Page 1

Polska

Statut W113 Pagoda SL Klub Polska 18 kwietnia 2014


Statut W113  Pagoda  SL  Klub  Polska    

Statut Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę W113 Pagoda SL Klub Polska, dalej w skrócie zwane Pagoda SL Klub. § 2. Pagoda SL Klub jest stowarzyszeniem właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególności modelu W113. § 3. Terenem działalności Pagoda SL Klub jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Pagoda SL Klub jest Warszawa. Dla właściwej realizacji swoich celów Pagoda SL Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju. § 4. Pagoda SL Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa polskiego - Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 79 poz. 885) z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego Statutu. § 5. Czas trwania Pagoda SL Klub jest nieograniczony. § 6. Pagoda SL Klub używa pieczęci z nazwą i adresem siedziby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 7. Pagoda SL Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. § 8. Działalność Pagoda SL Klub opiera się na działalności społecznej członków Pagoda SL Klub. Do prowadzenia swych spraw Pagoda SL Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2 Cele i zasady działania Klubu Pagoda § 9. Podstawowe cele Pagoda SL Klub: 1. Integrowanie właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz, ze szczególnym uwzględnieniem modelu W113;

2


Statut W113 Pagoda SL Klub Polska 2. Gromadzenie i utrwalanie historycznych pamiątek motoryzacji związanych z modelem Mercedesem Benz W113; 3. Popularyzacja wiedzy o marce Mercedes-Benz; 4. Popularyzacja działalności Pagoda SL Klub. § 10. Pagoda SL Klub realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie zlotów, rajdów, spotkań i innych imprez związanych z samochodami marki Mercedes-Benz W113; 2. Zbieranie i opracowanie dokumentacji historycznej i technicznej samochodów marki Mercedes-Benz W113; 3. Wymianę poglądów i doświadczeń oraz materiałów dotyczących techniki, historii, turystyki, naprawy i eksploatacji tych samochodów; 4. Budowę i utrzymanie strony i domeny www Pagoda SL Klub. § 11. Członkowie Pagoda SL Klub mogą reprezentować różnorodny zakres poglądów. Pagoda SL Klub jako organizacja nie ma prawa wyrażania opinii, podejmowania akcji politycznych ani też angażowania się w działalność organizacji o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym i religijnym. Rozdział 3 Majątek i dochody Pagoda SL Klub § 12. Majątek Pagoda SL Klub stanowi mienie uzyskane, wytworzone lub nabyte przez Pagoda SL Klub w ramach jego działalności. § 13. Dochody Pagoda SL Klub pochodzą z następujących źródeł: 1. Wpisowego; 2. Składek członkowskich; 3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków od osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów bez osobowości prawnej; 4. Zbiórek w czasie imprez publicznych; 5. Dochodów z majątku Pagoda SL Klub. § 14. Pagoda SL Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Rozdział 4 Członkowie Pagoda SL Klub, ich prawa i obowiązki § 15. Członkowie Pagoda SL Klub dzielą się na: 1. Zwyczajnych; 2. Honorowych; 3. Wspierających.

3


Statut W113  Pagoda  SL  Klub  Polska     § 16. Członkiem Zwyczajnym Pagoda SL Klub zostać może każda osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkami Zwyczajnymi Pagoda SL Klub mogą być również osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat, pod warunkiem przedstawienia zgody swych prawnych opiekunów. § 17. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Pagoda SL Klub jest: 1. Dostarczenie Zarządowi Pagoda SL Klub prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej; 2. Zgoda na przechowywanie danych osobowych oraz innych danych podanych przez członków i na publikowanie nazwisk i danych teleadresowych w oficjalnych dokumentach Pagoda SL Klub. 3. Opłacenie wpisowego oraz składki rocznej. § 18. Członkowie Zwyczajni Pagoda SL Klub zobowiązani są: 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Pagoda SL Klub. 2. Dbać o dobre imię Pagoda SL Klub; 3. Wspomagać, popierać i czynnie realizować cele Pagoda SL Klub; 4. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Pagoda SL Klub; 5. Brać czynny udział w pracach Pagoda SL Klub służących realizacji jego celów statutowych; 6. Terminowo opłacać składki; § 19. Członek Zwyczajny Pagoda SL Klub ma prawo, na warunkach określonych przez władze Pagoda SL Klub brać udział w działalności Pagoda SL Klub, a w szczególności: 1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Pagoda SL Klub z głosem stanowiącym; 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Pagoda SL Klub Członkowie niepełnoletni, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 p. 2. prawa o stowarzyszeniach, do uzyskania pełnoletności nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego; 3. Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności Pagoda SL Klub; 4. Uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez Pagoda SL Klub; 5. Korzystania z majątku i urządzeń Pagoda SL Klub przeznaczonych do wspólnego użytku oraz z innych udogodnień i możliwości jakie stwarza swoim członkom Pagoda SL Klub. § 20. Członkiem Honorowym Pagoda SL Klub zostać może każda osoba fizyczna o szczególnych zasługach na rzecz działalności statutowej i organizacyjnej Pagoda SL Klub mająca pełną zdolność do czynności prawnych; 1. Członkowie Honorowi Pagoda SL Klub są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich; 2. Członkom Honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze; 3. Propozycję przyznania statusu Członka Honorowego może zgłosić każdy Członek Zwyczajny; 4. Status Członka Honorowego, po konsultacji z kandydatem, przyznaje w wyniku głosowania Walne Zgromadzenie Pagoda SL Klub.

4


Statut W113 Pagoda SL Klub Polska

§ 21. Członkiem Wspierającym Pagoda SL Klub może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w swojej działalności wspierać będzie Pagoda SL Klub poprzez działania organizacyjne, pomoc finansową lub materialną. 1. Członkowie Wspierający będący osobami prawnymi, działają w Pagoda SL Klub poprzez swoich imiennie wyznaczonych przedstawicieli; 2. Składki członkowskie dla Członków Wspierających są każdorazowo ustalane indywidualnie przez władze Pagoda SL Klub 3. Członkowie Wspierający korzystają z praw przysługującym Członkom Zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Pagoda SL Klub, oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Pagoda SL Klub. § 22. 1. Procedura przyjęcia w poczet Członków Pagoda SL Klub jest następująca: a) złożenie na ręce Zarządu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej; b) Zarząd, po weryfikacji kandydatury, podejmuje uchwałę o przyjęciu lub braku zgody na przyjęcie członka w ciągu 14 dni od złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji; c) wpłacenie wpisowego i wpłacenie pierwszej składki członkowskiej. 2. Wraz ze złożeniem deklaracji kandydat akceptuje postanowienia Statutu. § 23. 1. Wygaśnięcie członkostwa może nastąpić poprzez skreślenie lub wykluczenie z grona członków Pagoda SL Klub uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów Członków Zarządu. 2. Skreślenie następuje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Pagoda SL Klub, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Pagoda SL Klub; b) śmierci osoby fizycznej lub, odpowiednio - ustania osobowości prawnej osoby prawnej w przypadku Członka Wspierającego. 3. Wykluczenie z grona członków Pagoda SL Klub może nastąpić w przypadkach: a) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający trzy (3) miesiące od daty wezwania do uiszczenia składki lub innych zobowiązań; b) działania na szkodę Pagoda SL Klub w uznaniu Zarządu Pagoda SL Klub; c) nierespektowania Statutu Pagoda SL Klub lub niewykonywania uchwał jego władz; d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne. 4. Osoba nie przyjęta do Pagoda SL Klub lub z niego wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Pagoda SL Klub, w ciągu 30 dni od daty podjęcia stosownej uchwały. § 24. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej określa Zarząd.

5


Statut W113  Pagoda  SL  Klub  Polska     Rozdział 5 Władze Pagoda SL Klub Władze Pagoda SL Klub stanowią: 1. Walne Zgromadzenie Członków; 2. Zarząd; 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25.

§ 26. O ile nie jest to określone inaczej przez odrębne przepisy prawa lub regulamin Pagoda SL Klub, posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz komunikacja pomiędzy członkami tych organów, jak również zawiadomienia i komunikacja pomiędzy władzami Pagoda SL Klub i jego członkami może odbywać się - i jest uznana za skutecznie dostarczoną - za pośrednictwem mediów elektronicznych. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

§ 27. Walne Zgromadzenie Członków Pagoda SL Klub (dalej zwane WZ) jest najwyższą władzą Pagoda SL Klub. W WZ biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni, a z głosem doradczym Członkowie Honorowi i Wspierający oraz goście zaproszeni przez władze Pagoda SL Klub. WZ może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne WZ zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 marca jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając Członków Pagoda SL Klub, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem WZ. WZ obraduje według każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Pierwsze WZ odbędzie się w 2015 roku.

§ 28. 1. Nadzwyczajne WZ zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy; b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Klubu Pagoda. 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne WZ w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania ważnego żądania lub wniosku. 3. Nadzwyczajne WZ członków Pagoda SL Klub obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Z WZ spisuje się protokół.

§ 29.

§ 30. WZ prowadzi Przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów.

6


Statut W113 Pagoda SL Klub Polska § 31. Do kompetencji WZ należy w szczególności: 1. Uchwalanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania Pagoda SL Klub; 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 3. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu; 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu; 5. Uchwalanie regulaminu obrad WZ i innych regulaminów; 6. Dokonywanie zmian w Statucie; 7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Pagoda SL Klub sposobu przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu jego majątku; 8. Inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem. § 32. Uchwały WZ zapadają zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych uczestniczących w WZ przy quorum przynajmniej 10 Członków Zwyczajnych. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego WZ. § 33. Każdemu Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. § 34. Uchwały WZ podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw określonych w § 35. § 35. Głosowanie tajne zarządza się: 1. Przy wyborach Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz udzielaniu im absolutorium i w innych sprawach osobowych; 2. W innych sprawach, gdy zebrani członkowie tak postanowią zwykłą większością głosów oddanych. § 36. Członkowie Zwyczajni nieobecni na WZ mogą przed posiedzeniem WZ pisemnie upoważnić innego Członka biorącego udział w WZ do reprezentowania go na WZ i oddania w jego imieniu głosu, z wyjątkiem głosowań tajnych. § 37. Zarząd reprezentuje Pagoda SL Klub na zewnątrz oraz kieruje jego bieżącą działalnością. § 38. 1. Zarząd liczy pięciu (5) członków. 2. Pierwszy Zarząd jest powołany przez założycieli stowarzyszenia W113 Pagoda SL Klub Polska w głosowaniu tajnym, gdzie wskazują oni wśród wybranych Członków zarządu osoby pełniące funkcje Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Kolejne Zarządy są powoływane przez WZ, a na posiedzeniu Zarządu odbytego w dniu jego wyboru, jego członkowie wyłaniają spomiędzy siebie, w głosowaniu tajnym, Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. 3. WZ ma prawo odwołać poszczególnych członków Zarządu. 4. Uzupełnienie wakatu w Zarządzie w trakcie jego kadencji odbywa się na wniosek Zarządu spośród kandydatów wyłonionych w drodze ostatniego tajnego głosowania na WZ.

7


Statut W113  Pagoda  SL  Klub  Polska     5. Uzupełnienie wakatu Prezesa Stowarzyszenia wymaga nowych wyborów. 6. Jeśli w trakcie kadencji Zarządu liczba jego członków spadnie poniżej trzech (3), uzupełnienie odbywa się w trakcie WZ, które zobowiązane są zwołać władze Pagoda SL Klub. § 39. Zarząd powoływany jest na okres 2 lat. § 40. Każdy Członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu Klubu, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch (2) członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika § 41. Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy: 1. Zwoływanie WZ; 2. Przedstawianie sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej oraz działalności Pagoda SL Klub; 3. Opracowywanie planów działania Pagoda SL Klub, w tym budżetu; 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Pagoda SL Klub w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 5. Przyjmowanie i skreślanie członków Pagoda SL Klub; 6. Prowadzenie rejestru członków Pagoda SL Klub i dokonywania w nim stosownych zmian; 7. Zgłaszanie wniosków do podejmowania uchwał przez WZ w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków; 8. Zarządzanie domenami www Pagoda SL Klub; 9. Realizacja uchwał WZ. § 42. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy quorum przynajmniej trzech (3) członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu. W razie równowagi głosów za i przeciw, głos Prezesa jest głosem decydującym. § 43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. § 44. Funkcja członka w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji, rezygnacji, śmierci lub odwołania go przez WZ. § 45. Komisja Rewizyjna (dalej zwana KR) jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych. § 46. 1. KR składa się z 3 członków, wybranych przez WZ spośród członków Pagoda SL Klub. 2. Jej członkowie wyłaniają spomiędzy siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego KR. 3. Członkami KR nie mogą być osoby powiązane rodzinnie z członkami Zarządu.

8


Statut W113 Pagoda SL Klub Polska § 47. Kadencja KR równa jest kadencji Zarządu. Uzupełnienie składu KR następuje na wniosek pozostałych członków Komisji, spośród kandydatów zgłoszonych na WZ przez członków, w drodze tajnego głosowania. § 48. Do zakresu działania i kompetencji KR należy: 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Pagoda SL Klub; 2. Badanie, zatwierdzanie lub odrzucanie planów finansowych, budżetu rocznego, rocznego sprawozdania finansowego oraz innych raportów i sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej Pagoda SL Klub przedstawianych przez Zarząd; 3. O ile jest to wymagane przez odrębne przepisy, wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Pagoda SL Klub; 4. Przekazywanie opinii i wniosków z przeprowadzonych kontroli WZ; 5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego WZ w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 6. Zwołanie WZ, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem; 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na WZ. § 49. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały większością głosów swych członków, przy minimalnym quorum dwóch członków KR. W razie równowagi głosów za i przeciw, głos Przewodniczącego KR jest głosem decydującym. Rozdział 5 Zmiana Statutu i rozwiązanie Pagoda SL Klub § 50. Uchwały WZ w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Pagoda SL Klub podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności: 1. Co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie; 2. Bez względu na liczbę obecnych na WZ - w drugim terminie; 3. Czas, który musi upłynąć pomiędzy pierwszym a drugim WZ nie może być krótszy niż 1 godzina. § 51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Pagoda SL Klub, WZ określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majątku Pagoda SL Klub oraz powołuje likwidatora. § 52. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001nr 79 poz. 885) z późniejszymi zmianami.

9

Statut w113 sl pagoda klub v2  

http://www.sl113.org.pl/images/dokumenty/Statut_W113_SL_Pagoda_Klub_v2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you