Page 1

ГОДИШЕН GLOBALЕN ПЛАН НА НАСТАВАТА ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДД. Учебна 2011/2012 Предметен наставник: Сашко Арсовски

Училиште: ООУ “Даме Груев” Градско ПУ с. Виничани Часови за ликовно-творечка работа

Реден број

Број на часови: 1 седмично – 36 годишно Анализа

Се

ЦРТАЊЕ

Ликовно -творечка работа

NASTAVNI TEMI Вовед

1

Време на

1

5

1

7

IX, X, XI, IV, V

реализација

2

СЛИКАЊЕ

8

1

9

IX, X, XII, II, IV

3

ГРАФИКА

6

1

7

X, I, II, III, VI

4

СКУЛПТУРА

5

1

6

XI, XII, V,VI

5

ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ

1

5

1

7

XI, XII, II, III

6

ВКУПНО ЧАСОВИ

2

29

5

36

godisno 6 odd  

kolegata Sasko A

godisno 6 odd  

kolegata Sasko A