Page 1

W113 Pagoda SL Klub Polska DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Członek Zwyczajny Ja, niżej podpisany(a) ______________________________________________________ proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych stowarzyszenia W113 Pagoda SL Klub Polska (zwanego dalej „Klub”). Oświadczam, że znany jest mi statut Klubu i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień i uchwał władz Klubu oraz do aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub przekazanych przez mnie danych, w tym danych osobowych, w celach związanych z działalnością statutową Klubu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo wglądu, poprawiania lub uzupełniania tych danych. Przyjmuję też do wiadomości, że zgodnie ze statutem Klubu, uzyskanie statusu Członka Zwyczajnego przez osobę składającą deklarację członkowską wymaga: - dostarczenia władzom Klubu prawidłowo wypełnionej niniejszej deklaracji - podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały dotyczącej przyjęcia w poczet członków osobę przedstawiającą deklarację; - wpłaty wpisowego i składki rocznej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. Pozostałe dane osobowe: (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami): Data i miejsce urodzenia: __________________________________________________________ Adres do korespondencji: _________________________________________________________ Numer dowodu: ___________________ Numer PESEL: ________________________________ Telefon: _______________________ E-mail: __________________________________________ Posiadam samochód Mercedes-Benz W113 (model, rocznik, nr rej.) ________________________ ______________________________________________________________________________ Dane osób rekomendujących 1. Imię i nazwisko, telefon i e-mail kontaktowy: ________________________________________

2. Imię i nazwisko, telefon i e-mail kontaktowy: ________________________________________

Data: _____/_____/__________ r.

Podpis __________________________

W113 Pagoda SL Klub Polska ul. Muszyńska 6 02-920 Warszawa KRS nr 0000506595

Deklaracja czlonkowska pagoda sl klub od marca 2014  

http://www.sl113.org.pl/images/dokumenty/Deklaracja_czlonkowska_PAGODA_SL_KLUB_od_marca_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you