{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nye muligheder for trivsel og udvikling BOSTEDET KÆRVANG – i gode hænder


Vores rolle er at se og lytte, formidle hĂĽb, hjĂŚlpe til at finde muligheder, undervise, vejlede, inspirere

2


Stedet hvor tingene lykkes På Bostedet Kærvang er vi alle forskellige, men vi har ét fælles mål: trivsel og udvikling – både hver især og sammen. Engagement der løfter

Det er den faste overbevisning her på Kærvang, at uanset hvad man har med i bagagen, har alle mu­ lighed for at udvikle sig og forbedre livskvaliteten. Det mest effektive middel til at skabe bevægelse og fremgang, er samspil med andre mennesker. Det menneskelige engagement spiller derfor en nøgle­ rolle i hverdagen på Kærvang. Vores rolle er at se og lytte, formidle håb, hjælpe til at finde muligheder, undervise, vejlede, inspirere – i det hele taget kon­ stant at være til stede. Kommunikation i centrum

Som beboer på Kærvang, vil du i din hverdag op­ leve at føle dig respekteret, forstået, anerkendt og

accepteret, således at der værnes om din værdighed. Samtidig bidrager den positive kommunikation og anerkendende tilgang til at skabe tryghed og balance, som vil danne grundlag for udvikling og forandring. Stor bredde og rummelighed

Kærvang består af flere afdelinger og har en stor og bredt funderet medarbejderskare. Vi har uddannel­ sen, erfaringen og ikke mindst lysten til at gå ind i mange forskellige former for udviklingsprocesser. Blandt beboerne findes mennesker, som kæmper med alt fra demens til svære psykiske sårbarheder og evt. samtidig er udfordret af sideproblematikker som alkoholmisbrug og behandlingsdomme.

GARANT NYKØBING M Brich Gulve & Gardiner Nørrebro 119, 7900 Nykøbing M, 97 72 47 88, www.garant.nu

3


Bedre muligheder for at skabe sit eget liv Hvert enkelt menneske på Kærvang skal have de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse samt leve livet godt i overensstemmelse med egne værdier og ønsker. Indflydelse på eget liv

Takket være en hverdag, hvor selvtillid og selvværd styrkes, bliver beboerne på Kærvang i stand til at træffe beslutninger for eget liv og handle herefter. Hverdagslivet danner en fast og tryg ramme, hvor hensigten er, alle oplever at:

• Have betydning • Være værdsat • Gøre en forskel • Være nyttig • Føle sig elsket (opleve 100% opmærksomhed) • Kunne drage omsorg for andre

I forbindelse med demens eller svær hjerneskade, lægges der vægt på, at de verbale og nonverbale udsagn/udtryk fra beboeren anerkendes, respek­ teres og følges. Medarbejderne fungerer som katalysatorer

og dermed også udvikling. Vi understøtter deres proces med at skabe balance og vedligeholde, generhverve eller nyerhverve kompetencer i egen livsførelse. Vores udgangspunkt er, at ethvert men­ neske er unikt og har sine egne mål, drømme og ønsker – og indsatsen tager derfor altid afsæt i de ressourcer, beboeren aktuelt er i besiddelse af. Et vigtigt mål her, er også at støtte og vejlede i at øge egenomsorgsevnen, hvor dette er muligt. Fokus på kost, motion og minimal medicinering

Fysisk og psykisk sundhed fremmer den generelle trivsel og har derfor høj prioritet på Kærvang. Der arbejdes bl.a. målrettet med at styrke oplevelsen af velvære gennem fokus på kost, motion, samvær og mulighed for at være alene. Samtidig har vi gode erfaringer med at nedtrappe medicineringen – ikke mindst for beboere med de­ mens. Dette sker i tæt samarbejde med den lokale behandlingspsykiatri, der også afholder konsulta­ tioner her på Kærvang ca. 1 gang månedligt.

Som medarbejder på Kærvang, ser vi det som vores opgave at være katalysator i beboernes livsproces

Sct. Clemens og Øster Jølby Apotek – din garanti for viden og sikkerhed Apotekerne kan f.eks. tilbyde:

• Gennemgang af din medicin udført af farmaceuter, som er særligt uddannet til, i samarbejde med lægerne, at gennemgå din medicin og vælge den rigtige behandling. • Gennemgang af medicin til inhalation, med henblik på om medicinen bruges rigtigt. Herved får du mere gavn af din medicin og færre bivirkninger. • Dosispakket medicin, som gør det nemt og sikkert for dig at tage din medicin. • Hjælp og vejledning i forhold til medicintilskud. Sct. Clemens Apotek - Algade 3 - 7900 Nyk. Mors / Øster Jølby Apotek - Doktor Lunds Vej 4 - 7950 Eslev Tlf.: 97720966 - clemens@apoteket.dk - www.sctclemensapotek.dk

4


VI TAKKER BOSTEDET KÆRVANG FOR ET GODT SAMARBEJDE Prøv Fords modelprogram hos Kristian Odgaard. Besøg eller kontakt os på tlf. 9772 1200. Ford Nykøbing Mors v/ Kristian Odgaard Vesterbro 12 - 7900 Nykøbing Mors - Tlf.: 97 72 12 00 - ford-mors.dk

FORD KUGA 5


Foruden den gode stimulering af krop, hjerne og psyke, bidrager motionen også til at skabe sociale relationer og sammenhængskraft

Sundhed og samvær i hverdagen Det er vores overbevisning, at mennesker trives og udvikles i relationer. Sociale aktiviteter og forbindelser giver overskud, gå-på-mod, handlekraft og livsglæde. Gode rammer for personlig udfoldelse

Mangesidet mobilitet

De daglige aktiviteter på Kærvang byder på et udviklende og anerkendende samvær, hvor hver enkelt beboer kan træne tilhørsforhold (inklu­ sion), overblik, planlægning og omsorgs- og forhandlings­kompetence i trygge rammer. Det styrker såvel selvtilliden som fællesskabsfølelsen. Dette sker ved at deltage i praktiske opgaver som madlavning, borddækning, opvask og rengøring i det omfang, der er ressourcer til. Beboere med demens tilbydes at deltage i valideringsklub, som er særligt sansestimulerende.

Mulighederne for fysisk aktivitet prioriteres højt på Kærvang. Foruden den gode stimulering af krop, hjerne og psyke, bidrager motionen også til at ska­ be sociale relationer og sammenhængskraft. Det gælder både internt på Kærvang og i forhold til lokalsamfundet. Mange af beboerne træner evnen til socialt liv med f.eks. at starte dagen med at spi­ se sammen, derefter spille kort eller lidt fodbold sammen og ender måske med at blive medlem af den lokale idræts- eller fodboldklub og ofte i samvær med en medarbejder. Vi har konstant op­

aut. psykolog

Tove Søgaard Kristiansen

TERAPI KRISETERAPI SUPERVISION UDREDNINGER

Tlf. 9772 5025 Mob. 2362 0939 www.kainielsenvvs.dk

TLF. : 2126 4835

Jernbanegade 4 - DK-7900 Nykøbing Mors www.tsk-psykolog.dk tsk.psykolog@gmail.com

6

Ringvejen 45 - 7900 Nykøbing Mors

Electric Mors A/S

Fruevej 80, 7900 Nykøbing Mors Tlf. 9772 5200 www.electricmors.dk


mærksomhed på, at evnen og dermed friheden til at komme frit omkring vedligeholdes eller mulig­ gøres i størst mulig omfang. Som følge heraf, står Kærvangs 2 biler og 3 busser sjældent stille. Aktivt samfundsliv

Med eget aktivitetshus ved Kærvang Midtbyen, er der et kursus- og aktivitetstilbud, som altid har en bred vifte af tilbud inden for undervisning, foredrag, film og idræt. Den uformelle kaffeklub, ugentlig dansecafé, samvær, de mange udflugter og tiltag som madlavning i naturen, bidrager også

til processen med at skabe personlig udvikling og forandring. Beboerne inviteres til gudstjeneste ca. 6 gange årligt, hvor en lokal præst kommer til Kærvang. Desuden skabes mulighed for at beboerne kan træne i at benytte og styrke deres borgerrettigheder, bl.a. ved at deltage i møde­ fora i gruppen og for hele Kærvang. Det modner også gradvist lysten og evnen til at tage aktiv del i samfundet omkring Kærvang, fx i forbindelse med skolegang, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Der er tilknyttet frivillige og desuden er der beboere, der udøver frivilligt arbejde.

Morsø Begravelsesforretning ApS v/ Klausen

Grundlagt 1980

Vi ser det som vores fornemste opgave at tilbyde en høj, professionel standard kombineret med en dyb respekt. Kontakt os trygt - vi hjælper med alt.

Nygade 11 - 7900 Nykøbing Mors - Tlf. 9772 2801 (Døgnvagt) - www.morsoe-begravelsesforretning.dk - dbmartinklausen@mail.tele.dk

7


Bostedet Kærvang Kærvang er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne mennesker med svær psykisk sårbarhed i form af skizofreni, maniodepressiv psykose, personlighedsforstyrrelser, svære demenssygdomme mm.

Tværfaglig medarbejdergruppe

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, psykoterapeut, socialrådgiver, pædagoger, fysio­ terapeuter og ergoterapeuter. Desuden er der ansat rengøringsassistenter, køkkenassistenter, pedel og 2 kontorassistenter.

Den tætte kontakt til lokalsamfundet åbner sam­ tidig op for tilbud uden for Kærvangs sædvan­lige rammer. Eksempler herpå er f.eks.:

• Døgndækning • Dagtilbud • Kursus- og aktivitetstilbud (KAT) • Bostøtte i egen bolig • Jobmuligheder for nuværende og tidligere bebo­ere (både eksternt og i eget regi på Kærvang) • Støtte ved udslusning til egen bolig • Undervisning/supervision af andre tilbud

Der er medarbejdere døgnet rundt, som er fast tilknyttet en gruppe. Kærvang er uddannelsessted for sygeplejersker, pædagoger samt social- og sund­ hedsassistenter. Individuelle tilbud

Takket være vores størrelse og brede kompetencer, har vi mulighed for at sammensætte individuelle tilbud, der tager højde for særlige behov og ud­ fordringer.

Der samarbejdes med de parter, der er relevante – i forhold til beboerens situation.

MALERMESTER Jørgen Dissing TØMRER OG SNEDKER ApS Grønlandsvej 3 • 7900 Nykøbing Mors

Værksted 97 71 05 33 Kontor/privat 97 72 20 21 Mobil 20 83 32 33 8

MALEMESTER v. Jesper Johansen

Granskovvej 15, 7900 Nykøbing M

Tlf. 40 83 81 28

For en uforpligtende samtale

RING 25 85 34 21 Præstegårdsvej 10 - 7770 Vestervig www.birgithebennetzen.dk psykolog@birgithebennetzen.dk


KLAR PARAT SPAR

DIN LOKALE BUTIK DAGLIGVARE UD STÆRKE TILB R DAGLIGVARE DISCOUNT

SPAR ERSLEV . Præstbrovej 144 . 7950 Erslev . Tlf. 9774 1064 . www.spar.dk 9


Kærvang består af 2 afdelinger: Kærvang Midtbyen 20 lejligheder bygget under lov om alment boligbyggeri.

Kærvang Fjorden Ultimo 2017 flytter afdelingen på Tranevej i nybyggeri – et stenkast fra fjorden – til 24 lejligheder i naturskønne omgivelser opført efter paragraf 108.

10


11


www.sky-media.dk

Bostedet KÆRVANG Fjorden Strandparken 82 7900 Nykøbing Mors Bostedet KÆRVANG Midtbyen Asylgade 23 og 27 7900 Nykøbing Mors EAN 57 98 00 32 80 561 Tlf. 97 64 51 20 Fax 97 72 44 02 Mail: kaervang@rn.dk Skriv til os med sikker digital post via borger.dk (login med nemID) Læs mere om Bostedet Kærvang på www.kaervang.rn.dk November 2016

Profile for Sky Media

Bostedet Kærvang  

Bostedet Kærvang  

Profile for skymedia