Page 1

Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα

25.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Αρ. φύλλου #143 / Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

48 σελίδες για την εργασία q την επιχειρηματικότητα q την εκπαίδευση q την κοινωνική αντίληψη

267 θέσεις εργασίας

Σελ. 14, 35 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΧΟΜΠΙ

Επιτυχημένη διαπραγμάτευση

Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Από την ίδρυσή της έως σήμερα

Γιόγκα: Η «επιστήμη» της ευζωίας

Σελ. 4

Σελ. 41

Σελ. 44


2

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Συνεργασίες - Ένθετα

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε. Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ. 163 45 - Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - Τηλ.: 2310 326712 e-mail: fpress@skywalker.gr

Το περιεχόμενο της εφημερίδας ±Á­ÐÓÐÁ“Î×ÓÁÄÉÁ­ÑÅÒÅÑÒÈÍÅÆÈuÅнÄÁuÁÕÁÍÁ ÄÈuÎÑÉÅÀÎÍÒÁÉÁ“¾ÒÉÕÉÑÒÎÑÅ̽ÄÅÕuÁÕ£“ÉÑËÅÆÓŽÒÅ ÒÁÇÉÁÁ˾uÈ“ÅÐÉÑѾÒÅÐÎ×ÌÉ˾ËÁÉÅÍÈuÅÐÔÓŽÒÅ ÑÖÅÒÉË­uÅÒÈÍÅÐÇÁѽÁ ÒÈÍœÉÖÅÉÐÈuÁÒÉ˾ÒÈÒÁ ÒÎÍ ÅÓÅÌÎÍÒÉÑu¾ËÁÉÒÉÕÄÔÐÅ­ÍÄЭÑÅÉÕÆÎлÔÍ

Εκδότης:šÈu¼ÒÐÈÕ©×ÍÒ­ÍÈÕ Αρχισυντάκτρια: ´ÍÍÁ¢ÅÍÉ»ÐÈ Εμπορικός Διευθυντής: ŸÔÒ¼ÐÈÕ³ÁÒØÈÉÔÁÍͽÄÈÕ Υπεύθυνη Πωλήσεων: ¨Á½ÐȨ“¾ÐÎ× Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών: £Ì»ÍȧÎÀÒÑÉËÎ× Υπεύθυνη Αγγελιών: ¨­ÇÄÁ¤ÎדÁÍÒ¼ Υπεύθυνη Διαφημίσεων: ¦Ô­ÍÍÁžÁ“ÁÇÇÅ̼ Διευθυντής Χορηγιών: šÉÎÍÀÑÈÕšÐÎÇǽÒÈÕ Εμπορική Ανάπτυξη:ŸÒÁÀÐÎÕŸÎÆÉÁÍ¾Õ Υπεύθυνη Δημοσιογραφικού Περιεχομένου: ¨½ÍÁ¢ÁÑÉÌΓÎÀÌÎ× Διόρθωση Κειμένων: š­ÆÍÈ¡“ÎÇ»ÍÈ ›ÅÎÄÏÐÁšÎ×ÆÅʼ Διευθυντής Ερευνών: ŸÒЭÒÎÕž­ÒÒÁÕ Διαδικτυακή Έρευνα: ŸÎƽÁšÉÁu­ÍÒÈ Ομάδα Διεκπεραίωσης: µÌÅÍÁ§»ÍÒÁÐÖÎ× §»ÌÌר“ÁÍÒ¼ £ÌÉÑÑ­ÂÅÒ§ÁÌÁÐÎÀÒÈ ™ÅÔÐǽÁ§ÔÍÑÒÁÍÒ½ÍÎ× ±­ÍÉÁ§ÁÐÁÒؼ Επιμέλεια Δομής: ¢½ËמÁÍΓÎÀÌÎ× Διευθύντρια Δημιουργικού: ™ÅÔÐǽÁ§ÎÀÑËÎ×ÐÈ Ατελιέ: ©ÅÐÅͽËȧÎ×ÒÑÎÀu“Á ›ÁÍ­ÑÈÕšÁu¾“Î×ÌÎÕ °­ÍÉÁ§ÌÅÉϧÎ×м Περιφερειακές Συνεργασίες: ¡ÌÅʽÁ©Î×˽ÄÎ× &ÌÅ×ÓÅнÁ©ÀÑÁÐÈ Οικονομικός Διευθυντής: ®ÅËÒ­ÐÉÎÕ§ÎÌÌ­ÐÎÕ Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων: ¦Ô­ÍÍÁ¨½ÖÎ× Διανομή:'BTU.FTTFOHFST£ž£ Εκτύπωση:*SJT£ËÒדÏÑÅÉÕ¡£¢£ Σύμβουλοι Έκδοσης: £ÉмÍȱÑÉËÍÉ­ ¡ÐÉÑÒ»ÁšÈuÈÒÐÎÀÑÈ ¨ÁнÁ™ÅÔÐÇÁÌ­

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας στην Αθήνα i¨ÅÒоš­ÆÍÈ i¨ÅÒоŸ×ÇÇÐÎÀ©ÉÊ i¨ÅÒо£×ÁÇÇÅÌÉÑu¾Õ i¨ÅÒо¡u“Å̾ËȓÎÉ i¨ÅÒо§ÁÒÅÖ­ËÈ

i¥Ÿ¡ž¥Ð­ËÌÅÉÎ i¥Ÿ¡ž§ÁÌÌÉÓ»Á i¥Ÿ¡žžÅÉÐÁÉ­Õ

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη i¯¡£š ±ÎÀu“ÁžÁ“ÁÍÁÑÒÁѽÎ× i¡ÐÉÑÒÎÒ»ÌÎ×ÕËÁɱÑÉuÉÑ˼ i§Áu­ÐÁ

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας ΑΤΤΙΚΗ i´Ç¡Í­ÐÇ×ÐÎɧÁuÁÒÅо §ÅÍÒÐÉ˾ šÈuÁÐ֎ΙÐÁƎΡͻÐÇÔÍ i´Ç¡Í­ÐÇ×ÐÎɧÁuÁÒÅо §ÎÉÍÔÍÉ˼²“ÈÐÅѽÁš¼uÎ× i´Ç¡Í­ÐÇ×ÐÎÉžÅÉÐÁÉ­Õ ¨¡¤£¦ i¡Ç½Á¢ÁЭÐÁ šÈuÁÐÖŽÎ ™ÐÁƎβ“ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕ¡Í»ÐÇÔÍ

i¡Ç½ÁžÁÐÁÑËÅ×¼ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¡Ç½ÔÍ¡ÍÁÐÇÀÐÔÍ©×Ì¼Õ §ÎÉÍÔÍÉ˾ žÁÍÒΓÔ̎ΙÐÁƎΚÉÁuÅÑÎÌ­ÂÈÑÈÕ i¡Ó¼ÍÁ $BSFFSJO1SPHSFTT i¡Ó¼ÍÁ $JUZ6OJUZ$PMMFHF i¡Ó¼ÍÁ .FEJUFSSBOFBO$PMMFHF i¡Ó¼ÍÁ ™ÐÁuuÁÒŽÁ®»ÁÕ™ÅÍÉ­Õ i¡Ó¼ÍÁ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ£¨ž i¡Ó¼ÍÁ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ £ÓÍÉ˾ ËÁɧÁ“ÎÄÉÑÒÐÉÁ˾žÁÍœÉÑÒ¼uÉΡÓÈÍÏÍ i¡Ó¼ÍÁ šÈuÁÐÖŽΠi¡Ó¼ÍÁ šÉÅÀÓ×ÍÑȧÎÉÍÔÍÉ˼Õ¡ÌÌÈÌÅÇÇÀÈÕ ËÁɲǎÁÕ i¡Ó¼ÍÁ ¥¡ÇËÁÌÉ­ŸÀÌÌÎÇÎÕ žÐÎÑÒÁѽÁÕ¡Ç»ÍÍÈÒÎמÁÉÄÉÎÀ i¡Ó¼ÍÁ ¦£§š»ÌÒÁ i¡Ó¼ÍÁ ¦£§×ͼ i¡Ó¼ÍÁ §£›£¡šÉ­ÂÁÑÈ i¡Ó¼ÍÁ §ÅÍÒÐÉ˼šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¡Ó¼ÍÁ §ÎÌÌ»ÇÉÎ#$" i¡Ó¼ÍÁ §ÎÌÌ»ÇÉÎ$/". i¡Ó¼ÍÁ §²¡š¡ i¡Ó¼ÍÁ ¯ÉËÎÍÎuÉ˾žÁÍœÉÑÒ¼uÉΡÓÈÍÏÍ i¡Ó¼ÍÁ ¯u­ÄÁžÅ½ÐÁÇuÁ i¡Ó¼ÍÁ ž£«¡££ i¡Ó¼ÍÁ §ÁÒÁÆÀÇÉΡǭ“ÈÕ ËÁÉŸ×u“ÁЭÑÒÁÑÈÕ ™ÐÁÆŽÎדÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕÁ“ÁÑÖ¾ÌÈÑÈÕ

i¡Ó¼ÍÁ žÁÍœÉÑÒÈuÉÎÀ“ÎÌÈ©ÉÌÎÑÎÆÉ˼Õ ŸÖÎ̼Õ ™ÐÁuuÁÒŽÕ±uÈu­ÒÔÍ ™ÁÌÌÉË¼Õ ™ÅÐuÁÍÉ˼ÕËÁÉ£ÌÌÈÍÉ˼Õ ™ÌÏÑÑÁÕËÁÉ©ÉÌÎÑÎƽÁÕ

i¡Ó¼ÍÁ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ i¡Ó¼ÍÁ žÎÌ×ÉÁÒÐŽÎ1SBLTJT i¡Ó¼ÍÁ ®¾ÑÒÎÕ §ÎÉÍÔÍÉ˻՚Îu»Õ ¡ÍÒÉuÅÒϓÉÑÈÕÒÈÕ©ÒÏÖÅÉÁÕÒÎך¼uÎ× ¡ÓÈÍÁ½ÔÍ i¡Ó¼ÍÁ "UIFOT'BTIJPO$MVC i¡u“Å̾ËȓÎÉ ¡ÍÎÉÖÒ¾§»ÍÒÐΣÍÈu»ÐÔÑÈÕ žÐ¾ÍÎÉÁÕ £§§¡ i¡u“Å̾ËȓÎÉ )FMMFOJD:PVUI1BSUJDJQBUJPO i¡ÉÇ­ÌÅÔ ¡ÌÌÈÌ»ÇÇ×ΩÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎ i¡ÉÇ­ÌÅÔ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ ±£¦žÅÉÐÁÉ­ i¡ÉÇ­ÌÅÔ ™ÐÁƎΦѾÒÈÒÁÕÒÔÍ©ÀÌÔÍ i¡ÉÇ­ÌÅÔ šÈuÁÐÖŽΠi¡ÉÇ­ÌÅÔ §»ÍÒÐΫ×ÖÎÌÎÇÉ˼Õ ËÁɧÎÉÍÔÍÉ˼Õ²“ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕ ¨ÁËÐÎÖоÍÉÔÍ¡Í»ÐÇÔÍ i´ÌÉuÎÕ šÈuÁÐÖŽΠi¡ÐÇ×ÐÎÀ“ÎÌÈ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¡Ñ“о“×ÐÇÎÕ šÈuÁÐÖŽΠi¡×ÌÏÍÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¡ÖÁÐÍÁ½ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ i¡ÖÁÐÍÁ½ ™ÐÁƎΞÐÎÏÓÈÑÈÕ ÑÒÈÍ¡“ÁÑÖ¾ÌÈÑÈ i¡ÖÁÐÍÁ½ šÈuÁÐÖŽΠi¢­ÐÈ šÈuÁÐÖŽΠi¢ÎÀÌÁ šÈuÁÐÖŽΠi¢Î×ÌÉÁÇu»ÍÈ šÈuÁÐÖŽΠi¢ÐÉ̼ÑÑÉÁ šÈuÁÐÖŽΠi¢ÐÉ̼ÑÑÉÁ ¯ÐÇÁÍÉÑu¾Õ§ÎÉÍÔÍÉ˼Õ žÐÎÑÒÁѽÁÕËÁÉ¡ÌÌÈÌÅÇÇÀÈÕ

i¨ÅÒо¡ÒÒÉ˼ i¨ÅÒо´ÇÉÎÕ¡ÍÒÏÍÉÎÕ i¨ÅÒо¡ÉÇ­ÌÅÔ

i¢ÀÐÔÍÁÕ šÈuÁÐÖŽΠi¢ÀÐÔÍÁÕ §ÎÉÍÔÍÉ˾¦ÁÒÐŽΠi¢ÀÐÔÍÁÕ ¨ÁuÁ̽ÇËÁ i™ÁÌ­ÒÑÉ šÈuÁÐÖŽΠi™ÁÌ­ÒÑÉ §ÎÉÍÔÍÉ˼²“ÈÐÅѽÁ i™ÅԓÎÍÉ˾žÁÍœÉÑÒ¼uÉΡÓÈÍÏÍ i™ËÀØÈ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐ΢ÁÆÅÉÖÔнÎ× i™Ì×Æ­ÄÁ #$" i™Ì×Æ­ÄÁ ¦£§×ͼ iš­ÆÍȲuÈÒÒ¾Õ&NGBTJT iš­ÆÍÈ šÈuÁÐÖŽΠiš­ÆÍÈ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ išÉ¾Í×ÑÎÕ šÈuÁÐÖŽΠišÐÁ“ÅÒÑÏÍÁ šÈuÁÐÖŽΠišÐÁ“ÅÒÑÏÍÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i£ÌÌÈÍÉ˾¡ÐÇ×ÐÎÀ“ÎÌÈ šÈuÁÐÖŽΠi£ÌÌÈÍÉ˾ ¡¨²¨¬®¥ i£ÌÌÈÍÉ˾ ¨ÈÒÐΓÎÌÉÒÉ˾ §ÎÉÍÔÍÉ˾¦ÁÒÐŽΠi£Ê­ÐÖÅÉÁ .0N i£Ê­ÐÖÅÉÁ £§žÎŸž¯®¾ÑÒÎÕ i£Ê­ÐÖÅÉÁ §£›£¡žÁлuÂÁÑÈ i£Ê­ÐÖÅÉÁ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ i¤ÔÇЭÆÎ× ™ÐÁƎΚÉËÒÀÎ× §ÎÉÍÔÍÉ˼Õ¨»ÐÉuÍÁÕ i¤ÔÇЭÆÎ× šÈuÁÐÖŽΠi¤ÔÇЭÆÎ× šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ šÈuÁÐÖŽÎ ™ÐÁƎβ“ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕ¡Í»ÐÇÔÍ

i¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ ¦ÁÒЎΧÎÉÍÔÍÉ˼Õ ¡ÌÌÈÌÅÇÇÀÈÕ i¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ ¦£§ i¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ §ÎÉÍÔÍÉ˾žÁÍÒΓÔÌŽΠi¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ §ÎÉÍÔÍÉ˾©ÁÐuÁËŽÎ ¡ÌÌÈÌÅÇÇÀÈÕ i¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ i¥ÌÉÎÀ“ÎÌÈ ±Ð­“ÅØÁ³Ð¾ÍÎ× i¥Ð­ËÌÅÉΡÒÒÉË¼Õ šÈuÁÐÖŽΠi›ÈÑŽΠŸ×ÍÅÐÇÁÒÉ˾§ÁÆÅÍŽÎ i§ÁÌÌÉÓ»Á §ÎÉÍÔÍÉ˾žÁÍÒΓÔÌŽΠi§ÁÌÌÉÓ»Á *$"1 i§ÁÌÀÂÉÁŸÁÐÔÍÉËÎÀ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i§­ÒÔžÅÒЭÌÔÍÁ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ i§ÅÐÁÒѽÍÉšÐÁ“ÅÒÑÏÍÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ¡uÆÉ­ÌÈÕ i§ÅÐÁÒѽÍÉšÐÁ“ÅÒÑÏÍÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈšÐÁ“ÅÒÑÏÍÁÕ i§ÅÐÁÒѽÍÉšÐÁ“ÅÒÑÏÍÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ£×ÇÅÍŽÁÕ i§ÈÆÉÑÉ­ šÈuÁÐÖŽΠi§ÈÆÉÑÉ­ ¦£§šÉÁuÁÍÒ¾“Î×ÌÎÕ i§ÎÐ×ÄÁÌÌ¾Õ šÈuÁÐÖŽΠi§ÎÐԓ½ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i§Î×Ë­ËÉ ¯u­ÄÁžÅ½ÐÁ Ç uÁ i§×ûÌÈ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ i œÅÔÆŸ×ÇÇÐÎÀ ÒΟÎÀ“ÅШ­ÐËÅÒ ÒÈÕ¡ÌÌÈÌÅÇÇÀÈÕ iœ×˾ÂÐ×ÑÈžÅÀËÈ šÈuÁÐÖŽΠi¨ÁÐÁÓÏÍÁÕ šÈuÁÐÖŽΠi¨ÁÐÎÀÑÉ &$0$*5: i¨ÁÐÎÀÑÉ šÈuÁÐÖŽΠi¨ÁÐÎÀÑÉ ¯§¯¦ž¡š¡ i¨ÅÒÁu¾ÐÆÔÑÈ šÈuÁÐÖŽΠi¨ÅÒÁu¾ÐÆÔÑÈ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i.ÅÒÁu¾ÐÆÔÑÈ §£§ £Ë“ÁÉÄÅ×ÒÉ˼žÌÈÐÎÆÎÐÉ˼ i¨ÎÍÁÑÒÈЭËÉ ¨“ÎÐÎÀuÅ i¨ÎÑÖ­ÒÎ 4BF$SFBUJWF.FEJB$PMMFHF i¨ÎÑÖ­ÒÎ ™ÐÁƎΣÍÈu»ÐÔÑÈÕ¡Í»ÐÇÔÍ i¨ÎÑÖ­ÒÎ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ

i®»Á¨­ËÐÈ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾ž­ÐËÎ i®»ÁžÅÍÒ»ÌÈ §£ž i®»ÁŸuÀÐÍÈ §ÎÉÍÔÍÉ˾žÁÍÒΓÔÌŽΠi®»ÁŸuÀÐÍÈ ±u¼uÁ§ÎÉÍÔÍÉ˼ÕžÎÌÉÒÉË¼Õ i®»Î«×ÖÉ˾ (PMEFO$VQ i®½ËÁÉÁ¡Ç½ÎצԭÍÍÎ×°»ÍÒÈ šÈuÁÐÖŽΠižÁÇËЭÒÉ $*7*4QMVT ižÁÉÁͽÁ šÈuÁÐÖŽΠižÁÉÁͽÁ §ÁÆÅÒÅÖÍŽÎÍ ižÁÌ̼ÍÈ šÈuÁÐÖŽΠižÁÌ̼ÍÈ §ÎÉÍÔÍÉ˾žÁÍÒΓÔÌŽΠižÁ“­ÇÎ׳ÎÌÁÐÇÎÀ šÈuÁÐÖŽΠižÅÉÐÁÉ­Õ ¡ÇËÁÌÉ­¤¬ ižÅÉÐÁÉ­Õ šÈuÁÐÖŽΠižÅÉÐÁÉ­Õ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ ižÅÉÐÁÉ­Õ ¦£§×ͼ ižÅÉÐÁÉ­Õ §ÎÉÍÔÍÉ˾žÁÍÒΓÔÌŽΠižÅÍÒ»ÌÈ šÈuÁÐÖŽΠižÅÐÉÑÒ»ÐÉ šÈuÁÐÖŽΠižÅÐÉÑÒ»ÐÉ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼Ëȣ˓ÁÉÄÅ×ÒÈнÔÍ ¡×ÇÎ×Ì»ÁœÉÍÁÐÄ­ÒÎ× ižÅÒÐÎÀ“ÎÌÈ šÈuÁÐÖŽΠiŸÁÐÔÍÉË¾Õ šÈuÁÐÖŽΠiŸÅ“¾ÌÉÁ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ iŸ“­ÒÔÍ¡ÐÒ»uÉÄÎÕ šÈuÁÐÖŽΠi±ÁÀÐÎÕ §»ÍÒÐΞÎÌÉÒÉÑuÎÀ e£ÌÌÈÍÉ˾Õ§¾ÑuÎÕk i©ÉÌÁÄ»ÌÆÅÉÁ³ÁÌËÈľÍÁ šÈuÁÐÖŽΠi©ÉÌÎӻȫ×ÖÉ˾ šÈuÁÐÖŽΠi©ÉÌÎӻȫ×ÖÉ˾ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾ §»ÍÒÐ΢ÅÍÅÒÑ­ÍÎ× i³ÁÙÄ­ÐÉ šÈuÁÐÖŽΠi³ÁÌ­ÍÄÐÉ ¡ÅÒΓÎÀÌÅÉΞÎÌÉÒÉÑÒÉ˾§»ÍÒÐÎ i³ÁÌ­ÍÄÐÉ šÈuÁÐÖŽÎ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ ¡u“ÅÌÎ˼“ÔÍ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ›ÅÐuÁÙË¾Õ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈŸ½ÍÄÎÕ ¡ÌÅÊ­ÍÄÐÅÉᣦ›ÅÑÑÁÌÎͽËÈÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ $JUZ$PMMFHF i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ *$#4#VTJOFTT $PMMFHF ¬ÐÁɾËÁÑÒÐÎ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ .FUSPQPMJUBO$PMMFHF i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ /FX:PSL$PMMFHF i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ž›§×ÌÉËŽÎ ®ÎuÉ˼ÕŸÖÎÌ¼Õ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ž›§×ÌÉËŽÎ žÎÌ×ÒÅÖÍÉ˼ÕŸÖÎÌ¼Õ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ž›§×ÌÉËŽÎ ©ÉÌÎÑÎÆÉ˼ÕŸÖÎÌ¼Õ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ž›§×ÌÉËŽÎ ©×ÑÉËÎuÁÓÈuÁÒÉËÎÀ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ž›™ÐÁÆŽÎ šÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÁÐÖŽÎ §ÎÐÄÅÌÉÎÀ£×¾ÑuÎ× i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §×ÌÉˎΞÁÉÄÁÇÔÇÉËÎÀ¡ž› i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ÍÎÉÖÒ¾§»ÍÒÐÎ ¥uÅмÑÉÁÕ²“ÎÄÎÖ¼Õ¡ÑÒ»ÇÔÍ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡ÑÒ¾ÐÉÁ§ÁÆÅÍŽΠi›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¡±£¦ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÁÐÖŽΠi›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ ´ÍÔ±ÎÀu“ÁÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÎÒÉ˼ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËȨÈÖÁÍÉÏÍÁÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÎÒÉ˼ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËȳÁÐÉÌ­Î×

Δείτε το χάρτη στo: fpress.skywalker.gr/map.htm

i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÈuÎÒÉ˼§ÅÍÒÐÉ˼ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËȧÁÌÁuÁÐÉ­Õ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ žÎÌ×ÉÁÒÐŽÎ ™ÉÁÒÐνÒÎק¾ÑuÎ× i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ £ÌÌÈÍÉ˾žÁÉÄÉ˾³ÔÐɾ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¦£§š»ÌÒÁ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¦£§×ͼ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¦£§žÁÑһРi›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §ÁÆ»›ÅÐuÁÙË¾Õ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §ÁÆÔĎΣÌÌÈÍÉ˾ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §£›£¡žÐÎuÈÓ»ÁÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §ÅÍÒÐÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ›ÅÑËÈÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §»ÍÒÐβ“ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕ®»ÔÍ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¨§¯´ÐÑÉÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ž¡¨¡§ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §×ÌÉˎΟÖÎ̼Õ §ÁÌÏͱÅÖÍÏÍ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ Ÿ×uÂÎ×ÌÅ×ÒÉ˾§»ÍÒÐÎ ™×ÍÁÉËÏÍ ™ÅÍÉ˼Õ™ÐÁuuÁÒŽÁÕ ¦Ñ¾ÒÈÒÁÕ©ÀÌÔÍ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ²“ÍÔÒ¼ÐÉΡÑÒ»ÇÔÍ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ³¡®› i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ¦£§¡Ëu¼ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ šÉÅÓͻ՞ÁÍœÉÑÒ¼uÉÎ ÒÈÕ£ÌÌ­ÄÎÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ §ÁÒÁÆÀÇÉΙ×ÍÁ½ËÁÕ i›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ±»ÑÑÅÐÁŸÀÇÖÐÎÍÎ §ÁÆÅÍŽΠi›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ŸÀÇÖÐÎÍΧÁÆÅÍŽÎ §ÅÍÒÐÉ˾Í

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ i¡ÇнÍÉÎ §£§£×ÐÔÑ×uÂÎ×ÌÅ×ÒÉ˼£ž£ i¡ÌÅÊÁÍÄÐÎÀ“ÎÌÈ šÈuÁÐÖŽΠi¡ÒÁÌ­ÍÒÈ ¡É­ÍÒÅÉÎÕšÈu¾ÑÉÁ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¡ÒÁÌ­ÍÒÈ šÈuÁÐÖŽΠi¢»ÐÎÉÁ šÈu¾ÑÉÁ§ÅÍÒÐÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¢¾ÌÎÕ šÈuÁÐÖŽΠi¢¾ÌÎÕ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¢¾ÌÎÕ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ®»ÁÕ¡ÇÖÉ­ÌÎ× i¢¾ÌÎÕ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ®»ÁÕ¦ÔͽÁÕ i¢¾ÌÎÕ §£§§£ž£› ižÅÐÉÆÅÐÅÉÁ˼£Í¾ÒÈÒÁ¨ÁÇÍÈѽÁÕ£§ž¯œ i™ÀÓÅÉÎ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i™ÀÓÅÉÎ §ÁíÌÅÉÎÕšÈuÎÒÉ˼ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ¡ÍÁÒÎÌÉ˼Õ¨­ÍÈÕ išÉÄ×u¾ÒÅÉÖÎ šÈuÁÐÖŽΠišÎuÎË¾Õ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ išÐ­uÁ šÈuÁÐ֎ΙÐÁÆŽÎ ¡“ÁÑÖ¾ÌÈÑÈÕËÁɱÎ×ÐÉÑuÎÀ išÐ­uÁ §£§¡ÐÉÑÒÎÒ»ÌÈÕ iµÄÅÑÑÁ šÈuÁÐÖŽΠi£ÀÂÎÉÁ ¡ÇÐÎÒÉ˾ÕŸÀÌÌÎÇÎգлÒÐÉÁ i£ÀÂÎÉÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ«ÁÖÍÏÍ i£ÀÂÎÉÁ §£ž¢ÁÑÉÌÉ˾ i£ÀÂÎÉÁ §£žšÉÐÆÀÔͨÅÑÑÁ“½ÔÍ i£ÀÂÎÉÁ §£žžÉÑÑÏÍÁ i›ÅÑÑÁÌÉÏÒÉÄÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i›¼ÂÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ žÍÅ×uÁÒÉËÎÀ§»ÍÒÐÎ× i¦Ò»Á šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¦Ô­ÍÍÉÍÁ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ šÎu¼Õ ¡“ÁÑÖ¾ÌÈÑÈÕËÁÉŸÒÁÄÉÎÄÐÎu½ÁÕ i¦Ô­ÍÍÉÍÁ šÈuÁÐÖŽΠi¦Ô­ÍÍÉÍÁ ¨§¯¨»ÐÉuÍÁ i¦Ô­ÍÍÉÍÁ ¦£§š»ÌÒÁ i§Á­ÌÁ §£ž§Á­ÌÁÕ i§ÁÌÁu­ÒÁ šÈuÁÐÖŽΠi§ÁÌÁu­ÒÁ žÎÌÉÒÉÑÒÉ˾Õ¯ÐÇÁÍÉÑu¾Õ

e¯ÉÄоuÎÉÒÈÕ£ÌÉ­Õk i§ÁÌÁu­ÒÁ ±£¦žÅÌΓÎÍͼÑÎ× i§ÁÐĽÒÑÁ šÈuÁÐÖŽΠi§ÁГÅͼÑÉ šÈu¾ÑÉÁ§ÅÍÒÐÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i§ÁÑÒÎÐÉ­ šÈuÁÐÖŽΠi§ÁÑÒÎÐÉ­ œÎÇÉÑÒÉ˾™ÐÁƎΟ­ÂÂÁÕ ¨×ÒÁЭÕËÁÉŸ×ÍÅÐÇ­ÒÅÕ i§»ÐË×ÐÁ šÈuÁÐÖŽΠi§ÎØ­ÍÈ šÈuÁÐÖŽΠi§Ð¼ÒÈ ´ÇÉÎÕ®É˾ÌÁÎÕ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i§Ð¼ÒÈ ´ÇÉÎÕ®É˾ÌÁÎÕ §Î×ÍÄÎÀÐÅÉÎÕ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i§Ð¼ÒÈ ¥Ð­ËÌÅÉÎ §£§¡Í­“Ò×ÊȧмÒÈÕ i§Ð¼ÒÈ ¥Ð­ËÌÅÉÎ §£§£×ÐԓÁÉ˼žÐ¾ÎÄÎÕ i§Ð¼ÒÈ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ žÁÍœÉÑÒÈuÉÎÀ“ÎÌÈÕ°ÅÓÀuÍÎ× i§Ð¼ÒÈ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕŸ›£±£ i§ÔÕ ¡®§¯"DBEFNZ iœ­ÐÉÑÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ iœÅÉÂÁÍ­ÒÅÕ šÈuÁÐÖŽΠiœÉÂÁÄÅÉ­ šÈu¾ÑÉÁ§ÅÍÒÐÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¨×ÒÉ̼ÍÈ §£ž i¨×ÒÉ̼ÍÈ šÎu¼¡“ÁÑÖ¾ÌÈÑÈÕËÁÉ ŸÒÁÄÉÎÄÐÎu½ÁÕ žÁÍœÉÑÒ¼uÉΡÉÇÁ½Î× i®­ÊÎÕ šÈuÁÐÖŽΠi®­Î×ÑÁ šÈuÁÐÖŽΠi®ÁÀ“ÁËÒÎÕ žÁ“ÁÖÁÐÁÌ­u“ÅÉÎÕ šÈuÎÒÉ˼§ÅÍÒÐÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¯uÂÐÉÁ˼šÈuÎÒÉ˼£Í¾ÒÈÒÁÈÍÉ­ÄÎÕ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i¯ÐÖÎuÅÍ¾Õ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ iž­ÒÐÁ -PBEžÁÍœÉÑÒÈuÉÁ˾¢ÉÂÌÉΓÔÌŽΠ žÁÍœÉÑÒÈuÉÎÀ“ÎÌÈž­ÒÐÁÕ iž­ÒÐÁ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈËÁɧ»ÍÒÐÎ žÌÈÐÎƾÐÈÑÈÕ£¡ž iž­ÒÐÁ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ£¡ž iž­ÒÐÁ ™ÐÁƎΚÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ žÁÍœÉÑÒÈu½ÎמÁÒÐÏÍ iž­ÒÐÁ šÈuÁÐÖŽΠiž­ÒÐÁ ¡ÍÁÇÍÔÑÒ¼ÐÉÎ#SJHIU4JEF9ÏÐÎÕ žÎÌÉÒÉÑuÎÀËÁɣ˓Á½ÄÅ×ÑÈÕ iž­ÒÐÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ ižÐ»ÂÅØÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i°¾ÄÎÕ šÈuÁÐÖŽΠiŸÁuÎÓЭËÈ šÈuÁÐÖŽΠiŸ­uÎÕ šÈuÁÐÖŽΠiŸ­uÎÕ §£ž iŸ­uÎÕ §£ž§ÁÐ̾ÂÁÑÎ× iŸ»ÐÐÅÕ šÈuÁÐÖŽΠiŸ»ÐÐÅÕ §£§£ÀÂÎ×ÌÎÕ iŸË¾“ÅÌÎÕ šÈuÁÐÖŽΠiŸÀÐÎÕ šÈuÁÐ֎ΣÐuÎÀ“ÎÌÈÕ iŸÀÐÎÕ §£žŸÀÐÎ× i±¼ÍÎÕ šÈuÁÐÖŽΠi±Ð½ËÁÌÁ §£§°Î¼ i±Ð½“ÎÌÈ šÈuÁÐÖŽΠi:ÄÐÁ œÎÇÉÑÒÉ˾™ÐÁÆŽÎœÉu­ÍɺÄÐÁÕ i³ÁÌ˽ÄÁ§ÀuÈ §£§ž×ÓÁǾÐÁÕ i³ÁÌ˽ÄÁ šÈu¾ÑÉÁ§ÅÍÒÐÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ i³ÁÌ˽ÄÁ šÈuÎÒÉ˼¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËȧÁÓÅÍÏÍ i³ÁÌ˽ÄÁ §£ž¡×̽ÄÁ i³ÁÌ˽ÄÁ §£ž¢ÁÑÉÌÉ˾ i³ÁÌ˽ÄÁ §£žšÐÎÑÉ­ i³ÁÌ˽ÄÁ §£ž®»Á¡ÐÒ­ËÈ i³ÁÌ˽ÄÁ §£žž­ÐË΢ÎÀÐËÎ× i³ÁÌ˽ÄÁ §£žžÌÁÒÁÍÉÏÒÈËÁÉšÎÀÍÁ i³ÁÍÉ­ ¦*£§§£§š»ÌÒÁ i³ÁÍÉ­ «×ÖÎÌÎÇÉ˾§»ÍÒÐΚÉÁ¢½Î× ¨­ÓÈÑÈÕ¡ÍÁÑÒ­ÑÉÎÕ³ÁÐÁÌÁu“­ËÈÕ


Επιχειρηματικότητα

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

4

Επιτυχημένη διαπραγμάτευση (μέρος 2ο) Η

διαπραγμάτευση είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν είναι τυχαία, αλλά μία συνειδητή διαδικασία. Ποια είναι τα βήματα για μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση; Το 1ο μέρος (προηγούμενο άρθρο) για μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση παρουσίαζε 3 απλά βήματα για το πώς θα καλλιεργήσουμε την κατάλληλη διάθεση,

αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχολογίας μας πριν από τη διαπραγμάτευση. Σε αυτό το 2ο μέρος θα δούμε τρόπους βελτίωσης της ίδιας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν είναι στατική, αλλά είναι μία συνεχής κυκλική διαδικασία, που περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

Τα βήματα της διαπραγμάτευσης

 Τα βασικά: Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα όσον αφορά στο οργανωτικό κομμάτι, στους συμμετέχοντες, σε προηγούμενο ιστορικό, στους «δύσκολους» της ομάδας και στα διαθέσιμα εργαλεία.

Κατανόηση του εαυτού μας

Όραμα

Η προετοιμασία εντέλει χρειάζεται μία ολιστική προσέγγιση κάτω από τις παρακάτω 5 ανθρωποκεντρικές αρχές, που συνδυάζονται και με το 1ο μέρος αυτού του άρθρου:

Αξίες

Διαδικασία

Σχέση

Προετοιμασία Μετά τη διαπραγμάτευσηΑξιολόγηση

Διαπραγμάτευση

Λίγο πολύ τα βήματα είναι γνωστά, αλλά το σημαντικό είναι, σε οποιαδήποτε φάση της διαπραγμάτευσης κι αν βρισκόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε τον συνεχή και κυκλικό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε από την προετοιμασία μέχρι και το στάδιο της αξιολόγησης να επικεντρωθούμε στον στόχο μας. Μία διαπραγμάτευση, για να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να καταλήξει σε μία συμφωνία, θα πρέπει

να είναι αμοιβαία επωφελής (win-win). 1. Προετοιμασία Η προετοιμασία συχνά παραβλέπεται ή γίνεται βιαστικά και είναι μόνο επικεντρωμένη σε διαδικαστικά/οργανωτικά θέματα. Ζούμε με εντατικούς ρυθμούς, αμέτρητες εκκρεμότητες και social media, νιώθοντας ότι συχνά δεν υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Λάθος. Απαιτείται η συγκέντρωσή μας στα εξής:

 Καθορισμός στόχου: Επικεντρωνόμαστε σε ερωτήσεις όπως: ποιος είναι ο στόχος μας και ποια τα κίνητρά μας, ποιες είναι οι ισορροπίες και ποιος έχει τους περισσότερους άσους.

Οι στόχοι πρέπει να είναι SMART S

M

A

R

T

qSpecific qΣυγκεκριμένοι

qMeasurable qΜετρήσιμοι

qAchievable qΕφικτοί

qRevelant qΣχετικοί

qTimely qΈγκαιροι

 Πιθανές εκβάσεις: Έχοντας καθορίσει τον στόχο μας, αναπτύσσουμε τα πιθανά σενάρια έκβασης, λαμβάνοντας υπόψη το ιδανικό σενάριο, ποιο είναι διαπραγματευτικό μας όριο, πέρα από το οποίο δεν συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση, ποια είναι η χειρότερη δυνατή έκβαση, ποιο είναι το εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί εάν υπάρξει συμφωνία. Εάν υπάρξει συμφωνία, δεν θα διαρκέσει χωρίς επαναπροσδιορισμό.

Αμοιβαία επωφελής συμφωνία! Επιτυχημένη διαπραγμάτευση!

- + / =.

Εγώ κερδίζω. Εσύ χάνεις.

/+/=/ Εγώ χάνω. Εσύ χάνεις.

Πιθανότητα σύγκρουσης και κίνδυνος διακοπής οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης.

-+-=-

Εγώ κερδίζω. Εσύ κερδίζεις.

/+-=.

Εγώ χάνω. Εσύ κερδίζεις.

Εάν υπάρξει συμφωνία, δεν θα διαρκέσει χωρίς επαναπροσδιορισμό.

2. Ήρθε η ώρα της διαπραγμάτευσης Εδώ μπορούν πολλά να συμβούν, τα περισσότερα όμως τα έχουμε αντιληφθεί μετά από μία καλή προετοιμασία. Επειδή η διαπραγμάτευση, όπως είπαμε, δεν είναι τυχαία, αλλά μία συνειδητή διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας εάν λάβουμε υπόψη μας και τα παρακάτω κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης: Τι κλίμα θέλουμε να έχει η διαπραγμάτευση; Σύμφωνα με τον Clive Rich («The yes book: The art of better negotiation») έχουμε τέσσερις επιλογές με τα χαρακτηριστικά τους: Α. Ζεστό κλίμα: φιλικό, συνεργατικό, ανοιχτό, με χαλαρή διάθεση Β. Ψυχρό κλίμα: αντικειμενικότητα, κυρίως με βάση δεδομένα, προκαθορισμένη διαδικασία Γ. Επιθετικό κλίμα: πίεση, γρήγορος ρυθμός, πιθανές εντάσεις Δ. Θρασύ κλίμα: ανατρεπτικό, καινοτόμες παρουσιάσεις, σε αυτή την περίπτωση όσο πιο ασυνήθιστο, τόσο το καλύτερο Ποιες είναι οι ανάγκες; Η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των ατόμων με τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι καθοριστικής σημασίας για το αποτέλεσμα. Κατανοώντας τις ανάγκες, μπορούμε να αντιληφθούμε και τα κίνητρά τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προτείνουμε λύσεις που για εμάς δεν έχουν μεγάλο κόστος ή υπαναχώρηση θέσης, αλλά για τους άλλους να είναι σημαντικά. Σε αυτή τη φάση είναι που γεφυρώνονται οι διαφορές, χτίζεται εμπιστοσύνη και μπαίνουν οι βάσεις για το προσδοκώμενο win-win αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε; Πλέον σε αυτό το στάδιο έρ-

χεται η ώρα των προτάσεων. Πολλοί πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα της διαπραγμάτευσης και γι’ αυτό τον λόγο εκφράζουν τις προτάσεις τους μόλις μία διαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει. Δυστυχώς όμως η βιαστική και απότομη παρουσίαση των προτάσεων χωρίς τη λείανση του πεδίου μπορεί να δημιουργήσει προστριβές και απογοήτευση και παύση της διαπραγμάτευσης. Συνεπώς επιλέγουμε το πώς θα κάνουμε την πρότασή μας με βάση τα παρακάτω: &Επιλέγουμε την κατάλληλη στιγμή. &Ζητάμε αυτό που θέλουμε. &Το εννοούμε. &Προσέχουμε τη φωνή μας και τη στάση του σώματός μας. &Δεν φοβόμαστε να προτείνουμε πρώτοι. &Χρειαζόμαστε έναν καλό λόγο για να υποστηρίξουμε την πρότασή μας. Ώρα για παζάρι! «Αποκλείεται!» «Η πρότασή σας είναι μη ρεαλιστική!» «Καλά, είναι δυνατόν να προτείνετε αυτά;» Αυτά είναι μερικά παραδείγματα μίας πρώτης αντίδρασης στις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Ειδικότερα, έχουμε τέτοιες αντιδράσεις όταν υπάρχει χάσμα μεταξύ των προτάσεων των δύο πλευρών, συνήθως αποτέλεσμα μη αποτελεσματικής προετοιμασίας ή απουσίας των παραπάνω φάσεων στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ας υποθέσουμε ότι όλα τα προηγούμενα στάδια έχουν ακολουθηθεί και είμαστε στη φάση του παζαριού. Δεν υπάρχει χρυσή συνταγή, και η στάση που θα κρατήσουμε είναι θέμα επιλογής στο πλαίσιο όμως των παρακάτω κατευθύνσεων: &Κρατάμε μερικά σημεία ανοιχτά, υπό διαπραγμάτευση, ακόμα και εάν είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε σε αυτά.

&Προσφέρετε ολοένα και μικρότερες υπαναχωρήσεις όσο προχωράει η διαπραγμάτευση, ασκώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερη πίεση. &Θυμηθείτε την αξία ενός διαλείμματος! &Έχετε υπομονή! &Προτείνετε περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις. &Σκεφτείτε καλά πριν υπαναχωρήσετε σε κάτι για το οποίο δεν παίρνετε τίποτα πίσω. &Ηγηθείτε με βάση τις συνθήκες που θέλετε να θέσετε και όχι τις υπαναχωρήσεις σας, δηλ. ξεκινήστε μία φράση έτσι: «Εάν κάνεις αυτό για μένα, τότε εγώ θα κάνω αυτό για σένα». &Εάν θέλετε να δείτε εάν κάτι θα προχωρήσει, χρησιμοποιήστε υποθετικές ερωτήσεις. &Μην υπαναχωρήσετε πέρα από το όριο που έχετε βάλει στη φάση της προετοιμασίας. &Σκεφτείτε εάν αυτό που σας προσφέρει ο άλλος διαπραγματευτής είναι εναντίον στο δικό του συμφέρον. &Θυμηθείτε ότι μπορεί να χρειάζονται μικρά βήματα κάθε φορά για την επιτυχία! Το κλείσιμο Έχει η άλλη πλευρά αρχίσει να χαλαρώνει; Έχετε αρχίσει και συζητάτε το μέλλον και όχι το παρόν; Τότε έχει έρθει η ώρα του κλεισίματος, δεν χρειάζεται να το τραβήξετε άλλο. Σε αυτές τις στιγμές μπορούμε να πάρουμε την πρωτοβουλία θέτοντας το ερώτημα: «Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι…;» Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος απαιτείται να γίνει μία σύνοψη ώστε η συμφωνία να είναι κατανοητή και από τις δύο πλευρές και, εάν χρειάζεται, να γίνει και εγγράφως. Το κλείσιμο είναι απαραίτητο για την επιτυχημένη έκβαση μιας διαπραγμάτευσης. 3. Μετά τη διαπραγμάτευση: Αξιολόγηση Το 3ο και τελευταίο στάδιο

της διαπραγμάτευσης είναι εξίσου σημαντικό όσο και τα προηγούμενα. Πολλές φορές το ξεχνάμε και είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει για τα επόμενα βήματά μας και τις επόμενες διαπραγματεύσεις μας. Σε αυτό το στάδιο αξιολογούμε τα δύο προηγούμενα στάδια, καθώς επίσης και τον εαυτό μας σε αυτά. &Τι πήγε καλά; &Τι δεν πήγε καλά; &Τι θα βελτιώσουμε την επόμενη φορά; &Πόσο αποτελεσματική ήταν η προετοιμασία μας; &Είχαμε προβλέψει σωστά τα εναλλακτικά σενάρια; &Υπαναχωρήσαμε πέρα από το όριο που είχαμε θέσει; &Ποια είναι τα επόμενα βήματά μας μετά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης; Κρατήστε σημειώσεις, γιατί αξίζει μετά από μερικούς μήνες να δείτε την πρόοδό σας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ξαναδιαβάστε το 1ο μέρος, αυτό το άρθρο και το επόμενο που έρχεται (3ο μέρος: Συμπεριφορά) και επαναπροσδιορίστε. Τέλος, για να πετύχουμε τους στόχους μας, χρειάζεται υπομονή, θετική προσέγγιση win-win και ενδεχομένως μικρά βήματα κάθε φορά. Και ας θυμηθούμε και από το προηγούμενο άρθρο τη θετική μας προσέγγιση: i Η διαπραγμάτευση μπορεί να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. i Η διαπραγμάτευση μπορεί να ενδυναμώσει τη συνεργασία μας. i Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι απολαυστική. Καλή διαπραγμάτευση! Εύα Σταυρινάκη, Personal & Business Development Coach www.humanbreeze.com, www.lifelab.gr


6

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Πώς θα αναζητήσετε νέες επιχειρηματικές ιδέες

Κ

άθε επιχείρηση ξεκινάει με μια ιδέα. Η ανεύρεσή της όμως είναι ίσως από τα δυσκολότερα πράγματα για πολλούς ανθρώπους και κυρίως για τους νέους, που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό χώρο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Μπερδεύονται και τελικά βαλτώνουν. Παρακάτω θα δούμε 7 σημαντικά βήματα που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε νέες επιχειρηματικές ιδέες. Συχνά έρχομαι αντιμέτωπος με ζητήματα όπως «πες μας κάποια ιδέα να ξεκινήσουμε» ή «ποια επιχείρηση λείπει από την περιοχή;» Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έτοιμες λύσεις με εγγύηση επιτυχίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως μερικοί τρόποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε μια καλή αρχή: 1. Διαλέξτε κάτι που αγαπάτε πραγματικά Καταρχάς αυτό που θα κάνετε θα πρέπει να το αγαπάτε. Όσο καλή ιδέα κι αν είναι, δεν θα πετύχει αν δεν δείξετε όρεξη και διάθεση για να πετύχει. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι μπαίνουν σε έναν κλάδο που δεν τους αρέσει πραγματικά και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Στη συνέχεια πιέζονται να τα καταφέρουν, αλλά «δεν τους βγαίνει». Χρειάζεται πάθος και ενθουσιασμός για να πετύχετε. Και αν δεν κάνετε κάτι που να σας τραβάει, δεν θα έχετε ούτε πάθος ούτε ενθουσιασμό. Διαλέξτε λοιπόν ένα πεδίο το οποίο σας αρέσει να ασχοληθείτε. Φτιάξτε μια επιχείρηση που θα την αγαπήσετε και θα αισθάνεστε ωραία όταν μπαίνετε μέσα το πρωί. 2. Ψάξτε για προβλήματα Όσο περίεργο κι αν σας ακούγεται, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να

ρίως της Αμερικής. Προσπαθήστε να καταγράψετε τις νέες τάσεις, δείτε ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται και μπορούν να γίνουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. 6. Αντιγράψτε μια ιδέα Μια ιδέα δεν είναι απαραίτητο να είναι νέα ούτε και στην αρχή της. Στην πραγματικότητα ελάχιστες επιχειρήσεις είναι βασισμένες σε νέες ιδέες. Παρατηρήστε τι συμβαίνει πέρα από τον τόπο που ζείτε, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Τι δεν έχουμε και θα μπορούσατε να φέρετε; Ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά στις άλλες περιοχές και εμείς ακόμα δεν έχουμε; Ψάξτε για ήδη επιτυχημένες ιδέες και κάντε τη δική σας επιχείρηση.

αναζητήσετε νέες ιδέες. Βγείτε έξω και ψάξτε για προβλήματα παντού. Τι προβληματίζει τον κόσμο και τους καταναλωτές; Τι ψάχνει ο μέσος καταναλωτής και δεν το βρίσκει; Τι δεν του αρέσει; Εσείς οι ίδιοι τι προβλήματα αντιμετωπίζετε; Μπορείτε να σκεφτείτε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα δίνει τη λύση; Όπου υπάρχει ένα πρόβλημα υπάρχει και μια λύση, που σημαίνει ότι υπάρχει και μια ευκαιρία για να κάνετε τη λύση επιχείρηση. 3. Θα μπορούσατε να μετατρέψετε το χόμπι σας σε επιχείρηση; Ίσως στον ελεύθερο χρόνο σας να έχετε αποκτήσει ικανότητες και γνώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μετατρα-

πούν σε επιχείρηση. Εφόσον έχετε την τεχνογνωσία, κάτι που κάνετε για ευχαρίστηση θα μπορούσε να σας αποδώσει χρήματα. Πριν μερικούς μήνες επισκέφτηκε το γραφείο μου μια κυρία που στον ελεύθερο χρόνο της και για να χαλαρώσει φτιάχνει μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού και λικέρ. Σήμερα σκέφτεται να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση πουλώντας τα προϊόντα αυτά. 4. Επισκεφτείτε εμπορικές εκθέσεις Οι επισκέψεις σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού μπορούν να σας βοηθήσουν σημαντικά. Ίσως δείτε κάποιο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στον τόπο σας και μπορείτε να το φέρετε ή μια υπηρεσία που επίσης δεν υπάρχει και

θα μπορούσατε να εφαρμόσετε. Σε κάθε περίπτωση, βλέποντας νέα πράγματα, το μυαλό σας θα ανοίξει περισσότερο, που σημαίνει ότι μπορεί να σκεφτείτε μια καλή ιδέα. 5. Βρείτε τις νέες τάσεις Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι; Πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους; Σε ποιες περιοχές πηγαίνουν να ζήσουν; Ποιες υπηρεσίες απαιτούν; Ποια προϊόντα θα χρειαστούν; Τι άλλο θα ήθελαν και δεν το έχουν; Παρακολουθήστε τα νέα, εφημερίδες και περιοδικά. Το διαδίκτυο είναι επίσης μια πολύ καλή πηγή. Επισκεφθείτε ιστοσελίδες εφημερίδων και περιοδικών άλλων χωρών και κυ-

7. Κάντε τη δική σας επιχείρηση σας μέσω franchising Το franchising είναι μια συνεχώς αυξανόμενη μέθοδος για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Η επίσκεψη σε μια έκθεση franchising θα σας δώσει σίγουρα πολλές νέες ιδέες. Η απόφαση όμως να επενδύσετε σε ένα σύστημα franchise και η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης ιδέας είναι σημαντικό βήμα και σίγουρα θα πρέπει να δαπανήσετε πολύ χρόνο σε έρευνα πριν πάρετε την τελική απόφαση. Ελπίζω τώρα να πήρατε μια ιδέα για τον τρόπο που μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Το σημαντικό είναι να υιοθετήσετε τον κατάλληλο τρόπο σκέψης και όχι την αναζήτηση έτοιμων λύσεων. Εάν ακόμα δεν έχετε κάποια ιδέα, δοκιμάστε να ρωτήσετε φίλους, γνωστούς και την οικογένειά σας. Εξαντλήστε όλες τις ιδέες που έχουν. Ρωτήστε τους ξανά και ξανά. Βασίλης Παππάς, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Marketing, epixeirein.gr

Εφευρέσεις, ευρεσιτεχνίες και λογισμικό: Πώς κατοχυρώνονται Πού και πώς υποβάλλουμε αίτηση, ποια τα αναγκαία δικαιολογητικά Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν σε νέα επινοήματα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή. Για να κατοχυρωθεί μία ευρεσιτεχνία, χρειάζεται ο τίτλος της ευρεσιτεχνίας, όπως και η ένδειξη του τεχνικού τομέα της (π.χ. εφαρμογή της Πληροφορικής). Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει το background και την περιγραφή της ευρεσιτεχνίας με σαφήνεια και λεπτομέρεια, ώστε ο μέσος άνθρωπος να μπορεί να κατανοήσει, να χρησιμοποιήσει ή/ και να αναπαράγει την εφεύρεση που αντανακλά η ευρεσιτεχνία. Τέτοιες περιγραφές της εφεύρεσης συνήθως συνοδεύονται από σχέδια και διαγράμματα ώστε αυτή να περιγράφεται πληρέστερα. Η αίτηση κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας πρέπει να περιέχει και ποικίλες αξιώσεις (claims), που είναι οι πληροφορίες που καθορίζουν το όριο προστασίας που παρέχεται σε αυτή. Μια εφεύρεση, για να κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία, πρέπει να παρουσιάζει κάποιο στοιχείο πρωτοτυπίας και καινοτομίας, ήτοι να πρόκειται περί μιας ιδέας που δεν είναι γνωστή στο γενικό πλαίσιο γνώσης του αντίστοιχου τεχνικού χώρου. Δεν πρέπει δηλαδή να ανήκει σε prior art. H εφεύρεση πρέπει να παρουσιάζει ένα καινοτόμο βήμα που δεν μπορεί να κλαπεί από κάποιο άτομο με μέση γνώση του αντίστοιχου τεχνικού χώρου. Συνηθισμένα παραδείγματα ευρεσιτεχνιών είναι οι επεξεργαστές κειμένου του προγράμματος Word

(όπου π.χ. κατοχυρώνεται ο τρόπος που αποθηκεύονται τα αρχεία ή ανακτώνται τα δεδομένα), καθώς και διάφορα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως αυτό της Google. Στην Ευρώπη (European Patent Convention, 1973, άρθρο 52) προβλέπεται ότι οι μαθηματικές μέθοδοι, ο πνευματικές μέθοδοι, οι επιχειρηματικές μέθοδοι, τα προγράμματα υπολογιστών και η παρουσίαση πληροφορίας δεν μπορούν να κατοχυρωθούν ως ευρεσιτεχνίες. Υπάρχει και η θεωρία ότι τα computer programs προστατεύονται βάσει του copyright. Ωστόσο, βάσει μιας καλά θεμελιωμένης αρχής, η προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων εκτείνεται μόνο στις εκφράσεις και όχι σε ιδέες, διαδικασίες, μεθόδους χειρισμού ή σε μαθηματικές μεθόδους. Η μέθοδος για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας που θεωρείται και η πλέον ενδεδειγμένη είναι να υποβάλουμε αίτηση στο European Patent Office (το κόστος για την αίτηση και για την έρευνα του patentability της εφεύρεσης είναι περίπου 3.000 ευρώ) και οι αρμόδιοι ειδικοί επιστήμονες θα ερευνήσουν και θα αποφανθούν εντός διαστήματος 8-12 μηνών αν εφεύρεσή μας είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία ή όχι. H αίτηση αυτή θεωρείται και η καλύτερη, διότι η έρευνα και τα αποτελέσματά της θεωρούνται πιο εμπεριστατωμένα και αξιόπιστα. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει η διεθνής αίτηση για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, αλλά προς το παρόν δεν υφίσταται ο όρος παγκόσμια ή διεθνής ευρεσιτεχνία. Μπορεί όμως ο αιτούμενος στη διεθνή αυτή αίτησή του προς τη World

Intellectual Property Organization (WIPO) να ζητήσει αναγνώριση της ευρεσιτεχνίας του σε όσες χώρες επιθυμεί και στη συνέχεια το κάθε National Intellectual Property Office θα κρίνει αν η ευρεσιτεχνία θα αναγνωριστεί στη συγκεκριμένη χώρα, βάσει των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα. Πρέπει η χώρα στην οποία επιδιώκεται η κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας να είναι μέλος της Patent Cooperation Treaty (τα μέλη αυτής της σύμβασης μπορούν να βρεθούν εδώ: www.wipo.int/pct/ guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf). Στα συμβαλλόμενα μέρη περιλαμβάνεται και η Ελλάδα από τις 9 Ιουλίου 1990. Αν μια εφεύρεση θέλουμε να την κατοχυρώσουμε ως ευρεσιτεχνία μόνο στην Ελλάδα, τότε μπορούμε να καταθέσουμε αίτηση με την πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Για να κριθεί αν μια εφεύρεση δύναται να κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία θα πρέπει να δοθούν οι ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές λεπτομέρειες της εφεύρεσης και οι ειδικοί επιστήμονες του οργανισμού κατόπιν έρευνας θα αποφασίσουν σε ένα διάστημα 8-12 μηνών αν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας. Το κόστος για την αίτηση και έρευνα στον οργανισμό ανέρχεται περίπου στο ποσό των 150-200 ευρώ. Όσον αφορά στο software, επειδή αυτό βάσει του γενικού κανόνα δεν μπορεί να κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία, αυτό που ενδείκνυται να κάνει αυτός που ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει μια software-

related ευρεσιτεχνία είναι να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση για την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας μια τέτοια περιγραφή από την οποία να συνάγεται ότι για παράδειγμα, πρόκειται για μία μέθοδο ανταλλαγής δεδομένων μέσω υπολογιστών ή για μια μέθοδο επεξεργασίας της πληροφορίας που έχει σαφώς τεχνικό χαρακτήρα. Άλλως, η αίτηση θα μπορούσε να αναφέρει ότι πρόκειται για πρόγραμμα λογισμικού που εκτελεί τη μέθοδο π.χ. της αξίωσης 1 (claim 1) ή γενικότερα η εφεύρεση να περιγράφεται ως μια μέθοδος που εκτελεί μια τεχνική εργασία. Επίσης, η εφεύρεση πρέπει να είναι τέτοιου είδους, ώστε να μην μπορεί να προβλεφθεί εύκολα ως μία προφανής τροποποίηση ή βελτίωση ήδη υπάρχοντος λογισμικού συστήματος ή υπάρχουσας επιχειρηματικής, μαθηματικής μεθόδου ή/και παρουσίασης πληροφορίας. Μείζονος σημασίας είναι και το θέμα της αρχικής περιγραφής της εφεύρεσης, ήτοι πρέπει η περιγραφή να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης, καθώς όλες οι πιθανές εφαρμογές και τροποποιήσεις θα έχουν ως βάση την αρχική περιγραφή της εφεύρεσης. Ένας έξυπνος και πρακτικός τρόπος να κατοχυρώνεται ως ευρεσιτεχνία ένα είδος λογισμικού είναι αυτό να αποθηκεύεται σε τσιπάκια, ώστε να μην μπορεί να αντιγραφεί από κάποιον άλλο. Με αυτό τον τρόπο το software θα θεωρείται hardware, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κατοχυρωθεί πιο εύκολα ως ευρεσιτεχνία. Χρύσα Τσιώτση, Νομικός


8

Κοινωνική Οικονομία

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Δέκα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4430 Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ο

ι τοπικοί φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να ιδρύουν Ενώσεις με σκοπό τη συμβουλευτική και στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμών και ΑΜΚΕ. I. 1. Ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν μια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας; Όλοι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. I. 2. Έχει η Ένωση εμπορική ιδιότητα; Όχι δεν έχει, άρα δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα. I. 3. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της Ένωσης; Η προαγωγή και η διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της, η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Κάθε Ένωση επιδιώκει τους στόχους της μέσω δραστηριοτήτων, όπως η εκπροσώπηση, η βοήθεια και η προστασία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, η οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια, ο έλεγχος, η επίλυση διαφορών, η υποστήριξη ίδρυσης νέων ή η ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. I. 4. Πώς διοικείται η Ένωση; Η Ένωση έχει δύο όργανα. Α. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας - μελών. Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία -τουλάχιστον- φορά κατ’ έτος. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των μελών της Γ.Σ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Β. H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και δύο τουλάχιστον μέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι άμισθη. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζεται από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Δ.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλονται από το 1/3 των μελών τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας. I. 5. Πώς ιδρύουμε μια Ένωση; Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που επιθυμούν τη σύστασή της, καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατικού της. I. 6. Ποια είναι η Έδρα της Ένωσης; Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην επωνυμία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επω-

νυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης Ένωσης με την ίδια έδρα. I. 7. Ποιος εγκρίνει το καταστατικό της Ένωσης, με ποια διαδικασία; Tο καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας της. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το δικαστήριο εκδίδει αναβλητική απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βιβλίο Ενώσεων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής δικαστικής απόφασης. Από την καταχώριση αυτή, η Ένωση αποκτά νομική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση της απόφασης. I. 8. Τι πρέπει να ξέρουμε για το καταστατικό; Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης. Για για να είναι έγκυρο το καταστατικό πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: α) Την επωνυμία των ιδρυτικών μελών, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. -εφόσον υπάρχει- τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την έδρα αυτών και την απόφαση του εδαφίου α’ της παραγράφου 2. β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της Ένωσης. γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης. δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών. ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο). στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης. ζ) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, για την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. η) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών. θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης. 6. Το καταστατικό μπορεί επίσης, να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις.

I. 9. Που μπορεί να συμμετέχει η Ένωση; Κάθε Ένωση μπορεί να έχει από έναν εκπρόσωπο στην Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (αρ. 12 ν.4430/16). Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική οικονομία. I. 10. Γιατί να κάνουμε μια Ένωση; Γιατί το ότι η κοινωνική οικονομία πρέπει να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω είναι υπόθεση της κοινωνίας πολιτών. Άρθρο 9 Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 1. Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να συστήσουν Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. H Ένωση αυτή δεν μπορεί να έχει εμπορική ιδιότητα και σκοπός της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της, η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Κάθε Ένωση επιδιώκει τους στόχους της μέσω δραστηριοτήτων, όπως η εκπροσώπηση, η βοήθεια και η προστασία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, η οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια, ο έλεγχος, η επίλυση διαφορών, η υποστήριξη ίδρυσης νέων ή η ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας - μελών. Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν τη σύστασή της, καθώς και η σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατικού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην επωνυμία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης Ένωσης με την ίδια έδρα. Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας της. 3. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ. 4. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το δικαστήριο εκδίδει αναβλητική απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια

εκδίδεται η οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βιβλίο Ενώσεων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής δικαστικής απόφασης. Από την καταχώριση αυτή, η Ένωση αποκτά νομική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. Κεκυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση της απόφασης. 5. Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης και για να είναι έγκυρο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: α) Την επωνυμία των ιδρυτικών μελών, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. -εφόσον υπάρχει- τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την έδρα αυτών και την απόφαση του εδαφίου α’ της παραγράφου 2. β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της Ένωσης. γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης. δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών. ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο). στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης. ζ) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. η) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών. θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης. 6. Το καταστατικό μπορεί επίσης, να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις. 7. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος. 8. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των μελών της Γ.Σ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986. 9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και δύο τουλάχιστον μέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι άμισθη. 11. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζεται από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Δ.Ε. 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. 13. Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλονται από το 1/3 των μελών τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας. Πηγή: socialactivism.gr


Αγροτική Οικονομία

10 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Η

γεωργία αντιμετωπίζεται ως έννοια που περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοπονία, αν και στο παρόν πόνημα προσεγγίζονται κυρίως η γεωργία και κτηνοτροφία. Η ελληνική γεωργία βρίσκεται σήμερα σε επιταχυνόμενη πτώση. Ο Δρ. Βακάκης δίνει πλούσια στοιχεία, που μπορεί κάποιος να αναζητήσει απευθυνόμενος στον ίδιο, για την αγροτική ανάπτυξη, εστιάζοντας κυρίως στις επενδύσεις και στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Ίσως σε κάποια νέα προσέγγιση να μπουν και θέματα κοινωνιολογικά και να δοθούν στοιχεία για την άρση μιας περίεργης κατάστασης «μίσους» των αστών και των παραγωγών υπεραξίας (υπηρεσίες και μεταποίηση) εις βάρος των παραγωγών πραγματικού πλούτου, των αγροτών του πρωτογενούς τομέα. Τώρα είμαστε όλοι σοφότεροι. Οι γενιές που βρίσκονται σε δράση έχουν γνώση του παρελθόντος, προβληματισμό για το παρόν και προσπαθούν να διαμορφώσουν όραμα για το μέλλον. Με τη φιλοξενία που εξασφάλισε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής και στον διαθέσιμο χώρο που πρόσφερε η Skywalker στο πόνημα, που έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα άρθρα, θα προσεγγίσουμε συντετμημένα τα δύο. Ο Δρ. Βακάκης γράφει: Ως γεωπόνος στην Αγροτική Τράπεζα προσπάθησα να βοηθήσω αγρότες που βρέθηκαν σε απόγνωση όταν δεν είχαν τους στοιχειώδεις οικονομικούς πόρους να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές οικογενειακές καταστάσεις. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι όλα εκκινούσαν από την υπηρεσιακή ηγεσία, την οποία ενσάρκωναν άνθρωποι με δογματική προσήλωση στους «κανονισμούς», που θεωρούσαν τη χρήση του κανονισμού όχι ως εργαλείο αλλά ως αυτοσκοπό. Προσπαθώ να προκαλέσω την ανάληψη πρωτοβουλίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάταξης της ελληνικής γεωργίας ως στρατηγικής σημασίας οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στα πλαίσια της κοινωνικής γαλήνης και της οικολογικής ισορροπίας. Η υποστήριξη της γεωργίας από την πολιτεία συνιστά παρέμβαση στο ύψιστο δημόσιο συμφέρον Υπηρετώ την ανάπτυξη της γεωργίας και του αγροτικού χώρου από το τέλος της δεκαετίας του ’50 στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θλίβομαι να διαπιστώνω ότι ακόμα και σήμερα προβάλλονται οι δικαιολογίες της δεκαετίας του ’60 για την υστέρηση στην ανάπτυξη της γεωργίας (μικρό μέγεθος γεωργικής γης ανά εκμετάλλευση, γήρανση και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του γεωργικού πληθυσμού, κατακερματισμένη και ανομοιογενής προσφορά γεωργικών προϊόντων και ανεπαρκείς τεχνικές και οργανωτικές υποδομές εμπορευματοποίησής τους). Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτά που δεν μπορέσαμε να διασφαλίσουμε είναι ο προγραμματισμός και η οργάνωση, η στοχευμένη γεωργική έρευνα, για να αποκαλυφθεί και να καταστεί διαθέσιμο στη διαδικασία της παραγωγής μεγαλύτερο μέρος του απεριόριστου δυναμικού των φυτών με τη μετατροπή των ευρημάτων της έρευνας σε εφαρμόσιμες γνώσεις και με την ενσωμάτωση των γνώσεων αυτών στις γεωργικές εισροές και στη γεωργική εργασία. Το ΥΠ.Α.Α.Τ. ποτέ δεν εφάρμοσε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για

Η γεωργία είναι δημοσίου συμφέροντος

την ανάπτυξη της γεωργίας, ώστε να προσδιοριστεί η μελλοντική εικόνα της με βάση προοπτικές-στοχεύσεις, ελεύθερες από τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές, τεχνικές, οικονομικές και θεσμικές δεσμεύσεις. Η γεωργική έρευνα δεν είναι στοχευμένα συντονισμένη με την παραγωγή. Δίκτυο γεωργικών εφαρμογών που να ενώνει αμφίδρομα τη χρησιμοποιούμενη γεωργική τεχνολογία, πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα και φυτο-προστατευτικά, γεωργικά μηχανήματα, ακόμα και εξοπλισμοί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σκελετοί θερμοκηπίων είναι κατά κανόνα εισαγόμενα. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική γεωργία δεν υποστηρίζεται από γεωργική τεχνολογία προσαρμοσμένη στο περιβάλλον στο οποίο ασκείται και στις ανάγκες της. Η γεωργία, με την ευρεία έννοιά της, φυτική και ζωική παραγωγή, δάση, χλωρίδα, πανίδα, φυσικοί πόροι, μετασυλλεκτικός χειρισμός, πρώτη μεταποίηση και πώληση των γεωργικών προϊόντων, αποτελεί μοναδικό υπαίθριο βιολογικό «εργοστάσιο» παραγωγής όχι μόνο πρωτογενών προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων, αλλά και δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών με αυξανόμενη ζήτηση από το σύνολο της κοινωνίας. Η ελληνική γεωργία, λόγω συνθηκών περιβάλλοντος, έχει ισχυρό συγκριτικό λειτουργικό πλεονέκτημα, η αξιοποίηση του οποίου μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίστηκε με τρόπο ανάλογο της σημαντικότητάς του για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη της χώρας, παρά το γεγονός ότι έχουμε την απόδειξη ότι το πλεονέκτημα αυτό, όταν συνδυάζεται με προσχεδιασμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη του γεωργικού πληθυσμού μέσω των υπηρεσιών που τον υποστηρίζουν, προσδιορίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συμμετείχα στην προσπάθεια της πολιτείας, τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε βασικά προϊόντα διατροφής. Η συντονισμένη προσπάθεια του τότε υπουργείου Γεωργίας με τη γεωργική έρευνα είχε ως αποτέλεσμα το θαύμα της εποχής εκείνης. Η γεωργία αναπτύχθηκε με ρυθμούς απίστευτα μεγάλους και προσδιόρισε για την Ελλάδα διεθνώς αναγνωρίσιμη οικονομική μεγέθυνση. Δεν υπερκάλυψε μόνο τις ανάγκες της χώρας σε προϊόντα διατροφής, αλλά, παράλληλα, με τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας, τροφοδότησε με εργατικό δυναμικό

και με πρώτες ύλες την ανάπτυξη των τομέων μεταποίησης και υπηρεσιών, κυρίως του εμπορίου και του τουρισμού. Έστειλε μεγάλο τμήμα του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό ως μετανάστες, οι οποίοι με την απουσία τους έδωσαν ζωτικό χώρο σε αυτούς που παρέμειναν. Η προσπάθεια αυτή υπήρξε όμως αποκλειστικά τομεακή, χωρίς γενικότερο προγραμματισμό για την ένταξή της σε ένα σύστημα νέων θεσμών και οργανικών αλληλεξαρτήσεων με τους άλλους τομείς της οικονομίας και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά της ενσωματώθηκαν άτακτα στην ελληνική κοινωνία. Η γεωργία υποχρεώθηκε, μέσω των θεσμών που την υποστήριζαν, να σηκώσει μεγάλο τμήμα του κόστους της κοινωνικής πολιτικής που ασκήθηκε, κυρίως τη δεκαετία του ’80, και αφέθηκε να συνεχίσει την παραγωγή ισχυρά επιδοτούμενων προϊόντων ποιοτικά υποβαθμισμένων και αποσυρομένων στις χωματερές, χωρίς έλεγχο στην αλόγιστη χρήση επιδοτούμενων χημικών εισροών και στην υπερβολική ανάλωση φυσικών πόρων (κυρίως νερού και γεωργικής γης), χωρίς στρατηγική μακροχρόνιας εμβέλειας για διαρθρωτικές προσαρμογές. Το επίπεδο ευημερίας που προσδιόρισε η οικονομική μεγέθυνση δημιούργησε όχι μόνο ροπή προς αλόγιστη κατανάλωση στον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και ροπή προς ανέλεγκτο και αδικαιολόγητο πλουτισμό των ασχολουμένων με παρασιτικά επαγγέλματα, όπως είναι οι κάθε είδους «μεσολαβητές» και «παρεμβαλλόμενοι». Παράλληλα, η σταδιακή υποβάθμιση των υποδομών τεχνικής υποστήριξης, επιβλεπόμενης χρηματοδότησης των αγροτών, γεωργικής έρευνας και των θεσμών της γεωργίας, η κατασπατάληση, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, των οικονομικών κοινοτικών πόρων, που κατέστησαν διαθέσιμοι μέσω της Κ.Α.Π., σε δράσεις που δεν στόχευαν στον μετασχηματισμό της γεωργίας, σε ποιοτική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική και η απουσία στοχευμένων γεωργικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας αξιολογούνται ως αδικαιολόγητες παραλήψεις. Στη συνέχεια, η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή, η θέσπιση περιβαλλοντικών περιορισμών, η ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, η απουσία προσπάθειας για «χειραγώγηση»

των «παρασίτων», όπως και η απουσία μακροχρόνιας εμβέλειας σχεδιασμού προσαρμογής της γεωργίας σε συνθήκες ανταγωνισμού και αξιοποίησης του σημαντικού συγκριτικού περιβαλλοντικού πλεονεκτήματός της κατέστησαν το προαναφερόμενο επίπεδο ευημερίας μη διατηρήσιμο και προσδιόρισαν τη σημερινή έντονη πτωτική πορεία του γεωργικού τομέα, με αποτέλεσμα: η παραγωγή να μειώνεται σε απόλυτα μεγέθη, η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων να συρρικνώνεται, η αξία των εισαγωγών προϊόντων ζωικής παραγωγής να είναι δεύτερη μετά από εκείνη των εισαγωγών πετρελαίου, το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων να διευρύνεται επικίνδυνα και τα γεωργικά εισοδήματα να παρουσιάζουν επιταχυνόμενη πτωτική τάση. Η Κ.Γ.Π. (C.A.P.), που υποστηρίζει οικονομικά τη γεωργία, βρίσκεται σε αμφισβήτηση, και αναμένεται ότι κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (τότε: 2014-2020), οι οικονομικοί πόροι του Πυλώνα 1 (άμεσες πληρωμές) θα συρρικνωθούν και εκείνοι του Πυλώνα 2 (παρεμβάσεις γεωργικής ανάπτυξης) θα αυξηθούν, προκειμένου, πέραν των ενεργοποιημένων ήδη δράσεων και έργων, μέσω του ΠΑΑ 2007–2013 να υποστηριχτούν και δράσεις / έργα που αφορούν στην αντιμετώπιση των αναμενόμενων επιπτώσεων της πιθανολογούμενης κλιματικής αλλαγής και λειψυδρίας, στην αύξηση της προσφοράς δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, στην προστασία των φυσικών πόρων και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως ηλιακής και αιολικής, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις αγροτικές περιοχές (τελικά στο ΠΑΑ 2014–2020 δεν έγιναν οι προβλεπόμενες στο άρθρο αναγκαίες μεταβολές και πάμε με την ίδια «ρότα»). Η γεωργία σήμερα πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλαπλή πρόκληση: στην οικονομική κρίση, στην πιθανολογούμενη κλιματική αλλαγή και λειψυδρία, στην αυξανόμενη αστάθεια των τιμών και στην ανάπτυξη των περιοχών στα πλαίσια των οποίων ασκείται υπό καθεστώς οικολογικής ισορροπίας και προστασίας της αειφορίας των φυσικών πόρων. Η γεωργία είναι η μόνη παραγωγική δραστηριότητα που μπορεί, όπως προαναφέρεται, μέσω της γεωργικής έρευνας και ενός δικτύου γεωργικών εφαρμογών, να αξιοποιήσει το μέρος

του απεριόριστου δυναμικού των φυτών, που εκάστοτε αποκαλύπτεται και τίθεται στη διάθεση της παραγωγικής διαδικασίας και της ζωής μας (bringing plant potential to life), για να παράγονται περισσότερα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή ανάλωση φυσικών πόρων (grow more from less). Η γεωργία από τη φύση της χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους κοινωνικής ιδιοκτησίας, όπως είναι η γεωργική γη και το νερό, των οποίων η αειφορία πρέπει να διασφαλιστεί και για τις επόμενες γενιές. Εξάλλου, η γεωργική παραγωγή στηρίζεται στο βιολογικό φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, υπόκειται στον νόμο της μη ανάλογης απόδοσης και συνιστά εργοστάσιο χωρίς στέγη και επομένως είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και, με τις αναμενόμενες επιπτώσεις της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, εκτιμάται ότι θα καταστεί υψηλού κινδύνου. Η φύση και ο πολυδιάστατος ρόλος της γεωργίας, κυρίως ο διατροφικός και ο οικολογικός, τεκμηριώνει την υποχρέωση της πολιτείας για στοχευμένη προστασία της. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέμβαση ύψιστου δημόσιου συμφέροντος και, για να είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος που συνεπάγεται και ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, χρειάζεται σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να υπάρξει στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι θα εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους. Η γεωργία, ως υπαίθριο εργοστάσιο παραγωγής πρωτογενών προϊόντων μέσω της φωτοσύνθεσης, είναι φυσικά «πράσινη» και προσδιορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των φυσικών πόρων στους οποίους η γεωργία βασίζεται και για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων επιπτώσεων της πιθανολογούμενης κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, στα πλαίσια των οποίων καλείται να λειτουργήσει με πολλαπλή στόχευση: την παραγωγή περισσότερων και ασφαλών προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων, την προστασία των φυσικών πόρων και την παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών. O Δρ. Φ. Βακάκης δραστηριοποιείται στην Αθήνα. (Τηλ.: 210 74 75 950, central@vakakis.gr). Η πλήρης προσέγγισή του περιλαμβάνει άλλα τρία άρθρα.


Αγροτική Οικονομία

Π

ριν 6 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2010, ο Δρ. Φώτιος Βακάκης (γεωπόνος, γεωργοοικονομολόγος με τεράστια εμπειρία στην Ελλάδα και διεθνώς, www.vakakis.gr) πρόσφερε σε όλους μας το πόνημα «Η οικονομική κρίση ως ευκαιρία για ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας». Από αυτό προκύπτει το παρόν τέταρτο άρθρο–κεφάλαιο, που αφορά στις γεωργικές επενδύσεις. Η γεωργία αντιμετωπίζεται ως έννοια που περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοπονία, αν και εδώ προσεγγίζονται κυρίως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ο Δρ Φ. Βακάκης γράφει: Προσπαθώ να προκαλέσω την ανάληψη πρωτοβουλίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάταξης της ελληνικής γεωργίας ως στρατηγικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στα πλαίσια της κοινωνικής γαλήνης και της οικολογικής ισορροπίας. Οι αυτονόητες γεωργικές επενδύσεις Το δεύτερο σκέλος της καταληκτικής πρότασης που διατύπωσα στο άρθρο μου «Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και τα αιτήματά τους» αφορά στη στοχευμένη πραγματοποίηση των από ετών συζητούμενων ολοκληρωμένων παραγωγικών γεωργικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Οι επενδύσεις αυτές έχουν υψηλή προτεραιότητα ως προς την τεχνική πραγμάτωση, την οικονομική βιωσιμότητα, την εξωστρέφεια, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων και αφορούν στα εθνικά μας προϊόντα φυτικής παραγωγής και στα προϊόντα που παράγονται από ζώα που διατρέφονται με εγγυημένο ελληνικό πρότυπο διατροφής, στηριγμένο αποκλειστικά σε εγχώριας παραγωγής ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Οι επενδύσεις αυτές, που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν προσχεδιασμένα κατά την επόμενη δεκαπενταετία, προκείμενου να αναταχθεί η γεωργία και να αξιοποιηθεί το δυνητικό δυναμικό της, πρέπει να θεσμοθετηθούν με ευρεία πολιτική συναίνεση ως εθνικά επενδυτικά σχέδια γεωργικής παραγωγής δημόσιου συμφέροντος: 1. Ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού της αιγοπροβατοτροφίας για την παραγωγή πιστοποιημένης ποιότητας τυριού φέτα Π.Ο.Π. Στις νομικά κατοχυρωμένες περιοχές η διαδικασία παραγωγής φέτας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και η τήρηση των προκαθορισμένων προδιαγραφών να ελέγχεται με αυστηρότητα. Το προϊόν έχει μεγάλες δυνατότητες εξαγωγής και μπορεί να παραχθεί με την προσχεδιασμένη εμπλοκή 60.000 αιγοπροβατοτρόφων με ζωικό πληθυσμό της τάξεως των 8.000.000 κεφαλών, με συνολική παραγωγή γάλακτος για τυροκόμηση της τάξεως των 800.000 τόνων, που αντιστοιχεί σε δυνητική παραγωγή φέτας της τάξεως των 200.000 τόνων, με αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων γεωργικής γης για παραγωγή ζωοτροφών και με αειφόρο αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας 35-40 εκατομμυρίων στρεμμάτων βοσκοτόπων. Η λειτουργία της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας ως έχει σήμερα στις περιοχές παραγωγής φέτας εμπλέκει την ανεξέλεγκτη χρήση των εκτεταμένων εκτάσεων βοσκοτόπων, που συνεχώς υποβαθμίζονται, και κατά κανόνα απαξιωμένες, πρόχειρες αιγοπροβατοτροφικές εγκαταστάσεις με άναρχη διασπορά στις αγροτικές περιοχές, με ανεξέλεγκτη περιβαλλοντική όχληση, με απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και χωρίς υποδομές που να διασφαλίζουν προϋποθέσεις εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και συλλογικής δράσης στην παραγωγή και πώληση του προϊόντος. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παραγωγής φέτας Π.Ο.Π. περιλαμβάνει τη δημιουργία (ενδεικτική τεχνική διάρθρωση): 3.000 οργανωμένων Ομαδικών Χώρων Σταβλισμού (Ο.Χ.Σ.), έκαστος με 20 ποιμνιοστάσια δυναμικότητας 100 έως 200 κεφαλών, με τις απαραίτητες και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένες τεχνικές υποδομές, με χρήση αιολικής ή/και ηλιακής ενέργειας, με ελληνικό πρότυπο διατροφής από βοσκήσιμη ύλη και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, 110 Τοπικών Δικτύων Παραγωγής (Τ.Δ.Π.) φέτας Π.Ο.Π. πιστοποιημένης ποιότητας, με από κοινού αξιοποίηση του γάλακτος 25-30 διασυνδεδεμένων Ο.Χ.Σ. και διεπαγγελματικής οργάνωσης αιγοπροβατοτρόφων, η οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για τα εξής: qŸÉՑÒ׿ÖÌÕÌÉÍÈÍÏÒÄ"(30ËÍÅÖÌÑÅÍËҒÔÒÆÅτοτροφία παραγωγής φέτας, που να καλύπτει την παραγωγή ζωοτροφών, τη διαχείριση των βοσκο-

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016 11

Αναγκαίες

γεωργικές επενδύσεις

τόπων, τη διαχείριση των ζώων στα ποιμνιοστάσια και στους οργανωμένους Ο.Χ.Σ. και την παραγωγή φέτας στα Τ.Δ.Π. με αυστηρή τήρηση των θεσμοθετημένων προδιαγραφών. qŸÉՑÒ׿ÖÌÕÌÏÅÑÒÑÍՑÒÄÒÔ˱ÑØÕÌÙÏÅÍÐÉÍτουργίας των Ο.Χ.Σ. και ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων που συνδέονται με κάθε Ο.Χ.Σ. q³Ô˱ÑØÕÌÖØѵҒÍÏÓÑžÍÏÖÄØÑ¢ÅÔÅËØËÀÙ (Τ.Δ.Π.) με τη μορφή πολυσυμμετοχικής επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, με μέλη τους αιγοπροβατοτρόφους των Ο.Χ.Σ που υπάγονται σ’ αυτό, με μοναδικό σκοπό την τυροκόμηση του γάλακτος, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων (κρέας, μαλλί, τρίχες αιγών, κοπριά) και την προμήθεια κτηνοτροφικών εισροών, περιλαμβανομένων των ζωοτροφών. q¼ÈÔÛÕÌ’ÒÐÛÕۑ‘ÉÖÒÚÍÏÀÙɒÍÚÉÁÔÌÕÌÙÏÒÍÑØÑÍκής οικονομίας, με μετόχους όλες τις επιχειρήσεις Τ.Δ.Π., προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας στην προώθηση και πώληση του προϊόντος, στην προμήθεια ζωοτροφών και ζώων παραγωγής με το κατάλληλο γενετικό δυναμικό και στη ρύθμιση της παραγωγής αίγειου και πρόβειου γάλακτος, ώστε να αποφεύγονται οι αποκλίσεις από τις θεσμοθετημένες αναλογίες. Οι οικονομικοτεχνικές διαστάσεις του σχεδίου σε εθνικό επίπεδο προσεγγίζονται ως ακολούθως: Ετήσιες εξαγωγές φέτας της τάξεως τουλάχιστον των 150.000 τόνων συνολικής αξίας 1.200 εκατ. € και αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης ως ειδικού προϊόντος Π.Ο.Π. πιστοποιημένης, εγγυημένης ποιότητας, διακριτής από τα λευκά τυριά άλλων τύπων, εγχώρια ή εισαγωγής. Ετήσια αύξηση της ακαθάριστης αξίας παραγωγής του αγροτικού τομέα τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με εκείνη του 2009. Κατασκευή και εξοπλισμός 60.000 σύγχρονων ποιμνιοστασίων, ενταγμένων σε 3.000 οργανωμένους Ο.Χ.Σ., δικτυωμένους σε 110 Τ.Δ.Π., συνολικού επενδυτικού κόστους 10.500 εκατ. €. 2. Σχέδιο κάλυψης των αναγκών της χώρας σε χοιρινό κρέας πιστοποιημένης ποιότητας, με ελληνικό πρότυπο διατροφής των ζώων αποκλειστικά με προϊόντα φυτικής εγχώριας παραγωγής: Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η εγχώρια παραγωγή χοιρινού κρέατος κάλυπτε το 90-95% της κατανάλωσης. Σήμερα η ετήσια κατανάλωση είναι της τάξεως των 320.000 τόνων, η ετήσια παραγωγή της τάξεως των 120.000 τόνων και οι ετήσιες εισαγωγές της τάξεως των 200.000 τόνων, αξίας 350 εκατ. €. Η συνολική κατανάλωση της χώρας μπορεί να καλυφθεί από εγχώρια παραγωγή εάν αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, αν χωροθετηθούν σωστά οι μονάδες ώστε να επιτυγχάνεται περιβαλλοντική προσαρμογή, αν χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τη μείωση του κόστους, αν θεσμοθετηθεί κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων, αν οργανωθεί η παραγωγή μειγμάτων ζωοτροφών σύμφωνα με προκαθορισμένο ελληνικό πρότυπο διατροφής και λειτουργήσει ο κλάδος οργανωμένος σε έναν περιορισμένο αριθμό περιφερειακών δικτύων παραγωγής χοιρινού κρέατος πιστοποιημένης ποιότητας και ελληνικού προτύπου διατροφής. Οι οικονομικοτεχνικές διαστάσεις του σχεδίου σε εθνικό επίπεδο προσεγγίζονται ως ακολούθως: 20 περιφερειακά δίκτυα παραγωγής χοιρινού κρέατος, 1.000 χοιροτροφικές μονάδες, 190.000 χοιρομητέρες

εγχώριας παραγωγής, 400.000 τόνοι κρέατος σε ζωντανό βάρος, υποκατάσταση ετήσιων εισαγωγών χοιρινού κρέατος 200.000 τόνοι συνολικής αξίας 350 εκατ. €, συνολικό επενδυτικό κόστος 1.500 εκατ. €. 3. Σχέδιο καθιέρωσης του ελαιολάδου ως εθνικού προϊόντος ειδικών προδιαγραφών. Πώληση/εξαγωγή του ελαιολάδου, τυποποιημένου και συσκευασμένου με εθνικό σήμα, συνοδευόμενο από περιορισμένο αριθμό τοπικών σημάτων που θα εξειδικεύουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τόπου προέλευσης. Ταυτόχρονη επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας σε σύγχρονη ανταγωνιστική βάση υπό καθεστώς απουσίας επιδοτήσεων. Η πολυπρισματικότητα του σχεδίου (τεχνική, χωροταξική, οικονομική, οργανωτική και λειτουργική) προϋποθέτει θεσμικές παρεμβάσεις και επενδύσεις σε εκσυγχρονισμό ελαιουργείων, τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων, αποθηκευτικών χώρων, μηχανισμών εξαγωγών και δημιουργία Τ.Δ.Π. ελληνικού ελαιόλαδου πιστοποιημένης ποιότητας. Η χωροθέτηση, το μέγεθος, η τεχνολογική δομή, ο τρόπος λειτουργίας και το κόστος των επενδύσεων μίας τέτοιας δομής πρέπει να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί με πλήθος κριτηρίων (δημοσιονομικά, ιδιωτικο-οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά). Η επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας σε σύγχρονη επιχειρηματική βάση, στα πλαίσια της καθιέρωσης του ελαιολάδου ως εθνικού προϊόντος ειδικών χαρακτηριστικών, θα αξιοποιήσει μεγάλες εκτάσεις μη κατ’ ανάγκη αρδευόμενες. 4. Σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας και προώθησης των ελληνικών κρασιών: Η ετήσια αμπελουργική παραγωγή είναι της τάξεως των 3.500.000 εκατολίτρων κρασιού, 45.000 τόνων ξηρής κορινθιακής σταφίδας, 35.000 τόνων ξηρής σουλτανίνας και 245.000 τόνων επιτραπέζιων σταφυλιών. Ο κλάδος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, και ο εκσυγχρονισμός του πρέπει να γίνει με βάση το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου. 5. Σχέδιο παραγωγής και εξαγωγής πρώιμων κηπευτικών: Ο κλάδος των κηπευτικών έχει μέλλον στην Ελλάδα λόγω ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών, κυρίως ηλιοφάνειας, τουρισμού, ποικιλίας προϊόντων και μεγάλης εμπειρίας και παράδοσης στην παραγωγή μεσογειακών προϊόντων ποιότητας. Τα κύρια συνθετικά στοιχεία ενός αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος είναι: α. η εγκατάσταση θερμοκηπίων σε μεγάλη κλίμακα για επιβλεπόμενη συμβολαιακή παραγωγή τυποποιημένων νωπών κηπευτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας για εξαγωγή β. η προσχεδιασμένη χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή κηπευτικών προϊόντων εκτός θερμοκηπίων, με έμφαση στην παραγωγή ειδικών τύπων έτοιμης σαλάτας ειδικών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές και φέτα, σε κατάλληλη συσκευασία που να εγγυάται τη φρεσκάδα, τη γεύση και τη διαιτητική αξία της γ. η καθιέρωση ειδικού εμπορικού σήματος και αξιόπιστης εγγύησης της ποιότητας και δ. η δημιουργία μόνιμης υποδομής για προώθηση και προβολή των προϊόντων σε αγορές-στόχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση σταθερής ροής εξαγωγών. Βασικός παράγοντας επιτυχίας της όλης προσπάθειας είναι η στοχευμένη χωροθέτηση της τεχνικής υποδομής για παραγωγή,

μετασυλλεκτικό χειρισμό και πώληση των προϊόντων μέσω σύγχρονων τυποποιητηρίων-δημοπρατηρίων ÕÉɒÍÐÉˑ¿ÑÉÙ’ÉÔÍÒÚ¿Ù ‘É¿‘ÊÅÕÌÕÖÌŸÉÕÕÅÐÁÅ Για τον επιμερισμό του σχεδίου παραγωγής κηπευτικών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνει: α. τεχνική, οργανωτική και λειτουργική προτυποποίηση του θεσμού του πάρκου θερμοκηπίων, με έμφαση στη μέγιστη δυνατή οικονομία νερού, στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, στην τεχνολογική δομή του εξοπλισμού των θερμοκηπίων, με την αξιοποίηση και κατάλληλη προσαρμογή στις συνθήκες της χώρας των καλύτερων διεθνών καλών πρακτικών β. έρευνα των τεχνολογικών προϋποθέσεων για διασφάλιση, στο βέλτιστο αριθμό ημερών, της διατήρησης, της φρεσκάδας και των διατροφικών και διαιτητικών χαρακτηριστικών κυρίως της ελληνικής «χωριάτικης σαλάτας». 6. Σχέδιο παραγωγής επαρκών σε ποσότητα και καλής ποιότητας ζωοτροφών και παραγωγής πιστοποιημένης ποιότητας οσπρίων: Οι ανάγκες σε χλωρή νομή (νωπή ή μη) των μηρυκαστικών ζώων και σε καρπούς (καλαμπόκι, κριθάρι κ.α.) όλων των ζώων θα είναι σημαντικές. Εκτιμάται ότι το σχέδιο αυτάρκειας της χώρας σε χοιρινό κρέας απαιτεί την καλλιέργεια 1 εκατ. στρεμμάτων αρδευόμενου καλαμποκιού για καρπό και τον εκσυγχρονισμό της αιγοπροβατοτροφίας για παραγωγή φέτας, απαιτείται η καλλιέργεια ξηρικών, σανοδοτικών φυτών της τάξεως των 8 εκ. στρεμμάτων, και την ελεγχόμενη βόσκηση των εκτεταμένων εκτάσεων βοσκοτόπων ως εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας της αειφορικής παραγωγικής ικανότητάς τους. Η διαιτολογική αξία των οσπρίων, η εγγύηση της ποιότητας και η προβολή τους ως συστατικού στοιχείου του προτύπου μεσογειακής διατροφής, σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές, τη φέτα, τις σαλάτες και το ελληνικό κρασί, μπορούν να τα αναδείξουν σε βασική συνιστώσα της ελληνικής γεωργίας. 7. Αξιοποίηση του ιθαγενούς δυναμικού της πλούσιας σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας με κατάλληλη, στοχευμένη γεωργική έρευνα, ώστε να καταστεί εφικτή η κάθετη αξιοποίηση του δυναμικού τους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά το πρότυπο της μαστίχας Χίου και του κρόκου Κοζάνης. Η ολοκλήρωση της πραγματοποίησης των προαναφερθέντων εθνικής εμβέλειας γεωργικών παραγωγικών επενδύσεων της προσεχούς δεκαπενταετίας απαιτεί: q¢ÔÒÕÚÉÈÍÅՑ¿ÑÌÏÍÑÌÖҒÒÁÌÕÌÂÐØÑÖØÑɑ’ÐÉκομένων φορέων: της πολιτείας και των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία των βασικών υποδομών και την οργάνωση αποτελεσματικών υπηρεσιών υποστήριξης. qµÍÙÕÛÑÉÖÅÍÔÍÕÖÍÏ¿ÙÒÔËÅÑÓÕÉÍÙÑ¿ÅÙËÉÑͱ٠ÈÌÐÅÈÀ τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες θα αναλάβουν την οργάνωση των τοπικών αγορών, τη δημοπράτηση των προϊόντων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους μετόχους-γεωργούς, τη μαζική προμήθεια γεωργικών εισροών και την επίβλεψη εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας. qµÌÑÖҒÍÏÀÏÒÍÑØÑÁÅ ÌҒÒÁÅ×Å’Ô¿’ÉÍÑÅ ενεργοποιηθεί ώστε να έχει εταιρική συμμετοχή στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο άμεσο περιβάλλον της. q£ÖÔÅÖÌËÍÏÂÕÚÉÈÍÅՑ ÓÕÖÉÑÅ’ÔÒÕÈÍÒÔÍÕÖÒÄÑ με ευρεία συναίνεση οι απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας από τον γεωργικό πληθυσμό και οι απαιτήσεις του γεωργικού πληθυσμού από τους κοινωνικούς εταίρους. q£ÛÑÒÐÍÏÂɒÉÑÈÛÖÍÏÂÏÂÕÖÒÙÖÌÙÖ±ÎÉØÙÖØÑÈÍÙĂ εκ των οποίων 15 δις € αφορούν σε κινητοποίηση ιδιωτικών οικονομικών πόρων, περιλαμβανόμενων και των δανειακών κεφαλαίων, τα υπόλοιπα αφορούν σε επιχορηγήσεις μέσω των οικονομικών πόρων του Πυλώνα 2 της Κ.Α.Π. και του αναπτυξιακού νόμου σε 15 χρόνια. Και προσδιορίζει: α. σημαντική αύξηση της απασχόλησης β. ετήσια υποκατάσταση εισαγωγών της τάξεως των 800 εκατ. € και ετήσια αύξηση των εξαγωγών της τάξεως των 3 δις € γ. μείωση του κόστους παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού των υποδομών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων δ. βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και ε. ενεργότερη συμμετοχή των παραγωγών στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων και στην προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. O Δρ Φ. Βακάκης δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Τηλ.: 210 7475950, central@vakakis.gr


Ατζέντα Εκπαίδευσης

12 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Σεμινάριο: «Oι τεχνικές πώλησης στην κρίση» «Η διαδικασία πώλησης και τα μυστικά της σε περίοδο κρίσης» Μπορείτε να διαπρέψετε, όχι μόνο να επιβιώσετε, σε μια οικονομία ύφεσης; Σε κάθε κρίση, υπάρχει ευκαιρία. Εδώ, είναι η ευκαιρία σας να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι »ÐÅ×ÍÅÕÄŽÖÍÎ×;ÒÉÌÉǾÒÅÐÎÁ“¾ÒÎÒÔÍ“ÔÌÈÒÏÍÑÅ¢¢»ÖÎ×Í“Î×̼ÑÅÉ“ÎÒ»ËÁÒ­ÒÈ διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης. Δεν έχει σημασία πόσο κακή είναι η οικονομία μπορεί ή δεν μπορεί να είναι, οι άνθρωποι και οι εταιρείες εξακολουθούν να έχουν προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Και θα εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια για την επίλυσή τους. Οι πωλήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν. Σκοπός Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις. Να προσαρμόζουν τις τεχνικές πώλησης στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Να κατανοήσουν την αγοραστική συμπεριφορά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Να αντιληφθούν τη δομή της κρίσης και να δημιουργούν πλάνα και στρατηγικές για επιτυχημένες πωλήσεις. Να δώσει στρατηγικές κατευθύνσεις και συμβουλές για να πουλάμε στην κρίση. Να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να αναλύσει στρατηγικές έτσι όπως τις διαμορφώνουν θεωρητικοί και επιχειρηματίες. Πού απευθύνεται Σε όλα τα στελέχη εταιρειών παροχής καταναλωτικών και επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε στελέχη που προέρχονται από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τον κλάδο υγείας, τον τουρισμό την εκπαίδευση καθώς και σε στελέχη που εργάζονται σε εταιρείες “Î× “ÐÎÑÆ»ÐÎ×Í ¢¢ דÈÐÅѽÅÕ ¾“ÔÕ ÇÉÁ παράδειγμα, οι νομικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές, μεταφορικές εταιρίες, τουρισμός κ.λπ. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου ÓÁÅÉÍÁÉÑÅÓ»ÑÈÍÁÊ»ÐÎ×Í Το διαφορετικό περιβάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τη νέα τάξη πραγμάτων. Τα χαρακτηριστικά της ύφεσης και πώς πρέπει να προσαρμοστώ. Πως αλλάζει η πώληση; Ποια τα καινούργια δεδομένα; Όλες οι διαδικασίες πώλησης είναι ισοβαρείς; Πού πρέπει να εστιάσω; Τι λένε οι έρευνες σε επιτυχημένες εταιρείες; Τι συμβουλεύουν οι γκουρού των πωλήσεων; Πώς αντιμετωπίζεις και διαχειρίζεσαι την κρίση; ­ÐÍÈÑÈËÁÉÁÐÍÈÒÉ˼ÄÉ­ÓÅÑÈ

Πώς ξεπερνάς τα εμπόδια στη διάρκεια της πώλησης; Πώς βοηθάς τους πελάτες να αγοράσουν; £“É“Ì»ÎÍ Πώς αντιμετωπίζω την κρίση; Πώς επενδύω στην κρίση; Πώς δημιουργώ στρατηγικές ανάπτυξης; Τι στρατηγικές η τακτικές κινήσεις να κάνω; Να μειώσω την τιμή; Να μειώσω το προσωπικό; Να αυξήσω την γκάμα; Περιεχόμενο ¥ד­ÐÖÎ×ÑÁÎÉËÎÍÎuÉ˼ËÁÒ­ÑÒÁÑÈËÁÉÅuŽÕ Τι κάνουμε και ξεκινάμε. Εμείς πρέπει να βγούμε στον δρόμο να πουλήσουμε, αλλά πώς; Ευκαιρίες υπάρχουν και πρέπει να τις εκμεταλÌÅ×ÒÎÀuÅ¥Á̼ÓÅÉÁÇÉÁÒÈÍ“ÏÌÈÑÈ u»ÑÁÁ“¾ την έρευνα.Τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω ως πωλητής; Πρέπει να αλλάξω σαν πωλητής σαν άτομο η να αλλάξω την διαδικασία πώλησης; Δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί είναι αυστηρότεροι υπάρχει μικρότερο περιθώριο για λάθος. Έξυπνη εναλÌÁËÒÉ˼ÌÀÑȱÎÌÉǾÒÅÐÎŽÍÁÉ“ÅÐÉÑѾÒÅÐÎ Ο αποτελεσματικός πωλητής ¥ œÉËÎÉÍÔͽÁ ѼuÅÐÁ ËÁÉ È ÓÅÒÉ˼ ÄÉ­ÓÅÑÈ του πελάτη. Πώς περνάω μηνύματα στον πελάτη.Ενεργητική ακοή και κατανόηση των μηνυμάτων του πελάτη. ¡ËÎÀÔ¼ÌÁu­ÍÔÓÎÐÀÂÎ×ÕžÏÕÁ“ÎËÔÄÉËΓÎÉÏÒÁuÈÍÀuÁÒÁÒÎדÅÌ­Òȡ̼ÓÅÉÁ ÒÉuÎ× λέει; Τι πραγματικά ακούω; Τι θέλει ο πελάτης και πώς θα το κατανοήσω; Κατάργηση των στερεότυπων και της ευκολίας μου. ¯ “ÅÌ­ÒÈÕ uÎ× ¡ËÎÀÇÎÍÒÁÕ ÅÍÅÐÇÈÒÉË­ ËÁÉ

αναγνώριση μηνυμάτων και ενδιαφέρον του πελάτη. Ο πρώτος χαιρετισμός, και ο τρόπος έναρξης της συζήτησης είναι βασικά στοιχεία. Πώς να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από ποικίλα ερωτήματα, άμεσα η έμμεσα, για να ανακαλύψετε τις ανάγκες του πιθανού σας αγοραστή. Προετοιμασία πριν από την επαφή iŸÖÅÄÉÁÑu¾ÕÈuÁÇÉ˼Ì»ÊÈÇÉÁË­ÓÅœÉÒ×Ö½Á Είναι η αρχή, το θεμέλιο. Στόχοι. Να κάνω περισσότερες επισκέψεις ή περισσότερη προσπάθεια. Και τα δυο δεν είναι αποτελεσματικά σήμερα. Χρειάζεται ο σχεδιασμός να ακουμπά στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες. žÅÌ­ÒÅÕÁÍÁÇÍÏÐÉÑÈÒÔÍÄÉ­ÆÎÐÔÍÒÀ“ÔÍ πελατών, εργαλεία πώλησης. ποιοτικές / ποσοτικές πληροφορίες. ižÐÎÅÒÎÉuÁѽÁÇÉÁuÉÁ“оÑԓÎuÅ“оÑԓÎ συνάντηση και στοχεύοντας μακριά με επιτυχία. Καθορισμός του στόχου της συνεδρίασης Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών, προετοιμασία για την εμπλοκή του πελάτη Προσέγγιση και ανίχνευση Ο πρώτος χαιρετισμός και ο τρόπος έναρξης της συζήτησης είναι βασικά στοιχεία. ¡ÐÖ¼œÁƼÕ“­ÍÒÁÓÅÒÉ˼“ÐÎÑ»ÇÇÉÑÈ Πώς να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από ποικίλα ερωτήματα, άμεσα η έμμεσα, για να ανακαλύψετε τις ανάγκες του πιθανού σας αγοραστή. Στόχος μας μέσα από τις σωστές ερωτήσεις να κερδίσουμε την κατανόηση του πελάτη. Ερωτήσεις που υπογραμμίζουν τα προβλήματα στην τρέχουσα κατάσταση του πελάτη. Εντοπίζοντας πώς το προϊόν ή η υπηρεσία σας ικανοποιεί τις προσδοκίες του πελάτη. ¡“ÎÆ×ǼÄÉÁ“ÐÁÇu­ÒÅ×ÑÈÕ Εντοπισμός των τομέων της αμοιβαίας συμφωνίας. Παρουσίαση Δημιουργικότητα και πειθώ. Πώς πείθω; Πώς δημιουργώ νέες προτάσεις; Γιατί να αγοράσει ο πελάτης; Είμαι πειστικός, πιεστικός, συναισθηματικός η επαγγελματίας της πώλησης; žÌÅÎÍÅËÒ¼uÁÒÁÎÆ»ÌÈ¡uÎÉÂÁ½Î¾ÆÅÌÎÕËÁÉ κέρδος. Κατάσταση win-win, όπου υπάρχει όφελος για όλους. Μετατροπή των χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων σε απτά ευεργετήματα και οφέλη. Παρουσιάζοντας την προσφορά σας σύμφωνα με τη μέθοδο «πλεονέκτημα - αποδείξεις / όφελους». ¥ ÅÍÁÑÖ¾ÌÈÑÈ uÅ ÅÍÑÒ­ÑÅÉÕ ËÁÉ ÒÎ ËÌŽÑÉuÎ της πώλησης. Tests & role playing Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων. ¡“ÎÒÅÌÅÑuÁÒÉ˼ÁÍÒÉuÅÒϓÉÑÈÒÔÍÁÍÒÉÐмÑÅÔÍ Θετικές ενδείξεις για την πώληση. Χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές για το κλείσιμο της πώλησης κατηγορίες και είδη αντιρρήσεων και παραπόνων. Τεχνικές αντιμετώπισης. Τιμή: 205 €. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης 1 και πλέον εβδομάδα προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου παρέχεται έκπτωση 10%. Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί u»ÑÔ¯¡£š œ¡£§ 

Πότε:šÅËÅuÂнÎ×ÑÒÈÍ¡Ó¼ÍÁ šÅËÅuÂнÎ× ÑÒÈ›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ Τόπος Διεξαγωγής: ¡Ó¼ÍÁ)PUFM"MFYBOESPT ›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ.FEJUFSSBOFBO)PUFM

Σεμινάριο: «Marketing Strategy Essentials for Social Enterprises» Διήμερο διαδραστικό εργαστήριο στρατηγικής μάρκετιγκ για κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συχνά είμαστε επιφυλακτικοί με την έννοια του μάρκετινγκ. Πολλές φορές στην αντίληψή μας ταυτίζεται με την άνευ όρων εμπορευματοποίηση και έτσι για πολλούς από εμάς έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον ευγενή σκοπό στον οποίο αφιερώνουμε την ενέργεια και την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Κι όμως, πώς θα σκεφτόμασταν αν ανακαλύπταμε ότι η πραγματική έννοια του μάρκετινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον προσανατολισμό της κοινωνικής επιχείρησης; Κι ότι η επιτυχία μας είναι να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος του σκοπού που υπηρετούμε; Σκοπός: Το διαδραστικό, hands-on εργαστήριο «Marketing Strategy Essentials for Social Enterprises» θα μας βοηθήσει να αποσαφηνίσουμε την αποστολή που μας κινητοποιεί, να καθορίσουμε στόχους και στρατηγική διαφοροποίηση της κοινωνικής μας επιχείρησης, να αναδείξουμε τα μοναδικά της στοιχεία και να βρούμε τρόπο να αφηγηθούμε την ιστορία μας στα κρίσιμα κοινά μας. Θα μας υποστηρίξει στο να φέρουμε απτά και άμεσα αποτελέσματα που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Οφέλη i§ÁÒÁ;ÈÑÈÒÈÕ»ÍÍÎÉÁÕÒÎ×CSBOEËÁÉÒÔÍÁÐÖÏÍÒÎ×u­ÐËÅÒÉÍÇË i§ÁÓÎÐÉÑu¾ÕÎЭuÁÒÎÕËÁÉÁ“ÎÑÒÎ̼Õ i¡ÍÒÁÇÔÍÉÑÒÉ˾“ÌÅÎÍ»ËÒÈuÁËÁÉÑÒÐÁÒÈÇÉ˼ÒΓÎÓ»ÒÈÑÈ i§ÁÒÈÇÎÐÉΓνÈÑÈËÎÉÍÏÍÑÒ¾ÖÔÍËÁÉÑÒ¾ÖÅ×ÑÈ i¡Í­Ì×ÑÈ“ÅÐÉ­ÌÌÎÍÒÎÕËÁÉ“ÁÉËÒÏÍ išÈuÉÎ×ÐǽÁÌÅËÒÉËÎÀ“ÅÐÉÅÖÎu»ÍÎ×ËŽuÅÍÁËÁÉÁÆÈǼÑÅÉÕ i¡Í­“Ò×ÊÈ“ÐÎÄÉÁÇÐÁÆÏÍÇÉÁΓÒÉ˾“ÅÐÉÅÖ¾uÅÍÎ i¢ÁÑÉË»ÕÁÐÖ»ÕœÉËÎÉÍÔͽÁÕÑÒÎ'BDFCPPL Σε ποιους απευθύνεται: Το εργαστήριο «Marketing Strategy Essentials for Social Enterprises» απευθύνεται σε κοινωνικούς επιχειρηματίες, στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τα μυστικά της επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετιγκ προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησής τους και να αυξήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Συνοπτικό πρόγραμμα 1. Ολιγόλεπτες θεωρητικές εισηγήσεις i±ÉÑÈuÁ½ÍÅÉœÔÍ×u½Á CSBOEžÏÕÑÖÅÒ½ØÅÒÁÉuÅÒÉÕËÎÉÍÔÍÉ˻՜ÉÖÅÉмÑÅÉÕ i±ÉÁÆÎЭÈÑÒÐÁÒÈÇÉ˼u­ÐËÅÒÉÇËËÁÉÇÉÁÒ½ŽÍÁÉÁ“ÁÐÁ½ÒÈÒÈÑÅË­ÓÅËÎÉÍÔÍÉ˼œÉÖŽÐÈÑÈ ižÏÕÒΓÎÓÅÒÎÀuÁÉÑÒΓÅÐÉ­ÌÌÎÍÏÑÒÅÍÁÁÆÎÐÏÒÎÍ˾ÑuÎ ižÏÕÖÒ½ØÔÁÍÒÁÇÔÍÉÑÒÉ˾“ÌÅÎÍ»ËÒÈuÁ ižÏÕœÉÌ»ÇÔËÁÉ“ÎÀÂнÑËÔÒPÁËÐÎÁÒ¼ÐɾuÎ× i±ÉÑÈuÁ½ÍÅÉÁƼÇÈÑÈËÁÉ“ÏÕÄÈuÉÎ×ÐÇÏÒÉÕÄÉË»ÕuÎ×ÉÑÒÎнÅÕ ižÎÉÅÕÅÉ˾ÍÅÕÅÊדÈÐÅÒÎÀÍÒÎÑËΓ¾uÎ× i¥ÁƼÇÈÑÈÑÒÎÍ˾ÑuÎÒÎ×'BDFCPPL 2. Πρακτική εργασία πάνω στις κοινωνικές επιχειρήσεις των συμμετεχόντων i§ÁÓÎÐÉÑu¾ÕÎЭuÁÒÎÕËÁÉÁ“ÎÑÒÎ̼Õ i¡Í­“Ò×ÊÈÑÒÐÁÒÈÇÉ˼ÕÒΓÎÓ»ÒÈÑÈÕËÁÉ“ÐÎƽÌÒÈÕœÉÖŽÐÈÑÈÕ Στόχευση κοινού išÈuÉÎ×ÐǽÁ“ÅÐÉÅÖÎu»ÍÎ× ÉÑÒÎнÅÕ ËŽuÅÍÁ uÅ­ÑÈÒÈÑÒÐÁÒÈÇÉ˼ÒΓÎÓ»ÒÈÑÈËÁÉÒÉÕÁÍ­γκες της επιχείρησης i§ÁÓÎÐÉÑu¾ÕÂÁÑÉËÏÍËÁÍÁÌÉÏÍœÉËÎÉÍÔͽÁÕ Πότε: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 18.00-21.00, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 10.00-18.00 Τόπος διεξαγωγής: ¨ÀÐÒÉÌÌÎ ÎľÕ±ÐÉÆ×Ì̽ÁÕËÁÉœ­uÃÁ ž­ÐËΧ¡ž¡«¡u“Å̾ËȓÎÉ

Σεμινάριο: «Διαχείριση Συγκρούσεων» Που απευθύνεται: Σε όσους επιθυμούν να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στις συγκρούσεις και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης τους, βιώνοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερη ψυχική υγεία και αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς τους σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Σκοπός: ¨ÅÒÈ̼ÊÈÒÎ×ÑÅuÉÍÁнÎ×ÎÉÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÓÁŽÍÁÉÑÅÓ»ÑÈÍÁ i¡ÍÁÇÍÔнØÎ×ÍÒÎ×Õ“ÁЭÇÎÍÒÅÕÎÉΓνÎÉÎÄÈÇÎÀÍÑÅÑÀÇËÐÎ×ÑÈ i¡ÍÒÉÌÁu­ÍÎÍÒÁÉÒÁ“ÐÎÅÉÄΓÎÉÈÒÉË­ÑÈu­ÄÉÁÒÈÕœÅÐÖ¾uÅÍÈÕÑÀÇËÐÎ×ÑÈÕ i¡ÊÉΓÎÉÎÀÍÑ×ÇËÅËÐÉu»ÍÁuÎÍÒ»ÌÁÄÉÁÖŽÐÉÑÈÕÒÈÕÑÀÇËÐÎ×ÑÈÕ i£“ÉËÎÉÍÔÍÎÀÍuÅËÁÒ­ÌÌÈÌÎÒо“λÒÑÉÏÑÒÅÍÁÁ“ÎËÌÉuÁËÏÍÎ×ÍÒÈÑÀÇËÐÎ×ÑÈ išÉÁÖÅÉнØÎÍÒÁÉÄÀÑËÎÌÁÑ×ÍÁÉÑÓ¼uÁÒÁ“Î×ÅËÄÈÌÏÍÎÍÒÁÉÑÅuÉÁÑÀÇËÐÎ×ÑÈ Ó×u¾Õ ƾÂÎÕ i¡ÍÁÇÍÔнØÎ×ÍÒÁѼuÁÒÁÉÑÖÀÎÕÑÒÈÑÀÇËÐÎ×ÑÈËÁÉ“ÐÎÑÁÐu¾ØÎ×ÍÁÍ­ÌÎÇÁÒÈÍÑ×u“ÅÐÉφορά τους. Συνοπτικό πρόγραμμα: Οι σημερινές πολιτικές, κοινωνικές και εργασιακές συγκυρίες ευνοούν την ανάπτυξη συγκρούσεων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο περιβάλλον της εργασίας. ¥ÁÍÒÁÇÔÍÉÑÒÉ˾ÒÈÒÁuÅÒÁÊÀÒÔÍÅÐÇÁØÎu»ÍÔÍ ÈuŽÔÑÈÒÔÍÅ×ËÁÉÐÉÏÍ“ÐÎÑԓÉ˼ÕÁÍ­“Ò×ÊÈÕ η εργασιακή ανασφάλεια και οι επιπτώσεις τους στην ψυχική υγεία των ανθρώπων αναδεικνύουν, όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων που προκύπτουν. ižÈÇ»ÕÅÍÄÎÎÐÇÁÍÔÒÉËÏÍÑ×ÇËÐÎÀÑÅÔÍ ižÌÅÎÍÅËÒ¼uÁÒÁËÁÉuÅÉÎÍÅËÒ¼uÁÒÁÒÔÍÑ×ÇËÐÎÀÑÅÔÍ iŸÒÎÉÖŽÁÒÈÕ“ÐÎÑԓÉ˾ÒÈÒÁÕ“Î×Ñ×ÍÄ»ÎÍÒÁÉuÅÒÈÑÀÇËÐÎ×ÑÈ i±Î“ÅÐÉÅÖ¾uÅÍÎuÉÁÕÑÀÇËÐÎ×ÑÈÕ Ó»uÁËÁÉÑ×ÍÁÉÑÓ¼uÁÒÁ

i¨ÎÍÒ»ÌÁÄÉÁÖŽÐÉÑÈÕÒÈÕÑÀÇËÐÎ×ÑÈÕ i¡Í­“Ò×ÊÈÒÔÍÁ“ÁÐÁ½ÒÈÒÔÍÄÅÊÉÎÒ¼ÒÔÍœÉËÎÉÍÔͽÁÕ išÉÁÖŽÐÉÑÈÓ×uÎÀ i¡“ÎÄÎÖ¼ËÁÉ­ÑËÈÑÈËÐÉÒÉË¼Õ i¨ÎÐÆ»ÕËÁÉѼuÁÒÁÉÑÖÀÎÕÑÅuÉÁÑÖ»ÑÈ i5JQT“оÌÈÃÈÕÑ×ÇËÐÎÀÑÅÔÍ i£ÍÉÑÖ×Ò»ÕËÁÉËÁÒÁÌÀÒÅÕÒÈÕÑÀÇËÐÎ×ÑÈÕ Εισηγητής: ¡ÙÂÁؽÄÈÕ¢ÁѽÌÈÕ διάρκεια: 12 ώρες, κόστος: 320 €, περισσότερες πληροφορίες στο www.primus-seminaria.gr, πότε: 28, 29, 30 Νοεμβρίου 2016, ώρες διεξαγωγής: Τόπος:¡Ó¼ÍÁ


14

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Ο

Εργασία

όρος «burnout syndrome» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1974 από τον Freudenberger για την περιγραφή ενός συνόλου συμπτωμάτων που παρατήρησε στον εαυτό του και στην ομάδα των συναδέλφων του, δουλεύοντας ως ψυχίατρος σε μια ÏÐÍÑÍÏÀŒÒÖÒÎÁÑØÕÌÙ¬ÁÅŒÂÖÍÙ κυριότερες παρατηρήσεις του αφορούσε στην έλλειψη κινήτρου του προσωπικού για εμπλοκή σε θεραπευτική σχέση με τους πελάτες της κλινικής. Ο αρχικός ενθουσιασμός είχε μετατραπεί σε κυνισμό και αδιαφορία. Για ένα διάστημα θεωρήθηκε ότι το σύνδρομο αφορά μόνο στους επαγγελματίες της υγείας και γενικά σε όσους εργάζονται με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ωστόσο, αργότερα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει στις ομάδες κινδύνου όλους όσοι εργάζονται υπό συνθήκες μακροχρόνιου στρες. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα, έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά μιας χρόνιας, σταδιακής κλιμάκωσης παρά μιας οξείας κρίσης. Τα πρώτα σημάδια θα μπορούσαν να αναζητηθούν στην αυξανόμενη ανάγκη του ατόμου να αποδείξει την αξία του δουλεύοντας όλο και πιο σκληρά και παρατεταμένα, συχνά παραμελώντας τις ανάγκες του και τις διαπροσωπικές σχέσεις του. Το συναίσθημα αμβλύνεται, μέχρι που γίνεται επίπεδο (το άτομο δεν νιώθει τίποτα). Φυσικά, αυτό γίνεται αντιληπτό από το περιβάλλον του, που αρχίζει τώρα να ζητά εξηγήσεις. Ο εξουθενωμένος εργαζόμενος τείνει να αποσύρεται για να αποφύγει τις συγκρούσεις και να αρνείται τα όποια προβλήματα. Ο φόρτος εργασίας μπορεί να αρχίσει να αποτελεί δικαιολογία για την απόσυρσή του από ÖÍÙ’ÔÒÕؒÍÏ¿ÙÕÚ¿ÕÉÍÙ¬¿ÕŌ‘ÍÅ σειρά αρνητικών αλληλεπιδράσεων το άτομο οδηγείται σε απόσυρση, ψυχοσωματικά προβλήματα, κατάθλιψη, ενώ είναι πιθανή η χρήση αλκοόλ, νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών και η εμφάνιση υπερφαγικών κρίσεων σε μια προσπάθεια πρόσκαιρης ÅÑÅÏÒÄÊÍÕÌÙÖØÑÕۑ’Öؑ±ÖØѽÐÅ αυτά έχουν ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγικότητας και την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, που πυροδοτεί εκ νέου αρνητικά συναισθήματα, έλλειψη κινήτρου κ.ο.κ.

Σύνδρομο επαγγελματικής εξου

½’ØÙÀÈÌÅÑÅÊ¿Ô×ÌÏÉ ÖÒÕÄÑÈÔÒμο αυτό αποτελεί κίνδυνο για ομάδες ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι σε ÕÛÑ×ÀÏÉÙ‘ÅÏÔÒÚÔÂÑÍÒÛÕÖÔÉÙ£ÖÅ πλαίσια του σύγχρονου τρόπου ζωής με τους γρήγορους ρυθμούς, την ολοένα αυξανόμενη πίεση για επιτυχίες και κέρδη από τη μία και την όξυνση της οικονομικής κρίσης από την άλλη , θα μπορούσε εύλογα να αναρωτηθεί κανείς: «Τι το ιδιαίτερο έχει το burnout;». Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αναγκάζεται να αυξήσει τις ώρες εργασίας του σε μια συνθήκη που οι απολαβές του μάλλον μειώνονται, με αποτέλεσμα να βιώνει μια στρεσογόνο ÏÅ×̑ÉÔÍÑÂÖÌÖÅ¢ÒÍÉÙÉÁÑÅÍÐÒ͒ÂÑ εκείνες οι ιδιαίτερες συνθήκες στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των ατόμων που τελικά μπαίνουν στον φαύλο κύκλο του συνδρόμου; Δύο ιδιαίτερες συνθήκες της επαγγελ-

ματικής ζωής που αυξάνουν τις πιθαÑÂÖÌÖÉÙɑʱÑÍÕÌÙÖÒÛ£§§ÉÁÑÅÍÅ Ì έλλειψη προκαθορισμένων κριτηρίων επιτυχίας μιας επαγγελματικής κίνησης και β) ο ασαφώς ορισμένος ρόλος του εργαζομένου σε συνδυασμό με μεγάλο φόρτο εργασίας και μικρά περιθώρια επιλογής στη διαμόρφωση του προγράμματος (τα διαλείμματα λιγοστεύουν, ο εργαζόμενος δεν έχει επιλογή στις μέρες των αδειών του κτλ.) Η πρώτη συνθήκη σχετίζεται με το αντικείμενο-στόχο της εργασίας και μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο το burnout συνδέθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οι επαγγελματίες αυτοί, έχοντας ως αντικείμενο-στόχο της δουλειάς τους την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και τη διαχείριση κρίσεων, βρίσκονται συχνά στη θέση των «διαχειριστών του ανθρώπινου πόνου», από όπου μπορούν να οδηγηθούν σε δαιδαλώδεις λαβυρίνθους, αν λάβουμε υπόψη τον αφηρημένο, απρόβλεπτο

χαρακτήρα των ανθρώπινων υποθέσεØѣɑÍÅÖ¿ÖÒÍÅÕÛÑ×ÀÏÌÌŒÒÛÕÁÅ προκαθορισμένων κριτηρίων επιτυχίας μπορεί να καταλήξει σε μια υπερ-εμπλοÏÀÚØÔÁÙÅÔÚÀ‘¿ÕÌÏÅÍÖ¿ÐÒÙ¢ÔÒÙ την ίδια κατεύθυνση, των καλούμενων ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, κάποιες παρεμβάσεις ίσως χρειάζονται αρκετό χρόνο για να αποδώσουν και να φανούν τα αποτελέσματα, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει στον επαγγελματία την αίσθηση του αβοήθητου: «ό,τι κι αν κάνω δεν είναι αρκετό» και αυτό αφορά κυρίως στην ομάδα των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη συνθήκη επίσης απαντάται συχνά στα επαγγέλματα υγείας, αλλά μπορεί να γενικευτεί και πέρα από αυτά. Αφορά στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο εργαζόμενος καλείται να αναλάβει ευθύνες οι οποίες εμπίπτουν σε διαφορετικούς ρόλους. Αυτή είναι μια συνθήκη που μπορεί να επικρατήσει όταν γίνονται περικοπές και μείωση προσωπικού (και ένας εργαζόμενος καλείται να αναλάβει περισσότερα καθήκοντα για να καλύψει τα κενά) ή όταν η ομάδα λειτουργεί με μια κουλτούρα ισότητας του τύπου «όλοι τα κάνουμε

όλα». Ο εργαζόμενος είναι πιθανό να υπερφορτώνεται (σε εργατοώρες και στρες) χωρίς να γνωρίζει πότε το καθήκον του έχει εκπληρωθεί. £ÖÍÙÍÈÍÅÁÖÉÔÉÙÅÛÖ¿ÙÕÛÑ×ÀÏÉÙÅÎÁÜÉÍ να προστεθεί ότι η σύγχρονη κατάσταση απαιτεί από τους εργαζομένους να επικοινωνούν σε ένα πλαίσιο όλο και περισσότερο λειτουργικό και όλο και λιγότερο προσωπικό. Τα επαγγελματικά περιβάλλοντα ευνοούν τον ανταγωνισμό, την τελειομανία και τη σύμπλευση με τη γραμμή του οργανισμού, αφήνοντας μικρά περιθώρια για προσωπική έκÊÔÅÕÌÏÅÍÕÛÑÉÔËÅÕÁţɿÑÅÖ¿ÖÒÍÒ πλαίσιο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να απολαύσει κανείς την ικανοποίηση από την εργασία του και να ξετυλίξει αυτό που θεωρεί προσωπικό δημιουργικό του δυναμικό. Ίσως αυτό να οδηγήσει σε μια σταδιακή απο-επένδυση αυτών των πιο προσωπικών στοιχείων από το επαγγελματικό κομμάτι. Αυτή η αποεπένδυση γίνεται φανερή στη σταδιακή κλιμάκωση του burnout, όπου το άτομο μοιάζει να «αδειάζει» σιγά σιγά από κίνητρα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά τείνουν

Εργασιακή ψυχολογία: Βελτιώστε τη διάθεση, την επικ Η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, η αλλαγή στη ζωή ενός ατόμου, ή στην αποτελεσματικότητα μιας ομάδας ανθρώπων, όπως είναι ο χώρος της εργασίας μας, μπορεί να έρθει εάν το άτομο αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή ή εάν αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά ή εάν συμβούν και τα δύο ταυτόχρονα. Για να συμβούν όμως οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει το άτομο να αρχίσει να εστιάζει την προσοχή του στις «επιτυχίες» του, και όχι στις αποτυχίες του, σε αυτά δηλαδή που έχει καταφέρει στο παρελθόν ως άτομο ή ως μέλος μιας ομάδας εργασίας. Έτσι μαθαίνει να αναγνωρίζει τις κρυμμένες του δυνάμεις και αξίες, αρχίζει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που το έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα να επιβιώσει και να αναδειχτεί στον εργασιακό του χώρο και να επικοινωνεί με τον εαυτό του και τους άλλους συναδέλφους του με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτή ακριβώς η αναζήτηση των φωτεινών εξαιρέσεων στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων, που εισάγει η συστημική σκέψη

στη βραχεία συμβουλευτική, αναδεικνύει την επιτυχία σαν το κλειδί για τη διαμόρφωση νέων, πιο λειτουργικών συμπεριφορών στον επαγγελματικό χώρο, που δίνουν λύσεις, γιατί απλά αυτές οι ίδιες οι συμπεριφορές είναι οι λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Η αισιόδοξη αυτή μέθοδος της ψυχολογίας προσφέρει ένα αποτελεσματικό εργαλείο παρέμβασης σε μικρά και μεγάλα συστήματα, δηλαδή σε οικογένειες, σε επιχειρήσεις, σε σχολεία και οργανισμούς, με στόχο την αξιοποίηση των ζωτικών δυνάμεων ανάπτυξης των ατόμων, μέσα από τη συνεργασία του συμβούλου με τα εμπλεκόμενα στο σύστημα ή οργανισμό μέλη, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την αύξηση της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από την ανάδειξη του αυτοσεβασμού των εργαζομένων και τελικά την απελευθέρωση των κρυμμένων δυνατοτήτων τους. Πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή; Οι βάσεις του παραπάνω θεωρητικού μοντέλου είναι οι εξής:

q«±×É’ÔÂÆÐ̑ÅÉÁÑÅÍ¿ÑÅÅÑÉϒÐÀÔØÖÒ όνειρο. q¥ÙÕÏÉÊÖÒđÉÐÒ͒ÂÑ¿ÑÅ’ÔÂÆÐ̑Å¢ÒÍÒ είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο πίσω από αυτό; q¬’ÒÔÒđÉÅÑÖÁÑÅ‘ÍÐÀÕÒۑÉËÍÅÖÒ’ÔÂβλημα να μιλάμε για τη λύση του; q³ÍпÎÉÍÙÉÁÑÅÍÍÈÍÅÁÖÉÔÅÕ̑ÅÑÖÍÏ¿Ù© γλώσσα δεν αντιπροσωπεύει απλώς την πραγματικότητα, φτιάχνει την πραγματικότητα. Οι λέξεις φτιάχνουν τον κόσμο, τα συναισθήματα. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε αξίες δημιουργούν έναν άλλο κόσμο. q©ÅÎÁÅÉÁÑÅÍ’ÔÒØ×ÌÖÍÏÀÈÄÑő̽’ÒÍÒÙ πιστέψει σε αυτή θα τη φτάσει. q©ËÐÓÕÕÅÖØÑÒÑÉÁÔØÑÚÔÌÕ͑ҒÒÍÉÁÖÌ θετική ενέργεια και τον ενθουσιασμό. q©ËÐÓÕÕÅÖØÑÕÖÂÚØÑÈ̑ÍÒÛÔËÉÁےÒχρεώσεις και βάρη. q¬±×ÉÖÉÑÅÉÏÊÔ±ÜÉÕÖÉÕÖÍÙÕÛÑÉÔËÅÕÁÉÙ σας στον εργασιακό μας χώρο με βάση τα όνειρα και τις αξίες σας. q¬ÌÑÒÑÉÍÔÉÄÉÕÖÉŒб ÅÐб‘ÉÐɒÖÒμέρειες. q¢Í¿ÕÖÉÖÒÑÉÅÛÖÂÕÅÙÑÅ‘ÍÐÀÕÉÍËÍÅÖÌ

ÐÄÕ̬ÉÅÛÖÂÖÒÑÖÔ’ÒÅÐбÜÉÍÕÍ˱ÕÍ˱ και ο τρόπος σκέψης σας, γιατί έτσι χρησιμοποιείτε άλλα μέρη του εγκεφάλου σας, δημιουργείτε άλλα συναισθήματα, άλλες ορμονικές δυνατότητες. q£Ä‘ÊØÑÅ‘É¿ÔÉÛÑÉÙ’ÒÛ¿ÚÒÛÑÈÍÉÎÅχθεί από ψυχολόγους, οι περισσότεροι από μας μαθαίνουμε περισσότερο από ένα παράδειγμα που βασίζεται σε θετικές έννοιες, όπως η ανάδειξη ικανοτήτων και αξιών, παρά από κάποιο αρνητικό, που

διογκώνει την ύπαρξ q³ÖÔ’ÒÙ‘ÉÖÒÑҒÒÁ γύρω μας είναι η βάσ σουμε τον κόσμο. Εάν θετικός, τότε και ο κόσ Αυτή, βέβαια, η π ται εξοικείωση με το ÕÏ¿ÇÌÙÏÅÍÕۑ’ÉÔÍÊ ξεκινήσουμε ο καθένα


Γαλλική πολυεθνική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής, αναζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων Χονδρικής (Β2Β) Καθήκοντα θέσης: q™ÈÀÕļÏÈÐÇÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇÑÍÖŒÄËÀÑÍËÍƼÍÖÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇ περιοχή της Αττικής qÏÍÎÒÇÐÇ֌ÀÏÕ½ÌÑÓÌÊÀÈ̺ÓÌŒÏÍؽÌÑÓÌ q¢Œ¼ÑÄÖÉÇÊÀÒÍÏÈЋºÌÓÌÐѽÕÓÌŒÓË»ÐÄÓÌ qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈЋͿ Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα: q¢‹ŒÄÈϼÀºÑÇÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔÕÍÌÃÏÈʻԌÎËÇÐÇÔ ÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÍÕÎÏÍČÈÐÈÑÈЋͿÊÀÈÃÈʽÑÍÖŒÄËÀÑÍ˽ÆÈÍ ÄÐÑÈÀѽÏÈÀ ÉÄÌÍÃÍÕļÀ

qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍϬÔÊÀÈÑÍÖŒÄËÀÑÍËÍƼÍÖ στο χώρο της εστίασης q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÆÀËËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÒÀÄÊÑȋÇÒļÐÀÌČȌ˺ÍÌ προσόν q³ÏÈÐÑÄÔČÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÃÈÀŒÏÀƋÀÑÄÖÑÈʺÔ ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔ q™ÖÌÀ‹ÈÊ»ŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ ŒÏÍÐÄƋºÌÇċŬÌÈÐÇ q¦¬ÑÍÕÍÔÃȌË΋ÀÑÍÔÊÀÈ¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ q®‹ÀÃÈʽÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈɼÀ Η εταιρία προσφέρει: q¥ÊÀÌ͌ÍÈÇÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ q ÐŬËÈÐÇ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÔÄɺËÈÉÇÔ ¡ÈÍÆÏÀÅÈʬÐÑÍ e-mail: jobs@paulgreece.com

Ikos ResortsJTB IPTQJUBMJUZDIBJOUIBUDSFBUFTBOEEFWFMPQT B DPMMFDUJPO PG DPOUFNQPSBSZ SFTPSUT CBTFE PO UIF FYDJUJOH DPODFQU PG JOGJOJUF MJGFTUZMF "U *LPT 3FTPSUT XF FOWJTJPO UP PGGFSBOPVUTUBOEJOHDVTUPNFSFYQFSJFODF CBTFEPOTVQSFNF PQFSBUJPOBMFYDFMMFODF XBSNIPTQJUBMJUZHSFBUUFBNXPSL 8FBSFDVSSFOUMZMPPLJOHGPS

Childcare Assistants (ref: CHA017) 5PKPJOPVSIPUFMTLJETDMVCUFBNTJO)BMLJEJLJ (SFFDF3FQPSUJOH UPUIFLJETDMVCNBOBHFS ZPVXJMMTVQFSWJTFBOENPOJUPSTBGFUZ PGUIFDIJMESFO XIJMFDSFBUJOHBGVOBOENFNPSBCMFFYQFSJFODF Your main accountabilities will include: q8PSLXJUILJETDMVCNBOBHFSTBOETVQFSWJTPSTJOQMBOOJOH BOEEFWFMPQJOHJOEPPSBOEPVUEPPSBDUJWJUJFTJOSFTQPOTF UPUIFDIJMESFO‰TJOUFSFTUTBOEIPUFMTTDIFEVMF q'PMMPXEBJMZTDIFEVMFPGUIFLJETDMVC BTUSBJOFE CZNBOBHFSTTVQFSWJTPST q0CTFSWF NPOJUPSBOESFDPSEDIJMESFO‰TEFWFMPQNFOUT BOEXIFSFBCPVUTBUBMMUJNFT

°ÍÉÄÌÍÃÍÕļÍPilot Beach Resort 5*ÐÑǘÄÓÏÆÈÍ¿ŒÍËDzÀ ̼ÓÌ ÀÌÀ×ÇѬ

Προσωπικό Κουζίνας Β' ˜ÈÀÑÇÅÄÑÈÌ»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ŒÄϼÍÃÍ (αρχές Απριλίου μέχρι ‹ºÐÀ­ÍċÁϼÍÖ Απαραίτητα προσόντα: qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô qÈÐÑ͌ÍÈÇÑÈʽ¢¨¢° qÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕļÀ q¢ŒÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ċŬÌÈÐÇÊÀÈÐ֋ŒÄÏÈÅÍϬ q0ÏÆÀÌÓÑÈʽÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½Ô Προσφέρουμε: q³ÏÈÐÑÍČÀÆÆÄˋÀÑÈʽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ q.ÈÐÒ½ÔÀÌÀ˽ÆÓÔŒÏÍнÌÑÓÌ q ÐŬËÈÐÇ ÃÈÀ‹ÍÌ» ÃÈÀÑÏÍÅ» q™ÖÌÀѽÑÇÑÄÔČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÔÀ̺ËÈÉÇÔ  ŒÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: JOGP!QJMPUCFBDIHS, XFCTJUFIUUQXXXQJMPUCFBDIHS

Your main skills/qualifications need to include: q6OJWFSTJUZEFHSFFPSDPMMFHFEJQMPNBDPVSTFJODIJMEDBSF q'JSTUBJEDPVSTF q1SFWJPVTFYQFSJFODFJODIJMEDBSF q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIMBOHVBHF q"TFDPOEMBOHVBHFCFUXFFOHFSNBO SVTTJBOGSFODI JTIJHIMZEFTJSBCMF q$PNNVOJDBUJWF FOUIVTJBTUJDBOEXBSNQFSTPOBMJUZ SFTQPOTJCMFBOEIJHIMZPSHBOJ[FE "QQMZUP e-mail: DBSFFST!JLPTSFTPSUTDPN"MMBQQMJDBUJPOTXJMM CFDPOTJEFSFEBTDPOGJEFOUJBM8FBSFBOFRVBMPQQPSUVOJUJFT FNQMPZFS'PMMPXVTPOXFCTJUFXXXJLPTSFTPSUTDPN -JOLFE*O GPSNPSFDPNQBOZOFXTBOEKPCVQEBUFT

®ÕÎÏÍÔÄÊÃÇËÎÐÄÓÌLe CielÐÑͤ‹ÄÏÍÁ¼ÆËÈžÀÌÑÍϼÌÇÔ ×ÇѬ ÌÀŒÏÍÐˬÁÄȺ‹ŒÄÈÏÍ Η KSM HR ÄÊ‹ºÏÍÖÔ‹ÄƬËÍÖŒÄˬÑÇÑÇÔŒÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈ͌ÍÈļÑÀÈ ÐÑÍÕÎÏÍÑÓÌŒÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌ ÀÌÀ×ÇѬ֌Í»ÅÈÍÖÔÆÈÀ¬‹ÄÐÇ ŒÏ½ÐËÇÂÇÆÈÀÑÇÒºÐÇ

Oδηγού Bυτιοφόρου ADR žÑÇÌŒÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¦ÇÅÈÐȬÔ Το ΚΕΚ Δράση,ŒÈÐÑ͌ÍÈNjºÌÍʺÌÑÏÍÃÈÀÁ¼ÍÖ‹¬ÒÇÐÇÔ ČȌºÃÍÖ ÀŒ½ÑÍÌ¢®¢ ÊÀËļÀ̺ÏÆÍÖÔÌÀÊÀÑÀÒºÐÍÖÌÑÇÌÀ¼ÑÇл ÑÍÖÔ ÆÈÀÒºÐÇÄÏÆÀмÀÔÓÔ

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας ˜ÈÀÄÉÀÐÅÀËÈЋºÌÇÒºÐÇÄÏÆÀмÀÔ ®ÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈ‹ŒÍÏÍ¿ÌÌÀČÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÌÐÑÀÑÇ˺ÅÓÌÀ 2310 888314 και 2310 888316 ή στο ακόλουθο e-mail: info@ kekdrasi.gr°Àы»‹ÀÑÀÊËļÌÍÖÌпÌÑ͋À

Απαιτούμενα προσόντα: q Œ½ÅÍÈÑÍÔÆ֋ÌÀмÍÖËÖÊļÍÖ q™¼ŒËӋÀÍûÆÇÐÇÔ˜‰ÊÀÑÇÆÍϼÀÔ ČÀÆÆÄˋÀÑÈʽ

q™¼ŒËӋÀ"%3 ŒÈÐÑ͌ÍÈÇÑÈʽ‹ÄÑÀÅÍϬÔČÈʼÌÃÖÌÓÌ ċŒÍÏÄ֋¬ÑÓÌ

ÀÏÀÊÀËÍ¿‹ÄÌÀÐÑļËÄÑĬ‹ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÀÔ ÀÌÀźÏÍÌÑÀÔ ÐÑÍÒº‹ÀÑÍÌÊÓà ÐÑÍe-mail: IUUQXXXLTNISHSKPCPEJHPT CZUJPGPSPV»‹ºÐÓGBY »ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌ ÐÇ,4.)VNBO3FTPVSDFT ¢  ˜ÄÓÏƼÍ֝ÀŒÀÌÃϺÍÖ £ÓÆϬÅÍÖ°ÇËšÀÑÇÏÇÒļÄÕċ¿ÒÄÈÀ

Barman ˜ÈÀČÍÕÈÀÊ»ÀŒÀÐÕ½ËÇÐÇ ŒÏ¼ËÈÍԅ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇǬÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ qÏÍÐźÏÄÑÀÈÃÈÀ‹ÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ» ¡ÈÍÆÏÀÅÈʬ‹ÄŒÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀżÀÐÑÍe-mail: IS!MFDJFM TBOUPSJOJDPNžÑÍÒº‹ÀÑÍÖFNBJMŒÀÏÀÊÀËÎÌÀÀÌÀźÏÄÑÄÑÇ ÒºÐÇÆÈÀÑÇÌ͌ͼÀÄÌÃÈÀźÏÄÐÑÄ


Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας, με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και η θετική στάση ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια, συνεχώς, ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας, μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει:

Έμπειρο Λογιστή (Senior Accountant) Προφίλ υποψηφίου: q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÍŒÑÖռ͠¢¥ÍÈÊÍÌ͋ÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ËÍÆÈÐÑÈÊ»

q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇŒÏÍٌÇÏÄмÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄ‹ÄƬËÇÍÏÆÀÌӋºÌÇČÈÕļÏÇÐÇÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÇ θέση qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ&OUFSTPGUÐÖÐÑNj¬ÑÓÌ q³ÃÄÈÀËÍÆÈÐÑ»ÅÍÏÍѺÕÌÇ ‰ѬÉÇÔ q¢‹ŒÄÈϼÀÐĺÊÃÍÐÇŒÄÏÈÍÃÈÊÎÌÍÈÊÍÌ͋ÈÊÎÌÊÀÈċŒÍÏÈÊÎÌÀÌÀÅÍÏÎÌ qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.T0GGJDFÊÀÈÄÈÃÈʽÑÄÏÀ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇFYDFM qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÄ¢˜›ž ¦¨ ž ¨  ÅÍÏÍËÍƼÀÔČÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ *'34 qÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¢ŒÈÊÍÈÌÓÌÈÀʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔÊÀȬÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇÆÏÀŒÑÍ¿ÊÀÈŒÏÍÅÍÏÈÊÍ¿˽ÆÍÖ q¤ÆÄÑÈʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔ q ÌÀËÖÑÈÊ»ÊÀÈÐÖÌÒÄÑÈÊ»ÐʺÂÇ q§ÄÒÍÃÈÊ»ÐʺÂÇ ÈÊÀ̽ÑÇÑÀŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋͿÊÀÈÍÏƬÌÓÐÇÔ q¢ÖÄËÈɼÀÊÀÈŒÏÍÐÀϋÍÐÑÈʽÑÇÑÀ ÀŒÍÑÄËÄЋÀÑÈʽÑÇÑÀÊÀÈ͋ÀÃÈʽŒÌÄ¿‹ÀÄÏÆÀмÀÔ q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀ‹ÈÊ»ŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ ÃÖÌÀѽÑÇÑÀË»ÂÇÔŒÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ ÄÕċ¿ÒÄÈÀ και ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών έργων και συνεργατών Ενδεικτικές αρμοδιότητες: q™ÈÀÕļÏÈÐÇÊÀÈČ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÍÏÒ»ÔËÄÈÑÍÖÏƼÀÔ½ËÓÌÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌÑÍÖËÍÆÈÐÑÇϼÍÖ qÈÐѻѻÏÇÐÇÑÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿ÐÕÄüÍÖÊÀÈ‹ºÏȋÌÀÆÈÀÑÇÌÍÏÒ»пÌÑÀÉÇÑÓÌŒ¬ÐÇÔÅ¿ÐÄÓÔ ÍÈÊÍÌ͋ÈÊÎÌÊÀÑÀÐѬÐÄÓÌ ÈÐÍËÍÆÈЋͼ ÀŒÍÑÄ˺ЋÀÑÀÕÏ»ÐÇÔ ÊÀÑÀÐѬÐÄÈÔÑÀ‹ÄÈÀÊÎÌÏÍÎÌ ŒÏÍÐÀÏÑ»‹ÀÑÀÊˌ ÊÀÈÑÇ̺ÆÊÀÈÏÇ֌ÍÁÍË»ÑÍÖÔÐÑÈÔÀϋ½ÃÈÄÔÀÏÕºÔ q™ÈÀÐŬËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÃÈÀѬÉÄÓÌÊÀÈÑÇ̺ÆÊÀÈÏÇÄʌ˻ÏÓÐÇ ÑÓÌ֌ÍÕÏÄÎÐÄÓ̺ÌÀÌÑÈÑÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÃÈÍÈÊÇÑÈÊÎÌÀÏÕÎÌÊÀȬËËÓÌ֌ÇÏÄÐÈÎÌÀϋÍüÓÌ φορέων, ασφαλιστικών ταμείων κλπ q™ÈÀÐŬËÈÐÇÑÇÔÐ֋‹½ÏÅÓÐÇÔ‹ÄÑÈÔŒÍËÈÑÈʺÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀмÄÔÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ qžÖ‹‹ÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀ̬ŒÑÖÉÇÑÍÖŒËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÍ¿ÐÖÐÑ»‹ÀÑÍÔÃÈͼÊÇÐÇÔ .*4

qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀϋÍÆ»ÑÇÔċŒÍÏÈÊ»ÔÊÀÈŒÈÐÑÓÑÈʻԌÍËÈÑÈÊ»ÔÊÀÈ‹ºÏȋÌÀÆÈÀÑÇÌ εμπρόθεσμη είσπραξη των ανοιχτών υπολοίπων, καθώς επίσης και την εμπρόθεσμη εξόφληση ÑÓÌÊϼÐȋÓÌÀÌÍÈÕÑÎÌ֌ÍËͼŒÓÌŒÏ͋ÇÒÄÖÑÎÌŒÈÐÑÓÑÎÌ qžÖÌÄÏÆÀмÀ‹ÄÑÍÖÔBVEJUPSTÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ qžÖ‹‹ÄÑÍÕ» ŒÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÃÈÀÕļÏÈÐÇÑÍÖDBTIGMPXÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ qžÖ‹‹ÄÑÍÕ»ÐÑÍ‹ÇÌÈÀ¼ÍÊÀÈÑÏȋÇÌÈÀ¼ÍSFQPSUJOH qžÖ‹‹ÄÑÍÕ»ÊÀÈŒÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖÄÑ»ÐÈÍÖCVEHFUŒÓË»ÐÄÓÌ ÄɽÃÓÌÊÀÈÄÈЌϬÉÄÓÌ

Η Φουρναράκης ΑΕ,ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈϼÀÁÈ͋ÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËļÓÌ XXXGPVSOBSBLJTHS με ηγετική ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍϬ ÊÀÈ‹ÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀŒÑÖÐн‹ÄÌÍüÊÑÖÍŒÓË»ÐÄÓÌÐĽËÇÑÇÌ¢ÖÏÎŒÇ ÀÌÀŒÑ¿ÐÐÄÈ ċŒÍÏÄ¿ÄÑÀÈ ÊÀÈ ÃÈÀÊÈÌļ ÑÀ ŒÈÍ ÃÖÌÀѬ CSBOET ÁÈ͋ÇÕÀÌÈÊÎÌ ÄÏÆÀËļÓÌ ´ÕÍÌÑÀÔ ÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ ÐÑÍÕÄ¿ÄÈÌÀƼÌÄȺÌÀÔÀŒ½ÑÍÖÔÁÀÐÈÊÍ¿ÔŒÀ¼ÕÑÄÔÐÑÍÑ͋ºÀÑÓÌÄÏÆÀËļÓÌ στην ευρωπαϊκή επικράτεια και ζητεί:

Logistics Manager (κωδ. Log-01) Περιγραφή θέσης: ¤ÑÀÕ¿ÑÇÑÀŒÍÖÀÌÀŒÑ¿ÐÐÄÑÀÈÇÄÑÀÈϼÀ‹ÀÔÊÀȺÕÍÌÑÀÔÑÀMPHJTUJDTºÌÀÀŒ½ÑÀ σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξής επιβάλει να στελεχώσουμε και να ενδυναμώσουμε το τμήμα ‹ÄºÌÀÀʽ‹ÇÃÈÍÈÊÇÑÈʽÐѺËÄÕÍÔ®̺ÍÔÐÖ̬ÃÄËÅÍÔÒÀÀÌÀźÏÄÑÀÈÊÀÑÄÖÒļÀÌÐÑÍTVQQMZDIBJO NBOBHFSÊÀÈÒÀÀÌÀˬÁÄÈÑÇÃÈÀÕļÏÈÐÇÊÀÈÑÍNBOBHFNFOUÑÍÖы»‹ÀÑÍÔMPHJTUJDTп‹ÅÓÌÀ‹ÄÑÈÔ ŒÏÍÃÈÀÆÏÀźÔÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔšÀļÌÀÈ֌ĿÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÑ»ÏÇÐǽËÍÖÑÍÖŒÏÍÆϬ‹‹ÀÑÍÔËÄÈÑÍÖÏƼÀÔ αποθήκευσης, παραλαβών, QJDLJOH ÃÈÀÌ͋»ÔÊˌ¢Œ¼ÐÇÔÒÀļÌÀÈ֌ĿÒÖÌÍÔÆÈÀ½ËÀÑÀQSPKFDU ανάπτυξης, μηχανογράφησης και διαδικασιών. Απαραίτητα προσόντα: qÑÖÕ¼Í ¢¥‹ÇÕÀÌÍ˽ÆÍÖ»ЌÍÖúÔÐÄMPHJTUJDT§ÄÑÀŒÑÖÕÈÀʽÔѼÑËÍÔЌÍÖÃÎÌÐÄMPHJTUJDT TVQQMZDIBJONBOBHFNFOU ‹ÄÑÀÅÍϺÔÒÀÄÊÑȋÇÒļ qÏÍٌÇÏÄмÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄ‹ÄƬËÍʺÌÑÏÍÃÈÀÌ͋»ÔċŒÍÏÈÊ»Ô εταιρίας ή σε 3PL q³ÏÈÐÑÇÊÀÈÀŒÍÃÄÃÄÈƋºÌÇÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏƼÀÔÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌMPHJTUJDT‹ÄƬËÍÖʺÌÑÏÍÖ διανομής q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÀŒÍÃÄÃÄÈƋºÌÇ8.4ÊÀѬŒÏÍѼ‹ÇÐÇ.BOUJT q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFMÊÀÈÐÕÄüÀÐÇÊÀÈÖË͌ͼÇÐÇ"EWBODFE3FQPSUJOH q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀÐÖÌÑÍÌÈЋͿÊÀÈÃÈÀÕļÏÈÐÇÔºÏÆÓÌ q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀÃÈͼÊÇÐÇÔ͋¬ÃÀÔ q¢ÏÆÀÑÈʽÑÇÑÀÊÀÈ‹ÄƬËÇÈÊÀ̽ÑÇÑÀÐÓÐÑ»ÔÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÈÄϬÏÕÇÐÇÔ προτεραιοτήτων q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀČ¼ËÖÐÇÔŒÏÍÁËNj¬ÑÓÌ qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈЋ½ÔÐÑÇÌČ¼ÑÄÖÉÇÐѽÕÓÌ q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ q¸ÏÄÉÇÆÈÀÐÊËÇÏ»ÃÍÖËÄȬÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀмÀÔÐÄÀŒÀÈÑÇÑÈʽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ q¤ËÈʼÀºÓÔÄÑÎÌ Παροχές: q³ÏÈÐÑÍÔ‹ÈÐÒ½ÔÀ̬ËÍÆÀ‹ÄÑÀŒÏÍнÌÑÀÑÍÖ֌Í»ÅÈÍÖÊÀÈÑÈÔÃÖÌÀѽÑÇÑÄÔÑÍÖ q™ÖÌÀ‹ÈʽÄÏÆÀÐÈÀʽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ‹ÄŒÏÍ͌ÑÈʺÔČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»Ô Βιογραφικά στο e-mail: $W!GPVSOBSBLJTHS

Παροχές: q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀмÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀÄɺËÈÉÇÔÐÄ‹ÈÀÃÖÌÀ‹ÈÊ»ÊÀÈÀÌÀŒÑÖÐн‹ÄÌÇÄÑÀÈϼÀ Βιογραφικά στο e-mail: IS!BYFMBDDFTTPSJFTDPNÀÏÀÊÀËÍ¿‹ÄÌÀŒÏÍÓÒļÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÀÔ‹½ÌÍÄŽÐÍÌ ÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÑÄÑÈÔŒÀÏÀŒ¬ÌÓŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔ šÀÑÇÏÇÒļÀŒ½ËÖÑÇÄÕċ¿ÒÄÈÀ šÀÀŒÀÌÑÇÒÍ¿Ì‹½ÌÍ τα βιογραφικά που παρουσιάζουν το σχετικό ενδιαφέρον.

Η Peopleatwork-HellasļÌÀÈÍÀŒÍÑÄËÄЋÀÑÈʽÔÐÖÌÄÏƬÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒº‹ÀÑÀÐÑÄ˺ÕÓ ÐÇÔÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇÔÑÍÖÀÌÒÏΌÈÌÍÖÃÖÌÀ‹ÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍÆÏÀÅļÍCPVUJRVFŒÍÖ‹ŒÍÏļÌÀÄÐÑȬ×ÄÈ ÊÀÈÌÀÊÀË¿ŒÑÄÈ‹ÄÐÖ̺ŒÄÈÀÊÀÈČÀÆÆÄˋÀÑÈЋ½ÑÈÔÀ̬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌ֌ÍÂÇżÓÌ ®ŒÄˬÑÇÔ‹ÀÔļÌÀÈÄÑÀÈϼÀċŒÍϼÀÔÁÈ͋ÇÕÀÌÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍʼÌÇÑÓÌÍÕNj¬ÑÓÌžÑÍŒËÀ¼ÐÈÍÑÇÔ ÀŒÍÑÄËÄЋÀÑÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏƼÀÔÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÊÀѬËËÇËÍÈ֌Í»ÅÈÍÈÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌ ¬‹ÄÐÀÑÇÌŒÀÏÀʬÑÓÒºÐÇ ‹ÄºÃÏÀÑÇ¡¥¢ž¼ÌÃÍÖšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇÔ

Υπάλληλος Υποστήριξης (κωδ. ΥΒΚ-16) Ο ρόλος: ŒÍÑÄËÄЋÀÑÈÊ»֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌŒÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÆÄÌÈʽÑÄÏÀÑÇÔËÄÈÑÍÖÏƼÀÔÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ Προσόντα: qžŒÍÖúÔÃÈͼÊÇÐÇÔČÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»NBSLFUJOH q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇċŒÄÈϼÀÐÄÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÄÉ֌ÇϺÑÇÐÇÔŒÄËÀÑÎÌÊÀÈŒÏ͋ÇÒÄÖÑÎÌ ÊÀÈÆÄÌÈʽÑÄÏÀ υποστήριξης πωλήσεων q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀмÀÔÕÏÍÌ͋ÈÐÒÎÐÄÓÌ MFBTJOH ‹ÇÕÀÌNj¬ÑÓÌÊÀÈʽÐÑÍÖÔÀÖÑÎÌ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ČÈÒ֋ÇÑ»ÆÌÎÐÇÆÄϋÀÌÈÊÎÌ qÍË¿ÊÀË»ČÈÊÍÈÌÓ̼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀмÀ q¢ŒÀÆÆÄˋÀÑÈЋ½ÔÊÀÈŒÏÍÐÀÌÀÑÍËÈЋ½ÔÐÑÇ̬ÂÍÆÇÄÉ֌ÇϺÑÇÐÇŒÄËÀÑÎÌ q™¼ŒËӋÀÍûÆÇÐÇÔ ČÈÒ֋ÇÑ»ÊÀÑÍÕ»¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ q¢ÊŒËÇÏӋºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈʺÔ֌ÍÕÏÄÎÐÄÈÔ ®È֌Í»ÅÈÍÈŒÍÖŒËÇÏÍ¿ÌÑÈÔŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀŒÍÐÑļËÍÖ̬‹ÄÐÀьÁÈÍÆÏÀÅÈʽÑÍÖÔ ÐNjļӋÀ ‹ÄÅÓÑÍÆÏÀżÀÐÄČÀÆÆÄˋÀÑÈʽ¿ÅÍÔ ÀÌÀÆϬÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈʽÒºÐÇÔÐÑÍe-mail: DBSFFST!QFPQMFBUXPSLIFMMBTHS ˜ÈÀ ŒÄÏÈÐнÑÄÏÄÔ ŒËÇÏÍÅÍϼÄÔ ‹ŒÍÏļÑÄ ÌÀ ČÈÐÊÄÅÒļÑÄ ÑÇÌ ιστοσελίδα μας XXXQFPQMFBUXPSLIFMMBTHS. ¸ËÄÔÍÈ֌ÍÂÇÅȽÑÇÑÄÔËÀ‹Á¬ÌÍÖÌÀŒ¬ÌÑÇÐÇ και ÀÌÑȋÄÑӌ¼×ÍÌÑÀÈ‹ÄÄÕċ¿ÒÄÈÀÊÀÈČÀÆÆÄˋÀÑÈЋ½

Œ½ČÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÅ¿ËÀÉÇÔ ×ÇÑļÑÀÈŒÏÍÐӌÈʽ

Security/Ιδιωτική Ασφάλεια ¢ÊŒÀÈÃÄ¿ÐÍÖÐÑÇNέα Γνώση, απόκτησε μέσω εξετάσεων κρατικό πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας ÊÀÈÃÈÄÊüÊÇÐÄ‹ÈÀÒºÐÇÄÏÆÀмÀÔ™ÄÌÀŒÀÈÑļÑÀÈŒÏÍÇÆÍ¿‹ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ» ċŒÄÈϼÀ³‹ÄÐÇČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÀŒÍÊÀѬÐÑÀÐÇ ÀÏÀÊÀËÍ¿‹ÄÀŒÍÐÑļËÄÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐNjļӋÀÐÑÍ e-mail: OH!OFBHOPTJHS‹ÄÒº‹À¦¢§¢ » ÊÀ˺ÐÑÄ‹ÀÔÐÑÍÆÈÀ‹ÈÀŒÏÍÐӌÈÊ»ÐÖ̬ÌÑÇÐÇ™ÌÐÇ­ºÀ˜ÌÎÐÇ ¢ ¦ÀÐ͋ͿËÇ  Ò»ÌÀ üŒËÀÐÑÍ‹ÄÑϽ Æ¥Ó¬ÌÌÇÔ 


Randstad Hellas is seeking to employ a:

Executive Chef Eagles Palace & Villas Job summary: We are looking for a creative individual with experience and management skills for the position of Executive Chef. The Executive Chef should be capable of leading a culinary team of 50 in a resort consisting of 2 different properties and 6 different concept restaurants. Essential duties and responsibilities: q$PODFQUEFTJHOGPSEJGGFSFOUSFTUBVSBOUTJODPMMBCPSBUJPO with the food & beverage manager under the instruction of the director of operations q.FOVEFTJHOGPSBMMGPPECFWFSBHFPVUMFUTPGUIFSFTPSU in collaboration with the food & beverage manager q.BOBHFBOEQSFTFOUGPPEMBCPSDPTUJOBMMGPPE beverage outlets q"QQSPWFTUIFSFRVJTJUJPOPGQSPEVDUTBOEPUIFSOFDFTTBSZ food supplies q4BGFHVBSETBMMGPPEQSFQBSBUJPOFNQMPZFFTCZJNQMFNFOUJOH training to increase their knowledge about safety, sanitation and accident prevention principles q%FWFMPQTTUBOEBSESFDJQFTBOEUFDIOJRVFTGPSGPPE preparation and presentation which help to assure DPOTJTUFOUMZIJHIRVBMJUZBOEUPNJOJNJ[FGPPEDPTUT q%FWFMPQTCBORVFULJUJODPMMBCPSBUJPOXJUIUIFGPPE & beverage manager and the reservation department for tailor made events q*OUFSWJFX TFMFDU USBJO TVQFSWJTF DPVOTFMBOEEJTDJQMJOF all employees in the department q-FBEBOEUSBJOBQFSTPODVMJOBSZUFBN q-FBEBOEUSBJOUIFDIFGTEFDVJTJOFPGFWFSZIPUFM restaurant q.BOBHFDPNQMBJOUTBOEQSPCMFNTPGUIFLJUDIFOJOCPUI resort hotels q&OTVSF JODPMMBCPSBUJPOXJUIUIFGPPECFWFSBHFNBOBHFS the excellent operation of all food & beverage outlets of the resort

Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina in Chalkidiki, JTTFFLJOHUPSFDSVJUQSPGFTTJPOBMTGPSTVNNFSTFBTPO BU the position of:

Waiter/Waitress (SW017) Job description: To serve food and beverage to guests and provide friendly services according to the resort standards in PSEFSUPNBYJNJ[FHVFTUTBUJTGBDUJPO0UIFSSFTQPOTJCJMJUJFTJODMVEF UBLJOHDBSFPGPQFSBUJPOBMFRVJQNFOU NBJOUBJOJOHBDMFBOBOE tidy restaurant/bar and station area, processing payments and IBOEMJOHHVFTUT‰FORVJSJFT Candidate profile: q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO and interpersonal skills q8FMMHSPPNFEXJUIBQPTJUJWFBUUJUVEF q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUFBCPVUUIFKPCBOEGPDVTFE POQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF"CJMJUZUPXPSL under pressure q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF,OPXMFEHF of a second foreign language (preferably russian, french or german) and hospitality education would be considered as extra assets q.JOJNVNZFBSTPGSFMFWBOUFYQFSJFODFJOBOBMBDBSUF or buffet restaurant of a 5* property q,OPXMFEHFPG.JDSPTPSPUIFS104BQQMJBODFT Benefits: The company offers a competitive remuneration package JOBEZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU4IBSFE accommodation, daily meals, uniform cleaning, internal discounts and further career development. 4BOJ 4" JT BO FRVBM PQQPSUVOJUJFT FNQMPZFS "MM DBOEJEBUF details will be strictly confidential. Please note that due to high volume of applications, only the ones who will be selected for an JOUFSWJFXXJMMCFDPOUBDUFE"QQMZOPXBUUIFGPMMPXJOH e-mail: careers@saniresort.gr.

Necessary qualifications: q%JQMPNBGSPNBHSFFLPSGPSFJHOIPTQJUBMJUZTDIPPM or cooking school q&YDFMMFOUVTFPGFOHMJTI qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPOJOBTUBSIPUFM q,OPXMFEHFCVEHFUJOHGPPEDPTUNFOVFOHJOFFSJOH q&YDFMMFOUNBOBHFNFOUTLJMMT q&YDFMMFOUTBGFUZBOETBOJUBUJPOLOPXMFEHF q&YDFMMFOUDPMMBCPSBUJPOTLJMMTBOEUFBNTQJSJU q"CJMJUZUPUSBJOBOEMFBEBUFBNPGQFPQMF q$SFBUJWJUZJOUIFJSGJFME q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEBCJMJUZUPEFWFMPQTUBOEBSESFDJQFT for a buffet restaurant q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEBCJMJUZUPEFWFMPQTUBOEBSESFDJQFT for an a la carte restaurant q,OPXMFEHFPGQBTUSZBOECSFBENBLJOHXJMMCFBQQSFDJBUFE q/FDFTTBSZSFRVJSFNFOUTPGXPSLJOHJOBLJUDIFO environment in Greece We offer: qNPOUIQFSNBOFOUXPSLQPTJUJPO q4BUJTGBDUPSZFNQMPZNFOUQBDLBHFUIBUSFGMFDUTZPVSTLJMMT RVBMJGJDBUJPOTBOEXPSLFYQFSJFODF q&YDFMMFOUXPSLFOWJSPONFOU q"MMMJWJOHFYQFOTFT q)FBMUIJOTVSBODF q&EVDBUJPOBMPQQPSUVOJUJFT Please send your cv to e-mail: christosf@torhotelgroup.gr. Please include on recent photograph of yourself.

¤OPĂ„Ă‘Ă€ĂˆĂ?ŸÀĂ•Ă?NjÀÑĂ?Ă?ĂˆĂŠĂ?ĂŒĂ?Â‹ĂˆĂŠĂŽĂŒĂ–ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ĂˆĂŽĂŒĂ?Ă‘Ă‡ĂŒÂ˘Ă‹Ă‹ÂŹĂƒĂ€ ×Çя

ΕπιγγξΝΟιτίξς Î‘ĎƒĎ†ÎąÎťÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎżĎ?Ď‚ ΣυΟβοĎ?Νους ΚιθΎκοντι: qÂ ĂŒÂŹÂŒĂ‘Ă–Ă‰Ă‡ÂŒĂ“Ă‹ÂťĂ?Ă„Ă“ĂŒ qÂ ĂŒÂŹÂŒĂ‘Ă–Ă‰Ă‡QSPKFDUĂ„Ă‰Ă„ĂˆĂƒĂˆĂŠĂ„Ă–Â‹ÂşĂŒĂ“ĂŒĂ€Ă?Ă…Ă€Ă‹ĂˆĂ?Ă‘ĂˆĂŠĂŽĂŒĂ–ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ĂˆĂŽĂŒ ΕπΚθυΟΡτΏ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: q¢ÖÕºĂ?Ă„ĂˆĂ€Ă„ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒÂźĂ€Ă” qÂłĂƒĂ„ĂˆĂ€Ă€Ă?ĂŠÂťĂ?Ă„Ă“Ă”Ă„ÂŒĂ€Ă†Ă†ÂşĂ‹Â‹Ă€Ă‘Ă?Ă” ÂŒĂˆĂ?Ă‘Ă?ÂŒĂ?ŸÇĂ?Ç

Î ÎąĎ Î­Ď‡ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš: q¹ÂÇ˺ÔÀ‹Ă?ĂˆĂ ÂşĂ”CPOVT qÂ˘ÂŒĂ€Ă†Ă†Ă„Ă‹Â‹Ă€Ă‘ĂˆĂŠÂťÊÀÑÀɟÓĂ?Ç qÂąÂŒĂ?Ă?Ă‘ÂťĂ?ĂˆĂ‰Ă‡ÂŒĂ„Ă‹Ă€Ă‘Ă?Ă‹Ă?ƟĂ?Ă– ÂąÂŒĂ?Ă Ă?Ă‹ÂťĂ ĂˆĂ?ÆĂ?Ă€Ă…ĂˆĂŠĂŽĂŒĂ?Ă‘Ă?e-mail: mitrokostas@fortisbrokers. gr Ă–ÂŒĂ„ÂżĂ’Ă–ĂŒĂ?Ă”: žÊÀËÑĂ?ÔÂ­ĂˆĂŠÂ˝Ă‹Ă€Ă?Ă”

Business Agent B2B §ÄƏËÇĂ„Ă‘Ă€ĂˆĂ?ŸÀÂŒĂ€Ă?Ă?՝ÔĂ–ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ĂˆĂŽĂŒĂŠĂˆĂŒĂ‡Ă‘ÂťĂ”ĂŠĂ€ĂˆĂ?ÑÀÒÄĂ?ÔÑÇËÄÅÓ ĂŒÂźĂ€Ă” Ă„ÂŒĂˆĂ’Ă–Â‹Ă„ÂźĂŒĂ€ÂŒĂ?Ă?Ă?Ă‹ÂŹĂ Ă„ĂˆĂ„ĂŠÂŒĂ?½Ă?Ă“ÂŒĂ?Ă‘Ă‡Ă‹Ă„Ă…Ă“ĂŒĂˆĂŠĂŽĂŒÂŒĂ“Ă‹ÂťĂ?Ă„Ă“ĂŒ Ă?Ă‘Ă?ÂŒĂ‹Ă€ÂźĂ?ĂˆĂ?Ă€ĂŒÂŹÂŒĂ‘Ă–Ă‰Ă‡Ă”ĂŒĂ„Ă?Ă?ÂżĂ?ÑÀÑĂ?Ă–ы‹ÀÑĂ?Ă”Ă€ÂŒĂ?ĂŠĂ‹Ă„ĂˆĂ?Ă‘ĂˆĂŠÂŹĂ†ĂˆĂ€ Ă‘Ă‡Ă‹Ă„Ă…Ă“ĂŒĂˆĂŠÂşĂ”ÂŒĂ“Ă‹ÂťĂ?Ă„ĂˆĂ”##

Plant Manager 0OCFIBMGPGJUTDMJFOU BNVMUJOBUJPOBMDPNQBOZ MFBEFSJOJUT sector (heavy industry). AĎ ÎźÎżÎ´ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: q4USBUFHJDNBOBHFNFOUPGUIFQSPEVDUJPO XBSFIPVTJOH shipping, receiving, inventory, and facility management functions q$PPSEJOBUJPOPGQSPEVDUNBOVGBDUVSJOHXJUIPUIFSGBDJMJUZ managers q4FDVSFDVTUPNFSGPDVTFEBOEDPTUFGGJDJFOUJOUSPEVDUJPO of new products q3FTVMUGPDVTFEJNQMFNFOUBUJPOPGMFBONBOVGBDUVSJOH practices, efficiency measures q%FWFMPQNFOUBOENBJOUFOBODFPGNBOVGBDUVSJOHSFQPSUJOH and analyses systems q"TTVSFDPNQMJBODFXJUIRVBMJUZBTTVSBODFTZTUFNT q*NQMFNFOUBUJPOBOEVTBHFPGQSPEVDUJWJUZNFUSJDTEFTJHOFE UPNJOJNJ[FDPTUTBOEFOIBODFFGGJDJFODZ EFWFMPQBOESFWJTF TUBOEBSEPQFSBUJPOBMBOEXPSLJOHQSBDUJDFTUPNBYJNJ[F efficiency q1FPQMFNBOBHFNFOU IJSF USBJO EFWFMPQBOEFWBMVBUFTUBGG q5BLFDPSSFDUJWFBDUJPOBTOFDFTTBSZPOBUJNFMZCBTJT and in accordance with company policy. Ensure compliance with federal, state and local regulations q*OJUJBUFBOEDPPSEJOBUFQSPKFDUT Î Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: q#BDIFMPS‰TEFHSFFJOFOHJOFFSJOH .#"EFTJSBCMF q.JOZFBSTPGSFMFWBOUXPSLFYQFSJFODF q3FMFWBOUJOEVTUSZFYQFSJFODFEFTJSBCMF TVQQMZDIBJO & logistics experience a plus q1SPWFOUSBDLSFDPSEJOUIFNBOBHFNFOUPGDPNQBOZ PQFSBUJPOT QSPEVDUJPO BOERVBMJUZBTTVSBODF q'BNJMJBSJUZXJUIJOUFSOBUJPOBMNBOVGBDUVSJOHTUBOEBSET combined with strong hands on experience preferred q&YQFSJFODFXJUIQSPDFTTEPDVNFOUBUJPOBOETZTUFNBVEJUT q,OPXIPXJOMFBONBOVGBDUVSJOH TUBUFPGUIFBSU QSPEVDUJPONFUIPEPMPHJFTBOETZTUFNTPGQSFEFUFSNJOFE time elements q'BNJMJBSXJUIHSFFLMBCPSMBXBOESFHVMBUJPOT q&YDFMMFOUFOHMJTIMBOHVBHFTLJMMT q7FSZHPPEXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO and presentation skills q'MFYJCJMJUZ BCMFUPNBTUFSDIBOHFJOQSJPSJUJFTRVJDLMZ q"CMFUPEFBMXJUIDPNQMFYJUZ FYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO JOUFSQFSTPOBMBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT *OUFSDVMUVSBM competency q#VTJOFTTBDVNFO q$IBSJTNBUJDQFSTPOBMJUZXIPJTBCMFUPSFGMFDUUIFWBMVFT and culture of the company Î ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚:UFM4VCNJUZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTHPPHM/LN&$. Please note that after the screening of all the cv’s received, we XJMMPOMZDPOUBDUUIFDBOEJEBUFTXIPNFFUUIFSFRVJSFNFOUTPG UIFKPCUPBSSBOHFBOJOUFSWJFX'PSNPSFKPCPQFOJOHT please visit 3BOETUBE’s website and register your cv in our database UPCFFMJHJCMFGPSDVSSFOUPSGVUVSFKPCPQFOJOHT3BOETUBEJT POF PG UIF MFBEJOH )3 TFSWJDFT DPNQBOZ JO UIF XPSME XJUI B QSFTFODFJOUIFHSFFLNBSLFUGPSPWFSZFBST0VSJOUFSOBUJPOBM experience combined with our successful presence in the local NBSLFUHVBSBOUFFTUIFRVBMJUZPGPVS)3TFSWJDFT"MMBQQMJDBUJPOT are considered strictly confidential.

Î‘Ď ÎźÎżÎ´ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżĎ…: qÂ ĂŒÂŹÂŒĂ‘Ă–Ă‰Ă‡ÂŒĂ“Ă‹ÂťĂ?Ă„Ă“ĂŒÂĄÂĄ Â‹Â˝ĂŒĂ?Ă‘Ă‡Ă‹Ă„Ă…Ă“ĂŒĂˆĂŠÂŹ Ă?Ă„Ă„ÂŒĂˆĂ‹Ă„Ă†Â‹ÂşĂŒĂ‡ ÂŒĂ„Ă‹Ă€Ă‘Ă„ĂˆĂ€ĂŠÂťĂ ÂŹĂ?Ç Â˝Ă•ĂˆĂ?Ă„ĂˆĂƒĂˆĂŽĂ‘Ă„Ă” ÀËˏĂ?Ă„Ă„ÂŒĂˆĂ•Ă„ĂˆĂ?ÂťĂ?Ă„ĂˆĂ”

qÂ ĂŒÂŹÂŒĂ‘Ă–Ă‰Ă‡ĂƒĂˆĂ€Ă•Ă„ÂźĂ?ĂˆĂ?ÇÂŒĂ„Ă‹Ă€Ă‘Ă?Ă‹Ă?ƟĂ?Ă– qÂ?Ă?Ă?ÎÒÇĂ?ÇÂŒĂŽĂ‹Ă‡Ă?ÇĂ–ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ĂˆĂŽĂŒ qÂ™ĂˆĂ€ÂŒĂ?ÀƋÑÄÖĂ?Ç‹ÄĂ‘Ă?ĂŒÂŒĂ„Ă‹ÂŹĂ‘Ă‡‹ÄĂ?ĂŠĂ?ÂŒÂ˝Ă‘Ă‡ĂŒĂ„ÂŒÂźĂ‘Ă„Ă–Ă‰Ă‡ ÑÇÔÂŒĂŽĂ‹Ă‡Ă?ÇÔ qÂ˘ÂŒÂźĂ‘Ă„Ă–Ă‰Ă‡Â‹Ă‡ĂŒĂˆĂ€ÂźĂ“ĂŒĂ?Ă‘Â˝Ă•Ă“ĂŒĂ ÂŹĂ?Ă„ĂˆÂŒĂ‹ÂŹĂŒĂ?Ă–ÂŒĂ“Ă‹ÂťĂ?Ă„Ă“ĂŒ Î Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻÎżĎ…: qÂ ÂŒÂ˝Ă…Ă?ĂˆĂ‘Ă?ĂˆĂ‹Ă–ĂŠĂ„ÂźĂ?Ă– ¢¼°¢¼¼¢Œ qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ•Ă?ÂťĂ?ÇÑÇÔĂ„Ă‹Ă‹Ă‡ĂŒĂˆĂŠÂťĂ”ÆËÎĂ?Ă?ÀÔ Ă?Ă„ÂŒĂ?Ă?Ă…Ă?Ă?ĂˆĂŠÂ˝ ÆĂ?Ă€ÂŒĂ‘Â˝˽ÆĂ? qÂ˘Â‹ÂŒĂ„ĂˆĂ?ŸÀĂ?Ă„ÂŒĂ?Ă?Ă?Ă“ÂŒĂˆĂŠÂşĂ”ÂťĂ‘Ă‡Ă‹Ă„Ă…Ă“ĂŒĂˆĂŠÂşĂ”ÂŒĂ“Ă‹ÂťĂ?Ă„ĂˆĂ” qÂ˘Ă‰Ă€ĂˆĂ?Ă„Ă‘ĂˆĂŠÂşĂ”Ă„ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒĂˆĂ€ĂŠÂşĂ”Ă?Ă?Ă†Ă€ĂŒĂ“Ă‘ĂˆĂŠÂşĂ”ĂˆĂŠĂ€ĂŒÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă„Ă” qŒÀ˝Ă•Ă?ÂťĂ?Ǥ¹ .T0GGJDF

qÂ˘Â‹ÂŒĂ„ĂˆĂ?ŸÀĂ?Ă‘Ă?Ă•ĂŽĂ?Ă?ÑÇÔĂ‘Ă„Ă•ĂŒĂ?Ă‹Ă?ƟÀÔÂŒĂ‹Ă‡Ă?Ă?Ă…Ă?Ă?ĂˆĂŠÂťĂ” Ă‘Ă‡Ă‹Ă„ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒĂˆĂŽĂŒ Ă’Ă€Ă„ĂŠĂ‘ĂˆÂ‹Ă‡Ă’Ă„Âź Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš: qÂ ĂŒĂ‘Ă€Ă†Ă“ĂŒĂˆĂ?Ă‘ĂˆĂŠÂ˝ÂŒĂ€ĂŠÂşĂ‘Ă?Ă?ÑÀÒÄĂ?ĂŽĂŒĂ€ÂŒĂ?ĂƒĂ?Ă•ĂŽĂŒ qÂ?Ă?Ă?ÆĂ?‹‹ÀÑÀĂ€Ă‰ĂˆĂ?˽ÆÇĂ?ÇÔĂ„ÂŒĂˆĂ Ă?ÂŹĂ Ă„Ă–Ă?ÇÔÖÂÇ˝ÔĂ€ÂŒÂ˝ĂƒĂ?Ă?ÇÔ qÂ§Ă‡ĂŒĂˆĂ€ÂźĂ?CPOVTĂ„ÂŒÂźĂ‘Ă?Ă–Ă?ÑÀÒÄĂ?Ă?ÂżÂ‹Ă‡ĂŒĂˆĂ€ÂźĂ?Ă–Â‹ĂˆĂ?Ă’Ă?Âż Ă ÂŹĂ?Ă„Ăˆ Ă„ÂŒÂźĂ‘Ă„Ă–Ă‰Ă‡Ă”Ă?Ă‘Â˝Ă•Ă“ĂŒ qÂ˘Ă–ÂşĂ‹ĂˆĂŠĂ‘Ă?Ă“Ă?ÂŹĂ?ĂˆĂ?Ă„Ă?ÆÀĂ?ŸÀÔ Ă“Ă?ÇĂ“Ă?ÇĂ€ÂŒĂ€Ă?Õ½ËÇĂ?Ç ™ÄÖÂ?Ă€Ă?

q¼ÀÑĂ?ĂˆĂŠÂťʏËÖÂÇ q Ă?Ă?ÂźĂ?Ă‘Ă?Ă–Ă•Ă?Â˝ĂŒĂ?Ă–Ă?Ö‹à Ă?Ă„ĂˆĂ” qÂ˘ĂŠÂŒĂ€ÂźĂƒĂ„Ă–Ă?Ç ѽĂ?Ă?Ă?Ă„ÂŒĂ?ĂŽĂ‘Ă?Ă„ÂŒÂźÂŒĂ„ĂƒĂ? ½Ă?Ă?ĂŠĂ€ĂˆPOUIFKPC

qÂ˘Ă–ĂŠĂ€ĂˆĂ?ŸÄÔĂŠĂ€ĂˆÂŒĂ?Ă?Ă?ÂŒĂ‘ĂˆĂŠÂşĂ”Ă?Ă„ÂşĂŒĂ€ĂƒĂ–ĂŒĂ€Â‹ĂˆĂŠÂŹĂ€ĂŒĂ€ÂŒĂ‘Ă–Ă?Ă?Â˝Â‹Ă„ĂŒĂ? ÂŒĂ„Ă?ĂˆĂ ÂŹĂ‹Ă‹Ă?ĂŒ qž¿ÆÕĂ?Ă?ĂŒĂ?ÂŒĂ„Ă?ĂˆĂ ÂŹĂ‹Ă‹Ă?ĂŒĂ„Ă?ÆÀĂ?ŸÀÔ ÂŒĂ‹Ă‡Ă?ÂźĂ?ĂŒ‹ÄÑĂ?½

ÂĄĂˆĂ?ÆĂ?Ă€Ă…ĂˆĂŠÂ˝Ă?Ă‘Ă? e-mail: hr@businesss.gr

μπΏΝΝΡΝοΚ Î“Ď ÎąĎ†ÎľÎŻÎżĎ… Â Ă’Ă‡ĂŒĂ€Ă˜ĂŠÂťÀËÖĂ?ÂźĂƒĂ€Ă†ĂŒĂ“Ă?Ă‘Ă?ÂżĂ?‹ŸËĂ?Ă– ×ÇÑğĂŠĂ€ĂˆÂŒĂ?Ă?Ă?Ă‹Ă€Â‹Ă ÂŹĂŒĂ„Ăˆ ‹ÄĂ?Ă€Ă–ÂŒĂ€Ă‹Ă‹ÂťĂ‹Ă?Ă–Ă”ÆĂ?ÀÅğĂ?Ă– q‹ÄĂ?Ç Â‹Â˝ĂŒĂˆÂ‹Ă‡Ă‘Ă‡Ă‹Ă„Ă…Ă“ĂŒĂˆĂŠÂťĂ€ÂŒĂ€Ă?Õ½ËÇĂ?Ç qÂŤĂ?ÂŹĂ?ĂˆĂ?ÂŒĂ?Ă“ĂˆĂŒÂ˝ÂťĂ€ÂŒĂ?Ă†Ă„Ă–Â‹Ă€Ă‘ĂˆĂŒÂ˝ Ă“Ă?Ç Ă“Ă?Ç Ă“Ă?Ç Ă€ÂŒĂ€Ă?Õ½ËÇĂ?Ç

ÂĄĂˆĂ?ÆĂ?Ă€Ă…ĂˆĂŠÂŹĂ?Ă‘Ă? e-mail: WJQJOUFS!HNBJMDPN, ÑÇË


H Big Solar AE, Ρ οποίι Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš ĎƒĎ„ÎżĎ…Ď‚ τοΟξίς των ΑΠΕ, των ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎˇÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ Î¸Î­Ď ÎźÎąÎ˝ĎƒÎˇĎ‚-ĎˆĎ?ΞΡς κιΚ τΡς ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎľÎšÎąÎşÎŽĎ‚ ÎľÎžÎżÎšÎşÎżÎ˝ĎŒÎźÎˇĎƒÎˇĎ‚, ξπΚθυΟξί νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš:

Sales Manager ÎœÎľ Î­Î´Ď Îą τον Î‘ĎƒĎ€Ď ĎŒĎ€Ď…Ď ÎłÎż ΑττΚκΎς Î&#x;/Ρ κΏτοχος τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎľĎ„ÎąÎš ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Ď€Ď ĎŒÎľÎ´Ď Îż του Δ.ÎŁ. κιΚ έχξΚ τΡν ξυθĎ?νΡ τΡς ĎƒĎ…ÎźÎźÎľĎ„ÎżĎ‡ÎŽĎ‚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ κιΚ τΡν Ď…ÎťÎżĎ€ÎżÎŻÎˇĎƒÎˇ τΡς ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚ ποΝΚτΚκΎς κιΚ τΡς ĎƒĎ„Ď ÎąĎ„ÎˇÎłÎšÎşÎŽĎ‚ marketing τΡς ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚. ÎˆĎ‡ÎľÎš, ÎľĎ€ÎŻĎƒÎˇĎ‚, τΡν ξυθĎ?νΡ τΡς Î´ÎšÎżÎŻÎşÎˇĎƒÎˇĎ‚ κιΚ τΡς ινΏπτυΞΡς του ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? τΡς δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇĎ‚ κιΚ τΡς ξπίτξυΞΡς των ĎƒĎ„ĎŒĎ‡Ď‰Î˝ Ď€Ď‰ÎťÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝. ΕπΚθυΟΡτΏ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qÂ?Ă‘Ă–Ă•ÂźĂ? ¢¼ Ă„Â‹ÂŒĂ?Ă?ĂˆĂŠĂ?Âż Ă?ĂˆĂŠĂ?ĂŒĂ?Â‹ĂˆĂŠĂ?ÂżÂťĂ‘Ă„Ă•ĂŒĂˆĂŠĂ?ÂżĂŠĂ‹ÂŹĂƒĂ?Ă– ĎƒĎ€ÎżĎ…Î´ĎŽÎ˝) qÄѝÔ Ă‘Ă?Ă–Ă‹ÂŹĂ•ĂˆĂ?Ă‘Ă?ĂŒ ÂŒĂ?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀĂ?Ă„Ă?Ă–ĂŒĂ€Ă…ÂťÊÀҝÊĂ?ĂŒĂ‘Ă€ Ď€Ď ÎżĎ…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż των ΑΠΕ κιΚ τΡς ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎľÎšÎąÎşÎŽĎ‚ ÎľÎžÎżÎšÎşÎżÎ˝ĎŒÎźÎˇĎƒÎˇĎ‚ θι ξκτΚΟΡθξί ÎšÎ´ÎšÎąÎŻĎ„ÎľĎ Îą qÂ™ĂˆĂ?ĂˆĂŠĂ‡Ă‘ĂˆĂŠÂşĂ”ĂŠĂ€ĂˆĂ?Ă?Ă†Ă€ĂŒĂ“Ă‘ĂˆĂŠÂşĂ”ĂˆĂŠĂ€ĂŒÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă„Ă” qÂ™Ă–ĂŒĂ€Â‹ĂˆĂŠÂťÂŒĂ?Ă?Ă?Ă“ÂŒĂˆĂŠÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă€‹ÄĂˆĂŠĂ€ĂŒÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă„Ă”Ă„ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒÂźĂ€Ă” κιΚ Î´ÎšÎąĎ€Ď ÎąÎłÎźÎŹĎ„ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ qÂ˘ÂŒĂˆĂ•Ă„ĂˆĂ?Ă‡Â‹Ă€Ă‘ĂˆĂŠÂťĂ€ĂŒĂ‘ÂźĂ‹Ă‡Ă‚Ă‡ĂŠĂ€ĂˆĂ?Ă‘Ă?Ă€Ă‘Ă‡Ă†ĂˆĂŠÂťĂ?ʺÂÇ qÂ?Ă?Ă?Ă?Ă€ĂŒĂ€Ă‘Ă?Ă‹ĂˆĂ?‹½ÔĂ?Ă‘Ă?Ă€ÂŒĂ?ѺËÄĂ?‹ÀĂŠĂ€ĂˆĂ‘Ă‡ĂŒĂ„ÂŒÂźĂ‘Ă„Ă–Ă‰Ă‡Ă?Ă‘Â˝Ă•Ă“ĂŒ q Ă?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?ÇÑÇÔĂ€Ă†Ă†Ă‹ĂˆĂŠÂťĂ”Â˜Ă‹ĂŽĂ?Ă?ÀÔ q¢ÖÕºĂ?Ă„ĂˆĂ€Ă?ÑÇĂ•Ă?ÂťĂ?Ǥ¹ Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: ÎšÎşÎąÎ˝ÎżĎ€ÎżÎšÎˇĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιποδοχών κιΚ ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšÎąÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝. Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš/ξς γΚι τΡν ÎşÎŹÎťĎ…ĎˆÎˇ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ νι ĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ τους ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą, ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τΡ Î¸Î­ĎƒÎˇ, ĎƒĎ„Îż e-mail: mtsil@bitros.gr

Randstad is seeking on behalf of its client, leader in its field, to cover the position of:

Junior Accountant Î‘Ď ÎźÎżÎ´ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: qGeneral accounting entries qPreparation and posting of expense invoices and collaboration with related company for accurate accounting records qHandling of invoices for imports of goods qReconcile bank accounts qEnsure all assigned reconciliations are prepared and reviewed accurately and submitted in line with corporate criteria qUnderstand and operate key models and monthly tasks, proactively seeking to improve and simplify where necessary Î Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qAccounting/ finance university degree q1-2 years experience in accounting department qStrong numerical skills qFamiliar with ERP, preferably SAP qExcellent command of english language TQPLFOXSJUUFO

qStrong organisation skills with the ability to manage multiple priorities qAbility to communicate at all levels qProactive, ability to operate effectively with minimal guidance qAbility to challenge processes and implement improved working methods Î ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚: &WB4UBNPV UFM. Submit your cv to link: goo.gl/x0C2x2 Please note that after the screening of all the cv’s received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. For more job openings please visit Randstad’s website and register your cv in our database to be eligible for current or future job openings. Randstad is one of the leading HR services company in the world with a QSFTFODFJOUIFHSFFLNBSLFUGPSPWFSZFBST0VSJOUFSOBUJPOBM experience combined with our successful presence in the local market guarantees the quality of our HR services. All applications are considered strictly confidential.

¤Ă„Ă‘Ă€ĂˆĂ?ŸÀRafarm Α.Ε.Î’.Ε., Οίι ÎąĎ€ĎŒ τΚς ΟξγιΝĎ?Ď„ÎľĎ ÎľĎ‚ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ κιΚ ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎŻÎąĎ‚ Ď†ÎąĎ ÎźÎŹÎşĎ‰Î˝ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΕΝΝΏδι, ινιΜΡτΏ:

ÎŁĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎŹĎ„ÎľĎ‚ Î•Ď€ÎšĎƒĎ„ÎˇÎźÎżÎ˝ÎšÎşÎŽĎ‚ Î•Î˝ÎˇÎźÎ­Ď Ď‰ĎƒÎˇĎ‚ (κωδ.: ONCA) ÎœÎľ Î­Î´Ď Îą τΡν ΑθΎνι κιΚ ÎľÎžÎľÎšÎ´ÎŻÎşÎľĎ…ĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ τοΟέι τΡς ογκοΝογίις. ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: q°Ă?Ă–Ă‹ÂŹĂ•ĂˆĂ?Ă‘Ă?ĂŒºÑÇĂ€ÂŒĂ?ĂƒĂ„ĂƒĂ„ĂˆĂ†Â‹ÂşĂŒĂ‡ÂŒĂ?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀĂ?Ă„ы‹ÀÑÀ Ď€Ď‰ÎťÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝, Οξ ÎľÎžÎľÎšÎ´ÎŻÎşÎľĎ…ĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎšĎ‚ ÎąÎ˝ÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎľĎ‚ ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚, ξΝΝΡνΚκών ÎŽ ποΝυξθνΚκών ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎšĎŽÎ˝ qÂ?Ă‘Ă–Ă•ÂźĂ? ¢ÂĽ qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?ÇÑÇÔÀÆĂ?Ă?ÂŹĂ”ĂŠĂ€ĂˆĂ‘Ă?Ă–Ă€ĂŒĂ‘Ă€Ă†Ă“ĂŒĂˆĂ?‹Ă?Âż qÂ ĂŒĂ„ÂŒĂ‘Ă–Ă†Â‹ÂşĂŒĂ„Ă”ĂˆĂŠĂ€ĂŒÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă„Ă”ĂƒĂˆĂ€ÂŒĂ?ÀƋÑÄÖĂ?ÇÔ κιΚ Î´ÎšÎąĎ€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŽÎ˝ ξπιφών qÂłĂŒĂ„Ă?ÇĂ?ÑÇĂ•Ă?ÂťĂ?Ç¤ÂąĂŠĂ€Ăˆ.T0GGJDF q¢ÖÕºĂ?Ă„ĂˆĂ€Ă?Ă‘Ă‡ĂŒĂ€Ă†Ă†Ă‹ĂˆĂŠÂťÆËÎĂ?Ă?Ă€ Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: ÎąÎ˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιποδοχών-Ď€ÎąĎ ÎżĎ‡ĎŽÎ˝ κιΚ ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„ÎľĎ‚ Ď€Ď ÎżÎżĎ€Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ινΏπτυΞΡς.

Î Ď ÎżĎ‰Î¸ÎŽĎ„Ď ÎšÎľĎ‚ In Store Promotion (κωδ. IP) ÂŽĂˆÂŒĂ?Ă?ÓҝÑĂ?ĂˆĂ„Ă”Ă„ÂźĂŒĂ€ĂˆĂ–ÂŒĂ„ÂżĂ’Ă–ĂŒĂ„Ă”Ă†ĂˆĂ€Ă‘Ă‡ĂŒÂŒĂ?Ă?ÎÒÇĂ?ÇÂŒĂ?Ă?Ă˜Â˝ĂŒĂ‘Ă“ĂŒ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎšĎŽÎ˝ πξΝιτών τΡς ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ ξπΚΝξγΟένι ÎşÎąĎ„ÎąĎƒĎ„ÎŽÎźÎąĎ„Îą ĎƒÎľ ĎŒÎťÎˇ τΡν ΑττΚκΎ. Î Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qÂ¤Ă‹ĂˆĂŠÂźĂ€Ă„Ă‘ĂŽĂŒ qÂ˘ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒĂˆĂ€ĂŠÂťĂƒĂ?Ă€Ă?Ă‘ÂťĂ?ĂˆĂ€ ‹ÄĂ„Ă–Ă•ÂşĂ?Ă„ĂˆĂ€˽ÆĂ?Ă– q¢ÖՏĂ?ĂˆĂ?ÑÇÂŒĂ?Ă?Ă?Ă“ÂŒĂˆĂŠÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă€ q³ÑĂ?‹Ă?‹ÄĂƒĂˆÂŹĂ’Ă„Ă?ÇĂŒĂ€Ă„ĂŒĂ‘Ă€Ă•Ă’Ă„ÂźĂ?Ă„ĂŒÂşĂ?ÂŒĂ„Ă?ĂˆĂ ÂŹĂ‹Ă‹Ă?ĂŒ κιΚ νι ξκπιΚδξυτξί qÂ˘ÂŒĂˆĂ’Ă–Â‹Ă‡Ă‘ÂťÂŒĂ?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀĂ?Ă‘Ă?Ă•ĂŽĂ?Ă?Ă‘Ă?Ă–QSPNPUJPO Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżĎ…ÎźÎľ: q¹ÂÇ˺ÔĂ€ÂŒĂ?ĂƒĂ?ÕºÔ qÂ˘Ă–ÂşĂ‹ĂˆĂŠĂ‘Ă?Ă“Ă?ÂŹĂ?ĂˆĂ?Ă€ÂŒĂ€Ă?Õ½ËÇĂ?ÇÔ qÂłĂ?ĂˆĂ?Ă‘Ă?Ă„Ă?ÆÀĂ?ĂˆĂ€ĂŠÂ˝ÂŒĂ„Ă?ĂˆĂ ÂŹĂ‹Ă‹Ă?ĂŒ Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎľĎ‚ που Ď€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ?ουν ĎŒĎ„Îš ÎźĎ€ÎżĎ ÎżĎ?ν νι ÎąÎ˝Ď„ÎąĎ€ÎżÎşĎ ÎšÎ¸ÎżĎ?ν ĎƒĎ„ÎšĎ‚ ÎąĎ€ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚, Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ νι ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą, ÎąÎ˝ÎąÎłĎ ÎŹĎ†ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ, ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@greenpromotions.gr

Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš που δΚιθέτουν Ď„Îą ÎąĎ€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ νι ĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď€ÎťÎŽĎ ÎľĎ‚ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: r.spanopoulou@rafarm.gr ÎŽ ĎƒĎ„Îż GBY Ă–ÂŒÂ˝Ă‚Ă‡ÊÀÔ ΥοδΏνθΡς ΣπινοποĎ?Νου, ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚.

°Ă?Ă‰Ă„ĂŒĂ?ĂƒĂ?Ă•Ă„ÂźĂ?Astir Odysseus Resort & Spa 5*Ă?Ă‘Ă‡ĂŒÂŚĂ“ ΜΡτΏξΚ: Î?ÎąĎ…ÎąÎłÎżĎƒĎŽĎƒĎ„Îˇ H ΞξνοδοχξΚικΎ ΟονΏδι Aegean View Aqua Resort, που ÎľÎ´Ď ÎľĎ?ξΚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÂŚĂ“, ινιΜΡτξί γΚι νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš ÎŹÎźÎľĎƒÎą:

ΆτοΟο ĎƒÎľ ÎŚÎŹĎ ÎźÎą Οξ Ζώι Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: manager@aegeanview.gr

Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą: qÂ?Ă?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀĂ?Ă„Ă€ĂŒÂŹĂ‹Ă?ÆÇĂ’ÂşĂ?Ç qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?ÇĂ€Ă†Ă†Ă‹ĂˆĂŠĂŽĂŒ q´ÆÊÖĂ?ÇÂŹĂƒĂ„ĂˆĂ€ĂŒĂ€Ă–Ă€Ă†Ă?Ă?ĂŽĂ?ÑÇ Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?Οξ ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎľĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎŹĎ„Ď‰ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: hmanager@astirodysseuskos.gr ÑÇË

MG Premium SA, official distributor of Wolford and other luxury brands in Greece, Κs seeking a:

Front Desk Receptionist Maroussi Candidate profile: MG Premium is seeking a cutting edge Front Desk Receptionist to join the team, ideally with a blend of secretarial and customer service skills. The showroom is located in the business area of Maroussi and the successful candidate will be responsible to complete visitor and caller inquiries either by telephone, electronically or face to face, to maintain scheduling and event calendars as well as to provide services to customers and vendors, such as order placement and account information. Key tasks: q1SPKFDUZPVSQBTTJPOBCPVUUIFTFSWJDFTEFMJWFSFECZ.( Premium to the audience and the distributed brands q1SPWFUIFBCJMJUZUPFYDJUFBOEJOTQJSF.(1SFNJVN‰TDMJFOUT and vendors Qualifications: q"CBDIFMPSTEFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO NBSLFUJOH or IT q1SPGJDJFODZJOCPUIHSFFLBOE&OHMJTI CPUITQPLFO and written q$PNQVUFSMJUFSBUF .T0GGJDF 42- &31

q'SFTI ZPVOHFMFHBOUMPPL Required skills: q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMTCPUIXSJUUFOBOEWFSCBM as well as being a good listener and obedient team worker q4USPOHPSHBOJ[BUJPOBMQSPKFDUNBOBHFNFOUTLJMMT with attention to detail q5IFBCJMJUZUPNBOBHFQSFTTVSFBOEDPOGMJDUJOHEFNBOET QSJPSJUJ[FUBTLTBOEXPSLMPBEBOENFFUEFBEMJOFT q5BDU EJTDSFUJPOBOESFTQFDUGPSDPOGJEFOUJBMJUZ q3FMJBCJMJUZBOEIPOFTUZ Interested candidates can email their cv followed by an attached photograph, with reference “FD�, to this e-mail: hr_mgpremium@ yahoo.com

¤Ă„Ă‘Ă€ĂˆĂ?ŸÀÆĂ?Ă€Ă…ĂˆĂŠĂŽĂŒĂ‘Ă„Ă•ĂŒĂŽĂŒΛυχνίι Α.Ε. ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎľĎ„ÎąÎš νι ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒĎ„ÎľÎŻ Οξ:

Î’ÎšÎżÎźÎˇĎ‡ÎąÎ˝ÎšÎşĎŒ ÎŁĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒĎ„ÎŽ Â˜ĂˆĂ€Ă•ÂŹĂ?Ă‘ĂˆĂŒĂ€ÂŒĂ?Ă?Ă˜Â˝ĂŒĂ‘Ă€Ă?Ă–Ă?ĂŠĂ„Ă–Ă€Ă?ŸÀÔ TUBOET QPQ SJHJECPYFT ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: q°Ă?Ă–Ă‹ÂŹĂ•ĂˆĂ?Ă‘Ă?ĂŒÄѝÔÂŒĂ?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀ qÂ˘Â‹ÂŒĂ„ĂˆĂ?ŸÀĂ?Ă‘Ă?Ă?Ă•Ă„ĂƒĂˆĂ€Ă?‹½Ă?Ă–Ă?ĂŠĂ„Ă–Ă€Ă?ŸÀÔ qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?ÇĂ?Ă•Ă„ĂƒĂˆĂ€Ă?Ă‘ĂˆĂŠĂŽĂŒÂŒĂ?Ă?ÆĂ?Ă€Â‹Â‹ÂŹĂ‘Ă“ĂŒ ÂŒĂ•"SUJPT$BE Impact) qÂ˜ĂŒĂŽĂ?Ç%ÂŒĂ?Ă?ÆĂ?‹‹ÀÑĂ?Ă” $JOFNB% %4UVEJP.BY

ΕπΚθυΟΡτΏ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qÂ?Ă?Ă‹ÂżÊÀ˝Ă†ĂŒĂŽĂ?ÇĂ‘Ă“ĂŒÆĂ?Ă€Ă…ĂˆĂŠĂŽĂŒĂ‘Ă„Ă•ĂŒĂŽĂŒ qŒÀ˝Ă†ĂŒĂŽĂ?ÇĂ€Ă†Ă†Ă‹ĂˆĂŠĂŽĂŒ Î ÎąĎ ÎżĎ‡Î­Ď‚ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚: qÂ ĂŒĂ‘Ă€Ă†Ă“ĂŒĂˆĂ?Ă‘ĂˆĂŠÂ˝ÂŒĂ€ĂŠÂşĂ‘Ă?Ă€ÂŒĂ?ĂƒĂ?Ă•ĂŽĂŒĂ€ĂŒĂ€Ă‹Â˝Ă†Ă“Ă”ÂŒĂ?Ă?Ă?Â˝ĂŒĂ‘Ă“ĂŒ qž¿ÆÕĂ?Ă?ĂŒĂ?Ă„Ă?ÆÀĂ?ĂˆĂ€ĂŠÂ˝ÂŒĂ„Ă?ĂˆĂ ÂŹĂ‹Ă‹Ă?ĂŒ‹ÄÂŒĂ?Ă?Ă?ÂŒĂ‘ĂˆĂŠÂşĂ”Ă„Ă‰ÂşĂ‹ĂˆĂ‰Ă‡Ă” ÎŁĎ…ĎƒĎ„ÎŹĎƒÎľÎšĎ‚ ÎąĎ€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚. ŒÀ˽Ă„ÂźĂŒĂ€ĂˆĂŒĂ€Ă„ÂŒĂˆĂ?Ă–ĂŒÂŹÂŒĂ‘Ă„Ă‘Ă€ĂˆÂŒĂ?½Ă?ÅÀÑÇ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒÎąĎ‚. ÎŒÎťÎľĎ‚ οΚ ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ Î¸ÎľĎ‰Ď ÎżĎ?ντιΚ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îą ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚.  ŒĂ?Ă?Ă‘Ă?Ă‹ÂťĂ ĂˆĂ?ÆĂ?Ă€Ă…ĂˆĂŠĂŽĂŒĂ?Ă‘Ă?GBY ÎŽ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@lyhnia.gr™ĂŒĂ?ÇÂ ĂŒĂƒĂ?Ă€Ă ÂźĂƒĂ€Ă” ²À‹½‹ÖËĂ? Î‘Ď‡ÎąĎ Î˝ĎŽÎ˝. Â?ËÇĂ?Ă?Ă…Ă?Ă?ŸÄÔĂŠĂ?Ă”ÂĄĂ†Â˝ĂŒĂ‘Ă—Ă€Ă”Â Ă’Ă€ĂŒ5ÇË. Website: www.lyhnia.gr


Experienced Professionals

ΣτξΝέχΡ ΔΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇĎ‚ Î‘Î˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… ΔυνιΟΚκοĎ?

in Risk Management & Banking Regulation

Σίνδος Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇĎ‚

At EY we support you in achieving your unique potential both personally and professionally. We give you stretching and rewarding experiences that keep you motivated, working in an atmosphere of integrity and teaming with some of the world’s most successful companies. And while we encourage you to take personal responsibility for your career, we support you in your professional development in every way we can. You enjoy the flexibility to devote time to what matters to you, in your business and personal lives. At EY you can be who you are and express your point of view, energy and enthusiasm, wherever you are in the world. It’s how you make a difference.

ΑνιΜΡτΏτξ τΡν ÎľĎ€ĎŒÎźÎľÎ˝Îˇ ξπιγγξΝΟιτΚκΎ ĎƒÎąĎ‚ Ď€Ď ĎŒÎşÎťÎˇĎƒÎˇ; ÎœÎšÎą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ οποίι θι ινιΝΏβξτξ ξυθĎ?νξς ÎąĎ€ĎŒ τΡν Ď€Ď ĎŽĎ„Îˇ ĎƒĎ„ÎšÎłÎźÎŽ κιΚ θι ĎƒĎ…ÎźÎ˛ÎŹÎťÎťÎľĎ„Îľ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ξπΚτυχίι τΡς ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎŻĎ ÎˇĎƒÎˇĎ‚; ÎšÎąÎťĎ‰ĎƒÎżĎ ÎŻĎƒÎąĎ„Îľ ĎƒĎ„Îˇ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? τΡς Lidl. ΑνιΜΡτΏΟξ 2 ĎƒĎ„ÎľÎťÎ­Ď‡Îˇ γΚι: 1) τον τοΟέι ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ κιΚ ινΏπτυΞΡς κιΚ 2) τον τοΟέι recruiting, ĎƒĎ„ÎšĎ‚ ÎşÎľÎ˝Ď„Ď ÎšÎşÎ­Ď‚ Οις Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎľĎ‚ ĎƒĎ„Îˇ Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇ. 1) ΚιθΎκοντι τοΟέι ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ κιΚ ινΏπτυΞΡς: qÎ‘Î˝ÎŹÎťÎˇĎˆÎˇ ξθνΚκών κιΚ δΚξθνών projects ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? qÎ”ÎšÎżĎ ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇ/ĎƒĎ…ÎźÎźÎľĎ„ÎżĎ‡ÎŽ ĎƒÎľ ÎşÎ­Î˝Ď„Ď Îą ινΏπτυΞΡς qÎ Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎąĎƒÎŻÎą κιΚ δΚξΞιγωγΎ Ď€ÎąĎ ÎżĎ…ĎƒÎšÎŹĎƒÎľĎ‰Î˝ qÎ”ÎšÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎšĎƒÎˇ τΡς ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ‡ÎżĎ?Ď‚ Î˛ÎľÎťĎ„ÎŻĎ‰ĎƒÎˇĎ‚ των Ď€ÎąĎ ÎľĎ‡ĎŒÎźÎľÎ˝Ď‰Î˝ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎšĎŽÎ˝, των Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎšĎŽÎ˝ κιΚ των ÎąĎ ÎšÎ¸ÎźÎżÎ´ÎľÎšÎşĎ„ĎŽÎ˝ του τοΟέι qΑνΏπτυΞΡ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Οξ ÎľĎƒĎ‰Ď„ÎľĎ ÎšÎşÎżĎ?Ď‚ πξΝΏτξς ĎŒÎťĎ‰Î˝ των βιθΟίδων, ιΝΝΏ κιΚ ÎľÎžĎ‰Ď„ÎľĎ ÎšÎşÎżĎ?Ď‚ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎŹĎ„ÎľĎ‚ 2) ΚιθΎκοντι τοΟέι recruiting: qÎ”ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą κιΚ Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ ιγγξΝΚών ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ qÎ‘ÎžÎšÎżÎťĎŒÎłÎˇĎƒÎˇ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝, ξπΚκοΚνωνίι Οξ Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻÎżĎ…Ď‚ κιΚ ĎƒĎ…ÎźÎźÎľĎ„ÎżĎ‡ÎŽ ĎƒÎľ ĎƒĎ…Î˝ÎľÎ˝Ď„ÎľĎ?ΞξΚς qÎĽĎ€ÎżĎƒĎ„ÎŽĎ ÎšÎžÎˇ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎşÎąÎ¸ÎˇÎźÎľĎ ÎšÎ˝ÎŽ Ď ÎżÎŽ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšĎŽÎ˝ κιΚ ÎşÎąÎ¸ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇ ĎƒĎ…Î˝ÎąÎ´Î­ÎťĎ†Ď‰Î˝ ĎƒÎľ θέΟιτι ξπΚΝογΎς Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? qÎ‘Î˝ÎŹÎťÎˇĎˆÎˇ δΚξθνών κιΚ τοπΚκών projects ξπΚΝογΎς Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? qÎ Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎąĎƒÎŻÎą κιΚ δΚξΞιγωγΎ Ď€ÎąĎ ÎżĎ…ĎƒÎšÎŹĎƒÎľĎ‰Î˝ Î”ÎšÎżĎ ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇ/ĎƒĎ…ÎźÎźÎľĎ„ÎżĎ‡ÎŽ ĎƒÎľ ÎşÎ­Î˝Ď„Ď Îą ÎąÎžÎšÎżÎťĎŒÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚, ĎƒÎľ ÎˇÎźÎ­Ď ÎľĎ‚ ÎşÎąĎ ÎšÎ­Ď ÎąĎ‚ κιΚ ΏΝΝξς ÎľÎşÎ´ÎˇÎťĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ Το Ď€Ď ÎżĎ†ÎŻÎť ĎƒÎąĎ‚: qÎ‘Ď€ĎŒĎ†ÎżÎšĎ„ÎżĎ‚/-Ρ ινώτιτΡς ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚, ΚδινΚκΏ ĎƒÎľ Î´ÎšÎżÎŻÎşÎˇĎƒÎˇ ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎšĎ ÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝-ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝Îż Î´Ď…Î˝ÎąÎźÎšÎşĎŒ qÎ Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ιντΚκξίΟξνο ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? ÎŽ ĎƒĎ…ÎźÎźÎľĎ„ÎżĎ‡ÎŽ ĎƒÎľ ĎƒĎ‡ÎľĎ„ÎšÎşÎŹ projects (ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ, ινΏπτυΞΡ, Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ τιΝέντων, ÎşÎ­Î˝Ď„Ď Îą ÎąÎžÎšÎżÎťĎŒÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚, recruiting Îş.ÎŹ.) qÎ“Î˝ĎŽĎƒÎˇ ÎłÎľĎ ÎźÎąÎ˝ÎšÎşĎŽÎ˝ κιΚ ιγγΝΚκών κιΚ ÎľĎ…Ď‡Î­Ď ÎľÎšÎą ĎƒĎ„Îˇ Ď‡Ď ÎŽĎƒÎˇ τΡς ξΝΝΡνΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚ γΚι ĎƒĎ?ντιΞΡ δοΟΡΟένων κξΚΟένων (Ď€.χ. ÎľÎłĎ‡ÎľÎšĎ ÎŻÎ´ÎšÎą, ÎŹĎ Î¸Ď Îą κτΝ.) qΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Ms Office (Excel, Word, Powerpoint), ξπΚθυΟΡτΎ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎŽÎźÎąĎ„Îą ERP qΔίπΝωΟι ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚, ξυξΝΚΞίι ĎƒÎľ τιΞίδΚι ÎźÎšÎşĎ ÎŽĎ‚ Î´ÎšÎŹĎ ÎşÎľÎšÎąĎ‚ qÎ”ÎľÎžÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ξπΚκοΚνωνίις κιΚ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚, ξχξΟĎ?θξΚι, ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎšĎ ÎˇÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽ ĎƒÎşÎ­ĎˆÎˇ κιΚ Î´Ď ÎŹĎƒÎˇ, Ď€Ď ÎżĎƒÎąÎ˝ÎąĎ„ÎżÎťÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ ĎƒĎ„Îż ÎąĎ€ÎżĎ„Î­ÎťÎľĎƒÎźÎą qÎ™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇĎ‚ ποΝΝιπΝών ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšĎŽÎ˝ κιΚ ÎłĎ ÎŽÎłÎżĎ ÎˇĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒÎąĎ ÎźÎżÎłÎŽĎ‚ ĎƒÎľ ÎźÎľĎ„ÎąÎ˛ÎąÎťÎťĎŒÎźÎľÎ˝ÎľĎ‚ Ď€Ď ÎżĎ„ÎľĎ ÎąÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ΤΚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżĎ…ÎźÎľ: qÎ•Ď ÎłÎŹÎśÎľĎƒĎ„Îľ ĎƒÎľ ένι ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż κιΚ ÎżĎ ÎłÎąÎ˝Ď‰ÎźÎ­Î˝Îż Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Οξ ÎąÎžÎšĎŒÎťÎżÎłÎľĎ‚ Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ξΞέΝΚΞΡς, ÎľĎ€ÎšĎ€Ď ĎŒĎƒÎ¸ÎľĎ„ÎľĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎżĎ‡Î­Ď‚ κιΚ ΚδΚωτΚκΎ ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŽ ÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎšĎƒÎˇ qÎ&#x;Κ ιποδοχές ĎƒÎąĎ‚ ΞξκΚνοĎ?ν ÎąĎ€ĎŒ Ď€ÎľĎ ÎŻĎ€ÎżĎ… 1.900 â‚Ź ΟξΚκτΏ ΟΡνΚιίως qΣις Ď€Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎŹÎśÎżĎ…ÎźÎľ Ď€ÎťÎŽĎ Ď‰Ď‚ Οξ ένι ÎżÎťÎżÎşÎťÎˇĎ Ď‰ÎźÎ­Î˝Îż Ď€Ď ĎŒÎłĎ ÎąÎźÎźÎą ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚, ĎŽĎƒĎ„Îľ νι ιντξπξΞέΝθξτξ ĎƒĎ„ÎšĎ‚ Ď€Ď ÎżÎşÎťÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ κιΚ νι ÎľÎ˝ĎƒĎ‰ÎźÎąĎ„Ď‰Î¸ÎľÎŻĎ„Îľ ĎƒĎ„Îˇ Ď†ÎšÎťÎżĎƒÎżĎ†ÎŻÎą τΡς ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ Οις Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?Οξ Î´ÎšÎľĎ…ÎşĎ ÎšÎ˝ÎŻĎƒĎ„Îľ τον τοΟέι γΚι τον οποίο ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎľĎƒĎ„Îľ. Î ÎąĎ ÎŹÎťÎťÎˇÎťÎą, ΟιΜί Οξ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?Οξ ÎľĎ€ÎšĎƒĎ…Î˝ÎŹĎˆĎ„Îľ ÎąÎ˝Ď„ÎŻÎłĎ ÎąĎ†Îą τίτΝων ĎƒĎ€ÎżĎ…Î´ĎŽÎ˝ κιΚ Ď„Ď…Ď‡ĎŒÎ˝ ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎąĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚ ÎľĎ€ÎšĎƒĎ„ÎżÎťÎ­Ď‚. Σις ÎşÎšÎ˝ÎŽĎƒÎąÎźÎľ Ď„Îż ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝; Î˜Îą Ď‡ÎąĎ ÎżĎ?Οξ νι ΝΏβουΟξ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ link: http://kariera.lidl. gr/cps/rde/career_lidl_gr/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=&employmentareaid=&regionid= 16&regionid=142&hitsperchunk=5&chunk=1&action=showJobDetails&id=604. Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?Οξ ÎľĎ€ÎšĎƒĎ…Î˝ÎŹĎˆĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎľ Word ÎŽ PDF ĎƒĎ„Îą ξΝΝΡνΚκΏ.

Job purpose: We are currently seeking highly motivated people to join our advisory practice, which is a leading provider of services to the banking sector. You will build valued relationships with external clients and internal peers and contribute to the growth of our team. Bringing experience and insight on one or more disciplines, you will shape solutions to a range of client challenges in the area of risk management and banking regulation. Working in this creative environment, you will be given the opportunity to take responsibility and work on challenging projects for major clients in Greece as well as major financial institutions abroad. Requirements: q&YDFMMFOUBDBEFNJDCBDLHSPVOE JODMVEJOHBCBDIFMPSBOEBNBTUFSEFHSFFJOTUBUJTUJDT mathematics, econometrics, engineering, operational research, economics, finance, computer science or other related field with strong quantitative focus. Ph.D. will be considered an asset q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODF SBOHJOHGSPNMJNJUFEUPFYUFOTJWFGPSSFTQFDUJWFQPTJUJPOT XJUIGPDVT on one or more of the following: -Risk management practices across the risk management lifecycle, in particular with respect to major risk types such as credit risk, market risk, operational risk, interest rate risk and liquidity risk -Risk metrics/measures, sensitivity analysis, scenario analysis, stress testing, risk appetite and limits, monitoring, reporting -Regulatory requirements in the banking industry, in particular on the Basel minimum capital requirements, the liquidity requirements under the EU Basel regulation (e.g. LCR & NSFR), the Basel Pillar 2 requirements (e.g. ICAAP, ILAAP, stress testing and other elements under the SREP framework) and the requirements set by the EU Banks Recovery & Resolution Directive (BRRD) q8JMMJOHOFTTUPMFBSOBOEDPOUJOVPVTMZFYQBOEUFDIOJDBMBOECVTJOFTTTLJMMT q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO QSFTFOUBUJPOBOEXSJUJOHTLJMMTJOFOHMJTIBOEHSFFL Knowledge of additional languages will be considered an asset q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOEBCJMJUZUPXPSLFGGFDUJWFMZXJUIJOBUFBN q4USPOHBOBMZUJDBM QSPCMFNTPMWJOHBOEDSJUJDBMUIJOLJOHTLJMMT q1SPKFDUNBOBHFNFOUTLJMMT q8JMMJOHOFTTBOEBCJMJUZUPUSBWFMBOEXPSLBCSPBEGPSJOUFSOBUJPOBMQSPKFDUT q$PNQMFUFENJMJUBSZPCMJHBUJPOT XIFSFBQQMJDBCMF

Submit to link: http://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

Η Mini Raxevsky, Ρ ΟξγιΝĎ?Ď„ÎľĎ Îˇ ÎąÎťĎ…ĎƒÎŻÎ´Îą ΝΚινΚκΎς Ď€ĎŽÎťÎˇĎƒÎˇĎ‚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ πιΚδΚκΎ ÎźĎŒÎ´Îą, ινιΜΡτξί νέο/-Îą γΚι τΡ Î¸Î­ĎƒÎˇ:

Ε-Commerce & Graphic Design ΓΚι έντιΞΡ ĎƒĎ„Îż τΟΎΟι marketing. ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?Ǥ¹ qÂ˜ĂŒĂŽĂ?Ç"EPCF$SFBUJWF4VJUF qÂ˜ĂŒĂŽĂ?ÇÂŒĂ‹Ă€Ă‘Ă…Â˝Ă?‹ÀÔ7&/%%LJOHPGDBSUT qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?Ç.JDSPTPGU0GGJDF qÂ˜ĂŒĂŽĂ?ÇĂƒĂ‡Â‹ĂˆĂ?Ă–Ă?ƟÀÔĂŠĂ€ĂˆĂ€ÂŒĂ?Ă?Ă‘Ă?˝ÔOFXTMFUUFST q4PDJBMNFEJBNBOBHJOH qºÑÇÂŒĂ?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀÔĂ?Ă„Ă€ĂŒĂ‘ÂźĂ?Ă‘Ă?ĂˆĂ•Ă‡Ă’ÂşĂ?Ç qÂłĂ?ĂˆĂ?ÑÇĂ†ĂŒĂŽĂ?ÇĂ„Ă‹Ă‹Ă‡ĂŒĂˆĂŠĂŽĂŒĂŠĂ€ĂˆĂ€Ă†Ă†Ă‹ĂˆĂŠĂŽĂŒ qÂłĂ?ĂˆĂ?Ă‘Ă?Ă”Ă•Ă„ĂˆĂ?ĂˆĂ?‹½ÔÂŒĂ?Ă?Ă…Ă?Ă?ĂˆĂŠĂ?ÂżĂŠĂ€ĂˆÆĂ?Ă€ÂŒĂ‘Ă?Âż˽ÆĂ?Ă– Î Ď ĎŒĎƒÎ¸ÎľĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qÂ˜ĂŒĂŽĂ?Ă„ĂˆĂ”EJHJUBMNBSLFUJOH (PPHMF"EXPSETBOE"OBMZUJDT

qÂ˘ÂŒĂˆÂŒĂ‹ÂşĂ?ĂŒĂ†ĂŒĂŽĂ?Ă„ĂˆĂ”)5.- 4&0 ¯¤¯"ENJO 7JEFP 'MBTI NOJNBUJPO BGUFSFGGFDUTÒÀÒÄÓĂ?ÇÒĂ?ÂżĂŒ Ď€Ď ĎŒĎƒÎ¸ÎľĎ„Îż Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝ qÂ˜ĂŒĂŽĂ?ÇÂşĂŒĂ‘Ă–ÂŒĂ‡Ă”‹ÀʺÑÀÔĂ?Ă•Ă„ĂƒĂˆĂ€Ă?‹½ÔĂŠĂ€ĂˆĂ„ÂŒĂ„Ă‰Ă„Ă?ÆÀĂ?ŸÀ Î Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎŹ Ď‡ÎąĎ ÎąÎşĎ„ÎˇĎ ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŹ: qÂŽÂ‹Ă€ĂƒĂˆĂŠÂ˝ ĂƒĂ‡Â‹ĂˆĂ?Ă–Ă?Ă†ĂˆĂŠÂ˝ÂŒĂŒĂ„ÂżÂ‹Ă€‹ÄĂ?Ă?Ă†Ă€ĂŒĂ“Ă‘ĂˆĂŠÂşĂ”ĂŠĂ€ĂˆĂ„ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒĂˆĂ€ĂŠÂşĂ”ĂƒĂ„Ă‰ĂˆÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă„Ă” qÂĽĂŠĂ€ĂŒÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă€Ă„Ă?ÆÀĂ?ŸÀÔĂ–ÂŒÂ˝ÂŒÂźĂ„Ă?Ç qÂ™Ă–ĂŒĂ€Ă‘Â˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă€Ă‘ÂťĂ?ÇĂ?ÇÔEFBEMJOFT q.VMUJUBTLJOH qÂ˘ĂŒĂƒĂˆĂ€Ă…ÂşĂ?Ă?ĂŒĂ†ĂˆĂ€ÂşĂ?Ă„Ă–ĂŒĂ€ĂŠĂ€ĂˆĂˆĂŠĂ€ĂŒÂ˝Ă‘Ă‡Ă‘Ă€ÂŒĂ?Ă?Ă?Ă€Ă?‹Ă?ƝÔĂ?Ă„ĂŒÂşĂ„Ă”Ă‘Ă„Ă•ĂŒĂ?Ă‹Ă?ƟÄÔ qÂ¤Ă‹ĂˆĂŠÂźĂ€ºÓÔĂ„Ă‘ĂŽĂŒ ΣτξίΝτξ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ ĎƒĎ„Îż e-mail: vvotas@mini-raxevsky.gr ĎƒĎ…Î˝ÎżÎ´ÎľĎ…ĎŒÎźÎľÎ˝Îż ÎąĎ€ĎŒ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒÎąĎ‚ κιΚ Οίι ÎľĎ€ÎšĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ που νι ξΞΡγξί γΚιτί ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎľĎƒĎ„Îľ γΚι τΡ ĎƒĎ…ÎłÎşÎľÎşĎ ÎšÎźÎ­Î˝Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ κιΚ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚ Ă?Ă•Ă„Ă‘ĂˆĂŠÂŹ‹ÄĂ‘Ă‡ĂŒÂŒĂ?Ă?Ă™ÂŒĂ‡Ă?Ă„Ă?ŸÀĂ?ÀÔĂ?Ă„Ă€ĂŒĂ‘ÂźĂ?Ă‘Ă?ĂˆĂ•Ă‡Ă’ÂşĂ?ÇÂŚĂ“ĂƒĂˆĂŠÂ˝Ă”Ă’ÂşĂ?ÇÔ&4)01 Τι ÎşÎąĎ„ÎąĎƒĎ„ÎŽÎźÎąĎ„Îą ÎľĎƒĎ‰Ď ÎżĎ?χων Orange Stores ΜΡτοĎ?ν:

Î Ď‰ÎťÎŽĎ„Ď ÎšÎľĎ‚ Î ÎťÎŽĎ ÎżĎ…Ď‚ ÎąĎ€ÎąĎƒĎ‡ĎŒÎťÎˇĎƒÎˇĎ‚. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: qÂ¤Ă‹ĂˆĂŠÂźĂ€ºÓÔĂ„Ă‘ĂŽĂŒ qÂ™ĂˆÂŹĂ’Ă„Ă?ÇĂ„ÂŒĂˆĂŠĂ?ĂˆĂŒĂ“ĂŒÂźĂ€Ă”ĂŠĂ€ĂˆĂ„Ă‰Ă–ÂŒĂ‡Ă?ºÑÇĂ?ÇÔ qÂ˜ĂŒĂŽĂ?Ǥ¹ qÂ?Ă?Ă?Ă?Ă„Ă†Â‹ÂşĂŒĂ‡Ă„Â‹Ă…ÂŹĂŒĂˆĂ?Ç

Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżĎ…ÎźÎľ: qÂłĂ?ĂˆĂ?Ă‘Ă„Ă”Ă?Ă–ĂŒĂ’ÂťĂŠĂ„Ă”Ă„Ă?ÆÀĂ?ŸÀÔ qÂ™ĂˆĂ€Ă?ĂŠÂťĂ„ĂŠÂŒĂ€ÂźĂƒĂ„Ă–Ă?Ç qÂĽĂŠĂ€ĂŒĂ?ÂŒĂ?ĂˆĂ‡Ă‘ĂˆĂŠÂ˝ÂŒĂ€ĂŠÂşĂ‘Ă?Ă€ÂŒĂ?ĂƒĂ?Ă•ĂŽĂŒ Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒĎ„Îż e-mail: info@orange-stores.gr


Σοβαρή και εδραιωμένη αγροτική βιομηχανία που διακρίνεται για την διαχρονική ποιοτική παρουσία ÑÇÔ‹ÄŒÏÍؽÌÑÀÊÀÑÀÉÈӋºÌÀ ×ÇѬÌÀŒÏÍÐˬÁÄÈ

Υπεύθυνο Γεωπόνο °ÍÖŒÈÍÌÄÖÏÀËÆÈÊÍ¿Ñ͋ºÀŒÍÖÀÅÍϬÑÇÌÄÉÀÐŬËÈÐÇÑÇÔÀ‰¿ËÇÔÆÈÀÑÇÁÈ͋ÇÕÀ̼À Θα διαχειρίζεται: θέματα συμβολαιακής καλλιέργειας και αγορεφοδίων για τους συνεργαζόμενους ÊÀËËÈÄÏÆÇѺÔÊÀÈÒÀÐÖÌÑÍ̼×ÄÈ‹ÄÊÀѬËËÇËÍŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋ½ÑÇÐÖÆÊ͋ÈûŒÀÏÀËÀÁ»ÑÍÖŒÏÍؽÌÑÍÔ για βιομηχανοποίηση. Θα πρέπει να είναι ικανός στην επικοινωνία, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να χτίζει σοβαρές σχέσεις με τους καλλιεργητές. Θα πρέπει να έχει ικανότητες προγραμματισμού, συντονισμού ÆÈÀÑÇÌÀŒÍÑÄËÄЋÀÑÈÊ»ŒÀÏÀËÀÁ»ÑÓÌŒÏÍؽÌÑÓÌ‹ÄÐÖÐÑNjÀÑÈÊ»ÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÑÓÌÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊÎÌ τους επιδεικνύοντας ακεραιότητα. Κατάλληλα στελέχη είναι: όσοι έχουν πτυχίο γεωπόνου, έχουν πείρα σε αγροτική βιομηχανία ή σε μονάδες παραγωγής φυτών ή αγροεφοδίων και να γνωρίζουν ως τεχνικοί σύμβουλοι τις ευθύνες στο χώρο καλλιεργειών και τη συνεργασία με καλλιεργητές (αγρότες). Η εταιρεία προσφέρειÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʺÔÀŒÍÃÍÕºÔ ÀÖÑÍʼÌÇÑÍ CPOVTÁ¬ÐÄÈÀŒÍÑÄËÄЋ¬ÑÓÌÊˌ Απαραίτητη προυπόθεση:ÌÀ‹ŒÍÏļÌÀ‹Ä¼ÌÄÈÐÄŒÄÏÈÍÕ»ÑÇÔÌÍÑÈÍÃÖÑÈʻԝÄË͌ÍÌÌ»ÐÍÖ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈÌÀÀŒÍÐÑļËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÑÍÖÔÀÌÀÆϬÅÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό Κ/ΥΓ/ΧΑ, στο e-mail: athens@amrop.gr

§ÄŒÄÏÈÐнÑÄÏÍÖÔÀŒ½Ð֋ÁÍ¿ËÍÖÔÀÊÈÌ»ÑÓÌÊÀÈŒ¬ÌÓÀŒ½ÆÏÀÅļÀÐÄÕÎÏÄÔ Ç Century 21® είναι με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών ֌ÇÏÄÐÈÎÌÐÑÍÌʽЋÍÊÀÈÀÌÀ×ÇÑļ¬Ñ͋ÀÆÈÀÑÇÐÑÄ˺ÕÓÐÇÑÓÌÆÏÀÅļÓÌÑÇÔ ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ

Η Peopleatwork-Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης ÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇÔÑÍÖÀÌÒÏΌÈÌÍÖÃÖÌÀ‹ÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍÆÏÀÅļÍCPVUJRVFŒÍÖ‹ŒÍÏļÌÀÄÐÑȬ×ÄÈÊÀÈÌÀ ÊÀË¿ŒÑÄÈ‹ÄÐÖ̺ŒÄÈÀÊÀÈČÀÆÆÄˋÀÑÈЋ½ÑÈÔÀ̬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌ֌ÍÂÇżÓ̤ÄÑÀÈϼÀ ‹ÀÔÀÌÀ×ÇѬÊÀѬËËÇËÍÖÔÄÔ֌Í»ÅÈÍÖÔÄÔÆÈÀËÍÆÀÏÈÀЋ½ŒÄˬÑÇÑÇÔ ČÎÌ֋ÇÔÌÀÖÑÈËÈÀÊ»Ô ÄÑÀÈϼÀÔ ‹ÄÐѽÕÍÑÇÌʬËÖÂÇÑÇÔŒÀÏÀʬÑÓÒºÐÇÔÐÑÇšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇ

Υπάλληλος Ναυτιλιακής Εταιρίας (κωδ ΥΝ-16) Το έργο:¢ÌÄÏƽÔÐ֋‹ÄÑÍÕ»ÐÑÇËÄÈÑÍÖÏƼÀÑÇÔÌÀÖÑÈËÈÀÊ»ÔÄÑÀÈϼÀÔ ‹Äº‹ÅÀÐÇÐÑÇÌÀŒÍÑÄËÄЋÀÑÈÊ» διαχείριση φορτίων και στην εξυπηρέτηση των πελατών Προδιαγραφές θέσης: qžŒÍÖúÔÌÀÖÑÈËÈÀÊÎÌ MPHJTUJDT»ÃÈͼÊÇÐÇÔČÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇċŒÄÈϼÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÕϽÌÓÌÐÄÌÀÖÑÈËÈÀÊ»ÄÑÀÈϼÀÆÏÀ‹‹ÎÌDPOUBJOFS GSFJHIUGPSXBSEJOH »ÐÄÆÏÀÅļÀÃÈÄÒÌÎÌÃÈÀ‹ÄÑÀÅÍϺÓÌ»ÐÄÄÑÀÈϼÄÔÃÈÄÒÌÎÌMPHJTUJDT q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÄÊÑÄËÓÌÈÐÑÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÅÍÏÑÍÄÊÅÍÏÑÎÐÄÓÌÐÄËȋ¬ÌÈÀ q®ÏƬÌÓÐÇÊÀÈÄÊѺËÄÐÇÒÀˬÐÐÈÀÔ‹ÄÑÀÅÍϬÔ‹ÍÌÀÃ͌ÍÈNjºÌÓÌ»Ð֋ÁÀÑÈÊÎÌÅÍÏѼÓÌ q¢‹ŒÄÈϼÀÐÄ‹ÄÑÀÅÍϬÄÈÃÈÊÎÌÅÍÏѼÓÌ ÐÄŒÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍϬÔ θα αξιολογηθούν ως πρόσθετα προσόντα q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐǤ± q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀŒÍË¿ÊÀË»ÔČÈÊÍÈÌÓ̼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀмÀÔ q³Ñ͋ÍÄÏÆÀÑÈʽ ‹Ä֌͋ÍÌ» ČȋÍÌ»ÊÀÈŒÏÓÑÍÁÍÖ˼À ÄÐÑÈÀЋºÌÍÐÑÇÌÍËÍÊË»ÏÓÐÇÑÍÖºÏÆÍÖ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀÀŒÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÄŒÈÄÐÑÈʺÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ q¢ÊŒËÇÏӋºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈʺÔ֌ÍÕÏÄÎÐÄÈÔÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ ®È ֌Í»ÅÈÍÈÄÔ ŒÍÖ ŒËÇÏÍ¿Ì ÑÈÔ ŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔ ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÀŒÍÐÑļËÍÖÌ ¬‹ÄÐÀ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈ κό τους σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης, στο e-mail: careers@ peopletawork-hellas.gr¸ËÄÔÍÈ֌ÍÂÇÅȽÑÇÑÄÔËÀ‹Á¬ÌÍÖÌÀŒ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈÀÌÑȋÄÑӌ¼×ÍÌÑÀÈ‹ÄÄÕÄ μύθεια και επαγγελματισμό.

Σύμβουλος Ακινήτων Περιγραφή αρμοδιοτήτων: q¦ÀÒÍûÆÇÐÇŒÄËÀÑÎÌÐÑÈÔÀÆÍÏÀŒÓËÇмÄÔÀÊÈÌ»ÑÓÌ qžÖËËÍÆ»ÊÀÈ֌½ÃÄÈÉÇÀÊÈÌ»ÑÓÌ q™ÈÀŒÏÀƋ¬ÑÄÖÐÇÊÀÈÍËÍÊË»ÏÓÐÇÐÖÌÀËËÀÆÎÌ Προφίλ υποψηφίων: q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ q ÊÄÏÀȽÑÇÑÀÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈЋ½ÔÐÑÇÌČ¼ÑÄÖÉÇÐѽÕÓÌ q™¼ÂÀÆÈÀ‹¬ÒÇÐÇÊÀÈÖÂÇˬÄÈÐÍû‹ÀÑÀ q°Öս̌ÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÐ֋ÁÍÖËÄÖÑÈʺÔŒÓË»ÐÄÈÔ»ČÀÆƺˋÀÑÀÐÖÌÀÅ»‹ÄÑÇÌÊÑNjÀÑÀÆÍϬ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Παροχές: q±ÂÇ˽ÑÀÑÄÔÀŒÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÀŒ½ÃÍÐÇÔ q ÏÕÈÊ»ÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÀ̬ŒÑÖÉÇ q°ÄÕÌÍËÍƼÀÀÈՋ»Ô qžÕÄÃÈÀЋ½Ô ŒÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇÊÀÏȺÏÀÔ‹ÄÑÇÌ֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖ­ÍŒÀÆʽЋÈÍÖ οργανισμού ακίνητης περιουσίας q¢ÖÄËÈɼÀÓÏÀϼÍÖ Κωδ. θέσης-περιοχές:3& *¢"ž¿‹ÁÍÖËÍÔ ÊÈÌ»ÑÓÌÀÌÀÑÍËÈÊ» ÑÑÈÊ» ÀÏÀÊÀËÍ¿‹ÄÌÀÐÑļËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÀÔÐNjļӋÀ¬‹ÄÐÀ ÀÌÀźÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈʽ θέσης και την περιοχή, στο e-mail: SFDSVJU!DHS »‹ºÐÓGBY Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 8FCXXXDHS

Η Elvial Α.Ε. βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, με έδρα το 25ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Kιλκίς, αναζητά συνεργάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:

Χειριστής/Προγραμματιστής Μηχανημάτων CNC Απαιτούμενα προσόντα: q˜ÌÎÐÇÕÄÈÏÈЋͿ$/$ÄÏÆÀËÄÈ͋ÇÕÀÌÎÌ q˜ÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀČÈÊÍÈÌÓ̼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀмÀÔ q§ÄÒÍÃÈʽÑÇÑÀÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈʽÑÇÑÀ q ̬ËÍÆÇŒÏÍٌÇÏÄмÀÐÑÍÀÌÑÈÊļ‹ÄÌÍÊÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÒÀÄÊÑȋÇÒļ Προσφέρονται: q®ËÍÊËÇÏӋºÌ͌ϽÆÏÀ‹‹ÀÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÔ q¢ÖÊÀÈϼÄÔČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÔÄɺËÈÉÇÔ q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍ пÆÕÏÍÌÍÊÀÈÐÑÀÒÄϽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ  ÌŒÈÐÑÄ¿ÄÑĽÑÈŒËÇÏͼÑÄÑÈÔŒÀÏÀŒ¬ÌÓŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔ ŒÀÏÀÊÀËÍ¿‹Ä½ŒÓÔÀŒÍÐÑļËÄÑČ˻ÏÄÔÁÈ ÍÆÏÀÅÈʽÐNjļӋÀÐÑÇÌŒÀÏÀʬÑÓÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¢›¡¥ › ¢ ³ÆÈÍԝÀÌÑÄËÄ»‹ÍÌÀÔ ¦ÈËÊ¼Ô ֌‰½ÂÈÌÊÀԝÏÍ¿ÑÐÍÖ§ÀϼÀÔ»ÐÑÍ e-mail: hr@elvial.gr

Η qmetric (HR & career solutions), επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό πελάτη της τη θέση της:

Nail Artist (κωδικός θέσης: NA1) Η εταιρία: Ο πελάτης μας είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη και καινοτόμος εταιρία παροχής υπηρεσιών ομορφιάς. Με τη χρήση μιας καινοτόμου εφαρμογής κρατήσεων οι πελάτισσές της μπορούν να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες ομορφιάς (nails, hair, make-up) στο χώρο τους εντός 60 λεπτών. Στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξής της, η εταιρία αναζητά δυναμικές Nail Artists. Η θέση: Ως μέλος της ομάδας των Nail Artists, της εταιρίας-πελάτη μας, θα έχεις έναν σημαντικό και απαιτητικό ρόλο. Οι ευθύνες σου θα είναι οι ακόλουθες: q¢ÌNjºÏÓÐÇÀŒ½ÑÍÑÇËÄÅÓÌÈʽʺÌÑÏÍÐÕÄÑÈʬ‹ÄÑÍNjÄÏ»ÐÈ͌ϽÆÏÀ‹‹ÀÏÀÌÑÄÁÍ¿ÊÀÈŒÈÐÑ» τήρησή του q¦ÀÒNjÄÏÈ̺ÔČÈÐʺÂÄÈÔÐÄŒÄˬÑÈÐÐÄÔÐÑÍÕÎÏÍÑÍÖÔÊÀÈŒÀÏÍÕ»ÖÂÇËÍ¿ČȌºÃÍÖ֌ÇÏÄÐÈÎÌ περιποίησης νυχιών q¢ÌNjºÏÓÐÇÑÓÌŒÄËÀÑÈÐÐÎÌÐÕÄÑÈʬ‹Ä̺ÄÔ֌ÇÏÄмÄÔÊÀÈŒÏÍؽÌÑÀÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔŒÄˬÑÇ μας κατά τη διάρκεια των ραντεβού q°»ÏÇÐÇÑÓÌÀÖÐÑÇÏÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀŒÍÐÑļÏÓÐÇÔÊÀÈÊÀÌÍÌÈЋÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔŒÄˬÑÇ μας q™ÈÀÕļÏÈÐÇŒÀÏÀŒ½ÌÓÌ Č¼ËÖÐÇŒÏÍÁËNj¬ÑÓÌ q¦ÀÑÀ̽ÇÐÇŒÏÍÁËNj¬ÑÓÌÊÀÈÀÌÀÅÍϬÀÖÑÎÌÐÑÀÊÄÌÑÏÈʬÆÈÀÁÄËѼÓÐÇÑÓÌ֌ÇÏÄÐÈÎÌ ή των διαδικασιών Το προφίλ σου-προκειμένου να είσαι σε θέση να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα πρέπει να: q´ÕÄÈÔÀŒÍÅÍÈÑ»ÐÄÈÀŒ½‹¼ÀÀŒ½ÑÈÔÊÀË¿ÑÄÏÄÔÐÕÍ˺ÔŒÄÏȌͼÇÐÇÔ¬ÊÏÓÌ qÀÏÀÊÍËÍÖÒļÔÑÈÔѬÐÄÈÔÑÇÔ‹½ÃÀÔÐÑÇÌŒÄÏȌͼÇÐÇÌÖÕÈÎÌÊÀÈÐÑÇÌÄɺËÈÉÇÑÓÌŒÏÍؽÌÑÓÌ ομορφιάς q¢¼ÐÀÈÐÄÒºÐÇÌÀŒÀϺÕÄÈÔ‹ÄÑÀÕ¿ÑÇÑÀ֌ÇÏÄмÄÔŒÄÏȌͼÇÐÇÔÌÖÕÈÎÌÕÓϼÔÌÀʬÌÄÈÔÄʌÑÎÐÄÈÔ στην ποιότητα της δουλειάς σου q´ÕÄÈÔŒ¬ÒÍÔÆÈÀÑÇÌ͋ÍÏÅȬÊÀÈÑÈÔ֌ÇÏÄмÄÔÑÇÔ q¢¼ÐÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔ ‹ÄºÌÑÍÌÇÀ¼ÐÒÇÐÇÄÖÒ¿ÌÇÔÊÀÈÈÊÀ̽ÑÇÑÀÀ̬ËÇÂÇÔŒÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ q¢¼ÐÀÈÄÉÀÈÏÄÑÈʬČÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ» ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀȺ‹ŒÈÐÑÇ q™ÈÀÒºÑÄÈÔċŒÄÈϼÀÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔŒÄÏȌͼÇÐÇÔ¬ÊÏÓÌ q´ÕÄÈÔüŒËӋÀÍûÆÇÐÇÔÊÀÈ‹ÄÑÀÅÍÏÈʽ‹ºÐÍ Ο πελάτης μας προσφέρει-εφόσον επιλεγείς για την κάλυψη της θέσης της Nail Artist, σου προσφέρονται τα ακόλουθα: q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ ÐÑÀÒÄϺÔÀŒÍÃÍÕºÔ ÀÐŬËÈÐÇ¥¦  CPOVT

q¢ÖÊÀÈϼÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇÔ ÄʌÀÈÃÄÖÑÈʬÐċÈ̬ÏÈÀÀŒ½ÑÈÔÊÀË¿ÑÄÏÄÔ/BJM "SUJTUTÐÑÇÌ¢ËˬÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈʽ q³ÏÈÐÑÄÔŒÏÍ͌ÑÈʺÔÄɺËÈÉÇÔÐĺÌÀÃ͋NjºÌÍÊÀÈ͋ÀÃÈʽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ Ενδιαφέρεσαι;¢¼ÐÀÈÃÖÌÀ‹ÈÊ» ‹ÄŒ¬ÒÍÔÆÈÀÑÇÌ͋ÍÏÅȬÊÀÈÑÈÔ֌ÇÏÄмÄÔÑÇÔ ÆÄϺÔÁ¬ÐÄÈÔÆÌÎÐÄÓÌ ÐÑÍÌÑ͋ºÀÐÍÖÊÀÈÒÄÔÌÀÀÌÀŒÑÖÕÒļÔČÀÆÆÄˋÀÑÈʬ¢¬ÌÌÀÈ ѽÑÄ‹ŒÍÏļÔÌÀ֌ÍÁ¬ËÄÈÔÑÇÌÀ¼ÑÇл σου στο ακόλουθο link: IUUQTRNFUSJDXPSLBCMFDPNKPCTDBOEJEBUFTOFX (κωδικός θέσης: NA1). Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.


Τo Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην εμπορία οίνου, και στο οποίο βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας στην Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Υπάλληλο Γραφείου (κωδ.: DOF) Απαραίτητα προσόντα: q¦¬ÑÍÕÍÔŒÑÖÕ¼ÍÖÀÌÓѺÏÀÔ»ÀÌÓѬÑÇÔÐÕÍË»Ô ‹ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÃÈͼÊÇÐÇÔČÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ ÍÈÊÍÌ͋ÈÊÎÌ επιστημών, λογιστικής ή marketing q ŒÍÃÄÃÄÈƋºÌÇŒÏÍٌÇÏÄмÀÄÑÎÌÀŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇ σε τμήματα marketing q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÑÍÌŒÏÍÅÍÏÈʽ και γραπτό λόγο q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈЋͿ¤±ÊÀÈTPDJBMNFEJB ÆÈÀČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÕÏ»ÐÇ q™È¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀмÀ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀÕÄÈÏÈЋͿŒÍËËÀŒËÎÌÊÀÒÇʽÌÑÓÌ ®ÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀȽŒÓÔÀŒÍÐÑļËÍÖÌÀÌÀËÖÑÈʽ ÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐNjļӋÀ‹ÄÅÓÑÍÆÏÀżÀÑÍÖÔ ÀÌÀźÏÍÌÑÀÔÑÍÌ ÀÌѼÐÑÍÈÕÍ ÊÓÃÈʽ ֌½ÂÇ ы»‹ÀÑÍÔ ŒÏÍÐӌÈÊÍ¿ ‹Ä e-mail: IS!UFDIPMHS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈʬÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌċŒÈÐÑÄÖÑÈʬ

¤ÄÑÀÈϼÀΠόρτες Μέλαθρον ΑΕ ÈÃÈÍÊÑ»ÑÏÈÀÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕļÓÌ 1PNFHSBOBUF8FMMOFTTTQBIPUFM 1PUJEFB1BMBDFIPUFM ÐÑÇ­ºÀÍѼÃÀÈÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô Ä̽ÂÄÈÑÇÔÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÔÐÄ×½Ì ÀÌÀ×ÇѬÌÀŒÏÍÐˬÁÄÈ

Ο όμιλος εταιριών Kleemann,˽ÆÓÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀ̬ŒÑÖÉÇÔÑÓÌ δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, επιθυμεί να προσλάβει στη ÁÈ͋ÇÕÀÌÈÊ»ŒÄÏÈÍÕ»¦ÈËʼÔ

Υπάλληλους Τμήματος Ψυχαγωγίας

Μηχανικό Πωλήσεων Εξωτερικού

(PWSHPP-Entertainers)

(κωδ. 21116)

Απαραίτητα προσόντα: qÏÍٌÇÏÄмÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÓÔFOUFSUBJOFS ÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÇ‹Í̬ÃÀ » q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈ‹¼ÀÔÀʽ‹ÇÆËÎÐÐÀÔ ÊÀѬŒÏÍѼ‹ÇÐÇÏÓÐÈʬ

q¢ŒÈÒ֋ÇѽŒÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÐÕÍË»Ô ŒÀÈÃÀÆÓÆÈÊ»ÔÐÕÍ˻ԻÆ֋ÌÀÐÑÈÊ»ÔÀÊÀÃNj¼ÀÔ q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ‹Ä¬ÏÈÐÑÇÈÊÀ̽ÑÇÑÀČÈÊÍÈÌÓ̼ÀÔ ÊÀÈÀŒÀÐÕ½ËÇÐÇÔÊÀÒNjÄÏÈ̬‹ÄÑÀŒÀÈÃȬ q¢‹ŒÄÈϼÀÐÄÊÀËËÈÑÄÕÌÈʺÔÃÏÀÐÑÇÏȽÑÇÑÄÔ ÑÏÀÆÍ¿ÃÈ»ÕÍϽ »ÇÒ͌ÍȼÀ ÒÀÄÊÑȋÇÒļ q¤ËÈʼÀÔºÓÔÄÑÎÌ Η εταιρία προσφέρει: q¢ŒÍÕÈÊ»ÀŒÀÐÕ½ËÇÐÇ q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀмÀÔÐÄŒÍËÖÑÄ˺ÔÊÀÈČÀÆÆÄˋÀÑÈʽ περιβάλλον q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ q™ÖÌÀѽÑÇÑÄÔÄɺËÈÉÇÔÊÀÈÐÑÀÃÈÍÃÏ͋¼ÀÔ q™ÈÀ‹ÍÌ»ÊÀÈÅÀÆÇѽ  ÈÑ»ÐÄÈÔŒÍÖÃÄÌŒËÇÏÍ¿ÌÑÈÔŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔ ÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿Ì֌½ÂÇ ÀÏÀÊÀËÍ¿‹Ä½ŒÓÔÀŒÍÐÑļËÄÑĬ‹ÄÐÀÑÍDW‹ÄÅÓÑÍÆÏÀżÀ ÀÌÀźÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÐÑÍe-mail: GPN!QPNFHSBOBUFTQBIPUFMDPN

Απαιτούμενα προσόντα: qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥‹ÇÕÀÌÍËÍƼÀÔÇËÄÊÑÏÍËÍƼÀÔ»ÐÖÌÀÅÍ¿Ô ειδικότητας q³ŒÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Č¼ŒÄÃÍQSPGJDJFODZ

q¢ŒÈÒ֋ÇÑ»ÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÄÏÁÈÊ»Ô ÁÍÖËÆÀÏÈÊ»Ô ρουμανικής γλώσσας qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇ): .T0GGJDF "VUPDBE

q™ÖÌÀѽÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ Αρμοδιότητες: q™ÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇŒÄËÀÑÍËÍƼÍÖ q®ÈÊÍÌ͋ÍÑÄÕÌÈÊ»‹Ä˺ÑÇŒÏÍÔŒÄˬÑÇ GPMMPXVQŒÏÍÐÅÍÏÎÌ qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑ×¼ÏÍÖŒÄËÀÑÎÌ q¢ŒÈÊÍÈÌÓ̼À‹ÄŒÄˬÑÇÆÈÀÃÈÀÕļÏÈÐÇÊÀÈÃÈÄÖÒºÑÇÐÇ προβλημάτων qž¿ÌÑÀÉÇÀÌÀÅÍÏÎÌ ŒÀÏÀÆÓÆÈʽÑÇÑÀÔ ÑÀÉÈÃÈÎÌ Η εταιρία προσφέρει: q³ÏÈÐÑÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ qžÖÌÄÕ»ÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»À̬ŒÑÖÉÇ q¥ÀÑÏļÍ‹ÄÓÏÇÀŒÀÐÕ½ËÇÐÇÌÍÐÍʽ‹ÀÔ qÏ½ÐÒÄÑÇÈÀÑÏÈÊ»ʬËÖÂÇ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀ‹ÄÑÀʼÌÇÐÇÔ‹ÄÃÈʬÑÇÔ‹ÄÑÀÅÍÏÈʬ‹ºÐÀ qž¿ÆÕÏÍÌÄÔÄÆÊÀÑÀÐѬÐÄÈÔ ÄÐÑÈÀѽÏÈÍ Æ֋ÌÀÐÑ»ÏÈÍÊÀÈQMBZSPPN

®È֌Í»ÅÈÍÈŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑļËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÑÍÖÔ στο link: IUUQXXXDBSFFSOFUHSBQQLMFFNBOBHHFMJB. ¥ÐÑÍÐÄ˼ÃÀXXXLMFFNBOOHS

¤ÄÑÀÈϼÀΓεωργίου Κώστας Α.Ε. ÁÈ͋ÇÕÀ̼ÀŒËÀÐÑÈÊÎÌ ÀÌÀ×ÇѬ ÌÀŒÏÍÐˬÁÄȺÌÀ¬Ñ͋ÍÆÈÀÑÇÌʬËÖÂÇÑÇÔÒºÐÇÔ

Τυπογράφου ¤Alouette ΑΕ,ÀÌÀ×ÇѬ

Γραφίστα /τρια για το Δημιουργικό Τμήμα Περιγραφή θέσης/αρμοδιότητες: q™Ç‹ÈÍÖÏƼÀ‹ÀÊÄÑÎÌÆÈÀÐÖËËÍƺÔŒÀÈÃÈÊÎÌÏÍ¿ÕÓÌ q®ËÍÊË»ÏÓÐÇ‹ÀÊÄÑÎÌ ČÈËÍÆ»ÕÏӋ¬ÑÓÌÊÀÈÑÄÕÌÈÊÎÌ

Η ιδανική υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει: q¢‹ŒÄÈϼÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄŒÀϽ‹ÍÈÀÒºÐÇ qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÑÀŒÏÍÆϬ‹‹ÀÑÀ*MMVTUSBUPS1IPUPTIPQ q˜ÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ q˜ÌÎÐÇJOUFSOFUÀŒÍÐÑÍË»FNBJM q™Ç‹ÈÍÖÏÆÈʽŒÌÄ¿‹ÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ žÑļËÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÀÔÐÑÍ e-mail: HSBNNBUFJB!BMPVFUUFHS

¤ÄÑÀÈϼÀÊÀÑÀÐÑNj¬ÑÓÌÊÀÅÄÐѼÀÐÇÔMikel, προκειμένου να στελεÕÎÐÄÈÑÍÊÀѬÐÑNj¬ÑÇÔÐÑÇ̝ÀËË»ÌÇ ×ÇѬ¬Ñ͋ÀÆÈÀÑÍŒ½ÐÑÍÑÍÖ

Barista ηλικίας 20-35 ετών ŒÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ‹ÄČÈÐÖÌÀŒÑ½‹ÄÌÇÅÓÑÍÆÏÀżÀ ÐÑÍ e-mail: IS!NJLFMDDHS, ÑÇË

Περιοχή¡¥  ÖËÎÌÀÔ ÑÑÈÊ»Ô Απασχόληση: πλήρης Απαραίτητα προσόντα: q²ÄÈÏÈÐÑ»ÔÅËÄÉÍÆÏÀÅÈʻԋÇÕÀÌ»Ô ÆÈÀÄÊÑ¿ŒÓÐÇŒËÀÐÑÈÊÍ¿ ÅÈˋ

q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇŒÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀÄÏÆÀмÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ q¦ÀѬŒÏÍѼ‹ÇÐÇʬÑÍÈÊÍÔÑÇÔÄÖÏ¿ÑÄÏÇÔŒÄÏÈÍÕ»Ô Η εταιρία προσφέρει: q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ q¢ÖÊÀÈϼÄÔÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀ̬ŒÑÖÉÇÔ q¢ÉÄËÈÐн‹ÄÌÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ  ŒÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐNjÄÈ΋ÀÑÍÔ, ֌‰½ÂÈÌы»‹ÀÑÍÔÀÌ θρωπίνου δυναμικού, στο ακόλουθο e-mail: ULPOTUBOUJOJEJ! HFPSHJPVCBHTHS»ÐÑÍGBY

°ÍÉÄÌÍÃÍÕļÍPomegranate Wellness Spa Hotel 5*ÐÑÇ­ºÀ ÍѼÃÀÈÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇѬÌÀŒÏÍÐˬÁÄÈ

Γιατρούς Γενικής Ιατρικής (General Practitioners) (PWSH – GP) ¤MLS Πληροφορική×ÇѬ

Στέλεχος Πωλήσεων (κωδικός Π.ΘΕ.) ˜ÈÀÑÍÊÀѬÐÑNj¬ÑÇÔÐÑÇšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇ Aπαραίτητα προσόντα: qÑÖռͰ¢¥ ¢¥ q¤ËÈʼÀÄÑÎÌ qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¢ŒÈÊÍÈÌÓÌÈÀʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔ ½ÏÄÉÇÆÈÀŒÓË»ÐÄÈÔ Η εταιρία προσφέρει: q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽпÌÍËÍÀ‹ÍÈÁÎÌÊÀÈÀÌÑÀ‹ÍÈÁÎÌ q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀпÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ qžÖÌÒ»ÊÄÔŒÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈüÌÍÖÌÐNjÀÌÑÈʺÔ ευκαιρίες εξέλιξης ¢¬ÌÒÄÓÏļÑĽÑÈÑÍŒÏÍżËÐÀÔÑÀÈÏȬ×ÄÈ‹ÄÑÇÌŒÀÏÀŒ¬ÌÓÒºÐÇ ÀŒÍÐÑļËÄÑČ˻ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐNjļӋÀ‹ÄŒÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍ ÆÏÀżÀ ÐÑÍ e-mail: NBJM!NMTHS

Απαραίτητα προσόντα: qÏÍٌÇÏÄмÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÌÑ͋ºÀÑÇÔÆÄÌÈÊ»Ô ιατρικής q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÏÓÐÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÆÏÀŒÑ½ ÊÀÈŒÏÍÅÍÏÈʽČ¼ŒÄÃÍ q™ÖÌÀ‹ÈÊ»ŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ‹ÄÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔË»ÂÇÔ πρωτοβουλιών και προσανατολισμό προς την αύξηση των πωλήσεων με εστίαση στην εκάστοτε πελατιακή νοοτροπία q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀÃÈÀÕļÏÈÐÇÔÊÀÒÇʽÌÑÓÌ‹Ä֌͋ÍÌ»ÀÉÈ͌ÈÐѼÀ Η εταιρία προσφέρει: qž¿‹ÁÀÐÇÀÍϼÐÑÍÖÕϽÌÍÖ q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀмÀÔÐÄŒÍËÖÑÄ˺ÔÊÀÈČÀÆÆÄˋÀÑÈʽ περιβάλλον q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ q™ÖÌÀѽÑÇÑÄÔÄɺËÈÉÇÔÊÀÈÐÑÀÃÈÍÃÏ͋¼ÀÔ q™ÈÀ‹ÍÌ»ÊÀÈÅÀÆÇѽ  ÈÑ»ÐÄÈÔŒÍÖÃÄÌŒËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÌÓѺÏÓŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔÃÄÌÒÀ ËÇÅÒÍ¿Ì֌½ÂǝÀÏÀÊÀËÍ¿‹Ä½ŒÓÔÀŒÍÐÑļËÄÑĬ‹ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀ ÅÈʽÐÀÔÐNjļӋÀ‹ÄŒÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀżÀ ÀÌÀźÏÍÌÑÀÔÑÍÌ κωδικό της θέσης στο e-mail: GPN!QPNFHSBOBUFTQBIPUFMDPN

Πωλητής Τυροκομικών/Αλλαντικών Μύκονος-(P2) Προσόντα: q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇŒÏÍٌÇÏÄмÀÄÑÎÌ q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ Προσφέρονται: q³‹ÄÐnjϽÐËÇÂÇ qË»ÏÇÔÀŒÀÐÕ½ËÇÐÇ q¥ÊÀÌ͌ÍÈÇÑÈʽÔ‹ÈÐÒ½Ô ¡ÈÍÆÏÀÅÈʬ‹ÄÅÓÑÍÆÏÀżÀÒÀºÕÍÖÌŒÏÍÑÄÏÀȽÑÇÑÀ ŒÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: XPSL!.ZLPOPTGMPSBHS»ÐÑÍÅÀÉ 


8 22

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Αγγελίες εργασίας ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Action Line για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρίας στο χώρο της πληροφορικής, αναζητά για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας: Υπαλλήλους Γραφείου-Scanning and Data Entry (full time) Αρμοδιότητες: Η εργασία αφορά σε ψηφιοποίηση εγγράφων, καταχώριση δεδομένων και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Απαραίτητα προσόντα: ‡Απόφοιτοι ΑΕΙ τμήματος αρχειονομίας, ΤΕΙ βιβλιοθηκονομίας, τμήματος βιβλιοθηκονομίας και πληροφοριακών συστημάτων ‡Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 έτη στην ηλεκτρονική καταχώριση και ψηφιοποίηση δεδομένων ‡Άριστη γνώση Η/Υ ‡Πολύ γρήγορη ταχύτητα πληκτρολόγησης ‡Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, οργάνωση ‡Πολύ καλή γνώση αγγλικών Κάτοικοι κοντινών περιοχών: Μαλακάσα, Οινόφυτα, Σχηματάρι, Αυλώνας, Δήλεσι, Χαλκίδα, Θήβα. Παρέχονται: Σταθερός μισθός, ασφάλιση και πενθήμερη πλήρης απασχόληση. Μετά την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, με τον κωδικό ACT_SCNCH, στο e-mail: http://actionline. collegelink.gr/contact-details-form.php Ο πελάτης μας, εταιρία στον κλάδο του αυτοματισμού, επιθυμεί να προσλάβει: Back Office Εξαγωγών (κωδ. SASSU10) O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: ‡Πτυχίο ΤΕΙ/AEI ‡3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία βιομηχανικών προϊόντων ‡Άριστη γνώση αγγλικών (επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας) ‡Άριστη χρήση Η/Υ ‡Πολύ καλές οργανωτικές και διαπροσωπικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια & υπευθυνότητα Η εταιρία προσφέρει: δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε cv με τον αντίστοιχο κωδικό στις διευθύνσεις: Αθήνας: Σεμιτέλου 2Α, 11528, Ιλίσια, fax: 210 7470380 & Θεσσαλονίκης: Λεωφ. Νίκης 3, 54624, fax: 2310 271025 ή στο e-mail: skywalkerathens@createandact. gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Ο όμιλος εταιριών AGT constructions & services group, ζητά κοπέλα κάτω των 25 ετών, στο τμήμα της γραμματείας. Υπάλληλος Γραμματείας (part time) Απαραίτητες προυποθέσεις: ‡Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ‡Άριστη γνώση υπολογιστή και αγγλικών με πιστοποιητικά ‡Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Βιογραφικά στο e-mail: evrah@agtgroup.gr Γραμματέας Θέση: Yποδοχή Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή. Απαραίτητα προσόντα: ‡3ετής προϋπηρεσία ‡Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Ms Office Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: ‡Οργανωτικές ικανότητες ‡Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ‡Αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

H εταιρία, με έντονη εξαγωγική κατεύθυνση, αναπτύσσεται δυναμικά αυξάνοντας τα τελευταία 2 έτη τους εργαζομένους της κατά 50%. Πληροφορίες για την εταιρία μας στο www.sychem.gr. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr με κωδ. θέσης: ΓΥ2 Γραμματειακή Υποστήριξη Για απασχόληση στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: ‡Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ‡Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας ‡Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί ‡Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, Ms Office και internet applications ‡Προϋπηρεσία στον τουρισμό Παρέχεται: Διαμονή και διατροφή. Αποστολή βιογραφικών απαραιτήτως με φωτογραφία, μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα στο Πόρτο Καρράς: Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού (code: HRM) Απαραίτητα προσόντα: ‡Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ‡Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν ‡Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον ξενοδοχειακό κλάδο ‡Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ‡Άριστη γνώση επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού ‡Άριστη γνώση και εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας ‡Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ‡Επιθυμητή γνώση προγράμματος μισθοδοσίας SOFT1 ‡Άριστη γνώση αγγλικών ‡Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια ‡Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες ‡Ευελιξία και προσαρμοστικότητα ‡Ομαδικό πνεύμα Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού με e-mail: hr@portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Στη Grecotel Hotels & Resorts (www.grecotel.com), την ηγέτιδα ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, πιστεύουμε στο ισχυρό πλεονέκτημα που μας προσδίδουν τα εξειδικευμένα, αφοσιωμένα, γεμάτα πάθος στελέχη μας. Η συνεχής εκπαίδευση και η περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αποτελεί το δικό μας μέλημα. Ακολουθώντας την αναπτυξιακή της πορεία η εταιρία αναζητεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της νέα ταλαντούχα, δημιουργικά και δυναμικά στελέχη για τη θέση του: Διευθυντή Απαιτούμενες δεξιότητες-ο υποψήφιος θα πρέπει: ‡Να έχει πηγαία διάθεση για φιλοξενία ‡Nα είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων ‡Nα διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων ‡Να διακρίνεται για τις ηγετικές του ικανότητες και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες Τι προσφέρουμε: ‡Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον: φιλικό για την άμεση ένταξη και προσαρμογή, σταθερό για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας ‡Προσαρμοσμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ‡Συνεργασία με τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου ‡20 γεωγραφικούς προορισμούς πολλαπλές επαγγελματικές προκλήσεις στις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδος Αναζητήστε την αγγελία στο link: http://www.grecotel. com/el/careers/index.html πατήστε “apply” και συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σημείωμα σας. Ακολουθήστε μας στο Linkedin για περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης. Διοικητικό Στέλεχος Αθήνα Η My Services Human Resources A.E., εταιρία παροχής ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά στέλεχος να αναλάβει τη διαχείριση και την οργάνωση προσωπικού σίτισης. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: ‡Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση ‡Απόφοιτος λυκείου ‡Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση και άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί Προσφέρονται: ‡Ικανοποιητικός μισθός ‡Άμεση πρόσληψη Βιογραφικό στο e-mail: hr@jcbservices.gr Από Lakitira Hotels ζητείται:

Πελάτης μας, πολυεθνική εταιρία ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της Αθήνας:

Υποδιευθυντής Κως

Γενικό Διευθυντή & Διευθυντή Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα: Προηγούμενη 3ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, σε ξενοδοχείο 5*.

Καθώς η εταιρία κατασκευάζει ηλεκτρονικό υλικό υψηλής τεχνολογίας, οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί πολυτεχνικής σχολής της Ελλάδας ή ισότιμης του εξωτερικού και ευνόητα να μιλούν εκτός από τα ελληνικά, τέλεια τα αγγλικά, καθώς επιθυμητές θα είναι και επιπλέον γλώσσες του ευρωπαϊκού ή του αραβικού χώρου. Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει: να ηγηθεί της λειτουργίας παραγωγής υλικού υψηλής τεχνολογίας, ενώ θα διοικεί από κοινού τα τμήματα logistics-supply chain, R&D και μέρος του διοικητικού προσωπικού της εταιρίας, διοικητικά αναφερόμενος στο διευθύνοντα σύμβουλο. Ως προς την προϋπηρεσία του: θα πρέπει να έχει διοικήσει σε αντίστοιχη θέση πολυάριθμο προσωπικό επιστημονικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επί 8 έτη σε παραγωγική μονάδα υψηλής τεχνολογίας και αυτοματισμών, ενώ η συνολική του προϋπηρεσία να υπερβαίνει απαραιτήτως τα 15 έτη. Καθώς θα ταξιδεύει σε πολλές χώρες του πλανήτη, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδώσει απρόσκοπτα visa, αλλά και να διαθέτει ουσιαστικές συστάσεις (όχι μόνο γραπτές) από τους προηγούμενους εργοδότες του. Η εταιρία προσφέρει: πακέτο ανταγωνιστικών αποδοχών και παροχών και εργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υψηλή απόδοση των ανθρώπων και των επιχειρησιακών εταίρων που το συνιστούν. Βιογραφικά στο e-mail: info@hrstrategy.gr

Βιογραφικό στο e-mail: info@lakitira.gr Human Resources Coordinator (HRCO.17) Costa Navarino is the new prime destination in the mediterranean, with a strong commitment to sustainable practices and environmental responsibility. Located in the greek region of Messinia in southwest Peloponnese, Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, breathtaking seaside scenery and 4,500 years of history. Costa Navarino currently comprises two luxury starwood managed properties, The Westin resort Costa Navarino and The Romanos, a luxury collection resort, offering a total of 766 guestrooms, suites, villas, a state-of-the-art 5000m2 house of events conference center, the Anazoe spa, thalassotherapy, two signature golf courses, exquisite gourmet dining venues, shops and boutiques, first class children’s facilities and multiple sports and activities. The awardwinning The Romanos, a luxury collection resort and The Westin resort Costa Navarino are seeking for a Human Resources Coordinator (HRCO.17) who will support the human resources department of two five star hotels, reporting directly to the Human Resources Manager. It is critical that the successful candidate has great attention to detail, good organizational skills with a high ability to multitask, meet all deadlines and be able to take initiatives. She/he must also have

a calm, pleasant and unflappable manner. The main task is to support all aspects of the hiring process and maintain all matters relating to administration in a confidential and professional manner. Essential functions: ‡To participate in the preparation of the monthly payroll process ‡To maintain an efficient and accurate hiring process ‡To monitor the expiration of all labor contracts (both part time and full time) and to ensure that all contracts are renewed or terminated on time ‡Administration and handling of all associates issues (i.e leaves, absences, time schedules) ‡To monitor all rosters and communicate with all relevant public authorities ‡To collect, gather, prepare and input all associates’ payroll details to payroll software ‡To maintain personnel files Candidate requirements: ‡At least 5 years of experience in payroll (ideally in the hospitality industry) ‡Two (2) to three (3) years of HR working experience with similar duties in hospitality industry will be considered an asset ‡Being familiar with HR administration processes (payroll, public authorities (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, labor office) ‡To possess an eye for detail ‡To be able to work independently and as part of a team ‡Very good knowledge of greek labor and Insurance law ‡Converse freely in both greek and english ‡Excellent interpersonal and communication skills ‡Proficient in Word, Excel, e-mail and internet applications ‡High level of confidentiality Navarino Dunes offers: ‡Competitive salary remuneration based on qualifications ‡Chance to be developed within the most innovative operator of lifestyle hospitality brands in the world ‡Οn going training opportunities ‡Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes (for non-Messinian residents) ‡Meals within the premise ‡Private medical plan ‡Use of Navarino Dunes facilities, according to the relevant policies If you are interested in this exciting opportunity to grow withinthemostinnovativehospitalityoperator,pleasesend a cover letter, a resume and a photograph to e-mail: Career@costanavarino.com Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού Η PlusMedica είναι μέλος του ομίλου εταιριών Τechs2Life.com, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1994 σε 4 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο) και παρέχει σε χιλιάδες ασθενείς πρωτοποριακές ιατρικές τεχνολογίες, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Ο όμιλος απασχολεί πάνω από 100 επαγγελματίες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: ‡Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ‡Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν ‡Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητα στον ιατροφαρμακευτικό τομέα ‡Προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας ‡Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ‡Άριστη γνώση επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού ‡Άριστη γνώση και εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας ‡Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ‡Επιθυμητή η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας ‡Άριστη γνώση αγγλικών ‡Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια ‡Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες ‡Ευελιξία και προσαρμοστικότητα ‡Ομαδικό πνεύμα ‡Δυνατότητα ταξιδιών Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, υπόψη τμήματος προσωπικού, με e-mail: info@plusmedica.gr συνέχεια στη σελ. 12

›ÆÃѽÌÂÓÆÂØÓ¿‘ÏØÄ®×ÎÂÓƳ‘®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØμ×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS


ΞαναΜπές στο παιχνίδι!

«Στη ζωή δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις αλλά πόσες θα σηκωθείς»

Το voluntarywork. gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. Με τη δημοσίευση και πρόσβαση αγγελιών, χωρίς χρέωση επιτρέπει σε δυνητικούς εθελοντές και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα, λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών. www.voluntarywork.gr|±¦¸´µ° ZZZZDONHUJU ¬¢ª¥©®°´ž¦º´¦¥·³¦¯ µ©¯¢¨¨¦­ž¢´°º¨ª¢ ±³°´§°³¦³¨¢´ž¢¸ º±©³¦´ª²¯d²´¦´¦ Ÿ´°º¸¦¯¥ª¢§œ³°¯µ¢ª µ©¯¦º¬¢ª³ž¢¯¢ ´¦£³°º¯


10 24

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) μέσω της Icap Advisory A.E., μέλος του ομίλου Icap, ενδιαφέρεται να προσλάβει: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Μηχανικών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (κωδικός 02) Τυπικά προσόντα: Τίτλοι σπουδών: q™¼ŒËӋÀÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍÖ»‹ÇÕÀÌÍ˽ÆÍÖ ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ‹ºËÍÔ°¢¢ q§ÄÑÀŒÑÖÕÈÀʽüŒËӋÀЌÍÖÃÎÌ»ÃÈÃÀÊÑÍÏÈʽ ŒÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô Ικανότητες/εμπειρία:"ŒÍÃÄÃÄÈƋºÌÇċŒÄÈϼÀ ÐĺÌÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÀŒ½ÑÀŒÀÏÀʬÑÓÆÌÓÐÑÈʬ ÀÌÑÈÊļ‹ÄÌÀ qšº‹ÀÑÀÀ̬ËÖÐÇÔÊÀÈÐÕÄÃÈÀЋͿÄÌÄÏÆÄÈÀÊ»Ô ŒÍËÈÑÈÊ»ÔÀÌÀÌÄÎÐȋÓÌŒÇÆÎÌÄ̺ÏÆÄÈÀÔ qžÖ‹‹ÄÑÍÕ»ÐĺÏÆÀÊÀÈÃϬÐÄÈÔÄÒÌÈÊ»Ô ÊÀÈÄÖÏӌÀØÊ»ÔċÁºËÄÈÀÔÆÈÀÑÇÌÀ̬ŒÑÖÉÇ ÊÀÈŒÏÍÎÒÇÐÇÑÇÔÐ֋‹ÄÑÍÕ»Ô ÑÓÌÀÌÀÌÄÎÐȋÓÌŒÇÆÎÌÐÑÈÔÀÆÍϺÔÇËÄÊÑÏÈÊ»Ô Ä̺ÏÆÄÈÀÔ Επιθυμητά προσόντα:¢ŒÈŒÏ½ÐÒÄÑÀ ÒÀÄÊÑȋÇÒÍ¿ÌÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈċŒÄÈϼÀÐÕÄÑÈʬ‹Ä q°ÍÄËËÇÌÈʽÊÀÈÄÖÏӌÀØʽÃÈÄÒ̺ÔÏÖҋÈÐÑÈʽ ÊÀÌÍÌÈÐÑÈʽÊÀÈÌ͋ÍÒÄÑÈʽÄÌÄÏÆÄÈÀʽŒËÀ¼ÐÈÍ qžÕÄÑÈʺÔÃNjÍÐÈÄ¿ÐÄÈÔÀÌÀÊÍÈÌÎÐÄÈÔ ‹ÄÑÇÌÀŒÀÈÑÍ¿‹ÄÌÇČÈÐÑNjÍÌÈÊ»ÄÉÄÈüÊÄÖÐÇ ÐÄČÈÐÑNjÍÌÈʬŒÄÏÈÍÃÈʬÊÀÈÐÖ̺ÃÏÈÀ q™ÈÀÕļÏÈÐǺÏÆÓÌÊÀÈÕÏ»ÐÇËÍÆÈЋÈÊÍ¿ ÃÈÀÕļÏÈÐÇÔºÏÆÓÌ ®ÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÃÍÖÌÀÌÀËÖÑÈʬÑÈÔËČÑ͋ºÏÄÈÄÔÑÇÔÐÕÄÑÈʻԌϽÐÊËÇÐÇÔÐÑÍÌ ÈÐѽÑ͌ÍÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ www.lagie.gr). Πληροφορίες Č¼ÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀмÀÔÒÀüÌÍÌÑÀÈÐÑÀÑÇ˺ÅÓÌÀ ÊÀÈ ÀŒ½™ÄÖѺÏÀºÓԝÀÏÀÐÊÄÖ» Œ‹ºÓÔ‹‹ ŒÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍÀʽËÍÖÒÍ e-mail: IUUQXXXKPCTOFUK +TO+;74 JEQBSUFOBJSF ÀŒ½ÎÏÀ ­ÍċÁϼÍÖºÓÔÎÏÀ ­ÍċÁϼÍÖ Η Alumil ºÌÀÔÀŒ½ÑÍÖÔ‹ÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔÊÀÈŒÄÏÈÐнÑÄÏÍ ŒÏÍÇƋºÌÍÖÔ ÑÄÕÌÍËÍÆÈʬ ÁÈ͋ÇÕÀÌÈÊÍ¿Ô ͋¼ËÍÖÔ ÐÑÍÌ Ñ͋ºÀ ÑÇÔ ºÏÄÖÌÀÔ À̬ŒÑÖÉÇÔ ÊÀÈ ŒÀÏÀÆÓƻԌÏÍؽÌÑÓÌÃȺËÀÐÇÔÀËÍ֋È̼ÍÖÐÑÇÌ ¢ÖÏÎŒÇ ČÈÒ֋ļÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌŒÀÏÀʬÑÓÒºÐÇ Back Office Engineer (Russian)-κωδ. ME-16 §ÄºÃÏÀÑÇÌ¢ÖÊÀό¼ÀšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇÔ. Περιγραφή θέσης: °ÄÕÌÈÊ» ֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇ ŒÄËÀÑÎÌ ÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÎÌ ċŒ½ÏÓÌ ÈÃÈÓÑÎÌ ‹ºÐÓÕÏ»ÐÇÔ ÄÈÃÈÊÎÌ֌ÍËÍÆÈÐÑÈÊÎÌŒÏÍÆÏÀ‹‹¬ÑÓÌÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌŒÀʺÑÓ̱ŒÍÐÑ»ÏÈÉÇÒÖÆÀÑÏÈÊÎÌÄÑÀÈÏÈÎÌ ÐÄÑÄÕÌÈʬÒº‹ÀÑÀ¤ÒºÐÇÀÌÀźÏÄÑÀÈÐÑÍÌŒÏÍØÐѬ‹ÄÌÍCBDLPGGJDF Προσόντα: qÑÖռ͋ÇÕÀÌÍ˽ÆÍÖ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ"VUPDBE q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ q¢ŒÈÒ֋ÇѻnjÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÍ ÀÌÑÈÊļ‹ÄÌÍ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ qÍË¿ÊÀ˺ÔČÈÊÍÈÌÓÌÈÀʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔ q™ÖÌÀѽÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ Η εταιρία προσφέρει: qžÑÀÒÄϺÔÀŒÍÃÍÕºÔп‹ÅÓÌÀ‹ÄÑÇÁÀÏ¿ÑÇÑÀ ÑÇÔÒºÐÇÔÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍ˽ÆÇÐÇČÈËÍÆ»Ô q§ÄÑÀÁËÇѺÔÀŒÍÃÍÕºÔп‹ÅÓÌÀ‹ÄÑÍпÐÑNjÀ ÃÈͼÊÇÐÇÔÀŒ½ÃÍÐÇÔ qžÖÌÄÕ»֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇ qÏÍ͌ÑÈʺÔÄɺËÈÉÇÔ q³ÏÈÐÑÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ  ŒÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ link: IUUQXXXBMVNJMDPN HSFUBJSFJBBOUISPQJOPEVOBNJLPVQPWPMJWJPHSBGJLPV Control & Automation Engineer-(CAE_11_16) Kenotom JTBTPGUXBSFFOHJOFFSJOHTFSWJDFTQSPWJEFS XJUIGPDVTPOUIFBVUPNPUJWFFMFDUSPOJDTJOEVTUSZ 5IFNBJOBDUJWJUJFTMJFJOUIFBSFBPGCBTJDTPGUXBSF ESJWFST GPS&MFDUSPOJD$POUSPM6OJUT &$6T DPOUSPM BVUPNBUJPOBOEEJBHOPTUJDTTPGUXBSFGPS&$6TBOE UFTUBVUPNBUJPOPG&$6TXJUIIBSEXBSFJOUIF-PPQ TZTUFNT0VSZPVOHBOEBHJMFUFBNDPOTUBOUMZHSPXT UISPVHIJUTQBSUOFSTIJQTXJUITPNFPGUIFMBSHFTU BVUPNPUJWFTVQQMJFST,FOPUPNQSPWJEFTBEZOBNJD XPSLJOHFOWJSPONFOUJOUIFGSPOUFOEPGUIFBVUPNPUJWF UFDIOPMPHZ8FBSFMPPLJOHJNNFEJBUFMZUPFNQMPZ IJHIMZNPUJWBUFE$POUSPM"VUPNBUJPO&OHJOFFST

Overview:&MFDUSPOJD$POUSPM6OJUT &$6T BSFQMBDFE JOUP WFIJDMFT QFSGPSNJOH OVNFSPVT BVUPNBUJPO BOE TBGFUZ QSPDFEVSFT 5IF EFWFMPQNFOU PG UIF DPOUSPMBOEBVUPNBUJPOTPGUXBSFPGTVDIVOJUTJTB EFNBOEJOHQSPDFEVSF SFRVJSJOHEFFQVOEFSTUBOEJOH PGUIFWFIJDMFEZOBNJDT LOPXMFEHFJOFMFDUSPOJDT BOEIJHIQSPHSBNNJOHTLJMMT"EEJUJPOBMMZ UFTUJOH PGUIFGVODUJPOBMJUJFTJTBLFZFMFNFOUUPNFFUJOH JOUFSOBUJPOBMMFWFMTPGTBGFUZLOPXOBT"4*-JOUIF BVUPNPUJWFJOEVTUSZ4VDIFMFDUSPOJDTUIBUGBJMJO UIFGJFMEBSFBOBDUJWFIB[BSEUPIVNBOMJGFTPUIF UFTUJOHQSPDFEVSFTNVTUCFSJHPSPVT XJUIBIJHITFOTF PGSFTQPOTJCJMJUZBOEXJUIHSFBUBUUFOUJPOUPEFUBJM The primary responsibilities of this position are: q%FTJHOBOEJNQMFNFOU DPOUSPM BVUPNBUJPO BOEEJBHOPTUJDTTPGUXBSFGVODUJPOBMJUJFTPG&$6T XJUI$BOE.BUMBC4JNVMJOL q*NQMFNFOUBOEFYFDVUFUFTUTFRVFODFT UIBUBSFBEEFEJOUIFDVTUPNFS‰TUFTUBVUPNBUJPO TVJUFGPSUFTUJOH&$6TXJUIIBSEXBSFJOUIF-PPQ UFTUJOHNFUIPET q5IFDBOEJEBUFXJMMCFSFTQPOTJCMFGPSXPSLJOH BTBQBSUPGBMBSHFEFWFMPQNFOUUFBNXJUIPUIFS FOHJOFFSTUPFOTVSFUIBUQSPHSBNHPBMT BSFNFU TDIFEVMFTBSFNBJOUBJOFEBOEQSPCMFNT FODPVOUFSFEEVSJOHUIFEFWFMPQNFOUQSPDFTT BSFSFTPMWFE5IFQPTJUJPOXJMMCFCBTFE JO5IFTTBMPOJLJ (3BOEPDDBTJPOBMUSBWFM UPUIFDVTUPNFS‰TQSFNJTFJO(FSNBOZNBZPDDVS Studies: q#BDIFMPS‰TEFHSFFJOFMFDUSJDBMPSNFDIBOJDBM FOHJOFFSJOHJTSFRVJSFE q3FMFWBOUNBTUFS‰TEFHSFFJTBQMVT Skills: q&YQFSJFODFJONPEFMJOHBOEDPOUSPMPGFMFDUSJD NFDIBOJDBOEIZESBVMJDTZTUFNT q5FTUJOHQSJODJQMFT SFRVJSFNFOUTNBOBHFNFOU q"UMFBTUPOFIJHIMFWFMQSPHSBNNJOHMBOHVBHF $JTQSFGFSSFE

q.BUMBC4JNVMJOL q&YQFSJFODFJOTPVSDFDPOUSPM DIBOHF NBOBHFNFOUBOEJTTVFUSBDLJOH q,OPXMFEHFPGHFSNBOJTBTJHOJGJDBOUQMVT q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEUIPSPVHIOFTT q&YQFSJFODFXJUISFBMUJNF1$CBTFETZTUFNT JTBQMVT q%PDVNFOUBUJPOTLJMMBCJMJUZUPXSJUFGMVFOUMZ UPEFTDSJCFBMHPSJUINEFTJHO UIFPSZBOEUFTU SFTVMUT q"CJMJUZUPFGGFDUJWFMZDPNNVOJDBUFXJUIQFFST TVQFSWJTPSTBOEDVTUPNFST q"CJMJUZUPXPSLJOEFQFOEFOUMZXJUINJOJNBM TVQFSWJTJPO Application 1MFBTF TFOE ZPVS DW‰T BU e-mail: DBSFFST!LFOPUPNDPNBMPOHXJUIBNPUJWBUJPOBM MFUUFS SFGMFDUJOH UIF DBOEJEBUF‰T QFSTPOBMJUZ DBQBCJMJUZUPQFSGPSNUIFEVUJFTSFRVJSFE Η Ελληνικός ΧρυσόςŒÏÍÐźÏÄÈÑÇÃÖÌÀѽÑÇÑÀÐÄ ½ÐÍÖÔČÈÒ֋ͿÌÌÀÄÊÃÇËÎÐÍÖÌÄÌÃÈÀźÏÍÌÆÈÀ ÑÇÒºÐÇÑÍÖ Μηχανικού Σχεδιασμού Μεταλλείου Χαλκιδική) Κύρια καθήκοντα: q ̬ŒÑÖÉÇÁÏÀÕ֌ϽÒÄЋÓÌÐÕÄüÓÌ ÊÀÈŒÏÍÆÏÀ‹‹¬ÑÓÌ ÄÁÃ͋ÀÃÈÀ¼ÓÌ‹ÇÌÈÀ¼ÓÌ

q™ÈÄÖʽËÖÌÐÇÑÇÔÄÌNjºÏÓÐÇÔÑÓÌÑÏȋÇÌÈÀ¼ÓÌ ÆÈÀÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ ÄÌѽÔÐѽÕÓÌÑÍÖŒÏÍٌÍËÍÆÈЋͿ ÊÀÈÄÌѽÔÑÓÌÄÑ»ÐÈÓÌÊÀÈÑÇÔÐÖÌÍËÈÊ»Ô ÃȬÏÊÄÈÀÔ×Ó»ÔÑÍÖ‹ÄÑÀËËļÍÖÐÕÄüÓÌ qž¿ÌÑÀÉÇÀÌÀÅÍÏÎÌNjÄÏ»ÐÈÀÔŒÀÏÀÆÓÆ»Ô ÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊÎÌŒÏÍÆÏÀ‹‹¬ÑÓÌ qžÖÌÄÏÆÀмÀ‹ÄÑÍÖÔÆÄÓ˽ÆÍÖÔÑÍÖ‹ÄÑÀËËļÍÖ ÑÍÄÏÆÍÐѬÐÈÍÊÑËÆÈÀÑÇÌČ¼ÑÄÖÉÇ ÑÇÔČÈÒ֋ÇѻԌÍȽÑÇÑÀÔŒÀÏÀÆÓÆ»Ô q¡Í»ÒÄÈÀÐÑÇÌÄÑ»ÐÈÀÍËÍÊË»ÏÓÐÇ ÑÍÖ֌ÍËÍÆÈЋͿÑÓÌÍÏÖÊÑÎÌŒ½ÏÓÌ ÊÀÈÀŒÍÒċ¬ÑÓÌ qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔŒÏÀƋÀÑÈʻԌÏͽÃÍÖ ºÌÀÌÑÈÑÇÔÐÕÄÃÈÀ×½‹ÄÌÇÔŒÀÏÀÆÓÆ»Ô ÊÀÈŒÏÍÐÀϋÍÆ»ÑÓÌÐÕÄüÓÌÀÌÀ˽ÆÓÔ qžÖÌÑÍÌÈЋ½ÔÑÀÊÑÈʬ‹ÄÑÈÔÃÏÀÐÑÇÏȽÑÇÑÄÔ ÆÈÀÑÇÌČÀË»ÒÄÖÐÇÑÍÖÕÏÍÌÍÃÈÀÆϬ‹‹ÀÑÍÔ qžÖ‹‹ÄÑÍÕ»ÐÄпÌÒÄÑÀºÏÆÀ Ð֋ŒÄÏÈËÀ‹ÁÀ̽‹ÄÌÓÌÀÖÑÎÌÑÍÖÀÄÏÈЋͿ ÑÇÔ¬ÌÑËÇÐÇÔ ÑÇÔËÈÒÍƽ‹ÓÐÇÔÊÀÈÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ ÇËÄÊÑÏÍýÑÇÐÇÔ q±Ë͌ͼÇÐÇ‹ºÑÏÓÌ֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇÔп‹ÅÓÌÀ‹ÄÑÍÌ ÊÀÌÍÌÈЋ½ÊÀÈÑÀÄÑÀÈÏÈʬŒÏ½Ñ֌À Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: qÑÖռ͋ÇÕÀÌÈÊÍ¿‹ÄÑÀËËļÓÌ‹ÄÑÀËËÍÖÏÆÍ¿ »ŒÑÖռ͋ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÍÏÖÊÑÎÌŒ½ÏÓÌ

q§ÄÑÀŒÑÖÕÈÀʺÔЌÍÖúÔÐÕÄÑÈʺÔ‹ÄÑÇ‹ÇÕÀÌÈÊ» ‹ÄÑÀËËļÓÌ ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÒÄÑÈʬ֌½ÂÇ q¢Ë¬ÕÈÐÑǺÑÇŒÏÍٌÇÏÄмÀÐÄ֌½ÆÄÈÀ‹ÄÑÀËËļÀ q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ‹ÄÒ½ÃÓÌ֌½ÆÄÈÀÔÄɽÏÖÉÇÔ ÊÀÈŒÀÏÀÆÓÆ»Ô q˜ÌÎÐÇŒÏÍÆÏÀ‹‹¬ÑÓÌÐÕÄÃÈÀЋͿ‹ÄÑÀËËļÓÌ ŒÕ%BUBNJOF

q ÌÎÑÄÏÄÔÆÌÎÐÄÈÔÐÑÇÕÏ»ÐǤ± 0GGJDF4VJUF $"%BOE(*4TPGUXBSFÊÑË

q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔÐÑÇÌÍÏƬÌÓÐÇ ÊÀÈŒÀÏÍÖмÀÐÇÐÄÆÏÀŒÑ½ÊÀÈŒÏÍÅÍÏÈʽ˽ÆÍ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀŒÑ»ÔÊÀÈŒÏÍÅÍÏÈÊ»Ô q ŒÍÃÄÃÄÈƋºÌÇÈÊÀ̽ÑÇÑÀČÈÊÍÈÌÓ̼ÀÔ ÊÀÈÄÏÆÀмÀÔÓÔ‹ºËÍÔ͋¬ÃÀÔ žÄŒÄϼŒÑÓÐÇŒÍÖÃÈÀÒºÑÄÑÄÑÀŒÀÏÀŒ¬ÌÓÊÀÈÒºËÄÑÄ ÌÀÄÊÃÇËÎÐÄÑÄÑÍÄÌÃÈÀźÏÍÌÐÀÔŒÀÏÀÊÀËνŒÓÔ ÀŒÍÐÑļËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÀÔÐNjļӋÀÐÑÇÌ ηλ. διεύθυνση: )S!HSFMEPSBEPHPMEDPN‹ÄÊÓÃÈʽ§ž§ »ÐÑÇÌÑÀÕÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¢ËËÇÌÈʽÔ²ÏÖÐ½Ô žÑÏÀÑÎÌÈ ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô °¦ ֌½ÂÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔÀÌÒÏΌÈÌÍÖÃÖÌÀ‹ÈÊÍ¿ Η εταιρία Decon S.A. XPSMEXJEFNBSJOFPVUGJUUJOH ÀÌÀ×ÇѬ Μηχανολόγο-Μηχανικό ˜ÈÀÑÇÒºÐÇ"TTJTUBOU1SPKFDU.BOBHFS O υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: qÑÖռ͠¢¥°¢¥»ÀÌѼÐÑÍÈÕÍÖɺÌÍÖ πανεπιστημίου q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤± q³ŒÑÀÈÐÑÀÀÆÆËÈʬ q¤ÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô ÊÀÒÎÔÊÀÈÇŒÏÍٌÇÏÄмÀ ÐÑÍÌÀÖÑÈËÈÀʽÕÎÏÍÒÀÄÊÑȋÇÒÍ¿Ì ¡ÈÍÆÏÀÅÈʬÐÑÍGBY »ÐÑÍ e-mail: IS!EFDPOHS Το Porto Carras Grand ResortÐÑDzÀËÊÈÃÈÊ» ÑÍ ͋ÍÏŽÑÄÏÍÊÀÈŒËÇϺÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀʽÐÖÆÊϽÑNjÀÐÑÇÌ¢ËˬÃÀ ČÈÒ֋ļÌÀŒÏÍÐˬÁÄȋĺÃÏÀ ÐÑ͝½ÏÑͦÀÏϬÔ Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος (code: ΜPC) Κύρια προσόντα: qÑÖռ͌ÍËÈÑÈÊÍ¿‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄËËÇÌÈÊÍ¿ »ÃÈÄÒÌÍ¿ÔŒÀÌČÈÐÑNj¼ÍÖ qÄÑ»ċŒÄÈϼÀÐÄÊÑÈÏÈÀʺÔÍÈÊÍÃ͋ÈʺÔÄÏÆÀмÄÔ ÊÀÈÇËÄÊÑÏ͋ÇÕÀÌÍËÍÆÈʺÔÄÆÊÀÑÀÐѬÐÄÈÔ ÊËȋÀÑÈЋ½Ô ÀÌÑËÈÍÐѬÐÈÀ ¿ÃÏÄÖÐÇ ÀŒÍÕºÑÄÖÐÇ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈʬ‹ºÐÇÔÊÀÈÕÀ‹ÇË»ÔѬÐÇÔ ÁÀÅºÔ ‹ÍÌÎÐÄÈÔÊˌ ČÈÒ֋ÇÑ»ÐÄÉÄÌÍÃÍÕļÀ ÊÀÈÐÄ‹ÄƬËÄÔÑÍÖÏÈÐÑÈʺÔ‹Í̬ÃÄÔ q˜ÌÎÐÇÄÅÀϋÍÆ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»Ô ÊÀÈÀÐŬËÄÈÀÔ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ֌ÍËÍÆÈÐÑÎÌ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ VUPDBE q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀÃÈÀŒÏÍÐӌÈÊ»ÔČÈÊÍÈÌÓ̼ÀÔ ÊÀÈ͋ÀÃÈÊ»ÔÐÖÌÄÏÆÀмÀÔ ®ÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀȽŒÓÔÀŒÍÐÑļËÍÖÌ ÀÌÀËÖÑÈʽÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐNjļӋÀ‹ÄÅÓÑÍÆÏÀżÀÑÍÖÔ ÀÌÀźÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌѼÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈʽ ֌½ÂÇы»‹ÀÑÍÔ ŒÏÍÐӌÈÊÍ¿ ‹Äe-mail: IS!QPSUPDBSSBTDPN. Όλα ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈʬÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌċŒÈÐÑÄÖÑÈʬ ¤ÑÄÕÌÈÊ»ÄÑÀÈϼÀCentrofaro Services LTD Athens ÄÌÃÈÀźÏÄÑÀÈÌÀŒÏÍÐˬÁÄÈÐÑÍÄÏÆÍÐѬÐÈÍŒÀÏÀÆÓÆ»Ô ËȌÀЋ¬ÑÓÌÐÑÇ­ºÀ¦ÀÏÁ¬ËǦÀÁ¬ËÀÔ Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Απαραίτητα προσόντα: q™¼ŒËӋÀÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍÖ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄËËÇÌÈÊÍ¿ ŒÍËÖÑÄÕÌļÍÖ»üŒËӋÀÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍÖ ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ŒÀÌČÈÐÑNj¼ÍÖÑÇÔÀËËÍÃÀŒ»Ô ÀÌÀÆÌÓÏÈЋºÌÍÓÔÈнÑȋÍÐÑÇÌ¢ËˬÃÀ q³ÃÄÈÀ¬ÐÊÇÐÇÔČÀÆƺˋÀÑÍÔÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍÖ ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿‹ºËÍÔ°¢¢ qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô ÊÀÈÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄŒÏÍÅÍÏÈʽ ÊÀÈÆÏÀŒÑ½˽ÆÍ ŒÏ½ÐÒÄÑÄÔÆËÎÐÐÄÔÒÀËÇÅÒÍ¿Ì ֌½ÂÇ q˜ÌÎÐÇÑÍÖŒÏÍÆϬ‹‹ÀÑÍÔÃÈͼÊÇÐÇÔºÏÆÓÌ .41SPKFDU q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈЋͿ֌ÍËÍÆÈÐÑ» .40GGJDF *OUFSOFU

q¢ÊŒËÇÏӋºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈʺÔ֌ÍÕÏÄÎÐÄÈÔ qÏÍٌÇÏÄмÀºÑÇÐÄ‹Ä˺ÑÇČ¼ÁËÄÂÇ ÁÈ͋ÇÕÀÌÈÊÎ̺ÏÆÓÌ ÇŒÏÍٌÇÏÄмÀ ļÌÀÈŒÏÍÑȋÇѺÍÌÀÐÕÄѼ×ÄÑÀȋĺÌÀ»‹Ä½ËÀ ÑÀŒÀÏÀʬÑÓÀÌÑÈÊļ‹ÄÌÀÊÈÌÇÑ»ÏÄÔÊÀÈϿҋÈÐÇ ÐÑÏÍÅÎÌ ֌ÍÐÑÀҋͼ‹ºÐÇÔÊÀÈÕÀ‹ÇË»ÔѬÐÇÔ ÀÖÑ͋ÀÑÈЋͼÊÀȽÏÆÀÌÀ‹ÄÑÏ»ÐÄÓÌ

Η εταιρία προσφέρει: q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ qÏÍ͌ÑÈʺÔČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÔÀ̬ŒÑÖÉÇÔ ÐĺÌÀÃÖÌÀ‹ÈʬÄÉÄËÈÐн‹ÄÌÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ®È ÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈ ŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ֌ÍÁ¬ËÍÖÌ À¼ÑÇÐÇÐÖÌÍÃÄÖ½‹ÄÌÇÀŒ½ÀÌÀËÖÑÈʽÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÇμείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.petsitis.@ DFOUSPGBSPHS Μηχανολόγος Μηχανικός Θέση:°ÄÕÌÈÊ»֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÆÊÀÑÀÐѬÐÄÈÔ ËÄÈÑÍÖÏƼÀ°‹»‹ÀºÏÆÓÌČÄÉÄÏÆÀмÀÔÌÄÏÍ¿ ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ»Ô֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ Τόπος: Ò»ÌÀ  Æ¼ÀÀÏÀÐÊÄÖ» Απαραίτητα προσόντα: ¢Ë¬ÕÈÐÑÇ ÄÑ»Ô ŒÏÍٌÇÏÄмÀÐĤ§ºÏÆÀ¢ÉÍÈÊļÓÐÇ‹ÄÑÍÌÄÉ͌ËÈЋ½ ÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌÃÈÊÑ¿ÓÌ ÁÈ͋ÇÕÀÌÈʽ ÄÉ͌ËÈЋ½ÊÀÈÆÄÌÈʽ¤§ÄÉ͌ËÈЋ½ ÄÏÆÍÑÀÉÈÀÊ» ċŒÄÈϼÀ ÃÖÌÀѽÑÇÑÀ ÐÖÕÌÎÌ ÑÀÉÈÃÈÎÌ ÄÊѽÔ ÊÀÈ ÄÌѽÔ¢ËˬÃÀÔ³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀȤ± Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:¤ÄÉÍÈÊļÓÐÇ‹Ä ÀÖÑ͋ÀÑÈЋͿÔ»ÊÀÈ‹ÄÑÇÕNjÈÊ»ÁÈ͋ÇÕÀ̼À Η εταιρία:ÏÓÑ͌½ÏÍÔÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈϼÀÐÑÇÐÕÄüÀÐÇ ÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÐÖÐÑNj¬ÑÓÌČÄÉÄÏÆÀмÀÔÌÄÏÍ¿ÊÀÈ ÐÖÐÑNj¬ÑÓÌÄÉÍÈÊÍ̽‹ÇÐÇÔÄ̺ÏÆÄÈÀÔ ‹Äº‹ÅÀÐÇ ÐÄÁÈ͋ÇÕÀÌÈʺÔÄÅÀϋÍƺÔÊÀÈÄÅÀϋÍƺÔ‹ÄƬËÇÔÊ˼‹ÀÊÀÔ)ÄÑÀÈϼÀ‹ºÐÀÀŒ½ºÌÑÍÌÇÄÉÀÆÓÆÈÊ» ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÀÌÀŒÑ¿ÐÐÄÑÀÈÃÖÌÀ‹ÈʬÀÖɬÌÍÌÑÀÔÑÀ ÑÄËÄÖÑÀ¼ÀºÑÇÑÍÖÔÄÏÆÀ×͋ºÌÍÖÔÑÇÔÊÀѬ ËÇÏÍÅÍϼÄÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈϼÀ‹ÀÔÐÑÍXXXTZDIFNHS. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν ενδεικτικά: q¦ÑÇÏÈÀʺÔÊÀÈÁÈ͋ÇÕÀÌÈʺÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐѬÐÄÈÔ ‹Äº‹ÅÀÐÇÐÑÇÌÄÉÍÈÊÍ̽‹ÇÐÇÄ̺ÏÆÄÈÀÔ q§ÇÕÀÌÍÐѬÐÈÀ)7"$ÊÀÈ%)8‹ÄÕÏ»ÐÇ ÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌÆÄÓÒÄϋ¼ÀÔ À̬ÊÑÇÐÇÔÒÄϋ½ÑÇÑÀÔ ÊÀÈÒÄϋÈÊÎÌÇËÈÀÊÎÌ q¢ÈÃÈʺÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐѬÐÄÈÔTQB ÊÀÈÊÍË֋ÁÇÑÈʺÔÃÄÉÀ‹ÄÌºÔ qžÖÐÑ»‹ÀÑÀÃÈÀÕļÏÈÐÇÔ #.4

q¢ÌÄÏÆÄÈÀʺÔ‹Ä˺ÑÄÔ q ÌÑÈÃÈÀÁÏÓÑÈÊ»ÊÀÒÍÃÈÊ»ŒÏÍÐÑÀмÀÃÍÕļÓÌ ÌÄÏÍ¿ ÀÆÓÆÎÌÊÀÈÒÀˬÐÐÈÓÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ qžÖÐÑ»‹ÀÑÀÀÅÀˬÑÓÐÇÔÌÄÏÍ¿ q ÌÑËÈÍÐѬÐÈÀ Επικοινωνία:ÁÈÍÆÏÀÅÈʬÐÑÍ e-mail: KPCT!TZDIFN gr»ÐÑÍÅÀÉ‹ÄÊÓÃÈʽ.&$ Senior PHP Developer, Telecom Industry (€1800- €2500 gross p.m.) iTechScope IUUQXXXJUFDITDPQFHS JTUIFGJSTU *OUFSOBUJPOBM*5SFDSVJUNFOUBHFODZJO(SFFDF#BTFE JO"UIFOT%VCBJXFPGGFSSFDSVJUNFOUTFSWJDFT FYDMVTJWFMZGPSUIFTFDUPSTPG*5FOHJOFFSJOH -BSHFDPNQBOJFTJO(SFFDF &VSPQFUIFNJEEMFFBTU GJOEJOVTBWBMVBCMFQBSUOFSBOEKPCTFFLFSTEJTDPWFS BOFYQFSJFODFEBMMZJOUIFQSPDFTTPGGJOEJOHUIFJEFBM QPTJUJPO0OCFIBMGPGPVSDMJFOU BOJOUFSOBUJPOBMMZ BQQSPBDIFEBOEDVUUJOHFEHF64UFMFDPNNVOJDBUJPO DPNQBOZ XFBSFMPPLJOHGPSB4FOJPS1)1%FWFMPQFS UPKPJOUIFJSIJHIDBMJCSFUFBNJO"UIFOT Key accountabilities: q5FBNMFBEJOH q*NQMFNFOUEFWFMPQNFOUQSPDFTTFT q%FWFMPQIJHIMZTDBMBCMFBQQMJDBUJPOTXSJUUFO JO1)1 q*NQMFNFOUOFXGFBUVSFT PQUJNJ[FFYJTUJOHPOFT q$PMMBCPSBUFXJUIEFWFMPQFSTBOEPUIFSUFBNT UPUVSOJEFBTJOUPXPSLJOHQSPEVDUT q8PSLVTJOHUFTUT QVMMSFRVFTUT DPEFSFWJFXT BOEDPOUJOVPVTJOUFHSBUJPOUPFOTVSFBIJHIMFWFM PGRVBMJUZJOZPVSDPEF q#FBQBSUPGBIJHIMZNPUJWBUFEUFBNPGDPEF MPWFST BMXBZTTFFLJOHUPJNQSPWFUIFNTFMWFT Knowledge, skills & experience: q%FHSFFJODPNQVUFSTDJFODFPSBOZSFMFWBOU TVCKFDU q ZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFJOPCKFDUPSJFOUFE 1)1BOEBOZSFMBUFEGSBNFXPSLT q&YQFSJFODFJO+BWBTDSJQU $44BOE+2VFSZ q(SFBUFYQPTVSFUP.Z42q(SFBUFYQPTVSFUP-JOVYFOWJSPONFOU q%FFQVOEFSTUBOEJOHPGUIFNPEFSOXFC QSPUPDPMT TUBDLTBOEBSDIJUFDUVSFT q&YDFMMFOUBUUFOUJPOUPEFUBJMTBOELOPXMFEHF PGDPEJOHBQQMJDBUJPOEFTJHOCFTUQSBDUJDFT q&YDFMMFOUBCJMJUZUPDPNNVOJDBUFXJUIEJWFSTF HSPVQTPGVTFSTBOEEFWFMPQFST q.PUJWBUFEUPHPCFZPOEZPVSMJNJUT BOEPWFSBDIJFWFBUBTL

›ÆÃѽÌÂÓÆÂØÓ¿‘ÏØÄ®×ÎÂÓƳ‘®Ñ×ÆÊ


Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Strong pluses: q&YQFSJFODFJO"OHVMBS+4 q&YQFSJFODFJO-BSBWFMGSBNFXPSL q&YQFSJFODFJO4PDLFUJP q&YQFSJFODFJO"OESPJE*04"QQ1IPOFHBQ q4USPOHPSBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMT JOFOHMJTI Benefits: " DPNQFUJUJWF TBMBSZ BMPOH XJUI UIF PQQPSUVOJUZUPCFQBSUPGBDIBMMFOHJOHFOWJSPONFOU BOE BO FOWJSPONFOU XIJDI QSPWJEFT HSPVOE GPS BEWBODFNFOUBOEHSPXUI *GZPVBSFJOUFSFTUFEJOBQQMZJOHJOUIJTFYDJUJOHKPC PQQPSUVOJUZQMFBTFTFOEVTZPVSDWJOFOHMJTIOPXUP e-mail: BSBNOBMJ!JUFDITDPQFDPN"MMBQQMJDBUJPOT XJMMCFIBOEMFEXJUIUPUBMDPOGJEFOUJBMJUZ

qžÌÀÊÔ ÏÍÅ»‹ÀÑÀÊÀÈ‹ÄÐNjÄÏÈÀ̽ÅÀÆÇѽ παροχή της εταιρίας q˜Ö‹ÌÀÐÑ»ÏÈÍ q›ÄÓÅÍÏļÍÆÈÀÑÇ‹ÄÑÀÅÍϬÑÍÖŒÏÍÐӌÈÊÍ¿ q¢ÖºËÈÊÑÍÓϬÏÈÍ ‹ÄŒË»ÏÇÐÄÁÀЋ½ των δικαιωμάτων του εργαζομένου Για υποβολή αιτήσεων–εκδήλωση ενδιαφέροντος στο link: IUUQTDBSFFSTCFUBDBFDPN ¤ Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο üÊÑÖÍÐNjļÓÌŒÎËÇÐÇÔÐÑÇšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇ ÐÑÍ πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει: Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό

H Beta CAE Systems, ανώνυμη εταιρία εξέλιξης συστη μάτων λογισμικού για τον υπολογισμό μηχανολογικών κατασκευών κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση, στον Ñ͋ºÀÑÇÔ ÐÑÇÃÈÄÒÌ»ÀÆÍϬ§ÄÒÖÆÀÑÏÈʺÔÄÑÀÈϼÄÔÐÑÇ Σουηδία και την Ιταλία καθώς και αντιπροσώπους στη Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και Ινδία, έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κατασκευή αυτοκινήτων, μονοθέσιων F1, αεροπλάνων, τραίνων, πλοίων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα μηχανολο ÆÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎ̤ÄÑÀÈϼÀÄÉÄ˼ÐÐÄÈÊÀÈŒÏÍÓÒļ προγράμματα για εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων στις περιοχές στατικής, δυναμικής, σύγκρουσης, ακουστι κής, άνεσης και αεροδυναμικής των οχημάτων ή άλλων ÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ)#FUB$"&4ZTUFNT4"ÐÑÄƬ×ÄÑÀÈÐÄ ÈÃȽÊÑÇÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔыÐÑͦ¬ÑÓžÕÍˬÏÈ Õˋ ÀŒ½ÑÍʺÌÑÏÍÑÇÔšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇÔžÑÍŒËÀ¼ÐÈÍÑÇÔ διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία αναζητά για τη θέση:

Απαραίτητα προσόντα: q°ÖŒÈʬŒÏÍнÌÑÀüŒËӋÀÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍÖ μηχανικού qÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÁÈ͋ÇÕÀ̼ÀÑÏÍż‹ÓÌ τουλάχιστον 3 ετών στο τμήμα συντήρησης qœºÌÄÔÆËÎÐÐÄÔŒÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô πρόσθετες γλώσσες θα ληφθούν υπόψη q˜ÌÎÐÄÈÔ¤±ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈЋͿ֌ÍËÍÆÈÐÑ» q¢ÊŒËÇÏӋºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈʺÔ֌ÍÕÏÄÎÐÄÈÔ q˜ÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐŬËÄÈÀÔ q±ÂÇ˽ŒÌÄ¿‹ÀÐÖÌÄÏÆÀмÀÔÊÀÈ͋ÀÃÈʽÑÇÑÀÔ Η εταιρία προσφέρει: q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ qžÖÌÄÕ»ÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈŒÏÍ͌ÑÈʺÔ επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον q™ÖÌÀѽÑÇÑÀČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÔÀ̺ËÈÉÇÔ

Engineer/Software Developer (SD-POST-16)

¤ Doppler S.A., η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, ÊÖËȽ‹ÄÌÓÌÐÊÀËÎÌ QBSLJOHMJGUTÊÀÈÀÌÀÌÄÎÐȋÓÌ πηγών ενέργειας, ζητά άτομο για τη θέση:

Περιγραφή της θέσης: q®ÈÒºÐÄÈÔÀÅÍÏÍ¿ÌÑÍы»‹ÀQPTUQSPDFTTJOH R&D qÄÏÈÁ¬ËËÍÌŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋͿ-JOVY8JOEPXT q˜ËÎÐÐÄÔŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋͿ$ÊÀÈ$

q ̬ËÖÐÇ ÐÕÄüÀÐÇÊÀÈÖË͌ͼÇÐÇÀËÆÍϼҋÓÌ q ËÆÍÏÈҋÈÊ»Č¼ËÖÐÇŒÏÍÁËNj¬ÑÓÌ qžÕÄÃÈÀЋ½ÔÊÀÈÃNjÈÍÖÏƼÀVTFSJOUFSGBDF qžÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÁÄËѼÓÐÇÊÎÃÈÊÀ q±ŒÍËÍÆÈÐÑÈÊ»ÆÄӋÄÑϼÀ q¢ŒÄÉÄÏÆÀмÀÃÄÃ͋ºÌÓÌŒÏÍÆÏÀ‹‹¬ÑÓÌ$"& /BTUSBO "CBRVT "OTZTÊÑË

q˜ÏÀÅÈÊ»ÀŒÄÈʽÌÈÐÇÀÌÑÈÊÄȋºÌÓÌ και υπολογισμένων μεγεθών Απαιτούμενα προσόντα: qÑÖռ͌ÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍ˻ԻÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô πληροφορικής ή μαθηματικών q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈċŒÄÈϼÀŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋͿ $»$q˜ÌÎÐÄÈÔ‹ÄÒ½ÃÓÌÀÏÈҋÇÑÈÊ»ÔÀ̬ËÖÐÇÔ q˜ÌÎÐÇÊÀÈċŒÄÈϼÀÐÄŒÏÍÆϬ‹‹ÀÑÀ$"%$"& q˜ÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¢ÊŒËÇÏӋºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈʺÔ֌ÍÕÏÄÎÐÄÈÔ Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: q˜ÌÎÐÄÈԌČÄÏÀЋºÌÓÌÐÑÍÈÕļÓÌ q˜ÌÎÐÄÈÔÒÄÓϼÀÔÄËÀÐÑÍÐÑÀÑÈÊ»Ô q˜ÌÎÐÄÈÔÀÊÍÖÐÑÈÊ»Ô q˜ÌÎÐÄÈÔÒÄÓϼÀÔ‹ÄѬÃÍÐÇÔÒÄϋ½ÑÇÑÀÔ q˜ÌÎÐÄÈÔÏÄÖÐÑ͋ÇÕÀÌÈÊ»ÔÊÀÈ$'% q˜ÌÎÐÄÈÔŒÏÍÐP‹Í¼ÓÐÇÔÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊÎÌ ‹ÄÒ½ÃÓÌ EQSJOUJOH TUBNQJOH IPUGPSNJOH

q˜ÌÎÐÄÈÔ‹ÄÒ½ÃÓÌÀÏÈҋÇÑÈÊ»ÔÀ̬ËÖÐÇÔ q˜ÌÎÐÄÈÔ‹ÄÒ½ÃÓÌ֌ÍËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÆÄӋÄÑϼÀÔ q˜ÌÎÐÇÊÀÈċŒÄÈϼÀÐÄÀÌÑÈÊÄȋÄÌÍÐÑÏÀÅ» προγραμματισμό q˜ÌÎÐÄÈÔÀËÆÍϼҋÓÌÁÄËÑÈÐÑ͌ͼÇÐÇÔ q˜ÌÎÐÇEFTJHOQBUUFSOT q¢‹ŒÄÈϼÀÐÄŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋ½‹ÄÁÈÁËÈÍÒ»ÊÄÔ ÆÏÀÅÈÊÎÌ ½ŒÓÔ2U 0QFO(q¢‹ŒÄÈϼÀÐÄÑÄÕÌÈʺÔEFCVHHJOHÊÀÈQFSGPSNBODF PQUJNJ[BUJPO q(1(16$6%"0QFO$-ċŒÄÈϼÀ προγραμματισμού q˜ÌÎÐÇÊÀÈċŒÄÈϼÀNVMUJUISFBEJOH προγραμματισμού Προσφέρονται: qžÕºÐÇÄÉÀÏÑNjºÌÇÔÄÏÆÀмÀÔÀÍϼÐÑÍÖÕϽÌÍÖ μετά από τετράμηνη αξιολόγηση q¢ËÊÖÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌÊÀȬÏÈÐÑÄÔ συνθήκες εργασίας qž¿ÆÕÏÍÌÍÔÊÀÈÃÈÀÏÊÎÔÀÌÀÌÄÍ¿‹ÄÌÍÔ ÄÉ͌ËÈЋ½Ô IBSEXBSFÊÀÈTPGUXBSF

qžÖÌÒ»ÊÄÔ͋ÀÃÈÊ»ÔÊÀÈÃNjÈÍÖÏÆÈÊ»ÔÄÏÆÀмÀÔ q™ÈÄÒÌ»ÔÑÀÉÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐŬËÈÐÇ κατά τα επαγγελματικά ταξίδια qžÖÌÄÕ½‹ÄÌÇÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ̺ÄÔÑÄÕÌÍËÍƼÄÔ σχετικές με το αντικείμενο

Βιογραφικά στο e-mail: IS!FTUJBCBLFSZHS

Μηχανικός R&D (κωδ. R&D/07

Έδρα:ÍË¿ÊÀÐÑÏÍ ¦ÈËʼÔ ¤ÒºÐÇÀÌÀźÏÄÑÀÈÐÑÇÌÑÄÕÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÔÄÑÀÈϼÀÔ Απαραίτητα προσόντα: qÑÖռ͋ÇÕÀÌÍËÍƼÀÔ ¢¥°¢¥

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ4PMJEXPSLT q¢ŒÈÒ֋ÇÑ»ÆÌÎÐÇ"VUPDBE q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¢ŒÈÒ֋ÇÑ»ÇċŒÄÈϼÀÐÄÁÈ͋ÇÕÀÌÈʽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌ Χαρακτηριστικά: q®ÏÆÀÌÓÑÈʽÑÇÑÀ q™Ç‹ÈÍÖÏÆÈʽÑÇÑÀ q¢ŒÈÊÍÈÌÓÌÈÀʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔ Παροχές: q§ÄÑÀÅÍÏÈʽ‹ºÐÍÀŒ½ÑÇÌŒÄÏÈÍÕ» ÑÇÔšÄÐÐÀËÍ̼ÊÇÔ qžÖÌÄÕ»ÔÄʌÀ¼ÃÄÖÐÇ q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ Βιογραφικά στο e-mail: IS!EPQQMFSHS PSV Mechanic/Vehicle Engineers London *O -POEPO XF BSF MPPLJOH GPS IJHIMZ TLJMMFE BOE FOUIVTJBTUJDFOHJOFFST BDSPTTBMMEJTDJQMJOFT XIP XBOUUPXPSLGPSBOPSHBOJTBUJPOXIJDIJTBUUIF GPSFGSPOUPGNPUPSWFIJDMFUFDIOPMPHZBOEJTTUSJWJOH UPNBJOUBJOJUTQPTJUJPOPGEPNJOBODF:PVXJMMOFFE UPJOTQFDU EJBHOPTF NBJOUBJOBOESFQBJSCVTFTUP LFFQ-POEPONPWJOH FOTVSJOHUIFTBGFUZPGPVSGMFFU BOEUIFDPNGPSUPGPVSQBTTFOHFST Responsibilities include: q*OTQFDUJOHBOENBJOUBJOJOHCVTFTUPTQFDJGJFE TUBOEBSET q3FQBJSJOHFOHJOFCSBLFTHFBSCPYTVTQFOTJPOT FUD q%JBHOPTJOHGBVMUTFGGJDJFOUMZBOEFGGFDUJWFMZ CZSPBEUFTUJOHWFIJDMFTVTJOHUIFMBUFTU EJBHOPTUJDBOEUFTUFRVJQNFOU q6OEFSUBLJOHFGGJDJFOUBOEFGGFDUJWFNFDIBOJDBM FMFDUSJDBMBOECPEZSFQBJSTBOESPBEUFTUJOH PODPNQMFUJPO FOTVSJOHTUBOEBSETBSFNFU q$PNQMFUJOHBMMSFMFWBOUEPDVNFOUBUJPOUPBIJHI TUBOEBSE q0SHBOJTJOHZPVSEBJMZXPSLMPBE q$PNNVOJDBUJOHBOEXPSLJOHFGGFDUJWFMZ XJUIBUFBNBOEQSPWJEJOHTVQQPSUUPDPMMFBHVFT q'MFYJCJMJUZ q&OTVSJOHIFBMUITBGFUZTUBOEBSETBSFNFU Experience and skills::PVXJMMBMSFBEZCFFYQFSJFODFE XJUIJONPUPSWFIJDMFFOHJOFFSJOH,OPXMFEHFPGFJUIFS 1$7)(7XPVMECFBOBEWBOUBHF 

ÌÂÊÒØμ×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Hours of work:8FXPSLPOTIJGUTXJUIJOBSPUB:PV XJMMOPUCFSFRVJSFEUPXPSLNPSFUIBOBOBWFSBHFPG EBZTQFSXFFLPWFSUIFDZDMFPGUIFSPUBBOEEBZT PGGNBZSPUBUFUISPVHIFBDIXFFL"MMEBZTBXFFL BSFJOTDPQFPGUIJTQBUUFSO5IFTUBOEBSEXPSLJOH XFFLJTIPVSTCVUBDUVBMIPVSTXPSLFEFBDIEBZ NBZWBSZBDDPSEJOHUPMPDBUJPOBOETIJGU"WFSBHF SPTUFSFEIPVSTXPSLFEXJMMOPUFYDFFEIPVSTQFS XFFLPWFSUIFDZDMFPGUIFSPUBXPSLFE'PSTIJGUXPSL ZPVXJMMOPUOPSNBMMZTUBSUZPVSTIJGUCFGPSFBNPS GJOJTIBTIJGUBGUFSQN/JHIUXPSLJTVTVBMMZOPU CFGPSFQNBOEOPUBGUFSBN BHBJOBWFSBHJOH IPVSTBXFFLJOUIFTDPQFPGUIFEBZBXFFLSPUB "QMMZZPVSDWUPe-mail: BOUIPOZ!KBNFTMFXJTDPN °Í ÉÄÌÍÃÍÕļÍ  Fodele Beach & Water Park Holiday Resort ÐÑÍ ¨½ÃÄËÄ ¤ÏÀÊËļÍÖ ¦Ï»ÑÇÔ επιθυμεί να προσλάβει: Προϊστάμενο Συντήρησης Απαραίτητα προσόντα: qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍօ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔČÀÆƺˋÀÑÍÔ q˜ÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ qÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌ εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή νοσοκομείων qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐǤ± q®‹ÀÃÈʽŒÌÄ¿‹ÀÄÏÆÀмÀÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈʺÔ ικανότητες q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ‹Ä¬ÌÄÐÇ στην επικοινωνία Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: BDDPVOUJOH!GPEFMFCFBDIHS¢ŒÈÊÍÈÌÓ̼ÀÒÀ γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται ÐÑÈÔÀŒÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ ¤ÄÑÀÈϼÀSicap SA ‹ºËÍÔÑÍÖ͋¼ËÍÖ4BCP ºÌÀÔÀŒ½ τους δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των ÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌÊÀÈ‹ÄËÄÑÎÌÐÑÇÌ¢ËˬÃÀÊÀÈÃÈÄÒÌÎÔ ‹ÄºÃÏÀÐÑÍ¡ÀÐÈËÈʽ¢ÖÁͼÀÔ×ÇѬÌÀŒÏÍÐˬÁÄÈ Μηχανικό Έργων Υποδομής (Τ.Ε) ή Μηχανικό Δομικών Έργων (Τ.Ε) ή Πολιτικό Μηχανικό Προφίλ υποψηφίου: qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ‹ÇÕÀÌÈʽÔºÏÆÓÌ֌ÍÃ͋»Ô °¢ »ŒÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ‹ÇÕÀÌÈʽÔÃ͋ÈÊÎ̺ÏÆÓÌ °¢ »ŒÍËÈÑÈʽÔ‹ÇÕÀÌÈÊ½Ô q ŒÍÃÄÃÄÈƋºÌÇċŒÄÈϼÀÑÍÖˬÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ στον τεχνικό κλάδο q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÌ͋ÍÒÄмÀÔÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍ οικονομική υποστήριξη έργων q§ÄċŒÄÈϼÀÊÀÈÐÑÈÔÄÏÆÀмÄÔÆÏÀÅļÍÖ (κοστολόγηση έργων, σύνταξη λογαριασμών,   ¢  ¢ ČÀźÔ‹Ä֌ÇÏÄмÄÔÊËŒ

qÍË¿ÊÀ˽ÔÕÄÈÏÈЋ½ÔÐ֋Á¬ÐÄÓÌÈÃÈÓÑÈÊÎÌ και δημοσίων έργων qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐǤ± .T1SPKFDUÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌ πακέτων q¥ÊÀ̽ÑÇÑÀŒÏÍÆÏÀ‹‹ÀÑÈЋͿÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈЋͿ εργασιών q ̬ËÇÂÇŒÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÈÊÀ̽ÑÇÑÀ διαχείρισης έργων qšÀÒÄÓÏÇÒļŒÏÍнÌÇÕÏ»ÐÇŒÏÍÆϬ‹‹ÀÑÍÔ ÃÈÀÕļÏÈÐÇÔÃNjÍмÓ̺ÏÆÓÌ"DF&31»ÐÖÌÀÅÍ¿Ô Περιγραφή αρμοδιοτήτων: q™ÈÄʌÄÏÀ¼ÓÐÇÀËËÇËÍÆÏÀżÀÔ‹Ä֌ÇÏÄмÄÔ φορείς q ÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÏÀŒÄ¼ÀÔÄÌÐѬÐÄÈÔпÌÑÀÉÇ­°§ και συναφείς εργασίες, που έχουν σχέση με την κατασκευή και την συμβατική παρακολούθηση των δημοσίων έργων κλπ, ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÌ֌ÍÐÑ»ÏÈÉÇ ½ŒÍÖÀŒÀÈÑÇÒļ των ανωτέρω εργασιών qžÖÐÕºÑÈÐǝ ¢ÊÀȝ ¢‹ÄÑÍÑȋÍ˽ÆÈÍ ÑÍÌŒÏÍٌÍËÍÆÈЋ½ ÑÇÌ‹Ä˺ÑÇÑÍÖºÏÆÍÖ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη qž¿ÌÑÀÉÇÊÀȺÆÊÏÈÐǝ ¢ÊÀȝ ¢ προκαταρτικές εργασίες πριν την σύνταξή τους, προθεσμίες και αυτοδίκαια έγκριση q›ÍÆÀÏÈÀЋͼŒÈÐÑ͌ÍÈ»ÐÄÈÔ ֌ÍÁÍË» ÊÀȺÆÊÏÈÐÇ ŒÏÍٌÍÒºÐÄÈÔÊÀÈŒÏÍÒÄЋ¼ÄÔ ελέγχου, τόκοι υπερημερίας q ÌÀÒÄÎÏÇÐÇÑȋÎÌ ÀÖÉ͋ÄÈÎÐÄÈÔÄÏÆÀÐÈÎÌ ÀÌÀÊÄÅÀËÀÈÓÑÈʽÔŒ¼ÌÀÊÀÔÄÏÆÀÐÈÎÌ  ¢

q­ºÄÔÄÏÆÀмÄÔ ÑϽŒÍÔ֌ÍËÍÆÈЋͿ̺ÓÌÑȋÎÌ ÊÀÈпÌÑÀÉÇԝ¦°§­¢ q¢ŒÈÅÖˬÉÄÈÔÀÌÀýÕÍÖÄÌÐѬÐÄÈÔÀÖÑÍüÊÀÈÀ ºÆÊÏÈÐǝÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÕÏÍÌÈÊÎÌŒÏÍÒÄЋÈÎÌ έργου q±ŒÍÁÍË»ÅÀʺËÍÖÍÈÊÍÌ͋ÈʻԌÏÍÐÅÍϬÔ ÆÈÀÑÇÐ֋‹ÄÑÍÕ»ÐÄÃNj͌ÏÀмÄÔž¿ÌÑÀÉÇ και ενημερότητα απαραίτητων δικαιολογητικών q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ»֌ÍÁÍË»ÍÈÊÍÌ͋ÈÊÎÌŒÏÍÐÅÍÏÎÌ για την ανάληψη έργων

®ÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀ֌ÍÁ¬ËÍÖÌÑÍ βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω e-mail: %UTPLPT!TBCPHS ¤ÑÄÕÌÈÊ»ÄÑÀÈϼÀCentrofaro Services LTD Athens ενδιαφέρεται να προσλάβει στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων στην ­ºÀ¦ÀÏÁ¬ËǦÀÁ¬ËÀÔ Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Απαραίτητα προσόντα: q™¼ŒËӋÀ‹ÇÕÀÌÍ˽ÆÍÖ‹ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄËËÇÌÈÊÍ¿ πολυτεχνείου ή δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ÓÔÈнÑȋÍÐÑÇÌ¢ËˬÃÀ qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊ»Ô ÆËÎÐÐÀÔ ÐÄŒÏÍÅÍÏÈʽÊÀÈÆÏÀŒÑ½˽ÆÍ Ï½ÐÒÄÑÄÔÆËÎÐÐÄÔÒÀËÇÅÒÍ¿Ì֌½ÂÇ q˜ÌÎÐÇÑÍÖÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÍ¿ŒÏÍÆϬ‹‹ÀÑÍÔ VUPDBE και του προγράμματος διοίκησης έργων .T1SPKFDU q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈЋͿ֌ÍËÍÆÈÐÑ» §TPGGJDF JOUFSOFU

q¢ÊŒËÇÏӋºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈʺÔ֌ÍÕÏÄÎÐÄÈÔ εάν απαιτούνται qÏÍٌÇÏÄмÀºÑÇÐÄ‹Ä˺ÑÇČ¼ÁËÄÂÇ βιομηχανικών μηχανολογικών έργων ¤ŒÏÍٌÇÏÄмÀļÌÀÈŒÏÍÑȋÇѺÀ ÀËˬ½ÕÈÀŒÍÊËÄÈÐÑÈʬ ÀŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇ ÌÀŒÏͺÏÕÄÑÀÈÀŒ½ÄÊѺËÄÐǺÏÆÓÌŒÍÖ σχετίζονται με την πετρελαιοβιομηχανία, τη χημική βιομηχανία ή άλλες ανάλογες βιομηχανίες με αντικεί μενα όπως αγωγοί ή στρεφόμενα μηχανήματα (αντλίες Êˌ »ÄÌÀËˬÊÑÄÔ»¬ËËÍŒÀϽ‹ÍÈÍÄÉ͌ËÈЋ½ Η εταιρία προσφέρει: q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ qÏÍ͌ÑÈʺÔČÀÆÆÄˋÀÑÈÊ»ÔÀ̬ŒÑÖÉÇÔ σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον ®ÈÄÌÃÈÀÅÄϽ‹ÄÌÍÈŒÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀ֌ÍÁ¬ËËÍÖÌ αίτηση, συνοδευμένη από αναλυτικό βιογραφικό ση μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EQFUTJUJT! DFOUSPGBSPHS H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, Ç͌ͼÀÃÏÀÐÑÇÏÈ͌ÍÈļÑÀÈÐÑÇÌ Ò»ÌÀ ÑÇšÄÐÐÀËÍ ̼ÊÇ ÊÀÈÑǯ½ÃÍÐ֋ŒËÇÏÎÌÍÌÑÀÔÕϽÌÈÀÐÑÍÌ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀʽÕÎÏÍ ×ÇÑļÆÈÀÑÍ&MFDUSB1BMBDFÐÑÇ šÄÐÐÀËÍ̼ÊÇ Ηλεκτρολόγο Συντηρητή (ref: ΜΑΙΝSKG) Απαραίτητα προσόντα: q Œ½ÅÍÈÑÍÔы»‹ÀÑÍÔÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÓÌ¥¢¦ °¢¥ qÏÍٌÇÏÄмÀÐÄы»‹ÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÉÄÌÍÃÍÕļÓÌ ºÑÇ

q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍ˽ÆÍÖ ‰ q˜ÌÎÐÄÈÔÐÑÇÌČ¼ÁËÄÂÇÊÀÈÐÕÄÃÈÀЋ½¤§ εγκαταστάσεων κτιρίων q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐǤ± qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ q¤ËÈʼÀºÓÔÄÑÎÌ Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας προσφέρει: q¢ŒÀÆÆÄˋÀÑÈʽŒÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀмÀÔ q¢ÊŒÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÑÀÈÏÈʺÔŒÀÏÍÕºÔ ÀÏÀÊÀËνŒÓÔÀŒÍÐÑļËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈʽÐÀÔÐÇ μείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό της θέσης, στο e-mail: KPCT!FMFDUSBIPUFMTHS°À ÐÑÍÈÕļÀÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀŒÀÏÀ‹Ä¼ÌÍÖÌċŒÈÐÑÄÖÑÈʬ ¢ŒÈÊÍÈÌÓ̼ÀÒÀƼÌÄÈ‹½ÌÍ‹ÄÑÈÔÑÍÖÔ֌Í»ÅÈÄÔ ÍÖÔŒÍÖÀÌÑÀŒÍÊϼÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀŒÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ 4JUFXXXFMFDUSBIPUFMTHS Ηλεκτρολόγος Συντηρητής Επιθυμητά προσόντα: qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔČÀÆƺˋÀÑÍÔ q ŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ qÏÍٌÇÏÄмÀÐÄÀÌѼÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔ τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή νοσοκομείων q˜ÌÎÐǤ± qžÖÐѬÐÄÈÔ Επαγγελματικές ικανότητες: q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀ‹ÈÊ»ŒÏÍÐӌÈʽÑÇÑÀ q®ÏÆÀÌÓÑÈʺÔÈÊÀ̽ÑÇÑÄÔ qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈЋ½ÔÊÀÈÐÖ̺ŒÄÈÀÐÑÍÀŒÍѺËÄЋÀ q®‹ÀÃÈʽŒÌÄ¿‹ÀÄÏÆÀмÀÔ Προσφέρονται: q¥ÊÀÌ͌ÍÈÇÑÈʽŒÀʺÑÍÀŒÍÃÍÕÎÌ q™ÖÌÀѽÑÇÑÄÔÄɺËÈÉÇÔ Αποστολή βιογραφικών στο κάτωθι e-mail: NO!QBOBTHSPVQHS‹ÄÀŒÀÏÀ¼ÑÇÑÇÅÓÑÍÆÏÀżÀ

11 25


12 26

Î¤Ď ÎŻĎ„Îˇ 29 Î?ÎżÎľÎźÎ˛Ď ÎŻÎżĎ… 2016 Talent Acquisition Lead Greece & Cyprus

‡Provide staffing support that is aligned to a specific internal functional client team, with a goal of filling open roles with qualified internal or external talent ‡Execute the full life cycle recruitment process and ensure timely and effective communication between candidate(s) and hiring team ‡Develop and maintain productive working relationships with multiple stakeholders, including functional hiring managers, HR partner(s) in order to foster partnerships that yield consistent on-going communication ‡Build TA function excellence by dealing with all sourcing techniques and manage market intelligence related to business needs and challenges ‡Communicate and educate clients on the staffing policies and processes for both internal mobility and external selection ‡Develop the ability over time to effectively portray PepsiCo as a strong employer of choice. This should include the ability to educate and deliver PepsiCo’s employment value proposition, as well as information regarding PepsiCo’s portfolio, functions, culture, leadership model, employment brand, functional career options, and talent management/professional development approach ‡Hold a university degree ‡A minimum of 3 years professional experience in talent acquisition ‡Prior experience working with Kenexa or another candidate management system/applicant tracking system ‡Ability to influence internal clients/hiring teams on staffing-related decisions ‡Displays professionalism and interest to learn in an effort to develop strong client partnerships ‡Personable, high energy individual that is passionate about recruitment and enjoys working in a fast paced, innovative, dynamic organization ‡Ability to handle sensitive and confidential information with discretion and professionalism at all times ‡Must be collaborative team player ‡Proficient oral and written communication skills ‡Speak fluent english ‡Proficient in full suite of Microsoft Suite of products: Word, Excel, PowerPoint, Outlook Submit to link: goo.gl/1Iczcw Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a multinational company, for a dynamic professional to cover the following position: HR Administrator (ref. code: S-722/67278) (short-term contract) Job description: ‡Acts as the single point of contact for all HR queries on benefits and administrative needs ‡Organizes and produces all HR related documentation, such as contracts of employment, leaves, employment certificates etc ‡Maintains and updates compensation & benefits files related to medical plan administration, mobile phones, car fleet, ticket restaurants ‡Validates that internal monthly payroll data have been gathered and communicates them to payroll provider Candidate profile: ‡University degree in business administration ‡Postgraduate degree in HR will be considered an asset ‡At least 2 years of prior experience in a similar role ‡Excellent knowledge of the english language ‡PC literature (Ms Excel power user) ‡Strong planning and organizing skills ‡Communication skills ‡Attention to detail ‡Team player The company offers: ‡Competitive remuneration package ‡Friendly and challenging working environment Please send your curriculum vitae, quoting reference code, by e-mail to: venetia.kostaki@adecco.com, through fax at: 210 6180376, or by mail to: Adecco HR, 40, Ag.Konstantinou str., 15124, Maroussi. After the screening of the cv’s, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an

interview. For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your cv in our database to be eligible for current or future job openings. All applications are considered as strictly confidential.

ΛÎ&#x;ΓΙΣΤΕΣ

General company overview: TrueGreece is an innovative luxury travel company that delivers intimate and authentic vacation experiences in Greece and the mediterranean. Since 2008 Christos Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been continually recognized as one of the world’s top travel specialists for Greece by CondÊ Nast Traveler magazine; and he has also been selected by Travel+Leisure magazine as an A-List travel agent since 2009. Since 2014, he has been included in Wendy Perrin’s WOW list as a trusted travel expert for Greece. These distinctions showcase TrueGreece’s commitment to planning and executing a once-in-a-lifetime travel experience for its guests. For additional information, please visit www.TrueGreece.com. TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, challenging assignments create a stimulating environment for driven individuals. Our approach-building a service-oriented team that combines expertise in the tourism industry, solid managerial, organizational, communication, and social skills, and is comprised by motivated individuals who seek to grow their skill set and responsibilities within the company- is geared towards maintaining TrueGreece’s position as a leader in the incoming luxury travel industry. What is perhaps most striking about TrueGreece is our constant pursuit for improving the quality of service and experience for our guests and affiliates, and creating a strong, team-based company culture founded on respect, personal and corporate growth, and job satisfaction stemming from our company’s achievements. Accounting Assistant Position Candidates with a bachelors degree will enter the firm at an entry level position. Accounting Assistant requirements: ‡Show a strong commitment to a career at TrueGreece ‡Very good command of greek and english (both oral and written) ‡Familiarity with excel/spreadsheet ‡Detail oriented ‡Previous work experience is welcome but not required Interviews will be conducted in both greek and english. Accounting Assistant duties will include but will not be limited to: ‡Handling and processing supplier invoices ‡Issuing invoices ‡Monitoring and reviewing outstanding invoices ‡Ensuring all invoices are filed accurately and timely ‡Reconciling suppliers statements and finance accounts ‡Preparing the monthly payment reconciliation ‡Monitoring and ordering office supplies ‡Working with spreadsheets ‡Managing petty cash transactions ‡Sorting out incoming and outgoing daily post ‡Answering suppliers’ phone calls and emails The Accounting Assistant is expected to: ‡Demonstrate the ability to adjust to our company culture, and learn from our team ‡Demonstrate an understanding of and ability to communicate with our partners and suppliers ‡Develop, with minimal guidance, well-structured written materials in greek and english ‡Demonstrate an understanding of the overall economics of our business ‡Contribute to business development efforts ‡Handle multitasking successfully ‡Handle customers’ and suppliers’ inquiries by telephone or e-mail ‡Collaborate with our accounting department

Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ΚιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς ιγγΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚ Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 ξτών ĎƒÎľ ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš κιΝοĎ?ντιΚ νι ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ τους, Οξ ÎąÎ˝ÎąĎ†ÎżĎ ÎŹ ĎƒĎ„Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ, Ď…Ď€ĎŒĎˆÎˇ τΟΎΟιτος Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ?, ĎƒĎ„Îˇ δ/Î˝ĎƒÎˇ: ComSys AE, Λ. ÎšÎˇĎ†ÎšĎƒÎŻÎąĎ‚ 227, ΤΚ 145 61 ÎšÎˇĎ†ÎšĎƒÎšÎŹ ÎŽ ĎƒĎ„Îż fax: 210 9221219 ÎŽ ĎƒĎ„Îż ξΞΎς e-mail: jobs@comsys.gr To Cosmetic Derma Medicine Group, Ρ πΚο ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îˇ κΝΚνΚκΎ ÎąÎšĎƒÎ¸ÎˇĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚, Î´ÎľĎ ÎźÎąĎ„ÎżÎťÎżÎłÎŻÎąĎ‚, Ď€ÎťÎąĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎżĎ…Ď ÎłÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ ÎźÎľĎ„ÎąÎźĎŒĎƒĎ‡ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ ΟιΝΝΚών, ινιΜΡτΏ: Î›ÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎŽ γΚι Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ÎąĎ€ÎąĎƒĎ‡ĎŒÎťÎˇĎƒÎˇ Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο ÎąÎ˝Ď‰Ď„Î­Ď ÎąĎ‚/ινωτΏτΡς ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Microsoft Î&#x;ffice ‡ΕπΚθυΟΡτΎ Ρ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎżĎ? Ď€Ď ÎżÎłĎ ÎŹÎźÎźÎąĎ„ÎżĎ‚ accountant singular ÎŽ Ď€ÎąĎ ĎŒÎźÎżÎšÎż ‡ΕπΚθυΟΡτΎ Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą 2-3 Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎšÎą ĎƒÎľ Ď„ÎŽĎ ÎˇĎƒÎˇ Î´ÎšĎ€ÎťÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ βΚβΝίων Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών, ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ξπΚπΝέον ÎłÎťĎ‰ĎƒĎƒĎŽÎ˝ θι ξκτΚΟΡθξί ÎšÎ´ÎšÎąÎŻĎ„ÎľĎ Îą Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ‡Î&#x;Ď ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇ, ĎƒĎ…Î˝Î­Ď€ÎľÎšÎą, Ď…Ď€ÎľĎ…Î¸Ď…Î˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľĎ„ÎąÎš: ÎąÎ˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιΟοΚβών ĎƒÎľ ένι ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż κιΚ Î´Ď…Î˝ÎąÎźÎšÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Οξ ÎľĎ…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ινέΝΚΞΡς. Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťĎŽ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎąĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą, ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@cosmeticdermamedicine. gr. ÎŒÎťÎą Ď„Îą Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ θι ÎľÎžÎľĎ„ÎąĎƒÎ¸ÎżĎ?ν ÎąĎ€ĎŒ τΡ δ/Î˝ĎƒÎˇ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? Οξ Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą. ÎœÎŻÎą ÎąĎ€ĎŒ τΚς ΟξγιΝĎ?Ď„ÎľĎ ÎľĎ‚ βΚοΟΡχινίξς τΡς ΕΝΝΏδος ĎƒĎ„ÎżÎ˝ κΝΏδο ÎşÎąĎ„ÎąĎƒÎşÎľĎ…ÎŽĎ‚ Ď†Ď‰Ď„ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝, leader ĎƒĎ„ÎżÎ˝ κΝΏδο τΡς, ÎąĎ€ÎżÎşÎťÎľÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŹ ξΞιγωγΚκΎ, Οξ Î­Î´Ď Îą τΡ Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇ (ÎşĎ?κΝος ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšĎŽÎ˝: 10 ξκ ÎľĎ…Ď ĎŽ, Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒ: 120 ΏτοΟι), ΜΡτξί: ΣτέΝξχος Î›ÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎˇĎ ÎŻÎżĎ… (κωδ. 27654/16) Î‘Ď ÎźÎżÎ´ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: Â‡ÎšÎąĎ„ÎąĎ‡ĎŽĎ ÎˇĎƒÎˇ Ď€ÎąĎ ÎąĎƒĎ„ÎąĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ Â‡ÎˆÎşÎ´ÎżĎƒÎˇ Ď€ÎąĎ ÎąĎƒĎ„ÎąĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ ‡ΌΠΑ, ÎŚÎœÎĽ, Ιntrastat, Vies, κΝπ Â‡ÎœÎšĎƒÎ¸ÎżÎ´ÎżĎƒÎŻÎą Â‡Î•ÎšĎƒÎąÎłĎ‰ÎłÎ­Ď‚-ξΞιγωγές Â‡Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚ ιποθΎκΡς Î Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡ΠτυχΚοĎ?χος ΑΕΙ οΚκονοΟΚκΎς κιτξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇĎ‚ ‡ΚιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΌΠΑ ‡ΚιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Ď†ÎżĎ ÎżÎťÎżÎłÎšÎşÎżĎ? Ď€ÎťÎąÎšĎƒÎŻÎżĎ… Α.Ε. Â‡Î¤ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 έτΡ Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ΟξγΏΝΡ ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎŻĎ ÎˇĎƒÎˇ Οξ Γ’ ÎşÎąĎ„ÎˇÎłÎżĎ ÎŻÎąĎ‚ βΚβΝίι ‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ERP ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎˇÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ κιΚ Îœs Office ‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ γιΝΝΚκών ÎŽ ΚτιΝΚκών Î Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎŹ Ď‡ÎąĎ ÎąÎşĎ„ÎˇĎ ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŹ: Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ξπΚκοΚνωνΚικΎ κιΚ ÎżĎ ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşÎŽ ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą, ÎşĎ ÎšĎ„ÎšÎşÎŽ ĎƒÎşÎ­ĎˆÎˇ ‡ΔυνιΟΚκΎ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ‡ΠνξĎ?Οι οΟιδΚκΎς ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎąÎ˝ÎŹÎťÎˇĎˆÎˇĎ‚ Ď€Ď Ď‰Ď„ÎżÎ˛ÎżĎ…ÎťÎšĎŽÎ˝ Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ κΏτω ÎąĎ€ĎŒ Ď€ÎŻÎľĎƒÎˇ Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎżĎ… Â‡Î‘Ď€ÎżĎ„ÎľÎťÎľĎƒÎźÎąĎ„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: Â‡ÎŁĎ„ÎąÎ¸ÎľĎ Î­Ď‚ ιποδοχές ĎƒĎ?Οφωνι Οξ τΡν ÎąÎžÎšÎżÎťĎŒÎłÎˇĎƒÎˇ ξπΚΝογΎς Â‡ÎœÎľĎ„ÎąÎ˛ÎťÎˇĎ„Î­Ď‚ ιποδοχές Î˛ÎŹĎƒÎľÎš ξπίτξυΞΡς ĎƒĎ„ĎŒĎ‡Ď‰Î˝ Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îż Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ‡ΣυνξχΎς ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ κιΚ Ď€Ď ÎżÎżĎ€Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ξΞέΝΚΞΡς Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@cosmoshellas.com Το Ξξνοδοχξίο Arte & Mare Elia Suites ĎƒĎ„Îˇ ÎœĎ?κονο, ΜΡτΏ νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš γΚι ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą: Î›ÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎŽ

All cv’s to be provided in english to e-mail: executive@truegreece.com

Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą 3 ξτών ĎƒÎľ ινΏΝογΡ Ď„ÎżĎ…Ď ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽ ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎŻĎ ÎˇĎƒÎˇ/ΞξνοδοχξΚικΎ ΟονΏδι ‡ΔίπΝωΟι ιυτοκΚνΎτου κιΚ ΟΡχινΎς ‡12ΟΡνΡ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš: ‡ΔΚιΟονΎ Â‡Î”ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ†ÎŽ ‡ΙκινοποΚΡτΚκές ιποδοχές

Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚ ComSys ινιΜΡτξί ĎƒĎ„ÎľÎťÎ­Ď‡Îˇ γΚι τΡν Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎŹĎ„Ď‰ Î¸Î­ĎƒÎˇ:

ÎŁĎ…ĎƒĎ„ÎŹĎƒÎľÎšĎ‚ ÎąĎ€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚. Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ÎąĎ€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ ĎƒĎ„Îż e-mail: eliasuites@ hotmail.com

We expect our Accounting Assistant to learn quickly, apply prior knowledge to current situations, solve problems, manage time, prioritize tasks, and communicate well with peers, customers, and suppliers.

Î’ÎżÎˇÎ¸ĎŒĎ‚ Î›ÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎŽ (ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒĎ‚ Î¸Î­ĎƒÎľĎ‰Ď‚: ACC17) Î’ÎąĎƒÎšÎşÎŹ κιθΎκοντι: Ď„ÎŽĎ ÎˇĎƒÎˇ Î´ÎšĎ€ÎťÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ βΚβΝίων κιΚ ÎźÎšĎƒÎ¸ÎżÎ´ÎżĎƒÎŻÎąĎ‚.

Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Elfashion Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎšÎą ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż γυνιΚκξίις Î­Î˝Î´Ď…ĎƒÎˇĎ‚ κιΚ Ď„Ď‚ Ď‡ÎżÎ˝Î´Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ Ď€ĎŽÎťÎˇĎƒÎˇĎ‚, έχοντις ĎƒĎ„Îż ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎˇĎ„ÎšÎşĎŒ τΡς ξπΚτυχΡΟένξς ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎľĎ‚ Οξ δΚξθνΎ brand names.

ݮĂƒĂ‘Â˝ĂŒĂ‚Ă“Ă†Ă‚Ă˜Ă“Âż‘Ă?Ă˜Ď×ÎÂÓƳ‘ŽÑ×ÆÊĂŒĂ‚ĂŠĂ’Ă˜ĂŽÂźĂ—Ă†ĂŠĂ‚XXXTLZXBMLFSHS

μπξĎ?θυνΡ/-Îż Î•ÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚ Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇĎ‚ /Î’ÎżÎˇÎ¸ĎŒ Î›ÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎˇĎ ÎŻÎżĎ… ΓΚι τΡ Î˛ĎŒĎ ÎľÎšÎą ΕΝΝΏδι. Î ÎľĎ ÎšÎłĎ ÎąĎ†ÎŽ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: Â‡ÎšÎąĎ„ÎąĎ‡ĎŽĎ ÎšĎƒÎˇ Ď€ÎąĎ ÎąĎƒĎ„ÎąĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ ‡ΣυΟφωνίι υποΝοίπων Οξ Ď€Ď ÎżÎźÎˇÎ¸ÎľĎ…Ď„Î­Ď‚ ‡Cash flow Â‡Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ Ď€ÎąĎ ÎąÎłÎłÎľÎťÎšĎŽÎ˝ Â‡ÎˆÎťÎľÎłĎ‡ÎżĎ‚ κιΚ Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ ιποθΎκΡς Â‡Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ γκΏΟις Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ κιΚ Î´ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą ινΏΝογων reports Â‡Î‘Ď Ď‡ÎľÎšÎżÎ¸Î­Ď„ÎˇĎƒÎˇ Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎŽĎ ÎšÎż-ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşĎŒ τΟΎΟι ‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Ď€Ď ÎżÎłĎ ÎąÎźÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ Η/ÎĽ-ERP, Ď€Ď ÎżÎąÎšĎ ÎľĎ„ÎšÎşÎŹ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Momentum Â‡Î“Î˝ĎŽĎƒÎˇ Ms Office ‡ΚιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš: Â‡ÎœÎšĎƒÎ¸ĎŒĎ‚ ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îż ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšÎąÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: cv@el-fashion.gr Το Mediterranean College, ĎƒĎ„Îż Ď€ÎťÎąÎŻĎƒÎšÎż ÎąÎ˝ÎąÎ´ÎšÎżĎ ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇĎ‚ του οΚκονοΟΚκοĎ? τΟΎΟιτος, ΜΡτΏ νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš: ΣτέΝξχος Î&#x;ΚκονοΟΚκοĎ? ΤΟΎΟιτος ΑθΎνι Î ÎľĎ ÎšÎłĎ ÎąĎ†ÎŽ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: Â‡Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ τιΟξίου, Î­ÎşÎ´ÎżĎƒÎˇ κιΚ ÎşÎąĎ„ÎąĎ‡ĎŽĎ ÎšĎƒÎˇ Ď€ÎąĎ ÎąĎƒĎ„ÎąĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ Â‡Î•ÎłÎşĎ ÎŻĎƒÎľÎšĎ‚ Ď€Ď ÎżÎźÎˇÎ¸ÎľÎšĎŽÎ˝ Â‡Î¤ÎŽĎ ÎˇĎƒÎˇ ÎźÎˇĎ„Ď ĎŽÎżĎ… ĎƒĎ€ÎżĎ…Î´ÎąĎƒĎ„ĎŽÎ˝ ‡Î&#x;ΚκονοΟΚκοί Î´ÎšÎąÎşÎąÎ˝ÎżÎ˝ÎšĎƒÎźÎżÎŻ ĎƒĎ€ÎżĎ…Î´ÎąĎƒĎ„ĎŽÎ˝ Â‡Î ÎąĎ ÎąÎşÎżÎťÎżĎ?Î¸ÎˇĎƒÎˇ ÎťÎˇÎžÎšĎ€Ď ĎŒÎ¸ÎľĎƒÎźĎ‰Î˝ Ď‡Ď ÎľĎŽÎ˝ ‡ΣĎ?ντιΞΡ ÎąÎ˝ÎąĎ†ÎżĎ ĎŽÎ˝ Ď€Ď ÎżĎ‚ Î´ÎšÎżÎŻÎşÎˇĎƒÎˇ Â‡ÎœÎšĎƒÎ¸ÎżÎ´ÎżĎƒÎŻÎą κιθΡγΡτών Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 ξτών ĎƒÎľ ÎżÎšÎşÎżÎ˝ÎżÎźÎšÎşĎŒ τΟΎΟι ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ (ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşÎŽ Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ), κιτΏ Ď€Ď ÎżĎ„ÎŻÎźÎˇĎƒÎˇ ĎƒÎľ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€ÎąĎ ÎżĎ‡ÎŽĎ‚ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎšĎŽÎ˝ Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎľÎžĎ…Ď€ÎˇĎ Î­Ď„ÎˇĎƒÎˇ/Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ πξΝιτών ‡Πτυχίο Α.Ε.Ι. ÎŽ κοΝΝξγίου (κιτξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ οΚκονοΟΚκΏ, ÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽ ÎŽ Î´ÎšÎżÎŻÎşÎˇĎƒÎˇ ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎšĎ ÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝) ‡Î&#x;Ď ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ κιΚ δΚοΚκΡτΚκές ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚, ινιΝυτΚκΎ ĎƒÎşÎ­ĎˆÎˇ, ÎżÎźÎąÎ´ÎšÎşĎŒ πνξĎ?Οι, ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎąĎ€ÎżĎ„ÎľÎťÎľĎƒÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ ÎłĎ ÎŽÎłÎżĎ ÎˇĎ‚ ÎľĎ€ÎŻÎťĎ…ĎƒÎˇĎ‚ θξΟΏτων ‡ΠοΝĎ? ÎşÎąÎťĎŒĎ‚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ τΡς ιγγΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚ ĎƒÎľ ÎłĎ ÎąĎ€Ď„ĎŒ κιΚ Ď€Ď ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎşĎŒ ξπίπξδο ‡ΠοΝĎ? ÎşÎąÎťĎŒĎ‚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ Η/ÎĽ ΕπΚθυΟΡτΏ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡ÎœÎľĎ„ÎąĎ€Ď„Ď…Ď‡ÎšÎąÎşĎŒĎ‚ τίτΝος ĎƒĎ€ÎżĎ…Î´ĎŽÎ˝ (Îœ.Î’.Α. ÎŽ οΚκονοΟΚκΎ κιτξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ) Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎąÎşĎŽÎ˝ ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎˇÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ ÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ÎˇĎ ÎŻÎżĎ… Î&#x; ÎżĎ ÎłÎąÎ˝ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: Â‡Î•Ď…Ď‡ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îż κιΚ Î´ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎšÎşĎŒ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšÎąÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Â‡Î•Ď…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ ξπιγγξΝΟιτΚκΎς ινΏπτυΞΡς Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎżĎ? ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@medcollege.edu.gr

ΓΥΑΌΙΣΤΕΣ Graphic Designer

Function: Marketing & Communications Location: Glyfada About HPD Innovation Lab: We innovate employment! We are an international investment group with substantial new offices in Glyfada. We ensure the success of our clients by implementing seamless end-to-end solutions so businesses can develop and people are free to grow & follow their passions. Most importantly, we are now expanding! About the function & the role: Our marketing & communications in-house department is the heart of our operations, responsible for our branding, awareness and customer’s retention activities. We are now looking to expand our rock star marketing & communications team with a talented designer experienced in digital marketing and advertising. Come, shape the brand and invent innovative ways to introduce it to the world! The ideal candidate will be an excellent communicator, comfortable in a highvelocity startup, passionate and team player. Key accountabilities: ‡Always being fully aware of marketing strategy, plan and goals ‡Always being fully aware and updated on industry and related trends ‡Taking the design “brief� to record requirements and clients needs


Î¤Ď ÎŻĎ„Îˇ 29 Î?ÎżÎľÎźÎ˛Ď ÎŻÎżĎ… 2016 ‡Preparing work to be accomplished by gathering information and materials ‡Creating design, concept, and sample layouts proposals based on knowledge of layout principles and esthetic design concepts ‡Illustrating concept by designing rough layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts ‡Obtaining approval of concept by submitting rough layout for approval ‡Preparing finished copy and art by operating typesetting, printing, and similar equipment; purchasing from vendors ‡Preparing final layout by marking and pasting up finished copy and art ‡Completing projects by coordinating with outside agencies, art services, printers, etc ‡Drawing and printing charts, graphs, illustrations, and other artwork, using computer ‡Contributing to team effort by accomplishing related results as needed per case ‡Researching new software or design concepts ‡Maintaining archive of images, photos, or previous work products Here are the skills we’re looking for: ‡3+ years of visual design experience ‡Good communication skills in english, able to communicate complex ideas simply ‡Strong conceptual thinker ‡Proven ability to deliver exceptional design at high volumes under tight timelines ‡A solid understanding of designing for functionality, interaction, site architecture, user interfaces, and navigation ‡Experience with performance marketing is a plus ‡Creativity and innovation ‡High-tech orientation ‡Results oriented ‡Positively handling rejection ‡Team player, only If you see yourself on the above and aspire becoming part of a great organisation and an innovative team, send us your cv in english at e-mail: hrmanagement@ hpdlaboratory.com. Please note that after the screening of the cv’s received for the respective position, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. HPD Innovation Lab is an equal opportunity employer. Î&#x; ĎŒÎźÎšÎťÎżĎ‚ ΤξχνΚκΎ Î&#x;ΝυΟπΚικΎ ξπΚθυΟξί νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš: Î“Ď ÎąĎ†ÎŻĎƒĎ„Îą (code: GRF) ΚĎ?Ď ÎšÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο ΤΕΙ-ΙΕΚ ÎłĎ ÎąĎ†ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ÎŽ ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡ÎˇĎ‚ ĎƒĎ‡ÎżÎťÎŽĎ‚ Â‡Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ 7ξτΎ Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎˇÎťÎľÎşĎ„Ď ÎżÎ˝ÎšÎşÎŽ ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎŻÎąĎƒÎˇ ξπΚκοΚνωνΚικοĎ? υΝΚκοĎ? Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ÎˇÎťÎľÎşĎ„Ď ÎżÎ˝ÎšÎşĎŽÎ˝ Ď…Ď€ÎżÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ĎŽÎ˝ κιΚ ÎťÎżÎłÎšĎƒÎźÎšÎşĎŽÎ˝ ÎłĎ ÎąĎ†ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ‡ΕπΚκοΚνωνΚικές κιΚ ÎżĎ ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ ÎąÎ˝ÎąÎťĎ…Ď„ÎšÎşĎŒ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îż ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ, υπ’ ĎŒĎˆÎˇ τΟΎΟιτος Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ?, ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@techol.gr. ÎŒÎťÎą Ď„Îą Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ θι Î¸ÎľĎ‰Ď ÎˇÎ¸ÎżĎ?ν ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŹ. Generation Y, international interactive agency, a well-established and highly successful interactive agency based in Athens, Greece, seeks a: Graphic Designer Key responsibilities: ‡Works with digital marketing managers so as to find the best solution to our clients’ needs ‡Presents designs to internal stakeholders and explains the reasons behind decisions made ‡Creates newsletters, banners ads, presentations, corporate identity or other relative material Required qualifications: ‡BA degree in graphic design or related field (nice to have, but not necessary) ‡Proven experience, preferably 1 year in a professional environment ‡A strong portfolio ‡Proficient in adobe creative suite (illustrator and photoshop) ‡Good interpersonal and teamwork skills ‡Good presentation skills ‡Great attention to detail ‡Ability to solve problems creatively and effectively ‡Good time management skills ‡Excellent command of the english and greek language, both written & spoken ‡Fulfilled military obligations

What we offer: ‡A relaxed working atmosphere ‡Personalized working station ‡Continuous training ‡Free tickets to seminars ‡Possible trips around Greece or Europe ‡Free coffee ‡Lunch (optional) ‡Filtered water dispenser ‡Free hugs All applications will be treated as confidential. Those interested can send their resumes with portfolio and a recent photo attached to the following e-mail: careers@generation-y.gr Η E-Gate Ε.Î .Ε., Οίι ÎąĎ€ĎŒ τΚς πΝέον ÎąÎ˝ÎąĎ€Ď„Ď…ĎƒĎƒĎŒÎźÎľÎ˝ÎľĎ‚ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ τξχνοΝογίις, ξπΚθυΟξί νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš: Î“Ď ÎąĎ†ÎŻĎƒĎ„Îą (κωδ. Graphics 1214) ÎĄĎŒÎťÎżĎ‚/ÎąĎ ÎźÎżÎ´ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: Îż/Ρ κΏτοχος τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ θι γίνξΚ ΟέΝος Οίις δυνιΟΚκΎς οΟΏδις ĎƒĎ„ÎľÎťÎľĎ‡ĎŽÎ˝ που έχξΚ ĎƒĎ„ĎŒĎ‡Îż τΡν Ď€Ď ÎżĎŽÎ¸ÎˇĎƒÎˇ Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ κιΚ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎšĎŽÎ˝ τξχνοΝογίις ÎźÎ­ĎƒĎ‰ του site www.e-gate.gr. ΣυΟΟξτέχξΚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşĎŒ ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ κιΚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ινΏπτυΞΡ των ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎľÎšĎŽÎ˝ marketing κιΚ ξπΚκοΚνωνίις (banners, landing pages, online campaigns, SEO, graphics for internal/external use). ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„ÎľĎ‚ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ ĎƒÎľ Photoshop, Adobe Illustrator ‡ΚιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ĎƒÎľ τξχνοΝογίξς HTML/CSS Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ĎƒĎ‡ÎľĎ„ÎšÎşĎŒ ιντΚκξίΟξνο Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą νι ÎťÎľÎšĎ„ÎżĎ…Ď ÎłÎľÎŻ ÎľÎ˝Ď„ĎŒĎ‚ ÎąĎ…ĎƒĎ„ÎˇĎ ĎŽÎ˝ Ď€Ď ÎżÎ¸ÎľĎƒÎźÎšĎŽÎ˝ ‡Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ ÎłĎ ÎąĎ†ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ‡ΗΝΚκίι ÎąĎ€ĎŒ 18 έως 30 ξτών ΕπΚθυΟΡτΏ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ οποΚιδΎποτξ Ď€ÎťÎąĎ„Ď†ĎŒĎ ÎźÎą ÎľÎžĎ…Ď€ÎˇĎ ÎľĎ„ÎľÎŻ ινΏγκξς Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ ĎˆÎˇĎ†ÎšÎąÎşÎżĎ? ÎłĎ ÎąĎ†ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎżĎ? Ď€ÎľĎ ÎšÎľĎ‡ÎżÎźÎ­Î˝ÎżĎ… (Corel, Xara, Inkskape, Gimp Îş.Νπ.) Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ πικέτι ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎŻÎąĎƒÎˇĎ‚ ÎšĎƒĎ„ÎżĎƒÎľÎťÎŻÎ´Ď‰Î˝ κιΚ Î´ÎšÎąÎ´Ď ÎąĎƒĎ„ÎšÎşÎżĎ? Ď€ÎľĎ ÎšÎľĎ‡ÎżÎźÎ­Î˝ÎżĎ… ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ Dreamweaver, Flash ‡Facebook applications Â‡Î“Î˝ĎŽĎƒÎˇ των νέων trends κιΚ τξχνΚκών ĎƒĎ„Îż graphic design Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎżĎ ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇ κιΚ ĎƒĎ„Îż ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ ‡Î?Îą ξίνιΚ ĎƒÎľ Î¸Î­ĎƒÎˇ νι ξπΚκοΚνωνξί ÎąĎ€ÎżĎ„ÎľÎťÎľĎƒÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŹ Οξ τους ĎƒĎ…Î˝ÎąÎ´Î­ÎťĎ†ÎżĎ…Ď‚ Η E-Gate Ε.Π.Ε. Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: ÎąÎ˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ ĎƒĎ?νοΝο ιΟοΚβών κιΚ ιντιΟοΚβών, ÎšÎ´ÎšÎąÎŻĎ„ÎľĎ Îą ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż κιΚ ÎľĎ…Ď‡ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îż Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚, ĎƒĎ…Î˝Î¸ÎŽÎşÎľĎ‚ που ÎľÎ˝ÎšĎƒĎ‡Ď?ουν τΡ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ κιΚ τΡν ξπιφΎ Οξ τΡν ÂŤÎąĎ†Ď ĎŒÎşĎ ÎľÎźÎąÂť τΡς ÎľĎ€ÎšĎ‡ÎľÎšĎ ÎˇÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ÎşÎżÎšÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚, ĎƒÎˇÎźÎąÎ˝Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ÎľĎ…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ξΞέΝΚΞΡς ĎƒĎ„Îż Ď€ÎťÎąÎŻĎƒÎšÎż Οίις δυνιΟΚκΏ ÎąÎ˝ÎąĎ€Ď„Ď…ĎƒĎƒĎŒÎźÎľÎ˝ÎˇĎ‚ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż τΡς Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚. ÎœĎ€ÎżĎ ÎľÎŻĎ„Îľ νι ÎąÎ˝ÎąÎśÎˇĎ„ÎŽĎƒÎľĎ„Îľ Ď€ÎľĎ ÎšĎƒĎƒĎŒĎ„ÎľĎ ÎľĎ‚ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚ γΚι τΚς Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„Î­Ď‚ Οις ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎšĎƒĎ„ÎżĎƒÎľÎťÎŻÎ´Îą www.egate.gr. Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?Οξ νι ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎľĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚, ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@e-gate.gr Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Oliveway ABEE, ΟΚι ÎąĎ€ĎŒ τΚς ΡγξτΚκές ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż τΡς Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ κιΚ τΡς Î´ÎšÎŹÎ¸ÎľĎƒÎˇĎ‚ Ď†Ď…ĎƒÎšÎşĎŽÎ˝ κιΝΝυντΚκών Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝, ξπΚθυΟξί νι ξντΏΞξΚ ÎŹÎźÎľĎƒÎą ĎƒĎ„Îż Î´Ď…Î˝ÎąÎźÎšÎşĎŒ τΡς: Î“Ď ÎąĎ†ÎŻĎƒĎ„Îą (κωδ. Graphics02) Î’ÎąĎƒÎšÎşÎŹ κιθΎκοντι Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻÎżĎ…: Â‡ÎŁĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒĎ‚ ĎƒĎ…ĎƒÎşÎľĎ…ÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ Â‡ÎŁĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒĎ‚ Ď€Ď ÎżĎ‰Î¸ÎˇĎ„ÎšÎşÎżĎ? υΝΚκοĎ? ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ ‡ΣυΟΟξτοχΎ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşĎŒ ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ κιΚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ινΏπτυΞΡ των ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎľÎšĎŽÎ˝ marketing κιΚ ξπΚκοΚνωνίις (banners, landing pages, online campaigns, SEO, graphics for internal/external use) Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻÎżĎ…: Â‡Î‘Ď€ĎŒĎ†ÎżÎšĎ„ÎżĎ‚ ΤΕΙ/ΙΕΚ ÎłĎ ÎąĎ†ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 2 ξτών ĎƒÎľ ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς Adobe Creative Suite Â‡Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ κιΚ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ θέΟιτι marketing ‡ΕπΚθυΟΡτΎ Ρ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ web design Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„ÎżĎ‚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ των social media ‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ κιΚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ ÎľĎ†ÎąĎ ÎźÎżÎłĎŽÎ˝ Ms Office Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς ιγγΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚, δξĎ?Ď„ÎľĎ Îˇ ΞένΡ ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎą ξπΚθυΟΡτΎ Â‡Î•ÎşĎ€ÎťÎˇĎ Ď‰ÎźÎ­Î˝ÎľĎ‚ ĎƒĎ„Ď ÎąĎ„ÎšĎ‰Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ Ď…Ď€ÎżĎ‡Ď ÎľĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ ‡ΔυνιΟΚκΎ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Οξ ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îˇ ξπΚκοΚνωνΚικΎ κιΚ ÎżĎ ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşÎŽ ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Â‡Î‘ÎşĎ ÎŻÎ˛ÎľÎšÎą κιΚ Ď€Ď ÎżĎƒÎżĎ‡ÎŽ ĎƒĎ„Îˇ ÎťÎľĎ€Ď„ÎżÎźÎ­Ď ÎľÎšÎą ‡Î&#x;Ď ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇ ιΚτΡΟΏτων κιΚ ÎżĎ Î¸ÎŽ Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎżĎ…/ deadlines

Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżĎ…ÎźÎľ: Â‡Î•Ď…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ κιΚ Ď€Ď ÎżÎżĎ€Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ξΞέΝΚΞΡς ĎƒÎľ ένι δυνιΟΚκΏ ÎąÎ˝ÎąĎ€Ď„Ď…ĎƒĎƒĎŒÎźÎľÎ˝Îż Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ ‡ΣĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż κιΚ Ď†ÎšÎťÎšÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ‡ΣυνξχΎ ξπιγγξΝΟιτΚκΎ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?Οξ ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎľĎ„Îľ ÎŹÎźÎľĎƒÎą Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą, ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚, ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@oliveway.com ÎŽ ÎźÎ­ĎƒĎ‰ fax: 210 9656926. ÎŒÎťÎľĎ‚ οΚ ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ Î¸ÎľĎ‰Ď ÎżĎ?ντιΚ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îą ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚. Î•ÎŻÎźÎąĎƒĎ„Îľ Ρ Voi & Noi, Ρ ΟξγιΝĎ?Ď„ÎľĎ Îˇ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą ΝΚινΚκΎς Ď€ĎŽÎťÎˇĎƒÎˇĎ‚ υποδΡΟΏτων κιΚ ÎąÎžÎľĎƒÎżĎ…ÎŹĎ . Î˜Î­ÎťÎżĎ…ÎźÎľ νι γίνουΟξ Îż πΚο ιγιπΡΟένος Ď€Ď ÎżÎżĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ του ÎşĎŒĎƒÎźÎżĎ… γΚι τΡν ÎşÎŹÎťĎ…ĎˆÎˇ των ινιγκών Ď…Ď€ĎŒÎ´ÎˇĎƒÎˇĎ‚ κιΚ ÎąÎžÎľĎƒÎżĎ…ÎŹĎ . Î‘Î˝ÎąĎ€Ď„Ď…ĎƒĎƒĎŒÎźÎąĎƒĎ„Îľ κιΚ ΜΡτΏΟξ νέους ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎŹĎ„ÎľĎ‚ Οξ ĎŒĎ ÎľÎžÎˇ γΚι δουΝξΚΏ! Graphic Design Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: ÎœÎľ τΡ Î´ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą κιΚ τΡν κιΚνοτοΟΚκΎ ĎƒÎżĎ… ĎƒÎşÎ­ĎˆÎˇ θι ĎƒĎ…ÎźÎ˛ÎŹÎťÎťÎľÎšĎ‚ ĎƒĎ„Îż ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ των ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎšÎşĎŽÎ˝ Ď€Ď ÎżĎ‰Î¸ÎˇĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎľÎšĎŽÎ˝, ĎƒĎ„Îˇ ĎƒĎ‰ĎƒĎ„ÎŽ Ď€Ď ÎżÎ˛ÎżÎťÎŽ τΡς ÎąÎťĎ…ĎƒÎŻÎ´ÎąĎ‚ Οις, ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ κοΚνΎ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎšÎşÎŽ Ď„ÎąĎ…Ď„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Οξ ĎƒĎ„ĎŒĎ‡Îż Ď„Îż ÎšÎ´ÎąÎ˝ÎšÎşĎŒ ÎąĎ€ÎżĎ„Î­ÎťÎľĎƒÎźÎą Ď€Ď ÎżĎ‚ ĎŒĎ†ÎľÎťÎżĎ‚ των online κιΚ Ď†Ď…ĎƒÎšÎşĎŽÎ˝ ÎľĎ€ÎšĎƒÎşÎľĎ€Ď„ĎŽÎ˝ Οις. ΚĎ?Ď ÎšÎľĎ‚ Ď…Ď€ÎľĎ…Î¸Ď…Î˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: Â‡Î Ď ÎżĎ„ÎľÎŻÎ˝ÎľÎš Î˛ÎľÎťĎ„ÎšĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ ĎƒĎ„ÎšĎ‚ Ď…Ď€ÎŹĎ Ď‡ÎżĎ…ĎƒÎľĎ‚ Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎŻÎľĎ‚ Οξ ÎąÎ˝Ď„ÎšÎşÎľÎšÎźÎľÎ˝ÎšÎşĎŒ ĎƒÎşÎżĎ€ĎŒ τΡν ÎąĎ?ÎžÎˇĎƒÎˇ τΡς ÎąĎ€ÎżÎ´ÎżĎ„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚/ÎąĎ€ÎżĎ„ÎľÎťÎľĎƒÎźÎąĎ„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎŹĎ‚ τους κιΚ τΡν ÎľÎ˝ÎˇÎźÎ­Ď Ď‰ĎƒÎˇ των νέων ÎľÎšÎşÎąĎƒĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ Ď€Ď ÎżĎ‰Î¸ÎˇĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ ÎľÎ˝ÎľĎ ÎłÎľÎšĎŽÎ˝ ĎƒĎ„o e-shop, κοΚνωνΚκΏ δίκτυι, κιτΏΝογοΚ, Îş.Νπ. κιΚ upload ιυτών Â‡Î”ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą banners γΚι ĎŒÎťÎą Ď„Îą social media τΡς ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ Οις Â‡ÎŚĎ‰Ď„ÎżÎłĎ ÎŹĎ†ÎšĎƒÎˇ Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Â‡ÎŁĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒĎ‚ κιΚ Ď…ÎťÎżĎ€ÎżÎŻÎˇĎƒÎˇ newsletter Â‡Î”ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą ÎľÎšÎşÎąĎƒĎ„ÎšÎşĎŽÎ˝ γΚι Ď€Ď ÎżĎ‰Î¸ÎˇĎ„ÎšÎşÎŹ υΝΚκΏ ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î•ÎŻĎƒÎąÎš ÎąĎ€ĎŒĎ†ÎżÎšĎ„ÎżĎ‚ Τ.Ε.Ι. ÎŽ Ι.Ε.Κ. ÎŽ ĎƒĎ‡ÎżÎťÎŽĎ‚ Οξ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ graphic design Â‡Î“Î˝Ď‰Ď ÎŻÎśÎľÎšĎ‚ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe premiere, Dreamweaver Â‡ÎˆĎ‡ÎľÎšĎ‚ κιΝές ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ ιγγΝΚκών ‡ΕπΚθυΟΡτΎ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 ξτών ĎƒÎľ ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ κΝΏδο τΡς ΝΚινΚκΎς Î­Î˝Î´Ď…ĎƒÎˇĎ‚/Ď…Ď€ĎŒÎ´ÎˇĎƒÎˇĎ‚ ‡ΕπΚθυΟΡτΎ Ρ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ HTML/CSS Â‡Î§ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ Ď€ÎťÎąĎ„Ď†ĎŒĎ ÎźÎąĎ‚ e-commerce: Magento Â‡Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Excel, Microsoft Î&#x;ffice Î”ÎľÎžÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î´ÎšÎżÎŻÎşÎˇĎƒÎˇĎ‚ ÎżĎ ÎłÎąÎ˝Ď‰ÎźÎ­Î˝ÎˇĎ‚ οΟΏδις ‡ΑνιΝυτΚκές ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î´ÎšÎąĎ€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎŽĎ‚ ξπΚκοΚνωνίις Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą νι ÎľĎ ÎłÎŹÎśÎľĎ„ÎąÎš Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎšÎşÎŹ κΏτω ÎąĎ€ĎŒ Ď€ÎŻÎľĎƒÎˇ Â‡Î”ÎšÎąÎşĎ ÎŻÎ˝ÎľĎ„ÎąÎš γΚι τΡν ÎżÎźÎąÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą του Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€ÎąĎ Î­Ď‡ÎľÎš: Â‡Î‘Î˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚ Ď€ÎąĎ ÎżĎ‡Î­Ď‚ Â‡Î”Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ξΞέΝΚΞΡς ‡ΣυνξχΎ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ Â‡Î•Ď…Ď‡ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îż ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšÎąÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@zancoushoes.gr

Î ÎĄÎ&#x;Î“ÎĄÎ‘ÎœÎœÎ‘Î¤Î™ÎŁÎ¤Î•ÎŁ

Our company provides independent luxury resorts and hotels a health of strategies in order to manage any kind of challenge related to the sales and marketing of luxury resort hotels, regardless of their size and current market position. It is emphasizing the relevance of the close and trustful relationship of the organization to its hotel customers. The successful usage of all components of the Inova hospitality system, these being the hotel brand and the hotel quality promise enforced by the Inova DMS system and the dynamic Inova sales and marketing team are greatly enhanced by Inova hospitality role of being a coach to its hotels. We’re looking for a: Software Engineer Responsibilities: ‡Design and extend our cloud platforms in cooperation with our system architects based on open source technology ‡Develop and improve the automation of the existing infrastructure ‡Involvement the operation of the various services and platforms ‡Meet with managers to discuss system requirements, specifications, costs and timelines Your profile: ‡2 years working experience with object oriented programming like Java or .NET or web programming environments like HTML, CSS, PHP etc. ‡Ability to learn company’s cloud APIs like Zoho, Amazon Server, Sales force etc

13 27

‡Maintain and create required scripting in existing environments (Amazon Server, Zoho etc) ‡Self-driven, responsible, and able to take ownership on projects ‡Able to perform under pressure and deliver results in a demanding and fast-paced environment that requires fresh thinking and innovation ‡Likes to talk to and track users, and then do what’s needed to make their experience better (english fluency) Extras: ‡CMS knowledge especially WordPress ‡Troubleshoot hardware, software and network operating systems ‡Computer skills including the ability to operate spreadsheet, word-processing, graphics and website development programs ‡Fulfilled military obligations ‡Car holder Company offers: ‡Competitive salary, depending on skills and experience ‡Cutting edge technologies We’d like this to end up a permanent position. The agency is based in Nea Moudania, Halkidiki. Daily physical presence required in our offices to Nea Moudania, Halkidiki. We will not accept cv’s from freelancers or remotely job. Apply to this e-mail: hr@inovahospitality.com QA Engineer Are you a passionate QA Engineer with good experience in web application testing? If you like working in an agile environment and you are eager to learn new things, you might fit in our team. Who we are: Project Beagle is a rapidly growing software house with a startup mentality dedicated for innovation in the travel and hospitality industry space. Our team is a mix of technology and domain experts that came together to enable a faster yet solid adoption of information technology in all aspects along the touristic value chain. Project Beagle is part of the FTI group of companies, a long standing player in the international tourism space. Main responsibilities include: ‡Review requirements, specifications and mockups ‡Create well-structured test cases ‡Execute automation tests ‡Report and track bug lifecycle ‡Contribute to the improvement of testing procedures and methodologies Required experience: ‡2+ years QA experience testing web applications and API ‡Be able to write simple SQL queries ‡Automation using selenium and/or cucumber will be considered as a plus ‡Experience with tools like: Jira, Postman will be considered as a plus ‡Strong communication skills What we offer: ‡Competitive salary ‡Cool startup working environment ‡Constantly enriched technical library ‡Team building group activities and workshops Apply to e-mail: jobs@projectbeagle.com Junior Operator (UPC161104) Upcom ltd is looking to hire a Junior Operator on behalf of its client. Its client is a leading multinational company with global presence and large and multidimensional portfolio of projects including some of the most established and prestigious companies within the Greek land-scape. The role: The successful candidate will be part of the on site operators team providing shifting support on the operations of a complex IT environment consisted of many different platforms and facilitated by a large farm of privately virtual servers using relevant modern technologies and tools. Daily tasks include but are not limited to: Technical framework: ‡Basic Linux skills. The candidate should be able to work on a Linux Bash shell and know how to develop simple bash scripts as well as use the Cron scheduler ‡Monitoring skills. Should be able to monitor a variety of Linux systems using the built-in monitoring tools (ps, top, etc.) ‡Knowledge of monitoring and alerting products like Tivoli Monitoring or Nagios will be considered a plus

ݮĂƒĂ‘Â˝ĂŒĂ‚Ă“Ă†Ă‚Ă˜Ă“Âż‘Ă?Ă˜Ď×ÎÂÓƳ‘ŽÑ×ÆÊĂŒĂ‚ĂŠĂ’Ă˜ĂŽÂźĂ—Ă†ĂŠĂ‚XXXTLZXBMLFSHS


14 28

Î¤Ď ÎŻĎ„Îˇ 29 Î?ÎżÎľÎźÎ˛Ď ÎŻÎżĎ… 2016

‡The knowledge of JobControl language and the basic knowledge of Scheduling platforms such as TWS or CA control-M will be considered a plus Candidate profile: ‡A degree from university or technical education institute (AEI, TEI, or certified IEK) ‡Ability to work in two different shifts (12:00-20:00 and 19:00-03:00) 5 days per week (Monday to Friday). ‡Good communication skills ‡Work effectively in a team environment ‡Fluency in english The company offers: ‡A dynamic challenging environment resulting continuous learning/education/progression ‡Ability to work with cutting edge technologies/ products Apply your cv to e-mail: cv@upcom.eu Delta Tankers Ltd is looking for a: Software Engineer This is a position within Delta Tankers IT department. Our team consists of experienced administrators and engineers who are responsible to deliver applications and services to the company’s departments, subsidiaries and vessels. The candidate will be part of this team and will participate in all phases of design, implementation, deployment and maintenance of the software products. Requirements: ‡Bachelor or master’s degree in computer science, comp/elec engineer or equivalent ‡At least 3 years of professional experience in Java development ‡Languages: Java, SQL ‡Frameworks: Hibernate, Spring ‡Database servers: MS Sql Server ‡Application servers: Tomcat, Jetty ‡Experience in Javascript, Html and web technologies It would be a plus the knowledge of the following technologies: ‡MVVM development principals ‡ZK Framework ‡RESTful services architecture ‡Swing/SWT ‡Java 7, Java 8 and latest developments To apply for this position please e-mail: itjobs@deltatankers.gr Front End Developer Marousi Description: We are looking for a Front End Developer to be part of our software development team. We need someone with experience to know what kinds of changes our team is able to adopt and how quickly we can do it. ‡Develop new user-facing features ‡Build reusable code and libraries for future us ‡Ensure the technical feasibility of UI/UX design ‡Optimize application for maximum speed and scalability ‡Collaborates with leads to explore existing systems, determines areas of complexity, potential risks to successful implementation, learns the applications capabilities ‡Communicates continually with the client and project teams – explains progress on the development effort ‡Owns success – takes responsibility for successful delivery of the solutions ‡Translates designs and style guides provided by the UI/UX team into functional user interfaces, ensuring cross browser/mobile compatibility and performance Requirements: ‡3+ years of experience building sophisticated web applications using HTML5/CSS3 and Javascript/ jQuery ‡Strong interest in product and UI design ‡Strong experience in writing standards and cross-browser code ‡Ability to test and debug code in the development and browser environments ‡Proficient understanding of code versioning tools, such as Git ‡Familiarity with AngularJS, RequireJS, EmberJs, Knockout, LESS, and/or otherJavaScript and CSS frameworks is a plus ‡Well-versed in software engineering principles, frameworks and technologies ‡Excellent communication skills ‡Self-directed team player who thrives in a continually changing environment

Benefits: Includes attractive competitive base salary and benefits, working closely with a highly motivated team in a dynamic and fast paced environment that provides the opportunity for rapid career development. Sumbit your cv to link: https://viva.workable.com/ jobs/381836/candidates/new AMD Telecom is among the best companies worldwide in digital marketing and telecommunications services, with international presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, Italy, Turkey and India. We are constantly expanding our activities and our personnel all over the world. For this purpose we are looking to recruit for our headquarters in Liti Thessaloniki: Linux Administrator Liti-Thessaloniki Primary responsibilities: ‡Maintain network and system security, investigate and troubleshoot issues ‡Analyze and isolate issues ‡Perform regular security monitoring to identify any possible intrusions ‡Perform daily backup operations, ensuring all required file systems and system data are successfully backed up ‡Maintain system efficiency. Investigate and troubleshoot issues ‡Make recommendations for future upgrades Necessary skills: ‡Bachelor degree, with a technical major, such as engineering or computer science ‡3+ systems administration in Linux and Cisco products (Preferred Centos/Debian) ‡Hands on experience in server hardware ‡Ability to perform multiple tasks concurrently and respond to emergency situations effectively ‡Strong prioritization skills are necessary ‡Very good knowledge of english language both written and oral Desirable skills (they will be a strong asset): ‡Virtualization platforms/Xen Server ‡Cisco, CCNA ‡Knowledge in MySQL ‡Experience in Database Clustering is a plus ‡Bash shell scripting The company offers: Monthly salary upon qualifications, friendly and challenging working environment, opportunities for further growth and development. If you fulfill the above mentioned prerequisites, please send us a complete curriculum vitae to this e-mail: hr@amdtelecom.net. Notice: Only the candidates who comply with the job profile, will be contacted for a personal interview. Upcom Ltd. is looking to hire a: Drupal Web Developer (Code: UPC161103) Key responsibilites: ‡Custom programming and web application development for Drupal ‡Testing, maintenance and bug fixing ‡Contributing ideas and efforts towards various projects and working as a part of a team Qualifications: ‡Degree from university or technical education institute ‡At least 3 years experience as a web developer ‡Strong knowledge of Drupal 7 ‡Knowledge of Responsive Design ‡Proven knowledge of HTML/CSS, Bootstrap, jQuery, PHP ‡Fluency in english ‡Attention to detail ‡Team player The company offers: A dynamic challenging and friendly environment resulting continuous learning/ education/progression. To apply for this position please e-mail: cv@upcom.eu

ΙΑΤΥΙΚÎ&#x;Ι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Î•Ď„ÎąÎšĎ ÎŻÎą που Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż τΡς υποβοΡθοĎ?ΟξνΡς ÎąÎ˝ÎąĎ€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ ινιΜΡτΏ: Î™ÎąĎ„Ď ÎšÎşĎŒ Î•Ď€ÎšĎƒÎşÎ­Ď€Ď„Îˇ (ΑθΎνι) ÎĽĎ€ÎľĎ…Î¸Ď…Î˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: Â‡Î”ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą πξΝιτοΝογίου κιΚ ινΏπτυΞΡ Ď€ÎľĎ ÎšÎżĎ‡ĎŽÎ˝ Â‡Î ÎąĎ ÎąÎşÎżÎťÎżĎ?Î¸ÎˇĎƒÎˇ ÎąÎ˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒÎźÎżĎ? κιΚ ξΞξΝίΞξων του κΝΏδου

Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż του γυνιΚκοΝογΚκοĎ? ÎšÎąĎ„Ď ÎľÎŻÎżĎ… Â‡Î•Ď…Ď‡ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îˇ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Οξ ποΝĎ? κιΝΎ Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ Î´ÎšÎąĎ€Ď ÎąÎłÎźÎŹĎ„ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ Â‡Î”Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą τιΞΚδΚών κιΚ δΚιΟονΎς ÎľÎşĎ„ĎŒĎ‚ Î­Î´Ď ÎąĎ‚ ‡ΆδξΚι ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚ ΙΧ ‡Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ď€Ď ÎżÎąÎšĎ ÎľĎ„ÎšÎşĎŒ) Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: Â‡Î‘Î˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚ ιποδοχές ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Â‡Î ÎżĎƒÎżĎƒĎ„ÎŹ ξπί των Ď€Ď‰ÎťÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝ Â‡Î•Ď…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎą γΚι Î´ÎšÎŹÎşĎ ÎšĎƒÎˇ κιΚ ξΞέΝΚΞΡ ĎƒÎľ ΟΚι δυνιΟΚκΎ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşĎŒ Ď‡ĎŽĎ Îż Τι Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„Î­ÎťÎťÎżÎ˝Ď„ÎąÎš ĎƒĎ„Îż e-mail: k.dimitriadis@iakentro.gr Î™ÎąĎ„Ď ÎšÎşĎŒĎ‚ Î•Ď€ÎšĎƒÎşÎ­Ď€Ď„ÎˇĎ‚ ÎšÎ­Ď ÎşĎ…Ď Îą Κωδ. Î˜Î­ĎƒÎˇĎ‚: IE ΚΕΥΚ Η ΓξνΚκΎ ΧΡΟΚκών Î Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš ÎąĎ€ĎŒ Ď„Îż 1977 ĎƒĎ„Îą Ď†ÎąĎ ÎźÎąÎşÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŹ/ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŹ ξίδΡ. Η ινοδΚκΎ Ď€ÎżĎ ÎľÎŻÎą τΡς ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ οφξίΝξτιΚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Î´Ď…Î˝ÎąÎźÎšÎşĎŒ ĎƒĎ„Ď ÎąĎ„ÎˇÎłÎšÎşĎŒ ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ τΡς κιΚ ĎƒĎ„Îˇ Î´Î­ĎƒÎźÎľĎ…ĎƒÎŽ τΡς ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝Îż Ď€ÎąĎ ÎŹÎłÎżÎ˝Ď„Îą. Î&#x;/Η ÎšÎ´ÎąÎ˝ÎšÎşĎŒĎ‚/-ÎŽ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżĎ‚/-Îą Ď€Ď Î­Ď€ÎľÎš νι έχξΚ: Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ‡ΚιΝΎ Ď€ÎąĎ ÎżĎ…ĎƒÎŻÎą κιΚ ÎŹÎ˝ÎľĎƒÎˇ Οξ τους πξΝΏτξς ‡ΌΚΝοδοΞίι κιΚ ÎľĎ ÎłÎąĎ„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ‡ΕπΚθυΟΡτΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών κιΚ Η/ÎĽ ‡ΕπΚθυΟΡτΎ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ Ď€Ď‰ÎťÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ ‡ΔίπΝωΟι ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚ Â‡Î§Ď‰Ď ÎŻĎ‚ ĎƒĎ„Ď ÎąĎ„ÎšĎ‰Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ Ď…Ď€ÎżĎ‡Ď ÎľĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: Â‡Î‘Î˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚ ιποδοχές ĎƒĎ…Î˝ bonus ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ ÎąĎ€ĎŒÎ´ÎżĎƒÎˇĎ‚ ‡ΣυνξχΎ off-the-job κιΚ on-the-job ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ ‡ΑυτοκίνΡτο, laptop, ÎşÎšÎ˝ÎˇĎ„ĎŒ Â‡Î”Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξΞέΝΚΞΡς ÎźÎ­ĎƒÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Â‡Î•Ď ÎłÎąĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ΟΚι δυνιΟΚκΎ κιΚ ÎąÎ˝ÎąĎ€Ď„Ď…ĎƒĎƒĎŒÎźÎľÎ˝Îˇ ÎąÎłÎżĎ ÎŹ Â‡Î ÎľÎ˝Î¸ÎŽÎźÎľĎ Îˇ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą, ÎżĎ‡Ď„ÎŹĎ‰Ď Îż Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒĎ„Îż fax: 210 6201332 ÎŽ ĎƒĎ„Îż e-mail: nio@gcp.gr ÎŽ Ď„ÎąĎ‡Ď…Î´Ď ÎżÎźÎšÎşĎŽĎ‚ ĎƒĎ„Îˇ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: ΑυγΎς 60, 145 64 ÎšÎˇĎ†ÎšĎƒÎšÎŹ. Website: www.gcp.gr. ÎŒÎťÎą Ď„Îą Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ θι Î¸ÎľĎ‰Ď ÎˇÎ¸ÎżĎ?ν ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŹ. H Hospital Line Α.Ε., ÎşÎąÎ¸ÎšÎľĎ Ď‰ÎźÎ­Î˝Îˇ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą που Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ Ď€Ď ÎżĎŽÎ¸ÎˇĎƒÎˇ ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşĎŽÎ˝ κιΚ Ď†ÎąĎ ÎźÎąÎşÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŽÎ˝ Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Ď…ĎˆÎˇÎťÎŽĎ‚ τξχνοΝογίις, ΜΡτΏ νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš ÎŹÎźÎľĎƒÎą: Î™ÎąĎ„Ď ÎšÎşÎżĎ?Ď‚ Î•Ď€ÎšĎƒÎşÎ­Ď€Ď„ÎľĎ‚ (κωδ. Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: 41) ÎœÎľ Î­Î´Ď Îą ΑθΎνι ÎŽ Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇ. ΓΚι τΡν ÎşÎŹÎťĎ…ĎˆÎˇ των ινιγκών των Ď€ÎľĎ ÎšÎżĎ‡ĎŽÎ˝ τΡς ΑττΚκΎς κιΚ τΡς Î’. ΕΝΝΏδις. Î&#x;Κ κιτΏΝΝΡΝοΚ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżÎš Ď€Ď Î­Ď€ÎľÎš νι δΚιθέτουν: ‡Πτυχίο Ď„Ď ÎšĎ„ÎżÎ˛ÎŹÎ¸ÎźÎšÎąĎ‚ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż του Ď†ÎąĎ ÎźÎŹÎşÎżĎ… Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 ξτών Â‡Î”Ď…Î˝ÎąÎźÎšĎƒÎźĎŒ, Î´ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą κιΚ Î¸Î­ÎťÎˇĎƒÎˇ γΚι ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ‡ÎŽ ÎźÎŹÎ¸ÎˇĎƒÎˇ Â‡Î“Î˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς ιγγΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚, κιθώς κιΚ Ď‡Ď ÎŽĎƒÎˇĎ‚ Ď…Ď€ÎżÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ĎŽÎ˝ Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: ‡Î&#x;Ď ÎłÎąÎ˝Ď‰ÎźÎ­Î˝Îż, ξυέΝΚκτο κιΚ ÎąÎ˝Î¸Ď Ď‰Ď€ÎżÎşÎľÎ˝Ď„Ď ÎšÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Â‡Î•Ď„ÎąÎšĎ ÎšÎşĎŒ ιυτοκίνΡτο κιΚ ÎşÎšÎ˝ÎˇĎ„ĎŒ τΡΝέφωνο ‡ΣυνξχΎ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎšĎ‚ πΚο ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝ÎľĎ‚ ÎźÎľÎ¸ĎŒÎ´ÎżĎ…Ď‚ ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ ÎľÎ˝ÎˇÎźÎ­Ď Ď‰ĎƒÎˇĎ‚ Â‡Î‘Î˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιποδοχών Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ νι ĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ ÎąÎ˝ÎąÎťĎ…Ď„ÎšÎşĎŒ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą Οξ Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡ÎľÎŻÎą, ĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡ÎľÎŻÎą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ Ď€Ď ĎŒĎƒĎ†ÎąĎ„Îˇ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż e-mail: hospital-line@hospital-line.gr. ÎŒÎťÎą Ď„Îą Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ θι Î¸ÎľĎ‰Ď ÎˇÎ¸ÎżĎ?ν ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŹ.

Î?Î&#x;ΣΗΛΕμΤΕΣ Nurse

Organization: Medecins Sans Frontieres (MSF) Project: MSF Europe migrations Location: Athens Starting date: immediately Duration: 2-month contract (renewable) MÊdecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical and humanitarian action-driven organization that offers assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict, without discrimination and irrespective of race, religion, creed or political affiliation. The MSF movement is built around 5 operational centres (OC) supported by 23 sections and

offices worldwide. MSF in Greece provides humanitarian and medical assistance to the refugee and migrant populations fleeing conflict in their home countries and following a migration route via Greece and the Balkans towards northern Europe. Main purpose: Provide medical screening, nursing care, treatment and follow-up of patients, according to doctors’ prescriptions, protocols applied in service and universal hygiene standards/precautions, in order to ensure the quality and continuity of care for the targeted population. Main responsibilities of the position: ‡Know, promote, implement and follow at all times the universal hygiene standards/precautions, bio-hazard prevention and infection control, security rules and other protocols and procedures in the medical premises and ensure high standards of hygiene of his/her working environment ‡Ensure triage of patients in waiting areas, wards or during emergencies, detecting the priority acute/emergency cases, carrying out first aid care when necessary and referring them to the doctor ‡Carry-out admission, surveillance and follow-up of patients meaning assessment of their health state evolution, and identification of emergency situation or any deterioration ‡Coordinate referrals as necessary for medical evaluation or other services (psychological support services, social support services, etc.) ‡Participate in the department-related pharmacy and medical equipment control and maintenance ‡Carry-out administrative procedures and documents (fill in patients’ files, forms, statistics, etc.) ‡Respect medical secret and confidentiality Requirements: Education: essential recognized nurse degree/diploma and license to practice Experience: 2 years of previous experience, previous experience in other NGO’s will be considered an asset Languages: greek and english language essential, arabic language desirable Competencies: commitment to MSF principles, flexibility, teamwork, results-orientation All MSF staff receives: an employment contract, remuneration, social and health insurance. To apply, please send your cv and a motivation letter in english at the following e-mail address: msffathenes-recruitment@paris.msf.org quoting reference code “Nurse Athensâ€? in the subject line of the e-mail. Please note that only shortlisted candidates will be contacted. Î?ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„Î­Ď‚ ΤΕΙ-ΑΕΙ ΑγγΝίι To ÎłĎ ÎąĎ†ÎľÎŻÎż Οις, ĎƒÎľ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą Οξ Ď„Îż Ηertfordshire NHS Trust, Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš ΟονιδΚκές ÎľĎ…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ Î?ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„Î­Ď‚ Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι. Î˜Îą δΚξΞιχθοĎ?ν ĎƒĎ…Î˝ÎľÎ˝Ď„ÎľĎ?ΞξΚς ÎźÎ­ĎƒĎ‰ skype, ĎƒÎľ ÎˇÎźÎľĎ ÎżÎźÎˇÎ˝ÎŻÎą που θι ινικοΚνωθξί ÎźÎ­ĎƒÎą ĎƒĎ„Îż ΟΎνι. Î&#x;Κ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎľĎ‚ Οις Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš Î´Ď‰Ď ÎľÎŹÎ˝ Ď€Ď ÎżĎ‚ τους Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻÎżĎ…Ď‚. Î˜Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Οξ ΟξγΏΝξς Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ΟξτξΞέΝΚΞΡς κιΚ ÎľÎžÎľÎšÎ´ÎŻÎşÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚. ÎœÎšĎƒÎ¸ĎŒĎ‚ ÎąĎ€ĎŒ ÂŁ21,478ÂŁ27,901 (Ď€ÎľĎ ÎŻĎ€ÎżĎ… ÎąĎ€ĎŒ 30.000 έως 39.000 ÎľĎ…Ď ĎŽ) ÎľĎ„ÎˇĎƒÎŻĎ‰Ď‚, ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżĎ…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎąĎ‚. Î ÎąĎ Î­Ď‡ÎľĎ„ÎąÎš κΏθξ δυνιτΎ βοΎθξΚι ĎƒĎ„ÎżĎ…Ď‚ Î˝ÎľÎżĎ€Ď ÎżĎƒÎťÎąÎźÎ˛ÎąÎ˝ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżĎ…Ď‚ Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„Î­Ď‚, ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ Î´Ď‰Ď ÎľÎŹÎ˝ δΚιΟονΎ γΚι τον Ď€Ď ĎŽĎ„Îż ΟΎνι κιΚ ÂŁ100 ξπΚπΝέον βοΎθξΚι γΚι Ď„Îą ÎąÎľĎ ÎżĎ€ÎżĎ ÎšÎşÎŹ ÎľÎšĎƒÎšĎ„ÎŽĎ ÎšÎą. ΔίνξτιΚ Ρ Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ κιΚ ĎƒÎľ Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„Î­Ď‚ που δξν έχουν ÎżÎťÎżÎşÎťÎˇĎ ĎŽĎƒÎľÎš ÎąÎşĎŒÎźÎą τΡ Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎŻÎą ÎąĎ€ĎŒÎşĎ„ÎˇĎƒÎˇĎ‚ PIN number, ιΝΝΏ έχουν ĎƒĎ…ÎźĎ€ÎťÎˇĎ ĎŽĎƒÎľÎš τΡν ÎąÎŻĎ„ÎˇĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Î?MC κιΚ δΚιθέτουν PRN number, ĎƒĎ„ÎżĎ…Ď‚ οποίους Ď€ÎąĎ Î­Ď‡ÎżĎ…ÎźÎľ κΏθξ δυνιτΎ βοΎθξΚι γΚι τΡν ÎżÎťÎżÎşÎťÎŽĎ Ď‰ĎƒÎˇ τΡς Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎŻÎąĎ‚. Î•Ď€ÎŻĎƒÎˇĎ‚, Ρ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ‡ÎŽĎ‚ ÎľĎ€ÎšÎźĎŒĎ Ď†Ď‰ĎƒÎˇ των Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ĎŽÎ˝ Οις ξίνιΚ κΏτΚ θξΟξΝΚώδξς γι τΚς Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ που Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżĎ…ÎźÎľ. ÎˆĎ‡ÎżĎ…ÎźÎľ ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ που δξν Ď€ÎąĎ Î­Ď‡ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš ĎƒĎ…Î˝ÎŽÎ¸Ď‰Ď‚ ĎƒÎľ Ď€ÎľĎ ÎšĎ†ÎľĎ ÎľÎšÎąÎşÎŹ Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎŻÎą, ĎƒĎ…ÎźĎ€ÎľĎ ÎšÎťÎąÎźÎ˛ÎąÎ˝ÎżÎźÎ­Î˝Ď‰Î˝ ÎşÎąĎ Î´ÎšÎżÎťÎżÎłÎŻÎą, ΟονΏδι τξχνΡτοĎ? Î˝ÎľĎ†Ď ÎżĎ?, Ď ÎżÎźĎ€ÎżĎ„ÎšÎşÎŽ ÎżĎ…Ď ÎżÎťÎżÎłÎŻÎą, ΟονΏδι ξγκξφιΝΚκών Îş.Ď„.Îť. Î‘Ď…Ď„ĎŒ ĎƒÎˇÎźÎąÎŻÎ˝ÎľÎš ĎŒĎ„Îš Ď…Ď€ÎŹĎ Ď‡ÎżĎ…Î˝ ÎľĎ…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ÎľÎžÎľÎšÎ´ÎŻÎşÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ ĎƒÎľ ποΝΝοĎ?Ď‚ τοΟξίς. Î•ÎŻÎźÎąĎƒĎ„Îľ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ Ď€Ď ĎŽĎ„Îˇ Ď„Ď ÎšÎŹÎ´Îą των Trust ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ινιτοΝΚκΎ ΑγγΝίι γΚι Ď„Îż Οέγξθος κιΚ τον ÎąĎ ÎšÎ¸ÎźĎŒ των ÎąĎƒÎ¸ÎľÎ˝ĎŽÎ˝ που Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎżĎ…ÎźÎľ Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľÎŻÎą, Î­Ď„ĎƒÎš ĎƒÎąĎ‚ δίνξτιΚ Ρ Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą νι ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒĎ„ÎľÎŻĎ„Îľ Οξ ένι ΟξγΏΝο ΟξίγΟι ÎąĎƒÎ¸ÎľÎ˝ĎŽÎ˝. To Hertfordshire ξίνιΚ ένι ÎľÎžÎąÎšĎ ÎľĎ„ÎšÎşĎŒ ÎźÎ­Ď ÎżĎ‚ γΚι νι ΜξΚ κιΚ νι ÎľĎ ÎłÎŹÎśÎľĎ„ÎąÎš κινξίς, Οξ ÎľĎ?κοΝΡ Ď€Ď ĎŒĎƒÎ˛ÎąĎƒÎˇ ĎƒĎ„Îż Λονδίνο κιΚ Ď„Îż Cambridge. ÎĽĎ€ÎŹĎ Ď‡ÎżĎ…Î˝ ÎšĎƒĎ‡Ď…Ď Î­Ď‚ ÎşÎżÎšÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ĎƒĎ„ÎšĎ‚ Ď€ĎŒÎťÎľÎšĎ‚ κιΚ ΟξγΏΝι ĎƒĎ‡ÎżÎťÎľÎŻÎą κιΚ ΟΚι ĎƒÎľÎšĎ ÎŹ κιτοΚκΚών που δΚιτίθξντιΚ γΚι Î´ÎšÎŹĎ†ÎżĎ ÎżĎ…Ď‚ Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎżÎťÎżÎłÎšĎƒÎźÎżĎ?Ď‚. Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎľĎ„Îľ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ κιΚ ĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡ÎľÎŻÎą ξπΚκοΚνωνίις ĎƒĎ„Îż e-mail: zozis@jobsallover.eu.ΤΡΝ: 23130 32690. ĎƒĎ…Î˝Î­Ď‡ÎľÎšÎą ĎƒĎ„Îˇ ĎƒÎľÎť. 16

ݮĂƒĂ‘Â˝ĂŒĂ‚Ă“Ă†Ă‚Ă˜Ă“Âż‘Ă?Ă˜Ď×ÎÂÓƳ‘ŽÑ×ÆÊĂŒĂ‚ĂŠĂ’Ă˜ĂŽÂźĂ—Ă†ĂŠĂ‚XXXTLZXBMLFSHS


16 30

Î¤Ď ÎŻĎ„Îˇ 29 Î?ÎżÎľÎźÎ˛Ď ÎŻÎżĎ… 2016

To Cosmetic Derma Medicine Group, Ρ πΚο ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îˇ κΝΚνΚκΎ ÎąÎšĎƒÎ¸ÎˇĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚, Î´ÎľĎ ÎźÎąĎ„ÎżÎťÎżÎłÎŻÎąĎ‚, Ď€ÎťÎąĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎżĎ…Ď ÎłÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ ÎźÎľĎ„ÎąÎźĎŒĎƒĎ‡ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ ΟιΝΝΚών, ινιΜΡτΏ: Î?ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŒ Î Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒ ΑθΎνι ÎˆĎ‰Ď‚ 30 ξτών γΚι Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ÎąĎ€ÎąĎƒĎ‡ĎŒÎťÎˇĎƒÎˇ. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡ΠτυxÎŻÎż Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŽĎ‚ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ÎąĎ€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îż Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών, ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ξπΚπΝέον ÎłÎťĎ‰ĎƒĎƒĎŽÎ˝ θι ξκτΚΟΡθξί ÎšÎ´ÎšÎąÎŻĎ„ÎľĎ Îą Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ‡Î&#x;Ď ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇ, ĎƒĎ…Î˝Î­Ď€ÎľÎšÎą, Ď…Ď€ÎľĎ…Î¸Ď…Î˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľĎ„ÎąÎš: ÎąÎ˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιΟοΚβών ĎƒÎľ ένι ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż κιΚ Î´Ď…Î˝ÎąÎźÎšÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Οξ ÎľĎ…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ινέΝΚΞΡς. Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťĎŽ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎąĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine. gr. ÎŒÎťÎą Ď„Îą Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ θι ÎľÎžÎľĎ„ÎąĎƒÎ¸ÎżĎ?ν ÎąĎ€ĎŒ τΡ δ/Î˝ĎƒÎˇ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? Οξ Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą. Î?ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„Î­Ď‚ ΑγγΝίι Î ÎąĎ ÎżĎ…ĎƒÎŻÎąĎƒÎˇ κιΚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎšÎşĎŒĎ‚ δΚΏΝογος γΚι τΚς Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ĎŽÎ˝ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΑγγΝίι, Ď„Îż ĎƒĎ?ĎƒĎ„ÎˇÎźÎą υγξίις, Ď„Îż NMC κιΚ Ď„Îż IELTS. Â‡Î¤Ď ÎŻĎ„Îˇ 24/05/2016 ĎƒĎ„ÎšĎ‚ 18:00, ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎąÎŻÎ¸ÎżĎ…ĎƒÎą ΚιβουντΜΎ ĎƒĎ„Îż ΕΚΠΑ Â‡Î¤ÎľĎ„ÎŹĎ Ď„Îˇ ĎƒĎ„ÎšĎ‚ 25/05/16 ĎƒĎ„ÎšĎ‚ 14:00, ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎąÎŻÎ¸ÎżĎ…ĎƒÎą 1 ĎƒĎ„Îż Τ.Ε.Ι. Î ÎŹĎ„Ď ÎąĎ‚ Â‡Î ÎąĎ ÎąĎƒÎşÎľĎ…ÎŽ 27/05/16 ĎƒĎ„ÎšĎ‚ 15:00, ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎąÎŻÎ¸ÎżĎ…ĎƒÎą 1.1. ĎƒĎ„Îż Τ.Ε.Ι. Ιωιννίνων Η Medacs Healthcare ξίνιΚ ΟΚι ÎşÎżĎ Ď…Ď†ÎąÎŻÎą ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„ÎľÎťÎ­Ď‡Ď‰ĎƒÎˇĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ?, Ď€ÎąĎ Î­Ď‡ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎąĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒÎ­ÎťÎşĎ…ĎƒÎˇĎ‚ κιΚ ξπΚΝογΎς Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? Ď„ĎŒĎƒÎż ĎƒĎ„Îż Î´ÎˇÎźĎŒĎƒÎšÎż, ĎŒĎƒÎż κιΚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎšÎ´ÎšĎ‰Ď„ÎšÎşĎŒ τοΟέι υγξίις Ď„Îą τξΝξυτιίι 25 Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎšÎą. Î”Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš ĎƒÎľ Î•Ď…Ď ĎŽĎ€Îˇ Οξ Î­ÎźĎ†ÎąĎƒÎˇ ĎƒÎľ ΑγγΝίι, Î‘Ď…ĎƒĎ„Ď ÎąÎťÎŻÎą, ÎœÎ­ĎƒÎˇ ΑνιτοΝΎ, Î?έι ΖΡΝινδίι κιΚ ινιτοΝΚκΎ Î‘Ď†Ď ÎšÎşÎŽ Οξ ΟξγΏΝΡ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż. Î˜Î­ÎźÎąĎ„Îą Ď€ÎąĎ ÎżĎ…ĎƒÎŻÎąĎƒÎˇĎ‚: ‡ΣĎ?ĎƒĎ„ÎˇÎźÎą υγξίις ΑγγΝίις κιΚ Î´ÎˇÎźĎŒĎƒÎšÎą Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎŻÎą ‡ΣυνθΎκξς ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚, ÎźÎšĎƒÎ¸ÎżÎŻ, Ď‰Ď ÎŹĎ ÎšÎą, Ď…Ď€ÎľĎ Ď‰Ď ÎŻÎľĎ‚, ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ, ξπιγγξΝΟιτΚκΎ ξΞέΝΚΞΡ Â‡Î•ÎłÎłĎ ÎąĎ†ÎŽ ĎƒĎ„Îż NMC, Î­ÎłÎłĎ ÎąĎ†Îą που Ď‡Ď ÎľÎšÎŹÎśÎżÎ˝Ď„ÎąÎš Â‡Î Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎąĎƒÎŻÎą γΚι Ď„Îż IELTS, Ď„Îż νέο ĎƒĎ?ĎƒĎ„ÎˇÎźÎą. Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ΏΝΝων Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ĎŽÎ˝ που Μουν ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΑγγΝίι ‡ΔΚΏΝογος-ÎľĎ Ď‰Ď„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ ÎąĎ€ĎŒ τους φοΚτΡτές Î˜Îą Ď…Ď€ÎŹĎ ÎžÎľÎš Ď€ÎťÎŽĎ ÎˇĎ‚ ÎľÎ˝ÎˇÎźÎ­Ď Ď‰ĎƒÎˇ γΚι τΚς ινοΚχτές Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ που Ď…Ď€ÎŹĎ Ď‡ÎżĎ…Î˝ Ď„ĎŽĎ Îą ĎƒĎ„Îą Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎŻÎą κιΚ τΡ Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎŻÎą που ικοΝουθξίτξ, ÎąĎ€ĎŒ τΡν ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎżĎ? ÎźÎ­Ď‡Ď Îš τΡν ÎźÎľĎ„ÎľÎłÎşÎąĎ„ÎŹĎƒĎ„ÎąĎƒÎˇ του Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ÎŽ γΚι ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΑγγΝίι. ΓΚι Ď€ÎąĎ ÎąĎ€ÎŹÎ˝Ď‰ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚, πΚθινές ÎąĎ€ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚ Ď€Ď ÎšÎ˝ τΡν ÎľÎ˝ÎˇÎźÎ­Ď Ď‰ĎƒÎˇ ÎŽ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ του Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎżĎ? ĎƒÎąĎ‚, ξπΚκοΚνωνξίτξ Οξ τΡν κι Î‘Ď†Ď ÎżÎ´ÎŻĎ„Îˇ Î’ÎąĎ Î˛ÎšĎ„ĎƒÎšĎŽĎ„Îˇ (recruitment consultant) ĎƒĎ„Îż e-mail: Afrodite.Varvitsioti@Medacs.com ÎŽ τΡΝξφωνΚκώς ĎƒĎ„Îż τΡΝ. +4420 30964590. ΑπξυθĎ?νξτιΚ ĎƒÎľ ĎŒÎťÎżĎ…Ď‚ τους φοΚτΡτές κιΚ ιποφοίτους Î˝ÎżĎƒÎˇÎťÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŽĎ‚. Î˜Î­ÎťÎżĎ…ÎźÎľ νι ĎƒÎąĎ‚ ÎłÎ˝Ď‰Ď ÎŻĎƒÎżĎ…ÎźÎľ!

ΙΑΤΥÎ&#x;Ι

To Cosmetic Derma Medicine Group, Ρ πΚο ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îˇ κΝΚνΚκΎ ÎąÎšĎƒÎ¸ÎˇĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚, Î´ÎľĎ ÎźÎąĎ„ÎżÎťÎżÎłÎŻÎąĎ‚, Ď€ÎťÎąĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ Ď‡ÎľÎšĎ ÎżĎ…Ď ÎłÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ ÎźÎľĎ„ÎąÎźĎŒĎƒĎ‡ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ ΟιΝΝΚών, ινιΜΡτΏ: Î“ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ?Ď‚ ΕΚδΚκξυΟένους Î”ÎľĎ ÎźÎąĎ„ÎżÎťĎŒÎłÎżĎ…Ď‚ ΓΚι Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ÎąĎ€ÎąĎƒĎ‡ĎŒÎťÎˇĎƒÎˇ, ĎƒĎ„Îż Ď…Ď€ÎżÎşÎąĎ„ÎŹĎƒĎ„ÎˇÎźÎą τΡς Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇĎ‚. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡ΠτυxÎŻÎż ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ Α.Ε.Ι. Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών, ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ξπΚπΝέον ÎłÎťĎ‰ĎƒĎƒĎŽÎ˝ θι ξκτΚΟΡθξί ÎšÎ´ÎšÎąÎŻĎ„ÎľĎ Îą Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ‡Î&#x;Ď ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą, ĎƒĎ…Î˝Î­Ď€ÎľÎšÎą, Ď…Ď€ÎľĎ…Î¸Ď…Î˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľĎ„ÎąÎš: ÎąÎ˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιΟοΚβών, ĎƒÎľ ένι ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝Îż κιΚ Î´Ď…Î˝ÎąÎźÎšÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Οξ ÎľĎ…ÎşÎąÎšĎ ÎŻÎľĎ‚ ινέΝΚΞΡς. Î ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťĎŽ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎąĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą, ĎƒĎ„Îż e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine. gr. ÎŒÎťÎą Ď„Îą Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ θι ÎľÎžÎľĎ„ÎąĎƒÎ¸ÎżĎ?ν ÎąĎ€ĎŒ τΡ δ/Î˝ĎƒÎˇ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? Οξ Ď€ÎťÎŽĎ Îˇ ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą. Î‘Ď€ĎŒ τον ĎŒÎźÎšÎťÎż ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşĎŽÎ˝ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎšĎŽÎ˝ Î™ÎąĎ„Ď ĎŒĎ€ÎżÎťÎšĎ‚, ΜΡτοĎ?ντιΚ: Î™ÎąĎ„Ď ÎżÎŻ Î‘ÎşĎ„ÎšÎ˝ÎżÎ´ÎšÎąÎłÎ˝ĎŽĎƒĎ„ÎľĎ‚ ÎœÎľ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ ÎźÎąĎƒĎ„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎľĎ‚, U/S, triplex, ÎąÎşĎ„ÎšÎ˝ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎľĎ‚. Î&#x;Κ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżÎš θι Ď€Ď Î­Ď€ÎľÎš νι έχουν ινξπτυγΟένΡ ξπΚκοΚνωνΚικΎ ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą, ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών κιΚ

Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźÎżĎ? Η/ÎĽ κιΚ νι Ď‡ÎąĎ ÎąÎşĎ„ÎˇĎ ÎŻÎśÎżÎ˝Ď„ÎąÎš ÎąĎ€ĎŒ Ď…Ď€ÎľĎ…Î¸Ď…Î˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą, ÎąÎžÎšÎżĎ€ÎšĎƒĎ„ÎŻÎą κιΚ ÎżÎźÎąÎ´ÎšÎşĎŒ πνξĎ?Οι. Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@magnitiki.gr (ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: ΑΜΤ16) Obstetrician/Gynecologist Location: Athens Reports to: Reproductive Health Coordinator Starting date: ASAP Duration: 31 December 2016 Program background: International Medical Corps is a global, humanitarian, nonprofit organization dedicated to saving lives and relieving suffering through health care training and relief and development programs. Established in 1984 by volunteer doctors and nurses, International Medical Corps is a private, voluntary, nonpolitical, nonsectarian organization. Its mission is to improve the quality of life through health interventions and related activities that build local capacity in underserved communities worldwide. By offering training and health care to local populations and medical assistance to people at highest risk, and with the flexibility to respond rapidly to emergency situations, International Medical Corps rehabilitates devastated health care systems and helps bring them back to self-reliance. Job summary: An Obstetrician/Gynecologist (ObGyn) primarily focuses on women’s health. Under obstetrics, the provider is responsible for the health of the mother in the pre-pregnancy phase, as well as the child during the antenatal period, labor, delivery and the immediate post partum period through direct care, patient education and appropriate referrals. Under gynecology, the provider is responsible for diseases related to the female reproductive tract such including STIs, fibroids, dysmenorrhea, etc. Essential responsibilities: ‡Provide high quality medical consultations including analysis of relevant patient history/records, appropriate physical exam and investigations to provide accurate diagnosis (or diagnoses) for diseases related to the female reproductive tract as well as general diseases such as hypertension, cancers, UTIs, diabetes, etc ‡Provide patients with appropriate treatment, explanation of all medications, investigation results, referral for further care and required follow up ‡Provide specific guidance for pregnant women from time of diagnosis to post partum period in order to keep both mother and child healthy ‡Provide advice to patients and community members concerning diet, activity, hygiene, and disease prevention (such as need for vaccination, smoking cessation, etc.) ‡Track daily patient data using tally sheets or other tools provided ‡Monitor diagnostic trends and report to supervisor as needed ‡Adhere to rational drug usage protocols ‡Submit reports in a timely manner ‡Participate in educational sessions for staff and patients as directed by supervisor ‡Attend training sessions as required by supervisor ‡Provide training to other staff as requested by supervisor ‡Participate in the daily running of the clinic ‡Collaborate with other departments as needed to ensure smooth implementation and integration of services ‡Adhere to administrative directives with regards to work schedules, record keeping, patient communications, re-stocking of necessary drugs, consumables and other items ‡Adhere to IMC code of conduct and internationally accepted humanitarian principles ‡Provide all services to patients free of charge ‡Any other duty as requested by supervisor Qualifications: (training/education/experience/ physical demands required, provide 6-8 requirements): ‡Must be a graduate of obstetrics and gynecology specialization with a valid license ‡Must have at least 3-5 years’ experience working as an Obgyn in public or private health facilities ‡Must be able to submit patient data as required ‡Must be able to provide technical support to health providers who refer patients ‡Must have excellent organizational skills and ability to handle multiple tasks in a dynamic, high pressure environment ‡Must have the flexibility and ability to work effectively with various personalities and cultures ‡Only female candidates will be considered

Please reply by sending your cv and letter of interest to the following e-mail: GreeceJobs@ InternationalMedicalCorps.org. Only applications sent in english will be considered for recruiting. Please note that interviews may start before the closing date if suitable candidate applies. Only shortlisted candidates will be contacted. Î&#x;Ď…Ď ÎżÎťĎŒÎłÎżÎš Î‘Ď€ĎŒ τους SOS Î™ÎąĎ„Ď ÎżĎ?Ď‚ Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇĎ‚. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą: ‡Πτυχίο ΑΕΙ ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ Â‡Î“Î˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą Î&#x;Κ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżÎš που Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ?ν τΚς Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎżÎ¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ νι ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ τους ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą, ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον τίτΝο τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: salonica@sosiatroi.gr. Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎšĎ ÎŻÎśÎľĎ„ÎąÎš ĎŒÎťÎľĎ‚ τΚς ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ Οξ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îˇ ξχξΟĎ?θξΚι. ΓΚι Ď€ÎľĎ ÎšĎƒĎƒĎŒĎ„ÎľĎ ÎľĎ‚ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚ ĎƒĎ‡ÎľĎ„ÎšÎşÎŹ Οξ τΡν ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Οις, ÎźĎ€ÎżĎ ÎľÎŻĎ„Îľ νι ÎľĎ€ÎšĎƒÎşÎľĎ†Î¸ÎľÎŻĎ„Îľ τΡν ÎšĎƒĎ„ÎżĎƒÎľÎťÎŻÎ´Îą Οις: www.sosiatroi.gr Î&#x; ĎŒÎźÎšÎťÎżĎ‚ ÎąÎšĎƒÎ¸ÎˇĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ Figura ινιΜΡτξί κιτΏΝΝΡΝους Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻÎżĎ…Ď‚ γΚι τΡν ÎşÎŹÎťĎ…ĎˆÎˇ τΡς Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎŹĎ„Ď‰ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ ĎƒĎ„Îą ÎşÎąĎ„ÎąĎƒĎ„ÎŽÎźÎąĎ„Îą ΑθΡνών. Î™ÎąĎ„Ď ĎŒĎ‚ (κωδ.: FA81) Î Ď ÎżĎ†ÎŻÎť Ď…Ď€ÎżĎˆÎˇĎ†ÎŻĎ‰Î˝: ‡Πτυχίο ÎšÎąĎ„Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ ‡ΆδξΚι ÎąĎƒÎşÎŽĎƒÎľĎ‰Ď‚ ξπιγγέΝΟιτος Â‡ÎœÎľ ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎŽ ĎƒÎľ ινιΟονΎ ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚ ‡ΕυγένξΚι, υποΟονΎ, κιΝΎ ξπΚκοΚνωνίι Â‡Î Ď ÎżĎƒÎľÎłÎźÎ­Î˝Îˇ ξπιγγξΝΟιτΚκΎ ÎľÎźĎ†ÎŹÎ˝ÎšĎƒÎˇ Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ οΟΏδι Â‡Î•Ď€ÎąÎłÎłÎľÎťÎźÎąĎ„ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ κιΚ ÎąĎ€ÎżĎ„ÎľÎťÎľĎƒÎźÎąĎ„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ινΏΝογους Ď‡ĎŽĎ ÎżĎ…Ď‚ θι ξκτΚΟΡθξί Î ÎąĎ ÎżĎ‡Î­Ď‚ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚: Â‡Î‘Î˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşĎŒ πικέτο ιποδοχών Â‡Î•Ď…Ď‡ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îż ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšÎąÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Î&#x;Κ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎľĎ‚ που Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ?ν τΚς Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎżÎ¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ κιΝοĎ?ντιΚ νι ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ τους ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą (Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒÎľ ÎľĎ€ÎąÎłÎłÎľÎťÎźÎąĎ„ÎšÎşĎŒ Ď?φος), ÎąÎ˝ÎąÎłĎ ÎŹĎ†ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@figurabody.gr. ÎœÎľĎ„ÎŹ τΡ ĎƒĎ…ÎťÎťÎżÎłÎŽ κιΚ ÎąÎžÎšÎżÎťĎŒÎłÎˇĎƒÎˇ των Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒÎˇÎźÎľÎšĎ‰ÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ θι ÎľĎ€ÎšÎşÎżÎšÎ˝Ď‰Î˝ÎŽĎƒÎżĎ…ÎźÎľ Οξ τΚς Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎľĎ‚ που ÎąÎ˝Ď„ÎąĎ€ÎżÎşĎ ÎŻÎ˝ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš ĎƒĎ„ÎšĎ‚ ÎąĎ€ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ Ď€Ď ÎżĎ‚ ĎƒĎ„ÎľÎťÎ­Ď‡Ď‰ĎƒÎˇ γΚι νι ÎżĎ ÎšĎƒĎ„ÎľÎŻ ĎƒĎ…Î˝ÎŹÎ˝Ď„ÎˇĎƒÎˇ γΚι ĎƒĎ…Î˝Î­Î˝Ď„ÎľĎ…ÎžÎˇ. Specialty Doctors & Consultants ΗνωΟένο Î’ÎąĎƒÎŻÎťÎľÎšÎż Î?έξς ÎŹÎźÎľĎƒÎľĎ‚ Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ ÎşĎ ÎąĎ„ÎšÎşÎŹ NHS Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎŻÎą του ΗνωΟένου Î’ÎąĎƒÎšÎťÎľÎŻÎżĎ…, ÎąĎ€ĎŒ τΡν Global Medirec. Isle of man: ‡1 specialty doctor in trauma & orthopaedics ‡1 specialty doctor in accident & emergency/A&E ‡1 specialty doctor in obstetrics & gynaecology ‡1 trust SHO in paediatrics South west of England: ‡2 specialty doctors in anaesthesia ‡1 consultant in acute internal medicine ‡1 consultant histopathologist ‡1 consultant haematologist ‡1 consultant paediatrician ‡1 consultant gastroenterologist Details about the trust SHO vacancies: Non-training vacancies. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą: Î¤ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 2 Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎšÎą ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ ως ÎľÎšÎ´ÎšÎşÎľĎ…ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżĎ‚. Î‘Ď Ď‡ÎšÎşĎŒ ÎľĎ„ÎŽĎƒÎšÎż ĎƒĎ…ÎźÎ˛ĎŒÎťÎąÎšÎż, o Î˛ÎąĎƒÎšÎşĎŒĎ‚ ÎľĎ„ÎŽĎƒÎšÎżĎ‚ ÎźÎšĎƒÎ¸ĎŒĎ‚ του Trust SHO ξίνιΚ ΟξτιΞĎ? ÂŁ27.798 - ÂŁ38.705 (ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżÎˇÎłÎżĎ?ΟξνΡς ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎąĎ‚). ÎˆÎ˝ÎąĎ‚ ÎźÎ­ĎƒÎżĎ‚ ÎľĎ„ÎŽĎƒÎšÎżĎ‚ ÎźÎšĎƒÎ¸ĎŒĎ‚ ξίνιΚ Ď€ÎľĎ ÎŻĎ€ÎżĎ… ÂŁ40.000-ÂŁ45.000 ĎƒĎ…Î˝ÎżÎťÎšÎşÎŹ. Î?Ď ÎľĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚: 40/7 ĎƒĎ…Î˝ on-calls (ÎľĎ†ÎˇÎźÎľĎ ÎŻÎľĎ‚). Details about the specialty doctor vacancies: ÎœÎšÎą Î¸Î­ĎƒÎˇ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ κιτΏΝΝΡΝΡ γΚι ένιν ÎšÎąĎ„Ď ĎŒ που ÎźĎŒÎťÎšĎ‚ έχξΚ ÎąĎ€ÎżÎşĎ„ÎŽĎƒÎľÎš τον τίτΝο ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎŹĎ‚ του ÎŽ ξίνιΚ ποΝĎ? κοντΏ ĎƒĎ„Îˇ ÎťÎŽĎˆÎˇ ιυτοĎ?, κιθώς ÎľĎ€ÎŻĎƒÎˇĎ‚ κιΚ γΚι Ď„Îą ÎľĎ€ĎŒÎźÎľÎ˝Îą 2-3 Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎšÎą ως ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ‚. Î•Ď„ÎŽĎƒÎšÎżĎ‚ ÎźÎľÎšÎşĎ„ĎŒĎ‚ ÎźÎšĎƒÎ¸ĎŒĎ‚ ÎľÎ˝ĎŒĎ‚ specialty doctor ÎąĎ€ĎŒ ÂŁ45.000-ÂŁ60.000 (ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎąĎ‚). Î?Ď ÎľĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚: 48 τΡν ξβδοΟΏδι, ĎƒĎ…ÎźĎ€ÎľĎ ÎšÎťÎąÎźÎ˛ÎąÎ˝ĎŒÎźÎľÎ˝Ď‰Î˝ των ÎľĎ†ÎˇÎźÎľĎ ÎšĎŽÎ˝ (Îżn-calls). Details about the consultant vacancies: Î&#x; Î˛ÎąĎƒÎšÎşĎŒĎ‚ ÎľĎ„ÎŽĎƒÎšÎżĎ‚ ÎźÎľÎšÎşĎ„ĎŒĎ‚ ÎźÎšĎƒÎ¸ĎŒĎ‚ του consultant ξίνιΚ ΟξτιΞĎ? ÂŁ75.249 έως ÂŁ101.451 (ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżÎˇÎłÎżĎ?ΟξνΡς ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎąĎ‚). Î?Ď ÎľĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚: 37½ τΡν ξβδοΟΏδι ĎƒĎ…Î˝ on-calls (ÎľĎ†ÎˇÎźÎľĎ ÎŻÎľĎ‚). Î•Ď„ÎŽĎƒÎšÎą ĎƒĎ…ÎźÎ˛ĎŒÎťÎąÎšÎą Οξ Ď€Ď ÎżÎżĎ€Ď„ÎšÎşÎŽ ÎąÎ˝ÎąÎ˝Î­Ď‰ĎƒÎˇĎ‚, ιν κιΚ ÎľĎ†ĎŒĎƒÎżÎ˝ Ď„Îż ξπΚθυΟξί Îż ÎšÎąĎ„Ď ĎŒĎ‚ κιΚ Ď„Îż Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎŻÎż ΟξτΏ τΡ ΝΎΞΡ του ÎąĎ Ď‡ÎšÎşÎżĎ? ĎƒĎ…ÎźÎ˛ÎżÎťÎąÎŻÎżĎ…. Î&#x; ιΚτοĎ?Οξνος θι Ď€Ď Î­Ď€ÎľÎš: ‡Î?Îą έχξΚ IELTS academic 7.5 ÎŽ νι ξίνιΚ ΎδΡ ÎľÎłÎłÎľÎłĎ ÎąÎźÎźÎ­Î˝ÎżĎ‚ ĎƒĎ„Îż GMC Â‡Î Ď ĎŒĎƒĎ†ÎąĎ„Îˇ Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎšÎąÎşÎŽ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą Ď„Îą τξΝξυτιίι Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 Ď‡Ď ĎŒÎ˝ÎšÎą γΚι τΚς consultant Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚

ݮĂƒĂ‘Â˝ĂŒĂ‚Ă“Ă†Ă‚Ă˜Ă“Âż‘Ă?Ă˜Ď×ÎÂÓƳ‘ŽÑ×ÆÊĂŒĂ‚ĂŠĂ’Ă˜ĂŽÂźĂ—Ă†ĂŠĂ‚XXXTLZXBMLFSHS

Â‡Î†ÎźÎľĎƒÎˇ Î´ÎšÎąÎ¸ÎľĎƒÎšÎźĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎšÎąĎ„Ď ĎŽÎ˝ γΚι ĎŒÎťÎľĎ‚ τΚς Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚ (Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 2-3 ΟΡνών ΟξτΏ ÎąĎ€ĎŒ ΟΚι ξπΚτυχΎ ĎƒĎ…Î˝Î­Î˝Ď„ÎľĎ…ÎžÎˇ) ΣτΚς Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎľĎ‚ τΡς GlobalMediRec ĎƒĎ…ÎźĎ€ÎľĎ ÎšÎťÎąÎźÎ˛ÎŹÎ˝ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš: Ď€Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎąĎƒÎŻÎą του Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎżĎ?, Ď€Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎąĎƒÎŻÎą του ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ? γΚι τΡν τΡΝξφωνΚκΎ ĎƒĎ…Î˝Î­Î˝Ď„ÎľĎ…ÎžÎˇ, βοΎθξΚι Οξ τΡν ÎľÎłÎłĎ ÎąĎ†ÎŽ του ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ? ĎƒĎ„ÎżÎ˝ GMC, ΏνοΚγΟι ÎťÎżÎłÎąĎ ÎšÎąĎƒÎźÎżĎ? Ď„Ď ÎąĎ€Î­ÎśÎˇĎ‚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΑγγΝίι Îş.Ď„.Îť. Î&#x;Κ Ď…Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎľĎ‚ τΡς GlobalMediRec ξίνιΚ ξντξΝώς Î´Ď‰Ď ÎľÎŹÎ˝ γΚι τους ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ?Ď‚. Τι ιπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą ξίνιΚ: Â‡Î Ď ĎŒĎƒĎ†ÎąĎ„Îˇ Î˝ÎżĎƒÎżÎşÎżÎźÎľÎšÎąÎşÎŽ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą (ĎƒĎ„ÎšĎ‚ consultant Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚) ‡ΤίτΝος ÎľÎšÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚ (ĎƒĎ„ÎšĎ‚ consultant Î¸Î­ĎƒÎľÎšĎ‚) Â‡Î ÎšĎƒĎ„ÎżĎ€ÎżÎšÎˇĎ„ÎšÎşĎŒ ÎłÎťĎ‰ĎƒĎƒÎżÎźÎŹÎ¸ÎľÎšÎąĎ‚ IELTS Academic with Overall Score 7.5 ‡ΔΚκιίωΟι ÎľÎłÎłĎ ÎąĎ†ÎŽĎ‚ ĎƒĎ„Îż general medical council Î•Î˝ÎˇÎźÎ­Ď Ď‰ĎƒÎˇ Ď€Ď ÎżĎ‚ ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ?Ď‚: ΓΚι ĎŒĎ€ÎżÎšÎą νέι ÎľÎłÎłĎ ÎąĎ†ÎŽ ÎąĎ€ĎŒ τον ΙοĎ?νΚο 2014 κιΚ έπξΚτι, ιπιΚτξίτιΚ ÎąĎ€ĎŒ Ď„Îż GMC (General Medical Council) Ď„Îż Ď€ÎšĎƒĎ„ÎżĎ€ÎżÎšÎˇĎ„ÎšÎşĎŒ ÎłÎťĎ‰ĎƒĎƒÎżÎźÎŹÎ¸ÎľÎšÎąĎ‚ IELTS, Academic with Overall Score 7.5. Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš ÎźĎ€ÎżĎ ÎżĎ?ν νι Î­Ď Î¸ÎżĎ…Î˝ ĎƒÎľ ξπΚκοΚνωνίι ΟιΜί Οου γΚι Ď€ÎľĎ ÎąÎšĎ„Î­Ď Ď‰ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎŻÎľĎ‚ κιΚ Ď„Ď…Ď‡ĎŒÎ˝ Î´ÎšÎľĎ…ÎşĎ ÎšÎ˝ÎŻĎƒÎľÎšĎ‚, ĎƒĎ„Îż e-mail: katerina.kontalipou@ globalmedirec.com

Î˜Î•Î¤Î™ÎšÎ•ÎŁ Î•Î Î™ÎŁÎ¤Î—ÎœÎ•ÎŁ

Η Î•ÎťÎťÎˇÎ˝ÎšÎşĎŒĎ‚ Î§Ď Ď…ĎƒĎŒĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš τΡ Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ĎƒÎľ ĎŒĎƒÎżĎ…Ď‚ ξπΚθυΟοĎ?ν νι ÎľÎşÎ´ÎˇÎťĎŽĎƒÎżĎ…Î˝ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝ γΚι τΡ Î¸Î­ĎƒÎˇ του: Î“ÎľĎ‰ÎťĎŒÎłÎżĎ… μπογξίου Beat Underground Geologist (ΧιΝκΚδΚκΎ) Î•ÎşĎ„Î­ÎťÎľĎƒÎˇ γξνΚκών ÎşÎąÎ¸ÎˇÎźÎľĎ ÎšÎ˝ĎŽÎ˝ ÎşÎąÎ¸ÎˇÎşĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝: Â‡ÎĽĎ€ĎŒÎłÎľÎšÎą γξωΝογΚκΎ Ď‡ÎąĎ Ď„ÎżÎłĎ ÎŹĎ†ÎˇĎƒÎˇ ινοΚκτών ÎľÎşĎƒÎşÎąĎ†ĎŽÎ˝ ‡ΓξωΝογΚκΎ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą πξδίου Â‡Î”ÎľÎšÎłÎźÎąĎ„ÎżÎťÎˇĎˆÎŻÎą ινοΚκτών ÎľÎşĎƒÎşÎąĎ†ĎŽÎ˝ Â‡Î•Ď€ÎŻÎ˛ÎťÎľĎˆÎˇ ÎłÎľĎ‰Ď„Ď ÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝ Â‡Î ÎľĎ ÎšÎłĎ ÎąĎ†ÎŽ κιΚ Î´ÎľÎšÎłÎźÎąĎ„ÎżÎťÎˇĎˆÎŻÎą Ď€Ď…Ď ÎŽÎ˝Ď‰Î˝ ÎłÎľĎ‰Ď„Ď ÎŽĎƒÎľĎ‰Î˝ ΓξωΝογΚκΎ ÎľĎ ÎźÎˇÎ˝ÎľÎŻÎą κιΚ Ď‡Ď‰Ď ÎšÎşÎŽ ÎąÎ˝ÎŹÎťĎ…ĎƒÎˇ δξδοΟένων: Â‡ÎšÎąĎ„ÎąĎ‡ĎŽĎ ÎšĎƒÎˇ δξδοΟένων ÎąĎ€ĎŒ τΚς ÎşÎąÎ¸ÎˇÎźÎľĎ ÎšÎ˝Î­Ď‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎľĎ‚ ĎƒĎ„Îˇ γξωΝογΚκΎ Î˛ÎŹĎƒÎˇ δξδοΟένων του τΟΎΟιτος (acQuire) κιΚ ĎƒĎ„Îą ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îą ÎąĎ Ď‡ÎľÎŻÎą του ΟξτιΝΝξυτΚκοĎ? ÎťÎżÎłÎšĎƒÎźÎšÎşÎżĎ? Â‡Î”ÎˇÎźÎšÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą γξωΝογΚκών Ď‡ÎąĎ Ď„ĎŽÎ˝ κιΚ τοΟών Â‡Î§Ď‰Ď ÎšÎşĎŒĎ‚ ĎƒĎ…ĎƒĎ‡ÎľĎ„ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ κιΚ ÎąÎ˝ÎŹÎťĎ…ĎƒÎˇ των δξδοΟένων που ĎƒĎ…ÎťÎťÎ­ÎłÎżÎ˝Ď„ÎąÎš ÎşÎąÎ¸ÎˇÎźÎľĎ ÎšÎ˝ÎŹ ÎˆÎťÎľÎłĎ‡ÎżĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚: Â‡Î”ÎľÎšÎłÎźÎąĎ„ÎżÎťÎˇĎˆÎŻÎą, Ď€Ď ÎżÎľĎ„ÎżÎšÎźÎąĎƒÎŻÎą κιΚ ÎąÎ˝ÎŹÎťĎ…ĎƒÎˇ δξΚγΟΏτων Οξτώπου Â‡ÎŁĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą Οξ τους ΟΡχινΚκοĎ?Ď‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ γΚι τΡ Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ των ĎƒĎ‰Ď ĎŽÎ˝ ΟξτιΝΝξĎ?Οιτος κιΚ τΡν ξπίτξυΞΡ των ĎƒĎ„ĎŒĎ‡Ď‰Î˝ Ď„Ď ÎżĎ†ÎżÎ´ÎżĎƒÎŻÎąĎ‚ του ÎľĎ ÎłÎżĎƒĎ„ÎąĎƒÎŻÎżĎ… Î&#x; κιτΏΝΝΡΝος Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżĎ‚ θι Ď€Ď Î­Ď€ÎľÎš νι δΚιθέτξΚ Ď„Îą Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎŹĎ„Ď‰ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο γξωΝογίις (ÎľÎšÎ´ÎŻÎşÎľĎ…ĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎżĎ…Ď‚ τοΟξίς τΡς Ď€ÎľĎ„Ď ÎżÎťÎżÎłÎŻÎąĎ‚ ÎŽ τΡς τξκτονΚκΎς θι ξκτΚΟΡθοĎ?ν θξτΚκΏ) Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ Ď…Ď€ĎŒÎłÎľÎšÎż ΟξτιΝΝξίο θι ξκτΚΟΡθξί θξτΚκΏ ‡ΠοΝĎ? κιΝές Î´ÎľÎžÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ĎƒĎ„Îˇ Ď‡Ď ÎŽĎƒÎˇ Ď…Ď€ÎżÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ĎŽÎ˝, ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ ΟξτιΝΝξυτΚκΏ ÎŽ ĎƒĎ…Î˝ÎąĎ†ÎŽ γξωΝογΚκΏ ÎťÎżÎłÎšĎƒÎźÎšÎşÎŹ θι ξκτΚΟΡθξί θξτΚκΏ ‡Î&#x;Κκξίος Οξ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ Ď…ĎˆÎˇÎťÎżĎ?Ď‚ Ď Ď…Î¸ÎźÎżĎ?Ď‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ κιΚ ĎƒĎ„ÎľÎ˝Î­Ď‚ Ď€Ď ÎżÎ¸ÎľĎƒÎźÎŻÎľĎ‚ ‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς ιγγΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚ Ď„ĎŒĎƒÎż ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎłĎ ÎąĎ€Ď„ĎŒ, ĎŒĎƒÎż κιΚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Ď€Ď ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎşĎŒ ÎťĎŒÎłÎż ‡ΚιΝές Î´ÎľÎžÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ξπΚκοΚνωνίι Οξ Ď„Îż Ď„ÎľĎ‡Î˝ÎšÎşĎŒ κιΚ ÎľĎ€ÎšĎƒĎ„ÎˇÎźÎżÎ˝ÎšÎşĎŒ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒ, κιθώς κιΚ ĎƒĎ„Îˇ ÎźÎľĎ„ÎŹÎ´ÎżĎƒÎˇ οδΡγΚών, ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą κιΚ Î¸Î­ÎťÎˇĎƒÎˇ γΚι ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą ως ΟέΝος οΟΏδις ‡ΆδξΚι ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚ Β’ ÎşÎąĎ„ÎˇÎłÎżĎ ÎŻÎąĎ‚ κιΚ ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚ ĎƒĎ„Îż Ď…Ď€ĎŒÎłÎľÎšÎż ΟξτιΝΝξίο ÎŁÎľ Ď€ÎľĎ ÎŻĎ€Ď„Ď‰ĎƒÎˇ που δΚιθέτξτξ Ď„Îą Ď€ÎąĎ ÎąĎ€ÎŹÎ˝Ď‰ κιΚ θέΝξτξ νι ÎľÎşÎ´ÎˇÎťĎŽĎƒÎľĎ„Îľ Ď„Îż ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝ ĎƒÎąĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťĎŽ ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎľĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΡΝ. δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: Hr@gr.eldoradogold.com Οξ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ Γμ, ÎŽ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ τιχ. δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: Î•ÎťÎťÎˇÎ˝ÎšÎşĎŒĎ‚ Î§Ď Ď…ĎƒĎŒĎ‚, ÎŁĎ„Ď ÎąĎ„ĎŽÎ˝Îš ΧιΝκΚδΚκΎς, ΤΚ 63082, Ď…Ď€ĎŒĎˆÎˇ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇĎ‚ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ?. Η Î‘ÎłĎ ÎżĎ„ÎšÎşĎŒĎ‚ Î&#x;ίκος ÎŁĎ€Ď?Ď ÎżĎ… ΑΕΒΕ, Ρ Ď€Ď ĎŽĎ„Îˇ ξΝΝΡνΚκΎ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Î­Ď ÎľĎ…Î˝ÎąĎ‚, Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ κιΚ ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎŻÎąĎ‚ ĎƒĎ€ĎŒĎ Ď‰Î˝ ĎƒĎ€ÎżĎ ÎŹĎ‚, ινιΜΡτΏ: Î“ÎľĎ‰Ď€ĎŒÎ˝Îż ΓΚι τΡν ÎşÎŹÎťĎ…ĎˆÎˇ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚ ÎłÎľĎ‰Ď€ĎŒÎ˝ÎżĎ… ινΏπτυΞΡς νέων Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎšÎľÎ˝Ď„Ď ÎšÎşÎŽ ΕΝΝΏδι (Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎŻÎą, ΌθΚώτΚδι, ΒοΚωτίι). Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο ÎłÎľĎ‰Ď€ĎŒÎ˝ÎżĎ… Α.Ε.Ι.


Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 ‡Πολύ καλή γνώση αγγλικών ‡Γνώση στη χρήση βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ‡Δίπλωμα οδήγησης ‡Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα ‡Ομαδικό πνεύμα εργασίας ‡Διάθεση και δυνατότητα για ταξίδια ‡Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά Η εταιρία παρέχει: ‡Ικανοποιητικό πακέτο παροχών ‡Εταιρικό αυτοκίνητο ‡Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλεια ‡Συνεχή εκπαίδευση Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: salescv@spirou.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) μέσω της Icap Advisory A.E., μέλος του ομίλου Icap, ενδιαφέρεται να προσλάβει: Δικηγόρους (κωδικός 10) Τίτλοι σπουδών: ‡Πτυχίο νομικού τμήματος σχολής ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου νομικού τμήματος πανεπιστημιακής σχολής του εξωτερικού ‡Να είναι δικηγόροι μέλη ενός από τους δικηγορικούς συλλόγους της ελληνικής επικράτειας Ικανότητες/εμπειρία: ‡Να έχουν συνολικό χρόνο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή τους σε δικηγορικό σύλλογο ‡Να έχουν άριστη γνώση και εμπειρία σε θέματα αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου ‡Να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου Επιθυμητά προσόντα: ‡Να γνωρίζουν επαρκώς και άλλη γλώσσα της ευρωπαϊκής ένωσης, πλην της ελληνικής και της αγγλικής ‡Προϋπηρεσία σε περιβάλλον νομικής υπηρεσίας, πλέον των πέντε δικηγόρων, οργανισμού ή εταιρίας ‡Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές πεδίο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ‡Η εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται ιδιαίτερα με το δίκαιο της ενέργειας θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δουν αναλυτικά τις λεπτομέρειες της σχετικής πρόσκλησης στον ιστότοπο www.lagie.gr. Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα δίνονται στα τηλέφωνα: +30210 7200276 και +30210 7200260, από Δευτέρα έως και Παρασκευή (ώρες από 10.00 πμ έως 17.00 μμ) και στο ακόλουθο link: http:// www.jobs.net/j/JEwwvMH8?idpartenaire=24693. Μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης αναζητά: Συνεργάτη Δικηγόρο (κωδ. 1/2016) Για μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση. Αντικείμενο ενασχόλησης: ‡Εταιρικό δίκαιο ‡Συμβουλευτική δικηγορία Απαραίτητα προσόντα: ‡Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία ‡Άπταιστη γνώση αγγλικών ‡Γνώση υπολογιστή-διαδικτύου Θα εκτιμηθούν: ‡Μεταπτυχιακό στο εμπορικό ή αστικό δίκαιο ‡Προηγούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο Η εταιρία προσφέρει: ‡Άριστο περιβάλλον εργασίας ‡Μηνιαίο πάγιο μισθό Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην ηλ. διεύθυνση: hr@cosmoshellas.com Η εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες, επιθυμεί να προσλάβει για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία: Δικηγόρο (Junior In-house Lawyer) (κωδικός θέσης: LBIH_08) Περιγραφή θέσης: το άτομο αυτό θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες: ‡Την ευθύνη για τη σύνταξη δικογράφων ‡Την επικοινωνία και πραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες ‡Την παράσταση σε δικαστήρια ‡Τη μελέτη νομικών υποθέσεων

Απαραίτητα προσόντα: ‡Απόφοιτος νομικού τμήματος (κατά προτίμηση ελληνικού πανεπιστημίου) ‡Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχο αντικείμενο ‡3ετής εμπειρία σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης ‡Δικαστηριακή εμπειρία ‡Εμπειρία σε αστικό και εμπορικό δίκαιο ‡Εξοικείωση με Η/Υ (Word, Excel) ‡Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ‡Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Απαραίτητες δεξιότητες: ‡Ομαδικότητα ‡Αναλυτική σκέψη ‡Επικοινωνιακές ικανότητες ‡Προσαρμοστικότητα ‡Ικανότητες οργάνωσης ‡Εργασία υπό συνθήκες πίεσης ‡Ικανότητα διαχείρισης χρόνου Η εταιρία προσφέρει: ‡Πλήρες πακέτο αποδοχών ‡Δυναμικό περιβάλλον εργασίας ‡Προοπτικές εξέλιξης Βιογραφικά στο e-mail: human.resources@sioufaslaw. gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά Lawyer Job responsibilities: ‡Preparation and handling of simple litigation cases, including payment orders ‡Drafting of all court documents (lawsuits, administrative appeals etc.) related to insurance, tort, tax law and in general civil and administrative law ‡Preparation of files for complex litigation cases such as tax and competition law cases ‡Organization and coordination of the legal department files, cases and issues; monitoring calendars, keep up with deadlines, documenting actions and generating status reports Requirements: ‡Bachelor degree in law (an LL.M. in civil procedural law or, is considered a strong plus) ‡0-5 years’ working experience as a lawyer ‡Experience in drafting court documents including payment orders is considered a prerequisite ‡Working knowledge in english oral & written in practical level. Candidates with excellent italian, spanish, german or russian language skills, will be preferred ‡Excellent organization skills; ability to manage multiple projects and conflicting demands ‡Collaborative and consultative team player who possesses an ability to work well both independently and in a team environment including with senior management ‡Ability to work comfortably in an intense, fast-paced environment and successfully manage and meet deadlines within a dynamic environment Benefits: Includes competitive base salary and benefits, working closely with a highly motivated team in a dynamic and fast paced environment that provides the opportunity for rapid career development. Apply to e-mail: info@alg.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Το ξενοδοχείο Rocabella Santorini Hotel & spa ζητά για τη θέση: Ξυλουργό Με εμπειρία στην κατασκευή επίπλων, ντουλαπών, καθώς και εκτέλεση γενικών ξυλουργικών εργασιών (όπως πέργκολες) στο χώρο του ξενοδοχείου. Παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@rocabellasantorini.com ή επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22860 23711. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, που εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει άμεσα: Συντηρητής Υδραυλικός Με γνώσεις και στη συντήρηση πισίνας. Προσφέρονται: ‡Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση ‡Διαμονή και διατροφή ‡Εποχική απασχόληση ‡Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@ aegeanview.gr. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά

Μεγάλη βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου αναζητά: Αρχιτεχνίτη (κωδ. 27512/16) Με έδρα την περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. Περιγραφή θέσης: ‡Τεχνίτης παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου ‡Τεχνίτης τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου Απαραίτητα προσόντα: ‡Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην παραγωγή κουφωμάτων ‡Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην τοποθέτηση κουφωμάτων ‡Εμπειρία στο συντονισμό ομάδας εργασίας ‡Εμπειρία σε ειδικές κατασκευές (υαλοπετάσματα, κάγκελα, πέργκολες κ.α.) ‡Επιθυμητή τεχνογνωσία σε σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής ‡Δίπλωμα οδήγησης Προσωπικά χαρακτηριστικά: ‡Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα ‡Δυναμική προσωπικότητα ‡Πνεύμα ομαδικής εργασίας ‡Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου ‡Αποτελεσματικότητα ‡Ευελιξία ‡Επικοινωνιακότητα Η εταιρία προσφέρει: ‡Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής ‡Άριστο περιβάλλον εργασίας Βιογραφικά στο e-mail: hr@cosmoshellas.com. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά Η Empties Recycle (www.empties.gr) προσφέρει την κάτωθι θέση εργασίας: Τεχνίτη Ανακατασκευής Μελανοδοχείων Για πλήρη απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις αγγλικών-υπολογιστή. Προαιρετικά προσόντα: τεχνικός υπολογιστών. Βιογραφικά στο e-mail: empties@otenet.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο πελάτης μας, μία από τις σημαντικότερες αναπτυσσόμενες εταιρίες με βαθιά εμπειρία στο χώρο των βιομηχανικών εξοπλισμών, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν: Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων (Business Development Manager) Ο ρόλος: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων και μηχανημάτων συσκευασίας της εταιρίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, προωθώντας συνολικές λύσεις και ενδυναμώνοντας τις πωλήσεις. Αναφέρεται στη γενική διεύθυνση. Καθήκοντα και αρμοδιότητες: ‡Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού και συνεχής αξιολόγηση του περιβάλλοντος με στόχο τον εντοπισμό ευκαιριών για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας ‡Ανάπτυξη cross selling ευκαιριών σε υφισταμένους πελάτες και δυνητικών νέων συνεργασιών ‡Διαπραγμάτευση με νέους συνεργάτες για το κλείσιμο συμφωνιών ‡Συνεργασία με τις επιμέρους ομάδες πωλήσεων των τμημάτων της εταιρίας για την κατανόηση αναγκών και την υποστήριξη στην επίτευξη στόχων και ανάπτυξης των μεριδίων αγοράς ‡Επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές στο εξωτερικό Προσόντα: ‡Προϋπηρεσία 5-6 ετών στις βιομηχανικές πωλήσεις με εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, κατά προτίμηση στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας ‡Σπουδές τεχνικής σχολής/τεχνολογικής κατεύθυνσης ‡Πολύ καλή γνώση αγγλικών ‡Καλή γνώση χειρισμού των προγραμμάτων του Ms Office ‡Δυνατότητα ταξιδιών ‡Διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές ικανότητες ‡Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων ‡Ικανότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και τήρησης προτεραιοτήτων ‡Ομαδικό πνεύμα εργασίας Επισύναψη βιογραφικών στο link: goo.gl/1KOke7

17 31

LOGISTICS

Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a multinational company, for a dynamic professional to cover the following position: Logistics Assistant (ref. code: S-722/ 67566) Job description: ‡Communicate with multimodal transportations and vendors to ensure timely delivery of goods ‡Coordinate 3PL warehouses ‡Ensure accuracy of all inventories ‡Maintain communication with warehouse staff to ensure proper working order ‡Inform the customer service department about the update of order status ‡Communicate with suppliers and warehouses employees abroad Candidate profile: ‡University degree in logistics ‡At least 1 year of prior experience in a similar role ‡Excellent knowledge of the english language ‡PC literature (Ms Excel power user) ‡Strong negotiation and organizing skills ‡Communication skills ‡Team player The company offers: ‡Competitive remuneration package ‡Friendly and challenging working environment Please send your curriculum vitae, quoting reference code, by e-mail to the following e-mail: infoath@ adecco.com through fax at: 210 6180376, or by mail to: Adecco HR, 40, Ag.Konstantinou str., 15124, Maroussi. After the screening of the cv’s, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview. For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your cv in our database to be eligible for current or future job openings. All applications are considered as strictly confidential. Η Φουρναράκης ΑΕ. εισαγωγική εταιρία βιομηχανικών εργαλείων (www.fournarakis.gr), αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα χρωμάτωνεργαλείων-σιδηρικών και ζητεί για το υπερσύχρονο κέντρο διανομής της στον Ασπρόπυργο: Υπεύθυνο Αποθήκης (Y.Α.K) Περιγραφή θέσης: Θα αναφέρεται στο logistic manager και θα είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών της βάρδιας του. Απαραίτητα προσόντα: ‡Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες ‡Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο διανομής μεγάλης εταιρίας ή εταιρίας 3PL ‡Απαραίτητη πολύ καλή γνώση χειρισμού WMS κατά προτίμηση Mantis και χειρισμού εξοπλισμού κέντρου διανομής ‡Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες ‡Όρεξη για σκληρή δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον ‡Ηλικία έως 40 ετών ‡Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό ‡Άνεση στο προφορικό και στο γραπτό λόγο Παροχές: ‡Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου ‡Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: Cv6@fournarakis.gr Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας που εδρεύει στο Κορωπί, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: Φορτοεκφορτωτές Κορωπί-κωδ. θέσης: 722/67546 Η θέση αναφέρεται σε μερική πρωϊνή απασχόληση. Περιγραφή θέσεων: Οι κάτοχοι των θέσης θα είναι υπεύθυνοι για τις φορτώσεις-εκφορτώσεις των

›ÆÃѽÌÂÓÆÂØÓ¿‘ÏØÄ®×ÎÂÓƳ‘®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØμ×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS


18 32

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

εμπορευμάτων, καθώς και για την τακτοποίηση των προϊόντων σε περιβάλλον αποθήκης. Προφίλ υποψηφίων: ‡Απόφοιτοι λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ ‡Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ‡Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας ‡Συνέπεια και προθυμία για εργασία Παροχές εταιρίας: ‡Πλήρες πακέτο αποδοχών ‡Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoath@adecco.com ή μέσω fax 210 6180376 ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 15124 Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. H Icap Executive Search & Selection είναι μέρος του ομίλου Icap, του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Με περισσότερο από 40 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάση των αναγκών των πελατών μας. Ο πελάτης μας, μια δυναμική ελληνική πολυεθνική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για τη θέση: Υπάλληλος Αποθήκης Θήβα (ref. 0695/WK/ESS/GR) Αρμοδιότητες: ‡Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή Α’ και Β’ υλικών στην αποθήκη ‡Διευθέτηση υλικών στους χώρους που προβλέπεται, ανά κατηγορία ειδών ‡Χορηγήσεις υλικών στη παραγωγή ‡Μέριμνα για τη σωστή συντήρηση των υλικών στην αποθήκη ‡Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στους χώρους της αποθήκης ‡Έλεγχος παραστατικών εισαγωγής-εξαγωγής και τήρηση των προβλεπόμενων φακέλων αρχείου ‡Διενέργεια εσωτερικών απογραφών/συμφωνία φυσικού-λογιστικού αποθέματος ‡Παρακολούθηση αποθεμάτων και εισήγηση για νέες παραγγελίες υλικών ‡Φόρτωση προϊόντων προς τους πελάτες Απαραίτητα προσόντα: ‡Απολυτήριο ενιαίου λυκείου ή Ε.Π.Α.Λ. ή τεχνικής σχολής ‡Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη ‡Οργανωτικές δεξιότητες ‡Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων ‡Τήρηση κανόνων & διαδικασιών ‡Αξιοπιστία-συνέπεια ‡Βασικές γνώσεις Windows-Ms Office Η εταιρία προσφέρει: ‡Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ‡Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://www.jobs. net/j/JTHn0x6u?idpartenaire=24693 H Xenodoxos, μια δυναμική εταιρία στο χώρο του ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση (σεζόν 2017) για το ξενοδοχείο 3* (www.sirenesbeach.com), που διαχειρίζεται στη Σάμο: Υπεύθυνος Αποθήκης Απαραίτητη: η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε all inclusive ξενοδοχεία. Επιθυμητή: η γνώση του συστήματος αποθήκης Alexandros της Sunsoft. Τo ξενοδοχείο λειτουργεί ως κατάλυμα υψηλού επιπέδου all inclusive αποκλειστικά με πελάτες από την Ιταλία. Διαθέτει 100 δωμάτια, 1 κεντρικό εστιατόριο, 2 bar, beach bar, αμφιθέατρο. Παρέχεται: ‡Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ‡Διαμονή και διατροφή για εργαζομένους με έδρα εκτός Σάμου ‡Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: xenodoxos@windowslive.com

ΦΥΛΑΞΗ

Η My Services Human Resources A.E., εταιρία παροχής ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά άτομα για: Προσωπικό Ασφαλείας Με άδεια security σε ισχύ και τα κατάλληλα σωματικά προσόντα για φύλαξη. Βιογραφικό στο e-mail: hr@jcbservices.gr Γυναίκες για Φροντίδα Ηλικιωμένων (ref.: Care Assistant) Για γηροκομεία στην Αγγλία. Καθήκοντα: Προσωπική φροντίδα, παροχή φαρμάκων, βοήθεια στο φαγητό και παρέα. Παρέχεται: ‡Μισθός από £7,20/ώρα ‡Ώρες εργασίας: κατά μέσο όρο 40 ώρες την εβδομάδα, υπερωρίες διαθέσιμες ‡Διαμονή με χρέωση περίπου £300/μήνα ‡Εκπαίδευση και σεμινάρια με προοπτική εξέλιξης Απαιτείται: ‡Ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο) ‡Διάθεση εκπαίδευσης σε ένα καινούργιο αντικείμενο Βιογραφικά με τον κωδικό Care Assistant, στην αγγλική γλώσσα στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr. Melina’s Jobs, Λάρισα, τηλ.: 241 4001529.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel στο Ημεροβίγλι, ζητά να προσλάβει: Αισθητικό ή Φυσιοθεραπεύτρια Για εποχιακή απασχόληση (Απρίλιος–Οκτώβριος). ‡Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών ‡Προσφέρεται διαμονή και διατροφή Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: human-resources@santorini-princess.com. Στο θέμα του e-mail παρακαλώ να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε. Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa (www. petasos.gr), μέλος της αλυσίδας “small luxury hotels of the world”, ζητά: Αισθητικούς Προσόντα: ‡Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ‡Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία ‡Απόφοιτος σχολής αισθητικής ‡Καλή γνώση αγγλικών Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@otenet.gr Αισθητικός Προσόντα: ‡Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, γνώση της ρώσικης γλώσσας, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ‡Απόφοιτος σχολής, κάτοχος πτυχίου θεραπευτή ‡Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα στις πωλήσεις και στην προώθηση προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ‡Γνώστης μιας γκάμας θεραπειών/μασάζ (χαλαρωτικό, deep tissue, ayurveda, thai κ.λπ.) ‡Ικανότητα διδασκαλίας yoga/pilates θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα Βιογραφικά στο e-mail: cv@danairesort.com, website: www.danairesort.com Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία είναι από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία των Αθηνών, διεθνώς αναγνωρισμένο για την εξαιρετική ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών και των παροχών προς τους φιλοξενούμενους. Η Μεγάλη Βρεταννία είναι μέλος της αλυσίδας luxury collection της starwood hotel’s & resorts worldwide inc, με περισσότερους από 400 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 δωμάτια και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, φημισμένα εστιατόρια, το βραβεύμενο σε όλο τον κόσμο Alexander’s bar, και το αναζωoγoνητικό GB spa. Το GB hair spa του ιστορικού ξενοδοχείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει: Συνεργάτιδα Περιποίησης Νυχιών (Manicure/Pedicure) Οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: ‡Απόφοιτοι από αναγνωρισμένο Ι.Ε.Κ ή σχολή αισθητικής ‡Γνώση της αγγλικής γλώσσας

‡Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου ‡Ευχάριστη προσωπικότητα ‡2 -3 έτη αντίστοιχης προϋπηρεσίας σε κέντρο αισθητικής ‡Κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος (προαιρετικό) Οι υποψήφιες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους, στο e-mail: cv2@skywalker.gr. Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Η Ελουντα Α.Ε. αποτελείται από 3 πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες: Porto Elounda, Elounda Mare και Elounda Peninsula. Η Ελούντα Α.Ε., όντας ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μια σημαντική εργασιακή εμπειρία στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων. Η Ελούντα Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και λειτουργικά δωμάτια προσωπικού, εντός του νεόχτιστου κτιρίου προσωπικού του ξενοδοχείου, με κλιματισμό, τηλεόραση και λουτρό. Επίσης προσφέρει δωρεάν wifi στο σαλόνι του κτιρίου. Η Ελούντα Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για την επόμενη σεζόν: Αισθητικό Προσόντα: ‡Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, γνώση της ρωσικής γλώσσας, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ‡Απόφοιτος σχολής, κάτοχος πτυχίου θεραπευτή ‡Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ‡Γνώστης μια γκάμας θεραπειών/μασάζ (xαλαρωτικό, deep tissue, ayurveda, thai etc.) ‡Ικανότητα διδασκαλίας yoga/pilates θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα Προσφέρονται: ‡Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ‡Διαμονή και διατροφή ‡6μηνη απασχόληση Βιογραφικά στο e-mail: humanresources@elounda-sa.com

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η Med Sea Health Α.Ε. αναζητά για τη σεζόν 2017, για το 5* ξενοδοχειακό της συγκρότημα Miraggio Thermal Spa Resort στο Παλιούρι, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, να καλύψει την ακόλουθη θέση: Καθαρίστρια Κοινόχρηστων Χώρων (κωδ: PCL2017) Καθήκοντα θέσης: ‡Λεπτομερής και συστηματική καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων και των γραφείων: γραφεία, τουαλέτες, χώροι επισκεπτών, διάδρομοι, τζαμαρίες κ.λπ. ‡Διατηρεί την καθαριότητα του εξοπλισμού και των χώρων αποθήκευσης ‡Τακτοποιεί τους χώρους επισκεπτών-πελατών ‡Σωστή διαχείριση και αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών (υλικά καθαρισμού) ‡Ενημέρωση του/της προϊσταμένου/-ης για φθορές, ελλείψεις και βλάβες ‡Εκτέλεση των εργασιών με ταχύτητα, συνέπεια και ευσυνειδησία ‡Είναι ευέλικτη, αποδέχεται την ανάθεση καθώς και την τροποποίηση αρμοδιοτήτων από τον/την υπεύθυνο/-η ορόφων, την εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες και κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακων και αργιών, την εργασία σε εναλλασσόμενους ρόλους και σημεία προς καθαρισμό εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ‡Μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά είτε ως μονάδα, είτε ως μέρος ομάδας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες ‡Εκπροσωπεί το ξενοδοχείο με επαγγελματισμό και ευγένεια σε κάθε επικοινωνία με τους πελάτες και ανταποκρίνεται άμεσα σε ερωτήματα ή παράπονα, είτε επιλύοντας τα όπου είναι εφικτό, είτε προωθώντας τα στους αρμόδιους υπευθύνους. Είναι ενήμερη για τα προϊόντα και τις παροχές του ξενοδοχείου ώστε να μπορεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις πελατών ‡Καταγράφει στο φύλλο ανάθεσης εργασιών σχετικές πληροφορίες για λόγους δημιουργίας αναφοράς και για να μπορούν να ανατρέξουν στο μέλλον ‡Έχει ευρεία αντίληψη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της λειτουργίας των άλλων τμημάτων και επιδιώκει την καλή και εύρυθμη συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους ‡Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο περιστασιακό αίτημα (συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητάς της)

›ÆÃѽÌÂÓÆÂØÓ¿‘ÏØÄ®×ÎÂÓƳ‘®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØμ×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

που προκύπτει & της ανατίθεται από την προϊσταμένη ‡Αυστηρή τήρηση της προσωπικής υγιεινής, τήρηση των απαιτήσεων και των προτύπων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας Προφίλ υποψηφίου: ‡Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση της ρωσικής ή άλλης γλώσσας ‡Επιθυμητό απολυτήριο λυκείου ‡2ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση ‡Πολύ καλή υγεία, φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση ‡Γνώση και σεβασμός σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας καθώς και σε πρότυπα παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών ‡Ομαδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου ‡Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα ‡Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, ηθικός και επικοινωνιακός ‡Με επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη Η εταιρία προσφέρει: ‡Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ‡Εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών ‡Απασχόληση για 6-8 μήνες ‡Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον ‡Διατροφή (κατά τους μήνες λειτουργίας του ξενοδοχείου) και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@miraggio.gr. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη. Ο χώρος εκδηλώσεων Le Ciel στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει έμπειρο: Συνεργάτη στο πλυντήριο/σιδερωτήριο Για εποχιακή απασχόληση (Απρίλιος–Οκτώβριος). Προσφέρεται: διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@ leciel-santorini.com. Στο θέμα του e-mail παρακαλώ να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

ΟΔΗΓΟΙ

Driver-Groom Ios-Season 2017 We are currently looking for a Driver-Groom to join our team in Liostasi hotel & suites, 5 stars, member of small luxury hotels of the world, part of the group Denaxas S.A. The role: ‡Provides a high standard of services ‡Keeping the hotel’s buss in excellent condition and drive it ‡Handling the hotel guests luggage ‡Provides a friendly and personalised welcome to guests ‡Offers an attentive service to guests, adapting to any constraints Qualifications: ‡Min. 5 years of experience as a mini bus driver ‡Min. 2 years of experience as a groom in 4*/5* hotels ‡Licence D category ‡Able to work under pressure ‡Excellent command of both english and greek ‡Knowledge of french language will be considered as an asset ‡Self-motivated, enthusiastic ‡Excellent communication skills, with strong customer-focused approach ‡Dealing with all enquiries in a professional and courteous manner ‡Well groomed with strong interpersonal skills The company offers: ‡Highly remuneration package ‡Training and career development ‡Dynamic, luxury and highly professional environment ‡Accommodation & half board Send a detailed cv to e mail: personnel@liostasi.gr with a recent photo and minimum 3 referees with phone & e-mail, or to fax: 22860 92680.


Î¤Ď ÎŻĎ„Îˇ 29 Î?ÎżÎľÎźÎ˛Ď ÎŻÎżĎ… 2016 Î‘Ď€ĎŒ ÎśÎąĎ‡ÎąĎ ÎżĎ€ÎťÎąĎƒĎ„ÎľÎŻÎą Î¤ÎľĎ ÎşÎľÎ˝ÎťÎŽ Οξ Î­Î´Ď Îą τΡν Î?. ÎĄÎąÎšÎ´ÎľĎƒĎ„ĎŒ, ΜΡτοĎ?ντιΚ: Î&#x;δΡγοί ÎœÎľ δίπΝωΟι Γ’ ÎľĎ€ÎąÎłÎłÎľÎťÎźÎąĎ„ÎšÎşĎŒ. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡ΚΏτοχος ιυτοκΚνΎτου ‡ΗΝΚκίι έως 35 ξτών ‡ΚΏτοχος ĎˆÎˇĎ†ÎšÎąÎşÎżĎ? Ď„ÎąĎ‡ÎżÎłĎ ÎŹĎ†ÎżĎ… ‡ΚΏτοχος Î .Ε.Ι μποβοΝΎ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎˇÎťÎľÎşĎ„Ď ÎżÎ˝ÎšÎşÎŽ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: info@terkenlis.gr. ÎŁÎľ ĎŒÎťÎľĎ‚ τΚς ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ θι Ď„ÎˇĎ ÎˇÎ¸ÎľÎŻ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îˇ ξχξΟĎ?θξΚι. Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel ĎƒĎ„Îż Î—ÎźÎľĎ ÎżÎ˛ÎŻÎłÎťÎš κιΚ Ď„Îż Santorini Princess Presidential Suites ĎƒĎ„Îż Î‘ÎşĎ Ď‰Ď„ÎŽĎ Îš, ΜΡτοĎ?ν νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎżĎ…Î˝ Î­ÎźĎ€ÎľÎšĎ Îż: Î&#x;Î´ÎˇÎłĎŒ ΓΚι ξποχΚικΎ ÎąĎ€ÎąĎƒĎ‡ĎŒÎťÎˇĎƒÎˇ (Î‘Ď€Ď ÎŻÎťÎšÎżĎ‚-Î&#x;ÎşĎ„ĎŽÎ˛Ď ÎšÎżĎ‚). Â‡Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ Ρ ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών Â‡Î Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľĎ„ÎąÎš δΚιΟονΎ κιΚ Î´ÎšÎąĎ„Ď ÎżĎ†ÎŽ Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ Οξ Ď€Ď ĎŒĎƒĎ†ÎąĎ„Îˇ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż e-mail: human-resources@santorini-princess.com. ÎŁĎ„Îż θέΟι του e-mail ĎƒÎąĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťĎŽ νι ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎľĎ„Îľ τΡ Î¸Î­ĎƒÎˇ γΚι τΡν οποίι ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎľĎƒĎ„Îľ. ÎŁÎľ ĎŒÎťÎľĎ‚ τΚς ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ θι Ď„ÎˇĎ ÎˇÎ¸ÎľÎŻ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îˇ ξχξΟĎ?θξΚι. Η Metro ΑΕΒΕ, ĎƒĎ„Îż Ď€ÎťÎąÎŻĎƒÎšÎż τΡς ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ‡ÎżĎ?Ď‚ ινΏπτυΞΡς τΡς ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎšÎşÎŽĎ‚ τΡς Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚, ινιΜΡτΏ νέους ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎŹĎ„ÎľĎ‚ γΚι Ď„Îż ÎşÎ­Î˝Ď„Ď Îż δΚινοΟΎς τΡς ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎąĎ‚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ΆγΚο Î‘Î¸ÎąÎ˝ÎŹĎƒÎšÎż Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇĎ‚ (Ď€ÎľĎ ÎšÎżĎ‡ÎŽ Î“Î­Ď†Ď…Ď Îą): Î&#x;δΡγοĎ?Ď‚ (ÎşÎąĎ„ÎˇÎłÎżĎ ÎŻÎą δΚπΝώΟιτος Γ’-Δ’-Ε’) ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą κιΚ Î´ÎľÎžÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: Â‡Î‘Ď€ÎżÎťĎ…Ď„ÎŽĎ ÎšÎż Νυκξίου Â‡Î•Ď€ÎšÎ¸Ď…ÎźÎˇĎ„ĎŒ πτυχίο ΤΕΙ ÎŽ ΑΕΙ Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 5 ξτών ĎƒÎľ ινΏΝογο ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšÎąÎşĎŒ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξπΚκοΚνωνίις κιΚ οΟιδΚκΎς ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Â‡Î”Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ Î˛ÎŹĎ Î´ÎšÎľĎ‚ Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: Â‡Î‘Î˝Ď„ÎąÎłĎ‰Î˝ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚ ιποδοχές Â‡Î Ď ĎŒÎłĎ ÎąÎźÎźÎą ΚδΚωτΚκΎς ÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎšĎƒÎˇĎ‚ ‡ΣυνξχΎ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ κιΚ Ď€Ď ÎżÎżĎ€Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ξΞέΝΚΞΡς ĎƒÎľ ΟΚι δυνιΟΚκΏ ÎąÎ˝ÎąĎ€Ď„Ď…ĎƒĎƒĎŒÎźÎľÎ˝Îˇ ξΝΝΡνΚκΎ ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą ΚιτΏ τΡ ĎƒĎ…ÎťÎťÎżÎłÎŽ των Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒÎˇÎźÎľÎšĎ‰ÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ θι Ď„ÎˇĎ ÎˇÎ¸ÎľÎŻ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îˇ ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą κιΚ οΚ κΏτοΚκοΚ τΡς ÎľĎ…Ď Ď?Ď„ÎľĎ ÎˇĎ‚ Ď€ÎľĎ ÎšÎżĎ‡ÎŽĎ‚ θι Ď€Ď ÎżĎ„ÎšÎźÎˇÎ¸ÎżĎ?ν. Î&#x;Κ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†ÎľĎ ĎŒÎźÎľÎ˝ÎżÎš ÎźĎ€ÎżĎ ÎżĎ?ν νι ĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ τους ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą κΏνοντις κΝΚκ ĎƒĎ„Îż link: http://Mycareer.metro.com. gr Οξ ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: WMS19. Î˜Îą Ď„ÎˇĎ ÎˇÎ¸ÎľÎŻ ÎąĎ€ĎŒÎťĎ…Ď„Îˇ ÎľÎźĎ€ÎšĎƒĎ„ÎľĎ…Ď„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą. Bus Drivers wanted in Glasgow

ÎœÎ&#x;ΔΑ

Fashion Designer The responsibilities of the right candidate may include: ‡Producing concepts ‡Designing sketches on computers ‡Developing patterns ‡Overseeing production ‡Analyzing trends in fabrics, colours and shapes ‡Sourcing suppliers ‡Selecting and buying fabrics and trims ‡Adapting existing designs for mass production ‡Supervising the making up of sample garments ‡Quality control Qualifications: ‡Minimum 6 years of professional experience ‡Strong knowledge of Adobe Suite (Adobe Photoshop, Illustrator) and Ms Office ‡Working towards targets and meeting strict deadlines ‡Ability to multi-task, acute observation and an eye for detail ‡Be capable of demonstrating initiative, teamwork and strong communication skills ‡Fluency in english ‡To be creative ‡The ability to visualize things in 3 dimensions ‡Technical skills in areas such as pattern cutting, grading, fabrics and garment construction ‡To be able to draw, either by hand or on the computer ‡The ability to meet deadlines and work within a budget ‡Commercial awareness when designing ‡To keep ahead of trends in color, fabric and style ‡Strong organization skills Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@altex.gr Η Funky Buddha, ΟέΝος του oΟίΝου Αltex SA, που Î´Ď ÎąĎƒĎ„ÎˇĎ ÎšÎżĎ€ÎżÎšÎľÎŻĎ„ÎąÎš ĎƒĎ„Îż Ď‡ĎŽĎ Îż τΡς ĎƒĎ?ÎłĎ‡Ď ÎżÎ˝ÎˇĎ‚ ÎąÎ˝Î´Ď ÎšÎşÎŽĎ‚ κιΚ γυνιΚκξίις Î­Î˝Î´Ď…ĎƒÎˇĎ‚, ĎƒĎ„Îż Ď€ÎťÎąÎŻĎƒÎšÎż τΡς δυνιΟΚκΎς τΡς ινΏπτυΞΡς Ď„ĎŒĎƒÎż ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΕΝΝΏδι, ιΝΝΏ κιΚ ĎƒĎ„Îż ÎľÎžĎ‰Ď„ÎľĎ ÎšÎşĎŒ, ΜΡτξί: ÎœÎżÎ˝Ď„ÎľÎťÎŻĎƒĎ„/Î ÎąĎ„Ď ÎżÎ˝ÎŻĎƒĎ„ Î Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ ÎąÎ˝Ď„ÎŻĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡Îˇ Î¸Î­ĎƒÎˇ Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 3 ξτών Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Η/ÎĽ κιΚ Office Â‡Î§ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ ÎˇÎťÎľÎşĎ„Ď ÎżÎ˝ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎˇÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎŻÎąĎƒÎˇĎ‚ ‡ΕπΚκοΚνωνίι κιΚ τξχνΚκΎ Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎżÎťÎżĎ?Î¸ÎˇĎƒÎˇ Ď€Ď ÎżÎ´ÎšÎąÎłĎ ÎąĎ†ĎŽÎ˝ Â‡Î“Î˝ĎŽĎƒÎˇ Ď ÎąĎ†ÎŽĎ‚ Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ποΚοτΚκοĎ? ξΝέγχου θι ξκτΚΟΡθξί Â‡Î•Ď€ÎŻÎ˛ÎťÎľĎˆÎˇ fitting Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@altex.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΥΑΓΊΓΗΣ

We currently have depots at Caledonia, Scotstoun, Blantyre, Dumbarton and Overtown.

ΒΚοΟΡχινίι Ď„Ď ÎżĎ†ÎŻÎźĎ‰Î˝ Οξ ΡγξτΚκΎ Î¸Î­ĎƒÎˇ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ κΝΏδο τΡς, πινξΝΝιδΚκΎ Ď€ÎąĎ ÎżĎ…ĎƒÎŻÎą κιΚ ξκτξτιΟένο δίκτυο ξΞιγωγών, ινιΜΡτΏ:

Hourly pay rates: ÂŁ9.00 per hours with automatic progression to the driver rate after 12 months.

Î Ď ÎżĎŠĎƒĎ„ÎŹÎźÎľÎ˝ÎżĎ‚ Î ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇ-κωδ. Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: PROD 1811

Additional benefits include: ‡2 weeks of free accommodation on arrival in Glasgow ‡Help with organising a UK bank account, national insurance number, exchange of the driving licence ‡Help in finding permanent accommodation is Glasgow ‡Company pension scheme ‡Auto-enrolment into a company pension scheme, which includes life insurance ‡Employee share save schemes ‡Paid annual leave: 1 year service-19 days, 5 years’ service-21 days, 10 years’ service-22 days, 12 years’ service-23 days, 14 years’ service-24 days, plus 9 public holidays ‡Free travel for employee and family (subject to conditions) ‡Smart uniform provided ‡Free continuous development towards renewing the driver qualification card through the driver CPC ‡Excellent social and leisure facilities Requirements: ‡Bus driving licence category “D� ‡English at communicational level ‡Minimum 6 month of bus driving experience

ΓΚι τΚς ινΏγκξς τΡς ΟονΏδις τΡς ĎƒĎ„Îˇ Î˜ÎľĎƒĎƒÎąÎťÎżÎ˝ÎŻÎşÎˇ.

Interested candidates should send their cv’s to e-mail: anthony@james-lewis.com or call: 44 2031379406. Immediate start available for the right candidates. We do not charge any fee’s to our candidates

ΚιθΎκοντι Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚: Î&#x; κιτΏΝΝΡΝος Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżĎ‚ θι ινιΝΏβξΚ τΡ ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ‡ÎŽ κιΚ ÎŹÎźÎľĎƒÎˇ ÎľĎ€ÎŻÎ˛ÎťÎľĎˆÎˇ του Ď‡ĎŽĎ ÎżĎ… Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ κιΚ τΡν ÎľĎ?Ď Ď…Î¸ÎźÎˇ ÎťÎľÎšĎ„ÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎą του κιΚ θι ĎƒĎ…ÎźÎźÎľĎ„Î­Ď‡ÎľÎš ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ĎƒĎ…Î˝Ď„ÎżÎ˝ÎšĎƒÎźĎŒ του Ď€Ď ÎżÎłĎ ÎŹÎźÎźÎąĎ„ÎżĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ των ÎľĎ ÎłÎąÎśÎżÎźÎ­Î˝Ď‰Î˝. Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡ΤίτΝος ĎƒĎ€ÎżĎ…Î´ĎŽÎ˝ χΡΟΚκοĎ? ΟΡχινΚκοĎ? ÎŽ Ď„ÎľĎ‡Î˝ÎżÎťĎŒÎłÎżĎ… Ď„Ď ÎżĎ†ÎŻÎźĎ‰Î˝ ‡ΠξντιξτΎς Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ ξπιγγξΝΟιτΚκΎ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Ď‡ĎŽĎ Îż τΡς βΚοΟΡχινίις Ď„Ď ÎżĎ†ÎŻÎźĎ‰Î˝ Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών (proficiency) Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ Ď‡ÎľÎšĎ ÎšĎƒÎźÎżĎ? ÎˇÎťÎľÎşĎ„Ď ÎżÎ˝ÎšÎşĎŽÎ˝ Ď…Ď€ÎżÎťÎżÎłÎšĎƒĎ„ĎŽÎ˝ (Ms Office, internet) Â‡Î”Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ ÎşĎ…ÎťÎšĎŒÎźÎľÎ˝Îż Ď‰Ď ÎŹĎ ÎšÎż Â‡Î•Ď ÎłÎąĎ„ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ‡ΔΚοΚκΡτΚκές ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ‡ΠνξĎ?Οι ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Î•Ď€ÎšĎƒĎ?Î˝ÎąĎˆÎˇ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ ĎƒĎ„Îż link: goo.gl/jZxlfo Η βΚοΟΡχινίι ÎľĎ€ÎľÎžÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ κιΚ ÎľÎźĎ€ÎżĎ ÎŻÎąĎ‚ ÎźÎąĎ ÎźÎŹĎ Ď‰Î˝ κιΚ Ď†Ď…ĎƒÎšÎşĎŽÎ˝ Ď€ÎľĎ„Ď Ď‰ÎźÎŹĎ„Ď‰Î˝ Stone Group International (Marmor SG SA), ΜΡτξί νι κιΝĎ?ĎˆÎľÎš τΡν Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎŹĎ„Ď‰ Î¸Î­ĎƒÎˇ: μπξĎ?θυνος ΤΟΎΟιτος Î ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ (κωδ. PF1) ΑπιΚτοĎ?Οξνι Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡ΔΚπΝωΟιτοĎ?χος ÎźÎˇĎ‡ÎąÎ˝ÎšÎşĎŒĎ‚ Τ.Ε.Ι. Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą Ď„ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 5 ξτών ως ÎľĎ ÎłÎżÎ´ÎˇÎłĎŒĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ ĎƒÎľ βΚοΟΡχινίι

‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ιγγΝΚκών ‡ΠοΝĎ? κιΝές ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎľÎšĎ‚ Η/ÎĽ (Office, ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎŽÎźÎąĎ„Îą ERP) Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„ÎľĎ‚ ÎżĎ ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşÎ­Ď‚ ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚, ÎżÎźÎąÎ´ÎšÎşĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą, ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇĎ‚ οΟΏδις Î‘Ď ÎźÎżÎ´ÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚: ‡ΣυΟΟξτοχΎ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Ď€Ď ÎżÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšĎƒÎźĎŒ τΡς ÎłĎ ÎąÎźÎźÎŽĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ Ď…Ď€ĎŒ τΡν ξυθĎ?νΡ του Â‡ÎŁĎ…Î˝Ď„ÎżÎ˝ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ κιΚ ÎľĎ€ÎŻÎ˛ÎťÎľĎˆÎˇ τΡς Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎšÎşÎŽĎ‚ Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Â‡Î ÎąĎ ÎąÎşÎżÎťÎżĎ?Î¸ÎˇĎƒÎˇ κιΚ έΝξγχος Ď€ÎżÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎŒÎźÎľÎ˝Ď‰Î˝ Ď€Ď ÎżĎŠĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝ Â‡Î ÎąĎ ÎąÎşÎżÎťÎżĎ?Î¸ÎˇĎƒÎˇ, ÎźÎ­Ď„Ď ÎˇĎƒÎˇ κιΚ ÎąÎ˝ÎąĎ†ÎżĎ ÎŹ Î˛ÎąĎƒÎšÎşĎŽÎ˝ δξΚκτών Â‡Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ? τΟΎΟιτος Η ÎľĎ„ÎąÎšĎ ÎŻÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: ĎƒĎ…Î˝ÎľĎ‡ÎŽ ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ κιΚ ÎŹĎ ÎšĎƒĎ„Îż Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚. Î&#x;Κ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżÎš Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťÎżĎ?ντιΚ νι ĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎżĎ…Î˝ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ τους, ÎąÎ˝ÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝Ď„ÎąĎ‚ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚, ĎƒĎ„Îż e-mail: hr@stonegroup.gr Η Î•ÎťÎťÎˇÎ˝ÎšÎşĎŒĎ‚ Î§Ď Ď…ĎƒĎŒĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš τΡ Î´Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ĎƒÎľ ĎŒĎƒÎżĎ…Ď‚ ξπΚθυΟοĎ?ν νι ÎľÎşÎ´ÎˇÎťĎŽĎƒÎżĎ…Î˝ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝ γΚι τΡ Î¸Î­ĎƒÎˇ του ÎœÎˇĎ‡ÎąÎ˝ÎšÎşÎżĎ? Î ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ μπογξίων ΧιΝκΚδΚκΎ ΚĎ?Ď ÎšÎą κιθΎκοντι: Â‡Î‘ĎƒĎ†ÎŹÎťÎľÎšÎą Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ?, ÎľÎžÎżĎ€ÎťÎšĎƒÎźÎżĎ? κιΚ ÎľÎłÎşÎąĎ„ÎąĎƒĎ„ÎŹĎƒÎľĎ‰Î˝ ΟξτιΝΝξίου Â‡Î”ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? Î˛ÎŹĎ Î´ÎšÎąĎ‚ Â‡Î•Ď€ÎŻÎ˛ÎťÎľĎˆÎˇ Ď…Ď€ĎŒÎłÎľÎšÎżĎ… ΟξτιΝΝξίου Â‡Î”ÎšÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎšĎƒÎˇ τΡς ÎľÎşĎ„Î­ÎťÎľĎƒÎˇĎ‚ των ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎšĎŽÎ˝ ĎƒĎ„Îą Ď…Ď€ĎŒÎłÎľÎšÎą ĎƒĎ?Οφωνι Οξ τον ĎƒĎ‡ÎľÎ´ÎšÎąĎƒÎźĎŒ, τΚς Ď€Ď ĎŒĎ„Ď…Ď€ÎľĎ‚ Î´ÎšÎąÎ´ÎšÎşÎąĎƒÎŻÎľĎ‚ ÎťÎľÎšĎ„ÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎąĎ‚ κιΚ Ď„Îą Ď€Ď ĎŒĎ„Ď…Ď€Îą ÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎľÎšÎąĎ‚ του ΟξτιΝΝξίου Â‡ÎŁĎ…Î˝ÎľÎšĎƒĎ†ÎżĎ ÎŹ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ξπίτξυΞΡ ĎƒĎ„ĎŒĎ‡Ď‰Î˝ ÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎľÎšÎąĎ‚, Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚, Ď€ÎżÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚ κιΚ Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎąÎťÎťÎżÎ˝Ď„ÎšÎşÎŽĎ‚ ÎľĎ€ÎŻÎ´ÎżĎƒÎˇĎ‚ του ΟξτιΝΝξίου οΝυΟπΚΏδις Â‡Î Ď ÎżÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšĎƒÎźĎŒĎ‚ του ÎşĎ?κΝου ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ÎľÎ˝Ď„ĎŒĎ‚ Î˛ÎŹĎ Î´ÎšÎąĎ‚ ĎƒĎ?Οφωνι Οξ τΡ Î´ÎšÎąÎ¸ÎľĎƒÎšÎźĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? κιΚ ÎľÎžÎżĎ€ÎťÎšĎƒÎźÎżĎ? Â‡Î•ÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇ του Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? υπογξίων ĎƒĎ?Οφωνι Οξ Ď„Îż ÎľĎ„ÎŽĎƒÎšÎż Ď€Ď ĎŒÎłĎ ÎąÎźÎźÎą κιΚ τΚς ÎľÎşÎŹĎƒĎ„ÎżĎ„Îľ ινΏγκξς ÎľÎşĎ€ÎąÎŻÎ´ÎľĎ…ĎƒÎˇĎ‚ ‡ΣĎ?ντιΞΡ ÎąÎ˝ÎąĎ†ÎżĎ ÎŹĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ Î˛ÎŹĎ Î´ÎšÎąĎ‚ Â‡Î”ÎšÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎšĎƒÎˇ ÎąĎ€ÎżĎ„ÎľÎťÎľĎƒÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ξπΚκοΚνωνίις κιΚ ÎźÎľĎ„ÎŹÎ´ÎżĎƒÎˇĎ‚ Ď€ÎťÎˇĎ ÎżĎ†ÎżĎ ÎšĎŽÎ˝ ΟξτιΞĎ? των Î˛ÎąĎ Î´ÎšĎŽÎ˝, ιΝΝΏ κιΚ Οξ Ď„Îą Ď…Ď€ĎŒÎťÎżÎšĎ€Îą τΟΎΟιτι του ΟξτιΝΝξίου Â‡ÎœÎľÎłÎšĎƒĎ„ÎżĎ€ÎżÎŻÎˇĎƒÎˇ τΡς Î´ÎšÎąÎ¸ÎľĎƒÎšÎźĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎąĎ‚ κιΚ τΡς ÎąÎžÎšÎżĎ€ÎżÎŻÎˇĎƒÎˇĎ‚ του ÎľÎžÎżĎ€ÎťÎšĎƒÎźÎżĎ? Î&#x; κιτΏΝΝΡΝος Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżĎ‚ θι Ď€Ď Î­Ď€ÎľÎš νι δΚιθέτξΚ Ď„Îą Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎŹĎ„Ď‰ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο ΟΡχινΚκοĎ? ΟξτιΝΝξίων-ÎźÎľĎ„ÎąÎťÎťÎżĎ…Ď ÎłÎżĎ? ÎŽ πτυχίο ΟΡχινΚκοĎ? ÎżĎ Ď…ÎşĎ„ĎŽÎ˝ Ď€ĎŒĎ Ď‰Î˝ ‡ΕπιγγξΝΟιτΚκΎ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒÎľ Ď…Ď€ĎŒÎłÎľÎšÎľĎ‚ ξκΟξτιΝΝξĎ?ĎƒÎľÎšĎ‚ θι ΝΡφθξί Ď…Ď€ĎŒĎˆÎˇ θξτΚκΏ, Ď€ÎąĎ â€™ ĎŒÎťÎą ιυτΏ κιΚ Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎżÎš Ď‡Ď‰Ď ÎŻĎ‚ ĎƒĎ‡ÎľĎ„ÎšÎşÎŽ ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą δĎ?νιντιΚ νι ÎľÎşÎ´ÎˇÎťĎŽĎƒÎżĎ…Î˝ ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝ Â‡Î•ÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇĎ‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşÎżĎ? θι ΝΡφθξί ĎƒÎżÎ˛ÎąĎ ÎŹ Ď…Ď€ĎŒĎˆÎˇ ‡ΠοΝĎ? κιΝές Î´ÎľÎžÎšĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ĎƒĎ„Îˇ Ď‡Ď ÎŽĎƒÎˇ Η/ÎĽ (Office Suite, GIS Software κτΝ.), ÎľÎźĎ€ÎľÎšĎ ÎŻÎą ĎƒĎ„Îˇ Ď‡Ď ÎŽĎƒÎˇ ξΞξΚδΚκξυΟένων ÎťÎżÎłÎšĎƒÎźÎšÎşĎŽÎ˝ γΚι ΟξτιΝΝξυτΚκΏ Î­Ď ÎłÎą ÎŽ/κιΚ Î´ÎšÎąĎ‡ÎľÎŻĎ ÎšĎƒÎˇĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚ θι ΝΡφθξί Ď…Ď€ĎŒĎˆÎˇ θξτΚκΏ Â‡Î”ÎšÎŹÎ¸ÎľĎƒÎˇ /ÎšÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ ĎƒÎľ ένι Î´ÎšÎąĎ ÎşĎŽĎ‚ ÎźÎľĎ„ÎąÎ˛ÎąÎťÎťĎŒÎźÎľÎ˝Îż Ď€ÎľĎ ÎšÎ˛ÎŹÎťÎťÎżÎ˝, Ď…Ď€ĎŒ ĎƒĎ…Î˝Î¸ÎŽÎşÎľĎ‚ Ď…ĎˆÎˇÎťÎżĎ? Î¸ÎżĎ Ď?βου κιΚ Î­Î˝Ď„ÎąĎƒÎˇĎ‚ Ď€ÎąĎ ÎąÎłĎ‰ÎłÎŽĎ‚, Οξ ÎąĎ…ĎƒĎ„ÎˇĎ Î­Ď‚ Ď€Ď ÎżÎ¸ÎľĎƒÎźÎŻÎľĎ‚-ÎąĎ€ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ γΚι Ď€Ď ÎżĎƒÎżĎ‡ÎŽ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎąĎƒĎ†ÎŹÎťÎľÎšÎą κιΚ ĎƒĎ„Îˇ ÎťÎľĎ€Ď„ÎżÎźÎ­Ď ÎľÎšÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎą ‡ΠοΝĎ? κιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς ιγγΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚ Ď„ĎŒĎƒÎż ĎƒĎ„ÎżÎ˝ ÎłĎ ÎąĎ€Ď„ĎŒ, ĎŒĎƒÎż κιΚ ĎƒĎ„ÎżÎ˝ Ď€Ď ÎżĎ†ÎżĎ ÎšÎşĎŒ ÎťĎŒÎłÎż Â‡Î™ÎşÎąÎ˝ĎŒĎ„ÎˇĎ„ÎľĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ Ď„ĎŒĎƒÎż ÎąĎ…Ď„ĎŒÎ˝ÎżÎźÎą, ιΝΝΏ κιΚ ÎľÎ˝Ď„ĎŒĎ‚ οΟΏδων ‡ΔίπΝωΟι ÎżÎ´ÎŽÎłÎˇĎƒÎˇĎ‚ (Î’Î„ÎşÎąĎ„ÎˇÎłÎżĎ ÎŻÎąĎ‚) ÎŁÎľ Ď€ÎľĎ ÎŻĎ€Ď„Ď‰ĎƒÎˇ που δΚιθέτξτξ Ď„Îą Ď€ÎąĎ ÎąĎ€ÎŹÎ˝Ď‰ κιΚ θέΝξτξ νι ÎľÎşÎ´ÎˇÎťĎŽĎƒÎľĎ„Îľ Ď„Îż ÎľÎ˝Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎżÎ˝ ĎƒÎąĎ‚, Ď€ÎąĎ ÎąÎşÎąÎťĎŽ ĎŒĎ€Ď‰Ď‚ ÎąĎ€ÎżĎƒĎ„ÎľÎŻÎťÎľĎ„Îľ Ď„Îż Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŒ ĎƒÎąĎ‚ ĎƒÎˇÎźÎľÎŻĎ‰ÎźÎą ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ ΡΝ. δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: Hr@gr.eldoradogold.com Οξ τον ÎşĎ‰Î´ÎšÎşĎŒ ÎœÎ ÎĽ ÎŽ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ τιχ. δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇ: Î•ÎťÎťÎˇÎ˝ÎšÎşĎŒĎ‚ Î§Ď Ď…ĎƒĎŒĎ‚, ÎŁĎ„Ď ÎąĎ„ĎŽÎ˝Îš ΧιΝκΚδΚκΎς, ΤΚ 63082, Ď…Ď€ĎŒĎˆÎˇ δΚξĎ?Î¸Ď…Î˝ĎƒÎˇĎ‚ ÎąÎ˝Î¸Ď ĎŽĎ€ÎšÎ˝ÎżĎ… δυνιΟΚκοĎ?.

ΤÎ&#x;ÎĽÎĄÎ™ÎŁÎœÎ&#x;ÎŁ

H ΞξνοδοχξΚικΎ ΟονΏδι Aegean View Aqua Resort, που ÎľÎ´Ď ÎľĎ?ξΚ ĎƒĎ„ÎˇÎ˝ Κω, ινιΜΡτΏ γΚι νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš ÎŹÎźÎľĎƒÎą: Î&#x;Ď ÎżĎ†ÎżÎşĎŒÎźÎľĎ‚ÎšÎąÎ¸ÎąĎ ÎŻĎƒĎ„Ď ÎšÎľĎ‚ ÎœÎľ ĎƒĎ‡ÎľĎ„ÎšÎşÎŽ Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą. Î’ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎŹ ĎƒĎ„Îż e-mail: manager@aegeanview.gr Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina in Chalkidiki, is seeking to recruit professionals for 2017 summer season, at the position of:

19 33

Receptionist (SR017) Job description: To deal with guests requirements in a courteous, charming and professional salesoriented manner following the company standards and procedures. To participate in all activities of the front office such as: handling daily transactions accurately, answering and transferring telephone calls, escorting guests to their rooms and showing all hotel facilities. Candidate profile: ‡Pleasant personality with excellent communication and interpersonal skills ‡Well-groomed with a positive attitude ‡Team player, passionate about the job and focused on providing high quality results ‡Self-motivated, multitasking and proactive. Ability to work under pressure ‡Excellent command of english language. Knowledge of a second foreign language (preferably russian, french or german) and hospitality education would be considered as extra assets ‡Minimum 3 years of relevant experience in an 5* property ‡Computer literacy and knowledge of Opera or Fidelio programs Benefits: The company offers a competitive remuneration package in a dynamic and highly professional working environment. Shared accommodation, daily meals, uniform cleaning, internal discounts and further career development. All candidate details will be strictly confidential. Please note that due to high volume of applications, only the ones who will be selected for an interview will be contacted. Apply now at the following e-mail: careers@saniresort.gr. Follow us on our website for more company news and job updates www.saniresort.com Τι Ξξνοδοχξίι Ζorbas Beach (ΤΚγκΏκΚ), Sun Palace resort & spa (ΨιΝίδΚ) κιΚ Ď„Îą 2 ÎłÎąÎťÎťĎŒĎ†Ď‰Î˝Îą club Marmara, ΜΡτοĎ?ν γΚι τΡ ĎƒÎľÎśĎŒÎ˝ 2017: Î Ď ÎżĎƒĎ‰Ď€ÎšÎşĎŒ ÎĄÎľĎƒÎľĎˆÎšĎŒÎ˝ Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îˇ Ρ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ τΡς γιΝΝΚκΎς ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎ‚. Î—ÎźÎľĎ ÎżÎźÎˇÎ˝ÎŻÎą Î­Î˝ÎąĎ ÎžÎˇĎ‚ ÎťÎľÎšĎ„ÎżĎ…Ď ÎłÎŻÎąĎ‚:15/4/2017. Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż e-mail: cv@zorbasbeach.gr ÎŽ fax Ζοrbas Beach: 22420 49416, ÎŽ fax: Sun Palace 22420 24532.

ΕΣΤΙΑΣΗ

Το Ξξνοδοχξίο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday Resort ĎƒĎ„Îż ÎŚĎŒÎ´ÎľÎťÎľ Î—Ď ÎąÎşÎťÎľÎŻÎżĎ… ÎšĎ ÎŽĎ„ÎˇĎ‚, ξπΚθυΟξί νι Ď€Ď ÎżĎƒÎťÎŹÎ˛ÎľÎš γΚι τΡ ĎƒÎľÎśĎŒÎ˝ 2017: Α΄ ÎœÎŹÎłÎľÎšĎ Îą ÎšĎ Ď?ις ΚουΜίνις Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο Ď„ÎżĎ…Ď ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ĎƒĎ‡ÎżÎťÎŽĎ‚ Â‡Î¤ÎżĎ…ÎťÎŹĎ‡ÎšĎƒĎ„ÎżÎ˝ 5ξτΎς Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą ĎƒÎľ Ξξνοδοχξίι 5 ÎąĎƒĎ„Î­Ď Ď‰Î˝ Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„Îˇ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ÎżĎ ÎłÎŹÎ˝Ď‰ĎƒÎˇĎ‚ ‡Î&#x;ÎźÎąÎ´ÎšÎşĎŒ πνξĎ?Οι Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşĎŽÎ˝ Οξ Ď€Ď ĎŒĎƒĎ†ÎąĎ„Îˇ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż e-mail: accounting@fodelebeach.gr. ΕπΚκοΚνωνίι θι γίνξΚ ÎźĎŒÎ˝Îż Οξ τΚς Ď…Ď€ÎżĎˆÎŽĎ†ÎšÎľĎ‚ που ÎąÎ˝Ď„ÎąĎ€ÎżÎşĎ ÎŻÎ˝ÎżÎ˝Ď„ÎąÎš ĎƒĎ„ÎšĎ‚ ÎąĎ€ÎąÎšĎ„ÎŽĎƒÎľÎšĎ‚ τΡς Î¸Î­ĎƒÎˇĎ‚. Το Mylos Bar Restaurant ĎƒĎ„Îˇ ÎŁÎąÎ˝Ď„ÎżĎ ÎŻÎ˝Îˇ, ινιΜΡτΏ γΚι τΡ ĎƒÎľÎśĎŒÎ˝ 2017: ÎœÎŹÎłÎľÎšĎ Îą Î‘Ď€ÎąĎ ÎąÎŻĎ„ÎˇĎ„Îą Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Îą: ‡Πτυχίο Ď„ÎżĎ…Ď ÎšĎƒĎ„ÎšÎşÎŽĎ‚ ĎƒĎ‡ÎżÎťÎŽĎ‚ Â‡Î Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎą 2 ξτών ĎƒÎľ ÎśÎľĎƒĎ„ÎŽ κουΜίνι ÎŽ ÎşĎ Ď?Îą ‡ΚιΝΎ ÎłÎ˝ĎŽĎƒÎˇ ĎƒÎľ ĎˆÎˇĎƒÎŻÎźÎąĎ„Îą Â‡Î ÎšĎƒĎ„ÎżĎ€ÎżÎšÎˇĎ„ÎšÎşĎŒ Ε.ÎŚ.Ε.Τ. ‡ΕπιγγξΝΟιτΚκΎ ÎľÎźĎ†ÎŹÎ˝ÎšĎƒÎˇ κιΚ ĎƒĎ…ÎźĎ€ÎľĎ ÎšĎ†ÎżĎ ÎŹ ‡Î&#x;Ď ÎłÎąÎ˝Ď‰Ď„ÎšÎşĎŒĎ‚ κιΚ ÎľĎ ÎłÎąĎ„ÎšÎşĎŒĎ‚ Το ÎľĎƒĎ„ÎšÎąĎ„ĎŒĎ ÎšĎŒ Οις Ď€Ď ÎżĎƒĎ†Î­Ď ÎľÎš: Â‡Î‘Ď€ÎąĎƒĎ‡ĎŒÎťÎˇĎƒÎˇ ÎąĎ€ĎŒ 20 ÎœÎąĎ Ď„ÎŻÎżĎ…-10 Î?ÎżÎľÎźÎ˛Ď ÎŻÎżĎ… Â‡Î†Ď ÎšĎƒĎ„ÎľĎ‚ ĎƒĎ…Î˝Î¸ÎŽÎşÎľĎ‚ ÎľĎ ÎłÎąĎƒÎŻÎąĎ‚ κιΚ Î´ÎšÎąÎ˛ÎŻĎ‰ĎƒÎˇĎ‚ ‡ΔΚιΟονΎ Â‡Î‘ĎƒĎ†ÎŹÎťÎšĎƒÎˇ ‡Αποδοχές ÎąÎ˝ÎąÎťĎŒÎłĎ‰Ď‚ Ď€Ď ÎżĎƒĎŒÎ˝Ď„Ď‰Î˝Ď€Ď ÎżĎ‹Ď€ÎˇĎ ÎľĎƒÎŻÎąĎ‚ Â‡Î”Ď…Î˝ÎąĎ„ĎŒĎ„ÎˇĎ„Îą ξΞέΝΚΞΡς Î‘Ď€ÎżĎƒĎ„ÎżÎťÎŽ Î˛ÎšÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎšÎşÎżĎ? Οξ Ď†Ď‰Ď„ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą ĎƒĎ„Îż e-mail: info@mylossantorini.com

ݮĂƒĂ‘Â˝ĂŒĂ‚Ă“Ă†Ă‚Ă˜Ă“Âż‘Ă?Ă˜Ď×ÎÂÓƳ‘ŽÑ×ÆÊĂŒĂ‚ĂŠĂ’Ă˜ĂŽÂźĂ—Ă†ĂŠĂ‚XXXTLZXBMLFSHS


Εργασία

υθένωσης (burnout syndrome)

ÑÅɒÍÏÔÅÖÀÕÒÛÑÕÖÒÛÙÉÔËÅÕÍÅÏÒÄÙ ÚÓÔÒÛÙ ÖÒ£§§ŒÒÖÉÐÉÁ‘ÍÅÈÍÅÖÅÔÅÚÀ ÏÅÍÂÚÍÖÒÑÏÅÑÂÑÅ¥ÛÖÂÕ̑ÅÁÑÉÍ’ØÙ ’ÅÔ±ËÒÑÖÉÙÖÌÙ’ÔÒÕؒÍÏÀÙÜØÀÙÖÒÛ ÅÖ‘ÒÛ‘’ÒÔÒÄÑÑÅÐÉÍÖÒÛÔËÀÕÒÛÑØÙ ÏÅÖÅÐÄÖÉÙÕÖÌÑ’ÉÔÁ’ÖØÕÌÖÌÙɑ’ÐÒÏÀÙ ÖÒÛÕÖÍÙÈÄÒÍÈÍÅÁÖÉÔÉÙÕÛÑ×ÀÏÉÙ’ÒÛ ÅÑÅÊ¿Ô×ÌÏÅÑÉÁÖÉ’ÔÒÙÖÌÑÏÅÖÉÄ×ÛÑÕÌ ÖÌÙÉÎÒÛ׿ÑØÕÌÙÉÁÖÉ’ÔÒÙÖÌÑÏÅÖÉÄ×ÛÑÕÌÖÌÙÇÛÚÍÏÀÙÅÑ×ÉÏÖÍÏÂÖÌÖÅÙ ¢ÔÍÑ’ÔÒÚØÔÀÕÒÛ‘É ×ÅÀ×ÉÐÅÑÅ ÖÒÑÁÕØ’ØÙÖÅ’ÅÔÅÈÒÕÍÅϱÚÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍϱÖÌÙ’ÔÒÕؒÍÏÂÖÌÖÅÙےÂÖÒ’ÔÁՑÅ ÖÌÙÕÛÕÖ̑ÍÏÀÙ×ÉØÔÁÅÙ×Å‘’ÒÔÒÄÕÅÑ ÑÅÍÈØ×ÒÄÑØÙ†ÖÔ’ÒÍÕÚÉÖÁÜÉÕ×Å͇ ’ԱˑÅ’ÒÛÕ̑ÅÁÑÉÍÂÖÍÅÛÖÂ’ÒÛ¿ÚÉÍ Õ̑ÅÕÁÅËÍÅÖÌÑ’ÔÒÕؒÍÏÂÖÌÖÅ ÂÖÅÑ ÖÌ‘ÉÐÉÖ±‘ÉØÙ‘¿ÔÒÙÖÒÛ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÒÙ ÉÈÓÖÒÛ£§§ ÉÁÑÅÍÌÍÏÅÑÂÖÌÖ±ÖÌÙ ÑÅÈÍőÒÔÊÓÑÉÍÕÛËÏÉÏÔ͑¿ÑÒÛÖĒÒÛ ÕÚ¿ÕÉÍÙÖÂÕÒ‘ÉÖÒÛÙ†Õ̑ÅÑÖÍÏÒÄÙ ±ÐÐÒÛه ÂÕÒÏÅÍ‘ÉÖÒÑÉÅÛÖ §’ÍÕÖÔ¿ÊÒÑÖÅÙÕÖÌÑÏÅÖ±ÕÖÅÕÌÖÒÛ £§§ ’ØÙÀÈÌ¿ÚÒۑÉÅÑÅÊ¿ÔÉÍ ’ÔÂÏÉÍÖÅÍËÍÅ‘ÍÅ‘ÅÏÔÂÚÔÒÑÌÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ‘ÉÏÐ͑±ÏØÕÌ ’ÒÛÕÛÑÀ×ØÙÈÉÑËÁÑÉÖÅÍÅÑÖÍÐ̒ÖÀŒÂÖÒ±ÖÒ‘Ò ’ÅÔ± ‘ÂÑÒÂÖÅÑÊÖ±ÕÉÍÕÖÒÕ̑ÉÁÒ’ÒÛÖÅ Õۑ’ÖӑÅÖÅÅÔÚÁÜÒÛÑ’ÍÅËÍÅÖÅÏÅб

ÑÅ׿ÖÒÛÑɑ’ÂÈÍÅÕÖÌÑ’ÔÒÕؒÍÏÀ ÏÅÍɒÅËËÉБÅÖÍÏÀÜØÀÖÒÛ ¿ÚÒÑÖÅÙ ØÙŒÒÖ¿ÐÉՑÅÕ̑ÅÑÖÍÏÀ¿Ï’ÖØÕÌ ÖÌÙÐÉÍÖÒÛÔËÍÏÂÖÌÖÅÙÕÉɒÅËËÉБÅÖÍÏÀ È̑ÂÕÍÅÏÅÍÍÈÍØÖÍÏÀÜØÀµÒ£§§ ‘’ÒÔÉÁÕÖÒÎÉÏÁÑ̑±ÖÒÛÑÅ‘ÒͱÜÉÍØÙ ‘ÍÅےÉÔÉÑÅÕÚÂÐÌÕÌ‘ÉÖÒÅÑÖÍÏÉÁ‘ÉÑÒ ÖÌÙÉÔËÅÕÁÅÙ ‘ÉÖÌÑɒÅËËÉБÅÖÍÏÀ ɒÍÖÛÚÁÅÑÅ¿ÚÉÍÖÉ×ÉÁÕÉ’ÔÒÖÉÔÅÍÂÖÌÖÅ ‘ØÙÕÖÌÑÏÐ͑±ÏØÕÀÖÒÛ‘ÒͱÜÉÍ‘É ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅÅÛÖÒޒÒÑ‘ÉÛÕÌÙÖÒ±ÖґÒ ‘É£§§ÅÈÉͱÜÉÍŒÂÏÁÑÌÖÔÅ ËÁÑÉÖÅÍ ÏÛÑÍÏÂÂÕÒÑÅÊÒÔ±ÕÖÒÅÑÖÍÏÉÁ‘ÉÑÒÖÌÙ ÉÔËÅÕÁÅÙ ÅÈÍÅÊÒÔÉÁËÍÅÖÌÕÛÑ¿’Éͱ ÖÒÛ ÕÉÅÛÖ‘’ÒÔÉÁÑÅÕۑƱÐÐÒÛÑ Õۑ’ÉÔÍÊÒÔ¿Ù’ÒÛÖÒ±ÖґÒÛÍÒ×ÉÖÉÁ ËÍÅÖÌÑÅÑÅÏÒÄÊÍÕÌÖØÑÕۑ’Öؑ±ÖØÑ ’ØÙÌÚÔÀÕÌÅÐÏÒÂÐ ÇÛÚÒÖÔ’ØÑ ÒÛÕÍÓÑ ÏÅÍÁÕØÙÏÍÑÈÛÑÉÄÕÉÍÑÅÚ±ÕÉÍ ÖÌÈÒÛÐÉͱÖÒÛ ½’ØÙÅÑÅÊ¿Ô×ÌÏÉÏÅÍÕÉ’ÔÒÌËÒđÉÑÒ±Ô×ÔÒ ŒÂÖÍÙ’ÔÓÖÉÙÉÑÈÉÁÎÉÍÙÖÒÛ £§§‘’ÒÔÉÁÑÅÉÁÑÅÍ‘ÍÅÅÛÎÅÑ‘ÉÑÌ ÅѱËÏÌÖÒÛÅÖ‘ÒÛÑÅŒÒÈÉÁÎÉÍÖÌÑÅÎÁÅ ÖÒÛÉÔËÅÜ‘ÉÑÒÙÂÐÒÏÅÍ’ÍÒÕÏÐÌÔ±ÏÅÍ ’ÅÔÅÖÉÖő¿ÑÅ ‘ÉŒÒÖ¿ÐÉՑÅÑÅÅËÑÒÉÁ ÖÍÙےÂÐÒ͒ÉÙÅѱËÏÉÙÖÒÛ ’ÔÒÕؒÍÏ¿Ù ÈÍŒÔÒÕؒÍÏ¿Ù ©ÊÔ±ÕÌÏÐÉÍÈÁÉÈÓ

ÉÁÑÅ͆ÑÅŒÒÈÉÁÎÉÍÖÌÑÅÎÁÅÖÒۇŸÅ ‘’ÒÔÒÄÕőÉÑÅ’ÒđÉÂÖÍÅÛÖÂ’ÒÛ ϱÑÉÍ¿ÑÅѱÑ×ÔؒÒÍÏÅÑÂËÍÅCVSOPVU ÉÁÑÅÍ¿ÑÅÉÁÈÒÙÅÑÖÅËØÑÍÕÖÍÏÀÙÕÚ¿ÕÌÙ ‘ÉÖÒÑÉÅÛÖÂÖÒÛ µÒ±ÖґÒÈÁÑÉÍÖÌÑÉÑÖĒØÕÌÂÖÍ †ÅÛÖÒ’ÔÒÏÅÐÉÁÖÅ͇ÕÖÒÑÅÅÑÅÐőƱÑÉÍ ÂÐÒÏÅÍ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÅÏÅ×ÀÏÒÑÖÅ ÕÖÒ ÑÅÈÉՑÉÄÉÖÅÍÂÐÒÏÅÍ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒ ‘ÉÖÍÙÅÎÍÓÕÉÍÙÖÒÛɒÅËËÉБÅÖÍÏÒÄ ÖÒÛ’ÐÅÍÕÁÒÛ ÏÅÍÅÛÖÀÖÌцÅÛÖÒ’ÔÂÏÐÌÕ̇ÉÁÑÅÍÕÚÉÈÂÑÅÑÅËÏÅՑ¿ÑÒÙÑÅ ÖÌÑŒÒÈÉÚ×ÉÁ µÒɒÅËËÉБÅÖÍÏÂ’ÐÅÁÕÍÒÉÁÑÅÍ’Í×ÅÑ ÑÅŒÅÑÖÀÕÉÍÕÉÅÛÖÀÖÌÑÅÛÎÅÑ‘ÉÑÌ ȿՑÉÛÕÌÉÁÖÉŒÒÔÔÒÊÓÑÖÅÙÏÅÍÅÎÍҒÒÍÓÑÖÅÙÖÌÕÖÒ¿’ÅÏÔÒÉÁÖÉ‘É‘ÉÍÒđÉÑÌ ÖÌÑŒÒÈÒÖÍÏÂÖÌÖÅÖØÑےÒÐÒÁ’ØÑ ÕÉ ‘ÍÅ’ÔÒՒ±×ÉÍÅÉÎÍÕÒÔÔ’ÌÕÌÙ §ÈÓ ÌÆÅÕÍÏÀÍÈ¿ÅÉÁÑÅÍÂÖÍ ÅÊÒÄے±ÔÚÉÍ ϱ’ÒÍÒÙ’ÔÂ×ۑÒÙÑÅÅÑÅбÆÉÍ’ÐÀ×ÒÙ ÏÅ×ÌÏÂÑÖØÑ ÒÍےÂÐÒ͒ÒÍ×Å¿ÚÒÛÑÖÌÑ Ö±ÕÌÑÅɒÅÑŒÅÄÒÑÖÅÍ£ÉҒÒÍÅÈÀ’ÒÖÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÌÕۑ’ÉÔÍÊÒÔ±ÖÒÛɒÅËËÉБÅÖÍÏÒÄ’ÐÅÍÕÁÒÛ‘ÒͱÜÉÍÑÅÉÑÍÕÚÄÉÍ

ÖÌÑÅÛÎÅÑ‘ÉÑÌȿՑÉÛÕÌÖÒÛÉÑÐÂËØ ÅÖ‘ÒÛ¬±ÐÍÕÖÅ ×Å‘’ÒÔÒÄÕőÉÑÅ ÈÍÅÏÔÁÑÒۑÉ‘ÍÅÏÛÏÐÍÏÀÅÐÐÌÐÒÖÔÒÊÒÈÂÖÌÕÌÖØÑÈÄÒÈÍÅÈÍÏÅÕÍÓÑÂÕÒ ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒÖÒ±ÖґÒÈÉՑÉÄÉÖÅÍÕÖÌÑ ŒÂÈÉÍÎÌÖÌÙŒÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖ±ÙÖÒÛ ÖÂÕÒ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒÒÊÒÔ¿ÅÙ‘ÒͱÜÉÍÑÅ ŒÒÕÛÑÈ¿ÉÖÅÍµÒ±ÖґÒ‘ØÙÖÓÔÅ ÂÑÖÅÙÈÉՑÉۑ¿ÑÒ ×ÉØÔÉÁ’ÍÅÖÌÈÍÏÀ ÖÒÛŒÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖÅÅÑŒÂՒÅÕÖÅ Èɑ¿ÑÌ‘ÉÖÌÑŒÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖÅÖÒÛ ÊÒÔ¿ÅÖÒÑÅÕÛÑÉÚÁÕÉÍÑÅ’ÔÒՒÅ×ÉÁ ÅÏ‘Å’ÍÒÕÏÐÌÔ±ÉÁÑÅÍ’ÍÅÜÀÖ̑ÅÖ͑ÀÙ ¥ÛÖ‘ØÙÕ̑ÅÁÑÉÍ’ØÙÂÕÒ’ÍÒ’ÒÐÄ ÖÒ±ÖґÒɑ’пÏÉÖÅÍÏÅÍÉÎÒÛ×ÉÑÓÑÉÖÅÍ ÖÂÕÒ’ÍÒŒґÒÑؑ¿ÑÒÆÔÁÕÏÉÖÅÍϱ’ÒÍÅ ÕÖÍˑÀŒÂÖÒےÂÐÒ͒ÒɒÅËËÉБÅÖÍÏ ’ÐÅÁÕÍÒ ’ÒÛÏÛÔÍÅÔÚÉÁÌÏÒÛÐÖÒÄÔÅ ÖÌÙɒÅѱ’ÅÛÕÌÙ ©ÕÖÍˑÀÖÌÙÕÛÑÉÍÈÌÖҒÒÁÌÕÌÙÅÛÖÀÙÁÕØÙÕÛÑÒÈÉÄÉÖÅ͌ ‘ÍÅÏÐ͑±ÏØÕÌÖØÑÕۑ’Öؑ±ÖØÑµÒ ±ÖґÒÕÉ‘ÍÅ’ÔÒՒ±×ÉÍÅÉÎÍÕÒÔÔ’ÌÕÌÙ

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016 35

ÏÅÍŒÒȿՑÉÛÕÌÙÅÔÚÁÜÉÍÕÖÅÈÍÅϱ À ÏÅÍÚÒÑÈÔÒÉÍÈÓÙ ÑÅŒÒÕÛÑÈ¿ÉÍÖÌÑ ÉÑ¿ÔËÉͱÖÒÛŒÂÖÒÏґ‘±ÖÍÖÌÙÈÒÛÐÉͱÙµÒÕÛÑÅÁÕ×̑±ÖÒÛőÆÐÄÑÉÖÅÍ ÏÅÍÌÅÈÍÅÊÒÔÁÅÖÒÛËÁÑÉÖÅÍɑÊÅÑÀÙ £ÉÂÐÌÅÛÖÀÖÌÑÏÛÏÐÍÏÀÅÐÐÌÐɒÁÈÔÅÕÌÅÖ‘ÒÛɒÅËËÉБÅÖÍÏÒÄ’ÐÅÍÕÁÒÛ×Å’Ô¿’ÉÍÑÅÕۑ’ÉÔÍÐÌÊ×ÒÄÑÒÍ ÅÐÐÌÐɒÍÈÔ±ÕÉÍÙÕÉ¿ÑűÐÐÒ‘¿ÖØ’Ò ÅÛÖÂÖÌÙÍÈÍØÖÍÏÀÙÜØÀÙÏÅÍÖØÑÕÚ¿ÕÉØÑ‘ÉÖÒÛÙÒÍÏÉÁÒÛÙ £É’ÔÓÖÒ’бÑÒ̆ÉÔËÅÖÍÏÂÖÌÖŇ επιβραβεύεται. Αργότερα όμως, όταν ÌÉÔËÅÖÍÏÂÖÌÖÅÅÔÚÁÜÉÍÑÅÕÖÉÔÉÁÖÒ ±ÖґÒŒÂÖÌÑÒÍÏÒË¿ÑÉÍÅ ËÁÑÉÖÅÍ’ÌËÀ ’ÅÔŒÂÑØÑÏÅÍ’ÍÏÔÁÅÙ³ÈÉՑÉۑ¿ÑÒÙ ÉÔËÅÜ‘ÉÑÒÙÈÉÑÆп’ÉÍÖÍÙɒÍÐÒË¿Ù ÖÒÛ ÏÅ×ÓÙÖÒɒÅËËÉБÅÖÍφ’Ô¿’É͇ ÐÉÍÖÒÛÔËÉÁØÙ’ÅÔؒÁÈÅ ©ÏÛÏÐÍÏÂÖÌÖÅÉÈÓ‘’ÒÔÉÁÑÅÉÑÖҒÍÕÖÉÁÕÖÌÚÔÀÕ̌¿ÑÅÕ̑ÉÁÒÏÅÍ’¿ÔÅ ÖÌÙÈÒÛÐÉͱÙØÙÕÛÑÖÅËÀÙŒÒÊÛËÀÙ ÖÌÙÒÍÏÒË¿ÑÉÍÅÙ ‘ÅÜÁÏÅÍÖÌÙ’ÍÏÔÁÅÙ ÏÅÍÖØÑ’ÅÔŒÂÑØÑ ÉÑÍÕÚÄÒÑÖÅÙÖÌÑ ɒÅËËÉБÅÖÍÏÀےÉÔɑ’ÐÒÏÀÖÒÛÅÖ‘ÒÛ ½’ØÙ¿ÚÉÍÀÈÌÉ͒Ø×ÉÁ ÌÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÖÒÛ£§§ÈÉÑÅÊÒÔ±‘ÂÑÒÕÉÉÔËÅÜ‘ÉÑÅ±ÖґŠÅÐбÕÉҒÒÍÒÑÈÀ’ÒÖÉ ’ÒÛےÉÔɑ’пÏÉÖÅÍÏÅÍÅÑÅÐőƱÑÉÍ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÅÏÅ×ÀÏÒÑÖÅŒÂÂÕÅ ‘’ÒÔÉÁÑÅÅÑÖ¿ÎÉͧ’ÁÕÌÙ ‘¿ÕØÖØÑ ’ÉÔÍËÔÅÊÓÑÅÛÖÒÄÖÒÛ±Ô×ÔÒÛ¿ËÍÑÉ‘ÍÅ ‘ÉË¿×ÛÑÕÌÖØÑÅÖґÍÏÓÑÈÍÉÔËÅÕÍÓÑ ËÍÅÖÌÑÏÅÐÄÖÉÔÌÏÅÖÅÑÂÌÕÀÖÒÛÙ ÅÐб ×Å’Ô¿’ÉÍÑÅ’ÒđÉ’ØÙÕÛÑÀ×ØÙÖÒ £§§ÅÊÒÔ±ÕÉґ±ÈÉÙÉÔËÅÜґ¿ÑØÑ ÕÉÕÛËÏÉÏÔ͑¿ÑÅÉÁÈÌÊÒÔ¿ØÑ ’ÒÛ ÐÉÍÖÒÛÔËÒÄц’ÅÔ±ËÒÑÖÉÙÏÍÑÈÄÑÒۇ £ÉÅÔÏÉÖ¿Ù’ÉÔ͒ÖÓÕÉÍÙÒÍÉÔËÒÈÒÖÍÏÒÁÊÒÔÉÁÙ ÍÈÍÅÁÖÉÔÅÕÉÈґ¿ÙÇÛÚÒÏÒÍÑØÑÍÏÀÙےÒÕÖÀÔÍÎÌÙ ÅÐбÏÅÍ ÕÉÉÖÅÍÔÉÁÉÙÀɒÍÚÉÍÔÀÕÉÍÙ’ÒÛÒ ÊÂÔÖÒÙÉÔËÅÕÁÅÙÉÁÑÅÍ‘É˱ÐÒÙ ÕÖÔ¿ÊÒÑÖÅÍÕÖÌÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅÖÌÙɒҒÖÉÁÅÙ ’ÔÒÕÐőƱÑÒÑÖÅÙϱ’ÒÍÒÑÏÅÖ±ÐÐÌÐÅ ÏÅÖÌÔÖÍՑ¿ÑÒɒÅËËÉБÅÖÁÅÇÛÚÍÏÀÙ ÛËÉÁÅÙ ¿ÖÕÍÓÕÖÉÑÅ’ÔÒÐÌÊ×ÒÄÑÖ¿ÖÒÍÒÛÖĒÒÛÉÎÉÐÁÎÉÍÙ ¸ÐÐØÕÖÉ ҒÒÍÅÈÀ’ÒÖÉÈÛÕÏÒÐÁÅÕÖÌ ÈÍÅÚÉÁÔÍÕÌ’ÔÒÆÐ̑ÅÖÍÏÓÑÏÅÖÅÕÖ±ÕÉØÑ ÕÖÒɒÁ’ÉÈÒÖÒÛÅÑ×ÔӒÍÑÒÛÈÛÑőÍÏÒÄ ÕÉ¿ÑÅɒÅËËÉБÅÖÍÏÂ’ÐÅÁÕÍÒ×Å¿ÚÉÍ ’ÔØÖÁÕÖØÙÅÑÖÁÏÖےÒÕÖÌÑŒÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖÅÖÒÛÊÒÔ¿Å Γωγώ Καραγιάννη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

κοινωνία και την αποδοτικότητά σας στην εργασία σας

‘ÂÜÒÑÖÅÙϱ’ÒÍÉÙŒÂÖÍÙ’ÅÔŒ±ÑØÍÈ¿ÉÙ ÅÔÚÍϱÕÖÌÑÏÅ×̑ÉÔÍÑÀ‘ÅÙÜØÀ ‘ÉÖÒÛÙ ξη ενός προβλήματος. ÊÁÐÒÛÙÏÅÍÖÌÑÒÍÏÒË¿ÑÉͱ‘ÅÙ ÏÅÍÏÅÖ’ÍÑ ÁÒÏÒÍÖ±‘ÉÖÅ’ԱˑÅÖÅ ÕÖÒÑÉÔËÅÕÍÅÏ‘ÅÙÚÓÔÒ ÏÅÍ’ÅÔ±ÐÐÌÐÅ ÕÌËÍÅÑÅÈ̑ÍÒÛÔËÀ- ÑÅÅÑÅÜÌÖÀÕÒۑÉ‘¿ÕÅŒÂÕɑÍѱÔÍÅÏÅÍ ÑÒÖÔ’ÒÙÅÛÖÂÙÉÁÑÅÍ ÉÍÈÍϱ’ÔÒËÔ±‘‘ÅÖÅÉϒÅÁÈÉÛÕÌÙÕÖÍÙÖÉÚÑÍՑÒÙ×ÅÉÁÑÅÍ×ÉÖÍÏÂÙ Ï¿ÙÅÛÖ¿ÙŒÂÉÍÈÍÏÉۑ¿ÑÒÛÙÕۑÆÒÄÐÒÛÙ ’ÔÒՒ±×ÉÍÅÚÔÉͱÜÉ«ÍÅÑÅÑÅÔØÖÌ×ÉÁÖÉÈÍÅƱÜÒÑÖÅÙÖÅ’ÅÔÅÒÑÏÅÍÑÒÄÔËÍÒÖÔ’Ò ’±Ñ؆¬’ÒÔÉÁÑÅے±ÔÚÉͱÔÅËÉÅÍÕÍÒÈÒÎÁÅ ÊÒÔ±Ù¬’ÒÔÒđÉÑÅ ÕÉ‘ÍÅÖÂÕÒÜÒÊÉÔÀɒÒÚÀ‡ ÌŒ±ÑÖÌÕÌ ÅÙ‘ÅÙÅÖґÍϱ ÉÊÅÔ- ÉÁÑÅÍÂÖÍÏÍ‘ØÙ ‘ÉƱÕÌÖÅ’ÒÔÁՑÅÖÅ

ÕÄËÚÔÒÑØÑÉÔÉÛÑÓÑ’±ÑØÕÖÌÑÅÑ×ÔӒÍÑÌ Õۑ’ÉÔÍÊÒÔ± ÒÏÂՑÒÙÉÑÈÍÅÊ¿ÔÉÖÅÍÏÛÔÁØÙËÍÅÖÍÙ×ÉÖÍÏ¿ÙÍÕÖÒÔÁÉÙÏÅÍÂÚÍËÍÅÖÍÙ ÅÔÑÌÖÍÏ¿ÙžÉÙÏÍŒÂÖÒÑÉÅÛÖÂÕÒÛ½ÖÅÑ ÅÏÒÄÕÉÍÙÀÈÍÅƱÕÉÍÙ‘ÍÅÏÅÐÀÍÕÖÒÔÁÅ ÕÉ ɒÌÔɱÜÉÍÕؑÅÖÍϱ’ÔÍÑÅÏ‘ÅÕÉɒÌÔɱÕÉÍÕÛÑÅÍÕ×̑ÅÖÍϱÀÇÛÚÍϱ¬’ÒÔÉÁÙÑÅ ÖÅÛÖÍÕÖÉÁÙ ÑÅÚÅÔÉÁÙ ÑÅ’ÅÔÅÈÉÍˑÅÖÍÕÖÉÁÙ ¬É±ÐÐÅÐÂËÍÅ ÍÕÚÄÉÍËÍÅ‘ÅÙÖÒÛÙÅÑ×ÔӒÒÛÙÅÛÖÂ’ÒÛŒÒÏÅÐÒđɆÌÐÍÒÖÔҒÍÏÀ ÅÔÚÀ‡½ÐÒÍ‘ÅÙÕۑ’ÉÔÍÊÉÔ‘ÅÕÖÉ’ØÙ ÖÅÌÐÍÒÖÔ’ÍÅ ’ÔÒÖ͑ÒđÉÑÅÕÖÔÉÊ‘ÅÕÖÉ ’ÔÒÙÖÒÊØÙ ÖÒÑÀÐÍÒ Τα πρώτα βήματα για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα: q¥ÊÍÉÔÓÕÖÉÐÁËÒŒÂÖÒÑÉÐÉÄ×ÉÔÒÚÔÂÑÒÕÅÙËÍÅÑÅÏÅÖÅËÔ±ÇÉÖÉÖÒÂÑÉÍÔÂÕÅÙ ¢ÔÒÕÒÚÀ ‘ÌÑ‘’ÉÔÈÉÄÉÖÉÖÅÂÑÉÍÔÅ‘É ÖÒÛÙÕÖÂÚÒÛÙÕÅÙ¥ÊÀÕÖÉÖÌÊÅÑÖÅÕÁÅÕÅÙ ÑÅÕÅÙÒÈÌËÀÕÉÍÚØÔÁÙ’ÉÔÍÒÔÍՑÒÄÙ£ÖÅ ÂÑÉÍÔÅÂÐÅÉÁÑÅÍÈÛÑÅÖ±ÏÅÍɒÍÖÔ¿’ÒÑÖÅÍ q ´ØÖÀÕÖÉ ÖÒÑ ÉÅÛÖ ÕÅÙ ’ÒÄ ׿ÐÉÍ ÑÅ ÆÔÁÕÏÉÖÅÍɒÅËËÉБÅÖÍϱÕÉ’¿ÑÖÉÚÔÂÑÍÅ ŒÂÖÓÔÅ­ÅÑÖÅÕÖÉÁÖÉ‘ÉÐɒÖґ¿ÔÉÍÉÙÖÒ ɒ±ËËÉБŠÖÒ’ÉÔÍƱÐÐÒÑÖÌÙÉÔËÅÕÁÅÙÕÅÙ

±Ñ×ÔؒÒÍÏÅÍÕÛÑ×ÀÏÉÙ ÖÒÑÚÓÔÒÏÅÍÖÒ ÅÑÖÍÏÉÁ‘ÉÑÂÕÅÙ q¢ÒÍÅÉÁÑÅÍÕÀ‘ÉÔÅÖÅ’ԱˑÅÖÅÕÖÌÈÒÛÐÉͱ ÕÅÙ’ÒÛÕÅÙÈÁÑÒÛÑÚÅÔ±ÏÅÍÉÑ×ÒÛÕÍÅՑ ¢ÒÍÉÙÉÁÑÅÍÒÍÏÅÖÅÕÖ±ÕÉÍÙ’ÒÛÕÅÙÈÁÑÒÛÑ ÉÛÊÒÔÁÅÏÅÍÅÛαÑÒÛÑÖÌÑÉÑ¿ÔËÉÍÅ‘¿ÕÅÕÅÙ ÉÑÓÈÒÛÐÉÄÉÖÉ¢ÒÍÉÙŒÂÅÛÖ¿Ù×Å׿ÐÅÖÉ ÑÅÕÅÙÕۑÆÅÁÑÒÛÑÕÛÚÑÂÖÉÔÅ¢ÒÍÉٌ ÅÛÖ¿ÙŒÒÖÉÐÒÄÑ‘¿ÔÒÙÖÒÛÒÑÉÁÔÒÛÕÅÙ q­ÔÒÑÖÁÕÖÉÂÕÒ’ÉÔѱÉÍŒÂÖÒÚ¿ÔÍÕÅÙÑÅ ϱÑÉÖÉÕÛÚÑÂÖÉÔÅÕÖÒÑÉÔËÅÕÍÅÏÂÕÅÙÚÓÔÒ ÉÑ¿ÔËÉÍÉÙ’ÒÛÕÅÙËɑÁÜÒÛÑ‘ÉÜØÑÖ±ÑÍÅÏÅÍ ÕÅÙÉÑÉÔËҒÒÍÒÄÑ qµÂÖÉ×ÅÈÉÁÖÉÂÖÍ×ÅÅÔÚÁÕÉÖÉÑÅÉÏÖ͑±ÖÉ ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒÖÒÑÉÅÛÖÂÕÅÙ ×ÅÉÁÕÖÉ’ÍÒ ÅËŒÌÖÒÁŒÂÖÒÛÙÕÛÑÅÈ¿ÐÊÒÛÙÕÅÙ ÒÍ ’ÔÒÝÕÖ±‘ÉÑÒÁÕÅÙ×ÅÕÅÙɒÍÈÒÏ͑±ÜÒÛÑ ÏÅÍ×ÅÕÅÙÅÑÖőÉÁÆÒÛÑÕÛÚÑÂÖÉÔÅ qŸÛ‘Ì×ÉÁÖÉϱ’ÒÍÉÙÕÖÍˑ¿ÙŒÂÖÒ’ÅÔÉÐ×ÂÑ ÕÅÙ’ÒÛÕÅÙ¿ÏÅÑÅÑÑÅÅÍÕ×±ÑÉÕÖÉ’ÉÔÀÊÅÑÒÍ ËÍÅÖÒÑÉÅÛÖÂÕÅÙ¢ÒÍÉÙÀÖÅÑÒÍÍÏÅÑÂÖÌÖÉÙ ÒÍÈÉÎÍÂÖÌÖÉÙÏÅÍÀÖÅÚÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍϱÖÌÙ ’ÔÒÕؒÍÏÂÖÌÖ±ÙÕÅÙ’ÒÛÆÒÀ×ÌÕÅÑÑÅ ¿ÚÉÖÉÖÂÖÉÉÏÉÁÑÌÖÌÑɒÍÖÛÚ̑¿ÑÌɑ’ÉÍÔÁÅ q¥ÑÅÔØÖÌ×ÉÁÖÉÕÉ’ÒÍÅ’ԱˑÅÖÅÉÁÕÖÉ

ÏÅÐÒÁ¨ÌÖÀÕÖÉÕÉÅÛÖÂÖÌÆÒÀ×ÉÍÅÖØÑ ÕÛÑÉÔËÅÖÓÑ’ÒÛÕÅÙÉÏÖ͑ÒÄÑ q¢ÒÍÅÉÁÑÅÍÌ‘ÍÏÔÂÖÉÔÌÅÐÐÅËÀ’ÒÛÑґÁÜÉÖÉ ÂÖÍ‘’ÒÔÉÁÖÉÑÅϱÑÉÖÉËÍÅÑÅÒÈÌËÌ×ÉÁÖÉ ’ÍÒÏÒÑÖ±ÕÖÒÂÑÉÍÔÂÕÅÙ q¡ÉÏÍÑÀÕÖÉÀÈÌŒÂÅÛÖÀÖÌÑÉÆÈґ±ÈÅÑÅ ϱÑÉÖÉÖÔÉÍÙŒпÙÏÍÉÄÏÒÐÉÙÉÑ¿ÔËÉÍÉÙÏÍÑÀÕÉÍÙ’ÒÛÕÅÙÉÑÉÔËҒÒÍÒÄÑÏÅÍ’ÍÕÖÉÄÉÖÉ ÂÖÍ×ÅÆÒÌ×ÀÕÒÛÑÓÕÖÉÑÅËÁÑÉÍÖÒÂÑÉÍÔ ÕÅÙ’ÔÅˑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ Σημαντικά: q¡ÉÏÍÑÀÕÖÉ‘É‘ÍÏÔ±ÆÀ‘ÅÖŬ’ÒÔÉÁÖÉÑÅ ÖÅɑ’ÍÕÖÉÛÖÉÁÖÉËÍÅÖÁ’ÔÅˑÅÖҒÒÍÒÄÑÖÅÍ ÉÄÏÒÐÅÏÅÍ×ÅϱÑÒÛÑÖÒÂÑÉÍÔÂÕÅÙ’ÍÒ ορατό. q¬±×ÉÖÉÑÅÉÎØÖÉÔÍÏÉÄÉÖÉÖÌÑÉÑ¿ÔËÉÍÅ ÏÅÍÖÒÑÉÑ×ÒÛÕÍÅՑÂÕÅÙŸÅÕÅÙÆÒÌ×ÀÕÉÍ ÑÅÅÑÅËÑØÔÁÕÉÖÉÑ¿ÉÙ’Í×ÅÑÂÖÌÖÉÙÏÅÍÑÅ ÈÒÏ͑±ÕÉÖÉÏÅÍÑÒÄÔËÍÉÙ’ÔÒҒÖÍÏ¿Ù q¥ÔÚÁÕÖÉÕÀ‘ÉÔŹÖÕÍ ×ÅÊ¿ÔÉÖÉÖÒÂÑÉÍÔ ÕÅÙ’ÍÒÏÒÑÖ±ÕÉÕÅÙ Γρηγόρης Βασιλειάδης, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής Δρ. Ψυχολογίας, www.aftognosia.gr


Έρευνα

36 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

}À¾ÀþƐ§¯Ə§Áº±ƒº¯Ə¶ƒ¶¼Ɛ­ƒƏ ¹º¿¾ÀèîƒƏ¶¬ªƏÃÀƏ‹ÅƏxÅˆÅÅ ̼©{ ͓™—©†w ͓¡”˜¥©¢¤©šž˜¤˜š͚©”¢͐ ¤©–˜©¢—©–͚ ˜¡—© š˜©Ÿ ͗–¤¡—©–š͚©“”™˜ž¢͒¢¤©¡¢ž©Ÿ›͐¡˜ž©¢ž§©̺£˜šž͘©§¡¢͒œ¢ž¥©w˜͓–¤¡—¥©–š͚©¢—¥©–ž ͓¥©” –¡͐¥‡©Ÿž©¢͔›”¡”© Ÿ ͗¢¡—©¢¤©šž˜¤˜š͚©”¢͐ ¤©v̺̺ ©̺̹ ©v̺̹̺̺ ©̺̺̺ © ̺̺̓©–˜©šž˜͒©“ ͓¡—©¡¢ž©Ÿ›͐¡˜ž©¢ž§©̺{©̸̸̀w© © §¢ž˜¡¢͒¥©“˜š˜ž͘¦ž¥©¢—¥©{ ͓™—¥©͒¢©¢ž©'+#©v̺̹̺̺ ©”͚© ¢ž©͔ –ž©§›žŸž˜͒£—š”©œ”©¢—©”” –͗©¡§œœ”¢ž¦͒©š˜©¢—©¡§” –¡͐© ¢¤©̽¡¢˜¢ž͘¢¤©¢¤©̾ž˜¤˜š͚©̺¢͐ ¤©̺̽̿©v̺̹̺̺ ©̺̽̀©v̺̺ © ¢͔–—©̺››—˜š͒¥©̹˜žœ—¦͐¥ ̺̹ ©̺̽̀̿̈́ ̺̺̺ ©̺̺̽̀̓ ̺̺̓ © ̼©¡§–š”š ˜œ͔—©Ÿ ¤¢ž‘ž§›͐©¡§˜¡¢͓©¢—©¡§œ‘ž›͒©¢¤©”£˜š͚© šž˜¤˜š͚©”¢͐ ¤©¡¢˜¥©–”˜š͗¢” ”¥©Ÿ ž¡Ÿ͓£”˜”¥©Ÿž§©–͐ž¢˜© ”š©œ͔ ž§¥©¢ž§©̈́Ÿž§ –”͐ž§©̺ –¡͐¥ ©̾ž˜¤˜š͒¥©̸¡•͓›˜¡—¥©š˜© ̾ž˜¤˜š͒¥©̸››—›”––͘—¥ ©œ”©¡—œ¢˜š͗©¡”©¢”©¦˜š͗©”Ÿ͐Ÿ”“ž©¢ž©  ͗›ž©¢ž§©̸̺̺̽w ©–˜©¢—©¡§–š ͗¢—¡—©”͗¥©™˜͗Ÿ˜¡¢ž§©”£˜šž͘© ¡§¡¢͒œ¢ž¥© Ÿ šž›ž͘£—¡—¥ © Ÿž¢͘Ÿ¤¡—¥© ¢—¥© š¢͓¡¢¡—¥© “—› ©¢ž§©”Ÿ˜Ÿ͔“ž§©š˜©¢—¥©–”¤– •˜š͒¥©š˜©š›“˜š͒¥©š¢žœ͒¥© ¢¤©“”™˜ž¢͒¢¤©¢ž§©£ ͚Ÿ˜ž§©“§œ˜šž͘ ©š£͚¥©š˜©”• œž–͒¥©Ÿž“”š¢͚©§Ÿž©“”˜–œ͓¢¤©Ÿ ͗–¤¡—¥©¢¤©œ”››ž¢˜š͚© –š͚©¢—¥©–ž ͓¥©” –¡͐¥©¡”©“”™˜͗¢—¢”¥ ©…¥©”š©¢ž͘¢ž§ ©͗›”¥© ž˜©“ ͓¡”˜¥ ©ž˜©œ”£ž“ž›ž–͐”¥ ©¢©¦ žž“˜– ͓œœ¢©š˜©¢©Ÿ “ž¢͔©Ÿž§©§›žŸž˜͒£—š©Ÿ͗©¢©̽¡¢˜¢ž͘¢©¢¤©šž˜¤˜š͚© ”¢͐ ¤© ‘ ͐¡šž¢˜© ¡”© ¡§͓•”˜© š˜© ¡§” –ž͘© ›”˜¢ž§ –˜š͓© œ”©¢ž©”§ ͘¢” ž©͘¡¢—œ©w˜͓–¤¡—¥©̸–š͚©w”™˜ž¢͒¢¤©¢ž§© ̈́Ÿž§ –”͐ž§©̺ –¡͐¥

̓ž©̺̽̿©v̺̹̺̺©¡§¢͗˜¡”©š˜©§›žŸž͐—¡”©“§ž©Ÿž˜ž¢˜š͔¥©œ”›͔¢”¥ © œ”©¡šžŸ͗©¢—©Ÿž˜ž¢˜š͒©“˜©” ”͘—¡—©–”˜š͗¢” ¤©š˜©”˜“˜š͗¢” ¤© –š͚©¡”©“”™˜͗¢—¢”¥©¡¢ž©”Ÿ͓––”›œ©¢ž§©†̸›ž§œ˜ž¡˜“—© žš¢¡š”§¡¢͒‡©š˜©¡¢ž©“˜ ”Ÿ––”›œ¢˜š͗©” –©¡˜š͗©¢˜š”͐œ”ž© †̺™ž˜šž͗œ—¡—©”͔ –”˜¥©¡¢©š¢͒ ˜©œ”©͔œ•¡—©¡¢©”Ÿ––͔›œ¢© ¢ž§©§“ §›˜©šž͘ ©¢ž§©—›”š¢ ž›͗–ž§©š˜©¢ž§©’§š¢˜šž͘ © ̸Ÿ͚¢” ž¥©¡¢͗¦ž¥©͒¢©©¡§œ‘͓›”˜©¡¢—©“—œ˜ž§ –͐©”͗¥©œ͗˜œž§ © ž £͓© “žœ—œ͔ž§ © œ—¦©˜¡œž͘© –˜© ¢—© Ÿ ͗‘›”’—© “”™˜ž¢͒¢¤© ¡¢˜¥©¡§–š”©š ˜œ͔”¥©”˜“˜š͗¢—¢”¥ ©́©œ—¦˜¡œ͗¥©§¢͗¥©•˜›ž©“ž™”͐© ©Ÿ ž‘›͔Ÿ”˜ ©¡”©¢š¢͓©¦ ž˜š͓©“˜¡¢͒œ¢ ©¢˜¥©͓–š”¥©¡”©“”™˜͗¢—¢”¥©š˜©¡”©¡§“§¡œ͗©œ”©¢˜¥©͓–š”¥©¢—¥©–ž ͓¥©” –¡͐¥© ©¡§œ‘͓››”˜©¡¢—©“—œ˜ž§ –͐©¢¤©š¢͓››—›¤©”šŸ˜“”§¢˜š͚© Ÿ ž– œœ͓¢¤©–˜©¢ž©£ ͚Ÿ˜ž©“§œ˜š͗©¢¤©š›͓“¤ © ̾¢͓©¢—©“˜”™–¤–͒©¢—¥©͔ ”§¥©¦ —¡˜œž©Ÿž˜͒£—š©ž˜©œ͔£ž“ž˜© ¢¤©Ÿ ž¡¤Ÿ˜š͚©¡§”©¢”͘™”¤©͔ ”§¥©š˜©¢—¥©žœ͓“¥©”¡¢͐¡—¥ ©́˜©“”™˜͗¢—¢”¥©Ÿž§©”™”¢͓¡£—š©¢™˜žœ͒£—š©¡”©–”˜š͔¥ © ”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥©š˜©“§͗œ””¥ ©́˜©–”˜©š͔¥©š˜©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥© “”™˜͗¢—¢”¥©™˜ž›ž–͒£—š©œ”©•ž ͓©¡¢ž©‘£œ͗©š ˜¡˜œ͗¢—¢͓¥© ¢ž§¥ ©¡¢ž©‘£œ͗©͔››”˜’—¥ ”Ÿ͓ š”˜͓¥©¢ž§¥©š˜©šž›ž͘£—¡”©¡͘“”¡—© ¢ž§©‘£œž͘©͔››”˜’—¥ ”Ÿ͓ š”˜͓¥©¢ž§¥©œ”©¢ž§¥©Ÿ ͓–ž¢”¥©Ÿž§© ¦ —¡˜œžŸž˜͒£—š©–˜©¢˜¥©͓–š”¥©¢—¥©͔ ”§¥ ©́˜©“§͗œ””¥© “”™˜͗¢—¢”¥©™˜ž›ž–͒£—š©¤¥©Ÿ ž¥©¢ž©‘£œ͗©͔››”˜’—¥ ”Ÿ͓ ©š”˜͓¥© ¢ž§¥©š˜©šž›ž͘£—¡”©¡͘“”¡—©¢ž§©‘£œž͘©͓“§¡͒¥©¢ž§¥©œ”© ¢ž§¥©Ÿ ͓–ž¢”¥©¢—¥©͔ ”§¥ © ¢©Ÿž¢”›͔¡œ¢©¢—¥©͔ ”§¥©Ÿ –œ¢ž©Ÿž˜͒£—š”©¢™˜͗œ—¡—© “”™˜ž¢͒¢¤©¡͘œ•¤©œ”©¢ž§¥©Ÿ ͓–ž¢”¥©™˜ž›͗–—¡—¥ ©”͚©¡¢ž© ¢͔›ž¥©Ÿ ž§¡˜͓¨ž¢˜©¢©¡§œŸ” ͓¡œ¢©š˜©ž˜©¡¦”¢˜š͔¥©Ÿ ž¢͓¡”˜¥

̸•ž ˜š͓©œ”©¢ž©”Ÿ͓––”›œ©¢ž§©†̸›ž§©œ˜ž¡˜“— žš¢¡š”§¡¢͒‡© š¢– ͓•ž¢˜©¢©”™͒¥ © ̺¡¢˜͓¨ž¢¥©¡¢—©͓›§¡—©¢¤©Ÿž¢”›”©¡œ͓¢¤ ©Ÿ͗©¢˜¥©©“”™˜͗¢—¢”¥©Ÿž§©”™”¢͓¡£—š©©–”˜š͔¥©š˜©©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥© ž˜©©£”¤ ž͘©¢˜©œ”–͓›—¥©¡Ÿž§“˜͗¢—¢¥ ©̓ž©̎©¢¤©”Ÿ–©–”›œ¢˜š͚©“”™˜ž¢͒¢¤©Ÿž§©¡§¨—¢͒£—š©£”¤© ”͐¢˜©œ”–͓›—¥© ¡Ÿž§“˜͗¢—¢¥ © ̸Ÿ͗©¢˜¥©©“”™˜͗¢—¢”¥©œ”–͓›—¥©¡Ÿž§“˜͗¢—©¢¥ ©©”™©§¢͚© ‘ ͐¡šž¢˜©¡”©͔››”˜’— ©”©§©¢͔¥©¢˜¥©“”™˜͗¢—¢”¥©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©© ”¡¢˜͓¡ž§©¢©Ÿ ž©– ͓œœ¢©”šŸ͐“”§¡—¥© ©š¢͓ ¢˜¡—¥ ©͔¢¡˜©͚¡¢”© ©š›§•£”͐©¢ž©š”͗©Ÿž§©§Ÿ͓ ¦”˜ ©̸Ÿ͗©¢˜¥©©“”™˜͗©¢—¢”¥©Ÿž§© ‘ ͐¡šž¢˜©¡”©͔››”˜’— ©ž˜©©‘ ͐¡šž©¢˜©¡”©œ”–͓›—©͔››”˜’— ©š˜© ž˜©©¡”©œ˜š ͒©͔››”˜©’—©͗Ÿ¤¥©§¢͔¥©Ÿ ž§¡˜͓¨ž¢˜©¡¢—©¡§͔¦”˜ © w”™˜͗¢—¢”¥©œ”–͓›—¥©¡Ÿž§“˜͗¢—¢¥©Ÿž§©‘ ͐¡šž©¢˜©¡”©œ”–͓›—© ͔››”˜’—© 1. ̸ ˜£œ—¢˜š͒©˜š͗¢—¢©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢©

§›͚© –˜© ¢—© ¡͘£”¡—© ¢—¥© ¢”¦˜©š͒¥© ›͘¡—¥ © ”Ÿ˜›͔–ž¢¥© ¢ž§¥©š¢͓››—›ž§¥©¡§“§¡œž͘¥©§›˜š͚©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒© w”™˜©͗¢—¢© 6. ̀©¢˜›œ‘͓”¢˜©š˜©©”• œ͗¨”˜©¢˜¥©š©¢͓››—›”¥©̀žœ˜š͔¥© š˜©̾ž˜¡¢˜š͔¥©Ÿ˜©¢͒¡”˜¥©–˜©š͓£”©š¢¡š”§͒©¡͒œ¡—© !# ©)#,)©š  ©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 7.

̀©¦”˜ ͐¨”¢˜©Ÿ ž– ͓œœ¢©̼ ̈́©–˜©¢—©¡͘¢©™—©Ÿ ž¡•ž ͓¥ © ¢”¦˜š͒¥©Ÿ” ˜– •͒¥ ©§Ÿž›ž©–˜¡œ͗©š͗¡¢ž§¥©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒© w”™˜͗¢—¢©

8. ̀©”• œ͗¨”˜©¢©š ˜¢͒ ˜©¢ž§©š͗¡¢ž§¥©š˜©¢¤©˜“˜˜¢” ž¢͒¢¤© ¢ž§©͔ –ž§©¡¢—©šž¡¢ž©›͗–—¡—©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 9. ̀©”• œ͗¨”˜©¢©ž £͓©œ͔¢ ©§–”͐¥©š˜©¡•͓›”˜¥©š¢͓©¢—© “˜͓ š”˜©¢—¥©” –¡͐¥©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 10. ̀©ž –͚”˜©¢ž© ¦”͐ž©š͓£”©͔ –ž§©Ÿž§©ž›žš›— ͚£—š”© ̺Ÿ––”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢ © w”™˜͗¢—¢”¥© œ”–͓›—¥© ¡Ÿž§“˜͗¢—¢¥© Ÿž§© ‘ ͐¡šž©¢˜© ¡”© œ˜š ͒© ͔››”˜’—© 1. ̽š͗¢—¢©©œ£͐”˜©͔©Ÿ ͓–œ¢©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 2. ̺§”›˜™͐©š˜©Ÿ ž¡ œž¡¢˜š͗¢—¢©v”˜š͒©w”©™˜͗¢—¢© 3. ̺Ÿ˜šž˜¤˜š͔¥©˜š͗¢—¢”¥©v”˜š͒©w”™˜͗¢—©¢© 4. ̺Ÿ͐›§¡—©Ÿ ž‘›—œ͓¢¤©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 5. w—œ˜ž§ –˜š͗¢—¢©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 6. ̺ –¡͐©¡”©žœ͓“©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 7.

̺Ÿ˜¦”˜ —œ¢˜š͗©Ÿ”͘œ©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢©

8. ̀©¢˜›œ‘͓”¢˜©š˜©©”Ÿ˜›͔–”˜©¢—©š©¢››—›͗¢” —©¢”¦žž˜šžžœ˜š͒©›͘¡—©̺Ÿ–©–”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 9. ̀©–¤ ͐¨”˜©š˜©©”• œ͗¨”˜©¢˜¥©Ÿ˜©¢͒¡”˜¥©¢¤©¢”¦˜š͚© ”–¦”˜ ˜“͐¤©¢ž§©Ÿ© –¤–ž͘©¢ž§©¡§¡¢͒œ¢ž¥©”š¢”›͚¢¥©¢ž§© š¢͓››—›ž§¥©”›͔–¦ž§¥©Ÿž˜͗¢—¢¥©̺Ÿ–©–”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 10. ̀©”• œ͗¨”˜©š›͔¥©Ÿ š¢˜š͔¥©š¢͓©¢—©“˜͓ ©š”˜©¢—¥©” –¡͐¥©¦͚ ž¥ ©”™žŸ›˜¡œ͗¥ ©ž“͒©–—¡—©¡͘œ•¤©œ”©̾́̾ © š¢͓››—›ž©͗¦—œ©©œ͔¡©¡¢͒ ˜™—¥ ©¡”‘¡œ͗¥©¡¢ž©¦͚ ž© ¢ž§©Ÿ”›͓¢—©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 11. ̀©¡¦”“˜͓¨”˜©¡š ˜•͒œ¢©š˜©©Ÿž¢§Ÿ͚©”˜©¢”¦˜š͔¥©›”Ÿ¢žœ͔ ”˜”¥ ©§Ÿž›ž–͐¨ž¢¥©¡¤¡¢͓©“˜¡¢͓¡”˜¥©Ÿ͗©š¢¡š”§¡¢˜š͓©¡¦͔©“˜ ©¡š ˜•͒œ¢©̺Ÿ––”›œ¢˜š͒©w”™˜͗¢—©¢© ͊¡ž©•ž ͓©¡¢˜¥©–”˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥ ©¢ž©̎©‘ ͐¡š”¢˜©¡”©”Ÿ͓ š”˜ ©¢ž©̎©¡”©œ˜š ͒©͔››”˜’—©š˜©¢ž©̎©¡”©œ”–͓›—©͔››”˜’— © ͗Ÿ¤¥©Ÿ žš͘Ÿ¢”˜©š˜©Ÿ͗©š͗›ž§£ž©– ͓•—œ

̼©͓›§¡—©¢—¥©š¢žœ͒¥©¢¤©Ÿž¢”›”¡œ͓¢¤©¢ž§©– •͒œ¢ž¥© Ÿ ž§¡˜͓¨”¢˜©¡¢ž©Ÿ š͓¢¤©Ÿ͐š©¢™˜͗œ—¡—©–”˜š͚©“”™˜ž¢͒¢¤ ©͗¡ž©•ž ͓©¡¢ž©‘£œ͗©”Ÿ͓ š”˜¥©Š©͔››”˜’—¥

̸¢͐¡¢ž˜¦©¡¢˜¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥ ©¢ž©̎©‘ ͐¡š”¢˜© ¡”©”Ÿ͓ š”˜ ©¢ž©̎©¡”©œ˜š ͒©͔››”˜’—©š˜©¢ž©̎©¡”©œ”–͓›—© ͔››”˜’— ©͗Ÿ¤¥©Ÿ žš͘Ÿ¢”˜©š˜©Ÿ͗©¢ž©– ͓•—œ©Ÿž§©šž›ž§£”͐ ̼©͓›§¡—©¢—¥©š¢žœ͒¥©¢¤©Ÿž¢”›”¡œ͓¢¤©¢ž§©– •͒œ¢ž¥© Ÿ ž§¡˜͓¨”¢˜©¡¢ž©Ÿ š͓¢¤©Ÿ͐©š©¢™˜͗œ—¡—©”Ÿ––”›œ¢˜š͚©“”™˜ž¢͒¢¤ ©͗¡ž©•ž ͓©¡¢ž©‘£œ͗©”Ÿ͓ š”˜¥©Š©͔››”˜’—¥©© ͊¡ž©•ž ͓©¡¢ž§¥©Ÿ ͓–ž¢”¥©Ÿž§©Ÿ ž©š›ž͘©¢—©͔››”˜’— © –˜©¢˜¥©–”˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥©¢ž©̎©ž•”͐›”¢˜©¡¢—©”šŸ͐“”§¡—© ©š¢͓ ¢˜¡—©š˜©¢ž©̎©¡¢—©͓Ÿ¢§™—©¢—¥©”–¦͚ ˜¥©š˜©¢—¥© Ÿ©–š͗¡œ˜¥©ž˜šžžœ͐¥ © ¢ž©̎©¢¤©Ÿ” ˜Ÿ¢͚¡”¤ ©͗Ÿž§©•͔© ”¢˜©͔››”˜’—©”Ÿ––”›œ¢˜š͒¥©“”™˜͗¢—¢¥ ©”œŸ›͔©š”¢˜©ž©Ÿ ͓–ž¢¥©”šŸ͐“”§¡—© ©š¢͓ ¢˜¡— ©¡”©©Ÿ” ˜Ÿ¢͚¡”˜¥©ž•”͐›”¢˜©¡¢—©¢”¦ž›ž–͐©š˜© š˜ž©¢žœ͐© ¡”© ¡§“§¡œ͗© œ”© ¢—© ”šŸ͐“”§¡—© š¢͓ ©¢˜¡—© š˜© ¡”©©Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡—©ž•”͐›”¢˜©¡¢—©œ—©”• ©œž–͒©¢ž§© §£œ˜¡¢˜šž͘© Ÿ›˜¡͐ž§©¡”©¡§“§¡œ͗©œ”©¢—©”šŸ͐“”§¡—© š¢͓ ¢˜¡— © ̓ž©¤¢͔ ¤©¡§œŸ͔ ¡œ©”˜¡¦͘”˜©š͗œ—©Ÿ” ˜¡¡͗¢” ž©¢—©“˜Ÿ͐¡¢¤¡—©͗¢˜©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©“—©œ˜ž§ –—£ž͘©š¢͓››—›©Ÿ ž– ͓œœ¢© ”šŸ͐“”§©¡—¥©š˜©¡§”¦˜¨͗œ”—¥©š¢͓ ¢˜¡—¥ ©¢©žŸž͐©£©œŸž ͔¡ž§©©š›͘’ž§©¢˜¥©”››”͐’”˜¥©¡”©“”™˜͗©¢—¢”¥©Ÿž§©Ÿ ž§¡˜͓¨”˜© ¢ž©£ ͚Ÿ˜ž©“§œ˜š͗©¢ž§©š›͓“ž§ ©

2. ̹¡˜š͔¥©’—•˜š͔¥©˜š͗¢—¢”¥©v”˜š͒©w”™˜͗©¢—¢©

́˜©“§͗œ””¥©“”™˜͗¢—¢”¥©¡§ž’͐¨ž¢˜©¡¢©”™͒¥©

3. ̸͓›—’—©Ÿ ¤¢ž‘ž§›͐¥©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢©

z ̀©“˜¦”˜ ͐¨”¢˜©¡¤¡¢͓©¢©Ÿ ž¥©š͘š›¤©¡—©§›˜š͓© z ̀©¢˜›œ‘͓”¢˜©š˜©©”Ÿ˜›͔–”˜©¢—©”” ©–”˜š͓©Ÿž“ž-

4. ́ –¤¢˜š͔¥©̽š͗¢—¢”¥©v”˜š͒©w”™˜͗¢—¢© 5. ̀© ¦ —¡˜œžŸž˜”͐© ¡¤¡¢͓© ¢˜¥© Ÿ ž“˜– •͔¥© ¢¤© Ÿ ͚¢¤©

¢˜š͗¢” —©›͘¡—©

z ̀©¢˜›œ‘͓”¢˜©©©§Ÿž›ž–͐¨”˜©¢—©”” –”˜š͒©š¢—–ž ͐© ¢¤©Ÿ ž͑͗¢¤©CLCPEW©J?@CJJGLE©

z ̀©¦”˜ ͐¨”¢˜©ž £͓©Ÿ ž– ͓œœ¢©̼ ̈́©–˜©¢ž©§Ÿž›ž–˜¡œ͗© £” œ˜š͚©˜“˜ž¢͒¢¤©

z ̀©¢žŸž£”¢”͐©¡¤¡¢͓©¢©Ÿ ž͑͗¢©¡¢—©ž˜šž©“žœ͒ ©Ÿž•”͘–ž¢¥©¢˜¥©£” œž–͔•§ ”¥© ͊›”¥©ž˜©“§͗œ””¥©“”™˜͗¢—¢”¥©‘ ͐¡šž¢˜©¡”©œ”–͓›—©͔››”˜’— © š͓¢˜©¢ž©žŸž͐ž©”͐˜©›ž–˜š͗ ©•ž͘©͗Ÿ¤¥©͔¦”˜©•” £”͐©Ÿ ¢— ž͘¢˜©¡—œ©¢˜š͔¥©”››”͐’”˜¥©¡”©§•˜¡¢͓œ””¥©“”™˜͗¢—¢”¥ ©̸§¢͗© ͗œ¤¥©“”©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©Ÿž¢”›͔¡”˜©͓››ž£˜©š˜©ž©š›͓“ž¥©£© Ÿ ͔Ÿ”˜©©Ÿ ž”¢ž˜œ¡¢”͐©š¢͓››—›©–˜©¢˜¥©œ”››ž¢˜š͔¥©Ÿ˜¢͒¡”˜¥©¡”©“”™˜͗¢—¢”¥ ©§©œŸ” ¡œ¢˜š͓ ©œŸž ž͘œ”©©•͔ ž§œ” ͗¢˜©ž˜©“§͗œ””¥©“”™˜͗¢—¢”¥©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©Ÿ ž¡¢͐£”©¢˜©¡¢© ”Ÿ––”›œ¢˜š͓©Ÿ” ˜– ͓œœ¢©š˜©¡¢—©¡§©͔¦”˜©¡¢©Ÿ ž– ͓œœ¢©”šŸ͐“”§¡—¥ ©̽“˜͐¢” —©Ÿ ž¡ž¦͒©Ÿ ͔Ÿ”˜©©“͐“”¢˜©¡¢ž© ‘£œ͗©š͓›§’—¥©¢¤©§•˜¡¢͓œ”¤©“”™˜ž¢͒¢¤ ©”˜“˜š͓©§¢͚© Ÿž§©‘ ͐¡šž¢˜©¡”©͔››”˜’— ©Ÿ͗©¢©§Ÿ͓ ¦ž¢©͒©¡¦”“˜©¨͗œ”© Ÿ ž– ͓œœ¢©”šŸ͐“”§¡—¥ ©̓©Ÿ ž– ͓œ©œ¢©”šŸ͐“”§¡—¥©£© Ÿ ͔Ÿ”˜©©¡¦”©“˜͓¨ž¢˜©š¢͓›©›—›©͔¢¡˜©͚¡¢”©©š›͘Ÿ¢ž§© ”Ÿ ©š͚¥©¢˜¥©“”™˜͗¢—¢”¥©Ÿž§©‘ ͐¡šž¢˜©¡”©͔››”˜’— ©”˜¡͓–ž©¢¥©¢§¢͗¦ ž©š˜©¢˜¥©“§͗œ””¥©“”™˜͗¢—¢”¥©͓›ž–©œ” ¢ž©‘£œ͗©¤ ͐œ¡—¥©§¢͚ © ̸•ž ˜š͓© œ”© ¢ž© †w˜”Ÿ––”›œ¢˜š͗© ” ©–¡˜š͗© ¢˜š”͐œ”ž© ̺™ž˜šž͗œ—¡—©̺͔ –”˜¥©¡¢©š¢͐ ˜ ©–˜©¢©”Ÿ––͔›œ¢©¢ž§© §“ §›˜©šž͘ ©—›”š¢ ž›͗–ž§©š˜©’§š¢˜šž͘‡ ©—©”™–¤–͒©¡§œŸ” ¡œ͓¢¤©”šš˜”͐©Ÿ͗©¢ž©–”–ž͗¥©͗¢˜©¢”›˜š͓©Ÿž“”͐¦¢—š”©¤¥© ˜“˜˜¢͔ ¤¥©”Ÿ˜¢§¦—œ͔—©—©”Ÿ˜›ž©–͒©¢—¥©œ”£͗“ž§©Ÿž§©šž›ž§£͒£—š” š¢͓©¢—©Ÿž˜©ž¢˜š͒©͔ ”§ ©“—›“͒©•”͗¥©—©“˜”™–¤–͒©œ˜¥© ¡”˜ ͓¥©—œ˜ “žœ—œ͔¤©¡§”¢”͘™”¤©š˜©•”©¢͔ ž§©—©¡͘¡¢¡—© š˜©¡§”“ ͐¡—©¢—¥©žœ͓“¥©”¡¢͐¡—¥©DMASQ©EPMSN ©̾˜©§¢͗ ¡¢—©›ž–˜š͒©͗¢˜©¢ž©¨—¢ž͘œ”ž©͒¢©¢ž©©Ÿ žš͘’”˜ ©œ͔¡©Ÿ͗© ¢—©–š͐©“˜‘ž͘›”§¡— ©͔©¡§˜”¢˜š͗ ©››͓©¢§¢͗¦ ž ¢”šœ— ˜¤œ͔ž© ¡”© ”Ÿ˜¡¢—œž˜š͒© ‘͓¡— © Ÿž¢͔›”¡œ © ¢ž© žŸž͐ž© £©–˜͗¢©Ÿž“”š¢͗©Ÿ͗©¢ž©¡͘ž›ž©¢¤©”œŸ›”šžœ͔¤ ©̈́Ÿ͗ §¢͗©¢ž©Ÿ ͐¡œ ©͒¢©Ÿ ͐¢—¢—©—©“˜”™–¤–͒©¢¤©—œ˜ “žœ—œ͔©¤©¡§”¢”͘™”¤ ©•ž͘©Ÿ ͓–œ¢˜©”¢͓¦£—š©¡”©§¢͒©¢© Ÿž ͐¡œ¢©¢—¥©‘˜‘›˜ž– •˜š͒¥©͔ ”§¥©š˜©¢§¢͗¦ ž©¡§¢”›͔¡¢—š”© Ÿ ¤¢ž–”͒¥© ”˜¡ ž͒© –͚¡—¥© Ÿ͗© ”œŸ”˜ ž–͚œž”¥© ¢ž§© Ÿ”“͐ž§© š˜© ¢—¥© –ž ͓¥ © ́˜© ¡§”¢”͘™”˜¥ © ¡”© ¡§“§¡œ͗© œ”©¢—©¡§”“ ͐©¢—¥©žœ͓“¥©”¡¢͐¡—¥ ©¡¢ž©Ÿ›͐¡˜ž©¢—¥©žŸž͐¥ ͔–˜©¢žŸž£”¢͒¡”˜¥©š˜©¡§¨—¢͒¡”˜¥©Ÿ˜ž©”™”˜“˜š”§œ͔”¥©››͓© š˜©Ÿž›͘¢¤¥©¡¢ž¦”§œ͔”¥ ©¡§͔‘›©¡—œ¢˜š͓©¡¢—©”Ÿ͐¢”§™—©¢ž§©¢”›˜šž͘©¡¢͗¦ž§ ©Ÿž§©•ž ž͘¡”©¡¢—©–”͐š”§¡—©š˜© ¢˜©Ÿ ž¡¤Ÿ”§¢˜š͗¢—¢©¢¤©Ÿž ˜¡œ͓¢¤ © ¢ž©Ÿ›͐¡˜ž©¢—¥©œ”›͔¢—¥ ©–͐”¢˜©˜“˜͐¢” —©•ž ͓©¡¢ž©¡¢ž˜¦”͐ž© ¢—¥©“˜©”Ÿ––”›œ¢˜š͗¢—¢¥©š£͚¥©¢ž©¢˜š”͐œ”ž©¢—¥©͔ ”§¥© ͒¢©ž§¡˜¡¢˜©š͓©—©͐¦”§¡—©¢¤©–š͚©¡”©“”™˜͗¢—¢”¥©¢ ˜͚© ©”˜“˜šž¢͒¢¤© ©”Ÿ––”›œ¢˜š͚©“ ¡¢— ˜ž©¢͒¢¤©¢ž§©š›͓“ž§ ¢¤©š¢¡š”§͚©ž˜šž“žœ͒¥©œ”©Ÿž›͘©œ”–͓›ž©¢͐š¢§Ÿž ©¢͗¡ž ͗¡ž©•ž ͓©¡¢ž© ˜£œ͗©¢ž§©©£ ͚Ÿ˜ž§©“§©œ˜šž͘©§¢͚ ¢¤©”˜“˜šž¢͒¢¤©“”©“žœ͔ž§©͗¢˜©š©›͘Ÿ¢ž§©§’—›͗©Ÿž¡ž¡¢͗©¢ž§ š›͓“ž§©¢¤©š¢©¡š”§͚©͗¡ž©š˜©¢¤©” –¡˜͚©¢ž§¥ ©̺˜“˜š͗¢” ©͔œ•¡—©“͗£—š”©¢ž©¢͐š¢§Ÿž©Ÿž§©͔¦ž§©¡§–š”©š ˜œ͔”¥ ”˜“˜š͗¢—¢”¥©¤¥©Ÿ ž¥©¢—©”• œž–͒©¢”¦˜©š͚©”™ž˜šž͗œ—¡—¥© ”͔ –”˜¥©š˜ ©š¢©”Ÿ͔š¢¡— ©¡¢—©”Ÿ͐¢”§™—©¢¤©”” –”˜š͚ ¡¢͗¦¤©¢—¥©¦͚© ¥©–˜©¢ž© © ̸Ÿ͗©¢—©͓››—©Ÿ›”§ ͓ ©š͓¢˜©Ÿž§©͔š”©Ÿ˜ž©Ÿž›͘Ÿ›žš—©¢—©”© ›͗–¤©͔ ”§©͒¢©—©͔¢™—©Ÿ ž¥©”™͔¢¡—©¢¤©©†–”˜š͚‡© “”™˜ž¢͒¢¤ ©š˜©§¢͗©›͗–¤©¢ž§©–”–ž͗¢ž¥©͗¢˜©¢ž©š͘ ˜ž©¢˜š”͐œ”©ž©¢—¥©͔ ”§¥©͒¢©ž˜©†”˜“˜š͔¥‡©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥© Ÿž§© ž•”͐›”˜© © “˜£͔¢”˜© ¢ž© £ ͚Ÿ˜ž© “§œ˜š͗© ¢¤© ¢ ˜͚© ”˜“˜šž¢͒¢¤© © ”Ÿ––”›œ¢˜©š͚© “ ¡¢— ˜ž¢͒¢¤© •ž ˜š͓© œ”©¢©”˜“˜š͓©£͔©œ¢©Ÿ ¦ ©¢”¦˜š͓©Ÿ ž‘›͒œ¢©Ÿ ž¥©”Ÿ͐›§¡—© Ÿž§©͔¦ž§©©¢˜œ”¢¤Ÿ͐¡ž§©͗¢©š¢Ÿ˜͓ž¢˜©œ”©” –¡͐”¥©¡¦”¢˜š͔¥©œ”©¢—©”” –”˜š͒©‘͓£œ˜¡—©š¢— ͐¤©͒©Š©Ÿž›͘© ¡͘¢žœ©Š©œ”©¢—©š¢¡š”§͒©͔¤©š¢˜ ͐¤©¡¦”“͗©œ—“”˜š͒¥© š¢͓›¤¡—¥©”͔ –”˜¥ ©w˜”§š ˜͐¨”¢˜ ©š˜©Ÿ͓›˜ ©͗¢˜©Ÿ ͗š”˜¢˜ –˜©¢ ”˜¥©“˜•ž ”¢˜š͔¥©”˜“˜š͗¢—¢”¥©”Ÿ––͔›œ¢©œ”©”¢”›͚¥ “˜š ˜¢͔¥© ͓–š”¥© ¤¥© Ÿ ž¥© ¢˜¥© “”™˜͗©¢—¢”¥© ¢ž§© £ ͚Ÿ˜ž§© “§œ˜šž͘©¢ž§¥©¡¢ž©”˜“˜©š͗©§¢͗©šžœœ͓¢˜©¢¤©” –¡˜͚©¢ž§¥ © š˜©͗¦˜©–˜©͔©”Ÿ͓––”›œ©͒©œ͐©”˜“˜š͗¢—¢ ©¢—©“”͘¢” —©§¢͒ Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡— ©š˜©”•͗¡ž©¢ž©¢˜š”͐œ”ž©¢—¥©͔ ”§¥©͒¢©͗¢¤¥© —©”™͔¢¡—©¢¤©–š͚©”͗¥©”Ÿ––͔›œ¢ž¥©¡”©†š͓£”¢—‡©‘͓¡—


Έρευνα

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016 37

¢͗¢”©“”©£©Ÿ ž©͔š§Ÿ¢”©¢ž©žŸž˜ž“͒Ÿž¢”©†Ÿ ͗‘›—œ‡©¤¥©Ÿ ž¥© ¢—©”™͔¢¡—©š˜©¢¤©Ÿ ž•” £͔¢¤©†–”˜š͚‡©“”©™˜ž¢͒¢¤© ͓©”Ÿ͓––”›œ

¡¦”¢˜š͔¥©œ”©¢—©”™ž˜šž͗œ—¡—©”͔ –”˜¥©” –¡͐”¥ ©ž˜©žŸž͐”¥© Ÿ ž͔š§’©͓©”˜©“˜š͗¢—¢ ©¢©Ÿž¢”›͔¡œ¢©͔¦ž§©¤¥©”™͒¥© © i. …¥©œ”–͓›—¥©¡Ÿž§“˜͗¢—¢¥© ©š ˜¡˜œ͗¢—¢¥©š ͐£—š”©͗¢˜© ”͐˜©¢ž©̎©¢¤©“”™˜ž¢͒¢¤©Ÿž§©Ÿ ž͔š§’©–˜©¢ž§¥© §“ §›˜šž͘¥ ©¢ž© ̎©¢¤©¢͐¡¢ž˜¦¤©“”™˜ž¢͒¢¤©–˜© ¢ž§¥©—›”š¢ ž›͗–ž§¥©œ”©¢˜¥©§Ÿ͗›ž˜Ÿ”¥©©£¤ ž͘¢˜©¤¥© œ”¡͐¥©š ˜¡˜œ͗¢—¢¥ ©››͓©š˜©¢ž©̎©¢¤©Ÿ ž¢£͔¢¤©”˜“˜š͚©“”©™˜ž¢͒¢¤©¡¢—©Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡—©¢¤©’§š¢˜š͚ ©

{˜ž©¡§–š”š ˜œ͔ ©—©¡§£”¢͗¢—¢©•ž ͓©¡¢ž©–”–ž͗¥©͗¢˜©–˜© š͓£”©”˜“˜š͗¢—¢©Ÿ ž͔š§’”©͔¥© ˜£œ͗¥©†”˜“˜š͚‡©”Ÿ––”›œ¢˜š͚©“”™˜ž©¢͒¢¤ ©§–š”š ˜œ͔ ©”¢žŸ͐¡¢—š©”͔©©–˜© ¢ž§¥©§“ §›˜šž͘¥ ©žš¢͚©©–˜©¢ž§¥©”–š¢¡¢͓©¢”¥©—›”š¢ ž›͗–ž§¥©š˜©“͔š©©–˜©¢ž§¥©’§š¢˜©šž͘¥ ©“—›“͒©¡§ž›˜š͓© ©†”˜“˜š͔¥‡©“”™˜͗¢—¢”¥ ©ž˜©žŸž͐”¥©͔Ÿ ”Ÿ”©©–¤ ˜¡¢ž͘©  ¦˜š͓ ©©¢”š©œ— ˜¤£ž͘ ©©“˜”§š ˜˜¡¢ž͘©š˜ ©”©¢͔›”˜ ©© ¦© š¢— ˜¡¢ž͘© ¤¥© Ÿ ž¥© ¢—© š ˜¡˜œ͗¢—¢͓© ¢ž§¥ © ¢ž© ‘£œ͗© ¢—¥©”Ÿ͓ š”˜¥©͒©¢͐¡¢ž˜¦©¢—¥©͔››”˜’—¥©Ÿž§©”¢žŸ͐¨”¢˜©¡¢ž© £ ͚Ÿ˜ž© “§œ˜š͗© ¢—¥© ”š͓©¡¢ž¢”© ”˜“˜š͗¢—¢¥ © ››͓© š˜© © Ÿ ž¡“˜ž ˜¡¢ž͘©ž˜©Ÿ ͓–ž¢”¥©¡¢ž§¥©žŸž͐ž§¥©ž•”͐›ž¢˜©ž˜© ͗Ÿž˜”¥©”››”͐’”˜¥ ©̾˜©¡”©§¢͔¥©Ÿ ž¡¢͔£—š©Ÿ ž¥©”™͔¢©¡—©͓››”¥© ©“”™˜͗¢—¢”¥©©–”˜š͔¥©͓©”˜“˜š͗¢—©¢©V©©”˜“˜š͗¢—¢”¥ ©͒¢ž˜© ¡§ž›˜š͓©©“”™˜͗¢—¢”¥ ©̺š©¢¤©Ÿ –œ͓¢¤ ©›ž˜Ÿ͗ ©¢ž©‘͓ ž¥© “͗£—š”©¡¢˜¥©†”˜“˜š͔¥‡©–š͐”¥©››͓©š˜©”Ÿ˜£§œ—¢͔¥©”Ÿ–©–”›œ¢˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥©¢—¥©”š͓¡¢ž¢”©”˜“˜š͗¢—¢¥ ©§¢͔¥©“—›“͒© Ÿž§©š͓ž§©¢—©“˜•ž ͓©¡¢—©”©›͗–¤©͔ ”§ ©

ii. …¥©Ÿ ž¥©¢—©”Ÿ͓ š”˜ ©ž˜©Ÿ͗’”˜¥©¡§—–ž© ž͘©¡¢ž©–”–ž͗¥© ͗¢˜© ¢ž© £ ͚Ÿ˜ž© “§©œ˜š͗© š˜© ¢¤© ¢ ˜͚© ”˜“˜šž¢͒¢¤© ”œ•͐¨”˜©͔››”˜œœ ©¢ž©žŸž͐ž©¤¥©”Ÿ͐©¢ž©Ÿ›”͐¡¢ž©š ͐©”¢˜©¤¥©œ”–͓›ž©̎©¡¢—©Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡—©¢¤©̈́“ §›˜š͚ © ̎©–˜©¢ž§¥©̺–š¢¡¢͓¢”¥©̼›”š¢ ž›͗–ž§¥ ©̎©¡¢ž§¥© „§š¢˜šž͘¥ © ̸Ÿ͗©¢—©͓››— ©“”©Ÿ ž͔š§’©“§͗œ”©”¥ ©“—›“͒©š͓Ÿž˜”¥© ”¢”›͚¥©͔”¥©“”™˜͗¢—¢”¥©Š©Ÿ͓¢©͗¡ž©•ž ͓©¡¢ž©£”œ¢˜š͗© Ÿ”“͐ž©¢—¥©”™ž˜©šž͗œ—¡—¥©”͔ –”˜¥©¡¢©š¢͒ ˜© ©–˜©šœ͐© Ÿ͗©¢˜¥©”˜“˜š͗¢—¢”¥©Ÿž§©Ÿž¢”›ž͘©¢ž©¢˜š”͐œ”ž©͔ ”§¥ © š§ ͐¤¥©›͗–¤©¢ž§©–”©–ž͗¢ž¥©͗¢˜©ž˜©¢”¦ž©›ž–͐”¥©”͐˜©”©–͔”˜© ͚ ˜œ”¥ ©ž˜©͓–š”¥©š¢–”– œœ͔”¥©¡”©§•˜¡¢͓œ””¥©œ”›͔¢”¥ © ¡§©¢ž§©͗¢˜©ž˜©Ÿ” ˜¡©¡͗¢” ”¥©Ÿ͗©¢˜¥©”©›͗–¤©“”™˜͗¢—¢”¥©“”© •ž ž͘© ͔”¥© ” –¡͐”¥© –˜© ¢ž© š›͓“ž © ̼© ¢”¦ž–¤¡͐© ”© –͔©”˜©§Ÿ͓ ¦”˜ ©””™͓ ¢—¢©Ÿ͗©¢ž©”͓©“”©”• œ͗©¨”¢˜©–˜© ›͗–ž§¥© Ÿ” ˜ž ˜¡œ͔—¥© ¨͒¢—¡—¥ © ̸Ÿ͗© ¢—© ͓››— © Ÿ ͔Ÿ”˜© © ¡—œ”˜¤£”͐©¢ž©–”–ž͗¥©͗¢˜©ž˜©“”™˜©͗¢—¢”¥©§¢͔¥©Ÿž§¡˜͓¨ž§© Ÿ͗©¢©̺Ÿ––”›œ¢˜š͓©{” ˜– ͓œœ¢©¢¤©”˜“˜šž¢͒¢¤©¡¢͗¦ž§© –˜©͗¡”¥©‘”‘͐¤¥©§Ÿ͓ ¦ž§©Ÿ˜¡¢žŸž˜—œ͔©”Ÿ––”›œ¢˜š͓© Ÿ” ˜– ͓œœ¢ © žŸ͗¢” © §Ÿ͗© §¢͗© ¢ž© Ÿ ͐¡œ © —© Ÿ›”˜©ž’—•͐© ¢¤©”˜“˜š͚©”Ÿ––”›œ¢˜š͚©“”™˜ž¢͒¢¤©–˜©¢˜¥©¡¦”¢˜š͔¥©œ”© ¢—© ”™ž˜šž͗œ—¡—© ”͔ –”˜¥© ” –¡͐”¥© £© œŸž ž͘¡© š͓››˜¡¢©©£”¤ —£ž͘©¤¥©“§͗œ””¥ ©”©š͓£”©Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡— © š˜©”™ ©¢͒¢¤¥©¢ž§©¦ š¢— ˜¡œž͘©¢ž§¥©¤¥©“§͗œ””¥©͒© œ— ©͗›”¥©ž˜©”˜“˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥©Ÿž§©”¢žŸ͐¡¢—š©–˜©¢˜¥©¢ ”˜¥© ”˜“˜š͗¢—¢”¥©¡¢͗¦ž§¥©£”¤ ”͐¢˜©͗¢˜©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©”¢¦£ž͘© ¡”©Ÿ ž– ͓œœ¢©š¢͓ ¢˜¡—¥©¢©”Ÿ͗œ”© ©¦ ͗˜ ©

̓͗¡ž© ¡¢˜¥© ¡§”¢”͘™”˜¥© ͗¡ž© š˜© ¡¢˜¥© ¡§”©“ ͐”¥© ¢—¥© žœ͓“¥© ”¡¢͐¡—¥ ©˜“˜͐¢” —©¡—œ¡͐©“͗©£—š”©¡¢—©ž £͒©“˜¢͘Ÿ¤¡—©¢¤© “”™˜ž¢͒¢¤ ©͚¡¢”©•”͗¥©©Ÿ” ˜– ͓•ž§©œ”©͗¡ž©¢ž©“§¢͗© œ”©–›͘¢” —©›”Ÿ¢žœ͔ ”˜©š˜©š ͐‘”˜©¢—©¢͐¡¢ž˜©¦—©” –¡͐© Ÿž§©£©š›—£ž͘©͒©š›ž͘¢˜©͒“—©©“˜”šŸ” ˜͚¡ž§©ž˜©” –¢ž¢”¦͐¢”¥©¢¤©”˜“˜šž¢͒©¢¤© ©¡¢͗¦ž§ ©•”¢͔ ž§©͚¡¢”©©œ—© §Ÿ͓ ¦ž§©ž˜©žŸž˜”¡“͒Ÿž¢”©Ÿ˜£͔¥©¡͓•”˜”¥©͗¡ž©•ž ͓©¡”© ¢§¦͗©”Ÿ˜š›͘’”˜¥© ©››—›”Ÿ˜“ ͓¡”˜¥©œ”©͓›©›”¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥©žœ͓“”¥©Ÿž§©¡¦ž›ž͘¢˜©œ”©Ÿ Ÿ›͒¡˜”¥©͒©š˜©¡§•”͐¥© “ ¡¢— ˜͗¢—¢”¥ ©¡”©͓››ž©͐¡¤¥©”Ÿ͐Ÿ”“ž©Ÿ ¦ ©¡”©¡¦͔¡—©œ”©¢˜¥© ” –¡͐”¥©š˜© œž“˜͗¢—¢”¥©¢¤©œ—¦˜š͚ ©͒©š˜©¡¢ž©͐“˜ž©”Ÿ͐Ÿ”“ž ©“—›“͒©¡”©¡¦͔¡—©œ”©¢˜¥©” –¡͐”¥©¡§©•͚©”˜“˜šž¢͒¢¤ © ¢—© ¡§͔¦”˜© Ÿ ¢͐£”¢˜© ‘¡˜š͓© ”§ ͒œ©¢© ¢—¥© Ÿž˜ž¢˜š͒¥© œ”›͔¢—¥©͓©”˜“˜š͗¢—¢ : ̸Ÿ͗©¢—©͓›§¡—©¢¤©Ÿ¢͒¡”¤©Ÿž§©”›͒•£—¡©¢͗¡ž©Ÿ͗© ¢˜¥©¡§”¢”͘™”˜¥ ©͗¡ž©š˜©š¢͓©¢—©“˜͓ š”˜©¢—¥©¡§¨͒¢—¡—¥©Ÿž§© ͔–˜”©¡¢—©žœ͓“©”¡¢͐¡—¥ ©Ÿ ž͔š§’©Ÿž››͓©š˜©¦ ͒¡˜œ© ¡§œŸ” ͓¡œ¢ ©͗¡ž©•ž ͓©¡¢˜¥©͓–š”¥©¡”©“”©™˜͗¢—¢”¥©–”˜š͔¥© š˜©”˜“˜š͔¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥©¢¤©¢ ˜͚©”˜“˜šž¢͒¢¤© ©”Ÿ––”›œ¢˜š͚©“ ¡¢— ˜ž©¢͒¢¤©¡¢͗¦ž§ ©͇¢¡˜ ©Ÿ ž͔š§’”©͗¢˜©͗›”¥© ž˜©–”˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥©”͐˜©”©–͔”˜©œ”–͓›—¥©¡Ÿž§“˜͗¢—¢¥© œ”©”™͐ ”¡—©¢˜¥©”™”˜©“˜š”§œ͔”¥©’—•˜š͔¥©–͚¡”˜¥ ©ž˜©žŸž͐”¥© š©¢¢͓¦£—š©¡”©œ”¡͐©¡¢—©Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡—©¢¤©—›”š¢ ž›͗–¤© ͒©¦©œ—›͒©–˜©¢ž§¥©§“ §©›˜šž͘¥©¡Ÿž§“˜͗¢—¢ ©̹͔‘˜©š˜© ”“͚ ©–˜©©š¢“”˜¦£”͐©–˜©œ˜©š͗œ©•ž ͓©—©”§ ͘©¢—¢©¢ž§© ¢˜š”˜œ͔ž§©¢—¥©͔ ”§¥ ©§Ÿ͒ ™”©œ˜©“˜•ž žŸž͐—¡—©Ÿ͗© Ÿ›”§ ͓¥©¢¤©’§š¢˜š͚ ©¡¢ž§¥©žŸž͐ž§¥©—©”©›͗–¤©†–”˜š͒‡© “”™˜͗¢—¢©š ͐”¢˜©¤¥©š ͐¡˜œ—© ©¡—œ© ¢˜š͒©–˜©¢ž©”Ÿ͓––”›œ͓© ¢ž§¥ ©͊Ÿ¤¥©”͐˜©•§¡˜š͗ ©§Ÿ͒ ™©“˜•ž ”¢˜š͔¥©Ÿ ž¡”––͐¡”˜¥© ͓©”˜“˜š͗¢—©¢© ©”Ÿ––”›œ¢˜š͒©“ ¡¢— ˜͗¢—¢©š˜©¤¥©Ÿ ž¥© ¢©”Ÿ͐Ÿ”“©͔››”˜’—¥©͒©”Ÿ͓ š”˜¥©¢¤©“”™˜ž¢͒¢¤©§¢͚ ©

͔̓›ž¥ ©͗¡ž©•ž ͓©¡¢ž§¥©Ÿ ͓–ž¢”¥©Ÿž§©Ÿ žš›ž͘©¢—© ͔››”˜’—©“”™˜ž¢͒¢¤ ©ž©š͘ ˜ž¥©š˜©¡§”¦͚¥©”Ÿ›œ‘͗œ”ž¥© ”͐˜©§¢͗¥©¢—¥©”š©Ÿ͐“”§¡—¥© ©š¢͓ ¢˜¡—¥ ©͆››ž˜©Ÿ ͓–ž¢”¥© Ÿž§©•͔ £—š©¤¥©͐¢˜©–˜©¢—©͔››”˜’—©“”™˜ž¢͒¢¤©”͐˜©—© ¢”¦ž›ž–͐©š˜©š˜ž¢žœ͐©“—› ©—©“§œ͐©Ÿ šž›ž͘£—¡—¥© ¢¤©¢”¦ž›ž–˜š͚©”™”›͐™”¤ ©¡”© š”¢͔¥©Ÿ” ˜Ÿ¢͚¡”˜¥ ©››͓© š˜©—©žž¢ žŸ͐© ©šž§›¢ž͘ ©¢¤©£ ͚Ÿ¤©Ÿž§©Ÿž¢”›ž͘© ¢ž©©£ ͚Ÿ˜ž©“§œ˜š͗©¢¤©š›͓“¤ ©š£͚¥©š˜©—©ž˜šž©žœ˜š͒© š ͐¡— ©͇–˜” ©”Ÿ͐¡—¥ ©œ˜©Ÿ ž¡Ÿ͓£”˜©¡¢—©žœ͓“©”¡¢͐¡—¥© ©¡§“§¡¢”͐©ž©Ÿ ͓–ž¢¥©†”šŸ͐“”§©¡—© ©š¢͓ ©¢˜¡—‡©œ”© ¢ž© §£œ˜¡¢˜š͗©Ÿ›͐¡˜ž©͒©¢—©¢”¦ž›ž–͐ ©̺©š¢š›”͐©“˜ ©š˜© “”“ž©œ͔ž§©͗¢˜©¢ž© §£œ˜¡¢˜š͗©Ÿ›͐¡˜ž©”͐˜©”©–͔”˜©†¦©› ͗‡©͔¤¥©͘Ÿ š¢ž ©“—›“͒©“”©”–”͐ ž¢˜©¡§–š”š ˜œ͔©”¥© Ÿ˜¢͒¡”˜¥© –˜© ¢ž§¥© ” –¢ž¢”¦͐¢”¥ © š ͐”¢˜© ͗¢˜© §¢͗© Ÿž§© ¡¢—©ž§¡͐©“—œ˜ž§ –”͐©¢ž©Ÿ ͗‘›—œ©͔››”˜’—¥©“”™˜ž¢͒¢¤© ”͐˜©—©”™͔›˜™—©¡¢˜¥©¢”¦ž›ž©–͐”¥ ©—©žŸž͐©“”©¡§ž“”͘”¢˜© Ÿ͗©¢ž©Ÿ ͓››—›ž©”š¡§–¦ ž˜¡œ͗©¢ž§©¡§¡¢͒œ¢ž¥© ¦˜š͒¥©

͊¡ž©•ž ͓©¡¢˜¥©”˜“˜š͔¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥©–˜©¢˜¥©

+ + + + + + + + + + + + + +

”Ÿ––”›©œ¢˜š͒¥©”šŸ͐“”§¡—¥©š˜©¡§”¦˜¨͗œ”—¥©š¢͓ ¢˜©¡—¥ © œ”©Ÿž¢͔›”¡œ©ž͘¢”©ž˜©”ž”˜¡” ¦͗œ”ž˜©¡¢ž©š›͓“ž©©“˜£͔¢ž§©¢˜¥©”Ÿ˜£§œ—¢͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥ ©ž͘¢”©š˜©¢ž©§•˜¡¢͓œ”ž© £ ͚Ÿ˜ž©“§œ˜š͗©©͔¦”˜©¢—©“§¢͗¢—¢©©”—œ” ¤£”͐© š¢͓››—›©¤¥©Ÿ ž¥©¢˜¥©”™”›͐™”˜¥ © ̸™͐¨”˜©©¡¢£”͐©š”͐¥©¡©§¢͗©¢ž©–”–ž͗¥ ©“—›“͒©͗¢˜©¡¢ž© ̎© ¢¤© Ÿ” ˜Ÿ¢͚¡”¤© ͗Ÿž§© •͔ ”¢˜© ͔››”˜’—© ”Ÿ––”›œ¢˜š͒¥©“”™˜͗¢—¢¥©¢͗¡ž©–”˜š͒¥©͗¡ž©š˜©Š©Ÿž›͘©Ÿ” ˜¡¡͗¢” ž©Š©”˜©“˜š͒¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͒¥©”œŸ›͔š”¢˜©ž©Ÿ ͓–ž¢¥© †”šŸ͐“”§¡—© ©š¢͓ ¢˜¡—‡©š͓Ÿž˜ž˜©Ÿ͗©¢ž§¥©¡§œ©œ”¢͔¦ž¢”¥ ¢ž©͔£”¡©¤¥©£͔œ©†͔››”˜’—¥©Ÿ˜“”͐©¥‡ ©§¢͗©͗œ¤¥©•ž ͓© š§ ͐¤¥©¡¢˜¥©–”˜š͔¥©“”™˜©͗¢—¢”¥ ©̺Ÿ͐¡—¥ ©¢͗¡ž©Ÿ͗©¢˜¥©¡§”¢”͘™”˜¥©Ÿž§©͔–˜©͗¡ž©š˜©Ÿ͗©¢˜¥©¡§¨—¢͒¡”˜¥©Ÿž§©“˜”™͒¦£—¡©¡¢—©žœ͓“©”¡¢͐¡—¥ ©Ÿ ž͔š§’”©͗¢˜©¡¦”“͗©šœ͐© Ÿ͗©¢˜¥©Ÿ˜¢ž͘œ””¥©†͔”¥‡©“”™˜͗¢—¢”¥©¢¤©”Ÿ–©–”›œ͓¢¤© ©”˜“˜šž¢͒¢¤©¡¢͗¦ž§©¡¢©”˜“˜š͓©£͔œ¢©¢—¥©̺™ž˜šž͗œ—¡—¥© ̺͔ –”˜¥©š˜©¢—¥©‘”›¢͐¤¡—¥©¢—¥©”” –”˜š͒¥©Ÿž“ž¢˜š͗¢—¢¥© ¢¤©”–š£˜¡¢͓©œ”¤©¡§¡¢—œ͓¢¤©“”©“˜“͓¡š”¢˜©¡”©¡§¡¢—œ©¢˜š͒©‘͓¡—©¡¢—©̹ £œ˜©”Ÿ––”›œ¢˜š͒©”šŸ͐“”§¡—©͒©¢—©  ¦˜š͒©”Ÿ––”›œ¢˜š͒©š¢͓ ¢˜¡— ©̸¢͐¡¢ž˜©¦ ©Ÿž›͘©›͐–”¥©Ÿ͗© §¢͔¥©¢˜¥©“”™˜͗¢—¢”¥©š›͘Ÿ¢ž© ¢˜©¡¢©͒“—©§•˜¡¢͓œ”©š˜© ž͘¢¤¥©͒©͓››¤¥©Ÿ”© ˜ž ˜¡œ͔©Ÿ ž– ͓œœ©¢©§”¦˜¨͗©œ”—¥© ̺Ÿ–©–”›œ¢˜š͒¥©̾¢͓ ¢˜¡—¥©̺̾ ©š˜©œ͓©›˜¡¢©¡Ÿž ©“˜š͓ © ̿”©͓››©›͗–˜ ©§Ÿ͓ ¦”˜©Ÿž›͘©œ”–͓›—©͓©–š—©–˜©¢ž©¡¦”“˜¡œ͗© Ÿ ž– œœ͓¢¤©š¢͓ ¢˜¡—¥©Ÿž§©©š›͘Ÿ¢ž§©¢˜¥©͓–š”¥©¢¤ ¢ ˜͚©”˜“˜šž©¢͒¢¤©¡¢͗¦ž§ ©•”͗¥©¡”©”Ÿ͐Ÿ”“ž©–”˜š͚©“”™˜©ž¢͒¢¤©ž˜©žŸž͐”¥©œŸž ž͘©©š›§•£ž͘©Ÿ͗©Ÿ ž– ͓œœ¢ ”šŸ͐“”§¡—¥© š¢͓ ¢˜¡—¥© –”˜š͗¢”© ž§© Ÿ” ˜”¦žœ͔ž§© © Ÿ ž¡¢ž›˜¡œž͘ ©“—› ©Ÿ ž©– ͓œœ¢©¢©žŸž͐©£©•ž ž͘©¡¢ž© £ ͚Ÿ˜ž©“§œ˜š͗©¢—¥©”š͓¡¢ž¢”©”˜“˜š͗¢—¢¥©¡¢ž©¡͘ž›ž©¢¤ “”™˜ž¢͒¢¤© ©˜šž¢͒¢¤©¢ž§ ©•”¢͔ ž§©Ÿ͗©”˜“˜š͓©Ÿ ž– ͓œœ¢ š¢͓ ¢˜¡—¥©”™”˜“͐š”§¡—¥©¢©žŸž͐©£©‘ž—£͒¡ž§©¢ž©£ ͚Ÿ˜ž “§œ˜š͗©¢¤©¢ ˜͚©©”˜“˜šž¢͒¢¤© ©¡¢͗¦ž§©©Ÿžš¢͒¡ž§© ¢˜¥©”Ÿ˜£§œ—¢͔¥©–š͐”¥©“”™˜͗¢—¢”¥©–˜©¢—©§›žŸž͐©—¡—©¢¤© ” –¡˜͚©¢ž§¥©Ÿž§©•ž ž͘©¢—©”™ž˜šž©͗œ—¡—©”͔ –”˜¥©ž˜ žŸž͐”¥©”©–͔”˜©£”¤ ž͘¢˜©¤¥©œ”–͓›—¥©š ˜¡˜œ͗¢—¢¥ ©››͓© š˜©”œ•͐¨”¢˜©œ”–͓›ž©͒©œ”¡͐ž©͔››”˜œœ©¡¢ž©̎©§¢͚ © §”Ÿ͚¥©Ÿ ¢— ”͐¢˜ ©Ÿž›͘©¡—œ¢˜š͒©͓–š—©–˜©¢ž©¡¦”“˜¡œ͗©͔¤©Ÿ ž– œœ͓¢¤©”™”˜“͐š”§©¡—¥©¡¢—©Ÿ” ͐Ÿ¢¤¡—©¢—¥© ¡§”¦˜¨͗œ”—¥© ”Ÿ––”›©œ¢˜š͒¥© š¢͓ ¢˜¡—¥ © Ÿ žš”˜œ͔ž§© © š›§•£ž͘©ž˜©”››”͐’”˜¥©š§ ͐¤¥©¡¢˜¥©”˜“˜š͔¥©“”™˜͗¢—¢”¥©Ÿž§© Ÿ ž§¡˜͓¨”˜©¢ž©£ ͚Ÿ˜ž©“§œ˜š͗©¢¤©”˜“˜šž©¢͒¢¤©¡¢͗¦ž§

››͓©š˜©œ”©ž ͐¨ž¢©¢—©œ͗ ©•¤¡—©¢¤©Ÿ ž– œœ͓¢¤© ¡Ÿž§“͚©¢—¥© ¦˜š͒¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͒¥©š¢͓ ¢˜¡—¥© © …¥©Ÿ ž¥©¢—©“˜“˜š¡͐ ©ž˜©˜¦”§£”͐¡”¥©”˜©“˜š͔¥©”Ÿ––”›œ¢˜š͔¥ “”™˜͗¢—¢”¥©¡¢©£͔œ¢©§›ž©Ÿž͐—¡—¥©” –¡˜͚©–˜©¢—©”™ž˜šž͗œ—¡—©”͔ –”˜¥©š˜©¢—©‘”›¢͐¤¡—©¢—¥©”” –”˜š͒¥©Ÿž“ž¢˜š͗¢—¢¥©¡¢©š¢͒ ˜©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©”¢¦£ž͘©¡¢©̺Ÿ––”›©œ¢˜š͓ {” ˜– ͓œœ¢©¢¤©¢͐¡¢ž˜¦¤©”˜“˜šž©¢͒¢¤© ©”Ÿ––”›œ¢˜š͚© “ ¡¢— ˜ž¢͒¢¤© ¢ž§©›͓¦˜¡¢ž© –˜© ͗¡”¥© Ÿ͗© ¢˜¥© ”˜“˜š͗¢—¢”¥© §Ÿ͓ ¦ž§©¢͔¢ž˜©œ͔¡¤©œ˜¥©“˜“˜š¡͐¥©”Ÿ˜š˜ žŸž͐—¡—¥©͒© £”͚ —¡—¥©§¢͚©—©žŸž͐ ©œ͓›˜¡¢ ©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©“ žœž›ž–—£”͐©Ÿ͗©¢ž§¥©šž˜¤˜šž͘¥©”¢͐ ž§¥©Ÿž§©”͐˜©§Ÿ”͘£§ž˜ –˜©¢—©“˜“˜š¡͐©¡͘¢™—¥©¢¤©Ÿ” ˜– œœ͓¢¤ ©̿͗ž©œ”©§¢͗ ¢ž©¢ ͗Ÿž©£©”͐˜©†£”¡œ˜š͓©š¢ž¦§ ¤œ͔”¥‡©ž˜©͗Ÿž˜”¥©››©–͔¥ Ÿ ͔Ÿ”˜©©–͐ž§©¡¢ž©”šŸ˜“”§¢˜š͗©¡͘¡¢—œ©͒©¡¢ž©¡͘¡¢—œ©¢—¥© ̺̾ ©¢—©¡§͔¦”˜ ©š˜©”•͗¡ž©§Ÿ͓ ¦”˜©¢ž©š¢͓››—›ž©Ÿ›͐¡˜ž

œŸž ”͐©©–͐”˜©ž©žŸž˜ž¡“͒Ÿž¢”©¡¦”“˜¡œ͗¥©͗¡ž©•ž ͓©¢—© §›ž©Ÿž͐—¡—©š¢͓››—›¤©”šŸ˜“”§¢˜š͚©Ÿ ž– œœ͓©¢¤©͒© ©š˜© Ÿ ž– œœ͓¢¤©š¢͓ ¢˜¡—¥ © v˜©͗›ž§¥©¢ž§¥©Ÿ Ÿ͓¤©›͗–ž§¥ ©š˜©›œ©‘͓ž¢¥©§Ÿ͗’—©͗¢˜ ž˜©”™”›͐™”˜¥©¡¢˜¥©¢”¦ž›ž–͐”¥©¡¢ž©¢žœ͔©¢—¥©”™ž˜šž͗œ—¡—¥©”͐˜©  –“͐”¥ ©š©£͚¥©š˜©͗¢˜©œ͔ž¢˜©”™”›͐™”˜¥©¡¢ž© §£œ˜¡¢˜š͗© Ÿ›͐¡˜ž© Ÿž§© š›͘Ÿ¢”˜© ¢˜¥© ”” –”˜š͔¥© ‘£œ͐©¡”˜¥© š¢— ͐¤ Ÿ ¦ © £”͚ —¡—© ¢ž§© ̸̺̾̀̾© ››͓© š˜© ¢—© š¢¡š”§͒© ͔¤© †¡¦”“͗© œ—“”˜š͒¥© š¢©͓›¤¡—¥© ”͔ –”˜¥‡© š¢— ͐¤ © ”͐˜© Ÿž›͘©¡—œ¢˜©š͒©—©͘Ÿ ™—© ©͓Ÿ¢§™—©”͗¥©œ͗˜œž§©œ—¦˜¡œž͘ Ÿ ͗–¤¡—¥©¢¤©–š͚©¡”©–͚¡”˜¥ ©“”™˜͗¢—¢”¥©š˜©˜š͗¢—¢”¥ © ͓̿›˜¡¢ ©›͗–¤©¢¤©”™”›͐™”¤©š˜©¢¤©£”¤ ͒¡”¤©¡¢ž§¥© ¡¢͗¦ž§¥©Ÿž§©Ÿ ž‘›͔©Ÿž¢˜©¢ž§›͓¦˜¡¢ž©͔¤¥©¢ž© ©ž©œ—¦˜¡œ͗¥©§¢͗¥©£©Ÿ ͔Ÿ”˜©©”” –žŸž˜”͐¢˜©¡”©¢š¢͓©¦ ž˜©š͓ “˜¡¢͒œ¢ ©͔̿¡¤©¢—¥©¦ ͒¡—¥©“§œ˜š͚©œ©š žž˜šžžœ˜š͚ œž¢͔›¤ ©Ÿž¡ž¢˜š͚©” ”§͚©Ÿ”“͐ž§©œ”©” ¤¢—œ¢ž›͗–˜©Ÿ ž¥ ¢ž§¥©” –ž“͗©¢”¥ ©¢žœ”š͚©œ”›”¢͚©͒©š˜©Ÿž˜ž¢˜š͚©” ”§͚ © œ”©¢—©¡§œ‘ž›͒©”œŸ”˜ ž–¤œ͗¤©š͓£”©š›͓“ž§ ©͒©žŸž˜ž§“͒Ÿž¢” ͓››ž§©†” –›”͐ž§‡©š ˜£”͐©¡š͗Ÿ˜œž©©¦ —¡˜œžŸž˜—£”͐©Ÿ͗©͔© †œ—¦˜¡œ͗‡©§¢ž͘©¢ž§©”͐“ž§¥ ©£©š¢¡¢”͐©“§¢͒©—©“˜͓–¤¡— ¢¤©–š͐¤©“”™˜ž¢͒¢¤©¡¢—©–ž ͓©” –¡͐¥©š˜©—©͔–š˜ —© Ÿ ͗–¤¡—© ¢¤© “§͗œ”¤ © ͚¡¢”© © £”¤ ”͐¢˜© ”Ÿ˜¢§¦͒¥© —© ¡¢͗¦”§¡—©š˜©—©Ÿž¢”›”¡œ©¢˜š͗¢—¢©¢¤©Ÿž›˜¢˜š͚©Ÿ¡¦͗›—¡—¥ š˜©”Ÿ–©–”›œ¢˜š͒¥©”šŸ͐“”§¡—¥© ©š¢͓ ¢˜¡—¥


38 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Η Μ.Κ.Ο. CIVISplus είναι Mη κυβερνητικός και Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την κοινωνική προσφορά. Είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια δραστηριότητα τη διοργάνωση ευρωπαϊκών και εθνικών, εθελοντικών, προγραμμάτων με αντικείμενο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ηθική και υλική υποστήριξη προς τα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας. Η CIVISplus ιδρύθηκε από νέους ανθρώπους με στόχο τη διαρκή προσπάθεια τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσο και την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, συνεισφέροντας στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην ανάδειξη κοινωνικών και επικοινωνιακών ζητημάτων αιχμής, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο οργανισμός μας έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε πάνω από δεκαπέντε εθελοντικές δράσεις με στόχο τόσο την κοινωνική αλληλεγγύη όσο και το περιβάλλον. Αγγελίες για Εθελοντές: 1. Εθελοντές για Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας ±Î e"GUFS 4DIPPM§ÎÉÍÔÍÉ˾ ©ÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎ ÇÉÁ “ÁÉÄÉ­ uÅÒÁÍÁÑÒÏÍ “ÐÎÑÆÀÇÔÍk ÁÍÁØÈÒ­ εθελοντές για μαθήματα ελληνικής γλώσσας Η Μ.Κ.Ο. CIVISplusÑÒΓÌÁ½ÑÉÎÒÎדÐÎÇЭuuÁÒÎÕe"GUFS4DIPPM§ÎÉÍÔÍÉ˾©ÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎÇÉÁ “ÁÉÄÉ­uÅÒÁÍÁÑÒÏÍ“ÐÎÑÆÀÇÔÍkÁÍÁØÈÒ­ÅÓÅÌÎÍÒ»Õ“ÐÎËÅÉu»ÍÎ×ÍÁÑÒÅÌÅÖÏÑÎ×ÍÒÁÒu¼uÁÒÁ ελληνικής γλώσσας για παιδιά μεταναστών και προσφύγων και τους γονείς τους. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνία καθώς και η κοινωνική ένταξη των γονιών τους. Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ένα εκπαιδευτικό προφίλ που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Η συμμετοχή του κάθε εθελοντή είναι μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας δύο εκπαιδευτών σε ένα τμήμα. Οι εθελοντές θα έχουν τη διαρκή υποστήριξη της ομάδας της CIVISplus και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του After School. Με την ολοκλήρωση της παροχής εθελοντικών υπηρεσιών θα χορηγηθεί βεβαίωση εθελοντισμού καισυστατική επιστολή. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια. žÉÎÑ×ÇËÅËÐÉu»ÍÁ ÒÎe§ÎÉÍÔÍÉ˾©ÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎ"GUFS4DIPPMk“ÁлÖÅÉ i¨ÁÓ¼uÁÒÁÅÍÉÑÖ×ÒÉ˼ÕÄÉÄÁÑËÁ̽ÁÕÑÅ“ÁÉÄÉ­uÅÒÁÍÁÑÒÏÍËÁÉ“ÐÎÑÆÀÇÔÍ»ÔÕÅÒÏÍ išÈuÉÎ×ÐÇÉË»ÕÄÐÁÑÒÈÐɾÒÈÒÅÕÇÉÁÒÁ“ÁÉÄÉ­ Ó»ÁÒÐÎ “ÁÉÖͽÄÉ ÖÎо uÎ×ÑÉ˼ ËÒÌ

i£“ÉÑË»ÃÅÉÕÑÅuÎ×ÑŽÁËÁÉÖÏÐÎ×ÕÒ»ÖÍÈÕ i¨ÁÓ¼uÁÒÁÅÌÌÈÍÉËÏÍÑÒÎ×ÕÇÎÍÅ½Õ i¨ÁÓ¼uÁÒÁÅÌÌÈÍÉËÏÍÑÅÁͼÌÉËÎ×ÕuÅÒÁÍ­ÑÒÅÕ “оÑÆ×ÇÅÕ ÁÉÒÎÀÍÒÅÕ­Ñ×ÌÎ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) άμεσα στο project@civisplus.gr ή να επικοινωνήσουν στα τηλ. 211 0121441-3 (ώρες επικοινωνίας: Δε-Παρ. 9.00-17.00). 2. Εθελοντές για Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλία ±Î e"GUFS 4DIPPM§ÎÉÍÔÍÉ˾ ©ÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎ ÇÉÁ “ÁÉÄÉ­ uÅÒÁÍÁÑÒÏÍ “ÐÎÑÆÀÇÔÍk ÁÍÁØÈÒ­ εθελοντές δασκάλους και παιδαγωγούς για μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Η ΜΚΟ CIVIS PLUSÑÒΓÌÁ½ÑÉÎÒÎדÐÎÇЭuuÁÒÎÕe"GUFS4DIPPM§ÎÉÍÔÍÉ˾©ÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎÇÉÁ “ÁÉÄÉ­uÅÒÁÍÁÑÒÏÍ“ÐÎÑÆÀÇÔÍkÁÍÁØÈÒ­ÅÓÅÌÎÍÒ»ÕÄÁÑË­ÌÎ×Õ “ÁÉÄÁÇÔÇÎÀÕ Á“¾ÆÎÉÒÎ×Õ και τελειόφοιτους παιδαγωγικών σχολών προκειμένου να στελεχώσουν τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνία. Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δάσκαλοι, παιδαγωγοί ή φοιτητές (προπτυχιακοί-τελειόφοιτοι/μεταπτυχιακοί) παιδαγωγικών σχολών. Η συμμετοχή του κάθε εθελοντή είναι μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας δύο εκπαιδευτών σε ένα τμήμα. Οι εθελοντές θα έχουν τη διαρκή υποστήριξη της ομάδας της CIVIS PLUS και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του After School. Με την ολοκλήρωση της παροχής εθελοντικών υπηρεσιών θα χορηγηθεί βεβαίωση εθελοντισμού και συστατική επιστολή. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια. žÉÎÑ×ÇËÅËÐÉu»ÍÁ ÒÎe§ÎÉÍÔÍÉ˾©ÐÎÍÒÉÑÒ¼ÐÉÎ"GUFS4DIPPMk“ÁлÖÅÉ i.ÁÓ¼uÁÒÁÅÍÉÑÖ×ÒÉ˼ÕÄÉÄÁÑËÁ̽ÁÕÑÅ“ÁÉÄÉ­uÅÒÁÍÁÑÒÏÍËÁÉ“ÐÎÑÆÀÇÔÍ»ÔÕÅÒÏÍ išÈuÉÎ×ÐÇÉË»ÕÄÐÁÑÒÈÐɾÒÈÒÅÕÇÉÁÒÁ“ÁÉÄÉ­ Ó»ÁÒÐÎ “ÁÉÖͽÄÉ ÖÎо uÎ×ÑÉ˼ ËÒÌ

i£“ÉÑË»ÃÅÉÕÑÅuÎ×ÑŽÁËÁÉÖÏÐÎ×ÕÒ»ÖÍÈÕ i¨ÁÓ¼uÁÒÁÅÌÌÈÍÉËÏÍÑÒÎ×ÕÇÎÍÅ½Õ i¨ÁÓ¼uÁÒÁÅÌÌÈÍÉËÏÍÑÅÁͼÌÉËÎ×ÕuÅÒÁÍ­ÑÒÅÕ “оÑÆ×ÇÅÕ ÁÉÒÎÀÍÒÅÕ­Ñ×ÌÎ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) άμεσα στο project@civisplus.gr ή να επικοινωνήσουν στα τηλ. 211 0121441-3 (ώρες επικοινωνίας: Δευτ.-Παρ. 9.00-17.00).

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται στην αγάπη και στην προσφορά του κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες. Σε αυτήν την προσπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και οι εθελοντές μας, που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο μας. Εθελοντές - Μέλη μπορούν να γίνουν: i£ÊÅÉÄÉËÅ×u»ÍÎÉœÁÇÇÅÌuÁÒ½ÅÕ×ÇŽÁÕ ¦ÁÒÐν «×ÖÎ̾ÇÎÉ §ÎÉÍÔÍÉËνœÅÉÒÎ×ÐÇν £ÐÇÎÓÅ ÐÁ“Å×Ò»Õ ©×ÑÉËÎÓÅÐÁ“Å×Ò»Õ ËÁ

i §ÁÓÈuÅÐÉÍν ­ÍÓÐԓÎÉ “Î× »ÖÎ×Í ÒÈÍ ÁÍ­ÇËÈ ÍÁ “ÐÎÑÆ»ÐÎ×Í ËÁÉ ÍÁ ÄÏÑÎ×Í ÁÇ­“È ËÁÉ φροντίδα. Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, καθώς απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις και καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από επαγγελματίες. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελοντές μας, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και την επιθυμία τους. Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθελοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο του συλλόγου. Site: www.frodida.gr - Τηλ: 210 4908631 - Fax: 211 7205287

Θέσεις Εθελοντών

Ο Oδηγισμός είναι μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η «πιο Μεγάλη Παρέα του κόσμου» σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 145 χώρες στον κόσμο και 10.000.000 μέλη σε όλη τη γη. Ο Οδηγισμός είναι ένα παιχνίδι με νόημα. Παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και νέους (ηλικίας από 5 έως 17 ετών) για: i®Á“ÐÎËÁÌ»ÑÎ×ÍÒÎ×ÕÅÁ×ÒÎÀÕÒÎ×ÕÑÅÍ»ÅÕ“ÅÐɓ»ÒÅÉÅÕËÁÉÍÁÁ“ÎËÒ¼ÑÎ×ÍÅu“ÅÉнÅÕ i®ÁÁ“ÎËÒ¼ÑÎ×ÍÅu“ÉÑÒÎÑÀÍÈÑÒÎÍÅÁ×Ò¾ÒÎ×ÕËÁÉÑÒÉÕÉËÁ;ÒÈÒ»ÕÒÎ×Õ i®ÁÁÍÁ“ÒÀÊÎ×ÍÒÎÄÉ˾ÒÎ×Õ“ÐÎÑԓÉ˾ÑÀÑÒÈuÁÁÊÉÏÍ ÏÑÒÅÍÁĽÍÎ×Í;ÈuÁËÁÉËÁÒÅÀ θυνση στη ζωή τους i®ÁÁÍÁ“ÒÀÊÎ×ÍËÐÉÒÉ˼ÑË»ÃÈËÁÉÍÁǽÍÎ×ÍÉËÁÍνÍÁ“Á½ÐÍÎ×ÍÁ“ÎÆ­ÑÅÉÕ i®ÁË­ÍÎ×ÍÍ»ÅÕÆÉ̽ÅÕËÁÉÍÁÄÉÁÑËÅÄ­ØÎ×Í i®ÁǽÍÎ×Í“ÉÎÁÍÅËÒÉËν ĽËÁÉÎÉ Å×ÇÅÍÉËν Ò½uÉÎÉ i®Áu­ÓÎ×ÍÒÈÍÁʽÁÒÈÕÎuÁÄÉ˼ÕÄÎ×ÌÅÉ­ÕËÁÉÍÁÁÍÁ“ÒÀÑÑÎ×ÍÈÇÅÒÉË»ÕÉËÁ;ÒÈÒÅÕ i®ÁÁÇÁ“ÎÀÍËÁÉÍÁ“ÐÎÑÒÁÒÅÀÎ×ÍÒÎÆ×ÑÉ˾“ÅÐÉ­ÌÌÎÍ i®ÁËÁÒÁÍÎÎÀÍËÁÉÍÁuÁÓÁ½ÍÎ×ÍÒÎÍ˾ÑuÎ ÒÎ×ÕÁÍÓÐϓÎ×ÕËÁÉÒÉÕÄÉÁÆÎÐÅÒÉË»ÕËÎ×ÌÒÎÀÐÅÕ Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα - Κλάδοι Το σύνολο των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην οδηγική ιδεολογία και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα αποτελούν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. Μέσα από σύγχρονες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και ατομικής προόδου, τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με αξίες, όπως ο σεβασμός, η πίστη, η συνεργασία και η φιλία. Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ηλικίας. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά και οι νέοι χωρίζονται σε 4 μεγάλες ηλιακές ομάδες που αποτελούν τους 4 Κλάδους: 1. Τα Αστέρια, κορίτσια και αγόρια 5 έως 7 ετών 2. Τα Πουλιά, κορίτσια και αγόρια 7 έως 11 ετών 3. Τους Οδηγούς, κορίτσια και αγόρια 11 έως 14 ετών 4. Τους Μεγάλους Οδηγούς, κορίτσια και αγόρια 14 έως 17 ετών Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις άξονες και προσφέρει στα παιδιά και στους νέους ευκαιρίες για: ižÐÎÑԓÉ˼ÁÍ­“Ò×ÊÈÄЭÑÅÉÕu»ÑÁÁ“¾ÒÉÕΓνÅÕœÉÄÉÏËÅÒÁÉÈÑÔuÁÒÉ˼ “ÍÅ×uÁÒÉ˼ËÁÉ ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων i§ÎÉÍÔÍÉ˼Ñ×uuÅÒÎÖ¼žÐÎÑÆÎЭÄЭÑÅÉÕ“Î×ÂÎÈÓÎÀÍÒÁ“ÁÉÄÉ­ËÁÉÒÎ×ÕÍ»Î×ÕÍÁÑ×u μετέχουν και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο i¤Ô¼ÑÒÈ©ÀÑȯÉËÎÌÎÇÉ˼Ñ×ÍŽÄÈÑÈÄЭÑÅÉÕ“Î×ËÁÌÌÉÅÐÇÎÀÍÑÒÁ“ÁÉÄÉ­ËÁÉÒÎ×ÕÍ»Î×Õ την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα, θα βρείτε στις σελίδες των Κλάδων. Βασικές αρχές του Οδηγισμού: -Δέχεται παιδιά και νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, καθώς και παιδιά και νέους με αναπηρίες, αρκεί να είναι πρόθυμοι να δώσουν την Οδηγική Υπόσχεση. -Σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα ατόμων και χωρών. -Βασίζεται απόλυτα στην εθελοντική προσέλευση και εργασία των μελών του. -Ενθαρρύνει την αρμονική συνεργασία παιδιών και ενηλίκων και φροντίζει για την ισότιμη κατανομή ευθυνών σε άνδρες και γυναίκες. -Ο Οδηγισμός είναι οργάνωση μη κυβερνητική και δεν έχει καμία κομματική χροιά. Αγγελία: Αναζητούμε νέους/ νέες με διάθεση για μάθηση και απασχόληση παιδιών προκειμένου να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα (http://bit. ly/2c96c62). Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις με ποιες ηλικίες παιδιών σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς προκειμένου να επικοινωνήσεις, να παίξεις προκειμένου να δώσεις γνώση μέσα από πολύπλευρες δραστηριότητες στα παιδιά. Επικοινωνία: Σώμα ελληνικού οδηγισμού - Τηλ: 6949 094239 - E-mail: ttpfalirou@seo.gr

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό Λονδίνο και στην Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπάρχουν δύο κέντρα του Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 12 και το δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τα προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή οικογένειες που η ζωή τους έχει αρνητικά επηρεαστεί από την παρούσα οικονομική κρίση. Πρόσφατα ένα δεύτερος χώρος του Στρατού της Σωτηρίας άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας. Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εταιρείες και οργανισμούς που έχουν την βάση τους στον Ελληνικό χώρο, καθώς και από ιδιώτες. Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» ξεκίνησε όταν είδαμε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα σκουπίδια για να μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν. Η πρώτη σχεδόν αυτονόητη δράση ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, από αυτά που τρώμε και να τα μοιράσουμε στις λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, τρώγοντας όλοι μαζί, για να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την ντροπή που πιθανότατα ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης στόχος της κοινωνικής κουζίνας είναι να καταφέρει μεσα απο την δραση της, να δίνει σε άνεργους που ασχολούνται καθημερινά με την δραση της κουζινας,οτι χρηματα περισευουν απο το ταμειο, (30-40 ευρώ τον μήνα) καθώς και από τα διάφορα δρόμενα που θα γίνονται για την ενίσχυση της κουζίνας να βγαίνει κάτι και για τους εθελοντές! Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα να αφυπνιστούν συνειδήσεις και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους ανθρώπους και ομάδες. Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη. Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε όλοι μαζί και ζούμε όλοι μαζί! Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στο δρόμο. Έλα μαζί μας να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη! http://oallosanthropos.blogspot.gr/


Εθελοντισμός

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016 39

ΕΛΙΞ

Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, WorkCamps, EVS, εθελοντικές δράσεις

Μ

ια κύρια δραστηριότητα της ΕΛΙΞ είναι η αποστολή εθελοντών από την Ελλάδα και την Κύπρο σε εθελοντικές δράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ και δεκαετίες χιλιάδες νέες και νέοι έχουν γίνει παγκόσμιοι πολίτες, έχουν αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού τους στις πιο μακρινές γωνιές του πλανήτη και έχουν γίνει φορείς πολιτισμών, ιδεών και αξιών πρωτόγνωρων και εμπειριών μοναδικών. Η ΕΛΙΞ συνεχίζει να προσφέρει με αξιοπιστία και ευθύνη αυτή τη δυνατότητα κάθε χρόνο αδιάκοπα σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό νέων, με τον ίδιο τρόπο που υποδέχεται ξένους εθελοντές στη χώρα μας. Η αυξανόμενη ζήτηση αποδεικνύει ότι η νέα γενιά αντιλαμβάνεται τον ρόλο της σε παγκόσμια κλίμακα και εμείς θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για να γίνει κάποιος εθελοντής, όπως: i®ÁÍÉÏÑÅÉÕÒÈÍÉËÁÍΓνÈÑÈÒÈÕÅÓÅÌÎÍÒÉ˼Õ“ÐÎÑÆÎÐ­Õ i®ÁÒÁÊÉÄÅÀÅÉÕÑÒÎÍ˾ÑuÎuÅÖÁuÈ̾˾ÑÒÎÕ i®ÁÇÍÔнÑÅÉÕÍ»Î×ÕÁÍÓÐϓÎ×ÕÁ“¾ÄÉÁÆÎÐÅÒÉË»ÕÖÏÐÅÕ i®ÁÂÅÌÒÉÏÑÅÉÕÒÎœ½“ÅÄÎÒÔÍ¡ÇÇÌÉËÏÍ ¦Ñ“ÁÍÉËÏÍ ¦ÒÁÌÉËÏͼ¾ÒÉ­ÌÌÎ τραβά η όρεξή σου. i®ÁÇÍÔнÑÅÉÕÒÈÕÑ×ͼÓÅÉÅÕ­ÌÌÔÍÌÁÏÍ i®ÁÁ“ÎËÒ¼ÑÅÉÕÍ»Î×ÕƽÌÎ×ÕÁ“¾¾ÌÈÒÈÇÈ i®ÁÁÍÁËÁÌÀÃÅÉÕÍ»ÅÕ“Ò×Ö»ÕËÁÉÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÅÕÒÎ×ÅÁ×ÒÎÀÑÎ× i®ÁÖÐÈÑÉuΓÎɼÑÅÉÕÒÈÑ×uuÅÒÎÖ¼ÑÎ×ÑÅ»ÍÁXPSLDBNQÇÉÁÒÎÍÅu“ÌÎ×ÒÉÑu¾ ÒÎ×ÂÉÎÇÐÁÆÉËÎÀÑÎ×uÅOPOGPSNBMFEVDBUJPO i®ÁÄÉÁÑËÅÄ­ÑÅÉÕ Η ΕΛΙΞ πραγματοποιεί εθνικές και διεθνείς εθελοντικές δράσεις που χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: £ÓÅÌÎÍÒÉË­žÐÎÇЭuuÁÒÁ£ÐÇÁѽÁÕ8PSL$BNQTÑÒÈÍ£ÌÌ­ÄÁËÁÉÑžÌÎ τον κόσμο, με διάρκεια από 15 ημέρες έως και 1 χρόνο. - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία - EVS: Πραγματοποιούνται κυρίως σε ÖÏÐÅÕÒÈÕ£×ÐϓÈÕÁÌÌ­ËÁÉÑÒÎÍד¾ÌÎɓÎ˾ÑuÎËBÉ»ÖÎ×ÍÄÉ­ÐËÅÉÁÁ“¾ 2 έως 12 μήνες. Τα προγράμματα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Εθελοντικές Δράσεις στην Ελλάδα από την ΕΛΙΞ. Έχουν διάρκεια λίγων ημερών και ελεύθερη συμμετοχή. Η Εκπαίδευση ¡ÍÒÁÌÌÁÇ»ÕÍ»ÔÍ ÑÅuÉÍ­ÐÉÁ£Ë“ÁÉÄÅÀÑÎ×uÅÒÈÍ£œ¦ Ένα από τα σημαντικότερα εφόδια των ανθρώπων είναι η δυνατότητα εκπαίδευσή τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. ¨ÅÑÒ¾ÖÎÁ×Ò¾ËÁÉuÅÅÐÇÁÌŽÎÒÈͨȱדÉ˼¨­ÓÈÑÈ/PO'PSNBM&EVDBUJPO η ΕΛΙΞ οργανώνει προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στην Ελλάδα ή συμμετέχει ως εταίρος σε αντίστοιχα στο εξωτερικό εξασφαλίζοντας θέσεις συμμετοχής για εσάς. Τα προγράμματα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι καλύπτουν ένα μέρος του κόστους των δράσεων αυτών. Η ΕΛΙΞ από το 1987 στο πλαίσιο των δράσεών της με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, εξασφαλίζει την αξιόπιστη επιλογή των προγραμμάτων αυτών μέσα από τις συνεργασίες της με οργανώσεις του εξωτερικού. Η ΕΛΙΞ έχει συντονίσει ή έχει αποτελέσει εταίρος σε προγράμματα όπως: žÐÎÇЭuuÁÒÁ®£¡™£®¦¡Ÿ£š°¡Ÿ¥ š°¡Ÿ£¦Ÿ  &26"- -&0/ "3%0%"7*/$* ".*$64 &6301&"/:065)'06/%"5*0/ ËÎÉÍÔÆÅ̼Õ εργασία και άλλα. Επιπλέον, η ΕΛΙΞ με δικούς της πόρους οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης Ñ×ÍÒÎÍÉÑÒÏÍ ÅuÃ×ÖÔÒÏÍ ÎuÁÄÁÐÖÏÍÇÉÁÎu­ÄÅÕÅÓÅÌÎÍÒÏÍ ÒÁΓνÁ διοργανώνονται την άνοιξη κάθε χρονιάς. Τα σεμινάρια είναι ένας συνδυασμός

θεωρίας και πρακτικών βιωματικών ÁÑ˼ÑÅÔÍ Ÿ×ÍÅÐÇ­ÒÅÕ uÁÕ ÇÉÁ την εκπαίδευση είναι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως εκπαιÄÅ×ÒÉËν Ã×ÖÎ̾ÇÎÉËÁÉËÎÉÍÔÍÉÎ̾ÇÎÉ με πολύχρονη εμπειρία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του είδους. Θεματικές ενότητες των σεμιναρίων: uÎÐÆ»ÕÑ×ÍÒÎÍÉÑuÎÀËÁÉÅuÃÀÖÔÑÈÕ eDBNQk MFBEFSTIJQTUZMF

Ä×ÍÁuÉ˼Îu­ÄÁÕ HSPVQEZOBNJDT

œÉËÎÉÍÔͽÁ DPNNVOJDBUJPOTLJMMT

ÄÉÁ“ÎÌÉÒÉÑuÉ˼œÉËÎÉÍÔͽÁ JOUFSDVMUVSBMUSBJOJOH

Ñ×ÍÅÐÇÁѽÁuÅÒÎÍÑ×ÍÒÎÍÉÑÒ¼ DPMFBEFSTIJQ

œ½Ì×ÑÈÑ×ÇËÐÎÀÑÅÔÍ DPOGMJDUSFTPMVUJPO

ÅÍÄ×Í­uÔÑÈľuÈÑÈÎu­ÄÁÕ UFBNCVJMEJOH

Εκστρατείες Η ΕΛΙΞ στα πλαίσια της διεθνούς της δικτύωσης, οργανώνει, συντονίζει και συμμετέχει σε ετήσιες εκστρατείες ενημέρωσης και δράσης σχετικά με τον εθελοντισμό, την κοινωνία των πολιτών, την κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ευρωπαϊκή συνοχή. Κάθε χρόνο οργανώνονται συναντήσεις ενημέρωσης για τα προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και τις δυνατότητες Ñ×uuÅÒÎÖ¼ÕÑÅÖÉÌÉ­ÄÅÕ“ÐÎÇЭuuÁÒÁ XPSLDBNQT ÑÒÎÅÊÔÒÅÐÉ˾ u»ÑÔÒÎ×ÄÉËÒÀÎ×ÒÈÕ"MMJBODFPG7PMVOUBSZ4FSWJDF0SHBOJTBUJPOT Πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις, παρουσιάζονται οι ετήσιες ÁÊÉÎÌÎǼÑÅÉÕÒÔÍ“ÐÎÇÐÁuu­ÒÔÍ“Î×»ÖP×ÍÎÌÎËÌÈÐÔÓŽ ËÁÓÏÕËÁÉ συναντήσεις για τη γνωριμία των στελεχών, των εθελοντών και των υποστηρικτών της οργάνωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών αλλά και ιδεών για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων. Ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιούνται σε σχολεία, πανεπιστήμια και κολέγια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έτσι να ενημερωθούν σχετικά με την δραστηριότητα της οργάνωσης και τις επιλογές που υπάρχουν στον κόσμο του εθελοντισμού. Διαρκής είναι επίσης η παρουσία της ΕΛΙΞ και σε συνέδρια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά με σκοπό την αναζήτηση συνεργασιών στα πλαίσια της εταιρικής υπευθυνότητας και τη δημιουργία συνεργιών προς όφελος ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Οργάνωσε δράση Η οργάνωση δράσης με τη συμμετοχή εθελοντών είναι μια διαδικασία που σε πολλούς μοιάζει πολύπλοκη. Η ΕΛΙΞ έχει τη δυνατότητα να κάνει την ιδέα σας πραγματικότητα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διοργάνωσης δράσεων ανάλογα με την περίπτωση, τις δυνατότητες και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για δήμους, εταιρείες, ιδιώτες ανάλογα με τις ανάγκες και τον επιθυμητό βαθμό παρέμβασης. Το έμπειρο δυναμικό της ΕΛΙΞ αναλύει και σχεδιάζει τη δράση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εμπλεκομένων με σκοπό τη μακροχρόνια αποδοτικότητα και όχι ευκαιριακές παρεμβάσεις. Η ×ÌΓνÈÑÈǽÍÅÒÁÉÑÅÑ×ÍÅÐÇÁѽÁuÅÒÎÍÖÎÐÈǾ ÅÒÁÉнÁ ÎÐÇÁÍÉÑu¾ ¯±¡ ÉÄÉÏÒÈ ÒÎÅÉÄÉËÅ×u»ÍÎ προσωπικό της ΕΛΙΞ και εθελοντές. Οι εθελοντές είναι συνειδητοί φορείς ενέργειας και προσφοράς, άνθρωποι όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τις ανάγκες των δράσεων. Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός για την επιτυχία και το θετικό πρόσημο των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε εμείς και εσείς από κοινού. Επικοινωνία: ΕΛΙΞ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση: ¢ÅÐÁÍØ»ÐÎ× ¡Ó¼ÍÁ E-mail:FMJY!FMJYPSHHS Τηλέφωνο: Fax: 


Εκπαίδευση

40 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων: e-MBA-Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Οι τράπεζες αποτελούν το βασικό μηχανισμό διακίνησης του κεφαλαίου στην οικονομία. i¯ÉÒЭ“ÅØÅÕÁ“ÎÒÅÌÎÀÍÁÇÔǾÐÅ×ÑÒ¾ÒÈÒÁÕÇÉÁÒÉÕËÁÓÈuÅÐÉÍ»ÕÑ×ÍÁÌÌÁÇ»ÕËÁÉÒÉÕ ÑÒÐÁÒÈÇÉ˻՜ÅÍÄÀÑÅÉÕ i¥ÖÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼uÈÖÁÍÉ˼“ÐÎÑÆ»ÐÅÉ ÒÈÍÒÅÖÍÎÌÎǽÁÄÉÁÖŽÐÉÑÈÕËÉÍÄÀÍÎ×ÑÒÉÕ ÁÇÎлÕÖмuÁÒÎÕËÁÉËÅÆÁÌÁ½Î× Αντικείμενο - Σκοπός ¡ÍÒÉËŽuÅÍÎÒÎמÐÎÇЭuuÁÒÎÕ¨ÅÒÁ“Ò×ÖÉÁËÏÍŸ“Î×ÄÏÍŽÍÁÉÈ“ÁÐÎÖ¼ÇÍÏÑÅÔÍ ÉËÁÍÎÒ¼ÒÔÍ ÒÅÖÍÉËÏÍËÁÉÅÍÇ»ÍÅÉÅÐÇÁÌŽÔÍ ÄÉνËÈÑÈÕuÅÑËΓ¾ÒÈÄÈuÉÎ×ÐǽÁÑÒÅÌÅÖÏÍ ×ÃÈÌÎÀœÉÑÒÈuÎÍÉËÎÀœɓ»ÄÎױΞоÇÐÁuuÁuÅÒÈÖмÑÈÑÀÇÖÐÎÍÔÍuÅÓ¾ÄÔÍ Å˓Á½ÄÅ×ÑÈÕĽÍÅÉ»uÆÁÑÈÑÒÈÍËÁÉÍÎÒÎu½Á ËÁÉÑÒÈÍ“ÎɾÒÈÒÁËÁÉŽÍÁÉ“ÐÎÑÁÍÁÒÎÌÉÑu»ÍÎ ÑÒÈÍÁÍ­“Ò×ÊÈÒÈÕËÎ×ÌÒÎÀÐÁÕËÁÉÒÔÍÉËÁÍÎÒ¼ÒÔÍ“Î×Á“ÁÉÒŽÎÈÇÅÒÉ˾ÕоÌÎÕÒÔÍ ÑÒÅÌÅÖÏͱΞоÇÐÁuuÁÅÑÒÉ­ØÅÉÑÒÎ×ÕÒÎuŽÕ ÒÈÕ£ÌÅÇËÒÉ˼Õf£ÒÁÉÐÉ˼ÕšÉÁË×»ÐÍÈÑÈÕ ÒÈÕšÉÎÉËÈÒÉ˼Õ£“ÉÑÒ¼uÈÕ ÒÈÕšÉνËÈÑÈÕËÁÉ ¯ÐÇ­ÍÔÑÈÕ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍËÁÉÒÈÕ±ÐÁ“ÅØÉ˼Õ ËÁɳÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼Õ¨ÈÖÁÍÉ˼Õ ¨ÅÒÁ“Ò×ÖÉÁ˾Õ±½ÒÌÎÕ ±Îž¨ŸÁ“ÎÍ»uÅɨÅÒÁ“Ò×ÖÉÁ˾š½“ÌÔuÁ £ÉĽËÅ×ÑÈÕ ¨š£ ÑÒÈšÉνËÈÑÈ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍÇÉÁÑÒÅÌ»ÖÈf£YFDVUJWF¨¢¡ uÅÒÉÕ ÅʼÕËÁÒÅ×ÓÀÍÑÅÉÕ i£ÌÅÇËÒÉ˼f£ÒÁÉÐÉ˼šÉÁË×»ÐÍÈÑÈ išÉÎÉËÈÒÉ˼£“ÉÑÒ¼uÈ išÉνËÈÑÈËÁɯÐÇ­ÍÔÑÈ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍ i±ÐÁ“ÅØÉ˼ËÁɳÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼¨ÈÖÁÍÉ˼ Κατηγορίες Πτυχιούχων ŸÒΞ¨ŸǽÍÎÍÒÁÉÄÅËÒνÅÕ“Ò×ÖÉÎÀÖÎÉ žÁÍœÉÑÒÈu½ÔÍÒÈÕÈuÅÄÁ“¼ÕËÁÉÎuÎÒÁÇÏÍ ÁÍÁÇÍÔÐÉÑu»ÍÔͦÄÐ×u­ÒÔÍÒÈÕÁÌÌÎÄÁ“¼Õ ŸÒΞ¨ŸǽÍÎÍÒÁÉÄÅËÒνËÁÉ“Ò×ÖÉÎÀÖÎɱuÈu­ÒÔͱ£¦Ñ×ÍÁÆÎÀÕÇÍÔÑÒÉËÎÀÁÍÒÉËÅÉu»ÍÎ× Χρονική Διάρκεια ±ÎžÐ¾ÇÐÁuuÁ¨ÅÒÁ“Ò×ÖÉÁËÏÍŸ“Î×ÄÏÍ ÖÁÐÁËÒÈнØÅÒÁÉ ÔÕ ÅÍÒÁÒÉ˾ “оÇÐÁuuÁ ÄÉ­ÐËÅÉÁÕÅ;Õ»ÒÎ×Õ “ÅÐÉÌÁu­ÍÎÍÒÁÉ ÅÊ­uÈÍÁѓÎ×ÄÏÍËÁÉÈÓÅÐÉͼ“ÅнÎÄÎÕ Πρόγραμμα Μαθημάτων ±ÎÑÀÍÎÌÎÒÔÍžÉÑÒÔÒÉËÏͨÎÍ­ÄÔÍ &$54 “Î×Á“ÁÉÒÎÀÍÒÁÉÇÉÁÒÈÍÁ“¾ËÒÈÑÈÒÎרš£ ÁÍ»ÐÖÎÍÒÁÉÑÅ Α' Εξάμηνο ¨ÁÓ¼uÁÒÁ§ÎÐuÎÀ šÉνËÈÑÈ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍ žÎÑÎÒÉ˻ը»ÓÎÄÎÉ ³ÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼¡Í­Ì×ÑÈÒÔÍ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍ Β' Εξάμηνο ±ÁuÁÓ¼uÁÒÁÒÎ×Î×ËÁÉÒÎ×Î×ËÀËÌÎ× ÒÔͧÁÒÅ×ÓÀÍÑÅÔÍŽÍÁɾÌÁדÎÖÐÅÔÒÉË­ ËÁÉËÁÒÁÍ»uÎÍÒÁÉÔÕÁËÎÌÎÀÓÔÕ 1. Κατεύθυνση Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων ÎÕ§ÀËÌÎÕŸ“Î×ÄÏͧÁÒÅÀÓ×ÍÑÈ šÉνËÈÑÈ¡ÍÓÐϓÉÍÎך×ÍÁuÉËÎÀ £“ÉËÎÉÍÔͽÁËÁɯÐÇÁÍÔÑÉÁ˼Ÿ×u“ÅÐÉÆÎЭ ¨­ÐËÅÒÉÍÇË ÎÕ§ÀËÌÎÕŸ“Î×ÄÏͧÁÒÅÀÓ×ÍÑÈ ŸÒÐÁÒÈÇÉ˼£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍËÁɯÐÇÁÍÉÑuÏÍ šÉÁÖŽÐÉÑȧнÑÅÔÍËÁÉŸ×ÇËÐÎÀÑÅÔÍ 2. Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη šÉνËÈÑÈ¡ÍÓÐϓÉÍÎך×ÍÁuÉËÎÀ £“ÉËÎÉÍÔͽÁËÁɯÐÇÁÍÔÑÉÁ˼Ÿ×u“ÅÐÉÆÎЭ ¨­ÐËÅÒÉÇË šÉÁÖŽÐÉÑȧнÑÅÔÍËÁÉŸ×ÇËÐÎÀÑÅÔÍ 3. Κατεύθυνση Ελεγκτική -Εταιρική Διακυβέρνηση ¥ÁÍÁÇÍÏÐÉÑÈ ÁÊÉÎ̾ÇÈÑÈËÁÉÄÉÁÖŽÐÉÑÈÒÔÍœÉÖÅÉÐÈuÁÒÉËÏÍËÉÍÄÀÍÔÍ»ÖÎ×Í ǽÍÅÉÒÎÂÁÑÉ˾u»ÌÈuÁÒÈÕÄÉνËÈÑÈÕ ÒÔÍ ÎÉËÎÍÎuÉËÏÍÄÉÅ×Ó×ÍÒÏÍ ÒÔÍœÉÒÐΓÏÍ ÅÌ»ÇÖÎ×ËÁÉ­ÌÌÔÍÅÍÄÉÁÆÅÐÎu»ÍÔͯ

»ÌÅÇÖÎÕ ÔÕÎÐÇÁÍÉ˾u»ÐÎÕÒÈÕÅÒÁÉÐÉ˼Õ ÄÉÁË×»ÐÍÈÑÈÕ u“ÎÐŽÍÁÂÎÈÓ¼ÑÅÉÑÒÈÍ ÅÑÒ½ÁÑÈÒÔÍ“ÐÎѓÁÓÅÉÏÍÒÎ×ÕÑÅÁ×Ò­ ÒÁÓ»uÁÒÁ Á×Ê­ÍÎÍÒÁÕÒÈÑÒÐÁÒÈÇÉ˼ÁʽÁ της επιχείρησης. ¥“ÐÎÑ»ÇÇÉÑÈÒÎ×ÅÌ»ÇÖÎ×ÁÍÁ“ÒÀÑÑÅÒÁÉ ד¾ÒΓнÑuÁÒÈÕÅÒÁÉÐÉ˼ÕÄÉÁË×»ÐÍÈÑÈÕ̾ÇÔÒÔÍÎÉËÎÍÎuÉËÏÍÑ×ÍÓÈËÏÍ ÒÈÕ Á×ÊÁ;uÅÍÈÕÄÉÅÓÍΓνÈÑÈÕ ËÁÓÏÕËÁÉ Í»ÔÍ“ÐÔÒÎÅuÆÁÍÉؾuÅÍÔÍËÉÍÄÀÍÔͱÁ ÑÒÎÉÖŽÁÁ×Ò­ÄÈuÉÎ×ÐÇÎÀÍ»ÍÁÄ×ÍÁuÉ˾ “ÅÐÉ­ÌÌÎÍËÁÉu½ÁÍ»ÁÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÑÒÎÍ »ÌÅÇÖÎÍÁœÉÄŽÊÅÉÒÈÍÁʽÁÒÎ× ŸÅÁ×Ò¾ÒÎÐÅ×ÑÒ¾“ÅÐÉ­ÌÌÎÍ“ÎÌ̻՜ÉÖÅÉмÑÅÉÕÁÇÔͽØÎÍÒÁÉÍÁÄÉÁÖÅÉÐÉÑÒÎÀÍ ËÁÉuÅÐÉË»ÕÆÎлÕÁ˾uÈËÁÉÍÁÁÍÁÇÍÔρίσουν τους περίπλοκους κινδύνους που ÁÍÒÉuÅÒԓ½ØÎ×Í ¥ËÁÒÅÀÓ×ÍÑÈA£ÌÅÇËÒÉ˼ËÁÉ£ÒÁÉÐÉ˼šÉÁË×»ÐÍÈÑÈÁ“Å×ÓÀÍÅÒÁÉÒ¾ÑÎÑÒÁÑÒÅÌ»ÖÈ “Î×Ñ×uuÅÒ»ÖÎ×Í­uÅÑÁÑÒÉÕÌÅÉÒÎ×ÐǽÅÕÒÎ× ÅÌ»ÇÖÎ×ËÁÉÒÈÕÅÒÁÉÐÉ˼ÕÄÉÁË×»ÐÍÈÑÈÕ ¾ÑÎ ËÁÉÑÒÁÑÒÅÌ»ÖÈ“Î×»ÐÖÎÍÒÁÉÑÅœÁƼuÅ ÒÁ“ÁÐÁ“­ÍÔ“оÑԓÁËÁÉÒÉÕÌÅÉÒÎ×ÐǽÅÕ ±Î“оÇÐÁuuÁÒÈÕËÁÒÅÀÓ×ÍÑÈÕ»ÖÅÉÑÖÅÄÉÁÑÒŽuÅÒ»ÒÎÉÎÒо“Î ÏÑÒÅÍÁ“ÁлÖÅÉ»ÍÁ ÎÌÎËÌÈÐÔu»ÍÎÖÁÐÒÎÆ×Ì­ËÉÎÇÍÏÑÅÔÍ “Î× ÍÁÁÍÒÁ“ÎËнÍÅÒÁÉÑÒÁÑÀÇÖÐÎÍÁ“оÒדÁ Å˓Á½ÄÅ×ÑÈÕÒÔÍÑÒÅÌÅÖÏÍÒÈÕÁÍÏÒÁÒÈÕ ÄÉνËÈÑÈÕËÁÉÒÈÕÅÌÅÇËÒÉ˼Õ "$$" $*" $*."ËÁ Μαθήματα £ÒÁÉÐÉ˼šÉÁË×»ÐÍÈÑÈ £ÌÅÇËÒÉ˼£ÊÔÒÅÐÉ˾ÕµÌÅÇÖÎÕ ³ÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍ¡ÇÎÐÏÍ £ÌÅÇËÒÉ˼£ÑÔÒÅÐÉ˾ÕµÌÅÇÖÎÕ ©ÎÐÎÌÎÇÉ˼®ÎuÎÓÅѽÁŸÀÇÖÐÎÍÁ›»uÁÒÁ šÉËÁ½Î×ÒÔÍ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍ 4. Κατεύθυνση Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Μηχανική £“ÉÌ»ÇÎÍÒÁÕÒÈÍËÁÒÅÀÓ×ÍÑÈ i¨ÁÓÁ½ÍÎ×uÅ i±ÈÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÒÔÍÒÐÁ“ÅØÏÍ i±ÎоÌÎÒÎ×ÖмuÁÒÎÕÑÒÈÍÎÉËÎÍÎu½Á i¨ÈÖÁÍÉÑuÎÀÕÄÉÁÖŽÐÉÑÈÕËÉÍÄÀÍÎ×ÑÒÈÍ ÁÇÎЭËÅÆÁÌÁ½Î× žÅÐÉÇÐÁƼ ¥±ÐÁ“ÅØÉ˼“ÐÎÑÆ»ÐÅÉÑ×ÑÒÈuÁÒÉË»ÕÁ“ÁÍÒ¼ÑÅÉÕÑÅÅÐÔÒ¼uÁÒÁ¾“ÔÕ ižÎÉÎÉŽÍÁÉÎÉËÁ;ÍÅÕÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÕÒÎ× ÒÐÁ“ÅØÉËÎÀÑ×ÑÒ¼uÁÒÎÕ ižÏÕÄÉÁuÎÐÆÏÍÅÒÁÉÈË×ËÌÎÆÎнÁÒÎ× ÖмuÁÒÎÕÑÒÈÍÎÉËÎÍÎu½Á i¨Å“ÎÉÎÍÒо“Îu“ÎÐŽuÉÁÒЭ“ÅØÁÍÁ “ÐÎÑÆ»ÐÅÉËÅÆ­ÌÁÉÎÑÒÈÍË×»ÐÍÈÑÈ ÑÒÎÍ œÉÖÅÉÐÈuÁÒ½Á ÑÒÎÍË­ÓÅ“Î̽ÒÈ ižÏÕÄÉÁÖÅÉнØÅÒÁÉuÉÁÒЭ“ÅØÁÒΓÅÐÉ­ÌÌÎÍ ÒÔÍÁÑÒÁÓÏÍËÅÆÁÌÁÉÁÇÎÐÏÍÁÌÌ­ËÁÉuÉÁ ÎÉËÎÍÎu½ÁËÁÒÁÌ×ÒÉ˼ÕÀÆÅÑÈÕ ižÏÕ“л“ÅÉÍÁÑÖÅÄÉ­ÑÎ×uÅÒÎÒÐÁ“ÅØÉ˾ÑÀÑÒÈuÁÏÑÒÅÍÁŽÍÁÉÑÒÁÓÅоËÁÉÍÁ

דÎÑÒÈнØÅÉÒÈÍÎÉËÎÍÎuÉ˼ÁÍ­“Ò×ÊÈËÁÉÒÈÍ ËÎÉÍÔÍÉ˼Å×ÈuÅнÁ Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ανα“¾Ñ“ÁÑÒÎu»ÐÎÕË­ÓÅÎÉËÎÍÎuÉ˼ÕÄÐÁστηριότητας. §½ÍÄ×ÍÎÕŽÍÁÉÈ»ËÓÅÑÈÑÒÈÍÁÌÌÁǼ ¢ÁÑÉËνuÈÖÁÍÉÑuνÄÉÁÖŽÐÉÑÈÕËÉÍÄÀÍÎ× išÉÁÖŽÐÉÑÈÖÁÐÒÎÆ×ÌÁ˽Î× išÉÁÖŽÐÉÑÈÑÒÎÉÖŽÔÍÅÍÅÐÇÈÒÉËÎÀ“ÁÓÈÒÉËÎÀ ižÁЭÇÔÇÁÖÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉË­“ÐÎÙ¾ÍÒÁ Μαθήματα £ÉÄÉË­ ›»uÁÒÁ ±ÐÁ“ÅØÉ˼Õ ›ÅÔнÁÕ ËÁÉ žÐÁËÒÉË¼Õ ³ÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼¨ÈÖÁÍÉ˼ šÉÁÖŽÐÉÑȧÉÍÄÀÍÎ× ŸÀÇÖÐÎÍÅÕ¨ÎÐƻճÐÈuÁÒÎľÒÈÑÈÕ šÉÅÓͼÕ³ÐÈuÁÒÎÎÉËÎÍÎuÉ˼ Προϋποθέσεις ŸÒΨ¢¡ǽÍÎÍÒÁÉÄÅËÒν“Ò×ÖÉÎÀÖÎÉžÁÍœÉÑÒÈu½ÔÍËÁɱ£¦ÒÈÕÈuÅÄÁ“¼Õ¼ÎuÎÒÁÇÏÍ ÁÍÁÇÍÔÐÉÑu»ÍÔÍÉÄÐ×u­ÒÔÍÒÈÕÁÌÌÎÄÁ“¼Õ ¥ÄÈuÎѽÅ×ÑÈÒÈÕ“ÐÎ˼Ð×ÊÈÕËÁÉÈÑ×ÇË»ÍÒÐÔÑÈÒÔÍדÎÃÈÆÉÎÒ¼ÒÔÍ“ÐÁÇuÁÒΓÎÉÎÀÍÒÁÉ¡“нÌÉΦÎÀÍÉÎË­ÓÅ»ÒÎ×Õ¥ ÄÉÁÄÉËÁѽÁœÉÌÎǼÕÒÔÍuÅÒÁ“Ò×ÖÉÁËÏÍ ÆÎÉÒÈÒÏÍ“ÐÁÇuÁÒΓÎÉŽÒÁÉu»ÖÐÉÒ»ÌȦÎ×ͽÎ× Γ¾ÒÅËÁÉÁÍÁËÎÉÍÏÍÅÒÁÉΓ½ÍÁËÁÕÒÔÍ œÉÒ×Ö¾ÍÒÔÍËÁÉÒÔÍœÉÌÁÖ¾ÍÒÔÍ ¥œÉÌÎǼǽÍÅÒÁÉ­ÑÅÉÒÔÍÁ˾ÌÎ×ÓÔÍ ËÐÉÒÈнÔÍ 1. ÇÅÍÉ˼ÂÁÓuÎÌÎǽÁÒÎדÒ×Ö½Î× 2. œ½ÄÎÑÈÑÅ“ÐΓÒ×ÖÉÁË­uÁÓ¼uÁÒÁÑÖÅÒÉË­ με την ειδίκευση 3. ÇÍÏÑÈ¡ÇÇÌÉ˼Õ¼­ÌÌÈÕÊ»ÍÈÕÇÌÏÑÑÁÕ 4.“ÐÎÈÇÎÀuÅÍÈÅÐÅ×ÍÈÒÉ˼ËÁÉœÁÇÇÅÌuÁÒÉ˼ δραστηριότητα 5. Ñ×ÑÒÁÒÉ˻՜ÉÑÒÎÌ»Õ 6. “ÐÎÑԓÉ˼Ñ×Í»ÍÒÅ×ÊÈËÁÉË­ÓÅ­ÌÌÎ ÑÒÎÉÖŽÎÑÖÅÒÉ˾uÅÒÁ“ÐÎѾÍÒÁÒÎ×ÒÈÕ דÎÃÈƽÎ×ÁÕ“Î×Á“ÎÄÅÉËÍÀÎÍÒÁÉuÅÄÉËÁÉÎÌÎÇÈÒÉË­ ™ÉÁÒÈÍ“ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÒÎדÐÎÇЭuuÁÒÎÕ “ÐÎÂÌ»“ÅÒÁÉÈËÁÒÁÂÎ̼ÄÉÄ­ËÒÐÔͱÁĽÄÁËÒÐÁËÁÒÁ­ÌÌÎÍÒÁÉÑÅľÑÅÉÕÑÒÈ»ÍÁÐÊÈ ÒÎ×Ë­ÓÅÅÊÁu¼ÍÎ× ŸÒÎ&9&$65*7&.#"ǽÍÎÍÒÁÉÄÅËÒν ÅÕ“Ò×ÖÉÎÀÖÎÉžÁÍœÉÑÒÈu½ÔÍÒÈÕÈuÅÄÁ“¼Õ ËÁÉÎuÎÒÁÇÏÍÁÍÁÇÍÔÐÉÑu»ÍÔͦÄÐ×u­ÒÔÍ ÒÈÕÁÌÌÎÄÁ“¼ÕŸÒΞ¨ŸǽÍÎÍÒÁÉÄÅËÒν ËÁÉ“Ò×ÖÉÎÀÖÎɱuÈu­ÒÔͱ£¦Ñ×ÍÁÆÎÀÕ ÇÍÔÑÒÉËÎÀÁÍÒÉËÅÉu»ÍÎ× ±Îž¨ŸÄÉÁÐËŽÄ×ÎÅÊ­uÈÍÁËÁÉ×ÌΓÎÉŽÒÁÉ ÑÅ“ÅÐÉ­ÌÌÎÍuÅÉËÒ¼ÕÄÉÁÄÉËÁѽÁÕu­ÓÈÑÈÕuÅ “оÒדÅÕÑ×ÍÄ×ÁÑÒÉË»ÕuÎÐÆ»ÕÅ˓Á½ÄÅ×ÑÈÕ “Î×Ñ×ÍÄ×­ØÎ×Í Á ÄÉ­ØÏÑÈÕuÁÓ¼uÁÒÁËÁÉ ÑÅuÉÍ­ÐÉÁ È“ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÒÔÍΓνÔÍŽÍÁÉ דÎÖÐÅÔÒÉ˼ËÁÉ  “оÒדÅÕÄÉÁÄÉËÁѽÅÕ ÈÌÅËÒÐÎÍÉ˼Õu­ÓÈÑÈÕ¥“ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈ ÒÔÍuÁÓÈu­ÒÔÍËÁÉÈÑ×uuÅÒÎÖ¼ÑÒÉÕË­ÓÅ ŽÄÎ×ÕÅ˓ÁÉÄÅ×ÒÉË»ÕÄÐÁÑÒÈÐɾÒÈÒÅÕ ¾“ÔÕ ÅÐÇÁѽÅÕ ÁÑ˼ÑÅÉÕËÌ“ ŽÍÁÉדÎÖÐÅÔÒÉ˼

¥œÉÌÎǼǽÍÅÒÁÉ­ÑÅÉÒÔÍÁ˾ÌÎ×ÓÔÍ ËÐÉÒÈнÔÍ iÇÅÍÉ˼ÂÁÓuÎÌÎǽÁÒÎדÒ×Ö½Î× iœ½ÄÎÑÈÑÅ“ÐΓÒ×ÖÉÁË­uÁÓ¼uÁÒÁÑÖÅÒÉË­ με την ειδίκευση iÇÍÏÑÈ¡ÇÇÌÉ˼Õ¼­ÌÌÈÕÊ»ÍÈÕÇÌÏÑÑÁÕ i“ÐÎÈÇÎÀuÅÍÈÅÐÅ×ÍÈÒÉ˼ËÁÉœÁÇÇÅÌuÁÒÉ˼ δραστηριότητα iÇÍÏÑÈÖмÑÈÕÈÌÅËÒÐÎÍÉËÏÍדÎÌÎÇÉÑÒÏÍ iÑ×ÑÒÁÒÉ˻՜ÉÑÒÎÌ»Õ iÄÉÅÒ¼ÕœÁÇÇÅÌuÁÒÉ˼Åu“ÅÉнÁuÅÒ­ÒÈ̼ÃÈ ÒÎדÒ×Ö½Î× דÎüÆÉÎÕÎΓνÎÕÄÉÁÓ»ÒÅÉ Á“ÎÄÅÄÅÉÇu»ÍÈÄÉÅÒ¼Åu“ÅÉнÁÑÅÁÍÏÒÁÒȼ ÁÍÏÒÅÐÈÄÉÎÉËÈÒÉ˼Ó»ÑÈu“ÎÐŽÍÁǽÍÅÉÄÅËÒ¾Õ ÖÔнÕÒÈÍ“ÐÎړ¾ÓÅÑÈÈÑÖÅÒÉ˼Åu“ÅÉнÁÍÁ »ÖÅÉÁ“ÎËÒÈÓŽuÅÒ­ÒÈ̼ÃÈÒÎדÒ×Ö½Î× i“ÐÎÑԓÉ˼Ñ×Í»ÍÒÅ×ÊÈËÁÉË­ÓÅ­ÌÌÎÑÒÎÉÖŽÎ ÑÖÅÒÉ˾uÅÒÁ“ÐÎѾÍÒÁÒÎ×ÒÈÕדÎÃÈƽÎ× ÁÕ“Î×Á“ÎÄÅÉËÍÀÎÍÒÁÉuÅÄÉËÁÉÎÌÎÇÈÒÉË­ ±Î±u¼uÁšÉνËÈÑÈÕ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍÒÎמÁÍœÉÑÒÈu½ÎסÉÇÁ½Î×ÎÐÇÁÍÏÍÅÉËÁÉÌÅÉÒÎ×ÐÇŽ Á“¾ÒÎÁËÁÄÈuÁÙ˾»ÒÎÕ žÐ¾ÇÐÁuuÁ¨ÅÒÁ“Ò×ÖÉÁËÏÍŸ“Î×ÄÏÍÑÒÈšÉνËÈÑÈ £“ÉÖÅÉмÑÅÔÍÇÉÁŸÒÅÌ»ÖÈ&YFDVUJWF.#" ©£§ Ò¢ ÒÎΓνÎ Á“ÎÍ»uÅɨÅÒÁ“Ò×ÖÉÁ˾š½“ÌÔuÁ£ÉĽËÅ×ÑÈÕ ¨š£ ÑÒÈšÉνËÈÑÈ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍÇÉÁ ŸÒÅÌ»ÖÈ&YFDVUJWF.#" ¥“ÁÐÎÀÑÁžÐ¾ÑËÌÈÑÈÁÆÎЭÑÒÈÍœÉÌÎǼ uÅÒÁ“Ò×ÖÉÁËÏÍÆÎÉÒÈÒÏÍÒÐÉÏÍÇÉÁÒÎÁËÁÄÈuÁÙ˾»ÒÎÕf ±Îž¨ŸÄÉÁÐËŽÄ×ÎÅÊ­uÈÍÁËÁÉ×ÌΓÎÉŽÒÁÉ ÑÅ“ÅÐÉ­ÌÌÎÍuÅÉËÒ¼ÕÄÉÁÄÉËÁѽÁÕu­ÓÈÑÈÕuÅ “оÒדÅÕÑ×ÍÄ×ÁÑÒÉË»ÕuÎÐÆ»ÕÅ˓Á½ÄÅ×ÑÈÕ “Î×Ñ×ÍÄ×­ØÎ×Í Á ÄÉÁØÏÑÈÕuÁÓ¼uÁÒÁËÁÉ ÑÅuÉÍ­ÐÉÁ È“ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÒÔÍΓνÔÍŽÍÁÉ דÎÖÐÅÔÒÉ˼ËÁÉ  “оÒדÅÕÄÉÁÄÉËÁѽÅÕ ÈÌÅËÒÐÎÍÉ˼Õu­ÓÈÑÈÕ¥“ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈ ÒÔÍuÁÓÈu­ÒÔÍËÁÉÈÑ×uuÅÒÎÖ¼ÑÒÉÕË­ÓÅ ŽÄÎ×ÕÅ˓ÁÉÄÅ×ÒÉË»ÕÄÐÁÑÒÈÐɾÒÈÒÅÕ ¾“ÔÕ ÅÐÇÁѽÅÕ ÁÑ˼ÑÅÉÕË̓ ŽÍÁÉדÎÖÐÅÔÒÉ˼ ™ÉÁÒÈÍ“ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÒÎמ¨ŸËÁÉÒÈÍ Á“¾ËÒÈÑȨš£“ÐÎÂÌ»“ÎÍÒÁÉĽÄÁËÒÐÁ ÒÁ οποία καταβάλλονται σε δόσεις. ŸÒΞ¨ŸÑÒÈšÉνËÈÑÈ£“ÉÖÅÉмÑÅÔÍÇÉÁ ŸÒÅÌ»ÖÈ&YFDVUJWF.#"ǽÍÎÍÒÁÉÄÅËÒν “Ò×ÖÉÎÀÖÎÉËÁÉÄɓÌÔuÁÒÎÀÖÎÉžÁÍœÉÑÒÈu½ÔÍ ÒÈÕÈuÅÄÁ“¼Õ¼ÎuÎÒÁÇÏÍÁÍÁÇÍÔÐÉÑu»ÍÔÍ ÉÄÐ×u­ÒÔÍÒÈÕÁÌÌÎÄÁ“¼Õ ËÁÓÏÕËÁÉÁ“¾ÆÎÉÒÎÉ ¡±£¦ Ñ×ÍÁÆÎÀÕÇÍÔÑÒÉËÎÀÁÍÒÉËÅÉu»ÍÎ× ²“ÎÂÎ̼ÁÉÒ¼ÑÅÔÍËÁÉÁÊÉÎ̾ÇÈÑȲ“ÎÃÈÆÉÎÒ¼ÒÔÍ ¡ÉÒ¼ÑÅÉÕדέÌÌÎÍÒÁÉÈÌÅËÒÐÎÍÉË­ÑÒÈÍ ¦ÑÒÎÑÅ̽ÄÁIUUQFNCBBFHFBOHS»ÔÕËÁÉ ÒÈÍÈšÅËÅuÂнÎ× »ÍÁÐÊÈuÁÓÈu­ÒÔÍÒ»ÌȦÁÍÎ×ÁнÎ× ¯ÉÅÍÄÉÁÆÅоuÅÍÎÉ καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση דÎÃÈÆɾÒÈÒÁÕ“Î׎ÍÁÉÄÉÁÓ»ÑÉuÈÑÒÈÍ “ÁÐÁ“­ÍÔJÑÒÎÑÅ̽ÄÁËÁÉÍÁœÉÑ×Í­ÃÎ×ÍÒÁ “ÁÐÁ“­ÍÔÄÉËÁÉÎÌÎÇÈÒÉË­“Î×ÁÍÁÆ»ÐÎÍÒÁÉ ÑÒÉÕ“ÐÎړÎÓ»ÑÅÉÕ ¥ÁÊÉÎ̾ÇÈÑÈÒÔÍדÎÃÈÆÉÎÒ¼ÒÔÍÓÁÎÌÎËÌÈÐÔÓŽÑÅÄÀÎÑÒ­ÄÉÁ ¡ÐÖÉË­ÎÉדÎüÆÉÎÉÓÁÁÊÉÎÌÎÇÈÓÎÀÍuÅ­ÑÈ ÒÁÑÒÎÉÖŽÁÒÈÕÈÌÅËÒÐÎÍÉ˼ÕÒÎ×ÕÁ½ÒÈÑÈÕ ¯ÉדÎüÆÉÎÉ“ÎדÌÈÐÎÀÍÒÉÕÒדÉ˻ՓÐÎړÎÓ»ÑÅÉÕÓÁËÌÈÓÎÀÍ ÑÒÈÑ×Í»ÖÅÉÁ ÑÅ “ÐÎÆÎÐÉ˼Ñ×Í»ÍÒÅ×ÊÈ“Î×ÓÁ“ÐÁÇuÁÒΓÎÉÈÓŽŽÒÅuÅÆ×ÑÉ˼“ÁÐÎ×ѽÁÑÒÈÍ»ÄÐÁ ÒÎ×±u¼uÁÒÎÕŽÒÅÄÉÁÄÉËÒ×ÁË­ ¥ÁÊÉÎ̾ÇÈÑÈÒÔÍÁÉÒ¼ÑÅÔÍǽÍÅÒÁÉÁ“¾ £“ÉÒÐΓ¼£“ÉÌÎǼÕ“Î×Ñ×ÇËÐÎÒŽÒÁÉÁ“¾ ËÁÓÈÇÈÒ»ÕÒÎ×±u¼uÁÒÎկɜÉÌÅÇ»ÍÒÅÕÓÁ ÅÍÈuÅÐÔÓÎÀÍÈÌÅËÒÐÎÍÉË­ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να Á“Å×ÓÀÍÅÑÒÅÑÒÎÍ˧Áu“ÎÀÐȥ̽Á ÒÈÌ ËÁÉÑÒÈÍË¢ÁÑÉÌŽÎ×¢­ÑÔ ÒÈÌ FNBJMNCB!BFHFBO HSËÁÉÑÒÈÍÉÑÒÎÑÅ̽ÄÁuÁÕIUUQFNCB BFHFBOHS


Συνέντευξη

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016 41

Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Εκπαίδευση που απευθύνεται στα χέρια, στο μυαλό και στην ψυχή

Η

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης ξεκινά τη λειτουργία της το 1904, όταν ιδρύθηκε από τον Δρ. Τζον Χένρι Χάουζ (John Henry House) και τη γυναίκα του Σούζαν Εϊντελάιν (Susan Adeline). «Ο Δρ. Χάουζ, πρακτικός αλλά και ιδεαλιστής, πίστευε σ’ αυτό που αργότερα ονομάστηκε “ολιστική εκπαίδευση”. Πίστευε ότι για έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο χρειάζεται εκπαίδευση που θα απευθύνεται στα χέρια, στο μυαλό αλλά και στην ψυχή. Έτσι ίδρυσε ένα σχολείο που δεν θα παρείχε μόνο εξειδικευμένη γεωργική εκπαίδευση, αλλά ευρύτερη παιδεία» μας λέει η κα Έλλη Κωνσταντίνου, διευθύντρια Institutional Enrollment της σχολής στη συνέντευξή μας. Με εντυπωσίασαν ιδιαιτέρως τα παραπάνω λεγόμενα του Δρ. Χάουζ. Εκατόν δώδεκα σχεδόν χρόνια μετά την ίδρυσή της, η κουλτούρα της σχολής δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτή ήταν και η αίσθηση που αποκόμισα από την συνέντευξη. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσεγγίζουν τον άνθρωπο ολιστικά. Κυρία Κωνσταντίνου, πώς ξεκίνησε η ιστορία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής; Ύστερα από 30 χρόνια ιεραποστολικής υπηρεσίας στα Βαλκάνια ο διανοούμενος Αμερικανός εκπαιδευτικός Δρ. Χάουζ και η γυναίκα του Σούζαν ίδρυσαν την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ταπεινές δωρεές κεφαλαίου και εξοπλισμού από έναν μικρό κύκλο υποστηρικτών στις ΗΠΑ βοήθησαν το ίδρυμα να επιβιώσει στα πρώτα χρόνια του, καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο Βαλκανικών Πολέμων, του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα κινήθηκε ο Δρ. Χάουζ, ο οποίος, εμπνευσμένος από παραδείγματα παρόμοιων ιδρυμάτων στην Αμερική, ιδρύει τη σχολή, έχοντας διαπιστώσει την ανέχεια του ντόπιου πληθυσμού σε τρόφιμα, αλλά και την πλήρη άγνοιά του για γεωργικές τεχνικές. Πρώτοι μαθητές της σχολής δώδεκα ορφανά αγόρια από την περιοχή της Πυλαίας. Όλα αυτά τα 112 χρόνια η σχολή υπήρξε πρωτοπόρος σε εκπαίδευση (βραβεύτηκε δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών), καθώς και σε επίπεδο εγκαταστάσεων, πειραματισμών, έρευνας, καλλιεργειών και παραγωγής προϊόντων. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: ο πρώτος στην Ελλάδα χώρος παστερίωσης γάλακτος (1935), η πειραματική μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα, η παραγωγή αυγών με Ω3 λιπαρά, η καλλιέργεια ελαιοκράμβης για την παραγωγή βιοκαυσίμου. Και σήμερα; Σήμερα η σχολή μας υπό την ηγεσία του προέδρου της Δρ. Πάνου Κανέλλη προσαρμόζει τη γεωργική εκπαίδευση και την εκπαίδευση των επιστημών ζωής στις ανάγκες του 21ου αιώνα, παραμένοντας πιστή στις ρίζες της και στη μακροχρόνια παράδοση της βιωματικής μάθησης. Ποιος είναι ο σκοπός της σχολής; Η σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για την ανάληψη κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, στη γεωπονία, στο περιβάλλον και στις επιστήμες ζωής, αποβλέποντας στην οικονομικά βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη και εξέλιξη του αγροδιατροφικού τομέα. Ποιο είναι το ειδοποιό στοιχείο που προσδίδει αξία στα εκπαιδευτικά σας προγράμματα; Το διευρυμένο, ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται σε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυτό το σταθερό και αναπτυσσόμενο πλαίσιο διασφαλίζει μια αναβαθμισμένη εμπειρία γνώσης και παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του χαρακτήρα των αποφοίτων μας.

Η κα Έλλη Κωσταντίνου είναι διευθύντρια του τμήματος εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Είναι υπεύθυνη για την προσέλκυση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των εγγραφών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μέσω στρατηγικών κοινοποίησης των προγραμμάτων στο ενδιαφερόμενο κοινό (marketing and recruitment), στρατηγικών επιλογής και αποδοχής υποψηφίων (admissions), καθώς και στρατηγικών διαμόρφωσης, διαχείρισης και κοινοποίησης των διδάκτρων, των προγραμμάτων υποτροφιών και της οικονομικής βοήθειας. Σε ποιες βαθμίδες της εκπαίδευσης κινείστε; Και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο της σχολής έχουν δημιουργήσει και προσφέρουν ένα διαρκώς εξελισσόμενο, πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στη βιωματική μάθηση και στην περιβαλλοντική αγωγή. Αξιοποιώντας το πλούσιο περιβάλλον και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολής, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολιστικά προγράμματα μάθησης με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών μαθητών, ενώ προάγουμε την οικοδόμηση της γνώσης και τη συνεχή «ανακάλυψη» του κόσμου. Κυρίαρχος στόχος του Δημοτικού σχολείου είναι η διαμόρφωση μαθητών με ετοιμότητα για γνώση, διακριτή περιβαλλοντική αντίληψη, θετική σκέψη, ευαισθησία και υπευθυνότητα, καθώς και με ολοκληρωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και το έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, με την παράλληλη αξιοποίηση των μοναδικών και πολύπλευρων εγκαταστάσεων μας, διαμορφώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών. Το Γενικό Λύκειο της σχολής προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τη διευρυμένη διδασκαλία των αγγλικών αλλά και των θετικών επιστημών και των επιστημών ζωής με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου εισάγονται με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ μέσω του προγράμματος «Σπουδές στην Αμερική». Το Επαγγελματικό Λύκειο είναι πραγματικά ένα σύνθετο και μοναδικό σχολείο. Συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της γεωπονίας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Η πρόσθετη βιωματική εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) είναι ένα μοναδικό σε όλη τη χώρα πρόγραμμα μάθησης, υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου μας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι μαθητές αποκτούν σχετικό πιστοποιητικό. Οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3 και εισάγονται σε ΑΤΕΙ με ποσοστά επιτυχίας συντριπτικά μεγαλύτερα από όλα τα άλλα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το Perrotis College ιδρύθηκε το 1996. Αποστολή του είναι η εκπαίδευση ηγετών στον αγροδιατροφικό τομέα και στις επιστήμες ζωής. Υπό την ηγεσία του Δρ. Αθανασίου Τσαυτάρη προσφέρει πτυχιακά προγράμματα σπουδών (BSc) πιστοποιημένα από το Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας και η εκπαίδευση ολοκληρώνεται στα σύγχρονα επιστημονικά εργαστήρια και στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το πρόγραμμα «Σπουδές στην Αμερική» προορίζεται για τους μαθητές και των δύο Λυκείων; Φυσικά. Ο πρωταρχικός σκοπός του Γραφείου Συμβουλευτικής για Σπουδές στις ΗΠΑ είναι να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε μαθητή ο οποίος έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον, επιμέλεια και δέσμευση για σπουδές στις ΗΠΑ. Το γραφείο βοηθά τους μαθητές στην προετοιμασία των αιτήσεων, στην επιλογή πανεπιστημίων, στην προετοιμασία για τις τυποποιημένες εξετάσεις, στην επικοινωνία με κολέγια ή πανεπιστήμια, στην προετοιμασία για συνεντεύξεις, στη μετάφραση και ολοκλήρωση εγγράφων για οικονομική ενίσχυση και, τέλος, στην εγγραφή σε ένα πανεπιστήμιο. Για να γίνει αυτό, το γραφείο φιλοξενεί κατά μέσο όρο 15 αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια κάθε χρόνο, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να τα γνωρίσουν καλύτερα και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αίτησης και εισαγωγής. Το γραφείο σημειώνει μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στο να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν το ιδανικό για αυτούς πανεπιστήμιο αλλά και να εξασφαλίσουν μια υποτροφία. Οι μαθητές των Λυκείων είναι οικότροφοι; Ναι, έχουν αυτή τη δυνατότητα (χωρίς να είναι υποχρεωτικό), καθώς η σχολή έχει δύο οικοτροφεία στα οποία στεγάζονται οι μαθητές του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι προέρχονται κυριολεκτικά από όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές δημιουργούν φιλίες, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και κατανοούν καλύτερα μέσα από αυτή τη διαδικασία της επικοινωνίας και της συνύπαρξης τον εαυτό τους και τους άλλους, μαθαίνουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να συνεργάζονται και να δουλεύουν συλλογικά. Πώς κυλά η εκτός διδακτικού προγράμματος ζωή για τους μαθητές; Πέρα από την παρακολούθηση του ακαδημαϊκού προγράμματος οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε ομίλους πολιτιστικών και

αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως οι όμιλοι κινηματογράφου, αστρονομίας, φωτογραφίας, μοντέλα Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, η σχολή έχει ομάδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ και συμμετέχει σε διάφορα αθλητικά τουρνουά. Σκοπός μας είναι η παροχή μιας ολιστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας σε όλους τους μαθητές μας. Όσον αφορά στα προγράμματα ενηλίκων, τι προσφέρει η σχολή; Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης. Οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις ιδιωτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού και επισκέψεις μελέτης πεδίου σε θέματα επιχειρηματικότητας, στην αγροδιατροφή, στην αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις νέες τεχνολογίες και στις μεθοδολογίες εκπαίδευσης. Στόχος είναι να μεταδώσουμε στους εκπαιδευόμενους νέες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες με τρόπο καινοτόμο, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επιχειρηματικό τομέα και να βελτιώσουν τα παραγόμενα προϊόντα τους και την ποιότητα της ζωής τους. Επίσης, τα σεμινάρια ενηλίκων προσφέρουν θεματικές ενότητες που καλύπτουν μια μεγάλη θεματολογία σε τομείς όπως η τεχνολογία και η βιο-ασφάλεια τροφίμων, η γεωργική παραγωγή και η τεχνολογία, η κτηνοτροφική παραγωγή και η τεχνολογία. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Σύγχρονες γεωργικές πρακτικές», διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη βελτιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και στη διοίκηση μιας αγροδιατροφικής εκμετάλλευσης με καινοτόμες μεθόδους, σύμφωνες με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και του Κέντρου Ελιάς; Tο Κέντρο Ελιάς του Perrotis College είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στην ολιστική διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας και στην ανάδειξη της οικονομικής προστιθέμενης αξίας της επιτραπέζιας ελιάς

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το Perrotis College είναι τα ακόλουθα: i#4D )POT ÏÐƘÇÃÑ˺¡‘ÇÔÃÇÎÆt¿ÐÇɼÐÆп.BSLFUJOHÏÐÆ ÇÌtÆÔ¿Ë»¿¯ÎÌÄ»tÒ˘ÇÌ»ÉÆÏÆ¡‘ÇÔÃÇκÏÃÒË ÏÐÌËŸÅÎÌÂÇ¿ÐÎÌÄÇɼ¯Ìt¹¿ i#4D )POT ÏÐƘǿÔûÎÇÏÆœÃÎÇÀ¿ÊÊÌËÐÇÉÍ˝ÕÏÐÆt«ÐÒËœ¿Î¿ÅÒźÓ—ÃÒÎÅ»¿ŸÉÎÇÀû¿Ó˜Ç¿ÔûÎÇÏÆ¢ÒÇÉ̾¥ÃÄ¿Ê¿»ÌÕ i#4D )POT ÏÐÆ˯ÃÔËÌÊÌÅ»¿É¿ÇÏÐÆË¡‘ÇÏкtƯÎÌÄ»tÒË i 4D )POT ÏÐƘǿÔûÎÇÏÆÐÌÕ¡Ë¿ÊÊ¿ÉÐÇÉ̾¯ÌÕÎÇÏt̾

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 το κολέγιο θα προσφέρει και μεταπτυχιακά προγράμματα: i.4DJO/FX'PPE1SPEVDU#VTJOFTT%FWFMPQNFOU i.4DJO.BSLFUJOHGPSUIF"HSP'PPE4FDUPS

και του ελαιολάδου, ενώ συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Ελιάς του University of California στο Ντέιβις (Davis) των ΗΠΑ. Προωθεί τα νέα συστήματα πυκνής φύτευσης για μηχανική συγκομιδή και μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα ερευνά την αξιοποίηση των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της ελιάς και παρέχει υπηρεσίες όπως φυσικοχημικές αναλύσεις, συμβουλευτική εκπαίδευση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο. Ο στόχος του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι η ανάδειξη και η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από άτομα που επιζητούν να αναπτύξουν μια βιώσιμη επιχείρηση και να κάνουν καριέρα στον χώρο της παραγωγής, της μεταποίησης και της διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής παιδείας, στην ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και στη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή. Πληροφορηθήκαμε ότι η σχολή ασχολείται και με τη συμβουλευτική. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το κομμάτι; Η συμβουλευτική αποτελεί σημαντικό τομέα της σχολής και συμβάλλει οργανωμένα και προγραμματισμένα στις προσπάθειες ανάδειξης της γεωργικής οικονομίας και της οικονομίας της υπαίθρου ως ατμομηχανής της εθνικής οικονομίας. Εξαιρετικά παραδείγματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής αποτελούν οι συνεργασίες της σχολής με τις εταιρείες: Μέλισσα, Τιτάν, McCain, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Philip Morris International, Tuvunu. Στη σχολή έχετε και αγρόκτημα. Tι προϊόντα παράγετε; Το εκπαιδευτικό και επιδεικτικό αγρόκτημα είναι η καρδιά της εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Αποτελείται από το τμήμα του βουστασίου–γαλακτοκομείου, του πτηνοτροφείου και της φυτικής παραγωγής. Η αγέλη των καθαρόαιμων αγελάδων Χόλσταιν του βουστασίου διαμορφώθηκε το 1935, ενώ το γαλακτοκομείο παράγει το φημισμένο γάλα της σχολής. Το τμήμα του πτηνοτροφείου χρησιμοποιεί τις τελευταίες επιστημονικές μεθόδους για την παραγωγή και εμπορία συνηθισμένων αυγών και αυγών Ω3, ορνίθων κρεατοπαραγωγής, νεοσσών ημέρας και πουλάδων. Το τμήμα φυτικής παραγωγής αποτελείται από θερμοκήπια και φυτώριο, αμπελώνα και οινοποιείο, ελαιώνες, μεγάλη καλλιέργεια και εκτεταμένες πειραματικές καλλιέργειες τόσο στους χώρους της σχολής, όσο και στο δορυφορικό αγρόκτημα «Δ. Ζάννας», το οποίο βρίσκεται στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοκομικών, πτηνοτροφικών και φυτικών προϊόντων του αγροκτήματος στηρίζουν το πρόγραμμα υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας; Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα αδιάκοπης προσφοράς, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεχίζει σήμερα να αποτελεί τον καταλύτη για την επιστροφή των νέων στην επαρχία και στις παραδοσιακές άξιες της χώρας. Όπως είπε και ο πρόεδρος της σχολής δρ. Πάνος Κανέλλης, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο: «Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε πρεσβευτές μιας νέας, ευφυούς γεωργίας για τη νέα γένια των Ελλήνων». Αυτά είναι τα άμεσα σχέδιά μας: Να συνεχίσουμε να αφήνουμε τη σφραγίδα μας στην αγροτική επιχειρηματικότητα και να συμβάλλουμε, με τις όποιες δυνάμεις μας, στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το κολέγιό της είναι εδώ για να προσφέρουν προοπτική. Μίνα Βασιλοπούλου, Υπεύθυνη δημοσιογραφικού περιεχομένου skywalker.gr


42 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν μαθήματα και φέτος (6η χρονιά) στο Οικοσχολείο

Crowdhackathon #health @INNOVATHENS

Διάρκεια: 15 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Ιουνίου 2017 Πρόκειται για περίπου 20 μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή 10:00-14:00, θεωρία και πράξη. Τα μαθήματα: i£ÄÁÆÎÌÎǽÁŸÒÁu­ÒÈÕ§ÁÂÁѽÌÈÕ ÇÅԓ¾ÍÎÕ i§Îu“ÎÑÒΓνÈÑÈÆ×ÒΓÐÎÑÒÁѽÁ´ÐÈե̽ÁÕ ÇÅԓ¾ÍÎÕ ÅÌÅÇËÒ¼Õš¥¬ i§ÎÉÍÔÍÉ˼ÑÈuÁѽÁÒÈÕÎÉËÎÌÎÇÉ˼ÕÇÅÔÐǽÁÕ¨ÉÖ­ÌÈÕ§Î×ÌÎ×ÐÎÀÄÈÕ ÎÉËÎÍÎuÎ̾ÇÎÕ βιοκαλλιεργητής išÅÍÄÐÏÄÅÉÕËÁÌÌÉ»ÐÇÅÉÅÕf®½ËÎÕ±ÑÉu¾“Î×ÌÎÕ ÂÉÎËÁÌÌÉÅÐÇÈÒ¼Õ i¯ÉËÎÍÎuÎÒÅÖÍÉ˼uÅÌ»ÒÈÒÎ×ËÒ¼uÁÒÎÕ¡ÍÄлÁÕ¢ÁÐÏÒÑÎÕ ÇÅԓ¾ÍÎÕ ÎÉËÎÍÎuÎ̾ÇÎÕ βιοκαλλιεργητής i£ÍÒÎuÎÌÎǽÁÆ×ÒΓÐÎÑÒÁѽÁšÈu¼ÒÐÈÕ§ÎÍÒÎuÈÍ­Õ ÇÅԓ¾ÍÎÕ ÅÍÒÎuÎ̾ÇÎÕ i¡ÇÐÎÄÉÁÒÐÎÆÉ˼“ÎÌÉÒÉ˼f™ÉÏÐÇÎÕ§ÅЭÍÈÕ ËÎÉÍÔÍÉÎ̾ÇÎÕ i¯ÉËÎÁÇÐÎÒÎ×ÐÉÑu¾Õ™É­ÍÍÈÕŸÖ½ØÁÕ Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÁÕ i›ÅÐuÎËȓÉÁË»ÕËÁÌÌÉ»ÐÇÅÉÅÕ§ÔÑÒ¼ÕŸ“ÁÍÒÉÄ­ËÈÕ ÂÉÎËÁÌÌÉÅÐÇÈÒ¼Õ i¨ÅÒÁ“νÈÑÈÂÉÎÌÎÇÉËÏÍ“ÐÎÙ¾ÍÒÔͨÁнÍÁŸÉÇ­ÌÁ ÎÉËÎuÅÒÁ“ÎɼÒÐÉÁ i±Î“ÉËΓνÈÑÈf™ÉÏÐÇÎÕ§ÎÌ»u“ÁÕ Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÁÕ ÂÉÎËÁÌÌÉÅÐÇÈÒ¼Õ i¨ÅÒÁÌÌÁÇu»ÍÁÂÉΓÎÉËÉ̾ÒÈÒÁ¢­ÑÔ§ÁÍÅÌÌΓÎÀÌÎ× Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÁÕ ¨×ÐÒÏžÉѓ½ÍÈ ÅËπρόσωπος της Greenpeace i©×ÒÏÐÉÁ¡ÖÉÌÌ»ÁÕ™ÁÐÇÁÌ¼Õ ›ÎÄÔмÕ¡ÐÂÁͽÒÈÕ i¯ÐÇ­ÍÔÑÈÒÔÍ“ÁÐÁÇÔÇÏÍÄÉ­ÓÅÑÈÒÔÍ“ÐÎÙ¾ÍÒÔͨÉÖ­ÌÈÕ§Î×ÌÎ×ÐÎÀÄÈÕ ¡ÍÄлÁÕ Βαρώτσος, Θοδωρής Αρβανίτης iµÌÅÇÖÎÕËÁÉ“ÉÑÒΓνÈÑÈÂÉÎÌÎÇÉËÏÍ“ÐÎÙ¾ÍÒÔÍ´ÐÈե̽ÁÕ išÉÁÒÐÎÆÎÌÎǽÁ §¡ž “ÐÎÇЭuuÁÒÁ œÉÄÎÒ¼ÑÅÉÕ Επιδίωξη του Οικοσχολείου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν συνολική γνώση της οικολογικής γεωργίας. Πρακτική κάθε μέρα με τον Θοδωρή Αρβανίτη (προετοιμασία εδάφους, λίπανση, φύτεμα, σκάλισμα, κλάδεμα, συγκομιδή, χειρισμός μηχανημάτων και εργαλείων). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο blog «Εναλλακτικό Σχολείο Βιολογικής Γεωργίας». Μπορείτε να στείλετε την αίτηση εγγραφής σας με ένα μικρό βιογραφικό στο e-mail: oikosxoleio@gmail.com. Το Οικοσχολείο απευθύνεται σε παλιούς και νέους αγρότες, φοιτητές και απόφοιτους γεωπόνους, αλλά και σε ερασιτέχνες. Οι θέσεις είναι περίπου 100 και τα μαθήματα δωρεάν. Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών: Ανδρέας Βαρώτσος, a.varotsos@gmail.com Πληροφορίες για το κτήμα: Θοδωρής Αρβανίτης, 6945 263 929. Ώρα: 10:00-14:00

Η Crowdpolicy, η Ethosmedia και το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων, διοργανώνουν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου τη δράση ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon #health. Πρόκειται για έναν διήμερο διαγωνισμό με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών (minimum viable products, MVP) και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της υγείας. Οι διαγωνιζόμενοι θα σχηματιστούν σε ομάδες προκειμένου να μπορούν στο χρονικό πλαίσιο των 36 περίπου ωρών που δίνονται να αναπτύξουν την εφαρμογή τους σε βαθμό MVP ή/και επιχειρησιακές λύσεις στον τομέα της υγείας και στις σχετικές υπηρεσίες. Διαδικασία εγγραφών: Οι εγγραφές θα κλείσουν 2 ημέρες πριν τη διοργάνωση και εφόσον έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Συμμετοχή: Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο «first come, first served». Για την είσοδο στον χώρο απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης. Στο Crowdhackathon υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με τους ακόλουθους ρόλους: išÉÁÇÔÍÉؾuÅÍÎÉÇÉÁ×ÌΓνÈÑÈÒÔÍÅÆÁÐuÎÇÏÍ¡“ÎÒÅÌÎÀÍÒÎ×ÕÄÉÁÇÔÍÉؾuÅÍÎ×ÕËÁÉu“ÎÐŽ να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι κ.ο.κ. Διαγωνίζονται σε ομάδες από 2-6 άτομα. i¨»ÍÒÎÐÅÕÇÉÁËÁÓÎļÇÈÑÈËÁÉדÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÔÍÄÉÁÇÔÍÉؾuÅÍÔÍ i£ÓÅÌÎÍÒ»ÕÇÉÁדÎÑÒ¼ÐÉÊÈÑÒÈÄÉÎÐÇ­ÍÔÑÈ i£“ÉÑË»“ÒÅÕ¨“ÎÐŽÍÁŽÍÁÉÑÒÅÌ»ÖÈÁ“¾ÅÒÁÉÐŽÅÕ ÆÎÐŽÕÒÎ×ÄÈu¾ÑÉÎ×ÒÎu»ÁËÁÉÁ“¾ μη κυβερνητικές οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις. iž­ÐÎÖÎÉÄÅÄÎu»ÍÔÍ EBUBPXOFST ©ÎÐŽÕ“Î×ÓÁÄÉÁÓ»ÑÎ×ÍÄÅÄÎu»ÍÁÇÉÁÁÊÉΓνÈÑÈ και μπορούν να προέρχονται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. išÈuÎÑÉÎÇЭÆÎÉ iŸÒÎ×ÕÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÓÁ“ÁÐÁÑÖÅÓŽÇмÇÎÐÎÄÉÁĽËÒ×Î ËÁÓÏÕËÁÉÐÅÀuÁÇÉÁÑÀÍÄÅÑÈ υπολογιστών, χώρος εργασίας, υλικό από τους υποστηρικτές και χορηγούς, φαγητό, ενώ θα πρέπει να έχουν τον δικό τους υπολογιστή καθώς και πολύπριζα. Ημερομηνία: 3-4 Δεκεμβρίου 2016. Τόπος: INNOVATHENS, Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων. Ώρα: 09:30 - Πληροφορίες: http://www.innovathens.gr/

Σεμινάριο για σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικούς και φιλόμουσους Στο πλαίσιο της συναυλίας: «Ex Silentio: Οι αυλές της Ανατολής», αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, 8.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί masterclass του Κέντρου Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές μουσικής, επαγγελματίες μουσικούς, αλλά και φιλόμουσους. Είναι ένα σεμινάριο ανοιχτό στο κοινό, που θα έχει έτσι την ευκαιρία να έλθει σε επαφή με την παλαιά μουσική μέσα από τις δύο θεματικές ενότητες του προγράμματος. i Μεσαιωνική πολυφωνία και μονοφωνία: Προσέγγιση και ερμηνεία Εισηγητής: Δημήτρης Κούντουρας i Ερμηνεία φωνητικής μουσικής του Μπαρόκ: ιταλικές άριες του 17ου και 18ου αιώνα Εισηγητής: Άρης Χριστοφέλλης. Τσέμπαλο: Ιάσων Μαρμαράς. Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου 2016. Τοποθεσία: Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Μέγαρο Μουσικής, Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη. Ώρα: 20:30. Πληροφορίες: www.megaron.gr

Εργαστήριο Asthenia Lab Το Asthenia Lab είναι μια ομαδική υπόθεση. Ένα ιδιωτικό εργαστήριο μίας ημέρας, που πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες με αντικείμενο ένα 8ωρο πείραμα ανοιχτό στο κοινό. Η ιδέα είναι να ασχοληθούμε ως σημερινοί κάτοικοι της Αθήνας με την έννοια της «ασθένειας». Η Γεωργία Καρύδη θα οργανώνει και θα πραγματοποιεί σποραδικά ηχογραφήσεις των φωνών των συμμετεχόντων. Ο Χαράλαμπος Κουρκούλης θα μας θεραπεύσει με ένα 8ωρο dj set εμπνευσμένο από τα φυτά του και τον Κοπέρνικο. Η Rilène ενδιαφέρεται για θέματα όπως η μαζική χειραγώγηση και η προπαγάνδα. Ο Πέτρος Νικόλτσος μεταφέρει το στούντιό του μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο και επιχειρεί το αδιανόητο. Η Νάνα Σαχίνη καλεί τον θεατή να ενεργοποιήσει μόνος του ή με τη βοήθεια του performer/ facilitator μια σειρά από υβριδικά αντικείμενα που σχετίζονται με το σώμα στην οριακή συνθήκη της μητρότητας. H Αντιγόνη Θεοδώρου θα μας μεταδώσει τις προσωπικές της συνταγές. Θα μας φιλέψει με θεραπευτικά βότανα στο τέλος σε περίπτωση βαρυστομαχιάς! Η Σοφία Τούμπουρα με μια εικαστική εγκατάσταση-σιντριβάνι αντί donation box. Η performance της Αντιγόνης Τσαγκαροπούλου θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα, από την πραγματικότητα στη φαντασία. Ο Αντώνης Βάθης θα δημιουργήσει μια ηχητική όχληση στα όρια του λαϊκού και του κιτς. Η Μυρτώ Βρατσάνου θα χρησιμοποιεί φλούδες από φρούτα και λαχανικά, καθώς και άλλα υπολείμματα-ίχνη των συμμετεχόντων και των επισκεπτών. Ημερομηνία: 3 Δεκεμβρίου 2016 Τοποθεσία: Νοταρά 13 και Τοσίτσα, Circuits and Currents Ώρα: 14:00-22:00

BBC micro:bit workshop για παιδιά 10-13 ετών Γνώρισε τη μαγεία του προγραμματισμού με το BBC micro:bit! Η Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και το British Council παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το BBC micro:bit σε ένα workshop γεμάτο επιστήμη και τεχνολογία σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Αν είσαι 10-13 ετών και ενδιαφέρεσαι για τον προγραμματισμό, σε περιμένουμε την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στη χριστουγεννιάτικη αγορά της σχολής για να προγραμματίσουμε μαζί. Τι είναι το BBC micro:bit: Το micro:bit είναι ένας μικροϋπολογιστής που σχεδιάστηκε από το BBC με σκοπό τη χρήση του στην εκπαίδευση στη Βρετανία. Απευθύνεται κυρίως στους μαθητές του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό. Το πολύ μικρό του μέγεθος (μικρότερο από μία πιστωτική κάρτα) και το γεγονός ότι διαθέτει δελεαστικά χαρακτηριστικά, όπως πυξίδα, μαγνητόμετρο, αισθητήρα φωτός, 25 LED ενδείξεων κ.ά., το έχει κάνει ήδη πολύ δημοφιλές στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η κυκλοφορία του πραγματοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί πάνω από 1 εκατ. micro:bits σε σχολεία της Βρετανίας. Σκοπός του workshop: Σκοπός του workshop είναι να γνωρίσουν και στην Ελλάδα οι μαθητές τη συγκεκριμένη συσκευή και τις δυνατότητές της και να εισαχθούν στον κόσμο του προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός και κατ’ επέκταση η επιστήμη υπολογιστών συμβάλλουν στο να αναπτυχθεί η δομημένη σκέψη, η λογική και η δημιουργικότητα του μαθητή, δεξιότητες απαραίτητες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία στον 21ο αιώνα. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου στην Παλλήνη, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 από τις 11:00 μέχρι τις 13:30. Τη συγκεκριμένη ημέρα λαμβάνει χώρα και η ετήσια χριστουγεννιάτικη αγορά της σχολής, έτσι τα παιδιά και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν όλα τα περίπτερα της αγοράς και να παρακολουθήσουν θεατρικά και μουσικά δρώμενα. Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2016. Τόπος: Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μίλλιση 3. Ώρα: 11:00-13:30. Πληροφορίες: https://www.eventbrite.co.uk

Presentation and communication skills: Developing interview skills Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στo σεμινάριο «Developing interview skills», που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2016 στο INNOVATHENS, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων «Presentation and communication skills», έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το British Council. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εφόδια στον υποψήφιο ώστε να αναδείξει το βιογραφικό του σημείωμα και τα ταλέντα του, αλλά και να ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας στην αγγλική γλώσσα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18-25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους) με γνώσεις Αγγλικών Β2 (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο). Δηλώσεις συμμετοχής: https://apps. samsung.gr/innovathens. Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο e-mail. Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας απαντώντας στο δεύτερο e-mail προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2016. Τόπος: INNOVATHENS, Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων. Ώρα: 16:00-18:00. Πληροφορίες: http://www.innovathens.gr/


Χόμπι

44 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Γιόγκα, η φιλοσοφία της ευζωίας Η ιστορία Σύμφωνα με τον Swami Satyananda Saraswati, η γιόγκα γεννήθηκε στις αρχές του ανθρώπινου πολιτισμού, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποίησε το πνευματικό δυναμικό του και άρχισε να αναζητά τεχνικές για να το αναπτύξει και να το εξελίξει. Αρχαιολογικά ευρήματα στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού, κοντά στο σημερινό Πακιστάν, μαρτυρούν την ύπαρξη και την άσκηση της γιόγκα εδώ και τουλάχιστον 10.000 χρόνια. Στους αρχαίους χρόνους οι τεχνικές της γιόγκα ήταν μυστικές. Ούτε καταγράφονταν ούτε ασκούνταν δημόσια. Η γνώση τους περνούσε προφορικά από τον δάσκαλο ή γκουρού στον μαθητή. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής αποκτούσε τη γνώση μέσω της προσωπικής άσκησης και της εμπειρίας, ενώ ο δάσκαλος μπορούσε να τον καθοδηγήσει στο πνευματικό μονοπάτι χωρίς τις παρανοήσεις και τη σύγχυση που φέρνει η διανοητική δραστηριότητα. Η πρώτη γραπτή αναφορά στη γιόγκα

υπάρχει στις αρχαίες «Βέδες» (1.500-1.000 π.Χ.), που δεν μιλούν για συγκεκριμένες πρακτικές, αλλά αποτελούν κυρίως αποκαλυπτικά θρησκευτικά κείμενα με τη μορφή ύμνων και τελετουργικών στίχων. Η φιλοσοφία της γιόγκα ουσιαστικά σχηματοποιείται στις «Ουπανισάδες», γραπτά που συμπυκνώνουν την πεμπτουσία των «Βεδών», και κωδικοποιείται στο «Yoga sutras» του Patanjali με 196 αφορισμούς, οι οποίοι αποτελούν τη λυδία λίθο της raja yoga, της υψηλότερης, «βασιλικής» πρακτικής της γιόγκα. Το παλαιότερο σωζόμενο έργο για τη hatha yoga θεωρείται το «Hatha yoga pradipika», δηλαδή «Φως στη γιόγκα», γραμμένο τον 15ο αιώνα στα σανσκριτικά από τον γιόγκι Swami Swatmarama, το οποίο θεωρείται κλασικό και σε αυτό βασίζονται οι σύγχρονες πρακτικές της γιόγκα που είναι διαδεδομένες στη δύση σήμερα.

Η φιλοσοφία Γιόγκα είναι η «επιστήμη» της ευζωίας, η οποία πραγματώνεται ενσωματωμένη στην καθημερινή ζωή, επεμβαίνοντας σε όλες τις πτυχές που συνθέτουν την ύπαρξή μας: σώμα, ζωτική ενέργεια, νους, συναίσθημα, ψυχή και πνεύμα. Η λέξη «γιόγκα» στα σανσκριτικά (αρχαία Ινδικά) σημαίνει ένωση. Με πνευματικούς όρους, είναι η ενότητα της ατομι-

κής με τη συλλογική συνείδηση. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, είναι η εναρμόνιση σώματος, νου και πνεύματος, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένες σωματικές και νοητικές τεχνικές, που μας προετοιμάζουν για την ένωση με την ανώτερη πραγματικότητα. Η πρακτική της γιόγκα ξεκινάει με το σώμα μας, που μας είναι πιο γνώριμο και οικείο. Όταν υπάρχει δυσαρμονία στο σώμα, τότε τα όργανά μας λειτουργούν με αντιπαλότητα, γεννώντας ασθένειες. Η γιόγκα αποσκοπεί πρωτίστως στο να ρυθμίσει τον συντονισμό των διαφορετικών λειτουργιών ώστε ολόκληρο το σώμα να είναι υγιές. Από το σώμα προχωράμε σε άλλο επίπεδο, στη διαχείριση των συναισθημάτων και του νου, εξισορροπώντας, αν όχι θεραπεύοντας, δυσαρμονίες που προκαλεί η επαφή μας με την καθημερινότητα, όπως οι φοβίες, ο πανικός και το στρες. Απώτερος στόχος της γιόγκα είναι η απαλλαγή του νου από τα περιττά φορτία, που εμποδίζουν την ανακάλυψη και την εκδήλωση του ανώτερου εαυτού μας. Μέσα από τις πρακτικές της γιόγκα καλλιεργείται η επίγνωση πως σώμα, νους και πνεύμα είναι αλληλένδετα και πως η ανισορροπία στο ένα επηρεάζει τα υπόλοιπα. Σταδιακά η συνειδητοποίηση αυτή μας οδηγεί στην κατανόηση πιο λεπτοφυών περιοχών της ύπαρξής μας και σε μια νέα, θετική θεώρηση της ίδιας της ζωής μας. Πηγή: www.anahatyogacenter.gr

Γιόγκα είναι ένωση και αρμονία ανάμεσα στη σκέψη, στη λέξη και στην πράξη ή ένωση ανάμεσα στο κεφάλι, στην καρδιά και στο χέρι. Sivananda Saraswati


Παντοπωλεία & κουζίνες

46 Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016

Κοινωνικά Παντοπωλεία ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αμαρουσίου Διεύθυνση: Σουρή 7 & Πλαστήρα Τηλ.: 210 8020861 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Βριλησσίων Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, 1ος όροφος Τηλ: 210 6135611 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2 Τηλ: 2132000221-6974 875786 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο «Αποστολή Αγάπης» Διεύθυνση: Υπόγεια διάβαση του σταθμού ΗΣΑΠ Ηρακλείου ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Κηφισιάς Διεύθυνση: Μ. Αντύπα 5 Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 6230919 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλίμου Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 Τηλ: 210 9882226 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Διεύθυνση: Μαραθώνος Τηλ: 210 2526255 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά Διεύθυνση: Φίλωνος 31 Τηλ: 210 4117607 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Αθήνας Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 Τηλ: 210 5246516 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 2-4 Τηλ: 2168003076 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 123 Τηλ: 2168003078 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Σμύρνης Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 65 Τηλ: 2132025882 ³Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Γλυφάδας Διεύθυνση: Μυστρά 1 & Επιδαύρου 2 Τηλ: 2109608973 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου Διεύθυνση: Μεθενίτη Χρήστου 7 Τηλ: 2299020173 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Πετρούπολης Διεύθυνση: Πετρουπόλεως 168, Ίλιον Τηλ: 2105064080 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεταμόρφωσης Διεύθυνση: Κορίνθου 21 Τηλ: 2102831133 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαραθώνα Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη Τηλ: 2294091176 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Παλλήνης Διεύθυνση: Μιαούλη Ανδρέα 28, Γέρακας Τηλ: 2106612890 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Χαϊδαρίου-Αιγάλεω Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 69 Τηλ: 2105320552 ³Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Μοσχάτου-Ταύρου Διεύθυνση: Διάκου Αθανασίου 1 Τηλ: 2109418655 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού Διεύθυνση: Αιτωλίας & 28ης Οκτωβρίου, Καματερό Τηλ: 2109750051 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Ζωγράφου Διεύθυνση: Κορίνθου 21 Τηλ: 2102831133 ³Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Παλαιού Φαλήρου Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 24 Τηλ: 2109843409

³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Χαλανδρίου Διεύθυνση: Στρατάρχου Παπάγου Αλεξάνδρου 7 Τηλ: 2106856805 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίας Παρασκευής Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 419 Τηλ: 2132004610 ³Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Αχαρνών Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86 Τηλ: 2102463543 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίου Δημητρίου Διεύθυνση: Δυρραχίου 11 Τηλ: 2109752030 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Περιστερίου Διεύθυνση: Ορχομενού 8 Τηλ: 2105757209

Σαλαμίνα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σαλαμίνας Διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 168 Τηλ: 2132027559 ³Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης στην Λ. Συγγρού Διεύθυνση: Δράκου 26-28, Φιλοπάππου Τηλ: 2109245545, 518

Θεσσαλονίκη ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σέρρες ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών

«Κιβωτός Αγάπης» Διεύθυνση: Στρυμώνος 1 Τηλ: 2321085470

Καλαμάτα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Καλαμάτας Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου, Καλαμάτα - Βιοτεχνικό Πάρκο Τηλ: 2721094057

Πάτρα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας

Διεύθυνση: Κοραή Αδαμαντίου 5 Τηλ: 2610311561

Καβάλα ³Δημοτικό Κοινωνικό

Παντοπωλείο Μεσολογγίου Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 1 Τηλ: 2631363400

Παντοπωλείο Φιλιππών Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50, Κρηνίδες Τηλ: 2513502526

Δράμα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Δράμας

Θήβα

Διεύθυνση: Ηπείρου Τηλ: 2521021817

³Κοινωνικό Παντοπωλείο Θήβας

Χαλκίδα ³Δημοτικό Κοινωνικό

Παντοπωλείο Χαλκίδας Διεύθυνση: Ωρίωνος 15 Τηλ: 2221061202

Βόλος

Καρδίτσα

Διεύθυνση: Καστρομηνά Τηλ: 2271081442

Λάρισα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τυρνάβου Διεύθυνση: Καράσσου Σταύρου 1 Τηλ: 2492350159

Τρίκαλα

Διεύθυνση: Κουρουνιώτη Κ. 20 & Ολυμπιονίκη Αγνώντα Τηλ: 2421055156

Ορεστιάδα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ορεστιάδας Διεύθυνση: Εθνομαρτύρων 98 Τηλ: 2552026542

Χίος ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Χίου

Ιωάννινα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Κάτσικα

Διεύθυνση: Κατσικάς Τηλ: 2651002811 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 Τηλ: 2651077077

Κόρινθος

³Ενοριακό Κοινωνικό

³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παντοπωλείο Τρικάλων Διεύθυνση: Καρδίτσας Τηλ: 2431028005 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Τρικάλων Διεύθυνση: Τέρμα Μυροφύλλου & Περιφερειακή Οδός Τρικάλων Ιωαννίνων Τηλ: 2431026880

Κορίνθου Διεύθυνση: Αδειμάντου 22 Τηλ: 2741362114 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Βέλου Βόχας Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας 101, Βέλο Τηλ: 2742360335

Αλεξανδρούπολη ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αλεξανδρούπολης Διεύθυνση: Καρτάλη 2 Τηλ: 2551026298

Δήμος Τεμπών-Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου ³οινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών

Διεύθυνση: Μακρυχώρι, Συκούριο Τηλ: 2495350411

Κιλκίς ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Κιλκίς

Διεύθυνση: Βυζαντίου 2 Τηλ: 2341079853

Λαμία ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαμίας

Διεύθυνση: Σκληβανιώτου 8 Τηλ: 2231035131

- Υμηττού Διεύθυνση: Αλεξάνδρας και Βύρωνος, Δάφνη Τηλ: 2132085514-5, 2109709797 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Δάφνης - Υμηττού Διεύθυνση: Παπαστράτου 14, Δάφνη - Υμηττός Τηλ: 2132085514-5, 2109709797 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Κηφισιάς Διεύθυνση: Κώστα Βάρναλη 58, Κηφισιά ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Αμαρουσίου Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών 1 Τηλ: 2109517740 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Παπάγου-Χολαργού Διεύθυνση: Λ. Περικλέους 55, Παπάγος Χολαργός Τηλ: 2109517740 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Νέου Ηρακλείου Διεύθυνση: Νέο Ηράκλειο Τηλ: 2132000141-121 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Νίκαιας - Ρέντη Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη & Βρυούλων Τηλ: 210 4943849 ³Κοινωνικό Εστιατόριο Δήμου Μαραθώνα Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 196, Μαραθώνας Τηλ: 2294091176 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Νέας Σμύρνης Διεύθυνση: Αρτάκης 34 & Εθνικής Στέγης, Νέα Σμύρνη Τηλ: 2109517286 ³Ανοιχτή Κουζίνα Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27, Ελληνικό Αργυρούπολη Τηλ: 2109910858 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Αλίμου Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας 96, Άλιμος Τηλ: 2132008044

³Δημοτικό Κοινοτικό Κοινωνικό

³Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου

Καρδίτσας Διεύθυνση: Ερμογένους Τηλ: 2441354716

³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Δάφνης

Δήμου Ηρακλείου Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2 Τηλ: 21320 00221, 6974875786 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Ηρακλείου Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8 (πάροδος Γιαμαλάκη) Τηλέφωνο: 28134 00383 -374 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου Διεύθυνση: Ζαμπελίου 34 Τηλ: 2831343335 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20

Μεσολόγγι

Νεάπολης Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26 Τηλ: 2310 514706 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Πολίχνης Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 152 & Ρίτσου, Σταυρούπολη Τηλ: 2310 604904 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124 Τηλ: 2310 552781 ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Διεύθυνση: Πελοπίδου & Αγγελίδου Τηλ: 2262350603

Αγρίνιο ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αγρινίου Διεύθυνση: Βλαχοπούλου 13 Τηλ: 2641025392

Καρπενήσι ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Καρπενησίου Διεύθυνση: Ύδρας 6 Τηλ: 2237350024

Λιβαδειά ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Λιβαδειάς Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15 Τηλ: 2261350841

Πρέβεζα ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πρέβεζας Διεύθυνση: Μπάλκου Β. 1 Τηλ: 2682089034

Πύργος Ηλείας ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύργου

Διεύθυνση: Κατακόλου Τηλ: 2621021959

Αγρίνιο ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αγρινίου 1ο χλμ Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου & Δημάρχου Τσιτσιμελή Τηλ: 2641363400

Κοινωνικά Μαγειρεία ³Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου

Διεύθυνση: Σταυρούπολη Ξάνθης Τηλ: 2542350115

Αγίας Παρασκευής Διεύθυνση: Ρόδων 13 Τηλ: 2106546342 ³Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου Κορυδαλλού Διεύθυνση: Ξενοφώντος & Πελοπίδα, Κορυδαλλός Τηλ: 2104958947, 2104990400 ³Συλλογική Κουζίνα Ανέργων Πειραιά Διεύθυνση: Πειραιάς E-mail: sotiristzaras@yahoo.gr

Λευκάδα

Σπιτική Κουζίνα

Τρίπολη ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τρίπολης Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης Τηλ: 2713600418

Ξάνθη ³Κοινωνικό Παντοπωλείο Ξάνθης

³Δημοτικό Κοινωνικό

Αττική

Παντοπωλείο Λευκάδας Διεύθυνση: Τζεβελέκη Αντωνίου, Διοικητήριο Τηλ: 2645360534

³Σπιτική Κουζίνα Δήμου

Κρήτη ³Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δήμου Χανίων Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο Τηλ:281341628 -630

Ηρακλείου Διεύθυνση: Υπογεία διάβαση σταθμού ΗΣΑΠ Ηρακλείου Τηλ: 2109517286, 2109517740 ³Σπιτική Κουζίνα Δήμου Ηλιούπολης Διεύθυνση: Μνησικλέους και Ύδρας, Ηλιούπολη Τηλ: 2109970009

Βόλος ³Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου

Οικοπαραγωγοί Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος Τηλ: 2421038317, 6974717412

Λέσβος ³Εστία Κοινωνικής

Αλληλεγγύης & Σίτισης Καλλονής Σιτι Ζω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Διεύθυνση: Καλλονή, Λέσβος

Σέρρες ³Κοινωνική Κουζίνα

Δήμου Σερρών Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, Σέρρες Τηλ: 23210 83600, 23213 50100

Πιερία ³Κοινωνική Κουζίνα

Αλληλεγγύης Κατερίνης Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών Γερμανού 3, Κατερίνη Τηλ: 6974 078 194, 6949 936 859, 6973 352 033, 6937 286 980

Ιωάννινα ³Σπιτική Κουζίνα για

όλους στα Ιωάννινα Διεύθυνση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα

Χανιά ³Κοινωνική Κουζίνα Χανίων

Διεύθυνση: Τσουδερών 46, Χανιά Τηλ: 6972 669 645

Τήνος ³Κοινωνική Κουζίνα Τήνου

Διεύθυνση: Τήνος Τηλ: 6909 085 678, 6955 778 797


Δωρεάν Ψυχαγωγία

Τρίτη 29 Nοεμβρίου 2016 47

ΑΘΗΝΑ

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

29 Νοεμβρίου Οι εκδόσεις Πλέθρον και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου παρουσιάζουν το βιβλίο «Το μπλε είναι φέτος στη μόδα» του μεγάλου Γάλλου διανοητή Ρολάν Μπαρτ. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Βασίλης Πατσογιάννης/μεταφραστής, Τίνα Μανδηλαρά/δημοσιογράφος, Διονύσης Καββαθάς/επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής των Μέσων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα κείμενα του βιβλίου μαρτυρούν έναν δεκάχρονο και πλέον (1957-1969) σταθερό προβληματισμό του Μπαρτ για το ένδυμα, γι’ αυτό το, όπως πίστευε, ολικό κοινωνικό φαινόμενο. Προβληματισμός που θα κορυφωθεί με τη λαμπρή σημειολογική ανάλυση του βιβλίου του «Σύστημα της μόδας» (1967). Τόπος: Innovathens, Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων Ώρα: 19:00

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

K

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30 Νοεμβρίου Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Πέτρος, ο πελεκάνος της Μυκόνου» της Μαρίνας Πετρή από τις εκδόσεις Ελευθερουδάκη σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μυκόνιο Φως. Το παραμύθι, γραμμένο και εικονογραφημένο από τη Μαρίνα Πετρή, είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του πελεκάνου της Μυκόνου. Η εικονογράφηση με μολυβοχρώματα υπηρετεί το πνεύμα της απλότητας, ενώ το σύνολο της έκδοσης φιλοδοξεί, με την παράλληλη αγγλική του απόδοση, να δώσει κάτι ακόμα από τις άγνωστες πτυχές του νησιού σε όλο τον κόσμο. Η παρουσίαση θα συμπληρωθεί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ήχους, τραγούδια, κίνηση και αφήγηση σε ένα δρώμενο με τη Μαρία Μικίδου (μέτζο σοπράνο), τη Δάφνη Ράμση (χορός) και τη Μαρίνα Πετρή. Θα μιλήσουν οι: Ελένη Γάμπρια (υπεύθυνη ομάδων βιβλίου), Δημήτρης Λυμπέρης, Σοφίκα Ελευθερουδάκη (εκδόσεις Ελευθερουδάκη), Κωνσταντίνος Πασσάλης (πρεσβευτής, πολιτιστικός εμπειρογνώμονας και διευθυντής του Ελληνικού Θεάτρου Λονδίνου), Θάνος Αθανασόπουλος (πολιτικός επιστήμων και εκδότης του περιοδικού «Δευκαλίων ο Θεσσαλός»). Θα ακολουθήσει βράβευση της συγγραφέως και ζωγράφου από το λογοτεχνικό περιοδικό «Δευκαλίων ο Θεσσαλός». Τόπος: Πειραιώς 206, ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» Ώρα: 20:00

Πολιτιστικές δράσεις στο κινηματοθέατρο «Κ. Γαβράς». Κόκκινος κύκλος: κινηματογραφική λέσχη «Αγωνία και δράση αλά… γαλλικά». Σκηνοθεσία: Ζαν Πιέρ Μελβίλ. Πρωταγωνιστούν: Αλέν Ντελόν Τόπος: Βασιλικών 6, Περιστέρι Ώρα: 20:00

29 Νοεμβρίου Ομαδική έκθεση των Δελίνας Βασιλειάδη, Κατερίνας Βικία-Σακελλάρη, Ελευθερίας Στόικου, Στρατή Ταυλαρίδη. Ενστικτωδώς βιωμένο, το κάθε έργο της Δελίνας Βασιλειάδη πλάθεται αυτοδύναμα ως προς τη σύνθεσή του χάρη στην κοσμική, μεταφυσική ενέργεια από την οποία είναι διαπερασμένο. Και εννοούμε εκείνη την ενέργεια που ορίζει ότι πνεύμα και ύλη δεν αποτελούν παρά δύο διαφορετικές όψεις μίας και της αυτής υπέρτατης αλήθειας (απόσπασμα από κείμενο της Ντόρας Ηλιοπούλου-Ρογκάν). Η Κατερίνα Βικία-Σακελλάρη, έχοντας ως έμπνευση τα διάφορα στυλ διακόσμησης, τις τέχνες, τη φύση και φυσικά την ισορροπία των χρωμάτων, δημιουργεί με διάφορες τεχνικές εικαστικά αντικείμενα για όλες τις επιθυμίες. Η ζωγραφική επιφάνεια της Ελευθερίας Στόικου οργανώνεται με γραμμές, τραβηγμένες η μία στην άλλη ασφυκτικά, συνωστισμένες σε μια κίνηση σχεδόν ε(αυτιστική). Γραμμές από βαμβάκι με υφή κλωστής, πότε τεντωμένες σαν χορδές έτοιμες να ακουστούν, να σημαδεύσουν, και πότε χαλαρές έτοιμες να μορφοποιηθούν. Ο Στρατής Ταυλαρίδης παίρνει αφορμή από εικόνες της καθημερινότητας οι οποίες συνήθως διαφεύγουν της προσοχής μας και τις επαναφορτίζει με την αξία και την αίσθηση που τους αρμόζει. Στρέφει το βλέμμα μας σε αυτές τις εικόνες, παρακινώντας μας στην ουσία να ανακαλύψουμε ξανά την ομορφιά τους. Τα διάτρητα σύμβολα αποκτούν διαφορετική διάσταση καθώς αποσπώνται από

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων η γκαλερί Καψιώτη (Αλκιβιάδου 153 στον Πειραιά) εγκαινιάζει την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη ομαδική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής «Εορτινά καλλιτεχνών 2016». Είναι μια ευκαιρία να βρούμε ένα σημαντικό έργο τέχνης για να το δωρίσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα ή στον εαυτό μας. Συμμετέχουν με τα έργα τους οι: Αδριανός, Δ. Αγγελίδου, Μ. Αποστόλου, Α. Βακιρτζής, Ε. Βορδώνη, Χ. Βέργη, Σ. Γαβαλάς, Α. Γρηγόρα, Τ. Δήμος, Τ. Δρογώση, Ρ. Εμμανουήλ, Ν. Καλαφάτης, Α. Καστρινάκης, Π. Κάνιστρα, Ρ. Καπελιάρη, Γ. Κόττης, Γ. Κουβέλης, Μ. Κτιστοπούλου, Π. Μαναβή, Ε. Μπαδόλα, Ρ. Μπάϊκας, Χ. Μπότσογλου, Δ. Μυταράς, Χ. Παλλαντζάς, Α. Παναγιωτίδης, Π. Παπαδόπουλος, Η. Παπανικολάου, Β. Ρήνας, Κ. Ράμμος, Γ. Ρόρρης, Σ. Σαμαρτζίδου, Π. Σάμιος, Σ. Σόρογκας, Β. Σπεράντζας, Β. Τάγκαλος, Λ. Τσιάγκα, Μ. Φιλοπούλου, Μ. Χάρος, Γ. Ψυχοπαίδης κ.ά. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30–22:30. Τη φετινή πρόσκληση της γκαλερί φιλοτέχνησε ο γνωστός ζωγράφος Χρήστος Παλλαντζάς. Τόπος: Αλκιβιάδου 153 και Σωτήρος, γκαλερί Καψιώτη Ώρα: 17:30-21:00

3 Δεκεμβρίου

1 Δεκεμβρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Δεκεμβρίου

Tο μουσείο «Γ. Γουναρόπουλου» θα παρουσιάσει από 30 Νοεμβρίου 2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2017 μια έκθεση-αφιέρωμα στο θέατρο «Στοά». To θέατρο «Στοά» λειτουργεί από το 1971 στου Ζωγράφου. Με τις δραματουργικές του επιλογές και την καλλιτεχνική του ευαισθησία και συνέπεια άνοιξε νέους δρόμους

το φυσικό τους περιβάλλον και τοποθετούνται στον εκθεσιακό χώρο. Τόπος: Τσιμισκή 52, γκαλερί «Λόλα Νικολάου» Ώρα 12:00-20:00

30 Νοεμβρίου Γιάννης Τζέμος, έκθεση φωτογραφίας «Concerts». Μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη συναυλιακή ιστορία της Θεσσαλονίκης συλλαμβάνει ο φακός του Γιάννη Τζέμου. Με σύμμαχο τον φακό της ασπρόμαυρης φωτογραφίας κοιτάζει τα μεγάλα ονόματα που ήρθαν στην πόλη το 1997-98. Ο Γιάννης Τζέμος την άνοιξη του 1997, στην τότε Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ενθουσιασμένος από τη μουσική κίνηση στους ζωηρούς και ζωντανούς συναυλιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να καταγράψει με την κάμερα τα μουσικά δρώμενα, καθώς και πολλές άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τις ροκ και τζαζ βραδιές. Η φωτογράφηση του έδινε τη δυνατότητα να πλησιάσει γνωστούς καλλιτέχνες που ανήκαν και στις δικές του αναζητήσεις. Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες από μεγάλα ονόματα της ροκ και της τζαζ σκηνής. Τόπος: Καλαποθάκη 16, Duende Jazz Bar Ώρα: 16:00-23:00

για το νεοελληνικό θέατρο. Αποτέλεσε ένα εργαστήρι θεατρικών αναζητήσεων, που πειραματίστηκε με νέους τρόπους γραφής και ερμηνείας. Πολλοί νεοέλληνες συγγραφείς πρωτοπαρουσίασαν εκεί τα έργα τους και δεκάδες ταλαντούχοι ηθοποιοί μαθήτευσαν δίπλα στους προικισμένους στυλοβάτες της «Στοάς», τον Θανάση Παπαγεωργίου και τη Λήδα Πρωτοψάλτη. Η έκθεση στο μουσείο «Γ. Γουναρόπουλου» θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από όλες τις παραστάσεις που ανέβηκαν στα 45 χρόνια του θεάτρου, σχέδια, κοστούμια, μακέτες σκηνικών, παρτιτούρες και soundtracks από την πρωτότυπη μουσική των παραστάσεων, καθώς και αρχειακό υλικό. Τόπος: Γουναροπούλου 6, μουσείο «Γ. Γουναρόπουλου» Ώρα: 9:00-15:00

4 Δεκεμβρίου Μια πρωτότυπη δραστηριότητα της «Απόδρασης στη Φύση» για τους μικρούς τετράποδους φίλους. Διαδρομή: Είσοδος (Πυροφυλάκιο Καραμολέγκου) – Καλοπούλα – Φραγκομονάστηρο. Ώρες πορείας: 1 ώρα κ 20 λεπτά. Απαραίτητος εξοπλισμός για τους συνοδούς: σακίδιο κορυφής ή σακίδιο σχολικού τύπου, παγούρι με νερό, σνακ, πεζοπορικά μποτάκια ή γερά αθλητικά παπούτσια, αδιάβροχο, φούτερ ή fleece. Η θερμοκρασία στο βουνό είναι 5-6 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι στην πόλη. Κανόνες συμμετοχής για τους σκύλους: 1.Να είναι φιλικοί. 2.Να είναι εμβολιασμένοι. 3.Να είναι με το λουράκι τους. 4.Να μην είναι εχθρικοί. 5.Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί από το ζώο σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ. Τόπος: Υμηττού 47-51, Ιερά Μονή Καισαριανής Ώρα: 10:00

5 Δεκεμβρίου Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης εμπνευσμένος από τον Joseph Pilates, που μας βοηθάει στη διατήρηση της σωστής στάσης σώματος και συντελεί στη βελτίωση της ευλυγισίας, της δύναμης, της ελαστικότητας και της ισορροπίας. Οι συνολικά 500 ασκήσεις της μεθόδου είναι κατάλληλες για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, αρχαρίων και προχωρημένων. Πραγματοποιείται πάνω σε στρώματα και με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται σε κοιλιακούς, ραχιαίους και στην πλάτη. Οι ασκήσεις pilates, εκτός από τη σωματική εκγύμναση, βοηθούν στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης, στη μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης, στην αποβολή του στρες, στοιχεία που απορρέουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μία ώρα και απευθύνεται σε κάθε ενήλικο με χαμηλά επίπεδα κινητικότητας που επιδιώκει να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του σώματός του μέσω μιας ολοκληρωμένης αθλητικής δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα. Τόπος: ΚΠΙΣΝ Ώρα: 8:00-9:00

μάτια κάθε επιμελητής συστήνει νέους καλλιτέχνες μέσα από θεματικές ξεχωριστές μεν, αλλά ενιαία στραμμένες στις δυνατότητες, στη δυναμική και στην ιστορία εντός και εκτός του χώρου όπου πραγματοποιείται η έκθεση. Τόπος: Αριστοτέλους 26, Kalfayan Galleries Ώρα: 13:00-18:00

2 Δεκεμβρίου Εύη Κυρμακίδου – εικαστική εγκατάσταση «Αναμάρτητος 2». Η Myrό Gallery, στο πλαίσιο της διάθεσης της βιτρίνας της για την ανάδειξη εγκαταστάσεων σημαντικών καλλιτεχνών, φιλοξενεί τον Δεκέμβριο την εγκατάσταση «Αναμάρτητος 2» της εικαστικού Εύης Κυρμακίδου. Σύντομο βιογραφικό: Η Εύη Κυρμακίδου γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις πρώτες της σπουδές στο τμήμα Γεωλογίας της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και στη γλυπτική. Σπούδασε στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τόπος: Νικηφόρου Φωκά 8, Myrό Gallery Ώρα: 17:00-21:00

1 Δεκεμβρίου

3 Δεκεμβρίου

«Aristotelous Project»: Τρεις επιμελητές, οι Παναγής Κουτσοκώστας, Αρετή Λεοπούλου, Ειρήνη Παπακωνσταντίνου, προτείνουν 15 καλλιτέχνες και μοιράζονται έξι δωμάτια στον χώρο του «Aristotelous Project» με πρωτοβουλία των Kalfayan Galleries στη Θεσσαλονίκη. Σε δύο δω-

Φώτης Κλογέρης – έκθεση ζωγραφικής «Η άλλη πόλη». Σύντομο βιογραφικό: O ζωγράφος Φώτης Κλογέρης γεννήθηκε στην Αλβανία το 1973. Σπούδασε ζωγραφική και εφαρμοσμένες τέχνες στη Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων. Από το 1996 ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 50 εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Την έκθεση επιμελείται ο Πάρης Καπράλος. Τόπος: Νικηφόρου Φωκά 8, Myrό Gallery Ώρα: 11:00-15:00

4 Δεκεμβρίου Ζώγια, χειμώνας 2016, «Η Ελλάδα πάνω κάτω» με τον Κωστή Ζαφειράκη. Ένα διαδραστικό παιχνίδι γεωγραφίας και φαντασίας για παιδιά από 7 ετών και πάνω Με οδηγό τον Κωστή Ζαφειράκη τα παιδιά ταξιδεύουν μέσα στο ελληνικό τοπίο, ανακαλύπτουν τα πιο όμορφα στοιχεία της κάθε περιοχής, αφηγούνται ιστορίες και ψηφίζουν τον πιο αγαπημένο τους τόπο, κερδίζοντας και το δωράκι τους! Τόπος: Αλ. Σβώλου 54, Βιβλίο «Τσάι και συμπάθεια» Ώρα: 12:00

5 Δεκεμβρίου Έκθεση φωτογραφίας «Kiki’s Instagram Moments». Ως ένα παιχνίδι με το Instagram, που αναπτύχθηκε σε μια ισχυρή σχέση, αντιμετώπισε τις φωτογραφικές της δημιουργίες η Κική Χούρου. Με τον καιρό αυτό το παιχνίδι και αυτή η σχέση παρήγαγαν όλο και πιο απαιτητικές και ευφάνταστες φωτογραφικές στιγμές, γεγονός που οδήγησε την επαγγελματία γραφίστρια και ερασιτέχνη φωτογράφο στην απόφαση να αναπτύξει περαιτέρω αυτή την ενασχόλησή της. Το αποτέλεσμα είναι μια έκθεση των καλύτερων φωτογραφιών της από τον λογαριασμό της στο Instagram. Τόπος: Ιουστινιανού 21, Chalkos Gallery Ώρα: 18:30-21:00


www.skywalker.education H εκπαίδευση έχει πια το δικό της site! Το νέο skywalker.education Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπιστήμια, κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά σεμινάρια, υποτροφίες είναι μερικά μόνο από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεωμένο και λειτουργικό σε περιμένει να το εξερευνήσεις: skywalker.education

Skywalker 29 Νοεμβρίου 2016  

Αυτή την εβδομάδα το κύριο άρθρο της εφημερίδας είναι για την επαγγελματική εξουθένωση. Στην κατηγορία της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, θα...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you