Page 1

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Септември Тема – цртање 6 часа 1.час I. седмица Септември  Воведен час за запознавање со предметот ликовно образование (целите, наставните теми, активностите и методите во наставата),како и со начинот на проверување и оценување на задачите.  Наставникот ги запознава учениците и другите извори што ќе се користат во наставата исто така и со материјалите и техниките што ќе се користат во истата.  Наставникот им дава задача на учениците-цртање по слободен избор ( мотиви од летниот распуст).  На крајот од часот наставникот ги запознава учениците што ќе работат наредниот час и во врска со дадената тема ги поттикнува учениците да размислуваат во врска со сугерирање на трета димензија.

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Септември Тема – цртање 6 часа 2.час II. седмица Септември Цели: ученикот/ ученичката: −

да употребува линии со различен карактер кои соодвествуваат со индивидуалниот карактер на ученикот и потребите за ликовен израз.

Наставна содржина:

Совладување на ликовни елементи и принципи во цртањето. Видови материјали за цртање. Индивидуалност во ликовниот израз.


Активности, методи, наставни средства: - Наставникот ги насочува учениците да изработат цртеж со индивидуални карактеристики. - Да го поттикне нивниот интерес наставникот им покажува ученички ликовни творби каде се гледа примена на различен карактер на линии. - Им покажува слајдови или репродукции од уметнички дела со примена на индивидуалност во ликовниот израз. Творечка активност: - Цртање по помнење, набљудување и фантазија. − Наставникот заедно со учениците избира мотив и учениците ликовно се изразуваат; − Од растителниот и животинскиот свет, животот и работата на луѓето, култутни настани; − Содржини од другите наставни предмети; − Мотиви како продукт на фантазијата и чувствата. Материјал- техника: - Туш, јаглен, бајц (кои одговараат на различни индивидуални потреби). Методи за оценување на учениците: - Формативно оценување: Усни одговори на прашањата поставени од наставникот; разговор со/ меѓу учениците. Заедно се анализираат изработените ликовни творби. Сумативно оценување: практична изведба. Забелешка: − Останатите часови од темата цртање ќе се реализираат во наредниот период. Наставникот им сугерира на учениците до наредниот час да (набљудуваат) обрнат внимание на предметите во природата како изгледаат кога ќе ги посматраат одоздола или одозгора. −

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Септември Тема – сликање 10 часа 1.и 2. час III и IV. седмица Септември Цели: ученикот/ученичката: -Да го разбере значењето на поимите моделација и соодветно да ги применува во својот ликовен израз. Наставна содржина: -Сугерирање

на трета димензија.


Активности, методи,наставни средства: -Користи светло- темен контраст и топло- студен контраст за прикажување на формите и просторот. Час по учење и практично- творечка работа. Индивидуална и фронтална форма на работа и метод на усно излагање и дијалог. Твотечка активност: Работа по набљудување.Мотив: мртва природа Материјал- техника: темпера, гваш, лавиран туш. Уметнички дела од С. Дали, Х. Бош. Методи за оценување на учениците: Формативно оценување со листа:Оценување и самооценување од учениците. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Октомври Тема – сликање 10 часа 3. и 4.час I. И II. седмица Октомври Цели: ученикот/ученичката: -Да формира колористичка фармонија или контраст прикажувајќи ги сопствените чувства или доживувања. -Да постигне единство во ликовниот израз користејќи доминанта со акцент со различни ликовни елементи (боја,форма големина...) при создавање на репрезентативна или апстрактна композиција. Наставна содржина:

Колористичка композиција Лирска и драмска композиција

Активности, методи,наставни средства: - Користи хармонични бои во молски клуч при изразување на лирски чувства предизвикани од одредена музика, текст, филм, слика... − Прикажува драмска атмосвера ( вознемиреност, раздразнетост, гнев, потресеност,


неизвесност...)со контраст на боја или светло темно. Индивидуална и фронтална форма и метод на усно излагање,демонстрирање и практична работа.

Твотечка активност: -Фантазија,оригиналност. -Работа по помнење,фантазија и природа. Материјал- техника: Темпера,гваш.Репродукции на дела со лирски и со драмски израз прикажани со слајд шоу Корелација:Литература,филм,драма,музика:Бетовен Петта симфонија;Ј.С. Бах Токата во Дмол(драмски израз). Методи за оценување на учениците: -Формативно оценување: Разговор со/меѓу учениците; Предзнаења на учениците; усна повратна информација; дискусија;практични изведби. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Октомври Тема – цртање - 6 часа 3.час III. седмица Октомври Цели: Ученикот/ ученичката: -Да ги продлабочува сознанијата за перспектива (линеарна перспектива со две збирни точки, жабја и птичја перспектива). Наставна содржина:Видови перспектива Активности, методи,наставни средства: -Наставникот ги насочува учениците да набљудуваат анализираат и ги презентираат согледувањата, од односите на предметите гледани одозгора и одоздола во ликовна


композиција. -Им покажува слајдови или репродукции од уметнички дела со примена на видови перспектива (да се наведат примери). Твотечка активност: − Создаваат цртеж со една од перспективите. Материјал- техника: -Мек и тврд молив (нагласување на блиско и далеко). Методи за оценување на учениците: -Формативно оценување: Разговор со/меѓу учениците; Предзнаења на учениците; усна повратна информација; дискусија;практични изведби. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Октомври Тема – цртање 6 часа 4.час IV. седмица октомври Цели: ученикот/ученичката: -Да ги истражува можностите за изразување со физичка интервенција врз колажирана хартија со различни постапки. Наставна содржина:

Ликовни материјали и техники Активности, методи,наставни средства: -Експериментира и користи нетипични цртачки постапки (превиткување,засекување,откинување,перфорирање,аплицирање,отиснување...)за да создаде апстрактна линеарна композиција. -Им покажува слајдови или репродукции од умтнички дела( да се наведат примери). Твотечка активност: -Учениците експериментираат, компонираат цртеж по зададена задача.


Материјал- техника: Молив,јаглен,колаж-хартија,туш и перо и др. Методи за оценување на учениците: -Формативно оценување: Предзнаења на учениците ; Усни одговори на прашањата поставени од наставникот; Практични изведби;Заеднички ги анализираат изработените ликовни творби (анализа и самоанализа). Забелешка: -Наставникот ги запознава учениците што ќе обработуваат во наредните часови во врска со оваа тема и ги потикнува визуелно и тактилно да ги перцепираат ликовните задачи кои ќе предходат. Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Ноември Тема – цртање 6 часа 6.час I. седмица ноември Цели: ученикот/ученичката: -Да препознава и анализира цртеж како ликовно дело и да разликува линеарен од тонски цртеж, репрезентативен од апстрактен цртеж. Наставна содржина:

Естетско проценување на дела во цртачка техника Активности, методи,наставни средства: -Избира линии со слични карактеристики (насока,дебелин,должина,интензитет...) и ги користи така жто цртежот делува единствено и сугестивно. -Им покажува слајдови или репродукции од уметнички дела ( да се наведат примери). Твотечка активност: -Коментира и искажува свое мислење за ученички цртежи и цртежи на познати уметници и коментира за мотивот, употреба на ликовните елементи при создавањето на делото. Материјал- техника:


-Компаративен материјал (цртежи,репродукции, интернет презентации и др.). Методи за оценување на учениците: Формативно оценување: Разговор со/меѓу учениците,дискусија.(што знам,што сакам да знам и што научив). Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина: -Наставникот ги запознава учениците со темата за наредниот час.

7.час - II. седмица ноември Тест создаден од наставникот за темата цртање.

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Ноември Тема – графика 6 часа 1.и 2.час III. и IV. седмица ноември Цели: ученикот/ученичката: -Да истражува,експериментира и твори во графички израз со користење на можностите на компјутерската технологија. Наставна содржина: Иновации во графичкиот израз- компјутерска графика Активности, методи,наставни средства: -Создавање варијанти на иста графика користејќи едноставни цртачки (компјутерски) програми. Твотечка активност: Учениците изработуваат графика на компјутер во соодветните програми.


Материјал- техника: Работа со компјутери. Методи за оценување на учениците: Листа за анализа за ученички продукт. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите:

Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Декември Тема – сликање 10 часа 8.час I. седмица декември Цели: Ученикот/ ученичката -Да се запознае со влијанието на географските и историскиот контекст врз создавањето специфичен ликовен израз; -Да проценува и анализира ликовни дела откривајќи ја слоевитоста на делото ( мотив, техника, композиција, стил...) Наставна содржина:

Анализа на ликовни дела Активности, методи,наставни средства: -Пронаоѓа слики карактеристични за одреден географски предел (кинеска, африканска уметност, уметност на Маите и Инките...). Твотечка активност: Учениците се поделени во групи за истражување и секоја група го презентира собраниот материјал. Материјал- техника: Истражување од интернет или други соодветни извори. Методи за оценување на учениците: Оценување на усна презентација.


Забелешка: Посета на ликовна изложба во другарче- II-седмица декември 9. - тест за сликање подготвен од наставникот - IIIседмица декември

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Декември Тема –

дизајн и визуелни комуникации - 10 часа

2.час - IV. седмица декември - и 3.час -III седмица јануари Цели: ученикот/ученичката: -Да ги развива способностите за креативно изразување со фотографија и да ја разбере нејзината употреба во графичкиот дизајн. -Сериско индустриско производство на убави предмети. -Убавиот изглед на предметите и рационалниот процес на индустриското производство. Наставна содржина: Графички дизајн. Активности, методи,наставни средства: -Разгледување дизајн на видови индустриски производи од различни временски периоди и изработување скици на еден производ. Работа по помнење и фантазија. Твотечка активност: Богатство на идеи,композиција -Изработување дизајн на индустриски предмет (телефон,телевизор,автомобил,мотоцикл...) Материјал- техника: Примери од индустрискиот и графичкиот дизајн.Фотографии и реклами од индустриски производи итн. Методи за оценување на учениците: Формулар за самоанализа и самовреднување.


Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец јануари Тема – сликање 10 часа 5.час IV. седмица Јануари Цели: ученикот/ученичката: Да се запознае и свесно да ги користи различните видови на композиција. Наставна содржина:

Видови композиција (отворена, затворена, полузатворена,кружна, пирамидална, дијагонална композиција). Активности, методи,наставни средства: Ликовните елементи ги организира во композиција (отворена, затворена, полузатворена, кружна, пирамидална, дијагонална...)која соодветствува на индивидуалните ликовни потреби. Метод на усно излагање,демонстрирање ,практична изведба Твотечка активност: Работа по помнење и фантазија. Учениците заедно со наставникот избираат мотив. Материјал- техника: Гваш-техника, Пригодни репродукции на ликовни дела со доминанта. Корелација со физика-воочување на битното во појавите. Методи за оценување на учениците: -Формативно оценување: Разговор со/меѓу учениците; Предзнаења на учениците; усна повратна информација; дискусија;практични изведби. Забелешка:


Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Фебруари Тема – дизајн

и визуелни комуникации 10 часа

1.час I. седмица фебруари Цели: ученикот/ученичката: Да се запознае со историскиот и технолошкиот развој на креирање облека за одредена пригода. Наставна содржина: Костимографија (повторување) модно креирање. Активности, методи,наставни средства: Разгледува,воочува и изработува нацрт за облека за одредена пригода (модно креирање,костимографија,работна облека...) Твотечка активност:WebQuest /home/user/Desktop/годишна програма/ WebQuest-КОСТИМОГРАФИЈА....poт Методи за оценување на учениците: Листа за анализа за ученички продукт, Забелешка:


Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Фебруари Тема – сликање 10 часа 6.час II. седмица фебруари Цели: ученикот/ученичката: Да комбинира свесно различни видови на контрасти користејќи несликарски материјали ипостапки; -Да компонира ликовни елементи создавајќи статична или динамична композиција која делува со своето единство. Наставна содржина:

Видови композиција Активности, методи,наставни средства: Создава слика користејќи несликарски материјали (одпадни материјали...) со помош на несликарски постапки ( аплицира,отпечатува, испреплетува...) напуштајќи ја дводимензионалноста на сликата ( слика- објект,ликовна интервенција, ликовен хепенинг,,,) Твотечка активност: Ученикот работи по фантазија.Апстрактна композиција. Материјал- техника: Колаж од различен материјал со природни и вештачки текстури. Методи за оценување на учениците: Самоевалвација и самоанализа на ученикот. Елементи на повратна информација за трудот. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање


Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Фебруари Тема – скулптура 6 часа 1.час III. седмица фебруари Цели: ученикот/ученичката: -Да го разбира односот идеја-материјал-техника; -Да согледува дека материјалот и техниката треба да бидат прилагодени на идејата; -Да стекнува сознание за улогата на тежината и бојата на материјалот во скулптурата. Наставна содржина:

Ликовни елементи и принципи во скулптурата ( форма, волумен, рамнотежа, боја, простор, единство, композиција)

Активности, методи,наставни средства: -Наставникот ги објаснува основните карактеристики на скулптурата; -Компонирање форми со различна големина во компактна, акумулирана или дисперзирана композиција; -Се покажуваат форми од различен материјал за да се доживее материјалот; -Комбинирање и истражување со различни материјали со различна природа и особеност; -Наставникот ги мотивира самостојно да работат и да креираат сопствена ликовна креација; -Им презентира слајдови со скулптури од познати уметници. Твотечка активност: Учениците и наставникот се договараат за мотивот.Мотиви: Апстрактни форми, Композиција на форми Материјал- техника: -Хартија,картон, лепак,жица... Методи за оценување на учениците: -По пат на поставување прашања од ликовните елементи и принципи на скулптура; -Самоевалвација и самоанализа на ученикот. -Елементи на повратна информација за трудот. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина: На крајот од часот наставникот ги запознава учениците што ќе таботат наредниот час и во врска со дадената тема ги поттикнува да размиослуваат за скулпторските техники. -Останатите часови од темата скулптура Ќе се реализираат во наредниот период.


Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Фебруари Тема – дизајн

и визуелни комуникации - 10 часа

4.час IV. седмица фебруари Цели: ученикот/ученичката: -Да експериментира со компјутерски програми за добивање визуелни ефекти и анимација; -Да се запознае со особеностите и можностите за креативно изразување во видеоартот. Наставна содржина: Стрип ,Анимиран филм Активности, методи,наставни средства: Изработување едноставен срип-цртеж или анимиран филм со компјутер -Изработување,снимање и монтирање кратки видеоматеријали на теми соодветни на возраста. Твотечка активност: Учениците изработуваат стрип,или анимиран филм на компјутер . Материјал- техника: Компјутер,камера,фото-апарат. Методи за оценување на учениците: Листа за анализа за ученички продукт. Елементи на повратна информација за трудот. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Март


Тема – скулптура 6 часа 4.час I. седмица март Цели: ученикот/ученичката: -Да стекнува елементарни сознанија за користење на современите медиуми во тродимензионалното изразување, -Пластично да се обликува сцена со повеќе фигури. Наставна содржина: Моделирање/ Конструирање/ Интервенција/ Инсталација -Постојат мотиви во скулптурата каде што е потребно да се измоделираат повеце фигури кои прават целина, бидејќи содржински имаат меѓусебен однос. Активности, методи,наставни средства: -Артикулирање инсталација користејќи ја линијата како примарна алатка или метод. -Прикажување примери на слика или скулптура како една целина, -Анализирање ликовен објект,интервенција или инсталација, -Наставникот ги објаснува основните карактеристики на скулптурата, -Им ја презентира техниката по принцип на додавање или одземање, -Ги мотивира самостојно да работат и да креираат сопствена скулптура, Им презентира слајдови со скулптури од познати уметници,и ученички изработки. Твотечка активност: -Наставникот заедно со учениците го избираат мотивот, -Секој ученик може да избере мотив кој го сака и да го реши на најразличен начин,но на решението мора да се гледа некој спој кој ги поврзува сите фигури во целина. Материјал- техника: -Глина,глинамол ,жица,лим,дрво... -Работа по помнење и фантазија. Методи за оценување на учениците: -Само-вреднување на трудовите,Практични изведби,Дискусија за време на час,усна повратна информација Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина: -останатите часови од темата скулптура це се реализираат во наредниот период.

Тематско - процесно планирање


Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Март Тема – скулптура 6 часа 2.и 3.час II . и III. седмица март Цели: ученикот/ученичката: Да стекнува сознание за проширеното значење на поимот скулптура; -Да стекнува сознание за интервенција во простор, инсталација и уметнички објект; -Да се обликува скулптура со разгранети форми и шуплини. Наставна содржина: Просторни конструкции на скулптури- внатрешен и надворешен простор Активности, методи,наставни средства: -Интервенција во простор; -Учествува во креирање на амбиентално скулпторско решение во ентериерот или екстерерот на училиштето. Твотечка активност: Учениците најпрво изработуваат скица а потоа сите заедно практично ја реализираат. Моделира по сопствен избор: по набљудување, помнење и фантазија. Материјал- техника: -гипс,дрво, мек лим или друг мек материјал Методи за оценување на учениците: По пат на поставување прашања од ликовните елементи и принципи на скулптурата.Каква е разлика помеѓу рељефот и скулптурата?Што е амбиентална скулптура а што минијатура? Самоанализа и самовреднување. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина: -Наставникот ги запознава учениците што ќе работат наредниот час и во врска со дадената тем ги поттикнува да размислуваат за скулптури...

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение


За месец Март Тема – скулптура 6 часа 5.час IV. седмица март Цели: ученикот/ученичката: -Да стекнува елементарни сознанија за користењето на современите медиуми во тродимензионалното изразување. Наставна содржина: -Естетско проценување на дела од скулптурата/ ученички творби Активности, методи,наставни средства: -Користење на различити медиуми и техники во формирање на мултимедијален израз. Твотечка активност: -Наставникот им прикажува слајдови со различити скулптури од познати уметници. -Учениците вршат анализа на скулптурите Материјал- техника: Слајдови со соодветни скулпторски решенија. Методи за оценување на учениците:Формативно оценување (усни одговори на прашањата поставени од наставникот, разговор со/ меѓу учениците). Забелешка: -Наставникот ги известува учениците дека со темата скулптура е завршено,Им дава напатствија за наредниот час да се подготват за тест од областа на скулптура.

6. - тест изготвен од наставникот за скулптира I.седмица април

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Април Тема – дизајн

и визуелни комуникации 10 часа

5.час II. седмица април


Цели: ученикот/ученичката: да ги развива способностите за креативно изразување со фотографија и да ја разбере нејзината употреба во графичкиот дизајн. Наставна содржина: -Фотографија,Плакат. Активности, методи,наставни средства: Обработка на форографија со помош на компјутер и да ја употреби како апликација во рекламна цел. Твотечка активност: Снимање на мотиви од природата;Социјални мотиви; Состојби-фигури на луѓе;Портрет.Снимање на разни мотиви и креирање на битното. Материјал- техника: Прикажување на разни видови фотографии:документарна,архивска,репортажна,уметничка фотографија. Методи за оценување на учениците: Формулар за самоанализа и самовреднување. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

1. - тест за графика-III-април

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Април Тема – графика часа 3.час IV. седмица април Цели: ученикот/ученичката: Наставна содржина: ПОСЕТА НА ГРАФИЧКО АТЕЛЈЕ


Активности, методи,наставни средства: -Посета на графички атељеа, работилници и печатници и демонстрирање на подготовка и отпечатување на графички лист во комбинирани техники Твотечка активност: Ученицитеќе го посетат факултетот за ликовна уметност,одел графика. Материјал- техника: Методи за оценување на учениците: Дискусија со учениците за изложбата, нивните впечатоци. Забелешка:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Maj Тема – графика 4 часа 4.час I. седмица мај Цели: ученикот/ученичката: -Да истражува, препознава и споредува различни графички техники ( за нивните технички карактеристики и естетски вредности) во делата на познати светски и домашни уметници Наставна содржина: -Естетско проценување на графики Активности, методи,наставни средства: -Анализирање и коментирање за стилските, техничките, и ликовните карактеристики на дела од познати графичари од различни временски периоди. -Се демонстрира како се опремува графички лист и се прикажуваат квалитетно опремени графички листови. Аранжирање на графичка изложба. Твотечка активност: -Анализа на графички листови. Материјал- техника: Методи за оценување на учениците: Дискусија,анализа и коментари за видените графики. Забелешка:


Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Мај Тема – цртање 6 часа 5.час II. седмица мај Цели: ученикот/ученичката: Односи на големината во природата (пропорции) како фактор на односите во ликовниот израз. Вежба (студија) за уочување на односите на големини во природата. Наставна содржина:

Студија на пропорции Активности, методи,наставни средства: -Создава студија на големини( пропорции) користејќи ја постапката на визирање. -Им покажува слајдови или репродукции од уметнички дела. Форми: индивидуална и фронтална Методи:Усно излагање,демонстрирање,практична работа. Твотечка активност: -Како подготовка за послободен избор на одредени пропорции,мора да ја вежбаат способноста за забележување и можноста за реално прикажување на пропорциите.Најдобро е да се студира фигура со некое едноставно движење.Цртежот треба да е точен.Значи треба да се развива точното уочување,умешноста на раката за пренесување на уоченото и чувството за композиција. Материјал- техника: Молив (хб и моливи од групата б),јаглен,сув пастел,туш и перо, -Репродукции на антички и ренесансни дела со пропорција: Лисип:Апоксиоменос; Дирер: Пропорции на човекот. Методи за оценување на учениците: Формативно оценување:Разговор со/меѓу учениците,дискусија,практична изведба. Користено е краткорочно оценување. Забелешка: Постигањата: Потешкотиите:


Импликации за работа во иднина:

7.час - тест за дизајн III.с.-мај

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Мај Тема – сликање 10 часа 7.час IV. седмица мај Цели: ученикот/ ученичката -Да се упатува во современите ликовни тенденции и да ги усвои естетските вредности, како дел од секојдневното опкружување да воочува неочекувани ликовни решенија во својата околина и да се труди естетски да делува на сопствениот животен простор. Наставна содржина:

Уметничка фотографија Активности, методи,наставни средства: -Коментира за особеностите на одредени сликарски техники и ги познава постапките за нивно реализирање; -Ги користи современите технички достигнувања во реализација на сопствените естетски идеи,умее да користи компјутер,фотоапарат или видеокамера; -Открива и анализира необични ликовни решенија во својата околина и се труди естетски да ја обликува Твотечка активност: Учениците прават обид да направат уметничка фотографија. Материјал- техника: Компјутер, фотоапарат или видео камера. Методи за оценување на учениците: Листа за анализа за ученички продукт. Елементи на повратна информација за трудот.


Забелешка: Постигањата: Потешкотиите: Импликации за работа во иднина:

Тематско - процесно планирање Наставна програма за ликовно за VIII одделение За месец Јуни Тема – дизајн

и визуелни комуникации - 10 часа

6.час I. седмица јуни Цели: ученикот/ученичката: -Да препознава разни уметнички занаети и дела од народното творештво и современиот живот. Наставна содржина: Уметнички занаети Активности, методи,наставни средства: Разгледување дела од различни видови на уметнички занаети од народното творештво и коментирање за нивната естетска и утилитарна функција. Твотечка активност: На компјутер ги следат сликите и кратките филмови за уметничките занаети. Материјал- техника: Компјутер Методи за оценување на учениците: Разговор,дискусија со учениците. Забелешка:


8.час.алгоритам-тест-II.седмица јуни

тематско осмо одд.  

документ на колешката Зорица

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you