v Husov ulici. Z dalších výrazných akcí jmenujme nap. obnovu fasády domu p. 419 v Šultysov ulici,

výmnu oken na dom p. 109 v Husov ulici i náronou obnovu stechy nárožního domu p. 40 ve Fortenské ulici. Konen nejvíce objekt bylo obnoveno mimo památkovou zónu msta. Na tomto míst chci vyzdvihnout zejména velmi zdailé rehabilitace fasád dom p. 585 ve Wilsonov ulici a p. 639 v Pražské ulici. Nesmíme opomenout ani nkolik opravených rodinných a bytových dom, byly obnoveny i nemovitosti tém na okraji msta. Jsme tak svdky rozvoje na prakticky celém území Slaného, kdy pes nezpochybnitelný, ba klíový význam mstského jádra nejsou nanní píspvky výsadou pouze majitel nemovitostí v tradiním centru msta. Bohužel se vyskytly i realizace nezdailé, zpsobené pevážn neochotou majitel konzultovat opravy s povenými odborníky, které na sebe samy upozorují, nejsou hodny následování a pochopiteln ztrácejí nárok na píspvek.

Z pohledu odboru kultury, tj. jednoho z „regulátor“ kvality jednotlivých oprav, musím konstatovat, že Fond na obnovu dom nepochybn pinesl své ovoce, a to i pes drobné nedostatky pevážn formálního rázu, jichž stále ubývá. Pojmenujeme-li jednotlivá pozitiva Fondu, pak jist nevynecháme tato: obnova a záchrana kulturního a architektonického ddictví msta, zlepšení vzhledu nkolika desítek nemovitostí, tj. i zpíjemnní pobytu v dané lokalit, zvýšení životního standardu v opravených nemovitostech i okolí, dostupnost oprav dom (nkteré akce by si bez pispní msta majitelé jen stží mohli dovolit), morální satisfakce – kompenzace požadavk památkové pée a vbec zlepšení pístupu k asto neprávem stigmatizovaným úadm a vytvoení potenciálu pro další rozvoj msta. Vím, že alespo nkteré z uvedených akcí zaujaly i vás a stanou se do budoucna vzorem pro další rozkvt msta. MGR. JAN ERDLE

Velká knihovnická jízda aneb řidičák pro děti Hodn dtí ve Slaném dnes už ví, že k tomu, aby získaly idiák, nemusí ekat až budou dosplí, ale mohou ho získat hned te v knihovn, a to dokonce i ti nejmenší.

J

e to soutž pro všechny dti, tenáe i netenáe, od 0 do16 let. Do soutže se mžete pihlásit bhem otevírací doby v dtském oddlení naší knihovny a v poboce Na Dolíkách. idiáky jsou rozdleny do 6 kategorií podle vku: 0–6, 6–8, 8–10, 10–12, 12–14 a 14-16 let. Pro jednotlivé kategorie jsou urené knihy, které by dti mly peíst. Kdo pete z dané kategorie nejvíce knih, má i nejvtší šanci na získání hlavní výhry.

6|

Pravidla jízdy: 1. Peíst knihy z dané kategorie. 2. Správn odpovdt na 3 vybrané otázky. 3. Kdo pete nejvíce knih, má výhru na dosah. 4. Kdo neumí nebo nechce íst, tomu mohou íst rodie, sourozenci, babika s ddou,… 5. Velké losování o hlavní výhru a spoustu dalších cen.

Letos poádáme již 2. roník. Jízdu jsme odstartovali 28. 11. 2008 a do cíle dojedeme 21. 5. 2009. Vyhlášení výsledk se bude konat dne 28. 5. 2009 na Masarykov námstí ve Slaném. Do této chvíle je pihlášeno kolem 150 dtí. Velká knihovnická jízda je soutž, organizovaná na podporu tenáství pod záštitou 1. místostarosty msta Slaného Ing. Pavla Bartoníka. tte, tte, tte a nudit se nebudete! J. KRÁLÍKOVÁ A A. KRATOCHVÍLOVÁ

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Pamatuješ si ještě?

BÁSNIČKÁM ŠUPLÍK NESLUŠÍ

Odpovdi na otázky literární soutže Pamatuješ si ješt? na minulý msíc: 1. Kvete mode, lidé si ji váží velice a svují se jí docela…pokraování básn J. Wolkera Poštovní schránka. 2. Druhá ucelená sbírka J. Wolkera se jmenuje Tžká hodina, obsahuje tzv. sociální balady nap. Baladu o oích topiových apod. Je velmi pesimistická. 3. Devtsil bylo seskupení eských avantgardních umlc založené v Praze v roce 1920. Dalšími leny byli nap. Karel Teige, Jaroslav Seifert a Vladislav Vanura. 4. Celkem se zúastnilo 19 soutžících. Do slosování bylo zaazeno 17 správných odpovdí. Pro vylosované soutžící Andreu Hrabánkovou, Radku Panenkovou a Václava Soukupa máme pipraveny zajímavé knihy. Výhercm upímn gratulujeme. Na únor jsme p ipravili otázky, které se vztahují ke osob eského spisovatele, p edstavitele psychologických próz, Jaroslava Havlíka (3. 2. 1896–7. 4. 1943): 1. Helimadoe – název jednoho z Havlíkových román a) je jméno eckého boha slunce b) je složenina zaáteních slabik dívích jmen c) latinský název psychické choroby 2. Film Petrolejové lampy je známjší než jeho románová p edloha, hlavní roli zde hráli: a) Josef Somr a Eva Klepáová b) Miroslav Macháek a Ema erná c) Petr epek a Iva Janžurová

V

listopadu se naše knihovna pipojila k 10. roníku celostátní akce„ DEN POEZIE“, který probíhá pod záštitou Národní knihovny v Praze. Na zaátku msíce mohli pinést do studovny zaínající i pokroilí amatérští básníci svá díla a v úterý 18. listopadu od 17 hodin se zde konalo veejné tení z jejich tvorby. Byli jsme mile pekvapeni, kolik autor a jejich dl se sešlo. Ješt vtší radost nám udlali tím, že pišli své básn peíst. Je nádherné na chvilku zastavit as a zaposlouchat se do básní, které mají rozmanitý pvod a obsah. Samotní autoi odhalili svj motiv k tvorb, a už je ovlivnila etba, lidé, píroda, láska, historie. Cílem bylo otevít svou duši, oteven íct, co lovk cítí – prožívá. Pro tuto akci jsme vymysleli název „Básnikám šuplík nesluší“, který vyjaduje i náš postoj k poezii, a tak nkteré básn se svolením autor pravideln uveejovat na stránkách Slánské radnice. Víme, že se budou líbit i vám. MÍLA NAJMANOVÁ A NA A ROLLOVÁ, KNIHOVNA

vliv román od J. R. R. Tolkien

Kirinki

3. Film Prokletí rodu Hajn byl natoen podle románové p edlohy J. Havlíka a) Nepolapitelný b) Neslyšitelný c) Neviditelný Pokud vás osobnost a dílo spisovatele Jaroslava Havlíka zaujalo zveme vás ve tvrtek 27. února od 17. hodin na pednášku dr. Milady Záborcové: PSYCHOLOGICKÉ ROVINY PRÓZ JAROSLAVA HAVLÍKA. Odpovdi na otázky je možné odevzdat v kterémkoli oddlení knihovny do 19. února 2009, pípadn mžete soutžit na našich webových stránkách www.knihovnaslany.cz v Aktualitách. Losování o zajímavé knihy a asopisy probhne 20. února v 10. hodin. Jména výherc zveejníme v knihovn na nástnce, na našich webových stránkách a ve Slánské radnici. V pípad, že u odpovdi na nkterou z otázek budete váhat, mžete nás navštívit v knihovn, kde správné informace urit najdete. Prosím, nezapomete uvést spojení na vás, abychom vás mohli kontaktovat v pípad, že budete vylosováni.

HANA VRANOVÁ Vysoký hlásek šarlatové peí dobré to asy kdy hnízdili kolem vží… Tehdy se psaly píbhy bájné a kirinki létali kolem Nundainë. Kdo na n vzpomíná dnes hlavou kroutí po proudu posílá lodiku z proutí…

NA A ROLLOVÁ, KNIHOVNA

Akce na únor 2009: Oddlení pro dosplé: JIND ICH ŠIMON BAAR – 140. výroí narození ( 7. 2. 1869), další list do tenáského deníku. Pamatuješ si ješt? – literární soutž k 113. výroí narození JAROSLAVA HAVLÍKA (3. 2. 1896). Od 1.–19. února 2008. Úterý 3. února : TRÉNOVÁNÍ PAM TI – jak si lépe pamatovat tváe a jména. Lektorka Anna Kratochvílová, knihovna Úterý 17. února: OKNO DUŠE DOKO ÁN, symbolismus, secese a expresionismus ve výtvarném umní. Lektorka Monika Sybolová, Lektorské oddlení NG v Praze. Pednášky v rámci cyklu Setkávání pro seniory - 1. cyklus Žijme aktivn. Sejdeme se www.meuslany.cz

v pednáškové místnosti knihovny ve 14. hodin. tvrtek 27. února: PSYCHOLOGICKÉ ROVINY PRÓZ JAROSLAVA HAVLÍKA. Druhá pednáška z cyklu literárních setkání s PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D. od 17 hodin v pednáškové místnosti knihovny. Studovna: Nabídka výuka pro ÚPLNÉ zaáteníky v programech MS Word, MS Excel, Internet. Termín je možné si domluvit osobn, telefonicky 312 522 238 nebo e-mailem mvs@slansko.cz. P ÍJÍMACÍ ZKOUŠKY, MATURITA, TESTY pipravili jsme pro vás zajímavé adresy z cyklu Jak nezabloudit na síti. Dtské oddlení: 2.–27. února: Soutže pro dti – MS v lyžo-

vání 2009, Dnes vaím já a Státy a vlajky. V dob jarních prázdnin, od 2. do 6. února, bude oddlení oteveno již od 9 hodin. Poboka Na Dolíkách: 2.–27. února: Soutže pro dti – Kdo je to? – Ilustrátoi, Poznáváme Jižní echy. tvrtení dopoledne v knihovn na poboce Na Dolíkách: 5. února: RUNÍ PRÁCE – zábava pro volné chvíle 19. února skupinové tení. V dob jarních prázdnin bude poboka ve škole otevena pouze ve tvrtek 5. února. Vstupní chodba knihovny: Barvy a tváe Indie. Výstava fotogra í cestovatele PETRA ŠKARVANA, lena Syndikát fotograf R. Výstava potrvá od 1. do 28. února 2009.

|7


KULTURA

Slaný vydá kolekci starých pohlednic Wilsonovy ulice Wilsonova ulice – kolekce dvanácti pohlednic vydávaných každý msíc bhem roku 2009 u p íležitosti 90. výroí úmrtí slánského starosty Antonína Prügla († 1919). Za jeho purkmistrování vznikla také Nádražní t ída – dnešní Wilsonova ulice.

Pohlednice . 1 – Nádraží ve Slaném na konci 19. století Pohlednice je fotogra e Františka Durase. Sklenný negativ, ze kterého reprodukce pochází, vznikl na konci 19. století. Na obrázku vidíme pes pole a zahrady novou nádražní budovu pibližn z místa nynjší Stehlíkovy ulice – tam kde stojí bývalá restaurace Sport. Pítomnost litinové lampy dokládá plynové osvtlení tchto míst.

L

etošní Slánské rozhovory 2009 vnované novorenesanní architektue a jejím antickým zdrojm poádáme ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii Filoso cké fakulty University Karlovy. Setkání by

mlo zahrnovat dva bloky; první – východiska – pipomene antické koeny a následnou tradici antického umní v eské architektue. Druhá ást – realizace – se bude týkat novorenesanní architektury; zastavíme se

u památek ve Slaném, Vodanech a Plzni – u staveb, které jsou spjaty se jmény Rudolfa Štecha, Mikoláše Alše a Josefa Bosáka. A zejména Josefu Bosákovi bude patit i výstava ve slánském muzeu v záí 2009. Slánské rozhovory 2009 probhnou v úterý 6. íjna 2009. Program a další podrobnosti zveejníme v msíci ervnu. V souvislosti se Slánskými rozhovory 2009 vydá odbor kultury MÚ Slaný ve spolupráci s muzeem kolekci dvanácti pohlednic z Wilsonovy ulice, ve které se nachází celá ada novorenesanních staveb – díla Rudolfa Štecha, Antonína Wiehla a Jindicha Fialky. Pohlednice však nebudou sledovat vlastní architekturu, ale minulý život v této ásti msta. Tímto zpsobem si chceme pipomenout i 90. výroí úmrtí slánského starosty Antonína Prügla († 1919), za jehož purkmistrování vznikla také Nádražní tída – dnešní Wilsonova ulice. Tento „slánský bulvár“ spojoval historické centrum s novým slánským nádražím, které bylo dvodem jeho zrodu, proto zahajujeme lednovou sérii práv pohledem na nádraží, které tehdy stálo „opuštno“ za mstskými stodolami mezi poli. Kolik se toho od té doby zmnilo! Pohlednice budou vydávány jednotliv každý msíc bhem roku 2009 v nákladu 100 kus. O aktuáln publikované pohlednici vás budeme informovat na tchto internetových stránkách a v msíníku Slánská radnice. Po zveejnní ve Slánské radnici si budete moci pohlednici zakoupit v Infocentru Slaný nebo ve Vlastivdném muzeu ve Slaném. První pohlednice bude v prodeji od tvrtka 29. ledna 2009. IVANA HUŠKOVÁ, VLADIMÍR PIBYL A IVO HOR ÁK

Vyšel Sborník z konference Slaný a Slánsko ve 20. století

S

lavnostní pedstavení Sborníku z historické konference Slaný a Slánsko ve 20. století, které vydalo Vlastivdné muzeum ve Slaném ve spolupráci s Mstským úadem probhlo 28. ledna v Malé galerii muzea. FOTO: PAVEL VYCHODIL

Wilsonova ulice s bývalým okresním domem v pr elí.

8|

FOTO: JIÍ JAROCH

www.meuslany.cz


AKTUALIT Y A POZVÁNKY

Dětské lezecké závody

Leden v mateřské škole U Pánka

P

o Vánocích nás pivítal msíc leden se snhovou nadílkou. Ve tíd U Brouk na dti ekala pohádka O Snhurce, ve tíd U Krtek Tíkrálové vinšování.

Více fotogra í naleznete: http://jurazak.rajce.idnes.cz/Lezecke_zavody_deti_24.1.09/

V

sobotu 24. ledna si slánský lezecký potr pomil své síly na oddílových závodech. Tohoto závodu se celkem zúastnilo 20 dtí, které byly rozdleny do dvou vkových kategorií. Dívky a chlapci 5–10 let mli postavenou jednu cestu na obtížnost. Chlapci závodily tyi. Mezi prvními temi bylo nutno rozhodnout dodatenou cestou, kde mli za úkol pelézt lezeckou stnu co nejdále (traverzem) a podle místa, ke kterému se dostali se rozhodlo o jejich poadí. U dívek to bylo jednoduší, tam rozhodla první cesta. Další kategorie chlapci a dívky 11–16 let – museli nejdíve pekonat urený úsek na rychlost a následn mli pipraveny dv cesty na obtížnost. Tato vková kategorie byla velmi napínavá a rozhodovalo se díky dosaženému asu na rychlost.

Mezi dívkami zazáila teprve osmiletá Sára Patleviová, která navzdory svému malému vzrstu využila svj talent a pedvedla všem pítomným, že lezení je sport, kde technika je vtšinou dležitjší než síla. Všem lezcm peji hodn silné vle, která jim pomže se stále zlepšovat. Tím nejdležitjším ale je, aby se lezením stále bavili. Rád bych také podkoval rodim, kteí pišli podpoit své dti v hojném potu. V neposlední ad dkuji trenérm Fandovi Vágnerovi, který vede dti 5–10 let, Mirkovi Sunkovskému, který vede úterní kurz 11–16 let a Romanu Kozelkovi, který pomáhá s vedením dtí 5–10 let. Za Fit Studio Jitka – lezeckou stnu Jií Žák.

sobotu 21. února se koná první pednáška jarního semestru akademie – PhDr. Vladimír Pibyl, Barokní umní ve Slaném – probhne v sobotu 21. února od 9 hodin v salónku mstského centra Grand. Na úvodním setkání bude také upesnn

další program a sdleny další organizaní záležitosti. Další informace Alena Urbanová, Mstský úad Slaný – odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz. Více na webových stránkách odboru kultury www.pamatky.slany.cz.

Sňatky ve Slaném

Přehled sňatků uzavřených od 22. 12. 2008 do 21. 1. 2009 16. 1. 2009 Miloš Krabec Slaný a Gabriela Kocourková Slaný www.meuslany.cz

Na vycházkách jsme s dtmi pozorovali zimní pírodu, provádli pokusy s ledem a snhem, všímali si, co dokáže malí mráz a starali se o ptáky, kterým jsme sypali zrní do krmítka. Do tídy U Krtek pišel o zvíátkách vyprávt pan myslivec. 14. 1. jsme se vydali do kladenského divadla Lampion na pohádku Mach a Šebestová.

WWW. FITSTUDIOJITKA .CZ

Slánská akademie volného času zahajuje

V

Soutž O nejhezí snhovou vloku probhla ve tíd U Medvídk. Do soutže se zapojili rodie i starší sourozenci. Z výrobk vznikla hezká výstava ve vestibulu mateské školy. Obdivovali jsme nápaditost a originalitu, která pro mnohé bude inspirací pro další práci. Snhovou nadílku jsme využili k uspoádání Zimní olympiády. Soutžilo se v jízd na bobech, v hodu snhovou koulí do dálky a na cíl, ve stelb hokejkou na branku a slalomu mezi pekážkami.

Pedškolní dti navštívily 3. ZŠ ve Slaném a pipravují se na svj zápis do první tídy. Msíc leden jsme zakonili uspoádáním masopustu, jehož souástí je masopustní prvod školkou, hry, soutže a tanec v maskách. Novinkou v letošním školním roce je vydávání asopisu s názvem Je nám dobe v pírod. V asopise prezentujeme lánky o innost naší školky, ale i fotogra e z akcí, dtských oslav svátk a narozenin i ukázky výtvarných prací dtí. Název asopisu vypovídá o zamení mateské školy U Pánka. O našich dalších aktivitách se mžete doíst na www.skolkyslany.cz MŠ U Pánka. Tšíme se na vás u jarního zápisu 14. a 15. 4.2009. MGR.L ADA KUEROVÁ

|9


INFORMACE

KČT Slaný a Infocentrum Slaný nezahálí Slánská mstská nemocnice letos oslaví 125. výroí založení a pi této píležitosti byla vydána výroní turistická známka. Koupit si ji mžete již nyní ve slánském Infocentru. Tato devná plaketa je zajímavým sbratelským artiklem. Cena jednoho kusu je 25,00 K.

Malé kapesní kalendáříky jsou žádanými suvenýry na veletrzích cestovního ruchu 29. roník výšlapu na ipec je již za námi a mžeme se tšit na jubilejní 30. v roce 2010. Infocentrum ve spolupráci se slánským Klubem eských turist vám nabízí fotogra e z tohoto pochodu na svých stránkách www.infoslany.cz. V Infocentru Slaný se chzechtiví mohli oberstvit pipraveným horkým ajem nebo kávou. Každý úastník obdržel od vedení KT diplom a sladkou odmnu a od Infocentra Slaný buttonek a propisovací tužku s logem Královského msta Slaný. A protože se této akce nezúastnili jen Slaáci, ale pijeli i lidé z Kladna, Družce, Prahy, tak se prodávaly i suvenýry msta nebo pohlednice. Tak pátelé, za rok na shledání u jubilejního 30. Tíkrálového pochodu na ipec.

Po ádáte njakou akci? P ipravujete njakou akci? Chcete, aby se o ní dozvdlo co nejvíce lidí? Pak musí první vaše kroky vést do Infocentra Slaný Infocentrum Slaný již nkolik let vytváí databázi kulturních, spoleenských a sportovních akcí na daný kalendání rok a tu pak aktuáln vystavuje na svých stránkách www.infoslany. cz. Pokud se chcete zapojit a prezentovat svou akci, neváhejte nás kontaktovat. Pipravujete-li njakou akci a nevíte, jestli ve stejném termínu není již nco nahlášeného, co by vám mohlo odlákat návštvníky, opt nás neváhejte kontaktovat. Jde nám všem pece o stejné….aby úast na našich akcích byla co nejhojnjší.

Nové informační letáky akcí na rok 2009 „Kalendárium 2009“ a „Poj te s námi na vycházku“ jsou dva zvací letáky, které mají být inspirací pro Slaáky i návštvníky Slaného. Obsahují pestrou nabídku všeho, co se ve mst v letošním roce bude dít a konat. ZDARMA jsou k dostání v Infocentru Slaný a na vybraných místech v budovách Mstského úadu ve Slaném, Aquaparku Slaný nebo VSH Slaný. Distribuovat se budou dále do partnerských mst ve Stedoeském a Severoeském kraji, na ubytovací zaízení a do informaních center a kanceláí v Praze. Výmnou pivezeme z tchto míst novinky, které oni pipravili pro vás na rok 2009.

Milujete záhady? Řadíte se mezi badatele a záhadology? Pak vám jist neušel poad eské televize Záhady Toma Wizarda. Dobrodruh a pohodový prvodce Tom Wizard má moc rád tajemné píbhy, legendy a povsti spojené s naší historií. Není to však žádný vzorný student, nesedí ve škole, ale pátrá na vlastní pst! Týden co

10 |

týden se vydává po stopách tchto píbh plných pekvapení. Na výpravách po esku tak odhaluje vci bžn skryté, asto pramenící v dávné minulosti, která ovšem zdaleka nemusí být minulostí mrtvou! Informace o pokladu ho zavedla až do Slaného. Celý tento díl najdete na internetových stránkách http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/309292320070004-zahady-toma-wizarda/

Výstava prodloužena Výstava s názvem Stedoeský kraj – kraj, který nemžete minout, je prodloužena až do 28. 2.

Prodejní stánky k pronajmutí Infocentrum Slaný v roce 2008 koupilo dva prodejní stánky. Devné prodejní stánky zvyšují kulturu samotného stánkového prodeje a dokreslují dobový charakter trh i jiných akcí. Jsou vhodné pro venkovní použití, ale je možno je použít i v interiéru a vytvoit tak dojem stylového historického jarmarku. Pi výrob devných stánk se vycházelo z pedloh historického vzoru stánku, piemž jednotlivé stánky jsou uzpsobeny požadavkm dnešních prodejc (snadný pevoz a rychlost samotného sestavení stánku). Subjektm a organizacím, které se zúastují jakýchkoli akcí, nabízíme možnost si stánky u nás zapjit. Bližší informace získáte pímo v Infocentru Slaný.

Výroční turistická známka

„Sbratelé jsou š astní lidé – J.W.Goethe“ Nco málo ze sbratelské historie: Vznik kalendáe byl pro lovka nutností, sloužil k rozlišování asových období a pomáhal lidem udržovat pehled o dní v zemi. Až do vynálezu knihtisku v roce 1444 byly rozšiovány pouze run. První eský klasický kalendá vytiskl Mikuláš Šetina v Plzni v roce 1489. Historické materiály potvrzují, že kartikové kalendáe se v eských zemích objevily už v 1. polovin 19. století. Jednoduchý datový kalendá ml podobu dvoulisté skládaky formátu skládaky do kapsy. Na pední stran výtvarné vyobrazení, jméno a název vydávající rmy. Rub obsahoval rzné rady a pokyny, uvnit se skrýval datový kalendá. Kartikové kalendáíky, jak je známe dnes, se poprvé objevily po vzniku eskoslovenského státu v roce 1918. Zaátkem roku je pinášeli do domácností pošáci, kominíci, pojišováci nebo baráníci. Dnes jsou tyto kartiky používány také jako vizitky soukromých rem nebo jako reklamní materiál velkých podnik. Krom reklamních slogan a barevných obrázk na nich vždy nalezneme pehledné kalendárium. V roce 2005 se v Klubu sbratel kuriozit ke sbírání kalendáík hlásí 81 len. Zájem o kalendáíky stoupá, jsou vyhledávané všemi vkovými kategoriemi. Zatímco v jiných oborech dominují muži, zde ženy mírn pevažují. Mezi oblíbená témata patí ora, fauna, letadla, automobily, ženy, dti, železnice, msta, náboženské motivy a horoskopy. Stále více se objevují celé série kalendáík s motivy historických vozidel nebo repliky starých pohlednic. ERPÁNO: WWW.SBERATEL-KSK.CZ

Čím je Slánská hora zajímavá? Infocentrum Slaný pipravuje na sobotu 21. února 2009 od 10:00 seminá vnovaný Slánské hoe (botanika, dendrologie, nauná stezka). Následovat bude procházka na Slánskou horu s ukázkami rostlin a živoich v terénu. Termín vycházky si úastníci domluví v závru semináe. Každý zúastnný obdrží informaní materiály. Oberstvení na míst. Cena je 50,00 K. Kapacita sálu je omezená. Zájemci se mohou hlásit v Infocentru Slaný do 13. února 2009 vetn. Místo konání: Pednášková místnost Vlastivdného muzea ve Slaném, Masarykovo nám. 159. www.meuslany.cz


KULTURA

PiranhaFilm a královské město Slaný pořádají Festival filmů s cestovatelskou tematikou:

WorldFilm 2009 ve Slaném Filmová putovní p ehlídka cestopisných a zempisných lm WorldFilm, které se letos koná již 8. roník, zavítá 28. února 2009 i do Slaného. P ehlídka, doplnná o besedy s leny expedic a tvrci lm, se koná pod záštitou starosty RNDr. Ivo Rubíka.

S

ouástí akce budou i výstavy fotogra í Zikmund a Hanzelka: Past na rovníku na chodbách mstského úadu a Barvy a tváe indie cestovatele Petra Škarvana v mstské knihovn. Program – Výstavy: Vstupní chodba Knihovny V. Štecha : Barvy a tvá e indie. Výstava fotogra í cestovatele Petra Škarvana, lena Syndikát fotograf R. Výstava potrvá od 1. do 28. února 2009. 10. 2.–28. 2. 2009 Chodby mstského úadu (hlavní budova): Zikmund a Hanzelka: Past na rovníku Unikátní výstava nejslavnjší cestovatelské dvojice Zikmund a Hanzelka, doprovázející vydání stejnojmenné knihy. Podívejte se do minulosti jihovýchodní Asie optikou minulého století! Výstava potrvá od 10.do 28.února 2009.

Don´t like ordinary World? Try WorldFilm! Nevyhovuje vám tento svt? Zkuste svt ve lmu! Sobota 28. února aula Gymnázia V.B.Tebízského I. blok 14.00 – 16.00 Relax – don´t do it! Miroslav Hrdý, Richard Jaronk Unikátní lm o potápní ve volné vod mezi lidožravými tygími žraloky. Bez jakékoli ochrany a zábrany! Jak se chová v pímém kontaktu s lovkem žralok, který je v pomyslné hitparád lidských obtí na druhém míst? Setkání s režisérem lmu, který všechny nebezpené situace pod vodou absolvoval na vlastní kži. Projekce lmu + beseda s autorem Program bude pokraovat lmem Steva Lichtaga – Zajatci bílého boha Domorodý horský národ Akha žijící na území zlatého trojúhelníku se absurdn stává obtí rozvojových program západních civilizací. Mladý eský výzkumník se opakovan do tchto oblastí vrací, aby kmeni Akha pomohl. ím více

MĚSTO SLANÝ – MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ,,OSTROV“ SLANÝ

vyhlašují VI. ROČNÍK SOUTĚŽE

SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2009 VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ Téma: Co se děje v trávě Výtvarný projev: (libovolná technika a formát) A. Jednotlivci: I. kat. předškolní věk do 7 let II. kat. 7–11 let III. kat. 12–15 let IV. kat. 16–19 let

Fotografie: (libovolný formát, barva) B. Jednotlivci: I. kat. předškolní věk do 7 let II. kat. 7–11 let III. kat. 12–15 let IV. kat. 16–19 let

do problematiky mezinárodní pomoci proniká, tím více se stává pro nkteré západní organizace na území Thajska a Laosu nežádoucím…Za dramatických okolností z Thajska prchá, aby svtu pinesl otesná svdectví o kivdách na národ Akha. Projekce lmu II. blok 17.00–19.00 Ingriš! Eduard Ingriš. Miroslav Náplava a Petr Horký eský forrest Gump, skutený Jára Cimrman. Procestoval svt, dostal se do uebnic v Peru, byl nominován na Oscara…a narodil se ve Zlonicích! Píbh záchrany archivu fenomenálního eského cestovatele, lmae a hudebního skladatele, mimo jiné autora písn Teskn huí Niagara. Pij te si nechat podepsat knihu Plavby „sebevrah“ Projekce lmu + beseda s autory Následuje lm TITANIK …A POTOM NASTALO TICHO…. Mária Jardanházyová Nejslavnjší lodní vrak v djinách námoní pepravy na vlastní oi! Ponote se do hloubky více než 3 kilometr k proslulému „nepotopitelnému“ parníku. Bomba letošního roníku! Mli byste odvahu ponoit se do tíkilometrové hloubky? Projekce lmu Vstupné na jeden blok 30,- K na oba bloky 50,- K. Slosovatelné vstupenky! Trika festivalu, knihy, DVD s podpisem autor !

Nebojte se počítačů – výuková akce pro seniory ve škole Na Hájích Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno pořádá výukovou akci pro seniory – základní dovednosti s počítačem, vyhledávání informací na internetu, poštovní schránka, důležité odkazy. Termíny: středy 25. 3. a 1. 4. 2009 vždy od 9.00 do 16.00 hod.

C. kolektivy U všech prací je nutné uvést jméno, příjmení, věk, bydliště, kategorii. Zhotovené práce zasílejte do 31.3.2009 na adresu Dům dětí a mládeže OSTROV, Třebízského 163, 274 01 Slaný, s označením ,,Soutěž Slánský čtyřlístek – VI.ročník“. Zaslané práce se nevrací, zůstávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže: květen 2009

Místo: školní internetová učebna ve 2. patře Lektoři: dobrovolníci z řad žáků pod vedením pedagogů Cena: ZDARMA Bližší informace na telefonu: 312 510 081 nebo 724 740 180 Vážené dámy a pánové, babičky, dědečkové, přijďte, těší se na Vás děti ze školy Na Hájích.

www.meuslany.cz

| 11


MĚSTSK Á POLICIE

Asterix přivezl zlato

V

elký úspch zaznamenal slánský strážník – psovod Jií Krunt v 7. roníku Memoriálu pplk. Jana Ryby, který se konal v Plzni. Se svým tynohým svencem dvouletým belgickým ovákem Asterixem skonil v celkovém umístní na prvním míst a odvezl si do Slaného putovní pohár. V dílím hodnocení byl pes se svým psovodem vyhodnocen jako nejlepší v disciplínách: hladké zadržení, likvidace výtržníka a zákrok v místnosti. Dále byl Asterix vyhodnocen jako nejlepší obraná (380 bod ze 400). Závod se zúastnilo 41 psovod z celé republiky.

Městská policie informuje

O

d 1. 1. 2009 do 29. 1. 2009 pijali strážníci MP Slaný celkem 75 telefonických oznámení. Po vyhodnocení operaním strážníkem bylo uinno 71 výjezd. V uvedeném období ešily hlídky tyikrát pípad narušení obanského soužití, dva pípady rušení noního klidu, pestupek neuposlechnutí výzvy veejného initele, odchytily 2 psy a do útulku pedaly 2 štata, kterých se neznámý pachatel zbavil. Na úseku pestupk proti majetku ešili strážníci pt drobných krádeží. Odboru životního prostedí pedali strážníci pachatele podezelého ze spáchání pestupku týrání zvíat. Majitelka psa podle svdk údajn zavírala v dob velkých mraz na sídlišti dlouhodob na balkon psa. Údajn bez vody, jídla a na holých dlaždicích. Dále pak podezení ze zneišování ovzduší a neoprávnné nakládání s odpady. Odboru dopravy pedali strážníci

dva autovraky. Záchrannou službu pivolávaly a první pomoc poskytovaly hlídky obanm ve tyech pípadech. Ve všech pípadech se jednalo o osoby, které požily vtší množství alkoholu. Strážníci také v krajní nouzi otevírali byt, kde se nacházela nemohoucí stará osoba. Na Policii byly strážníky pedvedeny ke zjištní totožnosti dv osoby. Strážníci také zadrželi osobu podez elou ze spáchání trestného inu: Dne 10. 1. 2009 ve 21:17 hodin zastavili strážníci vozidlo, kterému nesvítilo levé pední potkávací svtlo. Pi kontrole totožnosti idie vyšlo najevo, že idi nevlastní idiské oprávnní, jelikož mu byl ve správním ízení vysloven zákaz ízení. Muž, roník 1979, z Vraného byl omezen na osobní svobod a na míst pedán republikovým kolegm.

„Odborníci“ na kvalitu pitné vody spoléhají na neinformovanost

U

Z úspchu strážníka-psovoda Jiího Krunta a jeho svence Asterixe má radost také slánský starosta Ivo Rubík. FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

Co je vlastně reverzní osmóza: Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Reverzní osmóza je proces, který dovoluje transport rozpouštědla membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Membrána musí být propustná pro rozpouštědlo, nikoliv však pro rozpuštěné látky. Osmotický tlak systému odpovídá ustálenému rozdílu hladin na obou stranách membrány. Pokud bude tlak na straně rozpuštěné látky větší než tlak osmotický, dojde k obrácení osmotického jevu a membránou budou určité složky rozpouštědla procházet a určité se budou zakoncentrovávat před ní. Dojde k rozdělení vstupního proudu na permeát a koncentrát. Reverzní osmóza se využívá především při přípravě pitné vody například z vody mořské. Aby bylo dosaženo ekonomicky výhodného provozu, pracuje se běžně při tlacích 5–8 MPa.

12 |

ž vás oslovil neznámý muž i žena s dotazem, zda jste spokojeni s kvalitou pitné vody a jestli nemáte zájem si o její kvalit chvíli popovídat? A aby dodali na dvryhodnosti svého dotazu, zajišují se ústním povením z vodárny. Ale POZOR! Nakonec jejich návštva ukáže, že se jedná o obchodní cestující, kteí se snaží prodat ltraní zaízení na doúpravu pitné vody. Stedoeské vodárny se jako zákaznicky orientovaná spolenost snaží maximáln a vas informovat své odbratele o dležitých skutenostech, které by se jich mohly týkat. Nyní Stedoeské vodárny považují za svoji povinnost informovat o dalším zpsobu, kterým se snaží prodejci pro tovat na dvivých obanech. Obchodní cestující kontaktují obany v míst bydlišt a vydávají se za „odborníky“ v oblasti kvality pitné vody s tím, že jsou o ciální spolupracovníci vodáren. Pi této píležitosti se zpravidla dotazují na spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody a hlavn na její tvrdost. Mají okamžit ešení tohoto problému po ruce v podob nabídky instalace zaízení na zkvalitnní pitné vody. Neteba zde zmiovat, že nejde o výrobek zdarma, ale útují si ástky v rozmezí desetitisíc. Pitná voda, dodávaná prostednictvím vodovod pro veejnou potebu, podléhá písnému legislativn zakotvenému systému kontroly kvality. Voda, dodávaná do Vaší lokality spoleností Stedoeské vodárny, pochází z podzemního zdroje v Mlnické Vrutici. Voda z Mlnické Vrutice se vyznauje dlouhodob vysokou kvalitou s velmi nízkým obsahem dusinan, parametry tedy srovnatelnými s kojeneckou pitnou vodou. Hlavním argumentem škodlivosti pitné vody používaným prodejci ltr je dle tchto „odborník“ její tvrdost. Pitná voda z podzemního zdroje obsahuje množství rozpuštných minerál vápníku a hoíku, které jsou pítomny

v horninách, obklopujících podzemní zdroj vody a jejichž pítomnost ve vod je oznaována jako „tvrdost vody“. Argument prodejc ltr, že tvrdá voda je zdravotn závadná, není a nikdy nebyl vdecky podložen. Naopak – výsledky celé ady epidemiologických studií dokládají, že tvrdost vody chrání ped nemocemi kardiovaskulárního systému. Mkká voda naproti tomu psobí jako rizikový faktor, a to nejen v pípad již zmínných kardiovaskulárních chorob, ale je pedevším spojována s vyšším výskytem nkterých neurologických poruch ve stáí, vysokého tlaku a zlomenin kostí u dtí. Vápník s hoíkem ve strav a pitné vod mají další prospšnou funkci antitoxickou, nebo snižují vstebávání toxických prvk do organismu. Pi používání nabízeného typu ltru se z pitné vody reverzní osmózou, na jehož principu je technologické zaízení založeno, dojde k výraznému ochuzení pitné vody o dležité minerální látky, které potebuje naše tlo, nap. hoíku je ve vod po reverzní osmóze šedesátkrát mén a sodíku ticetkrát mén, než je doporuená hodnota ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví, a mže to zpsobovat vážné zdravotní problémy. Z uvedených argument je tedy naprosto jasné, že tito „odborníci“ nemají na mysli dobro svých spoluoban, ale zejména a jedin dobro své. Pominou-li Stedoeské vodárny skutenost, že takto koncipovaná nabídka ltru na odstranní škodlivin z pitné vody hranií s naplnním skutkové podstaty trestného inu šíení poplašné zvsti, jedná se také o klamavou reklamu se zjevným úmyslem obohatit se na úkor dvivého zákazníka. V pípad, že má zákazník Stedoeských vodáren oprávnnou pochybnost o kvalit pitné vody, ml by v každém pípad kontaktovat zákaznickou linku vodáren, tel: 840 121 121, kde mu vyškolené pracovnice poskytnou informace, jak v podobném pípad postupovat. www.meuslany.cz


PROGRAMY

š

MÄ›stskĂŠ kino Ăşnor 2009 5.–7. tvrtek–sobota AUSTRĂ LIE PremiĂŠra. AmerickĂŠ romantickĂŠ lmovĂŠ drama o osudech britskĂŠ aristokratky. PĂ­bh o nenĂĄvisti a lĂĄsce, o pĂĄtelstvĂ­ a intrikĂĄch, o poznĂĄnĂ­ sama sebe a vli zmnit Ĺživot. Film s titulky. V hlavnĂ­ roli Nicole Kidman. ReĹžie: Baz Luhrmann PĂ­stupno UPOZORN NĂ? !!! Vzhledem k dĂŠlce lmu hrajeme v 17.00 a 20.00 hodin !!! 8.–10. nedle–úterĂ˝ JAK SE ZBAVIT PĂ TEL A ZSTAT ĂšPLN SĂ M PremiĂŠra britskĂŠ lmovĂŠ komedie s titulky. Simon Pegg v roli novinĂĄe, kterĂ˝ dostane pĂ­leĹžitost psĂĄt do bulvĂĄrnĂ­ho denĂ­ku, kterĂ˝ si dlĂĄ legraci z celebrit. Film podle skutenĂ˝ch udĂĄlostĂ­. ReĹžie : Robert B. Weide PĂ­stupno 11.–12. st eda–tvrtek ANGLICKÉ JAHODY PremiĂŠra. NovĂŠ eskĂŠ lmovĂŠ drama, kde se na pd jednoho „celoveerĂĄku“ snaŞí vyprĂĄvt hned ti lmy nejednou. PĂ­bhy se odehrĂĄvajĂ­ za srpnovĂ˝ch dn roku 1968. HrajĂ­: Jana BrejchovĂĄ, Viktor Preiss, Nela BoudovĂĄ, Ivan LuptĂĄk a dalĹĄĂ­. ReĹžie: VladimĂ­r Drha PĂ­stupno 13.–15. pĂĄtek–nedle KOZĂ? PĂ?BH – POVSTI STARÉ PRAHY eskĂĄ animovanĂĄ lmovĂĄ komedie, kterĂĄ vĂĄs chce vystraĹĄit i rozesmĂĄt. Je to vbec prvnĂ­ eskĂ˝ celoveernĂ­ 3D animovanĂ˝ lm, kterĂ˝ je zĂĄrove i prvnĂ­m v celĂŠ vĂ˝chodnĂ­ Evrop. ReĹžie: Jan TomĂĄnek PĂ­stupno Hrajeme pouze v 17.00 hodin!

23. pondlí VEEJN� NEP�TEL . 1 PremiÊra koprodukního lmovÊho thrilleru Francie, Kanady a Itålie s titulky. Nårod ho uctíval, Şeny ho zboŞovaly a pro ståt byl nepítelem íslo jedna. První díl rozmrnÊ sågy o francouzskÊm gangsterovi. ReŞie: Jean - Francois Richet Pístupno 24. úterý • lmový klub • KATY PremiÊra. PolskÊ lmovÊ drama s titulky. Píbh o zloinu, který ml zstat zapomenut. Osou lmu jsou osudy Şen, kterÊ ztratily svÊ manŞele, bratry, syny. ReŞie: Andrzej Wajda Nepístupno Hrajeme pouze v 19,30 hodin !!! 25.–27. st eda–påtek V�MNA PremiÊra. AmerickÊ lmovÊ kriminålní drama s titulky. Angelina Jolie jako tŞce zkouťenå matka. Pro zåchranu syna udlala to, eho se vťichni ostatní båli. Film byl natoen podle skutenÊ udålosti. ReŞie: Clint Eastwood Nepístupno 28. sobota VEEJN� NEP�TEL . 1: EPILOG PremiÊra francouzskÊho lmovÊho thrilleru s titulky. Zakonení dvoudílnÊ gangsterskÊ sågy o Jackquesi Mesrinovi. Epos o lovku, který byl skuteným hrdinou nebo antihrdinou ...!? ReŞie : Jean - Francois Richet Pístupno

16.–19. pondlí–tvrtek HL�DA . 47 PremiÊra novÊho eskÊho lmu, který vznikl podle romånu J.Kopty. Karel Roden v hlavní roli milostnÊho píbhu o låsce, våťni, smrti a trestu. Dåle hrají: Lucia Siposovå, Våclav Jiråek, Vladimír Dlouhý, Zdenk Duťek a dalťí. ReŞie: Filip Ren Nepístupno 20.–22. påtek–nedle KAMARà DOVA HOLKA PremiÊra americkÊ lmovÊ komedie s titulky. Jedna Şena, dva muŞi a hra bez pravidel ... V hlavních rolích : Kate Hudson a Dane Cook. ReŞie : Howard Deutch Nepístupno Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na vťechna filmovå představení v měsíci únoru si mohou nåvťtěvníci zakoupit v předprodeji městskÊho kina od 1. 2. 2009. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhÊho dne!

MěstskÊ divadlo únor 2009 tvrtek 5. února 2009 v 19.30 hodin HAIR Jeden z nejslavnjťích muzikål vťech dob v provedení skupiny HAIR COMPANY PRAGUE. Volný prodej. tvrtek 12. února 2009 v 19.30 hodin NA LETN�M BYT OdloŞenå premiÊra prostonårodní divadelní komedie souboru Slånskå scÊna, o.s.. ReŞie Libor Dobner. Volný prodej. Nedle 15. února 2009 v 15.00 hodin KOUZLA A à RY TAJEMNÉ PRAHY Divadelní pohådka pro celou rodinu. Hraje Divadlo Ludvík Praha. Volný prodej. www.meuslany.cz

Úterý 17. února 2009 v 19.30 hodin A ŽIJE KRà LOVNA! Anglickå krålovna AlŞbta I. a skotskå krålovna Marie Stuartovna bojují o moc, est a låsku a nakonec i o holý Şivot. Hraje Divadlo pod Palmovkou Praha. Divadelní pedplatnÊ. St eda 18. února 2009 v 10, 13 a 15 hodin PRINCEZNA KONVALINKA A KRà LOVSKÉ Hà DANKY Veselå pohådka pro nejmenťí divåky v podåní Divadla Pohådka Praha. DtskÊ divadelní pedplatnÊ. PIPRAVUJEME: DROBE KY Z PERN�KU VO TOM ERTU ROJEN� O Mà M

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na únor Hvzdárna je pro ve ejnost otev ena v úterý, st edu, tvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvzdárny a pozorování dalekohledy ve 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 hodin.

Upozornní pro návštvníky: V prbhu února bude v prostorách hvzdárny probíhat instalace nové expozice. Omlouváme se pedem všem návštvníkm za nkterá omezení s tím související. 10.–13. února od 19:00 Významný úkaz: nejvýhodnjší podmínky k pozorování planety Venuše. 12. února 18:00 Astronomická pednáška: Velký tesk z pohledu souasné fyziky, prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL VUT Praha. 19. února 18:00 Filmový veer: Prahou astronomickou, Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je vnována zlaté dob rudolfínské astronomie, kdy v Praze psobili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Program pro školní exkurze: Nabízené poady jsou zameny na školní osnovy pírodovdy, zempisu, fyziky a rozšiují probírané uivo. Souástí exkurze je prohlídka stálých expozic astronomie, pístrojového vybavení, návštva kopule, ukázka dalekohled a jejich funkce. NA VÝLET DO VESMÍRU – (3. a 4. ro. ZŠ) LETY KE HV ZDÁM – (6. a 7. ro. ZŠ) DO NITRA VESMÍRU – (8. a 9. ro. ZŠ) DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU – (9. ro. ZŠ, 1.–4. ro. SŠ)

tel: 312 52 57 30 http://www.volny.cz/hvezdarna

Průvodce po únorové obloze Zimní poasí obdivovatelm noního nebe p íliš nep eje. Vyjasnní oblohy nez ídka v tchto dnech p inášejí velmi nízké teploty, pozorovací technika si žádá temperování, rychle omrzají prsty. Nic z toho by nás však od pozorování odradit nemlo. Zimní obloha, poseta hvzdnými drahokamy, uchvacovala antické hvzdá e stejn tak jako dnešní pozorovatele. Noní nebe je totiž na zaátku roku neskuten krásné. V únoru máme možnost spat it adu zajímavých úkaz.

S

lunce se bude v únoru pohybovat v souhvzdí Kozoroha a do souhvzdí Vodnáe vstoupí 16. února. Sluneního svitu si na konci února užijeme tém o 3 hodiny více oproti zimnímu slunovratu. Jarní rovnodennost ohlásí píchod astronomického jara 20. bezna ve 12 h 43 min stedoevropského asu. Veerní obloha bude ve znamení planety Venuše. Dominantní objekt mžeme spatit tsn po západu Slunce vysoko nad jihozápadním obzorem. Na konci obanského soumraku jsme mohli planetu spatit 20. ledna 30° vysoko nad obzorem, 9. února dosáhne výšku 33° a 15. února svítí nejdéle do astronomické noci, plné

2 hodiny po konci astronomického soumraku. Krátce poté, 19. února, dosahuje maximální jasnosti -4,6 magnitudy. V malém dalekohledu se Venuše jeví jako stále užší srpeek s rostoucím úhlovým prmrem. Venuši jako veernici budeme mít možnost pozorovat pibližn do 15. bezna, jako jitenka se planeta objeví na ranní obloze koncem bezna 4° nad východním obzorem na zaátku obanského soumraku. Za výjimených okolností (istý vzduch, jasná obloha) bude možné planetu v prbhu února bez vtších potíží sledovat i na denní obloze. Stejn výjimené okolnosti mohou zpsobit, že Venuše svým jasem za bezmsíných nocí

Hledací mapka komety Lulin (C/2007 N3), jihovýchodní obzor ve 23:00 SE.

14 |

Kometa Lulin (C/2007 N3), Paul Mort eld, 8. ledna 2009 (http://spaceweather.com/comets/ gallery_lulin.htm) vrhá slabé stíny objekt. V prbhu února se budou postupn zlepšovat pozorovací podmínky planety Saturn, kterou spatíme krom veera celou noc v souhvzdí Lva. Pro planetu charakteristický prstenec drobných fragment se bude zdánliv pro pozorovatele zmenšovat, protože se blíží prchod Zem rovinou Saturnova rovníku (v záí 2009). To však umožuje pozorovat úkazy spojené se zatmním, zákryty a pechody msík a jejich stín pes planetu. Vzhledem ke vzdálenosti Saturnu a velikosti vtšiny jeho msíc jde o obtížn pozorovatelné úkazy výhradn urené pro velké dalekohledy. Zajímavé seskupení Merkuru, Marsu, Jupitera a Msíce mžeme spatit na ranní obloze 23. února velmi nízko nad východním obzorem. Výhodné pozorovací podmínky bude mít i trpaslií planeta Ceres, ve chvíli opozice se Sluncem bude mít jasnost 7. magnitudy a bude snadno viditelná i triedrem. Podle pedpoklad bychom mohli po dlouhé dob pozorovat na obloze jasnou kometu. Kometa C/2007 N3 (Lulin) dosáhne v únoru hranice viditelnosti neozbrojeným okem. Její jasnost se nyní (na konci ledna) pohybuje okolo 8. magnitudy, což znamená, že je vzhledem k pvodní pedpovdi pibližn o 2 magnitudy jasnjší. Pokud si tento rozdíl jasnosti kometa udrží, mže koncem února dosáhnout až 6. magnitudy. Kometu vyhledáme v souhvzdí Panny a Lva. Pkný výhled a jasnou oblohu! JAROSLAV TRNKA, MSTSKÁ HVZDÁRNA

www.meuslany.cz


HISTORIE

Bývalá kaple Čtrnácti svatých pomocníků na Lounském předměstí VLADIMÍR P IBYL

V

e sbírkách slánského muzea se nachází pozoruhodná kresba zaniklé kaple trnácti svatých pomocník od Matje Jindráka, která byla publikována ve Slánském obzoru v roce 1907. Djinami kaple, která stávala na Lounském pedmstí, naproti slánské sokolovny, se také v roce 1924 ve stejném asopise zabýval archivá Jindich Hulinský. Svatyn byla založena v roce 1738 – tedy o tináct let díve než kladenská Dientzenhoferova kaple sv. Floriána. Uvádím to proto, že slánská stavba byla také centrálou, piemž jen o nco menší, jak o tom svdí velikost dochované oltání architektury v kostele sv. Jakuba v Lidicích, kam byl oltá po zrušení kaple v roce 1785 pevezen. Slánská kresba detailn zachycuje podobu stavby, i když jsme tak trochu na rozpacích, zda mžeme skuten hovoit o pvodním vzhledu ze tyicátých let 18. století. Když se totiž podíváme na prelí, zarazí nás ponkud nejednotné pojetí. Pozdní barok reprezentuje dynamická úprava fasády, zejména tvarování štítu s rokokovými volutami, na kterých sedí postavy andílk. Ty adorují kíž na segmentovém štítu, jeden má v rukou muednickou palmu a druhý vavínovou korunu. Uprosted štítu je umístn monogram jména Ježíš – IHS a pod ním ti heby, pipomínající jeho ukižování. Takový znak používali sice hlavn jezuité, ale vyskytoval se i mimo jejich psobnost. Pokud se skuten jedná o kapli z roku 1738, dal by se pedpokládat jiný tvar okna nade dvemi, tedy v duchu pohybového baroku – teba tzv. kasulové okno. Na kresb však okno dopluje klasicistní feston – zdobný prvek více užívaný v architektue až kolem roku 1770. Jak vyplývá z kresby, byla kaple zaklenuta kupolí, kterou završovala zdná lucerna, a autor zachytil i jednu z postranních apsid. Když se rozhlédneme po barokním Slaném, nalezneme architektonickou analogii – mám na mysli štít slánského dkanství, na kterém také dva andlé se znaky reprezentujícími dkanství adorují kíž ve stedu štítu. Pi oprav dkanství v 19. století došlo k úprav štítu, ke zjednodušení jeho pro lace, která více odpovídala tehdejším estetickým pedstavám. O výtvarném ešení interiéru kaple vypovídá zmínný oltá, zejména sochy sv. Petra a sv. Pavla. Jejich slohový rozbor nás pivádí k sochaské výzdob hlavního oltáe v kostele sv. Gotharda ve Slaném; ob totiž pocházejí ze stejné ezbáské dílny a vznikly po roce 1760. Nemén zajímavý je oltání obraz trnácti svatých pomocník, který je uložen ve slánském muzeu. Je na nm vypodobnno trnáct svatých pomocník v nouzi – sv. Achác, sv. Barbora, sv. Blažej, sv. Cyriak, sv. Diviš, sv. Erazim, sv. Eustach, sv. Jiljí, sv. Jií, sv. Kateina, sv. Krištof, sv. Markéta, sv. Pantaleon, sv. Vít. Pro úplnost uve me, že www.meuslany.cz

pímo ve Slaném se nacházel další oltá trnácti svatých pomocník ve františkánském kláštee a na Slánsku pak ješt v kostele ve Smen; oba však zanikly. Významným poutním místem s úctou trnácti svatých pomocník byl františkánský klášter v Kadani. V barokní dob vzývali poutníci tyto svtce i pro píslib, že ti, kteí se k nim s dvrou v nouzi obrátí, budou spaseni. Starobylá úcta ke trnácti svatým pomocníkm se šíila obzvlášt v dobách, kdy lidstvo navštvovala rzná soužení. Ale vrame se k obrazu, který je i zajímavým dokladem slánské historie. Již pi zbžné prohlídce zjistíme, že jen málo pipomíná dobu baroka. Je to dílo zjevn mladší a jeho výtvarná úrove není vysoká. Osobn m pi prvním setkání tak trochu mátlo, že na obraze vévodí nad rámec trnácti pomocník dv dominantní postavy svtc – sv. Jakuba a sv. Jana Ktitele. Vysvtlení je zejmé, obraz byl po zrušení kaple penesen do

kostela v Lidicích, který je svatému Jakubovi zasvcen. A co svatý Jan Ktitel? I ten je spjat s kostelem v Lidicích, který byl díve zasvcen jak sv. Jakubovi, tak sv. Janu Ktiteli, jenž byl patronem kaple, která stála poblíž svatojakubského kostela. A když v roce 1880 namaloval nový oltání obraz pro lidický kostel František Sequens, nyní však již pouze se sv. Jakubem, starší obraz uložili a posléze pedali do slánského muzea. Pi pohledu na obraz ve slánském muzeu si mžeme položit otázku, co se skrývá pod novjší malbou, zda tehdy použili nové plátno a namalovali nový obraz a umístili do pvodního rámu, nebo „jen“ pemalovali obraz pvodní. To by ukázal pípadný restaurátorský przkum. V každém pípad zaniklá kaple trnácti svatých pomocník a její umlecká výzdoba pedstavuje významný a nedocenný doklad závru barokního umní ve Slaném; (další obrazová dokumentace na www.pamatky.slany.cz).

| 15


SPORT A INFORMACE

Dvojitý úspěch slånských fotbalistů v Sokolově Fotbalový oddíl SK Slaný po ådå bhem zimní p eståvky v soutŞi sÊrii turnaj v hale BIOS. Krom toho takÊ muŞstva Şåk vyjíŞdjí v råmci zimní p ípravy na turnaje mimo Slaný. Rådi jsme p ijali pozvåní sp åtelenÊmu oddílu Olympie B ezovå na dva turnaje v Sokolov.

S

lånťtí fotbalistÊ se 6. prosince úastnili turnaje starťích Şåk v sestav: Martin Kejmar, Michal Nykl, Jarda FlÊgl, Honza Plevåk, à da ervenka, Lukåť Folda, Marek Císa a Dan Sirek. Turnaje se úastnilo 8 muŞstev (Bezovå, Ostrov, Chyťe, Slaný, Teplå, Velkå Hle sebe, Klåťterec a Lipovå), hrací systÊm kaŞdý s kaŞdým 1x 12 minut. Výsledky naťich zåpas: SK-Teplå 7:1, SK-V. Hle sebe 6:2, SKKlåťterec 2:1, SK-Bezovå 1:1, SK-Ostrov 1:1, SK-Chýťe 2:1, SK-Lipovå 1:0. Škoda remízy s domåcím týmem a s Ostrovem. Celkov naťi starťí Şåci skonili na hezkÊm 2. míst za favoritem turnaje Ostrovem, který hraje divizi (o dv tídy výť neŞ Slaný). Mli jsme stejný poet bod jako Ostrov, pi vzåjemnÊm nerozhodnÊm zåpase rozhodovalo aŞ skóre, a to mli hråi Ostrova o 3 branky lepťí. Nåť tým pod vedením Martina Kejmara pedvedl kvalitní výkon. MuŞstvo podrŞel Marek Císa v roli zaskakujícího brankåe, sestavu doplnil mladťí Şåk Dan Sirek, který dokåzal drŞet tempo se starťími spoluhråi. Mladťí Şåci jeli na turnaj do Sokolova 10. ledna. Nominovåni byli: Michal Dvoåk, Kristiån Holý, Michal Vavroch, Roman Mareť, Dan Sirek, Martin Šultys, Lukåť Jelínek, Adam Beneť, Matj Šrajer, Jakub Steinbrecher a Honza Fiala.

ĂšspěťnĂ˝ VĂĄnoÄ?nĂ­ turnaj hokejovĂ˝ch přípravek

S

lånskå hokejovå pípravka se rozlouila s rokem 2008 skvlým druhým místem na slånskÊm Vånoním turnaji. Tým trenÊr Marka Husníka a Radka HlavatÊho postupn dokåzal porazit PZ Kladno 2:0, HC Kladno 13:3, HK Kobra Praha 8:3 a podlehl jen v jedinÊm zåpase celkovÊmu vítzi turnaje HK Benåtky nad Jizerou. Nejmenťím slånským hokejistm fandil i starosta SlanÊho RNDr. Ivo Rubík. Ten takÊ pedal ceny pi vyhlaťovåní vítz a po turnaji se kråtce zúastnil oslavy s týmem a popål hråm i trenÊrm úspťný rok 2009.

16 |

Na turnaji se utkalo 9 tým (domåcí Olympie Bezovå, Slaný, Ostrov, Klåťterec, TSV Neualbenreuth (SRN), V. Hle sebe, Starå Role, Ať a Cheb). Výsledky naťich borc: SK-Cheb 2:0, SK-Starå Role 2:0, SK-Ostrov 1:0, SK- TSV Neualbenreuth 4:0, SK-Ať 2:3, SK-Klåťterec 0:0, SK-V. Hle sebe 3:0, SK-Bezovå 4:0. Naťi mladťí Şåci obsadili 2. místo za vítzným Ostrovem, který ovťem ve vzåjemnÊm

utkåní porazili. O zlatÊ medaile nås pipravila jedna prohra a remíza. Mladťí Şåci Ostrova hrají stejn jako starťí divizní soutŞ. Výsledek proto hodnotíme jako velmi dobrý. MuŞstvo SK Slaný pedilo svÊ soupee výbornou týmovou hrou podpoenou skvlým výkonem brankåe Kristiåna HolÊho. Nåť gólman byl takÊ vyhlåťen nejlepťím brankåem turnaje. Turnaje byly dobe zorganizovanÊ a do píjemnÊho prostedí sokolovskÊ haly se urit budeme rådi vracet. Dkuji starťím i mladťím Şåkm za skvlou reprezentaci nejen SK Slaný, ale i KrålovskÊho msta Slaný daleko za hranicemi naťeho MARTIN JEL�NEK, VEDOUC� MUŽSTVA Žà K regionu.

Ani v zimÄ› nelenĂ­me

M

ladťí pípravka SK Slaný se bhem zimní pípravy pihlåsila na adu halových turnaj. Za zmínku zajistÊ stojí úast na turnaji v íanech u Prahy, kde jsme díky neťastnÊmu vlastnímu gólu piťli o úast ve nåle. Boj o bronzovou píku jsme bohuŞel psychicky nezvlådli a nakonec obsadili konenÊ tvrtÊ místo. Na turnaji poådanÊm fotbalovým klubem Novo Kladno jsme se umístili na kråsnÊm 2. míst i pesto, Şe jsme za celý turnaj neokusili píchu poråŞky. Od vysnnÊ zlatÊ nås bohuŞel dlilo pouze horťí skóre. Zaåtkem ledna jsme pijali pozvåní od SK Motorlet na turnaj Şåk – roník 2001. Vzhledem ke skutenosti, Şe tento turnaj byl

první samostatný tohoto roníku, umístní na 4. míst pi úasti 8 muŞstev povaŞujeme za hezký výsledek. Do konce zimní åsti pípravy nås ekå jeťt dalťích 5 turnaj, kde bychom rådi podali co nejlepťí výkony. TRENÉI - ŠIMà EK, JANEGA

SportovnĂ­ klub orientaÄ?nĂ­ho bÄ›hu SlanĂ˝ pořådĂĄ ZIMNĂ? ORIENŤà K VE SLANÉM Kdy? v sobotu 14. 2. 2009 (sraz mezi 10.30 a 11.00) Kde? sejdeme se v gymnĂĄziu ve SlanĂŠm Typy bÄ›hĹŻ: A – 10 km ulicemi mÄ›sta a v lesoparku HĂĄje B – 5 km kĹ™iĹžuje lesopark HĂĄje a pĹ™ilehlĂŠ oblasti C – 2 km jen v jednĂŠ Ä?ĂĄsti HĂĄjĹŻ (vhodnĂŠ pro dÄ›ti) Pro ĂşÄ?astnĂ­ky bude pĹ™ipraveno pitĂ­. ProbÄ›hne vyhlĂĄĹĄenĂ­ dÄ›tskĂ˝ch kategoriĂ­ a tombola. StartovnĂŠ: 40 KÄ? dospÄ›lĂ­; 20 KÄ? mlĂĄdeĹž (rodiÄ?ovskĂ˝ doprovod zdarma) DalĹĄĂ­ informace: na webu obslany.borec.cz www.meuslany.cz


OZNÁMENÍ

Příspěvek na provoz motorového vozidla pro rok 2009 P íspvek na provoz motorového vozidla se poskytuje vlastníkovi nebo provozovateli motorového vozidla,

kterému bylo dít sveno do pée nahrazující péi rodi na základ rozhodnutí soudu.

• jehož zdravotní postižení odvoduje piznání mimoádných výhod pro tžce zdravotn postižené obany II. nebo III. stupn, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, který bude toto motorové vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu;

Výše píspvku iní pro obany, jejichž zdravotní postižení odvoduje piznání mimoádných výhod pro tžce zdravotn postižené obany III. stupn, a pro rodie dítte uvedeného v odstavci c) 4 200 K u jednostopého vozidla a 9 900 K u ostatních vozidel. Pro obany, jejichž zdravotní postižení odvoduje piznání mimoádných výhod pro tžce zdravotn postižené obany II. stupn, 2 300 K u jednostopého vozidla a 6 000 K u ostatních vozidel.

• který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odvoduje piznání mimoádných výhod pro tžce zdravotn postižené obany II. stupn, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupn; • který je rodiem nezaopateného dítte, které je léeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnní zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a to v dob nezbytného léení akutní fáze onemocnní v tomto zdravotnickém zaízení; za rodie se považuje pro úely tohoto píspvku též oban,

Žádost o píspvek na provoz motorového vozidla se podává na odboru sociálních vcí a zdravotnictví na tiskopise, který je k dispozici na internetových stránkách Mstského úadu ve Slaném, www.meuslany.cz, nebo si jej mžete osobn vyzvednout na odboru sociálních vcí a zdravotnictví, bu pímo u paní Horové nebo v píruní schránce, která se nachází u vstupu na odbor. K žádosti je teba doložit: • obanský prkaz žadatele i postiženého

• • • •

prkazku mimoádných výhod velký a malý technický prkaz prkaz emisního mení mezinárodní automobilovou pojišovací kartu (zelená karta) • rodný nebo oddací list k doložení pímé píbuznosti. Vyplnnou žádost s pot ebnými doklady mžete odevzdat: • v podateln mstského úadu • na odboru sociálních vcí a zdravotnictví paní Horové • zaslat poštou • nebo uinit elektronické podání na adresu podatelna@meuslany.cz spolen s uvedením poskytovatele certi kaních služeb. Píspvek se vyplácí do konce kalendáního msíce následujícího po msíci, v nmž byl píspvek piznán.

Pípadné dotazy ohledn píspvku na provoz motorového vozidla pro rok 2009 mžete smrovat k paní Horové, tel. 312 511 254 nebo e-mail: horova@meuslany.cz. MARCELA REZLEROVÁ, DIS. VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva o činnosti odboru sociálních Konání trhů ve věcí a zdravotnictví za rok 2008 Slaném v roce 2009innost odboru sociálních vcí a zdravotnictví (OSVaZ) zajišovalo 14 pracovnic. Do psobnosti OSVaZ patí výkon agend v samostatné psobnosti obce, ale i agendy v penesené psobnosti. V penesené psobnosti se poskytují dávky hmotné nouze, píspvek na péi, dávky pro obany zdravotn postižené a vykonávají se innosti v rámci sociáln právní ochrany dtí. Na oddlení sociáln právní ochrany dtí bylo ke konci roku evidováno celkem 1806 rodin, z nichž bylo aktivn pracováno s 715 rodinami. Ústavní pée je poskytována 39 dtem, u kterých byla provedena návštva pímo v zaízení, ve kterém jsou umístny. Jako kolizní opatrovnice se pracovnice úastnily 412 jednání u soudu, kde zastupovaly nezletilé dti. Nezletilé dti jsme zastupovaly i pi jednání na Policii R, a to ve 182 pípadech. V rodinách našich klient bylo provedeno celkem 855 návštv. V pstounské péi evidujeme 27 dtí, v péi jiného obana než rodie dalších 36 dtí. Na úseku dávkového oddlení se eší dávky hmotné nouze, píspvek na péi a dávky pro zdravotn postižené obany. Na tomto úseku bylo celkem vyplaceno 74.417.487 K. V oblasti hmotné nouze (HN) bylo pijato 281 nových žádostí, vypracováno bylo 854 rozhodnutí a provedeno 465 sociálních šetení. Z celkové výše uvedené ástky bylo na dávkách hmotné nouze vyplaceno 5.373.487 K. V oblasti píspvku na péi (PnP) www.meuslany.cz

jsme pijaly 186 nových žádostí. Msín bylo vypláceno 1247 píjemc dávek, kteí obdrželi 69.044.000 K. V oblasti dávek pro zdravotn postižené obany bylo vyplaceno 6.864.007 K, vydáno 157 nových prkazek mimoádných výhod. Ke konci roku 2008 je v evidenci celkem 2006 prkazek mimoádných výhod. Uvádné údaje pedkládáme i v gra ckém znázornní, ve kterém je porovnán rok 2008 s rokem pedchozím. P ehled inností OSPOD

P ehled vyplacených dávek za rok 2007 a 2008

MARCELA REZLEROVÁ, DIS.

Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Červenec: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec:

12. 12. 9. 7. 4. 2. 13. 10. 8. 5. 3.

26. 26. 23. 21. 18. 16. 27. 24. 22. 19. 17.

30.

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

| 17


INZERCE

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYT 1.

Byt č. 3 o velikosti 3+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 1654 v Lidické ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 70,92 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, komory a sklepu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2.

Byt č. 2 o velikosti 3+1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1419 v ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 73,43 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci.

3. Byt č. 7 o velikosti 2+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 1457 v Plynárenské ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 61,76 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci.

Hledáme květinářky Pro naši prodejnu květin ve Slaném přijmeme květinářky. Nabízíme moderní provozovnu, samostatnou a kreativní práci. Nabízíme výborné finanční ohodnocení. V případě zájmu kontaktujte pí. Uhlířovou: 725 511 023 e-mail: uhlirova@stemprok.cz

18 |

Bližší informace o termínu prohlídky bytů, výši a termínu složení kauce, způsobu a termínu podání žádosti o přidělení bytu a o dalších podmínkách a požadavcích je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231.

K ODPRODEJI 1. Dům č. p. 520 se stavební parcelou č. k. 763 o výměře 277 m2 a pozemkovou parcelou č. k. 1771/5 o výměře 149 m2 zahrada vše v k. ú. Slaný. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www. meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Slaný v Brně

www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slaný z výšky Zábry jsou po ízeny z plošiny nejvtší hydraulické ruky v R, kterou montovala slánská rma Servis je áb na podvozek regionální stavební rmy Karel Vávra. Ruka dosáhne do výšky 38 metr a unese 40 tunový náklad. Odvážlivci mohli vstoupit do koše a podívat se zlaté hvzd na historické radnici „do oí“. Foto: Pavel Štpánek

Slánská radnice, únor 2009  
Slánská radnice, únor 2009  

Únor 2009 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný, číslo 2, ročník XII, únor 2009

Advertisement