Page 1

Mezinárodní sdružení výběrového chovu Poecilia reticulata – Guppy (Internationales Kuratorium Guppy – Hochzucht)

I-K-G-H Mezinárodní standard výběrového chovu Poecilia reticulata (guppy)

Základní ustanovení 1. Tímto mezinárodním standardem se chápou ideální představy určitých typů pavích oček (gupek), které jsou definovány charakteristickými znaky. 2. Mezinárodní standard představuje rámec, ve kterém si mohou evropští chovatelé klást své osobní chovatelské cíle a hodnotit je mezinárodně. 3. Standard může použít každý, pokud se na něj výslovně odvolá. 4. Změny v tomto standardu musí být odhlasovány 2/3 většinou. 5. Hlasovací právo mají jen sdružení, která jsou členy IKGH a řídí se jednacím řádem IKGH. 6. Hlasování se děje pověřením se stejnou závazností. 7. Každé sdružení akvaristů může tento mezinárodní standard použít a má také právo jej dále rozšiřovat.

překlad ©: Otakar Litomiský, RNDr. Roman Slaboch kresby ©: Martin Rose digitalizace: RNDr. Roman Slaboch

1

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Všeobecné znaky pro hodnocení o Nejdůležitější zásadou pravidel pro hodnocení je podrobné určení jednotlivých znaků, protože se exponáty výběrového chovu Guppy vyznačují díky prošlechtění nejpodrobnějšími detaily, čímž se liší od masového chovu. o Nebude použito hodnocení celkového dojmu (mohlo by zkreslit konečné výsledky). o Cílem musí být dosažení standardních forem ve všech oblastech. o Optimální proporce jsou v dostatečné míře zajištěny základním určením tvarů těla a ploutví a poměrů jejich velikostí. o Hodnocení – body Tělo Hřbetní ploutev Ocasní ploutev Vitalita/temperament

Délka 8 5 10

Tvar 8 8 20

Barva 12 10 14

Celkem 28 23 44 5 100

o Hodnocení následuje až po popisu standardní formy, při pochybách platí nákres. o Hodnotí se kompletní kolekce. o Kolekce se skládá z počtu ryb předepsaného propozicemi, ryby se musí shodovat ve všech znacích. o Za odchylky se strhávají body, výrazné odchylky vedou k diskvalifikaci (jiné základní zabarvení, rozdílné krycí barvy, rozdílný standard). O diskvalifikaci rozhoduje kolegium posuzovatelů a vedoucí výstavy. o Posuzovatelé nejsou omezováni, mohou mimo body předepsané tabulkou přidělit nebo ubrat i další body za znaky ležící mezi udanými mírami, barvami, úhly a pod. o Při hodnocení se u každé kolekce zjišťuje průměr u jednotlivých hodnocených znaků. o Jestliže u některé kolekce určitý znak vykazuje rozdíly, je třeba tento rozdíl hodnotit u každé ryby zvlášť. Body pak sečíst a dělit počtem ryb. o Tento postup zaručuje, že nedojde k tomu, aby na základě nějakého zvlášť vyvinutého znaku u jedné ryby byla kolekce jako celek nadhodnocena, po případě, aby neutrpěla velkou bodovou ztrátu.

2

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Tělo o Tělo je základem pro posuzování ostatních kriterií. o Délka těla se zjišťuje odhadem. o Všechny ostatní délky nebo velikosti se orientují výhradně dle poměrů k délce těla nebo výšce těla. o Délka těla se měří od špičky tlamky až k místu nasazení ocasní ploutve, minimální délka nemá být menší než 20 mm. o Tvar má svědčit o dobré kondici a přitom působit ladně. o Největší výška měřena na nejvyšším místě těla má činit 1/4 délky těla. o Hodnocení délky těla: 26 mm a více 24 mm 22 mm 20 mm kratší

8 bodů 6 bodů 3 body 1 bod 0 bodů

o Příklady bodových ztrát u vad tvarů těla: Nemotornost Příliš široký násadec ocasu Příliš ploché (vpadlé) tělo Ohnutý hřbet Nápadný zlom Chorobné změny, jako hrbolky, prohnutá/zkřivená páteř, atd. Bodová ztráta nesmí být větší než 8 bodů.

ztráta až 5 bodů ztráta až 2 body ztráta až 4 body ztráta až 2 body ztráta až 5 bodů diskvalifikace

3

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Ploutve o Hodnocení ploutví u ryb z výběrového chovu Guppy se přikládá velký význam. o Tvar ploutví je vždy směrodatný pro zařazení do standardů a skupin. o Existují tři skupiny výběrového chovu Guppy, které jsou charakterizovány tvarem ocasní ploutve: velkoploutvé, mečíkaté, krátkoploutvé. o Především ocasní ploutve jsou pro posuzování velmi důležitým kritériem. Jejich rozměry se v pravém smyslu neměří, ale určují poměrem k určitým tělesným rozměrům. o Pro hodnocení tvaru ocasní ploutve je směrodatný příslušný standard, posuzovatelé se však neorientují podle nejlepší vystavené kolekce, ale podle ideálu tvaru ocasní ploutve u příslušného standardu.

4

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Základní a krycí barvy o Na krycí barvy se klade velký důraz. Tím se rozumí u gupek barva a kresba (vzor). Za zbarvení trupu a ploutví je udělováno až 36 bodů. o Barva a kresba se posuzují jako celek. o Hodnocení barvy a kresby (vzoru) se provádí za stejných podmínek. Je proto třeba přihlédnout k druhu osvětlení a zbarvení okolních ploch (např. pozadí). o Pro Guppy platí jako krycí barva vše, co se odlišuje od základních barev uznávaných v současné době. Jsou to přírodní šedá, zlatá, blond, modrá, pink (růžová), albino, bílá, krémová a stříbrná. Snakeskin, filigran a vídeňský smaragd se posuzují jako všeobecně známé kresby. o Při posuzování barvy a kresby (vzoru) se rozlišují a hodnotí následující dvě hlavní kritéria: § pokrytí plochy tj. podíl barvy a vzoru na ploše § kvalita barvy /kvalita vzoru -je harmonická souhra všech barev, přičemž jsou žádoucí intenzivní (výrazné) barvy a pastelové barvy s dostatečnou sytostí a jasnou hranicí barev, např. u kresby (vzoru) je kladen důraz na jeho dostatečnou uzavřenost a líbivou barvu.

Příklady bodových ztrát Hodnocení krycích barev / vzoru těla: 100% krytá plocha bez ztráty bodů 75% krytá plocha ztráta 4 body 50% krytá plocha ztráta 7 bodů 25% krytá plocha ztráta 10 bodů 0% krytá plocha ztráta 12 bodů chybějící zabarvení/kresba ztráta až 5 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 12. o

U recesivních kolekcí (s výjimkou blond) může být k uděleným bodům za barvu těla připočteno až 5 bodů, přičemž nesmí být překročen maximální počet bodů 12. (viz Dodatek 3)

Hodnocení barvy hřbetní ploutve: 100% krycí plocha bez ztráty bodů 75% krycí plocha ztráta 4 body 50% krycí plocha ztráta 6 bodů 25% krycí plocha ztráta 8 bodů 0% krycí plocha ztráta 10 bodů chybějící barvy ztráta až 4 body Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 10. Hodnocení ocasní ploutve: 100% krycí plocha 75% krycí plocha 50% krycí plocha 25% krycí plocha 0% krycí plocha chybějící barvy Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 14 5

bez ztráty bodů ztráta 6 bodů ztráta 9 bodů ztráta 12 bodů ztráta 14 bodů ztráta až 6 bodů

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Vitalita o Je to schopnost přirozeného plavání ryb, dokumentovaná čilostí a přirozeným chováním. Za to může být uděleno až 5 bodů.

6

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Vějíř o Ocasní ploutev má tvar protáhlého trojúhelníku, úhel k tělu 45°. o Ideální délka je 10/10 délky těla. o Hrany jsou rovné, přechody mohou být mírně zaoblené. o Hřbetní ploutev je štíhlá, v násadci jde kolmo vzhůru a dosahuje špičkou (hrotem) do konce první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 10/10 délky těla 8/10 délky těla 7/10 délky těla 6/10 délky těla kratší Při více než 10/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 5 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 bodů

Příklady bodových srážek při vadách rozpětí a tvarů: úhel 45 stupňů bez ztráty bodů úhel 35 stupňů ztráta 2 body úhel 30 stupňů ztráta 4 body úhel méně než 30 stupňů ztráta 0 bodů úhel 50 stupňů ztráta 4 body úhel více než 50 stupňů ztráta 8 bodů zadní hrana zřetelně konkávní/konvexní ztráta až 2 body zadní hrana šikmá ztráta až 4 body zadní hrana ozubená, jiné defekty ztráta až 5 bodů horní a spodní hrana mají nestejné úhly ztráta až 5 bodů horní+spodní hrana konkávní/konvexní ztráta až 5 bodů boční hrany ozubené nebo jiné defekty ztráta až 2 body přílišné zakulacení přechodu z bočních hran ztráta až 2 body k zadní hraně Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 20 bodů

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: ke konci 1/3 ocasní ploutve k nasazení ocasní ploutve kratší (podle délky) hřbetní ploutev přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1 až 2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo ztráta až 3 body silné ozubení nebo defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou. K volnému, nekomerčnímu použití 7 poskytuje Akvárium zal. 1899


Triangl o o o o

Ocasní ploutev má tvar trojúhelníku, úhel u těla 70°. Délka ploutve činí 8/10 délky těla. Hrany rovné, přechody mohou být mírně zaoblené. Hřbetní ploutev vybíhá kolmo od nasazení, je široká, na konci zaoblená a sahá ke konci první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 8/10 délky těla 7/10 délky těla 6/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 8/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 5 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 bodů

Příklady srážek bodů při vadách rozpětí a tvarů: úhel 70 stupňů a více bez ztráty bodů úhel 65 stupňů ztráta 1 bod úhel 60 stupňů ztráta 3 body úhel 55 stupňů ztráta 5 bodů úhel méně než 55 stupňů ztráta 8 bodů zadní hrana zřetelně konkávní/konvexní ztráta až 2 body zadní hrana je šikmá ztráta až 4 body zadní hrana má ozubení, jiné defekty ztráta až 5 bodů horní a dolní hrana mají nestejné úhly ztráta až 5 bodů boční hrana má ozubení, jiné defekty ztráta až 2 body přechody z bočních k zadním hranám silně zaztráta až 2 body kulaceny Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky Hřbetní ploutev sahá: ke konci první třetiny ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve kratší (podle délky) sahá přes první třetinu ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1 - 2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: Násadec nestoupá kolmo ztráta až 3 body Silné ozubení a další defekty ztráta až 2 body Odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

8

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


ŠERPA o Horní a dolní hrana ocasní ploutve tvoří křivky, probíhající tak, že největší šířky ploutve je dosaženo ve 3/4 jejich délky. o Zadní hrana je konkávní, délka činí 8/10 délky těla, nesmí však být kratší než 5/10 těla. o Šířka ploutve činí 3/4 její délky. o Hřbetní ploutev sahá zaobleným koncem do první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 8/10 délky těla 7/10 délky těla 6/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 8/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 5 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: výška ploutví větší než 4/4 délky těla ztráta až 5 bodů výška ploutví menší než 3/4 ploutví ztráta až 8 bodů zadní hrana není konkávní ztráta až 10 bodů silné ozubení nebo defekty zadní hrany ztráta až 5 bodů horní a dolní hrana není konvexní ztráta až 10 bodů přechody z bočních k zadním hranám jsou silně ztráta až 4 body zakulaceny boční hrana má ozubení, jiné defekty ztráta až 2 body Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky hřbetní ploutve: ke konci první třetiny ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve kratší (podle délky) přesahuje 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1 - 2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo ztráta až 3 body silné ozubení nebo defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálních tvarů ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

9

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


VLAJKA o Ocasní ploutev má tvar obdélníku, jehož délka činí 8/10 délky těla. o Šířka ploutve činí 4/10 délky těla. o Násadec ploutve je zaoblený. o Minimální délka činí 6/10 délky těla, minimální šířka jako největší výška těla. o Hřbetní ploutev vybíhá do špičky a sahá do konce první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 8/10 délky těla 7/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 8/10 délky těla

10 bodů 6 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 bodů

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: zadní hrana konkávní nebo konvexní ztráta až 2 body zadní hrana šikmá ztráta až 4 body zadní hrana silné ozubení, defekty ztráta až 5 bodů horní a dolní strana nejsou rovnoběžné ztráta až 10 bodů boční hrana zubatá, defekty ztráta až 2 body přechody z bočních k zadním hranám jsou silně ztráta až 2 body zakulaceny Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky hřbetní ploutve: až ke konci první třetiny ocasní ploutve k nasazení ocasní ploutve méně /podle délky/ sahá přes první třetinu ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1 - 2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo ztráta až 3 body silné ozubení nebo defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

10

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Dvojitý mečík o Ocasní ploutev je oválná s mečíkatým prodloužením horních a dolních paprsků ploutve. o Délka mečíku odpovídá délce těla. o Vnější hrany svírají úhel 30° o Část ploutve mezi mečíky nesmí být delší než 4/10 délky těla a může být bezbarvá. o Hřbetní ploutev je štíhlá, stoupá kolmo, vybíhá do špičky a sahá na konec první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 10/10 délky těla 8/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 10/10 délky těla

10 bodů 6 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách v rozpětí a tvarů: úhel 30 °a více bez ztráty bodů úhel 25° ztráta 3 body úhel 20° ztráta 7 bodů úhel 15° ztráta 10 bodů úhel méně než 15° ztráta 12 bodů nestejné délky mečíků ztráta až 5 bodů nestejná šířka mečíků ztráta až 2 body nestejné úhly mečík ztráta až 5 bodů křivé mečíky ztráta až 5 bodů chyby ohraničení, ozubení a pod ztráta až 2 body vady násadce ploutve ztráta až 2 body ploutev mezi mečíky delší než 4/10 délky těla ztráta až 2 body příliš široké mečíky ztráta až 3 body chybí základní oválný tvar ztráta až 5 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: ke konci první třetiny ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve méně (podle délky) sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1-2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kriteria může být ztráta bodu udělena jen jednou. 11

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


HORNÍ MEČÍK o Ocasní ploutev má základní oválný tvar s mečovitým prodloužením horního paprsku. o Délka mečíku odpovídá délce těla, na horní hraně stoupá pod úhlem 15° nebo rovnoběžně s osou těla. o Základní oválný tvar nesmí překročit 4/10 délky těla a může být bezbarvý. o Hřbetní ploutev je štíhlá, stoupá v násadci kolmo, vybíhá do špičky a dosahuje do první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 10/10 délky těla 8/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 10/10 délky těla

10 bodů 6 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: křivý mečík ztráta až 5 bodů vady ohraničení jako ozubení apod. ztráta až 2 body vady nasazení ocasní ploutve ztráta až 2 body příliš široký mečík ztráta až 3 body druhý mečík ztráta až 10 bodů chybí základní oválný tvar ztráta až 5 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: ke konci první třetiny ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve méně (podle délky) sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1-2 body ztráta až 3 body

Příklady ztrátových bodů při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

12

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DOLNÍ MEČÍK o Ocasní ploutev má základní oválný tvar s mečovitým prodloužením dolních paprsků. o Délka mečíku odpovídá délce těla, úhel spodní hrany a osy těla činí 15°. o Základní oválný tvar nesmí přesáhnout 4/10 délky těla a může být bezbarvý. o Hřbetní ploutev je, štíhlá, stoupá v násadci kolmo vybíhá do špičky a sahá až na konec první třetiny ocasní ploutve

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 10/10 délky těla 8/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 10/10 délky těla

10 bodů 6 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát vadách rozpětí a tvarů: úhel 15 °a více bez ztráty bodů úhel 12° ztráta 2 body úhel 10° ztráta 5 bodů úhel 7° ztráta 8 bodů úhel méně než 7° ztráta 10 bodů zakřivený mečík ztráta až 5 body nestejná šířka mečíků ztráta až 2 body nestejné úhly mečík ztráta až 5 bodů křivé mečíky ztráta až 5 bodů chyby ohraničení, ozubení a pod ztráta až 2 body vady násadce ploutve ztráta až 2 body základní ploutev je delší než 4/10 délky těla ztráta až 2 body příliš široký mečík ztráta až 3 body druhý mečík ztráta až 5 bodů Celkový součet bodových ztrát nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: k první třetině ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve méně (podle délky) hřbetní ploutev sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1-2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou. K volnému, nekomerčnímu použití 13 poskytuje Akvárium zal. 1899


LYRA o Ocasní ploutev má přibližný tvar lyry. o Základní tvar je kulatý a nesmí překročit 4/10 délky těla. o Vnější paprsky dosahují svými zřetelně nahoru ohnutými špičkami do 8/10 délky těla. o Hřbetní ploutev stoupá kolmo a dosahuje nahoru zahnutou špičkou na konec první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 8/10 délky těla 7/10 délky těla 6/10 délky těla 5/10 délky těla kratší více než 8/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 5 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: nestejná délka horního a dolního paprsku ztráta až 5 bodů nestejná šířka horního a dolního paprsku ztráta až 2 body zahnutí paprsků není zrcadlově stejné ztráta až 5 bodů výrazně malé zahnutí ztráta až 5 bodů jiné vady ohraničení, jako ozubení a pod ztráta až 2 body základní tvar delší než 4/10 délky těla ztráta až 2 body Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: k první třetině ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve kratší (podle délky) sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1-2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů hřbetní ploutev není ohnutá nahoru ztráta až 1 bod Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

14

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


RÝČ o Ocasní ploutev se podobá hranaté hornické lopatě. o Horní a dolní hrana jsou rovnoběžné a ohýbají se u nasazení zřetelně od těla. o Její délka odpovídá polovině délky těla, výška dosahuje 8/10 délky ocasní ploutve. o Hřbetní ploutev vybíhá od násadce do špičky a sahá na konec první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 5/10 délky těla 4/10 délky těla 3/10 délky těla kratší více než 5/10 délky těla

10 bodů 7 bodů 3 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: výška ocasní ploutve je méně než 8/10 délky ztráta až 5 bodů horní a dolní hrana nejsou paralelní ztráta až 3 body vady na násadci ocasní ploutve ztráta až 5 bodů nestejné úhly, které svírá ocasní ploutev s tělem ztráta až 3 body zadní špička je příliš dlouhá a špičatá ztráta až 10 bodů zadní ohraničení svírá příliš tupý úhel ztráta až 2 body ostatní vady ohraničení jako ozubení atd. ztráta až 5 bodů výška ploutve menší než největší výška těla žádná ztráta Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: hřbetní ploutev sahá od násadce ocasní ploutve ke konci první třetiny ocasní ploutve je kratší (podle délky) hřbetní ploutev sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů ztráta až 4 body ztráta až 4 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kriteria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

15

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


PLAMÉNEK o Tvar ocasní ploutve se podobá špičce plaménku (kopí). o Její délka činí 8/10 délky těla, výška je 6/10 délky ploutve. o Hřbetní ploutev stoupá od hřbetu kolmo, špičkou zahnutou nahoru sahá až na konec první třetiny ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 8/10 délky těla 7/10 délky těla 6/10 délky těla 5/10 délky těla kratší více než 8/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 5 bodů 2 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: výška ocasní ploutve je méně než 6/10 délky ztráta až 5 bodů ocasní ploutve nestejné konkávní klenutí zadního ohraničení ztráta až 3 body ocasní ploutve příliš malé konkávní klenutí ztráta až 5 bodů špička ocasní ploutve není ve středu ztráta až 3 body málo vyvážená špička ocasní ploutve ztráta až 5 bodů vady ohraničení jako ozubení atd. ztráta až 5 bodů vada klenutí předního ohraničení ocasní ploutve ztráta až 5 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí přesáhnout 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: k první třetině ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve kratší (podle délky) sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1-2 body ztráta až 4 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů špička hřbetní ploutve není ohnutá nahoru ztráta až 1 bod Celkový součet ztráty bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

16

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


KRUH o Ocasní ploutev má tvar kruhu, průměr činí 5/10 délky těla. o Hřbetní ploutev má zaoblený konec a sahá k násadci ocasní ploutve.

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 5/10 délky těla 4/10 délky těla 3/10 délky těla kratší více než 5/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 4 body 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: oválný tvar ploutví ztráta až 5 bodů zploštělá místa ztráta až 4 body jiné odchylky od kruhovitého tvaru ztráta až 10 bodů jiné vady ohraničení jako ozubení atd. ztráta až 4 body Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: ploutev sahá až k násadci ocasní ploutve kratší (podle délky) sahá až za násadec ocasní ploutve

5 bodů ztráta až 4 body ztráta až 4 body

Příklady bodových ztrát při chybách tvarů: násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 2 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

17

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


JEHLA o Ocasní ploutev má tvar kruhu, jehož průměr činí 4/10 délky těla, střední paprsky ploutve jsou jehlovitě prodloužené, celková délka ploutve odpovídá délce těla. o Hřbetní ploutev je štíhlá, stoupá v násadci kolmo vzhůru, vybíhá do špičky a sahá na konec první třetiny ocasní ploutve

Ocasní ploutev Hodnocení délky: 10/10 délky těla 8/10 délky těla 6/10 délky těla kratší více než 10/10 délky těla

10 bodů 8 bodů 4 bodů 0 bodů ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: jehla není prodloužením osy těla ztráta až 5 bodů jehla je zakřivená ztráta až 3 body jehla má neohrabaný tvar nebo je příliš široká ztráta až 5 bodů jehla nevybíhá do špičky ztráta až 3 body kruhovitá část je delší než 4/10 délky těla ztráta až 4 body základní tvar není kruhovitý ztráta až 3 body přechod od kruhovité části k jehle není přesný ztráta až 8 bodů jiné vady ohraničení jako ozubení atd. ztráta až 4 body Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 20.

Hřbetní ploutev Hodnocení délky: k první třetině ocasní ploutve k násadci ocasní ploutve kratší (podle délky) hřbetní ploutev sahá přes 1/3 ocasní ploutve

5 bodů 3 body 1-2 body ztráta až 3 body

Příklady bodových ztrát při vadách tvarů: násadec nestoupá kolmo vzhůru ztráta až 3 body silné ozubení nebo jiné defekty ztráta až 2 body odchylky od ideálního tvaru ztráta až 7 bodů Celkový součet ztrátových bodů nesmí překročit 8. Za stejná kritéria může být ztráta bodů udělena jen jednou.

18

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DODATEK 1 o Nové formy standardu mohou být do IHS přijaty na návrh členského sdružení IKGH, jestliže nová forma byla vystavena na třech různých mezinárodních výstavách ve dvou po sobě následujících letech a byla prokázána jako nová standardní forma. o Navrhovatel předloží vedení IKGH návrh hodnocení nové standardní formy. Tajemník IKGH předloží tento návrh všem členským sdružením ke schválení. o Schválení se podává písemně, s výsledkem seznámí tajemník IKGH všechny členské organizace. o Jestliže je nový návrh schválen 2/3 většinou, je zahrnut od 1. ledna následujícího roku do „Mezinárodního standardu IHS“.

19

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DODATEK 2 o Členská sdružení, spolupracující v IKGH, se zavazují přezkoumat použitelnost tohoto mezinárodního standardu a Dodatků každé 4 roky. o Podepsané sdružení se zavazuje vždy při mezinárodních soutěžích dodržovat tento platný mezinárodní standard. o Toto prohlášení se nemusí podávat, jestliže byla podána přihláška, která toto prohlášení obsahuje.

20

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DODATEK 3 o Krycí barva je obsažena ve vrchních vrstvách pokožky pavích oček a může základní barvu překrývat. Krycí barva se může projevit jako vzor. o O čistých barvách se hovoří, jsou-li syté, výrazné a nesmíchané. Lomené barvy jsou míchané barvy. o Základní barvy viděné shora při dobrém světle mohou být rozlišovány podle těchto zásad: o Přírodní Šedá: (dominantní). o Zlatá: (recesivní), tmavá barva chybí z poloviny, jeví se na okraji tmavé šupiny. o Blond: (recesivní), tmavá barva chybí téměř úplně o Modrá: (recesivní), žlutá a červená chybí. o Pink: (recesivní), světlá (růžová) a tmavá, v zadní horní části těla světlé podélný pruh. o Albino: (recesivní), pigmentace chybí úplně, červené oči. o Bílá: (dvojitě recesivní z blond a modré), žlutá a červená pigmentace chybí. Melanofory jsou malé a ve tvaru teček. o Stříbrná: (dvojitě recesivní z modré a zlaté), žlutá a červená pigmentace chybí. Okraje šupin jsou tmavé. o Krémová: (dvojitě recesivní z blond a zlaté) s černou pigmentací nebo bez ní, ale vždy černé oči. o Snakeskin o Filigrán o Vídeňský smaragd: plná plocha z různobarevných skvrn se smaragdově zeleným pestrobarevným účinkem. o Není-li základní barva jasně rozeznatelná, přiřadí se k barvě přírodní šedé. o Zjednodušeně se mohou rozeznat vzory: § plné plochy podobné hadí kůži s meandrovitou kresbou ve světlých a tmavých tónech. § plocha světle tmavá s jemnými tečkami. o Velkoploutvé:

vějíř

triangl

šerpa

vlajka

horní mečík

dolní mečík

lyra

plamének (kopí)

kruh

jehla

o Mečíkaté:

dvojitý mečík o Krátkoploutvé:

rýč

21

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Kódování krycích barev: 1) červený -jednobarevný 2) červený - různobarevný 3) modrý -jednobarevný 4) modrý - různobarevný 5) jednobarevný - všechny ostatní barvy 6) různobarevný - pestrý 7) 1/2 až 3/4 černý s jednobarevnými ploutvemi 8) 1/2 až 3/4 černý s různobarevnými ploutvemi (AOC – All Other Colours) 9) snakeskin - „hadí kůže“ 10) vídeňský smaragd 11) metal (kovová barva) - též „moskevský“ 12) bezbarvý při recesivních a více recesivních jedincích Příklad: 5–1–6 à 5 – dvoj mečík, 1 – základní barva šedá, 6 – krycí barva pestrá 2–1–7 à 2 – triangl, 1 – základní barva šedá, 7 – 1/2 krycí barva černá

22

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DODATEK 4 Pravidla pro průběh mistrovství Evropy a mezinárodních výstav gupek § 1.1 Dodržení těchto zásad - pravidel je pro všechny výstavy ME a pro všechny mezinárodní výstavy IKGH závazné. § 1.2 Pořadateli výstav, které se započítávají do ME, mohou být jen členská sdružení IKGH. § 1.3 Pořadatelé se zavazují, že termíny výstav budou spadat do doby mezi 15.4 (začátek první výstavy) a 31.10 (konec poslední výstavy) každého roku. Odchylky jednoho týdne jsou přípustné. § 1.4 Začátky výstav by měly mít mezi sebou odstup nejméně dvou týdnů. Při výstavách ME je tento odstup závazný. Při změnách termínů má přednost ta výstava, která byla jako první přihlášena IKGH (datum na poštovním razítku). Výstavy ME mají vždy přednost před ostatními výstavami. § 1.5 Termíny výstav musí být hlášeny vedení IKGH do 1. ledna roku ve kterém jsou konány. Vedení IKGH musí být předloženy: vyhlášení, místo konání a závazné termíny výstav nejpozději 4 měsíce předem. Vedoucí IKGH musí zaslat vyhlášení výstav 3 měsíce předem všem členským organizacím. § 1.6 Počet účastníků nesmí být omezen. § 1.7 Pořadatel smí omezit počet kolekcí pro každou výstavu. Omezení musí být oznámeno zároveň s vypsáním výstavy. § 2.1 Oprávnění k účasti má každý chovatel nebo sdružení chovatelů, který(é) své ryby sám(o) odchoval(o). § 2.2 Pro uspořádání výstav ME platí následující pravidla: Z každého sdružení bude stanoven chovatel, který dosáhl nejvyšší počet bodů. Z nich 5 s nejvyšším bodovým hodnocením získá pro své sdružení právo předložit návrh na uspořádání jedné soutěžní výstavy (kolo) ME. Právo na uspořádání dalších dvou výstav ME získají ta sdružení (organizace), která nejdéle nebyla pořadateli výstavy ME pod podmínkou, že byla včas přihlášena dle IHS. Při stejných podmínkách se řídí pořadí dle termínu data přihlášky (datum na poštovním razítku). Je-li některá organizace teprve krátce členem IKGH, platí kritéria nejdříve od roku vstupu do této mezinárodní organizace. Jestliže se v příslušném roce vzdá jedna nebo více kvalifikovaných organizací svého právo pořádat výstavu ME, mohou se další nekvalifikované organizace ucházet o tyto výstavy. Pro každou zemi jsou přípustné nejvýše dvě výstavy ME. § 2.3 Za organizaci ME je zodpovědný tajemník IKGH. § 2.4 Všem členským sdružením IKGH musí být tajemníkem IKGH zasláno vyhlášení všech výstav, které se započítávají do ME nejpozději do 31.1 (datum poštovního razítka). Výstavy, které se 23

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


nepočítají do ME, budou ohlášeny tajemníkem IKGH v pořadí podle přihlášek. § 2.5 Úkolem tajemníka IKGH je: o Přijmout přihlášku uspořádání výstavy ME nebo jiné mezinárodní výstavy kupek a ohlásit je všem členským organizacím IKGH o Všechny výsledky hodnotících výstav i konečné výsledky zaslat všem zúčastněným organizacím. § 2.6 Ceny a čestná uznání (diplomy) jsou hrazena z prostředků IKGH. Čestná cena je udělována každým rokem. Bude-li více mistrů Evropy (stejný počet bodů při konečném výsledku), obdrží cenu každý z nich. Ti, kteří se umístili na druhém a třetím místě, obdrží rovněž čestná uznání. § 3.1 Kolekce se hodnotí v počtu 3 samečků. § 3.2 Na každé výstavě ME mohou zúčastnění vystavovat jiné standardní formy a barevné variety. § 3.3 Jestliže vystavovatel změní během roku sdružení nebo patří k více sdružením, bude veden pro celkovou soutěž ME pod sdružením, za které obeslal první výstavu ME v příslušném roce. § 3.4 Rozdělení do skupin probíhá podle následujících pravidel: o Rozdělit dle standardu. o V rámci standardu rozdělit podle základních barev. o Za předpokladu vyšší účasti kolekcí je možné jednotlivé standardy rozdělit podle krycích barev, popřípadě vzorů. o Rozsah těchto skupin má být vzhledem k účasti od 5-ti do 20-ti kolekcí. o Rozdělení kolekcí podle standardu, základních barev a krycích barev určí vedení výstavy spolu s přítomnými posuzovateli. Přehodnocování chovateli nenáleží. § 3.5 Samičky, zvláštní formy a barvy startují ve zvláštních skupinách. Ty ale nepředstavují žádné soutěžní skupiny. § 4.1 Hodnotí se dle právě platného vydání mezinárodního standardu IHS. § 4.2 Každý pořadatel výstavy, který organizuje výstavu ME nebo jakoukoli jinou IKGH hlášenou výstavu Guppy musí zajistit, aby každou kolekci posuzovalo pět posuzovatelů delegovaných IKGH. Nemají však přitom působit více než dva posuzovatelé z jedné země. Jestliže během hodnocení vypadne nějaký posuzovatel, rozhodnou o dalším postupu vedoucí výstavy, předseda komise posuzovatelů a mezinárodní pozorovatel. U každé kolekce se škrtá nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení. Konečný výsledek ohodnocení každé kolekce se vypočítává jako průměr jednotlivých dílčích hodnocení. Při zaokrouhlování se postupuje takto: 1/3 = 0,33 bodu, 2/3 = 0,67 bodu. § 4.3 Posuzovatelé musí být na výsledkové listině uvedeni jmenovitě. § 4.4 Rozhodnutí posuzovatelů je konečné. § 4.5 Pořadatel je povinen v rámci výstavy zajistit stejné podmínky pro všechny vystavené kolekce, které uvede v propozicích výstavy (velikost akvária a způsob osvětlení). 24

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


§ 5.1 Pořadatel výstavy ME nebo jiné mezinárodní výstavy je povinen zajistit: o Šetrné a odpovídající zacházení s vystavovanými rybkami. o Bezproblémové celní odbavení. o Zajistit dopravu ryb z cílového letiště, nádraží nebo pošty až do výstavních prostorů. o Vystavit a ohodnotit každou kolekci chovatele. o Vystavit přehled o dosaženém bodovém hodnocení každé kolekce, kde bude uveden standard, základní a krycí barvy, umístění. Tento přehled doručit každému vystavovateli prostřednictvím jeho organizace. o Doručit každému vystavovateli jednu výsledkovou listinu prostřednictvím jeho organizace. o Oficiální výsledková listina musí být zaslána každé organizaci zúčastněné na výstavě a vedení IKGH nejpozději 4 týdny po zahájení výstavy. o Po celém průběhu ME musí být vyhotovena zvláštní výsledková listina s nejlepším výsledkem každého vystavovatele. § 5.2 Výsledková listina musí obsahovat následující údaje: 1. Přehled organizací s počtem vystavovatelů a kolekcí. 2. Jména posuzovatelů a mezinárodních pozorovatelů s udáním jejich členské organizace a také jméno vedoucího výstavy. 3. U každé kolekce startovní skupinu, jméno chovatele, jeho členskou organizaci, umístění a dosažený počet bodů. 4. Podpis vedoucího výstavy potvrzující výsledkovou listinu jako oficiálně platnou. § 5.3 Listina výsledků může být každou organizací libovolně rozmnožována a zveřejňována. §6 Nejvyšší bodové zisky kolekcí každého vystavovatele dosažené na jednotlivých výstavách ME se sčítají. Jsou-li více než čtyři výstavy, sčítají se jen čtyři nejvyšší bodová hodnocení každého soutěžícího. Chovatel, který dosáhl nejvyššího počtu konečných bodů, se stává mistrem Evropy. §7 Po ukončení výstavy se kolekce nezasílají zpět. Stávají se majetkem pořadatele výstavy. S vedením výstavy může být dohodnut jiný postup. §8 Vyhlášení výstavy (propozice) se sestavuje podle vzoru dle Dodatku 5. Každý pořadatel je povinen zaslat vedení IKGH vyhotovení nejen ve svém jazyce, ale také v jazyce německém a anglickém. §9 Oficiálním zástupcům jiných účastnických organizací IKGH na výstavě ME je třeba umožnit kontrolu dodržování pravidel, opatření a organizace výstavy. § 10 Pověřený zástupce organizace ji zastupuje vůči sekretariátu IKGH. § 11.1 Tato pravidla pro pořádání ME chovatelů Guppy a pro ostatní mezinárodní výstavy chovatelů Guppy jsou pro všechny zúčastněné organizace a jejich členy závazné. Účastí na výstavách ME a mezinárodních výstavách tato pravidla automaticky uznávají. 25

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


§ 11.2 Má-li některá organizace výhrady k dodržování těchto zásad pro pořádání ME chovatelů Guppy, nebo při mezinárodních výstavách Guppy, je povinná je oznámit do dvou týdnů vedení IKGH. § 11.3 Tajemník IKGH je povinen informovat o těchto výhradách všechny členské organizace IKGH a to do jednoho týdne po doručení. § 11.4 Členské organizace musí do 4 týdnů po přijetí těchto výhrad sdělit své stanovisko vedení IKGH. Vedení pak zajistí hlasování všech organizací o těchto výhradách. § 11.5 Dojde-li k hrubým přestupkům proti pravidlům, může být organizaci, která se provinila, zastaveno právo na uspořádání výstav ME na jeden i více roků. Při lehčích proviněních může být uděleno napomenutí s upozorněním, že při opakovaném provinění dojde k zákazu konání výstavy. § 11.6 K diskvalifikaci může dojít jen při velmi vážných proviněních. § 12.1 Při hlasování dle § 12 platí jednoduchá většina odevzdaných hlasů. § 12.2 Hlasovací právo se řídí podle jednacího řádu IKGH.

26

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DODATEK 5 Vzor vyhlášení výstavy

VYHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY GUPPY AKVÁRIUM zal. 1899 – Praha Termín

9. až 17. října 2004

Místo

Botanická zahrada Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, 120 00 Praha 2

Příjem ryb

středa

6. 10. 2005

9.00 – 17.00 hod

Posuzování

čtvrtek

7. 10. 2005

9.00 – 17.00 hod

Vernisáž

pátek

8. 10. 2005

17.00 hod

Veřejnost

9. – 17. 10. 2005 denně 9.00 – 18.00 hod

Transportní adresa Železnice

Ing. Ivan Krouský, Podle Kačerova 1230/25, 141 00 Praha 4 tel.: 241 480 994, e-mail: ivan.krousky@qiuck.cz Praha – Masarykovo nádraží nebo Praha – Wilsonovo nádraží

Letiště

Praha Ruzyně

Výstavní poplatek

nevyžaduje se

Přihlášky

ryby, osobní účast a zajištění hotelu do 15.10.2005 písemně na adresu Ing. Ivan Krouský (viz transportní adresa)

Soutěžní podmínky – dispozice: Výstava se bude konat dle pravidel IKGH pro organizování ME chovatelů gupek a jiných mezinárodních výstav. Vystavovat mohou jednotlivci i skupiny chovatelů a to bezplatně, s podmínkou, že vystavované ryby jsou výsledkem jejich vlastních odchovů. Každá kolekce je reprezentována triem samců, nebo samic. Hodnotí se podle mezinárodního standardu IHS-90. Rozhodnutí pětičlenné jury (s mezinárodní účastí) je nenapadnutelné, rozhodující a konečné. Pro všechny vystavované kolekce budou zajištěny následující podmínky: § bloky lepených nádrží s oddíly cca 10 litrů (rozměry 20x20x25 cm) § krycí skla § barva pozadí a dna tmavá (resp. šedo-modrá) § osvětlení denní, umělé zářivkové (žárovky) § jemné provzdušnění § parametry vody: teplota min. 22 °C • pH cca 7 • DGH cca 12° Vystavené kolekce se nevracejí – pořadatel s nimi naloží podle vlastního rozhodnutí. Výjimky musí být mezi vystavovatelem a pořadatelem dohodnuty předem. Poháry (resp. jiné ceny) obdrží vítězové jednotlivých kategorií. Každý vystavovatel obdrží výsledkovou listinu a diplom. Pořadatel si vyhrazuje právo ocenit i další vystavovatele Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do výstavy ryby nemocné, slabé a neodpovídající platným standardům, případně i nadměrné množství ryb jednotlivého vystavovatele. Doručením kolekcí vystavovatel vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými v těchto dispozicích.

27

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


DODATEK 6 JEDNACÍ ŘÁD 1. Rozsah platnosti Mezinárodní organizace výběrového chovu Guppy (IKGH) je zvláštní forma dohodnuté spolupráce mezi sdruženími (organizacemi) chovatelů Guppy. Spolupráce se vztahuje na následující oblasti: Ø vypracování a další rozvíjení pravidel hodnocení plemenného (výběrového) chovu gupek Ø vypracování pravidel pro zajištění průběhu mezinárodních výstav ME a dalších mezinárodních soutěží Ø koordinace záležitostí, které s výše uvedenými úkoly souvisí. Příslušné postupy upravuje „Jednací řád“. 2. Členství v IKGH 2.1. Členy IKGH mohou být: o organizace, které se zabývají výhradně chovem guppy o organizace, které se zabývají chovem gupek ve specializovaných odborech K tomu je třeba podat písemné prohlášení s podpisem zvoleného prezidenta nebo předsedy organizace. Toto prohlášení se uloží u vedení IKGH. Organizace se tím zavazuje plnit a používat vypracovaná Pravidla pro průběh soutěží IKGH a pravidla pro hodnocení v soutěžích. 2.2. Členské organizace, které se zabývají výhradně chovem guppy, budou zastupovány v IKGH svým prezidentem nebo předsedou. Sdružení, která se zabývají chovem guppy ve specializovaných odborech zastupuje vedoucí tohoto odboru. Zastoupením mohou pověřit jednoho zástupce. 2.3. Členství je ukončeno vystoupením a písemným prohlášením nebo také rozhodnutím 2/3 většiny na kongresu IKGH. 3. Vedení IKGH 3.1. IKGH je řízeno svým tajemníkem a jeho dvěma zástupci. Tajemník a jeho dva zástupci jsou voleni pro dobu 4 let předsedy nebo prezidenty členských organizací a vedoucími specializovaných odborů prostou většinou hlasů. 3.2. Při předčasném odstoupení nebo při déle trvající překážce ve výkonu funkce tajemníka IKGH přebírají jeho povinnosti jeho zástupci. 4. Úkoly tajemníka 4.1. Tajemník přijímá informace z členských organizací, které jsou zajímavé pro všechny členy, a předává je prostřednictvím písemných zpráv. To se může týkat termínů výstav a organizačních otázek členských organizací. 4.2. Přijímá návrhy členů organizace IKGH a předkládá je k hlasování. 4.3. Tajemník svolává zasedání IKGH. 4.4. Tajemník dohlíží na dodržování pravidel pro organizování ME a jednací řád. 4.5. Tajemník spravuje finanční prostředky, které jsou mu určeny pro jeho činnost. 4.6. Jednatel a jeho zástupci si rozdělují úkoly mezi sebou. 4.7. Jednatel a jeho zástupci rozhodují o dalších výstavách pro ME podle pravidel pro průběh ME § 2.2 5. Zasedání (kongresy) IKGH a přijímání usnesení 5.1. IKGH uspořádá každé 4 roky jeden kongres. Tento kongres organizuje vždy jedna z členských organizací. Na něm podává jednatel IKGH zprávu o činnosti, plnění usnesení, o zkušenostech z činnosti a předkládá podněty pro další činnost IKGH.

28

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


5.2. Na kongresu jsou vypracována základní usnesení pro další období činnosti. To se vztahuje především na INTER-HOCHZUCHT-STANDARD (IHS) a jeho případné Dodatky. 5.3. Konání sjezdu musí být ohlášeno členům nejméně 9 měsíců předem. Konečná pozvánka s termíny, místem konání a organizačním řádem pro průběh sjezdu musí být dodán členům nejméně 3 měsíce předem. 5.4. Návrhy k projednání a usnesení musí být podány nejméně 4 měsíce před sjezdem tajemníkovi IKGH. 5.5. Při hlasování má každá země (stát) nezávisle na počtu organizací 6 hlasů. Jestliže je v zemi více členských organizací, rozdělí se o tyto hlasy. Členové jsou povinni vyjadřovat své mínění k návrhům i v případě, kdy se zdrží hlasování. Nestane-li se tak, může být zastaveno předávání informací. Závěry a usnesení nabývají platnost hlasováním 2/3 většiny hlasů. Předávání volebního práva v rámci jedné země může být provedeno pouze písemnou plnou mocí. Předání volebního práva z jedné země na druhou je nepřípustné. 5.6. Usnesení sjezdů IKGH jsou protokolována. 6. Finanční zajištění činnosti sekretariátu IKGH 6.1. Členské organizace IKGH poukazují ročně částku na zajištění činnosti sekretariátu IKGH. Termín odevzdání je do 31. ledna každého příslušného roku. 6.2. Na základě zkušeností podává jednatel návrh na výši ročního členské ho příspěvku. Nejnižší částka je pro jeden hlas (dle 5.5) 15,- DEM. 7. Omezení ručení 7.1. IKGH zásadně neručí za závazky jednotlivých členských organizací. 8. Rozpuštění IKGH 8.1. Pokud klesne počet členských organizací pod 2, automaticky se ruší existence IKGH. 8.2. Zbývající majetek IKGH se při zrušení IKGH automaticky rozdělí stejným dílem na účastnické organizace.

29

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899


Dodatek 7 Zásady pro organizování ME a mezinárodních výstav GUPPY páry 1) Pro organizování Mistrovství Evropy a mezinárodních výstav GUPPY páry platí ustanovení právě platného znění interstandardu IHS včetně jeho doplňků 1 až 6 s dále uvedenými doplněními, upřesněními, či změnami. 2) Výstava započítávaná do ME GUPPY páry a mezinárodní výstava GUPPY páry může, ale nemusí být součástí výstavy ME GUPPY tria, resp. mezinárodní výstavy GUPPY tria. 3) Začátky výstav GUPPY páry mají mít mezi sebou odstup nejméně 2 týdny, přičemž při výstavách ME je tento odstup povinně nařízen. Tento odstup nemusí být dodržen od výstav ME GUPPY tria a mezinárodních výstav GUPPY tria. 4) V případě nedostatečného zájmu organizací o organizování výstav (jednotlivých kol) ME GUPPY páry, musí kompletní ročník ME GUPPY páry tvořit minimálně 2 výstavy. 5) Hodnotí se kompletní kolekce, kterou tvoří pár ryb (samec a samice). 6) Samec z kolekce se posuzuje podle právě platného znění IHS individuálně všemi 5 posuzovateli. 7) Posuzování samic: a) Samička z kolekce se posuzuje individuálně všemi 5 posuzovateli b) Samec může dosáhnout max. 100 bodů. Samička získává automaticky 50 bodů, dalších 20 bodů může získat' za ohodnocení individuálních kritérií. Z toho vyplývá, že samička může dosáhnout až 70 bodů. Celá kolekce může dosáhnout max. 170 bodů. c) Bodování samic: Tělo......................................... až 6 bodů Hřbetní ploutev........................ až 3 body Ocasní ploutev ........................ až 6 bodů Barva a harmonie (soulad) ...... až 5 bodů Celkem max. součet ...................20 bodů

d) Individuální kritéria bodování samičky: Tělo: Maximální počet bodů za tělo je 6 bodů, přičemž se hodnotí jeho velikost a tvar. Minimální délka těla pro maximální počet bodů je 50 mm. Tvar těla má být půvabný, elegantní s délkou těla proporcionální k samci. Tělo hubené, ploché, ohnuté, ohnutý hřbet, hrubý násadec ocasu a pod., se postihuje bodovou ztrátou. Hřbetní ploutev: Maximální počet bodů za hřbetní ploutev jsou 3 body. Hřbetní ploutev se musí podobat podle standardu hřbetní ploutve samce, může ale být výrazně kratší. Ocasní ploutev: Maximální počet bodů za ocasní ploutev je 6 bodů. Maximální počet bodů by měl být udělen v případě, že se bude co nejvíce blížit tvarovému standardu samce. Poznámka pro posuzování mečíkatých standardů: hřbetní a ocasní ploutev by neměly mít jakékoliv pigmentové zbarvení Barva a harmonie: Maximální počet bodů za toto kritérium je 5 bodů. Posuzován je barevný, tvarový a velikostní soulad (harmonie) mezi samcem a samicí, který by měl být co největší. e) Kolekce je diskvalifikována v případě, že se prokazatelně nejedná o pár (rozdílný tvarový, nebo barevný standard). Stejně tak je diskvalifikována i kolekce nemocná, deformovaná, nebo vykazující jiné chorobné změny 8) Výsledné bodové hodnocení kolekce tvoří součet bodového ohodnocení samce a samice.

30

K volnému, nekomerčnímu použití poskytuje Akvárium zal. 1899

IHS04  

Hodnocení gupek